Sunteți pe pagina 1din 11

1.1.

Spumă europeană
Fişă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul nr. 1907/2006

Spumă Europeană

Versiunea 5.8 Data revizuirii 24.09.2015 Data imprimării 20.01.2016

Secţiunea 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului


TDI
Numele substanţei 2,4-/2,6-toluen di-izocianat
Nr. CAS 26471-62-5
Nr. de înregistrare REACH 01-2119454791-34-

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizări identificate: componente Di-/poli-izocianat pentru producţia de poliuretani
Pentru detalii despre utilizările identificate în conformitate cu REACH vedeţi anexa la această FDS

Utilizări contraindicate: utilizarea de către consumatori

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate


Furnizor
Numele companiei
Adresa
Tara
Telefon
E-mail
Contact Naţional

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Secţiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau amestecului


Carcinogenitate, categoria 2 (H351)
Toxicitate acută, Inhalare, Categoria 1 (H330)
Iritant pentru piele, Categoria 2 (H315)
Iritant pentru ochi, Categoria 2 (H319)
Toxicitate specifică pentru un organ ţintă (o expunere), Categoria 3 (H335)
Sensibilizant al căilor respiratorii, Categoria 1 (H334)
Poate provoca o reacție alergică a pielii, Categoria 1 (H317)
Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată, Categoria 3 (H412)

2.2 Elemente pentru etichetă

BMS_SDS_DE/DE 1/11
Cuvânt semnal: Pericol
Componentele periculoase care trebuie listate pe etichetă
Di-izocianat toluen (amestec de izomeri)
Nr. index: 615-006-00-4

Fraze de pericol:
H315 – Iritant pentru piele
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
H319 - Iritant pentru ochi
H330 – Mortal în caz de inhalare
H334 - Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare
H335 - Toxicitate specifică pentru un organ ţintă
H351 - Carcinogenitate
H412 - Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată

Fraze de precauţie:
P260 – Nu inspirați praful/fumul/ gazul/ceața/ vaporii/spray- ul.
P273 – Evitați dispersarea în mediu.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă şi săpun
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție
confortabilă pentru respirație.
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați
să clătiți.

2.3 Alte pericole


Persoanele care suferă de hipersensibilitate a tractului respirator (e.g. asmaticii şi cei care suferă de
bronşite cronice) trebuie să evite manipularea acestui produs.
Simptomele care afectează tractul respiratoriu pot apărea şi la câteva ore după expunere.
Vaporii şi aerosolii sunt primul risc pentru tractul respirator.

Secţiunea 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii


Tipul produsului: substanţă
3.1 Substanţe
di-izocianat toluen (amestec de izomeri)
Componente periculoase
di-izocianat toluen (amestec de izomeri)
Concentraţie (greutate %): circa 100
Nr. index: 615-006-00-4
Nr. CE: 247-722-4
Nt înregristrare REACH: 01-2119454791-34-0001, 01-2119454791-34-0006, 01-2119454791-34-0007
Nr. CAS: 26471-62-5
BMS_SDS_DE/DE 2/11
Clasificare CLP: CArc. 2 H351, Acute Tox. 1 Inhalative H330, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT
SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317, Aquaric Chronic 3 H412

Pragul specific de concentraţie (GHS):


Resp. Sens. 1 H334 >= 0,1 %

Lista candidatelor SVHC pentru Autorizare


Acest produs nu conţine SVHC cf. REACH art. 57.

