Sunteți pe pagina 1din 10

ELEMENTE DE CALCUL FINANCIAR

2. 1 PROCENTE

Punerea problemei
Deseori în practica cotidiană se foloseş
foloseşte termenul de „procent" pentru a exprima
modificările survenite în evoluŃ
evoluŃia unui fenomen.

De exemplu, se
se spune că producŃ
producŃia unei fabrici a crescut cu 5 procente, preŃ
preŃul unui obiect s-
s-a micş
micşorat cu 15 procente,
procente,
dobânda acordată de o bancă pentru depozitele populaŃ
populaŃiei a crescut cu 2 procente etc.

OBSERVAł
OBSERVAłIE

În fiecare dintre aceste afirmaŃ


afirmaŃii se realizează în fapt o comparaŃ
comparaŃie între două valori ale unei aceleiaş
aceleiaşi mărimi.
mărimi.

Valoarea la care se face raportarea procentuală se numeş


numeşte valoare de bază.

Valoarea care se compară cu valoarea de bază se numeş


numeşte valoare procentuală.
Procentul
În general valoarea de bază (a) se asociază cu 100,
100, iar valoarea procentuală (b) se asociază cu un număr „p".
Astfel, avem următoarea aşezare a datelor:
datelor:

a..............................100
..............................100,, (*)
valoarea − de − bază 100 b p
b............................. P sau = ⇔ =
( 1) valoarea − procentuală p a 100

♦ DEFINIłII:
• Un raport de forma p/100 , p > 0 se numeş
numeşte raport procentual.

• p/100 se notează p % şi citeşte „p la sută".


se citeş

• 1/100 numeşte procent,


se numeş iar: p/100 reprezintă p procente.
procente.

Egalitatea (1) rezultată


rezultată din compararea valorii de bază cu valoarea procentuală dă posibilitatea
posibilitatea aflării uneia din valorile a,
a, b,
b, p

dacă se cunosc două dintre ele după cum urmează:


urmează:
AFLAREA A p % DINTR-UN NUMĂR

Pentru a determina p % dintr


dintr-un număr a se procedează astfel:
astfel:
a) Se aplică regula de trei simplă problemei: „dacă a corespunde lui 100, atunci
atunci cât este b care
corespunde numărului p?"
p?"
Datele se aranjează astfel:
astfel: a ......................... 100

b=? ......................... p b= a · p/100


b) Se înmulŃ obŃine b = p/100 · a.
nmulŃeşte p/100 cu numărul a şi se obŃ

Exemplu:
Din salariul de 7 540 000 lei, un angajat contribuie la fondul de
de asigurări sociale şi de sănătate cu 7 %.
%.
Cu ce sumă contribuie salariatul?
salariatul?
SoluŃ
SoluŃie
Vom rezolva problema prin două procedee:
procedee:
a) Se foloseş
foloseşte regula de trei simplă după modelul schemei (*) aş
aşezând datele astfel: 7 540 000.............................100
000.............................100
b ....................... 7
de unde b= 527 800 lei

b) Se determină cât reprezintă 7/100 din 7 540 000 lei efectuând 7/100 ·7 540 000 , de unde b= 527 800 lei
AFLAREA NUMĂRULUI CÂND SE CUNOAŞTE p % DIN EL .
Exemplu:
După o reducere de 20 % preŃ
preŃul unui tricou este de 360 000 lei. Care a fost preŃ
preŃul înainte de reducere?

SoluŃ
SoluŃie

a) Fie a preŃ
preŃul iniŃ
iniŃial al tricoului. Atunci noul preŃ
preŃ reprezintă 80/100 din preŃ
preŃul iniŃ
iniŃial
Aşadar, 360 000 = 80/100 · a. De unde a= 360 000 ·100/80=450 000 lei