Sunteți pe pagina 1din 15

Tablou de bord Studiul 1

1. Informații generale – studiul prezentat la curs

2. Identificarea problemelor
Echipa a identificat următoarele probleme cheie cu care se confruntă

Probleme identificate Cauze


1) servicii insuficiente, nediversificate - alocari bugetare insuficiente
- lipsa unui transfer de know-how
2) calitatea inferioara - dotari insuficiente
- echipamente invechite
- management depasit
3) costuri ridicate - imbatranirea accentuata a
populatiei
- lipsa unui plan pentru integrarea
varstnicilor si ingrijirea lor in cadrul
familiei
- servicii invechite, nerentabile
4) personal insuficient si necalificat - lipsa unor cursuri de perfectionare
in domeniu
- remunerare insuficienta
5) alocare insuficienta a fondurilor - lipsa unei prioritizari la nivel
national a problemelor sociale
6) imbatranirea populatiei - migratia populatiei
- scaderea natalitatii
- diminuarea veniturilor care
incurajau cresterea natalitatii
7) populatia activa in comparatie cu - migratia populatiei
populatia varsticilor - scaderea natalitatii
- criza economica globala
8) legislatia - lipsa unor masuri concrete
- lipsa unor proiecte de lege
- lipsa unor politici publice
9) discrepanta dintre mediul rural/urban in - lipsa unor fonduri pentru
oferirea de servicii demararea unor proiecte de anvergura
destinate varstnicilor in mediul rural
- infrastructura rutiera deficitara
- lipsa de personal specializat
- lipsa unor organisme care sa
gestioneze astfel de probleme in
mediul rural( de exemplu ONG-uri)
10) infrastructura deficitara - sedii insuficiente pentru tratarea
varstnicilor
- echipamente insuficiente si
invechite
- lipsa unei baze de date care sa
gestioneze informatiile
- personal insuficient si necalificat

Cele 10 probleme pot fi clasificate in 3 grupe principale:

1) servicii insuficiente, nediversificate


Grupa 1 - probleme legate de 2) calitatea inferioara
accesul si calitatea serviciilor de 3) costuri ridicate
asistenta sociala 4)personal insuficient si necalificat
10)infrastructura deficitara

5)alocare insuficienta a fondurilor


Grupa 2 - probleme legate de
implicarea statului si finantarea 8)legislatia

6)imbatranirea populatiei

7)populatia activa in comparatie cu


populatia varsnicilor
Grupa 3 - probleme de demografie
9)discrepanta dintre mediul rural/urban in
oferirea serviciilor

3. Stabilirea obiectivelor

Obiectivul 1: Cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala oferite


varstnicilor (grupa 1)
Obiectivul 2: Cresterea numarului de proiecte ce au castigat finantare
europeana pe domeniul asistenta sociala cu precadere asistenta pentru varstnici
(grupa 2)
Obiectivul 3: Cresterea si mentinerea ratei ocuparii (grupa 3)
Obiectivul 4: Incurajarea natalitatii prin oferirea unor stimulente si facilitati
reale (grupa 3)
Obiectivul 5: Cresterea pregatirii personalului in domeniu prin cursuri de
pregatire continua obligatorii si prin imbunatatirea calitatii recrutarii (grupa 1)
4. Formularea alternativelor

Obiectivul 1: fonduri europene; programe de formare profesionala; incurajarea voluntariatului,


actiuni sociale; parteneriat public-privat; descentralizare financiara; motivarea personalului;
pregatirea personalului; mass media; servicii diversificate; telemedicina; politici de prevenire
Obiectivul 2: fonduri europene; programe de formare profesionala; incurajarea voluntariatului,
actiuni sociale; motivarea personalului; pregatirea personalului; mass media; telemedicina;
politici de prevenire
Obiectivul 3: fonduri europene; cresterea alocarilor bugetare; parteneriat public-privat;
descentralizare financiara; mass media; politici de prevenire
Obiectivul 4: fonduri europene; cresterea alocarilor bugetare; descentralizare financiara; mass
media; politici de prevenire
Obiectivul 5: fonduri europene; cresterea alocarilor bugetare; programe de formare
profesionala; incurajarea voluntariatului, actiuni sociale; parteneriat public-privat; motivarea
personalului; pregatirea personalului; mass media; servicii diversificate; politici de prevenire

