Sunteți pe pagina 1din 405

U in ICAftluti

Tomul al 13-lea

www.dacoromanica.ro
Preciul acestui volum este de 8 lei

www.dacoromanica.ro
IIIIICAIIUL
COLECRNE DsEADuIFERITE ACTE

CARE pOT SERVI LA

ISTORIA ROMANILOR

VOLITM. XIII
DE

THEODOR CODRESCU

IASS I
TIPOGRAFIA BUCIUMULUI ROMAN
=.9 STRADA CODRESCD 9 ...

1889.
www.dacoromanica.ro
ST1MATE AM10E, DVATNIJLE CODRESCD.

,?tii ca te ocupi cu maid sirguintd de a aduna do-


cumente vechi can cuprind to ele ceva evenemente pe-
trecute, datine, obiceiur`i, cum Si alte de aseininea ld-
muriri vechi,privitoare la tam noastrd, Sipe toate apoi
le tipdroti in colectiunea d-tale, Uricariul. Pe lin-
g(); osteneald, ele te costa Si multel cheltuiald; aceasta
este o sarcinci prea Brea, in positia material(); actuald
a cl -tale. Rd cd nu (Tuft nici 9 dndtatea, chiar, in ze-
lul d-tale, pentru respindirect qtiintelor verhi. iSvtiu
iar4i cd toate (ieeste stradanii le faci pentru viitor,
cddi presentul nu numai cd nu' ti considers munca,
dar nici se ocupd de a cunoqte cele din vechime
ale terei. Astride toti se ocupd cu politica; pe ea
o sucesc Si toti o critics dup 'd cum le vine la inclsnu
nii. Ss speriimi cc generatiile viitoare vor lua un alt
drum; trebue se te mingdi in credinta es, viitorul
te va pretui. Aduti aminte cei multi care toatd
viata for au lucrat pentru Cara lor, sau pentru o-
menire, ducind o viatd in sbucium, abia numai clu-
petmoartea for au fost intele§i Si glorificati, ba
unora be au ridicat Si monumente. Asa este ln-
nzea?. Mai acjuti aminte Si de respunsul ce .211in-
tuitorul lu»tei an dat ucenicilor lui la tinguirea
acelora ca; lumea ii ureqte. Imi spune(i cd lumea
nye" urege acum, Si log mine me urefte; vi;" ure4te-
pentru ed nu sunteti din lume, cd adicd voi aveti
principii mai sublime, mai folositoare, pe care ett ri
le -am insuflat, Sipe care lumea nu le intelege; pentru
naceialumea veurege pe voi, ;si iubefte numai pe
raciea ce sunt din lume, adicd pe farlatani, dew «-

www.dacoromanica.ro
II
yogi, qireti, fatarnici g linguOtori." Dar sa
litsdnt aceste despre care sunt multe de zis, §i se
venim la obiectul ocupatiunei d-tale. *)
Ili comunic ceva din Viintele mele, dacd le vei
erede ca merits de a fi tiparite in Uricariii .
In unile din vechile urice ale terei de prin secolul
at 16-lea, ba chiar §i ma? inainte, se vede un titlu ye-
ehiu de proprietate de pdmint in Moldova sub numi-
re de Sangerit. Am lost curios a §ti ce insem-
neozei acest titlu, §i iatd ce am atiat, de la un
boier bdtrin in Divanul domnesc at Moldovei, in
a cdruia cancelarie, eu-nt stiff, am servit de la co-
piist qi /Ana la Director, care astddi se num,qte
Grefier.
Din vechime el.a obicciA in Moldova, care ca
multe obiceiuri serveau de lege, sub nume de obi-
ceiul pdmintulai, preazut qi acest nume in codul
Calimah ; ca dacd un proprietar de moqie gdsea pe
wto0a megieOtil cu el, vr'un cadavru a vre unui
more, el era dator a inqtiinta despre aceasta pe
proprietariul acelei moqii megie§ite, qi dacd acela
pand in Vona dile cel mull, nu ridica fi inmor-
mint& cadavrul, gdsitoriul cadavrulu'i avea dreptul
ail ingropa el, la locul uncle l' au gdsit, si prin
aceasta iet intindea hotarul mo,siei sale, pang la
acel loc, dobindind in proprietatea sa, acel pol-
mint sub titlu de SAIngerit.
Bog de a primi increderea despre stima ce iti
port ca vechiii antic.
lag 1889 !wife 5. D. Me/eghe.

*) Pentru ca cititoriul cel en nepartinire sa'st poata, face o justi,


apreciatie despre opinia a doi din amicil mei, Domnul Dimitrie

www.dacoromanica.ro
Ill

Meleghi r,i uritoriul de Greftini Domnul B. P. Hajdau, punem fn


videre urmatoarele :
In Amide Academia Romine, seria II. Tomul X
1887-1888 pag. 145, se citesce:
Uricariulti d-lui Codrescu este puril pi simplu o co-
lectiune fans, exegesii, desordonatil, §i tar5. explicatiune
sciintifica. Intr'unt cuvintti este o publicafiune rea, pe
care autorulu raportulul, d -1u Heisdeti, n'a pututu citi,
nici consulta. De premiare dar nici nu poate fi vorba.
I)-lti Sturdza este de pilrere ca s i se dea o Inca-
,.rajare pentru tipitrirea volum. X.
Publicatiunea, puindu-se la votti, se eliminezil.
Domnul Flgsdeu, and an venit in Iasi in 1857, sub titlu
de princiul Petriceico Hasdeu, trasasa la hanul lui Evangheli din
dosul Mitropoliei. De aico caiauzit de cele patru volume de
Uricarit, s'au indreptat catra mine. Dupa putinta mea l'am im-
bratocat, ba l'am imprumutat si cu 25 galbeni, spre ass putea urni
nevoile ce le avea la hanu. Pe atuncea Colectiunea mea avea
trecere mare inaintea D-sale. Astadi ea este o lucrare rea. It
multamese de amabilitatea sa.
Acum trebuie sa spun si eeea ce an dis Domnul Mihail
Kogalniceanu, cand an vadut lucrarea ce i-am infatosat, consis-
tand in volumele 11, 12, 13, 14 si 15 din Uricariu, si (Lip& ce
le-au cercetat cu mare scrupulositate, m'au mingaiatft in admiratia
sa : Domnule Codrescu, ti-al facut singur monumentul, fara de a
mai avea nevoie ca sa ti'l ridice Romanii".
Pe tine sa credi ? Viitorimea va alege data, am muncit
degeaba 50 de ani !
Th. C.

www.dacoromanica.ro
PROTOCOLUL
din

CONSTANTINOPOLI
Inso lita de observatiPe Doninulur
GRIGORIE A. CHIC VOEVOD.

In jurnalele germane gasim obsersatille petite de I. S. Dom-


nal Ohica, asupra Protocolulta din 30 de Articole, pieta la Con-
etantinopoli, si pre care na ne grabim a le reproduce in ziarul
Zimbru, spre a se cunoaste de publicul romanesc, chiar scum cdnd
team. are a priori o insemnatoare reorganiza/ie din luuntru :
Abea finit cunoscute PrincipeluT Gbica hotiiriirile
conferintelor, si el se grabi, in 28 Fevruarie anul curent,
1856 a espune, atilt in Constantinopoli cat si in Paris,
socotinta sa asupra lipsurilor, ce ele infato§ari, prin un
memoar precut de logic cugetat, pre atata §i scris cu
demnitate. Nu numaT atat, ce el se esprimit fatisa yi
cu energie in contra calcariloriil cuprinse prin oare-
care din acele botarirT, pentru vechile privilegiT ale
Moldovel. Prin aceasta elt intimpina chiara pe pa-
triotil de profesie, cariT se sileaa a spori dureroasa im-
presiune, produsa in principate prin conferintele din Con-
stantinopoli, pang, la o demonstratie populara, firs, a se
pate bine intelege, nici asupra feliulul, nici asupra mij-
loacelor unel asemene demonstratiT, nicT a prevede in-
destul consecventile grele, pang., in finit, pe calea ce
voiaii sa apace. Ci£ acest memuar reprezenta adevit-
ratele drepturT, interese i dorinti ale terei, cg, prin el,
VOLUMUL XIII DI& URICAR C. 1
www.dacoromanica.ro
2

principele, liisind de o parte interese politice perso-


pale, esprimg, sentimente carat ronatinesci, asfeliti precum
nu pot ezista in mai mare grad in inima onT cgrui pa-
triot ; aceasta fu recunoscutg en multemire unanima,
chiar in sinul urici adundri de boieri de toate stgrile,
compusit in parte de elemente neamice principelni, curia
fu impartasit oficios acest memoar.
Memoarul se rosteste anume pentru intrunireat
Prineipatelor sub uu principe strein. Afara
de pasurile ce principele Moldovei ati facut in favorul
uniunei, 'Inca in timpul conferintilor din Viena, adeca
atuncT chiar efind nicT o voace, resuna pentru aceasta,
intrunirea e citatat acum prin memoar, de mai multe
ori, ca o cbestie de vigil."
Ca dovadit avein Inca, urnititoriul pasagiti :
Fiind cg, avea a se preface organi/area I rincipate-
lor, hi ca imprejurarile de lata imvoeseti $i chiar cer
aceasta, ar fi trebuit a se face astii, prifacere pe o ma-
surd mai intinsa, si a se indestula de o data cele intila
dorinti, di cele mai intgi trebnintt ale IV oldo-Romfinilor.
Intrunindu-se ambele principate, s'ar fi inlifturat pen-
tru viitorime, multe tragringri §i indoeh, gi s'ar i dat
pentru timpul de fatti, mai multi", garantie 1i securitate.
. . . . . . . . . . . . . . . .
a

.Reproducem tecstul Protocolulur, addogind la .fle-care articol sl


6bservatiile fcrcute de Domnul Stapanitorid Gr. A. Ghiea.
Protocolul dispositiilor concertate la Constantinopoli in 11 Fe-
vruarie 1856 in obiectul Principatelor Dun?irene, de ministric de-
legatr pentru acest ,fi' it de _Malta Poartit, si de representanlil
Frantier, Anglia si or Austria. Acest document adresat Coniite-
lu Valevschi pentru a .fi sapus in Congresul din Paris, va servi
negresit de bazd lucrdrilor Camisier, ce se dice a .fi insdrcinatel, sd
cerceteze condifiile viitoare ale Moldo-Valahid
Th. C.
PROTOCOL.
I. Tratatele inchiete intro Inalta Poarta si Rusia, atingetoare
de Moldova si Valahiea, contenind a mat ave putere, in urmarea
resbelulut, reglemuntele organise, ce isvoratt din ele, nu vor mat
1 legea fundamentali a acelor done ten. In asta stare de In-

www.dacoromanica.ro
-3
erne, Poarta confirmeaA din nou privilegiile si imunitatile de,
care numitele principate s'aa bucurat, sub suzeranitatea sa, din
timpul capitulatiilor co li s'aft acordat de catrA Sultanii Baiazed
I si Mahmud IL Ea voieste ale asigura folosirea intr'un chip
drept si solid, puindu-le deplin in armonie cu propAsirile timpu-
Int, cu trebuintile si dorintele tuturor claselor populatiet, si rela-
-tiile fiesate in un interns comun cu imperiul Otoman.
La Art. 1. Desfiintarea Reglementulul Organic
nu poate aduce vre o obiectiune, cleat la cazti eand
o asemine desfiintare s'ar face de-o-datit, si nu s'ar
a§tepta promulgarea nouei ConstitutiT. E cu totul vide-
rat ca Ceara nu poate fi o singurit minutit RCM lege fun-
damentalit. Toate lucritrile In ciirmuirea de acum, ati
de bazit Reglementul Organic. Piing. ciind aceasta le-
giuire a Principatelor nu va fi Inlocuitii, prin o altit
bazit legiuitii, ea trebue sit, fie respectatit. In carmui-
rea lucritrilor, o intrerumpere de legi nu poate ave loc.
Paragraful al 2 lea al Art. 1-itt, carele Intiireste pri-
vilegiile si drepturile Principatelor, este o clovadil mat
mult despre buna vointit ce Europa n'ati incetat a ave-
pentru aceste tOrr din inceputul luptel de fatil.
Aceste declaratir in§irate in protocoalele de la con -
ferentT, repetate de pe tribuna, cuprinse in proclaina-
tiae comisarilor Imperialr, nu sunt niste cuvinte zadar-
nice ; aceasta'r o indatorire de onoare ce Europa c.'ati
mat de la sine, in fata lumiT intregi. Dar atunce cum
se va pute intelege, in protocol, asupra crania facein
acum comentarii, atatea dispozitir in contra-zicere cu
inse0 acele declaratil solemne ? Sg, ne fie ertat de a.
arAta nice in cite -va riinduri in scurt acele privilegiuri
pre putin eunoscute, ce nor le-am tras din tratatele
inehiete in veacul al XVI-lea intre Moldova cu Inalta.
PoartA.
1. Intregimea teritoriulul Moldovei.
2. Alegerea, Domnulul pe via0 de eittrii, natie.
3. Reprezentatia Nationale.
4. Autonomia.
5. Dreptul de a trimite la Constantinopoli un agent
pMnintean.
6. Trimiterea la Poartg, a 2000 pungr de bans sub
nume de pe§chi§4.