4. Secţiunea 4: Măsuri de prim ajutor


Informaţii generale Solicitaţi asistenţă medicală dacă apare orice stare de
disconfort.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor


Îndrumări generale Îmbrăcămintea şi încălţămintea murdărit trebuie îndepărtată imediat,
decontaminate şi eliminate.
Inhalare Scoateţi victima la aer curat, menţineţi-o caldă şi lăsaţi-o să se
odihnească. Dacă respiraţia este dificilă, solicitaţi asistenţă medicală.
Contact cutanat Spălaţi cu apă şi un agent de curăţare pe bază de polietilen glicol sau cu
multă apă caldă si săpun. În caz de înroşire, rănire şi alte afecţiuni ale
pielii: Solicitaţi asistenţă medicală şi urmaţi recomandările.
Contact cu ochii Menţineţi ochii deschişi şi clătiţi de preferinţă cu apă călduţă pentru o
perioadă de timp suficient de lungă (cel puţin 10 minute). Contactaţi un
oftalmolog.
Ingerare Nu induceţi voma. Solicitaţi asistenţă medicală.
4.2. Cele mai importante Produsul irită căile respiratorii şi poate provoca sensibilizarea pielii şi a
simptome şi efecte, atât tractului respiratoriu. Tratamentul iritaţiei acute şi a bronhoconstricţiei
acute, cât şi întârziate este în primul rând simptomatic. Tratamentul prelungit poate fi necesar
în funcţie de gradul de expunere şi de severitatea simptomelor.
4.3. Indicaţii privind
orice fel de asistenţă Măsuri terapeutice: nu sunt disponibile informaţii.
medicală imediată şi
tratamentele speciale
necesare

Secţiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloacele de stingere a incendiilor

Mijloacelor de stingere bioxid de carbon (CO2), spumă, pulbere uscată; în caz de incendii mari
corespunzătoare trebuie folosită apă pulverizată
Mijloace de stingere
necorespunzătoare Nu folosiţi jet de apă cu volum mare.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau în amestecul în cauză
Descompunerea termică poate produce oxid de carbon, oxizi de azot, vapori de izocianat şi urme de
acid cianhidric. În caz de incendiu şi/sau explozie, nu inhalaţi fumul.
Focul în vecinătate reprezintă risc de creştere a presiunii şi crăpare. Containerele care pot fi cuprinse
de flăcări trebuie răcite cu apă şi, dacă este posibil, îndepărtate din zona periculoasă.
5.3 Recomandări destinate pompierilor
În caz de incendiu trebuie să se poarte aparat autonom de respirat şi îmbrăcăminte completă de
protecţie.
Nu permiteţi apei de stingere contaminate să intre în sol, apa de adâncime sau de suprafaţă.

BMS_SDS_DE/DE 3/11
6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Secţiunea 7 Manipularea şi depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate


Dacă la FDS este ataşată o anexă conform REACH, condiţiile generale de utilizare sunt specificate mai
detaliat în scenariul de expunere corespunzător.
Asiguraţi suficiente schimburi de aer/exhaustare în incinta de lucru. Ventilaţia de exhaustare este
necesară dacă produsul este pulverizat. Valoarea limită de prag din secţiunea 8 trebuie monitorizată.
Toate locurile de muncă şi zonele unei instalaţii unde concentraţii mari de vapori sau aerosoli şi/sau
pulbere de izocianat se pot forma (de ex. prin eliberarea presiunii, mucegai de aerisire sau atunci
când se curăţă capetele de amestecare), trebuie asigurată ventilaţie locală de exhaustare adecvată
astfel încât VLE sa nu fie depăşite. Aerul trebuie să fie direcţionat departe de lucrătorii care
manipulează produsul. Eficienţa echipamentului de exhaustare trebuie să fie verificată periodic.
Măsurile de protecţie personală descrise în secţiunea 8 trebuie avute în vedere. Contactul cu pielea şi
ochii şi inhalarea vaporilor trebuie evitat în toate circumstanţele.
Atunci când se manipulează TDI, trebuie să se respecte cu stricteţe măsuri speciale de igienă. Staţi de
parte de mâncare, băutură şi ţigări. Spălaţi mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului şi
utilizaţi un unguent de protecţie a pielii. Ţineţi îmbrăcămintea de muncă separat. Dezbrăcaţi imediat
toată îmbrăcămintea contaminată. Decontaminaţi, distrugeţi şi eliminaţi îmbrăcămintea de protecţie
murdară (a se vedea secţiunea 13).
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Ţineţi containerul închis etanş şi uscat. Mai multe informaţii despre condiţiile de depozitare care
trebuie avute în vedere pentru a păstra calitatea pot fi găsite în fişa de informaţii a produsului.
Clasa de depozitare (TRGS 510): 6.1A: Combustibil, materiale foarte toxice acut
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Nu sunt disponibile informaţii.

