Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

DIDACTIC

Data: 24.05.2018
Clasa: a III-a C
Propunător: Pîslaru Daniela
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Ce prieteni necuvântători am ?
Subiectul: ,,Povestea melcului fără casă" , după Adina Popescu
Tipul lecției: Predare-învățare
Competențe generale:Receptarea de mesaje scrise în diverse situații de comunicare

Competențe specifice:
1.1 Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;
1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare familiare;
3.5 Extragerea unor regularități ale limbii pe baza textului citit.
Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției , elevii vor fi capabili :
O1 – să construiască propoziții în care să utilizeze cuvintele nicio / niciun având la
dispoziție cunoștințele acumulate în lecțiile anterioare ; obiectivul se consideră realizat
dacă elevii vor construi minim două propoziții ;
O2 – să citescă corect , fluent și cu intonație având la dispoziție textul ; obiectivul se
consideră realizat dacă elevii citesc corect cel puțin o propoziție;
O3 – să alcătuiască propoziții folosind cuvinte noi identificate având la dispoziție textul
;obiectivul se consideră atins dacă elevii alcătuiesc minim două propoziții corecte ;
O4 – să răspundă corect la întrebări pe baza textului și ilustrației date; obiectivul se
consideră atins dacă elevii răspund la cel puțin două întrebări;
O5–să rezolve corect exercițiile din fișa de lucru pe baza textului studiat și a
cunoștințelor dobândite anterior ; obiectivul se consideră atins dacă elevii rezolvă cel puțin
trei itemi .

Metode și procedee:conversația , exercițiul, lectura explicativă, problematizarea ,


observarea, jocul didactic,
Mijloace și materiale:fișe de lucru, imagini ,caiete , manual.
Forme de organizare:frontal ,individual .
Durata: 50 minute
Resurse umane: 32 elevi
Locul desfășurării activității: sala de clasă.
Bibliografie:
1. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română-clasele a III-a și a

IV-a, București, 2014;


2. Cleopatra Mihăilescu , Tudor Pițilă , Manual pentru clasa a III – a , Editura Arthur

2015 ;
3. Marinela Dinuță , Călătorie prin lumea textelor literare , Editura Elicart 2013;
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr. Etapele lecției Ob. Conținutul științific Strategii didactice Evaluarea

crt. Op. Metode și Mijloace și Forme


de
procedee materiale orga-
nizare

1. Moment - Asigurarea unui climat optim desfășurării lecției. Conversația Tabla,cretă,


organizatoric - Pregătirea materialului necesar desfășurării orei de manual,
1 minut curs. caiete
2 Verificarea temei Se verifică tema cantitativ și calitativ. Conversația caiet Frontală Evaluare
2 minute orală
Reactualizarea 01 Se verifică cunoștințele despre scrierea corectă a
3. cunoștințelor cuvintelor ,, nicio ” și ,, niciun ” prin rezolvarea unui Conversația Frontală Evaluare
5 minute exercițiu sub forma jocului ,,Loteria ”. Se prezintă elevilor Explicația orală
două boluri care conțin bilețele cu numere de la 1 la 32. Exercițiul
Din primul bol elevii vor extrage în mod aleatoriu Joc didactic
bilețelele, iar cel de-al doilea bol va fi utilizat de către
cadrul didactic pentru extragerea a zece bilețele. Elevii
posesori ai numerelor extrase vor alcătui enunțuri care să
conțină cuvintele ,, nicio ‘‘, ,,niciun‘‘ .

4. Captarea atenției Se cere elevilor să privească cu atenție ilustrația din Conversația Imagine Observarea

3 minute manual (care este afișată și la tablă ) și să răspundă la sistematică


întrebări legate de conținutul acesteia . Explicația

Se reamintește elevilor că între text și ilustrația care îl Exercițiul


O4 însoțește există o strânsă legătură și anume aceea că
ilustrația oferă informații despre locul faptelor și despre Problema-
personajele care participă la întâmplare .
tizarea
Elevii vor răspunde la următoarele întrebări :

Unde se petrece acțiunea?

Care sunt elementele care vă sugerează locul acțiunii?

Ce observați la copacul în care se află veverița?

Câte personaje participă la întâmplare și care sunt acestea ?