www.dacoromanica.ro
4 --
Aceste sunt drepturile noastre cuprinse in tratatele
din 1512 si din 1526. De treT veacurl nicT un act di-
plomatic Inca, n'ail venit sit le desfiinteze In princip,
Timpul care stria, toate,, §i neincetata nestatornicie a
intereselor politice, ail putut as nu respecteze toate dis-
pozitille lor. Insg aceste capitulatii nu riimAn mai pu-
tin baza dritului public al MoldoveT. Aceste vor trebui
sii serviasca de temein la reorganizatia Principatelor.
Daca, paragraful al treilea nu'i deal o confirmatie,
sati mai bine dicend, o modernizatie a acelor vechi
privilegiurl, apoi el nu poate fi citit de catra Mo ldo-
veni decAt cu reeunostintit. Cu toate aceste filcend a-
ceasta prifacere, pentru a pune privilegiurile noastre
in potrivire cu progresul timpuluT, cu trebuintile oi cu
dorintile tuturor claselor populatieT, oi cu relatiile sta-
tornicite intr'un interes comun cu Imperiul Otoman, ar
trebui a ingriji foarte mult ca aceste dispositii sa nu
jigneasa, in punerea for in lucrare, nicT interesele teril,
nicT driturile sale, si mai ales acela at neatitrnArii sale.
Daca fn cea de pe urmit frasg, mai ales ar fi o asemit-
nare a Principatelor cu rAmAsita ImperiuluT, apoi a-
ceasta s'ar chema a nu cunoaste cu desiivArsire na-
tura leghturilor ce au ezistatti pitdacum intro ale gi
titre Inalta Poartit, asa precum noT le aratilm. In sin-
guru! nume al neathrniirii sale recunoscute, gi filrg, a
invoca nepotrivirea legislatiei, a civilizatiei si a mora-
vurilor, a eilrora folosurT ea as cApAtat cu desavarsire,
Moldova ar fi in dreptate a se mira ca o pun in ase-
mitnarea comuna, chiar sere a fi obiectul imbunrttAti-
rilor si a miisurilor, de un lobos public, recunoscute, ca
neaparate pentru riimAsita ImperiuluT.
II. Valahiea si Moldova, a caror teritorit respective facu parte
intregitoare din imperiul Otoman, vor ave fie -care, ca si pans
acum, o administratie deosabitit si independents sub suzeranitatea
M S. I. Sultanului. Domnii se vor numi pe vista dintre familiile
cele mai insemnate ale terei, puterea for va fi sprijinitS Cu insti-
tutil proprii a mantine buna regull in Principate, ci a ficsa pe
baze cuvenite fericirea tuturor claselort.
La Art. IL Fiind ca," are a se indeletnici cu or-
ganizatia ambelor Principate, gi ca imprejurtirile de

www.dacoromanica.ro
-5--
fats. Invoea-U. aceasta §i o §i cereal chiar, apuT ar fi
trebuit ca o aseminea organizatie sa fie precedatli mai
pe larg, §i a indestula chiar d'intutiti una din cele In-
tal dorintT, una din cele intgiq trebuinti ale M oldo-
Romani lor, 'mind umbel° Principate.
S'ar fi dat patriei obete§t1 o putere §i o vitalitate,
care cunt In interesul EuropeT, §i in acela al TurcieT ;
prin aceasta s'ar fi putut departa pe viitorime multe
dezbingri §i indoeli, §i s'ar fi dat in timpul de fats,
maT multa garantie §i maT multi sigurantie.
Numirea Domnilor pamentenT pe viats, nu'i un princip
not. ; aceasta s'ait proclamat prin Reglementul Organic,
ci s'att suprimat provizoriii prin tratatul de la Balta-
Liman. Dar ar fi fost bine de a specifica cbipul a-
cesteT alegerI pe viatA, ¢i de a arata prin tine §i cum
aceasta alegere s'ar erectua. Nor vom face observa-
iiile noastre asupra acestuT obiect, a§a de important la
Art. 22 care trAteaza maT pre larg despre aceasta.
Cit despre institutille care vor incunjura puterea for
noT le vom examina cind vom ajunge la Articolul 28.
III. Principatele vor fi neatirnate de on ce protectorat strain,
si fu relatiile for en puterile straine, ele nn vor fi representate
de cit de eatra. Inalta Poarta.
W. Tratatele fuchlete de Inalta Poarta vor continua a fi axe-
cutate §i in Principate.
La Art. IV. Ar trebui cel putin a adaugi clau-
za marginitoare data aceste tractate nu cuprind ni-
mic de contrarIa la neatarnarea §i la dritul autonomic
al Principatelor. Sa ne fie insg, Invoit a arata la acest
prilej, cat mantinerea in Principate a capitulatiilor pu-
terilor cre§tine cu Inalta Poarta, este nepotrivita eu
mar§a regulata a unei bune administratiT, §i cite pie-
did aduc ele guvernuluT local. Acele capitulatiT care
ate avut dreptate a fi, ci care In maT multe veacurl aul
avut de stop a ocroti rasa cre§ting,, ar sfarsi prin a se
abate de la misia for originals, data ele tntr'o tears cre-
§ting, ca Principatele, improtiva institutiilor tor, ar Beryl
tot de piedica la toatl reforma administrative, gi ar
jigni radicarea §i inflorirea una populata crectine, pu-
www.dacoromanica.ro
nend pe striiinT
-6
numal sub jurisdictia cxceptionalii, a
consulilor.
Art. 15, ne va da prilej de a ne Intoarce mai cu
lnult putere §i mai pe larg la aceastrt chestie, de un
interes mare pentru Principate.
v. Principal-Rh) vor intretine, prin Capiehilm1 sail agentf nu-
mitt do catra, Damn!, revocabill dupa vointa lor, si bine primiti
de Poarta, in relatii directe cu cabinetul imperial.
VI. Valahia si Moldova vor plati fie-care pe tot anal gayer-
nulul imperial, un tribut ficxat care se va analoga pe a sums,
cuviincioasa gi masurata. Din contra ele nu vor fi supuse la
nice o alta sarcina, de ort ee felia ar li, nici constrinse la dari in
natura, prin modul rechizitiilor sat prin alta sila.
VII. Principatele vor avea dreptul a intretine puterile ce Ii
s'ar pare necesare pentru a asigura politia yi mantinerea ordinal
public°. Ele vor fixa prin intelegere cu Poarta, catirnea trupelor
militare, si numerul armies, odata fixat, nu va putea fi sporit fara
o din non intelegere. Nici o putere, pe langa aceste, nu va a-
vea insusirea a se opine executarei masurilor defensive ce Inalta
Poarta si Principatele, ar credo ca trebue sa combine pentru si-
guranta comuna a imperiului.
VIII. Vasele moldovene si muntene vor continua a naviga in
libertato sub pavilionul priviligiat, ce ii s'au acordat de calm
Inalta Poarta.
X. In cazul cand buna oranduiala, ar fi tulburata, nurnal
Inalta Paarta, va avea dreptul a o restatornici; insa ea nu va
putea executa o intervenire armata, de cat dupa ce se va fi in-
tales cu Inaltele Puteri contractante, asupra modulus Si eerminu-
lui aeestei interveniri.

La Art. IX. In cazul despre care e vorba, ar


trebui a se lasa guvernulul local initiativa infraniirer,
§i in orT ce caz, el ar trebui sA hotrtriascA dacii ar fi
nevoe de a se amesteca Inalta Poarth, en putere 'Mar-
matit, mai ales ca conform Art. 7, puterile militare ale
Principatelor vor trebui sg, se organizeze intr'un mod
care s:L poatit mAni,ine siguranta, atat din Miuntru cat
fii din Rfara.
X. Mei o fortereta nu se va zidi pe termul staug al Dunarei,
nits pe on care alt punct al teritorului Moldo Roman, fa.ra ea
mai intai sa urmeza, o intelegere intre fie-care din Principate si
intro Poarta. Toate chestiile privitoare la aceste forterete, in timp
de pace se vor regula asmoinea prin comuna yi libera intelegere.
Inalta Poarta in timp de rezbel va putea ocupa prin trupele sale,
acole eetat1 care se vor zidi esclusiv cu cheltuial a sa.

www.dacoromanica.ro
7

La Art. X. Aceasta, intelegere de maT nainte in-


tre Principate cu Inalta Poartit, despre care vorbeste
Art. X, ar trebui sit eie forma uneT conventii speciale,
in care va fi neaparat de trebuintil a prevede si a a-
§eza bine toate eventualitatile.
XI. Dan, apezarea unui &stem permanent de carantine, intro
ambe termurile Dunarei s'ar recuneaste, peste toata asteptarea,
trebuitorid pentru viitorid, administratia sanitary din Moldova pi
Valahia va atarna puma' de guvernul Principatelor. Principiul a
orT cirel carantine, inainte de a fi pus in lucrare, se va discuta
en Poarta.
XII. Conform eu privilegiile recunoscute ab antique. pentru
Valahia pi Moldova, M. S. Su ltanul reeunoaste si protege inde-
pendenta pi administratia lduntrica a Principatelor. Partite con-
traetante si Poarta e hotarata, a se feri de °TT ce amostee, sub
or1 ce forma ar fi, in luerixile autoritatel pamentene, af.ra cand
ar fi vederat contrare Cu actul de fata, si cu statutul fundamen-
tal ce'T va servi de complement, sail lovitoare in tratatele inellie-
te cu puterile straine, .i in intoresele legitime ce curg din avast°.
La Art. XII. Declaratia asta atilt de curates
neatarniird Principatelor, aceasta recunoatere atilt de
limpede a dritulut for de neatarnare, numal atunci va
putea da toate rodurile si produce toate avantagele de
a citror folosire Turcia si Europa ar vroi se asigureze
pe terile aceste, sand capitulatiile crestine, dupti cum
am aratat in Art. 4, se vor priface intr'un inteles inai
conform cu telul lor, si mai potrivit cu cererile politi-
cet moderne.
XIII Toate culturile pi acel ce le profeseaza, se vor bucura
de o egald libertate, yi o egald protectie in ambele Principate.
XIV. Niel un individ sad corporatie nu va putea fi expropri-
ata, pentru orT ce motiv, tars o dreaptd despagubire arbitrala, de
o comisie mists care ar da partilor imprieinate toate garantiile
dorite.
XV. Strainil vor putea avea proprietati de parnent in Moldo-
va pi in Valahia, purtand aceleap1 sareini ca pi pamitntenii gi su-
puindu-se legilor.
La Art. XV. Acest drit de proprietate acordat
strAinilor, este o jignire in autonomie, a curia princip
s'ail proclamat maT sus. FArg, indoiath, acest drept in-
voit strainilor, e o masura, de minune, chiar interesul

www.dacoromanica.ro
8 --
ieriT o core. Ins1 asta'T treaba terii de a lua initiative,
si de a regula aplicatia acestel mAsurT. Marginile im-
pure acestor observatil, nu ne invoese in acest object a
intra in detallurT care cu toate aceste ar fi neaparate.
SA ne multAmim numal a spune cA cu mitatinerel ca-
pitulatiilor puterilor crectine cu Ina lta Poarta, acest
not drit va da strilinilor o pozitie exceptionalft gi pri-
vilegiatA, care va aduce pAmentenilor o dArdmare mare
iii neinlAturabilA. Chiar in situatia de fats, strainiT fi-
ind sub jurisdictia consulilor, produc guvernulul niste
tulburArT care renasc necontemt, yi impiedecA in oil
ce prilej marsa administratiel. Cum va fi atuneT and
if vor fi inarmati de dritul propriettttii, gi urmall de
cortegiul neinlaturabil al contestatiilor, ce acest drit
trage dupi sinesi ?
Ar fi neaproat de trebuintA ca acest not. drept acor-
(Tat strainilor sg, nu priveaseA de cat pe aceT care se
bucurh in Cara for de driturile for civile i politice, $i
cA odatrt fiind proprietarT, strAinq sl se asemAneze cu
pAmenteniT gi sl fie supusi tot la aceleasi sarcinT si la
n
aceeas i j uschctie. FArA aceastA clauzA 1i MA. aceastit
restrangere neapAratA, o mAsurA de minune in feliul el,
ar fi fatalA pentru Moldova, cAruia Europa nu'i vroe-
§te do cat intlorirea. Aceasta'T un reson maT mult pen-
tru a pAstra principiul ci punerea in lucrare a acestel
m6surT, insusi teril care singurrt i1 poate pune in lu-
crare, Intr'un chip folositorit, si care singurit potrivit
dritulu1 set. autonomic, are insusirea de a regula acest
punct de legislatie locals.
XVI. Tot! Moldovenii si tot! Muntenil vor fi fare osebire pri-
mit! in serviciile publice.
XVII. Relatiile intre proprietarl Qi teranl se vor regula intern
chip drept, si c&t se va putea prin invoeala,. Beilicurile $i erbii-
le personale, ce mai exists incti, fie sub on ce numire, se vor de-
clara de rescumparabile, prin o lege specials,, care se va decreta
It execute eel mult, pans, inteun an, atm incht cu totul sit ince-
teze pana, intr'un scurt timp.
La Art. XVII. Legislatia actualA a asezat rela-
tiile intro proprietarT cu teranT, dupe, chipul aratat IA
dupe, principiul statornicit prin art. XVII.

