Sunteți pe pagina 1din 5

Dosarul nr.

2re-433/11
Instanţa de fond: Curtea de Apel Economică
Judecător N. Craiu

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
DECIZIE
06 octombrie 2011 mun. Chişinău
Colegiul economic în următoarea componenţă:
preşedintele şedinţei – Natalia Moldovanu,
judecători – Iurie Şumcov, Valentin
examinînd în şedinţă publică deschisă recursul declarat de Consiliul local Băcioi,
Primăria comunei Băcioi împotriva hotărîrea Curţii de Apel Economice din 20
iulie 2011, adoptate în cauza economică intentată la acţiunea Ministerului
Economiei RM şi Agenţiei Proprietăţii Publice către SA „Armo-Beton”, Consiliul
local Băcioi şi Primăria comunei Băcioi cu privire la declararea nulităţii absolute a
contractului de arendă nr. 900 din 01.10.2007,
cu participarea reprezentanţilor: Ministerului Economiei RM – V. Vulpe
(procura nr. 11-5052 din 04.10.2011), Agenţiei Proprietăţii Publice – D. Bunduchi
(procura nr. 05-04-83 din 26.01.2011), Consiliului local Băcioi – I. Liahu (procura
nr. 1106 din 08.09.2011), SA „Armo-Beton”- M. Corman (procura nr. 208 din
12.10.2010, valabilă 1 an),
CONSTATĂ:
La 10.03.2011 Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Agenţia
Proprietăţii Publice a acţionat în judecată SA „Armo-Beton”, Consiliul local
Băcioi, Primăria comunei Băcioi, solicitînd declararea nulităţii absolute a
contractului de arendă a terenului aferent întreprinderii SA „Armo-Beton” nr. 900
din 01.10.2007, încheiat între Primăria comunei Băcioi şi SA „Armo-Beton”,
deoarece a fost încheiat contrar normelor imperative stabilite de legislaţia în
vigoare. La momentul semnării acestui contract, proprietar al terenului aferent
întreprinderii SA „Armo-Beton” cu numărul cadastral 5511209.238 (7,92 ha) era
statul Republica Moldova, fapt confirmat prin extrasul din Registrul bunurilor
imobile. În baza celor invocate, consideră că contractul este nul şi instanţă urmează
să constate nulitatea lui (f.d. 2-3).
SA „Armo-Beton” în referinţa la cererea de chemare în judecată a
recunoscut acţiunea înaintată (f.d. 19).
Cuza a fost examinată în lipsa reprezentantului comunei Băcioi şi a
Consiliului local Băcioi.

