Sunteți pe pagina 1din 10

Comentariu oferit de dr.

în chimia analitică Maria Sandu,


la solicitarea Asociației Jurnaliștilor de Mediu Și Turism Ecologic
13 iulie 2021

Informaţia privind valoarea parametrilor fizico-chimici, capacitatea de


autoepurare, Indicele de nitrificare a amoniului şi clasa de calitate a apei din râul
Bâc, media anuală 2019 şi 2020, în diferite stații de monitoring, este prezentată în
datele de la Agenția de Mediu – anexate separat.
În total sunt 46 de rezultate a parametrilor fizico-chimici.

Apele după media majorităţii parametrilor au practic aceleaşi clase de


calitate în 2019-2020, cu unele diferenţe (15%):
r. Bâc - or. Strășeni, aval: Oxigen dizolvat (V/III), Azot de nitrit (II/III);
r. Bâc - mun. Chişinău, amonte: Oxigen dizolvat (I/II), CBO5 (V/III), Azot de
nitrit (IV/III); Azot de nitrat (III/I);
r. Bâc - mun. Chişinău, aval (or. Sângera): Azot de nitrit (III/II).

Apa după parametrilor fizico-chimici, prezentaţi în tabel, a fost clasificată


conform claselor de calitate din Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a
mediului pentru apele de suprafaţă (Hotărârea Guvernului nr.
890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de
calitate a mediului pentru apele de suprafaţă. Monitorul Oficial din 22.11.2013, nr.
262-267, art. nr.: 1006. MODIFICAT HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19
art.7; în vigoare 18.01.19.).

Se constată că după 8 (17,4%) parametri din totalul de 46 apa corespunde


clasei I de calitate (foarte bună): – apele de suprafaţă în care nu există alterări
(sau există alterări minore) ale valorilor fizico-chimice şi biologice de calitate.
Concentraţiile poluanţilor sintetici nu influenţează funcţionarea ecosistemelor
acvatice şi nu aduc prejudicii sănătăţii umane. Apele din această clasă sunt
destinate pentru toate tipurile de folosinţă. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte
culoarea albastră;

După 5 parametri (10,9%) apa este de clasa II de calitate (bună):– apele de


suprafaţă care au fost afectate uşor de activitatea antropică, dar care pot totuşi
asigura toate folosinţele în mod adecvat. Funcţionarea ecosistemelor acvatice nu
este afectată. Metodele de tratare simplă sunt suficiente pentru pregătirea apei
potabile. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte culoarea verde;

După 6 parametri (13,0%) apa este de clasa III de calitate (poluată moderat): –
apele de suprafaţă ale căror valori fizico-chimice şi biologice de calitate deviază
moderat de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor umane. Se
înregistrează semne moderate de dereglare a funcţionării ecosistemului, iar
condiţiile necesare pentru familia salmonidelor nu mai pot fi asigurate. Tratarea
simplă nu este suficientă pentru folosinţa apei în scopuri potabile, fiind aplicate
metode de tratare normale. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte culoarea
galbenă;

După 8 parametri (17,4%) apa este de clasa IV de calitate (poluată): – apele de


suprafaţă care prezintă dovezi de devieri majore ale valorilor fizico-chimice şi
biologice de calitate de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor
umane. Condiţiile pentru familia ciprinidelor nu mai pot fi asigurate. Apele nu
corespund cerinţelor pentru apa potabilă fără aplicarea metodelor de tratare
avansată. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte culoarea oranj;

După 19 parametri (41,3%) apa este de clasa V de calitate: (foarte poluată) –


apele de suprafaţă care prezintă dovezi de devieri majore ale valorilor fizico-
chimice şi biologice de la fondul natural al calităţii apei, din cauza activităţilor
umane. Componentele biologice, îndeosebi piscicole, sunt deteriorate şi apa nu
poate fi utilizată în scopuri potabile. Pentru reprezentarea grafică se foloseşte
culoarea roşie.
Tabelul nr.1 Valoarea parametrilor fizico-chimici, capacitatea de autoepurare şi
clasa de calitate a apei din râul Bâc.

