Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL

SANATAIII, MUNCII $I OF HEAL , LABOUR AND


PROTECTIEI SOCIALE SOCIAL PR N OF'THE
AI, REPUBLICII MOLDOVA REPUBLIC F'MOLDOVA

D ISPOZITIE
mun. Chigindu

,,--.14-"-i!,li"-2021 nr. 538 - d

Cu privire la distribuirea vaccinurilor


anti- COVID-19 "Johnson&Johnson's Janssen"

In scopul intensificdrii
procesului
reducerii morbiditdlii provocate de COV
timp util a vaccinurilor sigure qi eficier
prevederile Legii ocrotirii sdndtdlii nr. 4IIll995, Legii cu p{ivire la supravegherea
sdndtSlii publice nr. 1012009, Ordinul Ministerului Sdndtdlii, Muncii qi Protecliei
Sociale ,,Cu privire la implementareaPlanului nalional de i\trtnizare anti-COVID-
19" nr.93 din 05 februaie 2021 9i in temeiul Regulamentului privind organizatea Ei
funclionarea Ministerului Sdnetelii, Muncii qi Protecliei Sociale, aprobat prin
Hot5rirea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017.

DISPUN:

1. A aproba distribuirea lotului de vaccin anti-COVID-1g carfiitate de 151,.200

doze de vaccin Johrrson&Johnson's Janssen conform anex


2. Dl Vasile Guqtiuc, director interimar al Ageniiei Nafionale Sdndtate Public6,
va asisura eliberarea dozelor de vaccin anti-COVID-19, prin intermediul CSP
teritoriale pentru repartizarca gi distribuirea lui cu lanfului frig pe tot
parcursul transportdrii ;
a
J. Vaccinul Johnson&Johnson's Janssen cu nr. lotului 206C2 A este valabil plnd h
data de 18.11 .202I (inclusiv);
4, Din momentul desigilSrii flaconului (prima perforare cu acuf) pdnd la administrare,
flaconul poate fi pdstrat pentru o perioadd maximd de 6 ore ll temperatura de (+2"C
- +8"C) sau pe o perioadd de maxim 3 ore la temper ura db +25oC;
5. inLainte de administrarea unei doze de vaccin, se amestepb cu grijd confinutul
flaconului multidozd prin rotirea uEoar6, inpozilie verticald,, ii-o
timp de 10 secunde;
6. in conformitate cu Ordinul MSMPS nr
rapofiate toate Evenimentele adverse p
cele care nu se regbsesc in prospectul vaccinului;
7. Conducdtorii instituliilor medico- s an ilar e, vor asi gura :
1) receplionarea vaccinului anti-COVID-19 de la CSP teritoriale;
2) administrarea a unei singure
,,Johnson&Johnson' s Janssen" ;
3) introducerea tuturor persoanelor vac
RVC19;
4) eliberarea certificatului de vaccinare
o singurd dozd;
5) corectitudinea organizdrti sesiunilor de vaccinarp, inclusiv controlul
manipuldrii lanlului frig, administrdrii qi monito rizdtii;
8. Controlul executdrii prezentei dispozilii se atribuie Direcfiei politici in domeniul
shndt6{ii publice, Direcliei politici in domeniul asistenlei m{dicale primare, urgente
sl comunltare.

Secretar de Stat
l enis CERNELEA
Anexa nr.l la DisPozifia MSMPS
Nr.-538-d-din-14.07.2021

Repartifia vaccinurilor anti-COVID-19 Johnson&Johnson Janssen

Doze Flacoane Vaccin


Teritroii
2900 580
1 Edinet
2700 540
2 Briceni
500 300
J Donduseni 1

A -)cnita 1 850 370


8950 1790
A CSP Edinet
5300 1060
5 BAlti
2150 430
6 3lodeni
3050 610
7 Fdlesti
2400 480
8 Riscani
o iinserei 3200 640
r6100 3220
B CSP BTIti
3600 720
l0 Soroca
630
il Drochia 3 150