1
Prin hotărîrea Curţii de Apel Economică din 20 iulie 2011, acţiunea
înaintată a fost admisă integral, s-a constatat nulitatea absolută a contractului în
litigiu.
Nefiind de acord cu hotărîrea indicată, Consiliul local Băcioi şi Primăria
comunei Băcioi au înaintat recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea integrală
a hotărîrii atacate şi transmiterea cauzei la rejudecare, în alt complet de judecată.
În susţinerea cererii de recurs, recurenţii au indicat că prima instanţă,
examinînd litigiul în fond şi constatînd nulitatea absolută a contractului de arendă
nu s-a expus asupra legalităţii deciziei Consiliului comunei Băcioi nr. 6/15 din
04.12.2007 prin care s-a dat în arendă terenul aferent construcţiilor gestionate de
SA „Armo-Beton” şi, care constituie parte componentă a acestui contract; terenul
aferent construcţiilor gestionate de SA „Armo-Beton” constituie proprietate a
administraţiei publice locale şi încă din anul 2000 Consiliul comunal Băcioi, este
situat în intravilanul comunei şi pînă în prezent nu a fost delimitate hotarele
acestuia cu terenurile din vecinătate. Mai mult, Consiliul comunei Băcioi a adoptat
la 18.05.2000 decizia nr. 3/3 prin care a vîndut terenul aferent al clădirii fostei
ospătării, al fostei încăperi al secţiei de aprovizionare tehnico-materială ale SA
„Armo-Beton”.
Totodată, recurentul a indicat că în urma reviziei petrecute de Direcţia
control şi revizie în anul 2007, a fost emis un act, indicîndu-se că Consiliul
comunal Băcioi urma în mod unilateral să încaseze plata pentru folosinţa terenului
aferent construcţiilor pe care la administrează SA „Armo-Beton” şi urma să încheie
un contract de arendă conform prevederilor art. 10/1 al Legii nr. 1308 din
25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare. Dat fiind faptul
că a fost ratată posibilitatea de a căpăta un venit suplimentar în privinţa aceasta,
persoanele cu funcţie de răspundere au fost atrase la răspundere contravenţională
(f.d. 37-39).
În şedinţa instanţei de recurs, reprezentantul Consiliului comunal Băcioi a
solicitat amînarea examinării cauzei pe motiv că reprezentantul Primăriei comune
Băcioi este în imposibilitate să se prezinte, deoarece se află în concediu medical.
Reprezentanţii Ministerului Economiei RM, Agenţiei Proprietăţii Publice,
SA „Armo-Beton” au cerut respingerea cererii de amînare ca fiind neconfirmată
prin documente justificative.
Colegiul economic a respins cererea de amînare şi luînd în consideraţie că
reprezentantul Primăriei comunei Băcioi a fost citata legal, fapt confirmat prin
semnătura avizului de recepţionare a înştiinţării judiciare (f.d.61), în baza art. 414
alin. (1) CPC a dispus examinarea recursului în lipsa acestuia.
În şedinţa Colegiului economic reprezentantul Consiliului comunal Băcioi a
susţinut recursul în sensul şi temeiurile declarate, solicitînd admiterea acestuia.
2
Reprezentantul Ministerului Economiei al RM, Agenţiei Proprietăţii
Publice şi SA „Armo-Beton” au cerut instanţei respingerea recursului ca fiind
neîntemeiat şi neprobat.
Audiind participanţii la proces, verificînd în limitele recursului declarat, în
baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri, corectitudinea aplicării şi
interpretării de către prima instanţă a normelor de drept material şi procedural,
Colegiul economic al Curţii Supreme consideră că recursul este neîntemeiat şi
urmează a fi respins integral, cu menţinerea hotărîrii primei instanţe, din
următoarele considerente.
Conform art. 321 al (2) CC, în cazul bunurilor imobile, dreptul de
proprietate se dobîndeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu
excepţiile prevăzute de lege.
Din materialele cauze rezultă că la data de 01.10.2007 Primăria comunei
Băcioi în persoana primarului I. Bivol şi SA „Armo-Beton” în persoana
N. Benderleu, au încheiat contractul de arendă cu numărul 900, obiect al căruia
constituia terenul aferent întreprinderii SA „Armo-Beton”. Conform copiei
extrasului din registrul bunurilor imobile, eliberat la 05.10.2010, proprietar al
terenului litigios cu nr. cadastral 5511209.238, cu suprafaţa de 7.7936 ha este
Republica Moldova, înregistrat la 26.04.2004.
Astfel, prima instanţă legal şi întemeiat a ajuns la concluzia că la data
semnării contractului în cauză, dreptul de proprietate asupra terenului aferent
întreprinderii SA „Armo-Beton”, era înscris după Statul Republica Moldova şi prin
urmare, Primăria comunei Băcioi nu era în drept să acorde dreptul de arendă
asupra acestuia.
Conform art. 315 alin. (1) CC proprietarul are drept de posesiune, de
folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului.
În materialele cauzei lipsesc dovezi că proprietarul terenului aferent în speţă
a transmis acest teren în posesiune, folosinţă administraţiei publice locale, s-au a
împuternicit-o să încheie acest contract de arendă. Probe în acest context nu au fost
anexate nici la cererea de recurs.
Potrivit normei art. 207 CC, actul juridic civil încheiat fără cauză ori fondat
pe o cauză falsă sau ilicită nu poate avea nici un efecte, iar conform alin. (3) al
articolului indicat, este ilicită cauza care contravine legii, ordinii publice sau
bunelor moravuri.
Totodată art. 220 alin. (1) CC, prevede că „actul juridic sau clauza care
contravin normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel”.
În baza materialelor dosarului şi probelor aduse în confirmarea cerinţelor
înaintate şi circumstanţelor constatate, instanţa de fond întemeiat şi legal a
concluzionat că contractul de arendă nr. 900 din 01.07.2007, a fost încheiat contrar
3
prevederilor legale indicate mai sus, avînd obiect şi cauză ilicite care contravin
normelor imperative şi ordinii publice.
Colegiul economic nu reţine argumentele recurenţilor aduse în cererea de
recurs, deoarece aceste sunt declarative şi nu se probează prin înscrisuri
incontestabile.
Mai mult, în şedinţa instanţei de recurs reprezentantul Agenţiei Proprietăţii
Publice şi Ministerului Economiei al RM au menţionat că contractele de vînzare-
cumpărare din anul 2000, la care se referă recurenţii vor fi în continuare contestate
în judecată.
În baza celor expuse şi avînd în vedere că prima instanţă a examinat corect
litigiul în fond, cu aplicarea justă a normelor de drept material şi procedural,
Colegiul economic concluzionează că hotărîrea Curţii de Apel Economice din 20
iulie 2011 urmează a fi menţinută ca fiind legală şi întemeiată, iar recursul urmează
a fi respins.
Conducîndu-se de art. 417 lit. a) CPC, Colegiul economic al Curţii Supreme
de Justiţie
DECIDE:
Se respinge recursul Primăriei comunei Băcioi.
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Economice din 20 iulie 2011.
Decizia este irevocabilă.
Preşedinte Judecător Judecător

