Sunteți pe pagina 1din 19
Mic ghid pentru deschiderea unei afaceri Pion Tata ‘Capitol | Constiturea une! societal comercialo 1.90 act sont necesare pen nfintares une fre? 2’ Gare sunt costrle st curate nocosare pony nfitarea uno tr? 43. Gum selnvegisveaza denumiroa une fone? {Dupe cae teri seaprecieza un abet de actwtste ca find pancpal sau secundar? ‘Capitol ~Constituires unui PFA sau iF +. Care sunt acelenecoare pent infintre person fea utreata sau aot fara? 2. Ge esto noptndores fms? Dar ineepecorea insists? 45. Cum se poate doves cafcaroa perry mosoria sau acupata pon care oor autiarea ca pla? ‘Capitol! Il Modifcareaactelor constitutive ale unelsocitati comerciale 1..Cum se poate vindo, respect cumparao frm? 2' Ga acts sunt necosere pei degcsserea Uni pune da ers aun! feme? 4: Ge acte sunt necesre pent inchideres un pune dru unel me? 44Ge sate Sunt necesare pent seumberea lao ata aaresa a sod soca al unl compan? ‘Capitol IV —nchiderea prin dzolvare sau radire a une socetaticomerciale 4. Care sunt arb agocitl sau aeonarl une ime? 2. Gare sun arte asminisratorll one. mo ? 3. Ge acta 8 procedur necosta lehdareaunel re? ‘capitol V-Asociatile ol undatils- aspacte generale 1.06 ace sunt necasare pert nfinares une asocial sau funda? 2’ Gare su costes crata nacesare pert finiaea une! asocatl sau funda? 5. Gum tnetoneaza dn punel do vedere operalonal a rand oasocate au funda? 4Ge te nampa cu Bune uel asocatifundatm moment zat acestela?, Capitol! VI Avize i autorzat- agpecte generale 4. Cao sunt autoratil aisle nocesao pei functonarea une firs? 2 Gare sunt avalos aterzaile hocesare pent functonarea unl asocatl sau fund 5. Gand este nacesara alorzata de med completa scum so ane acoasta? 4 Gare sunt dspoatl gale apleable autorzanl PSL ‘Captolu Vi Contacte comerclaie 4Cae sunt elamentete nscesare pent vaabiltatea unui corral comarca? 2° Gum sorealieaca prob existent = contrutls unuicorfe! coma? 5. Gare sunt prnealle corrals eomereaie cae so floses inaction econoica a uel compan mic? 4. Ge fede corrat comercial a-qra flint Init ambi adh sia au pune de oe a compare? ene ‘Captolul VI~Aspecte generale despre activate Imobiliare 1.90 acto sunt nocasare penny obinerea unui extras do caro funciara? 2 Gare este proceduraculgatove port vanzarea speci cumpararca nui ined? Stale care oe plates pert peru detneres una imo? eral despre fiscaltte 4..Care ote eaptiat sociat tga lun fee? 2’ Gare sunt prnealele mpazie pate de 9 compare mia si cum te eakuleazs acosten? 5, Ente avaninjos porto sociatenow-fintin sm plaloasa aun pe valbare adaugata? Capitol X ~Aspecte generale despre munca 1.08 colo necasare pair angalarea personal ins-o compare mica? 2. Care sun slomertalo necazae sla unu correc nail do munca? 53. Gand sin ce conat se poste fa convent cva pant restr sees? ‘Captolul XI Aapecte generale pivind dreptl de autor al internet in ascent 4.90 act sunt nocesare penny inegisrarea unel marcia Ofc de Stat pt Invent si Mare? 2° Ge eto sunt nocoare pent swogstares nul program de caluorionogrameideograme a feu Roman pt. Drop de Autor? 5.68 eepur done “proprietary url domeniy perv ner? ‘Captoll XII Comer Intemational st investi strane 4..Cae sunt acolo procedure necasare pentru autorzara n Romania @unelrepezantants a unai compan sting? 2' Ge elements apart ebule sa contna correc comercial nchaat ine frre stat In slate fers? 5. Gare sunt depute sobgatle pe care vedi se naepineasca 9 compan sana caf uncioneaza in Romania? ‘Capitol Xi Agpecte generale piving fnentarte +.-Care sunt pineal impose pit deo companie mies scum ge caleuleaza acoso? 2 Basa fondu structural adresate compari mies cre le amnsteaza? 5. Ce cond tabu sa indopineasea o socelate pentru a berefila de alocae fhanciaranerambursabla prin fondure structurale? ‘Capitoll XIV — Lig st arbitra) St rsculo flo arbivaul comarca nto state higarta? ane: proces ab al apda efcenta de recuperar a unei reane comercle? ‘Capitola XV Aspecte goneraleprvind consulta juridica pentru miele afaced 4 Care ote roll uni avocat into procedura de negocios comerin? 