Alternative Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 Obiectiv 4 Obiectiv 5


fonduri europene
cresterea alocarilor
bugetare
programe de formare
profesionala
incurajarea voluntariatului,
actiuni sociale
parteneriat public-privat
descentralizare financiara
motivarea personalului
pregatirea personalului
mass media
servicii diversificate
telemedicina
politici de prevenire

Alternativele identificate participa la indeplinirea unuia sau mai multora dintre


obiectivele stabilite. Astfel "apelarea la finantarea europeana" prin fondurile puse la dispozitie
de catre UE pentru Romania se pot realiza fiecare din cele 5 obiectivele stabilite.
Mass media are un rol deosebit de important intrucat se poate implica in: evidentiarea
unor proiecte de succes care sa devina modele in cadrul colectivitatii, semnalarea problemelor cu
care se confrunta varstnicii
Politicile de prevenire pot fi aplicate cu succes in cadrul celor 5 obiective, scopul
principal fiind diminuarea costurilor.
Obiectivul 1 este cel care se poate realiza cu ajutorul a celor mai multora dintre
alternative. Astfel, cu exceptia “cresterii alocarii bugetare”, toate celelalte alternative ajuta la
indeplinirea lui.
In ordine, obiectivul 5 este urmatorul ca nevoie de instrumente si dupa urmeaza
obiectivul 2, obiectivul 3 si obiectivul 4.

5. Evaluarea alternativelor: metoda SWOT

Obiectivul 1 “Cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala oferite


varsttnicilor” poate fi realizat prin alternativele enuntate mai sus, pe care le vom
analiza in cele de urmeaza.

