Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA 11.XII. 2019


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL BOLDESTI-SCAENI
Clasa: a III-a B
PROPUNĂTOR: PROFESOR INVATAMANT PRIMAR POSESCU TATIANA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Iarna
Subiectul: “Iarna” de Nicolae Labiş
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Durata: 45’
Scopul lecţiei: - Dezvoltarea capacitatii de muncă intelectuală cu textul literar
1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiar
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
Obiective operaţionale:
O.C.1 să citească corect, coerent, conştient şi expresiv textul literar;
O.C.2 să identifice elemente de bază ale organizarii textului literar;
O.C.3 să identifice cuvintele şi expresiile noi din text;
O.C.4 să utilizeze creativ elementele de vocabular însuşite;
O.C.5 să răspundă la întrebările legate de conţinutul textului;
O.C.6 să evidenţieze tablourile din poezie printr- un plan de idei;
O.C.7 – să compună din imagini decupate momentele surprinse în fiecare strofă.
Strategia didactica:
a) Resurse procedurale (metode didactice): lectura explicativă, învăţarea prin
descoperire, exerciţiul, explicaţia, lucrul cu manualul, exemplificarea, observaţia, Ciorchinele
Puzzel
b) Resurse materiale: fise de lucru, video proiector, text audio.
c) Resurse temporale : 45 min.
d) Resurse umane: 26 elevi
Forme de realizare: frontală; individuală; pe grupe.
Forme si strategii de evaluare: evaluare orală si scrisă, evaluare reciprocă, observare
sistematică, aprecieri verbale.
Bibliografie:
 Să dezlegăm tainele textelor literare,autor Carmen Iordăchescu, Editura Carminis;Piteşti 2002;
,, Predarea interactivă centrată pe elev”, Modul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice
– Bucuresti ,2005;suport de curs PIR;
 ,, Evaluarea continuă la clasă”, Modul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice –
Bucuresti,2005;suport de curs PIR;
 ,, Adaptarea curriculum –ului la contextul rural”, Modul de dezvoltare profesională a
cadrelor didactice – Bucuresti 2005;suport de curs PIR
 Ioan Şerdean– „Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar” , Editura
CORINT, Bucureşti,2005

 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu– „Limba şi literatura română”- manual pentru clasa a
III-a, Editura ARAMIS, Bucureşti,2005
Strategii didactice
Momentele Conţinutul lecţiei
lecţiei Evaluare