Secţiunea 8: Controale ale expunerii/protecţia personală


Dacă la FDS este ataşată o anexă conform REACH, MAR generale sunt specificate în scenariul de
expunere corespunzător.

8.1. Parametri de control


Componente cu parametri de control al locului de muncă
Substanţa Nr. CAS Baza Tipul Valoarea Valoare Observaţii
limită prag
Toluen 584-84-9 TRGS 900 listat
2,4 diizocianat
Toluen 584-84-9 TRGS 900 0,005 ppm =4=
2,4 diizocianat 0,035 mg/m3
Toluen 584-84-9 TRGS 900 STEL Categoria I: substanţe pentru care
2,4 diizocianat CL efectul localizat are stabilită o VLE sau
substanţe cu efect sensibilizant al
căilor respiratorii
Toluen 584-84-9 TRGS 900 STEL 1 Substanţă listată atât cu factor de vârf
2,4 diizocianat FAC cât şi factor STEL. Factorul de vârf
este furnizat cu valori AGW.
Toluen 91-08-7 TRGS 900 listat
2,6 diizocianat
Toluen 91-08-7 TRGS 900 0,005 ppm =4=
2,6 diizocianat 0,035 mg/m3
Toluen 91-08-7 TRGS 900 STEL Categoria I: substanţe pentru care
2,6 diizocianat CL efectul localizat are stabilită o VLE sau
substanţe cu efect sensibilizant al
căilor respiratorii
BMS_SDS_DE/DE 4/11
Toluen 91-08-7 TRGS 900 STEL 1 Substanţă listată atât cu factor de vârf
2,6 diizocianat FAC cât şi factor STEL. Factorul de vârf
este furnizat cu valori AGW.

Un miros de TDI este o dovadă că în aer a fost depăşită semnificativ concentratia. Zona de expunere
trebuie evacuată imediat.

Nivel calculat fără efect (DNEL)


Tip Rută de Efecte asupra Valoare Observaţii
expunere sănătăţii
Lucrător (termen
scurt)
DNEL Dermic Efecte sistemice Nu este posibilă evaluarea cantitativă a
riscului. Cel mai sensibil punct final:
Iritare (piele)
DNEL Inhalare Efecte sistemice 0,14 mg/m3 aer Cel mai sensibil punct final: Iritare
(tract respiratoriu)
DNEL Dermic Efecte locale Nu este posibilă evaluarea cantitativă a
riscului. Cel mai sensibil punct final:
Iritare (piele)
DNEL Inhalare Efecte locale 0,14 mg/m3 aer Cel mai sensibil punct final: Iritare
(tract respiratoriu)
Lucrător (termen
lung)
DNEL Dermic Efecte sistemice Nu este posibilă evaluarea cantitativă a
riscului. Cel mai sensibil punct final:
Iritare (piele)
DNEL Inhalare Efecte sistemice 0,035 mg/m3 aer Cel mai sensibil punct final: Iritare
(tract respiratoriu)
DNEL Dermic Efecte locale Nu este posibilă evaluarea cantitativă a
riscului. Cel mai sensibil punct final:
Iritare (piele)
DNEL Inhalare Efecte locale 0,035 mg/m3 aer Cel mai sensibil punct final: Iritare
(tract respiratoriu)

PNEC …..

