Sunteți pe pagina 1din 10

DATA:

CLASA: a III-a A
PROPUNĂTOR: BIRLE DELIA
OBIECTUL: Matematică
SUBIECTUL: Înmulţirea când un factor este 7
TIPUL.: predare - învăţare-evaluare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare- Operaţia de înmulţire în intervalul 0- 100

a) Competente specifice (din programa):

- efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire cu numere natural mai mici decât 100;
- explorarea modalităţi de efectuare a înmulţirii sau împărţirii în 0-100 folosind diferite tipuri de
grupări şi reprezentări;
- manifestarea unui comportament adecvat în relaţiile cu colegii dintr-un grup de lucru în cadrul
activităţii practice de rezolvare de exerciţii şi probleme

b) Obiective operaţionale:

O1 – să rezolve oral exerciţii de înmulţire folosind terminologia matematică;


O2 – să opereze cu terminologia matematică pentru aflarea produsului a două numere;
O3- să rezolve în scris exerciţii verbalizând fiecare etapă de rezolvare;
O4 – să compună o problemă pe baza unui exerciţiu dat;
O5 - să rezolve problema compusă de ei.

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă,
orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea.
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, activitatea independentă, metoda
bulgarelui de zapada, metode interactive - cubul, cadranul, ciorchinele.
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, exerciţii-suport sub formă de proiecţie,
CD-uri, videoproiector, flipchart.
specifice disciplinei : Matematica, manual cls.a III-a, E.D.P., Victoria Pădureanu
Ioan Aron, Gheorghe Herescu,“Aritmetică pentru
învăţători”,E.D.P, Bucureşti, 1993.
Rodica Leonte, Mihai Stanciu, “Strategii activ-participative
de predare-învăţare în ciclul primar”, Editura CCD, Bacău.
c) bibliografice:

d) temporale: 45 minute
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi procedee mijloace (metode,
timp organizare didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺ Pregătirea materialelor necesare 3` conversaţia
pentru lecţie. integratoare
Stimularea curiozităţii elevilor se
va face prin anunţarea temei zilnice
(Sărbătorile de iarnă), pe care trebuie
s-o aibă în vedere pe tot parcursul
zilei.

2. Anunţarea O.O1 ☺Ţinând cont de faptul că ei au 4` conversaţia, exerciţii- Observarea


obiectivelor învăţat deja înmulţirea cu 7 până la frontală explicaţia suport sub sistematica
un anumit punct, voi afişa pe tabla formă de formativă,
interactivă o fişă ce va cuprinde un proiecţie, CD-
desen format din 7 coroniţe pe uri, orală
orizontală şi 7 pe verticală(Anexa 1), videoproiector.
ei trebuind să spună câte sunt în total
şi să explice modul de calcul.
Scrierea titlului pe tablă şi
prezentarea obiectivelor lecţiei.

3. Dirijarea invatarii ☺ Va urma o serie de exerciţii orale 10` conversaţia, exerciţii- Corectitudinea
a)Prezentarea cu diferite grade de dificultate. modulară, explicaţia suport sub raspunsurilor
conţinutului ce  Cum se numesc numerele frontală formă de elevilor
urmează a fi predat, care se adună? Dar cele care proiecţie,
recapitulat, se înmulţesc? CD-uri, formativă,
sistematizat şi evaluat videoproiector.
b) prelegere O.O1 orală
 Cum se numeşte rezultatul
interactiva O.O2
adunării? Dar al înmulţirii?
O.O3
 Măriţi de 6 ori numărul7; de 8
ori numărul 5.
 Măriţi cu 6 numărul 7; cu 8
numărul 5.
 Un factor este 7, produsul este
35. Care este celălalt factor?
 Mă gândesc la un număr îl
înmulţesc cu 7 şi obţin 21.La
ce număr m-am gândit?
 De câte ori se cuprinde 7 în
28? Dar în 35?
 Aflaţi dublul numerelor: 5, 7, 8.

 Aflaţi triplul numerelor: 5, 7, 8.

Se scrie tabla înmulţirii cu 7, iar


când se ajunge la înmulţirea
numărului 7 cu 7, 8, 9, 10 elevii vor
fi antrenaţi în a descoperi cu ajutorul
desenelor şi prin adunare repetată
cât fac 7x 8; 7x 9; 7x 10, ( Anexa 1).

