Sunteți pe pagina 1din 7

Istoria stiintei,,

Nicoleta
VORNICU

Metodologia de investigare a infracţiunilor privind operele de


artă

Rezumat
Metodologia de investigare a infracţiunilor privind operele de artă
Patrimoniul cultural naţional are un rol esenţial în păstrarea identităţii naţionale şi a specificului regional,
dar şi în fundamentarea principiilor democratice într-o Europă a diversităţii culturale, etnice şi religioase.
Bunurile de artă constituie una din cele mai mari tentaţii în comiterea unor infracţiuni. Întocmirea unui
probatoriu complet necesită implicare multidisciplinară. În România, Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil instituie regimul juridic asupra patrimoniului cultural naţional mobil şi
reglementează activităţile specifice de protejare a acestuia. Dintre infracţiunile contra patrimoniului cultural cel
mai frecvent întâlnite sunt furtul operelor de artă, contrabanda şi falsificarea/contrafacerea. Acestea au vizat
locuinţe (colecţii particulare), lăcaşuri de cult, muzee şi situri arheologice.
Lucrarea prezintă metodologia de realizare a unei expertize judiciare în cazul obiectelor de artă-probă într-
un dosar penal sau civil. Sunt prezentate aspectele juridice şi ştiințifice. Expertul joacă un rol esenţial în ceea ce
priveşte autentificarea unui obiect de artă. Expertul în artă, când este solicitat de către judecător pentru o
expertiză judiciară, trebuie să răspundă la întrebări specifice cu privire la apartenenţa obiectului, la natura
materialelor compozite şi la modul de punere în operă a acestuia. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, obiec-
tul este analizat utilizând tehnici specifice, corespunzătoare naturii suportului obiectului incriminat.
Este prezentat un studiu de caz privind infracţiunea de fals.
Cuvinte-cheie: autentificare, falsificare, operă de artă, infracţiune, tehnici de investigare, metode.

Summary
Methodology for investigating crimes related to works of art
The national cultural heritage plays an essential role in preserving the national identity and regional spe-
cificity, as well as in defining the democratic principles in a Europe of cultural, ethnic and religious diversity.
Art goods are one of the greatest temptations in committing crimes. Preparing the complete evidence
requires multidisciplinary involvement. In Romania, Law 182/2000 on the protection of the mobile national
cultural heritage establishes the legal regime on the mobile national cultural heritage and regulates the specific
activities to protect them. Of the crimes against cultural heritage most frequently encountered are the theft of
works of art, smuggling and counterfeiting. These included homes (private collections), places of worship;
museums and archaeological sites.
The paper presents the methodology for the realization of a judicial expertise in case of art objects in a
criminal or civil case. The legal and scientific aspects are presented. The expert plays an essential role in
authenticating an art object. When asked by the judge for judicial expertise, the art expert must answer specific
questions about the subject’s belonging, the nature of the composite materials and the way in which it is put
into operation. To accomplish this, the object is analyzed by using specific techniques, corresponding to the
nature of the incriminated object.
A case study on the offense of forgery is presented.
Keywords: authentication, falsification, artwork, crime, investigation techniques, methods.