Evaluarea alternativelor pentru Obiectivul 1 : metoda SWOT

Alternativa 1: fonduri europene


Puncte tari Puncte slabe
• Existenta unor fonduri • Lipsa unor specialisti in domeniu
europene axate pe dezvoltarea • Procesul greoi de obtinere a
serviciilor sociale pentru varstnici fondurilor structural
• Existenta unor reglementari • Greutati in ceea ce priveste
nationale in domeniu cofinantarea
• Posibilitatea obtinerii unor
fonduri pentru crestere calitatii
serviciilor pentru varstnici fara a
apela la bugetul de stat
Alternativa 2: programe de formarea profesionala
Puncte tari Puncte slabe
• Obtinerea unui personal • Lipsa fondurilor
calificat in problematica sociala a • Salarii mici
asistentei pentru varstnici • Riscul ca personalul pregatit sa plece
• Prestigiu ridicat al profesiei de in strainatate
asistent social
• Schimbarea imaginii profesiei
de asistent social
Alternativa 3: incurajarea volutariatului
Puncte tari Puncte slabe
• Cooptarea societarii civile • O slaba cultura a voluntaratului la
• Costuri mai scazute pentru nivel national
acordarea de asistenta varstnicilor • Lipsa unei evidente clare a
• Responsabilizare a tinerilor voluntarilor
• Grad scazut de control- lipsa
posibilitatii de a controla voluntarii
Alternativa 4: actiuni sociale
Puncte forte Deficient e
• Cointeresarea unor terte parti: • Lipsa fondurilor
societate civila. ONG-uri • Lipsa unor stimulente de cointeresare
• Gasirea unor surse alternative
de finantare
Alternativa 5: parteneriat public privat
Puncte forte Deficiente
• Surse alternative de finantare • Lipsa controlului deplin din partea
• Angajarea unor specialisti in autoritatilor
domeniu • Fenomenul de coruptie in incheierea
• Diminuarea favoritismelor contractelor de parteneriat public privat
politice • Riscul unui monopol in domeniu si
• Degrevarea de sarcini din implicit stabilirea de tarife discretionare
partea statului
• Existenta unei legislatii in
domeniu
Alternativa 6: descentralizare financiara
Puncte forte Deficiente
• O mai buna gestiune a • Posibilitatea ca unele autoritati locale
fondurilor din partea autoritatilor sa nu aiba capacitatea financiara de a
locale sustine un serviciu de asistenta sociala
• O mai buna motivare pentru pentru varstnici
demararea unor programe de • Riscul unor disparitati regionale sau
crestere a calitatii serviciilor chiar la nivel de judet sau localitate
pentru varstnici, posibil cu • Discrepanta intre mediul urban si
finantare europeana mediul rural
• Diminuarea riscului de • Lipsa de specialisti la nivel de unitate
deturnare de fonduri teritoriala
• Un mai bun control asupra
fondurilor la nivel local
Alternativa 7: Motivarea personalului
Puncte forte Deficiente
• Stimularea unor servicii de • Lipsa posibilitatii de a motiva
calitate financiar
• Diminuarea fenomenului de • Actuala criza economica dublata de
migratie in tari dezvoltate criza de credibilitate a guvernantilor
• Atragerea de profesionisti
• Cresterea prestigiului
institutiilor furnizoare de
asistenta sociala pentru varstnici
Alternativa 8: Utilizarea Mass-Media pentru promovarea programelor de asitenta pentru
varstnici
Puncte forte Deficiente
• Acoperirea unui mare • Riscul de manipularea a publicului
procent de populatie larg si de distorsionare a realitatii
• Informative accesibila fara
costuri ridicate pentru posibilii
interesati
Alternativa 9: diversificarea serviciilor
Puncte forte Deficiente
• Acoperirea unei game mai • Necesitati masive de investitii
largi de probleme sociale ale • Lipsa specialistilor
varstnicilor
• Crearea mai multor locuri de
munca
Alternativa 10: utilizarea telemedicinei
Puncte forte Deficiente
• Posibilitatea tratarii unor • Lipsa unei legislatii coerente si
cazuri medicale fara deplasarea concludente in domeniu
pacientului • Lipsa de incredere in acest sistem
• Posibilitatea monitorizarii • Lipsa unei tehnologii adecvate
starii de samatate a persoanei • Costurile ridicate ale dotarii cu
varstnice fara internarea sa asemenea tehnologii
• Consultarea mai multor • Lipsa specialistilor
pareri din punct de vedere
medical
Alternativa 11: politici de prevenire
Puncte tari Deficiente
• Incurajarea unei vieti • O totala lipsa de strategie in acest
sanatoase domeniu
• Impiedicarea unei mortalitati • Un stil de viata nesanatos
ridicate • Lipsa unei culturi a “timpului
• Diminuarea numarului de personal”
personae varstnice dependente

De mentionat ar fi ca desi implemetarea simultana a acestor instrumente ar fi posibila si


chiar dezirabila, in conditiile economice actuale acest lucru ar fi greu sau chiar imposibil.
Tocmai din acest motiv noi le-am tratat ca pe niste alternative si nu ca pe niste intrumente. Desi
practice ele nu se exclude reciproc, aplicarea lor necesita totusi o prioritizare si o aplicare a lor in
timp.
Coroborand tabelul cadru al tuturor alternativelor cu aceste tabele pentru analiza
alternativelor pentru implementarea obiectivului 1 “cresterea calitatii serviciilor de asistenta
sociala pentru varstnici” am putea afirma ca cele mai importante doua alternative ar fi atragerea
de fonduri europene si implementarea unor politici de prevenire. Se poate afirma si aceea ca
Mass-Media joaca un rol important dar numai in faza de promovare si nu in faza de elaborare si
implementare.
Obiectivul 2: Cresterea numarului de proiecte ce au castigat finantare
europeana pe domeniul asistenta sociala cu precadere asistenta pentru varstnici
(grupa 2)

