Sunteți pe pagina 1din 2
CONSI COBE" COMPETITION COUNCIL epubiica Moldova, MD-2001, Chapata i. Stefan el Mare yi Sst 7271 1; fe 2973 (23) 270 606. mall alienate, wien. " a GRECE ANTI, Presedintele Parlamentului Republicii Moldova ‘MDD-2073, mur, Chisinau, be. Stefan cel Mare si Sfant, 105 Mult stimata Doan Presedinte, cu Art, 4 din Hotdrarea Parlamentului nr. 29 din 12.03.2021, Va transmite anexat Raportul de investizatie (varianta confidentiald) asupra cazului initiet prin Dispozitia Prin prezenta, Consiliul Concurenjei, in confo )21 referitor la semne! Plenului Consiliului Concurenjei nr. 03 din 19.01 fncéledrii prevederilor art, 5 gi art: 11 din Legea concurenjei nr. 183 din 71.07.2012 de catre Rompetrol Moldova” SA, ,Lukoil-Moldova” SRL, ,Petrom-Moldova” SRL, ,Bemol Reta’ * SRL, ,Datario” SRL si ,lirex Petre SA entul raport de investigatie nu constituie fn acest sens, mentionam cA pre (2) al Codului administrativ, um act administrativ, intrucat in temeiul art, 15 alin, feprezinta 0 operafiune administrative ce confine concluziile i propunenle (Q) al Le raportorului in urma finalizirii investigatiei, conform art 2012 concurentei nr. 183 din 11.07. ‘Tinem sd atentioniim asupra faptului cf raportul de investigajie confine informuilt confidentiale cum sr fi informatii ew caracter personal, secrete DD \cmorstate si alte informatii confidentiale, accesul ta care urmeazi a fi verge in strict conformitate cu legislatie in vigoare. fh alte ordine de idel, Va informim ch in conformitate cu Legea SCHETARIATOL PARLAMENTULOT ePURLICN WOLpOYE pone bee AB OF ack eng cen Slee: ee che de tnosleare a legislafici concurenfiale, cuprinde a a Gee =" ' ' ca z \ A ppeurented ae, 183 din 11.07/2012, procedura de examinare a unui presupus — Conform prevederilor art, 72 alin. (5) din Legea concurenfei, in funefie de durati, faptele se impart in 3 categorii: fapte de seurté duraté (mai putin de un an) sau cu Sonsumare instantanee: factor 1; fapte de durata medie (de Ja un an la inci ani): factor 1,2; si fapte de lunga durata (peste cinci ani): factor 1,4. Respectiy, nivelu! de baza al amenzii sé obtine prin inmulfirea procentului determinat fn functie de gradul de ‘Sravitate cu factorul aferent duratei incdlcarii. Avand in vedere constatirile descrise in Capitolul 4, conform c&rora faptele anticoncurentiale realizate de Rompetrol, Lukoil, Petrom, Datario, Bemol gi Tirex la fomercializarea produselor petroliere principale si a gazului lichefiat prin intermediu! Stafiilor de-alimentare s-au realizat in perioada 15 05.2019-18.01.2021, factorul aferent duratei incalcarii se determina ea fiind de durata medie: - factor 1,2, 7 Coneluzii si propuneri in urma finalizarii investigatici, inclusiv consecintele juridice Reiesind din constatirile expuse mai sus, in temeiul art, 39 glart. 41 al Legii Soncurenfei nr, 183/2012, se propune Plenului Consifiului Concurentei, prin emiterea unei decizii, de: 1. A constata incalearea prevederilor art. 5 alin. (1) si (3) lit. a) si art. 7 alin. (1) Tit. a) din Legea concurentej nr, 183/2012 de catre intreprinderile »Rompetrol Moldova” SA, »Lukoil-Moldova” SRL, ,Petrom-Moldova” SRL, ,,.Bemol Retail” SRL, »Datario” SRL si ,.Tirex Petrol"* SA,prin participarea la un acord/ Practica concertata ce a fost indreptata Spre stabilirea/fixarea directs sau indirect a preturilor de Vanzare si a altor conditii de Tanzactionare cAtre terti la produsele petroliere principale sila gaz lichefiat pe teritoriul Republicii Moldova, in perioada 15,05,2019-1 8.01.2021, 2. A aplica dntreprinderilor »Rompetrol Moldova” SA, ,,Lukoil-Moldova” SRL, »,Petrom-Moldova” SRL, »Bemal Retail” SRL, »Datario” SRL si ,,Tirex Petrol” SA o amenda pentnt ineaicarea prevederilor art 9 alin. (1) si @) lit, a) din Legea ec 2% pani la 4% din cifta totalé de afaceri + factor de durata 1,2, cu luarea in Considerare a A remite raportul de investigatie Agentiei Nationale pentru Reglementare ‘in Energetica, in Calitate de organ de Teglementare pe Piata produselor Petroliere, pentr _ pregentarea punctului de vedere. a 4. A remite Faportul de investigate Parlamentului Republicii Moldova, in tate cu prevedtile art. 4 din Hotararea Parlamentului Republicii Moldova nr 12.03.2021 priving tezultatul audierilor cu Privire Ja cresterea preturilor Ja femite raportul de investigatic Consiliului Suprem de Securitate, { i CSS nr 01-02-02 din 26.02.2021 ou privire la »Cresterea = petroliere si impactul Acestora asupra se, curitatii economice a 139