Sunteți pe pagina 1din 69

MINISTERUL AGRICULTURII, dezvoltării regionale şi mediului

COMISIA DE STAT PENTRU testarea SOIURILOR DE PLANTE

Catalogul
SOIURILOR DE PLANTE
pentru anul 2020

Каталог
СОРТОВ РАСТЕНИЙ
НА 2020 ГОД

Catalog
OF PLANT VARIETIES
FOR YEAR 2020

Ediţie oficială
Chişinău, 2020
Responsabil de ediţie – Mihail Machidon, CUPRINS
preşedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Introducere.................................................................................................................. 6
La elaborarea Catalogului Soiurilor de Plante au participat: I. Cereale........................................................................................................................ 9
Mihail Machidon, dr. în agr. – preşedintele Cstsp; II. Leguminoase pentru boabe......................................................................................... 22
Gheorghe Ploşniţă, dr. în biol. – vicepreşedinte Cstsp; III. Plante oleaginoase...................................................................................................... 24
Eugenia Partas, dr. în agr. – şef direcţie DUS Cstsp; IV. Plante tehnice.............................................................................................................. 33
Ruslan TABACARI – şef direcţie VCU CSTSP; V. Plante furajere............................................................................................................. 36
specialişti principali în testarea soiurilor de plante: VI. Plante aromatice şi medicinale.................................................................................... 38
Aurica TROFIM, Mihail Statnic, VII. Specii legumicole......................................................................................................... 41
Mihail mazur, Liudmila Chirilov VIII. Plante ornamentale..................................................................................................... 71
IX. Pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................... 73
Portaltoi pomicol.......................................................................................................... 85
X. Viţă de vie.................................................................................................................... 87
Portaltoi viticol............................................................................................................. 90
XI. Lista clonelor soiurilor de viţă de vie şi de portaltoi înregistrate
în Catalogul Soiurilor de Plante................................................................................... 91
XII. Alte specii de cultură................................................................................................... 96
XIII.. Lista soiurilor de plante admise în scopul producerii seminţelor
pentru export.............................................................................................................. 96
XIV. Lista soiurilor de plante de perspectivă înscrise pentru anul 2020............................ 104
XV. Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în condiţii
de producţie.................................................................................................................105
XVI. Lista soiurilor de plante radiate din Catalogul Soiurilor de Plante.............................. 112
Anexa 1. Codificarea indicilor utilizaţi la descrierea soiurilor...................................... 118
Redactor: Anatol Malev Anexa 2. Lista originatorilor şi menţinătorilor soiurilor de plante şi adresele lor......... 123
Prepress: Elena Popovschi
Paginare computerizată: Lidia Mocanu
Coperta: Veaceslav Popescu

ÎS Editura didactică de stat „Lumina”,


bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 180, MD 2004, Chişinău
Tel.: 022-29-58-68; e-mail: luminamd@mail.ru
www.edituralumina.md
Tiparul executat la F.E.-P „Tipografia Centrală”,
str. Florilor 1, MD 2068, Chişinău
Comanda nr. 244
Tiraj ex. 1500

3
СОДЕРЖАНИЕ CONTENT

Введение.................................................................................................................... 7 .Introduction.................................................................................................................. 8
I. Зерновые культуры.................................................................................................... 9 I. Cereals........................................................................................................................ 9
II. Зернобобовые культуры............................................................................................ 22 II. Legumes for grain........................................................................................................ 22
III. Масличные культуры................................................................................................. 24 III. Oil crops...................................................................................................................... 24
IV. Технические культуры................................................................................................ 33 IV. Industrial crops............................................................................................................ 33
V. Кормовые культуры................................................................................................... 36 V. Fodder crops............................................................................................................... 36
VI. Эфиромасличные и лекарственные культуры........................................................ 38 VI. Aromatic and medicinal plants..................................................................................... 38
VII. Овощные культуры.................................................................................................... 41 VII. Vegetables................................................................................................................... 41
VIII. Цветочно-декоративные культуры............................................................................ 71 VIII. Ornamental plants....................................................................................................... 71
IX. Плодово-ягодные культуры....................................................................................... 73 IX. Fruit crops.................................................................................................................... 73
Подвои плодовых культур......................................................................................... 85 Rootstocks of fruit crops.............................................................................................. 85
X. Виноград..................................................................................................................... 87
X. Grape........................................................................................................................... 87
Подвои для винограда............................................................................................... 90
Rootstocks of grape..................................................................................................... 90
XI. Список клонов сортов винограда, внесенных в Каталог cортов растений............ 91
XI. List of the grape clones included in the Catalog of Plant Varieties.............................. 91
XII. Другие вида растений................................................................................................ 96
XIII. Список сортов растений, зарегистрированных в целях производства XII. Other crops species..................................................................................................... 96
семян для экспорта................................................................................................... 96 XIII. List of the registered varieties for seeds production for export.................................... 96
XIV. Список перспективных сортов, внесенных в Каталог сортов растений XIV. List of the perspective varieties for year 2020 included in the Catalog
на 2020 год................................................................................................................. 104 of Plant Varieties.......................................................................................................... 104
XV. Список сортов растений, временно допущенных для производственного XV. List of varietes temporary admited for production testing............................................ 105
испытания................................................................................................................... 105 XVI. List of the varietes excluded from the Catalog of Plant Varieties................................ 112
XVI. Список сортов растений, исключенных из Каталога сортов растений.................. 112
Annex 1. Codes of the characteristics used for variety description............................. 118
Приложение 1. Коды показателей, используемых при описании сортов.............. 118
Annex 2. Name and address list of the variety originators and maintainers................ 123
Приложение 2. Список оригинаторов и поддержателей сортов и их aдреса........ 123

4 5
INTRODUCERE ВВЕДЕНИЕ

Catalogul soiurilor de Plante al Republicii Moldova este o ediţie oficială anuală şi Каталог сортов растений Республики Молдова является официальным изданием
reprezintă o bază de date despre soiurile de plante admise pentru cultivare în complexul и представляет банк данных о сортах, допущенных к использованию в Республике
agroalimentar al Republicii Moldova. Молдова.
Conform Legii Republicii Moldova nr. 39 – XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia В соответствии с Законом Республики Молдова № 39 – ХVI от 29 февраля
soiurilor de plante, soiurile pot fi utilizate în procesul de producţie numai după efectuarea 2008 года «Об охране сортов растений», сорта растений могут быть внедрены в
testării oficiale de către Comisia de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante. сельскохозяйственное производство только после официального испытания в сети
Includerea şi radierea soiurilor din Catalogul Soiurilor de Plante se efectuează în baza Государственной Комиссии по сортоиспытанию.
deciziei Comisiei de Stat pentru testarea Soiurilor de Plante. Включение и исключение сортов из Каталога сортов растений проводится на
Catalogul Soiurilor de Plante pentru anul 2020 include 3213 soiuri, dintre care noi 140. основании решении Государственной Комисcии по испытанию сортов растений.
Soiurile sunt clasificate pe specii şi însoţite de următoarele informaţii cifrate: numărul На 2020 год Каталог cортов pастений включает 3213 сортов, из которых новые 140.
de înregistrare (coloana 1), denumirea soiului (2), numărul originatorului (3), numărul Сорта классифицированы по видам растений и сопровождены следующей шифро-
menţinătorului (4), anul înregistrării (5), anul reînregistrării (6), caracteristicile morfologice ванной информацией: регистрационный номер (колонка 1), название сорта (2), номер
şi de producţie (7–15), descifrate în anexa 1, adresele originatorilor şi menţinătorilor de оригинатора (3), номер поддержателя (4), год регистрации (5), год перерегистрации (6),
soiuri – anexa 2. хозяйственно-биологические показатели (7–15), описанные в приложении 1, и адреса
În Catalogul Soiurilor de Plante nu sunt incluse soiuri modificate genetic (GMO). оригинаторов и поддержателей сортов, приложение 2.
Soiurile protejate prin brevet pentru soi de plantă sunt indicate cu simbolul (B) şi utilizarea В Каталогe сортов растений не содержатся генетически модифицированные
acestora fără autorizaţia titularului de brevet constituie încălcare a drepturilor ce decurg сорта (GMO). Сорта защищенные патентом на сорт растения отмечены буквой (В)
din brevet conform Legii nr. 39 – XVI/2008 privind protecţia soiurilor de plante. и использование их без разрешения патентообладателя есть нарушение прав, вы-
Varietăţile de plante reprezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor sunt текающих из патента, согласно закону № 39 – XVI/2008 об охране сортов растений.
marcate cu simbolul – ◊. Conform Legii despre seminţe nr. 68 din 05.04.2013, suplimen- Разновидности растений, представленные менее чем 10 сортами в Каталоге сор-
tarea acestor varietăţi poate fi completată cu importul de soiuri care se regăsesc în Cata- тов, обозначены символом – ◊. Согласно Закону о семенах № 68 от 05.04.2013 года,
logul comun al soiurilor de plante al Uniunii Europene, cu avizul Ministerului Agriculturii, дополнения этих разновидностей осуществляются импортом сортов, включенных в
Dezvoltării Regionale şi Mediului. Общий каталог сортов растений Европейского Союза, с заключением Министерства
Catalogul Soiurilor de Plante este destinat organelor de resort responsabile de impor- сельского хозяйства, Регионального Развития и Окружающей среды.
tul, exportul, producerea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, precum şi Каталог сортов растений предназначен компетентным государственным органам,
agenţilor economici, persoanelor fizice şi juridice care utilizează soiurile de plante. ответственным за импортно-экспортные поставки, производство и реализацию семян
и посадочного материала, экономическим агентам, юридическим и физическим лицам,
внедряющих сорта растений в агропромышленный комплекс республики.
Adresa şi telefoanele de contact
Адрес и контактные телефоны
ale Comisiei de Stat pentru
Государственной Комиссии
testarea Soiurilor de Plante по испытанию сортов растений

MD 2004, Chişinău, МД 2004, г. Кишинэу,


bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180,
тел. (37322) 220 300, 211 308,
tel. (37322) 220 300, 211 308,
факс (37322) 211 537
fax (37322) 211 537
E-mail info@cstsp.md
E-mail info@cstsp.md
www. cstsp.md
www. cstsp.md

6 7
INTRODUCTION I. Cereale – 450 soiuri

menţinătorului
Anul includerii
The Catalog of Plant Varieties of Republic of Moldova is an official edition and repre-

reînregistrării
originatorului
Indicii

înregistrare
sent a database that refers to the plant varieties admitted to use in Republic of Moldova.

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
According to Plant Varieties Protection Law of Republic of Moldova no. 39 – XVI from

Nr. de

Anul
29 th february 2008 the plant varieties, can be use in production process only after the 1 2 3 5 6 7
official testing by State Commission for Crops Variety Testing.
The Catalog of Plant Varieties for 2020 year includes 3213 varieties, inclusive new 140. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
The varieties are classified by species and included the following informations: regis-
tration number (column 1), variety denomination (column 2), originator’s number (column GRâU COMUN (Triticum aestivum L.) – 83 soiuri
3), maintainer’s number (column 4), year of registration (column 5), year of second time 0013312 acord 1 1 2018 II–III b t mj S
registration (column 6), some morphological and commercial characteristics (columns
0012738 Akratos 117 117 2015 I b t mj S
7–15), (annex 1). In annex 2, are indicated the addresses of originator’s and maintainer’s
0013817 amicus 75 275 2017 R b t j S
of the varieties included in Catalog.
The Catalog of Plants Varieties doesn’t include genetically modified varieties (GMO). 0013975 Amor (B) 1 1 2020 I–III b t mj S
The varieties under the Protection of Plant Breeder Rights are indicated by the sym- 0014301 anapurna 161 170 2019 R b t mj S
bol (B) and their use without the authorization of holder is a violation of Plant Breeder 0014061 Aneta 298 298 2020 I–III b t mj S
Rights, deriving from the law no. 39 – XVI/2008 on the Protection of Plant Varieties in
0011916 Antonovka 29 266 2009 I–II b t mj S
Republic of Moldova.
0011534 apache 161 170 2009 R b t mj S
The varieties of plants presented with fewer than 10 varieties in the Catalogue of
varieties are marked with the symbol – ◊. According to the Law on Seeds no. 68 of 0013180 aTHLON 25 267 2015 R b t mj S

05.04.2013, supplementation of these varieties may be completed by imports of varieties, 0011535 autan 161 170 2008 I–II b t mj S
which can be found in the Common Catalogue of Plant Varieties of the European Union 0014302 avenue 161 170 2019 R b t mj S
approved by the Ministry of Agriculture, regional Development and Environment. 0011536 azimut 161 170 2009 R b t mj S
The Catalog of Plant Varieties are addressing to competent who are responsible by 0012394 Blagodarca 29 266 2013 III b t mj S
import, export, production and commercialization of seeds and planting material, economic Odesskaia
agents, physical and legal persons who use the plant varieties. 0010886 CĂPRIANA (B) 1 1 2006 R b t mj S
0013590 Căpriana plus (B) 1 1 2019 II b t mj S
0014056 Centurion 25 267 2020 I–III b t mj S
Address and the telephones of the State 0013427 ciorneava 20 266 2018 I–III b t mj S
Commission for Crops Variety Testing of
0010888 COBRA 162 162 2007 I b t j S
Republic of Moldova
0012834 CREATOR (B) 1 1 2017 I b t mj S
MD 2004, Chisinau, 0012739 Dromos 117 117 2014 I b t mj S
bd. Stefan cel Mare si Sfânt, 180,
tel. (37322) 220 300, 211 308, 0010017 Dumbrăviţa 1 1 1998 2000 R b t mj S
fax (37322) 211 537 0013101 EPOHA Odesskaia 29 266 2016 II–III b t mj S
E-mail info@cstsp.md
0012303 Euclide 120 120 2011 R b t mj S
www. cstsp.md
0013507 factor 298 298 2018 III b t mj S
0014041 fdl miranda 144 266 2019 III b t mj S

8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0013820 felix 37 267 2019 III b t mj S 0013102 pîlîpivka 29 266 2018 I b t mj S


0013139 Fenix (B) 1 1 2017 R b t j S 0013822 python 25 267 2019 I–III b t mj S

0013181 genius 24 267 2017 III b t j S 0013140 rod (B) 1 1 2017 II–III b t mj S

0013211 glosa 144 266 2017 II–III b t mj S 0013306 rumor 117 117 2018 II–III b t mj S

0013234 Grom 190 227 2019 II–III b t mj S 0012544 Samurai 257 257 2013 R b t j S
0014206 Savant 1 1 2020 R b t mj S
0013426 hortiţa 20 266 2018 I–III b t mj S
0014059 secese 78 185 2018 R b t mj S
0013201 hYFI 25 267 2015 R b t mj F1
0013236 Sila 190 227 2019 II–III b t mj S
0013212 izvor 144 266 2017 III b t mj S
0012359 Skagen 219 219 2013 III b t j S
0013231 jaiver 29 266 2018 II–III b t mj S
0012530 Sobbel 268 269 2013 R b t j S
0013810 joker 257 267 2018 III b t mj S
0013498 sofru 268 269 2018 R b t mj S
0014058 Julie 78 185 2020 III b t mj S
0012304 SOISSONs 120 120 2011 I–II b t mj S
0013183 katarina 37 267 2017 III b t mj S
0012531 Sorrial 268 269 2013 II–III b t j S
0034248 kitri 78 185 2018 R b p j S
0013425 sotniţa 20 266 2018 I–III b t mj S
0011549 krasnoDarskaia 99 190 227 2008 I–II b t mj S
0013891 Şcedristi odeska 29 266 2018 R b t mj S
0010969 KUIALNIK 29 266 2005 R b t mj S
0011615 Talisman 1 1 2013 III b t mj S
0013230 LASTIVKA ODESKA 29 266 2018 I–III b t mj S 0014287 tika taka 37 267 2019 R b t mj S
0012007 LĂUTAR (B) 1 1 2012 R b t mj S 0013823 trublion 25 267 2017 R b t j S
0014294 lennox 117 117 2019 R b t mj S 0013232 ujinok 29 266 2018 II–III b t mj S
0013886 lira odeska 29 266 2019 I b t mj S 0013818 urbanus 75 275 2019 I b t mj S
0013305 matthus 117 117 2018 II–III b t mj S 0012602 VESTITOR (B) 1 1 2015 R b t mj S
0012238 Meleag (B) 1 1 2013 II b t mj S 0014063 Vyara 298 298 2020 R b t j S
0012395 Missia odesskaia 29 266 2014 II-III b t mj S 0012390 Zolotocolosa 20 266 2014 III b t mj S

0010635 Moldova 5 7 7 2003 R b t mj S 0013890 zîsk 29 266 2018 R b t mj S

0011124 Moldova 11 7 7 2008 I–II b t mj S 0013887 zviteaga 29 266 2019 R b t mj S

0013889 mudristi odeska 29 266 2018 R b t mj S ◊ grâu Spelta (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L)) – 3 soiuri
0013184 mulan 24 267 2017 I–III b t mj S 2553854 alkor 229 248 2017 R al t S
0013888 nasnaga 29 266 2018 R b t mj S 2554081 ebners rotkorn 57 275 2018 R al t S
0013424 natalka 20 266 2018 I–III b t mj S 2553853 samir 229 248 2018 R al t S
GRâU DURUM (Triticum durum Desf.) – 10 soiuri
0014062 Neven 298 298 2020 III b t mj S
0041481 Arnaut 7 7 7 2008 R al p mj S
0013591 numitor (B) 1 1 2019 II b t mj S
0020028 AURIU 273 (B) 7 7 2001 R cr, al t mj S
0013307 ortegus 117 117 2018 III b t mj S 0044329 duromax 75 275 2018 R al p mj S
0014042 otilia 144 266 2019 I b t mj S 0020129 Hordeiforme 333 (B) 7,6 7 1998 2000 R cr, al t mj S
0014516 Pibrac 116 116 2020 R b t mj S 0021123 Hordeiforme 335 7 7 2007 II–III cr, al t mj S

10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0023215 hordeiforme 340 (B) 7 7 2016 R al t mj S 0071953 kondrat 190 227 2010 R fr t mj S
0021781 laguna 29 266 2010 R cr, al t mj S 0073187 laverda 24 267 2017 II–III fr t mj S
0042166 Meridiano 258 258 2012 I–II al p mj S 0074060 Luran 78 185 2020 I–III b t mj S
0041551 salsa 161 170 2008 R al p mj S 0073592 radana (B) 1 1 2019 I–II fr t mj S
0042165 Saragolla 258 258 2012 II al p mj S 0072360 Scarpia 219 219 2011 R fr t mj S

◊ Secară (Secale cereale L.) – 3 soiuri 0072283 ScÎnteia (B) 1 1 2012 R fr t în S


0053193 INSPECTOR 27 267 2015 R b, fr t în S 0074046 snigova koroleva 29 266 2019 I b, fr t mj S
0054347 KWS Eterno (B) 247 122 2020 R b t în F1 0071617 Strălucitor 1 1 2010 II–III b, fr t în S
0051281 Zâmbreni 70 7 7 2008 R b, fr t în S 0074057 su ellen 24 267 2019 R fr t mj S
0073214 tazio 40 40 2016 R br a j S
◊ Triticale (Triticosecale wittmack W.) – 9 soiuri
0061125 INGEN 33 7 7 2006 R b, fr t în S 0072402 Tezaur (B) 1 1 2014 I fr t mj S

0061126 INGEN 35 7 7 2007 I b, fr t mj S 0083132 Thuringia 21 267 2014 R br p mj S

0062752 INGEN 40 (B) 7 7 2015 R b, fr t în S 0073190 wendy 24 267 2015 R fr t mj S

0064070 INGEN 54 (B) 7 7 2020 R b, fr t mj S 0083133 xanadu 24 267 2016 I br p j S

0060130 INGEN 93 (B) 7 7 1998 2000 R b, fr t mj S ◊ OVĂZ (Avena sativa L.) – 2 soiuri
0063213 negoiu 144 266 2017 I b, fr t mj S 0104434 belor 1 1 2020 r f p S
0064291 su agendus 24 267 2019 R b, fr t j S 0101301 săltăreţ 7 7 2008 r br p s
0063191 Tulus 24 267 2015 R b, fr t în S ◊ mei (Panicum miliaceum L.) – 1 soi
0061961 Valentin 90 190 227 2010 R b, fr t în S
0161233 SOIUZ 1 1 2007 R b S
ORZ (Hordeum vulgare L.) – 30 soiuri
PORUMB (Zea mays L.) – 287 soiuri
0073138 auriu (B) 1 1 2017 I fr t mj S
0083135 BEATRIX 24 267 2016 I br p j S 0110244 Bemo 172 CRf 5,32 5 2000 R,E b 02 HT

0074288 belissa 21 267 2019 R fr t mj S 8502633 Nemo 216 CRf 5,18 5 1991 2000 R,E b, si 02 HD

0071170 BŢ 14–02 1 1 2009 R b, fr t mj S 0113674 adevey 161 170 2016 R b 03 HS

0072387 campagne 120 120 2010 R fr t mj S 8602085 Bemo 182 CRf 5,32 5 1995 2000 R, E b,sl 03 HD

0073819 carmina 75 275 2017 R fr t mj S 0113327 bonfire 33 30 2015 R b 03 HS

0074045 deveatâi val 29 266 2018 R b t mj S 0113774 dalma mgt 56 274 2018 R b 03 hs

0071782 Dostoinîi 29 266 2010 R b, fr t în S 0113257 ES Concord 160 160 2015 R b 03 HS

0072239 Excelent (B) 1 1 2014 R fr t mj S 0112211 ES Cubus 160 160 2010 R b 03 HD

0084677 Fandaga 219 267 2020 R b p mj S 0114344 gkt3213 56 297 2019 R b 03 HS

0084247 Francin 78 185 2018 R b p j S 0113315 gs 210 56 274 2016 R b 03 HT

0073186 henriette 24 267 2017 R fr t mj S 0113370 gw 2122 281 281 2015 R b 03 HS

0081873 Inei 29 266 2010 R b, fr p mj S 0122251 Hard 1 181 181 2012 III b,al 03 HSM

0080643 IONel 1 1 2002 I br p în S 0112826 NS 2040 154 154 2014 R b 03 HS

0083141 kangoo 161 170 2015 I-II br p j S 0112827 NS 2060 154 154 2014 R b 03 HS

0082264 Komandor 29 266 2012 R br p mj S 0112828 NS 2602 154 154 2014 R b 03 HS

12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0112829 NS 2652 154 154 2014 R b 03 HS 0114468 diolsem 420 45 45 2020 R b 04 HS


0113777 ida MGT 56 274 2016 R b 03 HS 0113043 dkc3623 150 152 2014 R b 04 HS
0113065 Kerberos 122 122 2014 R b 03 HS 0112830 dkc3811 150 152 2015 III b 04 HS
0113063 klassiks 122 122 2016 R b 03 HS 0114087 dkc3939 150 152 2020 II-III b 04 HS
0114086 kws kavalier 122 122 2019 R al 03 HS 0114346 dkc3972 150 152 2019 R b 04 HS
0113154 LG 30325 161 170 2014 R b 03 HS 0113046 dkc4014 150 152 2014 R b 04 HS
0113906 mas 25f 153 153 2017 R b 03 HS 0113044 dkc4522 150 152 2016 R b 04 HS
0110563 Moldavschi 215 AMRf 5 5 2003 R, E b,sl 03 HD 0113045 dkc4717 150 152 2014 R b 04 HS
8101604 Moldavschi 257 CRf 5 5 1985 2000 R, E b,sl 03 HT 0113049 dkc4795 150 152 2016 R b 04 HS
0112142 MTI 202 MRf 181 181 2012 R b 03 HSM 0113903 ES ASteroid 160 160 2018 R b 04 HS
0111912 MTI 241 MRf 181 181 2010 II–III b 03 HSM 0113053 es brillant 160 160 2016 R b 04 HT
0112143 MTI 244 MRf 181 181 2012 R b 03 HS 0114402 es hattrick 160 160 2020 R b 04 HS
0114632 P8271 125 126 2020 R b 03 HS 0113052 es method 160 160 2016 R b 04 HS
0112429 P8400 125 126 2011 R b 03 HS 0113054 es mosquito 160 160 2014 R b 04 HT
0113921 P8451 125 126 2019 III b 03 HT 0113007 futurixx 260 260 2014 R b 04 HS
0113035 P8688 125 126 2015 R b 03 HS 0113848 gkt288 56 297 2019 I–II b 04 HT
0110562 Porumbeni 212 CRf 5 5 2001 I–II b 03 HT 0113316 GS 240 56 274 2017 I b 04 HT
0121008 Porumbeni 222 MRf (B) 5 5 2006 R b 03 HT 0113369 gw 1282 281 281 2015 R b 04 HS
0113107 Porumbeni 264 5 5 2016 R b 03 HT 0113371 GW 8001 281 281 2016 R b 04 HS
0113360 Porumbeni 265 mrf 5 5 2016 R b 03 HT 0113372 gw 8002 281 281 2015 R b 04 HS
0113104 Porumbeni 288 mrf 5 5 2016 II–III b 03 HT 0113373 gw 9003 281 281 2016 R b 04 HS
0113162 scanor 268 269 2014 R b 03 HS 0113079 ish 303 36 267 2016 II–III b 04 HS
0112210 Splendis 160 160 2010 R b 03 HD 0112150 Jodie 161 170 2010 R b 04 HS
0112113 SUANITO 267 267 2011 R b 03 HS 0114084 karpatis 122 122 2018 R b 04 HS
0114162 surround 36 267 2018 R b 03 HS 0112867 Kinemas 122 122 2014 R b 04 HS
0113317 tk 260 56 274 2016 R b 03 HT 0114085 Kws smaragd 122 122 2019 R b 04 HS
0113356 viking 268 22 2015 R b 03 HS 0111051 LG 23.06 161 170 2006 R b 04 HT
0114454 Adenora 268 269 2020 R b 04 HD 0113389 lg 30315 161 170 2017 R b 04 HS
0122787 alimentar 325 (B) 5 5 2015 R b 04 HS 0112621 lg 30360 161 170 2013 R b 04 HT
0113238 axxys 260 260 2017 III b 04 HS 0113153 lg 30389 161 170 2016 R b 04 HS
0114204 chamberi CS 268 269 2018 R b 04 HT 0111725 MAG MRf 181 181 2009 I b,sI 04 HS
0112768 Chişinău 295 wx1 wx1; yy 6 6 2015 R wx 04 HS 0113907 mas 28a 153 153 2019 II b 04 HS
0110204 chişiniovschi 297 WX 6 6 2000 R wx 04 HS 0113555 mas 30k 153 153 2016 R b 04 HS
0110972 Chişinău 333 WX 6 6 2008 II–III wx 04 HS 0114105 mas 34b 153 153 2019 R b 04 HS
0110487 Clarica 125 126 2000 R b 04 HS 0114106 mas 37c 153 153 2019 R b 04 HS
0113756 danubio 57 275 2016 R b 04 HS 0111727 MTI 240 181 181 2008 R b 04 HS

14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0111724 mtI 252 181 181 2008 R b 04 HS 0114610 sy scorpius 116 130 2020 R b 04 HS
0112145 MTI 274 MRf 181 181 2012 I–II b 04 HS 0114609 sy torino 116 130 2020 R b 04 HS
0111726 OLGA MRf 181 181 2009 Iii b,sl 04 HS 0113582 alcudia 30 30 2018 I–II b 05 HS
0113078 OS 378 37 267 2016 II–III b 04 HS 0112630 Alexxandra 260 260 2013 R b 05 HS
0113076 OSSK 396 37 267 2016 II–III b 04 HS 0113326 atlas 30 30 2016 R b 05 HS
0112804 P8567 125 126 2017 II–III b 04 HS 0112347 Bora 182 182 2013 III b 05 HS
0114633 p8834 125 126 2020 R b 04 HS 0112154 Brixxo 260 260 2011 R b 05 HS
0112019 P9000 125 126 2011 R b 04 HS 9100091 Chişiniovschi 307 pl 6,5 6 1995 2000 R bl 05 HS
0112020 P9025 125 126 2011 R b 04 HS 0113243 Chişinău-335 wx1;y 6 6 2017 R wx 05 HS
0113284 P9074 125 126 2015 R b 04 HS 0112225 DKC3511 150 152 2011 R b 05 HS
0113031 P9175 125 126 2014 R b 04 HS 0113051 dkc4025 150 152 2016 III b 05 HS

0114634 p9300 125 126 2020 R b 04 HS 0113982 dkc4351 150 152 2019 R b 05 HS
0113983 dkc4541 150 152 2017 R b 05 HS
0113923 P9486 125 126 2017 R b 04 HS
0112831 dkC4590 150 152 2014 R b 05 HS
0112428 P9578 125 126 2011 R b 04 HS
0113048 dkC4608 150 152 2014 R b 05 HS
0111283 Porumbeni 262 MRf 5 5 2008 I b 04 HS 0114345 dkc4670 150 152 2019 R b 05 HS
0121010 Porumbeni 293 MRf 5 5 2006 R b 04 HSM 0114088 dkc4943 150 152 2018 R b 05 HS
0112561 PORUMBENI 294 MRf (B) 5 5 2014 II b 04 HT 0113047 dkc5007 150 152 2014 R b 05 HS
0110019 Porumbeni 295 ACRf 5 5 1995 2000 R b 04 HSM 0113941 dobroto 260 275 2017 R b 05 HS
0113361 PORUMBENI 305 5 5 2017 III b 04 HS 0113166 dolton 268 269 2014 R b 05 HD
0112562 PORUMBENI 306 CRf 5 5 2014 R b 04 HT 0113080 drava 404 37 267 2016 II–III b 05 HS
0112784 PORUMBENI 310 (B) 5 5 2015 I b 04 HS 0112769 es antonetti 160 160 2014 R b 05 HT
0113106 PORUMBENI 324 MRf 5 5 2016 II–III b 04 HT 0113904 es faraday 160 160 2018 III b 05 HS
0121009 Porumbeni 331 MRf 5 5 2007 R b 04 HS 0112386 ES Flato 160 160 2011 R b 05 HS
0113844 Porumbeni 352 5 5 2019 R b, fr 04 HS 0111984 ES Garant 160 160 2010 R b 05 HD
0121007 Porumbeni 397 MRf (B) 5 5 2007 R b 04 HS 0113606 es mylord 160 160 2018 II–III b 05 HT
0111280 pr38A24 125 126 2006 R b 04 HS 0111364 ES ninfea 160 160 2007 R b 05 HS
0111274 PR38R92 125 126 2007 R b 04 HS 0114005 GS 330 56 274 2019 I b 05 HT
0114313 rgt lipexx 260 260 2019 R b 04 HS 0113775 gs 370 56 274 2018 I–II b 05 HS
0113715 rgt provexx 260 260 2017 R b 04 HS 0113776 gs 390 56 274 2018 I b 05 HS
0113313 sarolta 56 274 2016 R b 04 HT 0113150 gw 0185 281 281 2016 R b 05 HS
0114679 spartan 37 267 2020 R b 04 HS 0113893 GW 3808 281 281 2019 I–III b, fr 05 HS
0113733 suporto 36 267 2016 R b 04 HS 0122252 Hard 2 181 181 2012 III b,al 05 HS
0113601 sy arioso 116 130 2016 R b 04 HS 0114104 hm 411 23 23 1988 2018 R b,sl 05 HS
0113083 sy batanga 116 130 2016 R b 04 HT 0113761 kamponi cs 268 269 2016 R b 05 HS
0114415 sy chorintos 116 130 2019 R b 04 HS 0114631 kerala 150 160 2020 R b 05 HS
0114414 sy orpheus 116 130 2019 R b 04 HS 0112163 kolibris 122 122 2010 R b 05 HS
0114416 sy photon 116 130 2019 R b 04 HS 0112548 krabas 122 122 2014 I-II b 05 HS