3250 650
t2 Floresti
10000 2000
C CSP Soroca
4200 840
IJ Jngheni
2800 560
t4 .-alarasl
2200 440
t5 Nisporeni
CSP Unsheni 9200 1840
D
6 Chisiniu 36550 7310
,7
4000 800
Ialoveni
3300 660
8 Strdseni
q 2700 540
Criuleni
1450 290
20 Dubdsari
48000 9600
E CSP Chisiniu
Crhei 4700 940
21
t7 50 350
22 Rezina
2250 450
ZJ llelenesti
.iolddnesti I 500 300
24
10200 2040
F CSP Orhei
4150 830
25 F{incesti
I 100 220
26 Basarabeasca
2200 440
27 Simislia
I 850 370
28 Leova
9300 1860
G L-SP Hincesti
lirrseni 3 150 630
29
3900 780
30 Anenii Noi
2400 480
3l Stefan Voda
9450 1890
H CSP Ciuseni
4300 860
32 ilahul
2000 400
33 lantemir
15 50 310
34 faraclia
7850 1570
I CSP Cahul
2700 540
35 -omral
2450 490
36 Ceadir-Lunsa
900 180
31 Vulcdnesti
CSP Comrat 6050 l2l0
J
500 100
J MA
600 120
K MAI
400 80
L Ministerul Justitiei (ANP)
15000 3000
M Raioanele din stinga Nistrului
151200 30240
Total
Anexa ru.2 la DisPozitia MSMPS
Nr. 538-d din 14.0'7 .2021

vaccinurilor anti-COVID-19 Joh rson&Johnson's


{r.de Recomandarea pentru CSP teritoriale de repartifia
Primard
Teritoriu Janssen pentru lnstituliile de Asistenld Medicald Numdrul de doze
rrd,
460
Anenii Noi IMSP Centrul de Sdndtate Merenr 270
Anenii Noi MSP Centrul de Sq!!!g!e i;tleegga r120
Anenii Noi 450
4 Anenii Noi 160
Anenii Noi IMSP Cgntrul Oe Sanalare rrorsru 50
AneniiNoi 150
,7
Anenii Noi 220
Arenii Noi IMSP Centru 270
Anenii Noi IMSP Centru - 750
Anenii Noi 550
Basarabeasca 220
Basarabeasca 200
Basarabeasca IMSP Centrul de Sanatate 130
lasarabeasca 400
Briceni IMSP Centru 510
Briceni IMSP Centru 00
Briceni Cabinerul Individual al Medicului de hamlW 280
Briceni 140
Briceni CS Grimancautt 270
20 Briceut 300
2l lahul 150
22 lahul 100
ZJ lahul 1300
24 lahul MSP Centru I rie :tiirrilale Uanul 200
25 lahul IMSP Uentru 270
26 lahul IMSP Centru 250
2'l lahul IMSP Centru L de Sdndtate Gavanoasa t20
2E Cahul 150
29 lahul 260
30 lahul 280
31 lahul IMSP Centru 440
32 lahul IMSP Centru 110
33 labul IMSP Centru 370
34 lahul IMSP Centru 900.00
35 Cantemir IMSP Centru 170
36 Cantemtr 330
JI Cantemir IMSP Centru 200
38 Cantemtr IMSP Centru 400
39 lantemir IMSP Uentru 260
40 Cdldrasi IMSP Centru 210
4T Cdldrasr IMSP Centru de Sanatate IJra 320
42 uala rasl IMSI'Centru de Sanatale Jlpotelrr_- 240
43 Cdldtagi MJ]] Uenml . og Dallatalg ruJurlelrr 50
44 Cdldrasi IMSP Centru rle liinilate Ualafasl _ 150
45 )bldrast IMSP Uentru de Sanalalg Yaluilrvl - 150
46 Cdldraqi IMSP Centru 220
47 CdlSrasi 00
48 Cdl6rast 140
49 ldulient 1250
50 liuseni 160
51 CXrrseni 220
52 C[ur;ent 420
53 l[useni 420
54 Cdur;eni 150
55 Cduseni 90
56 C[usent i76fi\il7if[ffi;- 100
57 idurienl 3abinetul .lnd lvldual al lvreo 200
58 leadir-Lunsa IMSP Centru de Sdn[tate l omat 1 600
59 Ceadir-Lunga IMSP Centr! de Sandtate Ceadir J-""g. 270
6C Ceadir-Lunga IMSP Centru de Sdndtate Cazacl
iq
':-- 380
61 Jeadir-Lunga IMSP Centru d9 Sanalare uOPUsav t20
62 Cirnislia IMSP Centru I de $dndtate JSvgttr- .. ., 350
63 irmtslla IMSP Centru ATOI,]F,"
100

64 nislia Cabmetul mc lvloual al lvrsglvuJLll uv fqu I'2OU


,lml$l 00
65 la -.:.-------d;;fi iTii;;Fi;-NA.,
lirnislia llculu 00
6( Vtr.TA"
lirrislia llcul 00
67
68 lirnislia
la
Ie!Il-qe{s!!rE-"
labinetul fndividual al Medlculul
#+##fi;--_- 70
350
0
74 Comrat MSP Centrul de Sdn6tate Lloc-M aidan 600
75 Comrat t370
76 Criuleni 100
77 -ilulenl 410
78 lriulen 170
10 lriulen 130
80 lriulen 220
81 lriulen SRL Privamed 300
82 lriuleni MSP Centrul de Sdndtate Hrugova 000
1