Se prezintă elevilor un borcan care conține un melc real .


Elevi sunt întrebați dacă își pot da seama care este
personajul principal din textul ce urmează a fi studiat
privind borcanul și ilustrația .

5. Anunțarea temei Se anunță titlul lecției :,,Povestea melcului fără casă" Explicația Tablă Observarea
sistematică
și a obiectivelor după Adina Popescu (Anexa nr. 1 ) și se scrie pe tablă și pe Conversația caiete
1 minut caiete .
Astăzi , la ora de limba și literatura română se va
parcurge un fragment din povestirea ,,Povestea melcului
fără casă" care are ca personaj principal un melc pe nume
Bobiță.

6. Dirijarea învățării Fragmentul din manual face parte din volumul Conversația Manual Fron- Observarea

23 minute ,,Povestea melcului fără casă" scris de Adina Popescu tală sistematică
o autoare de cărți pentru copii .
O2
Se realizează citirea model a noului text de către doi, Caiete
trei elevi .

Se cere elevilor să efectueze citirea în lanț – fiecare Explicația


elev câte un enunț .

Se continuă cu citirea selectivă a unor enunțuri , pe


baza cerințelor :

-enunțuri în care a fost folosit semnul întrebării;


Exercițiul
O2
-enunțuri în care a fost folosit semnul exclamării;
O4
-enunțul care exprimă motivul călătoriei lui Bobiță;
-dialogul între melc și veveriță ;
Conversația
Observarea
-fragmentul care prezintă decizia melcului în urma
sistematică
călătoriei făcute . Minge
O3
Se explică elevilor cuvintele necunoscute și se scriu
pe tablă. Se cere elevilor să alcătuiască oral enunțuri cu
acestea. Explicația

reflex (în text ) = sclipire , strălucire

sidefiu = alb lucios , strălucitor


Frontal
comunitate = grup
Exercițiul
ascensiune = (în text ) urcuș

a cugeta = a gândi , a reflecta

Li se cere elevilor să explice expresiile întâlnite în


text :

reflexe sidefii în lumina soarelui =sclipiri strălucitoare

a sta pe ganduri = a se gândi , a cugeta Exercițiul

Conversația
a trage un pui de somn = a dormi
Jocul
a-și da seama=a fi conștient , a realiza didactic
O3
a baga de seamă= a fi atent , a avea grija , a observa , a
O4
lua aminte
Explicația
Se realizează analiza conținutului textului pe baza
jocului ,,Mingea călătoare ‘‘. Regula jocului este
Exercițiul
următoarea : cadrul didactic va adresa o întrebare (ex.
Care este titlul operei? ) și va înmâna mingea unui elev
care trebuie să răspundă unei întrebări pe baza textului .
Dacă răspunsul va fi corect , elevul care a răspuns va
plasmă
căștiga dreptul de a formula o nouă întrebare și de a
înmâna mingea unui alt coleg la alegere pentru a
răspunde .

După realizarea jocului prezint copiilor câteva


O5 curiozități despre melci (Anexa nr 4), la sfârșitul cărora
vor audia cântecul ,, Melcul supărat ‘‘.
7. Obținerea Conversația Fișa de Indivi Observarea
Se cere elevilor să rezolve o fișă de lucru . (Anexa nr. 2). sistematică
performanței O5 Explicația lucru dual
Se distribuie fișele. Evaluare
8 minute Exercițiul
scrisă
Se verifică exercițiile.
Conversația Fișa de Frontal Observarea
sistematică
8. Realizarea O5 Li se cere elevilor să completeze enunțuri cu informații din Explicația lucru Evaluare
scrisă
feed-back-ului text ( Anexa nr. 3 ): exercițiul
5 minute Melcul din poveste s-a născut fără ..................... .
I se spunea Bobiță pentru ca în fiecare ............... își
oglindea ....................... în bobițele de rouă .
Lui Bobiță îi venea să plângă pentru că frații lui
melci .................... și nu voiau să-l primească în ..................
.
Un melc bătrân , seful acestei comunități , i-a spus că ,
dacă ar avea casă ar ajunge .................... .
Atunci Bobiță a plecat ...................... ca să
găsească ............... .
Cuibul de păsări nu i s-a părut solid pentru că era făcut din
...................... .
Scorbura veveriței i s-a părut .............. , dar ..................
Veverița l-a alungat spunându-i că ............... .
Casa domnului Cârtiță i s-a părut ....................
și ................ Cârtița era amărâtă că nu putea
vedea ...................... , nici , ........................
sau ........................ .
Bobiță a decis să .................... . El gândea că nu poți fi
fericit dacă nu ai .......................... , dacă nu știi
să ......................sau dacă nu poți vedea ...................... .