16 17
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0112868 krebs 122 122 2014 R b 05 HS 0114637 p9978 125 126 2020 R b 05 HS
0113840 kws 4484 122 122 2017 R b 05 HS 0112410 pardi CS 268 269 2013 I-II b 05 HS
0114338 kws kashmir 122 122 2019 R b 05 HS 0110755 Porumbeni 346 CRf 5 5 2003 R b 05 HSM
0111427 Latizana 161 170 2009 III b 05 HT 0110564 Porumbeni 348 AMRf 5 5 2002 R al 05 HSM
0114419 lg31377 161 170 2019 R al 05 HS 0110566 Porumbeni 351 AMRf 5 5 2003 R b 05 HSM
0111428 LG 33.30 161 170 2008 R b 05 HS 0112563 porumbeni 369 5 5 2014 I-II b 05 HT
0111974 LG 33.50 161 170 2011 R b 05 HS 0112280 Porumbeni 374 MRf 5 5 2013 I b 05 HT
0114177 lg 30352 161 170 2018 R b 05 HS 0111135 porumbeni 375 AMRf (B) 5 5 2006 R b 05 HS
0114420 lg 31388 161 170 2020 R b 05 HS
0112564 porumbeni 378 mrf 5 5 2014 I-II b 05 HT
0112871 Loubazi cs 268 269 2014 R b 05 HS
0111136 porumbeni 379 AMRf 5 5 2006 R b 05 HS
0111654 mas 33a 153 153 2009 2019 R b 05 HS
0112439 Porumbeni 383 CRf (B) 5 5 2013 R b 05 HS
0112762 mas 35k 153 153 2014 R b 05 HS
0113845 Porumbeni 384 5 5 2019 II–III b, fr 05 HS
0112381 MAS 36A 153 153 2011 R b 05 HS
0113362 Porumbeni 390 MRf 5 5 2018 R b 05 HS
0112167 mas 38d 153 153 2013 III b 05 HS
0113571 Porumbeni 391 5 5 2018 R b 05 HS
0112382 Mas 39T 153 153 2011 R b 05 HS
0120243 porumbeni 393 MRf 5 5 1998 2000 R al 05 HS
0114107 mas 45m 153 153 2018 R b 05 HS
0112281 Porumbeni 395 MRf 5 5 2013 III b 05 HT
0114334 MILANNO 260 275 2018 R b 05 HS
0120757 porumbeni 396 MRf 5 5 2003 R pc 05 HS
0113404 mti 350 mrf 181 181 2017 R b 05 HS
0122440 Porumbeni 402 MRf (B) 5 5 2013 III b,al 05 HS
0111924 MTI 360 MRf 181 181 2011 R b 05 HS
0112786 Porumbeni 427 5 5 2015 R b 05 HS
0113405 mti 361 mrf 181 181 2017 I b 05 HS
0114195 Porumbeni 430 5 5 2020 III b,sl 05 HS
0113772 mti 362 mrf 181 181 2018 I–II b,sl 05 HS
0112348 prestije 182 182 2013 R b 05 HS
0114246 mti 422 crf 181 181 2020 III b,sl 05 HS
0112042 PR37F73 125 126 2011 R b 05 HS
0112591 nk lucius 116 130 2013 R b 05 HS
0112021 PR37K92 125 126 2011 R b 05 HS
0111307 Nk Thermo 116 130 2007 R b 05 HS
0114463 os 4014 37 267 2019 R b 05 HS 0111920 pr38a79 125 126 2010 I b 05 HS

0112631 oxxygen 260 260 2013 R b 05 HS 0112411 Realli CS 268 269 2011 R b 05 HS

0113283 P0023 125 126 2015 R b 05 HS 0113838 rgt conexxion 260 260 2017 R b 05 HS

0113679 P0074 125 126 2017 R b 05 HT 0113714 rgt exxplicit 260 260 2018 R b 05 HS
0112606 P8745 125 126 2015 I b 05 HS 0113979 sb 3020 16 16 2019 II–III b 05 HS
0113922 P9241 125 126 2017 R b 05 HS 0111923 Sbruch MRf 181 181 2011 I b 05 HS
0114128 P9415 125 126 2018 R b 05 HS 0113732 sum 305 36 267 2018 II–III b 05 HS
0113033 P9528 125 126 2016 R b 05 HS 0113081 sum 405 36 267 2016 II–III b 05 HS
0113971 P9537 125 126 2017 R b 05 HS 0113602 SY iridium 116 130 2017 R b 05 HS
0114635 p9610 125 126 2020 R b 05 HS 0113603 SY Ulises 116 130 2017 R b 05 HS
0113034 P9721 125 126 2016 R b 05 HS 0111311 Union 181 181 2007 R b 05 HS
0114636 p9889 125 126 2020 R b 05 HS 0110489 Vasilica 125 125 126 2000 R b, sl 05 HS
0113285 P9903 125 126 2015 R b 05 HS 0112576 viatrix 153 153 2013 R b 05 HS
0113032 P9915 125 126 2014 R b 05 HS 0113553 BALASCO 122 122 2016 R b 06 HS

18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0110551 chiŞiniovschi 401 L 6 6 2002 R bl 06 HS 0113583 salardu 30 30 2016 R b 06 HS


0111552 Chişinău 403 WX1 6 6 2011 R wx 06 HS 0113980 sb 3090 16 16 2020 I-II b 06 HS
0112227 DKC4685 150 152 2012 R b,sl 06 HS 0114607 sy octeon 116 130 2020 R b 06 HS
0113984 DKC5068 150 152 2017 R b 06 HS 0114608 sy premeo 116 130 2020 R b 06 HS
0112228 DKC5143 150 152 2011 R b 06 HS 0114417 sy zephir 116 130 2019 R b 06 HS
0113050 dkc5276 150 152 2014 R b 06 HS 0111167 ES Diademe 160 160 2008 R b 07 HS
0113785 ecosemal 435 303 303 2018 III b 06 HS 0114405 es feria 160 160 2019 R fr 07 HS
0113905 es dimension 160 160 2019 II–III b 06 HS 0111467 ES sensor 160 160 2008 R b 07 HS
0114160 es hornet 160 160 2020 r b 06 HT 0113972 LG 3490 161 170 2017 R b 07 HS
0113942 grandio 260 275 2017 R b 06 HS 0112622 lg 30491 161 170 2012 R b 07 HS
0114335 gs 500 56 274 2020 I-II b,sl 06 HS 0113973 LG 30500 161 170 2017 R b 07 HS
0112577 gw 8008 281 281 2013 I-II b 06 HS 0112605 PR35F38 125 126 2012 R b 07 HS
0122253 hard 3 181 181 2012 III b,al 06 HSM 0113974 shannon 161 170 2017 R b 07 HS
0112413 Labeli CS 268 269 2011 R b 06 HS
Sorg (Sorghum bicolor L.) – 22 soiuri
0111973 LG 33.95 161 170 2011 R b 06 HS
0154622 arabesk 160 160 2020 R b j F1
0111559 LG 34.75 161 170 2008 R b 06 HS
0153749 armorik 160 160 2017 R b mj F1
0112168 MAS 47P 153 153 2012 R b 06 HS
0153368 arsky 160 160 2017 R b mj F1
8602352 Moldavschi 450 MRf 5 5 1991 2000 R b, sl 06 HS
0152451 ES Alize 160 160 2012 R b mj F1
0111312 Monica 181 181 2008 R b 06 HS
0112182 MTI 390 MRf 181 181 2011 III b 06 HS 0154623 es foehn 160 160 2020 R b j F1

0112181 MTI 400 MRf 181 181 2011 II b 06 HS 0153040 es typhon 160 160 2014 R b mj F1

0112604 p0105 125 126 2013 R b 06 HS 0153167 fuego cs 268 269 2014 R b mj F1

0114391 p0412 125 126 2019 R b 06 HS 0544340 gigant 302 274 2018 R sl,in în F1

0114392 p9911 125 126 2019 R b 06 HS 0154339 jami 302 274 2018 R b mj F1

0132255 POp 2 181 181 2012 R pc 06 HS 0154624 kalatur 160 160 2020 R b j F1

0111456 Porumbeni 394 MRf 5 5 2008 R pc 06 HS 8203989 MCS 8203989 5 5 1983 2000 R mt j F1

0133847 Porumbeni 398 E 5 5 2018 R pc 06 HS 8402205 MoldavsChi 40 5 5 1987 2000 R b, cr mj F1

0113846 Porumbeni 433 CRf 5 5 2019 I b 06 HS 8603898 Moldavschi 51 5 5 1989 2000 II, III b mj F1
0111847 Porumbeni 443 MRf 5 5 2011 R b 06 HS 9003894 PiŞcevoi 1 5 5 1992 2000 R b, cr mj F1
0110887 Porumbeni 457 AMRf 5 5 2004 II–III b, sl 06 HSM 0540242 Porumbeni 4 5 5 1999 2000 R sl, in în F1
0110660 Porumbeni 458 CRf (B) 5 5 2001 II–III b, sl 06 HS 0540423 Porumbeni 5 5 5 2001 III sl, in în F1
0110661 Porumbeni 459 MRf (B) 5 5 2003 R b 06 HS 0150544 Porumbeni 7 5 5 2002 R b mj F1
0111457 Porumbeni 461 MRf (B) 5 5 2008 R b 06 HS 0151308 Porumbeni 8 5 5 2011 R b mj F1
0121608 Porumbeni 462 MRf 5 5 2011 R b 06 HS 0153152 puma star 22 22 2014 R b mj F1
0114196 Porumbeni 465 MRf 5 5 2019 R b 06 HS 0542691 saşm-1 7 7 2013 R sl, in în F1
0111279 PR36R10 125 126 2008 R b 06 HS 0542692 saşm-2 7 7 2013 R sl, in în F1
0112427 PR36V52 125 126 2012 R b 06 HS 0152892 saşm 3 7 7 2015 I-II b, cr mj F1

20 21
II. Leguminoase pentru boabe – 66 soiuri 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

SOIA (Glycine max (L.) Merrill) – 41 soiuri

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
0263086 Anastasia 238 238 2015 R b 02 S
Indicii
înregistrare

în Catalog
0261875 Annushka 238 238 2010 R b 02 S

Numărul

Numărul
Denumirea soiului
0263366 bileavka 238 238 2016 R b 02 S
Nr. de

Anul
1 2 3 5 6 7 0264654 yakari 304 304 2020 R b 02 S
0264152 aligator 160 160 2020 I b 03 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 0264262 asuka 300 299 2018 R b 03 S
MAZĂRE (Pisum sativum L. sensu lato) – 15 soiuri 0264332 bettina 301 275 2018 R b 03 S
0264264 kofu 300 299 2019 R b 03 S
0183976 abarth (B) 161 170 2017 R b p mj S
0264265 kyoto 300 299 2019 R b 03 S
0182770 astronaute 260 192 2014 R b p j S 0263087 mavca 238 238 2015 R b 03 S
0181199 Attika 161 170 2006 R b p mj S 0264267 opus 300 299 2019 R b 03 S
0184686 Bastion 304 304 2020 R b p în S 0263751 aires 133 275 2017 R b 04 S
2564349 enduro 185 185 2020 I-II b t mj S 0273319 amedia (B) 1 1 2017 R b 04 S
0264331 angelica 75 275 2018 R b 04 S
0184071 eso 78 185 2017 R b p mj S
0264263 arisa 300 299 2019 R b 04 S
0183809 gambit 78 185 2016 R b p mj S 0261791 deia (B) 1 1 2010 I-II b 04 S
0184413 kingfisher (B) 161 170 2020 R b p mj S 0261488 Eldorado 29 266 2008 II b 04 S
0181874 Lumina 161 170 2010 II–III b p mj S 0261171 Enigma (B) 1 1 2008 III b 04 S
0263401 ES-mentor 160 160 2015 R b 04 S
0181160 menhir 78 185 2008 III b p în S
0274208 flamura 1 1 2020 R b 04 S
0181790 MZ–7–06 (B) 1 1 2011 II–III b p mj S
0273595 igorina (B) 1 1 2018 III b 04 S
0183137 nadia (B) 1 1 2016 R b p mj S 0263735 korana 37 267 2018 R b 04 S
0184171 Salamanca 192 192 2018 R b p mj S 0263781 laduţa 7 7 2018 II–III b 04 S
0194197 torpedo 304 304 2019 R fr p în S 0263782 ştefanel 7 7 2018 I b 04 S
0263365 vidra 117 117 2015 R b 04 S
0181447 valexa (B) 1 1 2008 II b p mj S
0261541 Albişoara (B) 7 7 2010 R b 05 S
◊ FASOLE (Phaseolus vulgaris L.) – 5 soiuri 0261543 AmeliNa (B) 7 7 2010 III b 05 S
0210137 Crizantema (B) 1 1 1998 R b S 0260209 Aura (B) 1 1 1999 2000 R b 05 S
0212403 garofiŢa (B) 1 1 2013 R b S 0262873 banjo cs 268 269 2014 R b 05 S
0263023 biser 117 117 2015 R b 05 S
0212833 mariŢa (B) 1 1 2015 R b S
0261542 Clavera (B) 7 7 2010 I–II b 05 S
0211304 Nicolina (B) 1 1 2006 R b S 0263024 dana 117 117 2015 R b 05 S
0213594 petrela (B) 1 1 2018 R b S 0263750 es-pallador 160 160 2016 R b 05 S
◊ NĂUT (Cicer arietinum L.) – 3 soiuri 0263757 futura 40 40 2016 R b 05 S
0241033 BOTNA 7 7 2005 R b S 0261770 Galina 154 154 2010 R b 05 S
0241034 ICHEL 7 7 2005 R b S 0261026 Indra (B) 1 1 2006 II–III b 05 S
0272404 magia (B) 1 1 2013 II-III fr 05 S
0242220 oviDEL 7 7 2012 R b S
0273320 moldoviţa (B) 1 1 2016 R fr 05 S
◊ Linte (Lens culinaris Medik) – 2 soiuri 0262688 nadejda (B) 7 7 2014 R b 05 S
0251544 Aurie 7 7 2008 I b S 0263753 sg eider 54 275 2016 R b 05 S
0251545 verzuie 7 7 2007 R b S 0261769 Tihana 154 154 2010 I–II b 05 S

22 23
III. Plante oleagi­noase – 299 soiuri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0284000 N6lm304 73 70 2017 R fr 03 F1

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii 0283993 marquesa cl 69 267 2019 I al 03 F1
înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului 0284551 mas 83 su 153 153 2020 R al 03 F1
Nr. de

Anul
0282380 mas 90cp 153 153 2019 III al 03 F1
1 2 4 5 6 7
0283406 meteor cl 182 182 2015 R al 03 F1
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 0283566 ns-h-26749 154 154 2018 III al 03 F1
0282720 Olmedo 117 117 2013 R al 03 F1
FLOAREA-SOARELUI (Helianthus annuus L.) – 231 soiuri 0282796 p63hh79 125 126 2014 I al 03 F1
0282407 P63LE10 125 126 2013 R al 03 F1
0282371 rezon 270 270 2013 R al 02 F1
0281814 Pr64A15 125 126 2010 R al 03 F1
0282249 Acord 270 270 2011 R al 03 F1
0283017 p64lc108 125 126 2015 R al 03 F1
0282345 ARMADA CL 182 182 2011 II–III al 03 F1
0282337 Paraiso 102 CL 267 267 2011 II–III al 03 F1
0284237 buzuluk 318 315 2020 I al 03 s
0284311 rgt wollf 260 260 2020 R al 03 F1
0283763 charks 268 269 2018 R al 03 F1
0284166 subella cl 69 267 2020 I-II al 03 F1
0282346 Confeta CL 182 182 2011 I cf 03 F1
0284148 sumatra 116 130 2020 R al 03 F1
0282550 dacia 276 276 2014 II-III al 03 F1
0281715 sremac 154 154 2009 II-III al 03 F1
0284145 dinaris clp 270 270 2020 R al 03 F1
0282549 talmaz 276 276 2015 I-II al 03 F1
0282160 Ekllor 260 260 2011 R al 03 F1
0282689 valeria (B) 1 1 2014 R al 03 F1
0284599 es electric clp 160 160 2020 R al 03 F1
0283010 zellko 260 260 2015 R al 03 F1
0283608 ES genesis 160 160 2018 R al 03 F1
0282552 zimbru 276 276 2015 II al 03 F1
0283902 es janis 160 160 2018 R al 03 F1 0281015 ana 1 1 2004 I–II al 04 F1
0284153 es kapris clp 160 160 2018 R al 03 F1 0283939 Alvarez ir 275 275 2019 R al 04 F1
0283056 es novamis cl 160 160 2015 R al 03 F1 0284376 as 37131 314 314 2020 R al 04 F1
0283057 es niagara 160 160 2015 R al 03 F1 0284240 camelia 239 8 2020 III al 04 F1
0282779 faro 117 117 2014 R al 03 F1 0284212 celso st 117 117 2018 R al 04 F1
0282767 Grandis 270 270 2014 R al 03 F1 0283008 cllever 260 260 2016 I–II al 04 f1
0284437 hs-superb 1 1 2020 R al 03 F1 0282551 codru 276 276 2014 I al 04 F1
0281714 kazanova 154 154 2010 III al 03 F1 0282765 doina 276 276 2014 R al 04 F1
0284199 kws sintra 122 122 2018 R al 03 F1 0284164 driver cl 69 267 2018 R al 04 F1
0283728 lg 5463cl 161 170 2016 r al 03 f1 0281234 drofa 62 62 2007 II–III al 04 F1
0284168 lg 5478 161 170 2018 R al 03 F1 0283607 es andromeda 160 160 2017 R al 04 F1
0283292 lg 5485 161 170 2015 R al 03 F1 0284598 es anthemis CLP 160 160 2020 R al 04 F1
0282763 mas 80ir 153 153 2014 R al 03 F1 0284154 es arabella 160 160 2020 R al 04 F1
0283561 mas 82A 153 153 2017 R al 03 F1 0283267 es arcadia su 160 160 2016 R al 04 f1
0282379 MAS 84E 153 153 2011 R al 03 F1 0283268 es bambina 160 160 2016 R al 04 F1
0283908 mas 92cp 153 153 2018 R al 03 F1 0283901 es grafic cl 160 160 2019 III al 04 F1

24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0283055 es terramis cl 160 160 2016 R al 04 f1 0283909 mas 88f 153 153 2019 R al 04 F1
0283310 fausto st 117 117 2016 R al 04 F1 0283290 mas 89m 153 153 2015 R al 04 F1
0283013 fortuna cl 62 62 2016 R al 04 f1 0282574 mas 91IR 153 153 2014 III al 04 F1
0282417 fushia CL 268 269 2013 III al 04 F1 0283390 maxtor 182 182 2016 R al 04 F1
0281175 Hs 9729 (B) 1 1 2007 R al 04 F1 0284165 miranda su 277 267 2018 R al 04 F1
0284149 hysun 266 74 22 2018 R al 04 F1 0282627 Mooglli CL 260 260 2013 R al 04 F1
0282416 Imeria CS 268 269 2012 R al 04 F1 0284231 n5lm307 73 70 2020 II al 04 F1
0283722 jaguar II (X4367) 73 70 2017 III cf 04 F1 0282766 nistru 276 276 2016 R al 04 F1
0284457 kaledonia CL 268 269 2020 R al 04 F1 0281988 NK neoma 116 130 2009 R al 04 F1
0283009 kalluga 260 260 2016 R al 04 F1 0283012 novator 62 62 2016 II–III al 04 F1
0284198 kws acer cl 122 122 2019 R al 04 F1 0282822 ns fantazija 154 154 2014 I al 04 F1
0281382 Leila 160 160 2008 R al 04 F1 0282819 ns-h-496 154 154 2014 III al 04 F1
0284626 lg 50480 161 170 2020 R al 04 F1 0282821 ns-h-2063 154 154 2014 II-III al 04 F1
0284409 lg50545 clp 161 170 2019 R al 04 F1
0283565 Ns-H-6343 154 154 2018 I al 04 F1
0284169 lg 50635 clp 161 170 2018 r al 04 f1
0281775 ns-h-90103 154 154 2010 II-III al 04 F1
0283291 lg5452ho cl 161 170 2016 R al 04 f1
0282823 ns orfej 154 154 2014 II-III al 04 F1
0283293 lg5492ho cl 161 170 2015 R al 04 F1
0283563 ns oskar 154 154 2018 III al 04 F1
0283025 lg 5525 161 170 2014 II–III al 04 F1
0282824 ns primi 154 154 2016 I–II al 04 f1
0282800 lg 5542 cl 161 170 2014 III al 04 F1
0283564 ns romeo 154 154 2018 III al 04 F1
0282158 LG 55.43 CL 161 170 2011 II al 04 F1
0282825 ns sumo 2017 154 154 2016 I–II al 04 f1
0284410 lg 5555 clp 161 170 2020 R al 04 F1
0284213 ns sumo star 154 154 2020 I al 04 F1
0282157 lg 55.80 161 170 2012 iii al 04 f1
0283311 orfeo st 117 117 2016 R al 04 F1
0283294 LG 5631 CL 161 170 2015 R al 04 F1
0284203 patricia cl 268 269 2018 R al 04 F1
0282618 lg 5633 cl 161 170 2013 II-III al 04 F1
0282792 p63le75 125 126 2014 I-II al 04 F1
0281972 lg 56.58 cl 161 170 2010 R al 04 f1
0282794 p63ll06 125 126 2014 r al 04 F1
0281230 LG 56.65 m 161 170 2006 R al 04 f1
0282406 p64le11 125 126 2013 III al 04 F1
0284411 lg 5671 clp 161 170 2020 R al 04 F1
0283018 p64ll84 125 126 2015 R al 04 F1
0284170 lg 59580 161 170 2018 R al 04 F1
0284125 p64ll129 125 126 2019 R al 04 F1
0284241 linzi 239 8 2018 R al 04 F1
0280777 PR63A90 125 126 2003 R al 04 f1
0280014 Luceafărul 1 1 1995 2000 I al 04 F1
0281977 pr64G46 125 126 2010 I–II al 04 F1
0283689 m98cl88 182 182 2018 R al 04 F1
0283014 regina cl 62 62 2016 r al 04 f1
0281656 mas 97a 153 153 2010 2020 R al 04 F1
0282881 reyna 182 182 2014 I-II al 04 F1
0283912 mandroid cl 153 153 2019 III al 04 F1
0281902 Mariţa 239 255 2010 R al 04 F1 0284079 rgt cllif 260 260 2018 R al 04 F1

0282169 mas 83r 153 153 2014 I al 04 F1 0282159 Sellor 260 260 2012 II–III al 04 F1

0283562 mas 87ir 153 153 2016 r al 04 f1 0282628 sikllos cl 260 260 2014 I al 04 F1

26 27
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0281516 Sirena 182 182 2008 I al 04 F1 0281631 PR64A89 125 126 2009 R al 05 F1
0283085 sumiko 116 130 2016 r al 04 f1 0282261 PR64e83 125 126 2010 R al 05 F1
0284167 surfer cl 69 267 2020 I al 04 F1 0282206 PR64F50 125 126 2011 R al 05 F1
0284603 sy ivori clp 116 130 2020 r al 04 f1 0282207 PR64j80 125 126 2010 R al 05 F1
0284147 sy katana clp 116 130 2020 I–II al 04 F1 0283071 paraiso 1000cl 69 267 2016 II–III al 05 f1
0283400 talento 116 130 2016 r al 04 f1 plus el
0283015 tellus 62 62 2016 r al 04 F1 0283685 qc bravo 275 275 2018 R al 05 F1
0283987 tgr 21 62 62 2019 II al 04 F1 0283836 ra1018106 260 260 2018 R al 05 F1
0283074 alpin 239 267 2016 R al 05 F1 0283075 sunflora cl 69 267 2016 I–II al 05 f1
0283719 camaro 2 73 70 2016 r fr 05 f1 0283068 supersol 56 267 2016 I–II al 05 F1
0283148 cezar 276 276 2016 I–II al 05 F1 0283281 sy bacardi clp 116 130 2016 r al 05 f1
0284155 es aromatic su 160 160 2019 R al 05 F1 0283282 sy neostar clp 116 130 2016 r al 05 f1
0281453 es artimis 160 160 2008 I al 05 F1 0283690 thor cl 182 182 2017 III al 05 F1
0282005 Florisan (B) 1 1 2011 II al 05 F1
0283072 veleka 239 267 2016 R al 05 F1
0284108 furious cl 153 153 2020 III al 05 F1
0283069 vokil 239 267 2016 R al 05 F1
0283596 Hs-1014 (B) 1 1 2019 II–III al 05 F1
0283678 yancia 239 8 2018 R al 05 F1
0281027 HS 9505 (B) 1 1 2005 I–II al 05 F1
0283717 badger Cl (X4428) 73 70 2016 R cf 06 F1
0284431 hysun 180 it 74 22 2019 R al 05 F1
0282683 Bond 275 275 2013 II-III al 06 F1
0283721 impact 73 70 2016 II–III al 05 F1
0282874 klarika cl 268 269 2014 I-II al 05 F1 0282879 duet CL 182 182 2015 I–II al 06 f1

0281562 lg 56.35 161 170 2010 r al 05 F1 0282202 ES Bayano 160 160 2012 R al 06 F1

0283920 lg 5638 161 170 2017 R al 05 F1 0282426 es bella 160 160 2013 R al 06 F1

0281563 lg 56.63 cl 161 170 2009 iii al 05 F1 0284438 hs-etern 1 1 2020 R al 06 F1


0283764 marbelia cl 268 269 2016 r al 05 F1 0282771 es florimis 160 160 2014 I al 06 F1
0283910 mas 93cp 153 153 2018 R al 05 F1 0281652 es primis 160 160 2009 r al 06 F1
0281464 nk ferti 116 130 2009 III al 05 F1 0284156 es generalis cl 160 160 2018 r al 06 F1
0281819 Nk Kondi 116 130 2009 I–II al 05 F1 0282203 ES Sherpa 160 160 2011 II–III al 06 F1
0283579 p64bb01 125 126 2016 r fr 05 f1 0283123 goldimi 275 275 2016 II–III al 06 f1
0283580 p64he118 125 126 2016 R al 05 f1 0282880 hornet 182 182 2015 II–III al 06 F1
0284127 p64he133 125 126 2019 R al 05 F1
0283151 hysun 202 cl 74 22 2016 I–II al 06 f1
0282572 p64le25 125 126 2014 I al 05 F1
0283723 jaguar xl (X4337) 73 70 2017 R cf 06 F1
0284369 p64le136 125 126 2019 R al 05 F1
0284540 kws achilles clp 122 122 2020 R al 06 F1
0282573 p64ll05 125 126 2014 III al 05 F1
0282302 La Pampa 275 275 2012 R al 06 F1
0282795 p64ll82 125 126 2014 I-II al 05 F1
0284627 lg 50662 161 170 2020 R al 06 F1
0284126 p64lp130 125 126 2019 R al 05 F1
0284628 lg 50797 clp 161 170 2020 R al 06 F1
0281838 PR64A71 125 126 2010 I–II al 05 F1

28 29
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

0283295 lg 5661 cl 161 170 2016 III al 06 f1 0574298 alicante 161 170 2019 R al t F1
0283670 lg 5697 clp 161 170 2016 r al 06 f1 0574519 anniston 161 170 2020 r in,al t f1
0284550 margosha 153 153 2020 R al 06 F1 0574299 architect 161 170 2020 r in,al t f1
0284110 mas 85su 153 153 2019 R al 06 F1 0573501 arsenal 161 170 2018 R al t f1
0282450 Maximus CL 182 182 2013 i-II al 06 F1 0573502 artoga 161 170 2018 I–III al t f1
0282818 olleg 260 260 2014 R al 06 F1 0574051 atora 192 192 2020 I–II in t F1
0283020 p64le20 125 126 2015 R al 06 F1 0574520 carlton cl 161 170 2020 r in,al t f1
0282797 p64lc53 125 126 2014 III al 06 F1 0564173 cebra cl 192 192 2020 I al p f1
0283016 p64le99 125 126 2015 R al 06 F1 0572418 Cindi CS 268 269 2012 R al t S
0282260 PR64E71 125 126 2011 II–III al 06 F1
0574065 clarus 257 275 2018 R al t f1
0283900 p64ll125 125 126 2017 R al 06 F1
0573116 corvinus 150 152 2016 r al t f1
0283731 puntasol cl 69 267 2016 r al 06 f1
0563383 cultus cl 192 192 2015 R al p F1
0283686 Qc rambo 275 275 2016 R al 06 F1
0574282 decibel cl 150 160 2020 r in t f1
0282684 QC zorba 275 275 2013 II-III al 06 F1
0573813 dk exception 150 152 2019 I al t F1
0282629 ra1005714 260 260 2013 R al 06 F1
0573113 dk explicit 150 152 2017 i–iii al t F1
0283994 suntec HO CL 69 267 2017 R al 06 F1
0572455 dk exstorm 150 152 2014 II-III al t F1
0283995 surimi cl 69 267 2019 R al 06 F1
0573112 dk imaret cl 150 152 2017 i–iii al t F1
0284146 sy cooper clp 116 130 2019 R al 06 F1
0572454 dk imido cl 150 152 2014 II-III al t F1
0283914 sy edison 116 130 2019 II–III al 06 F1
0573115 dk imigold cl 150 152 2017 i al t F1
0283600 sy experto 116 130 2016 R al 06 f1
0572344 DK sedona 150 152 2012 R al t F1
0283597 subaro 116 130 2016 r al 06 f1
0571935 DK secure 150 152 2011 I–II al t F1
0283599 sy diamantis 116 130 2016 r al 06 f1
0572131 DK Serenade 150 152 2011 II–III al t F1
0283684 sulfosol 275 275 2016 r al 06 f1
0573816 es cesario 160 160 2019 I–II al t F1
0282682 toledo 275 275 2013 III al 06 F1
0283724 torino 73 70 2016 R fr 06 F1 0571532 es hydromel 160 160 2009 R al t F1

0280708 valentino 154 154 2002 i al 06 F1 0574054 es imperio 160 160 2018 R al t f1

0284001 x9767 73 70 2017 R fr 06 F1 0572121 ES MERCURE 160 160 2011 I–II al t F1

0283121 zaporojskii Kondi- 34 227 2016 II–III cf 06 s 0574506 es momento 160 160 2020 R in t F1
terskii 0574281 es vito 160 160 2020 R in t F1
RAPIŢĂ 0571937 Exagone 150 152 2010 I al t F1
(Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) – 68 soiuri
0572343 ExCel 150 152 2012 I al t F1
0572350 Abakus 192 192 2012 R al t F1 0571936 EXEcutive 150 152 2011 I–II al t F1
0574518 absolut 161 170 2020 r in,al t f1 0572130 Exotic 150 152 2011 I–II al t F1
0573500 albatros 161 170 2016 r al t f1 0574508 gk csenge 56 297 2020 R in t F1

30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 IV. Plante tehnice – 93 soiuri

0573006 gk gabriella 56 297 2017 R al t S

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii

înregistrare
0574507 gk reka 56 297 2020 R in t F1

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
0572126 hycolor 145 145 2010 R al t F1

Nr. de

Anul
0574261 inv1165 191 39 2019 R al t F1 1 2 6 9
0574486 inv1166 cl 39 39 2020 R in t F1
1 2 3 4 5 6 7 8 12 15
0564172 lancia 192 192 2020 R al p F1
0573795 lexer 191 39 2018 R al t f1 SFECLĂ pentru ZAHĂR
0574509 memori cs 268 269 2020 R in t F1 (Beta vulgaris L. ssp vulgaris var altissima Doell) – 83 soiuri
0573171 mercedes 192 192 2017 ii al t F1 0292597 Baikal 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11

0574066 murphy 75 275 2018 R al t S 0292783 bartok 117 117 2014 r al F1 20.08-10.11

0571929 NELSON 116 130 2011 I–II al t F1 0291504 cantata 282 282 2008 R al F1 20.08-10.11
0292556 Damian 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0571948 Perla 265 265 2011 II–III al t S
0291812 daria kws 122 122 2010 R al F1 20.08-10.11
0572127 PR45D03 125 126 2012 I al t F1
0291331 IMPACT 119 119 2007 R al F1 20.08-10.11
0572128 PR46w14 125 126 2010 R al t F1
0291236 LIBERO 117 117 2007 R al F1 20.08-10.11
0574064 president 257 275 2018 R al t f1
0292231 Magister 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0572534 pt206 125 126 2015 I al t F1
0293552 panda 119 119 2016 r al f1 20.08-10.11
0573178 pt231 125 126 2016 r al t f1
0292680 riselda 116 116 2013 R al F1 20.08-10.11
0574049 pt234 125 126 2020 II in t F1
0292600 Taifun 282 282 2013 R al F1 20.08-10.11
0574279 pt275 125 126 2020 R in t F1 0292234 Taltos 119 119 2012 R al F1 20.08-10.11
0572535 px104 125 126 2015 I al t F1 0292781 tibor 117 117 2014 R al F1 20.08-10.11
0573503 raffiness 257 257 2016 r al t f1 0294111 toreador 119 119 2018 R al f1 20.08-10.11
0571926 Rohan 192 192 2010 I–II al t F1 0292559 VOK 117 117 2013 R al F1 20.08-10.11
0573794 safer 191 39 2017 R in t F1 0294365 concertina kws 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11
0572736 Sherpa 192 192 2015 I–II al t F1 0293309 amaldi 117 117 2016 r al f1 20.09-10.11

0574052 shrek 192 192 2020 II in t F1 0293036 ambert 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11

0574043 silver 191 39 2018 R al t f1 0293682 aries 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11

0573497 sy harnas 116 130 2016 r al t f1 0293926 armesa 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11
0291798 Astral 119 119 2010 R al F1 20.09-10.11
0573173 sy vesuvio 116 130 2015 R al t F1
0291329 BACCARA 119 119 2007 R al F1 20.09-10.11
0574492 umberto kws 122 122 2020 R in t F1
0294242 barna 117 117 2018 R al f1 20.09-10.11
0571730 Vectra 191 39 2011 I–II al t F1
0294122 batman 282 282 2018 R al f1 20.09-10.11
0572487 veritas cl 257 257 2014 I al t F1
0293681 belgado 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0571927 Visby 192 192 2010 II al t F1
0292774 bison 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11

32 33
1 2 3 4 5 6 7 8 12 15 1 2 3 4 5 6 7 8 12 15

0293849 boa 119 119 2017 R al F1 20.09-10.11 0293660 regesta 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11
0294641 brandon 282 282 2020 R al F1 20.09-10.11 0293915 silanto 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11
0294535 bravo 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11 0293713 silezja 273 273 2016 r al f1 20.09-10.11
0294542 buffel 119 119 2020 R al F1 20.09-10.11 0293894 smart gioconda 122 122 2018 r al f1 20.09-10.11
0294537 cadmus 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11 0294120 smart gladiata kws 122 122 2020 r al F1 20.09-10.11
0294640 calvin 282 282 2020 R al F1 20.09-10.11 0293683 stratego 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11