83 londuseni ni SP Centrut d" Sdn!!q!g !e1i!ggL- 500


84 JonduSenl 180
8J )rochia 200
8( Drochia 1300
87 Drochia 100
88 Drochia SRL Vladeliza .
-. . 00
89 Droohia MSP Centrut de sa!e!4!e r:IElIg!!-- 60
---.-----1------
9C Drocbia 30
91 lrochia 270
92 Droohia 20
93 Drochia 110
94 Droc;hia 220
95 Droohia 110
9( Dror;hia IMSP Centrut de Sdndtate Maramonovca l5u
9 Droohia I 300
9i Dubdsart 150
9t Dubdsart tMJr uentnll 300
0( Edinet lr/sP Ccrrlflrl de Sinhlate UuDclnI 2600
0 EdlneI IMSP Centrul de SdnAtate bdlnel 260
0t Fdlesti rN/qI] aanrnrl de Stnitale llocsa
I3s0
03 Felesti LN.4S P L'entrur de sanaraI9lS!!!.! 200
04 Fdlesti 220
05 Fdlesti 240
06 Fdle$ti IMS-P Uentrul oe Janalarc 450
0 F dlesti MSl'] Centrul de $anatate tvlaranoolil
r--,-,^
JJU
=:'-'a----1--1-
0i Fdleqtt 165 0
09 Flore$l 330
Rloresti MSf Lentrul oe Janaraw 200
llorr:qti 50
2 lloresti 160
iloresti 260
4 llorestt 300
ilorestr 800
6 3lodeni 20
7 lilodeni 70
8 3lodeni 100
l19 L-lodeni 70
20 Slodeni 20
Slodeni '70
22 Slodeni 30
23 rloOenl 70
24 Slodeni IMSP Uenuul t00
:Iince$t 360
26 :Itncest 200
7 {incest 200
28 lincest 2400
29 lincest IMSP Centtul de Janalate r1!4!!!l!- 240
30 Jincest 300
{incest 0
Iincest vl\mD t, 00
3 Jlncestr ffiff 100
100
F,iDA
alovel] 200
36 alovetr 220
laloven 250
38 laloven 310
39 Ialoven 500
(Ialoveni) r200
4C Ialoven
Ialoven 60
42 Ialoven 100
dg iamlllc,,rLDQv^ !!!
43 Ialolrent 360
44 Ialovenl - 200
Ialovent IMSP Centrul de Sinatate 5.use$tt iNoi --- 300
alovent IMSP Centrul de Sdndtate Vlstent 100
t50
I Leova 50
52 Leova 300
Leova MS]] Uentrul oe s300
t4 mun.tJal I 850
500
mun,Chi$indu
5 ,S. Centrul Cons 150
t- 1000
6 mun,Chisindu
Jniversitdtii de Stat de M' :dicind $i Farmacl'
7 mun.Chisindu 600
8 nun.Chisindu 450
59 nun.ChisinAu IM$f o9 DL4I , 150
60 nun.Chisindu MSP Centrul de Sb irdtate Colonila 400
nun.Chisindu MSP Centrul de Sd fldtate StAucr '10
OL nun Chisin[u IMSP Centrul de Sb rdt"te B"att 600
63 nun,Chisindu I 000
64 nun.Chisindu
. LUX IJ1\U 250
i9u
65 nun.Chigindu
oo nun.Chi$indu
-|- 300
200
nun Chisindu 3500
68 nun.Chisindu 5500
69 nun.Chiginbu 100
70 nun.Chisindu SRL GLORIAMED 140
mun.Chisin[u IMSP Centrul de Sdndtate Vatra - 350
72 rnun,Chisindu IMSP C 200
73 mun,Chi$indu MSP C entrul $_Sanatat" antotgntct 4400
4 mun,Chisindu IMSP Asocial 4400
5 mun,Chisindu IMSP A socla 340
7( mun,Chi$jnltt IMSP C 6s00
77 nun Chisindu 300
t mun.Chisindu ,,SINIJB1UTJAN'' JT(r 400
'7t mun.Chisindu 500
8( nun Chisindu 900
mun.Chisindu 300
82 mun.Chisindu 500
mun,Chi$indu Cllnlca og lvleololna 250
84 mun,Chi$in[u 300
85 nun.Chisindu SRL,,Pro Sano" 400
86 nun.Chisindu 350
87 un.Chisindu lrnlca (51 Hantelelmo!2lllrggljlgl3 400
E8 nun,uhlslnau MSJ-Dj t a-lilC I i n ic al M in i s terul u i s 5 n ata 2200
89 sDorenl 200
9l cnlIa 00
191 cn ta IMSP Centtul de Sdndtato ucnl[a 550
cni[a 100
193 lrhei 300
94 Orhei 80
195 Orhei 30
96 Orhei IMSP Centrul de Janatale lJ 60
rA Y L'L
97 Orhei 30
98 Orhei 50
99 Orhei MSP Centrut de !344!319 urog.! 700
204 Orhei IMSP uentrul oe J 220
-.^^M^.
201 Orhei 100
202 Orhei 300
203 Orhei IMSP Cenhul 0e Janatale 100
204 Orhei 130
205 Orhei lentrul 210
206 Orhei 130
207 Orhei ]DEI': 100
208 Orhei 230
209 Orhe 330
2T Orhe 00
2t1 Rezina t200
212 Rezirra 60
3 lezina 180
4 7.ez.ina tM t0
lezina 110
2l liscant 960
7 liscant 160
218 liscanl
liscanl 130

