Sunteți pe pagina 1din 142
CONSILIUL CONCURENTEIL COBET 110 KOHKYPEHUHH COMPETITION COUNCIL Regublica Molav 1, Chigina bd. Stefan cel Mare si Sit, nr tel: +373 (22) 274 565, 273 443; fox: +373 (22) 270 606; E-mail: offiee@oumpetition md, wow.competition md Nz aPD- 05/F3- din 2 O& 2021 Doamnei Zinaida GRECEANII, Presedintele Parlamentului Republicii Moldova MD-2073, mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 105 Muit stimatié Doamna Presedinte, Prin prezenta, Consiliul Concurenjei, in eonformitate cu Ari, 4 din Hotirarea Parlamentului ar, 29 din 12.03.2021, Vé transmite anexat Raportul de investigatie (varianta confidensialé) asupra cazului inifiat prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurentei, nr. 03 din 19,01.2021 referitorla semnele fncilcarii prevederilor art. 5 gi art. 1] din Legea concurenjei_ nr. 183. din 11.07.2012 de cfitre ,Rompetrol Moldova” SA, ,Lukoil-Moldova” SRL, ,Petrom-Moldova” SRL, ,Bemol Retail” SRL, .Datario” SRL gi ,,Tirex Petrol” SA. in acest sens, menfionim cA prezentul raport de investigatie nu constituie un act administrativ, intrucat in temeiul art. 15 alin, (2) al Codului administrativ, reprezinti 0 operatitne administrativa ce confine conéluziile si propunerile raportorului fn urma finalizariipinvestigatiel, conform art, 59 alin. (1)yal Legii concurenjei nr. 183 din 11.07.2012. Tinem sa atentionim asupra faptului c& raportul de investigatie confine informafié confidengiale cum ar fi: informatii cu caracter personal, secrete comerciale si alte informafii confidentiale, accesul la care urmeazé a fi asigurat in strict conformitate cu legistatia in vigoare. fn alti ordine de idei, Va informim cA in conformitate cu Legea coneurentei nr. 183 din 11.07.2012, procedura de examinare a unui press caz de incfilcare a legislatiei concurentiale, cuprinde RETARIATUL PARLA core Oe oS * OY ol asigurarea dreptului partilor la aparare. Astfel, in temeiul art. 59 din Legea coneurenfei nr, 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurentei a transmis la data de 12.04.2071 raportul de investigatie partilor in vederea asigurarii dreptului de a prezenta observatii asupra circumstanfelor constatate in cadrul investigatiei. Partile, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii raportului de investigatie au dreptul si prezinte observatii asupra acestuia, iar termenul dat poate fi prelungit o singura dat& cu inca cel mult 30 de zile lucratoare de catre ‘Consiliul Concurentei in baza unei cereri intemeiate. De asemenea, in vederea asigurarii dreptului la apdrare, in conformitate cu art. 64 alin, (1) si alin. (2) din Legea coneurentei nr. 183 din 11.07.2012, pértile c&rora le-a fost transmis raportul de investigatie sunt in drept si solicite audieri Avand in vedere cele expusey se menfioneazi ¢& dupa finalizarea investigatiei cazului, in urma prezentirii raportului de investigajie parfilor implicate, examinarii observatiilor partilor asupra raportului de investigatie gi, dupa cag, audierea parjilor implicate, Plenul Consiliului Concurenjei, in conformitate cu art. 65 al Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012, va adoptao decizic, Anexi: Raportul’ de investigafiel asupra cazului inifiat prin Dispozifia Plenulut Consiliulut Concurengei nr. 03 din 19.01.2021 - 4407 file. Cu respect, Marcel RADUCAN Presedinte Lt Descent eof ‘Bx: Gh, Timeiue, comrolor principal de sat Tel 273-443 * Raportul de investigafie confine informatii confiden{iale, iar prelucrarea accstora urmeazi a fi efectuati in conformitate cu legislafia in vigoare. Raportul de investigatic este prezentat la solicitare, iar confimutul acestuia nu poate fi r&spandit public, intrucat, inclusiv, vizeazi 9 investigatie in derulare ‘CONSILIUL CONCURENTEL Raportul de investigatie pe marginea cazului inifiat prin Dispazitia Plerailui Consiliului Concurenfei nr. 03 din 19.01.2021 referitor la semnele inciiledrii prevederilor art. 5 siart. 1] din Legea concurentei nr: 183 din 11.07.2012 de catre ,, Rompetrol Moldova" SA, ,, Lukail-Moldova” SRL, .Petrom-Moldova” SRL, ,, Bemol Retail” SRL, ,,Datario” SRL si ,,Tirex Petrol" SA Mentionam ca prezentul raport de investigatie nu constituie un act administrativ, intrucét in temeiul art. 15 alin. (2) al Codului administrativ, reprezinta o org sfone administrativa ce contine concluziile si propunerile raportorului.in urma finalizirii investigatiei, conform art. 59 alin. (1) al Legii concurenfei nr: 183 din 71:07.2012. 