Sunteți pe pagina 1din 5

Grădinița 50(strucura 55)

Str.Hațegului nr.32,Oradea
Prof.Ghiuro Natalia/Ruzsa Natalia

RAPORT PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA FINALĂ,


AN ȘCOLAR 2012-2013
GRUPA MARE

Evaluarea școlară este termenul care desemnează actul prin care referitor la o prestțtie orală,
scrisă sau practică se formulează o judecată prin prisma unor criterii prestabilite. Evaluarea
progresului unui copil spre atingerea obiectivelor presupune compararea performanțelor sale
actuale cu rata asteptată de progres în funcție de decalajul constatat se organizează apoi
programe corectoare. Am stabilit prin consens descriptori de performanță care să gradeze unitar
prestația copilului preşcolar în cadrul fiecarei teme/sarcini. S-au luat în considerare următoarele
criterii:
 gradul de dificultate al sarcinii: teme dificile, medii, ușoare
 completitudinea răspunsului: raspuns complet, lacune minore, lacune semnificative,
lacune majore
 ajutorul acordat în răspuns: rezolvarea independentă, sprijin minor la mici ezitări în
expunere, sprijin semnificativ
 nivelul de exactitate: răspunsuri exacte, mici erori, erori mari
 gradul de îndemanare ( dexteritate): execuție rapidă și exactă, execuție cu ezitări,
execuție cu ajutor ( inițiaivă), execuție ratată.
Perioada în care s-a realizat evaluarea finală a constituit-o 10-14.06 – 17-21.06 2013
ultimele două săptămani din semestrul al II-lea al anului școlar 2012 – 2013.
Metodele de evaluare folosite au fost următoarele: observația curenta, chestionarea orală
(realizata în cadrul convorbirilor, a jocurilor didactice), fișe de evaluare, analiza produselor
activitații.

1
Probe aplicate în evaluarea finală:
DŞ: Cunoaşterea mediului : “Uite câte știu”- joc didactic (anotimpuri, fenomene ale naturii)
“Ce știi despre anotimpul…?”- convorbire
DEC: Educatie plastică: “Lumea mea de vis”- pictură
“Rechizitele mele”- desene
Educație muzicală “Karaoke”- concurs
DS: Activitate matematică “Cel mai bun matematician”- concurs –probleme ilustrate
“Dominoul cifrelor”-joc didactic-exerciții de adunare si scădere
DLC: Educarea limbajului “Povești încurcate”- joc didactic (recunoașterea poveștilor și
personajelor), “Rămas bun, doamna educatoare” – convorbire
DPM: Educație fizică “Concursul viitorilor școlari”-traseu aplicativ (deprinderi motrice
invațate) “Cursa catre grădiniță”- parcurs aplicativ,
DOS: Educație pentru societate: ”Despre prietenie si ajutor”-convorbire
”Reguli de comportare în grupă”- joc de rol
Activitate practică: “ Scrisoare de mulțumire celor dragi”- evaluare diferite tehnici de
lucru “ Semnul de carte”- decorare , șnuruire
DȘ1 - CUNOAŞTEREA MEDIULUI
În activitățile de cunoaștere a mediului s-a urmărit evaluarea cunoștințelor copiilor referitoare
la anotimpuri, animale, meserii și mijloace de transport.
În urma evaluării s-a constatat că majoritatea copiilor au însușite cunostințele despre
caracteristicile anotimpurilor, despre mijloace de transport și despre animale și mediul lor de
viață, 3 copii au întâmpinat dificultăți în recunoașterea și înlăturarea elementelor și
caracteristicile care nu aparțin celor patru anotimpuri.
Măsuri ameliorative: Cu cei patru copii se va lucra diferențiat atât la activitățile comune de
cunoaștere a mediului, cât și la jocurile desfășurate la sectorul ,,Știință”. Fiecare copil va fi
ajutat ca prin joc să-și consolideze și să-și sistematizeze cunoștințele referitoare la cele patru
anotimpuri și la caracteristicile acestora. De asemenea se vor organiza vizite și excursii,
urmărindu-se formarea unor atitudini ecologige față de mediul înconjurător.
DLC - EDUCAREA LIMBAJULUI
În activitațile de educare a limbajului s-a urmărit dacă preșcolarii sunt capabili să formuleze
propoziții corecte, să utilizeze antonimele,singularul și pluralul acestora, să reprezinte grafic

