Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic

Profesor: Nistor-Mihai Bogdan


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Berchișești
Clasa: a V–a A
Data: 21.05.2021
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie-Ortodoxă
Unitatea de învățare:Viața creștinului împreună cu semenii.
Subiectul lecției: Ajutorul oferit semenilor
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: Însușirea unor cunoștințe despre misiunea creștină, consolidarea comportamentului moral-religios: educarea elevilor în spiritul
dragostei față de semeni.

Obiective operaționale
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – identificarea aproapelui fiecăruia dintre noi; ;
O2 – precizarea porunci dată de Mântuitorul cu privire la aproapele ;
O3 – numirea faptelor milei trupești și sufletești ;
O4 – formularea învățăturilor folositoare progresului vieți spirituale ;

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, observația, expunerea, povestirea, explicația, problematizarea.
2. Mijloace de învățământ: Noul Testament,manual de religie, fișe de lucru, proiector, laptop.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală, frontală și comună/în echipe

Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin O.M. nr. 3393/28. 02.2017, pentru clasa a V-a;
2. Planificarea calendaristică pentru clasa a V-a.
Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

1
Bibliografice:
1. Noul Testamen- Matei 22, 37-38; Isaia 1,17, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1991.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Alex, Cristian, Bîzoi, Marius,Ciucă, Sorina, Ioniță, Dragoș, Șova, Mirela, Religie Cultul-Ortodox, Manual pentru clasa a V-a,Editura
Akademos, București, 2017.
7. Filmul motivațional: https://www.youtube.com/watch?v=52sP2RvDzDA

SCENARIU DIDACTIC

Nr. O. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace Forme de Evaluare
Etapele lecției op (min.) organizare
crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salutul - Salută Aprecieri


Momentul 2' - Rugăciunea - Rugăciunea Exercițiul Activitate verbale
1. organizatoric - Notarea absenţelor de frontală
- Realizează managementul clasei pentru - Pregătirea pentru începerea rugăciune
începerea lecției orei

2. Verificarea
cunoștințelor  Se cere elevilor să-și reamintească
însușite 3' marea poruncă pe care ne-a dat-o Elevii răspund la solicitările Activitate Evaluare
Mântuitorul: ,, Să iubeşti pe Domnul profesorului. Conversa- frontală și orală,
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu ția individu-ală frontală și
O1 tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău, individuală
iar pe aproapele tău ca pe tine
însuți” (Matei 22, 37-38)

2
Observație:
În funcție de răspunsurile elevilor Observa-ția
profesorul poate să completeze.
Vizionarea filmului motivațional „Pilde- Activitate Aprecieri
15' Despre fapta milei şi iubirea de aproapele”, Elevii vor urmări filmulețul cu Observa-ția frontală și verbale
Captarea atenție, timp de 15’ minute.
3. https://www.youtube.com/watch? individu-ală
atenției
v=52sP2RvDzDA, având ca scop descoperirea
titlului lecției noi.
Anunțarea
titlului și a Notez titlul lecției pe tablă: ” Ajutorul oferit Elevii notează în caiete titlul
4. 1' semenilor” și precizez obiectivele lecției. lecției. Conversa- Activitate
competențelor
lecției ția individu-ală
5. Comunicarea/ Aprecieri
însușirea  Profesorul adresează elevilor verbale
noilor următoarele întrebări: ,,....de indiferență la suferință,
cunoștințe ,,- Care a fost atitudinea femeii față de cei egoism, comoditate..etc”. Problema-
aflați în nevoii?” tizarea
,,...orice om aflat în necazuri și
,,-Cine este aproapele nostru?” nevoi, care are nevoie de
ajutorul nostru și de sprijinul Activitate
,,- De ce trebuie să ne ajutăm aproapele?” nostru.” frontală
,,...pentru a împlini porunca Aprecieri
 Profesorul cere elevilor să citească
15' iubirii dată de Mântuitorul verbale
citatul scripturistic de la Ioan 13, 34-
nostru Iisus Hristos.”
35.
„Poruncă nouă dau vouă: Să
vă iubiți unul pe altul. Precum Noul
Eu v-am iubit pe voi, așa și voi Conversa- Testa-
să vă iubiți unul pe altul. Întru ția ment
aceasta vor cunoaște toți că
sunteți ucenicii Mei, dacă veți
avea dragoste unii față de

3
alții” (Ioan 13, 34-35).

,,- Cum ne arătăm noi dragostea față de ,,...prin fapte de milostenie.”


semenii noștri?”