www.dacoromanica.ro
-9--
Ea a lgmurit tot aceia ce vechea legislatie avea as
cuns, pentru a him cat s'ar putea maT putin loc salni-
ciei. Ea at desfiintat dejma, care da o idee de ser-
biro si de vasalitate. Ea at. desfiintat indatorirea de
a face fala plats cosere, lucru care adese Linea patru
septAmani. Nu'i numaT atata, regimul cel veehu T prin
care teranul era indatorit clack, s'at desfiintat de de-
mult: Reglementul organic at. usurat mult starea tera-
nilor, apropiind ds t oriile de drepturile ce le at, si le-
giuirea din 1850 sfintitg prin un hatiserif (autograf al
I--ultanuluT) au curnpAnit driturile gi indatoririle ambe-
lor pgrti, intr'un chip a lasa o mare parte in folosul
teranulul.
Eats acele 3 articole de intilT a legeT care e in putere :
Art. 1. Proprietarul este Indatorit a da loc de hra-
ng. locuitorilor asezati pe mosia sa, precum aseminea
i acestia sunt indatoriti a lucra pentru aceasta in so-
coteala proprietaruluT.
Art. 2. AceastA alcgtuire a ambelor pgrtT, spre a.
fi dreaptg, trebue a se resplati, precat este cu putintg,
lolosurile $i indatoririle, atat cats o parte cat $i -
trg, alts.
Art. 3. Masura plimentului ce se da trebue sa fie
Intemeiatit pe adevgrata trebuintA a luergtoruluT de pg-
ment, gi munca acestuia trebue a se analoghisi, dupa
valora pitmentului ce i se da.
Asa dar, dupa legea aceasta, fiecare tUran are par-
tea lul hotarata do arat, de fanat si de pasune ; in a-
devOr el nu'T proprietar asupra acestora, insg are drep-
tul de a se folosi de rodurile lor; el nu poate instrgina
acest pgment, dar §i proprietarul nu poate nicT a'l lua,
nicI de a'l schimba dupa placul sail.
Lucrul taranuluT se analogeste dui-A pretul de mijloe
al pgmentului de care el se foloseste. Acolo unde pg-
mentul trebuincios nu'T de ajuns pentru a indeplini
partea hotgratA a fiecarula taran, el se imparte in tref
petit, dintre care 2 sunt a taranilor si a 3-a a proprie-
tarului; in acest caz scade gi lucrul in proportie.
Afars de aceasta fie care taran are pentru locuint%
www.dacoromanica.ro
10

lut o Ingraditurd de 3(30 stanjint evadratf, pe care iT


lucreazn, preeum vroeste.
El este slobod de a lasa pitmatul Cu oaresicare con-
ditiT de o mien lusemnittate, yi poate vinde viile si li-
vezile ce ar sncli pe el. Luand bine sama, taranul nu
face clam, el plateste prin lucru ehiria paintaitulut ce
lucreaza.
Acesta'i regimul de fatn. Se poate ea la punerea lul
in lucrare sit fie oarest-care abuzurf. Dar asa) soarta
tuturor legilor. OrT cum ar fi, acesta t un progres ; si
chiar taranulul i se da marl ioloase.
In adeviir cu acest chip taranul siguripsit find de
vetuirea lul, si (afarn, de lucrul hotitrat al pamontulut) ne
avend a face do cat tref Mile pe an pentru facerea si
intretinerea soselelor, n'ar avea a imputa lipsa sa de o
avere potrivitit cu pozitia lut, de c tt leneviteT sale. Si
tot deauna eand niste imprejurarT neprevNute n'au
picat pe tarn, taranul Moldovef art putut in putinit vre-
me a'st repara pagubele cc au avut, si a'st vide soar-
ta imbunntiltitit. lndustria agricoln dandu'i o ocupatie
siguril si castigittoare, au depitrtat din viata lut cersi-
toria, nemernicia si crimenul.
Se cade oare a ne atinge de ast-felin de conditit ?
E oare de folds taranuluT de a sehimba soarta lul de
usufructuar (care se foloseste de rodurt) sail de pose -
aor, cu acel de proprietar Y
Nu't de trebuintn a aritta nice sminteala ce ar prici-
nui o ast- felitt de modificatie, intr'un sir mat mult sail
mat putin lung de anT, in lucrarea agriculturel, sin-
gum industrie din tarn, si pagubile enorme ce ar na-
te din aceasta in averele particularilor si in bogntia
obsteasca ; nice trebue sit lurtm sama, dacii, soarta ta-
ranului se va imbunatati prin acest chip.
Da mat intilin care va fi ciiipul de rescumparare a-
doptat in aceastn, lege specialil, care dupit Art. XVII
va trebui a fi pusg, in lucrare lnaints de un an ? In
aceasta se intimpinn greutatea ehiar d'IntAiu. Taranul
va trebui el sit pliltiascil de o data capitalul pentru
toate? Asta, nu se poate niet de cum ; sau sn phitia,-
sea dobandn, pe fie. care an, fat% a fi datoriti cu capi-

www.dacoromanica.ro
11

tal ? Conditia nu se schimbA si nu aduce un progres


In starea actualA a lucrurilor. SA dicein chiar cA i se
va da degeaba pamentul ce el lucreazA acum ; in pu-
Ifni ant taranul proprietaritt va trebui sa impArteascit
partea sa spre a o da copiilor lui ; sau suferind con-
secventiile greselelor sale, sail a pagubelor neprevOute,
el o va vinde, si va riiinaue atat el cat si familia lui
lipsit de toate mUloacele de vetuire. Preprietarul care
va fi cunapArAtorul, nu va fi mai mult indatorit de al
da un alt pitment, preeum dupa legislatia de astAdi el
este indatorit de a da fie-cAtuitt insuratel, chiar de ar fi
si mai multi intr'o singurA familie, ate o parte de pA-
ment. Atunci iT ar paii tot aceea ce'au patit si RAzAsii.
Acesti vecla proprietan ai prim6ntului Aloldovei, sniti
fiend de a imbuctiti nemArginit pamonturile lor, nu lasau
clironomie In copii lor, de cat niste procesun nediscur-
cabile. DArAmati prin necontenitele galcevi, ei nu gan-
diail de cat ar vinde pArtile lor prin care s'ai'l mai marit
proprietatile cele man, neavend in acest chip proprietate,
ii all venit de in sine a se aseza sub legiuirea de fata,
si a plAti prin lucru pentru plimentul ce'l lucreazA.
Trebue incA BA adliogim in obbervatfile precedents
Inca una, adecit ca neapAratul resultat al tulburfirii ce
ar produce in agriculturA modificatiile proectate, ar fi
ca lucrarea pamentuluI ar scilde mult, rodul lor ar fi
de abea de ajuns pentru consumatia launtrica, si toate
terile care i-ail productc din hambarile 1loldovil, ar su
feri si de din pricing nuoei stare a lucrurilor. *)
XVIII. Toate clasele population fara nice o osebire de nester°
sag cult, se vor bucura do egalitatea drepturilor civile, gi mai
cu osebire de dreptul proprietatei sub on ce forma; esersarea
drepturilor politicsInsa, va fi suspendata, pentru pamentenii pugi
sub o protectie strains.
XIX. Poprietatile de fondos, on care ar fi proprietarii lor, vor fi
supuse darilor ca gi celelalte, birul pe cap se va suprima cu totul.
it) In viderea rescularel satelor cerend parnenturn rog pe ce-
titorii mei, ca dupa co vor rumega bine ideilo cuprinse in
aceste observatif intelepte, sa mai repete loges rurala, gi
apoi sa traga conclusiunile co le vor credo ea aunt folosi-
toare. Viitorimea va da verdictul sea.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
-12
La Art. XIX. Capitatia nu'I asa de impovorA-
toare pentru tarani, precum se gandeste. Numai birul
pe proprietati n'ar ajunge epre a deplini deficitul ce
ar produce Visterier debfiintarea capitatiei. Ar trebui
a se mantine t#i una Fi alta, macar provizorill.
XX. Toate industriile vor fi libere si monopoluril9 de on ce
natarrt sa foliA, in politil si sate vor fi cu totul ridicate.
La Art. XX. S'ar cuveni a nu da acestui Art.
al XX un efect retroactiv. Ar trebui a mArgini numai
ca pe viitorime sA se opreascA concesia a on cAruia
monopol, $i de a respecta privilegiile acordate piing la
expirarea terminului.
XXI. %limit vor fi ales! qi numiti pe viata. Poarta nu'i va
dopune nici odatA., de cat in caz de inaltti tradare, judeciar con-
statata prin forme determinate.
La Art. XXI. A r fi de dorit ca cazul de inalta
tradare sA fie mai anume arAtat, §i ca chipul de acu-
zatie sA fie specificat, i cA, la caz, mijlocirea puterilor
aliate sA dee acestei judecati, toate inchizesluirile do
nep Artinire.
XXII. Candidatul ales din o lists do tree nume alese, dupre
regulele ineuviintate si sprobate de M. S. Sultanul, va fi Doran.
La Art. XXII Numirea a trei candidati ales/
fArA indoealg de cAtra Cara, gi dintre care Inalta Poar-
tA,, ar a]ege pe Domni, este o calcare a legilor funds,-
mentale, bazatit pe capitulatiile noastre ; AI dar cu ne-
putintit a privi aceasta ca un progres. AceastA noun
combinatie care nu se razemil, pe nici un principiti, si
nu se imputerniceste de nici un anticedent, e tare de-
parte de a da chiar foloasefe vechiului mod de ale-
gene, statornicit de Reglementul Organic. Necuviintile
unei aseminea legs sunt vederate, §i AI de prison a le
mai arata.
XXIII. Indata ce se vor statornici bazele esentiale a none'
organizirl a Principatelor, se va face alegere nuoilor Domni. Pa-
ne, atuncl Principatele se vor administra fie-care de un guvern
provizorie sad canznacamie, pentru compnneroa caria lnalta Poarta
se va intelege cu inaltele parti contractante. Quvernul provizor

www.dacoromanica.ro
13
bucurAndn.se de autoritatea insusitit Domnilor, va proceda in eel
mat scurt timp, si in present& unlit comisar Otoman, la nona or-
ganizare respectivii a Principatelor.
La Art. XXIII. Dupit institutiile trecutuluT, pe
care Reglementul Organic s'at gi bazat in ast chestie,
CaImactimia se exercita de treT persoane. Puterea fiind
ast feliu lgsa maI putin loc abuzuluT influentil.
NuiT de nevoe a arata primejdia unul aingur Canna,
cam, mai ales cu atributiile peste masurg ce'T dg. art.
29. Preponderenta lul ar apAsa cu o pre mare povoarg
in alegerea Domnulu!. De la sine se intelege c acest
argument se opune IncA, cu maT mult putere la con-
tinuatia fiintArel Domnului actual. Trebue ca Cara sg,
fie libel . de toatA influenta, §i e de trebuinta, ca ale-
gerea sg, inintopzA toate InchizAeluirile unei sinceritati
§i unei neatetrnrtri putincioase. Combinarea reglemen-
tarn a trel Caimacami este aceea ce respunde maT bine
la cererile situatieI de fats.
Cat despre paragraful al doilea, e1, merith, dou6 ob-
servatil. Cea intgia ating6toare de deplina autoritate
domniascii, acordatg Guvernulu! provizorit, §i cea de
a doua asupra iluziei ce pare a fi facutg, despre vre-
mea cat va tine acest interegn. in deob§tie nu'I na-
tural, §i in cazul de fats, nu se cuvine a da uneI pu-
ter! provizorie, o lucrare a§a de intinsg, maT ales de a
pre§eda o alegere, cu at ita mai mult cg, dupe cum
ne-am incredintat, acest interegnu ar trebui sä se pre-
lungeascg incii mnit, peste terminul prev ;tut la Con-
stantinopoli. Rezonul pentru aceasta e u§or de inteles.
NOT 11 vom expune in artieolul XXX §i eel de pe urmii.
XXIV. Lista civil& a Domuului va fi ficsat5, ()data pentru
tot dea una, la fie care intrare in functif.
La Art. XXIV. Ar fi mai bine a dice numal
odatg pentru tot dea una, darg nu la fie care intrare
in functie. Pe urma a determina de catrA tine se va
hotgri asta sumii.
XXV. Domnii vor ave dreptul a numi si a depune pe minis-
tril for ; vor dispune de puterile armate, conform ea legile; vor
cere sit li se infa,tosez4 budgetul annal, ¢i vor da sama legislatura

www.dacoromanica.ro
14

despro cheltueli ; ei vor ezecuta legile ; ei vor ave dreptul gratiel ;