2. Inca condi ponte un ave! st conn ure reproconiatrasale clan sau? ene Capitolul || Constituirea unei societati comerciale 4. Ce ace sunt necesare pentru infintrea unl time? ‘Actos necesare pent nfnares ure feme sunt: fe penta vericaraa saponsttat: donut societal (formula Up dgpontha ged Ofc Regist Comer de asad soca) r pent ivogtares sorta a Registul Comertuls (formset deport sul Ol Regi Comer sla sod societal) 5, Formtara penta autorzarea soll formula ip Sispona a sod Olek: Regula Comer de sul soca 4 Cople dopa area de donate sau pasaportl aspire administrator sit, 5 Ac const a societal (Insts sub somnatura pata) 8, Feala e varsamant olberta do banca) oprozhia dovada depunor capa soci 7. Specimen de somalia (formula tp depot lasodul Ofeull Rogisru Comer dela sedi sociotat sau act autentc notarial {8 Declarataspociles calc do aso sisau administer ormulrip dsponb ls sedil Ofc Regt Comers da Seal socetab sau act autre ‘2 Procara special in cazulin care 0 a parsoana deca acl st administrator vor depune atte b Oeil Regis Comer "Abownda sehr tne do nbn jucar © axa de Regisil Comms afbaaia Gepunorea alo te Ofc Regis Comer), 2, Care sunt costes rata nec pentru infintarea une firme? CCostunl fir une socket incl prnopa taxa jude do tbr taxa Ofela Reglstulsl Comer, cost ou extrac de care unclara sexe ‘eca taxa pein rezervares danumil seca, tae notarial in unas da numaul de aeoda pot angela 00 le, Durata necesera penn reglatarea une social nue eran de reatzare a dseruta consti care ae aug temand procegural de § le Weratoare allt de a dat dopunertdosautl ts Regal Comer 43. Cum se Inregatoaza denumirea une! firme? Irogistaroadenumiri so fac a Regstul Comoruh ela soil viloare occa print procodura oo includ completareaformulardi crore de varifcare ‘Ssponibiatlsi say rezorvare fa poreoane jr”. Seoul acaalo cares esto dea vorica siapontatea demu era! est recomanstmnrosuce a ‘multe denuran, perv ca, n cazul care prima derumre na osto Spon, sae veriala urmatearoa, {Eista reste prvind derumirea una! rme, Ofc Regul Comers va rluzaIecroreaunel me care prin denumira sa, ncontnand oleate deosobio Invaport cu frme dla nrglavato, poate produce confuse cu acostoa. Insereres nal fe cao conn caval ‘sii, academia, academic, unvorstat, (genoral al Guvemull Romani 4. Dupa care ertri se apreciaza un obiact de activtate ca find principal sau secundar? ‘Un obiet do scitat se aprociaza ca find pncpal sau Secunda in conidoarea venturior pe car a obine compan in dotaturacea unia sa ali dine ‘oblctele decorate. Venture pincpal se obtn ih princi dn cbsctl pineal jetati comerciale a rs = 6 CCapitolul Il | Constturea unui PFA sau IF 4. Care sunt actole necesare pentru Inflintarepersoans fiicaautorizta sau asociatl famille? ‘Actos necesare pent nflntare PFA sau AF sunt wmatoare {Corre vetteare deponbiate deoumie (orm tp sponta sel Oia Regis Comer: do saa pal 2.Geree pentru vesistara pala Reais Comer (rma p spon a sediul Ol Registra Comer dela Soil pal ‘Formula perry sulrterea att form Up spon sal Onli Regist Comer debs pala scestosincarh af 8. Specimen do sormatura. (ormulr to dspontalla sail Ofel % “ Decarataspoeea cat do pfamomors af fermular tp depart i {Beas de car funclara e a segue! del puncte de lr alo palt {.Conac de comocat sau incor a sed a dela puncte ic ale pala {@-Acoraut aso! de loeatar de a sella ela pune de eu ale plat (m stata in cae acestea Sunt ssi nt-un mob cu mai mule aperiamente) {1 Procura spect hcazuln care o aia prsoan deca ea in cauza dopune ace le Ofeul Regiatll Comets) ‘2.Doveda acarl taxa de in judioar a tana de Regal Comet (oiberata a Gepunetea ctl Oou Rept Comer. 