Sunteți pe pagina 1din 174

 

LUCRAREA NR. 20/2020

„Alimentare cu energie electrica ansamblu


30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
com. Hemeiusi, jud. Bacau”

PROIECT TEHNIC
– PTh –

Ordonatorul principal de credite:


SC CASA VALITO SRL

SEF PROIECT: ing. Constantin STAN


PROIECTANT: ing. Petrica STAN

Ex. nr. ……..


 

FOAIE DE CUPRINS

1. PIESE SCRISE

1.1. Foaie de semnaturi


1.2. Foaie de cuprins
1.3. Referate verificare proiect
1.3.1. ANRE
1.3.2. MLPAT
1.4. Minuta
1.5. Aviz CTE
1.6. Contract proiectare si executie
1.7. Aviz CTA
1.8. Breviar de calcul
1.9. Certificat de Urbanism
1.10. Avize si Acorduri
1.10.1. Aviz Mediu
1.10.2. Aviz apa canal
1.10.3. Aviz Gaze Naturale
1.10.4. Aviz Energie electrica
1.10.5. Acord drum public
1.10.6. Aviz MAPN
1.10.7. Studiu geotehnic
1.10.8. Expertiza tehnica
1.10.9. HCL
1.11. AC
1.12. Memoriu tehnic
1.13. Caiet de sarcini
1.14. Specificatii tehnice
1.15. PCCVI
1.16. Plan SSM
1.17. Program de urmarirea constructiilor
1.18. Program tehnologic
1.19. Foaie de pichetaj

2. PARTE ECONOMICA

2.1. Deviz general


2.2. Deviz detaliat
2.3. Fisa de tarifare
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

3. PIESE DESENATE

3.1. Plan de incadrare ……................................................................................. 01/20/2020


3.2. Plan de situatie proiectat ............................................................................. 02/20/2020
3.3. Schema monofilara LEA 20 kV proiectata ................................................. 03/20/2020
3.4. Schema monofilara post de transformare proiectat ..................................... 04/20/2020
3.5. Detaliu fundatie SC 15014 .......................................................................... 05/20/2020
3.6. Detaliu executie priza de pamant cu Rd ≤ 10 ohmi .................................... 06/20/2020
3.7. Detaliu executie priza de pamant cu Rd ≤ 4 ohmi ........................... 07.1-07.3/20/2020
3.8. Detaliu executie priza de pamant cu Rd ≤ 1 ohmi ...................................... 08/20/2020
3.9. Detaliu echipare stalp cu CIT 140 .............................................................. 09/20/2020
3.10. Detaliu echipare stalp cu separator orizontal ........................................... 10/20/2020
3.11. Detaliu echipare stalp cu capete terminale .............................................. 11/20/2020
3.12. Detali pozare cabluri ..................................................................... 12.1-12.3/20/2020
3.13. Detaliu capete terminale ............................................................... 13.1-13.2/20/2020
3.14. Detaliu PTAv ................................................................................ 14.1-14.6/20/2020
3.15. Amplasare aparataj in PTAv ................................................................... 15/20/2020
3.16. Detaliu montare BMPM .......................................................................... 16/20/2020
3.17. Detalii semnalizare ....................................................................... 17.1-17.8/20/2020

Intocmit
ing. Constantin STAN
  


 
Delgaz Grid SA
Delgaz Grid SA, Bd.Pandurilor 42, et.4, 540554 Târgu Mureş
Divizia Exploatare şi
Către, Mentenanţă Reţea
Ena Electric SRL loc. Lilieci Electricitate
Str. Bradului, nr. 54C, jud. Bacău str. Sf.Petru Movilă nr. 38
E-mail: ena_electric@yahoo.com cod 700014, lași
www.delgaz-grid.ro

Ciobanu Elena
T +40-232-405227
F +40-232-405998
elena.ciobanu@delgaz-
grid.ro
Iaşi
AVIZ NR.135/05.03.2019
DEGR – DEMRE - SARE

Comisia de avizare Delgaz Grid SA, Suport Acces la Reţea Electricitate, în


ședința de avizare din 05.03.2019, a analizat documentația tehnico-
economică:
Denumirea proiectului: Alimentare cu energie electrică ansamblu 30
locuinţe tip parter aparţinând SC Casa Valito SRL, loc. Lilieci, com.
Hemeiuşi, jud. Bacău
Indicativul proiectului: 02/2019
Faza de proiectare: SS
Elaborator: Ena Electric SRL Bacău
În urma analizării documentației, comisia de avizare Delgaz Grid SA,
Suport Acces la Reţea Electricitate:

AVIZEAZĂ FAVORABIL
documentația prezentată pentru soluţia 1

Capacităţi:
Lucrări finanţate de dezvoltator:
- Post de transformare PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA – buc; Preşedintele Consiliului de
Administraţie
- Separator STEPNo 24 kV - 1 buc; Frank Hajdinjak
- LES 20 kV- 3x1x150 mmp - 380 m;
- LEA 20 kV- OL-AL 3x50(8) - 20 m; Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
- Firide tip E2:4 - 3 buc; Carmen Teona Oltean (adj.)
- LES 1 kV- 3x240+120 mmp - 420 m; Petre Radu (adj.)
- Firide BMPM 32 A - 30 buc;
Sediul Central: Târgu Mureş
- LES 1 kV- 2x16 mmp - 1200 m, CUI: 10976687
Sursa de finanţare: finanţare iniţială dezvoltator cu returnare componenta Atribut fiscal: RO
eficientă din surse proprii la îndeplinirea condiţiilor din Anexa 3 din Ordinul J26/326/08.06.2000

59/2013. Banca BRD Târgu Mureş


Precizări şi observaţii: IBAN:
1.Soluţia 2 nu se avizează motivat de faptul că: RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
- soluţia aeriană nu corespunde din punct de vedere a Normativelor tehnice 773.257.777,5 RON
pentru că este zonă în dezvoltare similar urbană.

1/2
2. Breviarul de calcul referitor la eficienţa economică întocmit de Suport
Acces la Reţea Electricitate - Delgaz Grid SA va constitui parte integrantă
din documentaţia prezentată.
3. La faza următoare de proiectare, se vor ataşa documentaţiei, după caz,
următoarele:
Certificat de Urbanism.
Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
Acordurile deţinătorilor de teren, după caz.

Documentaţia respectă legislaţia şi reglementările din domeniile SSM, SU,


protecţia mediului, tehnic în vigoare la data avizării proiectului.

Carmen Patricia Constantin Elena Ciobanu


(Vicepreşedinte) (Secretar)

Data emiterii aviz: 14.03.2019

DEGR P07-01-05-F04, Ed.1

2/2
 

AVIZ NR. 20 / 2020

Comisia Tehnică de Avizare din cadrul S.C. ENA ELECTRIC S.R.L. Bacău în şedinţa
din 21/09/2020 a analizat lucrarea nr. 20/2020 – "Alimentare cu energie electrica ansamblu
30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, jud. Bacau" – faza PROIECT TEHNIC

1. Elaborator:
SC ENA ELECTRIC SRL – loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau

2. Proiectant:
ing. Constantin STAN

3. Sef proiect:
ing. Petrica STAN

4. Ordonator de credite:
SC CASA VALITO SRL
mun. Bacău, județul Bacău

5. Beneficiar:
DELGAZ GRID SA

6. Elemente ce stau la baza elaborarii lucrarii:


Comanda de proiectare;
Aviz tehnic de racordare;
Contract de prestari servicii de proiectare si executie;
H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice
HG 490/2011 – privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat
prin HG 525/1996.

7. Date generale ale lucrarii


In loc Lilieci SC CASA VALITO SRL dezvolta un ansamblu rezidential format din 30
locuinte tip P, „Complex EUROPA”. Obiectivul propus spre construire necesita alimentarea
cu energie electrica.

8. Situatia energetica
Tipul consumatorilor: casnici – ansamblu de locuinte – vila 6 camere;
Puterea de calcul pe gospodarie conform PE 132/2003, pentru vila 6 camere avem o
putere instalata de 30 kW / vila cu puterea de calcul de 7.5 kW / vila;
LUCRAREA NR. 20 / 2020
" Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com.
Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Coeficient de simultaneitate: 0.41 (30 locuri de consum)


Tensiunea de alimentare și abateri admise: 400/230V, ±10%;
Frecvența: 50 Hz;
Factor de putere: 0.85;
Timpul maxim de întrerupere este egal cu timpul de remediere a defectului în
instalațiile furnizorului;
Timpul de utilizare: ≤ 5000 h/an;
Puterea maxim simultan absorbita: (30*7.5)*0.41=225*0.41=92.25 kW / 108.52 kVA.

In zona studiata exista:


LEA 20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi la
aproximativ 400 m;

9. Prezentarea solutiei analizate


Prin studiul de solutie nr. 2/2019 elaborat de SC ENA ELECTRIC SRL si avizat prin
avizul CTE nr. 135 din 05.03.2019 s-a propus montarea unui post de transformare in anvelopa
de beton la limita domeniului public, pe proprietatea dezvoltatorului, cu acces din domeniul
public, echipat cu Trafo 20/0,4 kV, 160 kVA, celula de linie, celula trafo, CD 1:4, contor
general de masura.
PTAv nou proiectat se va alimenta din LEA 20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1,
Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi aflata la aproximativ 400 m printr-un racord mixt de
MT, LES 20 kV construit din cablu tip NA2XS(F)2Y 3x150 mm2 in lungime de 380 m si
LEA 20 kV construita din conductoare OL-AL 3x50(8) in lungime de 20 m astfel:
 Montare salp de beton, tip SC 15014, 17 bis, amplasat in axul LEA 20 kV
GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi, intre
stalpii 17 si 18, echipat cu CIT 140, CDV 550 si lanturi duble de izolatori;
 La 10 m fata de stalpul din ax se va monta stalpul nr. 1 al racordului nou
proiectat, stalp de beton, tip SC 15014, echipat cu CIT 140, lanturi duble de
izolatori si separator orizontal de exterior cu CLP.
 La 10 m fata de stalpul cu separator se va monta stalpul nr. 2 al racordului,
stalp de beton, tip SC 15014, echipat cu CIT 140, lanturi duble de izolatori, si
capete terminale pentru trecerea din LEA in LES.
 PTAv nou proiectat se va racorda la stalpul nr. 2 prin LES 20 kV, construita
din NA2XS(F)2Y, cu izolatie din polietilena reticulata cu bariera longitudinala
la patrunderea apei, cu sectiunea de 3x1x150 mm2 in lungime de 380 m. (Aport
capacitiv 1.07 A)
Alimentarea consumatorilor se va realiza prntr-o retea tip LES 1 kV, buclata pe
barelele de JT ale postului de transformare, formata din 3 firide de bransament tip FB E2:4 si
a 30 de blocuri de masura tip BMPM 32 A, amplasate la limita de proprietate a fiecarei
locuinte.

Punctul de racordare
- Pentru este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la stalpul nr. 17 bis al LEA 20 kV
GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
" Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com.
Hemeiusi, jud. Bacau "
 

- Punctul de delimitare intre operatorul de retea si consumatorii casnici va fi la bornele


de iesire din disjunctoarele montate in BMPM-uri
Masurarea energiei electrice se va realiza pentru fiecare cosnumator casnic cu
contori monofazati electronici, in montaj direct, in BMPM

Lucrările realizate pe tarif de racordare sunt:


PTAv 20/0.4 kV, 160 kVA ………………………………………………… 1 buc
Stalp SC 15014 …………………………………………………………….. 3 buc
Separator STEPNo 24 kV cu CLP …………………………………………. 1 buc
Dispozitiv Semnalizare Avarii ....................................................................... 3 buc
Capete terminale montate pe stalp …………………………………………. 1 set
CIT 140 …………………………………………………………………….. 3 buc
CDV 550 …………………………………………………………………… 1 buc
LES 20 kV, tip NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 ……………………………… 380 m
LEA 20 kV, tip OL-AL 3x50(8) …………………………………………… 20 m
Firida de bransament tip E2:4 ……………………………………………… 3 buc
LES 1 kV tip NA2X 3x240+120 mm2 ……………..………………………. 420 m
BMPM 32 A pe suport independent ……………………………………….. 30 buc
LES 1 kV tip NA2X 2x16 mm2 ………………..………………………….. 1200 m
Priza de pamant cu Rd ≤ 10Ω ......................................................................... 1 buc.
Priza de pamant cu Rd ≤ 4Ω ........................................................................... 5 buc.
Priza de pamant cu Rd ≤ 1Ω ........................................................................... 1 buc.

Din analiza efectuată asupra soluției prezentate, aceasta asigură condițiile tehnice
normate impuse in functionarea retelelor electrice de distributie.
Propunem spre aprobare soluția prezentata.
În urma analizei documentaţiei, Comisia Tehnică de Avizare a SC ENA ELECTRIC
SRL – Bacău, hotărăşte:

AVIZEAZĂ FAVORABIL SOLUTIA

Observaţii şi precizări : NU SUNT


Lucrarea respectă prevederile normativelor tehnice în vigoare, NSPM, PSI, protecţia
mediului şi asigurarea calităţii, nu creează situaţii critice în funcţionarea instalaţiilor.
Lucrarea s-a elaborat conform: Ord. MF-MLPAT nr.1013/873/2001, Procedurile
Sistemului de Management Integrat de Calitate a ENA ELECTRIC SRL în conf. cu ISO
9001/2015 şi ISO 14001/2015 ale SC ENA ELECTRIC SRL, PO: Proiectare - Dezvoltare,
Regulament CTA+CTE, Conţinutul documentaţiilor de proiectare.

Preşedinte C.T.A. – SC ENA ELECTRIC SRL - Bacău,


Director: Ancuta BRASOVEANU

INTOCMIT,
ing. Constantin STAN  


 
 

BREVIAR DE CALCUL

1. SITUATIA ENERGETICA
1.1. Tipul consumatorilor: casnici – ansamblu de locuinte – vila 6 camere;
1.2. Puterea de calcul pe gospodarie conform PE 132/2003, pentru vila 6 camere avem o
putere instalata de 30 kW / vila cu puterea de calcul de 7.5 kW / vila;
1.3. Coeficient de simultaneitate: 0.41 (30 locuri de consum)
1.4. Tensiunea de alimentare și abateri admise: 400/230V, ±10%;
1.5. Frecvența: 50 Hz;
1.6. Factor de putere: 0.85;
1.7. Timpul maxim de întrerupere este egal cu timpul de remediere a defectului în
instalațiile furnizorului;
1.8. Timpul de utilizare: ≤ 5000 h/an;
1.9. Puterea maxim simultan absorbita: (30*7.5)*0.41=225*0.41=92.25 kW / 108.52
kVA.

2. DIMENSIONARE POT DE TRANSFORMARE


Metoda puterii nominale economice (3.RE-IP51/2-93)
Conform normativului se alege în funcție de Tm
 k1 inf= 0,40;
 k1 sup= 0,90;

Puterea aparentă maxim simultan absorbită


Sm=Pm/cosφ= 92.25/0,85=108.53 [kVA]

Se determină puterea aparentă teoretică maximă:

Sn max = Sm/k1 inf =108.53/0,4 = 271.32 [kVA]


Se alege treapta imediat inferioara 250 kVA;

Este așteptată o încărcare maximă


k=Sm/Sn min*100=108.53/250*100= 43.41%

Se determină puterea aparentă teoretică minimă:

Sn min = Sm/k1 sup =108.53/0,9 = 120.59 [kVA]


Se alege treapta imediat superioară 160 kVA;

Este așteptată o încărcare maximă


k=Sm/Sn min*100=108.53400*100= 67.83%
LUCRAREA NR. 20 / 2020
„Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com.
Hemeiusi, jud. Bacau”  

Se vor continua calculele pentru un transformator cu Sn=160 kVA


2.1. Determinarea protecției transformatorului 6/0,4 kV, 160 kVA pe MT

In = Sn / √3 x Un In= 160/1,73 x 20 = 4.62 [A]

In sig = 1,8 x In = 8.31 [A]

Se aleg sigurante fuzibile de medie tensiune de 10 A pentru protecția transformatoarelor pe


M.T.

2.2. Alegerea protectiei transformatorului pe joasa tensiune

In = Sn / (√3 x U ) In = 160 / (√3 x 0.4) = 230.94 [A]

Protecția transformatorului pe J.T. se realizează cu sigurante MPR 250A.

2.3. Alegerea si verificarea cablului MT


2.3.1. Solutia 1
Nr. Valori
Marimi caracteristice um Relatii de calcul
crt. calculate
Smax
1 Curentul maxim de sarcina A 38.48 I max 
3 Un
2 coef. f1 - 0,76 NTE 007/08/00
3 coef. f2 - 0,87 NTE007/08/00
Curentul maxim admisibil
4 A 58.21 Imax adm = Imax / f1 x f2
necesar
cablu monofazat (strategie
5 Secţiunea necesara mm2 150 - Al
DELGAZ GRID)
Curentul admisibil al
6 A 320 NTE007, Anexa 1.10
cablului

2.3.2. Aportul curentului capacitiv (Ic) pentru cabluri de 20 kV


Conform normativului de proiectare IE-Ip PE 35/1-90 revizuit in 2004, tabelul 1, la
proiectare, pentru un cablu de 20 kV cu izolatie din polietilena reticulata tip A2XS(F)2Y cu
sectiunea de 150 mm2, curentul de punere este de 2,817 A/km.
Prin interpolare avem
Lungime cablu 20 kV 380 [m]
Aport capacitiv 1.07 [A]

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN 


 
Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

DELGAZ GRID SA
Localitatea Tirgu Mures,Bdul Pandurilor nr.42 Delgaz Grid SA
Judet Mures Departament
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz-grid.ro

AVIZ FAVORABIL
Abreviere:
Nr. înregistrare 212530136, Data 14.08.2020

Urmare a cererii dvs. 374249260/13.08.2020 ,C.U.206/5.08.2020 privind


emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare:
„ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANSAMBLU 30 LOCUINTE
TIP PARTER ,SATUL LILIECI,COMUNA HEMEIUSI -SC „CASA
VALITO”SRL”judetul Bacau

în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A


CONDIŢIILOR DE MAI- JOS:

CU PREDARE DE AMPLASAMENT PENTRU RACORDAREA LA


UTILITATI
Preşedintele Consiliului de
A: Conditii tehnice: Administraţie
1. In timpul executiei lucrãrilor, se vor proteja conform „NORME TEHNICE Manfred Paasch

din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de Directori Generali
alimentare cu gaze naturale”,toate retelele întâlnite, confruntând datele indicate Ferenc Csulak
Carmen Teona Oltean (adj.)
de Centrul de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate Bacau referitoare la Petre Radu (adj.)
dimensiunile retelelor, adâncimi, amplasamente, etc. de pe planurile anexate,cu
Sediul Central: Târgu Mureş
cele intalnite in teren. CUI: 10976687
2. Nu se admite intersectarea la aceeasi cota cu retelele stradale de gaze Atribut fiscal: RO
naturale. J26/326/08.06.2000
3. Intersectarea conductelor de gaze cu instalatiile in cauza (electrice, apa – Banca BRD Târgu Mureş
canal,etc) in montaj subteran sau suprateran se va face, in general, IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate, in cazuri exceptionale
Capital Social Subscris şi Vărsat:
se admit traversari sub unghi mai mic,insa nu va fi mai mic de 60;conducta de 773.257.777,5 RON
gaze naturale va fi la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii.
4. Distanta minima, exprimata in metri, masurata in proiectie orizontala, intre
conductele subterane de gaze naturale si alte instalatii,constructii sau obstacole
este cea indicata in NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,

1
DEGR P03-01-02-F-03, ed.2
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
art.30,tab.1,respectiv:

Distante min.de la cond.de gaze-în m


Instalaţia, PE OL
construcţia sau
obstacolul p.r. p.m. p.i. p.j. p.r p.m p.i
p.j.
.
1 Clădiri cu subsoluri sau
aliniamente de terenuri 1 1 2 3 2 2 3 3
susceptibile de a fi
construite
2 Cladiri fara subsoluri 0,5 0,5 1 3 1,5 1,5 2 3

3 Canale pentru reţele


termice, canale pentru
instalaţiile telefonice, 0,5 0,5 1,0 2 1,5 1,5 2 2
televiziune, etc.
4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5

5 Conducte de apă,
cabluri de forţă, cabluri
telefonice montate
direct în sol, cabluiri 0,5 0,5 0,5 1,5 0,6 0,6 0,6 1,5
TV, sau căminele
acestora.
6 Cămine pentru reţele
termice, telefonice şi
canalizare sau alte 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5
cămine subterane
7 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

5. La conductele instalatiilor de orice utilitate(incalzire,apa-canal, cabluri


electrice etc.) pozate direct in pamant sau in canale de protectie, care intra sau
ies din cladiri, se vor lua masuri de etansare impotriva infiltratiilor de gaze prin
locurile de patrundere a instalatiilor respective in subsolul cladirilor,conform
NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi
eploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

2
DEGR P03-01-02-F-01, ed.2
6. Intrucat retelele de gaze sunt protejate catodic, veti prevedea masuri pentru
evitarea aparitiei curentilor electrici vagabonzi, aceasta pentru protectia
catodica a conductelor de gaze naturale, cat si a instalatiilor dvs. Standard
EN12954/2001si Normativ I 14

7.Se vor respecta prevederile STAS 9570/1-1989 privitoare la marcarea si


reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati.

B. Condiţii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ pe


planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament şi
asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din
partea Delgaz Grid SA - Centrul de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate
Bacau.
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între
0,5....0,9 m..
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz
Grid SA, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată,
primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), până la sosirea echipei de intervenţie.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie,
rupere izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv
reţeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri
imediat lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid SA,
pentru remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi
cauză deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz
Grid SA, izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a
anunţat reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct
responsabil de producerea evenimentului.
4. În cazul avarierii, sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în
exploatarea Delgaz Grid SA - Centrul de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate
Bacau, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a

3
DEGR P03-01-02-F-01, ed.2
pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a funcţionalităţii elementelor
afectate.
5. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).
6. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e
afectată de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la
generatoarea inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.
7. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.
8. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de
cămine, a tijelor de acţionare etc.
9. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, se va informa în
scris Delgaz Grid SA - Centrul de Operatiuni Retea Gaz si Electricitate Bacau asupra
datei la care e programată recepţia.
10. Prezentul aviz este valabil până la data de 14.08.2021 (12 luni),cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document
înlocuitor – se va preciza tipul şi natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu
minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial.

In cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde valabilitatea.

Cu respect,

Pascal Ionut Adrian Branea Mirela


Coordonator Acces la Retea Emitent Avize si Acorduri

4
DEGR P03-01-02-F-01, ed.2
Delgaz Grid SA
Delgaz Grid SA, Bd.Pandurilor 42, et.4, 540554 Târgu Mureş
Divizia Exploatare şi
Către, Mentenanţă Reţea
Ena Electric SRL loc. Lilieci Electricitate
Str. Bradului, nr. 54C, jud. Bacău str. Sf.Petru Movilă nr. 38
E-mail: ena_electric@yahoo.com cod 700014, lași
www.delgaz-grid.ro

Ciobanu Elena
T +40-232-405227
F +40-232-405998
elena.ciobanu@delgaz-
grid.ro
Iaşi
AVIZ NR.135/05.03.2019
DEGR – DEMRE - SARE

Comisia de avizare Delgaz Grid SA, Suport Acces la Reţea Electricitate, în


ședința de avizare din 05.03.2019, a analizat documentația tehnico-
economică:
Denumirea proiectului: Alimentare cu energie electrică ansamblu 30
locuinţe tip parter aparţinând SC Casa Valito SRL, loc. Lilieci, com.
Hemeiuşi, jud. Bacău
Indicativul proiectului: 02/2019
Faza de proiectare: SS
Elaborator: Ena Electric SRL Bacău
În urma analizării documentației, comisia de avizare Delgaz Grid SA,
Suport Acces la Reţea Electricitate:

AVIZEAZĂ FAVORABIL
documentația prezentată pentru soluţia 1

Capacităţi:
Lucrări finanţate de dezvoltator:
- Post de transformare PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA – buc; Preşedintele Consiliului de
Administraţie
- Separator STEPNo 24 kV - 1 buc; Frank Hajdinjak
- LES 20 kV- 3x1x150 mmp - 380 m;
- LEA 20 kV- OL-AL 3x50(8) - 20 m; Directori Generali
Ferenc Csulak (Director General)
- Firide tip E2:4 - 3 buc; Carmen Teona Oltean (adj.)
- LES 1 kV- 3x240+120 mmp - 420 m; Petre Radu (adj.)
- Firide BMPM 32 A - 30 buc;
Sediul Central: Târgu Mureş
- LES 1 kV- 2x16 mmp - 1200 m, CUI: 10976687
Sursa de finanţare: finanţare iniţială dezvoltator cu returnare componenta Atribut fiscal: RO
eficientă din surse proprii la îndeplinirea condiţiilor din Anexa 3 din Ordinul J26/326/08.06.2000

59/2013. Banca BRD Târgu Mureş


Precizări şi observaţii: IBAN:
1.Soluţia 2 nu se avizează motivat de faptul că: RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris şi Vărsat:
- soluţia aeriană nu corespunde din punct de vedere a Normativelor tehnice 773.257.777,5 RON
pentru că este zonă în dezvoltare similar urbană.

1/2
2. Breviarul de calcul referitor la eficienţa economică întocmit de Suport
Acces la Reţea Electricitate - Delgaz Grid SA va constitui parte integrantă
din documentaţia prezentată.
3. La faza următoare de proiectare, se vor ataşa documentaţiei, după caz,
următoarele:
Certificat de Urbanism.
Avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
Acordurile deţinătorilor de teren, după caz.

Documentaţia respectă legislaţia şi reglementările din domeniile SSM, SU,


protecţia mediului, tehnic în vigoare la data avizării proiectului.

Carmen Patricia Constantin Elena Ciobanu


(Vicepreşedinte) (Secretar)

Data emiterii aviz: 14.03.2019

DEGR P07-01-05-F04, Ed.1

2/2
 

MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitii:

Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com.
Hemeius, jud. Bacau

Amplasament:

com. Hemeius, loc. Lilieci, jud. Bacau,

Beneficiarul investitiei:

DELGAZ GRID SA
Mun. Targu Mures, jud. Mures,

Ordonator de credite:

SC CASA VALITO SRL


mun. Bacău, județul Bacău

Elaborator:

SC ENA ELECTRIC SRL


Loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau

Fundamentarea necesitatii si oportunitatea lucrarii


In loc Lilieci SC CASA VALITO SRL dezvolta un ansamblu rezidential format din 30
locuinte tip P, „Complex EUROPA”. Obiectivul propus spre construire necesita alimentarea
cu energie electrica.
In prezent nu exista o retea electrica la mai putin de 100 m fata locatia propusa pentru
alimentarea cu energie electrica pentru a se permite alimentarea acesteia.

