Sunteți pe pagina 1din 23

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 151 DE POSTURI VACANTE

DE CONSILIER DE PROBAŢIUNE, SESIUNEA DECEMBRIE 2020 – IULIE 2021

MOTIVARE SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR LA BAREM

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. c) și art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2140/C/2016, în urma motivării
rezultatelor soluţionării contestaţiilor la baremul de notare de către comisia de soluționare a contestațiilor, comisia de organizare a concursului
și de repartizare pe posturi comunică următoarea motivare:X

 
Nr. Nr. Nr. Nr. întrebării din Motivare soluție comisie de contestație Soluția
întrebări întrebări întrebări Grila 4 comisiei de
i din i din i din contestații
Grila 1 Grila 2 Grila 3
8 7 2 10 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
Funcționar public, în sensul legii penale, este A și C prin raportare la dispozițiile art. 175 alin (1) lit. a) și c) din
persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu Codul Penal.
sau fără o remunerație: Art. 175 din Codul penal se regăsește în bibliografia de concurs la
A. exercită atribuții și responsabilități, stabilite în punctul 10, unde este indicat Titlu X - Înțelesul unor termeni sau
temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii expresii în legea penală, art. 172 – art. 187 din Codul penal.
legislative, executive sau judecătorești;
B. exercită o funcție privată de orice natură;
C. exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în
cadrul unei regii autonome, atribuții legate de
realizarea obiectului de activitate al acesteia.

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Pagina 1 din 23
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
6 10 3 15 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
De la data liberării condiționate, condamnatul este A și B prin raportare la dispozițiile art. 99 alin (3), respectiv art.
supus unui termen de supraveghere: 100 alin (6) din Codul Penal.
A. de 10 ani, în cazul detențiunii pe viață; Art. 99 alin (3), respectiv art. 100 alin (6) din Cod Penal se regăsesc
în bibliografia de concurs la punctul 10, unde este indicat Titlul III,
B. cuprins între data liberării condiționate și data
art. 83 – art. 106 din Codul penal.
împlinirii duratei pedepsei, în cazul pedepsei
închisorii;
C.de 15 ani, în cazul detențiunii pe viață.

20 27 24 25
Este considerată corectă doar varianta de răspuns indicată la litera RESPINSE
În cazul săvârșirii unor abateri disciplinare de către C prin raportare la dispozițiile art. 74 alin (1) din Legea nr.
personalul de probațiune, pot fi aplicate 123/2006 privind statutul personalului de probațiune, cu
următoarele sancțiuni disciplinare, în funcție de modificările și completările ulterioare. Astfel, varianta de răspuns
gravitate: indicată la litera C corespunde art. 74 alin. (1) lit. d), variantele de
răspuns de la literele A și B fiind incorecte în raport cu textul de
A.avertismentul verbal sau mustrarea; lege menționat anterior.
B.diminuarea salariului de bază cu 5%-10% pe o
perioadă de maximum 3 luni;
C.suspendarea din funcție pe maximum 6 luni.

28 32 30 34 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE


Precizați care dintre următoarele enunțuri sunt B și C.
adevărate: Referirea la concepția lui G. Tarde este realizată în Manualul de
A. în concepția lui Durkheim, anomia poate fi probațiune, la pag. 113, primul paragraf - comportamentul
identificată și cu absența totală a normelor, criminal se datorează imitației carierei de delincvent.
reprezentând o situație specială în care lipsa de Capitolul privind principalele teorii etiologicele ale devianței și
eficiență și funcționalitate a normelor și a instituțiilor crimei, pagina 106 – 120, se regăsește la punctul 9 din bibliografia
de control social provoacă derută și dezorientare; de concurs, astfel cum a fost modificată prin anunțul publicat pe
B. Merton clasifică grupurile sociale după site-ul Ministerului Justiției în secțiunea alocată concursului.
echilibrul care se stabilește între scopurile urmărite și
mijloacele de a le atinge;
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 2 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
C. în concepția lui Tarde, comportamentul
criminal se datorează imitației carierei de delincvent.
14 11 5 13 Este considerată corectă doar varianta de răspuns indicată la litera RESPINSE
Fapta este săvârșită din culpă atunci când A prin raportare la dispozițiile art. 16 alin (4) lit. a) Cod Penal.
făptuitorul:
A. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l Răspunsul de la litera B nu este considerat corect având în vedere
acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; dispozițiile art. 16 alin (4) lit. b) Cod Penal unde se prevede că
B. nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia fapta este săvârșită din culpă atunci când făptuitorul nu prevede
să îl prevadă; rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă, având în
C. prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l vedere că în enunțul de la litera B lipsește condiția ca făptuitorul
urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. să poată prevedea rezultatul faptei sale.

50 47 36 42 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE


Este cercetat potrivit regulilor de procedură A și C, prin raportare la prevederile art. 504 alin. (2) Cod de
speciale, aplicabile în cauzele cu infractori minori: procedură penală coroborate cu prevederile art. 113 alin. (1) Cod
A. suspectul care avea 16 ani la data comiterii penal care reglementează limitele răspunderi penale la minor.
faptei, chiar dacă a devenit major în cursul urmăririi Astfel, se ia în considerare că la data săvârșirii faptei persoana
penale, în anumite condiții; avea vârsta care atrage răspunderea penală, precum și calitatea de
B. suspectul în vârstă de cel mult 21 de ani la suspect, respectiv se face precizarea că pe lângă aceste elemente
data comiterii faptei, dacă procurorul apreciază este necesară și îndeplinirea anumitor condiții pentru ca procedura
necesar; să fie aplicată.
C. suspectul care avea 14 ani la data comiterii
faptei, în anumite condiții.

