Sunteți pe pagina 1din 2

Gama adezivilor cuprinde de O Folosirea unui

adeziv pentru a lipi


la papuri, cleiuri ~i gume, mocheta pe o podea
de beton.
folosite in uz casnic, pdnit la
materiale sintetice capabile sit O Partea supe-
rioara ~i cea infe-
lipeascit structuri masive, rioara a acestei
precum poduri ~i avioane. caroserii de automo-
bil au fost facute
separat din fibra de
M oleculele all._o tendinta naturala de a sticla ~i apoi lipite
se Imbina, datorita unor forte de laolalta cu O ra~ina
i atractie variate. in general, asemenea epoxi. fmbinarea
forte de atractie nu sunt suficiente pentru a este apoi netezita.
putea fi observate,deoareceatunci cind doua Ea este rezistenta la
materiale se apropie este neobi~nuit sa intre apa ~i foarte puter-
in contact mai multe molecule ale lor. Fortele nica.

O Bolta acestei pasarele de lemn a fost


construita prin lipirea unor buca,i de lemn cu
un adeziv rezorcinol formaldehida. Acesta
este un tip de adeziv termorigid folosit ~i la
lipirea cauciucului ~i a pielii. lnmoaie la ca:ldur:l) se topesc la ca:ldur:l, se
aplica:pe materialele ce urmeaza:a fi lipite, se
de atractie descresc mult cu distanta ~i de lasa:sa:se r:lceasca:~i sa:se fixeze. Majoritatea
aceea sunt insuficieI'lte pentru provocarea adezivilor termoplastici se pot retopi.
adeziunii. De aceea, orice substanta:folosit~ .Adezivii termici sunt ra:~ini formate prin
ca adeziv trebuie s~ fie capabil~ s~ creeze reactii chirnice. Doua:componente sunt ames-
conta~t superficial ~i s~ se lipeasc~ cu cat de tecate chiar 1nainte de utilizare. Ele formeaza:
multe molecule posibil pentru a forma o o r:l~ina:solida:care nu se va topi la 1nca:lzire.
Imbinare sigur~. In plus, adezivii trebuie s~ Alti adezivi se dizolva:1ntr-un solvent, pre-
aib~ o bun~ coeziune -adic~ propriile lor cum apa, benzenul sau toluenul. Dupa: ce
molecule trebuie s~ fie strans legate 1:ntreele. solutia adeziva:se aplica:pe materiale, solven-
tul se evapor:l, la:sandsuprafetele lipite.
T ermen generic Solutiile substantelor numit~ elastomeri
Termenul "adeziv" se refer~ de obicei la orice sunt utilizate drept adezivi de contact. Supra-
fel de liant, dar este uneori folQsitIn mod spe- fetele care trebuie lipite sunt acoperite cu o
cific pentru r~~ini ~i lianti sintetici. Adezivii solutie de elastomeri ~i apoi se lasa: sa: se
derivati din proteine animale sau vegetale se usuce. Pe suprafete se formeaza: un 1nveli~
numesc cleiuri. Termenul este adesea folosit elastic, ele fiind apoi unite prin presare.
pentru a desemna toti adezivii. Masticurile se
folosesc pentru a lipi materialul plastic; sticla, Adezivi naturali
piatra, cauciucul ~i pielea. O O ma~ina folosita la fabricarea plicurilor Cleiul animal este o forma:impur:l a proteinei
Adezivii sunt aplicati adeseori sub forma obi~nuite. Se aplica guma pe indoiturile pli- gelatina:, care este derivata: dintr-o proteina:
unor lichide groase, vascoase; acestea se curilor cu o serie de cilindri. La plicurile cu cunoscuta:sub numele de colagen. Aceastase
transform~ 1:nstare solid~ sau aproape solid~, etan~are automata se folose~te adeziv elas- ga:se~te1n oase ~i tesuturile corpului. Acest
numit~ ge.l. Adezivii termoplastici (care se tomer sensibil la presiune. clei este un adeziv ce se tope~te la ca:ldur:l~i

209
ADEZIVI

se folose~te adesea ~ constructiile de lemn.