1, Introducere F Plenul Consiliului Concurenfei, in baza motei nr, DAP-18/02 din data de 18.01.2021 referitor Ia situatia existent’ pe piafa produsclor petroli¢re principale si a gazului lichefiat, cu luarea in consideraré a materialelor acumulate pe parcursul examinarii preliminare, a initiat prin Dispozifia mr. 03 din 19.01.2021 investigatia referitor la semnele incdledrii preyederilor art. 5 gi grt. 11 din Legea Concurentei nr. 183 din 11.07.2012 de cditre.,,Rompetrol Moldova” SA, ,Lukoil-Moldova” SRL, ,Petrom- Moldova” SRL, ,.Bemol Retail” SRL, .,Datario” SRL i ,,Tirex Petrol” SA privind modalitatea de stabilire a preturilor la comercializarea produselor petroliere principale sia gazului lichefiat. Ss Obiectul prezenitului raport de investigatie vizeazé activitatea dé comertializare cu aminuntul a produselér petfpliere principale si a gazului lichefiat prin imtermediul lot de alimentare pe ‘teritoriul Republicii Moldova de c&tre intreprinderile »Rompetrol Moldova" SA, ,Lukoil-Moldova” SRL, ,,Petrom-Moldova” SRL, ,,Bemol Retail” SKLsj,Datario” SRL gi ,,Lirex Petrol” SA incepand cu 15.03.2019, cand a intrat in vigoare Metedologia formarii gi aplictirii preturilor la produsele petroliere, aprobatd prin Hotararea Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetic (in continuare - ANRE) tif 50 din 11.03.2019, si pind in prezent, fiind prezente semne de inc’lcare a art, 5 din Legea concurenjei nr. 183 din 11.07.2012. Totodata, referitor la alte aspecte de functionare a piefei, continua investigatia, iar constatarile gi concluziile urmeaza a fi obiect al altor rapoarte de investigatie. ' Marea comercial Vento 2. Cadru legal si informafii in baza carora au fost efectuate constatirile si concluziile din raport - Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piaqa produselor petroliere. - Legea concurentei nr, 183 din 11.07.2012 (in continuare - Legea concurentei). = Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetica. - Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comertul interior. - Hotarérea Guvernului nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea si comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate. + Hotiérea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarex Regulamentului de comercializare cu am&nuntul a produselor petroli - Hotiirirea Parlamentului nr. 334 din 14.12.2018 privind’ “aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentici Nationale pentru Reglementare in Energetica. % Hotirérea Agentiei Nationale pentru Reglementare GEscrgetica 'ae 90 din 11.03.2019 privind aprobarea Metodologiei formarii si aplicirii prefurilor la produsele petroliere (in continuare - Metodologie).. Informatii furnizate de intreprinderile reclamate. Informatii remise de Agenid Nasional pentru Reglementare in Energetica (in continuare ANRE). 2% | - Informatii obfinute Consiliul® Concurenfei in cadrul inspectiilor desfiigurate la sediilé intreprinderilor reclamate. Inregistrarea video si audio’ a sedintei Comisiei Buget si Finante a Parlamentuliii Republicii Moldova. - Proces-verbal de cércetare la fata locultti, referitor la declarafiile lui Feyruz Isayey fri Sedinta din 03.02,2021 - Proces+verbal de cercetare la fata locului, referitor la eomunicatul de presi Petrom, Lukoil, Bemal, Datario, Tirex gi Uniunea importatorilor de produse /pettoliere ,lmportcompetrol™, = Informatiile acumulate in cadrul investigatiei utile de cunoasterea piejci j cunoasterea pictei comercializarii cu ridicata si cu amfnuntul 2 incipalelor produse petroliere si a gazului lichefiat in Republica Moldova, initiaté prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurenei nr 07 din 11.11.2013. B - Decizia Plenului Consiliului Concurentei ar. CEP-02 din 24.01.2019 cu privire la concentrarea economic realizaté prin preluarea controlutui asupra wTirex Pewol" SA de catre ,Estcon Construct" SRL. - _ Informatiile oficiale de pe site-uri gi baze de date: a) SIC ,,Acces Web” b) baza de date SIA ,,Intrare Autorizata” a Serviciului Fiscal de Stat. 3. Pirtile implicate Rechmat: 1, ,Rompetrol Moldova” SA (in continuare - Rompetrol), IDNO 1002600015382, administrator - Zhaparov Askar, asccia{i: adresa juridic&: mun.) Chisingu, bd. Stefan