Elemente care stau la baza intocmirii documentatiei


1.1. Comanda de proiectare;
1.2. Contract de prestari servicii de proiectare;
1.3. Strategia de retea – linii directoare a DELGAZ GRID SA;
1.4. Minuta incheiata cu DELGAZ GRID SA
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

1.5. H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice
1.6. HG 490/2011 – privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat
prin HG 525/1996.
1.7. Categoria instalatilor proiectate:
categoria de importanta: D, conform Anexa 3 din HG 766/1997;
clasa de importanta IV, conform P100/06 si STAS 10100/20 – 1975;
Categoria de pericol de incendiu: C2 (CA2b) – dificil inflamabile, Gradul de rezistenta
la foc: II (Cf. P118/1999);
Conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe aprobat prin HGR 2139/2004, lucrarile se incadreaza in grupa 1.7
constructii pentru transportul energiei electrice, subgrupa 1.7.1 retele de alimentare cu
energie electrica.
Instalatiile proiectate nu traverseaza cursuri de ape.
1.8. Domeniul de activitate la care se aplica documentatia:
Domeniul de activitate la care se aplica prezenta documentatie este "Productia,
transportul si distributia energiei electrice", grupa 3513, conform incadrare CAEN si se
supune verificarii tehnice si de calitate de catre verificatori atestati ANRE - partea de instalatii
electrice si verificarii de catre verificatori atestati MLPAT - partea de constructii conform
Ord. 77/N/1996.

2. SCOPUL LUCRARII SI SITUATIA EXISTENTA

Lucrarile au ca scop infiintarea unui post nou de transformare pentru alimentarea


locuintelor propuse spre construire, prin intermediul unei retele de JT subterane formata din
firide de bransament si blocuri de masura individuale.

3. SITUATIA ENERGETICA

Tipul consumatorilor: casnici – ansamblu de locuinte – vila 6 camere;


Puterea de calcul pe gospodarie conform PE 132/2003, pentru vila 6 camere avem o
putere instalata de 30 kW / vila cu puterea de calcul de 7.5 kW / vila;
Coeficient de simultaneitate: 0.41 (30 locuri de consum)
Tensiunea de alimentare și abateri admise: 400/230V, ±10%;
Frecvența: 50 Hz;
Factor de putere: 0.85;
Timpul maxim de întrerupere este egal cu timpul de remediere a defectului în
instalațiile furnizorului;
Timpul de utilizare: ≤ 5000 h/an;
Puterea maxim simultan absorbita: (30*7.5)*0.41=225*0.41=92.25 kW / 108.52 kVA.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

In zona studiata exista:


LEA 20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi la
aproximativ 400 m;

4. PREZENTAREA SOLUTIEI ANALIZATE

Prin studiul de solutie nr. 2/2019 elaborat de SC ENA ELECTRIC SRL si avizat prin
avizul CTE nr. 135 din 05.03.2019 s-a propus montarea unui post de transformare in anvelopa
de beton la limita domeniului public, pe proprietatea dezvoltatorului, cu acces din domeniul
public, echipat cu Trafo 20/0,4 kV, 160 kVA, celula de linie, celula trafo, CD 1:4, contor
general de masura.
PTAv nou proiectat se va alimenta din LEA 20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1,
Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi aflata la aproximativ 400 m printr-un racord mixt de
MT, LES 20 kV construit din cablu tip NA2XS(F)2Y 3x150 mm2 in lungime de 380 m si
LEA 20 kV construita din conductoare OL-AL 3x50(8) in lungime de 20 m astfel:
 Montare salp de beton, tip SC 15014, 17 bis, amplasat in axul LEA 20 kV
GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi, intre
stalpii 17 si 18, echipat cu CIT 140, CDV 550 si lanturi duble de izolatori;
 La 10 m fata de stalpul din ax se va monta stalpul nr. 1 al racordului nou
proiectat, stalp de beton, tip SC 15014, echipat cu CIT 140, lanturi duble de
izolatori si separator orizontal de exterior cu CLP.
 La 10 m fata de stalpul cu separator se va monta stalpul nr. 2 al racordului,
stalp de beton, tip SC 15014, echipat cu CIT 140, lanturi duble de izolatori, si
capete terminale pentru trecerea din LEA in LES.
 PTAv nou proiectat se va racorda la stalpul nr. 2 prin LES 20 kV, construita
din NA2XS(F)2Y, cu izolatie din polietilena reticulata cu bariera longitudinala
la patrunderea apei, cu sectiunea de 3x1x150 mm2 in lungime de 380 m. (Aport
capacitiv 1.07 A)
Alimentarea consumatorilor se va realiza prntr-o retea tip LES 1 kV, buclata pe
barelele de JT ale postului de transformare, formata din 3 firide de bransament tip FB E2:4 si
a 30 de blocuri de masura tip BMPM 32 A, amplasate la limita de proprietate a fiecarei
locuinte.

5. LUCRARI SI CAPACITATI

Lucrările realizate pe tarif de coexistenta necesare a se executa sunt:


PTAv 20/0.4 kV, 160 kVA ………………………………………………… 1 buc
Stalp SC 15014 …………………………………………………………….. 3 buc
Separator STEPNo 24 kV cu CLP …………………………………………. 1 buc
Dispozitiv Semnalizare Avarii ....................................................................... 3 buc
Capete terminale montate pe stalp …………………………………………. 1 set
CIT 140 …………………………………………………………………….. 3 buc
CDV 550 …………………………………………………………………… 1 buc
LES 20 kV, tip NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 ……………………………… 380 m


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

LEA 20 kV, tip OL-AL 3x50(8) …………………………………………… 20 m


Firida de bransament tip E2:4 ……………………………………………… 3 buc
LES 1 kV tip NA2X 3x240+120 mm2 ……………..………………………. 420 m
BMPM 32 A pe suport independent ……………………………………….. 30 buc
LES 1 kV tip NA2X 2x16 mm2 ………………..………………………….. 1200 m
Priza de pamant cu Rd ≤ 10Ω ......................................................................... 1 buc.
Priza de pamant cu Rd ≤ 4Ω ........................................................................... 5 buc.
Priza de pamant cu Rd ≤ 1Ω ........................................................................... 1 buc.

Punctul de racordare
Pentru PTAv este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la stalpul nr. 17 bis al LEA
20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi
Pentru bransamente este stabilit la nivelul de tensiune de 0.23 kV, la papucii cablului
de JT din FB E2-4.
Punctul de delimitare intre operatorul de retea si consumatorii casnici va fi la bornele
de iesire din disjunctoarele montate in BMPM-uri
Masurarea energiei electrice se va realiza pentru fiecare cosnumator casnic cu
contori monofazati electronici, in montaj direct, in BMPM

Masurarea energiei electrice se va realiza prin intermediul contoarelor electrice


monofazat multitarif de energie electrica pentru energie activa, cu posibilitatea inregistrarii
puterii maxime, cu clasa de precizie 1 sau mai mica, In/Imax = 5/60 A, Un = 230V.
Contoarele vor fi montate in BMPM, conform specificatiilor tehnice SC DELGAZ GRID SA.
Contorul si toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea
sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.
Abaterile de tensiune la capetele retelei sunt in limita admisa de SR EN 50160.
Instalatiile proiectate se vor amplasa la limita de proprietate, pe teren neproductiv
apartinand domeniului public.
Solutia avizata asigura masurile de protectie si siguranta prescrise de normativele in
vigoare privind protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere si de pas, protectia
impotriva supratensiunilor atmosferice, protectia la suprasarcina si scurtcircuit.

6. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE ALE INSTALATIILOR PROIECTATE


6.1. Post de transformare 20/0.4 kV, 160 kVA
Postul de transformare va respecta prevederile din specificația tehnică ST19/2018 –
Post de Transformare si modul de conexiuni in Anvelopa de Beton.

PTAv nou proiectat se va echipa astfel:


o 1 celule de linie, extensibile, tip deschis cu bare izolate, cu dispozitiv de
semnalizare defecte (inclusiv lampa externa de semnalizare si cabluri de
legatura la unitatea centrala), Un = 24 kV , In = 630 A, 20 kA, echipate cu:
 separator de sarcina cu mediu de stingere SF6, prevazut cu CLP;
 motorizae separator de sarcina;
 contacte auxiliare semnalizare pozitie separator de sarcina;


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

 lampa de prezenta tensiunii;


 rezistenta incalzire anticondens comandata de un sistem termostat –
higrostat
 releu semnalizare defect linie cu lampa exterioara
o o celula de transformator, de interior, simplu sistem de bare, extensibile,
independente, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6 ,
Un = 24 kV, In = 630 A, 20 kA, echipate cu:
 separator de sarcina in SF 6 combinat cu sigurante fuzibile si CLP
 contacte auxiliare semnalizare pozitie separator de sarcina;
 lampa de prezenta tensiunii;
 rezistenta incalzire anticondens comandata de un sistem termostat –
higrostat
 releu semnalizare defect linie cu lampa exterioara
 sigurante fuzibile
o transformator trifazat 20/0,4 kV 160 kVA, pierderi reduse si cu termometru
cu 2 contacte;
o tablou general de distributie de joasa tensiune echipat cu:
 separator orizontal gab III, (max. 630A), echipat cu sigurante fuzibile
pe general
 8 plecari cu separatoare orizontale gab. II, (max. 400 A) cu sigurante
fuzibile;
 1 plecare cu separator orizontal gab. 00 (max. 160A) echipat cu
sigurante fuzibile pentru iluminatul public
 Transformatoare de curent JT 250/5A, cl. 0.5, pentru masura pe
general.
o Dulap servicii interne de curent alternativ si continuu, 24 V
 Redresor 230 Vca – 24 Vcc
 Acumulatori pentru SCADA si motorizari celule
o Dulap SCADA
 UPS 230Vca/1kVA, alimentat prinntr-o siguranta automata bipolara de
6A
 power panel 6x230Vca / 10A
 conectori pentru conectarea la proces
 1 RTU cu :
 32 DI – Un=24Vcc
 16 DO – Un=24Vcc
 1 AI – Un =24Vcc
 3 AI – Un=100Vca
 3 AI – In=5A
 functie de concentrator de date
 protocol de comunicatie IEC60870-5-104 cu FE


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

 Gateway GPRS cu SIM GPRS Orange in VPN DEGR sau Media


Convertor FO SM 20 km, functie de cale de comunicatie disponibila
care comunica pe protocol standard IEC 60870-5-104 cu FE;

Postul de transformare in anvelopa de beton este construit din 2 incaperi, incaperea


trafo si incaperea de MT + JT.
Postul de transformare va fi prevazut cu un spatiu pentru montarea de echipamente de
teleconducere si telecomunicatie necesare pentru incadrarea intr-un sistem SAD. Spatiul care
trebuie prevazut in PTAb pentru racordare la SAD. In acest spatiu, furnizorul va realiza un
stelaj cu 3 rafturi pentru amplasarea echipamentelor necesare racordarii PTAv la SAD.
Exploatarea instalatiilor se realizeaza din interior.
Volumul compartimentului destinat pentru recuperarea uleiului este astfel dimensionat
încât să poată acumula întreaga cantitate de ulei a unui transformatorului.
Anvelopa postului de transformare compact, este alcatuita din doua elemente
prefabricate: soclu si cabina propriu-zisa. Cele doua elemente sunt de tip monobloc.
Toate legaturile cablurilor la intrarile si plecarile tabloului de distributie si a modulului
pentru iluminatul public trebuie sa se realizeze cu cleme tip V cu surub cu cap IMBUS iar
legarea la nul se vor realiza in 2 puncte.
Racordarea pe bornele de medie tensiune se va realiza prin cablu cu terminale de
interior din materiale termocontractibile, direct pe bornele de medie tensiune ale
transformatorului . Legatura intre celula trafo si transformator se va face cu cablu 20 kV
monopolar cu manta exterioara cu interzicere la propagarea flacarii.
Racordarea pe bornele celulelor de linie se face cu capete terminale cu adaptor izolat ,
cu surub, 630A, 24 Kv.
Racordarea pe bornele de joasa tensiune se realizeaza direct pe bornele de joasa
tensiune ale trafo, prin conectori cu filet care permit conectarea coloanelor de j.t. la bornele
trafo prin strangere. Legatura intre trafo si tabloul de joasa tensiune se va face prin cablu 1
kV, monopolar, cu manta exterioara cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductoare din
cupru.

6.2. Integrarea SCADA


Se utilizeaza echipamente tip Front-End, care au rolul de a concentra si transforma
caracterul eterogen al diferitelor canale de comunicatie a datelor din proces, intr-un flux de
date unitar organizat conform protocolului IEC 60870-5-104. Functiile sunt:
functia de server de comunicatie – detectarea erorilor si emiterea unei cereri de
retransmisie, sesizarea intreruperii legaturii principale si comutarea automata pe
legatura de rezerva, interogarea periodica a statiilor de lucru si raportarea
indisponibilitatilor;
transferul datelor din / spre proces si a etichetelor de timp lolcale catre centrele de
conducere SCADA;
conversia diverselor protocoale standard si prioritar folosite pentru achizitionarea
datelor din proces in protocol standard IEC 60870-5-104 pentru transmiterea
informatiilor catre centrele de conducere SCADA;
maparea adreselor echipamentelor pe adresele asignate in sistemul SCADA;


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

monitorizarea comunicatiei cu echipamentele din proces si generarea de rapoarte de


eroare si diagnostic.
transmiterea comenzilor si setarilor de la operatorii sistemului SCADA catre
echipamentele din proces;
permite administrarea si monitorizarea de la distanta de catre personalul de
mentenanta
integrare la punct central.

Protocoalele de comunicatie standard si mediile de comunicatie suportate de catre FE


pentru comunicatia cu echipamentele din teren sunt:
- IEC60870-5-104 utilizand comunicatii TCP-IP in VPN DEGR (GPRS Orange,
retea de fibra optica proprie, alte servicii de date terti)
- DNP 3.0 utilizand conexiuni TCP-IP in VPN DEGR (GPRS Orange, retea de fibra
optica proprie, alte servicii de date terti)

Toate celulele vor fi echipate cu:


motoare de acționare în 24 Vc.c.;
butoane de acționare și chei de comutare „local/distanță”;
dispozitive de prezență a tensiunii, cu contacte de semnalizare;
terminale numerice de comandă-control și protecție;
transformatoare de curent;
transformatoare de tensiune (în celulele de măsură sau în celulele cu întrerupător acolo
unde nu există măsură pe bare);
transformator de curent homopolar;
interblocaje mecanice și electrice între separatorul de bare cu CLP, întrerupător și
separatorul cu CLP, care să împiedice legarea la pământ cât timp celula este sub
tensiune, respectiv să asigure un grad ridicat de securitate a personalului pe durata
operării.
Celulele de MT vor avea semnalizare de identificare din care să rezulte clar destinația lor.
De asemenea se va prevedea realizarea circuitelor de servicii interne de c.c. și c.a. prin
montare tablou de distribuție curent alternativ din care se vor crea circuite de alimentare
distincte pentru redresorul c.a./c.c. montat în dulapul SCADA, utilitățile din celulele de medie
tensiune modernizate. Dulapul SCADA, tip rack, va fi echipat cu sistem de achiziție și
transmitere date pentru integrare în SCADA (RTU cu router integrat conform cerințelor de
securitate specifice DELGAZ GRID switch-uri și elemente de conectică), baterie
acumulatoare pentru alimentarea 24 Vc.c.+redresor 230 Vc.a./24 Vc.c. 30(40)A,
întrerupătoare automate pentru circuitele de c.c./c.a., convertor 24 Vc.c./12 Vc.c. pentru
senzorii de fum/prezență.
Conexiunea între terminalele numerice și RTU montat în dulapul SCADA se va
realiza cu patch cord UTP. Conectica tip patch cord va fi CAT6 SFTP cu protecție mecanică,
anticorozivă și antirozătoare (cu tub copex metalic și protecție externă din PVC). Cablurile de
jt și cele de circuite secundare vor fi pozate aparent pe perete, protejate în tub copex metalic și
protecție externă din PVC.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Suportul pentru comunicații date în cadrul sistemului de Automatizare a


Distribuției se va face folosind comunicații prin GPRS .

Coordonate Stereo 70:


X: 643725.399
Y: 569945.23

Coordonate WGS 84:


46° 36' 50"N
26° 52' 31"E

Calitate semnal in zona:


Orange - calitate semnal excelent 4G/4G+ ( -92 dBm)

PTAv este prevăzut cu o instalație pentru legarea la pământ ca mijloc principal de


protecție împotriva Ua și Upas. Valoarea prizei de pământ nu va depăși 1 Ω. PTAv are
centura interioară de pământare din platbandă OlZn 40x4 mm la care sunt racordate
echipamentele postului de transformare. Priza de pământ artificială exterioară se montează în
șanț la adâncimea minima de 0,8 m. Electrozii verticali se vor bate în șanț până când între
capătul superior al acestora și fundul șanțului va rămâne 0,1 m. Electrozii verticali vor fi din
țeavă zincată cu diametrul de 2 ½”. Electrozii orizontali sunt din bandă de oțel zincată de
40x4 mm, îngropați la o adâncime de 0,8 – 1 m. Îmbinările se vor proteja contra coroziunii.
Toate elementele prizei de pământ vor fi zincate. Execuția prizei de pământ exterioare se
realizează conform prevederilor Ip-30/2004, STAS 12604/4 , 1 RE-Ip-35/2-92.
Instalația interioara de legare la pământ se va lega, prin intermediul a 2 piese de
separație, la priza de pământ exterioară.
La priza de pământ comună a postului vor fi racordate următoarele elemente:
- părțile metalice ale celulelor de medie tensiune;
- dulapul SCADA
- carcasa transformatorului de putere;
- nulul transformatorului de putere;
- ecranele metalice și armaturile cablurilor de MT;
- părțile metalice ale tabloului de joasă tensiune;
- îngrădirile de protecție;
- înnădirea benzii de oţel a prizelor de pământ se face prin sudură, capetele benzii
care se înnădesc și se suprapun.

6.3. LEA 20 kV proiectata


LEA 20 kV se va construi intre stalpul nou proiectat in ax si stalpul nr. 2 al racordului
nou proiectat, pe o lungime de 20 m.
Stalpul nou introdus in ax, tip SC 15014, nr. 17 bis, se va echipa cu o consola CIT
140, si o consola de derivatie, fiecare echipata cu lanțuri duble de întindere, cu izolatoare
compozite tip tijă, cu lungimea liniei de fugă de min. 480 mm (corspunzator zonei II de
poluare), consolele metalice vor fi preluate la o priza de pamant cu rezistenta de dispersie de
maxim 10 ohmi.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Pentru identificarea rapida a unui defect pe racordul nou proiectat se vor monta
dispozitive de semnalizare a avariilor in retelele aeriene de medie tensiune, si vor avea
urmatoarele caracteristici:
va semnaliza optic la aparitia unui curent de defect si trebuie sa poata sa anuleze
semnalizarea, in functie de setare, automat la reaparitia tensiunii in retea sau manual,
setabil.
se pot monta atat pe conductoarele LEA de medie tensiune cat si pe stalp, sub
conductoarele LEA.
vor avea un grad minim de protectie IP 54.
semnalizarea trebuie sa fie vizibila de la minim 25 m pe timp de zi si minim 150 m pe
timp de noapte.
montarea DSA pe conductoare trebuie sa se poata realiza cu LEA sub tensiune, prin
intermediul unei tije de montare.

Stalpul nr. 2 nou proiectat se va echipa cu un separator tripolar în construcție


modulară, montaj orizontal, cu CLP și comutator automat de punere la pământ, tip STEAPno
24kV /In=400A /Ir= 31,5A. În completare se vor respecta condițiile tehnico-calitative impuse
de beneficiar prin Specificația Tehnică conexă: ST038 – A2– separatore tripolare de exterior
24 kV.
Separatorul de racord va fi orientat cu CLP-ul spre punctul de consum, iar
echipamentele de pe stalp vor fi preluate la o priza de pamant cu rezistenta de dispersie de
maxim 4 ohmi.
Stalpul nr. 2 tip SC 15014, in fundatie turnata pe care se monteaza separatorul este echipat cu:
consola tip CIT-140 și izolatoare compozite de întindere;
separator orizontal modular cu CLP tip STEAPno 24kV /In=400A /Ir= 31,5A
priza de pământ < 4Ω

Stalpul nr. 3 tip SC 15014, pe care se va realiza trecerea din LEA in LES va fi echipat
cu:
consola tip CIT-140 și izolatoare compozite de întindere;
descarcatori ZnO;
capete terminale MT de exterior
Consola sustinere cablu MT

6.4. LES 20 kv proiectata


Legatura dintre PTAv nou proiectat si stalpul nr. 3 cu capete terminale se realizeaza
prin LES 20 kV construita din cablu monofazat din aluminiu NA2xS(F)2Y, cu izolatie din
polietilena reticulata cu bariera longitudinala la patrunderea apei, cu sectiunea de 3x1x150
mm2 in lungime de 380 m.
Traseul LES se va realzia pe spatiu verde. Pe spatiu verde cablurile se vor poza in profil
„M” iar in zona subtraversarii se vor utiliza profile tipizate tip „T”.
Pe spatiu verde cablul se va poza la 1.1 m adâncime intre doua straturi de nisip, in
trefla, iar in zonele cu alei pietonale si sau acces auto cablul se va proteja în tub PVC conform
NTE 007.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Se asigură respectarea distanțelor admise față de alte instalații de utilizare din zonă.
Pozarea cablurilor se va face cu respectarea prevederilor normativului NTE 007/08/00.

6.5. LES 1 kV
Traseul LES 0.4 kV, din cablu tip NA2XABY 3x240+120 mm2, este prevazut pentru
realizarea retelei buclate de JT aferente PTAv nou proiectat.
Se va realiza un traseu LES pe drumul de servitute, in lungime cumulata de 420 m, pe
marginea drumului de servitute, inafara partii carosabile, de la TED catre firidele de
bransament tip E2-4 nou proiectate.
Alimentarea BMPM-urilor se va realiza cu cablu tip NA2XABY 2x16 mm2, in
lungime cumulata de 1200 m.
Cablurile se vor poza in sant in module tip M, intre doua straturi de nisip de 10 cm
fiecare, la o adancime de 0,8m si se vor proteja cu folie PVC avertizoare. Subtraversarea
drumului de servitute se va realiza in profil tip T, cu protejarea cablurilor in tuburi PVC
dimensionate corespunzator (Φ=110).
Dupa pozarea cablului, se va aduce terenul la faza initiala.
Lucrarile se vor executa cu respectarea NTE 007/00/ "Normativ pentru proiectarea si
executia retelelor de cabluri electrice"
Se vor respecta distantele normate intre cablurile de energie electrica si celelalte
instalatii subterane (apa , canalizare, gaze, telecomunicatii etc.) sau obiective existente in
zona.
Marcarea LES 1 kV proiecta se realizeaza cu borne si tinte la exteriorul solului
conform prevederilor NTE 007/08/00.
Semnalizarea de identificare a cablurilor:
Pentru identificarea cablului, etichetele care se monteaza pe capetele cablurilor si pe
traseu, se vor confectiona din PVC/tabla de aluminiu de grosime 2 mm, avand dimensiunea de
120x15 mm2. Pe eticheta de identificare a fiecarui cablu se vor inscriptiona urmatoarele date:
- tensiunea (kV);
- tipul cablului si sectiunea (ex. NA2XY - 3x240+120 - )
- anul de punere in functiune.
Forma si modul de inscriptionare a etichetei de identificare a cablului este:

o LES 1 kV– NA2XY - 3x120+70 – 2020 o

Inaltimea literelor este de 8 mm.


Eticheta se fixeaza pe cablu prin bride confectionate din material plastic.
Pozarea cablurilor electrice se va realiza cu respectarea distantelor minime admise de
apropiere fata de constructii, precum si de intersectie si paralelism cu alte instalatii din zona,
conform, NTE 007/08/00.

6.6. Prizele de pamant artificiale pentru dispersia potentialelor in sol


Stâlpul LEA m.t. cu aparataj va fi prevăzut cu priză pentru disiparea potențialelor în
sol dimensionată pentru asigurarea Ua și Upas < 65 V (timp de eliminare a defectelor cu

10 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

pământul cca. 1,3 s.). Valoarea normată a rezistenței de dispersie a prizei artificiale de pământ
în cazul stîlpului cu aparataj indiferent de zonă va fi mai mică sau egală cu 4 ohmi (Rp≤4Ω).
La stâlpul cu separator de racord al PTAb 21 Sascut - proiectat (nr. 1) se va monta o
priză artificială de pămant, cu 4 electrozi verticali (OLZn 60,3x4,5x1500) și două contururi
reduse din platbanda zincata OlZn 40x4mm, asigurând o valoare a prizei de pamânt mai mică
sau egală cu 4 ohmi (Rp≤4Ω).
Valoarea normată a rezistenței de dispersie a prizei artificiale de pământ în cazul
stîlpului fara aparataj, indiferent de zonă va fi mai mică sau egală cu 10 ohmi (Rp≤10Ω).
La stalpii fara aparataj se vor monta cate o priza artificiala de pamant cu 4 electrozi
verticali (OLZn 60,3x4,5x1500) și un contur din platbanda zincata OlZn 40x4mm, asigurând
o valoare a prizei de pamânt mai mică sau egală cu 10 ohm (Rp≤10Ω).
Postul de transformare este prevăzut cu o instalație pentru legarea la pământ ca mijloc
principal de protecție împotriva Ua și Upas. Valoarea prizei de pământ nu va depăși 1 Ω.
PTAb are centura interioară de pământare din platbandă OlZn 40x4 mm la care sunt racordate
echipamentele postului de transformare. Priza de pământ artificială exterioară se montează în
șanț la adâncimea minima de 0,8 m. Electrozii verticali se vor bate în șanț până când între
capătul superior al acestora și fundul șanțului va rămâne 0,1 m. Electrozii verticali vor fi din
țeavă zincată cu diametrul de 2 ½”. Electrozii orizontali sunt din bandă de oțel zincată de
40x4 mm, îngropați la o adâncime de 0,8 – 1 m. Îmbinările se vor proteja contra coroziunii.
Toate elementele prizei de pământ vor fi zincate. Execuția prizei de pământ exterioare se
realizează conform prevederilor Ip-30/2004, STAS 12604/4 , 1 RE-Ip-35/2-92.
Postul de transformare va fi prevăzut cu instalație interioara de legare la pământ care
se va lega, prin intermediul a 2 piese de separație, la priza de pământ exterioară.
La priza de pământ comună a postului vor fi racordate următoarele elemente:
- părțile metalice ale celulelor de medie tensiune;
- carcasa transformatorului de putere;
- nulul transformatorului de putere;
- ecranele metalice și armaturile cablurilor de MT;
- părțile metalice ale tabloului de joasă tensiune;
- îngrădirile de protecție;
- înnădirea benzii de oţel a prizelor de pământ se face prin sudură, capetele benzii
care se înnădesc și se suprapun. Conductoarele principale ale prizei interioare se
vor lega la priza exterioara prin cel puțin 2 legături separate, prin intermediul
pieselor de separație.

6.7. Firida de bransament tip E2+4


Din punct de vedere al constructiei si echiparii, firida de bransament va fi in carcasa
confectionata din policarbonat, care asigura gradul de protectie IP 54.
Firida de bransament se monteaza la limita de proprietate, cu soclul ingropat in beton
pentru a asigura gradul normal de protectie (legaturile se fac pe la partea inferioara).
Firida de bransament va fi prevazuta cu marcaj vizibil cu indicator de avertizare conf.
Instructiunii IP-SSM 33– DELGAZ GRID SA “Semnalizare de securitate si/sau sanatate a
instalaţiilor electrice”. Pe capacul frontal va fi executata inscriptia de identificare :
,,DELGAZ GRID SA˝. De asemenea, pe capacul frontal se va monta o placuta pe care sa

11 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

poata fi inscrisa locatia de montaj a echipamentului.