38 40 39 39 Răspunsul indicat ca fiind corect, respectiv litera C este singurul ADMIS


DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 3 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
Punerea în executare a măsurilor educative care conține informații relvante din perspectiva condițiilor în care
neprivative de libertate se face: se pune în executare măsura educativă neprivativă de libertate.
A. imediat după pronunțarea hotărârii în primă Pe de altă parte, din rațiuni de rigoare a corelației dintre enunțul
instanță; întrebării și variantele de răspuns, respectiv prin raportare la
B. în ziua rămânerii definitive a hotărârii; prevederile art. 511 din Codul de procedură penală, apreciem că
C. la termenul stabilit, cu chemarea serviciului de varianta C indicată ca și corectă este incompletă sub aspectul
probațiune. elementelor pe care le conține (termenul stabilit, chemarea
serviciului de probațiune), elemente care sunt precizate în mod
limitativ, adică nu este menționată existența sau posibilitatea
existenței și a altor condiții pentru punerea în executare a unei
măsuri educative, astfel cum sunt stabilite prin art. 511 din Codul
de procedură penală. În concluzie, procedura punerii în executare
a măsurilor neprivative de libertate nu poate fi considerată
îndeplinită doar cu chemarea (citarea) serviciului de probațiune la
termenul stabilit.
În aceste condiții s-a procedat la anularea grilei.

10 9 6 12 Este considerată corectă doar varianta de răspuns indicată la litera RESPINSE


Instanța înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin A prin raportare la dispozițiile art. 64 alin (5) lit. b) din Codul
muncă în folosul comunității cu un număr Penal.
corespunzător de zile cu închisoare, dacă:
În cadrul contestațiilor la barem s-a susținut că și litera C ar fi
A. persoana condamnată săvârșește o nouă
corectă, însă enunțul de la litera C face referire la situația în care
infracțiune, descoperită înainte de executarea
persona nu execută obligația de a presta o activitate în folosul
integrală a obligației de muncă în folosul comunității;
comunității, enunț care este incomplet deoarece nu include și
B. persoana condamnată execută obligația de referire la faptul că această neexecutare trebuie să se facă prin
muncă în folosul comunității în condițiile stabilite de raportate la condițiile stabilite de instanță, astfel cum este
instanță; reglementat de art. 64 alin. 5 lit. a) din Codul penal.
C. persoana nu execută obligația de a presta o
activitate în folosul comunității.
24 29 35 28 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
Măsura educativă a asistării zilnice: B și C, astfel:
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 4 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
A. constă în controlarea și îndrumarea minorului - dispozițiile art. 120 alin (1) din Codul Penal pentru varianta B de
în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă răspuns,
între 2 și 6 luni; - respectiv art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Codul Penal coroborat
B. constă în obligația minorului de a respecta un cu art. 69 alin (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea
program stabilit de serviciul de probațiune, cu pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative
includerea interdicțiilor impuse minorului pe durata de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
măsurii educative; penal, pentru varianta C de răspuns.
C. presupune stabilirea unui program care să
includă orarul și condițiile de desfășurare a
activităților, cu consultarea minorului, pe o durată
cuprinsă între 3 și 6 luni.
43 39 49 50 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
În sensul Regulamentului de aplicare a Legii nr. B și C, potrivit prevederile art. 1 lit. b) din Regulamentul de
253/2013, sunt instituții din comunitate: aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
A. toate societățile comerciale și măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate
instituțiile de învățământ; dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat
B. unele societăți comerciale și lăcașurile prin HG 604/2016, cu precizarea că la litera B se face distincția că
de cult; nu toate societățile comerciale sunt incluse în categoria
C. unitățile medicale. instituțiilor din comunitate.

37 43 48 47 Varianta de răspuns indicată la litera B este corectă prin raportare RESPINSE


Potrivit prevederilor Legii nr. 302/2004, pe durata la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind
supravegherii executării măsurilor de probațiune, cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 5 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
informațiile care ar putea duce la modificarea sau modificările și completările ulterioare.
revocarea acestora se comunică statului străin de
către: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în
A. președintele curții de apel care a dispus materie penală, cu modificările și completările ulterioare, cu art.
recunoașterea hotărârii; 220 – 227 se regăsește în cuprinsul bibliografiei de concurs, la
B. judecătorul delegat cu executarea;
punctul 5, unde a fost inclusă și o legătură către o platformă de
C. serviciul de probațiune care supraveghează
executarea. legislație, cu scopul de a facilita candidaților accesul la actele
normative incluse în bibliografie, fiind astfel exclusiv o sursă de
informații, fără a deveni parte a bibliografiei propriu zise. De
altfel, candidații au libertatea de a consulta legislația indicată în
bibliografie utilizând orice surse de informații doresc, în limitele
precizării din finalul anunțului de concurs, respectiv: În vederea
pregătirii pentru concurs, candidații vor consulta lucrări de
specialitate juridică actualizate în raport cu actele normative în
vigoare la data publicării anunțului de concurs.

