Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea cu titlul “Politica de mediu in cadrul Romaniei” a fost structurata in 3 capitole: “Generalitati”,

“POLITICI DE MEDIU ŞI STRATEGII DE COMBATERE A POLUĂRII ÎN DOMENIUL


TRANSPORTULUI FEROVIAR STUDIU DE CAZ – CFR” si „Concluzii si propuneri”.

Primul capitol “Generalitati”, este structurat in mai multe subcapitole si anume: Scurt istoric privind
politica de mediu în România de unde putem afla ca în România, protecţia mediului a apărut ca un
domeniu de sine stătător al politicilor naţionale în anul 1990, când a fost înfiinţat pentru prima dată
fostul Minister al Mediului; în 1992 a fost elaborat primul document oficial ce stabileşte obiectivele
naţionale în domeniu – „Strategia Naţională de Protecţia Mediului”, reactualizată în 1996 şi în 2002.
Strategia este structurată în două părţi:ntrecerea în revistă a principalelor resurse naturale, elemente
privind starea economică şi calitatea factorilor de mediu; respectiv strategia propriu-zisă, adică
principiile generale de protecţie a mediului, priorităţile, obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung. Încă
din 1996 se poate observa o adecvare a strategiei naţionale cu cea comunitară în ceea ce priveşte
principiile, priorităţile şi obiectivele. Astfel, principiile urmărite sunt: conservarea şi îmbunătăţirea
condiţiilor de sănătate a oamenilor; dezvoltarea durabilă; prevenirea poluării; conservarea biodiversităţii;
conservarea moştenirii culturale şi istorice, principiul „poluatorul plăteşte”; stimularea activităţii de
redresare a mediului (prin acordarea de subvenţii, credite cu dobândă mică, etc.).

In cel de-al doilea subcapitol Negocierile de aderare, se mentioneaza faptul ca odată cu anul 2000 şi cu
începerea negocierilor de aderare, politica de mediu se dezvoltă conform strategiei elaborate de Comisia
Europeană pentru ţările candidate în cadrul Agendei 2000. Astfel ţările candidate trebuie să identifice
arii prioritare de acţiune, să stabilească obiective cheie ce trebuie realizate până la data aderării şi să
stabilească termene de adoptare, transpunere şi implementare a acquis-ului de mediu. Baza legislativă a
politicii de mediu în România o constituie, în principal, implementarea acquis-ului de mediu, adică a
legislaţiei orizontale şi sectoriale care reglementează politica de mediu a Uniunii Europene. Acquis-ul
sectorial de mediu este structurat pe următoarele domenii: calitatea aerului, gestionarea deşeurilor,
calitatea apei, protecţia naturii, controlul poluării industriale şi managementul riscului, substanţe chimice
şi organisme modificate genetic, poluarea sonoră, protecţia civilă şi siguranţa nucleară

In subcapitolul intitulat Cadrul institutional sunt prezentati principalii actori instituţionali ai politicii de
mediu din România si anume: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Integrării
Europene (MIE) şi Parlamentul României.

Surse de poluare este urmatorul subacapitol unde sunt prezentate Poluarea atmosferei, Poluarea apelor,
si Poluarea solului. Prin poluarea aerului se înțelege prezența în atmosferă  a unor substanțe străine de
compoziția normală a acestuia, care în funcție de concentrație şi timpul de acțiune provoacă  tulburări în

echilibrul natural, afectând sănătatea şi confortul omului sau mediul de viață al florei şi faunei. In
Romania exista mai multe zone critice, si anume : zone poluate cu metale grele (Baia Mare, Copsa
Mica), zone poluate cu acid clorhidric, clor (Ploiesti, Onesti), ammoniac si oxizi de azot (Tg Mures),

dioxid de sulf (Suceava, Dej) .Referitor la poluarea apelor, apele Romaniei suntem extreme de poluate,
putand fi amintit Oltul (Bârsa îi aduce substanţele deversate de la Fabrica de celuloză şi hârtie din
Zărneşti ), Dunarea (in Mehedinţi, pe parcursul a 179 km, fluviul primeşte 11600 tone suspensii şi 1600
tone substanţe biodegradabile pe care le aduce spre mare, iar lipsa statiilor de iepurare in Tulcea, Galaţi,
Brăila şi Călăraşi, fac ca apele uzate menajere si o parte din apele reziduale industriale sa fie deversate
direct in Dunare), Marea Neagra. Despre poluarea solului putem spune ca factorii care duc la degradarea
acestuia sunt: apele sarate din industria petrolieră, poluarea cu petrol, activităţile miniere, reziduuri şi
deşeuri anorganice).