cel Mare nr. 73/1, genul principal de activitate conform CAEM - Comeryul cu ridicata al cambustibililor solizi, lichizi si gezosi si al produselor derivate (G4671) — intreprindere mixt& care activeazd pe piata comercializirii cl ridicata si cu amanuntul a produselor petroliere principale si aygazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 99° stafii de alimentare, titular al Heentelor: - nr. AC 001515 din 18.12.2017, valabilé pan& la 18.12.2022, pentru importul si comercializarea cu ridicata benzinei gi motorinei, - nr. AC 001524 din 02.03.2021, valabild p&n& Ja 01.03.2026, pentru importul si comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat, > ~ nt, AC 001513 din 03.06.2016, valabila pind Ja-03.06,2021, pentru comercializarea cu amanuntul a benzinei si motorinei la statiile de‘alimentare, si -nr. AC 001514 din 03.06. 2016, valabilé pin’ la 03.06.2021, pentru comiercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat la statiile de alimentare. 2, ,Lukeil-Moldova” SRL (in continuare - Lukoil), IDNO 1002600005897, administrator — Isayey Feyrugj-asociati: Litasco SA (Elvetia), adress juridie®; mun, Chisingu, str, Colurima nt. 92, genul principal de activitate conform CAEM ~Comerjul eb aménuntal al carburangilor pentru autovehicule in magazine specializate (G4730) — Inueprindere,cu capital striin care activeazd pe piaja comercializdrii cu ridicata gi cu am&nuntul a Broduselor petroliere principale si a gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 104 statii de alimentare, titular al licentelor: - nr. AG’001239 din 16.08.2017, valabild pani la 16.08.2022, pentru importul si comercializarea cu ridicata a benzinei gi motorinei, -nor, AC 001204 din 29.05.2017, valabilé pana la 29.05.2022, pentru importul si comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat, - nr. AC 001240 din 16.08.2017, valabild pana la 16.08.2022, pentru comercializarea cu amanuntul a benzinei si motorinei la statiile de alimentare, si > Ingormayiile cu privice la numarul de statit sumt actualizate la data de 19.03.2021, potrivit serisorii ANRE nr. 07.0245 din 22.03.2021 (vol. 28 pag. 1-15) 3 - nr. AC 000681 din 01.04.2017, valabila pana la 01.04.2022, pentru comercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat la statiile de alimentare. 3. »Petrom-Moldova” SRL (in continuare - Petrom), IDNO 1002600045798. administrator — Constantinescu Corneliu-Cazan, asociati: OMV Petrol SA (Romania), adresa juridic&: mun. Chisindu, sos, Muncesti nr. 269, genul principal de activitate conform CAEM - Comerful cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (G4730) - intreprindere cu capital strdin care activeazi pe piata comereializarii cu ridicata si cu aménuntul a produselor petroliere principale si a gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 74 statii de alimentare, titular al licenjelor: - nr, AC 001230 din 17.07.2017, valabila pind Ia 17.07.2022, pentru importul si comercializarea cu ridicata a benzinei si motorinei, > -nr, AC 000650 din 06.01.2017, valabilé pana la 06.01.2022, pentru | fnfiportul si comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat, - nr. AC 001222 din 17.07.2017, valabila pana la 17.07.2022, Pentru comercializarea cu aménuntul a benzinei si motorinei la statiile de alimentare, si - nr. AC 000660 din 10.02.2017, valabila pana la 104 02. 2022, pentru comercializarea cu aménuntul a gazului lichefiat la statiile de alimentare, ¢ 4, ,Bemol Retail” SRL (in continuare. - Beitiol), IDNO 1004601004787, administrator — Rafig Aliyev, asociafi: EASEUR*HOLDING BV (Olanda), adresa juridica: mun. Chigindu, str. MoaraRogie nr. 5/1, genul principal de activitate conform CAEM = Comertul cu amanunfil. al carburatifilor pentru autovehicule in magazine specializate (G4730) - intréprindere cu cepital strain care activeara pe pista comercializérii cu amAnuntul a produselor petroliere principale sia gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 40 stati de alimentare, titular al licentelor: -nr, AC 001289 dinOiel2 2017, valabila pana la 01.12.2022, pentru comercializarea cu am4nuntul a benzinei $i motorinei la stajiile de alimentare, si - nr, AC 001305 din 08.03.2018, valabild pina 1a.08.03.2023, pentru comercializarea cu amanuritil a Bazului | lichefiat la stafiile de alimentare. -5. ,Datario” SRL (in continuare - Datario), IDNO 