23 22 21 23 Prin raportare la definițiile asistării și consilierii cuprinse în RESPINSE


În definirea demersurilor de asistare și consiliere secțiunea Dezvoltarea personală a consilierului de probațiune și
realizate de către consilierul de probațiune, sunt rolul ei în activitatea de asistență și consiliere, Manualul de
adevărate afirmațiile: probațiune inclus în bibliografie, paginile 193 – 194 se poate
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 6 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
A. asistarea este demersul specializat de acordare constata că în esență toate cele 3 variante de răspuns pot fi ADMISĂ pentru
de ajutor de către o persoană specializată unei alte corecte, fapt ce conduce la anularea grilei. candidații care
persoane aflate în imposibilitate de a-și rezolva au menționat
problemele; Astfel: că toate
- definiția asistării cuprinsă în ultimul paragraf, pagina 193, variantele
B. dacă avem în vedere raportul gen-specie, atunci corespunde variantei A de răspuns; sunt corecte
consilierea este specia, iar asistarea este genul; - în al doilea paragraf de la pagina 194 se regăsește răspunsul
C. asistarea, similar consilierii, este un proces de corect pentru varianta B;
întrajutorare, care se realizează printr-o serie de - din analiza primului paragraf, coroborat cu al doilea și ultimul
metode și tehnici. paragraf, pagina 194, se poate observa că definiția consilierii
respectiv a asistării cuprinde atât noțiunea de metodă cât și cea
de proces. De asemenea, din coroborarea primului și al doilea
paragraf, pagina 194, se desprinde ideea procesului de
întrajutorare, specific atât asistenței cât și consilierii. Chiar
dacă în paragraful al doilea, pagina 194, consilierea este
menționată ca o metodă/tehnică în procesul de asistare, rezultă
că și consilierea, similar asistării, presupune utilizarea anumitor
metode și tehnici care vizează analiza particularităților
personale și sociale în vederea formulării problemelor,
rezolvării acestora și facilitarea procesului decizional.

9 13 9 3 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera B RESPINSE


Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării prin raportare la dispozițiile art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul Penal.
unor drepturi constă în interzicerea exercitării:
A. dreptului de a ocupa funcția, de a exercita În cadrul contestațiilor la barem s-a susținut că și răspunsul de la
profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de litera A este corect, însă prin raportare la prevederile art. 66 alin
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 7 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, pentru o (1) din Codul Penal, perioada de aplicarea a unei pedepse
perioadă de până la un an; complementare este cuprinsă între unu și cinci ani.
B. dreptului de a conduce anumite categorii de
vehicule stabilite de instanță, pe o perioadă de la unu
la 5 ani;
C. dreptului persoanei condamnate, cetățean român,
de a locui în Bulgaria, după executarea pedepsei, dacă
infracțiunea a fost săvârșită, în parte, pe teritoriul
acestui stat.

27 23 17 20 Variantele indicate la literele A și C sunt corecte prin raportare la RESPINSE


Supervizarea, ca modalitate de formare profesională prevederile art. 383 din Legea nr. 123/2006 privind statutul
a personalului de probațiune, se adresează, printre personalului de probațiune, cu modificările și completările
altele: ulterioare, articol care prezintă categoriile supuse supervizării.
Faptul că procesul de supervizarea este prevăzut la două secțiuni
A. consilierilor de probațiune nou-angajați;
diferite în Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de
B. consilierilor de probațiune care revin în activitate probațiune, cu modificările și completările ulterioare, arată, în
după o absență de cel puțin 6 luni; plus, că procesul de supervizare este aplicabil, atât personalului
C. consilierilor de probațiune care obțin calificativul debutant, cât și, în anumite situații, personalului de probațiune
„slab” și „foarte slab” la evaluarea performanțelor definitiv.
profesionale individuale.

35 25 32 27 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera C RESPINSE


În situația în care instanța dispune obligația de a prin raportare la dispozițiile art. 67 alin. (1) și alin. (3) din Legea
urma un program de reintegrare socială, în cadrul nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioare, corelate
unei sancțiuni neprivative de libertate, printre cu art. 1466 alin. 1 și alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr.
demersurile specifice managementului de caz 1079/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 8 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
realizate de consilier, sunt și următoarele:
A. informarea persoanei supravegheate cu privire
la posibilitățile concrete de executare a obligației în
cadrul serviciului de probațiune, înainte de realizarea
evaluării inițiale;
B. monitorizarea modalității de derulare a
programului de reintegrare socială, doar dacă acesta
se derulează în afara serviciului de probațiune;
C. întocmirea unui raport de evaluare și
transmiterea către instanța de executare în cazul în
care, după aplicarea a două avertismente, consilierul
de probațiune manager de caz constată că persoana
supravegheată nu respectă obligația.

25 33 22 33 Din analiza coroborată a prevederilor art. 93 alin. (2) și art. 101 RESPINSE
Spre deosebire de suspendarea executării pedepsei alin. (2) Cod penal se poate constata că varianta corectă de
sub supraveghere, printre obligațiile care pot fi răspuns este C, respectiv obligația de a nu conduce anumite
dispuse în cazul liberării condiționate, se numără și: vehicule stabilite de instanță, care se regăsește doar în cazul
A. obligația de a urma un curs de pregătire liberării condiționate, respectiv la art. 101 alin. (2) lit. f) din Codul
școlară ori de calificare profesională; penal.
B. obligația de a nu părăsi teritoriul României,
fără încuviințarea instanței;
C. obligația de a nu conduce anumite vehicule
stabilite de instanță.