2. este inroprnderes familia? Dar intreprinderes individual? Confoom espozilor OUG 44/2008 Intoprnderea economic, fra personas uric oganzata de car un nrprnzatorpersoana lea prea © ‘eropndore ravduala Conform acolorest spel invoprinderoa famiala esto acea inveproders economica, fra personalise juriicaerganizata do cave un intrepinzsiorpersoana ‘izca mpreuna cu fama se ‘3. Cum se poate dovedicliicarea pentru meseria sau acupala pentru care cere autorizarea ca pa? Conform tgs practi curente se aprecazaca robe ale cai pet auorzare:dploms de sus albeaia deo unite de natant stem esa, 0 ‘Severn ew sa conf urmaroa us cars sas specialan ne Torna se nviamanl seit, dovada otSraia So atortile putes lal care 28 ‘rcirre calicarea un! porsoane cope > exis dupa caren do munca contract Se munca are dovesestevechimea in Sexasuraea unl srnite seta = fs) CapitolulIl| Modificarea actelor constitutive ale unel societati comerciale ‘.cum se poate vind, respect cumparao firma? © soclette se poate vndecumpara in tage (ca ents juides ) rn cesunea parlor sociaelactunor saa fondu de comet au apart pn vanzarea ‘ovate acive.Corivactl de aes este un contrac us semalra iva cre relomenteara coraile anstond de propriate prea. ‘onal do nogisare ta fel Regi Comeriulscosun conte alli Se cnracl de costo, halraoa soir prvnd ceiunea a acl ion are consemneaen mociicarie nan consttcve le soca 2,8 acto sunt nec pentru deschidereaunul punct de lueru al unl frme? -Actolenocesare pont deschidrea unui punc de uu sunt 1-Actl const al socetat actustzat conform dispar ar204, a4 in Legea 31/1900 (nse sub sermatua pata) 2’ et aaional la acl consult (seis sb somnatra pia 43. Hourarea AGA contnand 9 dauza acest soa (Insets sub somcatura pra) 4 Gonvact de comaanchiore(ingrs sub semnatur pala) 5. Gata do eat nla 3.68 acte sunt nec ent inchiderea unui punct de cru al une fre? ‘Actolenocesare pent inchiderea unui punt do ler al un frme sunt: 4. Actl constitu al socetat actulzat conform spats ar 204, a4 cin Legea 3111900 insris sub sermatura peat 2’ et aaiona la ack constut incr sub sernaura vat), 4S. Mourafes AGA contnand o dauza n acest ens. 4 Mente Ofc Regal Comets piivnd deschidereaacel punt de ry (care ae anueaza in aoeeae praise), 40 acte sunt necesare pentru schimbarea lao alta adresa a sediull social al unei compari? ‘Actolenocesare pony schimbarea ses social al unl fre sunt: 4 Actl const al socetati actuazat conform dspotirar.204 a4 in Loge 2'Aetaaional la acl constuny sors sub sermnaura pve). 4 Hourares AGA contnand olauzanaoest ane 4 Convactlde incinere sau comodal perv nel sed social nes sub seria privat) 5 Extas do cate uncara pon nou eau saa alfa 6. Acodul aside proper daca rab leave va sed socal este un apartament lermula ip pone sed Ofc Registuls Comers de Sodilsoceia) 31/1900 (inser sub sornatura pata) fone Capitolul IV | Inchiderea prin dizalvare sau radiere a unei societal comerciale 4. Care sunt tribute asociatuul sau actonarutu une! fine? ‘butt aodlatutl seu actonaru une me sunt relementate de dspoztte lg 31/1990 legea socletaor comerciales efera hn pela {.akcutarea, aprobarea sau modiicarea bana 2 aiogote administrator si conor. 23. 5a 5 prone aura gest administrator, apleasea bugeul do vantu sl chefs, dupa cazprogramul deactivate, pe execu mato otraseagarea, nchiéeroa sau cesPriarea une sau mal muta dive unto societal a hotarascaprolungiea dual sect 3 hotrasca mara sau micsrareacapiau: 3 hotaasca sohmbarea obec soca 6, notarascaschimbare frmel soca ‘0: mutarea sed ‘1. sa hotaranca falas cu ate sciat {2 Feduearea capitals socal sau relsregea sa pun emisune de no acu 3. czoWarenantpat a soctlath {4 Sa hotaracn emisunos de ogni 18.orce ala modifiare a convactuls de soceate oa statu sau orcare ata hlarare pent care ese certaaprobareaadunarexraorinare -Aamineratorulralzaza conducerescurata a sat, samnand vali dccumenile comercial i acal crs implica socletates, Socata poate fcondusa un aaminstetor un earl socstat