Sunteți pe pagina 1din 5

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Concursul de chimie Lazăr Edeleanu Etapa locală - 17 martie 2013


Clasa a IX-a profil real

Timp de lucru: 2 ore (120 minute)


În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Marcarea literei se face printr-un X. Completarea grilei se face cu pix sau cerneală albastră.
Nu se admit ştersături sau modificări în grilă. Acestea duc la anularea răspunsului la întrebarea
respectivă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu

La întrebările 1 – 20 există un singur răspuns corect.


1. Atomul elementului conţine :
+ - 0
A) 30p , 30ē , 35n ; B)30p+ , 35 ē, 30n0; C)30p+ , 35 ē , 35n0;
+ 0 + 0
D)65p , 30 ē , 35n . E) 30p , 30 ē, 65n
2. Elementul 29X este situat în tabelul periodic al elementelor în :
A) grupa 11 (I B), perioada a 3-a; B) grupa 1 (I A), perioada a 4-a;
C) grupa 11 (I B), perioada a 4-a; D)grupa 12 (II B), perioada a 4-a;
E) grupa 1(IA), perioada a 3-a.
3. Cea mai mica energie de ionizare corespunde elementului al cărui atom are configurația
electronica:
A)1s2, 2s2 2p6, 3s2; B)1s2, 2s2 2p6, 3s1; C)1s2, 2s2 2p6;
D)1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p1;E) 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6.
4. Configurația electronica 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d5 aparține:
A) atomului de Mn; B) atomului de Fe; C) ionului Co+2;
3+ 2+
D) ionului Fe ; E) ionului Fe .
5. Caracterul nemetalic al elementelor Cl, F, O, S, P, Si descrește:
A) F > O > Cl > S > P > Si; B) F > Cl > O > S > P > Si;
C) F > O > Cl > S > Si > P; D) F > Cl > O > S > P > Si;
E) Cl > F > O > S > P > Si.
6. Se dau compușii: H2, CO2, N2, CCl4, SO2, CS2, Cl2,O3. Au moleculă nepolară:
A) H2, CO2, N2, CCl4, SO2, Cl2;
B) H2, CO2, CCl4, CS2, Cl2,O3;
C) H2, CO2, N2, CCl4, SO2, CS2;
D) H2, CO2, N2, CCl4, SO2, O3;
E) H2, SO2, CCl4, CS2, Cl2,O3.
7. Este corectă afirmația:
A) în perioada a 4-a sunt cel mult 6 elemente la care substratul 3 d este complet ocupat;
B) numărul maxim de electroni necuplați care pot exista în învelișul electronic al
unui element din perioada a 4-a este egal cu 6;
C) elementul chimic cu configurația electronica [Ar]3d104s2 face parte din blocul de
elemente s ;
D) atomii gazelor rare au configurație de octet electronic pe ultimulstrat;
E) atomul de Cu (Z = 29) are configurația electronică: 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d9, 4s2.
8. Un element necunoscut, E, reacționează cu clorul și formează un compus ionic cu
1 Concursul Lazar Edeleanu – clasa a IX-a real – 17 martie 2013
formula chimică ECl2 în care ionul elementului E are substratul 3p complet ocupat.
Compusul ionic este:
A) Mg Cl2; B) CaCl2; C) TiCl2; D) SrCl2; E) MnCl2.
9. Formulele chimice ale următoarelor substanțe He, NaCl, H2O, CsF, Cdiamant, CsCl, MgF2,
HBr, AlF3 sunt așezate în ordinea crescătoare a punctelor de topire în seria:
A) He, HBr, H2O, CsCl, CsF, NaCl, MgF2, AlF3, Cdiamant;
B) He, HBr, H2O,CsF,CsCl, NaCl, MgF2, AlF3, Cdiamant;
C) He, H2O,HBr,CsCl, NaCl,CsF, MgF2, AlF3, Cdiamant;
D) HBr, He, H2O, CsCl, CsF, NaCl, MgF2, AlF3, Cdiamant;
E) H2O,HBr, He, CsCl, NaCl,CsF, MgF2, AlF3, Cdiamant;
10. Dintre perechile de hidruri de mai jos, sunt izoelectronice:
A) HF șiHCl; B) NH3și H2S; C) HF și PH3; D) NH3și PH3; E) H2O și CH4.
11. Elementele 12Mg, 13Al, 19K, 11Na sunt așezate în ordinea descrescătoare a razei atomice:
A) K, Na, Mg, Al; B) K, Al, Mg, Na; C) Al, Mg, Na, K;