42 38 45 36 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 9 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
Sesizarea instanței de către judecătorul delegat cu B și C potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.
executarea, în vederea revocării amânării aplicării 253/2013, cu modificările și completările ulterioare.
pedepsei: În cuprinsul contestațiilor la barem se susține că este corect și
A. se poate face doar la propunerea serviciului de răspunsul de la litera A, însă prin raportare la prevederile legale
probațiune; menționate anterior se constată că această variantă nu este
B. este însoțită de un raport de evaluare întocmit corectă.
de consilierul de probațiune;
C. se face după consultarea raportului întocmit de
consilierul de probațiune.

39 48 40 46 Varianta de răspuns indicată la litera C este corectă prin raportare RESPINSE


Regimul de executare a măsurii educative a la prevederile art. 146 alin. (1) și alin 2) din Legea nr. 254/2013
internării într-un centru de detenție se stabilește: privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
A. de către directorul centrului; dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu
B. de către o comisie din care face parte un
modificările și completările ulterioare. Reținem că la alin. (1) este
reprezentant al serviciului de probațiune;
C. de către o comisie din care nu face parte un stabilită componența respectivei comisii și la alin. (2) este
reprezentant al serviciului de probațiune. reglementată posibilitatea invitării anumitor specialiști, în care
este prevăzut și un reprezentant al serviciului de probațiune.

31 17 23 18 Varianta de răspuns de la litera A este corectă ținând cont de RESPINSE


Termenul legal de 21 de zile de la data primirii faptul că termenul legal de 21 de zile de la data primirii solicitării
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 10 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
solicitării pentru evaluarea inculpatului de către pentru evaluarea inculpatului de către serviciul de probațiune se
serviciul de probațiune se aplică: aplică în cazul în care procurorul sau instanța de judecată solicită
A. în cazul în care procurorul sau instanța de serviciului de probațiune evaluarea unui inculpat (major sau minor)
judecată solicită serviciului de probațiune evaluarea – art. 33 alin. (3) și 38 alin. (3) din Legea nr. 252/2013, cu
inculpatului major; modificările și completările ulterioare.
B. și în cazul în care pe durata executării unei
măsuri educative neprivative de libertate judecătorul În cadrul contestațiilor la barem s-a susținut că și răspunsul de la
delegat cu executarea sau instanța de judecată litera C este corect, însă această variantă de răspuns este
solicită întocmirea unui referat de evaluare; incorectă deoarece face referire la respectarea termenului de 21
C. doar în cazul în care procurorul sau instanța de
de zile exclusiv în cazul în care procurorul sau instanța de judecată
judecată solicită serviciului de probațiune evaluarea solicită evaluarea pentru inculpatului minor.
inculpatului minor. În situația în care întocmirea unui referat de evaluare este
solicitată pe durata executării unei măsuri educative neprivative de
libertate termenul este de 14 zile de la primirea solicitării, fapt
care determină că și varianta B de răspuns este incorectă.
45 50 43 43 Varianta corectă este A prin raportare la prevederile art. 17 alin RESPINS
În cazul în care persoana vizată de o decizie a (4) Legea nr. 253/2013 cu modificările și completările ulterioare
consilierului de probațiune este nemulțumită de corelate cu prevederile art. 15 lit. f) din același act normativ.
aceasta:
A. poate face plângere la judecătorul delegat cu
executarea;
B. poate face contestație la instanța de
executare;
C. poate formula o plângere care suspendă
executarea deciziei.

47 49 46 38 Varianta corectă este cea de la litera C, având în vedere că potrivit RESPINSE


În sensul Recomandării CM/Rec (2010)1 a Anexei II la Recomandarea CM / Rec (2010) 1 - Glosar al termenilor
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 11 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
Comitetului de Miniștri către statele membre cu folosiți, legislația națională înseamnă nu numai legislația primară
privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului adoptată de legiuitorul național, ci și orice reglementări și norme
Europei, prin „legislație națională” se înțelege: obligatorii, precum și jurisprudența instanțelor și tribunalelor, în
A. doar legislația primară; măsura în care aceste norme sunt recunoscute de sistemul juridic
B. legislația adoptată pentru transpunerea unor național. Variantele de la literele A și B sunt formulate
documente internaționale; restrictiv/limitativ, referindu-se doar la singură categorie de
C. atât legislația primară, cât și alte norme norme, care nu definesc termenul de ”legislația națională” așa
obligatorii cum se solicită în enunțul grilei.