110 ARTA  2018 E-ISSN 2537 – 6136


Istoria
1. Introducere
stiintei,,
În general, dacă analizăm operele de artă, ne
gândim la artele vizuale, care includ: arta în artă în perioada sec. XVIII–XIX arată existenţa
plastică (pictură, sculptură, desen, grafică, a peste 1700000 de falsuri de opere de artă.
gravură, foto-grafie), artă decorativă (sticlă, Unul dintre cei mai mari falsificatori ai tutu-
ceramică, metal, lemn, textile, podoabe etc.). ror timpurilor a fost Icilio Federico Joni (1866–
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patri- 1946). Artistul era specializat în pictura Renaş-
moniului cultural naţional mobil instituie regi- terii. Unul dintre cele mai cunoscute falsuri ale
mul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniu- sale a fost o lucrare atribuită lui Sano di Pietro
lui cultural naţional mobil şi reglementează acti- (1406–1481). Lucrarea a fost cumparată de Mu-
vităţile specifice de protejare a acestora. zeul de Artă din Cleveland. Nu s-a ştiut că este
Conform acestei legi, avem un alt tip de un fals până în anul 1948, la doi ani după
clasificare a bunu-rilor/operelor de arta după moartea „autorului” [2, p. 69].
natura suportului fo-losit la punerea în operă. Cei mai valorosi autori de falsuri au fost mari
artisti, de exemplu Ipolit Strambu şi Gheorghe Pe-
Activitatea infracţională în domeniul artei
traşcu l-au falsificat pe Nicolae Grigorescu, Dan Ia-
este descrisă prin cele 4 infracţiuni specifice: fals
lomiţeanu – pe Ioan Andreescu, Jean Cheller – pe
(art. 83, 84, 95 / Legea nr. 182/2000); furt (art. 3/
Gheorghe Petraşcu şi enumerarea poate continua.
Legea nr. 182/2000, art. 209 alin. 2 lit. b, CP);
tra-fic (art. 87/ Legea nr. 182/2000) şi distrugere, Nicolae Grigorescu a pictat în timpul vieţii
care pot fi însoţite şi de alte fapte penale ca 4600 de tablouri, dar pe piaţa românească erau
înşelăciune, corupţie, mistificarea istoriei etc. înregistrate înainte de 1989 circa 12500 de lucrări.
Fiecare tip de infracţiune presupune o inves- În momentul de faţă, există pe piaţa românească de
tigaţie criminalisică extrem de complexă şi dife- artă cel puţin 7900 tablouri false – Grigorescu,
renţiată totodată. majoritatea cu titulatura Car cu boi. Ioan Andre-
De exemplu, dacă în cazul infracţiunii de escu era şi el înregistrat cu 1200 de lucrări, deși în
furt cercetarea criminalistică este dispusă imediat realitate n-a pictat decât vreo 300 [4, p. 280].
după ce infracţiunea a fost consumată, în cazurile Este celebru şi falsul realizat de
de falsificare a operelor de artă, cercetarea crimi- Michelange-lo, care a copiat acest cupidon
nalistică începe în momentul în care organele de dormind după o statuie antică romană.
cercetare penală sunt sesizate cu privire la certi-
tudinea sau suspiciunea de fals, sarcina investi-
gatorilor fiind de această dată mult mai dificilă.
În general, infracţiunea de falsificare este
corobo-rată cu infracţiunea de furt. Statistic,
traficul de bunuri de artă este considerat pe locul
trei la ora actuală în lume după traficul de
droguri şi traficul de arme [1, p. 385].
Indiferent de tipul de infracţiune în care se
încadrează opera de artă, ancheta nu poate fi fi-
nalizată fără o expertiză ştiintifică care să
valideze autenticitatea obiectului incriminat.
Uneori in-vestigaţia criminalistică începe după ce Fig. 1. Cupidon dormind, 1496 [4]
se efectu-ează o astfel de expertiză.
2. Metodologia de realizare Michelangelo a sculptat în marmură statuia
a expertizei judiciare privind operele de artă și a tratat suprafaţa acesteia cu pământ acid pen-
în cazul infracţiunii de fals Infracţionalitatea tru a face să pară antică, apoi a vândut-o unui
privind operele de artă a de- dealer al vremii, Baldassare del Milanese.
butat încă din Antichitate, când societatea s-a con- Există trei modalitaţi de stabilire a autentici-
fruntat cu aceste aspecte. Chiar marii artişti atraşi tăţii unei opere de artă:
de modelele artistice ale Antichităţii au falsificat - analiza artistică – constă în analiza
stilistică şi plastică a bunului cultural;
opere ale înaintaşilor lor. Era o practică obişnuită
- analiza istorică – se realizează în baza do-
în perioada Renaşterii. Un studiu privind falsurile
cumentelor şi informaţiilor existente în
biblioteci, arhive, colecţii personale etc.;