Evaluarea alternativelor pentru Obiectivul 2 : metoda SWOT

Alternativa 1- Fonduri europene


Puncte forte Deficiente
UE invita permanent statele membre, in Numărul totusi mic de aplicanţi
contextul metodei deschise de coordonare pentru accesarea fondurilor europene ce poate
in domeniul protectiei si integrarii sociale, fi justificat şi din perspectiva asigurării
sa ia masuri pentru sprijinirea personalului sustenabilităţii
de ingrijire si sa dezvolte orientari privind serviciului.
asistenta medicala si ingrijirea pe termen
lung.
Invatarea din bune practici Indicatorii de performanţă sunt greu de
îndeplinit datorită termenelor
strânse de realizare a programului
Existenta unor proiecte de succes finantate Lipsa unor baze de date cu beneficiari şi
de UE prestatori
Este nevoie de stabilirea standardelor de cost
şi de calitate pentru finanţarea diferitelor
servicii de asistenţă socială si implicit pentru
fiecare proiect;
Uneori în caietul de sarcini există prevederi
nelegale (de ex.: în caietul de
sarcini e prevăzută angajarea unui referent, iar
guvernul prevede reducerea personalului
bugetar)
Alternativa 2- Programe de formare profesionala
Puncte forte Deficiente
Specializarea personalului Programalor de formare profesionala nu li se
asigura o continuitate de finantare si
dezvoltare.
Transfer de cunostinte
Derularea de proiecte cu organizatii Lipsa diversitatii
partenere din alte tari
Alternativa 3- Incurajarea voluntariatului
Puncte forte Deficiente
Implicarea ONG-urilor permanenta in Insuficienta personalului de ingrijire.
proiectele pentru tratamentele de lunga
durata pentru batrani
Organizaţiile societăţii civile sunt cele care Faţă de numărul mare de ONG-uri care au
au adus o contribuţie importantă trecut în statut ca obiect de activitate
la creşterea calităţii serviciilor sociale acordarea de servicii sociale persoanelor
oferite persoanelor aflate în nevoie. Pe defavorizate, interesul acestora pentru
lângă subvenţii este scăzut. Cauzele posibile sunt:
faptul că ele sunt cele care au introdus – mediatizarea insuficientă a programului şi
numeroase tipuri de servicii sociale, ele lipsa sesiunilor de informare şi
sunt primele care au stabilit şi standarde de chiar de training;
calitate pentru realizarea şi furnizarea – slaba capacitate a ONG de a obţine
acestor servicii informaţii, neconsultarea regulată a
Monitorului Oficial;
– incapacitatea ONG de a răspunde criteriilor
impuse de actul normativ;
– reticenţa ONG de a cheltui bani publici, de
a face obiectul unui control, respectiv
neîncrederea în structurile statului;
– birocraţia prea mare cu care se confruntă
ONG atât pentru depunerea
documentaţiei, cât şi pentru evaluarea
activităţii lor;
– sumele prea mici acordate pe cap de
beneficiar
În ultimii ani ONG-urile au avut o
activitate susţinută de lobby şi advocacy
pentru a le fi recunoscută activitatea în
domeniul social.
Posibilitatea asociatiilor si fundatiilor de a
derula proiecte impreuna cu autoritatile
publice.
Alternativa 4- Actiuni sociale
Puncte forte Deficiente
Oportunităţile sociale (educaţia, serviciile Implicarea redusa a familiei in ingrijirea
medicale) şi serviciile de asistenţă persoanelor in varsta
socială facilitează participarea economică
şi politică a indivizilor şi reduc
fenomenul de excluziune socială.
Posibilitatea prestarii de servicii în comun Lipsa unor evaluării de impact si de rezultat.
ale ONG şi ale instituţiilor
statului, cum ar fi birourile de consiliere
cetăţenească
Alternativa 5- Motivarea personalului
Puncte forte Deficiente
Reliefarea solidaritatii sociale Unele obstacole privind motivaţia asigurata
prin libertate in luarea deciziilor profesionale
Profesionalism si inovare Resurse financiare de obicei limitate
Motivaţia este asigurata printr-un număr Lipsa bonusurilor de perfomanta
mai redus de beneficiari, fata de care te poţi
ocupa pe deplin de rezolvarea problemelor
si disfunctiilor lor sociale
Cresterea productivitatii specialistilor; Fluctuatiei personalului
Dezvoltarea profesionala Grade de implicare diferite
Alternativa 6- Pregatirea personalului
Puncte forte Deficiente
ONG sunt poate, pentru anumite tipuri de Cadru legislativ relativ restrans
servicii sociale, cele mai abilitate să ofere
consultanţă de specialitate şi training-uri
pentru pregătirea personalului..
Un personal pregatit nu inseamna intotdeauna
un proiect finantat,identificarea corecta si
reala a nevoilor persoanelor in varsta este
absolut necesara
Alternativa 7- Mass media
Puncte forte Deficiente
Mediatizarea proiectelor de asistenta Posibilitatea denaturarii anumitor informatii.
sociala.
Asigurarea accesului de informatii mai usor Prezentarea unor informatii incomplete
prin intermediul acesteia. privind conditiile de eligibilitate
Alternativa 8- Telemedicina
Puncte forte Deficiente
La nivel european cadrul cel mai adecvat Existenta unor obstacole legate de aspecte
pentru promovarea proiectelor de legale, etice, cele privind confidentialitatea si
telemadicina il constituie "Telematics securitatea datelor in astfel de sisteme.
Applications Programme (1994-1998)"
finantat de Uniunea Europeana ca parte a
"The European Fourth Framework
Programme".
Pe plan european exista si o serie de Domeniile de interes ar trebui diversificate
initiative nationale menite sa creeze cadrul
de dezvoltare a serviciilor telematice pentru
ingrijirea sanatatii.
Calitatea imbunatatita a serviciilor de
sanatate printr-o coordonare mai buna, o
continuitate a tratamentului si o mai buna
informare a pacientului.
Acreditarea consultatiilor la distanta ca
parte a educatiei specialistilor;
Acces egal si mai eficient la specialisti
medicali, fara a astepta mult timp;
Alternativa 9- Politici de prevenire
Puncte forte Deficiente
Este mai putin constisitor sa investesti in Exista decalaje semnificative intre statele
politici de prevenire decat in tratamente pe membre si in interiorul lor in ceea ce proveste
termen lung. asistenta sociala acordata persoanelor in
varsta.
Rezultatete pot fi cuantificabile mai usor, Cadru legislativ neorientat asupra politicilor
iar impactul politilor dorite poate fi de prevenire.
analizat.