ev raspundere ta sau da un consi da acrnlaaia cre este obigetorsncazl und SA. Moaeaie recta Ibpeasodlettlor peri locuiea. coli de adminstae cy deen oxecstva SA cu abu genie ole asrnsttarull 43. acte si procedur necestaichidarea una frre? In pina actoenecesare pont ebidarea unt fre sunt: 4. Hotarare AGA continand clauza in acest sons (insoris sub samara privat 2. At astonal a act cone 5 Raporal do lniarerelza!doun expr ehdarlreorgerizars: rocedura leider contnedoua laps rma se delanseaza pin mwegsvareshotaraila ORC dela sed soit (impotiva crease pote face opozten fermen de 29 edo ls depunere) uate de slapa s dove, lata cu cheers udecatru delagat a OR prvnd Weider socket 8 cons fener Capitolul V | Asociatlesifundatile - aspecte generale 4. Ce aot aunt necesare penru lnfintares une! ascelatl sau funda? ‘Actole necesare pent nfnareaunel asocyfundal sunt urmatarele 4 Dovade diponiita derursic obtnuta a Mite ust 2 Rei conta azote (naena tne Nara 4: Sint sei tore notary {4 Dovada depuneripatimeniul nl al asocato(elbrata de banca) 5: Contract da comodalinnirs pt sad (aor sb sernatra privat} 8 Extras care funcara pt. stl soca 7, Procesl veal al adunan contutve al accclateundtel sl nmizea member Consul rector. {8 Copi dupa acl de dora ale membrlorfondato al asolabafunaate, aeocate eau funda 2.Care sunt costuril i durata necesare pent infintarea une asoctat sau funda? 4. Costurlenecesare pentru nigarea une! asocal sau fundali sur de apoximati 50 ls cotntaxe notarial tax Judie de in 2. Duras ifingr une acca au Tusa este de aproximal ound ele dar doping in are Masia de omen Acorda J instant do deca leva Sherioaa 8 dosarul 1 financiar oasociatis sau fundatie? ‘.¢um functioneaza din punt de vedere operation nat de dopt cv, asociatia actoneaza in uma hotsraror ua de Adunarea Ganerala @Asocatlo care dspunde deplntudinea depute obligato: orelatve, necesar ssultete pen buna unctionte a asalata. Financ, acon, care ate pi defile un erate neural, mu pllsle poate asp ‘ental abt nunctonare, Ulnar acstors ast nea eondtonata de reatzarea lec perry cae a fox naa aso, |4.ce se ntampta cu bunurieunelasociatifundstiin momenta dlzoWvari acestela? In cazul dizoari asociaitundat in cazurle rovizute de Orénania 26 in 31 anuare 2000 desinafabunurloraociael va hota de mem CGonstuls Drecor al asclfel, cu menureae& acesteburur vor ina In foksnta unr funda sau asocall cu oop ont sau asomanator cy cll acess ‘ssocajiundat een 3 5 ) Capitolul VI |Avize si autorizat sspecte generale 4. Care sunt autorzaite st avizete necesare pentru functionarea une frme? Practpale atorzatl sl avize necosare pent funciontea uel fee unt urnstoarele: "Rutbrzafa de macy care Se satel ta sed slots publee letra petty prolecta medi in eazuli care se dealgara etna cuit omsvcaly asupra medi (ox-uzma emis) 2-Ruoreata provera gstngora carat (PSI, se soli la soil ator public tortorile parry potoca clan cazl in care ge dostigoar act {Gu mpact sores in acest comers (ox benzinare sau spaatore auto), 5 vautorzaa eansato umana se sols la eed Dror! de Sanatate Pvbtca terol in cazl in car so dostigoars activi cuimpactsorneaty (ex: ‘nacre ) 4 Aorzapa santar-vlannar gi penty squaniaabmenteor ex: abator,macelar). 2. Care sunt avze autorzale necesare pentru functionarea une aseclal sau funda? +-Autoraata de mad care se sat a sou utr publee tetova pent protcta medlllheazul i care se destagoara acta cuinpact Semvicaly asupra medi (ax. onervarea Bodrs 2-Autoreapa prevenea gstngerea icerasor (PSI, se sll sedi autor publ tertile pentru protec cian cazl in care ge destigoard act Gilmpaet sommes n acest somes Stauton eansateumana se solic Sel Doct de Sanaate Pca terol in eazl in care se destigoar activa impact sorneaiy (ex: gaara) 4 Autorzapa santa -vlanar pent sguania almeteor ex: coal, gad), '3.Cand este necesaraautorzatia de mediu completa st cum ‘Auolaia de meds numa. n procera