D) Na, K, Mg, Al; E) Mg, Al, K, Na.
12. Tăria interacţiunilor intermoleculare variază în ordinea :
A) forţe de dispersie < punţi de hidrogen < legături dipol – dipol;
B) legături dipol – dipol > forţe de dispersie > legături de hidrogen;
C) legături dipol – dipol < punţi de hidrogen < forţe de dispersie;
D) forţe de dispersie < legături dipol – dipol < legături de hidrogen;
E) legături de hidrogen< legături dipol – dipol < forțe de dispersie.
13. Substanţele ionice se caracterizează prin :
A) solubilitate în apă şi solvenţi nepolari; B) temperaturi de topire ridicate;
C) conductibilitate electrică în stare solidă şi în topitură;
D) conductibilitate electrică în stare solidă şi în soluţie apoasă;
E) solubilitate în solvenți polari și nepolari.
14. Izotopul 195Pt are 78 de electroni. Numărul de neutroni, numărul de nucleoni și masa
nucleului său atomic sunt:
A) 78n0, 195 nucleoni, 3,237∙ 10-25 kg; B) 117n0, 195nucleoni, 3,237∙ 10-25 kg;
0 -25
C) 117n , 78 nucleoni, 3,237∙ 10 g; D) 195n0, 117nucleoni, 3,273∙ 10-25 g;
E) 117n0, 195 nucleoni, 3,237∙ 10-25g.
15. Despre atomul unui element chimic, E, se știe că are în învelișul electronic 4 orbitali s, 6
orbitali p și 5 orbitali d, iar 6 dintre orbitali sunt monoelectronici. Cu privire la elementul E
este corectă afirmația:
A) are numărul atomic, Z = 25;
B) în 13 g de element E se găsesc 18,066 ∙ 1023electroni p;
C) atomul său are pe ultimul strat electronic număr diferit de electroni față de elementul
cu numărul atomic Z = 29;
D) aparține blocului de elemente p ; E) elementul E este Mn.
16. 50 de grame de soluție de HCl reacționează complet cu 150 grame de soluție de azotat
de argint. Știind că soluția rezultată are concentrația de 10%, concentrațiile soluțiilor celor
doi reactanți au fost:
A) 36,5% și 46,57%; B)18,86% și 29,3%; C) 20% și 34%;
D) 17,26% și 34% ; E) alte valori.
17. Formula moleculară a unui gaz cu densitatea ρ = 1,964g/L(c.n.) şi volumul pe care
îl ocupă 10-2 moli din acesta la 127ºC şi presiunea de 4 atm sunt :
2 Concursul Lazar Edeleanu – clasa a IX-a real – 17 martie 2013
A) CO2, 82 mL ; B) NO2, 112 mL ; C) SO2 , 0,082 L ; D) CO2, 820 mL. E) alte valori
18. O plăcuţă de cupru cu masa de 25 g se introduce în 200 g soluţie de acid azotic
de concentraţie 63%. După scoaterea plăcuţei, masa soluţiei a crescut cu 2,75%. Este
corectă afirmația :
A) masa finală a plăcuţei este 8 g;
B) concentraţia acidului azotic în soluţia finală este 51,09%;
C) masa finală a plăcuţei este 20 g;
D) concentrația sării în soluția finală este de 4,34%;
E) soluția este alcătuită din două substanțe care aparțin unor clase diferite de substanțe
compuse.
19. O probă de carbonat de magneziu cu x molecule de apă, MgCO3∙ x H2O, s-a supus
încălzirii până la încetarea degajării de gaz. Gazele rezultate au mărit masa unei soluții de
acid sulfuric cu 9 grame și apoi au depus 10 grame de precipitat la trecerea printr-un vas
cu lapte de var.
Valoarea lui x, masa probei inițiale și procentul de apă din cristalohidrat sunt:
A) 5, 174g, 51,72%; B) 5, 17,4g, 25, 82%; C) 7, 174g, 42,34%;
D) 5, 17,4g, 45,54%; E) 5, 17,4g, 51,72%;
20. Un amestec de soluţii de H2SO4 şi H3PO4 cu volumul de 5 cm3 se neutralizează cu
40cm3 de soluţie de KOH 2M, rezultând o soluţie neutră. După evaporarea apei, reziduul
format are masa 5,98 g. Concentrația molară a soluției acide în raport cu fiecare acid este:
A) 2M, 2M; B) 1M, 4M; C) 3M, 0,5M; D) 1M, 2M; E) 2M, 4M.