ei vor conchiema logislatura, §i vor iachide sesiunele dupre formele
ficsate de lege ; iniciativa gi modul sanctionaret lor, se vor regula
prin o lege.
XXVI. Legislatura se va constitua in unit chip asfel ca 0, fie
independenta in compunerea sa, si in cuprinsul sec ca ga spore
interesele tuturor clasolor populatiet, sa indestuleze dorintile for
legitime si sa controleze en eticacitate lucrarile administration. Ea
va vota asemene toate legile relative la organizarea armies, la
administratiea proprie, la acea a finantelor, a dreptatel, a instruc-
tiel publice, a averilor statulni gi a monastirilor, precum gi a ma-
rilor concesit a lucrarilor publice. Legile votate de legislature
gi promulgate de Domni, fiind de o aplieatie generala pentru pa-
mentent, vor fi asemine obligatorii gi pentru alts locuitort at im-
periulut Otoman, agezatt saC emit so vor ageza in principate, avand
acolo proprietatt de pament.
La Art. XXYI. Nu ne remane de cat a aplauda
principurile puse in acest articul, pentru constituatia
legislatures gi atributele ei. Dara care va fi forma a-
cestei legislature? Asta ar fide trebuintA, a se botiiri,
Articulul al XVIII, se pronuntrt curat, pentru
unu senat, on care ar fi modul ales pentru reprezen-
tatie ; noT vom ezamina acest articul mai jos. Lucru
ccl mai simplu gi mai sigur, aru fi de a ne Intoarce la
Adunarea Reglementarit, modificatil dupe trebuiutele
vremei, gi cu calitatea, de alegere bazatu pe proprietate.
Intre atributiile date acestei legislators, videm cu
pliteere figurand legile ating6toare de averile manitsti-
reeti; ne folosim dar5, de aceastii ocazie naturalit pen-
tru a spune cis, regularea averilor clerului flicutit in
anul 1844, anti trebui sA, fie cu totul reformatil. Toate
veniturile 119itropolieT, acele a ambelor eparbii ei a ma-
niistirilor pitmentene, afarit numaT de Neamtul, Secul,
Varaticul ei Agapia, ar trebui sit se verse in casa cen-
trala a Departamentului CultuluT, si s'ar Intrebuinta
la imbunittittirea zidirilor consfintite cultuluT, la fun-
de:tit de ospituri, de scoale ei de alte lucruri de bine
facere, ei de un lobos public.
Din aceste fondosuri Inaltul Cleru ar primi o leafa
indestulittoare. Pa, ar fi o politico foarte buns. ei de
priintit a lua pe viitorime de la Mitropolitu ei de la
Episcopi, on ce drit ili on ce actie, de a se amesteca

www.dacoromanica.ro
15

in on ce chip in trebile teril, §i in administratia veni-


turilor manAstiresti.
XXVII. Puterea judeciarA va fi neatarnata de puterea ezecu-
tivft, qi va infa.tosa toate garantille necesare.
La Art. XXVII. Mimic nu'i mat intelept si mat
de dorit. Confusia asta nepotrivita s'ait prelungit prea
malt; ea nu pricinuia Domniet, de cat unit adaos de
respundere, si de nepliicere faro vre o compensmie.
XXVIII. On care ar pute fi in definitiv modalitatea ladled,
turei, ea va, cuprinde un Senat, compus din cele mat insemuate
notabilititi ale terei.
La Art. XXVIII. Precum am zis, dreapta ju-
decatii, dorintile §i driturile tariT cer reinfiintarea Ob-
stestii 1ldunirii, modificatA dupit trebuintele vremeT.
Unit senat numit de ciltrit Domn n'ar da Guvernulut
insusi, unit sprijin indestulittroiu si unit control elicace,
Si tara nu va vide nici odata in aceastg Adunare, re-
rrezentatia de care ea alt putut fi lipsitlt, insa a cii-
riea princip nu i s'ait contestat nici odatit.
XXIX. Legislatia constitutiva a principatelor, treLuind a fi uni-
forma, o comisie pc) jumatate moldovana, si pe jumatate munteana,
de catra, carrnacami, in unire cu comisariul imperial, va
aleasii,
veni de indata la Constantinopoli, pentru a wza in local regle-
mentulut organic, nu numai nouele combinart necesitate prin ar-
ticulele precedente, ce §i toate acele a caror tolosinca, esperienta
ar fi dovedit'o, gi mat cu same, acele ce privesc la organizarea pu-
terei legislative.
La Art. XXIX. Cu dispozitiile hotitrite pentru
alegerea DomnuluT (Art al XXII) in tot protocolul nu'l
nici unit articul care sa meriteze o esaminare maT se-
rioasrt de cat acesta, ce produce niste obiectit ma! grele,
si care spunand curat, O. fie mat bine ft-tenth pentru
a intrista duhurile Moldovenilor, celor mat cu incredere
in fitggduintele Europei. Asa darn pentru a inlocui
pactul fundamental desfiintat, pentru a face din nog
o legislatie, i pentru ca s'a' se cleie pre larg o organi-
zatie desevarsitA Principatelor, se cere a se trimete la
Constantinopoli o Comisie Munteano-MoldovanA, of Ina
aceastil comisie, e numitA nu de dal% natie, ce de ca-
ta Caimacan si de cats, comisariul Otoman !: II cu
www.dacoromanica.ro
16

neputintI a crede et aceasta, dispozitie, sit se improti-


veascA, uneT esaminirI adanci.
Noi vom antra In aceasta fiind deplin IncredintatT
ca adevarul va esi triumfand din aceastg. desbatere.
Trimeterea uneT comisiT Mold.ovene la Constanti-
nopoli e contrail, cu toate cele de maT 'nainte, i cu
toate driturile Ora.
Tot deauna cand se atingea de legea fundametalA,
de cand Principatele stint in. contact cu Turcia, plait
la iniiintarea Reglementulu.T organic, aceste chestiT grele
s'ati desbatut de catrA tart §i In tarn. Chiar cand Prin-
cipatele eraU singure in fata TurcieT, 1i pe urmit, sub
protectoratul escluziv al Rusiei, on ce project de
schimbare sail de organizatie, s'au fiicut la fata loculul.
Pentru ce dart sit se calce lucrarile anticedente ?
De ce sit nu se lese a se trata aceasta chestie de
catra tart si in tart, andui toate garantiile dorite de
bunt ordine, de Intelepciune si de stiinta ? Este unit
alt chip simplu si tare aplicabil, care fart a jigni digni-
tatea 1i traditiile tareT, ar respunde la toate trebuintele
de fata. Asta ar fi trimiterea in principate a comisari-
lor inzastratT de instructiile speciale, care in unire cu
Ouvernul local, ar proceda la convocarea unei adunarT
nationale. Aceasta adunare ar siege unit comitet In-
sercinat de a lucra noua constitutie, dup. principiile
ce i s'ar da. Acest protect de constitutie, pus sub o-
-chiT Adunarei, discutat ti otat de ea, s'ar supuue In
urmii, In forma sa definitive, aprobatiei InalteT PortT.
Fart nici o indoeala, aceastil, comisie lucrand chiar in
Tara, sub ochiT tuturora, incungiuratil de notitiT locale
trebuitoare, povatuia de Adunare §i diriguita, in lu-
crarile ei de cats guvern si de catra comisarT, ar fi
In stare de a elabora o constitutie, care ar respunde
pre cat ar fi cu putinta, la trebuintele tareT, §i care
ar fi potrivita cu cererile politice ale timpulul de lap,.
S'ar pute oare spune ato.ta despre comitetul Moldovan
care s'ar tine la Constantinopoli ? Lipsit de mijloacele
-sale natale, necunoscend opinia Orli sale, singur fiind
pe unit pament care nu'i este familiar, se pare en
Breit ca luerarea luT, sit nu incerce ast feliit de conditiT

www.dacoromanica.ro
17

desfavorabile. Chiar cand lucrarea lui n'ar avea o ast


fella de fats, va purta totusi in ochil natieT o pats de
nascare, yi chiar cand acest comitet ar fi perfect, el
n'ar pute nici °data insufla tarii aceeasi incredere ea
o constitutie facutA de &Ansa, si in launtrul ei.
XXX. Lnerarea comisiel va fi supusa Ina het Portl, si impartasita.
tie ea inaltelora pa,rci contractante. Ea va fi investita en aproba-
rea formals, a M. S. Sultannlul, Qi pnblicata, in numele sell, la Bn-
cnrest1 ci Iasi, in curgere de tree lunI de zile.
La Art. XXX. Se zicem ca aceasta comisie
Moldo-Valaha, pe care o criticitim, s'ar numi fru% intAr-
ziere, 1i ar Incepe §edintele sale chiar din data la Con-
stantinopoli ; nu'i cu neputinth a crede cg, rezultatul lu-
crarilor sale, sa se poata savirsi, sanctiona rig publica
maT inainte de opt lung de zile intregi.
Aceste sant, asfel inchieie memuarul, observarile
generale ce ne-au inspirat hotilrirele conferintilor din
Constantinopoli. Ele nu -pureed din nici unlli alt izvor,
decat numai din cea maT siocera clevotare catra pa-
tria noastra, si din statornica convingere ca dispune-
rile luate in acele conferinte, nu sant nici cum in stare
a asigura Moldovei un viitor ferice. Nu este cu nepu-
tintii a nu recunoaste bung, vointa ii simpatia ce au
dictat acele hotariri ; tocmai aceste insa ne da ¢i noug,
dreptul a esprima in aceasta, socotinta noastra cu sin-
ceritate si a apela In congresul din Paris, asupra con-
ferintelor din Constantinopoli.
llaca nu s'au voit a canta in trecutul nostru, die-
mentele de restaurare, care s'ar fi putut potrivi tot o-
data si en deprinderile noastre, 1i cu ezigentele politi-
ceT Europiene, data nu voia a se lasa sail a se rechema
la lumina veehele noastre drepturi, si dad., cu on ce
chip, se voia a crea numai de cat ceva non, aceasta
se putea face cu oare care maretie intrunindu-se
pe ambele principate sub un prineipe
strein; cu chipul acesta, s'ar fi dat patriei comune, o
putere si o vitalitate ce sint de interesul EuropeT, nu-
maT putin .i de a Turciei. Nu s'ar fi resturnat sperantele
tereT, nici nimicit credinta sa Sn bunele intentii ale Eu-
rope, silind pe toate spiritile a se intreba in mijlocul
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 2
www.dacoromanica.ro
IS
ingrijirei generale, daeg, la atilta aveati sg. iasA atAte
frtgAduinti solemne."
Citind cu atentie observatiile principeluT Moldovei,
on care neplirtinitoriu se va convinge de ceia ce s'au
intreprins prin el, in contra a on citror hoturiri date
in Conferintl. Mai ell smart, se va videa cit Principele
Ghica au protestat in contra acelor botiiriri, ea eel in-
taiu reprezentant legitim al poporulul Moldovei, cu o
nobil abnegare, §i s'ait hotitrit a conduce ehestiea, ca
unit adevitrat fiat al 'Ora
---
Este de luat awinte cd »rai toate observatiile pe care Inillrmea
S. Principe le Gr. Ghica fitcut Congresulut de Paris, asupra
dispozitiilor combinate la Constantinnpoli, ad fost bine primite de el,
afara de intrunirea pincipatelor, care totust dupe ldtimea ce s'au
dat coinisarilor, ce v,r tine sedint et la fata loculut, va pute usor sd
isbutiascd, dacit dorinta aceasta rostiti de natie, va fi unanima.
Toate clauzele insirate in dispozitiile combinate in Constanti-
nopoli, si care jignesc autonontia turd, au fost laical! rate din tra-
tatul din Paris. (Vezt No. 83 al ZimItrulut). Asdmduarea Prtn-
cipatelor cu restul impdratiei Tarcesti, in privirea iwogrtsulut,
proprietatea accesibila streindor, datoride reciproce intro settlit
si proprietaril de mosit & cf., au sa se discutezd si sd se elabo-
reza chiar in sinul nostru, pe puterea drepturilor tat et, asa pre-
cut)? memoarul int-Minter" Sale Principelui Gr. Ghica. all cerut.
Th. C.
Am reprodus in acest al XIII Vol. de Uricar acesto observatii,
dintr'o bropurica imprimata in Tipografia Buciumului Romin din
anul 1856. Aceste observatii, Voda Ghica an dorit ea sa fie tra-
duse ¢i in limba germana ; M. S. mail intrebat eine ar fi capabil,
ca sa faca o traducere fidela, eil iam recomendat pe doctorul L.
Steege, en care facusem cunoscinta in primavara anului 1819 la
Dna Cleopatra Vasilie Ghica. Sciam ca doctorul Steege, lucrase
in Paris mai multi ani la diaristica franceza, estragend articule
din foile germane. Veda Ghica care vorbia bine nemtesce, an re-
mas prea multamit d traducerea ce facuse recomandatul met, pe
care en am espedat'o spre publicare, in Kolnische Zeitung gi Oes-
terreichische Zeitung din Viena.
Doctorul L. Steege, care pans atuncea traTa numai din recete,
mai apoi an fost numit protomedic in Iasi, pi in urrna, insercinat
ca Comisar in Viena. Sub Voda Cuza el an fost Ministru de Fi-
nance in Bucuresci.In timpul domnirei lni 'Veda, Ghica, pe mulct
am scos in ivalA, parte cu gura, parte cu Zimbrul. Numai en am
remas uttat gi parasit, de pi indestul am lucrat in viata mea. (Si
se vada, biografia mea in Vol. al VII de Uricar pag. 203-221).
Th. C.

www.dacoromanica.ro
EXTRAITS DE LETTRES CONFIDENTIELLES
adressees an calm-meant de Moldavie par diffe-
rents persounages politiques.
Un de nos correspondants nous envoie sans commentaires, quel-
ques documents historiques fort curieux. Ce sont des lettres 6ga-
r6es par le calmacam Vogorides et auxquelles les correspondants
de tous les journaux, ont fait dernierement allusion; it suffit do
savoir qua tons les originaux sont dans des mains sores et quo
l'autbenticiti en est garantie.
Pour aider les lecteurs it saisir du premier abord l'int6ret quo
lee auteurs de ces missives attribuaient it leur commerce de let-
tres avec M. Nicolas Vogorides, calmacam de Moldavie, it est bon
de faire rernarquer gob. l'exception de M. de Prokesch et de M.
Goedel, toutes les autres personnes engagdes dans cette cones-
pondance sont Rees de parent6 avec le bey caimacam. M. Etien-
ne Vogorides, qu'on nomme ordinairement Stefanalti-bey it Con-
stantinople, est le pore du calmacam et l'ancien charg6 d'affaires
des princes moldaves, pros la Sublime Porte. M. Costaki Mus-
surus actuellement ambassadeur ottoman a Londres, est le gen-
dre de M. Vogorides pore, et le beau-frere do M. Vogorides fils.
M. A. Vogorides est le frere de Son Excellence le caimacam. M.
Fotiades, autre beau-friire de M. Nicolas Vogorides, est actuel-
lement charg6 d'affaires de Moldavie it Constantinople.