9. Aprecieri și Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului Conversația


recomandări de desfășurare a lecției. Explicația
2 minute

Anexa nr. 1
Adina Popescu(n. 10 septembrie, 1978 , București ) este o autoare de cărţi pentru copii. Dintre lucrările
sale amintim ,, Doar un zbor în jurul lumii " (1999) , ,, Miriapodul hoinar și alte povești " , ,,Mari povești
românești pe înțelesul celor mici " , ,,Aventurile lui Doxi în benzi desenate " .

Anexa nr. 2

1.Unește cuvintele care au sens asemănător :


făptură a (se) oglindi spinare a(se)cățăra a decide ascensiune

spate a se urca ființă a hotărî a( se) reflecta urcuș

2.Scrie cuvinte cu sens opus :

luminoasă = …………………… a plânge = ……………….. mereu =…………………

îndelung =…………………………. a găsi = ………………. calități =…………………

3.Alege variantele corecte de răspuns (Scrie în casete Da sau Nu ).

a) Dacă Bobiță ar fi avut o casă ar fi fost mulțumit pentru că :

n-ar mai fi râs frații de el ;

ar fi fost apărat de frig și de dușmani;

ar fi fost primit în Marea Comunitate a Melcilor;

ar fi putut ajunge stăpăn peste melcii din livadă .

b) Dacă Bobiță va ajunge seful comunității de melci va fi fericit pentru că :

va fi respectat de ceilalți melci;

va fi stăpân peste toate lucrurile ;

va face numai ce va dori ;

va fi iubit de frații săi ;


i se va respecta părerea .

c) Domnul Cârtiță l-a primit bucuros pe Bobiță în casa lui , pentru că :

era prietenos din fire ;

trăia singur de multă vreme ;

voia să-i treacă cineva pragul ;

era încântat de casa lui ;

voia să-și împartă bucuria cu cineva .

Ați observat că , în text ,, necuvântătoarelor " li se atribuie însușiri omenești (calități și defecte ). Alege din lista prezentată în
paranteză însușirile care se potrivesc fiecărui personaj .

( Melcul Bobiță Veverița Cârtița n


ai v

(ă) , violent , zgârcit , primitor , necăjit , fără casă , acuză pe nedrept , fără vedere , precaut , fără dragoste , neprietenos,
hotărât , perseverent , credul )

Anexa nr . 3
Completează enunțurile cu informații din text :
Melcul din poveste s-a născut........................................... .
I se spunea Bobiță pentru ca în fiecare ............... ......... își oglindea ....................... în bobițele de rouă .
Lui Bobiță îi venea să plângă pentru că frații lui melci .................... și nu voiau să-l primească în .................. .
Un melc bătrân , șeful acestei comunități , i-a spus că , dacă ar avea casă ar ajunge .................... .
Atunci Bobiță a plecat ...................... ca să găsească ............................ .
Cuibul de păsări nu i s-a părut solid pentru că era făcut din ...................... .
Scorbura veveriței i s-a părut .............. , dar .................. Veverița l-a alungat spunându-i că ............... .
Casa domnului Cârtiță i s-a părut .................... și ................ Cârtița era amărâtă că nu putea vedea ...................... ,
nici , ........................ sau ........................ .
Bobiță a decis să .................... . El gândea că nu poți fi fericit dacă nu ai .......................... , dacă nu știi
să ..................................sau dacă nu poți vedea ............................. .
Anexa nr. 4

Ştiaţi că ...
un melc poate să doarmă fără întrerupere timp de 3 ani ?

melcul este cea mai tăcută și mai singuratică ființă ?

nu are organ auditiv ?

poate îndura geruri de până la -100 de grade ?


deși viteza lui de deplasare este foarte mică , melcul nu este cea mai înceată ființă de pe lume , aceasta este steaua de
mare ?