Natalia Moldovanu Iurie Şumcov Valentin Barba

4
Dosarul nr. 2re-433/11
Instanţa de fond: Curtea de Apel Economică
Judecător N. Craiu

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
DECIZIE
(dispozitiv)
06 octombrie 2011 mun. Chişinău
Colegiul economic în următoarea componenţă:
preşedintele şedinţei – Natalia Moldovanu,
judecători – Iurie Şumcov, Valentin
examinînd în şedinţă publică deschisă recursul declarat de Consiliul comunal
Băcioi, Primăria comunei Băcioi împotriva hotărîrea Curţii de Apel Economice din
20 iulie 2011, adoptate în cauza economică intentată la acţiunea Ministerului
Economiei RM şi Agenţiei Proprietăţii Publice către SA „Armo-Beton”, Consiliul
local Băcioi şi Primăria Băcioi cu privire la declararea nulităţii absolute a
contractului de arendă nr. 900 din 01.10.2007,
cu participarea reprezentanţilor: Ministerului Economiei RM – V. Vulpe
(procura nr. 11-5052 din 04.10.2011), Agenţiei Proprietăţii Publice – D. Bunduchi
(procura nr. 05-04-83 din 26.01.2011), Consiliului comunal Băcioi – I. Liahu
(procura nr. 1106 din 08.09.2011), SA „Armo-Beton”- M. Corman (procura nr.
208 din 12.10.2010, valabilă 1 an),
conducîndu-se de art. 417 lit. a) CPC, Colegiul economic al Curţii Supreme
de Justiţie
DECIDE:
Se respinge recursul Primăriei comunei Băcioi.
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Economice din 20 iulie 2011.
Decizia este irevocabilă.
Preşedinte Judecător Judecător

Natalia Moldovanu Iurie Şumcov Valentin Barba

S-ar putea să vă placă și