Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2 la regulamentul de practică

Numele SOCIETĂ Ț II COMERCIALE


ADRESA
TELEFON/FAX
NR: …………../ ……………….

ADEVERINȚ Ă

Se adeverește prin prezenta că dna./dl. ……………………………………………………………………............., de


la Facultatea de Automatică , Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din Galați, a
desfă șurat practica în unitatea noastră , în perioada …………………………………………………………………
În perioada de practică s-au desfă șurat urmă toarele activită ți:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
Apreciem activitatea desfă șurată în cadrul unită ți noastre cu calificativul:
EXCELENT – FOARTE BINE – BINE – SATISFACATOR – NESATISFACATOR.
Dorim să facem urmă toarele observații/recomandă ri:
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………

DATA:
DIRECTOR,
NUME-PRENUME și SEMNATURA