,,-Da-ți exemple de fapte ale milei trupești!” ,,...hrănirea celui flămând, Activitate
adăparea celui însetat, îmbrcarea individuală
celui gol, cercetarea celor în
necazuri și nevoi, cercetarea
celor bolnavi, găzduirea Meditația Activitate
călătorilor, îngroparea săracilor religioasă frontală
și a celor care nu au cine să-i
îngroape, contribuția la
,,-Dați exemple de fapte ale milei sufletești!” construirea unei bisericii.”

Aprecieri
,,...rugăciunea către Dumnezeu verbale
pentru aproapele nostru,
mângâierea celor întristați, Activitate
nerăzbunarea pentru răul făcut frontală
de alții, ci răsplătirea răului cu
binele, înmtoarcerea celor
,,- Cum trebuie făcute aceste fapte de rătăciți la calea adevărului.”
milostenie pentru a fi bineplăcute lui
Dumnezeu?” ,,...cu smerenie, cu dragoste <să
nu știe stânga ce face dreapta>.” Explicația

Lectura
expresivă
Conversa-

4
 Profesorul solicită elevii s citească din Un elev citește versetele:,,De aş ția
Sfânta Scriptură Imnul Dragostei de grăi în limbile oamenilor şi ale Activitate
la I Corinteni 13,1-3 și să explice îngerilor, iar dragoste nu am, frontală
acest verset. făcutu-m-am aramă sunătoare
şi chimval răsunător....Şi de aş
împărţi toată avuţia mea şi de
aş da trupul meu ca să fie ars,
iar dragoste nu am, nimic nu-
mi foloseşte.”( Corinteni 13, 1-
3) Activitate
Explicația frontală
,,... că-L iubim pe Dumnezeu.”

,,- Ce demonstrăm iubindu-ne aproapele?”

,,- Îi ajutăm și îi iubim pe toți oameni la fel?”


 Elevii ascultă cu atenție.

Precizare:
De multe ori oamenii îi ajută mai mult pe cei
din familie, iar atunci când este vorba de
dreptatea unui om necunoscut, dar vinovat, i
se aplică legea corect, pe când unei rude care  Elevii ascultă cu atenție.
are aceeași vină, i se găsesc tot felul de scuze.

 Profesorul citește, expresiv o


lectură(**) ,,..- Să ajutăm pe aproapele, fără
a da prilej de sminteală altora!”
,,- Ce învățăm din această lectură?”
,,.. Dumnezeu!”

,,- Cine este cel care primește milostenia  Elevii ascultă atenți.

5
noastră făcută aproapelui nostru?”
Precizare:
În persoana fiecărui om umilit stă Hristos,
Iisus așteaptă iubirea noastră la un colț de
stradă, pe un pat de spital, într-un azil de
bătrâni, în casa unor vecini care plâng și pe
care nu are să-i ajute. Prin aceste strădanii ale
noastre Dumnezeu vrea să ne dăruiască Elevii notează pe caiet acest
Împărăția Sa. îndemn creștin.
Așadar, să-i ajutăm pe cei aflați în
suferință și să fim apostoli ai lui Hristos în
mijlocul celor aflați în nevoi! Notez pe tablă
acest îndemn.

O1 8'  Fiecatre elev primește câte o fișă de Exercițiul Fișa de Activitate Aprecieri
Fixarea și lucru pe care trebuie să o Elevii completează exerciții din lucru individuală verbală
sistematizarea completeze( timp: 5’) fișa de lucru.
O2 2/3 elevi prezintă, oral,
6. Cunoștințelor
 Profesorul verifică prin sondaj, rezolvarea exercițiilor.
O3 corectitudinea răspunsurilor.
Asocierea si
generalizarea O4 4' Se adresează elevilor următoarele întrebări:  Elevii răspund: Conversa- Activitate Evaluare
7.
,,- Care este modelul de iubire și de ajutorare  ,,-...Mântuitorul nostru ția comună orală,
a aproapelui, pe care trebuie s-L urmăm?” Iisus Hristos care S-a frontală și
milostivit de individuală
oameni( mai ales de cei
săraci și neajutorați)
,,- Cunoașteți oameni care I-au urmat vindecând pe cei
Mântuitorul?” bolnavi, înviind morți,
săturând pe cei
flămânzi.”
,,- Ce învățături puteți formula din această ,,-...Sfinții: Paraschiva, Filofteia,

6
lecție?” Nicolae etc.”
,,-... Să ne ajutăm aproapele!”
,,-...Să fim apostoli ai lui Hristos
în mijlocul celor aflați în
nevoie!”