Fragment d'une lettre de M. C. Mussurus, ambassadeur


ottoman a Londres, au cainzacam Vogorides.
Londres, Is 23 avril 1857.
Je vous dis confidentiellement que lord Clarendon a
approuve votre reponse aux consuls de France et de
Prusse, concernant les journaux ; it l'a trouvee digne,
juste et legale. J'ai recommande a Son Excellence la
sagesse de votre conduite dans les circonstances pre-
sentes. J'ecris h, la Porte et je travaille a votre sue-
ces dans la carriere brillante dont vous vous montrez si
digne. Elle va sauver ce beau pays du danger oft veu-
lent le jeter des traitres indignes du nom de Moldaves,

www.dacoromanica.ro
20

lesquels, pour des interets et des recompenses materi-


elles et ephemeres, poussent leur perversite jusqu'au
point de contribuer a transformer la Moldavie, leur pa-
trie, en simple province de la Valachie, et h l'effacer
de la carte des peuples autonomes, et qui, sous le pre-
texte du nom fabuleux de Roumanie, veulent reduire
la Moldavie et les M oldaves a l'etat de l'Irlande et
des Irlandais, s'inquietant fort peu des maledictions de
la generation presente et future. Vous remplissez le
devoir d'un patriote honnete et vertueux en dotestant
de pareils rebuts, qui ne rougissent pas de s'appeler
parti national. Comment peuvent- ils "(Are parti national,
ceux qui veulent l'asservissement de la patrie t Le parti
de l'union pent s'appeler parti national en Valachie,
ou il tend h l'agrandissement de la patrie ; et c'est par
la meme raison qu'il ne saurait avoir d'autre nom en
Moldavie que celui de parti antinational ; car le seul
parti national en Moldavie est le parti contraire l'u-
1<

nion, celui qui s'interesse a l'honneur de la patrie, a


son autonomie, ses interets, son present et son aye= ;
et je me rejouis que Votre Excellence et ses amis ap-
partiennent a ce parti national et patriotique. Le gou-
vernement anglais est contraire a l'union; n'ayez aucun
doute la-dessus. Je vous dis confidentiellement que des
instructions en consequence ont ete recemment donnees
au commissaire anglais de Buccarest ( qui est mon ami),
et Votre Excellence verra sous peu les resultats des Bi-
tes instructions.Votre Excellence a tres-hien repondu
aux consuls de France et de Prusse; elle en await le
droit, que dis-je ! non-seulement le droit, mais encore
le devoir. 11 etait du devoir de Votre Excellence coin
me chef d'une principaute autonome, de repousser les
interventions scandaleuses et illegales des strangers
dans les affaires interieures. Ce n'est pas la faute de
Votre Excellence si ces deux consuls se sont mis im-
prudemment dans une fausse position, dont leurs gou-
vernements ne sauront les tirer qu'en les rappelant.
Si cela tardait encore, et s'ils s'avisaient de recom-
mencer leurs memes interventions officielles, la repon-
se laconique et stereotypee de Votre Excellence est

www.dacoromanica.ro
21

toute prete ; elle sera cm antidote special contre cette


fievre intermittente. Je Buis convaincu que la Sublime
Porte saura apprecier les services, la fermete et la sa-
gesse de Votre Excellence ; et je ne crois pas qu'a la
suite d'insinuations etrangeres, elle puisse se trouver clans
la position, facheuse de vous cacher involontairement, clans
sa correspondance avec elle, toute la satisfaction qu'elle
ressent, et conibien elle approuve la sage et prudente con-
duite de Votre Excellence.Votre Excellence, comme
caImacam de la Moldavie, doit assurement se soumet-
tre an gouvernement superieur, et c'est lit un devoir
sacre; mais c'est justement parce que vous etes chef
de cette principaute autonome, et en meme temps bo-
yard moldave que vous devez remplir aussi vos tie -
voirs envers votre patrie, et representer, le cas echeant,
a la Porte, que le premier des privileges ab antiguo
des principautes est l'existence autonome de la Molda-
vie, comme principaute distincte. Tout homme juste et
sense ne peut que respecter Votre Excellence, tant
qu'elle considere comma un devoir de sa position, et
de ses sentiments patriotiques, celui de vouloir conser-
ver intact le depot precieux qui lui a ete confie, de-
pot de l'autonomie et de la base de la prosperite fu-
ture de sa patrie.J'approuve profondement votre con-
duite, et c'est la meme que vous devez suivre a l'avenir.
=CC
Fragments de deux lettres de M. A. Vogorides, secretaire
de l'ambassade ottomane a Londres.
Je m'empresse de vous annoncer que votre beau-
frere l'ambassadeur vient de voir M. Palmerston; it en
a rapporte dimportantes nouvelles quant h la disposi-
tion de Sa Seigneurie contre l'union des principautes.
Lord Palmerston est tout a fait contraire it l'union; it
la considere comma subversive des droits de notre sou-
verain, et, par consequent, des instructions analogues
seront envoyees it sir Henri Bulwer, commissaire de la
Grande-Bretagne dans les principautes. Ainsi que je
vous l'ai ecrit preeedemment, it y a grande necessite
www.dacoromanica.ro
22
que vous employiez tous vos efforts pour que les Mol-
daves n'expriment point de voeux pour l'union, et pour
que vous vous rendiez digne de la bienveillance de la,
sublime Porte, et de l'appui de l'Angleterre et de l'Au-
t) iche. Puisque les trois puissances sent decidees a ern-
pecher l'union, it ne taut guere vous inquieter de ce
que veulent on menacent de faire les Francais, dont
les journaux vous traitent de Grec, etc.

Londres, 15 avril 1857.


Je viens vous conseiller de suivre aveuglement
en tout le representant autrichien, fain meme encore
plus fastidieux, et malgre tous ses defants. Vous de-
vez penser que cot b omme n'agit que cl'apres les in-
structions de son gouvernement, et, comme l'Autriche
s'efforce a juste titre d'empecher l'union, it s'ensuit que
son consul tient it honneur et s'empresse de prevenir les
voeux de son gouvernement.L'Autriche est d'accord
avec les idees de la Sublime Porte et de la Grande-Bre-
tagne, et c'est pour cola que, quand l'Autriche sera
contente, In Turquie et l'Angleterre le seront aussi. Je
vous repete done de vous conformer aux conseils et
aux voeux du consul d'Autriche, et d'employer sans
nulle objection toutes les personnes qu'il vous propose-
rait, et sans vous informer si les personnes recomman-
dees soot perverses on anal 'macs. Il suffit quo ces
hommes soient sincerement contre l'union cela suffit ;
car, si l'union est proelamee par le divan moldave,
l'Autriche diva que vous en &tee in cause, n'ayant pas
voulu agir scion les conseils de son consul, qui a tant
travaille contre l'union. truant A l'Angleterre, elle ne
permettra pas que l'union se realise, quand meme tous
les divans se prononceraient pour. Malgre cela, it se-
rait a desirer que vous fissiez en sorte, que le divan
moldave ne se prononce pas pour l'union ; car alors
les difficultes des trois puissances vis it vis de la Fran-
ce et de in Russie seront moindres, et de cette mani-
ere les trois puissances vous devront de la reconnais-
sance... Q('est -ce que cela vous fait si les hommes que
www.dacoromanica.ro
23

is consul d' Autriche vous recommande ont de la moralite


ou sont vicieux? La Beale chose que vous ayez a exa-
miner, h line semblable proposition, c'est celle de voir
si ces hommes sont sincerement et veritablement con-
tre l'union, et de ne les employer gull cette condition,
vu que, aujoerd'hui, it ne s'ayit plus de la moralite ou
de la bonne ou inauvaise conduite, philosophiquement pri-
se, mais de l'existence des droits imperiaux
des malveillants et des ennemis de Sa Majeste, notre
souverain ; et tons ceux qui peuvent concourir a attein-
fire ce but, tous doivent etre recus comme amis. Vous
avez bien fait de ne pas accorder la liberte de la pres-
se, que des Moldaves ocerveles, amis de in Russie, sous
le masque francais, cherchent b. employer pour que le
peuple se prononce en faveur de l'union. Tenez, mon
cher, ferme, et empecheez des manoeuvres de cette na-
ture. Je crois que, si l'Etoile du Danubs et autres mau-
vaises publications pareilles, se publiaient en France,
le gouvernement ne manquerait pas d'en expedier im-
mediatement les auteurs it Cayenne (sic). La France,
qui vent la liberte, les clubs et les reunions politiques
en Moldo Valachie, devrait d'abord. les permettre chez
elle, et ne pas punir par l'exil et par les avertisse -
ments tous les journalistes, qui s'aviseraient de parlor
un peu librement. Charite bien ordonnee commence
par soi-meme.Le traite de Paris ne panic pas de l'u-
nion des principautes ; it dit simplement que les divans
auront a se prononcer sur la reorganisation interieure
du pays ...mais les ecerveles qui desirent l'union ont
tout It fait oublie cette clause du traite, et s'occupent
de l'organisation exterieure, au lieu de celle de l'inte-
rieur, et, au lieu de penser aux teformes intel ieures,
ils m4ditent l'inddpendance et des princes strangers.
Rira bien qui rira le dernier. L'Angleterre est tout it
fait d'accord avec l'Autriche, et s'oppose complete-
ment It 1 union, et l'empechera de se realiser, de con-
cert avec la Sublime Porte. k i le consul de France
dcbite le contraire, ne le croyez pas, parce qu it ment;
et moi, je sais ce que j'ecris.
MCS
www.dacoromanica.ro
24

Fragments de deux lettres de M. Etienne Vogorides


exbey de Samos) a on his M. _Nicolas Vogorides, caEma-
cam de Moldavie.
Constantinople, 13 /mil 1857.

Mon cher has .Nicolas,


J'apprends que M. Buiwer s'entend sincerement avec
le representant d'Autriche. La Sublime Porte est sa-
tisfaite de la conduite sage, et du langage que Safret-
Effendi tient aux consuls et boyards; je ne doute pas
que, pour atteindre le but de la Sublime Porte et vu
l'ancienne amide qu it a pour moi, it ne se conduise
avec bienveillance vis-ti-vis de vous. Le plus dange -
reux des commissaires est M. de Busily; mais je sup-.
pose que vous trouverez les moyens de le menager et
de l'attirer d'une maniere sage et precautionnelle. lei,
nous cultivons ses superieurs. L'ambassadeur anglais
commence l avoir une bonne opinion de vous, J'avais
appris que deux lettres contradictoires de la Porte vous
avaient ete expediees anterieurement, au sujet des
12,000 ducats que la Moldavie percevait habituelle-
ment depuis plusieurs annees des couvents grecs; jus-
Vit ce (pie les affaires soient organisees plus syste-
matiquement, repondez h celb,, que vous etes epuise
par des depenses extraordinaires pour detruire le sys-
teme des unionistes ; que, si cet argent se percevait
dans des temps paisibles, it devait Petre encore plus b,
l'epoque actuelle, agitee et critique, et que, tandis que
vous espdriez que la Porte vous fournirait des fonds spe-
ciaux pour arriver a son but, elle vous prive meme
des 12,000 ducats que la vestiarie percevait annuelle-
ment. Vous pourrez vous entendre lit-dessus avec Saf-
fet-Effendi et lui faire ecrire dans ce sons a la Porte;
le tout tres modestement et avec humilite, en comptant
sur la bienveillance et la haute sagesse de mon maitre
Reschid-Pacha.
(Signe) Stefanalci V ogorides.

www.dacoromanica.ro
--25
Constantinople 24 avril,.
Cher fils,
C'est avec un profond etonnement que j'ai appris la
destitution de Costin Catardji, sans que vous me fas-
siez part des circonstances qui vous ont engage h le
destituer. Je connais cet homme ; it est audacieux, it
agite et remue tout, quand it le veut et qu'il le decide.
C'est un homme pour lequel 1'Autriche est bien dispo-
sde, comme etant oppose it l'union des deux provinces,
et, par son changement, on explique que vous avez ce -
de aux plaintes qu'avait portees contre lui le consul
de France, et que vous avez ouvert la porte au pro-
g,res du parti francais. On explique ici que des sen-
timents de rivalite, an sujet du principat vous ont por-
te a l'eloigner du ministere, tandis qu'en definitive le
principat ne depend pas des Moldaves, mais bien de
in volonte et de l'approbation de in Sublime Porte, et
de quelques ambassadeurs influents, que nous ne man-
quons pas de cultiver et d'attirer en votre faveur. Sui-
vez le conseil que je vous ai souvent donne : soyez
ferme, patient et surtot cachez votre pens& et soyez
silencieux, et Allah kerim (Dieu aidera)! En invoquant
l'aide de Dieu, nous veillons ici... La Sublime Porte
demande que vous soyez ferme et imperturbable, et
que vous suiviez une ligne tendante it prouver tou-
jours que vous etes employe de l'empire puissant de
Turquie (en observant toutefois les convenances) ; et
telle chose que in Sublime Porte ne veut pas montrer
aujourd'hui, vous devez In prendre sur vous, jusqu'a
ce que le temps vienne pour qu'elle se declare ouver
tement contre l'union.
Dans la lettre que j'ai recite bier de M. Costaki
Mussurus, de Londres, it m'ecrit recoit reguliere-
ment des lettres de vous, et que, se reglant d'apres
elles, it en refere a lord Palmerston et lord Clarendon,
et que Mussurus lui meme et les ministres de Londres
sont contents de votre administration, et de la ma,niere
dont vous repondez it la France et aux autres puissan-
ces qui s'entendent avec elle. Ainsi, comme l'Angle-
terre est la puissance in plus preponderante dans les
www.dacoromanica.ro
26

affaires d'Orient, et que, d'accord avec l'Autriebe, elle


s'oppose et elle repousse les partis strangers en Moldo-
Valacbie, vous devez dcrire souvent et regulierement
is Costaki Mussurus h Londres, et vous entendre se-
cretement et sincizement avec le consul d'Autriche; car
M. Prokesch a demands installment votre nomination
a la caimacamie, proposant comme argument et com-
me garantie suffisante que to es fits de ton pe,re.
(Eigne) Stefanaki Vogorides.