2
propoziția, cuvintele și silabele și sunetele,să sesizeze sunetul inițial și final al unui cuvânt. De
asemenea s-a urmarit dacă preșcolarii recunosc personajele din poveștile studiate, dacă și-au
însușit conținutul poveștii, mesajul acesteia și capacitatea de a caracteriza personajele din
imaginile prezentate.
În urma evaluarii s-a constatat că majoritatea copiilor nu au probleme de exprimare,
formulează propoziții corecte, utilizează cuvintele adecvate, știu să despartă corect cuvintele în
silabe, și -au însușit scrierea grafică a propoziției, cuvintelor,silabelor și a sunetelor, știu să
repovestească și să facă mici dramatizări a poveștilor învățate. Există totuși unele probleme: sunt
câțiva copii care nu identifica în mod corect sunetul inițial și cel final al unui cuvânt sau
sunetele din care este formată silaba.
Măsuri ameliorative: Copiii vor fi antrenați în mod organizat în grupuri mici în
activități de povestire, repovestire și dramatizare a poveștilor( cu ajutorul păpușilor), în
exersarea pronunției corecte prin diverse jocuri: ,,Spune la fel ca mine”; ,,Cu ce seamaănă?”; etc.
Acești copii vor fi ajutati să-și perfecționeze deprinderea de a sesiza locul pe care îl ocupă un
sunet într-un cuvânt ( să-și dezvolte auzul fonematic). Ei vor fi antrenați atât în activitățile
comune de educare a limbajului, cât și în activitățile de recuperare și în cele desfașurate în
sectorul ,,Bibliotecă”. Pentru o exprimare cât mai corectă și o pronunție clară a sunetelor vom
solicita mai des ajutorul profesorului logoped.
DȘ2 - ACTIVITATE MATEMATICĂ
În activitățile matematice s-a urmarit evaluarea capacitații de a opera cu numere și cu cifre:
să numere crescător și descrescător în limitele 1 – 10, să asocieze corect cifra la cantitate și
cantitatea la cifra, să identifice vecinii numerelor, să foloseasca numeralul ordinal, să rezolve
probleme de adunare și scadere cu 1-2 unitați. De asemenea s-a evaluat capacitatea de
ințelegere a relațiilor spațiale, de a recunoaște și identifica caracteristicile formelor geometrice.
În urma evaluării s-a constatat au majoritatea copiilor au realizat sarcinile în mod corect. 6
copii au întampinat dificultați la efectuarea operațiilor de scădere.
Măsuri ameliorative – copiii se vor juca mai mult în cadrul activităților de la aria ,,Știință”
și în activitățile recuperatorii pentru ca ei să ințeleagă logic operația de scădere (se va folosi
tablița magnetică cu cifre și semne magnetice, alături de bețișoare colorate, jetoane, etc). De
asemenea se vor folosi softurile educaționale matematice pentru a atrage mai mult copiii în
fixarea cunoștințelor matematice.

3
DOS – ACTIVITATE PRACTICĂ
În cadrul activităților practice s-a urmărit confecționarea unor obiecte utilizând tehnici și
materiale variate, capacitatea de a lucra în echipă, respectând norme și reguli pentru a realiza o
machetă.
În urma lucrării practice s-a constatat că majoritatea preșcolarilor utilizează corect
materialele de lucru folosind tehnici adecvate. Probleme apar atunci când nu se concentrează
pentru a fi atenți la explicațiile educatoarei sau când se solicită păstrarea ordinii la locul de
muncă.
Măsuri ameliorative – antrenarea copiilor în activități pe grupuri mici în care să-și
exerseze capacitatea de a aranja elementele unui întreg într-o formă, cât mai atractivă, mai
variată, mai originală, dar ingrijită. Recompensarea copiilor care lucreaza cat mai ordonat.
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE
Obiective urmărite:
 cunoașterea și respectarea normelor de conviețuire socială
 educarea trăsăturilor pozitive de caracter
 acceptarea diversitații de opinii și atitudini
În urma desfășurării jocului didactic, am constatat că majoritatea copiilor se implica să
rezolve și să ia atitudine în situațiile expuse, conștientizează consecințele pozitive și
negative ale actelor de comportament asupra celorlalți, își adaptează comportamentul la
diferite și situații. Totuși, deși majoritatea cunosc regulile și le aplică, unii copii sunt mai
rezervați, nu au inițiativă, dar răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative - Copiii vor fi antrenați în jocuri și exerciții atractive pentru a-și
dezvolta capacitățile de a lua inițiativa într-o situație oarecare. De asemenea vom desfășura
majoritatea activităților și jocurilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilități de lucru în
echipă.
DEC - EDUCAŢIE ARTISTICO - PLASTICĂ
La această activitate s-a urmărit nivelul de cunoaștere a unor elemente de limbaj plastic,
utilizarea corectă a tehnicii picturii în redarea unor scene dintr-o poveste cu suport intuitiv.
În urma evaluării s-a constatat că majoritatea copiilor pot reda tema urmărind suportul
intuitiv, îmbinând armonios culorile. Sunt unele probleme în ceea ce priveste aranjarea și
încadrarea în pagină, respectarea proporțiilor.

4
Măsuri ameliorative – copiii vor fi încurajați să acopere tot spațiul de lucru, să respecte
proporțiile, să realizeze lucrări îngrijite și să aprecieze lucrările colegilor.
DPM - EDUCAŢIE FIZICĂ
S-a urmarit nivelul de dezvoltare al deprinderilor motrice de bază și utilitar- apilicative,
capacitatea de a respecta spiritul de solidaritate și de competiție.
În urma desfașurării concursului sportiv s-a constatat că preșcolarii execută corect acțiunile
motrice învățate și respectă regulile jocului sportiv, încadrându-se în unitatea de timp. Câțiva
copii au întâmpinat dificultăți în perceperea schemei corporale, dar și în pastrarea rândului.
Măsuri ameliorative – repetarea asezării în formație și în cadrul altor activități sau în
momentele de joc din curtea gradiniței; exersarea individuală pentru a-și însuși corect
cunoștințele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenați în activități sportive
și ajutați ca să-și perfecționeze deprinderile motrice, dar mai ales pentru a exersa aceste
deprinderi într-un ritm mai rapid și pentru a respecta regulile impuse de educatoare.
EDUCAŢIE MUZICALĂ
La aceste activitați muzicale s-a urmărit intonarea corectă a cântecelor învățate în anii
anteriori de gradiniță, identificarea sunetelor joase – înalte, scurte – lungi în cântecele
interpretate, marcarea ritmului cântecului prin bătăi din palme sau folosirea unui obiect sonor.
În urma desfășurării concursului s-a constatat că majoritatea copiilor respectă linia melodică
și textul cântecului, dar au mici ezitări la marcarea ritmului.
Măsuri ameliorative – învațarea și repetarea în cadrul activităților ( de joc, alese) a unor
cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme, obiecte sonore.

S-ar putea să vă placă și