1012600013471, administrator — Bors Andrian, asociati: Bors Andrian (60%), Bors Igor (40%), adresa juridicaé: mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun nr, SSC, genul principal de aetivitate conform CAEM — Comerful cu aminuntul al carburantiler pentru autovehicule in magazine specializate (G4730) - intreprindere care activeazA pe piata comercializarii cu am&nuntul a produselor petroliere principale si a gazului lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 81 stati de alimentare, titular al licengelor: -nr. AC 001363 din 02.04.2019, valabilé pani la 02.04.2024, pentru comercializarea cu amdnuntul a benzinei gi motorinei la statiile de alimentare, si - nr. AC 001386 din 13.06.2019, valabilé pana la 13.06.2024, pentru comercializarea cu amanuntul a gazului lichefiat la stariile de alimentare, 6. ,Tirex Petrol” SA (in continuare - Tirex), IDNO 1003600008: administrator — Alex Ignat, asoc! |, adresa juridicd: mun. Chisiniu, str. Armeneasedi nr. 28, genul principal de aclivitale conform CAEM — Corfu at AANAAUAI Al BaHbirhhfi pestfra autovehicule in magazine specializate (G4730) - intreprindere care activeaz pe piats comercializ4rii cu ridieata si cu aminuntul a produselor petroliere principale si a gazului lichefiat. pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul a 79 stati de alimentare, titular al licentelor: - nr, AC 001487 din 08.07.2017, valabilé pan’ la 08.07.2022, pentru ail i comercializarea cu ridicata a benzinei si motorinei, -nr, AC 001488 din 16.06.2020, valabilé pana la 16.06,2025yopentru ifportel si comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat, -nr. AC 001485 din 08.07.2017, valabiléypiind 1a/08,07.2022, pentru comercializarea cu amanuntul a benzinei si motorinei la statiile de alimentare, si -nr. AC 001486 din 19.08.2017, valabild pind 1a19.08.2022, pentru comervializarea cu aminuntul a gazului lichefiat la statiile de alimentare. 4. Piaja relevant: piafa relevanti ‘a produsului si piafa geografica relevantii Piafa relevanta a produsuliti Modul de functionare a piefet eomercializérii produselor petroliere Piaja produselor petroliere in Republica Moldova este reglementata de un gir de legi gi hotirari de Guvem, institujia responsabil de reglementare fiind ANRE. Legea nr. 461 din'90,07.2001 privind piata produselor petroliere (in continuare Legea nf. 461/2001)fanait. 12 prevede dou& genuri de activitati licentiate pe piafa produselor petidliere, si anume: a) importul gi comercializarea eu ridicata gifsau cu amanuntul a benainei si a motorinei la staziile de alimentare; 4) importul si comercializarea cu ridicata si/sau cu amdnuntul a gazulti lichefiat fa stagiile de alimentare, Nofiunile de comert cu ridicata $i comert cu ama@nuntul sunt descrise la art. 3 din Legea nr, 231 din 23.09.2010 cu privire la comerful interior in felul urmator: - comerful cu ridicata - reprezinté activitate desfiguraté de comercianfii care cumpard produse th scopul revénzdrii acestora céitre alti comercianfi saw utilizatori profesionali (producdtori agricoli, industriasi, prestateri de servicii, mestesugari); iar = comertul cu aménuntul ~ reprezinté activitate desfaiguraté de comercianfii care vind produse direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora (eonsumul 5 final). in context, in partea ce tine de comercializarea cu ridicata a produselor petroliere, Legea nr. 461/201 la art. 25 alin. (1) stipuleazd c& ,,dreptul la comercializare cx ridicata a produselor petroliere il au numai importatorii $i cumpardtorii eu vidicata", iar la alin, (2) al aceluiasi articol instituie cA ,, comercializarea cu ridicata a produselor petraliere se efectueazé in bazd de contract, incheiat in scris, in conformitate cu legislafia in vigoare si cu Regulamentul cu privire la depozitarea si comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizal, a produselor petroliere identificate, aprobat de Guvern.” Conform art. 2 din Legea nr 461/2001, cumparator cu ridicata poate fi agent economic, inclusiv consumator special, care cumpérd praduse petroliere in scopul consumului sau ai revanzdrii”. La acelagi articol se explica si notiunes de ,consumator special”, care reprezinta ..conswmator al edrui mod de asigurare cu praduse petroticre se siabileste si prin acte normative speciale”, in continuare, la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 