Se vor efectua exerciţii orale şi


scrise, în funcţie de dificultatea lor

(Anexa 2).

c) organizarea ☺ Concurs pe grupe se explică 3` fişe de lucru


pentru activitatea de regulile concursului şi punctajul ce se individuale şi
grup- va acorda: 3 puncte pentru fiecare pe grupe,CD-
probă. uri,
videoproiector.
4) Feedback prin O.O5 ☺ Probele: 10` Interdisciplinară, conversaţia, fişe de lucru formativă,
raportarea la 1. Bulgărele de zăpadă. în grupuri mici explicaţia,activitatea individuale şi
obiectivele propuse Elevii vor primi câte o fişă cu pe grupe, cubul pe grupe,CD- scrisă, în
iniţial, cu solicitarea următoarea cerinţă: uri, grup,
elevilor - Calculează produsul videoproiector
numerelor 7 şi 8. autoevaluarea.
După ce au calculat produsul
numerelor 7 şi 8,copiii sunt
rugaţi să schimbe fişa cu
colegul de bancă, să verifice
rezultatul acestuia şi să
calculeze, pe fişa colegului,
suma numerelor 7 şi 8. În
continuare ei se vor uni pe
grupe şi vor trebui ca la suma
numerelor 7 şi 8 să adauge
produsul numerelor 7şi 8.
3p
2. Compuneţi o problemă pe
baza exerciţiului: 7x9+15, cu
specificaţia că textul trebuie să
aibă legătură cu tema zilei. 3p
3. Alegeti un reprezentant pentru
a rezolva o înmulţire la tabla
interactivă. 3p
4. Cubul va fi aruncat de la o
echipă la alta, împreună cu o
întrebare pusă de o altă
echipă. 3 p
Verificarea rezultatelor.
Se anunţă punctajul obţinut de fiecare
grupă şi se înmânează diplome, care
au pe spate un mesaj menit să
stârnească curiozitatea pentru orele
ce vor urma.
5) Obtinerea OO4  Jocul „Cadranele” 8` modulară, conversaţia, fişe de lucru
performantelor OO5 Elevii vor fi grupaţi în patru echipe; integratoare, explicaţia, pe grupe scrisă, în grup,
fiecare echipă va primi o fişă de lucru interdisciplinară activitatea pe grupe,
pe care construieşte propriul cadran individuală, în cadranul autoevaluarea.
completat, ţinându-se cont şi de ideile grupuri mici
altor elevi din echipa de lucru.
(Anexa 3)
Se face corectarea exerciţiilor
acolo unde este cazul.

6)Asigurarea O.O2 ☺ Elevii vor scrie, prin metoda 5` integratoare, conversaţia, flipchart scrisă
retenţiei şi transferul ciorchinelui, plecând de la cuvântul frontală explicaţia,
de cunoştinţe „înmulţirea” – produs, factor1, factor2, ciorchinele.
7, ori, 9, etc.
( Anexa 4).
Tema pentru acasă.
7) Încheierea lecţiei ☺ Se fac aprecieri individuale şi 2` frontală conversaţia,
colective: evidenţieri, observaţii şi explicaţia
recomandări asupra modului de
participare la activitate.
ANEXA 1

7+7 +7+ 7+ 7+ 7+ 7=
7x 7=
7+7 +7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7 =
7x 8=

8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8=
8x 7=

7+7 +7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7 =
7x 9=

9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9=
9x 7=

7+7 +7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 7 +7 =
7x 10=
10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10=
10x 7=
ANEXA 2

EXERCIŢII

2X7+7X3=
9X5–5X7=
81 – 4 X 7 =
100 – 6 X7 =

7x0+5x8 = 7 x 3 = 3 x 7= 7 x ... = 56
7x1 +7x7= 2 x 7 = 7 x 2= 5 x ... = 35
7 x 9 + 124 = 4 x 7 = 7 x 4= ... x 3 = 21
7 x 8 - 28 = 10 x 7 =7 x 10= ... x 2 = 14
ANEXA 3
Calculează: La produsul numerelor 7 si 9, adauga suma
numerelor 7 si9.
7x 8=
5x 7=
3x 7=
9x 7=

Compune o problema dupa exercitiul: Reprezentati printr-un desen exercitiul:

7x 7+ 3x 3= 7x 5=
ANEXA 4

METODA CIORCHINELUI

ÎNMULŢIREA