0292581 Cassidy 282 282 2012 R al F1 20.09-10.11 0293780 tesla 117 117 2016 r al f1 20.09-10.11

0294536 davinci 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11 0292422 Tilman 117 117 2011 R al F1 20.09-10.11

0294113 eduarda kws 122 122 2018 R al F1 20.09-10.11 0292601 tinker 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11

0293297 euphoria kws 122 122 2016 r al f1 20.09-10.11 0294115 toleranza kws 122 122 2018 r al f1 20.09-10.11

0293834 fantazJa 273 273 2017 R al F1 20.09-10.11 0293661 valzer 282 282 2017 R al F1 20.09-10.11

0294366 Francessa kws 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11 0293935 vangelis 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11

0294243 freddie 117 117 2018 R al F1 20.09-10.11 9005714 VICTORIA 1 1 1994 2000 R al F1 20.09-10.11
0290035 VILIA (B) 1 1 1998 2000 R al F1 20.09-10.11
0292599 gallant 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0293022 vlad 117 117 2016 R al f1 20.09-10.11
0293934 GOLDONI 117 117 2017 R al F1 20.09-10.11
0294466 zeppelin 117 117 2019 R al f1 20.09-10.11
0294114 Helenika kws 122 122 2019 R al F1 20.09-10.11
0292775 zulu 119 119 2014 R al F1 20.09-10.11
0294178 heston 282 282 2018 R al f1 20.09-10.11
0293061 argument 119 119 2014 R al F1 20.10-10.11
0293289 hi 1387 282 282 2016 r al f1 20.09-10.11
0292553 jagusia 273 273 2013 R al F1 20.10-10.11
0292598 ilias 282 282 2013 R al F1 20.09-10.11
0292570 Scorpion 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0293239 jampol 273 273 2015 R al F1 20.09-10.11
0293298 viorica kws 122 122 2016 r al F1 20.10-10.11
0292806 janka 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0292571 wapiti 119 119 2013 R al F1 20.10-10.11
0292398 Janosik 273 273 2011 R al F1 20.09-10.11
0292558 Wawilow 117 117 2013 R al F1 20.10-10.11
0293066 janowa 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11
0293067 jasiek 273 273 2014 R al F1 20.09-10.11 TUTUN (Nicotiana tabacum L.) – 10 soiuri
0293028 kleopatra kws 122 122 2016 r al f1 20.09-10.11 9104518 Burley 320 5 5 1993 2000 R in S
0294123 libuse 282 282 2019 R al F1 20.09-10.11 8704066 Doina 211 5 5 1991 2000 R in S
0294467 livius 117 117 2019 R al F1 20.09-10.11 0310971 JUBILEU M 5 5 2005 R in S
0294179 ma2223 282 282 2019 R al f1 20.09-10.11 0311153 MoldavschI 237 5 5 2007 R in S
0294352 manitou 119 119 2020 R al F1 20.09-10.11 9005811 MoldavschI 272 5 5 1993 2000 R in S
0294534 matros 282 282 2019 R al f1 20.09-10.11 8503699 MoldavschI 456 5 5 1989 2000 R in S
0290896 MERAK 117 117 2006 R al F1 20.09-10.11 0312479 moldavschi 457 283 283 2013 R in S
0294124 music 282 282 2018 R al F1 20.09-10.11 0310013 Trapezond 209 5 5 1995 2000 R in S

0292975 neutrino 282 282 2014 R al F1 20.09-10.11 0311237 Virginia 263 5 5 2007 R in S

0292782 premiere 117 117 2014 R al F1 20.09-10.11 8605041 Virginia 401 5 5 1991 2000 R in S

34 35
V. Plante furajere – 34 soiuri 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13

Lucernă (Medicago sativa L.) – 15 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

0404163 adorna 38 267 2019 R fr S

în Catalog
Denumirea soiului

Numărul

Numărul
0404548 agn m72 243 243 2020 R fr S
Nr. de

Anul
1 2 3 6 7 0401232 Alpha 183 183 2007 R fr S
0403367 cezara 144 266 2015 R fr S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
0403978 dobrogea 49 49 2019 R fr S
0403558 galaxie 306 153 2018 III fr S
◊ SFECLĂ FURAJERĂ 0401025 H–28 (B) 1 1 2007 R fr S
(Beta vulgaris L. ssp vulgaris var. alba DC.) – 6 soiuri 0403559 harpe 306 153 2018 r fr S
0400639 Ilan 1 1 2003 R fr S
0301657 ciugur (B) 1 1 2010 R fr S 0402008 MeDisa 1 1 2011 R fr S
0402241 Prosementi Bologna 258 258 2012 R fr S
3850153 Ekendorfskaia joltaia 90 1 1971 2000 R fr S
0402262 PR54V09 125 126 2013 R fr S

0300837 KASPER 162 162 2004 R fr F1 0402263 PR54V46 125 126 2012 R fr S
0403560 timbale 306 153 2018 r fr S
0300366 Monro 120 120 1999 R fr F1
0403328 victoria 30 30 2015 R fr S

3850145 Polusaharnaia belaia 109 1 1973 2000 R fr S ◊ Ciumărie (Galega orientalis L.) – 2 soiuri
9102914 Antei 1 1 1994 2000 R fr S
0302446 Ruja (B) 1 1 2013 R fr S
0470162 Speranţa 10 10 1998 2000 R fr S

◊ Hrişcă de Sahalin (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt) – 1 soi


◊ Hibrid Sorg x iarbă de sudan 2492625 Gigant (B) 10 10 2012 R fr S
(Sorghum saccharatum x S. sudanense) – 2 soiuri
◊ Silfie (Silphium perfoliatum L.) – 1 soi
2502626 Vital (B) 10 10 2012 R fr S
8604029 Mss – 10 5 5 1991 2000 R fr S
◊ topinambur (Helianthus tuberosus L.) – 3 soiuri
0353142 saŞm 4 7 7 2015 R fr F1 0733203 amicu-1 23 23 2014 R fr S
0733204 amicu-2 23 23 2014 R fr S

◊ Măzăriche (Vicia sativa L.) – 2 soiuri 0733131 solar (B) 10 10 2014 R fr S

◊ nalba de virginia (Sida hermaphrodita Rusby L.) – 1 soi


0381173 Lorina (B) 1 1 2006 R fr p S 0723130 energo (B) 10 10 2014 R fr S

0370691 Viola 1 1 1998 2000 R fr t S ◊ facelia (Phacelia tanacetifolia Benth L.) – 1 soi
0713129 Melifera (B) 10 10 2014 R fr S

36 37
VI. plante aromatice 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13
Şi medicinale – 36 soiuri
◊ ISOP (Hyssopus officinalis L.) – 1 soi

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Indicii
înregistrare

0700545 safir 1 7 7 2001 R al S

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului

Nr. de

Armurariu (Silybum marianum L.) – 2 soiuri

Anul
1 2 6 7

1 2 0761036 Argintiu (B) 7 7 2004 R md S


3 4 5 6 7 8 12 13
0761292 fortificator 5 5 2004 R md S
◊ ŞERLAI (Salvia sclarea L.) – 5 soiuri
◊ gălbenele (Calendula officinalis L.) – 1 soi
0642138 ambra plus (B) 7 7 2009 R pf, md S
0771038 natalY (B) 7 7 2004 R md S
0643226 balsam (B) 7 7 2014 R pf, md S

0640740 Dacia 99 (B) 7 7 2004 R pf, md S


◊ Muştar alb (Sinapis alba L.) – 1 soi

2131439 Albumel 5 5 2005 R md S


0641269 nATALY CLARY (B) 7 7 2006 R pf, md S

0641016 victor (B) 7 7 2004 R pf, md S


◊ Coriandru (Coriandrum sativum L.) – 2 soiuri

0611438 De paşcani 5 5 2005 R pf, md S


◊ JALEŞ DE GRĂDINĂ (Salvia officinalis L.) – 1 soi
0612137 aromat (B) 7 7 2009 R pf, md s
0641418 Miracol (B) 7 7 2005 R md S
◊ In de cultură (Linum usitatissimum L.) – 1 soi
◊ FENICUL (Foeniculum vulgare Mill.) – 1 soi
2141440 In albastru 5 5 2005 R md S
0652632 Peren–1 (B) 10 10 2012 R md S
◊ Susan (Sesamun indicum L.) – 1 soi
◊ LEVĂNŢICĂ (Lavandula officinalis Chaix ex villars) – 5 soiuri
2001446 Deliciu 5 5 2005 R md S
0661421 ALBA 7 (B) 7 7 2005 R pf, md S
◊ Roiniţă (Melissa officinalis L.) – 1 soi
0664310 aroma unica (B) 7 7 2019 R pf, md S
2191734 Lămîiţă (B) 7 7 2006 R md S
0663127 lavinie de grădină (B) 10 10 2014 R pf, md S
◊ Iarbă mare (Inula helenium L.) – 1 soi
0661419 Moldoveanca 4 (B) 7 7 2005 R pf, md S
2361736 viguros 7 7 2006 R md S
0661420 VIS MAGIC 10 (B) 7 7 2005 R pf, md S
◊ mac galben (Glaucium flavum Cr.) – 1 soi
◊ MĂTĂCIUNE (Dracocephalum moldavica L.) – 1 soi
2471968 agat 7 7 2009 R md S
8704244 Aroma 1 7 7 1991 2000 r pf S

38 39
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 VII. Specii legumicole – 812 soiuri

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
pOLIMNIA (Polymnia Sonchi Falia Poepp) – 1 soi

originatorului
Indicii

înregistrare

în Catalog
Denumirea

Numărul

Numărul
2482373 Savoare (B) 10 10 2011 R md S soiului

Nr. de

Anul
1 2 4 5 6 7
◊ Chimen (Carum Carvi L.) – 1 soi
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
pf,
0622582 Moldcarvi 7 7 2012 R S
md, al
1. Legume solanacee – 271 soiuri
◊ Cimbru de munte (Satureja montana) – 1 soi TOMATE (Solanum lycopersicum L.) – 192 soiuri
pf,
2512694 Alfa – 14 7 7 2012 R S a) pentru consum în stare proaspătă
md, al


mentă mentolică 0841691 abellus 164 164 2009 R cp 03 nd,rt F1 tp, cd, psu
(Mentha incana Willd. x Mentha sachalinensis Briq.Kudo) – 4 soiuri 0843529 aida 121 45 2017 R cp 04 nd, r F1 tp
0843537 ajdar 186 186 2017 R cp 04 nd, ci f1 tp
0634341 nistru R1 (B) 317 317 2020 R md, al S
0842989 aphen 186 186 2015 R cp 03 nd, rt, rz F1 tp, psu
0634342 speranța 317 317 2020 R md, al S 0841477 arena 3 3 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp, cd, psu
pf, 0842212 Atos 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0632693 UsIgen 7 7 2012 R S
md, al
0842120 Axiom 138 138 2011 R cp 03 nd, r F1 tp
0634343 victoria 317 317 2020 R md, al S 0831718 Baghera 186 186 2008 R cp 03 dt, rt F1 cd
0843947 baikonur 188 188 2017 R cp 04 nd, rt f1 tp
◊ anason (Pimpinella anisum) – 1 soi
0842191 Baron 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd
pf,
2003225 aroma dalba (B) 7 7 2014 R S 0841674 Belle 188 188 2009 R cp 03 nd, r F1 tp
md, al
0842864 belfast 188 188 2014 R cp 02 nd, r F1 tp
◊ busuioc condimentar (Ocimum basilicum) – 2 soiuri
0843482 Big beef 128 118 2017 R cp 05 nd, rt F1 tp
0783125 creţişor (B) 10 10 2014 R al, md S 0841678 buran 188 188 2009 R cp 03 nd, rt F1 tp
0842637 Cabinet 127 127 2014 R cp 03 dt, r F1 tp
0783126 opal-mini (B) 10 10 2014 R al, md S
0842464 carmelita 3 3 2013 R cp 03 nd, r F1 tp, psu
0841845 Charanda 174 174 2010 R cp 03 nd, oa F1 tp
◊ tomata verde de mexic (Physalis ixocarpa Jack. ex. Nees.) – 1 soi
0844441 ciciu 127 127 2020 R cp 03 nd, rş F1 tp
0673128 agat-gb (B) 10 10 2014 R al, md S 0843330 colibri 186 186 2016 R cp 04 nd, ov f1 tp
0842294 Cristal 186 186 2010 R cp 03 nd, r F1 tp, cd
0831703 Debut 128 118 2008 R cp 02 dt, r F1 cd, tp
0843704 delfin 3 3 2018 R cp 05 dt, r F1 tp
0831096 Dikaia Roza 3 3 2005 R cp 03 nd, rt, rz S cd, tp

40 41
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0843422 dimerosa 188 188 2015 R cp 05 nd, r, rz F1 tp, psu 0844140 pink impression 180 180 2019 R cp 04 nd, rz F1 tp
0843986 doufu 164 164 2017 R cp 04 nd, r f1 tp 0842674 pink paradise 180 180 2014 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp
0842808 esmira 164 164 2014 R cp 03 nd, r, rz F1 tp 0841885 Pink unicum 128 118 2011 R cp 03 nd, r, rz F1 tp, cd
0843433 fantom 50 50 2015 R cp 04 nd, r F1 tp, cd, psu 0841991 platus 128 118 2009 R cp 03 nd, rt f1 tp, cd, psu
0842853 gravitet 127 127 2014 R cp 02 dt, rt F1 tp 0843949 pozzano 188 188 2017 r cp 04 nd, ci f1 tp
0831765 Impala 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp 0831479 Primula 3 3 2008 R cp 02 dt, r S cd
0831801 IzabelI 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, r F1, cd, tp 0843302 qualitet 127 127 2015 R cp 03 nd, rt F1 tp, psu
0842287 Izmir 127 127 2010 R cp 03 nd, r F1 tp 0842675 soussia 180 180 2014 R cp 03 nd, r F1 tp
0841844 Jadelo 174 174 2011 R cp 03 nd, r F1 tp 0841672 rally 188 188 2009 R cp 03 nd, r f1 tp
0832722 jampact 180 180 2013 R cp 03 dt, r F1 cd 0842213 Rapsodia 3 3 2011 R cp 03 nd, rt F1 tp
0844442 kaponet 127 127 2019 r cp 05 dt, rt F1 tp, psu 0833470 rosaliesa 128 118 2016 r cp 05 dt, rt f1 cd
0841476 karnaval 3 3 2009 R cp 03 nd, r F1 tp, cd 0844258 rozovoe ciudo 47 47 2019 R cp 04 dt, r, rz F1 tp, psu
0842838 lerac 174 174 2014 R cp 03 nd, r F1 tp 0831671 Sadeen 188 188 2011 R cp 03 dt, rt F1 cd
0832488 Linda 180 180 2012 R cp 04 dt, rt F1 cd 0843118 saltan 3 3 2015 R cp 03 nd, r F1 tp
0842481 magnus 128 118 2016 R cp 05 nd, r f1 tp, psu 0844220 sandoline 127 127 2018 R cp 03 nd, rt f1 tp
0843332 malike 186 186 2017 R cp 03 nd, r F1 tp 0844268 solnţe 47 47 2019 r cp 04 dt, rt, ga f1 tp, psu
0833698 marieli 3 3 2018 r cp 05 dt, rt f1 tp 0833963 sonata 3 3 2018 R cp 03 dt, rt s cd
0842465 Markiza 3 3 2012 R cp 04 nd, rt, rz f1 tp, cd 0842809 stefani (B) 7 7 2015 R cp 04 nd, r, rz S tp
0843481 martez 128 118 2017 R cp 05 nd, rt f1 tp 0831493 Surya 174 174 2008 R cp 04 dt, ov F1 cd, tp
0843480 matias 128 118 2016 r cp 06 nd, rt f1 tp 0844215 titan 180 180 2019 R cp 03 nd, r f1 tp
0844093 matissimo 128 118 2019 R cp 02 nd, rt f1 tp 0842244 Tolstoi 146 146 2010 R cp 03 nd, r F1 tp
0844094 mei shuai 128 118 2019 R cp 04 nd, rz F1 tp 0844323 tomimaru 128 118 2019 r cp 04 nd, rz f1 tp
0841101 Mercurii 3 3 2005 R cp 03 nd, rt F1 tp, cd muchoo

0841484 Meteliţa 3 3 2009 R cp 05 nd, r F1 tp, cd 0833414 tomsk 146 146 2016 r cp 05 dt, r f1 cd

0842489 Michele 180 180 2013 R cp 03 nd, r F1 tp 0844259 vano 47 47 2019 R cp 03 dt, rt f1 tp, psu

0844425 mona lIza 3 3 2020 R cp 03 dt, rș F1 tp 0831800 viuga 3 3 2010 R cp, ps 03 dt, oa F1 cd

0832175 olga 174 174 2010 R cp 03 dt, r F1 cd, tp 0844234 v440 174 174 2019 r cp 05 nd, crf, rz f1 tp

0831478 orion 3 3 2009 R cp 04 dt, r s cd 0842482 VP–1 174 174 2012 R cp 02 nd, r, rz F1 tp, cd

0844214 pablo 180 180 2018 r cp 05 nd, r f1 tp 0844233 vp2 174 174 2018 R cp 05 nd, r, rz f1 tp

0843484 pandarosa 128 118 2015 R cp 05 nd, rt, rz F1 tp 0844096 wrestler 128 118 2019 r cp 02 nd, rt f1 tp

0844095 partova 128 118 2019 R cp 03 nd, rt f1 tp 0843483 yigido 128 118 2016 r cp 06 nd, rt f1 tp

0834139 pink bomb 180 180 2018 r cp 03 dt, r, rz f1 cd 0841600 Zinaida 3 3 2011 R cp 03 dt, r F1 tp, cd

0843435 pink clair 172 172 2015 r cp 03 nd, rt, rz f1 tp, psu 0843706 zolotoi şar 3 3 2018 r cp 05 dt, r, ga f1 tp

42 43
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

b) pentru consum în stare proaspătă şi industrializare 0830912 LAGUNA 3 3 2005 R cp, in 06 dt, ov S

0833700 liubava 3 3 2017 r cp, in 04 dt, r f1


0844474 admiral 316 316 2020 r cp, in 05 nd, ov, r F1 tp
0832811 makrista (B) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, rz S cd, tp
0844575 alamina 164 164 2020 r cp, in 01 nd, rș F1 tp
0844250 malva 47 47 2019 r cp, in 03 nd, crf f1 tp
0832812 albarossa 13 13 2014 R cp, in 02 dt, ro F1
0843788 maraton 50 50 2016 r cp, in 04 nd, rt f1 tp, psu
0834471 ilica 7 7 2020 II cp, in 04 dt, or S cd
0832721 mary 7 7 2014 R cp, in 04 dt, r S
0830571 amulet 3 3 2001 R cp, in 05 dt, ci S
gratefully (b)
0844577 attiya 164 164 2020 r cp, in 03 nd, rș F1 tp
0844424 maricika 3 3 2020 R cp, in 02 dt, rş f1 tp
0833110 anatolie (b) 7 7 2015 R cp, in 06 dt, ro S
0834232 matriona (B) 7 7 2019 R cp, in 04 dt, r S
0844255 avrora 47 47 2019 r cp, in, mu 03 dt, rt f1 tp, psu
0831285 Mihaela 7 7 2006 R cp, in 04 dt, r S
0833357 bashtina 3 3 2017 R cp, in 04 dt, ro f1
0831785 Milenium 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S
0832673 bella Rosa 180 180 2014 R cp 04 dt, r F1
0832810 miloranj (b) 7 7 2014 R cp, in 05 dt, r, or S cd, tp
0832661 benito 146 146 2014 R cp, in 05 dt, oa F1
0834355 mirsini 128 118 2020 III cp, in 06 dt, rt, rş f1 cd
0844422 budulai 3 3 2020 r cp, in 02 nd, mr F1 tp
0844257 nastiona 47 47 2019 r cp, in, mu 04 dt, rt f1 tp, psu
0833726 ceridani (B) 7 7 2017 R cp, in 03 dt, r S
0833961 ogonioc 3 3 2018 r cp, in 04 dt, ov s cd
0833747 cisgen (B) 7 7 2018 r cp 03 dt, ov S cd
0833962 orlic 3 3 2018 r cp, in 04 dt, ov s cd
0844251 consul 47 47 2019 R cp, in 04 nd, rt F1 tp
0844252 piotr 47 47 2019 r cp, in 03 nd, crf f1 tp
0843707 cornelia 3 3 2017 r cp, in 04 nd, rt f1 tp, psu
0844253 pobeda 47 47 2019 r cp, in 03 nd, rt f1 tp
0833748 deşteptarea (B) 7 7 2017 r cp, in 04 dt, r s
0831804 Polbig 146 146 2009 R cp, in 04 dt, r f1
0832677 diabolic 180 180 2014 R cp, in 04 dt, oa F1
0832882 polfast 146 146 2014 R cp, in 03 dt, r f1
0834472 dimetra 7 7 2020 I cp, in 03 dt, rș, r S cd
0831786 prestij (b) 7 7 2009 R cp, in 04 dt, r S
0833699 doina 3 3 2017 r cp, in 04 dt, rt f1
0844256 primadonna 47 47 2019 r cp, in 04 dt, rt, crf f1 tp, psu
0833495 elegro 128 118 2016 r cp, in 05 dt, rt f1
0833857 rawan 186 186 2018 r cp, in 05 dt, ov f1 cd
0833229 exclusiv (B) 7 7 2016 r cp, in 03 dt, ci s
0832094 Red sky 138 138 2010 R cp, in 04 dt, ov F1
0832229 fenix 3 3 2013 R cp, in 06 dt, r S
0844421 regina 3 3 2020 R cp, in 03 nd, rș f1 tp
0833472 first 128 118 2015 R cp, in 02 dt, oa F1
0833259 retana 174 174 2015 R cp, in 03 dt, ci F1
0833434 galilea 172 172 2015 r cp, in 05 dt, oa f1
0833789 roker 50 50 2016 r cp, in 04 dt, r s
0833109 iulihirsutian (b) 7 7 2015 R cp, in 04 dt, r S
0833223 roccia 13 13 2014 R cp, in 05 dt, oa F1
0833727 jacotă (B) 7 7 2017 R cp, in 04 dt, r S
0831449 Jubiliar 60/20 7 7 2008 R cp, in 06 dt, ci S 0832923 sejk 280 280 2014 R cp, in 02 dt, ro S

0844249 karina panceva 47 47 2019 r cp, in 03 nd, r f1 tp 0831187 SOLEROSSO 138 138 2005 R in, cp 02 dt, r F1

0834483 kendras 138 138 2019 r cp, in 03 dt, ov f1 0831475 Spartac 3 3 2009 R in, cp 05 dt, r s

44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0844254 steşa 47 47 2019 r cp, in 03 nd, ob f1 tp


d) tomate (cherry)
0831397 Sultan 146 146 2008 R cp, in 06 dt, rt F1
0843966 amaretto 3 3 2018 r cp 03 nd, r f1 tp, psu
0831253 SUNRISE 128 118 2006 R cp, in 03 dt, rt F1
0843712 ciornaia 3 3 2017 R cp, in 03 nd, r, m f1 tp, psu
0844322 sv1491tm 128 118 2020 R cp, in 06 dt, r, ov F1 cd jemciujinca
0834354 sv8840tm 128 118 2019 r cp, in 05 dt, r f1 0833988 cireaşcă 7 7 2018 r cp 03 dt, r s decorativ

0832190 TomiŞ (B) 7 7 2011 R cp, in 03 dt, r S 0842611 delicios 2 2 2013 R cp, in 03 nd S tp, psu
0832243 Topsport 146 146 2012 R cp, in 05 dt, r F1 0834183 djulietta 3 3 2019 r cp 03 dt, r f1 tp, psu
0832883 torbay 146 146 2014 R cp 05 dt, r, rz F1 cd, tp 0843710 malinovaia 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r, rz f1 tp, psu
jemciujinca
0844316 tucano 186 186 2019 r cp, in 03 nd, ov f1 tp
0843709 margaritca 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r f1 tp, psu
0833703 ţărăncuţa 3 3 2017 r cp, in 05 dt, ci f1
0834184 medovie 3 3 2019 r cp 03 nd, r, or f1 tp
0844576 umagna 164 164 2020 R cp, in 03 nd, r, rș F1 tp iablociki
0833265 vivat (B) 7 7 2016 r cp, in 03 dt, r s
0833266 prichindel (B) 7 7 2016 R cp 02 dt, r S decorativ
0831837 yaqui 128 118 2013 R cp, in 05 dt, ov F1 vase
dt, cia, 0831883 6 punto 7 128 118 2009 R cp, in 03 dt, ov f1
0831485 Zolotaia oseni 3 3 2007 R cp, in 03 S
оr 0831598 rozovaia 3 3 2009 R cp, in 03 nd, ov, S
0844578 zulfia 164 164 2020 R cp, in 06 nd, rș F1 tp capelica rz

c) pentru industrializare 0834185 romeo 3 3 2019 r cp 03 dt, r f1 tp, psu

0833471 docet 128 118 2015 R in 06 dt, oa F1 0843708 rozovîe cupola 3 3 2017 r cp, in 03 nd, rz f1 tp, psu
0833741 fokker 138 138 2016 r in 06 dt, fc f1 0843965 singarella 3 3 2018 R cp 03 nd, r, rz f1 tp, psu

0833473 fuzzer 128 118 2015 R in 07 dt, oa F1 0843711 zolotaia 3 3 2017 r cp, in 03 nd, r, ga f1 tp, psu
jemciujinca
0832172 Hypeel 108 128 118 2012 R in 05 dt, oa F1
0833477 jag 8810 128 118 2015 R in 04 dt, oa F1 ARDEI (Capsicum annuum L.) – 66 soiuri
0832499 jeirex 262 262 2013 R in 04 dt, ov F1 0851602 Afrodita 3 3 2008 R cp, in 04 fc S
0832641 Lampo 138 138 2013 R in 03 dt, ov F1 0853786 amanda 50 50 2016 r cp 04 co s cd, tp
6601049 NovinkA 3 3 1967 2000 R in 05 dt, ci S 0853420 anetta 188 188 2016 r cp 03 co f1
Pridnestrovia
0852118 aristotle 128 118 2010 R cp, in 03 fc F1
0831370 Perfectpeel 128 118 2008 R in 03 dt, ov F1
0852289 Barbie 127 127 2010 R cp 03 fc F1
0832991 pietrarossa 186 186 2015 R in 05 dt, ro F1 0853432 belo uvo 50 50 2015 R cp, in 05 co S cd, tp
0831706 Progress 128 118 2009 R in 03 dt, oa F1 0923451 bihar 254 254 2016 r cp, in 05 ap F1 cd, tp
0833476 sv 5215 td 128 118 2017 r cp, in 04 dt, r f1 0850091 Bogatîri 3 3 2000 R cp, in 05 co S

0833478 veloz 128 118 2016 r in 04 dt, ov f1 0923391 bucur 49 49 2015 R cp, in 03 ap S

0831877 Vulcan 138 138 2011 R in 03 dt, oa F1 0853951 cadia 188 188 2018 r cp, in 05 fc, ga f1

46 47
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0853952 clair 188 188 2018 r cp, in 05 fc f1 0872623 romano (B) 2 2 2013 r cp, in 05 iu, cal s
0852445 Claudio 138 138 2012 R cp 03 fc F1 cd, tp 7605994 rubinovîi 3 3 1980 2000 R cp, in 05 ap S
0923739 globus oranj (B) 2 2 2017 r cp, in 04 ap, ga s 0852728 salana 180 180 2014 R cp 02 fc F1 cd, tp
0854384 daciana 11 11 2019 R cp, in 04 fc f1 0852846 samander 138 138 2014 R cp, in 03 co F1 cd, tp
0853787 delfina 50 50 2016 r cp, in 04 co s 0852726 scrivia 180 180 2014 R cp 05 fc F1
0852612 cristi (B) 2 2 2014 r cp, in 03 co S 0871864 shakira 188 188 2009 R cp, in 03 iu,lu F1
0853448 dumbrava 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp 0852921 slavy 280 280 2014 R cp, in 04 co F1
0851717 Flamingo 186 186 2008 R cp 03 fc F1 cd, tp 0853431 slonovo uvo 50 50 2015 R cp, in, cg 05 co S cd, tp
0851603 gladiator 3 3 2008 R cp, in 05 ca S cd, tp 0854320 socrates 128 118 2019 r cp, in 05 fc f1 tp
0923490 gogomax 128 118 2016 r cp 05 ap f1 0853863 springbok 186 186 2018 r cp, in 04 fc, ga f1
0853001 hercules 186 186 2015 R cp, in, cg 05 fc F1 cd, tp 0853738 suveica (B) 2 2 2017 r cp, in 05 co s
0873418 hyffae 188 188 2016 r cp 05 iu f1 cd, tp 0852978 tabu (B) 2 2 2014 R cp, in 04 co s
0873334 impala 186 186 2015 R cp, in 03 iu F1 cd, tp 0853449 todiresti 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp
0853446 inovator (B) 2 2 2016 r cp, in 05 co s 0924385 traian 11 11 2019 r in 04 ap f1
0921642 kabala 127 127 2010 r cp, in 04 ap f1 0853452 remus 13 13 2015 R cp, in 05 fc F1 cd, tp
0852982 kaptur 128 118 2015 R cp 04 co F1 0922922 tamina 280 280 2014 R cp, in 04 ap F1
0853864 karisma 186 186 2018 r cp, in 04 fc f1 0853439 telestar 172 172 2015 r cp 05 fc f1 cd, tp
0853489 karpex 128 118 2015 R cp 03 co F1 0852614 toamna de aur (B) 2 2 2014 r cp, in 05 co,ga s
0852607 limpa 3 3 2014 r cp, in 03 co S cd, tp 0854356 tonton 128 118 2020 R cp, in 05 fc F1 cd
0853299 liubov 127 127 2016 r cp, in 04 co f1 0853419 teseo 188 188 2015 R cp 05 co F1 cd, tp
0852590 Lotta 188 188 2012 R cp, in 02 co F1 tp, cd 0853450 vatra 252 19 2016 r cp 05 co f1 cd, tp

8902127 Lumina 3 3 1993 2000 R cp, in 03 co, a S 0851857 vedrana 188 188 2009 R cp, in 05 fc f1 cd, tp

0852119 maradonna 128 118 2010 R cp 02 fc F1 cd, tp 0852613 vitamin 2 2 2013 R cp, in 04 co S

0854383 napoca 11 11 2019 r cp 04 cal f1 0852246 Whitney 146 146 2011 R cp 03 co, a F1 cd, tp
0854260 poliot 47 47 2019 r cp, in 05 co s
PĂTLĂGELE VINETE (Solanum melongena L.) – 13 soiuri
7002890 Podarok 3 3 1973 2000 R cp, in 05 co S
Moldovî 0881882 bibo 128 118 2009 r u 03 a f1 cd, tp
0854318 porcelan 128 118 2019 r cp 04 co, ga f1 tp 0882297 Classic 186 186 2010 R u 03 oa F1
0853967 pozitron 3 3 2018 r cp, in 04 co s 0881881 clorinda 128 118 2009 r u 04 f1 cd, tp
0922265 pritavit 128 118 2011 R cp, in 04 ap F1 0881256 epic 128 118 2006 R u 03 f1
0852285 Promontor 252 19 2011 R cp 03 co F1 cd, tp 0883335 fabina 186 186 2016 r u 04 f1
0853861 redkan 186 186 2018 r cp, in 04 co f1 0884269 karatay 174 174 2018 r u 05 f1
0854319 riesling 128 118 2019 r cp 04 co, ga f1 tp
0883969 koroleva margo 3 3 2018 r u 05 r s

48 49
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0883968 megatron 3 3 2018 r u 05 oa f1 0911831 Reactor 127 127 2010 R cp 03 F1


0882484 Mirval 174 174 2011 R u 03 F1 cd, tp 0913147 sunta 17 17 2014 R cp 03 F1
0882459 Sharapova 164 164 2011 R u 03 F1 cd, tp 0912662 tiara 146 146 2014 r cp 02 F1
0880146 Văratic 3 3 1998 2000 r u 03 S
0912442 Yanisol 138 138 2012 R cp 03 F1
0881846 nadia 174 174 2009 r u 05 f1 cd,tp
0912266 Zakaz 128 118 2012 R cp 03 F1
0881601 nistru 3 3 2009 r u 03 f1
b) semitimpurie-mijlocie
2. Legume din grupa verzei – 117 soiuri
0911494 attraction 172 172 2008 R cp 05 F1
VARZĂ ALBĂ (Brassica oleracea L. convar. capitata var. alba D.C.)
0912298 Bravo 186 186 2011 R cp, in 05 F1
– 85 soiuri
0912957 bronco 146 146 2015 R cp, in 05 F1
a) de la foarte timpurie spre timpurie
0912711 bucharest 128 118 2015 R cp 05 F1
0912485 Artost 146 146 2012 R cp 03 F1 1012930 caraflex 146 146 2013 r cp 04 co F1
0914381 Beverly hills 11 11 2019 R cp, in 03 F1
0912300 centurion 186 186 2014 r cp, in, ps 05 F1
0912197 Bourbon 172 172 2011 R cp 03 F1
0913146 cheers 17 17 2015 r cp 05 F1
0914325 champ 128 118 2020 R cp, in 03 F1
0911324 Cilema 164 164 2008 R cp 04 f1
0912912 checkmate 146 146 2014 R cp 03 F1
0913156 escazu 127 127 2015 r cp 05 F1
0911469 Elisa 180 180 2008 R cp 02 F1
0912913 farao 146 146 2014 R cp 03 F1 0912491 Fieldglory 146 146 2012 R cp, mu, in 04 F1