La următoarele întrebări, de la 21 la 30 răspundeţi cu:


A. dacă numai soluţiile 1,2 şi 3 sunt corecte
B. dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă numai soluţia 4 este corectă
E. dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false

21. Izotopii unui element au:


1. același număr de protoni și același număr de masă;
2. același număr de protoni și neutroni;
3. același număr de masă și număr atomic diferit;
4. acelaași număr de protoni și număr de masă diferit.
22. De-a lungul unei perioade:
1. sarcina nucleară crește;
2. electronul distinctiv se adaugă pe același strat electronic;
3. atracția exercitată de nucleu asupra electronilor de valență crește;
4. raza atomică scade.

23. Cobaltul are cifra de coordinare șase. Formula unui complex care conţine ionii Co3+,
K+, NO2- şi molecule de NH3 este:
1. [KCo(NO2)4](NH3)2; 2. K3[Co(NO2)6](NH3);
3. K[Co(NH3)6](NO2)3; 4. K[Co(NO2)4(NH3)2];

3 Concursul Lazar Edeleanu – clasa a IX-a real – 17 martie 2013


24. Se formează precipitate colorate altfel decât alb în reacţiile dintre soluţiile
următoarelor substanţe:
I. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
II. NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
III. AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl
IV. 2KI + Pb(NO3)2 → PbI2 + 2KNO3
V. FeSO4 + 2 KOH → Fe(OH)2 + K2SO4
VI. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl
VII. CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3
VIII. AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3
1. I, IV, VIII; 2. III, IV, VII; 3. IV, V, VIII; 4. IV, VI, VIII.
25. Un „semafor chimic” poate fi obţinut introducând în flacăra unui bec de gaz
următoarea
succesiune de substanţe chimice:
1. sare de natriu, sare de potasiu, sârmă de cupru.
2. sare de litiu, sare de potasiu, acid boric;
3. sare de calciu, acid boric, sare de potasiu;
4. sare de calciu, sare de sodiu, sârmă de cupru.
26. Masa de oxigen dintr-o butelie cu volumul de 50L la 100 atm și 20oC este:
1. 6659,45 g; 2. 609,75 g; 3. 6,65945Kg; 4. 0,60975Kg.
27. Soluția obținută prin amestecarea a 1,8 litri de soluție de acid sulfuric cu concentrația
procentuală 92% și ρ = 1,824g/ml cu 4,650 Kg de apă are concentrația procentuală
(% masice):
1. 30,22%; 2. 64,91%; 3. 53,11%; 4. 38,1%.
28. Este adevărat că:
1. La introducerea unei plăcuţe de Zn, de masǎ 0,65 g, în 100 g soluţie de CuSO4 cu
concentraţie 1,6% masa plăcuţei devine 0,64 g.
2. În reacţia 2KMnO4 + xHCl → 2A + 2B + y C + z H2O, substanța C este un gaz verzui.
3. Prin barbotarea de anhidridă sulfuroasă în apă, soluţia de turnesol se colorează în roșu.
4. Ecuația Br2 + 2I-→ 2Br- + I2 nu corespunde unei reacții chimice posibile.
29. La tratarea soluţiei apoase de sulfat de cupru cu amoniac în exces, soluţia se colorează în
albastru, deoarece se formează:
1. [Cu(NH3)2]SO4; 2. Cu(OH)2; 3. [Cu(NH3)2](OH)2; 4. [Cu(NH3)4]SO4.
30. Densitatea absolută și densitatea relativă față de aer a metanului, CH4, sunt:
1. 7,1g/L și 0,55; 2. 0,71kg/m3 și 0,55; 3. 1,40g/L și 1,80; 4. 0,71g/L și 0,55.

Se dau:
Numere atomice: H – 1; He – 2; C – 6; N – 7; O – 8; F – 9; Na – 11; Mg – 12; Al – 13; Si – 14;
P – 15; S -16; Cl -17; Ar – 18; K – 19; Ca- 20; Ti -22; Cr – 24; Mn -25; Fe -26; Co -27; Cu – 29;
Br – 35; Sr – 38; I -53; Cs – 55.
Mase atomice: H -1; C -12; N -14; O -16; Mg -24; P – 31; S – 32;Cl – 35,5; K – 39; Cu -64;
Zn - 65.
VM = 22,4L; 1 u.a.m. = 1,66 ∙ 10-27Kg; NA = 6,022∙ 1023 partic/mol; R = 0,082 L∙ atm/mol∙ K.

BAREM DE CORECTARE

4 Concursul Lazar Edeleanu – clasa a IX-a real – 17 martie 2013


A B C D E
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X

5 Concursul Lazar Edeleanu – clasa a IX-a real – 17 martie 2013

S-ar putea să vă placă și