Sunteți pe pagina 1din 1

Acţiune în constatare – model

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul ..............................., domiciliat în ....................., str................., nr.........,


bl. .........., sc........., ap.............., jud./sector ................., CNP................................, chem în judecată
pe......................, cu domiciliul/sediul ...................., str....................., nr............, bl. .........., Sc.........,
ap.............., sector/judeţ..................., în
ACŢIUNE ÎN CONSTATARE
pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa să constataţi că: ......................................................1

MOTIVELE ACŢIUNII
În fapt, ....................................................................................................2
În drept, art. 35 Cod proc.civ. şi pe art. ...................................3
Probe:.................................................................4
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
1..............................................................................
2..............................................................................
3..............................................................................

Data Semnătura

Domnului Preşedinte al .....................................................................5


NOTE:
1. Se va indica solicitarea existenţei sau inexistenţei unui drept.
2. Se vor relata aspectele de fapt pe care reclamantul îşi întemeiază cererea.
3. Se vor indica şi alte texte de lege incidente în cauză.
4. Pentru dovedirea acţiunii, reclamantul va indica prin cererea de chemare în judecată toate probele de
care înţelege să se folosească: înscrisuri, interogatoriu, expertiză de specialitate, martori sau cercetare la faţa
locului, după caz.
5. Se va indica instanţa competentă să soluţioneze cererea.

S-ar putea să vă placă și