E-ISSN 2537 – 6136 ARTA  2018 111


Istoria stiintei,,
- expertiza ştiinţifică – constă în determina- prinde, potrivit art. 178 alin. (3) Cod procedură
rea materialelor şi tehnicilor de realizare a operei penală, trei părți:
de artă. Partea introductivă, în care este menționat
Metodologia şi tehnicile de investigare sunt organul judiciar ce a dispus efectuarea
diferite, în funcţie de tipul de suport organic sau expertizei, data când s-a dispus efectuarea
anorganic al operei de artă. acesteia, numele și prenumele expertului, data la
Expertiza se dispune în condițiile art. 100 din care a fost efectuată lucrarea, obiectivele la care
Codul de procedură penală privind administrarea expertul urmează să răspundă, materialul pe baza
probelor, la cerere sau din oficiu, de către organul căruia a fost efectu-ată expertiza.
de urmărire penală, prin ordonanță motivată, iar în Partea expozitivă, prin care sunt descrise
cursul judecății se dispune de către instanță, prin operațiile de efectuare a expertizei, metodele
încheiere motivată. tehnico-științifice, programele și echipamentele
Cererea de efectuare a expertizei trebuie for- utilizate în efectuarea expertizei.
mulată în scris, cu indicarea faptelor și Partea finală, prin care se răspunde la obiecti-
împrejură-rilor supuse evaluării și a obiectivelor vele stabilite de organele judiciare, precum și orice
care trebuie lămurite de expert. alte precizări și constatări rezultate din efectuarea
Expertiza criminalistică poate fi efectuată de expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
experți oficiali din laboratoare sau instituții de Concluziile certe poti fi pozitive sau negative,
specialitate, ori de experți independenți autorizați în sensul că pot da fie un răspuns net afirmativ la
din țară sau din străinătate, în condițiile legii. întrebare, clarificând sau stabilind existența unui
Expertul este numit prin ordonanța fapt, a identității unei persoane sau unui obiect, fie
organului de urmărire penală sau prin încheierea negativ, ceea ce poate echivala cu excluderea
instanței. Organul de urmărire penală sau persoanei sau obiectului din cercul de bănuiți, cu
instanța desem-nează prin ordonanță, respectiv respingerea unor afirmații sau susțineri privind un
prin încheiere, de regulă un singur expert, cu anumit fapt sau o împrejurare.
excepția situațiilor în care, ca urmare a La dispunerea expertizei criminalistice este
complexității expertizei, sunt necesare cunoștințe important să se acorde atenția cuvenită modului
specializate din discipline distincte, situație în de formulare a întrebărilor la care va răspunde
care se desemnează doi sau mai mulți experți. expertul [5].
Atunci când expertiza urmează să fie efectu- Expertul în artă, când este solicitat de către
ată de un laborator de expertiză sau de orice judecător pentru o expertiză judiciară, trebuie să
insti-tut de specialitate, sunt aplicabile răspundă la întrebări specifice cu privire la apar-
dispozițiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară tenenţa obiectului, la natura materialelor com-
prezența expertului în fața organului judiciar pozite şi la modul de punere în operă a acestuia.
(art. 177 alin. (6) Cod procedură penală). Pentru îndeplinirea acestui deziderat, obiectul
Există situații frecvente în care nu se mai este analizat utilizând tehnici specifice,
poate vorbi de o expertiză simplă criminalistică, corespun-zătoare suportului.
medico-legală, tehnică sau artistică, elementele Coroborarea rezultatelor trebuie să condu-că
de fapt și împrejurările cauzei reclamând o la stabilirea autenticităţii obiectului sau operei
cercetare multidisciplinară, cu participarea supuse expertizei şi la datarea acesteia, dacă este
experților din domenii diferite. necesar.
Asemenea situații se întâlnesc, de exemplu, Infracţiunea de fals în artă, în accepţiune ju-
în cazul infracțiunilor împotriva persoanei, al ac- ridică, are ca scop:
cidentelor auto sau de muncă, al expertizelor - comercializarea operelor de artă drept ori-
ope-relor de artă etc. ginale;
Expertiza criminalistică parcurge, în esență, - sustragerea originalelor;
trei etape principale: cunoașterea obiectului și - exersarea aptitudinilor artistice, ca în cazul
materialelor expertizei; examinarea separată a fie- Megereen care a afirmat acest lucru la proces;
cărei categorii de material și compararea elemen- - stabilirea de falsuri produse de specialişti
telor caracteristice, în vederea identificării [3]. pentru a câştiga notorietate ştiinţifică etc.
Raportul de expertiză judiciară în general
prezintă rezultatele investigațiilor științifice și cu-

112 ARTA  2018 E-ISSN 2537 – 6136


Istoria stiintei,,

Fig. 2. Bunuri de artă ce intră sub incidenţa infracţiunii de fals

Cum identificăm aceste falsuri???