Stația de Parametrul Denumirea Valoarea Valoarea clasa de


monitoring corectă în medie medie calitate
HG nr. anuală, anuală, 2019/
890 din 12.1 2019 2020 2020
1.2013.
r. Bâc - or. Oxigen dizolvat, 2,085 4,358 V/III
Strășeni, aval mgO2/L
CBO5, mgO2/L 11,760 9,133 V/V
CCO-Cr,
mgO2/L 54,900 44,280 IV/IV
Azot de amoniu 13,305 9,982 V/V
Azotat de azot Azot de nitrat 0,680 0,095 I/I
Azotit de azot Azot de nitrit 0,014 0,119 II/III
r.Bâc - Oxigen dizolvat 8,210 6,975 I/II
mun.Chişinău,
amonte
CBO5, mgO2/L 8,060 6,120 V/III
CCO-Cr,
mgO2/L lipsa 74,100 IV
Azot de amoniu 1,930 1,137 IV/IV
Azotat de azot Azot de nitrat 3,780 0,057 III/I
Azotit de azot Azot de nitrit 0,145 0,075 IV/III
r.Bâc - mun. Oxigen dizolvat, 0,740 0,755 V/V
Chişinău, aval mgO2/L
(or. Sângera)
CBO5, mgO2/L 24,760 27,768 V/V
CCO-Cr,
mgO2/L lipsa 204,240 V
Azot de amoniu 46,000 8,514 V/V
Azotat de azot Azot de nitrat 0,76 0,038 I/I
Azotit de azot Azot de nitrit 0,095 0,032 III/II
r. Bâc - s. Oxigen dizolvat, 1,345 2,107 V/V
Gura Bâcului, mgO2/L
aval
CBO5, mgO2/L 18,060 15,890 V/V
CCO-Cr,
mgO2/L 59,800 69,233 IV/IV
Azot de amoniu 24,920 8,035 V/V
Azotat de azot Azot de nitrat 0,545 0,070 I/I
Azotit de azot Azot de nitrit 0,019 0,066 II/II
După numărul parametrilor fizico-chimici şi clasa de calitate prezentată în figură se
constată că în total 27 de parametri (58,7%) sunt de clasa IV-V: 8 parametri de clasa IV (apă
poluată) şi 19 parametri de clasa V de calitate (apă foarte poluată), deci prevalează apa poluată şi
foarte poluată.

50
Numărul de parametri şi

40 Parametrii
Procentajul
30
%

20
10
0
I II III IV V
Clasa de calitate

Figura nr. 1. Numărul parametrilor fizico-chimici, procentajul lor şi clasa de calitate a apei din
râul Bâc, media anuală 2019 şi 2020.

Capacitatea de autoepurare a apei a fost calculată prin raportul CBO5/CCO-Cr


[Синельников В. Е. Механизм самоочищения водоемов. – М. : Стройиздат, 1980. – 112 с.].
Indicele de Nitrificare (Initrif) a apelor, care caracterizează intensitatea nitrificării ionilor
de amoniu, ce are loc în condiţii naturale în prezenţa biotei şi al nivelului de poluare existent s-a
determinat prin formula de calcul [Савельев О. В., Чеснокова С. М. Оценка допустимой
антропогенной нагрузки малых водотоков по их самоочищающей способности. Проблемы
региональной экологии, 2011, № 1, c. 6–12.]:
Initrif = (N-NO3 · 100) : (N-NO3- + N-NO2-+ N-NH4+ )

S-a constatat că capacitatea de autoepurare în diferite secţiuni de monitorizare a apei r.


Bâc este de la medie (0,214/0,206, or. Strășeni, aval, şi 0,3/0,23, s. Gura Bâcului, aval) la mică
(0,136, mun. Chişinău, aval) foarte mica (0,082, mun. Chişinău, amonte).
Indicele de nitrificare a amoniului are valoare medie de 64% doar în 2019 în mun.
Chişinău, amonte, în celelalte cazuri este foarte mic (0,4-4,8%).
Tabelul nr. 2. Valoarea capacităţii de autoepurare şi a indicelui de nitrificare a amoniului în apa
din râul Bâc

Stația de monitoring Parametrul Valoarea: 2019/2020


r. Bâc - or. Strășeni, aval capacitatea de 0,214/0,206 - medie
autoepurare
Indicele de nitrificare a 4,8/0,9% - foarte mic
amoniului
r.Bâc - mun.Chişinău, capacitatea de Lipsă CCO-Cr / 0,082 –
amonte autoepurare foarte mica
Indicele de nitrificare a 64/4,5% - de la mediu la
amoniului foarte mic
r.Bâc - mun. Chişinău, capacitatea de Lipsă CCO-Cr / 0,136 -
aval (or. Sângera) autoepurare mică
Indicele de nitrificare a 1,6/0,4% - foarte mic
amoniului
r. Bâc - s. Gura Bâcului, capacitatea de 0,3/0,23 - medie
aval autoepurare
Indicele de nitrificare a 2,1/0,86% - foarte mic
amoniului

Articole științifice privind calitatea rîului Bâc, recent publicate (2019 - 2020):