220 liscani 320


221 Liscanr r60
222 Riscant 40
100
227 Sinserei SP Centrut de sdndlate Cubolta 230
228 linserel 200
229 linseret 130
230 iinserei t70
231 lingerei 270
232 inserei 100
233 Singerei 300
L)+ llnseret 200
235 linserer 400
23t Jingeret IMSP Uentrul de Janarale 30
23i Soroca 00
L) Soroca '70

239 Sorooa 00
L4A Soroca 40
24r Soroca 1 800
242 Soroca Irr/S P centn I de
r
!4!4!319191999__- 180
243 Soroca 120
244 Soroca 150
245 Soroca 310
246 Soroca 200
247 Soroca 100
248 ioroca 00
249 Joroca lMSv uenrul 00
250 ItrAsenl 70
251 ifrxseni IMSP Centru I 600
252 Itrdseni MSP Centru 100
253 Strdsenl IMSP Centru de Sdndtate MicauF 200
254 trAsenl 280
255 StrZi$eni 280
256 Itriiseni IMSP Centru de SAnatate uoltl$na 150
257 Itrisen i IMSP Centru de Sdnatate Lozova 220
253 trd$ent .MSP Centrul de SdnAtate Patla 120
259 inestl IMSP Centru de Sdndtate Vaoul t(t 120
260 iolddnesti IMSP Centru rie liinAlale KaSDODgnl 700
261 olddnest IMSP Uentnr oe Sanalalc QoluarrElrr 210
262 lolddnest 200
263 Solddnesti - 50
264 oldbneEtt Centrul Medi 320
265 Stefan Vodd IMSP Centru 250
266 Itefau Vodd MSP Centru - 1 600

267 itelan vooa IMSP Centru 230


263 tefan Vodd IMSP Ceutru 50
269 faraclia IMSP Centru 900
270 faraclia IMSP Centru 200
271 faraclia 120
272 faraclia 180
273 faraclta IMSP Centrul de Sanatate valear Jcr 180
274 Telenestl
Noi 300
275 Telenestt 300
276 Telenesh
Vechi I 100
277 Teleneqti 270
278 Telenesti
279 elene$I1
- miit'- lUU
400
280 Ungheni - 100
281 Ungheni q4!|!gfIntl_de. sdnatate 5-a' i00
282 Jnrrheni ftr4Sp Cetttrut Oe Sdndtate |l-apdqen t00
283 Ungheni iFSP Cerrnul de Sdndlate \4lnoileq
ri
320
284 Inru lteni IMSP Centrul de Sq!19!9 !4nfllplll 200
285 Unsheni MSP Centrul de Salrdtate Sculenl 360
28( hrshenr 480
287 Unsheni 60
288 Jnghetti 40
289 Inpheni 30
294 Unqheni A'ISP Centrul de Vn4lglgl-eltrcrlt _- 30u
29r Unghent lM,\H ( :enlrul u9 Jallat4Le rvrqvsrw9r 250
292 Inpheui SRL Allarned Consult iuo
IMSP Centrul de sanalate
29 Unphenr - YUU

294 Vulcdnestl IM_PSP Centrul de Sdnhtate vulcanel 1 5000


Raioanele din stAnga Nislrulut 151200
Total