0910921 Gloria 127 127 2003 R cp, in 03 F1 0912914 fresco 146 146 2014 R cp, mu 04 F1

0913157 grepala 127 127 2014 R cp 03 F1 0912723 Green Boy 180 180 2013 R cp 04 F1
0910789 Hermes 128 118 2003 R cp 03 F1 0911833 Gregorian 127 127 2011 R cp 04 F1
0911497 Jetma 164 164 2008 R cp 02 F1 0912196 Landini 172 172 2011 R cp, in 05 F1
0914131 jetodor 127 127 2019 r cp 03 f1
0913866 kaporal 186 186 2018 r cp, in 05 f1
0911830 Kevin 127 127 2011 R cp 02 F1
0912492 Megaton 146 146 2012 R cp, in 05 F1
0913743 lemma 164 164 2016 r cp 02 f1
0912493 Multima 164 164 2012 R cp, mu 05 F1
0913030 magnus 172 172 2014 R cp 03 F1
0913392 muntenia 49 49 2015 R cp, in, mu 05 S
0912483 Nozomi 180 180 2012 r cp 03 F1
0911207 pandion 128 118 2004 R cp 02 F1 0911495 otorino 172 172 2008 R cp, in 05 F1

0910783 parel 146 146 2003 R cp 02 F1 0914382 new york 11 11 2019 R cp, in 04 F1

0910920 Pruktor 127 127 2003 R cp 03 F1 0912640 Quisor 127 127 2013 R cp, in, ps 05 F1
0913423 radan 188 188 2016 r cp 03 f1 0911208 RINDA 128 118 2006 R cp, in, ps 05 F1
0914326 rapidion 128 118 2019 r cp 03 f1 0912942 royal vantage 180 180 2014 r cp 04 f1

50 51
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

cp, mu,
0912634 Sarmalin 127 127 2013 R 05 F1 0914137 monroo 180 180 2019 r cp 06 f1
in, ps
0914545 supreme vantage 180 180 2019 r cp 05 f1 0911807 paradox 146 146 2009 R cp, ps 07 f1
0914217 sweety 180 180 2018 r cp, mu 05 f1 0913693 peizaj 3 3 2017 r p, in, p 06 f1
0911698 tobia 128 118 2010 R cp, in 05 F1 0911686 selma 164 164 2009 r cp, mu 06 f1
0910574 vestri 128 118 2001 R cp, in 05 F1 0913120 shedevr 3 3 2015 R cp, in, ps 07 F1

c) semitardivă-tardivă 0913410 strukta 17 17 2015 R cp, ps 06 F1

0912193 Vernisaj 3 3 2011 R cp, in, ps 07 F1


0912384 Agressor 127 127 2011 R cp, in, ps 07 F1
zavadovskaia 72 45 1971 2011 R cp, in, mu 07 S
0911209 Ammon 128 118 2008 R cp, in, ps 07 F1
0912854 zenon 127 127 2014 R cp, in, ps 07 F1
0910908 AMTRAK 146 146 2005 R cp, ps 07 F1
◊ VARZĂ ROŞIE (Brassica oleracea L. convar. capitata
0911323 Ancoma 164 164 2007 R cp, in 07 F1
var. rubra L.) – 4 soiuri
0911699 Arrivist 128 118 2013 R cp, in, ps 06 F1
0942903 ranchero 146 146 2014 r ps 06 f1
0912843 batal 3 3 2014 R cp, mu, ps 07 F1
0942070 Red Dynasty 128 118 2011 R cp 03 F1
0912466 Bloktor 127 127 2012 R cp, in 07 F1
0941337 Royale 172 172 2005 R cp 04 F1
0912053 Brigadier 186 186 2010 R cp, in 07 F1 0941356 Roxy 128 118 2005 R cp 07 F1
0914574 congama 164 164 2020 R cp, in 07 F1
◊ VARZĂ Creaţă (Brassica oleracea L. convar. capitata
0912528 coronet 180 180 2013 R cp, ps 06 F1 var. sabauda L.) – 2 soiuri
0913758 de buzău 11 11 2017 r cp, in 06 s 0952904 melissa 146 146 2014 r cp 05 f1

0913487 ferro 128 118 2015 R cp, in 06 F1 0951689 Morama 164 164 2008 R cp, in 06 F1

0912712 Fundaxy 128 118 2013 R cp, ps 07 F1


◊ VARZĂ CHINEZEASCĂ
0912911 expEct 146 146 2014 R cp, ps 07 F1 (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr) – 3 soiuri
0911696 galaxy 128 118 2009 R cp, ps 07 F1 1092247 Bilko 146 146 2010 R cp 04 F1

0914546 grandslam 180 180 2019 r cp 06 f1 1092905 manoko 146 146 2014 r cp 01 f1 tp, cd

8702039 Ivolga 3 3 1991 2000 R cp, in 07 S 1092671 Richi 180 180 2012 R cp 03 F1

0912915 jubilee 146 146 2014 R cp, in, mu 07 F1 CONOPIDĂ (Brassica oleracea L. convar. botrytis
var. botrytis) – 15 soiuri
0913475 kolia 128 118 2017 r p, in, p 07 f1

0911336 Lion 172 172 2007 R cp, ps 07 F1 0962976 abeni 128 118 2014 R cp, in 03 F1 tp, cd

0914138 marloo 180 180 2018 r cp, in 06 f1 0962909 altamira 146 146 2014 R cp, in, cg 06 F1

0912647 menzania 128 118 2015 R cp, in 06 F1 0961019 Amerigo 127 127 2003 R cp, in 04 F1

7001886 Moldavanca 3 3 1979 2000 R cp, in 07 S 0961338 BarCelona 172 172 2008 R cp 05 F1

52 53
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0962075 Casper 164 164 2012 R cp, in 05 F1


0812460 Alegria 261 261 2012 R al 02 ga S
0964144 concept 180 180 2018 r cp, in 04 f1
0812476 Arizona 140 140 2012 R al 05 ga S
0961808 fargo 146 146 2009 R cp 05 F1
0810928 Arnova 140 140 2003 R in, al 04 ga S
0963227 fiero 13 13 2014 R cp 06 F1
0812061 artemis 140 140 2010 R al, in 04 ga S
0962908 flamenco 146 146 2014 R cp, in 05 F1
0813387 bernina 131 131 2015 r al 05 ga s
0963474 fortaleza 128 118 2015 R cp 05 F1
0813386 captiva 131 131 2016 r al 04 ga s
0963488 freedom 128 118 2015 R cp 04 F1

0962943 kastor 180 180 2014 R cp, in 06 F1 0812649 carlita 129 129 2013 R al 02 ga S

0963415 novaria 188 188 2016 r cp 05 f1 0814019 carrera 129 129 2017 r al 03 ga s

0962910 skywalker 146 146 2014 R cp, in 06 F1 0813382 christel 261 261 2016 r al 04 ga s

0962724 White Excel 180 180 2013 R cp 03 F1 0812655 Colomba 129 129 2013 R al 02 ga S

◊ Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis 0812952 concordia 131 131 2014 r al 04 ga s
var. cymosa) – 7 soiuri 0813841 constance 140 140 2016 r al 04 ga s
0972907 batavia 146 146 2014 R cp 03 F1 0813095 damaris 261 261 2014 r al 04 ga S
0972906 fiesta 146 146 2014 R cp, in 06 F1 0812362 estrella 261 261 2014 r al 04 ga S
0971695 ironman 128 118 2008 R cp, in 03 F1
0812650 fabula 129 129 2014 r al 06 ga s
0973870 koros 186 186 2017 r cp, in 04 f1
0811662 finka 131 131 2010 R al 03 ga S
0972940 marathon 180 180 2014 R cp, cg 05 F1
0814271 fortus 129 129 2018 r cp, in 05 s
0974136 naxos 180 180 2018 r cp, in 05 f1
0810830 Impala 140 140 2002 R al 03 ga S
0974135 parthenon 180 180 2018 r cp, in 05 f1
0813209 Julinka 131 131 2015 r al 03 ga s
◊ Gulie (Brassica oleracea L. 0812506 laperla 165 165 2013 R al 02 ga S
convar. acephal avar. gongulodes) – 1 soi
0814014 laudine 140 140 2018 r cp, in 04 s
1002918 korist 146 146 2013 R cp 03 F1 cd, tp
0812685 Magda 261 261 2013 R al, in 02 ga S

3. Legume tuberculifere – 59 soiuri 0811665 MArabel 131 131 2008 R al 04 ga S

CARTOF (Solanum tuberosum L.) – 59 soiuri 0812049 Miranda 132 132 2011 R al, f 03 ga S
a) cu tubercul de culoare galbenă
0813094 osiris 261 261 2014 R al 02 ga S

0812648 Adora 129 129 2013 R al 02 ga S 0814270 prada 165 165 2018 r cp, in 03 s

0810927 Agata 140 140 2003 R al 02 ga S 0814484 primabelle 129 129 2019 r al 03 ga s

54 55
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0813842 ranomi 140 140 2017 r al 03 ga s 0812477 Rudolph 140 140 2012 R al 06 rş S

0811391 riviera 140 140 2009 r al 02 ga s 0814485 sunred 129 129 2019 r al 05 rş s

SANTE 140 140 2004 R al, in 06 ga S 4. Legume rădăcinoase – 70 soiuri


MORCOV (Daucus carota L.) – 34 soiuri
0812463 Solist 261 261 2011 R al 02 ga S
1181891 Abaco 128 118 2013 R cp, in 03 co F1
0812654 Sylvana 129 129 2013 R al 05 ga S
7905920 Artek 3 3 1983 2000 R cp, in 03 ci S
0810515 velox 132 132 2001 R al 03 ga S
1184226 aurantina 17 17 2018 r u 04 co f1
0812951 viviana 131 131 2014 r al 06 ga s
1182896 baltimore 146 146 2015 R cp, in 05 ci F1
0814015 vogue 140 140 2017 r al 03 ga s 1182899 bangor 146 146 2015 R cp, in 04 ci F1
0812656 volumia 129 129 2013 R al 02 ga S 1184022 belgrado 146 146 2017 r cp, in 04 ci f1

0814691 wega 261 261 2020 R al 05 ga S 1184023 bermuda 146 146 2017 r cp, in 05 ci f1
1181335 Bolero 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci F1
b) cu tubercul de culoare roşie
1183541 bolivar 186 186 2016 r cp 05 co f1
0810929 Amorosa 140 140 2003 R al 04 rş S
1182295 Boltex 186 186 2011 R cp, in, ps 06 co F1
0810295 asterix 129 129 2001 R al 06 rş s
1183269 canada 146 146 2015 R u 06 co F1
0814690 baltic rose 261 261 2020 R al, in 06 rz S
1184024 carson 146 146 2017 r cp, in 05 co f1
0811663 bellarosa 131 131 2009 r al 02 rş s
1184025 cASCADE 146 146 2017 R cp, in 05 co f1
0810294 Cleopatra 129 129 1999 R al 03 rş S
1182919 chamare 280 280 2014 R cp, in, ps 04 co s
0812038 delphine 261 261 2013 R al, ps 04 rş S
3801080 chantenay 2461 55 45 1950 2011 R cp, in 05 co s
0810277 Desirée 129 129 1998 r al 05 rş S
0813444 esmee 140 140 2015 r al 05 rş s 1181827 comet 172 172 2009 R cp, in, ps 04 co s

0812949 evolution 140 140 2014 r al 04 rş s 1182898 cordoba 146 146 2015 R cp, in 05 co f1

0812201 Irga 253 253 2011 R al 04 rz S 1182663 cupar 146 146 2015 R u 05 co f1

0810722 Kondor 140 140 2002 R al 04 rş S 1182308 Elegance 138 138 2012 R cp, in, ps 05 ci F1

0811092 Kuroda 140 140 2004 R al 06 rş S 8902216 Krasavka 3 3 1993 2000 R cp, in 04 cia S

0812478 manitou 140 140 2014 r al 06 rş s 1182645 Laguna 138 138 2013 R cp, in 03 ci F1

0811898 picasso 140 140 2009 r al 07 rş s 1183543 miraflores 186 186 2017 r cp, in 05 co f1

0810733 Red Scarlett 129 129 2002 R al 03 rş S 1181321 Monanta 164 164 2007 R cp, in 04 ci S
0812047 red lady 132 132 2010 R al 05 rş S 1180782 Napoli 146 146 2004 R cp, in 03 ci F1
0813207 red sonia 131 131 2014 r al 02 rş s 1182836 olimpo 174 174 2014 R cp, in 03 ci F1
0811406 rodeo 129 129 2009 r al 07 rş s 1181848 presto 174 174 2010 R cp, in 03 ci F1
0811154 Romano 140 140 2004 R al, in 05 rş S 1181358 Royal Forto 128 118 2007 R cp, in 05 ci S

56 57
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1182089 santa Cruz 128 118 2011 R cp, in, ps 04 co F1


RIDICHI DE LUNĂ
1183534 shantino 121 45 2017 r cp, in 05 co s (Raphanus sativus L. var. sativus) – 15 soiuri
1182095 Sirkana 138 138 2010 R cp, in, ps 05 ci F1
1212839 celesta 188 188 2014 R cp 03 r F1 tp, cd
1181605 Stella 3 3 2008 R cp, in 03 co S
1214218 gloriette 180 180 2018 r cp 03 f1
1184317 sv7381dh 128 118 2020 I-II cp, in 05 co F1
5600669 Krasnîi Velikan 79 45 1970 2011 R cp cia S
1183411 tangerina 17 17 2016 r cp, in 04 co f1 1211350 marabelle 172 172 2006 R cp 04 r s cd, tp
1181761 tim Tom 174 174 2008 R cp, in, ps 04 ci S 1214227 mila 313 45 2019 R cp 03 ci s
1213745 mondial 164 164 2016 r cp 03 r f1 cd, tp
SFECLĂ ROŞIE
1212856 rondar 127 127 2014 R cp 03 r F1 tp
(Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.) – 13 soiuri
1211192 Rondeel 164 164 2004 R cp 03 r S
1192385 Alto 146 146 2011 R u 05 ci F1 1212889 rover 146 146 2015 R cp 04 r F1 cd
1193533 ataman 121 45 2017 r u 05 ci S 1214026 roxanne 146 146 2018 R cp 03 F1
1191829 bonel 172 172 2009 r u 04 r s 1211802 rudolf 146 146 2010 R cp 03 r S
1192894 boro 146 146 2014 R u 06 r f1 1210895 sora 138 138 2003 R cp 03 r S cd, tp

1193443 camaro 174 174 2015 R u 03 r F1 1213531 superstar 121 45 2017 r cp 03 r s

cilindrică 90 45 2004 2011 R u 06 ci S 1211869 tarzan 188 188 2009 r cp 04 ro f1 cd, tp

Crasnîi şar 90 45 2004 2011 R u 05 r S 1212179 tinto 174 174 2009 r cp 04 r f1

1191150 fORONO 127 53 2004 R u 07 ci S ◊ PĂTRUNJEL (Petroselinum crispum Mill.) – 4 soiuri


1193532 kadett 121 45 2017 r u 05 r s
1262242 Arat 146 146 2010 R cp, in 05 rd S
1192490 Kestrel 180 180 2012 R u 05 r F1
1262886 eagle 146 146 2014 R cp, in, ps 06 rd S
1192074 larka 164 164 2009 r u 04 r s 1262885 petra 146 146 2013 R cp 05 cr S
1192073 lomako rz 164 164 2010 R u 05 ci S 1262887 rialto 146 146 2014 R cp, in 04 fr S
1194228 opolski 313 45 2018 r u 06 ci s
◊ ŢELINĂ (Apium graveolens L.) – 2 soiuri
1192890 taunus 146 146 2015 R u 05 ci F1
1241803 diamant 146 146 2009 R cp, in 05 rd S
1192495 Wodan 146 146 2013 R cp 03 r F1
1242931 tango 146 146 2013 R cp 05 pt S

◊ RIDICHI DE IARNĂ 5. Legume bulboase – 50 soiuri


(Raphanus sativus var. niger L.) – 2 soiuri CEAPĂ comună (Allium cepa L.) – 41 soiuri
1232924 panter 280 280 2013 R cp, ps 04 r, ng S 1112271 allex (B) 241 45 2011 r cp, in, ps 04 si s
5000912 Zimniaia 1113145 bonus 17 17 2014 R cp, in 04 F1
Kruglaia 48 45 1960 2011 R cp, i r, ng S
ciornaia 1112639 Bosko 127 127 2013 R cp, ps 04 F1

58 59
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1111764 bronze 174 174 2009 R cp, ps 05 rş, iu s Stuttgarter 90 45 1999 2011 R cp, in 05 iu S
d'amposta Riesen
1111763 burgos 174 174 2009 R cp, in, ps 04 iu F1
1122135 Swift 146 146 2012 R cp 04 to S
1113399 campero 138 138 2016 r cp 04 f1
1111828 taresco 172 172 2009 R cp, in, ps 04 si F1
1110578 Candy 128 118 2002 R cp 03 du F1
1111387 Universo 138 138 2007 R cp, ps 06 si F1
1123802 coreon 1 272 272 2018 r u 03 to f1
1112696 valenciana 182 182 2013 R cp, in 05 F1
1110780 Daytona 146 146 2003 R cp, in 04 si F1
1114225 vuelta 17 17 2018 R u 05 F1
1122541 echo 180 180 2012 r cp 03 to f1
1122198 Wolf 172 172 2011 R cp 04 to F1
1112715 elbrus 128 118 2015 r cp, ps 04 f1
1112717 zambezi 128 118 2014 R cp, in 06 F1
1112814 elenka 13 13 2014 R cp, in, ps 07 F1
1112917 gladstone 146 146 2014 R cp 07 a F1 ◊ CEAPĂ PENTRU COZI (Allium fistulosum L.) – 5 soiuri
9001875 Halţedon 3 3 1994 2000 R cp, in 05 iu S
1142067 baja verde 128 118 2009 R cp, pz 03 S cd, tp
1112900 katinka 146 146 2014 R cp, in 06 si F1
1142718 Green Banner 128 118 2012 r cp, pz 03 S
1113790 kolos 50 50 2016 r cp, ps 05 f1
1142840 kaigaro 188 188 2013 R cp, pz 03 F1 cd, tp
1112837 lorenzos 174 174 2014 R cp, in, ps 04 F1
1142497 Parade 146 146 2011 R cp, pz 03 S cd, tp
1113412 mallory 146 146 2016 r cp, ps 06 f1
1141496 sAVEL 172 172 2006 R cp, pz 03 S cd, tp
1112245 Manas 146 146 2011 R cp, in, ps 04 du F1
1112716 marquette 128 118 2015 R cp, ps 04 F1 ◊ Praz (Allium porrum L.) – 1 soi
1113409 medusa 17 17 2016 r cp, in 04 f1 1152496 Columbus 146 146 2011 R cp 05 S cd
1111348 Nerato 172 172 2008 R cp, ps 06 si F1
◊ usturoi (Allium sativum L.) – 3 soiuri
1112555 Orizaba 128 118 2011 R cp, in 04 si, a F1
1174477 berechet 7 7 2020 R cp, in 07 to, iu,a S
1112667 ovation 180 180 2013 R cp, in, ps 07 F1
1112305 Pandero 138 138 2011 R cp, in, ps 05 si F1 1174476 moldobella 7 7 2020 R cp, in 05 to, iu S

1113124 patriot 44 44 2015 R cp, in, ps 04 F1 1172877 vitasan 7 7 2013 R cp, in 05 to S

1112945 pegase 180 180 2014 R cp 03 F1 6. Legume cucurbitacee – 143 soiuri


1112939 red baron 146 146 2014 R cp, ps 05 rş F1
CASTRAVETE (Cucumis sativus L.) – 66 soiuri
1112916 red bull 146 146 2014 R cp, ps 07 rş F1
a) cu polenizare entomofilă
1111887 Red Zeppelin 128 118 2010 R cp, in, ps 04 rş, iu F1
0890714 Ajax 138 138 2002 R cp, in 03 F1 cd, tp
1113394 sabroso 138 138 2017 r cp, ps 06 f1
0891805 allianz 146 146 2009 R cp, in 03 F1
1112901 sedona 146 146 2014 R cp, in, ps 06 F1
0891244 Atlantis 146 146 2005 R cp, in 03 F1
1122136 sibir 146 146 2012 R cp 03 to s
0894191 corolioc 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp
1111359 Sterling 128 118 2005 R cp, in 05 si,a F1 0890442 Levina 128 118 2000 R cp, in 04 F1

60 61
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0891708 nadusha 128 118 2009 R cp, in 03 F1 0891679 excelsior 188 188 2009 R cp, in 03 F1 cd, tp
0891219 natasja 128 118 2007 R cp, in 03 F1 0902842 ghec 3 3 2014 R cp, in 03 F1 tp, cd
0890441 Octopus 127 127 2000 R cp, in 04 F1 0894481 joelina 138 138 2019 r cp, in 03 f1 cd
0892523 premio 180 180 2013 R cp 03 F1 0893740 justina 138 138 2016 r cp, in 03 f1 cd
0892054 Regal 186 186 2011 R cp, in, mu 03 F1 0892093 karaoke 164 164 2010 R cp,in 03 F1 cd, tp
0894427 Rodnicioc plus 3 3 2020 R cp, in 03 nd F1 cd 0902457 Kybria 164 164 2012 R cp 02 F1 tp, cd
7509413 Rodnicioc 3 3 1979 2000 R cp, in 03 F1 cd, tp 0903744 lenara 164 164 2017 r cp 03 f1 tp
0891682 Rocket 182 182 2008 R cp, mu 03 F1 0903852 madrilene 128 118 2018 r cp, in 04 f1
0891191 Sonate 164 164 2005 R cp, in 04 F1 0904189 maestro 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp
0891514 starex 182 182 2008 R cp, in 05 f1 0902719 maresa 128 118 2013 R cp 03 F1 tp
0891593 Plai 3 3 2008 R cp, in 03 F1 cd, tp 0893205 maria 180 180 2014 R cp, in 03 F1 cd, tp
0894192 svercioc 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp 0890577 Marinda 128 118 2002 R cp, in 03 F1 cd, tp
0893696 viorel 3 3 2017 r cp, in 03 f1 0903851 MARJIOLIE 128 118 2018 r cp, in 04 f1
0894193 viuroc 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp 0904141 marvi 180 180 2019 r cp, in 03 f1 tp
0890913 zubreonok 3 3 2005 R cp, in, mu 04 F1 cd, tp 0890925 Masha 128 118 2003 R cp, in 03 F1 cd, tp

b) partenocarpici 0891709 merengue 128 118 2009 R cp, in 02 F1 cd, tp


0891218 Mila 128 118 2005 R cp, in 02 F1 cd, tp
0901594 altair 3 3 2009 R cp 05 F1 tp
0891416 Mirabelle 128 118 2007 R cp, in 03 F1 cd, tp
0901146 aKORD 3 3 2006 R cp, in 03 F1 tp
0904190 mister 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp
0901398 Amour 146 146 2008 R cp, in 03 F1 tp, cd
0893694 muşcheter 3 3 2017 r cp 03 f1
0893525 annika 121 45 2017 r cp 04 f1
0901595 Salut 3 3 2010 R cp, in 05 F1 tp
0901879 aphina 138 138 2009 R cp 03 F1 tp
0892309 Satina 138 138 2010 R cp, mu 03 F1 cd, tp
0902383 artist 146 146 2010 R cp, in, mu 05 F1 tp
0904188 scegol 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp
0903454 assia 3 3 2016 r cp, in, mu 03 f1 tp, cd
0891597 Scelcuncic 3 3 2010 R cp, in, mu 05 F1 cd, tp
0893960 bjorn 188 188 2018 R cp 03 F1 cd
0903985 shakthi 164 164 2017 r cp 03 f1 tp
0902609 ciuc 3 3 2013 R cp, in 03 F1 tp
0894230 soplica 313 45 2018 r cp, in 04 f1 cd
0904186 condor 3 3 2019 r cp, in 03 f1 tp
0904236 spino 127 127 2018 r cp 02 f1 tp
0893526 cosima 121 45 2017 r cp 03 f1
0893486 sv 4097cv 128 118 2015 R cp 04 F1 cd, tp
0903453 CRX 20404 13 13 2016 r cp, in 03 f1 tp
0903416 tumi 188 188 2016 r cp 04 f1 tp
0901596 DEVIZ 3 3 2010 r cp 05 F1 tp
0903175 director 138 138 2014 R cp 03 F1 tp
PEPENE VERDE (Citrullus vulgaris sin.C. Ianatus) – 36 soiuri
0903695 don juan 3 3 2018 R cp, in 03 f1 tp
0892469 Ekol 127 127 2012 R cp, in, mu 04 F1 cd, tp 0443158 arashan 127 127 2014 R cp 04 cs, oa F1

0903455 elif 3 3 2018 r cp, in 03 f1 tp 0441345 Au-Producer 173 173 2006 R cp 04 cs, oa S

62 63
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0442471 Baraka 127 127 2012 R cp 04 cs, ov F1 cd, tp 0442306 victoria 138 138 2013 R cp 02 cs, r F1 cd, tp

0442173 Bonta 128 118 2011 R cp 02 cs, r F1 cd, tp 0443261 ws 1041 174 174 2015 R cp 03 cs, ov F1

0443875 celine 186 186 2017 r cp 03 cs s


PEPENE GALBEN (Cucumis melo L.) – 18 soiuri
0442082 Colosseo 128 118 2012 R cp 03 cs, oa F1
0442525 crimson ruby 180 180 2013 R cp 04 cs, oa F1 cd, tp 1312055 amal 186 186 2009 R cp 04 an, ov f1

0441094 crimson sweet 127 174 2003 r cp 04 cs, ro s 1312286 Bijour 174 174 2011 R cp 03 an, oa F1

0442524 crimstar 180 180 2013 R cp 02 cs, r F1 cd, tp 1312036 Bisan 188 188 2011 R cp 03 an, ov F1

0440716 crisby 138 138 2001 R cp 03 cs, r F1 cd, tp 1314235 carriere 138 138 2018 r cp 04 an, ov f1

0442946 crispeed 180 180 2014 R cp 03 cs, ov F1 cd, tp 1312992 credo 186 186 2015 R cp 03 an F1

0444132 daytona 180 180 2018 r cp 05 cs f1 1313397 delano 138 138 2016 r cp 05 an, oa f1

0441255 Eureka 128 118 2004 R cp 02 cs, ov F1 1314133 exelor 180 180 2018 r cp 03 an, r f1
1311634 maria 3 3 2009 R cp 05 ov S
0443442 extazy 172 172 2015 R cp 04 cs,r, fs F1
1313877 maziane 186 186 2018 r cp 03 an, ov f1
0441835 Farao 127 127 2011 R cp 04 cs, oa F1
1313437 nevo 172 172 2016 r cp 03 an, ov f1
0442815 furia 13 13 2014 R cp 03 cs, ro F1
1313417 oxana 188 188 2016 r cp 05 an, oa f1
0444222 karistan 127 127 2018 r cp 05 cs, oa f1
1312230 Pamiati Pangalo 3 3 2011 R cp 03 ov S
0440718 Lady 138 138 2002 R cp 02 cs, oa F1 cd, tp
1311346 pASSPORT 173 173 2006 R cp 02 gl, r F1
0442081 MElania 128 118 2012 R cp 03 cs, oa F1
1312944 premacy 180 180 2014 R cp 06 an, ov F1
0442500 prismatica 262 262 2012 R cp 05 cs, ro F1
1310449 Pridnestrov­ 3 3 2000 R cp 03 ov S
0441640 Red Star 138 138 2008 R cp 03 şb, r F1 sCaia
0444221 romantic 127 127 2019 r cp 04 şb, r f1 1313438 raymond 172 172 2016 r cp 04 an, oa f1
0443159 romanza 127 127 2015 R cp 04 cs, oa F1 1312312 Samit 128 118 2011 R cp 03 an, ov F1
0443440 sagi 172 172 2016 r cp 05 cs, ov f1 1314134 tenor 180 180 2018 r cp 03 an, r f1
0444324 sentinel 128 128 2019 r cp 05 cs, oa f1
◊ DOVLEAC muscat (Cucurbita moschata L.) – 4 soiuri
0442480 Sorento 127 127 2012 R cp 02 cs, ro F1 cd, tp
0461395 CARAT 241 45 2006 R cp, in 05 ro S
0443143 sprinter 172 172 2015 R cp 04 cs, r F1
0463955 matilda 188 188 2018 r cp, in 05 s
0442670 sugar delicata 180 180 2014 R cp 02 şb, ro F1 cd, tp
0463880 musquee de 186 186 2018 r cp, in 05 s
0443224 sunsweet 13 13 2014 R cp 07 cs, ro F1
provence
0442848 talisman 138 138 2014 R cp, ps 04 cs, r F1 r cp, in 07 s
0464430 prezent 3 3 2020
0443977 tamerlan 138 138 2017 r cp 05 cs, oa f1
0441021 topgun 127 127 2004 R cp 03 cs, ro F1 ◊ DOVLEAC comestibil (Cucurbita maxima Duch.) – 6 soiuri
0442097 Trophy 138 138 2011 R cp 03 cs, ro F1 cd, tp 0483945 beppo 275 275 2017 r sm 02 f1
0442925 varda 172 172 2014 R cp 05 cs, ov F1 0483946 camillo 275 275 2017 r sm 03 f1

64 65
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0452725 Crown Prince 180 180 2012 R cp, in 05 F1 0202290 Favorit 254 254 2011 R cp, in 05 S
0482513 Gleisdorfer ol 278 278 2012 R sm 05 S 0201221 Frila 128 118 2005 R cp, in 05 S
Kurbis
0200092 Gorn 3 3 1999 R cp, in 07 S
0482022 Maslicinaia 75 3 3 2009 R sm, md 07 S
0203304 grundy 127 127 2015 R cp, in 07 S
0453429 vitalley 127 127 2015 R p F1 cd
0200143 Izumrudnîi 3 3 1998 R cp, in 05 S
DOVLECEL (Cucurbita pepo L.) – 13 soiuri 0200807 Jof 127 127 2003 R cp, in 06 S

1332668 Aral 180 180 2013 R cp, in 02 F1 0201911 karina 138 138 2009 R cp, in 03 s

1332037 Ardendo 174 188 188 2010 R cp, in 03 F1 cd, tp 0202292 Korvin 254 254 2011 R cp, in 03 S

1332296 Asma 186 186 2011 R cp, in 03 F1 cd, tp 0201711 masterfon 128 118 2008 R cp, in 03 S

1333759 baliza 31 45 2017 r cp, in 03 f1 0201712 Milor 128 118 2008 R cp, in 04 S

1331519 cavili 138 138 2007 R cp, in 02 pr F1 cd, tp 0202984 mundial 128 118 2016 r cg 05 s

1331085 eskenderany 128 118 2004 R cp, in 02 F1 0203303 olinda 127 127 2015 R cp, in 05 S

1333144 ezra 172 172 2014 R cp, in 02 F1 0203177 oskar 280 280 2014 R cp, in 02 S

1331347 irina 173 173 2006 R cp, in 02 F1 0202107 Resal 128 118 2012 R cp, in 05 S

1333421 ismalia 188 188 2015 R cp, in 03 F1 0202508 Salinero 128 118 2012 R cp, in 03 S

1330093 Lenuţa 3 3 1995 2000 R cp, in 03 F1 8902160 Sfera 3 3 1993 R cp, in 03 S

1333494 marzouka 128 118 2016 r cp, in 04 f1 0202103 Sherwood 128 118 2010 R cp, in 03 S

1332669 suha 180 180 2014 R cp, in 03 F1 cd, tp 0200806 Skinado 127 127 2002 R cp, in 04 S

1341525 sunny delight 128 118 2007 R cp, in 02 ga, ap F1 cd, tp 0202200 Talbot 128 118 2011 R cp, in 03 S

0202293 Torda 254 254 2011 R cp, in 05 S


7. Legume păstăioase – 42 soiuri
0201893 Trilogy 128 118 2011 R cp, in 05 S
MAZĂRE DE GRĂDINĂ (Pisum sativum L.) – 32 soiuri
0202985 tristar 128 118 2016 r cg 05 s
0202318 AbadOr 128 118 2012 R cp, in 05 S 0201910 vada 138 138 2009 R cp, in 05 S
0202983 avola 128 118 2017 r cp, cg 04 s 0202104 Vinco 128 118 2010 R cp, in 04 S
0204223 beverly 312 312 2018 r cp, in 03 s 0202291 Virtus 254 254 2011 R cp, in 03 S
0201710 cabree 128 118 2008 R cp, in 03 S

0204224 cargo 312 312 2018 r cp, in 04 s


◊ FASOLE DE GRĂDINĂ (Phaseolus vulgaris L.) – 8 soiuri

0201713 Combi 128 118 2008 R cp, in 05 s 0223393 bâldana 49 49 2015 R cp, in, cg 04 ga s psu
0202509 Crescendo 128 118 2012 R cp, in 03 S 0222321 Beronia 128 118 2011 R cp, in 05 ve s