29 31 27 17 Varianta corectă este cea de la litera A, cu precizarea că sintagma RESPINSE


Printre efectele colaterale ale încarcerării, persoană privată de libertate este sinonimă cu sintagma persoană
identificate de Tonry și Petersila, sunt și încarcerată, conform paragrafului nr. 1 de la pagina 58 din
următoarele: Manualul de probațiune.
A. reducerea șanselor persoanei private de În cuprinsul contestațiilor la barem s-a susținut că și răspunsul de la
libertate de a-și găsi un loc de muncă; litera B ar fi corect. Varianta de răspuns de litera B face referire la
B. efecte pe termen scurt și mediu asupra efecte pe termen scurt și mediu, în condițiile în care în enunțul
sănătății fizice și mentale a persoanei încarcerate; grilei se solicită efectele colaterale (secundare, adiacente).
C. pericolul ca stilul de viață și valorile închisorii În bibliografie, în Manualul de probațiune (pag.58), efectele asupra
să nu fie exportate în societate sănătății fizice și mentale ale persoanei sunt prezentate ca efecte
pe termen lung, nu pe termen scurt și mediu, astfel cum sunt
formulate în enunțul de la litera B.
2 14 12 7 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri B și C prin raportare la dispozițiile art. 123 alin (3), lit. b) și c) din
educative neprivative de libertate săvârșește o nouă Codul Penal.
infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune
concurentă săvârșită anterior, instanța poate
dispune:
A. prelungirea măsurii educative luate inițial, față
de maximul prevăzut de lege pentru aceasta instanța
putând să aplice un spor de 2 ani;
B. înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 12 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
educativă neprivativă de libertate mai severă;
C. înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură
educativă privativă de libertate.
32 21 25 35 Variantele de răspuns de la litera A și litera C sunt corecte prin RESPINSE
Procedura de evaluare a persoanei private de raportare la prevederile art. 109 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.
libertate: 252/2013, cu modificările și completările ulterioare.
A. presupune realizarea unor propuneri, în urma
activității de evaluare, cu privire la obligațiile ce pot Procedura de evaluare a persoanei private de libertate de către
fi impuse persoanei care urmează să fie liberată serviciul de probațiune pentru a realiza propuneri în cadrul
condiționat; comisiei privind obligațiile care pot fi impuse persoanei se inițiază
B. presupune ca recomandările realizate de și realizează numai pentru persoanele condamnate care mai au un
consilierul de probațiune să aibă la bază doar rest de 2 ani sau mai mare de executat din pedeapsă. Altfel spus,
informațiile obținute de consilier în urma desfășurării condiția existenței unui rest de pedeapsă de 2 ani sau mai mare
activității de evaluare;
este implicită.
C. este de competența serviciului de probațiune
în a cărui circumscripție teritorială se află locul de Astfel, varianta de răspuns indicată la litera A, criticată în cadrul
deținere. contestațiilor la barem, nu este incompletă sau neclară, ipoteza
din enunț fiind una clar orientată către această categorie.

12 5 7 11 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera A RESPINSE


Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii prin raportare la dispozițiile art. 63 alin (1) din Codul Penal.
se realizează atunci când:
A. persoana condamnată, cu rea-credință, nu
execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, caz în
care numărul zilelor-amendă neexecutate se
înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu
închisoare;
B. persoana condamnată este în imposibilitate
obiectivă de a executa, în tot sau în parte, pedeapsa
amenzii, caz în care numărul zilelor-amendă

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 13 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător
de zile cu închisoare;
C. persoana condamnată, cu rea-credință,
execută în parte pedeapsa amenzii, caz în care
numărul zilelor-amendă la care a fost condamnată
persoana se înlocuiește cu un număr corespunzător de
zile cu închisoare.

3 15 14 2 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera B RESPINSE


Infracțiunea comisivă care presupune producerea prin raportare la dispozițiile art. 17 lit. b) din Cod Penal.
unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune,
când: În cadrul contestațiilor la barem s-a susținut că și răspunsul de la
A. există, cumulativ, o obligație legală și litera A este corect, însă prin raportare la art. 17 lit. a), Cod
contractuală de a acționa; Penal, se poate observa că textul de lege prevede alternativ
B. autorul omisiunii, printr-o acțiune sau existența unei obligații legale sau contractuale de a acționa și nu în
inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială mod cumulativ.
protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea
rezultatului;
C. autorul omisiunii, printr-o acțiune sau
inacțiune ulterioară, a creat pentru valoarea socială
protejată o stare de pericol care nu a înlesnit
producerea rezultatului.

44 36 42 49 RESPINSE
În cazul amânării aplicării pedepsei, dacă pe Variantele de răspuns corecte sunt cele de la literele A și C potrivit
parcursul termenului de supraveghere se constată prevederilor art. 48 din Legea nr. 253/2013 cu modificările și
că unele dintre obligațiile stabilite în sarcina completările ulterioare.
persoanei supravegheate trebuie modificate, Varianta de răspuns indicată la litera B, susținută în contestații,
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 14 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
instanța de executare poate să fie sesizată: este incorectă prin raportare la prevederile art. 48 alin. (2) din
A. de către consilierul de probațiune; Legea nr. 253/2013 cu modificările și completările ulterioare, unde
B. de către judecătorul delegat cu executarea și se precizează că sesizarea instanței poate fi făcută și de către
persoana supravegheată; judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei
C. de către judecătorul delegat cu executarea. supravegheate.

13 1 4 5 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera A RESPINSĂ


Instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită prin raportare la dispozițiile art. 49 din Codul Penal.
cu intenție se sancționează cu:
A. pedeapsa prevăzută de lege pentru autor;
B. aceeași pedeapsă cu pedeapsa aplicată
autorului;
C. pedeapsa prevăzută de lege pentru autor,
redusă cu o treime.