8.2 Controale ale expunerii

Protecţia respiraţiei
Protecţia respiraţiei este necesară în zonele de lucru ventilate insuficient şi în timpul
pulverizării. Se recomandă o mască cu aducţiune de aer sau, pentru perioade scurte de lucru,
o combinaţie de filtru cu cărbune şi de filtru de particule.
Informații suplimentare despre protecţia respiraţiei pot fi găsite în scenariul de expunere
individual din anexă.
Protecţia mâinilor
Materiale adecvate pentru mănuşile de protecţie; EN 374:
Cauciuc butilic – IIR: grosime >= 0,5 mm; timp de străpungere >= 480 min.
Cauciuc fluorinat – FKM: grosime >= 0,4 mm; timp de străpungere >= 480 min.
Recomandare: mănuşile contaminate trebuie eliminate.
Protecţia ochilor/feţei Purtaţi ochelari de protecţie/ecran facial.
Protecţia pielii Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată
Măsuri de prevenire la manipularea reperelor din poliuretan proaspăt turnate găsiţi în secţiunea 16.

Secţiunea 9 Proprietăţi fizice şi chimice

9.2 Alte informaţii


BMS_SDS_DE/DE 5/11
Valorile indicate nu corespund neapărat cu specificaţia produsului. Vă rugăm să urmăriţi informaţiile
specifice în fişa tehnică de informaţii.

Secţiunea 10 Stabilitate şi reactivitate

10.1 Reactivitate
Nu există informaţii disponibile.
10.2 Stabilitate chimică
Polimerizează la aprox. 200oC cu degajare de CO2.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
Reacţie exotermă cu amine şi alcooli; reacţionează cu apa cu formare de CO 2; În containere închise,
risc de explozie din cauza creşterii presiunii.
10.4 Condiţii de evitat
Nu există informaţii disponibile.
10.5 Materiale incompatibile
Nu există informaţii disponibile.
10.6 Produşi de descompunere periculoşi
Nici un produs periculos de descompunere atunci când este manipulat corect.

Secţiunea 11: Informaţii toxicologice

Secţiunea 12: Informaţii ecologice

Secţiunea 13: Consideraţii privind eliminarea

Secţiunea 14: Informaţii referitoare la transport

Secţiunea 15: Informaţii de reglementare

15.2 Evaluarea securităţii chimice


S-a elaborat o evaluare a securităţii chimice pentru această di-izocianat toluen (amestec de izomeri).

Secţiunea 16: Alte informaţii


Lista abrevierilor H315 Cauzează ...

Manipularea materiilor prime poliuretanice care conţin poliizocianaţi reactivi şi monomer TDI rezidual
necesită măsuri de protecţie adecvate la care se referă această FDS. Prin urmare aceste produse pot fi
utilizate numai în aplicaţii industriale sau comerciale. Nu sunt potrivire pentru utilizarea în aplicaţii
casnice (DIY – do it yourself).
Măsuri de prevenire la manipularea reperelor de poliuretan proaspăt turnate:
În funcţie de parametrii de producţie, orice suprafaţă neacoperită a reperelor din poliuretan proaspăt
turnate care au utilizat această materie primă pot conţine urme de substanţe periculoase pe suprafaţă
(e.g. produse de pornire şi de reacţie, catalizatori, agenţi de eliberare). Contactul cutanat cu urmele
acestor substanţe trebuie să fie evitat. Prin urmare, în timpul scoaterii din matriţă sau al altei
manipulări a reperelor proaspăt turnate, trebuie utilizate mănuşi de protecţie testate cf. DIN EN 374
(de ex. cauciuc nitril >= 1,3 mm grosime, timp de străpungere >= 480 min sau, în conformitate cu
recomandările producătorului, mănuşi mai subţiri care trebuie să fie schimbate mai frecvent în
concordanţă cu durata de penetrare). În funcţie de condiţiile de formulare şi de proces, cerinţele pot
diferi de cele de la manipularea substanţei pure. Îmbrăcămintea de protecţie închisă este necesară
pentru protejarea altor zone de piele.

ISOPA Îndrumări pentru încărcarea/descărcarea, transportul şi depozitarea TDI şi MDI. ISOPA Order nr.
PSC-0005-GUIDL.

BMS_SDS_DE/DE 6/11
Informaţii suplimentare
Informaţiile furnizate în această FDS sunt corecte ….