66 67
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

0222320 Etna 128 118 2011 R cp, in 03 b s 0144020 baron 182 182 2018 r cp, in 04 f1
0221851 MV 680-02 174 174 2009 R cp, in 03 ve S 0141760 Basin 128 118 2010 R in 06 F1
0222100 paulista 128 118 2011 R cp, in 04 ve S 0141257 Bonus 127 127 2005 R cp, in 07 F1
0222270 Santinela 241 45 2012 R cp, in 04 ve S
0142278 Boston 127 127 2010 R cp, in 04 F1
0221762 sundance 174 174 2009 r cp, in 03 ga S
0143725 caramelo 182 182 2017 r cp, in 03 f1
0222099 unidor 128 118 2011 R cp, in 07 ga S
0144091 driver 186 186 2019 r cp, in 05 f1
◊ FASOLIŢĂ (Vigna unguiculata L.) – 2 soiuri
0143897 element 127 127 2018 r in 05 f1
1350849 Dina 7 7 2003 R cp, in 07 ve S
0142700 erica 182 182 2013 R cp, in 03 F1
1351110 ina 7 7 2006 II–III cp, in 07 ve S
0144470 focus 275 su 45 45 2020 R cp, in 04 F1
8. Legume verdeţuri – 11 soiuri
0143885 generator 186 186 2018 r in, cg 06 f1
◊ SALATĂ (Lactuca sativa L.) – 8 soiuri
0142857 gss 3287 127 127 2014 r cp, in 07 f1
1073956 estrosa 188 188 2017 r cp 03 s
0143300 gss 5649 127 127 2015 r cp, in 05 f1
1072714 Frillice 128 118 2012 R cp 03 fr S
1073957 ilema 188 188 2017 r cp 03 s 0143428 gss 8529 127 127 2015 r cp, in 07 f1

1073958 lea 188 188 2017 r cp 03 rş s 0141895 Harvest Gold 128 118 2011 R in 05 F1
1072248 locarno 164 164 2010 R cp 03 sk S cd, tp 0142672 honey bantam 78 180 180 2013 R cp 03 F1
1072851 onyx 138 138 2013 R cp 03 ve S cd, tp
7402660 Jemciug 3 3 1979 2000 R cp, in 04 F1
1073959 pearl gem 188 188 2017 r cp 03 s
0140810 Jubilee 127 127 2003 R cp, in 04 F1
1072850 revolution 138 138 2013 R cp 03 rş S cd, tp
0144353 khan 182 182 2020 R cp, in 03 F1
◊ spanac (spinacia oleracea L.) – 1 soi
0142998 megaton 186 186 2016 r u 05 f1
1032947 clipper 180 180 2013 R cp 05 F1
0141759 merkur 128 118 2010 R in 06 F1
◊ mărar (Anethum graveolens L.) – 2 soiuri 0143884 mint 186 186 2018 r cp, in 04 f1
1041037 ambasador (B) 7 7 2004 R cp, in 03 S 0144406 mirza 182 182 2020 R cp, in 03 F1
1042865 goldkrone 188 188 2013 R cp, in 03 S cd, tp 0142256 Nectar 1 181 181 2012 R cp, in 03 F1

9. Porumb zaharat – 49 soiuri 0142258 Nectar 3 181 181 2012 R cp, in 05 F1

PORUMB ZAHARAT (Zea mays L. convar. saccharata) – 49 soiuri 0142259 Nectar 4 181 181 2012 R cp, in 05 F1

0143883 owatonna 186 186 2018 r cp, in 03 f1


0142773 agnes 280 280 2013 R cp, in 03 F1
0141137 Porumbeni 5 5 2005 R cp, in 03 F1
7402651 Aurica 3 3 1979 2000 R cp, in 03 F1 198 mrf

68 69
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 VIII. Plante ornamentale – 64 soiuri

0142441 Porumbeni 5 5 2012 R cp, in 03 F1

menţinătorului

Anul includerii

reînregistrării
originatorului
196 su (B) Indicii

înregistrare

în Catalog
0140021 Porumbeni 5 5 1998 R cp, in 03 F1

Numărul

Numărul
Denumirea soiului
200 mrf

Nr. de

Anul
0143850 porumbeni 5 5 2018 r cp, in 04 f1 1 2
252 su
1 2 3 4 5 6 7 8
0141982 porumbeni 5 5 2010 r cp, in 05 F1
280 MRf
0140020 Porumbeni 5 5 1998 R cp, in 04 F1
◊ OCHIUL-BOULUI (Callistephus chinensis L. (Nees)) – 3 soiuri
1740175 Nuvela 10 10 1998 2000 R în
340 mrf
1740174 Rozetti 10 10 1998 2000 R în
0140761 Porumbeni 5 5 2005 R cp, in 05 F1
1740044 Speranţa 10 10 1995 2000 R în
341 mrf
0141282 Porumbeni 5 5 2006 R cp, in 06 F1 ◊ CANĂ (Canna L.) – 5 soiuri
342 MRf 1870106 Cătălina 10 10 1997 2000 R în
0142284 PORUMBENI 5 5 2011 R cp, in 06 F1 1870104 Chişinău 10 10 1997 2000 R în
343 MRf 1870103 Gama 10 10 1997 2000 R în
1870061 Gingăşie 10 10 1995 2000 R în
0144092 raquel 186 186 2019 r cp 03 f1
1870062 Lucica 10 10 1995 2000 R în
0143549 sc 1263 128 118 2017 R cp 05 F1 ◊ CRIZANTEMĂ (Chrysanthemum L.) – 3 soiuri
0141757 Sheba 128 118 2010 R cp 03 F1 1930117 Albă 10 10 1997 2000 R în
1930121 Joc 10 10 1997 2000 R tă, în
0142311 Signet 128 118 2011 R cp, in 02 F1 1930539 Noroc 10 10 1999 2000 R în
0142277 Spirit 127 127 2010 R cp, in 03 F1 STÂNJENEL (Iris L.) – 19 soiuri
1860068 Alunel 10 10 1998 2000 R tă, în
0142858 starshine 127 127 2014 r cp, in 03 f1
1860553 Bacovia 10 10 2003 R tă, în
0143671 sweetstar 127 127 2016 r cp, in 03 f1 1860260 calea izvoarelor 10 10 2001 R tă, în
1860075 Candela Memoriei 10 10 1998 2000 R tă, în
0144351 tanem 182 182 2019 r cp, in 04 f1
1860261 Candida 10 10 2000 R tă, în
0141896 Trophy 128 118 2011 R cp, in 03 F1 1860266 Candoare 10 10 2000 R tă, în
1860074 Doina Dorului 10 10 1998 2000 R tă, în
0144275 turbine 186 186 2020 R cp, in 03 F1
1860267 dragoş vodă 10 10 2001 R tă, în
0143430 union vp 50 50 2015 R cp, in 04 F1 1860262 Fulguire stelară 10 10 2000 R tă, în
1860073 Grafie Magică 10 10 1998 2000 R tă, în
0142699 vega 182 182 2013 R cp, in 03 F1
1860263 graţiela 10 10 2001 R tă, în
1860558 Îngerul vestitor 10 10 2003 R tă, în
1860067 Lanterna Magică 10 10 1998 2000 R tă, în
1860072 Lia Ciocîrlia 10 10 1998 2000 R tă, în
1860071 Pecetea Latiniei 10 10 1998 2000 R tă, în
1860270 Rîndunică-Rîndunel 10 10 2000 R tă, în
1860069 Taina Luceafărului 10 10 1998 2000 R tă, în

70 71
1 2 3 4 5 6 7 8 IX. Pomi şi arbuşti Fructiferi – 332 soiuri

1860264 Veronica Micle 10 10 2000 R tă, în

Zona de cultivare
Numărul menţină-

Direcţia de utili-

Durata păstrării
Anul includerii

zare a fructelor
torului (import.)

reînregistrării
originatorului
1860070 Vraja Luminii 10 10 1998 2000 R tă, în

fructelor (zile)
înregistrare

în Catalog
BUJOR (Paeonia L.) – 25 soiuri Denumirea soiului

Epoca de
Numărul

recoltare
1890944 Adonis 10 10 2006 R în

Nr. de

Anul
1890625 Amurg violet 10 10 2003 R tă, în
1890941 Angeline 10 10 2007 R tă, în
1890620 Balada 10 10 2003 R tă, în 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15
1890945 Cetatea Albă 10 10 2006 R tă, în
1890186 Cîntec etern 10 10 2000 R tă, în măr (Malus domestica Borkh.) – 77 soiuri
1890946 DOCHIA 10 10 2007 R tă, în 1. Soiuri de vară – 13 soiuri
1890628 DOINA 10 10 2004 R tă, în
1383636 Discovery 88 2 2015 R cp, in 15–25 01 – 20.08
1890626 DOMNIŢA 10 10 2005 R tă, în
1890624 Dulcele foc 10 10 2003 R în 1383635 Early Geneva 107 2 2015 R cp, in 3–7 15 – 25.07
1890949 Eminesciana 10 10 2002 R tă, în 7150628 Mantet 213 2 1989 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
1890622 Haiducul BUJOR 10 10 2005 R tă, în 3900827 Papirovka 87 2 1994 2000 R cp, in 5–10 15 – 25.07
1890942 Horia 10 10 2007 R tă, în 1380665 primula 204 2 2008 R cp, in 15–25 10 – 20.08
1890188 Ilinca 10 10 2000 R tă, în
7150580 Quinte 215 2 1994 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
1890054 imensitate 10 10 2001 R tă, în
4150414 red melba 216 2 1980 2000 R cp, in 5–10 25.07 – 05.08
1890187 meşterul manole 10 10 2001 R tă, în
1890183 Moldova 10 10 2000 R tă, în 1383630 Redfree 107 2 2015 R cp, in 30–50 15 – 25.08
1890184 Muşatina 10 10 2000 R tă, în introdus Romus 2 220 2 2008 R cp, in 5–10 15 – 25.07
1890623 nOCTURNA bACOVIANĂ 10 10 2004 R tă, în introdus Romus 3 220 2 2008 R cp, in 10–15 05 – 12.08
1890155 Prichindel 10 10 2000 R în 4805216 Slava peremojţiam 58 2 1980 2000 R cp, in 20–25 20.08 – 05.09
1890621 sMARANDA 10 10 2005 R tă, în
4001257 Şafran de vară 87 2 1958 2000 R cp, in 10–15 10 – 20.08
1890947 SOLO 10 10 2004 R in
1890940 ValentinE 10 10 2006 R tă, in 1383629 vista bella 107 2 2015 R cp, in 5–10 20 – 30.07
1890182 veselie 10 10 2001 R în 2. Soiuri de toamnă – 16 soiuri
1890948 Viteazul 10 10 2002 R tă, în
9150609 Akane 194 2 1993 2000 R cp, in 70-100 01 – 10.09
◊ CRIN GALBEN (Hemerocallis fulva L.) – 7 soiuri
4804627 Calvil de Zăpadă 87 2 1988 2000 R cp, in 70–120 10 – 15.09
1980959 Auriu 10 10 2007 R în
1380220 Coredana (B) 141;2 2 2001 R cp, in 70–100 25.08 – 05.09
1980952 Avîntul 10 10 2006 R în
1980951 Columna 10 10 2006 R în 1380976 Coredem 2 2 2002 R cp, in 25–40 25.08 – 05.09
1980958 Coral 10 10 2005 R în 1380862 coredis 2;141 2 2013 R cp, in 30–40 05 –15.09
1980953 Farmec 10 10 2006 R în 1380979 Domneşti 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 15.09
1980956 Lămîiţă 10 10 2005 R în 1380436a Generos 142 2 2001 R cp, in 70–120 10 – 20.09
1980954 Licurici 10 10 2007 R în
1382024 izvoraş 2;141 2 2010 R cp, in 50–60 01 – 10.09
1380980 nistreţ 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 20.09
◊ GLADIOLĂ (Gladiolus L.) – 1 soi
1832017 tandreţe 10 10 2009 r tă, în 1381142 pioner 142 2 2003 R cp, in 70–100 01 – 10.09

◊ Galtonia (galtonia Candicans) (Bak.) – 1 soi 7751819 Priam 204 2 2007 R cp, in 90–150 10 – 20.09

1792015 fulguiri estivale 10 10 2009 R tă, în 7751818 Prima 204 2 1989 2000 R cp, in 25–40 25.08 – 05.09

72 73
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1380436d Remo 141 2 2001 R cp, in 90–150 10 – 20.09 1383469 inored 158 159 2016 R cp, in 120–160 10 – 20.09
(story inored) (B)
1380436c Rewena 141 2 2001 R cp, in 90–150 10 – 20.09
1383374 jeromine 167 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
7150652 Spartan 217 2 1988 2000 R cp, in 90–150 10 – 20.09
1380977 Jonagold 199 2 2002 r cp, in 160–190 25 – 30.09
1380981 Ţiganca 87 2 2002 R cp, in 70–120 10 – 20.09
4850920 Jonathan 203 2 1958 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
3. Soiuri de iarnă – 48 soiuri 1383632 jonica 90 2 2015 r cp, in 160–190 25 – 30.09

4150325 Banană de iarnă 201 2 1958 2000 R cp, in 70–120 15 – 20.09 3950310 Mantuaner 109 2 1980 2000 r cp, in 120–170 20 – 25.09

1733833 baugene 163 159 2016 R 20 – 30.09 7751788 Melrose 207 2 1990 2000 r cp, in 160–190 25 – 30.09
(polenizator) 1383631 mutsu (crispin) 102 2 2015 r cp, in 150–180 25 – 30.09
1383637 braeburn 218 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10 6450113 Red Jonathan 107 2 1980 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
(Jonared)
1381425 campion 223 2 2007 R cp, in 120–170 20 – 25.09
1380983 Renet de Champagner 100 2 2002 r cp, in 160–200 25 – 30.09
1380982 Candil Sinap 109 2 2002 R cp, in 120–150 20 – 25.09
4805089 Renet Simirenco 58 2 1988 2000 r cp, in 160–200 25.09 – 05.10
1383379 coop 39 (crimson Crisp) 157 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1383380 simmons gala (gala 168 159 2015 R cp, in 120–150 10 – 20.09
1380855 Coreagat (B) 2;141 2 2011 R cp, in 160–180 20.09–10.10 buckey simmons)
1380858 coreal (B) 2;141 2 2010 R cp, in 150–160 20 – 30.09 1381141 Surprise (golden 204 2 2003 r cp, in 70–120 05 – 15.09
rezistent)
1380854 corealor (B) 2;141 2 2010 R cp, in 170–190 20 – 30.09
8406235 Speranţa 2 2 1994 2000 r cp, in 120–150 20 – 25.09
1380219 Coredar (B) 2;141 2 2001 R cp, in 120–150 20 – 25.09
7850921 Starkspur 209 2 1980 2000 II–III cp, in 150–180 25 – 30.09
1382025 coredova (B) 2;141 2 2010 R cp, in 160–170 20 – 30.09 Red Delicious
1380857 Corejuno (B) 2;141 2 2010 R cp, in 170–190 20 – 30.09 1381005 SUPER CHIEF 107 2 2007 r cp, in 160–190 25 – 30.09
1380650 Corelita (B) 2 2 2007 R cp, in 120–170 20 – 25.09 4050304 Wagener Premiat 107 2 1958 2000 II–III cp, in 160–190 25 – 30.09

1380861 coreor (B) 2;141 2 2013 R cp, in 150–180 20.09–05.10 7551886 Wellspur Delicious 211 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09
1383628 wilmuta 97 2 2015 r cp, in 160–190 25 – 30.09
1380859 coreprim (B) 2;141 2 2013 R cp, in 120–150 20 – 30.09
7850875 Yellospur Delicious 198 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09
1380852 coretard (B) 2;141 2 2010 R cp, in 190–210 20 – 25.09
1383378 dalinette 163 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09 Păr (Pyrus communis L.) – 22 soiuri
1383468 dalirene 163 159 2015 R cp, in 190–210 20 – 25.09
4804422 delicious 107 2 1980 2000 II–III cp, in 150–180 20 – 25.09 4850211 Contesa de Paris 100 2 1958 2000 I cp, in 90–160 25.09 – 05.10

8258805 Empire 107 2 1996 2000 R cp, in 160–190 25 – 30.09 7450737 Cooc Starking 107 2 1994 2000 r cp, in 10–15 20.08 – 05.09
Delicious
1380436b Florina 197 2 2001 R cp, in 120–170 20 – 25.09
1403627 curÉ 100 2 2015 r cp, in 120 01.09
1383634 Fuji 102 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10 1400945 Decana de iarnă 147 2 2002 r cp, in 90–120 25.09 – 05.10
1383381 galaval (b) 166 159 2015 R cp, in 120–150 10 – 20.09 1400986 Ducesa de Anguleme 100 2 2002 r cp, in 45–65 10 – 20.09
1380978 Gala Delicious 218 2 2002 r cp, in 120–150 10 – 20.09 4150163 Favorita lui Clapp 107 2 1989 2000 r cp, in 3–6 10 – 25.08
6750125 Golden Delicious 210 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09 1403626 iliinca 109 2 2015 r cp, in 5–7 11 – 30.07
7551894 Goldspur 198 2 1980 2000 r cp, in 150–180 25 – 30.09 1403572 Kieeffer’s Seedling 107 2 2010 R cp 40–50 01 – 10.09
1383633 granny smith 111 2 2015 III cp, in 190–220 01 – 20.10 8207747 moldovanca 2 2 1988 2000 I cp, in 100–200 25.09 – 05.10
7450915 Idared 200 2 1988 2000 r cp, in 160–190 25 – 30.09 5801044 Noiabrskaia 2 2 1980 2000 R cp, in 120–200 25.09 – 05.10

74 75
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

5801060 Otecestvennaia 2 2 1988 2000 I cp, in 90–120 25.09 – 05.10 5900182 Kabardinskaia 60 2 1994 2000 I–II, cp, in 5–10 05 – 20.08
ranniaia IV
1403625 rX 1247 100 2 2015 R cp 90 20.09 1422963 centenar 96 2 2013 R cp, in 5–10 01 – 10.08
7908083 Sokrovişce 2 2 1980 2000 R cp, in 20–45 01 – 10.09
8010927 CHişiniovscaia 2 2 1980 2000 I–II, cp, in 5–10 05 – 20.08
7450745 Starkrimson 107 2 1994 2000 R cp, in 20–45 20.08 – 05.09 ranniaia IV

4150040 Untoasa Bosc 100 2 1958 2000 R cp, in 45–65 10 – 20.09 1423574 Crasa oseni 2 2 2010 R cp, in 45–60 20 – 30.09
4150066 Untoasa Giffard 100 2 1964 2000 R cp, in 5–10 15 – 25.07 1424328 frumoasa neagră 2 2 2020 R cp, in 20–30 25.08 – 10.09
4150031 Untoasa Hardenpont 98 2 1958 2000 R cp, in 120–180 01 – 10.10 8703337 Pamiati Kostinoi 2 2 1987 2000 I–II in 40–100 05 – 20.08
6950094 Untoasa precoce 103 2 1980 2000 III– cp, in 5–10 01 – 15.08
Pamiati Vavilova 2 2 2010 R cp, in 20–25 20 – 30.09
Morettini IV
8007802 Vîstavocinaia 2 2 1980 2000 R cp, in 45–100 20 – 30.09 4050231 Piersikovaia 109 2 1958 2000 I, IV cp, in 4–5 20.07 – 05.08

4150090 Williams 107 2 1958 2000 R cp, in 10–15 20.08 – 05.09 1423640 piteştean 220 2 2015 R cp, in 7 25.07 – 10.08
6950108 Williams Rouge 107 2 1994 2000 R cp, in 10–15 20.08 – 05.09 8703335 Pozdniaia Hramova 2 2 1994 2000 R cp, in 60–120 20.09 – 10.10
Delbard
6250157 President 88 2 1994 2000 R cp, in 60–120 20.09 – 10.10
1400166 Zorka 2 2 1994 2000 R cp, in 5–10 01 – 15.08
1420437 Ranniaia Hramova 2 2 1998 2000 R cp, in 4–5 25.07 – 10.08

GUTUI (Cydonia oblonga Mill.) – 10 soiuri 4050258 Renclod Althan 101 2 1958 2000 R cp, in 20–30 18.08 – 05.09
1420990 Ruth GersCHtetter 90 2 2002 r cp 4–5 01 – 25.07
7806396 Auriu 2 2 1958 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
7202962 Soperniţa 2 2 1980 2000 II, IV in 10–15 01 – 15.09
1601002 Codreanca 2 2 2002 II–IV in 90 25.09 – 10.10
7751648 Stanley 202 2 1989 2000 r cp, in 40–100 05 – 20.09
1620178 Cometa 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1423255 super prezident (B) 2 2 2014 r cp, in 40–100 15 – 20.09
9806434 Iantarnaia Moldavii 2 2 1989 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
8703361 Udlinionnaia 2 2 1994 2000 r cp, in 40–100 15 – 20.09
7806426 Iujanka 2 2 1988 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1422967 valor 95 2 2013 R cp, in 30–100 25.08– 05.09
1621566 olga 2 2 2013 II–IV in 100 01 – 10.10
8010935 Vengherka iubileinaia 2 2 1980 2000 r cp, in 30–50 18.08 – 05.09
4901380 TurunciuKskaia 2 2 1958 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
1620988 Urojainaia 2 2 2002 II–IV in 120 01 – 15.10 6200362 Vengherka krupnaia 2 2 1980 2000 r cp, in 30–50 18.08 – 05.09
sladkaia
1620401 UrosoK 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
4000226 Vinete de Italia 103 2 1988 2000 r cp, in 40–100 05 – 20.09
1620167 Zarea 2 2 1995 2000 II–IV in 120 01 – 15.10
4000218 Vinete de Moldova 2 2 1995 2000 r cp, in 40–100 10 – 30.09

PRUN (Prunus domestica L.) – 30 soiuri 1424327 Vinete de costiujeni 2 2 2018 II–III cp, cn 40–100 10 – 30.09

1422028 ajur-1 (B) 2 2 2013 R cp, in 20–30 20 – 30.08


◊ PRUN JAPONEZ (Prunus salicina L.) – 1 soi
1723642 friar 107 2 2015 r cp, in 30 01 – 10.08
4000200 Ana Spath 90 2 1958 2000 R cl, in 30–40 12 – 27.09
1423641 blue free 107 2 2015 R cp, in 80 20 – 30.09 ◊ CORCODUŞ (Prunus cerasifera Ehrh.) – 3 soiuri
1420991 ČaČanska NaJbolIa 221 2 2002 R cl, in 20–30 25.08 – 10.09 1440389 Cernomorskaia 59 2 1997 2000 R in 3–5 20 – 30.07
1423573 ČaČanska lepotica 221 2 2013 R cp, in 10–20 01 – 10.08 1440410 Podaroc druziam 59 2 1997 2000 R in 3–5 01 – 10.07
1423254 ČaČanska rana 221 2 2014 R cp, in 10–15 01 – 20.07 1440400 Rubinovaia 59 2 1997 2000 R in 3–5 10 – 20.07

76 77
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

CAIS (Prunus armeniaca L.) – 20 soiuri 6950132 Jerseyland 204 2 1997 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07

1510169 Bucuria 2 2 1994 2000 II–IV cp 2–3 15 – 25.06 4900235 Lebedev 61 2 1958 2000 II–IV in 2–5 20 – 30.08
II–III
1510872 CR-263 212 2 2003 II–IV cp, in 2–3 25.06 – 10.07 1493613 maycrest (minastar) 107 2 2015 cp 7–14 20.06 – 10.07
–IV
1513244 dacia 2 2 2014 II–IV cp, in 15–20 05 – 10.07 6200346 Moldavschii pozdnii 2 2 1980 2000 III in 10–20 10 – 20.09
8406081 Detski 2 2 1988 2000 II–IV cp, in 2–3 01 – 15.07 7806639 Moldova 2 2 1997 2000 II–IV in 2–5 15 – 20.08
6701740 CHişiniovschi rannii 2 2 1980 2000 II–IV cp, in 3–5 01 – 10.07 1493612 red gold (stark red 107 2 2015 II–III cp 7–14 11 – 30.08
gold) –IV
6002552 Costiujenschii 2 2 1980 2000 II–IV cp, in 3–5 20 – 30.07
6950175 Redhaven 205 2 1980 2000 II–IV cp 2–5 01 – 10.08
1512962 codrean 2 2 2014 II–IV cp, in 7–10 30.06 – 04.07
4800354 Socinîi 61 2 1958 2000 II–IV cp 2–3 20 – 30.07
4901401 Krasnoşciokii 109 2 1958 2000 II–IV cp, in 3–5 10 – 20.07
1493251 sofia 2 2 2014 II–IV cp, in 2–3 01 – 15.08
1513610 kyoto 100 2 2015 II–IV cp, in 15–20 10 – 15.07
1493576 Springold 2 2010 II–IV cp 2–3 01 – 10.07
8703655 Moldavschii Olimpieţ 2 2 1994 2000 II–IV cp, in 3–5 05 – 15.07
II–III
1493639 Spring crest 107 2 2015 cp 7–14 01 – 10.07
1510170 Nadejda 2 2 1994 2000 II–IV cp, in 2–3 05 – 15.07 –IV
1513611 nja 32 (a1, bhArd, 107 2 2015 II–III cp, in 10–12 20.06 – 01.07 7150407 Stark sunglo 206 2 1980 2000 III cp 2–3 15 – 25.08
orange red) 7806701 Urojainîi joltîi 2 2 1980 2000 II–IV in 2–3 15 – 20.07
1513246 nja 42 107 2 2014 II–IV cp, in 5–7 05 – 12.06
4950176 Valiant 214 2 1958 2000 II–IV in 2–5 20 – 30.08
8406120 Raduga 2 2 1988 2000 II–IV cp, in 5–7 25.07 – 05.08
4850254 Veteran 214 2 1958 2000 II–IV cp 2–5 20 – 30.08
1511144 Sirena 220 2 2003 II–IV in 5–7 25.07 – 05.08
1513245 sulmona 2 2 2014 II–IV cp, in 15–20 25.07 – 05.08 CIREŞ (Prunus avium L.) – 34 soiuri
1513609 tsunami (ea 5016) 100 2 2015 II–III cp 6 06 – 12.06
1473623 BigarreAu burlat 100 2 2015 R cp 2–6 01 – 10.06
1510993 Şalah (Erevani) 2 2 2002 II–IV in 2–3 05 – 15.07
5150060 BigarreAu 63 2 1991 2000 R cp 2–4 01 – 10.06
1513575 Umberto 149 2 2010 II–IV cp, in 3–5 10 – 20.07 Oratovskogo
1511752 vasile cociu (B) 2 2 2013 II–IV cp, in 5–10 02 – 11.07 1473624 BigarreAu morro 100 2 2015 R cp 2–6 01 – 10.06

PIERSIC (Prunus persica Batsch.) – 24 soiuri 7952082 Bigarreau producta 100 2 1996 2000 R cp 2–5 22 – 28.06
dELBARD
1493252 alb timpuriu 2 2 2014 II–IV cp, in 2–3 20 – 30.06 1473619 big star 103 2 2015 R cp, in 2–6 20 – 27.06
6950140 Cardinal 208 2 1980 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07 4150309 Cea mai timpurie 90 2 1958 2000 R cp 1–3 25 – 31.05
7806663 Codru 2 2 1998 2000 II–III cp 2–3 20 – 30.07 6702120 Chişineovscaia 2 2 1980 2000 R cp 1–3 25 – 31.05
6950159 Collins 204 2 1980 2000 II–IV cp 2–3 15 – 25.07 II–III;
6400620 Daghestanka 115 2 1998 2000 cp, in 2–4 09 – 16.06
IV
6950191 favorita 1 222 2 1998 2000 II–III cp 2–3 10 – 20.07
(Favorita Morettini) 1473638 ferrovia 103 2 2015 r cp, in 2–6 22 – 28.06
7508271 Flamingo 61 2 1980 2000 II–IV in 2–3 20 – 30.07 1470173 Hebros 94 2 1996 2000 r in 3–6 29.06 – 05.07
6200320 Gălbenica 2 2 1980 2000 II–IV in 5–15 01 – 10.09 5100232 Iunskaia ranniaia 63 2 1987 2000 r cp, in 2–3 08 – 14.06
4950208 Golden Jubilee 204 2 1958 2000 II–IV in 2–5 01 – 10.08 4150287 Jaboulay 100 2 1958 2000 r cp 2–3 08 – 14.06
7806620 Iulski 2 2 1988 2000 II–III in 2–3 20 – 30.07 8456151 Kaştanka 88 2 1997 2000 r cp 2–4 01 – 10.06

78 79
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1473620 kordia 223 2 2015 II–III cp, in 2–6 22 – 29.06 1453614 nor star 90 2 2015 r in 2–6 10 – 20.06
II–III; 8456011 Oblacinska 105 2 1988 2000 r cp, in 2–3 20 – 30.06
8703477 Livădeanca 2 2 1998 2000 cp, in 2–4 10 – 18.06
IV
3950158 Podbelski 90 2 1958 2000 r cp, in 2–3 25.06 – 05.07
II–III;
8703493 Maslovskaia 2 2 1998 2000 cp, in 2–5 11 – 21.06 I–II;
IV 6701744 Ranniaia 2 87 2 1980 2000 cp, in 2–3 04 – 12.06
IV
5800323 Melitopolskaia 63 2 1991 2000 r cp 2–4 08 – 15.06
ciornaia 3900614 Şpanka ranniaia 87 2 1958 2000 r in 2–3 15 – 25.06
1470996 Napoleon roz 100 2 2002 r cp 2–5 22 – 28.06 1450232 Şumadinka 105 2 2003 r cp, in 2–3 03 – 07.06
(Bigarreau Napoleon)
8456070 Uifehertoi fiurtosi 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 10 – 20.06
6902170 Poleana 63 2 1991 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
7704771 Pozdniaia 115 2 1999 2000 III in 3–6 06 – 12.07 NUC (Juglans regia L.) – 36 soiuri
Lermontova
1644030 bucovinskii–1 292 139 2019 I–II cp, in 1 an septembrie
5301424 Record 2 2 1964 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
I (2,3)
1640440a Cazacu 2 2 2005 cp, in 1 an septembrie
1473615 regina 103 2 2015 r cp, in 2–6 01 – 15.07 II–IV
1643514 carpatica 171 171 2016 R cp 1 an septembrie
4800877 Rekordnaia 61 2 1964 2000 r cp, in 3–6 29.06 – 05.07
1471143 Rosoşanskaia 156 2 2003 r cp 1–2 10 – 16.06 1644035 cernoviţkii–1 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
zolotaia 1644036 cernoviţkii–2 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1473622 stella 107 2 2015 r cp, in 2–6 10 – 20.06
1640785 codrene 10 10 2006 r cp, in 1 an septembrie
1473618 skeena 95 2 2015 r cp, in 2–6 23 – 30.06 I (2,3)
1640440 Cogîlniceanu 2 2 2005 cp, in 1 an septembrie
II–IV
1473616 sumit 95 2 2015 r cp, in 2–6 01 – 15.07
6601740 CalaraşsCHi 2 2 1980 2000 I (2,3) cp, in 1 an septembrie
1473617 sweet heart 95 2 2015 r cp, in 2–6 24 – 30.06 II–IV

8703531 taina 110 2 1998 2000


II–III;
cp, in 3–6 29.06 – 05.07 6701825 CHişiniovschi 2 2 1980 2000 I (2,3) cp, in 1 an septembrie
IV II–IV
1473250 techlovan 80 2 2014 r cp, in 3–6 01 – 15.06 1644151 chandler 107 285 2018 II cp, in 1 an septembrie

4150295 Timpuriu Kassin’s 90 2 1958 2000 ii–iv cp 2–3 08 – 14.06 I (2,3)


6701833 Corjeuţchi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
II–IV
5300290 Truşeni 2 2 2 1958 2000 r cp 1–2 10 – 17.06 I (2,3)
6601741 costiujenschi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
5300193 Valerii Cikalov 63 2 1988 2000 r cp 2–4 01 – 10.06 II–IV
1643767 dolna (B) 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
4902130 Vinca 63 2 1997 2000 r cp, in 2–4 08 – 14.06
1643766 de buiucani (B) 10 10 2018 II cp, in 1 an septembrie
VIŞIN (Prunus vulgaris Miller) – 13 soiuri
1641109 de briceni 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie
7551762 Crişana 96 2 1988 2000 r cp, in 2–3 25.06 – 05.07 1641111 de făleşti 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie
8456089 Erdi bötermo 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 20 – 30.06 1643765 de vălcineţ (B) 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
(Erdi urojainaia)
1644008 demetra 2010 290 291 2020 r cp, in 1 an septembrie
8456062 Erdi Nagygy molcsu 99 2 1993 2000 r cp, in 2–3 10 – 20.06
(Erdi crupnoplodnaia) 1641113 iargara 175 175 2007 r cp, in 1 an septembrie
introdus Lutowka 2 2008 r cp, in 3–5 20.07 – 02.08 1644037 iarivskii 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1452968 meteor korai 99 2 2013 II–IV cp, in 5–10 07 – 12.06 1644038 iablunivskii 292 139 2018 I–II cp, in 1 an septembrie
1451569 mărioara (B) 2 2 2013 II–IV cp, in 5–8 05 – 10.06 1643518 lateral moldovenesc 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie

80 81
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15

1643519 lateralul lui trifan 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie 1600235 De Bucovăţ 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09
1643516 lateral din făleşti 139 139 2016 R cp, in 1 an septembrie 1600234 De Orhei 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09
1640784 lunguieţe 10 10 2006 r cp, in 1 an septembrie
◊ CURMAL DE CHINA (Ziziphus jujuba Mill.) – 5 soiuri
1643768 micleuşene (B) 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643769 nistrene (B) 10 10 2018 II cp, in 1 an septembrie 1610878 Chişinău 3 2 2 2002 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10

1643515 ovata 171 171 2016 r cp, in 1 an septembrie 1611572 Ia-ţzao 108 2 2005 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10

1640439 Pescianski 175 175 2005 r cp, in 1 an septembrie 8258678 Kitaiski-60 108 2 1993 2000 II–IV cp, in 10–30 25.09 – 15.10
1643517 plin de rediu 139 139 2016 r cp, in 1 an septembrie 1610877 Kitaiski-93 108 2 2002 r cp, in 10–30 25.09 – 15.10
1641112 recea 175 175 2006 r cp, in 1 an septembrie 1610010 Ta-Ian-Tzao 108 2 1993 2000 r cp, in 10–30 25.09 – 15.10
I (2,3)
6701949 Schinoschi 2 2 1980 2000 cp, in 1 an septembrie
II–IV ◊ ZMEUR (Rubus idaeus L.) – 2 soiuri
1643770 surpriz (B) 10 10 2017 r cp, in 1 an septembrie
1570010 Barnaulskaia 64 2 1994 2000 r cp, in 2–3 25.07 – 25.08
1643672 timofei (B) 230 230 2017 r cp, in 1 an septembrie
8204594 Skromniţa 65 2 1994 2000 r cp, in 2–3 25.07 – 25.08
1643673 taisia (b) 230 230 2017 r cp, in 1 an septembrie
1643793 tihomirov 2 2 2018 II cp, in 1 an septembrie ◊ COACĂZ NEGRU (ribes nigrum L.) – 6 soiuri
◊ alun (Corylus avellana L.) – 5 soiuri 6903525 Belarusskaia 51 2 1993 2000 r cp, in 3–5 20.06 – 12.07
Sladkaia
1364047 adîgeiskii-1 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
1543523 gofert 123 187 2017 r cp, in 3–5 20.06 – 25.07
1364048 ata-baba 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
6903568 Minai Şmîriov 51 2 1988 2000 r cp, in 3–5 16.06 – 25.07
1364040 cercheskii-2 289 289 2017 r cp, in 18 luni septembrie
1543522 ruben 123 187 2017 r cp, in 3–5 20.06 – 25.07
1364314 iacobaș 195 195 2020 r cp, in 18 luni septembrie
1542776 Titania 2 2 2012 I-II cp, in 3–5 16.06–18.07
1363161 tonda gentile romana 169 176 2015 R cp, in 18 luni septembrie
1543524 tisel 123 187 2018 III cp, in 3–5 20.06–25.07
◊ MIGDAL (Prunus dulcis L.) – 8 soiuri
◊ COACĂZ Roşu (Ribes rubrum L.) – 1 soi
1630225 alb moldovenesc 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1633248 cristina 2 2 2014 II–IV cp, in 6–8 ani septembrie introdus Roşu de olanda 2 2009 R cp, in 3–5 20.06–30.06

1631570 f2 2052 (rihter 2052) 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie ◊ AGRIŞ (Ribes grossularia L.) – 2 soiuri
1633577 Hramov standard 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1531272 doneţkii 110 2 2004 r cp, in 6–7 30.06 – 30.08
1633578 delicat 2 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
crupnoplodnîi
introdus Meteor 2 2008 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1531271 doneţkii perveneţ 110 2 2004 r cp, in 6–7 15.06 – 25.07
1621003 Perveneţ Hramova 2 2 2002 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie
1621004 Victoria 2 2 2002 II–IV cp, in 2–3 ani septembrie ◊ CĂPŞUN (Fragaria ananassa Duch.) – 3 soiuri
◊ CORN (Cornus mas. L.) – 4 soiuri 7850794 Gorella 97 2 1993 2000 r cp, in 2–5 15.06 – 20.07

1601571 Corn cu fructe mari 2 2 2006 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09 7751702 Red Gauntlet 88 2 1990 2000 r cp, in 2–5 10.06 – 30.07

1600240a De Baimaclia 2 2 2003 r cp, in 5–10 25.08 – 10.09 6950361 Senga Sengana 90 2 1980 2000 r cp, in 2–5 20.06 – 25.07

82 83
1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 Portaltoi Pomicol – 37 specii şi biotipuri
Anul
Denumirea Originatorul Menţinătorul
CĂtină albă (Hippophaë rhamnoides L.) – 15 soiuri înregistrării
2 3 4 5
1593200 alei (p) 177 178 2017 r – – –
1593827 andros (P) 84 85 2018 II – – –
1593194 altaiskaia 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 10.09 Cais (Armeniaca vulgaris L.)
1593199 avgustina 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 15.08 Zarzăr 2 2 2002
1593198 cecik 177 178 2017 r cp, in 10–15 10.07 – 15.08 myrobalan 29 c 88 2 2015
1593195 ciuiskaia 177 178 2017 r cp, in 10–15 20.07 – 20.08 (Prunus cerasifera)
1593828 cora 84 85 2018 II cp, in 10–20 15.08 – 20.10
1593829 clara 84 85 2020 r cp, in 10–20 10.07 – 15.08 Cireş (Prunus avium L.)
1593200a gnom (p) 177 178 2017 r cp, in – – Cireş sălbatic, colt 2, 88 2 2002
1593830 dora 84 85 2020 r cp, in 10–20 15.08 – 20.08
cireş franc (Prunus avium L.) 2 2 2015
1593461 elisa (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 10.08 – 20.10
1593197 elizaveta 177 178 2018 II cp. in 10–15 15.08 – 20.09 gisela 5 (Prunus cerasus x Pru- 90 2 2015
1593196 inea 177 178 2018 II cp, in 10–15 15.08 – 20.09 nus canescens)
1593831 mara 84 85 2018 II cp, in 10–20 15.08 – 20.10 gisela 6 (Prunus cerasus x Pru- 90 2 2015
nus canescens)
1593463 regina (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 10.08 – 20.10
Maxma 14 (Prunus fontanesiana) 100 2 2015
◊ Mur (Rubus fruticosus L.) – 2 soiuri
Maxma 60 (Prunus fontanesiana) 100 2 2015
2522777 Thornfree cl. 2 2 2012 I–II cp, in 2–3 15.06 – 30.08
2524080 relevant 293 293 2020 I–II cp, in 3–4 20.06 – 20.08 Corn (Cornus mas. L.)
◊ SCORUŞ NEGRU (Aronia melanocarpa (Michx.) (Ell.) – 2 soiuri Corn 2 2 2002

1373160 aronia nero cl 196 196 196 2015 R cp, in 10–15 10.08 – 15.09 Gutui (Cydonia oblonga Mill.)
1373460 alecsandrina (B) 10 10 2016 r cp, in 10–15 15.08 – 20.09 Gutui tip BA 29 100 2 2002

◊ afin (Vaccinium L. corymbosum) – 4 soiuri* gutui franc (Cydonia oblonga 2 2 2015


Mill.)
1713586 bluecrop 107 2 2017 r cp, in 10–15 05.07 – 20.07
kwee adams 224 231 2016
1713584 bluegold 107 2 2017 r cp, in 10–15 05.07 – 20.07
1713587 brigitta blue 107 2 2017 r cp, in 10–15 15.07 – 24.07 Măr (Malus domestica Borch.)
1713589 duke 107 2 2017 r cp, in 10–15 10.06 – 07.07 Măr de pădure şi soiurile
2 2 2002
omologate
◊ goji (Lycium barbarum L.) – 1 soi
M-4 88 2 2002
1884072 miracol 295 295 2018 II cp, in 1 an 10.06 – 15.09
M-7 88 2 2002
◊ măceş (Rosa canina L.) – 2 soiuri M-9 88 2 2002
1584006 vâsocovitaminîi 294 294 2018 I in 1 an 15.08 M-26 88 2 2002
1584007 start 294 294 2018 I in 1 an 15.08 M-106 88 2 2002

Bud 62-396 147 2 2002


* Afinul se cultivă pe soluri acide cu pH 4,5–5,5.

84 85
2 3 4 5
X. ViţĂ de vie (Vitis L.) – 105 soiuri
Migdal (Prunus dulcis L.)

menţinătorului
Anul includerii

reînregistrării
originatorului
Migdal 2 2 2002 Indicii

înregistrare

în Catalog
Numărul

Numărul
Denumirea soiului
Nuc comun (Juglans regia L.)

Nr. de

Anul
Nuc comun 2 2 2002 1 2 4

f 26 (portaltoi universal) 139 139 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Păr (Pyrus communis L.)


Păr sălbatic 2 2 2002 Soiuri pentru masă cu boabe albe – 25 soiuri

Gutui tip A 100 2 2002 7606877 Alb de suruceni 6,2 2 1988 2000 I–II cp 06

Gutui tip BA 29 100 2 2002 1673645 arcadia 43 2 2015 I–II–IV cp 02


8607558 Augustovski 2 2 2007 R cp 01
Păr franc (Pyrus communis L. ) 2 2 2015
5050898 Chasselas musqué 93 2 1946 I–II cp 05

Piersic (Prunus persica L.) 4950402 Chasselas (d’Ore) 93 2 1946 I–II cp 05


Migdal 2 2 2002 4950410 Chasselas rose 93 2 1964 I–II cp 05
7807490 Frumoasa albă 2 2 1991 2000 I–II cp 05
piersic franc (Persica vulgaris 2 2 2015
Mill.) 1671145 guzun (b) 2 2 2004 I–II cp 06
Kubani – 86 (Prunus persica x 147 2 2015 5850118 Irşai Oliver 99 2 1946 R cp 03
Prunus cerasifera)
5050650 Jemciug cSaba 99 2 1946 R cp 01
sputnik (PG–2, Prunus davidiana) 147 2 2015
8207887 Ialovenschi Ustoicivîi 2 2 1994 2000 I–II cp 07
gf – 677 (Prunus persica x Prunus 100 2 2015 1684489 Ialovenschi Ustoicivîi cl.m1 2 2 2020 I–II cp 07
amygdalus)
1670748 Iubilei Juravelea (b) 2 2 2000 I–II cp 06
Prun (Prunus domestica L.)
5350115 Karaburnu 106 2 1946 i cp 07
Corcoduş 2 2 2002
7606958 Leana 2 2 1987 2000 I–II cp 05
myrobalan 29 c (Prunus cerasi- 88 2 2015 1684488 leana cl.m1 2 2 2020 I–II cp 05
fera)
1671114 Mărgăritar (b) 2 2 2006 I–II cp 03
Kubani – 86 147 2 2015
7003358 Muscat Iantarnîi 2 2 1980 2000 r cp 01
vva – 1 (Prunus tomentosa x Pru- 147 2 2015
8008973 Muscat jemciujnîi 43 2 1997 i–ii cp 01
nus cerasifera)
1670030a Muscat Timpuriu (b) 2 2 2006 I–II cp 01
st. julien a. 224 231 2016
1673647 original 43 2 2015 I–II–IV cp 03
Vişin (Prunus vulgaris L.) 1670417 Prezentabil 94 2 2005 R cp 03
Mahaleb 2 2 2002 5003377 Regina viilor 99 2 1946 I–II cp 03

86 87
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10

1680875 Floricica (b) 2 2 2006 I–II cp, in 05


7807406 Startovîi 2 2 1994 2000 I–II cp 05
1683466 glera 136 137 2016 I–II–IV in 05
1673646 victoria 96 2 2015 I–II–IV cp 03
1680416 Hibernal 90 2 2005 R in 05
Soiuri pentru masă cu boabe negre – 11 soiuri 1681128 Legenda (b) 2 2 2003 I–II in 06

6650198 Cardinal 107 2 1980 I–II cp 03 1680840 luminiţa 2 2 2001 I in 06

8607540 Codreanca 2 2 1992 2000 R cp 03 5003393 Muscat frontignan 89 2 1946 I–II in 05

5301726 Coarnă neagră 2 2 1946 2000 I–II cp 07 1680750 Muscat de Ialoveni (b) 2 2 2000 I–II in 06

1673649 kubani 114 2 2015 I–II–IV cp 03 5150086 Muscat Ottonel 100 2 1946 I–II in 03

7500080 Moldova 2 2 1980 2000 I–II cp 06 5050715 Müller Turgau 90 2 1946 II in 05

1670749 Muscat de Bugeac (b) 2 2 2000 I–II cp 06 1680960 Perveneţ magaracEa 35,2 2 2006 I–II in 05

5050707 Muscat de Hamburg 88 2 1946 I–II cp 07 4050290 Riesling de RHin 90 2 1946 I–II in 05

1670010a Osennii ciornîi 2 2 2006 I–II cp 06 1680415 Riton (b) 2 2 2000 I–II in 05

1673648 pameati negrulea 2 2 2015 I–II–IV cp 04 1684487 Riton cl.m1 2 2 2020 I–II in 05

5301769 Rannii Magaracea 35 2 1980 I–II cp 03 5003415 Rkaţiteli 91 2 1964 I–II in 07

1672875 tudor (b) 2 2 2015 I–II cp 06 5050855 Sauvignon 100 2 1946 I–II in 03
5050839 Silvaner 92 2 1946 II in 03
Apirene – 8 soiuri 1683654 solaris 90 286 2015 I–II–IV in 02

1670974 apiren Alb (b) 2 2 2002 I–II cp, in 03 5901090 Suholimanski belîi 43 2 1990 R in 06

1673832 apiren basarabean (B) 2 2 2018 II cp, in 03 1683467 tocai friulano 136 137 2016 I–II–IV in 05

1670975 apiren Roz (b) 2 2 2002 I–II cp, in 03 5050863 Traminer Rose 92 2 1946 I–II in 03

1673002 apiren roz timpuriu (b) 2 2 2015 I–II cp, in 03 1683653 ugni blanc 100 286 2015 I–II–IV in 07

1671273 apiren negru de grozeşti (b) 2 2 2005 I–II cp, in 05 7807260 Viorica (B) 2 2 1990 2000 II in 06

8607559 Kişmiş lucistîi 2 2 1992 2000 R cp 03 1684490 Viorica cl.m1 2 2 2020 II in 06

7510055 Kişmiş moldovenesc 2 2 1988 2000 I cp 06 1683655 viognier 100 286 2015 I–II–IV in 06

1680973 Romulus 107 2 2002 R in 05


Soiuri pentru vin cu boabe negre – 13 soiuri
Soiuri pentru vin cu boabe albe – 30 soiuri 1684370 alicante bouschet 103 309 2019 III in 04

4950399 Aligote 100 2 1946 R in 05 5350107 Cabernet Sauvignon 100 2 1946 I–II in 07

7606850 Alb de Oniţcani 6 2 1990 2000 I in 07 1680412 Codrinski 2 2 2005 I–II in 07

1680839 bianca 99 2 2001 R in 05 1683652 fetească neagră 2 2 2015 I–II–IV in 06

5050880 Chardonnay 100 2 1946 I–II in 05 8454850 Gammay freaux 100 2 1998 I in 05

5350158 Fetească albă 99 2 1946 II in 03 6050646 Malbec 100 2 1946 II in 05

1683651 Fetească regală 2 2 2015 I–II–IV in 06 6050573 Merlot 100 2 1946 I–II in 07

88 89
1 2 3 4 5 6 7 8 10 XI. Lista clonelor soiurilor
de viţă de vie şi DE portaltoi înregistrate
5501520 Pervomaiski 4 2 1964 II in 06 în Catalogul soiurilor de plante – 161 soiuri
5050758 Pinot gris 100 2 1946 II in 05
5850177 Pinot noir 100 2 1946 I–II in 05
Anul
5003423 Rară neagră 109 2 1946 I in 07 Denumirea clonei
înregistrării
5101204 Saperavi 43 2 1946 I in 07
2 5
1683656 syrah 100 286 2015 I–II–IV in 07

ALIGOTE CL 01 2006
Soiuri pentru produse alimentare – 8 soiuri
ALIGOTE CL 263 2003
7003323 Bastardo Magaraciski 35 2 1964 II in 07
ALIGOTE CL 264 2000
1670135 Drujba 94 2 1994 I cp, in 03
8607516 Iliciovski ciornîi rannii 43 2 1992 R in 03 CABERNET FRANC CL 214 2006
5050901 Isabella 107 2 1998 R cp, in 07 CABERNET FRANC CL 327 2006
8454868 Lidia 107 2 1998 R cp, in 05 CABERNET FRANC CL 332 2006
1670682 Noah 107 2 1998 R cp, in 07
CABERNET FRANC CL 409 2006
7510101 Negru de Ialoveni 2 2 1990 2000 R in 07
8009007 Rubin Tairovski 43 2 1992 I in 07 CABERNET FRANC CL 623 2006
CABERNET SAUVIGNON CL R 5 2000
viță-de-vie (vitis viinifera l. x muscadininia rotundifolia
CABERNET SAUVIGNON CL ISV-F5 2005
Michx.) – 4 soiuri
CABERNET SAUVIGNON CL 07 2005
Soiuri rizogene cu bace albe pentru masă
CABERNET SAUVIGNON CL 15 2000
1693930 alexandrina 7 7 2019 II–III cp 05
Cabernet SAUVIGNON CL E 153 2008
1693931 augustina 7 7 2019 II–III cp 05
CABERNET SAUVIGNON CL 169 2003
1693932 malena 7 7 2019 II–III cp 05 CABERNET SAUVIGNON CL 191 2005
1693933 nistreană 7 7 2019 II–III cp 05 CABERNET SAUVIGNON CL 216 2005
CABERNET SAUVIGNON CL 337 2000
Portaltoi viticol – 6 soiuri CABERNET SAUVIGNON CL 338 2000
CABERNET SAUVIGNON CL 341 2000
Nr. de Numărul Anul
Denumirea soiului Menţinătorul
înregistrare originatorului reînregistrării CABERNET SAUVIGNON CL 685 2003

1 2 3 4 5 CARDINAL CL ISV VCR-26 2007


CARDINAL CL 80 2004
1701130 Berlandieri x Riparia 92 2 2003
Kobber 5bb CARDINAL CL 81 2004
1701131 Berlandieri x Riparia so4 92 2 2003 CODREANCA CL ISV 6 2007
1701132 Berlandieri x Riparia 96 2 2003 CODREANCA CL ISV VCR-24 2007
crăciunel 2
CHARDONNAY CL 04 2005
1701129 Riparia x Rupestris 101-14 100 2 2003
1701133 Ruggeri 140 103 2 2003 CHARDONNAY CL VCR-4 2000
1701134 Chasselas x Berlandieri 41b 100 2 2003 CHARDONNAY CL R-8 2000

90 91
2 5 2 5

CHARDONNAY CL VCR-10 2000 MERLOT CL 184 2005


CHARDONNAY CL 75 2002 MERLOT CL 343 2000
CHARDONNAY CL 76 2000 MERLOT CL 346 2000

CHARDONNAY CL 96 2000 MERLOT CL 347 2004

CHARDONNAY CL 116 2008 MERLOT CL 348 2001

CHARDONNAY CL 117 2000 MERLOT CL 349 2002

CHARDONNAY COLMAR CL 119 2002 MERLOT CL 519 2000


MUSCAT DE HAMBURG CL 195 2006
CHARDONNAY CL 121 2005
MUSCAT DE HAMBURG CL 202 2006
CHARDONNAY CL 130 2004
MUSCAT OTTONEL CL 01 2006
CHARDONNAY CL 132 2000
MUSCAT OTTONEL CL 16 2007
CHARDONNAY CL 277 2000
MUSCAT OTTONEL CL 25/28 2008
CHARDONNAY CL 548 2005
MUSCAT OTTONEL CL 26/31 2008
CHARDONNAY CL 809 2000
MUSCAT OTTONEL CL 59 2005
CHASSELAS d’ Ore CL 19 2006
MUSCAT OTTONEL CL 256 2006
GAMMAY de BOUZE CL 223 2003
MUSCAT OTTONEL CL 455 2006
GAMMAY CL 01 2005
PINOT BLANC CL VCR 1 2000
GAMMAY CL 509 2005
PINOT BLANC CL VCR 5 2000
GAMMAY CL 656 2005
PINOT BLANC CL VCR 7 2000
GAMMAY CL 787 2007
PINOT GRIS CL VCR 5 2005
ITALIA CL ISV-6 2007
PINOT GRIS CL R 6 2000
KARABURNU CL ISV 6 2007
PINOT GRIS CL 52 2000
MALBEC CL 594 2003
PINOT GRIS CL 63 Wm 2002
MALBEC CL 595 2000 PINOT NOIR CL M2 2008
MALBEC CL 596 2005 PINOT NOIR CL R 4 2000
MALBEC CL 598 2003 PINOT NOIR CL LB 4 2001
Merlot cl mcr 2008 PINOT NOIR CL R 8 2001
MERLOT CL R 3 2000 PINOT NOIR CL FR 13L 2002
MERLOT CL ISV F 4 2000 PINOT NOIR CL 23 2005
MERLOT CL ISV FV 4 2001 PINOT NOIR CL 70 Wm 2002
MERLOT CL R 12 2006 PINOT NOIR CL 82-3 Wm 2002
MERLOT CL R 18 2000 PINOT NOIR CL F 105 2002
MERLOT CL 102 2000 PINOT NOIR CL 115 R 4 2005
MERLOT CL 181 2004 PINOT NOIR CL SMA 201 2000

92 93
2 5 2 5

PINOT NOIR CL 375 2000 BXR SO4 CL Wu 2 2005


PINOT NOIR CL 386 2000 BXR SO4 CL ISV VCR 4 2001
PINOT NOIR CL 667 2000 BXR SO4 CL 5 2000
PINOT NOIR CL 777 2000 BXR SO4 CL ISV VCR 6 2001

PINOT NOIR CL 792 2003 BXR SO4 CL 09 2005

RIESLING de RHIN CL WA 01 2006 BXR SO4 CL Wu 18 2005

RIESLING de RHIN CL B 7 CVT 2007 BXR SO4 CL 31 Opp 2003

RIESLING de RHIN CL 391 CVT BXR SO4 CL 60 GM 2003


2007
RIESLING RENANO CL R 2 2000 BXR SO4 CL 73 2000

RIESLING RENANO CL VCR 3 2000 BXR SO4 CL Wu 102 2005

RIESLING HEINZ CL 65 2002 BXR SO4 CL 102 2000

RIESLING WEIS CL 21 2002 BXR SO4 CL 201 2003

RIESLING WEIS CL 21-7 2002 BXR SO4 CL 201 N 2005

RIESLING WEIS CL 21-30 2002 BXR SO4 CL 204 2005

SAUVIGNON BLANC CL P 1 CVT BXR SO4 CL 302 2003


2007
SAUVIGNON BLANC CL Kt 10 CVT BXR SO4 CL 762 2001
2007
2005 BXR Kobber 5 BB CL ISV 1 2001
SAUVIGNON CL 01
SAUVIGNON CL ISV F2 2000 BXR Kobber 5 BB CL Au 1 2005

SAUVIGNON CL R 3 2001 BXR Kobber 5 BB CL 2 2005

SAUVIGNON CL ISV F 5 2000 BXR Kobber 5 BB CL 2–18Tk 2008

SAUVIGNON CL ISV FV 5 2006 BXR Kobber 5 BB CL Mi –k3 2008

SAUVIGNON CL 10 2008 BXR Kobber 5 BB CL 06 2006

SAUVIGNON CL 108 2000 BXR Kobber 5 BB CL 13 gm 2008

SAUVIGNON CL 241 2000 BXR Kobber 5 BB CL 77 fr 2008

SAUVIGNON CL 242 2000 BXR Kobber 5 BB CL 78 2000

SAUVIGNON CL 297 2001 BXR Kobber 5 BB CL 114 2001

SAUVIGNON CL 316 2002 BXR Kobber 5 BB CL Wu 137 2005

SAUVIGNON CL 530 2005 RXR 101-14 CL 01 2005

TRAMINER ROSE CL WA 01 2006 RXR 101-14 CL ISV 1 2000

TRAMINER CL R 1 2000 RXR 101-14 CL 3 2001

TRAMINER CL VCR 6 2007 RXR 101-14 CL SMA 705 2008

TRAMINER CL GM-11 2000 RXR 101-14 CL MGT 759 2001

VICTORIA CL ISV-6 2007 RUGGERI 140 CL ISV 1 2001

94 95
XII. alte specii de cultură – 5 soiuri Floarea-soarelui
OLEA F1 aurimi TALMAZ castelo

menţinătorului

Anul includerii
originatorului
mARVIC rubisol DOINA hcx 6008
înregistrare

Direcţia de
în Catalog
Denumirea soiului

Numărul

Numărul
mANAD centrosol IA 769 DMR hcx 6006

(import.)

utilizare
Nr. de

uKRAINSKII F1 cezar cl IR 135 DMR rustuca 170


uKRAINSKoe solnişco fd15e27 SNH 301 rustica 172
1 2 3 4 5 8 tgr-21
◊ salcia (salix L. (willow)) – 1 soi DACIA san-luca
2543217 Inger (B) 143 217 2014 s.energ CODRU divna
◊ paulownia (Paulownia Siebet Zucc) – 2 soiuri NISTRU valin
2533216 paulownia clon in vitro 112 (B) 179 193 2015 s.energ ZIMBRU BOL 446
(Paulownia Elongata SYHux, Hiense × sirocco oscar
Paulownia Fortunei)
hipersol orientir
2533760 paulownia st 4 189 256 2018 s.energ
TGR 8 katerina
(Paulownia Fortunei × Tomentosa)
BOB
◊ scoruş (sorb) (Sorbus × hibrida L.) – 1 soi BOL 022
s.ornam.
1653462 catrin (B) 10 10 2016
decor.
lucernă
Lodi
◊ salcâm energetic (Robinia pseudoacacia) – 1 soi
Sorg
2064039 turbo 236 217 2019 s.energ
Porumbeni 6
SOIA
XIII. Lista soiurilor de plante admise TANAIS COLBI
În scopul producerii seminţelor TEREC CUBANI
pentru export – 309 soiuri* CEREMOŞ MEDISON
Grâu de toamnă CORSAC
zorepad podolianka Muștar alb
PORUMB alex
intercras 250 BL 33C mti 196 crf Castravete
intercras 275 MV B 39/96 mti 230
crucheai F1 CUSTOVOI
intercras 285 BL 82 mti 251
CORAL Izeaşnîi
intercras 375 BL 78 hmelniţkii
pOCeAEVSKII 190 MV BL 56 rosmold 159 crf (B) Ianus F1 PUCCINI F1
Porumbeni 176 Mrf (B) mti 171 crf rosmold 202 mrf (B) Nejinschi VERASENI
Porumbeni 243 codexa mti 170 Zasolocinîi CORALOVÎI RIF
Porumbeni 270 Mrf (B) mti 195 mrf bemo 235 (B) DALNEVOSTOCINÎI 27 BOL 190
Porumbeni 220 bemo 203 (B)
Ridichi de lună
Porumbeni 221
Porumbeni 230 DECA BOL 11.075
Gostineţ BOL 25500
PANTER SMACINÎI
*Includerea soiului în Catalog în scopul producerii seminţelor pentru export este valabilă numai în
perioada validităţii contractului încheiat între producătorul şi originatorul/menţinătorul soiului nominalizat. BOL 112

96 97
sfeclă roşie Mazăre
84002 Fi sugar bon BOL 34000
PRÎGAJUNEA glorioza BOL 33600
Tomate sud chelvedonu BOL 023
MILJINAI BOL 140 BOL 33700 BOL 11.025
RICEAI BOL 141 BOL 34500 Bol 025
VILITIS BOL 142 Mărar
VITENU DIDEI BOL 143 RanNee Ciudo BOL 207
Petogro BOL 144 Soj BOL 234
BOL 097 BOL 28450 PEPENE Verde
BOL 098 BOL 24520 BOL 187 BOL 00002
BOL 099 PEPENE GALBEN
Ardei ZOLOTISTAIA BOL 00001
Reda BOL 064 PătruNjel
Gurman BOL 066 Italianski Ghigant
Zolotistîi BOL 24350 Pătlăgele vinete
Cubik KRASNÎI Poteha BOL 114
Cubik joltîi BOL 20720
Morcov Dovlecel
Ananasnîi BOL 11.148
nantes 333-479-11 CHANTENAY ROYAL 333-235-72
Zebra JELTOPLODNÎI
nantes 04-S-4 68025–1 F1
BLACK BEAUTY BESPLODNÎI
AUTUMN KING 04-S-1 BOL 11.110
BOL 148
FORTE 04-S-3 LEAVONIHA
Dovleac
ROTE RICSEN 04-S-2 PAULINCA
Zolotaia corona CIRVONAIA
KURODA CAR 002-2100114
BOL 119 VITAMINAIA
Ceapă
BOL 120 JEMCIUJNAIA
P 51–1 (56050) P7
DELITA VOlJSKAIA SERAIA 92
P 725–1 P 360
P 20385 P 56413–2
Patison
P 20000 P 56052
Solnţedar
P 385 P 56425
VARZĂ TIMPURIE
P 23230–1 P 56951
RAYMA F1
P 77460–1 P 56957
MARA
P 59190 p 56954
P 56055 P 57903
RIDICHI DE IARNĂ
PANTER
P 56401–3 P 57963
VETREAZI Scarb-Litvinov LEUŞTEAN
DIAMANT CRÎVIŢKII RUJOVÎI LOVAGE

98 99
coriandru MENTĂ
BOL 213 MATA
DAICON CIMBRIŞOR
JAROLA F1
FENICUL (Molură)
KARMINA 3304 BOL 137
VARZĂ DE BRUXELLES rucola (Eruca sativa)
ROSELLA (1502) wild rocket BOL 078
BROCCOLI facelia (phacelia tanacetifolia)
LORD (0214) bol 305
SALATĂ bol 11.305
SALAT SMESI 3876 BOL 084 BOL 125 andive (Cichorum endiva)
SALAT 3873 BOL 086 BOL 127 bol 001
MINIKO SALAT 3856 BOL 087 BOL 164
napi (brassica rapa subsp. campestris)
BOL 081 BOL 101 BOL 165
bol 074
BOL 082 BOL 123 BOL 26390 purslane (Portulaca oleracea)
BOL 083 BOL 124
BOL 107
MĂCRIŞ
floarea-soarelui decorativă (helianthus annus)
ZAHRADNI
bol 445 bol 446
SPANAC
EMILIA BOL 35620
orache de grădină (atriplex hortensis)
bol 103
BOL 095
busuioc (ocimum bassilicum)
VARZĂ CHINEZEASCĂ
bol 232 bol 236
CONCORD
asmăţui (anthriscus cerefolium)
FASOLE de grădină
bol 211 BOL 242
BOL 31800 BOL 017
limba-mielului (Borago officinalis)
BOL 30800 BOL 11.157
BOL 212
BOL 007 ZINULEA
năsturel (Nasturium officinale)
BOL 010 MOSCOVSCAIA BELAIA
bol 228
BOL 019 BOL 158
adonis (Adonis aestivalis)
BOL 157
bol 401
CONOPIDĂ
BOL 045
porumb zizaNie (agrostema ginthago)
bol 403
PORUMB ZAHARAT
BOL 096 anoda (anoda cristata)
bol 406
ROINIŢĂ
MEDUNKA gura-leului (Antirrhinum majus)
ROZMARIN bol 407

100 101
argemone (argemone polyanthemos) LUPIN (Lupinus nanus)
BOL 409 BOL 463
GĂLBENELE (Calendula officinalis) MIRABILIS JALAPA
BOL 413 BOL 469
ASTRĂ (Callistephus chinensis) FLORI DE NU-MĂ-UITA (Nemophila insignis)
BOL 414
BOL 470
ŞoFRĂNel (Carthamus tinetarius)
BOL 417
NEGRILICĂ (Nigella damascena)
ALBĂSTRELE (Centaurea cyanus) BOL 747
BOL 418 SALVIE (Salvia horminum)
cerinthe major SILENE ARMERIA, SILENE COELI-RoSa
BOL 419
BOL 492 BOL 493
Quinoa (Chenopodium quinoa)
BOL 420
CRĂIŢE (Tagetis patula)
delphinium grandiflorum BOL 496
BOL 427 CRESON indian (Trophaelum majus)
BOL 434
BOL 505
cosmos (Cosmos sulphureus)
AFIN (Vaccinum myrtillus)
BOL 429
duke
BOL 430
HANNAH'S CHOICE
Cinoglosum (Cynoglassum amabile)
BLUECROP
BOL 433
Enchium plantagineum CIREŞ
BOL 348 CRUPNOPLODNAIA
eschOltzia caespitosa
Viţă de vie
BOL 439
BOL 440 Cocur belîi

GILIA leptantha NUC


BOL 442 MIROSLAVA BUCOVINSKAIA BOMBA
HIBISCUS TRIONUM
BOL 452 VELNIŢA KLISKOVSKII

Ipomoea purpurea (Volbură albastră) OVIDIU PRICARPATSKII


BOL 454 ANICA Bucovinskii
lathyrus odoratus
RUDOVSKII pamyati minova
BOL 455
LAVATERA TRIMESTrIS pinskiy
BOL 456
samohvalovichskiy-1
LoTUS EDULIS
BOL 462 samohvalovichskiy-2