Metode şi Mijloace Forme de


procedee organizare

1. Momentul  Se asigură condiţiile optime pentru buna Conversaţia Frontal


organizatoric desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea
materialului didactic şi stabilirea liniştii.
Conversaţia Frontal Evaluare
2. Verificarea  Se verifică calitativ tema prin citirea orală de către orală
temei elevi, se fac aprecieri , se corectează eventualele greşeli.
Conversaţia
3. Captarea  Se vor purta discuţii despre sosirea iernii. În ce
atenţiei anotimp suntem? (Iarna) Foaie tip Frontal
Metoda Observare
 Captarea atenţiei se va realiza prin metoda poster
didactică “Ciorchinele”. (Anexa 1) “Ciorchinele” Individual sistematică
Markere
Pe tablă există o foaie de tip poster pe care este
scris cuvântul “Iarna”. Copiii vor scrie folosind un singur Explicaţie
cuvânt ce reprezintă iarna pentru ei .
4. Anunţarea Tabla
temei şi a  Se anunţă titlul lecţiei ( “Iarna” de Nicolae Labiş) Explicaţia Frontal Observarea
Caietele
obiectivelor şi obiectivele în manieră accesibilă copiilor. sistematică
Conversaţia
 Se scrie titlul pe tablă şi în caiete. elevilor
Ustensile
de scris
5. Dirijarea  Date despre autor Conversaţia Frontal Observarea
învăţării Se prezintă portretul lui Nicolae Labiş şi câteva date PowerPoint sistematică
bibliografice (Anexa 2).
Se va asculta recitarea poeziei, urmărind imaginile
aferente la videoproiector. Elevii vor fi solicitaţi să spună
ce impresie a făcut asupra lor citirea poeziei, dacă le-a
plăcut şi de ce, dacă au observat în viaţă un astfel de
tablou. Manual Evaluare
Asezarea textului in pagina cartii Frontal orală
Se vor sesiza elementele de organizare a textului în
pagină in cadrul unei conversatii dirijate: intuirea
imaginii, identificarea titlului poeziei şi a autorului, Individual
identificarea strofelor, a versurilor.
*Ce observam in imagine?
*Care este titlul poeziei?
*Cine este autorul?
*Ce este o poezie?
* Cate strofe are poezia?
*Cate versuri sunt intr-o strofa?
Autorii manualului au considerat că nu toţi veţi
putea învăţa poezia în întregime şi de aceea noi o vom Lectura
studia astăzi atât cât este în manual urmând ca ultima explicativă
strofă să o învăţăm la ora de lectură suplimentară.
Prezint volumul in care se afla poezia. Activitatea cu
Lectura model a textului literar manualul
Se citeşte integral poezia. Se stabileşte tematica Explicaţia
abordată de poezie. (iarna).
 Lectura explicativă a textului literar Conversaţia Verificarea
Identificarea cuvintelor si expresiilor noi corectitudinii
Se vor identifica şi explica cuvintele noi, introducându- citirii
Tabla
le în enunţuri proprii (cuvintele noi vor scrise pe caietele
elevilor). Caietele
hazliu=vesel,amuzant Observarea
elevilor
zdreaptana=zgarie sistematică
nutret=hrana pentru animale Ustensile
promoroaca=picaturi inghetate de apa . de scris
Exersarea actului citirii: Evaluare
Se citeste poezia abordand mai multe modalitati: orală
citirea în lanţ, citirea stafeta, citirea selectiva.
Se citeşte, pe rând, câte o strofă a poeziei (citire în lanţ)
adaptând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. (Se
explica semnele de punctuaţie).
Decodarea textului: Se discută poezia pe bază de
întrebări:
1. Despre ce anotimp vorbeşte poetul? ( … iarna).
2. Cum este întâmpinată iarna? (… cu veselie).
3. Cu ce sunt incarcati pomii?Dar satele?
4. Cine trece in goana? 5.Cine se zaresc la eamuri?
5. Ce miros se simte prin odai?
6. Cine zgarie la usa?
7. De ce iese tata din casa?
8. Cum se intoarce tata? Conversaţia
Se va prezenta o planşă cu expresiile frumoase din text, Fişe de Evaluare
al căror înţeles va fi determinat cu ajutorul exerciţiilor de lucru scrisă
tipul “Alege varianta corectă!” (Anexa 3) Exercitiul
Conversaţia generalizatoare- Adresez elevilor
întrebări în legătură cu conţinutul poeziei citite.
Se elaborează planul de idei al textului:
1.Natura doarme sub zăpadă.
2.Copii privesc la doamna iarnă.
3.În casă e plăcut.
4.Afară, în ger, tata are grija animalelor.
După analiză, poezia se reciteşte de câteva ori în
întregime.
Reîntregirea conţinutului de idei:se realizează
lectura integrală a textului.
Se concluzionează că acest tablou de iarnă,
prezentat de poet demonstrează că vizita făcută naturii şi
satelor de către Doamna Iarnă nu întrerupe desfăşurarea
vieţii de zi cu zi.

Elevii vor lucra individual Scheletul de recenzie Conversaţia Imagini Frontal


6. Asigurarea (Anexa 4) care Observarea
retenţiei şi a Copiii împărţiţi pe grupe vor trebui să formeze poezia Explicaţie descriu sistematică
transferului din imagini. Ei vor avea pe bănci imagini care reflectă acţiunea
acţiunea din mai multe strofe, dar va trebui sa le lipească din poezie Colectiv Evaluare
Exerciţiul
doar pe cele care reprezintă strofa cerută. Lipici orală
După realizarea acestui puzzel, reprezentantul fiecărei
grupe va prezenta strofa pe care a avut-o de format din Metoda
imagini. (Anexa 5). “Puzzel”