Totu~i, imbin:lrile lipite prin folosirea cleiului
animal sunt foarte sensibile la umiditate ~i
adeseapot s:l se desfac:lin asemeneaconditii.
Cleiul de cazein:l, folosit pentru prima dat:l
in Egiptul antic, este mai rezistent la pene-
tratia apei. Se obtine din cazein:l, o protein:l a
laptelui. Acest tip de clei, folosit in industria
prelucrnrii lemnului ~i industria hartiei, este
sensibil la actiunea substantelor chimice ~i a
diferitelor microorganisme.
Un alt adeziv natural se obtine din ami-
doQ. Din amesteculf:linei neprelucratecu ap:l
se obtine o past:l. De~i este un adeziv slab,
este folositor in situatiile in care u~urinta
preparnrii e mai important:l decat rezistenta
lipirii.
Gama de adezivi naturali include ~i gume
reumectabile precum guma arabic:l, care se
obtine din unele specii de acacia. Un inveli~
uscat din aceast:lgum:l poate fi f:lcut din nou
lipicios prin umectarea suprafetei. Guma ara-

00 Schiurile mo- O Aceste ~an,uri din tocul unei u~i ignifuge


derne constituie un se umplu cu un izolator adeziv care se umfla
echipament de pre- cand este incalzit. Astfel se previne ie~irea
cizie. cu o structura fumului ~i a gazelor fierbin,i pe la margini.
complexa. Ele con-
stau din bica a fost folosita mai de mult la timbrele
straturi de diferite po~tale. dar acum s-a Inlocuit cu adezivi sin-
metale. materiale tetici mai ieftini. Totu~i. guma arabica este
plastice ~i stofe lipite Inca folosita In lipirea hartiei.
laolalta cu
adeziv (jos) . Adezivi sintetici
Majoritatea adezivilor sintetici sunt substante
termoplastice, ra~ini termorigide sau elasto-
meri. Cei mai importanti adezivi termoplastici
sunt polivinilii, folositi pentru lipirea lemnu-
lui, fIXareamaterialelorde tapiterie pe mobila
~i lipirea plasticului pe metal. Acetatul de

1 partea tivita de sus -poliami-


da ce se tope~te la caldura
2 captu~eala -cauciuc natural
acrilat etilen-vinil acetat
3 varful pantofului -acrilat etilen-
vinil acetat activat de caldura
4 ~taiful -acrilat etilen-vinil
acetat activat de caldura
5 punerea pe calapod -solvent
neopren-uretan sau poriester-
poliamid ce se tope~te la
caldura
6 partea ingusta din mijlocul
talpii pantofului -poriamide
ce se topesc la caldura
7 fixarea talpii -solvent
poliuretan
8 bran\ -acrilat sau cauciuc
natural 8
7 s

O Adezivii sunt celuloz~ ~i azotatul de celuloz~ sunt substante


acum larg folosi1i in tennoplastice care se folosesc In solutii cu
fabricarea pantofilor . uscare rapid~, drept adezivi universali.
Ace~tia sunt mult Ra~inile tennorigide, cum ar fi ra~inile
mai ieftini decat epoxi, sunt mai tari decat adezivii tennoplas-
pantofii cusu1i. .:i tici, dar ~i mai rigizi. Se obtin prin ameste-
carea a doi componenti (un adeziv ~i un 1nta-
ritor) chiar 1nainte de aplicare. Ace~ti adezivi
sunt potriviti pentru lipirea materialelor tari,
O Firul cu adeziv netede, cum ar fi metalul sau sticla.
topit la caldura este Adezivii structurali constau din amestecuri
tolosit la tabricarea speciale de r~~ini tennorigide (pentru rezis-
halatelor chirurgi- tent:1) ~i tennoplastice sau elastomeri (pentru
cale. Se aplica duritate ~i flexibilitate). Noua generatie de
presiune ~i caldura adezivi "superglue" este bazata pe ciano-
pentru a lipi firul cu acrilati (CAN-uri) ~i lipesc aproape orice subs-
materialul. tant:11ncateva secunde -inclusiv pielea celui
ce II folose~te.
210