Sunteți pe pagina 1din 1

VASLUI, STR. A.

DONICI
NR. 2, CAM 33-34
TEL. 0235 315008
E-MAIL: usdidacticavaslui@yahoo.com

VIZAT SE ACORDĂ ÎMPRUMUTUL,

C.F.P. pentru suma de __________ lei in suma de _________________ lei

Data _____________________
Contabil, Director Executiv,

CERERE DE ÎMPRUMUT
Nr.__________ din data de _______________

Subsemnatul (a) ___________________________________________________,


membru al C.A.R. DIDACTICA I.F.N., fiul (fiica) lui ___________________________ și al
______________________, născut(a) în localitatea ____________________________,
județul ____________________ la data ____________, cu domiciliul în
________________________ str. ______________________, nr. ______, bloc ________,
scara _____, et. ____, ap. _____, județul ________________________, tel. acasă
_______________ tel. mobil _______________ posesor al BI ( CI ) seria ______ nr.
______________ eliberat de ____________________ la data de _________________
CNP ___________________________, angajat la ______________________________
___________________________________________________________ având funcția
_________________________________ pe o perioada nedeterminata/determinata de
______, tel.serv. _________________________ cu un venit lunar de _____________ lei și
cheltuieli lunare din care:
- rate la alt C.A.R. sau alte instituții financiare __________ lei,
- cumpărări în rate ________ lei.
Solicit un împrumut în suma de (în cifre) _______________ lei, (în litere)
_______________________________________ pe termen de________ luni consecutive.
Subsemnatul _______________________________________________, declar că
toate datele de mai sus sunt reale, orice afirmație neadevărată constituind fals în declarație
ceea ce atrage răspunderea penală potrivit Codului Penal.
Anexez: - copie xerox B.I.(C.I.), adeverință de venit a împrumutatului și adeverințele
angajament ale giranților, copie xerox B.I. ( C.I. ) giranți.
GIRANT 1- numele și prenumele_________________________ semnătura____________
GIRANT 2- numele și prenumele ________________________ semnătura ___________
SEMNATURA SOLICITANTULUI ______________________ DATA __________________