Racordarea cablurilor de joasa tensiune la suportii MPR, in firida de bransament, se va
face numai pe la partea inferioara a acestora.
Firida de bransament E2+4 va fi prevazuta cu o priză artificială de pământ pentru
dirijarea distribuţiei potenţialelor în sol (Rp≤ 4Ω), destinată micşorării valorilor Ua şi Upas sub
valorile maxim admise (<65V, conf. NTE 003/04/00 tab. 20), în conf. cu STAS 2612/87,
cap.4.
Firida de bransament E2+4 va fi echipata conform specificatiei tehnice ST1 (A4)/
2014 – Firida de distributie de joasa tensiune.

6.8. Bloc de masura si protectie monofazat


Noii consumatori vor fi alimentati prin intermediul onor blocuri de măsură şi protecţie
monofazate, tip BMPM 32A (Un= 230V, 50 Hz), echipate cu întreruptor automat bipolar cu
protectie la suprasarcina si scurtcircuit (Ir=32A, Ik=10kA) cu sigurante cu interblocaj intern
pentru a nu permite actionarea unui singur pol.
BMPM-ul se echipează cu un contor electronic monofazat multitarif de energie
electrica pentru energie activa, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu clasa de
precizie 1 sau mai mica, In/Imax = 5/60 A, Un = 230V.
Blocurile de măsură şi protecţie se vor monta pe suport individual la limita de
proprietate si se vor prelua la priza de pamant artificiala existenta in instalatia de utilizare a
beneficiarului, cu valoarea rezistentei de dispersie de 4 ohmi.
Caracteristicile tehnice de bază ale contorului destinat măsurării energiei electrice
consumate trebuie să corespundă CEI 61036, CEI 60687, CEI 61268, posibilităţile de
comunicare a datelor înregistrate vor corespunde CEI 61107.
Echiparea BMPM se va face conform SR EN 60898 si specificatiei tehnice ST002 –
(A7) – Bloc de masura si protectie monofazat.

6.9. Fundatii
Având în vedere natura terenului în zonele de amplasare a stâlpilor, pentru executarea
fundaţiilor s-a adoptat următoarea soluţie constructivă:
Fundaţii turnate pentru stalpi
Se realizeaza din beton monolit, care se execută din beton simplu clasa C 8/10. După
săparea gropii şi poziţionarea cofrajului pentru paharul fundaţiei, se toarnă betonul primar şi
ulterior (după circa 7 zile), se montează stâlpul pe poziţie, se fixează şi se monolitizează cu
beton clasa C 12/15 .

Fundaţie pentru PTAv


Instalarea PTAv proiectat se realizeaza prin amenajarea terenului, racordarea
cablurilor de medie si joasa tensiune si a prizei de pamant exterioara.
Fundatia este un element prefabricat monobloc, spatial alcatuit dintr-un radier si pereti
armati cu otel beton. Recuperarea uleiului se face astfel incat sa nu permita infiltrarea in sol.
Intreaga cantitate de ulei aferenta transformatorului poate fi acumulata in soclu, intr-un
compartiment special prevazut in acest sens.
Fundatia PTAv trebuie prevazuta cu :
12 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

mansoane din cauciuc pentru etansarea impotriva patrunderii apei a tuturor intrarilor
cablurilor de medie si joasa tensiune;
dopuri de cauciuc pentru obturarea completa impotriva patrunderii apei, a tuturor
locasurilor de trecere prin fundatie a cablurilor de joasa si/sau medie tensiune;
Montajul postului de transformare se reduce la efectuarea unei gropi de fundare de 85
cm adancime, strat de nisip de 20 cm, balast compactat si 10 cm nisip compactat.
Peste aceste straturi se amplaseaza cuva prefabricata în pozitie perfect orizontala.

Amenajare locatie amplasament PT


Amenajarea locatiei incepe prin saparea unei gropi in forma dreptunghiulara, de
dimensiuni corespunzatoare postului ce urmeaza a fi amplasat, cu o adancime de 0.9 m, dupa
care se continua cu taluzarea marginilor si tasarea pamantului dupa care se executa si
monteaza priza de pamant exterioara a postului.
La baza gropii se pune un strat de agregate (balast) cu o grosime de 0.2 m , peste care
se aseaza un strat de nisip de 0.1 m .
In continuare se taseaza foarte bine suprafata acoperita cu nisip si se niveleaza astfel
incat sa se obtina o suprafata plana si neinclinata peste care se aseaza cabina PT.
Lucrările necesare a se executa fac parte din lucrările tehnico-edilitare şi se încadrează
în prevederile articolului 3a din Legea nr. 50/1991, actualizata.
Traseele şi amplasamentul instalaţiilor proiectate sunt prezentate în planurile anexate
la documentaţie.

6.10. Inscriptionari

Inscripționarea se va face conform conform STAS 292/2-90 și IP SSM 33 Ed. 6 –


DELGAZ GRID “Semnalizare de securitate și/sau sănătate a instalațiilor electrice”.
Post de transformare
Pe usa postului de transformare va fi trecut numarul postului de transformare,
tensiunea de functionare si puterea acestuia.
Se va inscriptiona celula MT cu denumirea liniei din care se alimenteaza.

Firida de bransament
Pe capacul firidei va fi trecut numele operatorului local de distributie.
Fiecare cablu din FB se va inscriptiona cu tipul cablului, sectiunea si instalatia
energetica deservita.

Blocul de masura
Pe capacul blocului de masura va fi trecut numele abonatului, iar in interiorul blocului
de masura va fi trecut numele abonatului si NLC -ul locului de consum, astfel incat sa poata fi
usor de identificat, iar acesta sa nu dispara in timp.

6.11. Punct de racordare


Pentru PTAv este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la stalpul nr. 17 bis al LEA
20 kV GHERAIESTI – AVIASAN 1, Derivatia 1 PTCz 341 Avicola Hemeiusi

13 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Pentru bransamente este stabilit la nivelul de tensiune de 0.23 kV, la papucii cablului
de JT din FB E2-4.

6.12. Punctul de masurare


Este stabilit la nivelul de tensiune de 0,4 kV, in BMPM proiectat.
Masurarea energiei electrice se va realiza prin intermediul unui contor electric
monofazat multitarif de energie electrica pentru energie activa, cu posibilitatea inregistrarii in
sistemul SMART METERING, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu clasa de
precizie 1 sau mai mica, Imax = 60 A, Un = 230V. Contorul va fi montat in BMPM, conform
specificatiilor tehnice SC DELGAZ GRID SA.
Contorul si toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea
sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

6.13. Punctul de delimitare


Este satbilit la nivelul de tensiune de 230 V, la bornele de iesire din disjunctorul
amplasat in BMPM, spre consumator.

6.14. Masuri de protectie a instalatiilor


6.14.1. Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas
Protecția împotriva tensiunilor accidentale de atingere și de pas se realizează:
la stâlpul cu aparataj 20 kV, prin legarea tuturor elementelor metalice care în mod
normal nu sunt puse sub tensiune, la o priză de pământ cu dirijarea potențialelor în sol, a cărei
rezistență de dispersie este de max. 4Ω;
la stalpii fara aparataj ai racordului LEA 20 kV, prin legarea tuturor elementelor
metalice care în mod normal nu sunt puse sub tensiune, la o priză de pămant cu dirijarea
potențialelor în sol, a cărei rezistență de dispersie este de max. 10Ω;
Legatura la priza de pamant se realizeaza pe toată lungimea stâlpului, între cutia cu
eclise de separație de la baza stâlpului (cota +0,575) și vârfar, este montat conductor de
coborare din platbandă 40x4 mm, fixat pe stâlp printr-un set de trei brățări, la care se vor lega
toate elementele metalice care nu sunt în mod normal, dar care ar putea ajunge accidental sub
tensiune. Legătura dintre derivațiile aparatajului și platbanda centrală se face prin șuruburi și
piulițe zincate, având și șaibe de siguranță la piuliță, pentru evitarea slăbirii legăturii în timp.
Suprafețele de contact dintre platbanda centrală și papucii sau platbanda derivațiilor vor fi
galvanizate și curațe (neacoperite cu vopsea, ulei sau alte impurități).
la PTAB, prin realizare de priză de pământ tip PTAb, cu 2 contururi (10 electrozi
verticali OL-Zn 60,3x4,5x2500), a cărei rezistență de dispersie va trebui să aibă valoarea Rp≤
1Ω.
Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas la firida de bransament se
realizeaza prin:
Legarea la priza de pamant construita la firida a tuturor elementelor metalice
care pot fi atinse si care in mod normal nu sunt sub tensiune;
Legarea barei de nul la priza de pamant in interiorul Firidei.
Legare manta cablului 1 kV la priza de pamant in interiorul Firidei

14 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas la blocul de masura se


realizeaza prin:
Legarea la priza de pamant din instalatia utilizatorului a tuturor elementelor
metalice care pot fi atinse si care in mod normal nu sunt sub tensiune;
Legarea nulului cablului 1 kV la priza de pamant din instalatia utilizatorului in
interiorul BMPM-ului.
Legare manta cablului 1 kV la priza de pamant din instalatia utilizatorului in
interiorul BMPM-ului.

6.14.2. Protectia impotriva supratensiunilor atmosferice si de comutatie


Protecția împotriva propagării supratensiunilor se realizează prin montarea de
descărcătoare cu rezistență variabilă pe bază de oxizi de zinc, pe stalpul echipat cu cu capete
terminale.

6.14.3. Protectia la suprasarcina si la scurtcircuit


Protecția pe MT la PT se realizează prin siguranțe fuzibile Fen astfel alese încat să fie
corelate cu puterea nominală și performanțele transformatorului în regimurile de
supraîncărcare de scurtă durată (să corespundă Sn a trafo. și să nu întrerupă pe perioada
apariției curentului de magnetizare cca. 0,1 s. Imagn= 1,2 * In);
Protecția pe JT la PTA, se realizează cu siguranțe MPR pentru circuitul general si
pentru plecări.
Protectia pe JT la BMPT cu disjunctoare de 32 A, montat in BMPM-ul proiectat.

7. DESCRIEREA AMPLASAMENTELOR
7.1. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
În conformitate cu NTE-001/03/2000, zona se încadrează în nivelul II de poluare, iar
instalaţiile electrice, atât cele existente cât şi cele proiectate, nu afectează mediul înconjurător
şi nu prezintă pericol de poluare.
Din punct de vedere al indicelui cronokeraunic, instalaţiile electrice sunt amplasate în
zona C (70-99 ore/an), iar din punct de vedere al condiţiilor meteorologice, instalaţiile
proiectate sunt amplasate în zona meteorologică B, conf. NTE 003/04/00, cu presiunea
vântului maxim pv= 42 daN/m2, iar presiunea la vânt simultan cu chiciură pv+ch= 15 daN/m2.

7.2. Geologie si seismicitaet


Caracteristicile terenului la cota de fundare au următoarele valori apreciative:
Presiunea convenţională - 2,25 ÷ 2,5 daN/cm2;
Greutatea volumică a pământului în stare naturală - 1800 daN/m3;
Greutatea volumică a pământului submersat - 1000 daN/m3;
Unghiul taluzului natural - 30o;
Coeziunea aparentă - slabă;
Nivelul normal al apei subterane - sub 2m;
Gradul de seismicitate - 8 (zona C);
Rezistivitatea solului - 100 Ωm.
ag = 0,24 g
Tc = 0,7 s
15 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

8. SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE


8.1. Regim juridic
Amplasarea instalațiilor proiectate se va realiza pe domeniul public al comunei
Hemeiusi cat si pe domeniul privat al investitorului. Pentru instalatiile montate pe domeniul
privat se vor obtine drepturi de uz si servitute.

8.2. Regim economic


Pentru realizarea investiției se ocupă următoarele suprafețe de teren apartinand UAT
Hemeiusi:

Solutia LES 20 kV LEA 20 kV Stalpi Total

190 m2 10 m2  3 m2  203 m2

Pentru realizarea investiției se ocupă următoarele suprafețe de teren apartinand SC


CASA VALITO SRL, pentru care se vor intocmi declaratii notariale:

Retea
Solutia PT distributie
Bransamente Total

12 m2 213 m2 195 m2 420 m2

Se interzice amplasarea de construcții definitive sau provizorii pe traseele proiectate,


amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele de apropiere si vecinătate
prevăzute de normativele în vigoare.
Traseele instalațiilor sunt redate în planul de situație anexat.

8.3. Regim tehnic


Distanta minima pe verticala intre conductorul inferior al LEA 20 kV la sageata
maxima si sol este de minim 6 m, conform PE 106/2003.
Se respectă gabaritele normate față de alte instalații, prevăzute de NTE 003/04/00 și
NTE 007/08/00 ”Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice”.

9. AVIZE SI ACORDURI
Pentru executia lucrarilor s-au certificatul de urbanism emis de catre comuna
Hemeiusi, precum si toate avizele si acordurile mentionate in acesta.

10. MASURI DE SECURITATE SI DE PROTECTIA MUNCII, PSI SI PROTECTIA


MEDIULUI INCONJURATOR
10.1. Norme pentru securitatea si protectia muncii
Lucrările cuprinse în documentație se încadrează în prevederile de securitate a muncii
și sunt conform dispozițiilor legale în vigoare
La proiectarea lucrărilor s-au avut în vedere următoarele norme:
- Legea nr. 319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

16 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

- HGR 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii


319/2006 privind securitatea şi sănătate în muncă completată cu HGR 955/2010;
- HGR 1146/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- HG 1051/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;
- HG 1048/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă;
- HG 971/26.07.2006 – privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă;
- HG 300/02.03.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile;
- HG 1876/22.12.2005 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generale de vibraţii;
- HG 493/12.04.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generale de zgomot
- IP-SSM-02-DEE E.ON Distribuție Romania S.A. Instrucțiuni proprii de sănătate și
securitate în muncă pentru distribuția energiei electrice:
1. Cap.3 Sarcina de muncă: subcap. 3.1,3.2, 3.4, 3.6;
2. Cap.4 Mijloace de muncă;
3. Cap.5 Lucrări în diverse medii de muncă: subcap:5.1, 5.3(5.3.1; 5.3.2; 5.3.4;
5.3.6; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10); 5.7.
Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ, respectarea lor nu absolvă
persoanele juridice sau fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere şi asigurarea a oricăror
altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii
respective.
Lucrările efectuate de către personalul delegat aparţinând unei unităţi de construcţii-
montaj specializate trebuie să se execute pe bază de autorizaţie de lucru, proces verbal sau
ITI-PM, în conformitate cu convenţiile de lucrări încheiate, urmate de programe de lucrări
între unitatea de construcţii-montaj şi unitatea de exploatare, înainte de începerea lucrărilor.
Aceste convenţii trebuie să conţină:
- delimitările dintre instalaţiile în care se va lucra şi cele rămase sub tensiune;
- responsabilităţile privind măsurile de protecţie a muncii;
- obligaţiile gestionarului instalaţiei de a instrui personalul delegat asupra condiţiilor
specifice de protecţie a muncii proprii instalaţiei în care urmează să se execute
lucrările;
- obligaţiile reciproce la executarea lucrărilor;
- realizarea împrejmuirilor;
- respectarea zonei de lucru şi, când este cazul, condiţiile de acces a personalului;
- modul de lucru cu foc deschis;
- depozitarea materialelor;
- programe de lucrări;
- alte prevederi.

17 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

10.2. Nome pentru securitatea si protectia muncii la executarea lucrarii


Execuția lucrărilor se face cu respectarea strictă a măsurilor tehnice și organizatorice
cuprinse în „Instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă pentru distribuția energiei
electrice” IP-SSM-02-DEE, capitolele 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.6) si 5(5.1.2; 5.3; 5.7).
Lucrările de racord electric care se execută sunt de două categorii:
a. Lucrări care se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor existente
Aceste lucrări sunt:
- Montare stalpi nou proiectati, 2 si 3
- Montare LEA 20 kV proiectata
- Executie prize de pamant aferente LEA 20 kV
- Executie PTAv
- Executie retea de JT
- Executie bransament;
b. Lucrări care se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor existente
Aceste lucrări sunt:
- Plantare stalp nr. 1 in ax;
- Racordarea LEA 20 kV proiectata;
Se vor respecta cu stricteţe măsurile privind scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor
electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru şi a zonei de protecţie.
Măsurile privind scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice vor fi luate de către
personalul de deservire operativă.

10.3. Norme pentru securitatea și protecția muncii la PIF și exploatare de proba


Punerea în funcţiune se va face după verificările corespunzătoare, răspunzător de
respectarea NPM fiind personalul de execuţie şi exploatare însărcinat în acest scop.
La recepţia lucrării se vor avea în vedere:
- PE 116/94 – Normativ de încercări şi măsurători la echipamente electrice;
- PE 003/79 – Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul, punerea în
funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice;
- Respectarea soluţiei din documentaţia de proiectare;
- Existenţa prizelor de pământ, măsurarea rezistenţei de dispersie a acestora;
- Realizarea distanţelor normate dintre instalaţiile proiectate şi construcţiile şi alte
instalaţii existente.
Se vor inscripţiona instalațiile proiectate având în vedere următoarele prescripţii:
- HGR 971/2006
- SR ISO 3864/1:2009 – Simboluri grafice. Culori si semne de securitate. Partea 1:
Principii de proiectare pentru semne de securitate in locurile de munca si in zonele
publice.
- SR ISO 3864/3:2009 – Simboluri grafice. Culori si semne de securitate. Partea 3:
Principii de proiectare simboluri grafice utilizate in semnele de securitate.
- IP-SSM-33 ed.2/2013 – “Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru
Semnalizarea de securitate si/sau sanatate a instalatiilor electrice.

18 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

10.4. Masuri PSI


Proiectarea instalaţiilor s-a făcut în conformitate cu prevederile normativelor PSI în
vigoare, specifice ramurii energiei electrice şi termice:
- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Norme generale de aplicare a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
aprobate cu Ordinul nr.163/2007.
- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice şi termice;
- PE 101 A/85-reed. – Normativ pentru construcţia instalaţiilor de conexiuni şi
transformare cu tensiuni peste 1 kV;
- Legea 481/2004 privind protecția civilă;
- Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență
aprobate prin ordinul M.I. 712/2005.
Pentru evitarea incendiilor se vor asigura distanţele minime de apropiere între
instalaţiile proiectate şi construcţiile din apropiere.
Principalele măsuri luate sunt:
- asigurarea selectivităţii protecţiilor;
- respectarea distanţelor minime de apropiere, în plan orizontal şi vertical, între
instalaţiile proiectate şi instalaţiile şi construcţiile existente şi proiectate.
Lucrările prevăzute în documentaţie respectă prevederile PSI şi nu sunt necesare
norme noi.

10.5. Masuri de protecția mediului, apei, solului și subsolului


Instalațiile electrice, atât cele existente, cât și cele proiectate, nu impun luarea de
măsuri speciale pentru protecția mediului și a apei.
Orice eveniment de mediu apărut din vina executantului în timpul lucrării va fi anunțat
imediat beneficiarul, iar înlăturarea efectelor se va face pe cheltuiala executantului lucrării.
Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentele de mediu care pot determina
impact semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi
comunicate în timp util, la beneficiar.

În timpul execuției lucrărilor


Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligația de a lua toate masurile
rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe/și în afara șantierului și pentru a evita orice
pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din
poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
Constructorul este obligat să soluționeze orice reclamație rezultată din nerespectarea
legislației de mediu și care se dorește a fi întemeiată.
În vederea executării lucrărilor de construcții în condiții de protecție a mediului
înconjurător, executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și
reglementările specifice cu referire la:
- Legea nr. 265/2006 de aprobare a OU 195/2005 privind protecția mediului;
- O.U.G. nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare - privind protecția
mediului;

19 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

- H.G. 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private


asupra mediului;
- HG nr.321/2005 republicată în 2008 – privind evaluarea și gestionarea zgomotului
ambiant;
- Legea nr.211/2011 - privind regimul deșeurilor;
- HG nr.856/2002 - privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- HG 1037/2013 - privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
- HG 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
Lucrările se execută fără a fi afectați factorii de mediu aer, apă, sol, astfel încât terenul
aferent lucrărilor executate va fi redat în circuitul inițial de folosință;
Se va limita la minim influența asupra mediului a organizărilor de șantier;
Deșeurile recuperabile de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în
baza formalităților de predare-primire către gestionarul obiectivului și toate celelalte deșeuri
vor fi depozitate corespunzător legislației mai sus amintite;
Soluționarea de către constructor a oricărei reclamații care are legătura cu
problematica de protecția mediului și care a generat din vina constructorului.
La finalizarea montării cablurilor de medie tensiune se vor realiza lucrările de refacere
a terenului și aducerea la starea inițială.

În timpul exploatării instalațiilor proiectate


Instalațiile proiectate nu produc deșeuri și nu poluează mediul în timpul funcționării.
Personalul de exploatare are obligația ca în timpul lucrărilor de execuție să ia toate masurile
pentru a nu polua mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafață și subterane, etc.) cu
materialele rezultate din procesul de muncă și/sau al utilajelor de intervenție.
Unitatea de exploatare va lua aceleași măsuri în timpul exploatării cu cele luate de
constructor în timpul execuției.

După perioada de viață a instalațiilor proiectate


La demontarea instalațiilor, elementele rezultate vor fi transportate, în funcție de
gradul de uzură, la:
- Depozitul gestionarului în vederea recondiționării, reutilizării și/sau valorificării
- Locurile special amenajate pentru fiecare tip de material/deșeu
După demontare, terenul va fi eliberat și refăcut conform legislației în vigoare la data
realizării lucrărilor.
Deșeuri reciclabile rezultate în perioada execuției lucrării se vor valorifica prin unități
specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a
localității.
Ca urmare a aplicării legislației și reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate
masurile necesare de protecție a factorilor de mediu:

20 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

a) Protecția calității apelor


Lucrările proiectate nu necesita execuția de rețele de alimentari cu apa, canalizare,
epurare sau evacuări de ape uzate. De asemenea, nu sunt afectate stabilitatea și
funcționalitatea lucrărilor hidrotehnice, precum și curgerea normală a apelor de suprafață.
Se interzice deversarea de către constructor, în apele de suprafață a substanțelor
periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, etc.).

b) Protecția solului si subsolului


Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei
suprafețe minime de teren.
Se interzice deversarea pe sol a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri,
vopsele, etc.).

c) Protecţia așezărilor umane și a altor obiective de interes public


În timpul execuției lucrărilor, constructorul va soluționa reclamațiile și sesizările
apărute din propria vina și datorita nerespectării legislației și reglementarilor de mediu mai
sus amintite.
Constructorul va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de
acces particulare sau ale cailor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.
La terminarea lucrărilor, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate prin
refacerea acestora în circuitul funcțional inițial. Constructorul are obligația de a preda
amplasamentul către beneficiar, liber de reclamații sau sesizări.

d) Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase


Nu este cazul.

e) Gospodărirea deșeurilor
Tipurile de deșeu rezultate din execuția lucrărilor de construcții și în perioada de ieșire
din funcționare sunt menționate în tabelul de mai jos:

Cod Eliminarea / Valorificarea deşeului


Denumire deşeu
deşeu
Colectarea, transportul şi depozitarea
Ambalaje de hârtie şi carton 15.01.01 la agenţi economici autorizaţi cu care
DEGR are încheiate contracte.
Colectarea, transportul şi depozitarea
Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 la agenţi economici autorizaţi cu care
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Beton rezultat din demontări 17.01.01 la spatiul special amenajat de Primaria
din localitate. 
Materiale plastice 17.02.03 Colectarea, transportul şi depozitarea

21 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

la agenţi economici autorizaţi cu care


DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Cupru, bronz, alamă 17.04.01 la agenţi economici autorizaţi cu care
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Aluminiu 17.04.02 la agenţi economici autorizaţi cu care
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Fier, fontă, oţel 17.04.05 la agenţi economici autorizaţi cu care
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Cabluri (altele decât cele de la
17.04.11 la agenţi economici autorizaţi cu care
17.04.01)
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
20.01.11 la agenţi economici autorizaţi cu care
Deşeuri textile
DEGR are încheiate contracte. 
Colectarea, transportul şi depozitarea
Pământ şi pietre 17.05.04 la spatiul special amenajat de Primaria
din localitate. 

Constructorul asigură:
 Colectarea selectiva a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;
 Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în
recipiente etanși, cutii metalice / PVC, butoaie metalice / PVC, etc.;
 Efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranța la agenții economici
specializați în valorificarea deșeurilor;
Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv
neautorizate acestui scop.

f) Protecția calității aerului


Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să
corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din
combustie.

g) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor


Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor
tehnice de nivel acustic.
Având în vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executării și exploatării
lucrărilor proiectate, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

h) Măsuri de protecția mediului pe perioada execuției


Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a lua toate măsurile
necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau
22 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

neajuns provocat persoanelor, priorităților publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau
alți factori generați de metodele sale de lucru.
Constructorul este obligat să soluționeze orice reclamație rezultată din nerespectarea
legislației de mediu și care se dovedește a fi întemeiată.
Constructorul este obligat sa respecte pe tot parcursul executării lucrărilor, prevederile
reglementarilor în vigoare, pentru a reduce la minim impactul asupra mediului.

i) Măsuri de protecția mediului pe perioada funcționării


Nu sunt necesare măsuri de protecție a mediului și nici monitorizarea normelor de
protecție a mediului.
Instalațiile proiectate nu produc deșeuri si nu poluează mediul în timpul funcționării.
Personalul de exploatare are obligația ca în timpul lucrărilor de revizie, întreținere,
reparații, să ia toate masurile să nu polueze mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafață și
subterane, etc.) cu materialele rezultate din procesul de muncă și/sau al utilajelor de
intervenție.
Unitatea de exploatare va lua aceleași măsuri în timpul exploatării cu cele luate de
constructor în timpul execuției.

j) Măsuri de protecție a mediului post-utilizare


Deșeurile recuperabile de orice tip, vor fi predate în baza formalităților de predare-
primire către gestionarul obiectivului și depozitate corespunzător legislațiilor sus amintite.
Soluționarea de către constructor a oricărei reclamații care are legătura cu
problematica de protecția mediului și care a generat din vina constructorului.

10.6. Masuri de asigurarea calitatii


Materialele încorporate vor cuprinde în documentația tehnică însoțitoare:
- Certificat de garanție;
- Declarație de conformitate;
- Autorizație de comercializare;
- Specificații tehnice privind funcționarea, montajul și utilizarea echipamentelor;
- Instrucțiuni de utilizare în limba română;
- Fișe tehnice de securitate a produsului pentru produsele periculoase.
Se vor respecta cerințele de calitate conform strategiei DELGAZ GRID SA.