102 103
Xiv. Lista soiurilor de plante de perspectivĂ XV. Lista soiurilor de plante admise
Înscrise pentru anul 2020 – 19 soiuri temporar pentru testare în condiţii
de producţie – 164 soiuri
Cultura / Denumirea soiului, Originatorul/
nr. de înregistrare hibridului
Soi/hibrid
menţinătorul
(fără drept de multiplicare şi comercializare)
1 2 3 4 1. viţĂ de vie (Vitis vinifera L.) – 50 soiuri
porumb Numărul
Anul
0114538 dkc 5182 F1 150/152 Direcţia Grupa
menţină- inclu-
Denumirea soiului de utili- de matu-
origina- torului derii în
0114533 kxB 8383 f1 122 zare ritate
torului (importa- Catalog
0114390 p9757 F1 125/126 torului)

floarea-soarelui 2 3 4 5 8 10

0284383 harmony su f1 69/267


Soiuri pentru masă – 23 soiuri
0284458 magma su f1 268/269
0284604 sy onestar clp f1 116/130 carmen 68 284 2011 cp 03
Danlas 100 246 2008 cp 05
sfeclă pentru zahăr
Dunav 148 242 2008 cp 04
0294558 smart iberia kws f1 122
Favorit 99 245 2008 cp 03
0294562 smart latoria kws f1 122
Isa 100 246 2008 cp 03
Grâu comun de toamnă
Italia 103 242 2006 cp 02
0014283 lg absalon (B) S 161/170
Jemciujenca 107 242 2006 cp 01
0014513 selenivka s 271/284 (Loose perlette)
0014512 pandiia s 271/284 Jupiter 107 284 2015 cp 03
0014511 hiuzel s 271/284 Lora 148 242 2008 cp 01
0014673 ursita s 144/266 Mecita 148 245 2009 cp 03
0014524 alexeici s 190/227 Monuca (Monukka) 107 242 2006 cp 05
0114523 bezostaia 100 s 190/227 Muscat Poloskey (Poloskey 99 245 2008 cp 03
muscotaly)
Grâu durum de toamnă
Novîi Podaroc Zaporojiu 148 245 2009 cp 04
0024302 auriu 2 (B) s 7
Odesskii suvenir 148 245 2009 cp 04
Sorg peren Plamennîi bessemianîi (Flame 107 242 2006 cp 01
2574504 argentina s 10 seedless)
Sublima seedless 107 242 2006 cp 02
miscant gigant
Thompson bessemianîi 107 242 2006 cp 03
0394505 titan s 10 (Sultanină)
tomate Vostorg 68 245 2009 cp 01
0844659 rozalina F1 316/316 White flame cl.F 32-68 107 242 2008 cp 02

104 105
2 3 4 5 8 10 2. culturi pomicole
şi arbuşti fructiferi – 117 soiuri
pameati ucitelea 68 135 2019 cp 02
ruslan 35 135 2019 cp 03 Numărul
Anul
Direcţia
super extra 68 135 2019 cp 02 importa- inclu- Epoca
Denumirea soiului de utili-
roshfor 68 135 2019 cp 03 origina- torului / derii în de recoltare
zare
torului menţină- Catalog
soiuri pentru vin – 23 soiuri torului
2 3 4 5 8 15
ancellota 103 310 2018 in 05
aliberne 43 284 2001 in 07 MĂR (Malus domestica Borkh.) – 28 soiuri
bucovinca 288 287 2015 in 05
Carignan 100 244 2009 in 05 BRAEBURN MARIRI RED*** 88 2 2006 cp, in 01 – 20.08

Carmenere 103 244 2009 in 05 ELSTAR 98 2 2006 cp, in 15 – 30.09


Chenin Blanc 100 264 2010 in 04 FUJI FUJICO 102 243 2009 cp, in 25.09 –20.10
early sauvignon 103 284 2015 in 05
FUJI KIKU 103 cp, in 25.09 –20.10
Gamay noir 100 249 2006 in 04
FUJI KIKU FUBRAX*** 90 235 2009 cp, in 25.09 –15.10
Montepulciano 103 244 2009 in 05
Muscat petit grain 100 250 2006 in 06 FUJI ZHIN AZTEC*** 102 235 2009 cp, in 25.09 –15.10
Muscat roz 113 86 2013 in 06 GALA MUST 104 cp, in 01 – 15.09
petit cabernet 103 284 2015 in 07 GALA BROOKFELD 104 235 2009 cp, in 01 – 15.09
petit merlot 103 284 2015 in 03 BAIGENT***
petit sauvignon 103 284 2015 in 06 GALA BUcKEYE 107 235 2009 cp, in 01 – 15.09
Petit verdot 100 247 2006 in 06 SIMMONS***

Pinot blanc 100 244 2007 in 06 gala dark ann 103 311 2020 cp 01 – 15.09
Pinot mener 100 247 2006 in 06 GLOSTER 90 2 2006 cp, in 20 – 30.09
royal cabernet 103 284 2015 in 07 GOLD CHIEF 103 243 2009 cp, in 20 – 30.09
royal merlot 103 284 2015 in 07 GOLD CLONE*** 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
sauvignon D’ore 103 284 2015 in 07
GOLDEN REINDERS*** 97 235 2009 cp, in 20 – 30.09
Semilion 100 251 2007 in 07
GOLDEN SiMOOTHEe*** 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
Tempranillo 100 244 2008 in 07
GRANNY CHALLENGER 100 235 2009 cp, in 01 – 20.10
titronii magaracea 35 287 2015 in 05
DALIVAIR***
soiuri pentru produse alimentare – 2 soiuri grofn fuji 103 311 2020 cp 01 – 20.10
Concord 107 242 2006 al, in 03 IMPERIAL GALA 104 2008 cp, in 01 – 15.09
Niagara 107 242 2006 al, in 03
MOREN’S JONAGORED 98 2008 cp, in 20 – 30.09
Portaltoi viticol – 2 soiuri RED JONAGOLD** 107 2 2006 cp, in 20.09 –10.10

Freedom cl.01 107 242 2008 p RED DELICIOUS


107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
SANDIDGE
Malegue 44-53 cl.01 107 242 2008 p

106 107
2 3 4 5 8 15 2 3 4 5 8 15

RED DELICIOUS 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09 O’HENRY 107 234 2009 cp, in 11.08
CaMSPUR
QUEEN CREST 107 234 2009 cp 25.06
RED CHIEF 107 235 2009 cp, in 20 – 30.09
RICH LADY 107 234 2009 cp 24.07
RED Jonaprince 97 311 2020 cp, in 10 – 25.09
ROYAL GLORY 107 234 2009 cp 20.06
ROMUS 1 96 2 2006 cp, in 10 – 20.07
SIMPHONYE 100 234 2009 cp, in 21.08
ROYAL GALA 104 232 2009 cp, in 01 – 15.08
SPRING BELLE 103 234 2009 cp 08.07
ROYAL breburn 104 311 2020 cp, in 10 – 25.10
SUMER RICH 234 2006 cp 18.07
scilate 104 311 2020 cp, in 10 – 25.10
BIG TOP 107 234; 243 2009 cp 25.07
PĂR (Pyrus communis L.) – 5 soiuri BIG BenG 107 234; 243 2009 cp 10.06
ABATE FETEL 100 243 2009 cp, in 15 – 30.09 delta 96 2 2006 cp 01 – 10.07
CONCORDE 88 2 2006 cp, in 20 – 30.09 FIRE TOP 107 234 2009 cp 25.07
CONFERENCE 88 2 2006 cp, in 20 – 30.09 MORSIANI 51 103 243 2009 cp
HIGHLAND 107 243 2009 cp, in 20 – 30.09 MORSIANI 90 103 234 2009 cp
RECORDISTCA COSTÎCA 147 2 2006 cp, in 20 – 30.08 ORION 103 234 2009 cp 29.08

SWEET LADY 103 234 2009 cp


PRUN (Prunus domestica L.) – 3 soiuri
VENUS 103 234 2009 cp, in 25.08
BLAK STAR 107 243 2009 cp, in 20.07 – 15.08

empresso 107 2 2015 cp, in 10 – 20.09 CIREŞ (Prunus avium L.) – 9 soiuri
torhit 90 311 2020 cp, in 25.09 – 30.08 black star 103 2 2015 cp 15 – 20.06
CAIS (Prunus armeniaca L.) – 8 soiuri canada giant/sumgita 100 311 2020 cp 10 – 15.06

BEBECO 113 243 2009 cp, in 11 – 20.07 EARLY STAR 107 243 2009 cp 08 – 16.06

big red (ea 4006) 100 2 2015 cp, in 05 – 12.07 ferdous 100 311 2020 cp 15 – 25.06
frisco 107 311 2020 cp 10 – 15.06
LITORAL 96 2 2006 cp 25.07 – 03.08
folfer 100 311 2020 cp 10 – 22.06
lady cot 100 311 2020 cp 08 – 20.07
rocket 107 311 2020 cp 05 – 15.06
OLIMP 96 2 2006 cp, in 25.07 – 06.08
royal helen 107 311 2020 cp 25 – 30.06
TIRYNTHOS 113 243 2009 cp, in 01 – 10.07
VAN 107 2 2006 cp 10 – 20.06
faralia 100 2 2015 cp, in 12 – 20.08

farbaly 100 2 2015 cp, in 25.07– 05.08 NUC OBIşNUIT (Juglans regia L.) – 5 soiuri

PIERSIC (Persica vulgaris Mill.) – 18 soiuri ALOSANTIVANI 117 99 230 2006 cp, in 10 – 30.09

FAGET 100 234 2009 cp, in FERNOR 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09
FRANQUETTE 100 233 2006 cp, in 20.09 – 10.10
GLADYS 100 234 2009 cp, in 02 – 09.09

108 109
2 3 4 5 8 15 2 3 4 5 8 15

LARA 100 233 2006 cp, in 01 – 20.09 SENTEABRISkII 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09
MELOTOI 10 99 230 2006 cp, in 10 – 30.09 tonda di giffoni 307 308 2018 cp, in 10.08 – 15.09
tonda gentile dele 307 308 2018 cp, in 20.08
NUC POLENIZATOR – 9 soiuri langhe

CORNE DE PERIGORD 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 camponica 307 308 2018 cp, in 15.08

FERGEAN 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 nocchione 307 308 2018 cp, in 25.08

FERNETTE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 fertile de coutard 307 308 2018 cp, in 10.09
(barcelona)
HARTLEY 107 233 2006 cp, in 01 – 20.09
tonda francescana 151 151 2018 cp, in 25.08
MARBOT 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09
MEYLANNAISE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09
CĂPŞUN (Fragaria L.) – 8 soiuri

PARISIENE 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 BETTY 66 236 2009 cp, in

PIERAL 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 CIREINE 66 236 2009 cp, in

RONDE DE MONTIGNAC 100 233 2006 cp, in 10 – 30.09 CHARLOTTE 66 236 2009 cp, in 01.06 – 30.10

NUC FORESTIER – 1 soi ELSANTA 67 236;240 2008 cp 02 – 30.06


HONEOYE 107 240 2008 cp 25.05 – 20.06
MJ 209 100 233 2006 lemn –
MARMOLADA 103 240 2008 cp 10.06 – 05.07
CASTAN COMESTIBIL (Castanea sativa L.) – 5 soiuri POLKA 97 240 2008 cp 02 – 30.06
CA 90 100 233 2006 in 01 – 20.10 SELVA 107 240 2008 cp 20.07 – 30.10
MARAVAL 100 233 2006 in 10 – 25.10 portaltoi (Prun-cais)
MIRIGOULE 100 233 2006 in 01 – 15.10 (Prunus domestica L; Prunus armeniaca L.) – 1 soi
MARLHAC 100 233 2006 in 01 – 20.10 wavit 103 311 2020

MARSOL 100 233 2006 in 01 – 15.10 paulownia – 1 soi


cotevisa 2 – 319 2020 s.energ. –
ALUN (Corylus avellana L.) – 16 soiuri
DAR PAVLENkO 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 Notă: *Importul materialului săditor se va admite doar în baza contractelor de vânzare-cumpărare
DNEPR 1 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 încheiate între cumpărător şi titularul soiurilor, în care vor fi stipulate responsabilităţile ambelor părţi
privind riscurile posibile, iar înscrierea în Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în
GF NR.1/2004 175 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 condiţii de producţie – prin Hotărârea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.
Plantaţiile vor avea statut de loturi de testare în condiţii de producţie. Gestionarii, printr-un con-
LAZOVSkII ŞAROVIDNÎI 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 tract de colaborare cu Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, vor nominaliza o persoană
MOSCOVSkII RUBIN 147 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 responsabilă pentru testarea soiurilor şi documentarea rezultatelor, conform metodologiilor aprobate.
Destinaţia plantaţiilor – obţinerea producţiei fără drept de multiplicare şi comercializare a materialului
NAHODkA 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 săditor.
Suprafeţele de plantare sunt limitate: 5 ha la un agent economic/localitate pentru un soi de
PANAHESkII 147 2 2009 cp, in 20.08 – 15.09
cultură de viţă de vie şi de culturi pomicole; 10 ha pentru soiurile de nuc obişnuit, iar la soiurile de nuc
POBEDA 74 148 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 pentru polenizare, nuc forestier şi castan – în măsura necesităţii.
** Se recomandă numai pentru zona de Sud a Republicii Moldova.
ROMOVEL 96 237 2009 cp, in 20.08 – 15.09 *** Clone de măr.

110 111
XVI. Lista soiurilor de plante radiate 1 2 3 4 5
din Catalogul Soiurilor de Plante
116/130 sy ondina 05.12.2018 05.12.2020
Total – 227 116/130 cisco 05.12.2018 05.12.2020
122 komandos 05.12.2018 05.12.2020
Anul Comercia- 116/130 nk kansas 05.12.2018 05.12.2020
Origina- Denumirea soiului,
Cultura şi data lizarea până
torul hibridului 122 solferino 05.12.2018 05.12.2020
radierii la data
116/130 dolar 05.12.2018 05.12.2020
1 2 3 4 5
116/130 nk columbia 05.12.2018 05.12.2020
122 kws 3381 05.12.2018 05.12.2020
SFECLĂ pentru ZAHĂR 119 expert 05.12.2018 05.12.2020
122 kws amber 05.12.2018 05.12.2020
119 horizon 05.12.2018 05.12.2020
161/170 anjou 248 15.11.2019 15.11.2021
119 metis 05.12.2018 05.12.2020
7 debiut mrf 15.11.2019 15.11.2021
122 andromeda kws 05.12.2018 05.12.2020
161/170 fantastic 15.11.2019 15.11.2021
122 benefita kws 05.12.2018 05.12.2020
161/170 lg3215 15.11.2019 15.11.2021
119 crocodil 05.12.2018 05.12.2020
119 federica 05.12.2018 05.12.2020 161/170 lg3232 15.11.2019 15.11.2021

119 harmony 05.12.2018 05.12.2020 36/267 suardino 15.11.2019 15.11.2021


122 jewgenia kws 05.12.2018 05.12.2020 116/130 arobase 15.11.2019 15.11.2021
119 karizma 05.12.2018 05.12.2020 161/170 lg30290 15.11.2019 15.11.2021
116 vedeta 05.12.2018 05.12.2020 161/170 lg2372 15.11.2019 15.11.2021
117 antek 15.11.2019 15.11.2021 161/170 lg2533 15.11.2019 15.11.2021
117 armin 15.11.2019 15.11.2021 Floarea-soarelui 161/170 lg5550 05.12.2018 05.12.2020
117 eike 15.11.2019 15.11.2021 116/130 tristan 05.12.2018 05.12.2020
117 kundera 15.11.2019 15.11.2021 116/130 arena pr 05.12.2018 05.12.2020
117 lenard 15.11.2019 15.11.2021 122 barolo ro 05.12.2018 05.12.2020
117 sandor 15.11.2019 15.11.2021 161/170 lg5380m 05.12.2018 05.12.2020
grâu comun de toamnă 257 chevalier 05.12.2018 05.12.2020 161/170 lg5412 05.12.2018 05.12.2020
37/267 ilinca 15.11.2019 15.11.2021 161/170 lg5632 05.12.2018 05.12.2020
29/266 pîsanka 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk adagio 05.12.2018 05.12.2020
29/266 polevik 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk alego 05.12.2018 05.12.2020
29/266 turunciuk 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk armoni 05.12.2018 05.12.2020
orz de toamnă 26/267 malwinta 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk brio 05.12.2018 05.12.2020
21/267 metaxa 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk delfi 05.12.2018 05.12.2020
orz de primăvară 24/267 marthe 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk meldimi 05.12.2018 05.12.2020
29/266 vakula 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk rocky 05.12.2018 05.12.2020
porumb 122 emilio 05.12.2018 05.12.2020 116/130 opera pr 05.12.2018 05.12.2020
122 kamarillas 05.12.2018 05.12.2020 116/130 sy edenis 05.12.2018 05.12.2020
122 korvinus 05.12.2018 05.12.2020 116/130 tutti 05.12.2018 05.12.2020
116/130 nk ostet 05.12.2018 05.12.2020 116/130 mh8367 05.12.2018 05.12.2020
116/130 nk olympic 05.12.2018 05.12.2020 116/130 goldsun 05.12.2018 05.12.2020
116/130 nk symba 05.12.2018 05.12.2020 277 pf100 05.12.2018 05.12.2020

112 113
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

153 mas 90t 15.11.2019 15.11.2021 192 baldur 15.11.2019 15.11.2021


153 mas 92ir 15.11.2019 15.11.2021 116/130 nk technic 15.11.2019 15.11.2021
116/130 rigasol or 15.11.2019 15.11.2021 116/130 sy saveo 15.11.2019 15.11.2021
29/266 simvol 15.11.2019 15.11.2021 116/130 toccata 15.11.2019 15.11.2021
81/15 donskoi 15.11.2019 15.11.2021 Rapiță de primăvară 192 campino 15.11.2019 15.11.2021
krupnoplodnîi 192 kaliber 15.11.2019 15.11.2021
288/15 lakomka 15.11.2019 15.11.2021 lucernă 192 kamila 15.11.2019 15.11.2021
153 mas 98m 15.11.2019 15.11.2021 29/266 rosinka 15.11.2019 15.11.2021
116/130 sy academi clp 15.11.2019 15.11.2021 29/266 svitoci 15.11.2019 15.11.2021
bob 7 geca 5 15.11.2019 15.11.2021 Sarcetă 29/266 adam 15.11.2019 15.11.2021
latir 7 bogdan (b) 15.11.2019 15.11.2021 29/266 blîsk 15.11.2019 15.11.2021
mazăre 192/192 gregor 15.11.2019 15.11.2021 Şerlai 7 dacia 50 15.11.2019 15.11.2021
linte 7 cenuşăreasa 15.11.2019 15.11.2021 levănţică 7 chişiniovscaia 90 15.11.2019 15.11.2021
alune de pământ 7 fazenda 1 15.11.2019 15.11.2021 trandafir pentru ulei 7 lani 15.11.2019 15.11.2021
soia 41/42 oac brooke 05.12.2018 05.12.2020 gălbenele 7 diana 15.11.2019 15.11.2021
7 alina 15.11.2019 15.11.2021 tomate 7 academica 15.11.2019 15.11.2021
9/267 larisa 15.11.2019 15.11.2021 7 elvira 15.11.2019 15.11.2021
7 Zodiac 15.11.2019 15.11.2021 138 valday 15.11.2019 15.11.2021
rapiţă de toamnă 257 ability 05.12.2018 05.12.2020 164 beril 15.11.2019 15.11.2021
257 brise 05.12.2018 05.12.2020 164 lilos 15.11.2019 15.11.2021
257 collins 05.12.2018 05.12.2020 186 fenda 15.11.2019 15.11.2021
257 comfort 05.12.2018 05.12.2020 186 honey moon 15.11.2019 15.11.2021
257 dynastie 05.12.2018 05.12.2020 186 kiparis 15.11.2019 15.11.2021
160 elvis euralis es 05.12.2018 05.12.2020 186 oasis 15.11.2019 15.11.2021

160 es alonso 05.12.2018 05.12.2020 186 celesteen 15.11.2019 15.11.2021


186 reactor 15.11.2019 15.11.2021
160 es natalie 05.12.2018 05.12.2020
138 classic 05.12.2018 05.12.2020
160 es neptune 05.12.2018 05.12.2020
138 gryphon 05.12.2018 05.12.2020
191 finesse 05.12.2018 05.12.2020
46 meys 05.12.2018 05.12.2020
257 hornet 05.12.2018 05.12.2020
46 antalia rn 05.12.2018 05.12.2020
160 jura 05.12.2018 05.12.2020
46 nemesis 05.12.2018 05.12.2020
116/130 nk petrol 05.12.2018 05.12.2020
46 sacher 05.12.2018 05.12.2020
257 rumba 05.12.2018 05.12.2020
12 yana 05.12.2018 05.12.2020
257 safran 05.12.2018 05.12.2020
76 gardenberry 14.01.2019 14.01.2021
257 sitro 05.12.2018 05.12.2020
ardei 138 assia 05.12.2018 05.12.2020
116/130 sy cassidy 05.12.2018 05.12.2020
12 antey 05.12.2018 05.12.2020
116/130 sy charme 05.12.2018 05.12.2020
12 atlant 05.12.2018 05.12.2020
122 tassilo 05.12.2018 05.12.2020
186 kapello 15.11.2019 15.11.2021
191 valesca 05.12.2018 05.12.2020
5/7 caolin 15.11.2019 15.11.2021
192 artus 15.11.2019 15.11.2021
5/7 excelent 15.11.2019 15.11.2021

114 115
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5/7 fildeş 15.11.2019 15.11.2021 morcov 138 red core 05.12.2018 05.12.2020
5/7 galant 15.11.2019 15.11.2021 186 match 05.12.2018 05.12.2020
pătlăgele vinete 186 galine 15.11.2019 15.11.2021 186 saturno 05.12.2018 05.12.2020
12 magnuri 05.12.2018 05.12.2020 164 riga 15.11.2019 15.11.2021
5/7 laura 15.11.2019 15.11.2021 ridichi de lună 138 annabel 05.12.2018 05.12.2020
5/7 magda 15.11.2019 15.11.2021 12 marta 05.12.2018 05.12.2020
5/7 rada 15.11.2019 15.11.2021 ceapă 76 bronson 14.01.2019 14.01.2021

varză albă 138 anadol 05.12.2018 05.12.2020 226 daggo 15.11.2019 15.11.2021

138 svirel 05.12.2018 05.12.2020 226 melody 15.11.2019 15.11.2021


186 espagnol 15.11.2019 15.11.2021
138 gabriel 05.12.2018 05.12.2020
ceapă pentru cozi 76 racel 14.01.2019 14.01.2021
138 aquarel 05.12.2018 05.12.2020
castravete 164 componist 15.11.2019 15.11.2021
76 green presto 14.01.2019 14.01.2021
164 puccini 15.11.2019 15.11.2021
76 green pearl 14.01.2019 14.01.2021
138 zircon 05.12.2018 05.12.2020
186 constable 15.11.2019 15.11.2021
46 capricorn 05.12.2018 05.12.2020
186 legat 15.11.2019 15.11.2021
46 legion 05.12.2018 05.12.2020
186 oracle 15.11.2019 15.11.2021
46 mozayic 05.12.2018 05.12.2020
164 rayma 15.11.2019 15.11.2021
pepene verde 46 biant 05.12.2018 05.12.2020
varză creată 164 estrema 15.11.2019 15.11.2021
46 mison 05.12.2018 05.12.2020
conopida 76 white globe 14.01.2019 14.01.2021
186 eva 15.11.2019 15.11.2021
186 brigantine 15.11.2019 15.11.2021
pepene galben 138 sokkar 05.12.2018 05.12.2020
186 maybach 15.11.2019 15.11.2021
5/7 camelia 15.11.2019 15.11.2021
broccoly 186 rumba 15.11.2019 15.11.2021
mazăre de grădină 138 geneva 05.12.2018 05.12.2020
cartof 225 bernadette 05.12.2018 05.12.2020
porumb zaharat 127 gh6462 05.12.2018 05.12.2020
131 catania 15.11.2019 15.11.2021
127 elite 05.12.2018 05.12.2020
131 cardinia 15.11.2019 15.11.2021 186 genesis 15.11.2019 15.11.2021
131 liliana 15.11.2019 15.11.2021 186 kokanee 15.11.2019 15.11.2021
225 fioretta 05.12.2018 05.12.2020 186 landmark 15.11.2019 15.11.2021
129 latona 05.12.2018 05.12.2020 fasole de grădină 127 forum 05.12.2018 05.12.2020
165 minerva 05.12.2018 05.12.2020 186 crockett 15.11.2019 15.11.2021
165 sprint 05.12.2018 05.12.2020 186 fruidor 15.11.2019 15.11.2021
140 tresor 05.12.2018 05.12.2020 sparanghel 52 cumulus 05.12.2018 05.12.2020
165 vitesse 05.12.2018 05.12.2020 cătină albă 83 pitești 1 15.11.2019 15.11.2021
140 volare 05.12.2018 05.12.2020 83 pitești 2 15.11.2019 15.11.2021
140 aladin 05.12.2018 05.12.2020 83 şerpeni 15.11.2019 15.11.2021
140 lusa 05.12.2018 05.12.2020 dovleac muscat 186 sibelle 15.11.2019 15.11.2021
129 redstar 05.12.2018 05.12.2020 dovlecel 186 sunlight 15.11.2019 15.11.2021
140 roko 05.12.2018 05.12.2020 5/7 auriu 15.11.2019 15.11.2021
225 alwara 05.12.2018 05.12.2020 hrean 7 vector 15.11.2019 15.11.2021
263 camel 05.12.2018 05.12.2020

116 117
Anexa 1 2. Direcţia de utilizare / направление использования / use direction –
coloana 8
Codificarea indicilor utilizaţi la descrierea soiurilor
Cod română русский english
Коды показателей, используемых при описании сортов
Codes of the characteristics used for variety description b boabe зерно grain
sl siloz силос silage
1. Zona de cultivare / зона возделывания / region for cultivation – coloana 7
fr furaj корм forage
A. Pentru culturile de câmp şi legumicole / для полевых и овощных культур
/ field crops and vegetables pc floricele (cocoşei) хлопья pop-corn
I – Zona de Nord – raioanele Briceni, Glodeni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, bl bogat în lizină высоколизиновый highlyzin content
Camen­ca, Ocniţa, Rezina, Rîbniţa, Rîşcani, Soroca, Sîngerei, Făleşti, Floreşti şi
z zaharat сахарный sweet
Şoldăneşti.
II – Zona de Centru – raioanele Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei, wx bogat în amilopectină восковидный waxy
Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Hînceşti şi Ialoveni. ba bob alb белозерный white grain
III – Zona de Sud – raioanele Basarabeasca, Vulcăneşti, Grigoriopol, Dubăsari, al alimentaţie пищевой food
Cahul, Cantemir, Căuşeni, Comrat, Leova, Slobozia, Taraclia, Tighina, Ciadîr-Lunga,
Cimişlia şi Ştefan-Vodă. cr crupe для круп cereals

R – pe republică / по республике /all the regions in industrializare переработка food industry


E – pentru export / для экспорта / for export cp consum în stare proaspătă потребление в свежем виде fresh use
B. Pentru cultura viţei de vie / для винограда / for grapes pz pentru cozi на перо fresh use of leaf
I – regiunea vitivinicolă Sud – raioanele Basarabeasca,Cahul, Cantemir, sm seminţe семена seeds
Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia, Ciadîr-Lunga, Comrat, Vulcăneşti.
cf cofetărie кондитерские изделия confectionery / candy
II – regiunea vitivinicolă Centru – raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni,
Dubăsari, Ialoveni, Hînceşti, Nisporeni, Orhei, Străşeni, Ungheni, mun. Chişinău. br fabricarea berii пивоварение beer industry

III – regiunea vitivinicolă Nord – raioanele Făleşti, Teleneşti, Sîngerei, mun. Bălţi. mt mături веничный broom
IV – regiunea vitivinicolă Sud-Est – raioanele Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, tă tăiere на срез fresh cutting
mun. Tiraspol. în înverzire озеленение landscape gardening
R – pe republică / по республике / all the regions
vz ghivece вазонная культура pot (flower)
C. Pentru culturile pomicole şi arbuşti fructiferi / для плодовых деревьев и
кустарников / for fruit trees and shrubberies mu murat засолочный salting

I – Zona de Nord p portaltoi подвой wilding


I.1 – subzona de silvostepă – raioanele Briceni, Donduşeni, Edineţ şi Ocniţa; pf parfumerie парфюмерия perfumery
I.2 – subzona de stepă – raioanele Glodeni, Drochia, Rîşcani, Sîngerei, Făleşti ps pentru păstrare для хранения for keeping
şi Floreşti;
I.3 – subzona Nistreană – raioanele Camenca, Rezina, Rîbniţa, Soroca şi Şoldăneşti. md medicină медицина medicine

II – Zona de Centru – raioanele Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Anenii Noi, Orhei, pt puternic cильнoe high gluten content
Străşeni, Teleneşti, Ungheni, Hînceşti şi Ialoveni. cg pentru congelare для замораживания for carly forst
III – Zona de Sud – raioanele Basarabeasca, Vulcăneşti, Cahul, Cantemir, Comrat, u universal универсальный universal
Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia, Ciadîr-Lunga, Cimişlia şi Căuşeni.
f fri фри french fries
IV – Zona de Sud-Est – raioanele Grigoriopol, Dubăsari şi Slobozia.
R – pe republică se soi energetic энергетический сорт variety of energy

118 119
Cod română русский english Cod română русский english

3. Tipul de dezvoltare / тип развития / type of gowing – coloana 9 to de toamnă осенний autumn crop
ia de iarnă зимний winter crop
a alternativ двуручка alternative
co conic конический moderately triangular
p primăvară яровой spring
cal conic-alungit удлиненно- narrowly triangular
t toamnă озимый winter
конусовидный
r rotund круглый round
4. Grupa de maturitate / группа спелости / maturity group – coloana 10
rt rotund-turtit плоско-округлый oblate
01 extratimpurie очень ранняя very early ca conic-abrupt усеченно-конический truncated conical
02 de la foarte timpurie от очень ранней from very early cf claviform булавовидный club shaped
spre timpurie до ранней to early ov ovală овальный ovate
03 timpurie ранняя early ci cilindrică цилиндрический cylindrical
04 semitimpurie среднеранняя mid early cia cilindric-alungită удлиненно- narrow oblong
05 mijlocie среднеспелая medium цилиндрический
06 semitardivă среднепоздняя mid late oa oval-alungit удлиненно-овальный long-ovate

07 tardivă позднеспелая late ro rotund-oval округло-овальный elliptic

08 de la tardivă spre от поздней from late to very late fc formă de cub кубовидный square
foarte tardivă до очень поздней fp formă de pară грушевидный pear shaped
09 foarte tardivă очень поздняя very late ve verde зеленый green
ga galben жёлтый yellow
5. Tipul plantei, fructului / тип растения, плода / type of plant, fruit – coloana 11 rş roşu красный red
or oranj оранжевый orange
în talie înaltă высокорослый tall
a alb белый white
mj talie medie среднерослый middle high
ng negru черный black
j talie joasă низкорослый low
rz roz розовый pink
dt determinat детерминантный determinate
mr maro коричневый brown
nd nedeterminat индетерминантный indeterminate
k căpăţână кочанный head
pl cu plete lungi длинноплетистый vigorous
sk semicăpăţână полукочанный semi head
pm cu plete medii среднеплетистый medium vigorous
cr creaţă кудрявая bushy
ps cu plete scurte короткоплетистый low vigorous
fr de frunze листовая for leafs
pr partenocarpic партенокарпический parthenocarpy rd de rădăcină корневая for roots
du dulce сладкий sweet an ananas ананасная pineapple
iu iute острый chilli gl galia галия galia
si semiiute полуострый medium chilli cs crimson sweet кримсон свит crimson sweet
va de vară летний summer crop şb sugar baby шуга бэби sugar baby

120 121
Anexa 2
Cod română русский english

pt peţiol черешковый for cerely Lista originatorilor ŞI menţinătorilor (importatorilor)


ap aplatizată округло-сплюснутый flattened soiurilor de plante şi adresele lor
lu lung длинный long
fs fără seminţe бессемяный without seeds
Список оригинаторов / поддержателей сортов растений и их адреса
p polenizator опылитель pollinator Name and address list of the variety originators / maintainers

1. Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”