complet este necasara pen obectal de actvtteprovazte In contnutl Procedul 20.12 2004 pubteata in M.OL ann 01.2005 Precedara compila penta aulozavea de mes implica depunerea une! cere (oul pdgpenl a sed Agente Tertrle pent polecta mets a tare s0 aaa {Fa de prozoniare a activa care conte 0 dota pe propria raspundare_forular tip care so obtne del sdil Agent Tortora ponbu proecta ‘ned 2 Dovada publica int-un za ocala un anunt pentru cbinorea avtrzatl de medi eelbeoaza de redacta respect ar 53 Extras cats funciara pt. moblul unde se soleta aulorzata da mad 4. Coneact de comodalinnirs pt sac ( nas sub samnatura privat ‘Tormenclde soitenare acer de autoreve esto de 30 de nr taxelo care vor webu pate se caf 1.500 4. Care sunt dapozt legate apicabile autora 8 {Actulnormatv pnp domans aulozatl sl tunctonar scion punt de vedre a rolaca ule lstngoea incendilreste 0.6. 6090.08.1997 ‘vind aparareaimpotiva incon, cu moder ulioare. Acta relemerteazaconile species pe care Weble sale ndeptneasca rabies ‘Speratunietomelogce penta protoca wtcenia ipotra meansb. Dsspootl pri prolecla mpotia neon conn lagi socal dn domenil onstuclor, matrallrilamablo s expe s agromertete thrice i z 5 G ) Capitolul Vil | Contractele comerciale 1. Care sunt elementsle necesare pentru valabiltates unul contract comercial? tementele minine obligato pent valbtatea unl contact sunt: “Parts eorractane (cor tebe dentate cy preci ulizand ole elmentee do indencae ce la a spare} 2 Obloc contact, sea above arose mares pin ncaa I abil rebut log pos Se real) ‘Drops blgaile parlor covtacante ‘Serratia panior ontactelemiatra ul inhelte nt-un numar rim de exemple ogal cu puma parler cntactant. 2. Cum se reallzeaza proba exstental sl continutulul unul contract comercial? In mater comercitaenslenta contacto se dovedest, in pnp, pon oie miloace de proba: iscisur (chiara, actu, reise comarlle, bonut lata), marta unl marr marries perl asvese ae Bind cont canal este val princpll confor caruia nu se admt ate moe de proba peste connutulunu insti pea und inci ina {onl cont se poate acs pin aca milloace de probe. I contacts comercial 3. Care sunt princi ros folososc in actvttes economics sunei compani miei? Pencpalol contract comarciale care so folosesc In actvlatea economic a une compari mic suntin princi urmatearae: {LCertracul ae incnirereulzt pert felosria moblolrutlzae a ssl social su puncio dauen: 2.Gantacul ae dstbute care cats o convene complexa c slemonta ge varzare ~cumparara mar l wansport ‘Cantal e prettan serv utlzat in actiaiea scanomica do pretae seve Gum a tum, consular, agent Imabllara, esparata bunurlor Gospodaest sau seconce 4.0 fl de contract comercial asigurafolosints linia aimobitulu sed socal sau punet de ler al companiel? ent loses unui obi, ca este vorba de un spay comarca au iow administra, practieacurena ge wireaza conractl de inchiriere in care pals comers ste chia conractl So comodat in care cadareafolssini so fce eta grat. prac, conratl $e wal de ascii compare st sl propel spat lost. B s 5 Capitolul Vil | Aspecte generale despre actvtatile imobilare 2. Care este procedura obligatorie pentru vanzarea respectiycumpararea unl Imobil? \Vanzara-curpararea uni mobi se realzsaza pin act auton otra. Dosarl de vanzar-cumparae contin lat de un axas do care funciara ip pantry tranzactonare)o scevenniaobnta de adminsabafhanciara lela o> care reise ca mpactle prvi acl mal sunt pla las sun earcat dobandt Gea areas admintate ocala dn care risa valoaro de Impoaiar a mobluls (are esto acesara poneu stabi axclor de Umbra sonra oul poprtar,operabune relate de cate youl 43. Care sunt impotlale si taxele care se platese pent pentru detineres unl mab? Impoztl oe se plaosto pent detnera wi imo face pare, in pune de vedere a obo asupra cari poata, din categoria impactor pe aver ir cin punet de vadore al alocarl bugetare in catogora impactor locale Ipod ares