Obiectivul 3: Cresterea si mentinerea ratei ocuparii (grupa 3)

Evaluarea alternativelor pentru Obiectivul 3: metoda SWOT

Altrnativa 1: Fonduri europene


Puncte tari Puncte slabe
• Existenta unor fonduri europene axate • Exista posibilitatea ca fondurile
pe europene sa fie insufiente pt formarea
creştera participării pe piaţa muncii profesionala a personalului
• (POS DRU asigură investiţia FSE • La nivelul statelor UE, exista
în formarea profesională continuă în posibilitatea ca fondurile sa nu fie
cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea absorbite in aceeasi masura
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii. Axei prioritare 3 „Creşterea
adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”.
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor
active de ocupare”, Axei prioritare 4
„Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”.)
• Existenta unor reglementari
nationale in domeniu
Alternativa 2:Cresterea alocării bugetare
Puncte Tari Puncte Slabe
• Cresterea interesului statului in ceea ce • Lipsa resurselor financiare
priveste problema locurilor de munca • Exista posibilitatea ca suma alocata sa nu
• Investitii in programe de formare fie suficienta pt formarea profosionala si
profesionala a persoanelor care au fost pt imbunatatirea calitatii recrutarii de
in somaj si care dorec să se recalifice. personal
Alternativa 3: Parteneriat public- privat
Puncte Tari Puncte Slabe
• Statul poate interveni pozitiv in • Dacă ajutorul statului consta in
domeniul privat ajutand firmele si micsorarea taxelor sau amânarea platei
companiile în schimbul creării de noi lor, acestea inseamna o scădere a
locuri de muncă,oferind astfel bugetului pe teremen scurt
posibilitatea firmelor de a e dezvolta
• Printr-un parteneriat public privat
se pot creea mai multe locuri de munca
pentru oamenii cu dizabilităti usoare
care pot munci, astfel va scădea si rata
somajului
Alternativa 4: Descentralizare financiara
Puncte Tari Puncte Slabe
• O mai buna gestiune a fondurilor din • Discrepanta intre mediul urban si
partea autoritatilor locale mediul rural
• Creşterea autonomiei financiare va face • Lipsa de specialisti la nivel de
posibil ca autorităţile locale să răspundă unitate teritoriala
la cereri de cheltuieli mai mari sau să se
adapteze la perioadele de regres brusc
al veniturilor
• o cotă-parte din impozitul de stat va
stimula autorităţile publice locale să se
preocupe
mai mult de economiile locale
Alternativa 5: MassMedia
Puncte Tari Puncte Slabe
• Informarea cetătenilor asupra locurilor • Deformarea realitătii
de munca cu costuri reduse
Alternativa 6: Politici de prevenire
Puncte Tari Puncte Slabe
• O investitie puternică în formarea • Lipsa resurselor financiare pentru a
profesională face acest demers în momentul acum
• Reformarea sistemului de combatere a
somajului