11. DIVERSE
Beneficiarul și executantul lucrării vor anunța proiectantul data începerii lucrărilor,
pentru ca în conformitate cu prevederile legale, acesta să poată urmării modul de respectare a
prevederilor proiectului.
Data începerii lucrărilor va fi anunțată tuturor unităților care au emis avizele și
acordurile.
Documentația s-a elaborat conform: Ord. MF-MLPAT nr.1013/873/2001, Procedurile
Sistemului de Management Integrat de Calitate a ENA ELECTRIC SRL în conf. cu ISO

23 
 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

9001/2015 şi ISO 14001/2015 ale SC ENA ELECTRIC SRL, PO: Proiectare - Dezvoltare,
Conţinutul documentaţiilor de proiectare

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN

24 
 
 

CAIET DE SARCINI

DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investitii:


Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com.
Hemeius, jud. Bacau

Elaborator:
SC ENA ELECTRIC SRL
Bacau, judetul Bacau

Ordonator principal de credite:


SC DELGAZ GRID SA
mun. Targu Mures, judetul MURES

Amplasament:
com. Hemeius, loc. Lilieci, jud. Bacau,

Beneficiarul investitiei:
SC DELGAZ GRID SA
mun. Targu Mures, judetul MURES

Proiectant:
ing. Constantin STAN
Legitimatie ANRE nr. 42517 / 2016
Gradul III A, II B

Sef proiect:
ing. Petrica STAN
Legitimatie ANRE nr. 201916014 / 2019
Gradul III A, III B

Elemente care stau la baza lucrarii:


1.1. Contract de proiectare si executie;
1.2. Aviz tehnic de racordare;

Durata de executie a lucrarilor


90 zile
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

2. OBIECTIVUL LUCRARII
2.1. Introducere
In loc Lilieci SC CASA VALITO SRL dezvolta un ansamblu rezidential format din 30
locuinte tip P, „Complex EUROPA”. Obiectivul propus spre construire necesita alimentarea
cu energie electrica.
In prezent nu exista o retea electrica la mai putin de 100 m fata locatia propusa pentru
alimentarea cu energie electrica pentru a se permite alimentarea acesteia.
Lucrarile au ca scop infiintarea unui post nou de transformare pentru alimentarea
locuintelor propuse spre construire, prin intermediul unei retele de JT subterane formata din
firide de bransament si blocuri de masura individuale.

Obiectul caietului de sarcini


Prezentul caiet de sarcini detaliaza modul de execuție a lucrărilor pentru montarea
conductorului electric de joasa tensiune in vederea realizarii conditiilor de alimentare cu
energie electrică a noului consumator.
Totodată, prezentul caiet de sarcini precizează actele normative (standarde, normative,
proiecte tip, prescripții și instrucțiuni) ce trebuie respectate la execuția lucrărilor sau care
stabilesc condițiile de calitate ale materialelor sau echipamentelor necesare.

3. MODUL DE REALIZARE A LUCRARILOR


3.1. Conditii climatice
Instalaţiile proiectate se execută în judetul Bacau, în zona meteorologică B, (conform
NTE 003/04/00), caracterizată prin:
temperaturi ambiante de maxim +40oC şi minim -30oC
temperatura medie: 15oC
presiunea dinamica de baza: 42 daN/m2
grosimea stratului de chiciura: 22 mm
factor poluant: praful
viteza vântului: 20m/s
Cablurile se vor derula de pe tambur şi se vor poza numai în condiţiile în care
temperatura mediului ambiant depăşeşte 5oC (sau este superioară limitelor minime indicate de
furnizor). În cazul în care este necesară derularea şi pozarea cablurilor la temperaturi mai
scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare, cablurile trebuie să fie încălzite.
Zona vizată se află, conform NTE 001/03/00, tabel A 10.2, în zona cu grad II de
poluare.

3.2. Conditii de sistem


Ts tensiunea de utilizare si abateri maxime admise: 400/230 V+10% joasa tensiune
tipul consumatorilor: casnic
timpul maxim de întrerupere este egal cu durata de remediere a defectului din
instalaţiile furnizorului
frecventa: 50 Hz
puterea activă maxim simultan absorbită a zonei de consum: Pabs=7.5 kW/abonat

3.3. Amplasre si trasee


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Amplasarea instalațiilor proiectate se va realiza pe domeniul public al comunei


Hemeiusi cat si pe domeniul privat al investitorului. Pentru instalatiile montate pe domeniul
privat se vor obtine drepturi de uz si servitute

3.4. Conditii restrictive privind securitatea muncii, PSI si protectia mediului


La execuţia lucrărilor se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice in ordinea
prevăzuta in „Norme specifice interne de protecţie a muncii pentru transportul si distribuţia
energiei electrice” adoptate de către gestionarul reţelei.
Proiectarea instalaţiilor s-a făcut in conformitate cu prevederile normelor PSI in
vigoare, specifice ramurii energiei electrice si termice, PE 009/1993
Lucrările in instalaţiile electrice aflate sub tensiune se pot executa numai in baza unei
autorizaţii de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor.
In vederea realizării zonei de lucru se vor lua masuri respectând următoarele capitole
din „Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru distributia energiei
electrice” - IP SSM – 02 – DEE:
cap.3.1. Masuri tehnice de protecţie a muncii la executarea lucrărilor, in instalaţiile
electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune (art. 49-56, 58, 60,
61, 64, 65, 68, 70, 73-79).
cap.3.2. Masuri organizatorice de protecţie a muncii la executarea lucrărilor in
instalaţiile electrice din exploatare (art. 80-122).
Pentru execuţia lucrărilor necesare se vor respecta:
cap.4 Mijloace de protecţie (art. 189-241).
cap.5.2 Masuri de protecţia muncii la executarea lucrărilor in staţii electrice ,
posturi de transformare, puncte de alimentare si cutii de distribuţie (art. 269-301).
cap.5.7 Masuri de protecţie a muncii la executare măsurătorilor cu aparate
portabile (art. 402-406).

3.4.1. Norme de securitate a muncii


Lucrările cuprinse in documentaţie se încadrează in prevederile NSPM si este conform
dispoziţiilor legale in vigoare. La proiectarea lucrărilor s-au avut in vedere următoarele
norme:
Legea nr. 319/2006- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
HGR 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
319/2006 privind securitatea şi sănătate în muncă completata cu HGR 955/2010;
HGR 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
HG 1051/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;
HG 1048/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă;
HG 971/26.07.2006 – privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă;
HG 300/02.03.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile;


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

HG 1876/22.12.2005 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la


expunerea lucrătorilor la riscurile generale de vibraţii;
HG 493/12.04.2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generale de zgomot
IP-SSM-02-DEE DELGAZ GRID S.A. Instructiuni proprii de sanatate si securitate in
munca pentru distributia energiei electrice:
Cap.3 Sarcina de munca: subcap. 3.1,3.2, 3.4, 3.6;
Cap.4 Mijloace de munca;
Cap.5 Lucrari in diverse medii de munca: subcap:5.1, 5.3(5.3.1; 5.3.2; 5.3.4;
5.3.6; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10); 5.7.
Prevederile tuturor acestor norme se aplică cumulativ, respectarea lor nu absolvă
persoanele juridice sau fizice de răspunderi pentru lipsa de prevedere şi asigurarea a oricăror
altor măsuri de protecţie a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii
respective.
Lucrările efectuate de către personalul delegat aparţinând unei unităţi de construcţii-
montaj specializate trebuie să se execute pe bază de autorizaţie de lucru, proces verbal sau
ITI-PM, în conformitate cu convenţiile de lucrări încheiate, urmate de programe de lucrări
între unitatea de construcţii-montaj şi unitatea de exploatare, înainte de începerea lucrărilor.
Aceste convenţii trebuie să conţină:
delimitările dintre instalaţiile în care se va lucra şi cele rămase sub tensiune;
responsabilităţile privind măsurile de protecţie a muncii;
obligaţiile gestionarului instalaţiei de a instrui personalul delegat asupra condiţiilor
specifice de protecţie a muncii proprii instalaţiei în care urmează să se execute
lucrările;
obligaţiile reciproce la executarea lucrărilor;
realizarea împrejmuirilor;
respectarea zonei de lucru şi, când este cazul, condiţiile de acces a personalului;
modul de lucru cu foc deschis;
depozitarea materialelor;
programe de lucrări;
alte prevederi.

3.4.2. Norme PSI


Proiectarea instalaţiilor s-a făcut în conformitate cu prevederile normativelor in
vigoare:
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Norme generale de aplicare a legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, aprobate cu ordinul nr.163/2007;
PE 009/1993 „Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice şi termice”;
PE 101A/1985 reeditat – Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de
conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

PE 106/2003 „Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice de joasa


tensiune”
Legea 481/2004 privind protecţia civila;
Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta
aprobate prin ordinul M.I. 712/2005.
Principalele măsuri luate sunt:
respectarea distanţelor minime de apropiere, în plan orizontal şi vertical, între
instalaţiile proiectate şi instalaţiile şi construcţiile existente;
după terminarea lucrărilor, se vor curăţa spaţiile de lucru de materialele rămase.
Toate lucrările se încadrează în prevederile actelor normative în vigoare şi nu sunt
necesare instrucţiuni sau norme noi.

3.4.3. Norme de protectia mediului


Realizarea soluției nu impune luarea de măsuri speciale pentru protecția mediului.
În vederea executării lucrărilor de construcții în condiții de protecție a mediului
înconjurător, executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și
reglementările specifice cu referire la:
Legea nr. 265/2006 de aprobare a OU 195/2005 privind protecția mediului;
O.U.G. nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare - privind protecția
mediului;
H.G. 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private
asupra mediului;
HG nr.321/2005 republicata în 2008 – privind evaluarea și gestionarea zgomotului
ambiant;
Legea nr.211/2011 - privind regimul deșeurilor;
HG nr.856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
HG 1037/2013 - privind gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice;
HG 249/2015 - privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
Deșeurile reciclabile rezultate în perioada execuției lucrării se vor valorifica prin
unități specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de
depozitare a comunei.
Ca urmare a aplicării legislației și a reglementarilor de mediu, constructorul va lua
toate măsurile necesare de protecție a factorilor de mediu.
Suprafața terenului pe care s-au executat săpături se vor amenaja astfel încat să se
încadreze în mediul general înconjurător, să nu prezinte obstacole la scurgerea apelor și să nu
constituie locuri propice stagnării lor.
Execuția și exploatarea lucrărilor proiectate nu prezintă riscuri de poluare a mediului
și nu necesită măsuri suplimetare de protecție.

3.5. Precizari speciale


3.5.1. Transportul materialelor
De la depozitul ofertantului la lucrare se face cu autocamion și autoutilitara.
In scopul facilitarii transportului materialelor si a echipamentelor la lucrare,
executantul este responsabil pentru imbunatatirea drumurilor care se afla pe traseul lucrarii.

3.5.2. Modificari


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

Orice modificare privind solutiile constructive se face numai cu aprobarea


proiectantului dupa ce acesta va fi anuntat din timp de necesitatea modificarii.

3.5.3. Inspectii, teste, verificari


Urmarirea executiei lucrarilor se face de catre beneficiar si proiectant.
Participarea proiectantului la urmarirea executiei lucrarilor este obligatorie pentru
urmatoarele faze determinante:
predarea amplasamentului;
verificarea cotei de fundare;
receptia lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor (pentru prizele de pamant si tensiunea de atingere si de
pas) pentru luicrarile noi, inclusiv manopera aferenta acestora revine executantului.
Punerea in functiune a instalatiilor proiectate se va face dupa verificarile, probele si
incercarile prescrise de PE 003/1979, iar modul de realizare a acestora este reglementat de PE
116/1994.
Se vor respecta si prevederile instructiunilor tehnologice privind controlul calitatii si
receptia lucrarilor, conform instructiunii 2 LI-I-135/1993 – Instructiuni privind controlul
calitatii si receptia lucrarilor la punerea in functiune a liniilor de medie si joasa tensiune.

3.5.4. Conditii tehnice


Principalele utilaje si echipamente de dotare a instalatiilor proiectate
Toate materialele şi echipamentele utilizate vor fi acceptate de catre DELGAZ GRID
SA si vor fi marcate cu marcajul de conformitate de securitate „CE” (cele din import ) sau
„CS” (cele din tara) .
Beneficiarul are obligatia ca prin contractele incheiate cu furnizorii de servicii si
lucrari sa solicite atestatul ANRE.
Asigurarea materialelor se face de la distribuitori autorizati. Acestea vor trebui sa fie
insotite de:
certificat de calitate;
certificat de garantie;
buletin de incercari;
certificat de conformitate;
declaratie de conformitate;
marca de certificare a conformitatii cu standardele romane obligatorii sau marcajul
CE de conformitate cu directivele europene;
instructiuni de montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere, in limba
romana.
In documentele de insotire se va preciza de catre producator daca se utilizeaza
substante si preparate chimice periculoase in conditiile prevazute de legislatie. Pentru aceasta
categorie de produse se va solicita fisa tehnica de securitate, care trebuie sa contina toate
informatiile necesare pentru asigura protectia omului si a mediului inconjurator.
Caracteristicile principalelor echipamente propuse a se monta sunt prezentate in Fisele
tehnice anexate.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

La executarea instalaţiilor proiectate se vor respecta următoarele acte normative


privind:
3.5.4.1. Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor
STAS 2970/2005 - “Stalpi prefabricaţi din beton armat şi precomprimat pentru LEA.
Condiţii tehnice generale de calitate”;
SR EN 60383 - 2 : 1996. Izolatoare pentru linii electrice cu tensiunea nominală mai
mare de 1000 V. Partea 2 . Lanţuri de izolatoare echipate pentru sisteme de curent
alternativ “;
SR EN 61230:1997 - Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare temporara la
pamant sau de legare la pamant si in scurtcircuit;
SR CEI 61089 :1996 – Conductoare pentru linii electrice aeriene cu sarme rotunde,
cablate in straturi concentrice;
STAS 1566/1989 – Cleme si armaturi pentru linii electrice aeriene si statii electrice;
STAS 9293/1973 – Papuci de cablu. Conditii tehnice generale de calitate;
STAS 4102/1985 – Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie.
Toate materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ şi al dimensiunilor
conform criteriilor prevăzute în standardele de produs.
Toate materialele şi echipamentele necesare execuţiei lucrărilor se vor aproviziona şi
monta numai dacă prezintă mărci de conformitate CS pe eticheta produsului. Se vor respecta
şi prevederile legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.

3.5.4.2. Calitatea executiei si a montajului


1 LI - Ip - 4/17-2012 - “ Îndreptar de proiectare şi execuţie pentru LEA m.t. cu cabluri
torsadate cu sau fara fir purtator“;
1 RE - Ip - 30/2004 - “ Îndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la
pământ“;
NE 012/2007 - “ Normativ pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat“
NP 112/2013 – “Normativ pentru dimensionarea fundatiilor”
C 56 /2002 - “ Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii.
Caiet II : Terasamente, cap 1; Caiet IV : Fundaţii, cap.1, punct 3; Caiet V : Beton
simplu, beton armat şi beton precomprimat, cap 1;Caiet VII :Sprijiniri, cofraje, cap 1“;
FS 4/1982 - “ Executarea instalaţiilor de legare la pământ în staţii, posturi de
transformare şi LEA “;
3.2. RE – I 71/2000 - “ Instrucţiuni pentru montarea, exploatarea şi încercarea
mijloacelor de protecţie la supratensiuni atmosferice“
PE 116/1994 - Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii
electric
Verificarile si inspecţiile la fazele de execuţie determinante la care proiectantul va fi
anunţat pentru a se prezenta la lucrare au fost precizate in programul de urmarire.

3.5.4.3. Probe si verificari


Probele si verificările necesare înaintea punerii in funcţiune se vor face conform
următoarelor normative:
NTE 002/03/00 – „Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii,
comanda –control si automatizări din partea electrica din partea electrica a centralelor
si staţiilor”


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau "
 

PE 003/1997 – „Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul,


punerea în funcţiune şi darea în exploatare a instalaţiilor energetice”;

Incercarile si verificarile necesare efectuate de catre executant sunt:


LES 1/20 kV
Masuraera rezistentei de izolatie a cablurilor
Verificarea distantelor impuse pentru pozarea cablurilor
Verificarea semnalizarii traseelor de cabluri
PTAv
Verificarea inscriptiilor
Verificarea amplasamentului
Incercare Trafo
LEA
Masuraera rezistentei de punere la pamant a stalpilor
Verificarea distantelor dintre conductoarele liniilor aeriene si obiectele invecinate
Verificarea inscriptiilor de pe stalpi
Verificarea traseului si culoarul liniei
Instalatia de legare la pamant
Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant
Verificarea continuitatii legaturilor de legare la pamant pentru fiecare element in
parte
S-au luat toate măsurile de protecție și siguranță prescrise de normativele în vigoare
pentru asigurarea protecției împotriva tensiunilor de atingere și de pas, protecția împotriva
supratensiunilor atmosferice și protecția la scurtcircuit și suprasarcină.

Proiectant, Sef proiect


ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN


 
 

Specificatii tehnice

Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale si echipamente utilizate sunt date in


specificatiile tehnice, intocmite de DELGAZ GRID:

ST 002 A7 – Bloc de masura si protectie monofazat (BMPM)


ST 012 A1– Cleme izolate de derivatie cu dinti utilizate la LEA de JT
ST 016 A1 – Transformatoare de distributie 20/0.4 kV cu infasurari din aluminiu
50÷1600 kVA;
ST 019 A1 – Anvelopa posturilor de transformare in Anvelopa de Beton
ST 039 A0 – Redresor si baterie de acumulatoare de 24 Vcc;
ST 063 A2 – Cabluri si conductoare izolate;
ST 065 A2 – Cabluri de medie tensiune cu izolatie din XLPE
ST102 A3 – Descarcatoare cu oxizi metalici 20 kV, 10 kV, 6 kV;
ST 146 A2 – Stalpi de beton pentru constructia LEA JT si MT
ST 197 A1 – Terminale de MT (interior si exterior)
ST 200 A1 – Cabluri de joasa tensiune torsadate pentru linii electrice aeriene
ST 272 – Integrare in sistemul EMS/DMS-SCADA a posturilor de transformare din
retelele electrice de distributie de medie tensiune
ST304 A0 – Contoare electrice trifazate;
 

 
Proiectant,
ing. Constantin STAN  

 
 

PLANUL DE CONTROL AL CALITĂŢII, VERIFICĂRI ŞI ÎNCERCĂRI (PCCVÎ)


Lucrarea: Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, jud. Bacau
Beneficiar: SC DELGAZ GRID SA

Faza determinantă Data la care Participanţi la control


Nr. supusă controlului Metoda de control Documentul de se efectuează Proiectant Constructor Beneficiar
Inspecţia în
crt. referinţă Înregistrări controlul construcţii Observaţii
Nume Semn. Nume Semn. Nume Semn. Nume Semn.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vizual Proiect nr.20/2020 PV predare-


Predare-primire
1. Măsurători Ordinul MLPAT primire
amplasament x x x
topometrice 31/M/10.95 amplas.

Recepție materiale si Vizual


2. Fișe tehnice PV recepție x x
echipamente Măsurători

Proiect nr. 20/2020


Executie prize de Vizual PV lucrări
3. NE 012 x x
pamant, traseu LES Măsurători ascunse
NP 112
Plantare si Echipare PV lucrări
stâlpi, montare Proiect nr. 20/2020 ascunse
4. Vizual x x
PTAv, LES 20/1 kV, NTE 003 PV
FB-uri si BMPM-uri constatare
Măsurători, încercări Proiect nr. 20/2020
PV
şi verificări: NTE 002
Vizual constatare.
5. - gabarite PE 116 x x
Măsurători Buletine de
- legari la nul PE 003
incercari
-priza de pamant PE 101A
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Program de PIF agreat


Recepție la Execuţie probe de Buletine
6. de constructor cu x x x
terminarea lucrărilor PIF și/sau PV
beneficiarul
Vizual şi
măsurători (verif. Proces verbal
Anexa 2 la HG 51 /
Recepţia definitivă rez. observaţiilor de recepţie x x x
7. 1996
de la recepţia definitivă
preliminară şi PIF)

PROIECTANT ŞEF PROIECT

ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN


 
 
PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE
(conf. H.G. 300/2006)

Pentru lucrarea: Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
com. Hemeius, jud. Bacau

1. INFORMATII DE ORDIN ADMINISTRATIV


Adresa şantierului: localitatea Hemeiusi, comuna Hemeiusi, judetul Bacau
Beneficiarul lucrării: Comuna Hemeiusi
Tipul lucrării: construcţii – montaj
Managerul de proiect:
Nume:
Adresa:
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului:
Nume:
Adresa:
Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata executării lucrării:
Nume:
Adresa:
Durata estimativă a lucrărilor: 90 zile
Nr. lucrătorilor pe teren: 5
Data începerii lucrărilor: conf. Ordin de Începere a Lucrărilor

2. MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A ŞANTIERULUI


Organizarea santierului se va realiza în localitatea Hemeiusi, com. Hemeiusi, judetul Bacau. Aceasta nu
impune amenajari si constructii provizorii si se va delimita fizic prin ingradiri sau marcaje.
La organizarea santierului se vor respecta urmatoarele acte normative :
- Legea 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- Norma metodologică nr. 1.425 din 11/10/2006 – de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 – securitatea şi
sănătatea în muncă;
- HG 875/2005 – privind protectia sanatatii si securitatea lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
- HG 1051/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate, manipularea manuală a maselor care
prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
- HG 1048/09.08.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate, pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- HG 971/26.07.2006 – privind cerinţele minime de semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă;
- HG 300/02.03.2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierele temporare sau mobile;
- HG 1876/22.12.2005 – privind cerinţele minime de semnalizarea de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;
- HG 493/12.04.2006 – privind cerinţele minime de semnalizarea de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
- HG 1091/2006 – privid cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori
a echipamentelor de munca
- Ord. 753/2006 – privind protectia tinerilor in munca
- HG 115/2004 – privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie
si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
- OUG 195/2002 (republicata) – privind circulatia pe drumurile publice
- Legea 608/2001 (republicata) – privind evaluarea conformitatii produselor
- IP-SSM 02 DEE – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind distributia energiei electrice.

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA LUCRARILOR CARE POT PREZENTA


RISCURI
3.1. Riscuri generate de mijloacele de producţie
Factori de risc mecanic:
- Organe de maşini în mişcare;
- Tăiere, amputare membre superioare la lucrul cu drujba, polizor, bormaşină;
- Lovire/strivire la manipularea maselor mari (stalpi, tamburi etc.);
- Lovire decătre mijloace de transport în timpul lucrărilor în apropierea părţii carosabile;
- Rostogolirea tamburilor cu cabluri în timpul derulării cablului.
- Proiectare corpuri (spargeri betoane, polizare metale)
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

- Suprafete taioase si intepatoare (capete conductori nebavurate, scule ascutite)


- Suprafete alunecoase: gheata iarna, vaselina de pe conductoare
- Vibratii excessive ale utilajelor: lucrul cu picamerul
Factori de risc termic:
- Contact accidental cu suprafetele supraincalzite in urma sudarii
- Contact direct cu suprafetele reci in timpul iernii
- Flama produsa de arcul electric la: manevrarea aparatelor de comutatie, sigurante, la sudare
Factori de risc electric:
- Electrocutarea prin atingere directa: aparitia accidentala a tensiunii in zona de lucru; deteriorarea izolatiei;
apropierea sub distanta de vecinatate a instalatiilor sub tensiune.
- Electrocutarea prin atingere indirecta: atingerea partilor din instalatie aflate accidental sub tensiune si
neprotejate
- Tensiunea de pas: apropierea de instalatiile electrice la care s-a deteriorate izolatia fata de pamant
Ractori de risc chimic:
- Substante inflamabile: smoala, benzina, motorina, ulei, spray-uri, butan

3.2. Riscuri generate de mediul de muncă


Factori de risc fizic:
- Temperaturi ridicate vara si scazute iarna
- Curenti de aer
- Iluminat insuficient pe timp de noapte
- Calamitati naturale: cutremur, viscol, prabusiri de copaci
Factori de risc biologic:
- Intepaturi de viespi, muscaturi de caine.

3.3. Riscuri generate de sarcina de muncă


Continut necorespunzator:
- Executarea de lucrari de sudare cu personal neautorizat in acest scop si cu echipament de protectie insuficient
(lipsa sort, manusi, ghete etc.)
- Neverificarea periodica a echipamentului individual de protectie
- Continut incomplet sau eronat al sarcinii de munca prin formele de lucru
- Utilizarea indicatoarelor de tensiune cu o singura semnalizare (optica) in locul celor cu dubla semnalizare
(acustica si optica)
- Lipsa truselor de lucru sub tensiune
- Lipsa semnalizarii optice, acustice si a blocajelor la deschiderea usilor
Suprasolicitare fizica:
- Ritm mare de lucru, decizii dificile in timp scurt
Suprasolicitare psihica:
- Pozitii de lucru fortate sau vicioase (lucrul in spatii inguste), efort dinamic ridigat, suprasolicitari la manipulare
manuala.

3.4. Riscuri generate de executant


Actiuni gresite:
- Identificarea eronata a zonei de lucru
- Caderea la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare
- Caderea de la inalţime: lucrul pe stalp; lucrul pe scara.
Omisiuni:
- Omiterea montarii celui de al doilea scurtcircuitor in zona de lucru in scopul prevenirii incidentelor pe timp de
noapte sau intemperii;
- Neutilizarea si/sau utilizarea incompleta a mijloacelor de stingere a incendiilor.

3.5. Descrierea lucrarilor care care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor
- Executia lucrarilor de terasamente si fundatii stalpi
- Montarea stalpilor si a prizelor de pamant
- Echiparea stalpilor de medie tensiune;
- Echiparea stalpului de racord
Racordarea LEA 20 kV proiectata la LEA 20 kV existenta
- Efectuarea incercarilor, probelor si verificarilor
- Punerea în funcţiune după verificarea prealabilă a instalaţiilor proiectate şi revenirea la schema normală de
funcţionare

4. MASURI SPECIFICE DE SECURITATE


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

4.1. Masuri tehnice:


- consolidarea peretilor sapaturilor in functie de natura solului (MPC*))
- verificarea starii invelisului de protectie a tamburelor si scoaterea cuielor proeminente (MPC*))
- utilizarea utilajelor de ridicare (automacarale, autoincarcatoare) sau a mijloacelor de mica mecanizare (scripeti,
palane) (MPC*))
- utilizarea axelor si cablurilor dimensionate corespunzator sarcinii de manipulate (MPC*))
- asezarea in pozitie orizontala cu sensul de rostogolire pe directia de circulatie a tamburelor in autocamion sau
remorca (MPC*))
- fixarea prin ancorari sau pene solide suficient de mari a tamburelor pe platforma autocamionului sau remorci
(MPC*))
- utilizarea automacaralei sau a unui plan inclinat rezemat pe capre la descarcarea tamburelor (MPC*))
- utilizarea franghiilor sau cablurilor dinspre partea opusa miscarii pentru manipularea (retinerea) tamburelor
(MPC*))
- utilizarea rangilor lungi sau penelor cu coada lunga in cazul operatiior de corectare a deplasarii la sol a
tamburelor (MPC*))
- asigurarea corespunzatoare a tamburului in timpul derularii cablului pentru evitarea rasturnarii acestuia
(MPC*))
- utilizarea cablurilor si a dispozitivelor de ancorare adecvate tipului si greutatii incarcaturii la ancorarea acesteia
(MPC*))
- prinderea numai de locurile speciale sau de cadrul metalic la ancorare a echipamentelor manipulate (MPC*))
- ridicarea sau coborarea sarcinii manipulate trebuie sa se faca lin si numai prin actionare verticala (MPC*))
- scoaterea de sub tensiune a LEA 20 kV de racord (MPC*))
- verificarea integritatii legarii la pamant (MPC*))

4.2. Masuri organizatorice:


- delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru (MPC*))
- amenajarea corespunzatoare a zonei de lucru (MPC*))
- utilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare (MPI*))
- interzicerea transportului persoanelor pe aceeasi platforma cu tamburele (MPC*))
- interzicerea stationarii personalului in directia deplasarii tamburului sau in apropierea planului inclinat (MPC*))
- utilizarea fiselor tehnologice sau a instructiunilor tehnice de lucru elaborate de unitatile producatoare ale
cablurilor (corespunzator tipurilor de cabluri, tensiunii, izolatiei) pentru manipularea tamburelor (MPC*))
- delegarea unui legator de sarcina care sa realizeze operatiile de legare-dezlegare a tamburelor si dirijarea
(MPC*))
- verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor din dotare (MPC*))
- utilizarea manusilor de protectie (palmare) in timpul desfasurarii cablurilor (MPI*))
- utilizarea umerarelor in cazul pozarii manuale a cablurilor prin sustinerea acestora pe umar (MPI*))
- distribuirea echitabila a sarcinii manipulate astfel incat unei persoane sa-i revina o greutate de cel mult 30 kg
(MPC*))
- in timpul pozarii manuale a cablului intregul personal va fi plasat pe aceeasi parte a cablului (MPC*))
- interzicerea tranzitarii spatiului de sub bratul macaralei in timpul transportului (MPC*))

4.3. Masuri igienico-sanitare:


- curatarea inainte si dupa utilizare a uneltelor si echipamentelor (MPC*))
- dotarea santierului cu trusa de prim ajutor (MPC*))
- dotarea santierului cu instalatii de apa (MPC*))
- curatarea platformei autocamionului sau remorcii inainte si dupa utilizare (MPC*))
- dotarea autocamionului sau remorcii cu trusa de prim ajutor (MPC*))
- dotarea autocamionului sau remorcii cu recipiente cu apa (MPC*))

4.4. Alte masuri:


- instruire privind acordarea primului ajutor (MPC*) si MPI*))
*)
Nota : MPI – masuri de protectie individuala
MPC – masuri de protectie colectiva

5. AMENAJAREA SI ORGANIZAREA SANTIERULUI


5.1. Organizarea de şantier va fi făcută de executant. Decontarea cheltuielilor se va face în limita valorii
cuprinse în devizul general pe baza unei documentaţii întocmite de executant.
Căi de acces provizorii la obiectiv
Nu este necesară realizarea unor căi de acces provizorii.
5.3. Căi de acces, căi de comunicaţii


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Accesul la lucrare se va face prin căi de acces existente.