Fragments de cing lettres adrmsc'es au calinacam T'ogo-


rides par M. Fotiades, Charge d' offaires du gouvernement
moldave a Constantinople.
24 avril 1857.
M. Panaloti Balche m'a, annonce la modification mi-
nisterielle, et m'a transmis en meme temps un paquet
du consul d'Autriche pour le baron Prokesch. Inquiet
d'apprendre ce que ledit consul rapportait, je suis alld
remettre moi memo son paquet au baron Pi okesch; Son
Excellence, Payant ouvert en ma presence, m'a expri-
me son mecontentement au sujet de in destitution de
M. C. Catardji, qu'il a attribuee h des rivalites et an
manque de confiance. Vous deviez conserver M. Ca-
tardji jusqu'h la formation du divan ; cependant ce qui
est fait est fait, et, puisque je conclus que la nomina-
tion de M. Basile Ghika a pin au consul d'Autriche,
3e me borne h attirer votre attention et votre energie
au sujet des elections, qu' elle doit hater autant que pos-
sible, car tout depend de leur resultat.
(Signe) Fotiades.

27 avril 1857.
Excellence,
Nos relations avec le grand vizir et Galeb-Pacha,
sont on ne peut plus intimes. Lc baron Prokesch a
beaucoup contribud h la nomination de Galeb Pada,
et it a gagne une grande influence aupres de la Porte.
www.dacoromanica.ro
-27
Que Votre Excellence ait soin de s'attirer encore plus
in bienveillance de l'Autriche, et surtout cello du baron
Prokesch ; car elle dolt savoir que je sers ici d'instrurnent
secret aux relations de Son Excellence avec le grand vi-
zir. Tout va bien, et j'espere bien clue, par la position
que nous avons acquise ici, nous arriverons ci notre but.
(Signe) Fotiadcl,s.

1 (13) mai 1857.


Excellence,
Par in &Oche chiffree de Votre Excellence, j'ai ap-
pris tout ce qui s'est passé avec DT. O. Catardji, et le
but de Ia mission de M. Lesourd, secretaire du cora-
missaire francais. Je me suis empresse, aprim une en
tente prealable avec le baron Prokesch, de communi-
quer au grand vizir et h Galeb-Pacha, le contenu de
ladite d.epeche ; en meme temps, j'ai rencontre chez Son
Altesse le premier interprete de l'ambassade autrichienne,
le baron Schlechta, charge de la memo mission, de
communiquer it in Sublime Porte la depeehe du com-
missaire autrichien, traitant de In memo question. De
cette maniere, nous avons fait cause commune, et nous
avons propose, d'accord avec lui, les mesures requises
en cette occasion. Son Excellence Galeb-Pacha nous
a communique Ia depeche de Saffet-Effendi, tres-fa-
vorable h l'administration de Votre Excellence. Il y
est dit qu'aucun acte illegal n'a ete commis, et ne se
co mmettra en Moldavie, et que la Sublime Porte doit
dormer cette assurance h M. Thouvenel, en cas qu'il
veuille presenter des griefs.
Son altesse le grand vizir, ayant approuve in do-
mande de Votre Excellence, a promis gull repondrait
h M. Thouvenel que )1e caimaeam ayant plein pou-
voir dans la nommination de ses ministres, aubsitot qu'il
s'est convaincu de la partialite de M. C. Catardji, it a
decide de le destituer et d'enlever de cette maniere
tout sujet de griefs.e
Je vous fais observer que le baron Prokesch, d'a -
pres ce que j'ai compris, desirait que in Sublime Porte
www.dacoromanica.ro
28

ne desapprouvat pas officiellement la conduite de


M. Catardji, vu que de cette maniere elle desapprou-
verait en meme temps les actes contre l'union. J'ai re-
commando It la Porte de tenir it M. Thouvenel un
langage tranchant, et qu'elle blame par retorsion la
partialite du commissaire et du consul frangais. M. Le-
sourd etant arrive ici depuis trois jours, M. Thouve-
nel s'est rendu bier chez Galeb-Pacha, oa, en presen-
ce du vizir, it a eu une longue conference sur les af-
faires moldaves. Quand j'aurai appris les details de cette
conference, je vous en avertirai. En attendant, j'ap-
prends que l'envoi de la deuxieme lettre patriarcale au
metropolitain, dont je vous ai communique copie, a ete
remis ; pour le moment, je vous prie, par consequent,
de conserver cette copie et de la tenir secrete.
Avant-hier, le premier interprete de l'ambassade fran
raise a communiqué an grand vizir des instructions de
son ambassade contenant que Votre Excellence, d'ac-
cord avec Saffet-Effendi, avait menace le metropoli-
tain de le destituer, et que cette nouvelle s'etait repan-
due a Jassy. Ayant ete interroge la-dessus, j'ai repon-
du que le caimacam ayant obtenu des preuves reelles,
sur les illdgalites et la conduite anticanonique du me-
tropolitain contre son gouvernement, it en avait refers
it la Porte, qui a decide d'en avertir le patriarche oe-
cumenique, et que Son eminence, d'apres les regles
existantes et d'apres les canons ecclesiastiques, avait
knit une lettre de conseils an metropolitain; c'est ainsi
que j'ai present6 In chose comme tres simple et tres-
reguliere. Je conclus, par suite des communications et
des exposés de l'ambassade francaise et russe, gulls
tachent de sauver le metropolitain a, tout prix, et d'in-
culper Votre Excellence comme persecutant Sa Sain-
tete injustement et par passion. Donnez moi a temps
des nouvelles de tout ce qui se passe, ou du moins en
memo temps que les consuls, parce que, autrement,
nous n'aboutirons a rien. Ne negligez pas cela.
(Signe) Fotiades.

www.dacoromanica.ro
29
4 (16) mai 1857.
Je me suis informe du sujet de la d.erniere entrevue
de M. Thouvenel avec le grand vizir et Galeb-Pacha,
et le m'empresse de vous annoncer que Son Excellen-
ce a beaucoup parle contre la conduite de M. Catardji,
en presentant aussi des documents prouvant ses vio-
lences et sa partialite contre l'union. 11 a exprimd, en
outre, des griefs contre in persecution que Votre Ex-
cellence et Saffet-Effendi, faites subir au rnetropolitain.
11 ajoute que vous avez menace de faire occuper le
pays par des troupes austro-turques. L'ambassadeur,
entre autres griefs contre vous et contre nous, a ajou-
te pour vous compromettre vis A-vis de In Porte, que
vous aviez declare it M. Place, confidentiellement, que,
tout en voulant conserver in plus stricte impartialite et
laisser faire, Votre Excellence craignait d'agir de la,
sorte, ayant son pore et sa famille it Constantinople.
Quant a, M. Catardji, le grand vizir a repondu se-
ion que Votre Excellence l'avait demande, ,qu it avait
en destitue it cause de sa conduite.` Les autres re-
pr,sentations de M. Thouvenel ont ete recues ad refe-
rendum, pour etre soumises au data du conseil des
ministres, qui se reunira aujourd'hui sous la presiden
cc dm. vizir. En attendant, i la suite de tout ce quP
j'ai appris de lord Redo life et du baron Prolceseh, qui
avaient communiqué des ddpoclies confidentiellement h
in Sublime Porte, le conseil des ministres ne pourra qu'-
approuver tons les actes de Votre Excellence et de
Saffet-Effendi contre l'union. La Porte lui a communi-
que par le tele,graphe son approbation, en l'engageant a
presser, autant que possible, les elections en Moldavie,
contrairPment aux representations des commissaires fran-
rais, prussien, russe et sarde, qui ont voulu les faire sus-
pendre, sons pretexte que le finnan de convocation a be-
soin d'eclaircissements. La reponse de Votre Excellence
auxdits commissaires, comme quoi le firman etait tres-
explicite, et quil n'avait pas besoin d'eclaircissements
a beaucoup plu. Je me rejouis de la bonne entente qui
existe entre vous et Saffet-Effendi. Continuez h eten-
dre vos relations avec Son Excellence, car elle gagne
www.dacoromanica.ro
30

ici en consideration aupres de la Porte, et aupres des


ambassadeurs d'Angleterre et d'Autriche ; surtout, d'a-
pres ce quo je vous ai emit, it faut presser les elec-
tions, et vos efforts seront recompenses par la Porte, qui
desire bPauconp que le divan de Moldavie SP rennisse a-
vant cella de Valachie.
Hier, j'ai vu longuement le baron Prokesch et lord
Redeliffe. J'ai ete trL,s-content de les trouver tres-bien
disposes en faveur de Votre Excellence. Le lord m'a
montre une depeclie telegraphique du secretaire de M.
Bulwer, actuellement en Moldavie, par laquelle it lui
annonce le depart de M Lesourd, et lui recommande
Votre Excellence tres-chaudement. Le lord m'a assure
que Votre Excellence, pour plaice aux Francais, avait
donne secretement h M. Place les papiers de M. Ca-
tardji, mais it a ajoute n'avait pris ceci que pour
une calomnie.
L'ambassadeur de Russie a fait une communication
h la Porte en faveur du metropolitain ; mais le resul-
tat n'est pas conforme h SOS desirs.
(Signe) Fotiadts.

Constantinople, le 8 (20) mai 1857.


J'ai communique ce que j'ai cru necessaire au vizir
et la Galeb-Pacha. La nouvelle du rapprochement du
metropolitain avec Votre Excellence nous a charmes.
C'est un resultat de la premiere lettre patriarcale. 11
serait it d6sirer que la deuxieme fat aussi envoyee.
111ais le grand vizir m'ayant repete ce que M. Thou-
venel lui avait dit, c'est-h-dire que Votre Excellence
etait obligee de s'ecarter de l'impartialite it la suite
des instructions secretes de la Porte, et parce que vo-
tre famille etait ici en otage, entre les mains du you
vernement superieur, Son Altesse, pour ne pas donner
sujet a de nouveaux griefs, et confirmer les paroles de
M. Thouvenel, a decide de remettre l'envoi de cette
lettre. De mon cote, j'ai eu soin d'employer differents
arguments et moyens formels pour invalider les paro-
les de M. Thouvenel, prouvant qu'elles n'etaient que

www.dacoromanica.ro
31

des sophismes pour intimider In Sublime Porte, et pour


paralyser Penergie du gouvernement moldave ; et j'es-
pere, d apres ce que j'ai compris moi-meme, et d'a -
pres les assurances du baron Prokesch et de lord Red-
cliffe, etre arrive a mon but. Mais, en attendant, au
nom de Dieu, que Votre Excellence fasse bien atten-
tion aux conversations qu'elle a avec le consul de Fran-
ce, it toute expression qui pourrait in compromettre
vis-a-vis de in Sublime Porte, et cela pour les appa -
rences. C'est avec joie que je vous annonce que, dans
le conseil qui a eu lieu avant-bier, tons les actes de
Votre Excellence et de Saffet-Effendi ont et approu-
yes par tous les membres du conseil, surtout ce que
vous avez fait, d'accord avec lui, pour hitter les elec-
tions. La Porte ecrit aujourd'hui a Saffet-Effendi pour lui
exprimer son approbation. Je vous annexe ici la lettre,
que vous voudrez bien remettre aussitot It Son Excellence,
a qui j'ecris que vous lui etes reconnaissant, et que vous
ne cessez pas de prodiguer des eloges pour lui It la
Porte et a nous. Mais, puisque Son Excellence a recu
de la Sublime Porte des instructions completes, Votre
Excellence doit s'entendre en toute occasion avec lui.
Son Excellence s'etait adressee a in Porte, lui de-
mandant une lettre flattcusc pour M. Catardji ; mais
Dar une depeche telegraphique arrivee depuis quatre
jours, Son Excellence retire sa recommandation en fa-
veur de M. Catardii et la regarde comme superflue.
Galeb -Pacha m'a promis de vous envoyer une d 6-
peche qui resoudra les questions que vous avez adres -
sees a in Porte, concernant la representation des ha-
bitants de la Bessarabie, les comites, et la reponse se-
ra conforme a vos representations. C'est it cause du
Ramazan clue cette depeche n'a pas ete expedide.
La nouvelle agreable des prochaines elections et vo-
tre promesse, quoique sans beaucoup de certitude, sur
Pacquisition de la majorite, a beaucoup rejoui le grand
vizir, lequel, sitot que cela sera obtenu, se reserve, com-
me it me l'a assure, de prouver a Votre Excellence, im-
mediatement et par des preuves eclatantes la satisfaction
de la Sublime Porte pour votre gouvernement.