paste peru dethorea unl mod, nflorar ca este vorba do tron sau consbuct ost caleltprocantuallavaloarea do evaluars 2 ‘pecivaks reo Valoarea de evalua ete data de formule do calul care ncludfcat moblulu, cractnsicle tonic ale scostua, gradu ce uzure i ‘alarea do plata a imobiul te cauloaca de cate admnistatafeanciare ocala, nprncp procenta ese de 12% dn acoasta loa apart sta caltatoa Datos persoana aca sau jaca, B 5 Capitolul Ix |Aspecte generale despre fiscaltate 4, Care este capital soci! lgal al une tre’? Valo mina egaa a captalul sci lune ne este de 200 dacs este varba de un SRL sl de 10.000 euro sehvalent inl daca este vorba de un SA 2. Care sunt principale impozite patite deo companie mi si cum se calculeaza acosts (© ntoprndore micas milocio aro possitatca do aopta pent plata impoztull las” do 16% po prof sau Impoztlin cota de 3% pe vet. Impact de 16% ‘0 calulaza la prot brut oblnutn temp ca mpezil po vert sa caleuleaza aca de aacor instustia cae patton alge variants do 2% reoue sa nepineatea = teen de GO de il. a optuna conde prvazuten Cogul Fiscal pnt a f tnt cop nvoprinder Mie sl Mlloce,nspetal po acces de ave "2 ang penoada 5. Esteavantalo pentru osocletate nounfintate Platoases taxa pe valoaresadaugsta? Companile nou infra au posbitatea sa opteze pentru a dovens plato! sau nepitor de TVA. Se apreiaza can activate cu mare valare adaugata cam ar ‘sorve specialante sa contra este avantajos opt pon nopsa TVA, Se apacsza de asomanea cain achulalo mere valoarenadaugata ele ‘mar, infront ca aceasta se daloreazarabatul seat eau nor Stuasconunciraleavanajoase pe pata ete ncaa se opa pont noplta TVA FRovomandam tls! o analiza ates profesrita a fecal atacoriaite de optnuneaprivnd TVA g 8 x = i Capitolul X | Aspecte generale despre munca 1. Care sunt actele necesare pentru angalarea personalul int companle mica? ‘Angaarea personal nto compan 8 realizeaza print contract de munca, Dosa de angsar cont ‘arerea de an 2.Gope buletinate de dentats '.Garetl de munca (sau dodarate ca angajatl ru deine carol do munca} ‘Cavin iin a angajta 5.Gops dupa aphomsl cert {8.Gerieat model (albrat da un cabinet medical specaizatn maciclna mune; ut de contract de munca umatoarle ste 2. Care sunt elementsle necesare ale unl contract indlvidual de munca?” ‘Se aprecaz ca slsmantcle ncesare sl unl contact nda! de munca Sunt wmatoatle “Data de donate ale angola ospoct ale angalsorl, $Tmpul de eu ine de oe! si saptamana ‘4Romunerata coventa = momontl pia cose: ‘Cluze speciale privind prota munes,ecipamente de preci {8.Cluzo speciale privnd conc als prioade de enna al anal z 4 3 + fi ‘3. Cand sin ce cond se poate flosi convent cvla pentru pestarl servicl!? ‘Convert cia pant presan servis se uzeaze in eazuln care pesirea muncl se face parole sau pe peroade scute determinate Gi ue ser a ind pana a2 oe apreclans 0 petoada Capitolul XI |Aspecte generale prvind dreptul de autor si internetul in afaceri Procedura de veglstrare une! mare i 0... plc tcomiea al dapuneres unul doar car canine urmatoarle document ‘i Corere do svogatare (formula ip cre ae line dela sedi! OSM. sou de pe soul ola ns). ‘2Marea care se doreste af irrgisalan 8 exemplar ab gr sB exemple ol bidimensional respect tidimensional (in cazulin care se deste invegrare in acaasa forma 1 Dovada achat tae’ do nrgitare orton se complbeaza m covorate cs casicarea de a Nisa psn actiatle pots cares nrgiseaza marl lindeatile qeografs. In vedere sinpl ear procedui evar uel respingor cu consecinfe negative priv costurl do ivegisare sl fatal do coneatacsre esa de prafra a so sola © ‘erstare coeumeriarsprealablaesupre marci. 2.