Un prim pas şi poate cel mai dificil este stabi- tă analiză nu este tocmai ieftină şi la îndemâna
lirea vechimii obiectului, adică datarea lui. Aceas- oricui, însă uneori este indispensabilă.

Tabelul 1. Metode de datare a bunurilor de artă cu suport organic şi anorganic

Organic Anorganic
Metodă Tip obiect Metodă Tip obiect
carbon 14 lemn, fildeș, textile, covoa- termoluminiscenţa TL ceramica, piatra
re, veşminte, piele, perga-
ment, oase, dinți etc.
FT-IR lemn, metoda potasiu - argon piatra (calcar, gresie, mar-
RAMAN, FTIR, metode hârtie, documente mură, tuff etc.)
computaţionale
Pb 210 metale (monede, obiecte
radiografie cu raze X de uz liturgic etc.)
PIXE, ICP-MS metale nobile aur şi argint
datarea cu heliu (obiecte de orfevrărie etc.)
fisiune nucleară sticlă de sec. XIX şi XX
EDXRF pietre preţioase

E-ISSN 2537 – 6136 ARTA  2018 113


Istoria stiintei,,
3. Expertiza judiciară a unui manuscris Obiectivul expertizei: Stabilirea pe baza
probă într-un dosar penal de crimă (model) probelor judiciare a autenticităţii manuscrisului.
În continuare se va prezenta expertiza judi- Descrierea probelor primite pentru analiză:
ciară (criminalistică) a unui obiect de artă probă în - cutie de culoare bej, nesigilată, marcată cu
dosarul penal X clasat ulterior AN. Numele ex- semnăturile indescifrabile ale criminalistului şi
perţilor şi numerele de înregistrare nu sunt reale. 1. martorului asistent, având înscris: cutie nr. 1 –
Adresa însoţitoare a raportului de expertiză: manuscris vechi aparţinând Muzeului Municipal
Covasna, probă în dosarul de furt cu substituire de
CENTRUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
OPERE DE ARTĂ - plic alb nesigilat, marcat cu semnăturile
Str. Cloşca nr. 9, Iaşi indescifrabile ale criminalistului şi martorului
Către Tribunalul Covasna, Secţia Penală asistent, având înscris: plic nr. 1 ce conține CD
La adresa dvs. 456/P/2014, vă înaintăm Ra- cu imagini foto digitale din anul 2000 ale manus-
portul de expertiză judiciară solicitat asupra unui crisului probă în dosarul de furt cu substituire de
obiect de artă trimis pentru autentificare – text bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
din imagini foto digitale (manuscris Evanghelie) - plic bej nesigilat, marcat cu semnăturile
şi text manuscris probă în dosar. indescifrabile ale criminalistului şi martorului
Raportul de expertiză judiciară are la bază asistent, având înscris: plic nr. 2 ce conține CD
probele judiciare şi de referinţă înaintate. cu imagini foto digitale din anul 2009 ale manus-
Taxa de expertiză a fost achitată de Tribuna- crisului probă în dosarul de furt cu substituire de
lul Covasna, Secţia Penală. bunuri şi omor comis în data de 13 martie 2000.
Vă restituim dosarul cauzei integral şi probele
judiciare care au făcut obiectul expertizei judiciare. Metoda de analiză:
Director, 1. Analiză comparativă prin scanare şi inter-
pretare software Intelligent book cu kit
Raport expertiză de autentificare judiciară specializat pentru probe cu suport papetar.
Examen – autentificare text, hârtie, text din 2. Examinarea caracteristicilor hârtiei şi a
imagini foto digitale, manuscris Evanghelie gradului de îmbătrânire prin difracţie de raze X
Subsemnaţii, Dr. V. N., expert bunuri de artă, şi microscopie electronică.
şi V. C., expert IT, din cadrul Laboratorului de 3. Identificarea cernelurilor prin spectrome-
expertiză al CNEA, am efectuat, în baza adresei trie cu fluorescenţă de raze X.
456/P/2000 a Tribunalului Covasna, Secţia Pena- 4. Stabilirea gradului de migrare a cerneluri-
lă, investigaţiile privind autenticitatea manuscri- lor prin microscopie electronică.
sului miniat de secol XVIII, din colecţia Muzeului
Municipal Covasna. Rezultate:
Istoric: Din analiza dosarului nr. 86/P /213 1. Cercetarea documentelor (foto digitale)
înaintat de Tribunalul Covasna, Secţia Penală, de pe hardul vechiului calculator de la muzeu a
reiese că manuscrisul miniat, Evanghelie (1693), evidenţiat prin găsirea a câteva sute de imagini
face parte din probatoriul infracţiunii de omor în fotografice ale obiectelor din muzeu ce urmau a
care numita V. B. a fost victima unei agresiuni fi clasate în 2000. Acestea au fost utilizate în
prin strangulare la data de 13 martie 2000, în lo- ana-liza comparativă cu baza de date actualizată
calitatea Covasna, judeţul Covasna. până în 2009 conform HG nr. 1676 din 2008
Tribunalul Covasna a pus la dispoziţia labo- privind aprobarea Programului naţional pentru
ratorului de expertiză următoarele corpuri delicte: digitiza-rea resurselor culturale naţionale şi
- cutie ce conţine cartea veche, Evanghelie, crearea Bi-bliotecii Digitale a României.
aparţinând Muzeului Municipal Covasna; La analiza comparativă cu software-ul Intel
- plic alb cu un CD cu imagini foto digitale; - ligent book a manuscrisului miniat Evanghelia
- plic bej cu un CD cu imagini foto digitale. (1693), programul a identificat 3 erori în text,
pa-gina 16 indicând cod roşu de fals.