www.dacoromanica.ro
32

Voici en peu de mots l'esprit de la politique de la


Sublime Porte : elle desire que Votre Excellence agisse
energiquement .contre l'union, mais qu'elle agisse sans
bruit et surtout sans divulguer qu'elle recevait de pareil-
les instructions de la Porte. En toute chose, la discre-
tion est tres-necessaire et surtout dans les circonstan-
ces presentes. La Sublime Porte, en consequence de
ses relations, doit avoir quelques egard.s vis-a-vis des
puissances etrangeres ; mais Votre Excellence etant de-
gagee de pareils engagements, et ayant obtenu de la
Porte de pleins pouvoirs, qu'elle agisse avec sagesse et
qu'elle fasse tout ce qu'elle croit concourir a ses vues.
Les instructions envoyees 'a lord Redcliffe par son
gouvernement sont claires et nettes. La Sublime Por-
te en a eta trZ%-satisfaite. Depuis trois jours, le baron
Prokesch et lord Redcliffe s'etant rendus it la Sublime
Porte, ils se sont expliques confidentiellement avec le
grand vizir, qui a adopte et approuve toutes leurs re-
presentations sur les mesures a prendre contre l'union.
Puisque M. Thouvenel se sert toujours des mots de
partialite et d'oppression de ropinion publique, comme
autant de sujets de griefs qu'il porte contre Padministra-
tion de Votre Excellence, pour combattre et repousser ce
reproche banal, j'ai communique an grand vizir tout ce
que Votre Excellence m'a annonce sur la tournee politi-
que que voulait faire M. de Talleyrand dans les districts.
J'espere que cet argument nous servira beaucoup.
L'extrait de la Gazette de Moldavie que vous m'avez
communique a plu ; je l'ai montre it qui it a fallu. Je
vais le faire inserer dans le journal de M. Vogues. J'es-
pere que vous avez Ot6 content de Particle de NoguOs
du 1S mai. (Sicfne) lotiades.

Fragment d'une lettre adressde an cai'»zacam Vogoride,s,


par le baron Prokesch, internonce d'Autriche a Con-
stantinople.
Constantinople, 18 avril 1857.
...La Sublime Porte partage, par rapport aux dan-
gers que presente l'union et it la necessite de les com-
www.dacoromanica.ro
33

battre, l'avis et in ferme resolution de l'Autriche. je


prie Votre Excellence de vouloir bien s'en penetrer it.
tout moment et en toute eventualite. Votre experien-
ce, mon prince, vous fera, d'ailleurs, facilement corn-
prendre les managements auxquels le divan peat par-
fois se voir contraint, et qui sont les consequences faclieu-
ses d'une position, que les circonstances lui ont imposee.
Mais c'est precisc:ment la, et dans les ens oit l'action
de la Porte se trouve arretee on contrariee, que com-
mence celle de ses organes, it la sagacite et au devou-
ment desquels elle a confie ses interets. Continuez done,
mon prince, de les defendre avec fidelit: et avec une
energie sagement moth-Tee dans les formes...
Billet adressc' an calmacant Voqorides par M. Goedel de
Lannoy, agent (t consul gem.'ral d'Antriche en Moldavie.
Jassy, 4 mai *)
Je prie Votre Excellence de faire expddier aux prji-
fets, ajourd'hui memo, les instructions pour les elec-
tions. Servez-vons de toute votre autorite clans le con-
seil des ministres, je vous supplie, car c'est indispen-
sable que les instructions partent des ajourd'hui. Je
vous expliquerai les raisons verbalement.
(Signe) Goedel.
Voici la lettre du patriarche de Constantinople, dont
it est question dans la correspondance ci dessus, du
charge d'affaires de Moldavie.
.Au Maropolitain de Moldavie, Cyril le, par la grace de
Dieu, patriarcl e oecumen'que "I.
Tree-saint Metropolitain de Moldavie, tres-honore
exarque des contrees limitrophes, notre bien-ainie et
affectionne frere en Jesus Christ, coserviteur de Notre
Pieta, seigneur Sophronius ;
*) Le 4 mai etait le jour de l'arrivee des commissaires it Jassy.
*4)Cette lettre a ate remise au metropolitain par le ministre
des cultes et sous cachet volant. A cette merle occasion, le
caimacam a fait menacer le metropolitain qu'it la premii!.re
demarche qu'il ferait en faveur de l'union, it serait imme-
diatement destitue et anathematise par le Patriarche.
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 3.
www.dacoromanica.ro
34

Que le Tout-Puissant conserve Votre Eminence en


grace et en paix parfaite !
Penetre de sentiments d'amitie a regard de Votre
Eminence, nous ne pouvons dissimuler le chagrin que
ressent notre coeur ffraternel, en von ant que \ otre L-
mincuce a de nouveau donne lieu ici it des denoncia
tions graves contre rotre personae, et vous accusant de
mener une conduite peu conforme it votrc dignite pon-
tificale, a cause de certaines demarches contraires en
tout point h votre r ocation et h votre position. Votre
Eminence doit se rappeler que (16.0 anterieurement des
griefs et des plaintes, out ete prononces contre elle. et que.
penetre d'une affection toute fraternelle pour votre p -r-
sonne, nous nous sommes effore' de vous senter
comme innocent, et d'arreter Forage qui vous menacait.
Ceci aurait dit etre constamment pr sent a votre m '-
moire, et Votre Eminence aurait dit eviter des logs a-
vec une prudence toute partieuliitre, tout ce qui aurait
pu vous attirer un blme, et vous inculper d'une ina-
niire queloon quo. Cependant, Votre Eminence avant
suivi In meme ligne de condade, elle nous a oblige it
lui adresser la presente lettre patriarcale, par laquelle
nous vous conseillons, nous vous engageons fraternel-
lement et vous ordonnons, d'autorite eccl siastique, de
faire preuve a l'avenir d'uuc conduite plus conforme
a votre dignite, afin de prevenir prudemment les gra-
ves consequences qui pourraient s'ensuivre, et de re-
ussir a vous faire reeoimnander aupres de l'Eglise pap
le youvernement local, comme 6tant au-dessus de toutcs
les accusations portees contre vous ; car, si vous con-
tinuez a perseverer dans in memo ligne de conduits,
est avec peine que nous aurons recours it des me-
sures plus energiques.
Que la grace de Dieu et son immense misericorde
soient avec Votre Eminence !
Votre frere en Jesus Christ,
(Signe) Cyrille,
Patriarche de Constantinople.
Constantinople, le 19 avril, (1 mai) 1857.

www.dacoromanica.ro
-
0e)

Aceste epistolt le-am reprodus (lapel l'Etoile du Danube" 1t-o. 50,


din 8 August 1957, care se publics in Bru.vtl«, sub redactin-
vett d-!ni N. lonescu. Asupra «cesto scrisort cur circulat in
acel timpu feliurite versiunt ; cea mat probabila hste ca cam«r-
dinerul, crumacamular Vogoride, ce era frith cu pietoul Nast«
sano, dupa o bona mullamit« baniasca «r fi sustr«s oiginalele
scrisoi pe cart reposatul N. rbyoidis le purta in bu:unaul de Ice
piept at surtuculut sea, ci le-au imanat caul ce Yult plutit. Se
diced tics originaltle au fost Orme/ esped«te l« Paris dr consula
francez Place. in litogral'a Pateni s'au stampat iu romantscc
aceastil corespondent« diplomatieci, pe 1.5 pagint fomatul patrot
de cola midi.
Th C.
m,
Circulaire du Gouvernement Ottoman,
au sujet de la reunion
DES PRINCIPAUTES D1NUBIENNES

Le moment s'approclie oit nous devons nous occur.-


per de la reorganisation des deux principaut is danu-
biennes. Les divans ad-hoc scrota bientet convoqueb,
et la commission ettropeenne avec le delegue ottoman
se rendra sur les lieux de ses travaux.
Noes troy ons important, dans Finteret de la ques-
tion meme, de nous expliquer vis -a -vis de nos allies
avec la meme franchise qui a presiclee it toutes nos rela-
tions, et qui sera toujours notre ligne de conduite, pour
conserver cette entente cordiale qui regne entre nous.
Les intentions de la Sublime Porte a regard des deux_
provinces danubiennes sont connues de tout le monde ;
elles viennent d'être consacrees par un acte public et
solenuel. S. M. I. le Sultan a voulu non-seulement
maintenir integralement tons les privileges et immuni-
tes que ses ancetres avaient accords a ces deux Prin-
cipautes, mais it a voulu aussi, par une revision de
lours lois organiques, faire developper d'apres les pro-
gres du siecle et de ses lumieres, les moyens de lens-
bien-etre et de leur prosperite.
La reorganisation des Principautes, mise sous la ga-
www.dacoromanica.ro
36

rantie des puissances signataires du traite du 30 mars,


entre dans le droit public europeen.
Pour que cette reorganisation soit une oeuvre digne
de la pensee sage et conservatrice qui a presidee aux
stipulations de l'acte du Congres de Paris, elle doit
etre conforme a l'origine de cette pensee meme, c est-it-
dire it deux grands principes, dont l'un est le maintien
de lintegrite et de Pindependance de l'empire ottoman,
et par consequent des droits souverains du Sultan sur
les Principautes, et l'autre le developpement du bien-
etre moral et materiel de in population moldo-valaque.
Le gouvernement imperial, aussi jaloux des droits du
Sultan que desireux do realiser toutes les ameliorations
qui seront jugees necessaires dans Padministration jute-
rieure des Principautes, df",clare de nouveau quil est pret
it admettre et h octroyer h ces provinces une organisation
conforme a leurs interets et aux droits de In Porte. Il n'he-
site pas h dire aussi qu'il considere non seulement comme
un droit, mais comme un devoir euvers ces populations,
d'être le defenseur des droits de toutes les classes.
11 sera garanti h chacune des provinces une admi-
nistration int ,rieure ind4enclante et nationale, mais le
regime de leur gouvernement et sa forme no doivent
pas etre opposes a la constitution de Pempire dont el-
les relevent. Autrement, ces deux provinces, comme
des parasites, ne seront qu'une source crembarras pour
le corps auquel elles sont attachees, et n'auront pas une
vie solide et durable.
On doit chercher le moyen de crier pour chaque
province un gouvernement fort et juste en meme temps.
.11 doit puiser sa force dans deux sources : in confian-
ce du Souverain dont it sera vassal et tributaire, et du
peuple qui l'aura pour chef.
L'administration du pays doit etre soumise a un con-
trole national : les interets de chaque classe doivent
etre representes par des assemblees qui seront la ga-
rantie de l'ordre et de in conservation pour la societe.
Mais la doivent s'arreter les reformes que l'on appor-
tera au regime gouvernemental. En dehors de ce Prin-
cipe it n'y a que dangers et complications.
www.dacoromanica.ro
-37- --
Nous ne nous dissimulons pas qu'il y a dans les
Principautes, quoiqu'en minorite, uue opinion favora-
ble h la reunion des deux I rincipautes en un seul
Etat, gouverne par un seul prince.
Cette opinion a trouvee de recho, nous le savons,
dans les cabinets de quelques tins de nos allies, qui
voient dans cette combinaison un element de force pour
!'empire et de prosperito pour in Moldo Valachie. Tout
en y voyant tine nouvelle preuve de cette intention a-
micale et desinteressee dont ces cabinenis ont toujours
ete animes it regard de cet empire, nous croyons de
notre devoir d'appeler leur serieuse attention stir les
consequences de cette combinaison et de leur expri-
mer fr&nchement notre maniere de -voir a cet egard.
Les partisans de l'union des deux Principautes es-
perent arriver par la, aux resultats suivants : 1° eriger
tin Etat assez fort pour servir de barriere a !'empire;
2° creer un Gouvernement pour la, Moldo-Valachie qui,
par son unite d'aetion, puisse faire developper le bien-
etre de ses habitans.
Discutons d'abord le premier point.
Les deux principautes peuvent servir, nous n'en dis-
convenons point, de barriere it l'empire, dont l'cxisten-
ce est tin Clement de vie pour elles ; mais ce n'est cer-
tes pas par leurs propres forces qu'elles pourraient
couvrir l'empire contre tine attaque etrangere ; une si
petite population ne pent pas fournir une armee assez
considerable pour barrer le chemin a une puissante ar-
mee qui voudrsit attaquer in Turquie par in Moldo-
Valachie. C'est dans le droit publique europeen, qui
reconnait ces deux provinces comme parties integran-
tes de l'empire ottoman, qu'on doit chercher la force
qui rendra les Principautes une veritable ligne de de-
fense morale pour In Turquie, les deniers evenements
attestent hautement ce que nous avancons. Si, au com-
mencement de nos differends avec la Russie, les deux
Principautes eussent ete considerees, comme elles le
sont aujourd'hui, partie integrante de !'Empire, la Rus-
sie n'aurait pas fait certainement ce qu'elle s'est per-
mis de faire. Si !'Europe avait dit alors que la fron-.
www.dacoromanica.ro
38