Pentru comunicaţii se vor utiliza sistemele mobile de telefonie şi comunicaţii.
Sursele de apă, energie electrică, etc.
Necesarul de energie electrică, apă potabilă şi tehnologică, pe întreaga perioadă de lucru a şantierului va
fi asigurată din reţelele existente.
Serviciile sanitare
Pe durata execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia asigurării serviciilor sanitare prin organizarea punctelor
de prim ajutor, asigurarea controlului medical al personalului şi dotarea acestuia cu echipament individual de
protecţie şi de lucru.
Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier
Pe toată durata execuţiei lucrărilor, până la recepţia finală, constructorului îi revin ca obligaţie protejerea
materialelor şi a lucrărilor realizate, cu respectarea tehnologiei de execuţie şi a prevederilor caietelor de sarcini,
în scopul asigurării parametrilor proiectaţi şi a calităţii lucrărilor. În acest sens se vor lua măsuri pentru:
- depozitarea materialelor în spaţii amenajate;
- transport şi punere în operă în timp optim;
- respectarea unor măsuri impuse de furnizorii de materiale;
- curăţenia pe şantier

6. MASURI DE COORDONARE
Pe toată durata execuţiei lucrărilor, până la recepţia finală trebuie sa se asigure:
- eliberarea cailor de acces inspre si in interiorul santierului
- delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonei in care se lucreaza
- delimitarea si semnalizarea corespunzatoare a zonelor cu risc ridicat de accidentare
- utilizarea de indicatoare corespunzatoare fiecarei zone de lucru in parte
- manipularea in siguranta a materialelor si echipamentelor utilizate
- limitarea manipularii manuale a sarcinilor
- delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale
- depozitarea, respectiv evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari si demontari in
conformitate cu legislatia in vigoare
- echiparea personalului implicat in lucrare cu EIP

7. OBLIGATII CE DECURG DIN INTERFERENTA ACTIVITATILOR CE SE DESFASOARA


IN SANTIER SI IN VECINATATEA ACESTUIA
In vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea
patrunde accidental in aceste zone se va asigura delimitarea materiala a zonelor de lucru prin:
- bariere extensibile sau franghii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ 1 m de sol;
- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand spre interior
inscriptia „LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA!”
- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand spre exterior
inscriptia „STAI! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE!”

8. MASURI GENERALE PENTRU MENTINEREA SANTIERULUI IN STARE DE CURATENIE


Deseurile rezultate se vor prelua de catre constructor urmand a se trata conform prevederilor legislative,
precum si a cerintelor beneficiarului de lucrare referitor la protectia mediului. Constructorul are obligatia de a
reda terenul in starea si conditiile initiale.
Punerea in functiune a instalatiilor electrice proiectate este conditionata de prezentarea de catre
constructor a documentelor prin care se atesta ca deseurile nevalorificabile au fost depozitate definitiv, intr-un
spatiu autorizat.
Materialele si echipamentele demontate se vor preda centrului in a carui gestiune se afla instalatiile
instalatiile.

9. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR


Prevederi Generale
Unitatea trebuie să doteze toate locurile de muncă cu truse conţinând materiale sanitare şi substanţe
adecvate luării de măsuri urgente, corespunzătoare unor accidente posibile în procesele tehnologice respective,
după caz.
Primele îngrijiri medicale ce pot fi acordate victimelor şi modul de solicitare a asistenţei medicale
trebuie să fie cunoscute de întregul personal; toţi lucrătorii trebuie să îndeplinească criteriile de încadrare în
categoria salvatorilor (să fie instruiţi pentru a acorda primul ajutor).
În cazul producerii unui accident, intervenţia imediată a salvatorului trebuie să aibă în vedere:
analizarea situaţiei, care să conducă la identificarea naturii accidentului, la depistarea eventualelor riscuri care


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

persistă şi a căilor prin care pot fi anihilate, pentru a proteja victima şi a preveni extinderea accidentului;
protejarea victimei (victimelor prin suprimarea sau izolarea riscurilor sau prin scoaterea victimei de sub acţiunea
riscului respectiv; examinarea victimei (victimelor) – dacă sângerează abundent, răspunde la întrebări, respiră, îi
bate inima; anunţarea accidentului; acordarea primului ajutor; supravegherea victimei (victimelor) şi aşteptarea
echipei de specialitate.
Primul ajutor se acordă la locul unde se găseşte accidentatul, acţionându-se rapid după următoarele
reguli: examinarea exterioară completă a accidentatului, având grijă să nu se agraveze starea sa prin acţiuni
bruşte şi greşite; respectarea unei asepsii perfecte; acordarea primului ajutor în ordinea gravităţii, în cazul unui
accident colectiv, dacă nu sunt suficiente persoane pentru a se ajuta simultan accidentaţii, şi anume: extrema
urgenţă – hemoragiile la cap, gât, axilă, coapse; hemoragiile interne; răniţii în zona toracelui; cei cu arsuri mari;
cei cu mai multe răni grave; prima urgenţă – răniţii care au pierderi de sânge sau membrele zdrobite; a doua
urgenţă – fracturile (de craniu, de coloană vertebrală, deschise, rănile adânci); a treia urgenţă – fracturile mici
închise; rănile puţin adânci etc.
Accidentaţii vor fi transportaţi cu autosanitara (ambulanţa).
Numai victimele cu leziuni uşoare, care nu influenţează funcţiile vitale ale organismului, pot fi
transportate cu mijloace improvizate.
Numai în condiţii excepţionale sau când accidentul s-a produs în locuri izolate, la mare distanţă de
staţiile de salvare, accidentaţii grav pot fi transportaţi cu mijloace improvizate.
Nici un accidentat nu va fi transportat înainte de fi adus în starea de a suporta în bune condiţii
transportul, adică înainte de a fi examinat şi a i se acorda primul ajutor. În mod obişnuit, numai cadrele medico-
sanitare de specialitate au dreptul să dispună ridicarea şi transportul victimelor de la locul accidentului.
Până la sosirea ambulanţei, salvatorul (salvatorii), pe lângă manevrele de prim ajutor, trebuie să
urmărească semnele vitale ale victimei: prezenţa respiraţiei, a pulsului, starea de conştienţă, precum şi efectele
primului ajutor acordat: restabilirea respiraţiei şi a circulaţiei sanguine, oprirea hemoragiilor, starea
pansamentelor, imobilizarea fracturilor, poziţia de siguranţă etc.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR


Accidente generate de curentul electric În ambele situaţii, respectiv când accidentatul nu se poate desprinde
de instalaţia electrică şi când accidentatul s-a desprins de instalaţia electrică, nemaifiind în contact cu aceasta şi
nici în imediata ei apropiere, persoana care acţionează pentru acordarea primului ajutor trebuie să constate cu
operativitate situaţia concretă a victimei şi să hotărască modul de acţionare, astfel încât să nu-şi pericliteze
integritatea corporală sau chiar viaţa, expunându-se aceluiaşi risc.
– Scoaterea accidentatului de sub influenţa curentului electric – În cazul în care accidentul s-a produs într-
o instalaţie cu tensiunea de lucru sub 1000 V, iar victima este în contact cu instalaţia electrică şi se află la
înălţime, se va proceda astfel:
se sprijină accidentatul cu proptele izolante sau se organizează atenuarea căderii prin prinderea victimei ori prin
plasarea pe sol a unor suporturi groase la locul eventualei căderi – paie, materiale textile, crengi;
se acţionează pentru întreruperea tensiunii;
dacă întreruperea tensiunii necesită timp mai îndelungat, se scoate accidentatul de sub tensiune prin utilizarea
oricăror materiale sau echipamente electroizolante aflate la dispoziţie.
În situaţia unui accident în instalaţii cu tensiunea de lucru peste 1000 V, unde însăşi apropierea de
accidentat poate prezenta un pericol pentru salvator, este obligatoriu să se execute mai întâi manevra de
deconectare a instalaţiei.
– Determinarea stării accidentatului – După scoaterea accidentatului de sub tensiune şi în afara pericolului
generat de aceasta, se va determina starea clinică a victimei printr-o examinare rapidă:
Dacă accidentatul este conştient, concomitent cu acţiunea de calmare a accidentatului, se stabileşte un contact
verbal cu acesta, sub formă de întrebări. În timpul întrebărilor se caută vizual eventuale semne exterioare ale
stării de rău (culoarea pielii, în mod special culoarea feţei, transpiraţia feţei şi a palmelor, prezenţa şi
caracteristicile respiraţiei şi ale pulsului). La apariţia acestora, se solicită salvarea.
Dacă accidentatul este inconştient, iar în urma producerii accidentului nu rezultă vătămări şi leziuni care ar
contraindica în mod evident mişcarea şi deplasarea acestuia (cădere cu grave leziuni şi vătămări, fracturi,
hemoragii), accidentatul va fi aşezat într-o poziţie care să permită examinarea sa – culcat pe spate pe o suprafaţă
plană şi suficient de rigidă, fără a fi mişcat inutil, i se desfac hainele la gât, piept şi zona abdominală, se verifică
starea respiraţiei şi existenţa pulsului. În cazul lipsei funcţiilor vitale, fără a se mai ţine seama de eventuale
interdicţii de mişcare a accidentatului, acestuia i se va face respiraţie artificială sau reanimare cardio-respiratorie.
Stopul respirator Respiraţia artificială trebuie să înceapă imediat, nedepăşindu-se o perioadă mai mare
de 4 minute.
Executarea respiraţiei artificiale necesită parcurgerea a 5 faze principale: aprecierea capacităţii de răspuns a
victimei; deschiderea (eliberarea) căilor respiratorii; verificarea existenţei respiraţiei; ventilarea plămânilor;
verificarea existenţei pulsului. Pentru aprecierea capacităţii de răspuns a victimei se scutură uşor umărul şi se
întreabă persoana dacă-i este bine. Dacă felul în care s-a produs accidentul indică eventuale vătămări ale capului
sau gâtului, acestea se imobilizează (se sprijină) înainte de a solicita răspunsul. Nu se intervine asupra unei


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

persoane aparent inconştientă, până când starea de inconştienţă nu este confirmată. Pentru eliberarea rapidă a
căilor respiratorii se efectuează manevra de tragere a limbii afară, printr-una din următoarele modalităţi:
manevra „cap răsturnat – bărbie ridicată”, când se presupune că nu există vătămări ale gâtului: se pune o mână
pe fruntea accidentatului, împingând-o înapoi; în acelaşi timp, se pun degetele celeilalte mâini sub bărbie, pe
partea osoasă a mandibulei, şi se ridică; nu se apasă ţesutul moale de sub bărbie pentru a nu provoca blocarea
căilor respiratorii;
„împingerea mandibulei fără răsturnarea capului”, dacă se presupune că există răniri ale gâtului: se pun mâinile
de ambele părţi ale capului, imobilizând capul şi gâtul; se apucă bărbia cu degetele 2–4 ale fiecărei mâini,
ridicând-o şi împingând-o uşor înainte (spre torace); folosind degetele mari, se deschide gura accidentatului.
Dacă stopul respirator a fost cauzat de obstrucţia căilor respiratorii printr-un corp străin, pentru
eliberarea acestora trebuie să se execute urgent urgentă manevra Heimlich sau extragerea manuală.
După eliberarea căilor respiratorii, se va verifica, timp de 3 – 5 secunde, existenţa respiraţiei: se pune
urechea lângă gura şi nasul victimei şi se privesc cu atenţie mişcările sus – jos ale toracelui.
Obstrucţia căilor respiratorii În funcţie de vârsta şi starea fizică a victimei, în cazul obstrucţiei căilor
respiratorii se va aplica una dintre următoarele manevre: compresii (apăsări) abdominale (manevra Heimlich);
compresii (apăsări) pe torace; explorarea şi scoaterea cu degetele a obiectului străin din gură; ventilarea
plămânilor.
Se interzice exersarea acestor manevre pe persoane sănătoase; pentru însuşirea lor se vor folosi manechine.
Primul ajutor în caz de şoc Până la obţinerea asistenţei medicale, victimelor în stare de şoc li se vor
aplica următoarele măsuri de prevenire a instalării şi evoluţiei şocului: se tratează cauzele evidente de şoc,
precum şi sângerarea, fracturile şi arsurile; se linişteşte şi se încurajează victima; se controlează pulsul şi
tensiunea arterială; victima trebuie mişcată cu grijă, pentru a nu-i provoca dureri; se dezgoleşte victima în jurul
cefei, pieptului, taliei; se previne pierderea căldurii corpului victimei, punând pături sub şi deasupra ei, dar fără a
o supraîncălzi; nu trebuie folosite sticle cu apă fierbinte, pătură electrică etc., decât la recomandarea medicului;
nu i se dă nimic pe gură unei persoane aflate în stare de inconştienţă sau de şoc sever. Dacă victima se plânge de
sete i se umezesc buzele.
Pierderea cunoştinţei În cazul pierderii cunoştinţei, indiferent de stadiul tulburării, singura modalitate de
acţiune permisă constă în aşezarea victimei în poziţie de siguranţă, pe o parte, pentru a evita inundarea căilor sale
respiratorii şi înecarea.
Dacă pierderea cunoştinţei este însoţită de obstrucţionarea căilor respiratorii, prima manevră care
trebuie să se execute este cea de eliberare a lor şi de asigurare a unei respiraţii corespunzătoare. Pentru aceasta:
se păstrează căile respiratorii deschise; dacă victima nu respiră, se începe imediat respiraţia artificială; dacă se
observă răniri la faţă sau la maxilare se caută şi se scot eventualii dinţi rupţi din gura victimei; se lărgesc hainele
în dreptul gâtului, toracelui şi taliei; se stabileşte cauza care a produs pierderea cunoştinţei şi se acordă primul
ajutor în funcţie de cauză; se aşează victima în poziţia de siguranţă (de recuperare), dacă leziunile permit, şi i se
urmăreşte respiraţia; se observă gradul de conştienţă şi se reţin (în scris sau mental) modificările survenite şi
momentele respective
Plăgi şi hemoragii Pentru prevenirea infecţiilor în cazul accidentelor care provoacă plăgi, trusele de prim
ajutor vor fi prevăzute cu următoarele materiale:comprese sterile, vată, feşi, leucoplast; alcool sanitar, tinctură de
iod sau metosept; apă oxigenată sau tablete de perogen (10 tablete/200 ml apă); soluţie de cloramină (4 tablete/1
l apă); soluţie de permanganat de potasiu 1‰; rivanol 1%; tinctură de iod; apă fiartă 30 minute şi răcită;
medicamente analgezice.
Acordarea primului ajutor în caz de plagă trebuie să înceapă cu prevenirea suprainfectării, aplicându-se
următoarele măsuri, în ordinea menţionată: se curăţă zona cu ajutorul unei comprese sterile, pornind de la
marginile plăgii spre pielea sănătoasă; este interzis să se utilizeze vată; se spală pielea din jur utilizând substanţe
detergente (săpun lichid, bromocet, benzină etc.); se dezinfectează pielea din jurul plăgii cu ajutorul unor
substanţe antiseptice (alcool, tinctură de iod, rivanol), folosind comprese sterile şi evitându-se pătrunderea
soluţiei în plagă; dacă este cazul, se toarnă apă oxigenată peste plagă, pentru a îndepărta eventualii corpi străini;
numai pentru corpii străini superficiali şi care nu sunt îndepărtaţi de lichidul turnat, este permisă încercarea de a-i
extrage cu pensete sterile (eventual sterilizate la flacără) sau cu degetele (unghiile), după o bună dezinfectare
(alcool, tinctură de iod, apă şi săpun); ulterior, rana se dezinfectează din nou, cu o soluţie de cloramină,
permanganat de potasiu, rivanol sau apă oxigenată; dacă rana este situată într-o zonă păroasă, se va realiza, dacă
este posibil, o bărbierire a zonei din jurul plăgii, după care se va dezinfecta din nou pielea din jurul rănii cu
alcool, tinctură de iod etc.; se acoperă plaga cu un strat de comprese sterile, se adaugă eventual un strat de vată,
după care se efectuează bandajarea; în cazul rănilor care sângerează, straturile de comprese şi vată vor fi mai
groase; înainte de bandajare, pe pansamentul aplicat se va pune o fâşie nederulată, peste care se aplică bandajul
cât mai strâns; dacă sângele îmbibă mai departe pansamentul şi nu se opreşte, se vor aplica măsuri de oprire a
hemoragiei. Este interzisă sutura rănilor de alte persoane decât cadrele sanitare.
- Contuzii, vânătăi – În cazul contuziilor şi al vânătăilor, se va aplica o compresă rece sau o pungă cu
gheaţă (în reprize de 15 minute), persoana vătămată va fi culcată şi i se va ridica membrul rănit. Se mai poate
turna din când în când apă rece peste compresă sau aceasta poate fi înlocuită cu o alta.


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Compresa rece se poate realiza prin înmuierea unui prosop în apă rece, stoarcerea lui de excesul de apă şi
înfăşurarea lui în jurul părţii afectate. Punga cu gheaţă poate fi pregătită astfel: se umple o pungă de plastic sau
de cauciuc cu gheaţă spartă, apoi se scoate aerul din ea şi se închide bine, ca să nu se scurgă apa. Punga se
înveleşte într-un prosop şi se aplică cu atenţie pe rană, în reprize de 15 minute. Schimbaţi gheaţa dacă e necesar.
Este interzis să se aplice punga cu gheaţă direct pe piele.
– Plăgi minore cu sângerări – Plăgile minore cu sângerări mici – juliturile, tăieturile mici şi zgârieturile
minore – vor fi spălate cu apă de la robinet şi săpun, dacă sunt murdare, după care se şterg cu tifon steril şi se
acoperă cu pansament special preparat sau improvizat.
– Plăgi grave cu sângerare abundentă – În cazul plăgilor grave cu sângerare abundentă este necesară o apăsare
continuă şi directă. Dacă rana este mai mare şi marginile sunt desfăcute, se vor apropia marginile sale înainte de
a apăsa. Dacă în rană nu se găsesc corpuri străine, se dă primul ajutor după regulile precizate în prezentele
instrucţiuni pentru hemostază.
– Plăgi cu un corp străin înfipt – Dacă plagă prezintă un corp străin înfipt, este interzis să se modifice poziţia
şi să se scoată obiectele adânc înfipte în rană. Se bandajează rana de jur împrejurul obiectului, pentru a împiedica
deplasarea lui, cu un bandaj care să preseze pe locul ce înconjoară obiectul, să imobilizeze membrul şi să
împiedice o rănire suplimentară.
– Plăgi prin înţepare – Mai ales dacă rana este la torace sau abdomen, plăgile înţepate se vor trata cu multă
atenţie: se controlează sângerarea şi se dă primul ajutor pentru dezinfectarea şi pansarea rănii, solicitându-se
pentru măsurile ulterioare intervenţia unui cadru sanitar.
– Plăgi prin strivire – Chiar dacă rănitul nu prezintă semne şi simptome de şoc la scoaterea de la locul
accidentului, în caz de plagă prin strivire trebuie acordat imediat primul ajutor pentru a împiedica instalarea şi
agravarea şocului: se protejează victima faţă de alte circumstanţe posibile de accidentare; se opreşte sângerarea
(sângerările); se aplică pungi de gheaţă pe zona rănită; se aplică manevrele specifice de prevenire a apariţiei şi
instalării şocului.
– Plăgile palmei – Dacă rana este de-a latul palmei (transversală), aceasta se acoperă cu un pansament
gros, se îndoaie degetele peste pansament ca să se formeze pumnul şi să apese pe rană. Se bandajează mâna
închisă cu un bandaj triunghiular, cu centrul pe interiorul încheieturii pumnului, se aduc capetele de jur
împrejurul dosului mâinii ca să se încrucişeze în diagonală peste degete şi se leagă în jurul încheieturii. Se ridică
şi se sprijină mâna într-o eşarfă.
Dacă rana este longitudinală (de-a lungul palmei), se pune pansamentul pe aceasta şi se bandajează
mâna cu degetele întinse. O faşă aplicată în jurul mâinii va menţine rana închisă. Se ridică şi se sprijină mâna cu
o eşarfă.
– Plăgile abdomenului – Metoda de pansare a unei răni abdominale se alege astfel: dacă organele nu sunt ieşite
în afară, se aplică un pansament pe rană şi se bandajează strâns; dacă organele ies în afară, nu trebuie încercată
reintroducerea lor; se acoperă rana şi organele ieşite cu un pansament umed mare sau cu un prosop moale umed
şi apoi se bandajează fără a strânge; nu se dă nimic bolnavului pe gură; dacă rănitul tuşeşte sau vomită, se
sprijină abdomenul cu bandaje late; se asigură transportul accidentatului la o unitate medicală de specialitate.
– Metode de realizare a hemostazei în hemoragiile externe – În cazul hemoragiilor mici, hemostaza se
va realiza prin simpla compresiune, obţinută printr-un pansament corect aplicat.
Atunci când, în hemoragiile mijlocii şi mari, hemostaza spontană nu se produce, se va acorda primul
ajutor sub forma unei hemostaze provizorii. Hemostaza definitivă se realizează numai de către medic.
Fracturi În caz de fracturi, nu se acţionează brutal şi nu i se impun victimei mişcări inutile. Ea nu
trebuie ridicată în picioare sau transportată înainte de imobilizarea fracturii.
În caz de fractură deschisă, trebuie procedat mai întâi la oprirea hemoragiei şi la pansarea rănilor. Orice
os exteriorizat trebuie protejat cu feşi de jur împrejur, dar nu trebuie forţat să intre înapoi în rană. Se va
administra un calmant (antinevralgic, algocalmin etc.).
Acţiunile de prim ajutor trebuie să urmărească imobilizarea focarului fracturii, cu ajutorul atelelor
confecţionate special sau improvizate (bastoane, umbrele, bucăţi de scândură sau placaj, cozi de mătură, şipci,
paturi etc.).
Traumatismele capului şi ale coloanei vertebrale În cazul fracturilor calotei craniene sau aflate la baza
craniului: se imobilizează şi se sprijină capul şi gâtul, pentru a împiedica orice mişcare, punând mâinile pe
ambele părţi ale capului; se stabileşte receptivitatea victimei, se verifică respiraţia şi se asigură eliberarea căilor
respiratorii; se aplică metoda împingerii maxilarului fără a înclina capul şi se începe respiraţia artificială, dacă
este cazul; se aplică un manşon cervical; se stabileşte gradul de conştienţă; dacă există scurgere de sânge sau de
fluid din ureche, se aplică un pansament steril şi se fixează uşor, pentru a permite lichidului să se scurgă; se
protejează zonele de depresie, umflăturile, cucuiele sau plăgile craniului, acolo unde sunt posibile fracturi
craniene, cu pansamente groase, compresibile şi moi; nu se vor aplica presiuni asupra locului fracturii; se
avertizează victima să nu îşi sufle nasul, dacă prin nas se scurge sânge sau lichid; nu trebuie obstrucţionată mai
ales scurgerea sângelui, astfel încât se va ţine doar un pansament la nas; nu se lasă victima nesupravegheată şi i
se asigură transportul de urgenţă la un punct de acordare a ajutorului medical specializat.
Traumatismele muşchilor, ligamentelor şi ale articulaţiilor Primul ajutor în caz de întinderi
musculare se va limita la următoarele manevre: se aşează victime în cea mai confortabilă poziţie; se aplică


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

comprese reci, de exemplu pungi cu gheaţă, în secvenţe de 15 minute aplicare pe locul respectiv şi 15 minute
pauză .
Traumatismele ochilor Este interzis să se încerce îndepărtarea particulelor din ochi atunci când particula este
pe cornee, este încastrată sau s-a lipit de globul ocular sau nu poate fi văzută, deşi ochiul este umflat şi dureros.
În cazul prezenţei unor corpi străini în ochi trebuie să se procedeze astfel: se avertizează persoana să nu
îşi frece ochiul; persoana care acordă primul ajutor se spală bine pe mâini; se închid pleoapele victimei şi se
acoperă ochiul afectat cu un tampon pentru ochi sau cu tifon; se prelungeşte acoperirea până la frunte şi obraz;
se fixează bandajul cu benzi adezive; se solicită asistenţă medicală de specialitate.
Arsuri
– Arsuri termice – Primul ajutor în arsurile superficiale constă în imersiunea imediată a părţii arse în apă
rece sau alcool. Dacă imersiunea nu este posibilă, se aplică pe zona lezată îmbrăcăminte curată, umezită în apă
rece sau în alcool. De asemenea, se îndepărtează imediat orice sursă de presiune a zonei arse (inele, brăţări,
îmbrăcăminte sau încălţăminte) şi se acoperă arsura cu un pansament curat, lipsit de scame, preferabil steril.