15 4 11 14 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera A RESPINSE


Termenul de supraveghere este: prin raportare la dispozițiile art. 84 alin (1) din Codul Penal.
A. fix, de 2 ani, în cazul amânării aplicării Variantele de răspuns de la literele B și C nu sunt corecte având în
pedepsei; vedere prevederile art. 92 alin. (1) din Codul penal, respectiv
B. cuprins între 2 și 5 ani, în cazul suspendării dispozițiile art. 100 alin. (6) din Codul penal.
executării pedepsei sub supraveghere;
C. fix, de 2 ani, în cazul liberării condiționate.

30 34 20 26 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera A RESPINSE


Sunt abilități-cheie necesare în vederea oferirii unei prin raportare la ultimul paragraf de la pag 405 și primele 2
modelări pro-sociale eficiente următoarele: paragrafe de la pag 406 din Manualul de probațiune.
A. rezolvarea problemei, abilitatea de a asculta și Modelul promovează încurajarea clientului în rezolvarea propriilor
cea de negociere; probleme, cu accent pe colaborare, pe oferirea unui model și pe
B. exprimarea simpatiei, lauda și rezolvarea susținerea eficientă/ajutarea persoanei pentru a-și rezolva
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 15 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
problemei; problemele, motiv pentru care rezolvarea problemei de către
C. negocierea, rezolvarea problemei de către consilier, indicată în varianta de răspuns de la litera C, nu este o
consilier și exprimarea empatiei. abilitate specifică modelării prosociale.
Lauda și simpatia menționate la varianta de răspuns de la litera B
sunt elemente ale susținerii eficiente și motivării
comportamentului, care trebuie utilizate cu grijă, cu precauție, în
anumite condiții (pag. 403 din Manualul de probațiune), dar nu sunt
abilitați cheie ale modelării prosociale. Lauda trebuie folosita cu
precauție, în anumite situații și pentru comportamente explicite.
Simpatia, deși prezentă în relațiile interumane, nu constituie
fundamentul relațiilor profesionale de control și asistare, specifice
probațiunii.

34 20 19 32 Variantele de răspuns indicate la literele A și B sunt corecte prin RESPINSE


Printre trăsăturile specifice subculturilor raportare la aspectele menționate în Manualul de probațiune la
delincvente, identificate de către Cohen, se pag. 115 reprezentând cele 5 trăsături specifice subculturilor
regăsesc: delincvente identificate de Cohen.
A. nonutilitarismul, malițiozitatea, negativismul;
Varianta C care este incorectă, cuprinde în enumerare și
B. versatilitatea, autonomia;
răzvrătirea care este specifică modurilor de adaptare prevăzute de
C. nonutilitarismul, autonomia, răzvrătirea.
Merton (pag 112 din Manualul de probațiune).
Capitolul privind principalele teorii etiologicele ale devianței și
crimei, pagina 106 – 120, se regăsește la punctul 9 din bibliografia
de concurs, astfel cum a fost modificată prin anunțul publicat pe
site-ul Ministerului Justiției în secțiunea alocată concursului.

40 37 44 41 Varianta de răspuns A este corectă potrivit prevederilor art. 58 din RESPINSĂ


În cazul în care persoana liberată condiționat Legea nr. 252/2013, cu modificările și completările ulterioare,
trebuie să urmeze un curs de pregătire școlară: cursul care trebuie urmat de către persoana liberate condiționat și
A. cursul care trebuie urmat și instituția din instituția din comunitate în care urmează să aibă loc sunt stabilite
comunitate în care urmează să aibă loc sunt stabilite de consilierul de probațiune.
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 16 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
de consilierul de probațiune;
B. cursul care trebuie urmat și instituția din
comunitate în care urmează să aibă loc sunt stabilite
de instanță;
C. dacă instanța nu a indicat în hotărâre instituția
din comunitate unde acesta va avea loc, consilierul de
probațiune sesizează judecătorul delegat cu
executarea.

22 26 31 29 Din analiza capitolului privind Interviul Motivațional - Să ajuți RESPINSE