1. SANDU, MARIA; MOŞANU. ELENA; TĂRÎŢĂ, ANATOLIE; LOZAN, RAISA;


GOREACIOC, TATIANA; ŢURCAN, SERGIU. Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă
adiacentă ariilor naturale protejate de stat. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 2019, nr.
3(339), p. 145-152.
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Buletinul%20ASM%202019%20Nr%
203%20(4)_0.pdf

2. Sandu Maria, Tărîţă Anatol, Lozan Raisa, Moşanu Elena. Indicele de


nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru
(Răut, Bâc, Botna). Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1, p. 168-175. ISBN
978-9975-89-160-8.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiintele_Vietii_1_2020.pdf
MINISTERUL МИНИСТЕРСТВО
AGRICULTURII, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
DEZVOLTĂRII REGIONALE РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
ȘI MEDIULUI ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АГЕНTСТВО
AGENȚIA DE MEDIU
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MD-2005 mun.Chişinău, str. Albișoara, 38 Tel. (022) 820-770, E-mail: am@mediu.gov.md, Web: http://mediu.gov.md

Dnei Hițuc Ludmila,


Nr. 17/2/19/2021 din 12 iulie 2021
Stagiar la Asociația Jurnaliștilor de Mediu
La nr. 09/21 din 9 iulie 2021
și Turism Ecoligic

Cu referire la solicitarea cu numărul 09/21 din data de 09.07.2021, privind


monitorizarea calității apelor a r.Bîc pentru perioada anilor 2019-2020, Agenţia de
Mediu vă prezintă anexat informația, disponibilă la momentul actual pentru următoarle
secțiuni de monitorizare:

1. Bîc, or.Strășeni, aval;


2. Bîc - mun.Chişinău, amonte;
3. Bîc - mun.Chişinău, aval (or. Sîngera);
4. Bîc - s. Gura Bîcului, aval

Anexă: 2 file

Cu respect,

Director adjunct Onceanu Ghenadie

Executor: Olga Mihni


Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Tel: 022820795,
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md
E-mail: o_mihni@mediu.gov.md
Calitatea apei rîului Bîc în anul 2019
Valoarea medie
Stația de monitoring Parametru Unitate de măsură
anuală
1. r. Bîc - or. Strășeni, aval Duritate totală Mmoli/l 16,700
0
Temperatura apei C 17,400
Azotat de azot mgN/l 0,680
Azotit de azot mgN/l 0,014
Azot de amoniu mgN/l 13,305
CBO5 mgO2/l 11,760
Colorație grad 50,000
Fosfor total mgP/l 1,182
Materii in suspensii mg/l 19,350
Orto-Fosfați mgP/l 1,069
Oxigen dizolvat mgO2/l 2,085
pH 8,135
Produse petroliere mg/l 0,024
Reziduu fix mg/l 1075,800
Sodiu și Potasiu mg/l 146,500
Sulfați mg/l 50,960
CCO-Cr mgO2/l 54,900
2. r.Bîc - mun.Chişinău, amonte
Fosfor total mgP/l 0,969
Duritate totală Mmoli/l 11,900
Azot de amoniu mgN/l 1,930
Azotat de azot mgN/l 3,780
Azotit de azot mgN/l 0,145
CBO5 mgO2/l 8,060
Sulfați mg/l 11,540
Colorație grad 8,000
0
Temperatura apei C 4,400
Sodiu și Potasiu mg/l 80,900
Reziduu fix mg/l 834,000
pH 7,840
Oxigen dizolvat mgO2/l 8,210
Orto-Fosfați mgP/l 0,783
Materii in suspensii mg/l 6,000
3. r.Bîc - mun.Chişinău, aval (or.
Azotat
Sîngera)
de azot mgN/l 0,760
Materii in suspensii mg/l 66,000
Sodiu și Potasiu mg/l 77,900
Reziduu fix mg/l 780,000
pH 7,650
Oxigen dizolvat mgO2/l 0,740
Orto-Fosfați mgP/l 4,325
Sulfați mg/l 57,460
Fosfor total mgP/l 4,656
Duritate totală Mmoli/l 8,700
Colorație grad 24,000
Azotit de azot mgN/l 0,095
Azot de amoniu mgN/l 46,000
0
Temperatura apei C 11,800
CBO5 mgO2/l 24,760
4. r. Bîc - s. Gura Bîcului, avalSulfați mg/l 65,940
Fosfor total mgP/l 2,198
0
Temperatura apei C 16,000
Sodiu și Potasiu mg/l 74,750
Produse petroliere mg/l 0,080
pH 7,955
Oxigen dizolvat mgO2/l 1,345
Reziduu fix mg/l 653,000
Materii in suspensii mg/l 58,400
Azot de amoniu mgN/l 24,920
Duritate totală Mmoli/l 10,650
Colorație grad 34,000
CCO-Cr mgO2/l 59,800
CBO5 mgO2/l 18,060
Azotit de azot mgN/l 0,019
Azotat de azot mgN/l 0,545
Orto-Fosfați mgP/l 1,730
Calitatea apei rîului Bîc în anul 2020
Unitate de Valoarea medie
Statia de monitoring Parametru
măsură anuală
1. r. Bîc - or. Strășeni, aval CCO-Cr mgO2/l 44,280
Transparenţa mg/l 16,675
Azot de amoniu mgN/l 9,982
Alcalinitate totală mg/l 563,275
Azot mineral mgN/l 10,142
Azotat de azot mgN/l 0,095
CBO5 mgO2/l 9,133
Colorație grad 33,500
Detergenți anionoactivi mg/l 0,067
Duritate totală Mmoli/l 15,588
Fier total mg/l 0,075
Sodiu și Potasiu mg/l 141,125
0
Temperatura apei C 12,650
Azotit de azot mgN/l 0,119
Sulfați mg/l 84,925
Fosfor total mgP/l 2,154
Reziduu fix mg/l 889,377
Produse petroliere mg/l 0,095
pH 8,130
Materii in suspensii mg/l 51,655
Oxigen dizolvat mgO2/l 4,358
Orto-Fosfați mgP/l 1,729
Mineralizarea mg/l 1171,015
2. r.Bîc - mun.Chişinău, amonte Azotat de azot mgN/l 0,057
Duritate totală Mmoli/l 11,620
Detergenți anionoactivi mg/l 0,068
Colorație grad 19,500
CCO-Cr mgO2/l 74,100
Azot de amoniu mgN/l 1,137
Azotit de azot mgN/l 0,075
Fosfor total mgP/l 0,354
Azot mineral mgN/l 1,235
Materii in suspensii mg/l 44,775
CBO5 mgO2/l 6,120
Sodiu și Potasiu mg/l 87,900
Fier total mg/l 0,037
Alcalinitate totală mg/l 465,550
Sulfați mg/l 97,925
Transparenţa mg/l 14,200
Reziduu fix mg/l 688,078
Produse petroliere mg/l 0,089
pH 8,143
Oxigen dizolvat mgO2/l 6,975
Orto-Fosfați mgP/l 0,249
Mineralizarea mg/l 920,853
0
Temperatura apei C 12,800
3. r.Bîc - mun.Chişinău, aval (or. Sîngera)
Mineralizarea mg/l 988,775
Orto-Fosfați mg/l 1,440
Oxigen dizolvat mgO2/l 0,755
pH 7,710
Produse petroliere mg/l 0,163
Reziduu fix mg/l 708,113
Sodiu și Potasiu mg/l 89,150
Materii in suspensii mg/l 129,350
0
Temperatura apei C 17,175
Azotit de azot mgN/l 0,032
Sulfați mg/l 98,138
Fosfor total mg/l 1,745
Fier total mg/l 0,144
Duritate totală Mmoli/l 8,860
Detergenți anionoactivi mg/l 0,514
Colorație grad 27,500
CBO5 mgO2/l 27,768
Azotat de azot mgN/l 0,038
Azot mineral mgN/l 8,566
Azot de amoniu mgN/l 8,514
Alcalinitate totală mg/l 561,325
Transparenţa mg/l 15,875
CCO-Cr mgO2/l 204,240
4. r. Bîc - s. Gura Bîcului, aval Fier total mg/l 0,117
Transparenţa mg/l 9,533
Sulfați mg/l 149,867
Sodiu și Potasiu mg/l 134,500
Reziduu fix mg/l 828,457
Produse petroliere mg/l 0,083
pH 7,810
Oxigen dizolvat mgO2/l 2,107
Orto-Fosfați mgP/l 1,354
Mineralizarea mg/l 1153,657
0
Temperatura apei C 15,133
Fosfor total mgP/l 2,104
Alcalinitate totală mg/l 650,400
Duritate totală Mmoli/l 7,593
Detergenți anionoactivi mg/l 0,322
Colorație grad 35,333
CCO-Cr mgO2/l 69,233
CBO5 mgO2/l 15,890
Azotit de azot mgN/l 0,066
Azotat de azot mgN/l 0,070
Azot mineral mgN/l 8,125
Azot de amoniu mgN/l 8,035
Materii in suspensii mg/l 89,600