6. Categoria / категория / type – coloana 12 mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 28
2. Instituţia Publică „Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii
Alimentare”
F1 hibrid I generaţie гибрид I-го поколения hybrid Ist generation
MD 2070 Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59
HS hibrid simplu простой гибрид single cross (hybrid) 3. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii
HSM hibrid simplu modificat простой модифици- single modified Moldova, mun. Tiraspol, str. Mira, 50
hybrid рован­ный гибрид hybrid 4. Среднеазиатская станция ВИР
HD hibrid dublu двойной гибрид double hybrid Узбекистан, Ташкентская обл., Орджоникидзевский р-н, п/о Ботаника
5. Instituţia Publică Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
HT hibrid triliniar тройной гибрид three way hybrid Moldova, r-nul Criuleni, com. Paşcani
HC hibrid multiliniar сложный гибрид complex hybrid 6. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
SL hibrid soi x linie сорто-линейный variety x line cross mun. Chişinău, str. Mirceşti, 44
гибрид 7. Institutul de Genetică, Fiziologie şi protecţie a Plantelor
mun. Chişinău, str. Pădurii, 20
S soi сорт variety
8. Tomicompany SRL. MD-2004, str. Mitropolit Dosoftei, 87, of. 9, mun. Chişinău,
L linie линия line
Republica Moldova
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Turda, Turda 401100, str. Agriculturii,
nr. 27, jud. Cluj
7. Condiţii de cultivare / условия выращивания / conditions for cultivation
– coloana 13 10. I.P. Grădina Botanică (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
mun. Chişinău, str. Pădurii, 18
11. SC Agrosel SRL, RO 405100, CÂMPIA TURZII, Cluj, str. Laminoriştilor, nr. 268.
tp teren protejat защищенный грунт green house
România, t. +40264305900, f. +40264305909
cd câmp deschis открытый грунт open field 12. Private enterprise „Agrofirma Nasko”, str. Vladimirskaya, 91,
gp gospodării particulare частные хозяйства private farm Kiev, Ucraina, tel./fax: 380442884105
13. Cora Seeds srl, Via Boscone 1765/A
psu pe suport на шпалере on pylon
47522 Cesena, Italy (iT)
ir irigare на ирригации irigation tel.: (+390)547-385166, fax (+390)547-380612,
email: info@coraseeds.com
14. Sempol s-pol s.r.o. Trnava. Slovensco
8. durata păstrării fructelor, zile / cрок хранения фруктов, дней / duration 15. FPC „TVIMEX” SRL
of storage forfruits, days – coloana 14 mun. Chişinău, bd. Moscova, 9-73
16. SC "anmair-sb", r-nul Criuleni, s. Porumbeni, Republica Moldova,
tel.: +37369167688
9. Epoca de recoltare, data / cрок уборки, дата / period of harvest, date 17. Takii Europe B.V.,Netherlands
– coloana 15 tel.: +31297345700, fax: +31297345658

122 123
18. НИИ кормов им. Вильямса 47. R. Moldova, r-nul Slobozia, s. Sucleia, Pancev Iurii, tel.: +37377783256;
Россия, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Лобня, п/о Луговая 068938918
19. „Fructul” SRL 48. ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
mun. Chişinău, com. Truşeni, str. Chicera, 11, tel.: +373 22717175 Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п/о Лесной городок
20. Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев 49. SC PATRU AGRO SRL, Ro - 060377, Ro - 15523574, str. Ceahlău, nr. 2A,
21. Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Germania bl. 14, ap. 14, Sector 6, Bucureşti, România
22. Advanta Seed International, Franţa 50. Superior d.o.o., Bulevar Oslobodenja, 132
23. Amicu-Elita S.R.L., Republica Moldova 11320 Velika Plana, Serbia, tel.: +381265 21945, www.superior-seeds. co. rs.
24. nordsaat Saatzucht GmbH, Germania 51. Беларусский НИИ картофелеводства и плодоовощеводства
25. Saaten Union Recherche SAS, Franţa Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2
26. W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Germania 52. Kreienbaum GmbH. Gröblinger, Str. 62
27. Michaela Schlathoelter, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH D-48336 Sassenberg, Germania
28. Институт эфиромасличных и лекарственных растений Украинской ААН 53. Agri-saaten GmbH Maschweg 111 D-49152
Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150 Bad Essen Germany
29. Селекционно-генетический институт УАAН 54. SG Ceresco INC, Canada
Украина, г. Одесса, 36, Овидиопольская дорога, 3 55. Западно-сибирская овоще-картофельная селекционно-опытная станция
30. semillas Fito S. A., spania Россия, Алтайский край, г. Барнаул – 29. Лебяжье
31. Bakker Brothers BV; P.O BOX7; 1723ZG NOORD - SCHARWOUDE, 56. Gabonakutato Nonprofit KFT, Alsókikötő sor 9. Szeged 6726, Hungary
Netherlands, tel.: +31 226 331 363, fax: +31 226 317 641 Ph: +36 62 435 235, fax: +36 62 434 163, info@gabonakutato.hu
32. Белорусский НИИ земледелия и кормов, Беларусь 57. SAATBAU LINZ eGen, Austria
33. Karl-Heinz CAMP Delley Semences et Plantes S. A. (DSP), CH, Elveţia 58. Млиевская опытная станция
34. Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук Украина, Черкасская обл., Городищенский р-н, Млиев-1
Украины, Запорожская область 59. Крымская опытно-селекционная станция ВНИИР
35. Институт Винограда и Вина „Магарач” 60. Кабардино-Балкарская опытная станция
334200, АР Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 31 61. Государственный Никитский ботанический сад, Украина, Крым, г. Ялта
36. Agroalimentare Sud S.p.A., Italia 62. Novasem SRL, str. A. Mateevici 49/2, of.9, Chişinău
37. Agricultural Institute Osijek, Južno 17. 31000 Osijek, Harvatska, Croaţia. 63. Украинский НИИ орошаемого садоводства
Tel: 031/515-500, fax: 031/515-509, e-mail: institute@poljinos.hr, Украина, Киевская обл., Новоселки
web: https//www. poljinos.hr/ 64. НИИ садоводства Сибири
38. Continental Semences S.p.A, via Monza 3, 43029, Traversetolo (PR), Italia Россия, Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
39. BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, 65. Кокинский плодово-ягодный опорный пункт НИЗИСНП
NJ 07932. U.S.A. Россия, Брянская обл., п/о Выгоничи, п. Кокино
40. Guerresi sementi srl, Italia 66. Ciref Maison Jeannette
41. Huron Commodities Inc, Canada 24140 Douville France, tél.: (00 33) 5 53 80 39 33; fax: (00 33) 5 53 80 89 50
42. OOO Грин Экспресс, Украина 67. Institute for Horticultural Plant Breeding (IVT),
43. Украинский Научно-исследовательский Институт Виноградарства и Wageningen Plant Research International, P. O. Box 16
Виноделия им. В.Е. Таирова 6700 AA Wageningen, the Netherlands
Украина, г. Одесса-103 tel.: 31(0)317 486001; fax: 31(0)317 48 60 94
44. Maraldi Sementi di Daniele Maraldi 68. Российский научно-исследовательский институт виноградарства и
Via emilia, 2625-47521, Cesena, Italia виноделия им. Я. И. Потапенко
45. SC Diolsem SRL, of. 4, 133, str. Vasile Alecsandri, Chişinău, Moldova Россия, Новочеркасск, Ростовская обл., пр. Баклановский, 166
46. yuksel tohumculuk tarim san ve tic. ltd. sti, kursunlu koyu madenler mah. 69. Nidera Semillas SA, Avda. Paseo Colon 505-4 floor 1063, Buenos Aires,
p.o. box 47, kiziltoprak - 07300 antalya, turcia Argentina, email: info@nidera.com.ar

124 125
70. ÎMFPC Unicaps SRL, str. Ferapontievscaia 1, Comrat 107. SUA
71. Институт по земледелию „Карнобат", Pеспублика Болгария 108. China
72. Бирючекутская овощная селекционная опытная станция 109. Soiuri de provenienţă necunoscută
Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Селекционная, 19
110. Донецкая опытная станция садоводства
73. Nuseed Europe Ltd, United Kingdom Украина, Донецкая обл., г Артемовск, п. Опытное, ул. Киевская, 1
74. Advanta Semillas S.A.I.C, Argentina 111. Australia
75. Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Austria 113. Grecia
76. Tokita Sement, Italia SRL, 47122, Via Minarda, 24, Forli, Italia, 114. Анапская Зональная опытная станция Виноградарства и виноделия
tel.: +390543756143, fax: +390543756571
115. Дагестанская опытная станция садоводства
78. Selgen, a.s., Cehia Республика Дагестан, г. Буйнакск, п/я 19
79. Дальневосточная опытная станция ВНИИР 116. Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215
Россия, г. Владивосток – 40, ул. Вавилова, 9
4058, Basel, Elveția. Tel: +41613231111, fax: +41613231212
80. Cehia
117. Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrabe 138387 Söllingen
81. Донской филиал масличных культур им. Жданова ВНИИМК Postfash 1353 BRD 38358 Schoningen, Germania
Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, п/о Самарское
118. Monsanto Vegetable IP management BV, Leeuwenhoekweg 52,
82. SC Agroplant NDF SRL Agro-Transilvania, Cluj-Napoca, România 2661 CZ bergschenhoek, the Netherlands
83. ÎI. V. Panov, or. Chişinău, str. Ion Vatamanu, 7, tel.: +37369135579 119. Sesvanderhave N. V./ S. A. Industriepark, Soldatenplein Z2, nr.15, B - 3300,
84. SC Primagia SRL, Arad-România Tienen, Belgium. Tel: + 32(0)16808211, fax: +32(0)16808376
85. or. Chişinău, str. Mirceşti 22/4, Popa Sergiu, tel.: (+373)79737399 Industriepark 15, B – 3300, Tienen, Belgium
86. FPC „Asconi” SRL 120. Societé Florimond Despres
Moldova, r-nul Ialoveni, s. Puhoi, MD 6824 (tel.: 026864274) BP 41, Gappelle en Pevele 59242, Templeuve, France
87. Soiuri de selecţie populară locală 121. Satimex Quedlinburg GmbH, Groβ Orden 19, 06449 Quedlinburg, Germany
88. Marea Britanie tel.: +493946/689731; fax: +493946/689731
89. Siria 122. KWS SAAT se & CO. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, BDR (DE)
90. Germania Tel: +49 5561 3113, fax: +495561311322
91. Georgia vorm., Rabbethge and Giesecke Grimsehl, str. 31, BRD-37574 Einbeck,
Germania
92. Austria
123. Institut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3, Maja 1/3
93. Egipt 96-100 Skiernirwice, Poland, fax: +48468333186
94. Bulgaria 125. Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62; Ave. PO Box 1014 Johnston,
95. Canada IA 50131-1014, SUA
96. România 126. Pioneer HI Bred Services GmbH, Industriegelande, A-7111, Parndorf, Austria.
97. Netherlands 127. Syngenta Seeds B.V.
98. Belgia Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen, the Netherlands
99. Ungaria tel.: +31228366287, fax: + 31228319744
100. Franţa 128. Monsanto Holland BV
Westeinde 161, postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, the Netherlands,
101. Slovacia
fax: +31 228 357 016
102. Japonia
129. HZPC Holland B.V.
103. Italia Edisonweg 5 NL-8501xG IOURE, the Netherlands
104. Noua Zeelandă fax: + 31 513 489 800
105. Serbia 130. Syngenta France SAS, 12 Chemin de l’Hobit BP 27 Saint-Sauveur, 31790
106. Turcia France. Tel: +33(0)562799820.

126 127
131. Europlant Pflanzenzucht GmbH 153. MAS Seeds, Route de Saint Sever-40280 Haut Manco – France,
Wuff-werum-str. 1, P.O. Box 1380/D – 21303 Ziineburg, Germany tel: +33558058451, fax: +33558054378
fax: +49 413 174 805 83 154. Институт полеводства и овощеводства Novi Sad, Serbia, 21000, M.Gorkog
132. Solana Agrar-Produkte Gmbh CoKG Albert Einstein Ring 5 22761 30, tel: +381214898100, email: institut@nsseme.com
Hamburg, Germany, tel.: +49(0)40 414240-0, fax: + 49(0) 40417716 155. MD 2012, R. Moldova, or. Chişinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 45
133. ERSA Friuli Venezia Giulia, Italia „Hazelnusse" SRL, tel.: (+373)22901020
134. Î.M. CCŞ „AMG – Magroselect” SRL, Republica Moldova 156. Россошанская зональная плодово-ягодная опытная станция
135. Republica Moldova, r. Străşeni, s. Cojuşna, str. Pavel Boţu, 2, sc. Holove 396600, Россия, Воронежская обл., г. Россошь
Agro SRL (tel.: 068144556) 157. Purdue Research Foundation
136. VIVAI COOP RAUSCEDO. Soc. Coop. AGRIC. 300 Kent Avenue, West LAFAYETTE (in) 47907-1650 USA
via Udine 39, tel.: 0427948811, 33095 RAUSCEDO (pn). Part / VA e cod fisc. 158. Novadi Sarl, 23 rue, Jean Baldassini 69364, Lyon, cedex 07, France
00072080930 159. or. Chişinău, str. Cuza Vodă 29/2, ap. 36, tel.: +37379924532 – Cozmic Radu
137. SC „Agrogled” SRL e-mail: cozmicradu@gmail.com
MD 2043, or Chişinău, bd. Traian, 16, 160. Euralis semences, Domaine de Sandreau,
e-mail: agrogled@mail.ru 31700, France, Mondonville
138. Nunhems BV P.O.Box 4005, 6080 AA Haelen, the Netherlands 161. Limagrain Europe. Ferme de L’Etang – BP377390
tel.: +31 475 599 222, fax: + 31 475 599 223 Verneuil – L’Etang – France
139. MD 5911 Moldova, r-nul Făleşti, s. Rediul de Sus 162. Malopolska Hodowla Roslin HBP Spolka 700
tel.: +37367253017, fax: +37325970192 – Kiktenko Nicolai Poland, 30002 Krakow, ul. Zbozowa 4
e-mail: kiktenko – nats@mail.ru 163. SNC Elaris INRA 75, avenue jean Joxé 49100 ANGRES,
140. Agrico U.А. France, INRA 147, rue de l'Université 75338 Paris CEDEX 07
P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Netherlands 164. Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. Burgemeester Grezeelaan 40
fax: +31527639880 P.O. Box 40 Netherlands
141. Institutul de Selecţie Pomicolă Dresden-Pillnitz 165. Den Hartigh BV
Sobrigener str. 15, Dresden, Deutchland Produktieweg 2, NL 8304 AV EMMELOORD
142. Staţiunea de Cercetări şi Producţie Pomicolă Voineşti P.O. Box 2, 8300 AA Emmeloord, Netherlands
România, jud. Dâmboviţa, 0262, Voineşti 166. RICHARD ALBERT EARL Verges de Souzay,
143. Kontrastwege SRL, 49140, Corze, France
str. M. Eminescu nr. 1/7, Miercurea-ciuc, jud. harghita, România, cod poştal 167. FEUILLET Jean-Jacques.
530103, tel./fax: 0266/244392, e-mail: info@ring.ro ferme de Pommiers, Baergfontaines 02600 OIGNY En VALOIS, France
144. Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea 168. Simmons Daniel, Daniel Jr. Paul
România, 8264 – Fundulea, jud. Călăraşi Peace Valley Orchards, 5667 Adams Road, ROGERS, OHIO, SUA
145. Monsanto Saaten GmbH Vogelsanger Weg 91 D-40470 Dusseldorf 169. Agricola Microumbra
ss. frz. Bianco, 61 Spoleto (PG) Italia ceel.: 3476706672
146. Bejo Zaden B.V. – Trambaan 1, 1749 ZH Warmenhuizen, Netherlands
tel.: +31 226 396 162, fax: +31 226 396 346 170. Î.C.S. „Limagrain Moldova” S.R.L.
mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, 59
147. Rusia
171. MDA Moldova, r-nul Hânceşti, SRL Pepiniera Pomicolă Voineşti,
148. Ucraina +37369358996 – Tîrsînă Oleg, e-mail: olegtirsina@hotmail.com
149. Armenia 172. Hazera Seeds B. V., 79837,
150. Monsanto Technology LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard Israel, berurim M. P. Shikmim, tel.: +97 254 565 63 34
St. Louis, MO 63167, USA. tel: +33563261702, fax: +3356361702 173. Hollar Seeds
151. Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia P.O. Box 106, Rocky Ford, CO 81067, USA,
Perugia, Borgo XX Giugno 74 fax: +719 254 3539
152. Monsanto Ukraine LLC, 101-A Volodymyrska St. Kyiv 01033 Ukraine. 174. Vilmorin S.A.
tel: (+38044) 490 7575, fax: (+38044) 490 0145 Route de Manoir – 49250 LA MENITRE-FRANCE

128 129
175. Întreprinderea pentru silvicultură „IARGARA” 201. SUA, Cass Country, Statul Indiana
MD 6321, or. Iargara, r-nul Leova, str. Ştefan Vodă, 180, tel.: 64-5-55 202. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală New York
176. „Goldaluni” SRL 203. SUA, Ulster, Woodstock, New York
MD 2060, or. Chişinău, str. Belgrad 19/2, ap. (of) 30, tel.: (+373)79566335 204. SUA, Universităţile Purdue, Rutgers, Ilinois, Massachusetts
177. ГНУ НИИСС Россельхозакадемии 205. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Micigan
656045 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
206. SUA, Pepiniera Stark. Merced. Louisiana. Missouri
178. Narsim SRL
207. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Wooster, Ohio
or. Chişinău, Republica Moldova, str. calea orheiului 101/2,
tel.: (+373)79460114 208. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Georgia, Fort Valley
179. Josep M grau i Camprubi, con INF 46118050 en calidad de Gerente de la 209. SUA, localitatea Winthrop, Washington
empresa In Vitro S. L. CIF B 58238940, sita en Riera de la Salut SN, 08980 st 210. SUA, Clay Country, Westvirginia
Feliu de Llobregat (Barcelona) 211. SUA, localitatea Wenatchee, Washington
180. Sakata Vegetables Europe S.A.S. 212. SUA, Universitatea Rutgers, New Jersey, New Brunswick
Domaine de Sablas, BP11, rue du Moulin 30620 Uchand, France 213. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală Manitoba
181. MTI Maize technologies International, SRL, 2020, mun. Chișinău, 214. Canada, Institutul de Horticultură Vineland, Ontario
str-la Studenților, 2/4, of. 303, tel: 022459952, fax: 022459953 215. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală Ontario
Republica Moldova 216. Canada, Staţiunea Agricolă Experimentală, Ottawa
182. May Agro, Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S. 217. S.C. „Biagro - Invest” SRL,
Samanli Mahyigitler cad. No: 28 16280, Yildirim, Bursa, Turkey,
or. Chişinău, str. Valea Trandafirilor 20, ap 153, tel.: (+373)68770076
fax: +022 43514518
218. Noua Zeelandă, autor J.H. Kidd
183. Barenbrug Holland B. V., Netherlands
219. SAATEN - UNION GmbH, Eisenstraße 12
184. „Tutun CTC” S.A., Republica Moldova
30916 Isernhagen, Germania
185. Oseva Eximpo Praha s. r. o, Cehia
220. România, ICDP Piteşti-Mărăcineni, judeţul Argeş
186. HM. Clause, Rue Louis Saillant - Z. I. La Motte,
221. Serbia, Institutul de Pomicultură Čačak
26800 Portes-les-Valence, France, fax: +33 (0) 475 573 494
222. Italia, Centrul de ameliorare a Plantelor Pomicole, Firenze
187. SRL NETZAH, Republica Moldova, r-nul Căuşeni, s. Grădiniţa
223. Republica Cehia, Holovousy, Institutul de Pomicultură
188. Enza Zaden Beheer B.V.
P.O. Box 7 NL 1600 AA Enkhuizen, Haling 1E, the Netherlands 224. Vermeerderingsteir, Netherlands,
tel.: + 31(0) 228 35 0218, fax: + 31 (0)228 31 5960 Tienrayseweg 9a, 5961 nk Horst, info@vermeerdering steiner.nl
189. Zhao Peijan 17, Xingai Road Heze Shandong, China CN 225. Saatzucht fritz Lange KG,
190. КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко Gutenberg straße 10, D – 23611 Bad Schwartan, Germany
Россия, г. Краснодар tel.: + 49 451 2904020, fax: + 49451 208924
191. Bayer CropScience AG, Germania 226. Agro Tip, Handels - und Consultingges. mbH – Zinnhuette 17,
192. Norddeuthsche Pflanzenzucht D–21255 Tostedt, Germany
Hans-Georg Lembke KG, Germania 227. „We Trade” S.R.L. MD – 2019, R. Moldova, or Chişinău, str. Petricani, 86
193. Paulownia Group SRL, or. Chişinău, str. Academiei, nr. 10, ap. 29, 228. ГHУ ВНИИМК им. В. С. Пустовoйта
tel.: (+373)79030304, Cervoneac Sergiu Россия, г. Краснодар, ул. Филатова, 17
194. Japonia, Staţiunea experimentală Tohoku 229. Getreidezüchtung Peter Kunz Verein für Kulturpflanzen Entwicklung
195. R. Moldova, r-nul Căuşeni, s. Taraclia, Grițcan Iacob, tel: 068080054 Seestrasse 6, 8714 Feldbach Switzerland
196. Pintilei Vitalie, or. Chişinău, tel.: +37369319134 230. SC „AMG-KERNEL” SRL
197. Franţa, Staţiunea Pomicolă Angers, INRA or. Soroca, str. Cosăuţi, 35, MD 3001 Republica Moldova,
198. SUA, Washington tel./fax: (+373230) 31 259, tel.: (+373230) 31 258
199. SUA, Staţiunea Agricolă Experimentală Genova 231. „Filaro impreg service” SRL
200. SUA, Staţiunea Agricolă, Idaho or. Chişinău, tel.: (+373)22288695; (+373)69121095 – Fluieraru Iurie

130 131
232. СП. Natur-Vit (ÎM Moldo-Austriacă ,,Natur-Vit” SA) 251. „Cricova” SA, or. Cricova, str. Ungureanu, 1.
or. Cupcini, r-nul Edineţ, Republica Moldova, MD 4600 Combinatul de vinuri Cricova
tel.: (+373246) 22 446; (+373246) 22 203 252. Duna–R, KfT, 17.IX. str. Budapest 1224, Hungary, fax: 0036-1-3622162
233. „Plai Nucifer” SRL. 253. Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Szyldaku sp. z.o.o.
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Gdanska st.10, 14–106 Szyldak, Poland, t/f 896476664
MD 2050, tel.: (+37322)45 53 26, tel./fax: (+37322) 45 5325 254. ЗАО zkI (зАО научно-исследовательский Институт Селекции и
234. Post direct market SRL. выращивания овощных культур). 6000 Kecskemet.
str. Grenoble 193, Chişinău, MD 2043, tel.: (+37322)769491 Me΄szoly Gy. ut 6, Hungary, f. 36/76 481 333
235. SC „Vitalitifruct-Expo” SRL 255. SRL „Асраdon" AT Găgăuz-Eri, MD 6100, or. Ciadîr-Lunga,
str. Lomonosov, 20, tel.: 0–291–21–833
str. Tudor Vladimirescu, 65, Chişinău (Durleşti), Republica Moldova
256. Apetrei Gh. Andrei PFA Samurcasi str. Traian Lalescu, 249, jud. Dâmboviţa,
tel./fax: (+37322) 58 63 17, tel.: (+37322) 58 64 74
România, tel.: (0040)737572828
236. Îm „Pepiniera nuciferă Linard” SRL
257. Deutsche Saatveredelung AG, Germania
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050
258. Societa Produttori Sementi S.p.A. Bologna. Via Macero N.1
tel.: (+37322)92 83 11; 45 53 26; (+37322) 45 53 33 Argelato bo Italy, tel.: (+39) 0518904211; fax: (+39) 0518904215
237. Uniunea Producătorilor de culturi nucifere din Republica Moldova 259. Academia Internaţională de Dezvoltare agricolă
mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 79 A, Md 2050 MD 2005, or. Chişinău, str. Puşkin, 62 A, tel.: 022 543922
tel./fax: (+37322)45 53 25; tel.: (+37322) 45 53 26 260. RAGT 2n, Rue Emile Singla, Site de Bourran-BP 3336, FR-12033 Rodez
238. Научно-селекционно-семеноводческая фирма ,,Соевый век” Cedex 09, France. Tel: +33565734100, email: Iguerreiro@ragt.fr
ул. Мурманская, 29 Г, г. Кировоград, Украина, 25006 261. Norika Nordring Kartoffelzucht-und Vermehrungs –
239. добружанский Земледельческий Институт, ул. Генерал Тошево, 9520, GmbH, fax: +49 38 209 476 66
Болгария. Tel: 058603125, fax: 058603183, dai_gt@dobrich.net 262. United Genetics Italia S.P.A. – Via Traversetolo, 260 – 43123 Parma (Italy)
240. Întreprinderea mixtă moldo-olandeză. „Interconsult-MD” S.R.L. tel.: +39 0521 642059, fax: + 390521 642498
MD 2023 Republica Moldova, Chişinău, str. Calea Basarabiei, 18 263. Stet Holland B.V., P.O. Box83, NL-8300 AB Emmeloord, the Netherlands
tel./fax: (+)373(22) 279365, tel.: 547699 tel.: +31527630071, e-mail: info@stet-potato.com
241. Hortsem SRL, Moldova, tel./fax: (+373)22228370 264. Întreprinderea mixtă „Colinele de la Redi” SRL
242. Întreprinderea mixtă moldo-americană „Sauron” S.R.L. r-nul Şoldăneşti, s. Vadul-Raşcov
MD 2069, str. Mesager, 17, or. Chişinău, 265. S.C. ITC SRL, Bucureşti, România
Republica Moldova, tel./fax: 373(22) 58-28-71 266. CÎ „Agrostoc", mun. Chişinău, str. Mesager, 1, bir. 701
243. American genetics S.A. Seed breeding&production, Industrial area 267. SAATEN UNION România SRL, str. General Praporgescu, nr. 1-5, RO,
of thessaloniki P.C. 57022 Sindos, Greece, tel: 00302310799091, 020965, București, România
e-mail: manos@americangeneticsinc.com
268. Caussade Semences SA, ZI de Meaux, 82303, Franţa
244. Întreprinderea mixtă „Vinăria Bostovan” S.R.L.
269. SC Caussade Semences est Europa S.R.L. Bucureşti, România
Republica Moldova, Vulcăneşti, s. Etulia, of. în or. Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 202, tel./fax: (+373)2274-32-69 270. Î.M. „AgroS-Sem" SRL, mun. Bălţi, tel.: +373-231-3-01-52
245. Pepiniera viticolă „Elvitis - Com” S.R.L. 271. ЧАО „СЕЛЕНА” Одесская обл., Беляевский р-н, с. Дачное, ул. Гаркавого, 5
mun. Chişinău, str. sf. Nicolae, 47, tel./fax: 22-62-97 272. ÎCS „Choice farm", SRL, MD 2059, str. Dubăsari, 2, mun. Chişinău, RM
246. R. Moldova „AMVGrope” S.R.L., 273. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. zo.o.
or. Cahul, str. Lipcani, 4, tel.: or. Chişinău 83-87-96 Straszkow, 62-650 Klodawa, Poland
247. KWS LONCHOW GMBH, Ferdinand-von-lochow-str. 5, 29303 bergen, 274. Woodstock KfT – 1221 Budapest, Peter Pal U.51, Hungary.
germany, tel: +49-505-477163 Tel:/fax: +36 1 424 8185
248. PRO-BIO ltd, Lipova 40 78832, Stare Mesto, Czech Republic 275. DONAU SAAT SRL, str. Siriului, 20 Sector 1
249. S.R.L. ,,Loza Binom”, r-nul Taraclia, com. Albota 014354 Bucureşti, România, e-mail: office@donausaat.com
250. R. Moldova, or. Chişinău ,,Basvinex” SA, str. Studenţilor 1/7, 276. AMG Agroselect Comerţ SRL
MD 2068, tel.: 49-55-67, 49-17-92 MD 2004, Moldova, mun. Chişinău, str. M. Viteazul, 11

132 133
277. S.C. Procera Agrochemicals România SRL, România 301. University of Guelph Crop Science Bldg. Guelph, Ontario N 1G2W1 Canada
278. Saatzucht Gleisdorf Gesellschaft FN 64064 m, irajcan@uoguelph.ca
LG Graz, Am Tirbernof 33 8200 Gleisdorf, Austria, tel.: +43(0)3112/2105-0 302. Alfaseed Bt. Street Visegrádi u. 18/A, City Budapest, Hungary, H-1132
279. Terravita LTD, Ucraina, tel.: +38(044)2480228 303. Ecosemal SRL, r-nul Anenii Noi, s. Chetrosu, MD-6514,
280. Semo a.s., Cehia, fax: +420 582 381 189 tel/fax: +373 265 32 123
281. Golden West Seed Bulgaria Ltd., Bulgaria 304. P.H. Petersen Saatzucht GmbH, Streichmehler str. 8a D-24977 Grundhor,
282. MariboHilleshög ApS, Hojbygårdvej 31, 4960 Hpbley, Denmark. Germania, tel.: +49 4636 89 44
Tel: +45 5446 0700, info@maribohilleshog.com 305. ООО НПО Триумф,
Россия, Ростовская обл, п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 108
283. Calchei Elena, or. Chişinău, str. Ismail, nr. 86, tel.: 452-314
306. GIE Grass, str. La Litière, City Saint Sauvant, France F-86600
284. AgroDomainGroup SRL, mun. Chişinău, str. Cimbrului 4
307. Societatea Agricolă VIVAI PLANTE Battistini, Via Ravennate 1500 Cesena
285. Republica Moldova, r-nul Teleneşti, s. Târşiţei
(FC), Italia
„Fundaţia – Prod" SRL, tel.: (+373)69779999
308. Republica Moldova, r-nul Criuleni, s. Paşcani, Corylus avellana SRL
286. MD - 3300, Молдова, Тирасполь, ул. Ленина 38
http://www. kvint.biz, tel.: (373-533)96170, 92025, fax: (373-233)96125 tel.: (+373)68222017
287. Agrodor – Succes SRL, r-nul Străşeni, s. Cojuşna, 309. Republica Moldova, r-nul Străşeni, s. Cojuşna, str. Mecanizatorilor, 1
str. Frunze, 7, MD - 3715, tel./fax: 0237 92068, mob.: 069134088, 068914570 SA „Migdal-P”, e-mail: info@migdal.md
288. NVF „Ampelos”, Ucraina 310. Republica Moldova, MD 5810, r-nul Teleneşti, s. Budăi „Clasicvinagro" SRL
289. GŢ „Druţă Ion Dumitru", or. Căuşeni, str. Constantin Stere, 18, 311. Republica Moldova, MD-2004, or. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 102, ap.4,
tel.:+37322223005, www.moldovafruct.md, info@moldovafruct.md, APEF
tel.: (+373)24321056, (+373)68010008
„Moldova fruct”
290. Ч.П. Деметра-2010, 32353, Украина, Хмельницкая обл., 312. van Waveren Saaten GmbH, Rodeweg 20, 37081 Göttingen, Germany
Каменец-Подольский район, село Борышковци, ул. Pадгоспная, 1,
tel.: 0049-551-997230 e-mail: info@vanwaveren.de
тел./факс: +380384938465
313. PlantiCo Zielonki Sp. Z.o.o., Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare
291. GŢ „Maloghin Vasile Vladimir", or. Durleşti, str. Păcii, 84, tel.: (+373) 69203325
Babice NIP 527-020-60-62, Polonia, tel.: +48 227229066
292. Приднестровская опытная станция садоводства
314. Apria Seeds S. A., str. 47, Grand-rue, L1661, Luxembourg.
Института садоводства Национальной Академии аграрных наук Украины,
Tel: +380504480902, aspria.seeds@gmail.com
59052, ул. Яблунивська, 1, с. Годилив, Сторожинецького р-на,
315. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”
Черновицкая обл., тел.: (03722) 43707
Chișinău, MD-2070, str. Ialoveni, 100, tel.: (+373-22) 28-48-59,
293. R. Moldova, or. Făleşti, str. Ciocârlia, nr. 7, MD5904
fax: (+373-22) 28-48-59, e-mail: info@ipaps.md
Trocin Dumitru, tel.: (+373) 69126573, e-mail: dtrocin@yahoo.com
316. Plugaru Simion., s. Bardar, r-nul Ialoveni. Republica Moldova,
294. R.Moldova, r-nul Donduşeni, s. Ţaul, SRL „ROSE LINE", tel.: (+373)68268320 tel./mob. (+373) 79535306; fix: (+373) 26837682
295. R.Moldova, r-nul Ungheni, s. Chirileni, MD 3618 317. Universitatea de Stat din Moldova, str. Mateevici 60, MD-2009, Chișinău
SRL „Frigodoragro", tel.: (+373)68227926 318. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
296. Silvanus Group Ltd / Silvanus Csoport Ktf. Terez krt. 47 „Федеральный научный центр «Всеросийский научно-исследовательский
Budapest, Hungary, H-1067, e-mail: info@silvanusforestry.com институт масличных культур имени В. С. Пустовойта»”, 350038,
297. ÎCS Chimagromarketing SRL, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tighina, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17
65, of. 414 semena@vniimk.ru, Тел.: +8(861) 259-15-14, 275-85-13, 274-64-98,
298. Агроном 1 Холдинг ЕООД, 9300 гр. Добрич, кв. Рилци, Околоврьстен пьт., факс.: +8(861) 259-15-14, 254-27-80
Република Болгария 319. SC Horiculture Invest, MD 3601, Republica Moldova, mun. Ungheni,
299. Prograin Ukr LLC, UA, EDRPOU 39512295, office 25, 119 Chervonosoriany str. F. Musatov, 5, tel.: (+373) 79551577
ave., Kyiv, 03039, Ukraine
300. Semences Prograin Inc., 145 Bas Riviere Nord, Saint-Cesaire (Quebes),
Canada, tel.: +450 469 5744

134 135

S-ar putea să vă placă și