114 ARTA  2018 E-ISSN 2537 – 6136


Istoria stiintei,,

Fig. 3. Software-ul Intelligent book Fig. 4. Metodologia SM-IR-Imaged Inks

Pentru indentificarea similitudinii culorilor


s-a folosit metodologia – Similiarity Measure for
IR-Imaged Inks – şi s-au identificat diferențe
între pagina analizată și cerneala de pe celelalte
pagini cu text. Confirmarea a fost făcută prin
analiză XFR a cernelurilor.
Mecanismul metodei constă în măsurarea si-
militudinii cernelii a cărei compoziție este deter-
minată prin spectroscopie IR. Gruparea imaginilor
cu cernelurile de analizat determină apariția mo-
delului de cluster privind aspectul cernelii, ceea ce,
la rândul său, dovedește că este posibilă și semni-
ficativă compararea vizuală a cernelei manuscrise.
În urma acestei proprietăți imaginile testate Fig. 5. Imagine SEM a fibrelor de celuloză din
hârtia manuscrisului
de pe același tip de cerneală pot fi etichetate în
mod similar. Setarea numărului de clustere K în Se observă cu claritate că proba de hârtie pre-
funcţie de numărul tipurilor de cerneală are ca re- zintă un compus de încleiere, care poate fi amidon,
zultat o clusterizare care confirmă ipoteza. nu este clei animal sau gelatină de provenienţă
Similitudinea cernelii dintre două imagini animală, datorită lipsei azotului proteic din poli-
ale paginilor manuscrise este definită după cum peptidele de colagen, constatarea fiind făcută prin
urmează, analiza elementară. Regiunea puternic luminată a
SL(Ink1; Ink2) = 1 – {∑k=1 p(lk│Ink1) imaginii poate fi o consecinţă a faptului că în anu-
_ p(lk│Ink2)│)} mite zone prezenţa compuşilor de încleiere este în
Pentru a testa algoritmii cernelurilor ma- cantitate mai mare, adică stratul este mai gros.
nuscrise, sunt selectate imagini IR de pe 2 pa- Modelele de difracție cu raze X ale probelor
gini ale manuscrisului. S-a aplicat algoritmul de au fost colectate pe un aparat de 2500 RIGAKU
comparație vizuală pentru a arăta paginile care RINT, echipat cu un goniometru tip de transmi-sie
sunt considerate similare prin măsurarea simili- utilizând radiația CuKa filtrare-nichel. Metoda de
tudinii aspectului cernelii. Pentru a înțelege ima- suprafață estimează indicele de cristalinitate a
ginile capturate de descriptorii de cerneală se fo- probelor de celuloză, pe baza căruia s-a determi-nat
losesc imagini text scrise cu 6 tipuri de cerneluri gradul de îmbătrânire a hârtiei.
cu compoziţie cunoscută. Cr.I. (%) = (Sc / St) x100
2. Examinarea caracteristicilor hârtiei şi a Difractogramele cu raze X, de asemenea,
gradului de îmbătrânire – difracţie de raze X, dovada că aceste probe sunt amorfe, respectiv a
mi-croscopie electronică. masei moleculare a probelor de celuloză originale.