¢e ace sunt necesare penru inreistrares unui program de calulatorfonogramelvideograme a Ocul Roman pt. Orepturt de Autor? ‘flcut Roman prop de Auto gostoneaza Regist National al programelot do caluatoronogiameliseoyramelor cate cuping oat programa de ‘alas fonogamelelseogramele palate precum x prosucator cameron dalton alotral a acestor, Inreaistare n acosts reise sa realzearn pr dopunorea unui dosar care conte urmataarele doesent: "Doctorate pe prota raspunder cesta url Srp So aor sa conrac prin care a dobanas opal de ato, 2 Gopi contact de feeta dosinat uilzatorio create, ‘Un oxemplar dn croatia islocala programul ds calator fnograma\idograma ce se derste aso prtna pin iveaistare 3. deptur detin “proprictaru” unul domeniu pentru Internet? Doman de ntemet se nraglatesza n Raglt Roman de domeni ro aamynsirat de RNC -1C! conf princi prim vnt-pimul srw rocessrea rap de flea et neputand 23 area pete, Higie ‘Solitonandu-se n majoates canst pn negociere 8 eonctoe ene tnaced co Es i z re By ‘Capitolul Xi! | Comert international si investi straine 1. Care sunt actee sl procedure ne are pentru autorzare in Romania a unelreprezentante a unel compan strane? ‘Confom tg, acetate comera conforma cu proves al promergatr dope! dozara Sant urmatori 4 Aearoa tno de rprozeranta do 1-200 USD = nll a cursul BNR , taxa para auorzatia de functonare pe un an do zl in cot ozo nuda undo ‘a'voa soil roprezontnl, 2: Adkosa ofeiala ctr Drocia Gonerala a Fnartelr Publce - Sericul Reprezontants, rin care so sletaconfrarea primi suk adres s copa éupa OP $0 dopurela regitatra S'0.GFP emia o across cave rzoreria de jude, cu care solctantu rebuie 4 D.GFP. slocreaza un csrficat de pata cre stestaacitarea axel defunctonare. ‘Into uta etapa se vantoos dosaralin vedarea avorzan funcional faprezentantel cu urmatoarle documents: ‘coverea de ebrare autre axel de reprezentats, ‘ores de pat pours prin eprezeiant desemat sa angler valabl soceata, in ginal i vaducere ogalzta, atl fmesmara in orignal cope egatzata st vaducere nga tite doh eamera de comor sng din oral pcre reso frm - mama, in orginal cop legate; ‘ereoare de boniato de In banca prin care foma.mara si dotasoara poate operat onal ee chive porta sod repezortanie an Romania, sl erganztileeconomie rane pot aves reprezentan In Romania pe baze de autrzae etbeata, acest sop, ‘SSlatelcompeente penta realvaven acest dierende 43, Care sunt drepturile si obigatile pe care trbule sale indepineasca o companie strana care functioneaza in Romania? uropoana soe intrisa rice dsciminare dupa cori national (asi Gupa orice ate tor) tat pony pareoanee fico ca spony porsoancle in wae crptrlesoblgaseunel compan sae sun genie cu cele ale une ime romanest aosasia obulnd sa uneionezen sistema ric en investit a re a ty Capitolul xl | Aspecte generale privnd finantarlle 4.Care unt inelpaeteimpoxlteplatite de o companie mica si cum se clculeazaacestea? Cltepeare mia smile are posses de a pt prt pata mpl lb 6% pe profs pos ct de 2% pe Vent Inpoal de 6% ‘Se calcleara a protiul bu bat» ump ce mperl pe vents caleleara a ia imstuata care patton sige varianta de 27a rebut sa nsepnensa teen de 60 de le ela optune condi prevete Cod Fiscal penty af oft dept neprindor Mica si Miloce, special po acooa de a avea 7-8 angoat In conra scilatoa trbule sa angajez cl pun wn salaratm acasta poroaea rebate companilr mic icine le admnistreaza? .érese5za ou precadere companilor privat sunt alocats prin Programul Operational Relonl. dace ete vorba de micrinseprinden ‘pon Programul Operatonel Sectonal~ Crestrea Compatvist Econonsce dace sate varbs da neprar mals mijoc, Program Operational Ragenal see (estore! rive loeal de Agente de Dexvolare Reganal ning oe Pogramalde Crestor « Compettlall Economics este gestonat de Mister pont TMM 8 Cooperate, Mitra Teologl formate» Nester Educa Carolan tuna Ge tpl de antares slat Se etmeazacaslocatia, ‘inane adesate Maree pana n 2013 se sea la & arse ou. 3.68 condi trebuie a ind inoascao socetat pentru a benef alocatisfnancara nerambursabila prin fondurile structurale? Crile obgtoi ps care rsbule sale indopineascaun benefeiar a lcalorsuropene sunt in