– Arsuri chimice –În cazul arsurilor produse de substanţele chimice corosive, precum acizii tari sau bazele, se
inundă cu apă rece din abundenţă zona arsă. Se continuă inundarea zonei arse şi în timpul îndepărtării
îmbrăcămintei, până la spălarea (îndepărtarea) completă a substanţelor chimice. Dacă leziunea a fost produsă de
substanţe chimice uscate, precum varul, înainte de inundarea cu apă rece, acestea se îndepărtează rapid, prin
periere uşoară cu comprese uscate.
– Arsuri electrice – În cazul arsurilor electrice, prima manevră ce trebuie executată este scoaterea
accidentatului de sub acţiunea curentului electric. Se controlează respiraţia şi se aplică respiraţia artificială, dacă
este necesar. Se controlează circulaţia sângelui şi se aplică resuscitarea cardio-respiratorie, dacă pulsul nu este
sesizabil. După ce respiraţia şi circulaţia sunt reluate, se acordă primul ajutor pentru arsuri, acoperindu-le cu un
pansament uscat şi curat. Se imobilizează eventualele fracturi şi luxaţii şi se solicită ajutorul medicului.
Accidente prin expunere la temperaturi extreme
– Accidente termice prin expunere la căldură –Dacă în urma expunerii la căldură, victima prezintă
simptomele specifice crampelor calorice – transpiraţie abundentă şi crampe musculare localizate la extremităţi şi
abdomen – se vor aplica următoarele manevre: se scoate victima din ambianţa termică caldă şi i se asigură
odihna într-un loc răcoros;i se dă accidentatului să bea apă uşor sărată (un pahar de 250 ml de soluţie salină de
0,5%: o linguriţă sare la 1 l apă); dacă spasmele persistă, după 10 minute poate fi dat al doilea pahar; dacă nici
aşa nu dispar spasmele, se solicită ajutor medical calificat.
– Accidente prin expunere la frig – Indiferent de tipul de accident datorat expunerii la frig, trebuie să se
respecte următoarele reguli de acordare a primului ajutor: se adăposteşte victima, scoţând-o din mediul rece şi
asigurându-i-se căldură; camerele trebuie încălzite foarte încet, astfel încât să ajungă la o temperatură interioară
de circa 20 – 240 C numai după 3 – 4 ore; se slăbeşte îmbrăcămintea strânsă, se scot încălţămintea strâmtă,
mănuşile şi inelele; se îndepărtează hainele umede şi se înlocuiesc cu îmbrăcăminte uscată, caldă; se protejează
faţa, mâinile sau picioarele cu materiale calde şi uscate sau folosind ca sursă de căldură chiar corpul salvatorului;
nu se aplică direct pe zona îngheţată o sursă de căldură şi nici zăpadă sau apă rece; nu se forţează victima să se
mişte inutil; nu se agravează leziunea, manevrele trebuie aplicate cu grijă; dacă este necesar, se bandajează
zonele îngheţate sau băşicate, cu condiţia ca bandajele să nu fie strânse foarte tare; nu se freacă zona îngheţată;
când situaţia o permite, se poate folosi apă caldă la o temperatură de 400 C; trebuie acordată asistenţă medicală
cât mai repede.
Otrăviri accidentale În caz de otrăvire accidentală, primele măsuri care trebuie adoptate sunt:
identificarea substanţei otrăvitoare; estimarea cantităţii absorbite; determinarea căii de intrare în organism;
determinarea timpului scurs din momentul otrăvirii.
Indiferent de natura substanţei şi de modul în care s-a produs otrăvirea, trebuie acţionat cât mai repede,
acordându-se ajutor specializat. Dacă acesta nu este disponibil de urgenţă, primul ajutor constă în eliminarea
otrăvii sau reducerea efectelor ei.
Muşcături de animale, înţepături şi muşcături de insecte Dacă accidentul s-a produs ca urmare a muşcăturii
unui animal, existând riscul instalării turbării, se va proceda astfel: se lasă rana să sângereze, dar nu exagerat; se
spală rana cu săpun antiseptic sau detergent şi se clăteşte cu apă pe cât de fierbinte suportă victima sau se aplică
o soluţie salină; se aplică un pansament şi un bandaj şi se transportă victima la un serviciu medical specializat.
În cazul unei muşcături de şarpe veninos: se aşează victima într-o poziţie confortabilă şi se sprijină
membrul afectat; se calmează victima; se aplică un garou deasupra muşcăturii; din 15 în 15 minute, se ridică
garoul tot mai sus, cu câţiva centimetri, până aproape de rădăcina membrului; se aplică local gheaţă, pe zona
plăgii; se poate aspira toxina din plagă prin sugere, cu condiţia ca persoana care dă primul ajutor să nu aibă răni
pe buze sau pe mucoasa bucală; se poate folosi o ventuză; se încălzeşte victima cu pături, sticle cu apă caldă,
pernă electrică etc. şi i se dau băuturi îndulcite şi sărate; se transportă victima de urgenţă la un serviciu medical
specializat.
Dacă o persoană este înţepată/muşcată de insecte şi prezintă ca simptome iritaţii şi umflături în jurul
ochilor şi al gurii, ameţeli, vărsături, dificultăţi respiratorii, va fi transportată de urgenţă la un serviciu medical.
Primul ajutor va consta în următoarele: se aplică pe rană alcool, o soluţie slabă de amoniac sau o pastă de


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

dicarbonat de sodiu şi apă; se va evita folosirea alcoolului şi a amoniacului în zona ochilor; dacă acul a rămas
înfipt în piele, se îndepărtează cu atenţie, împreună cu sacul de venin ataşat; dacă acul se găseşte în gura
victimei, trebuie să i se clătească gura cu o soluţie de dicarbonat de sodiu (o linguriţă la un pahar cu apă) sau i se
dă să sugă o bucată de gheaţă.
În cazul în care pe victimă s-a fixat o lipitoare, aceasta se va îndepărta prin presărarea cu sare, atingerea
cu un ac înroşit în foc, un chibrit aprins, o ţigară, ungerea cu petrol, terebentină sau ulei. După îndepărtare, se
spală zona afectată cu o soluţie de dicarbonat de sodiu sau amoniac.

10. MODALITATI DE COLABORARE INTRE ANTREPRENORI, SUBANTREPRENORI SI


LUCRATORII INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA.

Lucrările nu se vor executa în subantrepriză şi/ sau cu subcontractanţi.


Antreprenorul care executa cu unul ori mai mulţi subantreprenori, în totalitate sau o parte din lucrări, trebuie sa
respecte prevederile Planului de securitate şi sănătate, trebuie sa le transmită acestora un exemplar al planului
propriu şi, dacă este cazul, un document care cuprinde măsurile generale de securitate şi sănătate pentru lucrările
şantierului ce intra în responsabilitatea sa.
Fiecare antreprenor trebuie sa elaboreze Planul propriu de securitate si sanatate, plan ce va fi integrat in Planul
de securitate si sanatate.
La elaborarea Planului propriu de securitate şi sănătate subantreprenorul trebuie sa ţină seama de informaţiile
furnizate de către antreprenor şi de prevederile Planului de securitate şi sănătate al şantierului.
Subantreprenorul trebuie sa elaboreze Planul propriu de securitate şi sănătate în cel mult 30 de zile de la data
contractării lucrării cu antreprenorul.
Planul de securitate si sanatate va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si de durata efectiva a
lucrarilor sau a fazelor de lucru, un exemplar actualizat trebuind sa se afle în permanenta pe şantier pentru a
putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate
şi sănătate în munca sau de reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor.
Înainte de începerea lucrărilor pe şantier de către antreprenor/subantreprenor, Planul propriu de securitate şi
sănătate trebuie sa fie consultat şi avizat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizării lucrării, medicul de medicina muncii şi membrii comitetului de securitate şi sănătate sau de către
reprezentanţii lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN


 
 

PROGRAM DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII


ÎN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

Denumirea investiții: Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter,


loc. Lilieci, com. Hemeius, jud. Bacau

Beneficiar: DELGAZ GRID SA


Ordonator de credite: SC CASA VALITO SRL

Nr. Urmărirea curentă în teren şi


Denumirea Metoda de
crt. controlul periodic Peridicitate
instalaţiei verificare

1. 2. 3. 4. 5.
1.Traseu și marcare traseu
1. LEA 20 kV 2.Structuri din beton (fundaţii şi anual Vizual
stâlpi)

PTAv Structuri din beton / fundaţie anual Vizual

Verificarile se vor realiza și neprogramat în următoarele situații:


Seisme majore
Inundații
Ploi torențiale
Furtuni
Incendii
Explozii

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN

 
 

PROGRAM TEHNOLOGIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Lucrarea: Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, jud. Bacau
Beneficiar: SC DELGAZ GRID SA
Nr. Operaţii care se execută în Durata Instalaţii care se scot Dura Modul de Amenajări şi măsuri ce trebuie luate
crt. ordine cronologică (zile) de sub tensiune ta alimentare a
(ore) consumatorilor
0 1 2 3 4 5 6

Se respectă IP-SSM-02-DEE cap


Execuția lucrărilor pentru
1. 3.1.4, cap.4.3, cap 5.3.1, cap 5.4;
prizele de pamant pentru 4 Nu este cazul. - Nu este cazul.
Respectarea NSPM la lucrări cu
stalpi, FB si PTAv
caracter neelectric.

Se respectă IP-SSM-02-DEE cap


Execuția lucrărilor pentru
3.1.4, cap.4.3, cap 5.3.1, cap 5.4;
2. fundatii stalpi, fundatie FB si 5 Nu este cazul. - Nu este cazul.
Respectarea NSPM la lucrări cu
fundatie PTAv
caracter neelectric.

Idem pct 1;
Montarea prizelor de
3. 3 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
pamant
cap. 3.6, cap. 5.3.8.
Idem pct 1;
4. Montare PTAv 1 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
cap. 3.6, cap. 5.3.8.
Idem pct 1;
5. Executie traseu LES 20 kV 3 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
cap. 3.6, cap. 5.3.8.
Idem pct 1;
6. Mmontare LES 20 kV 2 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
cap. 3.6, cap. 5.3.8.
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Montarea stâlpilor 2 si 3, Se respectă IP-SSM-02-DEE cap


echiparea stalpilor 2 si 3 si 3.1, cap.4.3, cap 4.5, cap 5.3.1,
7. 2 Nu este cazul. - Nu este cazul.
Montare LEA 20 kV intre cap 5.3.2, cap 5.3.4, cap 5.3.7,
stalpul 2 si 3 cap 5.3.8, cap 5.3.9.
Idem pct 1;
8. Executie traseu LES 1 kV 8 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
cap. 3.6, cap. 5.3.8.
Idem pct 1;
9. Montare FB, BMPM 8 Nu este cazul. - Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
cap. 3.6, cap. 5.3.8.

Se respectă IP SSM 02 DEE cap.


10. Racordare LES 1 kV 2 Nu este cazul. - Nu este cazul.
5.3.

Se respectă IP SSM 02 DEE cap.


11. Racordare LES 20 kV 1 Nu este cazul. - Nu este cazul.
5.3.

LEA 20 kV
GHERAIESTI –
Se respectă IP SSM 02 DEE cap.
12. Montare stalp in ax 1 AVIASAN 1, Derivatia 1 8 Nu este cazul.
5.3.
PTCz 341 Avicola
Hemeiusi
LEA 20 kV
GHERAIESTI –
Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
13. Racordarea LEA 20 kV 0.25 AVIASAN 1, Derivatia 1 -
cap. 3.3, cap 4, cap 5.5.
PTCz 341 Avicola
Hemeiusi
LEA 20 kV
GHERAIESTI –
Integrare SCADA, probe si Nu este cazul. Se respectă IP-SSM-02-DEE
14. 1 AVIASAN 1, Derivatia -
verificari cap. 3.3, cap 4, cap 5.5.
1 PTCz 341 Avicola
Hemeiusi


 
LUCRAREA NR. 20 / 2020
"Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau "
 

Punerea în funcţiune după Se alimentează


verificarea prealabilă a consumatorii
Se respectă IP SSM 02 DEE cap.
15. instalaţiilor proiectate şi 1 Nu este cazul. 4 conform schemei
5.3.
revenirea la schema normale de
normală de funcţionare functionare

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing. Constantin STAN ing. Petrica STAN


 
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:

„Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi, jud. Bacau”

Intocmit cf. HG 907/2016 TVA= 19%

Valoare (fara Valoare


Nr. TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA)
crt.

lei [RON] lei lei [RON]


1 2 3 5 6
CAP. 1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAP. 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAP. 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice (studiu GEO) 0,00 0,00 0,00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2. 2.901,14 551,22 3.452,35
autorizatii
3.2.1. Certificat de urbanism 50,00 9,50 59,50
3.2.2. Telefonie 350,00 66,50 416,50
3.2.3. Apa canal 0,00 0,00 0,00
3.2.3. Alte avize si acorduri (Termoficare, Expertiza tehnica ) 100,00 19,00 119,00
3.2.4. AC 2401,14 456,22 2857,35
3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 12.500,00 2.375,00 14.875,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
0,00 0,00 0,00
deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
0,00 0,00 0,00
autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 12500,00 2375,00 14875,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8. Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
0,00 0,00 0,00
control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 15.401,14 2.926,22 18.327,35
CAP. 4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
4.1.1. LEA 20 kV 29.341,32 5.574,85 34.916,17
4.1.1.1 Operatii 11.554,68 2.195,39 13.750,07
4.1.1.2 Materiale 17.786,64 3.379,46 21.166,10
4.1.2. LES 20 kV 60.484,74 11.492,10 71.976,84
4.1.2.1 Operatii 21.976,21 4.175,48 26.151,69
4.1.2.2 Materiale 38.508,53 7.316,62 45.825,15
4.1.3. PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA 12.697,86 2.412,59 15.110,45
4.1.3.1 Operatii 7.384,65 1.403,08 8.787,73
4.1.3.2 Materiale 5.313,21 1.009,51 6.322,72
4.1.4. Retea distributie 1 kV 56.833,35 10.798,34 67.631,69
4.1.3.1 Operatii 16.650,31 3.163,56 19.813,87
4.1.3.2 Materiale 40.183,04 7.634,78 47.817,82
4.1.5. Bransamente 80.756,58 15.343,75 96.100,33
4.1.3.1 Operatii 39.940,35 7.588,67 47.529,02
4.1.3.2 Materiale 40.816,23 7.755,08 48.571,31
4.1.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.1. 240.113,85 45.621,63 285.735,48
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale:
4.2.1. LEA 20 kV 4.328,07 822,33 5.150,40
4.2.1.1 Montaj separator - 1 buc 4.328,07 822,33 5.150,40
4.2.2. PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA 7.039,83 1.337,57 8.377,40
4.2.3.2 Montaj PTAv 160 kVA 7.039,83 1.337,57 8.377,40
4.2.3. Integrare SCADA 4.097,03 778,44 4.875,47
4.2.3.2 Integreare SCADA (forte proprii DEGR) 4.097,03 778,44 4.875,47
4.2.4. 0,00 0,00 0,00
4.2.5. 0,00 0,00 0,00
4.2.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.2. 15.464,93 2.938,34 18.403,27
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1. LEA 20 kV 3.500,00 665,00 4.165,00
4.3.1.1 Separator - 1 buc 3.500,00 665,00 4.165,00
4.3.2. LES 20 kV 1.500,00 285,00 1.785,00
4.3.2.3 Consola suport cu 3 descarcatori 1.500,00 285,00 1.785,00
4.3.3. PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA 126.000,00 23.940,00 149.940,00
4.3.3.2 PTAv 20/0,4 kV, 160 kVA 126.000,00 23.940,00 149.940,00
4.3.4. 0,00 0,00 0,00
4.3.5. 0,00 0,00 0,00
4.3.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.3 131.000,00 24.890,00 155.890,00
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 386.578,78 73.449,97 460.028,75
CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisione, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2.1. Cote, taxe 1.440,68 273,73 1.714,41
5.2.1.1
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,1% 240,11 45,62 285,74
.
5.2.1.2 Cota aferenta ISC pentru controlul statului si amenajarea teritoriului,
1.200,57 228,11 1.428,68
. urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,5%

5.2.2. Costul creditului 0,00 0,00 0,00


Total 5.2 1.440,68 273,73 1.714,41
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 1.440,68 273,73 1.714,41
CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 403.420,60 76.649,91 480.070,52
din care C+M 255.578,78 48.559,97 304.138,75

Sef proiect, Proiectant,


In preturi la
15.05.2020
data de:
1 euro 4,8376 lei

Dezvoltator
FORMULAR F2
OBIECTIV
AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-30 LOCUINTE DE TIP P
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea, exclusiv TVA |
|Crt. |deviz pe obiect| |---------------------------------|
| | | | Lei | Euro |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | I | Lucrari de constructii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 | 4.1 | Constructii si Instalatii | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3 | | Instalatii electrice | 240113.86 | 50823.13 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540008 FUNDATII LEA 20 KV | 3400.23 | 719.70 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540018 LEA 20 KV | 25941.10 | 5490.76 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540028 LES 20 KV | 60484.75 | 12802.36 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540038 FUNDATIE PTAV | 8619.18 | 1824.36 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540048 ECHIPARE ELECTROMEC. PTAV | 4078.68 | 863.30 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540078 RETEA DISTRIBUTIE-LES 1 KV | 56833.35 | 12029.50 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540158 BRANSAMENTE | 80756.58 | 17093.15 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL I | 240113.86 | 50823.13 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4 | II | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 11367.90 | 2406.16 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540058 MONTARE UTILAJ - PTAV | 7039.83 | 1490.07 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 540068 MONTARE UTILAJ- SEPARATOR ORIZONTAL | 4328.07 | 916.09 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL II | 11367.90 | 2406.16 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 | III | Procurare | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7 | 4.3 | Utilaje si echipamente tehnologice | 131000.00 | 27079,54 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | 4.4 | Utilaje si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9 | 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL III | 131000.00 | 27079,54 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | 386578,78 | 79911.28 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Taxa pe valoarea adaugata | 73449.97 | 15183.14 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : | 460028.75 | 95094.42 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
Cursul de referinta = 4.8376 lei/euro din data de 15.05.2020
Executant Beneficiar,
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540008 FUNDATII LEA 20 KV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA17F2 M.C. 7.950 0.00 0.00
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL. 97.60 775.92
PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.>1M,ADINC. 0.00 0.00
<2,5M,T.F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 775.92

002 TSF13A1 MP. 22.800 0.04 1.01


SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT 7.50 171.00
LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M 0.00 0.00
LAT.CU INTERSP.0,2-0,6 0.00 0.00
0.002 0 Total= 172.01

003 CA01A1 M.C. 4.170 0.00 0.00


TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 75.05 312.96
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM 3.00 12.51
<3MC 0.00 0.00
0.000 0 Total= 325.47

004 CZ0104C1 M.C. 4.170 116.90 487.49


PREPARARE BETON B100 CU BALAST, 70.00 291.90
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.206 1 Total= 779.39

005 CB01A1 MP. 14.100 1.65 23.27


COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND 10.50 148.05
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC 0.00 0.00
SI SUBSC INCL SPIJIN 0.00 0.00
0.001 0 Total= 171.31

006 CP25A1 M.C. 0.750 0.00 0.00


TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET. 197.30 147.97
ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN 15.00 11.25
FUNDATII PAHAR 0.00 0.00
0.000 0 Total= 159.22

007 CZ0106D1 M.C. 0.750 160.81 120.61


PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. 22.60 16.95
GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC. 7.32 5.49
IMPORTANT.INST.NECENTR. 0.00 0.00
0.297 0 Total= 143.05
540008 pag 2
=================================================================
008 TSD01D1 M.C. 7.950 0.00 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 11.38 90.47
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 0.00 0.00
BULG.TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 90.47

009 TRI1AA01F1 TONA 12.300 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 110.70
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 110.70

010 TRA02A20 TONA 12.300 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 123.00
0.000 0 Total= 123.00

011 TRI1AA08F1 TONA 12.300 0.00 0.00


DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE 7.00 86.10
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- 0.00 0.00
RAMPA,TEREN CATEG. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 86.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


1.150 632.38 2152.02 29.25 123.00 2936.66
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 29.25

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 123.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 2152.02 + 29.25 * 0.000 +
123.00 * 0.000) * 0.003375 = 7.26

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


1.150 632.38 2159.29 29.25 123.00 2943.92

Cheltuieli indirecte:
2943.92 * 0.1000 = 294.39
Profit:
3238.31 * 0.0500 = 161.92

TOTAL GENERAL DEVIZ: 3 400.23


TVA 3400.23 * 19.0% = 646.04
TOTAL cu TVA 4 046.27

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540018 pag 4
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540018 LEA 20 KV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 W1I02C1 BUC. 3.000 63.71 191.14
STILP TIP....,SUSTINERE IN COLT, 475.09 1425.27
INTINDERE IN COLT,TERMINAL,MONTAT IN 165.00 495.00
TEREN NORMAL 0.00 0.00
0.119 0 Total= 2111.41

001 6421622 BUC. 3.000 2500.00 7500.00


STILP BETON ARMAT CENTRIFUGAT PENTRU 0.00 0.00
LINII ELECTRICE AERIENE 6-20KV,TIP SC- 0.00 0.00
15014-120,PC-52 * 0.00 0.00
2.315 7 Total= 7500.00

002 W1J02H BUC. 3.000 0.30 0.90


CORONAMENTE MET.PT.LEA 6-20 KV.MONT.PE 116.00 348.00
ST.BETON CORONAMENT ORIZONTAL,CONSOLA DE 0.00 0.00
INTINDERE D.C. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 348.90

002 6305218 BUC. 3.000 496.00 1488.00


CONSOLA OL37 LAMINATA LA CALD INTINDERE 0.00 0.00
SIMPLU CIRCUIT * 0.00 0.00
0.00 0.00
0.082 0 Total= 1488.00

003 W1J02E BUC. 1.000 0.30 0.30


CORONAMENTE MET.PT.LEA 6-20 KV.MONT.PE 25.00 25.00
ST.BETON CORONAMENT DEFORMABIL,CONSOLA 0.00 0.00
DE DERIVATIE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 25.30

003 6305177 BUC. 1.000 168.55 168.55


CONSOLA OL37 LAMINATA LA CALD DERIVATIE 0.00 0.00
* 0.00 0.00
0.00 0.00
0.010 0 Total= 168.55
540018 pag 5
=================================================================
004 W1K02B BUC. 12.000 2.93 35.13
LANT DUBLU INTINDERE CAPA-TIJA,FAZE 41.64 499.73
EXTREME, LEA 20KV,CORONAMENT DEFORMABIL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 534.86

004 5600373 BUC. 12.000 154.00 1848.00


LANT DUBLU INTIND.IZ.COMPOZ.ZONA II,FAZA 0.00 0.00
EXTREMA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.005 0 Total= 1848.00

005 W1K02D BUC. 6.000 4.20 25.17


LANT DUBLU INTINDERE CAPA-TIJA FAZA DE 54.64 327.86
MIJLOC,LEA 20KV,CORONAMENT DEFORMABIL 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 353.03

005 5600383 BUC. 6.000 154.00 924.00


LANT DUBLU INTINDERE IZ.COMPOZITE ZONA 0.00 0.00
III FAZA MIJLOC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.060 0 Total= 924.00

008 W1L02B1 KM. 0.070 2616.31 183.14


CONDUCTOR OL-AL,LEA 6-20KV,STILPI BETON 650.00 45.50
DESFASURA-RE MECANIZATA,SECT.50MMP,TEREN 0.00 0.00
NORMAL-MIJLOCIU 0.00 0.00
0.236 0 Total= 228.64

008 5205681 BUC. 36.000 11.00 396.00


CLEMA LEGATURA ELECTRICA DIN ALUMINIU 0.00 0.00
CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 396.00

009 MDTC4622050 BUC. 1.000 0.00 0.00


TRANSPORT UTILAJ 50KM-65121001-MACARA PE 0.00 0.00
PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF) 374.40 374.40
0.00 0.00
0.000 0 Total= 374.40

010 AUT1105 ORA 8.000 0.00 0.00


ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU 0.00 0.00
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB 150.00 1200.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1200.00

011 CN04D1 MP. 3.000 0.29 0.88


VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR 12.00 36.00
EXECUT MANUAL CU VOPSELE ULEI PE 0.00 0.00
TENCUIELI GLETUITE IN 2 STR 0.00 0.00
0.000 0 Total= 36.88
540018 pag 6
=================================================================
011 6108787 KG 0.750 32.50 24.38
EMAIL ROSU OXID REZISTENET AGENTI 0.00 0.00
CHIMICI E.739-1 NTR 1707-80 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 24.38

011 6108830 KG 0.750 18.50 13.88


EMAIL GALBEN E.439-1 NTR 1707-80 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 13.88

011 6106088 KG 0.750 15.00 11.25


EMAIL INOL NEGRU E.901-1 NTR 75-70 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 11.25

012 EG08A1 M 63.200 7.95 502.69


COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. 18.25 1153.40
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM 0.00 0.00
MONT.IN TEREN USOR M 0.00 0.00
0.001 0 Total= 1656.09

013 EG07B1 [ 1] M 30.000 10.26 307.66


COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.40X4MM,MONT. 15.25 457.50
APARENT PE STALPI/ZIDURI 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 0 Total= 765.16

014 W1R09A1 M 24.500 24.31 595.62


ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM 22.50 551.24
NEZINCATA,PT.IMBUNAT.PRIZEI DE PAMINT, 4.50 110.25
LEA I.T.IN TEREN NORMAL 0.00 0.00
0.007 0 Total= 1257.11

014 3108475 M -24.500 22.52 -551.74


TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA 0.00 0.00
LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= -551.74

014 3306106 M 24.500 21.52 527.24


TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 0.00 0.00
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= 527.24

015 W1MN06A# BUC. 3.000 50.47 151.42


Piesa de separatie pentru priza de 7.50 22.50
pamant 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 173.92
540018 pag 7
=================================================================
016 W1R10A [ 1] BUC. 3.000 11.77 35.30
CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA 24.50 73.50
PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI 22.05 66.15
TURNATE A ST.METALICI SI BA 0.00 0.00
0.001 0 Total= 174.95

017 W1R11A BUC. 26.000 2.42 62.92


IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU 2.50 65.00
SURUBURI GALVANIZATE M12X40 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 127.92

018 W2J01A1 BUC. 1.000 0.00 0.00


VERIFIC SI INCERC RET ELC AERIENE NOUA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

019 TRA02A20 TONA 1.500 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 15.00
0.000 0 Total= 15.00

020 TRI1AA01F1 TONA 1.500 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 13.50
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 13.50

021 TRI1AA08F1 TONA 1.500 0.00 0.00


DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE 7.00 10.50
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- 0.00 0.00
RAMPA,TEREN CATEG. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 10.50

022 W2A20A# [ 4] BUC. 3.000 0.00 0.00


Incarcarea stalpilor din beton in autosa 16.00 48.00
la depozit si descarcarea la lucrare cu 150.00 450.00
ajutorul automacaralei pe pneuri 0.00 0.00
0.000 0 Total= 498.00

023 TRA04A20 TONA 7.500 0.00 0.00


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU 0.00 0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 0.00 0.00
20T PE DIS.20 KM.* 25.00 187.50
0.000 0 Total= 187.50

024 W1P08A BUC. 3.000 0.00 0.00


VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. 0.00 0.00
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA 0.00 0.00
CONSTRUCTII 0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

Cheltuieli directe din articole:


540018 pag 8
=================================================================
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
8.338 14441.81 5102.49 2695.80 202.50 22442.60
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 2695.80

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 202.50

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 5102.49 + 2695.80 * 0.000 +
202.50 * 0.000) * 0.003375 = 17.22

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


8.338 14441.81 5119.71 2695.80 202.50 22459.82

Cheltuieli indirecte:
22459.82 * 0.1000 = 2 245.98
Profit:
24705.80 * 0.0500 = 1 235.29

TOTAL GENERAL DEVIZ: 25 941.10


TVA 25941.10 * 19.0% = 4 928.81
TOTAL cu TVA 30 869.90

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540028 pag 9
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540028 LES 20 KV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D2 100 MC. 1.710 0.00 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 0.00 0.00
MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT. 1014.90 1735.48
2 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1735.48

002 W2H04A1 M.C. 38.000 31.50 1196.99


STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU 11.40 433.20
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF 0.00 0.00
NETIPIZAT 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1630.19

003 TRI1AA01C1 TONA 76.000 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 7.00 532.00
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- 0.00 0.00
AUTO CATEG.1 0.00 0.00
0.000 0 Total= 532.00
NISIP

