Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

Pecny6nraxa Mongoaa
Raionul Strigeni
CrpeuencKut4 pauoH
Primarul c. Lozova
llpraruapu x. floaoea

DISPO TTE

Nr. 54 - C'
din 17.05.2021
,,Cu privire la acordarea
concediului anual de odihni

in terneiul art.29, art.32 al Legii nr. XVI din 28 decembrie 2006 ,,privind
administratria publicd locald ,, cu modificdril
Ei completdrile ulterioare, conform art.
43 (2) a Legii nr. 158 din 04.07.2008
privire la funcfia publicd qi statutul
funclionarului public, conform art. l12 (L)
din Codului Muncii R. Moldova, examinind
cererea personald depusd de cdtre
Dna Vorni u Veronica, specialist DDF in cadrul
Primariei cornunei Lozova, emit urmdtoarea
SPOZTfTE:

l. Se acordd Dnei Vornicescu Veronica, alist in domeniul perceperii fiscale


din
cadrul Prirndriei comunei Lozova, concedi
anual de odihnd, pentru perioada
24.02.2020 24.02.2021, incepind cu data 18.05.2021, pe un termen de lg zile
calendaristice, pind la datade 04.06 .2021 incl
2. Contabilitatea , va efectua calculele
salariale e rigoare gi plata acestora
in termenele
stabilite;
3. Controlul exercitdrii prezentei Dispozilii
mi_l )
4. Prez.enLa Dispozilie intra in vigoare
la data i in Registrul de stat al actelor
locale.

Temei: Ce rea personqla a Dnei Vornicescu Veronica

Primar
Lilian BOTNARU
9{/* Wr/rnail pru.fupcq
,@{*^o*, ra d( H,futu Boillntk*
%,ffi@
' 1Y-rW
de e, yuta4/"ail
Ururitt:cw
'Lfuaafi$/ fu*l

K.og *, rt/// Io dwil"" 'p,r*nt l, arwrn(, h/////zL


l/-u|r,flqtu ,t// ol lrw-/,q, ,fi /,0//,, ,fua,tl,hto
'M,urltulallil y/4,
',tl
ru/ /a/d, /t /!,of /a/ 7,arui
fL /0,{n, /r' o( ;[ tu//,

/#. Cf fltl/ .tL.ffi-

.,lllli'i)i
lrl:i-
323
//- s5, &Zl