prncpal umatoarl: fra sa alba o vctime scala do ool pln un an la data opunert corr: de fhartare, sa lvegiseca vent operanaln anu artaror ssa nfo der la bugtul do stl sbugeale locale. Pelanga Entel obligato xs crt do evalure care Vor imounetalscorgu acordat tel care se returlacapactstoa aaminsraiva sl ianclra cea rela foro ed ‘Capitolul XIV | Lit si arbitra) 4.care sunt avanajete si iscurte folesir arbitrajutl comercial into state ttiganta? eo ca nun rapot ure deve Higant pales ntroduca abit este neceseraexstenta une convent erbiare, fe sub fom uel clauze compromisoh {i ab forma compromul ‘otal comercal este sluiona de Curtea de Abia) organizata plang Camera de Comet Indust Locals. Reguamertl de arbre este adopts ‘pleat in cara fecal Cur do ara exstant n contort cu eispozibleprevazito In Carea a Va depre arbivay dn Codl do pocodura Civ Procndra aria eto in principe caacer paiva s pasonra scree cy pre ln aepactaleliganteSezbate spe seoseie Se prosedra > eciela poston fata startle jscatorest otararea arrara poate contact in anlar in fata instant do jdecataceea ce pote prelungStrmenl e sluonars alli slincarcacosturle Sta, 2.care sunt costue si durata unelprocedurl arbitra ? putes esta mecar aprox costutl sluonal unl gh i rocaduraarbivara. acestendéerentinai-e ln apart da natura complxtateneauze! lutea eal se adreseara patent, apace Lois ca acest cost su semniicaly al seats cal cel care se nc fat ial de rep cn. {logos realomantaca ca unig arbivar Yet olutonat in temen de mamaom 5 ni dela eonstutea tbl abr termon car ote de ssemanea ‘sort morass decal eae ntalste practi juscara a natant de wept coma, ‘3.¢are este modalitata coa mal rapida sl eficlonta de recuperare a une creante comorclalo? Exista cous modal e recuperare a creatslrcomercile una de dept com reglameriata da codulcomorcal si codul do procedura cl luna ‘eglemenisia de OG 5/2001 priv proedura somatel de pst. (0G 8/200" se alc ncazurein care ceania coe cel, hia sl engbleaprecindu.seca este oprocedua acceleraa de recuperare a cearilerin timp ce rocedura clair In ar37* umataarele dn Codul de Procesura Cia est uzats ns ‘eglomantsle do tage spacial, respect na wale cra tdaxp. Ese recomardabl co de ale oS. ndopie candle provera logon specala OG 52001 sa se invoce apace sale lgae simple si care soko cu rapide Ig 2 Eq Ef 3 2 s Cy Capitolul XV | Aspecte generale prvind consultata juridica pentru micile afaceri ‘Care este rolul unui avocat int-oprocedura de negoclere comerciaa? ‘Acistenta unulavoet into procedua de nagodiere eat portant, aca fine grant especial poziiar egal in redatatea document de face. o ‘cela np acosa a ra de 9 pote prin abit sale orcs valor conemiamants pn nuevos In roar sau pin diverse whi de doznormare ‘manipula partenrior crept poauce consocits negative nsupra avanisjor cent reprezona. 21 ce cond poate un avocat sau un consilr Juric reprozenta ntressle cllntull sau? Intedoreseropturor si sligatlor una! avocat eso data de mandatul sau, care robuie sa precizez cucartate cum va function rprezerare, In stata unl Cconale jude mandatl sau esto at oe clazalaconvactul de munca saat cu angler Reprezerareaclonul esta ondatonte de oncar 2 avocatull indelineasca cu once a flosinaua cullen’ abltatepofeionle suman sin sca iia aintnden mandaluy sau sy sontarmare ere oro nan ‘Micul ghid oferit de societatea Dumitrescu & Asociail se bazeaza pe situati teoretice si sunt Cconforme cu dispozitile legale existente la data incarcanl acestora on-ine. In anumite situati raspunsurlle reprezinta opinia autorlor care nu constitu doctrina juriica sicu atat mal putin i2vor dedreptsitrebuie tratateca tare, Pentru intrebarile si problemele cu care va confruntat si care nu gasesc raspuns in Ghidul nostru conlactatisocielatea Dumtrescu & Asociati la adresa Str. Vasile Alecsandn nr, ap 4, Timisoara ‘sau lan. de telefon +40256436365; e-malloffice@dumitrescuase.r0