004 TRA01A20 TONA 76.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 760.00
0.000 0 Total= 760.00
NISIP

005 TRB01B19 TONA 76.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 37.35 2838.58
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 0.00 0.00
1-3 DISTANTA 90M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 2838.58
NISIP

006 TSD18C1 M.C. 95.000 0.00 0.00


UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. 25.65 2436.75
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU 0.00 0.00
PAM.DIN TEREN TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 2436.75
540028 pag 10
=================================================================
007 W2H07A1 M 380.000 1.60 608.00
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT 1.10 417.90
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 1025.90

008 TSD01B1 M.C. 38.000 0.00 0.00


IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 6.12 232.56
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 0.00 0.00
BULG.TEREN MIJL. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 232.56
PAMANT EXCEDENTAR

009 W1S06C2 KM. 1.200 160.00 192.00


CABLU TIP...20KV,MONOFAZAT,IZOL.PE,SECT. 6758.00 8109.60
150 SAU 185MMP.POZ.IN SANT CU OBSTACOLE 102.00 122.40
0.00 0.00
0.004 0 Total= 8424.00

009 4848481 ML. 1230.000 22.50 27675.00


Cablu 20KV NA2XSF2Y 1X150MMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 2 Total= 27675.00

010 W1S21C BUC. 3.000 15.02 45.07


CAP TERM DIN RASINA SINT DE INT TIP 162.75 488.25
CTRMI-201 PT CABLU MONOF DE 12/20KV CU 0.00 0.00
SECT COND 1X50-1X150M 0.00 0.00
0.008 0 Total= 533.32

010 2000020 BUC. 3.000 95.33 285.99


CAP TERMIN.20KV,TERMOCON,INT.MONOF.IZ. 0.00 0.00
PVC 70-185 0.00 0.00
0.00 0.00
0.004 0 Total= 285.99

011 W1S22C BUC. 3.000 14.02 42.07


CAP TERM DIN RAS SINT DE EXT PT GR 3 POL 173.25 519.75
TIP CTRE-201 PT CABLU MONOF 12/20KV CU 0.00 0.00
SEC COND 50-150M 0.00 0.00
0.010 0 Total= 561.82

011 2000019 BUC. 3.000 110.63 331.89


CAP TERMIN.20KV,TERM.EXT,MONOF.IZ.PVC,70 0.00 0.00
-185 MMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.005 0 Total= 331.89

012 W2H05A1 [ 2] 100 BUC. 9.500 0.00 0.00


ASIMILAT- MONTAT PLACI PVC 20KV, ASEZATE 5.40 51.30
IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 51.30
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
540028 pag 11
=================================================================
012 3270009 BUC. 950.000 0.84 798.00
Placa PVC pentru protejare LEs 20 kV, 0.00 0.00
400x200 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 798.00

013 EB15B1 BUC. 38.000 0.00 0.00


NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU 2.25 85.50
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE 0.00 0.00
ELECTRICE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 85.50

013 6719689 BUC. 38.000 1.50 57.00


ETICHETE TUBULARE PVC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 57.00

014 W2G21A# BUC. 8.000 35.00 280.00


Borna din beton pentru marcarea 12.75 102.00
traseului de cable 0.00 0.00
0.00 0.00
0.012 0 Total= 382.00

015 ACA11E3 M 12.000 17.61 211.27


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN 7.25 87.00
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160 0.00 0.00
0.00 0.00
0.006 0 Total= 298.27

015 2000057 SET 3.000 9.85 29.55


BRATARA DE FIXARE TEAVA PVC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 29.55

016 W1P06B BUC. 1.000 0.00 0.00


VERIFICARI SI INCERCARI LA LES 20(35)KV 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

017 W2H03A# M 10.000 23.90 239.00


Profil pentru cable de 1KV in zona de 21.25 212.50
traversare profil T1 0.00 0.00
0.00 0.00
0.034 0 Total= 451.50

017 3270866 M 20.000 19.68 393.60


TEAVA PVC 160 / 4M SN2 CU GARNITURA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.003 0 Total= 393.60
540028 pag 12
=================================================================
018 W1N03B BUC. 1.000 160.30 160.30
GRUP DE 3 DESCARCATOARE CU REZ.VARIABILA 508.50 508.50
SI REZ.SUNTARE,TIP DRVS 6,10,20KV MONTAT 0.00 0.00
PE STILP DE BE 0.00 0.00
0.018 0 Total= 668.80

019 TRI1AA01F1 TONA 3.500 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 31.50
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 31.50

020 TRA02A20 TONA 3.500 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 35.00
0.000 0 Total= 35.00

021 TRI1AA08F1 TONA 3.500 0.00 0.00


DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE 7.00 24.50
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- 0.00 0.00
RAMPA,TEREN CATEG. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 24.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


3.206 32545.72 17111.39 1857.88 795.00 52310.00
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 1857.88

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 795.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 17111.39 + 1857.88 * 0.000 +
795.00 * 0.000) * 0.003375 = 57.75

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


3.206 32545.72 17169.14 1857.88 795.00 52367.75

Cheltuieli indirecte:
52367.75 * 0.1000 = 5 236.77
Profit:
57604.52 * 0.0500 = 2 880.23

TOTAL GENERAL DEVIZ: 60 484.75


TVA 60484.75 * 19.0% = 11 492.10
TOTAL cu TVA 71 976.85

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540038 pag 14
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540038 FUNDATIE PTAV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSA02G1 M.C. 21.000 0.00 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ 56.75 1191.75
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. 0.00 0.00
ADINC.<1,5M T.F.TAR 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1191.75

002 TSE06B1 100 MP. 0.240 0.00 0.00


PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR 198.66 47.68
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. 210.00 50.40
IN PAM.COEZIV 0.00 0.00
0.000 0 Total= 98.08

003 TSD16B1 M.C. 4.700 31.25 146.88


STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE 31.50 148.05
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU 1.25 5.88
MOT.ARD.INT.<10 0.00 0.00
0.000 0 Total= 300.80

004 TSD15B1 M.C. 2.350 36.00 84.60


STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE 30.43 71.50
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU 1.25 2.94
MOT.ARD.INT.<10C 0.00 0.00
0.000 0 Total= 159.04

005 TSD18D1 M.C. 6.300 0.00 0.00


UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. 31.65 199.40
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU 0.00 0.00
PAM.DIN T.F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 199.40

006 TSD04B1 M.C. 6.300 0.00 0.00


COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. 15.85 99.86
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 0.00 0.00
10CM GROS.T.COEZIV 0.00 0.00
0.000 0 Total= 99.86
540038 pag 15
=================================================================
007 TSD01D1 M.C. 14.700 0.00 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 11.38 167.29
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 0.00 0.00
BULG.TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 167.29

008 TSE01D1 100 MP. 0.735 0.00 0.00


NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A 266.80 196.10
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM 0.00 0.00
IN TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 196.10

009 CO01A1 MP. 18.000 1.74 31.32


TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC 11.50 207.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 238.32

010 CZ0104A1 M.C. 1.800 115.47 207.85


PREPARARE BETON B100 CU BALAST, 1.70 3.06
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN 3.36 6.05
INSTALATII CENTRALIZATE 0.00 0.00
0.201 0 Total= 216.95

011 CP27B1 M 15.160 1.09 16.52


MATARE ROST CU M100-T ORIZ.DINTR.PAN.DE 9.00 136.44
PERETI SIPAN.DE PLANSEU SAU ROST.VERT. 0.00 0.00
DINTR.PAN.DE PERET 0.00 0.00
0.002 0 Total= 152.96

012 TRB01C14 TONA 36.210 0.00 0.00


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 19.35 700.65
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE 0.00 0.00
GRUP1-3 DISTANTA 40M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 700.65

013 TRI1AA01C3 TONA 36.210 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 7.00 253.47
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- 0.00 0.00
AUTO CATEG.3 0.00 0.00
0.000 0 Total= 253.47

014 TRA01A50 TONA 36.210 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 50 KM. 20.00 724.20
0.000 0 Total= 724.20

015 CA01B1 M.C. 7.200 0.00 0.00


TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII 64.00 460.80
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3.00 21.60
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ 0.00 0.00
0.000 0 Total= 482.40
540038 pag 16
=================================================================
015 2100969 M.C. 7.258 235.00 1705.63
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1705.63

016 TRA06A20 TONA 22.500 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.00 0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC 0.00 0.00
DIST. =20KM 25.00 562.50
0.000 0 Total= 562.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.401 2192.79 3883.03 86.86 1286.70 7449.39
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 86.86

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 1 286.70

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 3883.03 + 86.86 * 0.000 +
1286.70 * 0.000) * 0.003375 = 13.11

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.401 2192.79 3896.14 86.86 1286.70 7462.49

Cheltuieli indirecte:
7462.49 * 0.1000 = 746.25
Profit:
8208.74 * 0.0500 = 410.44

TOTAL GENERAL DEVIZ: 8 619.18


TVA 8619.18 * 19.0% = 1 637.64
TOTAL cu TVA 10 256.82

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540048 pag 17
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540048 ECHIPARE ELECTROMEC. PTAV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 EG08C1 M 38.000 7.95 302.25
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. 35.05 1331.90
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM 0.00 0.00
MONT.IN TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.001 0 Total= 1634.15

002 W1R09A3 M 20.000 24.31 486.22


ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM 37.85 756.99
NEZINCATA,PT.IMBU NAT.PRIZEI DE PAMINT, 4.50 90.00
LEA I.T IN TEREN F.TARE 0.00 0.00
0.007 0 Total= 1333.21

002 3108475 M -20.000 22.52 -450.40


TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA 0.00 0.00
LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= -450.40

002 3306106 M 20.000 21.52 430.40


TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 0.00 0.00
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= 430.40

003 W1R11A BUC. 24.000 2.42 58.08


IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU 2.50 60.00
SURUBURI GALVANIZATE M12X40 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 118.08

004 W1C09B1 KG 30.000 1.33 39.90


CONSTRUCTII DIN OL. MONTATE IN STATII SI 5.00 150.00
POSTURI DE TRANSF.:PIESE PT. TRANSMISII 0.00 0.00
MECANICE MONTAR 0.00 0.00
0.000 0 Total= 189.90
540048 pag 18
=================================================================
004 6310017 KG 30.000 0.00 0.00
PIESA METALICA PENTRU FIXARE STELAJE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 0.00

005 IZD09A1 BUC. 5.000 0.85 4.24


MARCARE UTILAJE CU VOPSEA ULEI 2.79 13.94
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 18.18

005 7222222 BUC. 5.000 50.00 250.00


INSCRIPTIE PENTRU SEMNALIZAREA DE 0.00 0.00
SECURITATE A INSTAL. ELECTRICE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 250.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.228 1120.69 2312.83 90.00 0.00 3523.52
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 90.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 2312.83 + 90.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.003375 = 7.81

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.228 1120.69 2320.64 90.00 0.00 3531.33

Cheltuieli indirecte:
3531.33 * 0.1000 = 353.13
Profit:
3884.46 * 0.0500 = 194.22

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 078.68


TVA 4078.68 * 19.0% = 774.95
TOTAL cu TVA 4 853.63

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540058 pag 19
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540058 MONTARE UTILAJ - PTAV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 W1C07A1 BUC. 1.000 32.10 32.10
POST DE TRANSFORMARE METALIC TIP PMT-7 1440.00 1440.00
CU 3 CABINE MONTARE 885.00 885.00
0.00 0.00
0.009 0 Total= 2357.10

002 W1B04A1 BUC. 1.000 2.50 2.50


TRANSF.PUTERE TRIF.BOBINA COMP.CURENTI 218.00 218.00
CAPACIT.MONTAT INTER.100-180KVA;800- 375.00 375.00
1700KG.MONTARE 0.00 0.00
0.005 0 Total= 595.50

003 W1F12A BUC. 1.000 0.00 0.00


INCERCARIINST DE LEGARE LA PAMINT PT UN 275.00 275.00
POST DE TRNSTORMARE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 275.00

004 W1F08A BUC. 1.000 0.90 0.90


INCERCARI TRANSFORMATOR SAU AUTOTRANSFOR 600.00 600.00
MATOR TRIFAZAT DE PUTERE PINA LA 1,6 MVA 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 600.90

005 MDTC4622100 BUC. 1.000 0.00 0.00


TRANSPORT UTILAJ 100KM-65121001-MACARA 0.00 0.00
PE PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF) 416.52 416.52
0.00 0.00
0.000 0 Total= 416.52

006 AUT1107 ORA 8.000 0.00 0.00


ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU 0.00 0.00
ZABRELE 30,0-39,9 TF 1 SCHIMB 150.00 1200.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1200.00
540058 pag 20
=================================================================
007 MDTC4622100 BUC. 1.000 0.00 0.00
TRANSPORT UTILAJ 100KM-65121001-MACARA 0.00 0.00
PE PNEURI DE 0,05-0,099 MN(5-9,9TF) 416.52 416.52
0.00 0.00
0.000 0 Total= 416.52

008 TRA04A20 TONA 9.000 0.00 0.00


TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU 0.00 0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 0.00 0.00
20T PE DIS.20 KM.* 25.00 225.00
0.000 0 Total= 225.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.015 35.50 2533.00 3293.04 225.00 6086.54
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 3293.04

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 225.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 2533.00 + 3293.04 * 0.000 +
225.00 * 0.000) * 0.003375 = 8.55

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.015 35.50 2541.55 3293.04 225.00 6095.09

Cheltuieli indirecte:
6095.09 * 0.1000 = 609.51
Profit:
6704.60 * 0.0500 = 335.23

TOTAL GENERAL DEVIZ: 7 039.83


TVA 7039.83 * 19.0% = 1 337.57
TOTAL cu TVA 8 377.39

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540068 pag 21
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540068 MONTARE UTILAJ- SEPARATOR ORIZONTAL

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 W1N01B BUC. 1.000 292.84 292.84
SEPARATOR TRIP.EXT.STEN.6,10,20KV DE 200 1584.00 1584.00
-400A,MONTAT PE STILP TERM.BETON ARMAT 0.00 0.00
CENTRIF.SAU VIBRA 0.00 0.00
0.081 0 Total= 1876.84

002 W1A33A BUC. 1.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE 15.37 15.37
LA DEP.ST.LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0, 30.75 30.75
3T PE DIST.DE 50 0.00 0.00
0.000 0 Total= 46.12

003 5204020 BUC. 12.000 2.50 30.00


Papuc aluminiu PA50 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 30.00

004 5205681 BUC. 6.000 11.00 66.00


CLEMA LEGATURA ELECTRICA DIN ALUMINIU 0.00 0.00
CLEAL 50/ 70 IN= 260A NTR28 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 66.00

005 W1A11B1 BUC. 1.000 0.00 0.00


DISPOZITIV DE ACTIONARE MANUALA TIP AME- 202.50 202.50
5 PENTRU SEPARATOR DE EXT.BIPOLAR SAU 0.00 0.00
TRIPOLAR,MONTARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 202.50
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

006 EG07B1 [ 1] M 12.000 10.26 123.06


COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.40X4MM,MONT. 15.25 183.00
APARENT PE STALPI/ZIDURI 0.00 0.00
0.00 0.00
0.002 0 Total= 306.06
540068 pag 22
=================================================================
007 AUT1105 ORA 8.000 0.00 0.00
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU 0.00 0.00
ZABRELE 15,0-19,9 TF 1 SCHIMB 150.00 1200.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 1200.00

008 TRA02A20 TONA 0.500 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 5.00
0.000 0 Total= 5.00

009 TRI1AA01F1 TONA 0.500 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 4.50
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 4.50

010 TRI1AA08F1 TONA 0.500 0.00 0.00


DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE 7.00 3.50
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- 0.00 0.00
RAMPA,TEREN CATEG. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 3.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.105 511.90 1992.87 1230.75 5.00 3740.52
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 1230.75

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 5.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 1992.87 + 1230.75 * 0.000 +
5.00 * 0.000) * 0.003375 = 6.73

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


0.105 511.90 1999.60 1230.75 5.00 3747.25

Cheltuieli indirecte:
3747.25 * 0.1000 = 374.73
Profit:
4121.98 * 0.0500 = 206.10

TOTAL GENERAL DEVIZ: 4 328.07


TVA 4328.07 * 19.0% = 822.33
TOTAL cu TVA 5 150.41

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540078 pag 24
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540078 RETEA DISTRIBUTIE-LES 1 KV

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D2 100 MC. 1.280 0.00 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 0.00 0.00
MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT. 1014.90 1299.07
2 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1299.07

002 W2H04A1 M.C. 32.000 31.50 1007.99


STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU 11.40 364.80
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF 0.00 0.00
NETIPIZAT 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1372.79

003 TRI1AA01F1 TONA 64.000 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 576.00
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 576.00
NISIP

004 TRB01B14 TONA 64.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 25.10 1606.38
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 0.00 0.00
1-3 DISTANTA 40M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1606.38
NISIP

005 TRA01A20 TONA 64.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 640.00
0.000 0 Total= 640.00
NISIP

006 TSD18C1 M.C. 96.000 0.00 0.00


UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. 25.65 2462.40
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU 0.00 0.00
PAM.DIN TEREN TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 2462.40
540078 pag 25
=================================================================
007 TSD01B1 M.C. 32.000 0.00 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 6.12 195.84
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 0.00 0.00
BULG.TEREN MIJL. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 195.84
PAMANT EXCEDENTAR

008 W2G01B43 M 400.000 0.17 67.20


MONT CABLU U1KV GR 5,001-5,400 KG/M CU. 7.18 2873.50
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT 0.00 0.00
MANUALA 0.00 0.00
0.000 0 Total= 2940.70

008 4807027 ML. 407.996 42.55 17360.23


CABLU 1KV, NA2XY 3X240+120 MMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.005 2 Total= 17360.23

010 ACA11D1 M 12.000 9.46 113.50


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN 6.65 79.80
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110 0.00 0.00
0.00 0.00
0.003 0 Total= 193.30

012 W2H07B1 M 400.000 1.60 640.00


PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV 1.10 439.90
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 1079.90

014 W2G15E01 BUC. 1.000 0.00 0.00


ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG 121.75 121.75
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 121.75

015 W2G21A# BUC. 12.000 35.00 420.00


Borna din beton pentru marcarea 12.75 153.00
traseului de cable 0.00 0.00
0.00 0.00
0.012 0 Total= 573.00

016 W2E18C01 [ 1] BUC. 3.000 7.65 22.96


TABLOU ECHIP.PT.FIRIDA BRANS.LA BLOC 238.50 715.50
PERETE BETON TIP E2 CU 6 SIG.MPR 0.00 0.00
SIST401,12 SIG.MPR SIST-10 0.00 0.00
0.001 0 Total= 738.46

016 7524000 BUC. 3.000 3860.00 11580.00


FIRIDA E 2+4 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.050 0 Total= 11580.00
540078 pag 26
=================================================================
017 CB01A1 MP. 6.000 1.65 9.90
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND 10.50 63.00
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC 0.00 0.00
SI SUBSC INCL SPIJIN 0.00 0.00
0.001 0 Total= 72.90

018 DA14A1 [ 6] BUC. 3.000 300.00 900.00


FUNDATIE FB E2-4/E3-4/E1-6/E2-6 + SUPORT 61.85 185.55
METALIC ZINCAT 0.00 0.00
0.00 0.00
0.200 1 Total= 1085.55

021 IZD09A1 BUC. 3.000 0.85 2.54


MARCARE UTILAJE CU VOPSEA ULEI 2.79 8.37
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 10.91

021 7222222 BUC. 3.000 50.00 150.00


INSCRIPTIE PENTRU SEMNALIZAREA DE 0.00 0.00
SECURITATE A INSTAL. ELECTRICE 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 150.00

022 EI01B1 BUC. 24.000 0.00 0.00


DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 5.00 120.00
SAU 12 MM 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 120.00

022 6313320 BUC. 24.000 0.00 0.00


DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU 0.00 0.00
SURUB M 12 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00

023 EG08A1 M 79.800 7.95 634.72


COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. 18.25 1456.35
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM 0.00 0.00
MONT.IN TEREN USOR M 0.00 0.00
0.001 0 Total= 2091.07

024 W1R11A BUC. 30.000 2.42 72.60


IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU 2.50 75.00
SURUBURI GALVANIZATE M12X40 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 147.60

025 W1R09A1 M 30.000 24.31 729.33


ELECTROD DIN TEAVA OTEL 60X4,5MM 22.50 674.99
NEZINCATA,PT.IMBUNAT.PRIZEI DE PAMINT, 4.50 135.00
LEA I.T.IN TEREN NORMAL 0.00 0.00
0.007 0 Total= 1539.32
540078 pag 27
=================================================================
025 3108475 M -30.000 22.52 -675.60
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA 0.00 0.00
LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= -675.60

025 3306106 M 30.000 21.52 645.60


TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M - 0.00 0.00
65(2 1/2) OL 32 1 S 7656 0.00 0.00
0.00 0.00
0.007 0 Total= 645.60

026 EC11H1 BUC. 8.000 52.44 419.53


CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU 95.75 766.00
COND.AL. 3X185+95 SAU 3X240+120MMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 1185.53

028 EH01A1 BUC. 3.000 0.00 0.00


INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE 0.00 0.00
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

029 EH05C1 [ 5] BUC. 3.000 0.00 0.00


INCERCARE PANOURI SAU DULAPURI - 0.00 0.00
FIRIDELOR/BMPT-uri. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

030 TRA02A20 TONA 5.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 50.00
0.000 0 Total= 50.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


3.720 34100.51 12938.12 1434.07 690.00 49162.70
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 1434.07

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 690.00

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 12938.12 + 1434.07 * 0.000 +
690.00 * 0.000) * 0.003375 = 43.67

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


540078 pag 28
=================================================================
3.720 34100.51 12981.78 1434.07 690.00 49206.36

Cheltuieli indirecte:
49206.36 * 0.1000 = 4 920.64
Profit:
54127.00 * 0.0500 = 2 706.35

TOTAL GENERAL DEVIZ: 56 833.35


TVA 56833.35 * 19.0% = 10 798.34
TOTAL cu TVA 67 631.69

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


540158 pag 29
=================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0054 45310000 AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-


30 LOCUINTE DE TIP P
Obiectul: 0008 45310000 SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV
CU PTAV 160KVA SI LES 1KV
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 540158 BRANSAMENTE

Categoria de lucrari: 1710


Preturile sunt exprimate in RON
=================================================================
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=================================================================
001 TSC02D2 100 MC. 3.520 0.00 0.00
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 0.00 0.00
MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT. 1014.90 3572.45
2 0.00 0.00
0.000 0 Total= 3572.45

002 W2H04A1 M.C. 88.000 31.50 2771.97


STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU 11.40 1003.20
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF 0.00 0.00
NETIPIZAT 0.00 0.00
0.000 0 Total= 3775.17

003 TRI1AA01F1 TONA 176.000 0.00 0.00


INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 9.00 1584.00
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU 0.00 0.00
TEREN-AUTO CATE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1584.00
NISIP

004 TRB01B14 TONA 176.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE 25.10 4417.56
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 0.00 0.00
1-3 DISTANTA 40M 0.00 0.00
0.000 0 Total= 4417.56
NISIP

005 TRA01A20 TONA 176.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 1760.00
0.000 0 Total= 1760.00
NISIP

006 TSD18C1 M.C. 264.000 0.00 0.00


UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. 25.65 6771.60
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU 0.00 0.00
PAM.DIN TEREN TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 6771.60
540158 pag 30
=================================================================
007 TSD01B1 M.C. 88.000 0.00 0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, 6.12 538.56
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. 0.00 0.00
BULG.TEREN MIJL. 0.00 0.00
0.000 0 Total= 538.56
PAMANT EXCEDENTAR

009 W2G01B11 M 1100.000 0.17 184.80


MONT CABLU U1KV GR 0,601-0,750 KG/M CU 1.30 1431.65
SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT 0.00 0.00
MANUALA 0.00 1.02
0.000 0 Total= 1617.47

009 4455425 ML. 1121.989 3.62 4061.60


CABLU 1KV, NA2XY 2X16MMP 0.00 0.00
0.00 0.00
0.06 68.44
0.001 1 Total= 4130.04

011 ACA11B1 M 60.000 3.73 223.81


MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN 4.65 279.00
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 50 0.00 0.00
0.06 3.67
0.001 0 Total= 506.48

012 W2H07B1 M 1100.000 1.60 1760.00


PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV 1.10 1209.72
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC 0.00 0.00
0.08 88.00
0.001 1 Total= 3057.72

013 W2H03A# M 40.000 23.90 956.00


Profil pentru cable de 1KV in zona de 21.25 850.00
traversare profil T1 0.00 0.00
3.43 137.36
0.034 1 Total= 1943.36

013 6700456 M 40.000 8.85 354.00


TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 0.00 0.00
6675/2 0.00 0.00
0.26 10.40
0.003 0 Total= 364.40

014 W2G15E01 BUC. 1.000 0.00 0.00


ASEZ TAMBUR CABLU CU GR.DE 5201-6800KG 121.75 121.75
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 121.75

017 CB01A1 MP. 12.000 1.65 19.80


COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND 10.50 126.00
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC 0.00 0.00
SI SUBSC INCL SPIJIN 0.14 1.62
0.001 0 Total= 147.42
540158 pag 31
=================================================================
019 W2E11B# [ 3] BUC. 30.000 1.70 51.00
Bloc de masura si protectie din material 170.00 5100.00
plastic cu limitator de putere si loc 0.00 0.00
pentru contor, tip BMP, monofazic pe 0.21 6.42
suport independent Total= 5157.42
0.002 0

019 7322228 BUC. 30.000 368.50 11055.00


Bloc de masura si protectie monofazat 0.00 0.00
derivatie BMPMd de 32A reglaj fix 0.00 0.00
0.25 7.50
0.003 0 Total= 11062.50

020 DA14A1 [ 2] BUC. 30.000 300.00 9000.00


FUNDATIE BMPM+SUPORT METALIC ZINCAT 154.23 4626.95
0.00 0.00
20.00 600.00
0.200 6 Total= 14226.95

021 IZD09A1 BUC. 30.000 0.85 25.43


MARCARE UTILAJE CU VOPSEA ULEI 2.79 83.65
0.00 0.00
0.02 0.50
0.000 0 Total= 109.58

021 7222222 BUC. 30.000 50.00 1500.00


INSCRIPTIE PENTRU SEMNALIZAREA DE 0.00 0.00
SECURITATE A INSTAL. ELECTRICE 0.00 0.00
0.01 0.30
0.000 0 Total= 1500.30

027 EC11D1 [ 3] BUC. 60.000 8.13 488.03


CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU 46.00 2760.00
COND.AL. 2X16MMP 0.00 0.00
0.03 2.05
0.000 0 Total= 3250.08

028 EH01A1 BUC. 30.000 0.00 0.00


INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE 0.00 0.00
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

029 EH05C1 [ 5] BUC. 30.000 0.00 0.00


INCERCARE PANOURI SAU DULAPURI - 0.00 0.00
FIRIDELOR/BMPT-uri. 0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 0.00
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -100.0% UTI.: -100.0%

030 TRA02A20 TONA 20.000 0.00 0.00


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
DIST.= 20 KM. 10.00 200.00
0.000 0 Total= 200.00

Cheltuieli directe din articole:


540158 pag 32
=================================================================

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


9.273 32451.44 30903.64 3572.45 2887.29 69814.82
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 3572.45

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 1 960.00
-Transport auto 9.273x 100.00= 927.29

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA


( 30903.64 + 3572.45 * 0.000 +
2887.29 * 0.000) * 0.003375 = 104.30

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL


9.273 32451.44 31007.94 3572.45 2887.29 69919.12

Cheltuieli indirecte:
69919.12 * 0.1000 = 6 991.91
Profit:
76911.03 * 0.0500 = 3 845.55

TOTAL GENERAL DEVIZ: 80 756.58


TVA 80756.58 * 19.0% = 15 343.75
TOTAL cu TVA 96 100.33

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)


- 01 -

FORMULAR F4

OBIECTIV PROIECTANT
AEE ANSAMBLU LOCUINTE LILIECI-30 LOCUINTE DE TIP P

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,inclusiv dotari

Obiect: SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV CU PTAV 160KVA SI LES 1KV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr. | Obiect / Lista de Utilaje / Utilaj | U.M. | Cantitatea| Pretul | Valoarea | Furnizorul |Fisa tehnica|
| Crt. | | | | unitar |(exclusiv TVA) | (denumire,adresa)| atasata |
| | | | |-lei/U.M.- | - mii lei - | telefon,fax) | |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | Obiect: SOL.1-RACORD LEA 20KV+LES 20KV C| | | | | | |
| | U PTAV 160KVA SI LES 1KV | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Lista: Utilaje cu montaj | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| 1.001| 255 POST DE TRANSFORMARE IN ANVELOPA|BUC. | 1.000 | 126000.00 | 126.000 |ELECTROSISTEM BAIA| Fisa nr. 2|
| | DE BETON 20/0.4KV, 160KA cu masura pe j| | | | | MARE | |
| 1.002| 74 Set de 3 descarcatoare si consol|BUC. | 1.000 | 1500.00 | 1.500 |ELECTROSISTEM BAIA| Fisa nr. 1|
| | a suport | | | | | MARE | |
| 1.003| 2000049 SEPARATOR TRIPOLAR STEn24 KV/|BUC. | 1.000 | 3500.00 | 3.500 |ELECTROSISTEM BAIA| Fisa nr. 3|
| | 400A/50A ORIZONTAL INCL. KIT MONTAJ | | | | | MARE | |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| | Total Lista |Mii lei | | | 131.000 | | |
| | |--------------------------------------------------------------------------------|
| | |Euro | | | 27.079,54 | | |
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| | Total Obiect |Mii lei | | | 131.000 | | |
| | |--------------------------------------------------------------------------------|
| | |Euro | | | 27.079,54 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursul de referinta = 4.8376 lei/euro din data de 15.05.2020

Executant Proiectant
FISA DE TARIFARE

„Alimentare cu energie electrica ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeiusi,
jud. Bacau” - faza: PT+CS
1 o.p.m.= 50,00
Nr.
Denumire operatiune Norma Cantitatea o.p.m.
crt.

