Sunteți pe pagina 1din 2

,, JUDETUL SUCEAVA

PRIMARIA COMLINEI PUTT{A


www.primariaputna.ro
tel: C'23041 4102 fax: 023041 41 0Z
pri rn ar i a putna@,gL'n ai I . com
N'. 3ff,J din 0!.01. lOAl _

Stimata doamnl Primar Oxana Guzun,


Distinqi consilieri locali ai comunei M6ndre;ti, Republica Moldova.

Am primit cu mare bucurie qi real[ emo]ie Scrisoarea de intenlie a domniilor


vozrstrc prin care ne solicitali si mdrealdm oportunitatea de infrdlire a
localitalilor noastre.

Comuna Putna, cornunitate din mdreala qi inegalabila Bucovind, comunitate


carc aduud prin simbolistica sa seculard parte irnportantl a istoriei romAnilor pe
acestc strdvechi pi-mAnturi, a cdutat dintotdeauna, in mdsura posibilitalilor sale,
sd sprijine cu adevdrat eforturile noastre comune de a ne apropia cu adevdrat,
atAt in g6nd qi suflet dar mai ales prin fapta.

Nu puline ar: lbst momentele in care generalii intregi de bravi rom6ni, ndsculi
aici, la Putna, la addpostul sfinleniei noastre ortodoxe romAneEti qi a
morm6ntului in ca:e se odihneqte $tefan Cel Marc qi SfAnt, au trecut Prutul.
$i
au dus iutotdeauna cu ei mcsajul nostru de dor qi de grijd fala de voi, cei care
vorbili, gAndili, muncili qi sperali, aEa clux spcrdrn qi noi, cd ne volx regdsi
curAnd intr-un spaliu colrrlrn, definit cu maximd, claritate de identitatea, cuitura
q i spiritu alitatea ro mAneas cd.

in numele Comunei Putna, a Consiliului Local Ei al comunitdlii noastre, vd


cotnunic prin accastd scriso area cd, am demarat deja toate procedurile legale
pclrtru partencriatul de infrdlire, parteneriat in jurul cdruia s5 lansdm cu
?ncrcdcrc, rcsponsabilitate qi speran\d c6fi mai multe proiecte bune pentru
comunitatea comunei MAndreqli.

Vd transmit aceast[ scrisoare a astdzi, 2 iulie, zi in care sc irnplinesc 5 17 de cAnd


$tefan cel Mare, domnitorul canonrzat al rlSrelei Moldove ) ne^al6sat noud,
tuturor, una dintrc celc mai grele rnostcniri ldsatc vreodatf, de un mare
conducdtor poporului sf,u.
I)a, suntcm toli datori s5. reconstruim cu migal6, atenlie qi mult suflet, ceea ce
peste timp, cum ar spune bdtrAnul cronicar, "1br6 mila s-a prdp6dit". Ma
gAndesc, domniile voastre, la dorinla legitim[ a noastr6, a romdnilor, de a
deveni mai buni qi de a ne ajuta unii pe ceilalli. MA refer, dragii noqtri prieteni,
la I'aptul cd putem sd lucrdm impreund pe toate subiectele care au legdtur5" cu
adn-rinistralia publicd localS, cu experliz,ain reahzarea proiectelor comune de
finantare pentru duvoltarea 1oca15 Ei, in mod deosebit, pentru deschiderea unor
proiecte care sd sprijine la modul concret comunitdtile noastre in domeniul
educafiei, sdndtSlii qi a creqterii calitalii vielii.

Putna rdm6nc una din cornunitdfile iconice ale Romdnie r, iar misiunea istorica
pc carc generalia noastrS. de astdzi qi-a asumat-o public in nenumdrate rdnduri
este in mod evident parte a conceptiei noastre despre locul qi rolul pe care noi,
rom6nii, trebuie sd-l avem alSturi de toate celelalte natiuni clrhzate ale
Iiuropei.

AvAnd convingere a cd aceste rAnduri v6 vor gasi bine, sdndtoqi qi incre zdtori in
viitorul vostru apr'rpiat, vd asigur de toatS preluirea qi respectul nostru.

Comuna Putna
Jude{ul Suceava
tP.imul'
Gheorghe roama
ra
ft:'iN
a-
n\fO" d
(M,*(
' "?''inu
f - *
\"
1T/
!ruu1\\vz{