Obiectivul 4: Incurajarea natalitatii prin oferirea unor stimulente si facilitati


reale (grupa 3)

Evaluarea alternativelor pentru Obiectivul 4 : metoda SWOT

Alternativa 1 Fonduri Europene


Puncte forte Deficiente

Imbunatatirea insfrastructurii si a dotarilor Slaba manageriere a fondurilor europene din


spitalelor (maternitatilor) lipsa de resurse umane competente
Crearea de programe pentru instruirea mai Posibilitatea unor fraude, evaziuni fiscale,
buna a personalului medical axate pe deturnari de fonduri etc.
combaterea mortalitatii infantile
Aprovizionarea mai buna a cu
medicamente pentru spitale(maternitati)
Campanii de incurajare a natalitatii, prin
constientizarea problemelor demografice
din Romania
Implicare ONG-urilor
Alternativa 2 Cresterea alocarilor bugetare
Puncte forte Deficiente
Cresterea calitatii serviciilor medicale din Slaba utilizarea a banilor veniti de la bugetul
maternitati de stat
Atitudine pozitiva a tinerilor fata de Posibilitatea unor probleme de ordin bugetar
Ideea de a avea copii prin constientizarea in urma alocarilor bugetare in acest domeniu
faptului ca statul ii ajuta sa-si asigure un
viitor stabil pentru familie
Campanii guvernamentale de incurajare a Posibilitatea aparitiei unor problem de ordin
natalitii social datorita faptului ca anumite categorii
sociale se pot simti discriminate (pensionarii
etc. )
Alternativa 3 Descentralizare financiara
Puncte forte Deficiente
Implicarea administratiei locale in Posibilitatea ca povara bugetara pentru
modernizarea spitalelor(maternitatilor) dat administratiilor locale sa fie prea mare
fiind faptul ca stiu mai bine problemele
existente
Incurajarea populatiei locale prin Lipsa de programe si politici coerente si
acordarea de subventii si scutiri de eficiente
impozite la nivel local pentru familiile cu
mai mult de 2 copii
Campanii la nivel local pentru incurajarea
natalitatii
O prelucrare mai buna datelor statistice
privind natalitatea si mortalitatea infantila
deoarece aceasta se face la o scara mai
mica. Prin urmare se poate avea o viziune
mult mai clara a evolutiei demografice.
Alternativa 4 Mass-media
Puncte forte Deficiente
Campanii de promovare a cresterii Posibilitatea aparitiei unui curent de
natalitatii dezaprobare fata de toate actiunile luate de
Guvern si administratia locala pentru
combaterea acestei probleme, deoarece stim
ca mass-media in Romania este in mare parte
aservita grupurilor de interese
Ajuta la constientizare problemei pe care o
are tara noastra privind natalitatea si
mortalitatea infantila
Feedback pozitiv pentru toate politicile si
programele derulate de guvern,
administratiile locale si ONG-uri
Atragerea de companii si a oamenilor
potenti financiar care sa fie dornici sa faca
donatii pentru combaterea acestei
probleme.