Ca abilitate de intervievare, ascultarea activă oamenii să se schimbe din Manualul de probațiune, inclus în ADMISĂ
presupune: bibliografie, la paginile 392 – 395 – secțiunea Abilități de CONTESTAȚIA
A. transmiterea unor semnale către interlocutor, intervievare, se poate constata că în esență toate cele 3 variante PENTRU
care să arate că îi acordăm întreaga noastră atenție; de răspuns sunt corecte, fapt ce conduce la anularea grilei. candidații care
B. verificarea modalității de înțelegere a spuselor Astfel: au susținut că
interlocutorului nostru, fiind și o oportunitate de - din analiza informației aferente ascultării active și ascultării toate cele trei
corectare a aspectelor înțelese greșit; reflexive – paginile 393 și 394, reiese că nu a fost realizată o variante de
C. implicare pe patru niveluri: folosirea corpului, distincție clară între cele două tipuri de abilități în condițiile în răspuns sunt
a minții, a inimii și a spiritului care concluzia privind utilizarea ascultării active este introdusă corecte
la finalul paragrafelor în care se discută caracteristicile
ascultării reflexive. Acest fapt poate induce concluzia că cele
două abilități sunt tratate împreună.
- deși în grila de răspuns sunt considerate răspunsuri corecte doar
variantele de la literele A și C, din analiza răspunsului
corespunzător literei B acesta se regăsește întocmai în primul
paragraf, pagina 394, însă verificarea modalității de înțelegere
a spuselor interlocutorului și oportunitatea de corectare a
aspectelor înțelese greșit este surprinsă și în ultimul paragraf
(caseta text), pagina 393 – obținerea unei evaluări exacte și
oglindirea altor aspecte observate. Ideea oglindirii corecte a
spuselor celui intervievat se regăsește și în paragraful al doilea,
pagina 394.
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 17 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
- prin raportare la cele de mai sus reiese o tratare comună a celor
două abilități de intervievare, fapt ce conduce ca toate cele
trei variante de răspuns să fie corecte.
18 18 16 31 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera A RESPINSĂ
În concepția lui Merton, lunaticii, cerșetorii și bețivii prin raportare la pagina 112 paragraful al doilea, litera d)
cronici adoptă, ca mod de adaptare: Evaziunea sau retragerea din Manualul de probațiune.
A. evaziunea sau retragerea; Capitolul privind principalele teorii etiologicele ale devianței și
B. răzvrătirea sau revolta; crimei, pagina 106 – 120, se regăsește la punctul 9 din bibliografia
C. inovația. de concurs, astfel cum a fost modificată prin anunțul publicat pe
site-ul Ministerului Justiției în secțiunea alocată concursului.
16 16 26 22 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE
Plecând de la ideea „regresiunii atavice” a B și C prin raportare la Manualul de probațiune, inclus în
infractorului, Lombroso formulează teoria bibliografie, astfel: ultimul paragraf, pagina 106 pentru Varianta B
criminalului înnăscut, cu accent pe: și continuarea paragrafului respectiv pe pagina 107 indică
A. personalitatea distinctă a delincventului, prin informația aferentă variantei C.
existența unor structuri anatomofiziologice și biologice Capitolul privind principalele teorii etiologicele ale devianței și
netransmise ereditar și care determină predispoziția crimei, pagina 106 – 120, se regăsește la punctul 9 din bibliografia
către crimă și violență; de concurs, astfel cum a fost modificată prin anunțul publicat pe
B. personalitatea criminală a delincventului, site-ul Ministerului Justiției în secțiunea alocată concursului.
bazată pe posedarea unor trăsături și stigmate
anatomofiziologice dobândite pe cale ereditară;
C. existența unor stigmate, anomalii și deficiențe
de natură anatomică și fiziologică, cum ar fi: asimetrie
craniană, maxilare proeminente, frunte și bărbie
pronunțate.
26 28 18 16 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINS
Conform sugestiei realizate de Miller și Rollnick, un A și B, potrivit informațiilor disponibile în Manualul de probațiune,
stil de intervievare mai blând și mai puțin la pag. 393, prezintă în Cap. Întrebări deschise sugestia lui Miller și
conflictual poate fi obținut prin: Rollnick către practicieni de a folosi maxim trei întrebări deschise
A. folosirea succesivă a maximum trei întrebări și reflectarea pentru un stil blând și mai puțin conflictual. În mod
deschise; contrar, în capitol se menționează necesitatea de a conștientiza
B. folosirea reflectării și a sumarizării, intercalate faptul că succesiunea întrebare/răspuns (specific întrebărilor
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 18 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
cu întrebările deschise; închise) poate crea o stare de disconfort. Astfel, varianta de la
C. utilizarea întrebărilor închise, care pot relaxa litera C, susținută în contestațiile la barem, ca fiind corectă, nu
interlocutorul, acesta oferind răspunsuri scurte și la poate fi acceptată.
obiect.

49 44 50 37 Este considerată corectă varianta de răspuns de la litera C prin RESPINSE


Pentru efectuarea punerii în executare a hotărârilor raportare la prevederile art. 14 alin (1) din Legea nr. 253/2013 cu
judecătorești instanța de executare delegă: modificările și completările ulterioare.
A. un grefier de la biroul de executări penale;
B. pe judecătorul de supraveghere a privării de
libertate;
C. unul sau mai mulți dintre judecătorii săi.

5 12 13 1 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSE


Pe durata executării măsurilor educative A și B prin raportare la dispozițiile art. 121 alin (1) lit. e) și f) din
neprivative de libertate, instanța poate impune Codul Penal.
A. obligația de a se prezenta la serviciul de
probațiune, la datele fixate de acesta;
B. obligația de a se supune măsurilor de control,
tratament sau îngrijire medicală;
C. obligația de a presta o muncă neremunerată în
folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și
60 de zile, în condițiile stabilite de instanță.

17 30 33 21 Este considerată corectă varianta de răspuns indicată la litera C RESPINSE


„Când ai mai experimentat schimbarea în trecut?” prin raportare la paragraful al cincilea, pagina 393, Manualul de
reprezintă: probațiune, conform listei de întrebări evocative cheie prezentate
A. întrebare ce reflectă recunoașterea problemei; de Miller și Rollnick.
B. întrebare ce reflectă optimismul în privința
schimbării;
C. întrebare ce reflectă intenția de schimbare.

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 19 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
46 42 41 45 Varianta corectă este menționată la litera C prin raportare la RESPINSE
Soluția dată de instanță cererii de reabilitare: prevederile art. 535 din Codul de procedura penală.
A. nu este supusă niciunei căi de atac, în cazul în
care cererea a fost admisă;
B. este supusă apelului;
C. este supusă contestației.