461/2001 se expun urmatoarele cu privire la achizifionarea produselor petroliere de citre consumatorul special, si anume’ cd, particularitapile achizitiondrii_cu_ridicata a produselor petroliere. pentrit, nevesititile statului sunt stabilite in acte legislative speciale.” Prin urmare, nofiunea de j, consumatorul special” — categorie a cumpartorului cu ridicata, se refera in principiu la institutiile statului, a c&ror asigurare cu produse petroliere se realizeaz4 in baza actelor normative speciale. in continuare, pet. 2 di sulamentill cu privire la depozitarea si comercializarea cu ridicata, prin sistem Hutomatizat, a produselor petrolicre identificate’, prevede urmitoafele: comercializarea cu ridicata a produselar petroliere constituia: a) livrarea prodilselor petroliere cdtre vanzdtorii cul amanuntul si cumparatorii ou ridicata; b) depocitarcé proditselor'petroliere. Totodati,"tonform pet. 3 din Regulamentul mentionat, la fel, se stabileste ci ,comerful cu ridicata a praduselor petroliere se considerd activitatea de comercializare. desfiisurata 1a depozitele de pastrare a produselor petroliere $i cea legata de livrarea produselor petroliere in scopul vénzdrii lor ulferioare consumatorilor sau wtilizdrti acestora in activitatea de producere.” in partea ce fine de comercializarea cu amfnuntul a produselor petroliere, conform art. 26 alin. (1) din Legea 461/2001 ,, vanzdtorit cu amanuntul comercializeaza produse petroliere principale si gaze lichefiate numai la stafiile de alimentare licenfiate inregistrate ca persoane juridice, sau la filialele unor astfel de stafii, in temeiul contractelor de vanzare-cumpdarare cu amdnuntul, in conformitate cw * Regulamentul aprobat prin Hotirires Guvernului ar, 1116 din 22.08 2002 legislafia in vigoare si cu Regulamentul de comercializare cu aménuntul a produselor petroliere aprobat de Guvern”. Precizim c& problema vizati de prezenta investigajie se refcrd anume la modalitatea de stabilire a prefurilor la produsele petroliere prin intermediul stafiilor de alimentare Coroborand cele expuse mai sus, se concluzioneazi ch activitatea de comercializare la stafiile de alimentare a produselor petroliere, in acceptiunea prevederilor instituite de Legea nr. 461/2001 si regulamentele” de punere in aplicare a acesteia, reprezinta forma de comercializare cu amdnuntul, indiferent de. tipul cumpfratorilor (persoane fizice sau juridice, transportatori, producétori agricoli etc.). in Republica Moldova, produsele petroliere de baz utilizate‘drept combustibil pentru motoarele cu ardere intern a autovehiculelor sunt reprezentate de fe plodusel derivate ale petrolului: benzina, motorina gi gazul lichefiat, ‘Dupi cum s-a menfionat mai sus, activitatea de comereializarea cu amAnuntul a benzinei, motorinei si a gazului lichefiat pe teritoriul Republi¢ii Moldova se efectieaz’ doar in baza unor licenfe acordate in acest sens; comercializarea cu amanuntul a benzinei gi motorinei fiind licentiati separat de, activitatea de comercializare cu aménuntul a gazului lichefiat. Totodat, comercializarea cu amanuntul a acestor trei tipuri de produse petroliere se realizeazi numai la stafiile de alimentare licenfiate. Definirea piejei relevante a produsului ia in considerare principalele constrangeri coneurentiale existente pe o piaiSiespectiv _abstitubilitates la ivelul ceterii gi substituibilitatea la nivelul ofertel. Comercializarea eng aa din perspectiva cererit in ceea ce priveste.cererea pentru produsele petrolicre principale si gaz lichefiat, aceasta este reprezentatd de posesorii de autovehicule, fie ei persoane fizice sau juridice. Trebuig, menfiotat cAseel putin intre cele dou’ tipuri de produse petroliere principale, benzina §. ina nu exist& posibilitatea de substituite, deoarece posesorii de autovebicule trebuie'si mtilizeze tipul de carburant corespunziter autovehiculului lor (echipat-cy motor cu aprindere prin scanteie sau motor cu aprindere prin compresie). ‘In cazul gazuhui lichefiat, acesta este folosit doar pe autovehiculele echipate cu motoare cu ardere intemé pe bazi de benzind, deci din punct de vedere a cererii din partea pésesorilor de autovehicule respective aceste douf tipuri de produse petroliere pot fi substituibile fntr-o anumit masura. insa, este important de retinut in acest caz

S-ar putea să vă placă și