Obiectivul 5: Cresterea pregatirii personalului in domeniu prin cursuri de


pregatire continua obligatorii si prin imbunatatirea calitatii recrutarii (grupa 1)
Evaluarea alternativelor pentru Obiectivul 5: metoda SWOT

Obiectivul 5 este cel care se poate realiza cu ajutorul urmatoarelor


alternative: fonduri europene; cresterea alocarilor bugetare; programe de formare
profesionala; incurajarea voluntariatului, actiuni sociale; motivarea personalului; pregatirea
personalului; mass media; servicii diversificate; politici de prevenire

Evaluarea alternativelor: metoda SWOT

Alternativa 1: Fonduri europene


Puncte forte Deficiente
Alocare de fonduri europene pt cursuri de Exista posibilitatea ca fondurile europene sa
formare profesionala in domeniul asistentei fie insufiente pt formarea profesionala a
sociale personalului
Imbunatatirea seminificativa a calitatii La nivelul statelor UE, exista posibilitatea ca
programelor de formare profesionala fondurile sa nu fie absorbite in aceeasi masura
Investitii in cunoastere, inovare, cercetare
Obtinerea unui raport avantajos intre
resursele alocate si rezultate
Alternativa 2: Cresterea alocarilor bugetare
Puncte forte Deficiente
Cresterea interesului statului pt ingrijirea Exista posibilitatea ca alocarile bugetare sa se
persoanelor varstnice reduca de la un an la altul.
Investitii in programe de formare Exista posibilitatea ca suma alocata sa nu fie
profesionala a persoanelor care ingrijesc suficienta pt formarea profosionala si pt
varstnici imbunatatirea calitatii recrutarii de personal
Investitii privind imbunatatirea calitatii
recrutarii personalului

Alternativa 3: Programe de formare profesionala


Puncte forte Deficiente
Cresterea calitatii ingrijirii persoanelor
varstnice
Participarea la diverse training-uri de Costuri ridicate pt cursurile de formare
formare profesionala profesionala
Imbunatatirea serviciilor de ingrijire de Programe de formare profesionala diferite la
lunga durata nivelul UE
Ridicarea nivelului de profesionalism Exista riscul ca investitiile sa se faca in
Promovarea calitatii personal care sa nu corespunda exact
Dobandirea de aptitudini si competente sectorului de asistenta sociala
Stimularea cooperarii intre institutiile care
se ocupa cu formarea profesionala
Alternativa 4: Incurajarea voluntariatului
Puncte forte Deficiente
Ingrijirea la domiciliu de catre o persoana
din familie
Implicarea ONG-urilor
Insuficienta personalului de ingrijire
Obtinerea de finantari de la diverse
Existenta unui nr redus de persoane care sa
asociatii, firme.
doreasca sa intreprinda actiuni de voluntariat

Alternativa 5: Motivarea personalului


Puncte forte Deficiente
Satisfactie in munca: salariul. Cresc cheltuielile cu personalul
Cresterea performantei in ceea ce priveste Fluctuatia personalului
ingrijirile persoanelor varstnice
Alternativa 6: Pregatirea personalului
Puncte forte Deficiente
Realizarea unor training-uri de specialitate Costuri ridicate cu pregatirea personalului
Existenta personalului cu studii de Exista posiblitatea ca unii angajati sa nu
specialitate beneficieze de pregatire profesionala
Cresterea eficientei serviciilor de asistenta
medicala
Alternativa 7: Mass media
Puncte forte Deficiente
Promovarea serviciilor de asistenta sociala Intelegerea gresita a informatiilor
Accesul la informatii

Alternativa 8: Servicii diversificate


Puncte forte Deficiente
Promovarea diferitelor servicii medicale Costuri ridicate
Existenta unor centre medicale care sa
cuprinda toate tipurile de servicii medicale
destinate persoanelor varstnice pt a nu mai
merge dintr-un loc in altul
Alternativa 9: Politici de prevenire
Puncte forte Deficiente

Mai bine sa previi, sa ai posibilitatea sa Cadru legislativ neorientat catre politicile de


folosesti diverse metode pt realizarea prevenire
obiectivelor stabilite

Ierarhia importantei

probleme probleme probleme instrumente instrumente instrumente


5 5 2 2 1 1
9 1 3 1 3 6
3 3 7 5 5 12
2 2 1 8 4 2
6 4 6 6 10 5
4 6 10 7 6 7
8 7 9 10 11 8
1 9 4 12 12 3
7 10 5 4 7 4
10 8 8 3 9 10
- - - 11 2 11
- - - 9 8 9

Cele mai importante probleme 5; 3;2;6


Cele mai importante instrumente:1;5;7;12;9