E-ISSN 2537 – 6136 ARTA  2018 115


Istoria stiintei,,
5. Stabilirea gradului de migrare a cerneluri-
lor s-a realizat cu un microscop electronic cu ba-
leiaj, Quanta 200.

Fig. 6. Difractograma XRD pentru celuloză

a b
Tabelul 2. Gradul de polimerizare al celulozei din Fig. 8. Imagine SEM: a. suprafaţă scrisă mărire x500;
hârtia manuscrisului b. gradul de penetrare a cernelurilor în structura
celulozei (X1000)
Proba Standard hârtie Hârtie
nouă manuscris
1 178 183 Microscopia electronică a demonstrat un
2 178 189 grad redus de penetrare a cernelurilor în supor-tul
papetar, timpul scurs de la scriere fiind relativ
3. Spectrometria XRF a permis identificarea recent.
majorităţii materialelor utilizate în scrierea şi de-
corarea manuscrisului analizat. Concluzii
În scopul stabilirii compoziţiei chimice a La manuscrisul scos din depozit și analizat,
pig-menţilor şi cernelurilor s-a realizat doar coperta este originală, blocul de carte este
investigarea paginilor manuscrisului cu ajutorul înlo-cuit cu o copie bine realizată.
unui spectro-metru portabil de fluorescenţă cu Stabilirea caracteristicilor hârtiei a demonstrat
raze X, model Alpha 4000, Innov-X Systems cu că este o hârtie de tip industrial, ceea ce confirmă
tehnologie iPAQ Pocket PC, care permite încă o dată falsul, în sec. XVII-lea, hârtia folosită
măsurători in-situ rapide şi de precizie. ca suport pentru scris era hârtia manuală.
Analiza XRF efectuată la nivelul scrisului şi Analiza reologică a hârtiei a demonstrat că gra-
decoraţiunilor de culoare roşie indică prin pre- dul de polimerizare a fibrelor de celuloză este ridi-cat,
zenta Hg utilizarea roşului cinabru. Culoarea hârtia de tip industrial fiind recent fabricată.
nea-gră este cerneală ferogalică. Microscopia electronică a stabilit un grad de
penetrare a cernelurilor redus, scrierea fiind
realiza-tă cu câteva luni în urmă.
Expert Expert IT

Bibliografie
1. Stancu E. Tratat de Criminalistică, Bucureşti:
Ed. Universul Juridic, 2010.
2. Keats J. Forged: Why Fakes are the Great Art
of Our Age. Oxford University Press. 2013.
Fig. 7. a. Spectrul XRF: cerneală roşie
3. Umberto Bladini, Scultura di Michelangelo,
1982.
4. Moldovan F. Criminalistică, Cluj-Napoca:
Cordial Lex, 2012.
5. Vornicu N. Instrumental methods in the
authentication of cultural heritage, LAMBERT Aca-
demic Publishing, Germany; Book language: English,
http://www.lap - publishing.com, 2014.

Fig. 7. b. Spectrul XRF: cerneală roșie şi neagră

116 ARTA  2018 E-ISSN 2537 – 6136

S-ar putea să vă placă și