41 41 37 48 Varianta de răspuns indicată la litera C este corectă prin raportare RESPINSE


Organizarea, supravegherea și controlul executării la prevederile art. 64 alin. (1) și următoarele din Legea nr.
măsurilor educative neprivative de libertate se 253/2013, cu modificările și completările ulterioare.
desfășoară: Atributele judecătorului delegat, menționate la art. 15 alin. (1) din
A. sub coordonarea judecătorului delegat cu Legea nr. 253/2013 cu modificările și completările ulterioare sunt
executarea de la instanța care a pronunțat hotărârea de îndrumare și control a executării pedepselor şi măsurilor
de condamnare; educative și a altor măsuri prevăzute de prezenta lege, neprivative
B. sub coordonarea judecătorului delegat cu de libertate. Astfel, variantele de răspuns de la literele A și B nu
executarea de la instanța de la domiciliul minorului; sunt corecte.
C. sub coordonarea serviciului de probațiune.

11 6 1 6 Prin raportare la prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) – d) din Codul RESPINSE

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 20 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
Instanța poate dispune suspendarea executării penal, care stabilesc condițiile în care instanța poate dispune ADMISĂ pentru
pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, respectiv candidații care
următoarele condiții: modul de formulare al enunțului întrebării, se constată că au contestat
A. pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului răspunsul de la litera B, indicat ca fiind corect, conține doar una răspunsul
de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel dintre condițiile stabilite de textul de lege, respectiv cea de la art. indicat în
mult 2 ani; 91 alin. (1) lit. a). Pe de altă parte enunțul întrebării face trimitere baremul inițial
B. pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs la întreg ansamblul de condiții necesare pentru dispunerea ca fiind
de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; suspendării executării pedepsei sub supraveghere, iar răspunsul corect.
C. infractorul nu a mai fost condamnat anterior la indicat ca fiind corect este formulat limitativ, fără a include o
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni. mențiune/trimitere din care să rezulte ideea ca ar exista și alte
condiții. Ca atare, constatând că prin raportare la enunțul
întrebării, răspunsul de la litera B este incomplet, iar răspunsurile
de la literele A și C sunt incorecte prin raportare la art. 91 alin. (1)
lit. a) – d) din Codul penal, se va proceda la anularea prezentei
grile.

36 45 47 40 Varianta de răspuns indicată la litera B este corectă prin raportare RESPINSE


În sensul Recomandării CM/Rec (2010)1 a la termenii menționați și explicați în Anexa II la Recomandarea
Comitetului de Miniștri către statele membre cu CM / Rec (2010) 1 - Glosar al termenilor folosiți
privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului
Europei, prin „autoritate judiciară” se înțelege:
A. doar judecătorul național;
B. o instanță judecătorească, un judecător sau un
procuror;
C. judecătorul, procurorul sau poliția judiciară.

1 2 8 4 Varianta de răspuns indicată la litera A este corectă prin raportare RESPINSE


Individualizarea pedepsei amenzii: la prevederile art. 83 alin. (1) lit. a) din Codul Penal.
A. permite amânarea aplicării pedepsei; Varianta de răspuns de la litera B nu este corectă, prin raportare la
B. permite suspendarea executării pedepsei sub prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Codul penal.
supraveghere, în toate cazurile;
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 21 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
C. permite aplicarea liberării condiționate.

33 19 34 19 Varianta de răspuns indicată la litera B este corectă prin raportare RESPINSE


Principiul evitării discriminării bazate pe orice la art. 5 din Lege nr. 123/2006 cu modificările și completările
temei, în activitatea de probațiune, se regăsește în ulterioare, art. 5 din Lege nr. 252/2013 cu modificările și
următoarele reglementări naționale: completările ulterioare, art. 7 lit. a) din Codul deontologic al
A. în statutul personalului de probațiune, în legea personalului de probațiune, art. 10 din lege nr. 253/2013 cu
privind executarea pedepselor, a măsurilor educative modificările și completările ulterioare.
și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de Variantele de răspuns prezentate la literele A și C, indică în
organele judiciare în cursul procesului penal, nu și în enumerare aceleași acte normative ca și varianta corectă B, însă
codul deontologic al personalului de probațiune; prin formula ”nu și”, conținută de acestea, se exclude un act
B. în statutul personalului de probațiune, în legea normativ dintre cele enumerate, făcând astfel incorectă ipoteza
privind organizarea și funcționarea sistemului de lor.
probațiune, în codul deontologic al personalului de
probațiune și în legea privind executarea pedepselor,
a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal;
C. în statutul personalului de probațiune, în legea
privind organizarea și funcționarea sistemului de
probațiune, în codul deontologic al personalului de
probațiune, nu și în legea privind executarea
pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal.

21 24 28 24 Sunt considerate corecte variantele de răspuns indicate la literele RESPINSĂ


Sprijinirea răspunderii de sine: A și C prin raportare la dispozițiile din Manualul de probațiune,
A. este unul dintre cele 4 principii esențiale pe penultimul paragraf, pagina 390.
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 22 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
care se bazează stilul de consiliere creat de Miller și
Rollnick;
B. se referă, în principiu, la rezistență ca fiind o
parte normală a procesului de schimbare, fiind în
strânsă legătură cu ambivalența față de schimbare;
C. se referă, printre altele, la credința persoanei
în propria abilitate de a demara și a duce la
îndeplinire schimbările necesare pe care le-a
identificat.

Afișat astăzi, 19.03.2021

Comisia de organizare a concursului și de repartizare pe posturi

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 23 din 23
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro