Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritara 6 - Educație și competențe .


Obiective Specifice: O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;
O.S.6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;
O.S.6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Codul proiectului: POCU/379/6/21/124185
Titlul proiectului:“ CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!”
Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Parteneri: Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Cod SMIS 2014+:124185

Nume expert: VIRSTA ANA


Functie in proiect: Expert dezvoltare si pilotare curs „Program antreprenorial in ingineria
mediului”
Data: 28.02.2021
Semnatura:
Draft. Nr…4

Program antreprenorial in Ingineria mediului

BUCURESTI, Februarie 2021


STRUCTURA
Modulul 1- Antreprenorul si crearea strategiei firmei (caracteristici si competente,
elementele profilului antreprenorial)
Modulul 2 – Contextul socio-economic aferent domeniului de licenta (analiza contextului
economic la nivel national si european, inovatia si oportunitatile pietei, specificul
domeniului de licenta in mediul de afaceri)
Modulul 3- Management si dezvoltarea afacerii ( lansarea unei afaceri-motive si
conditii; identificarea ideii de afaceri sustenabile si de succes, evaluarea ideii de afaceri,
evitarea greselilor comune si modalitatile de lansare a unei afaceri, operatiunile financiare
si contabile)
Modulul 4-Marketingul in afaceri, inovatia si tehnologia informatiei (marketing-
definitie,functii si principii de baza, proiectarea sistemului de distributie, promovarea
firmei si a ofertelor sale, elementele de noutate, inovatie, utilizarea tehnologiei informatiei
in procesele de business)
Modulul 5 – Strategiile de dezvoltare si riscurile afacerii (realizarea si dezvoltarea
strategiei, temenele, riscurile operationale si financiare)
Modulul 6 – Resursele umane si managementul lor (planificarea necesarului, recrutarea si
selectia, perfectionarea resurselor)
Modulul 7 – Planul de actiune si structura firmei si aspecte legale specifice in functie de
domeniul de licenta( surse de finantare ale firmelor, autofinantarea, aporturile de capital,
imprumuturi, formele legale de organizare, cadrul legal pentru organizarea activitatii
intreprinzatorilor, infiintarea si autorizarea firmei)
Modulul 8 – Planul de afaceri (definirea si continutul unui plan de afaceri, etapele de
realizare si continutul unui plan de afaceri, dezvoltarea si respectarea unui plan de afaceri)

NOTA: Continutul acestui material serveste exclusiv procesului de formare, in scopul


dobandirii unor competente prin prezentarea unor cunostinte existente. Nu contine rezultate a
unor cercetari care ar putea schimba conceptual domeniul abordat şi nu revendică
originalitate.
Competentele vizate: initierea unei afaceri, organizarea activitatii afacerii, strategia de
marketing, negocierea contractelor, politica de promovare, finantarea unei afaceri,
dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii, managementul resurselor umane, fiscalitatea
afacerii, strategiile de dezvoltare si riscurile afacerii, logistica necesara derulatii afacerii,
aspectele legislative ale afacerii si planul de afaceri
Modulul 4- Marketingul in afaceri, inovatia si tehnologia informatiei ( marketing-
definitie,functii si principii de baza, proiectarea sistemului de distributie, promovarea
firmei si a ofertelor sale, elementele de noutate, inovatie, utilizarea tehnologiei informatiei
in procesele de business)

Etapele elaborării planului de marketing:

Clarificarea şi notarea a ceea ce anume doriţi să realizaţi. Această etapă vă oferă câteva idei la
care să reflectaţi şi întrebări la care să răspundeţi pentru a vă permite clarificarea şi precizarea
rezultatului dorit.
b) Evaluarea rezultatului dorit. În această fază se va evidenţia importanţa identificării profitului şi
a cifrei de afaceri, elemente cu rol important în ceea ce priveşte aprobarea planului sau obţinerea
finanţării;
c) Identificarea consecinţelor pe carele v a avea planul de marketing;
d) Stabilirea pieţei ţintă;
e) Evaluarea comportamentului consumatorilor vizaţi;
f) Stabilirea punctului forte;
g) Evidenţierea modalităţilor de comunicare cu audienţa ţintă;
h) Stabilirea bugetului de marketing;
i) Evaluarea eficienţei planului de marketing
Planul de marketing este conceput de către compartimentul de marketing, utilizând informaţiile
celorlalte compartimente, orientat după obiectivele specifice ale firmei şi misiunea ei, şi cuprinde
următoarele secţiuni: rezumatul, zona de activitate şi descrierea pieţei, auditul de marketing,
concurenţa, analiza SWOT, obiectivele de marketing, strategiile de marketing, programul de
marketing, bugetul de marketing, implementarea planului de marketing, controlul şi adaptarea
acestuia, precum şi anexele.
I. Prezentarea succintă a firmei printr-o descriere a obiectivelor activităţii şi a produsului sau
serviciului oferit.
zona
respectivă. În descrierea obiectului de activitate menţionaţi volumul de vânzări
şi piaţa vizată. Scoateţi în evidenţă realizările obţinute.
în
domeniu şi care vă îndreptăţesc să conduceţi o astfel de afac ere. Menţionaţi informaţii
asemănătoare despre partenerii din afacere şi despre ceilalţi membri ai echipei de conducere.
II. Ideea de bază (deseori numită „declaraţia de intenţie”) şi obiectivele firmei
Declaraţia de intenţie este formulată în termeni rela tiv abstracţi, cum ar fi: supravegherea
copiilor în condiţii deosebite;
Obiectivele sunt formulate în termeni concreţi, cum ar fi: „supravegherea copiilor în condiţii
optime, din oraşul X şi creşterea numărului de înscrieri cu 25% în 12 luni”.
III. Prezentarea echipei de conducere
tructură partenerială sau societate pe acţiuni;
-urile acestora pot fi anexate în secţiunea
„Anexe”;

calificare a acestuia;

IV. Obiectivele principale şi strategii în domeniul marketingului


Zona de activitate şi descrierea pieţei vizează:
1. descrierea zonei de activitate din prezent sau viitor:
- dacă nu v-aţi ales o zonă în care să vă desfăşura ţi activitatea, menţionaţi anumite zone sau
amplasamente pe care le aveţi în vedere, precum şi criteriile pe baza cărora veţi alege una din
acestea. Trebuie să luaţi în considerare: apropierea de client, posibilităţ ile de parcare, accesul la
mijloacele de transport, personalul disponibil, depozitarea şi deplasarea mărfii, respectarea
legislaţiei (administrative, siguranţei individuale, sănătăţii), paza şi posibilităţile de extindere;
aspecte negative care ar afecta a ctivitatea de vânzare (cum ar fi lipsa unui spaţiu de parcare
adecvat).
Încercaţi să oferiţi soluţii pentru aceste probleme. Nu uitaţi că nici o zonă nu este perfectă.
Încercaţi să transformaţi dezavantajele în avantaje;
- planul pentru o posibilă extinder e. Intenţionaţi să schimbaţi zona ? Veţi oferi şi alte produse sau
servicii pe măsură ce activitatea va lua amploarea ? Veţi angaja personal ?
Care este modul de contactare al clienţilor, în cazul în care activitatea desfăşurată nu implică
deplasarea clienţilor la sediul firmei ? Cum se va realiza schimbul de produse sau servicii ? De
exemplu, în cazul în care vă desfăşuraţi activitatea în domeniul consultanţei, vă oferiţi serviciile
de acasă sau la sediul clientului ? Dacă produsul sau serviciul sunt comer cializate prin
intermediul cataloagelor de vânzări sau pe Internet, menţionaţi modalitatea în care clienţii vor
beneficia de produsul şi/sau serviciul firmei.
2. identificarea şi descrierea scurtă a indust riei în care afacerea se înscrie;
3. tendinţele la nivel naţional şi internaţional în acest sector ;
4. caracteristicile specifice ale pieţei
5. cele mai importante aplicaţii ale produsului/serviciului ;
6. preferinţele consumatorului ;
7. preţurile practicate (tendinţe şi elasticitate) .
Piaţa-ţintă – reprezintă un segment de piaţă selectat, asupra căruia firma îşi concentrează
eforturile şi acţiunile de marketing. Pentru fiecare segment -ţintă compania va elabora un
program special de marketing.
Fiecare categorie de potenţiali cumpărători constituie o piaţă -ţintă, căreia i se oferă un anumit
produs, la un preţ adecvat caracteristicilor produsului, într -un anumit canal de distribuţie şi cu o
promovare potrivită.
Planul de marketing poate analiza o piaţă regională, naţională sau internaţională.
În concluzie, pentru reuşita în comercializarea eficientă a oricărui produs, este esenţial ca toate
eforturile să se concentreze spre piaţa -ţintă.
Auditul (analiza) de marketing – reprezintă o examinare sistematică şi periodică a mediului de
marketing, strategiile şi act ivităţile de marketing ale firmei, în scopul de a recomanda un plan de
acţiune pentru îmbunătăţirea performanţelor de marketing ale acesteia.
Definirea obiectivelor şi elaborarea unor strategii de marketing adecvate presupun
desfăşurarea prealabilă a unui audit de marketing.
Analiza mediului cuprinde auditul extern şi auditul intern.
Auditul extern se referă la variabilele externe asupra cărora f irma nu are controlul direct 5: -
factori politici: gradul de protecţie a persoanei şi proprietăţii, legislaţia, sistemul de impozite şi
taxe, constrân gerile locale, sistemul politic şi obiectivele lui, politica de comerţ internaţional,
politica de investiţii ş.a.
- factori economici: evoluţia PIB-ului, nivelul de trai, puterea de cumpărare a populaţiei, şomajul,
inflaţia, blocajul financiar, perspectivele creşterii economice, fluxurile internaţionale de capital
dinspre şi înspre piaţă, preţurile energiei elec trice, ale materiilor prime etc.;
- factori socio-culturali: nivelul de educaţie al diferitelor segmente ale populaţiei,
comportamentul social, emigrare/imigrare, distribuţie pe vârste a populaţiei, caracteristicile
psihoculturale ale naţiunii, tradiţii, obiceiuri, religie, probleme de educaţie, probleme de mediu
ş.a.
- factori tehnologici: noile descoperiri în domeniul ştiinţific, caracteristici ale tehnologiei
producţiei, disponibilitatea resurselor, viteza transferului tehnologic, tehnologii şi echipamente
moderne;
- Piaţa: mărime, dezvoltare, tendinţe, produse sau servicii atractive, preţuri, practice comerciale,
reglementări de piaţă, canale de distribuţie, localizare geografică, mij loace şi tehnici de
comunicaţie etc.;
- Competitori: cote de piaţă, principalii concurenţi, mărci de produse, metode de marketing
utilizate, posibilităţi de diversificare a produse lor.
Auditul intern are în vedere următoarele variabile interne mai mult sau mai puţin controlabile de
către companie:
-financiari ai firmei: volumul şi structura vânzărilor, cote de piaţă,
organizarea activităţilor de marketing, variabilele mixului de marketing etc.;

Concurenţa
Când analizaţi mediul concurenţial al afacerii trebuie să determinaţi punctele slabe ale
concurenţilor şi modul în care pot fi exploatate acestea. În plus va trebui să aveţi în vedere că
trebuie să conferiţi produsului/serviciului oferit acele caracteristici necesare obţinerii succesului
pe piaţă.
Trebuie identificată concurenţa în mod concret şi corect. De exemplu, faptul că cineva vinde
acelaşi produs ca şi dumneavoastră nu înseamnă neapărat ca vă este competitor, po ate că vinde
pe o piaţă diferită sau într-o zonă geografică diferită, aşa cum faptul că cineva vin de un alt
produs nu înseamnă că nu vă poate fi competitor (el poate vinde un produs substituibil, de
exemplu cazul untului şi margarinei).
Avantajele elaborării unui studiu al mediului concurenţial sunt următoarele:
Aflaţi care este poziţia firmei dumneavoastră pe piaţă, motivul pentru care consumatorii vă
preferă produsele. Ulterior veţi face cunoscută această poziţie într -un mod eficient, pentru a
câştiganoi clienţi.
Studiul problemelor actuale şi al ofertei concurenţei poate genera idei noi pentru îmbunătăţirea
produsului pe care îl oferiţi.
Puteţi afla că există anumite categorii de consumatori ale căror cerinţe nu sunt satisfăcute.
De exemplu, dacă intenţionaţi să produceţi şi să distribuiţi delicatese culinare, puteţi constata că

Bibliografie:
1. C. Florescu, P. Mâlcomete, N. Al. Pop (coord.) – Marketing. Dicţionar explicativ , Ed.
Economică, Bucureşti, 2003, p.523 J
2. . Westwood – Planul de marketing pas cu pas , Ed. Rentrop & Straton, Bucureşti, 1999, p. 9
3. www.rubinian.com/marketing

S-ar putea să vă placă și