7. Tema pentru Se solicită elevilor să-şi noteze tema pentru acasă Conversaţia Caietele Frontal Observarea
acasa elevilor sistematică

8. Aprecieri finale Se va face aprecieri asupra activităţii elevilor Conversaţia Frontal Observarea
sistematică
ANEXA 1

iARNA
ANEXA 2

Biografie Nicolae Labiş

1935 - la 2 decembrie se naşte, în familia învăţătorilor Eugen şi Profira Labiş, din satul Mălini - Poiana
Mărului, judeţul Baia.Fiu de învăţători (Eugen şi Ana-Profira), Nicolae Labiş învaţă să citească pe la 5 ani, de la
elevii mamei sale. Între primele lecturi ale sale se numără "Capra cu trei iezi" a lui Ion Creangă.
1942 - începe cursurile şcolii primare din satul natal, învăţătoare fiindu-i chiar mama sa; A urmat
Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni între anii 1947 - 1951, perioadă în care scrie versuri, iar la sfârșitul lui 1950,
participă la o consfătuire a tinerilor scriitori din Moldova, în calitate de secretar al cenaclului literar din  Fălticeni ,
care are loc la Iași, unde se remarcă după ce recită poezia Fii dârz și luptă, Nicolae!
În mai 1951 a obținut premiul întâi, la Olimpiada națională de limba română care a avut loc laBucurești,
iar cu această ocazie câștigă admirația redactorilor revistei Viața Românească, care-i publică poezia Gazeta de
stradă .
În ianuarie 1952, s- a transferat la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Iași, unde a devenit conducătorul
cenaclului literar,iar la data de 15 septembrie 1952, Labiș a început să urmeze cursurile de la Școala de Literatură
și Critică Literară „Mihai Eminescu” din București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail Sadoveanu,Tudor Vianu.
 În anul 1956 participă la o conferință pe țară a tinerilor scriitori, publică două volume,Puiul de
cerb și Primele iubiri, și pregătește pentru tipar cel de-al treilea volum, Lupta cu inerția, care-i va fi publicat
postum în anul 1958.
În noaptea de 9 decembrie 1956, la scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Labiș, a fost
victima unui grav accident de tramvai.
ANEXA 3

Expresiile frumoase
din poezia “Iarna” de Nicolae Labiş

Alege varianta corectă:


“moi podoabe” sugerează:
a) ornamente pufoase de omăt
b) bijuterii fragile
c) fulgi zglobii de zăpadă

“doamna iarnă” exprimă:


a) respectul poetului faţă de anotimp
b) imaginea de prinţesă a iernii
c) vârsta înaintată a personajului

“fum cald şi amărui” sugerează:


a) căldura vetrei
b) viscolul făcea ca soba să scoată fum
c) fumul scos de pâinea arsă

“caleşti de vijelii” sugerează:


a) vântul puternic
b) viscolul iernii
c) zăpada spulberată de caleaşcă
ANEXA 5
Poezia “Iarna” de Nicolae Labiş
formată din imagini

Strofa 1 Strofa 2

Strofa 3 Strofa 4

ANEXA 5

Numele................................ Data...................................
Iarna

de Nicolae Labis

-schelet de recenzie-

●Exprimă într-o propoziţie(enunţ ) despre ce este vorba în textul citit.

●Alege o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul textului):

●Rezumă, într-un cuvânt, esenţa textului :

●Alege “culoarea sentimentală” a textului. Argumentează:

●Completează propoziţia: “Din acest text am învăţat că”:

●Găseşte un simbol (grafic) pentru textul în cauză. DESEN

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ


*Alege cuvinte cu acelaşi sens pentru:

caleaşcă- …………

hazliu- …………….

furaj- ………………

odaie- ……………..

promoroacă- .............
chiciură,cameră, nutreț, nostim, trăsură,

*Formează perechile de cuvinte cu sens opus:

în goană cald

rece negru

a pune încet

alb a lua