BMS_SDS_DE/DE 7/11
1. Titlul scurt al Scenariului de expunere – Utilizarea ca intermediar pentru fabricarea altor
substanţe şi formularea, reambalarea şi distribuţia (ES2)
Lista descriptorilor
utilizării
Sectorul de utilizare SU3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau
în preparate în locaţii industriale

Sectorul de utilizare SU8: Producția în masă, la scară largă (inclusiv a produselor


petroliere)
SU 9: Fabricarea produselor chimice fine
SU10: Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare
(exclusiv aliaje)
Categoria de proces PROC1: Utilizarea în proces închis, fără posibilitate de expunere
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere
ocazională controlată
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau
formulare)
PROC4: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de
expunere
PROC5: Amestecare sau combinare în procese discontinue
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate
PROC9: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire)
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Categoria de eliberare în ERC2:
mediu ERC3:
ERC6a:

2.1 Scenariu contributiv pentru controlul expunerii mediului pentru ERC2, ERC3, ERC6a
… cantitatea utilizată la nivel regional (tone/an) 32000

Număr de zile de emisie pe an >300
Obs: Utilizată în sisteme deschise …

2.2. Scenariu contributiv pentru controlul expunerii lucrătorului pentru PROC1, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15
Caracteristicile produsului
Concentraţia Acoperă procentaje până la 100% substanţă în produs (dacă nu se specifică
substanţei în amestec altfel)
Forma fizică a Lichid
produsului
Frecvenţa şi durata Acoperă expuneri zilnice de până la 8 ore.
utilizării
Factorii umani Nu a fost identificată niciuna pentru acest scenariu
neinfluenţaţi de
managementul
riscului
Alte condiţii Utilizare în interior/exterior
operaţionale

BMS_SDS_DE/DE 8/11
relevante Se asumă că se utilizează la cel mult 20oC peste temperatura ambiantă,
dacă nu se specifică altfel. Temperaturi ridicate de 55oC până la 110oC
pentru PROC1 şi PROC5.
Condiţii tehnice şi PROC1: Utilizarea în proces închis, fără posibilitate de expunere
măsuri la nivelul Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare.
procesului (sursei)
PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională
pentru prevenirea
controlată
eliberării
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare.
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare.
PROC4: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare. Puneţi capacele pe containere
imediat după utilizare (opţional)
PROC5: Amestecare sau combinare în procese discontinue
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare.
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare)
din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare.
PROC9: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de
umplere dedicată, inclusiv cu cântărire)
Utilizare cu ventilaţie locală de exhaustare. Puneţi capacele pe containere
imediat după utilizare (opţional)
PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator
Manipulaţi sub hotă sau cu ventilaţi locală de exhaustare.

Măsuri PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator


organizatorice Utilizarea la activităţi de laborator.
pentru prevenirea/
limitarea
eliberărilor,
dispersiei şi
expunerii
Condiţii şi măsuri Evitaţi orice contact akl pielii cu produsul, curăţaţi contaminarea/stropirile
legate de protecţia imediat ce au loc. Utilizaţi mănuşi (testate cf. EN 374) dacă este posibilă o
personală, igienă şi contaminare a mâinii, spălaţi imediat orice contaminare a pielii. Asiguraţi
evaluarea stării de instruire de bază lucrătorilor pentru a preveni/minimiza expunerea şi
sănătate pentru a raporta orice probleme ale pielii care pot apărea. Utilizaţi mânuşi
şi protecţia ochilor. Purtaţi salopete adecvate pentru a preveni expunerea
pielii.
Aceste măsuri generale sunt obligatorii pentru toate scenariile contributive.
Măsuri suplimentare sunt specificate pentru următoarele scenarii
contributive:

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională


controlată
Dacă măsurile tehnice/organizatorice prezentate anterior nu se pot realiza,
atunci adoptaţi următorul EIP” Purtaţi un aparat de respiraţi conform EN140
cu filtru tip A/P2 sau mai bun.
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)
Dacă măsurile tehnice/organizatorice prezentate anterior nu se pot realiza,
atunci adoptaţi următorul EIP: Purtaţi un aparat de respiraţi conform EN140
cu filtru tip A/P2 sau mai bun.
PROC4: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere

BMS_SDS_DE/DE 9/11
Dacă măsurile tehnice/organizatorice prezentate anterior nu se pot realiza,
atunci adoptaţi următorul EIP: Purtaţi un aparat de respiraţi conform EN140
cu filtru tip A/P2 sau mai bun.
PROC5: Amestecare sau combinare în procese discontinue
Purtaţi o mască întreagă TM3 conform EN147 cu filtru tip A sau mai bun.
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare)
din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate
Dacă măsurile tehnice/organizatorice prezentate anterior nu se pot realiza,
atunci adoptaţi următorul EIP: Purtaţi un aparat de respiraţi conform EN140
cu filtru tip A/P2 sau mai bun.
PROC9: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de
umplere dedicată, inclusiv cu cântărire)
Dacă măsurile tehnice/organizatorice prezentate anterior nu se pot realiza,
atunci adoptaţi următorul EIP: Purtaţi un aparat de respiraţi conform EN140
cu filtru tip A/P2 sau mai bun.

3. Estimarea expunerii
Mediu

Lucrători

Metode de
Scenariul Nivel de RCR (nivelul de
estimare a Condiţii specifice Tip de valoare
contributiv expunere expunere/DNEL)
expunerii
PROC1 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,024 mg/m3 0,173
măsurată măsurate termen scurt
PROC2 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,024 mg/m3 0,173
măsurată măsurate termen scurt
PROC3 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,060 mg/m3 0,429
măsurată măsurate termen scurt
PROC4 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,064 mg/m3 0,460
măsurată măsurate termen scurt
PROC5 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,001 mg/m3 0,006
măsurată măsurate. Respirator: termen scurt
99,9% protecţie
PROC8b Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,038 mg/m3 0,274
măsurată măsurate termen scurt
PROC9 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,030 mg/m3 0,211
măsurată măsurate termen scurt
PROC15 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,009 mg/m3 0,066
măsurată măsurate termen scurt
Toate PROC- Evaluare cutanat, *
urile calitativă termen scurt
PROC1 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,012 mg/m3 0,346
măsurată măsurate termen lung
PROC2 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,012 mg/m3 0,346
măsurată măsurate termen lung
PROC3 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,030 mg/m3 0,857
măsurată măsurate termen lung
PROC4 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,032 mg/m3 0,92
măsurată măsurate termen lung
PROC5 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, < 0,001 mg/m3 0,013
măsurată măsurate. Respirator: termen lung
99,9% protecţie
PROC8b Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,019 mg/m3 0,549
măsurată măsurate termen lung
PROC9 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,015 mg/m3 0,423
măsurată măsurate termen lung

BMS_SDS_DE/DE 10/11
PROC15 Valoare LEV: reflectată în datele Inhalare, 0,005 mg/m3 0,131
măsurată măsurate termen lung
Toate PROC- Evaluare dermic,
urile calitativă termen lung

* - Datorită aplicării MAR se consideră că riscurile de expunere cutanată sunt suficient controlate.
Pe baza MAR aplicate, riscul pentru oameni şi mediu este suficient controlat (RCR<=1)

4. Îndrumări pentru utilizatorii din aval să evalueze dacă lucrează în interiorul scenariului de
expunere

Nu este de aşteptat ca expunerile la locul de muncă estimate să depăşească DNELs atunci când MAR
sunt adoptate.
Atunci când sunt adoptate alte MAR/condiţii de operare, utilizatorii trebuie să se asigure că riscurile
sunt gestionate cel puţin la niveluri echivalente.
Informaţii suplimentare despre asumările conţinute în acest scenariu de expunere pot fi găsite la:
www.ISOPA.org – „ISOPA interpretation on selection of Use Descriptor”

BMS_SDS_DE/DE 11/11