Sunteți pe pagina 1din 6

F12: Ghid pentru părinŃi: AplicaŃi consecinŃele naturale când nu sunt respectate regulile! (P.

1/4)

Multor părinŃi care au copii cu probleme comportamentale le este greu să reacŃioneze corespunzător la
numeroasele încălcări de reguli ale copiilor. ReacŃia lor depinde de cele mai multe ori de cât de mult s-
au enervat. Astfel se întâmplă ca la un moment dat să nu aplice nici o pedeapsă în urma apariŃiei
comportamentului problematic, iar altă dată să reacŃioneze foarte puternic la acelaşi comportament.
Acest ghid vă va ajuta să reacŃionaŃi prin aplicarea consecinŃelor naturale, acestea fiind utilizate în mod
consecvent. Ghidul vă va arăta cum ar trebui să arate aceste întăriri. łineŃi cont de regulile prezentate
în continuare.

Regula 1
RealizaŃi o listă a cerinŃelor şi a regulilor pe care copilul nu le respectă în mod frecvent!
NotaŃi pe fişa de lucru F12.1 (Ghid pentru părinŃi: AplicaŃi consecinŃele naturale când nu sunt
respectate regulile!) cerinŃele şi regulile pe care copilul dumneavoastră nu le respectă. PuteŃi lua ca
reper în acest sens fişa de lucru F07.1 (Regulile familiei). Nu uitaŃi să formulaŃi foarte clar cerinŃele şi
regulile, de exemplu: îşi lasă jucăriile în camera de zi şi nu le adună.

Regula 2
VerificaŃi cât de importante sunt aceste reguli şi cerinŃe pentru dumneavoastră! Acest punct este
probabil să-l fi parcurs în cadrul ghidului pentru părinŃi F07 (Regulile familiei). MeditaŃi din nou
asupra motivului pentru care stabiliŃi aceste reguli, respectiv asupra persistenŃei lor în familia
dumneavoastră. Le consideraŃi semnificative şi necesare? Cât de importantă este respectarea regulilor?
Ce s-ar putea întâmpla dacă ele nu vor fi respectate de copil? În final subliniaŃi regulile mai importante
pentru dumneavoastră.

Regula 3
LăudaŃi-vă copilul când respectă regulile şi cerinŃele! Nu uitaŃi să-l răsplătiŃi pe copil pentru
respectarea regulilor şi a cerinŃelor. Întăririle pozitive ar trebui să ia forma laudelor, dar ocazional se
pot oferi recompense. TreceŃi consecinŃele pozitive în coloana corespunzătoare din fişa de lucru F12.1.
(ConsecinŃele respectării şi nerespectării regulilor). Dacă reacŃionaŃi la comportamentul necorespun-
zător prin aplicarea unor consecinŃe negative, atunci nu uitaŃi să aplicaŃi consecinŃe pozitive când apare
comportamentul dezirabil, numai aşa comportamentul corespunzător se poate stabiliza.

Regula 4
ConsecinŃele negative vor fi aplicate imediat! EficienŃa consecinŃelor negative creşte cu cât ele sunt
aplicate imediat după comportamentului indezirabil. În cazul în care o consecinŃă nu poate fi aplicată
imediat (de exemplu dacă trebuie să plecaŃi de acasă) atunci va trebui să o anunŃaŃi imediat după
producerea comportamentului urmând ca ea să fie aplicată la momentul oportun.

Regula 5
ConsecinŃele negative trebuie să fie aplicabile! Va trebui să formulaŃi doar consecinŃe pe care sunteŃi
capabilă să le aplicaŃi. GândiŃi-vă care sunt acestea!

Regula 6
ConsecinŃele negative trebuie aplicate regulat! Regularitatea apariŃiei consecinŃelor este premisa
decisivă pentru menŃinerea comportamentului corespunzător al copilului. Doar prin intermediul
consecinŃelor negative aplicate constant, copilul va învăŃa care este comportamentul netolerat.
F12: Ghid pentru părinŃi: AplicaŃi consecinŃele naturale când nu sunt respectate regulile! (P. 2/4)

Regula 7
ElaboraŃi pentru fiecare regulă şi cerinŃă consecinŃele negative naturale care vor urma, în cazul
nerespectării lor! ConsecinŃele naturale sunt acele consecinŃe care decurg din comportamentul reali-
zat. Aceste consecinŃe trebuie să aibă în vedere caracteristicile menŃionate în regulile 4–6 (promptitu-
dinea reacŃiei, posibilitatea aplicării, caracterul sistematic).
ConsecinŃele negative naturale pot avea următoarele forme:
• Compensarea - paguba sau situaŃia provocată de comportamentul problematic va trebui reparată
sau compensată, astfel turnuleŃul distrus al fratelui este reconstruit, ceaiul vărsat este şters, oglinda
aruncată pe jos este ridicată. În cazul în care copilul refuză, îi veŃi limita spaŃiul de joacă şi vă veŃi
asigura că pagubele sunt compensate; construiŃi împreună cu copilul turnul dărâmat conducându-i
mâna, conduceŃi-i mâna să şteargă ceaiul vărsat. Ca şi consecinŃă puteŃi să-l excludeŃi pe copil din
situaŃie sau să-i retrageŃi unele privilegii.
• Excluderea din situaŃie - copilul va fi exclus pentru un scurt timp din situaŃia în care a avut loc
comportamentul problematic, va părăsi camera în care se joacă fratele său sau este exclus din jocul
comun deoarece nu poate respecta regulile. Prin excludere, comportamentul problematic este în primul
rând întrerupt. Această metodă este eficientă atunci când excluderea este trăită de copil ca fiind
neplăcută. Durata excluderii va fi stabilită înainte şi nu va fi prea lungă, copilul va avea posibilitatea de
a pune capăt excluderii dacă consideră că poate să respecte de acum încolo regulile.
• Retragerea întăririi şi a privilegiilor - copilului dumneavoastră îi vor fi retrase întăriri şi privilegii
legate de comportamentul problematic: copilul primeşte desert doar dacă a mâncat tot; prietenul nu
poate fi vizitat decât dacă temele au fost terminate; jucăriile care nu au fost adunate sunt puse într-un
sac şi ascunse pentru o vreme în pivniŃă. Este recomandat să retrageŃi privilegii zilnice, care nu se află
la o distanŃă prea mare în timp de comportamentul problematic (de exemplu nu este prea eficient să
anulaŃi mersul la cinematograf).
• Restrângerea spaŃiului de joc - Aceasta are o semnificaŃie mai mare în cazul copiilor mici. Nu
aplicaŃi consecinŃa negativă verbal, ci prin propriile acŃiuni, dirijaŃi mâna copilului către pantofii care
trebuie aşezaŃi la loc, etc.

Regula 8
AplicaŃi întăririle negative în mod calm. Acest lucru nu este uşor! GândiŃi-vă însă că Ńipatul nu
reprezintă o măsură educativă eficientă, el nu este decât o descărcare a tensiunii dumneavoastră. Dacă
aplicaŃi consecinŃa negativă cu calm, atunci ea va fi mai eficientă.

Regula 9
AplicaŃi consecinŃele negative când comportamentul problematic s-a încheiat! Când copilul
dumneavoastră şi-a bătut fratele sau a aruncat un joc din cauza furiei (comportamentul problematic s-a
încheiat), procedaŃi în felul următor:
1. numiŃi mai întâi regula încălcată (de exemplu: „Nu ai voie să-l baŃi pe fratele tău!”);
2. oferiŃi copilului posibilitatea să-şi justifice comportamentul („El mi-a luat jucăria!”);
3. motivaŃi încă odată regula instituită („Acesta nu este un motiv suficient ca să-l baŃi!”);
4. aplicaŃi întărirea negativă („ÎŃi vei cere scuze şi vei rămâne zece minute în camera ta!”).
Dacă mai există neclarităŃi (de exemplu: a luat fratele jucăria sau nu?) atunci clarificaŃi-le după
aplicarea consecinŃei negative.
F12: Ghid pentru părinŃi: AplicaŃi consecinŃele naturale când nu sunt respectate regulile! (P. 3/4)

Aplicarea consecinŃei negative când comportamentul problematic este în desfăşurare. Când


copilul refuză să-şi pună lucrurile în ordine procedaŃi în felul următor:
1. repetaŃi solicitarea, respectiv indicaŃi copilului abaterea de la regulă. („Dacă nu îŃi faci ordine în
cameră nu vei putea urmări filmul!”). OferiŃi copilului posibilitatea de a se pronunŃa cu privire la
problemă.
2. în cazul în care copilul respectă regula va trebui lăudat („Ce bine că Ńi-ai făcut curat în cameră,
acum vei putea urmări filmul!).
3. în cazul în care copilul nu respectă regula aplicaŃi consecinŃa negativă, ea trebuie să fie dusă până
la capăt („Nu ai făcut ordine în cameră, de aceea nu ai voie să vezi filmul!”). CitiŃi încă o dată în
ghidul pentru părinŃi F08, modul în care puteŃi formula cerinŃele în mod eficient.

Regula 10
Nu purtaŃi discuŃii îndelungi cu copilul! Copilul dumneavoastră va trebui să aibă posibilitatea de a se
exprima cu privire la situaŃia creată, pentru a evita eventualele percepŃii denaturate ale problemei, însă
nu purtaŃi discuŃii referitoare la regula în sine! În cazul în care acest lucru va fi necesar, purtaŃi aceste
discuŃii în mod calm şi nu imediat după apariŃia comportamentului problematic.

Regula 11
AlegeŃi două cerinŃe sau reguli familiale. AplicaŃi în cazul acestora consecinŃele enumerate şi notaŃi
experienŃele pe care le-aŃi avut.
F12.1: ConsecinŃele respectării şi nerespectării regulilor (P. 1/1)

ConsecinŃe
CerinŃă / regulă
Când regula este respectată Când regula NU este respectată
F12.2: Ruperea cercului vicios (P. 1/1)

Regula/cerinŃa
formulată
de părinŃi

Repetarea
cerinŃei si
anunŃarea Nu Da
Este Recompensă
consecinŃei ascultată?
negative.

Este Da
ascultată? Recompensă

Nu

Aplicarea
consecinŃei
negative.
F12.3: În familia noastră totul este bine stabilit (P. 1/1)

Regula 1:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Regula 2:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

În fiecare seară discut cu părinŃii despre cât de bine am reuşit să respect regulile.
Verde: Am respectat regula
Roşu: Nu am respectat regula

Ziua
săptămânii

Regula 1

Regula 2

Dacă nu am respectat regulile se întâmplă următorul lucru:

Pentru regula 1:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Pentru regula 2:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și