Ultimul subcapitol Situaţia actuală privind poluarea din România, putem observa ca Starea actuală a
apelor în România, deosebit de critică, în special, în zonele afectate de activităţi antropice, necesită
ample acţiuni pentru reducerea substanţială a potenţialului poluant şi pentru refacerea ecosistemelor
afectate, In ceea ce priveste îmbunătățirea calităţii aerului înconjurător ,cele mai mari probleme se
înregistrează în marile aglomerări urbane, acolo unde stilul de viață și în special traficul intens generează
emisii și noxe ridicate care își lasă amprenta pe sănătatea tuturor. În aceste condiţii, calitatea aerului din
România continuă să fie un motiv de îngrijorare, căci activitatea umană se numără printre cele mai
importante surse de poluare a aerului.

Capitolul 2, este un studiu de caz , realizat in domeniul trasportului feroviar –CFR, unde este
surprinsa toata activitatea companiei in ceea ce priveste politicile de mediu dar si strategiile de
combatere a poluarii. Activitatea de transport joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării economice
a României, aflându-se în strânsă corelaţie cu consumul de energie şi emisiile de gaze cu efect de seră.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători S.A, are ca obiect de activitate:
efectuarea transportului feroviar public de călători de lung parcurs în trafic intern şi internaţional;
efectuarea transportului feroviar în trafic regional şi interregional; efectuarea transportului în vagoane
specializate de tip militare, penitenciare şi altele asemenea. Strategia de mediu pentru transportul
feroviar de călători se focalizează pe promovarea dezvoltării unui sistem durabil de transport feroviar de
călători. Direcţia principală de acţiune pentru eficientizarea consumului de resurse şi a reducerii
emisiilor de GES ( gaze cu efect de sera) o constituie modernizarea transportului feroviar de călători
realizată prin modernizarea parcului de material rulant şi achiziţionarea de material rulant cu
performanţe energetic. Un aspect deosebit de important în acest sens este faptul că CFR Călători susţine
angajamentul Comunităţii Companiilor Europene de Căi Ferate şi Infrastructură (CER), în spiritul
obiectivelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO2, răspunzătoare pentru efectul de seră,
printr-un angajament individual de diminuare a emisiilor specifice de CO2 cu 21% şi a emisiilor totale
de CO2 cu 31% până în anul 2020.

In ceea ce priveste concluziile, se poate observa faptul că în această lucrare s-a realizat o
analiză detaliată a politicii de mediu în România pornind mai întâi de la prezentarea unor aspecte
retrospective a problemelor de mediu ajungând la concluzia că în societate, cu bună ştiinţă sau nu, sunt
menţinute şi se desfăşoară politici economice care favorizează creşterea risipitoare. Ținând cont că un
mediu sănătos este esențial pentru asigurarea prosperității și calității vieții și de realitatea că daunele și
costurile produse de poluare și schimbări climatice sunt considerabile, putem spune că este necesar a se
lua anumite măsuri de protejare a mediului cum ar fi: îmbunătățirea calității carburanților, care să reducă
procentul de oxid de carbon din gazele arse, purificarea apelor prin procedee de separare sau distrugere a
substanțelor nocive, amenajarea de cât mai multe spații verzi, perdele de arbori care reprezintă adevarate
filtre pentru aerul poluat. În ceea ce privește cazul CFR, principalul furnizor de transport feroviar din
România privind politica de mediu, s-a putut observa faptul că la nivel de companie au fost făcute în

ultimul timp eforturi pentru a preveni poluarea masivă . De asemenea, CFR îşi ia angajamentul în
vederea reducerii emisiilor de CO2, prin aderarea la “Declaraţia UIC pentru Mobilitate si Transport
Durabil”, avand in vedere ca în anul 2017 au fost executate lucrări şi au fost achiziționate servicii pentru
protecția mediului, pentru prevenirea poluării şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu.

Asadar, putem spune faptul că, la nivelul României și implicit la nivelul companiilor care își
desfășoară activitatea pe teritorul acesteia au fost făcute eforturi pentru combaterea și prevenirea
poluării, pentru identificarea solutiilor privind schimbările climatice, în vederea protejării mediului

pentru un timp cât mai îndelungat.

S-ar putea să vă placă și