2’  Se fac aprecieri generale și individuale Elevii ascultă aprecierile făcute


Aprecierea
privind atât pregătirea elevilor pentru de profesor. Conversația Activitate Aprecieri
8. activității
lecție, cât și implicarea în predarea frontală verbale
elevilor
noilor cunoștințe.
Se notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea
Profesorul anunță tema:,, Scrie cum ai fi putut Elevii ascultă explicațiile la ceea Conversația Activitate
temei pentru
9. 1' ajuta tu personajele care aveau nevoie de ce vor avea de făcut ca temă și frontală
acasă
ajutor din filmul vizionat. iși notează tema. Explicația

 Rugăciunea . • Rugăciunea . Exercițiul Activitate


Încheierea
10. de frontală
activității 2' • Salutul. .
 Salutul. rugăciune

7
SCHIȚA LECȚIEI

AJUTORUL OFERIT SEMENILOR

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și
voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan 13,34)

săracii

cei triști,
abătuți bolnavii
Cine sunt
cei aflați în
suferință?

orfanii bătrânii

Învățătură:
Să-i ajutăm pe cei aflați în suferință și să fim apostoli ai lui Hristos în
mijlocul celor aflați în nevoi!

8
AJUTORUL OFERIT SEMENILOR

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și
voi să vă iubiți unul pe altul.” (Ioan 13,34)

Cine sunt
cei aflați în
suferință?

9
ANEXA *

Iată cum a rezolvat problema un judecător dintr-un mic orășel de


provincie.I-a venit spre judecată un caz ciudat. Inculpatul era tocmai prietenul
lui cel mai bun. Fusese reclamat de cineva într-o anumită cauză, pasibilă cu
amendă de la cinci la 10 mii de dolari. Cunoscând prietenia lor, tot oraşul era
curios să vadă cum va rezolva judecătorul cazul. Sala unde avea să se dea
verdictul devenise neîncăpătoare pentru numărul mare al asistenţilor care voiau
să audă cu urechile lor sentinţa. Majoritatea era de partea reclamantului care, li
se părea tuturor, avea dreptate. Ştiau însă şi de prietenia judecătorului cu
inculpatul. Spre surprinderea tuturor, judecătorul a fost foarte aspru. Sau, mai
bine zis, s-a străduit să fie drept, imparţial, aşa cum îi şade bine unuia care
reprezintă justiţia.

La sfârşit, deşi ar fi putut să-i dea inculpatului minimum de pedeapsă, de


cinci mii de dolari, precum avea dreptul prin lege, sau măcar o sumă
intermediară între 5000 şi 10000, l-a amendat cu maximul posibil prevăzut. Cei
din sală au întâmpinat hotărârea cu aprecieri asupra obiectivităţii judecătorului,
dar prietenul său s-a supărat. El ar fi dorit să fie chiar achitat, dar prietenul său îl
declarase vinovat şi, ca atare, i-a aplicat maximum de pedeapsă admisă de Codul
Penal. La plecare, cei doi nu s-au mai întâlnit.

Peste câteva zile, cel pedepsit s-a dus la bancă să plătească suma stabilită
de instanţă. Funcţionarul de la ghişeu a deschis registrul, l-a verificat puţin, după
care i-a spus: „Eram sigur că memoria nu mă înşeală. Amenda dumneavoastră a
fost plătită. Aţi trimis pe cineva şi a achitat-o. Doar nu doriţi să o mai plătiţi încă
o dată!“ „N-am trimis pe nimeni, spuse zâmbitor dar şi mirat omul care pierduse
procesul. „Nu e nici o greşeală, domnule, banii au fost aduşi de domnul
judecător, spunând că l-aţi trimis dumneavoastră!“

Aşa s-a făcut şi dreptate şi bunătate. Şi pace şi justiţie. Iar prietenia dintre
cei doi a fost salvată. Căci ea nu putea dura sprijinită pe nedreptate! (Adaptare
după o pildă din volumul Tâlcuri noi la texte vechi, Mitropolit Antonie
Plămădeală, Sibiu, 1989)

10
Școala gimnazială nr. 119
Catedra de Religie Ortodoxă
Elev:

Să ne ajutăm aproapele

FIȘĂ DE LUCRU

Completează spațiile punctate:


a. Aproapele meu este…………………………………………
……………………………………………………………..
b. ,,Să iubești ……………………………… ca pe …………..
……………………….....”

c. Fapte ale milei trupești:


 ...............................................................
 ...............................................................
 ................................................................
 ...............................................................

d. Fapte ale milei sufletești:


 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….

11

S-ar putea să vă placă și