Documentatie pentru obtinerea certificatului de


DAA.1.1. 1 buc 34
urbanism
Minuta DAA.3. 1 buc 8

Documentatie pentru obtinerea avizelor DAA.12. 1 buc 30

Racord nou S.F.Br.1.A 1 buc 76

Linii electrice S.F.L.C 0,3 56

Calculul priza de pamant DV.34. 1 buc 8

Intocmire program de urmarire a executiei


DIV.6. 1 buc 16
lucrarilor
Elaborare forme de contractare DIV. 10 1 buc 8
Intocmire de devize generale DEV.1 1 buc 6
Verificare de proiecte DIV. 13 2 buc 8
TOTAL o.p.m. 250
TOTAL VALOAREA exclusiv TVA 12.500,00 lei
TVA 2.375,00 lei
TOTAL VALOAREA inclusiv TVA 14.875,00 lei

Intocmit Beneficiar

ing. Constantin STAN SC DELGAZ GRID SA


PLANDEÎ
NCADRAREÎ
NZONĂ
L-
35-
54-
B-b-
3-I

643500
SCARA1:
5000

644000
Ü
an
l
avi
r
nt
570500

570500
t
iai
m
Li

Li
mi
t
ai
nt
rav
i
l
an
HEMEIUS an
l
i
tav
r
n
tai
570000

570000
m i
Li

!
!

AT
!
!
! !

!
!

U
!

e
tar
!

i
!
!

m
!

i
el
! !

D
!
!
!
!

!
!
!

!
!

! MARGINENI
!
!

Li
m
i
t
!

a
int
! !

rav
i
l
an
569500

569500
!
!
!
!
!
!

643500 644000

Amp l
asament:UATHEMEI

!
!
!

Li
mit
ăintr
avi
lan Nr
.înr
egi
st
rare
..
..
.51
.
.2
.
.7
.
..
.3
..
..
ziua..
.2
.
.9
.
..
.lun a.
.0
.
.7
.
..
..
.anul
. 2
.
.
.0
.
.2
.
.0
.
..
.
.. GÎRL
ENI I
TESTI
Copi
econf
ormă cu exemp l
aruldi
na r
h i
v aBCPIBacău SAUCESTI
Del
imit
areUAT
!

el
i
bera
tăl
ad at
ad e....
...
.
..
..
...
...
.3
.
.
.0
..
.
.
.0
.
.7
..
2
.
..0
.
.2
.
.0
.
..
.
..
..
..
..
.
...
...
..
..
.
..
..
.
!

Ta
ri
ful
..
..
.
..
..
..
..
.2
.
.0
.
.0
...
,cu chi
t
a nțanr.3
.
.8
.
.1
.
..4
.7
8
.
.
.4
.
.0
.
..
./
2
.
.
.0
.
.2
.
.0
.
..
. .
.
..
..
..
..
.
!

Ref
ere
nt..
.
..
..
..
..
..
. .
..
..
..
...
..
.
..
...
.L
.o
.
.r
e
.
.
.d.
.a
.n
.
.
..a
.
..G
.
.H
.
.I
.
.N
.
.E
.
.
.A
.
..
..
..
..
...
..
..
.
..
. HEMEI
US
L.
S.
!

BACAU
!

MARGI
NENI
!
PLAN 1
PLAN TOPOGRAFIC
Scara 1:500

PM
BM

S
LE
PM
BM
SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 2

BM
PM

S
LE

PM
BM

S
LE
S
LE PM
BM

PM
BM

S
LE
S
LE

BM
PM

PM
BM S
LE
S
LE

BM
PM

S
LE

PM
BM

BM
PM

S S
LE LE

PM
BM

S
LE
S
LE
BM
PM

PM
BM

S
LE
S
LE
BM
PM

PM

S
1
BM LE
LE LE
SS

LE
S

BM
2
PM

S
Mod
LE

3 imbinare planse
BMPM

LES

4 LES

Pl.
02.1/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 1:500
Plan de situatie proiectat Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing.C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. Petrica Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. Petrica Stan
Pl. PLAN 2
02.2/20/2020 PLAN TOPOGRAFIC
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
Scara 1:500

com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara

SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 1
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 1:500
Plan de situatie proiectat Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing.C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. Petrica Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. Petrica Stan

1
2
Mod
3 imbinare planse

BMPM

LES
PM
BM
LES

BM
PM

S LE
LE S
LE
S

PM
BM

BM

S
PM

LE

PM
BM

S
ES
LE
LEL PM
S
BM

PM
BM

S
LE
S
LE

BM
PM

S
PM
LE LE
BM

S
LE
S

S
LE PM
BM

PM
BM

S
LE

S
LE BM
PM

LE
S
S
LE

BM
PM
S
LE

S
LE

Arabil
SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 3
Pl.
SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 2 02.3/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Arabil SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
NCP 65896 com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara

Dr

S
LE
1:500

um
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013

de
Arabil Plan de situatie proiectat Functia Nume/Prenume Semnatura

e
xp
NCP 65960

loa
Beneficiar: Realizat Proiectant ing.C-tin Stan

ta r
DELGAZ GRID

e-
Verificat Sef proiect ing. Petrica Stan
Arabil Ordonator de Credite:

pa
ma
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. Petrica Stan

nt
PLAN 3
PLAN TOPOGRAFIC
Scara 1:500

Arabil
NCP 60673
Arabil
NCP 62293

Arabil
NCP 60695
Arabil
1
2
Arabil
NCP 60694
Mod
3 imbinare planse

S
LE
Arabi
NCP 625235

Arabil

Dr
um
de
ex
pl
Arabil

oa
tar
e-
pa
m
an
t
Arabil
Arabil
NCP 62638

S
LE
BMPM

Arabil
LES

LES

Arabil
NCP 65116
SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 4
PLAN 4

S
SE RACORDEAZA CU PLANSA NR 3

LE
PLAN TOPOGRAFIC
Scara 1:500

Arabil

Arabil
NCP 61373

Curte

Arabil
NCP 61084

Dr
um
de
ex
plo
Arabil

ata
NCP 65476

re
-p
am
an
Curte

t
Arabil

Curte

Curte
NCP 66992

t
a las
ES -b
L 96
56
-6
P
NC
ui
ul
r in
Curte daC
ra
NCP 66993 St Curte

LE
S 1
2
B P+ M Mod
Curte
3 imbinare planse

Str
NCP 66994

.P
rel
un
gir
4

ea
Cr
inu
lui
-b
ala
Curte

st
Pl.
BMPM
02.4/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
LES
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
LES
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 1:500
Plan de situatie proiectat Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing.C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. Petrica Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. Petrica Stan
Pl. 03/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Schema normala de functionare a LEA 20 kV Functia Nume/Prenume Semnatura
GHERAIESTI - AVIASAN 1,2
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
PT Proiectat 20 / 0.4 kV 160 kVA
Cartier rezidential, Vile cu 6 camere
Pc/ab. mono = 7.5 kW. Ks = 0.41
Numar de abonati = 30 mono

250 A
R;S;T C1 C2 C3 C4
N
PE
.... A

.... A
200 A

200 A

L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L2 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L3 N

Pl. 04/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Schema monofilara PTA proiectat Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Stâlp SC 15014
suprafaţă sclivisită
L1

1010
beton C12/15 pentru
monolitizare

Hinc
Hf

beton C8/10 în fundaţie


20cm

L2
L
B1
B2
B

L2
L1
L
FUNDATIE TURNATA - STALP TIP SC 15014 (L= 12m)
Nr.crt. Caracteristici fundatie UM
1 Adancime fundare Hf m 1,90
2 Lungimea fundatiei B m 1,00
3 Latimea fundatiei L m 1,00
4 Adancime incastrare stalp Hinc m 1,70
5 Lungime pahar sus B1 cm 60,00
6 Lungime pahar jos B2 cm 55,00
7 Latime pahar sus L1 cm 60,00
8 Latime pahar jos L2 cm 55,00
9 Volum sapatura mc 1,90
10 Sprijiniri mp 7,60
11 C8/10 (B100) mc 1,35
12 Cofraje mp 4,80
13 C12/15 (B200) mc 0,250

Pl. 05/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu fundatie stalp SC 15014 Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU PRZA DE PAMANT 06/20/
- Rp ≤ 10 Ω - 2020
Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU PRZA DE PAMANT PENTRU STALPI 07.1/20/
- Rp ≤ 4 Ω - 2020
NOTA:
Priza de pamant liniara are o rezistenta de pana in 4 ohmi daca este montata in sol cu
rezistivitate de maxim 100 ohmi*m . Adancimea de ingropare a electrodului orizontal va
fi de min. 0,8m . Priza se ca monta doar in soluri cu pH>6

Priza de pamant liniara de 10 ohmi


Poz Denumire Material Dimensiuni UM Cantitate
Electrod vertical Teava din otel zincat 1,5 toli , 1,5m buc 6 Pl.
Electrod orizontal Banda din otel zincat
40x4 m 15 07.2/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
Cond.legare la
pamant
Banda din otel zincat
40x4 m 2
SC ENA ELECTRIC SRL Faza
Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, PT+CS+DTAC
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 -----
Detaliu priza de pamant liniara 4 ohmi Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

SC DELGAZ GRID SA Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
A-A A

Platband coborare OLZn40x4

Piesa separatie Zn

Surub M12x40 Zn

Piesa separatie Zn

Saiba plata+grower

Piulita M12 Zn

capac cutie
cu eclisa
NOTA: Priza pamant OLZn 40x4
Armatura stalpului va fi
preluata la priza de pamant
prin intermediul platbandei
ce se va prinde cu surubul
A
la borna din varful
stalpului →
EXTRAS DE MATERIALE
GREUTATE
DENUMIRE PROFIL STAS Nr. BUC LUNGIME TOTALA GREUTATE SPECIFICA
TOTALA
Banda Ol-Zn 40x4 STAS 908 / 80 1 0,3000 1,2600 0,3780

Surub+piulita M12x40 STAS 438/1-80 4 0,0200 0,0800


TOTAL OL37 - ZN [Kg] 0,458

Pl.
07.3/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Faza
Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, PT+CS+DTAC
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 -----
Detaliu piesa de separatie Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

SC DELGAZ GRID SA Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
N DENUMIRE BUC Nr BUC
r

1 Electrod orizontal platband Zn 40x4 4 5 Electrod vertical 4

2 Electrod orizontal platband Zn 40x4 4 6 Surub cu cap hexagonal 16

3 Electrod orizontal platband Zn 40x4 4 7 Piulita hexagonala 16

4 Banda de legare la stalp platband Zn 40x4 2 8 Saiba elastica 16

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU PRZA DE PAMANT 08/20/
- Rp ≤ 1 Ω - 2020
22
335
11 12
Cauciuc
10 22 Izolator ICS 24K siliconic 1 3,7 3,7
8
5 21 Clema tractiune CTPS 120 OL52 6
400
Cauciuc
20 Izolator ITS 70 siliconic 12 2,7 32,4
840 470 7x30 19 Jug simplu OL52
1520 12
18 Piesa rasucita PR 75 OL52 12
17 Carlig B1-FM OL52 460 - 140 2
16 Carlig 460 -140 OL52 460 - 140 4
15 Coltar OL37 OL 60x6 - 60 4
14 Brida OL37 OL 90x10-580 2
13 Surub OL37 M16X100+P+S 2 0,23 0,46
12 Varfar OL37 OL 60x6 -590 1
20 11 Distantier OL37 OL 60x6 - 330 1
3 1 10 Brida OL37 OL 60x6 -580 2
18 7
2 6 9 Surub OL37 M16X58+P+S 2 0,23 0,46
16 4 8 Tirant OL37 Ø16-1600 2 2,53 5,06
7 Surub OL37 M12X40+P+S 3 0,075 0,225
6 Surub OL37 M16X58+P+S 4 0,16 0,64
5 Guseu OL37 OL150x8-310 2 2 4
4 Orizontala 2 OL37
19 3 Laterala OL37
21 2 Orizontala 1 OL37
1 Brat OL37
POZ DENUMIRE MATERIAL DIMENSIUNI buc greut.unit greut.tot

Pl. 09/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu consola de intindere CIT 140 echipata cu LDI Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Spre Spre
LEA CONSUMATOR
1

Spre Spre
LEA CONSUMAT
OR

4 1 - Separator orizontal
2 – Consola tip CIT 140
echipata cu izolatori
compoziti
3 – Bratari sustinere tija
separator
4 – Stalp SC 15014
5 – Tija actionare
separator

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU ECHIPARE STALP 10/20/
- Separator orizontal cu CLP - 2020

Pl. 11/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu echipare stalp cu capete terminale Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
profil "2T"

100
150 750 150

Beton C12/15 = 0.17 mc/m = 1 mp/m


100

Beton C12/15
(pentru 20cm grosime)
Piatra sparta
Piatra sparta =0.14 mc/m = 1.4 mp/m
100

Balast (pentru 10cm grosime)


Balast = 0.21 mc/m = 2.1 mp/m (pentru
200 100

Balast 10cm grosime)


900

Balast pentru profil T1 = 0.325 mc/m =


tub PVC f110 mm 3.25mp/m (pentru straturi de 10cm
LES 1 kV PROIECTAT
grosime)
tub PVC f110 mm
Beton C8/10 = 0.18 mc/m
300

Sapatura =0.91 mc/m


Beton C8/10 Teava PVC D= 110mmp = 1m/m
Teava PVC D= 160mmp = 2m/m
60

SPATIU VERDE
profil "M"

600

Banda avertizoare
inscriptionata

Pamant compactat = 0,605


mc/m = 6,05mp/m
900

(pentru straturi de 10cm


LES NA2XABY 3x240+120 mmp
grosime)
Sapatura = 0,765 mc/m
Nisip
200

Nisip = 0,16 mc/m

500

Pl.
12.1/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu profil pozare cablu JT Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
profil "2T"

100
150 750 150

Beton C12/15 = 0.17 mc/m = 1 mp/m


100

Beton C12/15
(pentru 20cm grosime)
Piatra sparta
Piatra sparta =0.14 mc/m = 1.4 mp/m
100

Balast (pentru 10cm grosime)


Balast = 0.21 mc/m = 2.1 mp/m (pentru
200 100

Balast 10cm grosime)


900

Balast pentru profil T1 = 0.325 mc/m =


3.25mp/m (pentru straturi de 10cm
grosime)
tub PVC f160 mm
Beton C8/10 = 0.18 mc/m
300

Sapatura =0.91 mc/m


Beton C8/10 Teava PVC D= 110mmp = 1m/m
Teava PVC D= 160mmp = 2m/m
LES 20 kV PROIECTAT 60

SPATIU VERDE
profil "M"

600

Banda avertizoare
inscriptionata

Pamant compactat = 0,605


mc/m = 6,05mp/m
900

(pentru straturi de 10cm


grosime)
LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp Sapatura = 0,765 mc/m
Nisip
200

Nisip = 0,16 mc/m

500

Nota:
Dat fiind amplasarea cablurilor si aglomeratia conductelor/cablurilor din subteran
cablurile de MT, nou proiectate se vor poza in sant in profil trefla
Pl.
12.2/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu profil pozare cablu MT Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Intersectie intre LES si o conducta de GAZ Intersectie intre LES si o conducta de APA / CANALIZARE Intersectie intre LES si alte cabluri electrice / telefonie
conf. NTE 007/08/00 conf. NTE 007/08/00 conf. NTE 007/08/00

600 600 600


Banda avertizoare Banda avertizoare Banda avertizoare
inscriptionata inscriptionata inscriptionata

Conducta GAZ Conducta APA / Alte instalatii electrice


CANALIZARE Telefonie, etc.
LES NA2XABY 3x240+120 mmp LES NA2XABY 3x240+120 mmp LES NA2XABY 3x240+120 mmp

250

250

250
Nisip Nisip Nisip
LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp

Nota: Nota:
De regula conducta de gaze ramane deasupra cablurilor electrice Cablurile cu tensiunea mai mare se pozeaza la partea inferioara
Daca conducta de gaz va fi sub cablurile electrice atunci se introduc tuburi de protectie Intersectarea traseelor este redusa la 250 mm si este conditionata de existenta protectiei
pe o lungime de 0.8 m de fiecare parte a intersectiei pe oricare dintre cele 2 instalatii mecanice a cablului traversat pe o distanta de 0.5 m de fiecare parte a intersectiei

Paralelism intre LES si o conducta de GAZ Paralelism intre LES si o conducta de APA / CANALIZARE
conf. NTE 007/08/00 conf. NTE 007/08/00

600 600

Banda avertizoare Banda avertizoare


inscriptionata inscriptionata

LES NA2XABY 3x240+120 mmp LES NA2XABY 3x240+120 mmp


LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp LES NA2XS(F)2Y 3x1x150 mmp

Conducta GAZ Conducta APA /


Nisip CANALIZARE Nisip
600 500

Pl.
12.3/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Intersectii si paralelism cabluri Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Manta interioara
FY 16

Clema arc

Manta PVC Armatura benzi Ol

Cablu 0,4 kV

Pl.
13.1/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu legatura armatura cablu JT la pamant Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Papuc Al

Tub izolant

Papuc Cu

Cablu 20 kV
Cordita impamantare

Pl.
13.2/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu lcapat terminal de interior Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
4810

cabina

Beton turnat VEDERE DIN FATA

2650
panta 2%, clasa C20/25,
granula maxima Ø 16

Dop de bitum
100

410 600 25 Soclu


70
Pamant
80

600
450
150

Umplutura de balast,
grad de compactare 98%

100
200
4810
Nisip concasat,
6010
granulatie 0-4
6830
Piatra sparta, granulatie 0-63
grad de compactare 98%

Pl.
14.1/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Vedere din fata
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
usi acces
vopsite cu
RAL 7001

Pl.
14.2/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Usi acces
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
COMPARTIMENT COMPARTIMENT beton
OPERARE TRAFO
S = 7.25 mp S = 4.25 mp

Suprafata totala PTAB = 12,69 mp


Constructia prefabricata va fi vopsita, Pl.
14.3/20/2020
conform spec. DELGAZ GRID ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Compartimentare
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
2640

Beton turnat

2650
panta 2%, clasa C20/25, VEDERE LATERALA
granula maxima Ø 16

Dop de bitum

100
410 600 25 Soclu
70
Pamant
80

600

600
450

100
150

Umplutura de balast,
grad de compactare 98%

100
200
Nisip concasat, 2640
granulatie 0-4
3840
Piatra sparta, granulatie 0-63 4660
grad de compactare 98%
Pl.
14.4/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Vedere laterala
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
6830
6010
4810

12,5
1895
25

VEDERE IN PLAN

4660
2640
3840
1895
12,5

1477,5 1477,5 1477,5 1477,5


12,5 25 25 25 12,5 Rosturi de dilatare

Pl.
14.5/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Vedere in plan
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
8410

6810

800
1000
4810 1000 800

2640

4640

6240
PTAb 20/0,4 kV, 250kVA

1000
800

1000
800

Electrod Ol-Zn Ø=2,5'' Electrod Ol-Zn 40x4mm h=1000


L= 2,5m
h=800 Cutie cu eclisa
de separatie
Pl.
14.6/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Detaliu constructiv PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Priza de pamant
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Pl. 15/20/2020
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SC ENA ELECTRIC SRL Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci,
Faza
PT+CS
com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 ------
Amplasare aparataj PTAv Functia Nume/Prenume Semnatura
Beneficiar: Realizat Proiectant ing. C-tin Stan

DELGAZ GRID Verificat Sef proiect ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
Cornier OlZn 50x4mm

BMPM BMPM

OlZn 40x4 mm

Tub PVC

Tub PVC/RIFLAT
Beton C10/16

Pl.
16/20/2020
SC ENA ELECTRIC SRL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA Faza
Ansamblu 30 locuinte tip Parter, loc. Lilieci, PT+CS
loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54 C,CIF: RO 31328440; J04/239/2013 com. Hemeiusi, jud. Bacau Scara
---

Detaliu montare bloc de masura Functia Nume/Prenume


Beneficiar: Desenat Inginer ing. C-tin Stan

SC DELGAZ GRID SA Verificat Proiectant ing. P. Stan


Ordonator de Credite:
SC CASA VALITO SRL Aprobat Sef proiect ing. P. Stan
200

PT …..
HEMEIUSI
300 mm

20/0.4 kV

DELGAZ GRID
2020
300 mm

PERICOL
ELECTRIC!

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN ETALIU INSCRIPTIONARE 17.1/20/
-PT - 2020
Se monteaza pe usile de
acces in interiorul
obiectivului si pe usile de
acces la tablourile de
distributie cu acces din
afara constructiei

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU INSCRIPTIONARE 17.2/20/
- Semnalizare de interzicere 2020
200

100 mm
CELULA 20 kV
LINIE

300 mm

PERICOL
ELECTRIC!

200
100 mm

CELULA 20 kV
TRAFO
300 mm

PERICOL
ELECTRIC!

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU INSCRIPTIONARE 17.3/20/
-CELULE MT- 2020
NOTA:
Inaltimea literelor este de 6mm respectiv 8mm;
Simbolurile “←” , “↑” , “→” , “↓” reprezinta directia spre locurile unde sunt legate capetele cablului;
Informatiile pentru nivelele de tensiuni diferite se despart prin linie orizontala;
“h” – reprezinta adancimea de la nivelul solului pana la fata superioara a fluxului de cabluri;
“d” – reprezinta distanta de la borna pana la fata cea mai indepartata a fluxului de cabluri;
“S” – pentru LES la care schimbarea de directie se face catre stanga;
“D” – pentru LES la care schimbarea de directie se face catre dreapta;
“L” – pentru LES la care traseul este in linie dreapta;
“M” – pentru manson;
“T” – pentru traversare;
“I” – intersectie;
“R” – rezerva.

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN Detaliu inscriptionare 17.4/20/
- Borna semnalizare LES 1 kV- 2020
DELGAZ GRID

St. 3 LES PT ….
B1

150 mm
20 kV Hemeiusi SE EXECUTA PE SUPORT PVC

D h=1m 5 buc
d=0.6m

150 mm

DELGAZ GRID

B2
LES PT ……
150 mm

St. 3 SE EXECUTA PE SUPORT PVC


20 kV Hemeiusi

h=1m 1 buc
S d=0.6m

150 mm

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN Detaliu inscriptionare 17.5/20/
- Inscriptionare borne - 2020
Semnalizarea de identificare a separatoarelor, indiferent de rolul X=1=> FOL Municipal Bacau
pe care îl îndeplinesc în instalaţii (post, racord, buclă, secţiune, X=2=> FOL Bacau Exterior + Buhusi
linie etc.) se va face prin acordarea unei denumiri sau cod X=3=> FOL Onesti + Podu Turcului
numeric; X=4=> FOL Comanesti
astfel: XYZ(W)-A-T
unde: X - număr de ordine al zonei de reţea (FOL) - de la 1 la 9
(maxim 9 zone de reţea pe judeţ).
YZ(W) - reprezintă codul de identificare unic pentru un element
de comutaţie aflat în reţeaua din acel FOL.
A - codul numeric al judeţului: 1=BC, 2=NT, 3=IS, 4=VS,
5=SV, 6=BT.
T- reprezintă codificarea unui element de comutaţie aflat la
delimitarea cu un terţ sau un alt operator de distribuţie.

Model Inscriptie

200

SR ………. – 1

RAC 20 kV
350 mm

PTAv ...........
HEMEIUSI

DELGAZ GRID

S. DESCHIS S. INCHIS
CLP INCHIS CLP DESCHIS

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU INSCRIPTIONARE 17.6/20/
-Separator de racord cu un dispozitiv de actionare - 2020
200

PERICOL
ELECTRIC!
NU ATINGEŢI
STÂLPII, NICI
FIRELE CĂZUTE
LA PĂMÂNT!

LEA 20 kV
GHERAIESTI –
AVIASAN 1
DERIVATIE PT 341
AVICOLA
550 mm

17 bis

DELGAZ GRID

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU INSCRIPTIONARE 17.7/20/
-LEA 20 kV- 2020
200

PERICOL
ELECTRIC!
NU ATINGEŢI
STÂLPII, NICI
FIRELE CĂZUTE
LA PĂMÂNT!

LEA 20 kV
GHERAIESTI –
AVIASAN 1
RACORD
PT … HEMEIUSI
550 mm

1….2

DELGAZ GRID

Verificator / Expert

Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data

Beneficiar: Doc. nr.


SC ENA ELECTRIC SRL DELGAZ GRID SA
Ordonator de Credite: 20/2020
Loc. Bacau, str. Bradului, nr. 54C SC CASA VALITO SRL
RO 31328440 ; J04/239/2013
Titlu proiect: Faza
Alimentare cu energie electrica ansamblu 30
locuinte tip Parter, loc. Lilieci, com. Hemeius, PT+
Sef proiect ing. P. STAN
jud. Bacau CS
Proiectant ing. C-tin STAN Lucrari pe tarif de racordare

Titlu plansa: Plansa nr.


Desenat Ing. C-tin STAN DETALIU INSCRIPTIONARE 17.8/20/
-LEA 20 kV- 2020

S-ar putea să vă placă și