tiere de Turquie commence au Pruth, in llussie ne l'au-


rait jamais franchi.
L'union des deux Principautes dont doit decouler
indubitablement un etat de c hoses qui portera plus ou
moins atteinte aux droits souverains de In Tut quie,
fera rehleher les liens qui les attachent a l'empire, et
fern perdre, par consequent, et pour l'Empire et pour les
Principautes, cette force morale mais rdelle que leur
position actuelle leur donne aujourd'hui. Au lieu de
deux provinces qui font leur evolution dans lour pro-
pre sphere et ne cherchent que bien -titre materiel et
domestique qui puisse les faire vivre heureuse, sous
regide tutelaire de l'Empire, et sons les lois garanties
par l'Empire, lorsque nous aurons un Etat quasi-inde-
pendant, sa nature et sa forme lui creeront des objets
d'ambition. Alors it ne sera pas une barriere pour
l'Empire, macs bien un embarras, et par consequent
nn danger contmuel, non seulement pour ses propres
rapports, mais encore pour ceux de ses voisins.
Passons it present it la seconde question.
L'union des deux Principautes, sous le point de vue
de l'int6ret de In Valachie et de la Moldavie, est su-
jette aussi it des contestations serieuses.
Depuis que les deux. Principautes sont annexees is
l'empire ottoman, la Sublime-Porte it garantie a cha-
cune d'elles une administration nationale et indepen-
dante, principe reconnu aujourd'hui encore par le trai-
te de Paris. Cette administration independante est-elle
reconnue seulement it l'egard de l'empire on bien it
Pegard de chacune des deux Principautes ? Quant IL
nous, nous croyons que cette inclependance administra-
tive est reconnue par rapport h chacune des deux pro-
vinces, aussi bien que par rapport it In Turquie ; les
peuples valaque et moldave, quoique unis dans leur
orig ne, ont forme depuis dix si6cles des nationalit" s is
part, des corps distincts, habitues it etre administres
separement, avant chacun un chef, ses lois, en un mot,
sa nationalite distincte. La reunion ne serait- elle pas
une violation de ce principe, ne fera,-t- elle pas perdre
cette emulation pour ainsi dire fraternelle que l'ou don-

www.dacoromanica.ro
-- 30 --
nait a Pautre ? Lne des Principautes incorporee a 1 au-
tre prendra a coup site tous les avantages, dont elle
jouissait jusqu'a present par sea institutions particulie-
res et nationales.
Les maux dont les habitants des deux provinces souf-
frent encore, tiennent de causes independautes de leur
administration separee ; c'est Finegalite des conditions
des classes de la societe, le manque d'une administra-
tion juste et impart ale, et plusieurs mitres circonstan-
ces politiques qui out retarde le progres moral et ma-
teriel des deux pays.
1.!algre cet kat de cho,es, qu'on doit reviser et a-
meliorer, les deux Principautes oat eu jusqu'it present
un developpement bien marque, dans leur condition
sociale. La Grece, pays independant et plus fort, re-
lativement a chaeune des Principautes, n'a pas, jus-
-qu'it present, pu atteindre le degre de prose rite dont
chacune d'elles jouit aujourd'hui sous son administra-
tion separ( e.
La Servie est un exemple trop frappant ; elle no
compte que la moit e de in population de la Valachie,
et les deux tiers de celle de la Moldavie, et elle vit
dans sea lois, heureuse et paisible, ayant an gouver-
nement fort et national a sa tete.
La Valachie et in Moldavie, dotees des lois qui don-
neraient satisfaction aux interets des differentes classes,
d'un gouvernement pour ainsi dire patriareal, seraient
chacune aussi heurense que les nations qui sont peti-
tes comme societes, mais fortes par la position que le
droit public leur donne, et qui vivent surtout sous l'e-
gide protectrice d'un grand Etat.
Nous croyons done que la reunion des deux Princi-
pautes n'est pas une condition essentielle de leur bien-
etre et un besoin reel pour elles. 11 faut chercher ail-
leurs, comme nous l'avons dit, in source des maux dont
elles souffrent, et faire tarir par d'autres moyens ceux
qui changeraient completement un kat de choses qui
existe depuis des siecles, qui relacheraient les liens qui
les attachent it in Turquie et font la force de Pempire
et le bonheur des deux provinces.

www.dacoromanica.ro
40

Si les puissances amies et alliees examinent bien cette


question avec cet esprit clairvoyant et bienveillant qui
les a guidees dans in question d'Orient, elks verront
comme nous que in reunion des deux provinces, non-
seulement n'offre aucun avantage ni pour Pinteret de
l'empire, ni pour celui des Moldo-Valaques, mais qu'ella
doit produire des inconvenients pour les deux parties,
et par consequent des complications pour l'Europe en
creneral.
S'il fallait creer dans les Principautes une force pour
servir comme avantgarde a celle de l'empire, n'y au-
rait-il pas moyen de combiner une union du systeme
militaire qui, par des arrangements que l'on ferait, se.
rait mis b. la disposition de in defense commune do
l'empire ? Le principe d'une entente sur le systeme
de la defense generale, etant prevu et etabli par l'acte
du congre,s du 'Paris, pout etre applique sur un pied.
plus large et plus conforme, au desir de former une
force defensive pour la Turquie d'Europe.
De meme, le systeme d'union douaniere, postale et
telegraphique pent etre facilement etabli, sans gull
soit besoin pour cela de recourir a un changement total
dans le regime gouvernemental des deux provinces.
Le traits du 30 mars a etabli, pour la reforme 'a in-
troduire dans les Principautes, le principe de consulter
les voeux des deux peoples. La Sublime-Porte a com-
pris et comprend aujourd'hui que, par cette stipulation,
on n'entend qu'une revision des regiments organiques,
c'est- it- dire l'amelioration des institutions des deux pa s,
de maniere h rendre leurs gouvernements forts et eta-
blis, et leer administration justes et regulieres. Con-
sulter les voeux des deux pays sur le regime de leur
gouvernement, et par consequent sur leur rapports a-
vec l'empire, dont ils soot les vassaux, ce serait etablir
un principe, un precedent, qui ne seraient pas confor-
mes, nous le pensons, aux idees conservatrices des gran-
des puissances do l'Europe.
Le gouvernement du Sultan regrette de voir une di-
vergence d'opinion entre lui et quelques-uns de ses al-
lies ; mais se confiant dans leur esprit juste et loyal,

www.dacoromanica.ro
41 ---
et voulant donner encore une preuve de sa considera-
tion pour eux, it ne vent pas faire un refus public sur
cette question dans le &man de in convocation des.
Divans ad -hoc, dont le pro et nous occupe actuelle-
meat, et tine nous allons c mmuniquer bientOt aux re-
presentants des signataires du trai 6 general. Nous
sommes sur d'avance que le cabinet de..., appreciant
juste titre cette preuve de confiance de in tublime-
Porte, ne nous re usera pas son contours pour obtenir
un resultat conforme it nos voeux, et nous pouvons di-
re it nos droits. Ce que nous voulons surtout, et ce
sur quoi vous devez insister aupres du gouvernement
de.., c'est de soumettre cette question, qui touche de
trop prZ-s aux interets et aux droits de la Cour imp6-
riale, non pas it une deliberation publique des assent-
bides, qui ne sont pas encore habitudes it ces grands
debuts politiques, mais it un examen serieux des pu-
issances, et de trancber la question avant de in faire
tomber, dans le domaine des passions deja agitees de
deux peuples qui, dans leur education sociale, peuvent
preferer les utopies aux verites et it la realite.
Vous donuerez lecture de cette depeche i M. ., et
vous lui en remettrez, s'il le desire, une copie.
Le 31 juillet 1856.

Aceasta circular& am reprodus'o dintr'o brosura tiparita in li tu-


ba francez& de dl. Dimitrie Bratianu, la Berlin la A. Asher & CP.
1857. In acest opuscul sunt inai multe consideratiuni istorice
romh,ne, isvorite din aceasta, circulars, datata din 16 August 1857..
Ele sunt irnportante in mal multe privinp. Th. C.

Les russes et les autrichiens dans les principautes.

La campagne d'Omer-Pacha et de Parniee turque sur les bonds.


du Danube placa le vaioqueur des insurges bosniaques en pre-
sence de l'ennemi qu'il desirait le plus combattre. Les succes mi-
litaires qu'il obtint h cette epoque critique de sa vie, mirent la
aceau a la reputation de l'homme de guerre, et furent suivis ce-
pendaut de nouveaux echecs pour l'administrateur appele a or-
ganiser la victoire. Si fernae dans ses operations contre l'arnlea

www.dacoromanica.ro
42
usse, Omer-Pacha, une fois entr4 it Bucharest, se montra impro-
pre a la grande tache que la situation des principaut6s lui im-
posait. Ave un peu de la thScision qu'il portait sur le champ de
bataille, it n'efit pas laiss4 grandir les obstacles qu'il rencontra,
peu apri:s son arrhite, dans les provinces du Danube. 11 eut
saisi l'occasion qui s'ofirait a lui de donner aux principauti:s une
organisation provisoire qui eat priverm Pinter volition d'influen-
ces d'autant plus redoutables, que In Russia, pendant le s6jour
d'Orner-Pacha en Bosuie, n'avait neglie aucune occasion (raffia-
blir Pascendant politique de la Porte- Uttomane a Bucharest corn-
me a Jassy. La marche des (iv6nemens nous montrera le dUve-
loppement de ces influences, et les complications diplomatiques
qui pr6c6derent l'heureuse campagne du g6aral hire, n'explique-
rout que trop ais6ment les graves nii:comptes qui la suivirent. II
y a hi des faits peu connus a indiquer, et dont l'histoire, meme
:tpris la paix ri,cemment conclue, n'a, rien perdu de son into,'.ret.
I.
Lore do l'evacuation des principautes en 1851, les
officiers russes avaicnt annonce aux populations danu-
biennes qu'ils ne tarderaient pas it revenir. L'etat des
principautOs apres leur depart fit bienttit comprendre
la portee de cette parole. Des le mois d'aoiit 1851,
du cote de 1'Autriche, comme du cote de la Russie,
des reclamations imp6rieuses venaient assaillir la Por-
te. L'internonciature autrichienne a Constantinople pro -
testait vivement contre la liberation des internes ma-
gyars, que le divan avait resolue. En meme temps la
presse autrichienne, completement placde sous le con-
trole du gouvernement imperial, attaquait la Turquie
dans toutos les langues de l'empire avec une singulie-
re vivacite. Uri peu plus tard, en octobre de la meme
-armee, le irrince de ValacLie (Stirbey) et le prince de
Moldavie (Ghika) recevaient une communication du
consul-general de Russie, par laquelle cet agent leur
demandait, an nom de l'empereur son maitre, de payer
tine somme de plusieurs millions de francs, comme
indemnite pour l'entretien des troupes russes en Mol-
davie et en Valachie sur le pied de guerre, depuis le
Jour de leur entrée dans les principaut6s en 1848 jus-
qu'au mois d'avril 1850. I1 ajoutait que les frais d'oc-
cupation, it partir de Bette epoque jusqu'au moment de
revacuation totale, feraient l'objet d'un compte separe.
www.dacoromanica.ro
43

L'origine de cette reclamation etait le consentement


donne une premiere fois par les gouvernemens des prin-
cipautes a une mesure financiere gulls avaient pu eroi-
re transitoire. Le general Duhamel avait declare en
1848 au prince Michel Stourdza, it Jassy, et plus tard
au caImacan Constantin Cantacuzene, a Bucharest, quo
la volonto de Pempereur Nicolas, etait que l'on aflec-
tat a l'entretien (le ses troupes, deux dixiinnes additi-
onnels de Pimp Ot, payts tine lois pour tortes. La mesu-
re avait ete soumise en Aloldavie it Passemblie gene-
rale, qui l'av ait votee ; en Valachie, ou Passemblee e -
tait dissoute, elle avait ete executde purement et sim-
plement. Tout cola s'etait fait sans que Ia Porte rectlt
aucun avis, soit des gouvernemens de Jassy et de Bu-
charest, soit du commissaire russe. La Porte aurait ett
le droit de se montrer offensee, et son commissaire clans
les prineipaut s, Fund Effendi, s'etait meme adressee ti,
sa cour pour lui demander des instructions ; mais le
divan resolut d'user de patience et engagea Fund-
Effendi a, ne faire aucune opposition, ajoutant que si
les boyards jugeaient a propos de faire supporter cette
charge an pays, in Porte n'avait rien a dire. En 1849,
une seconde demande analogue it In premiere avait ete
presentee par le general Duhamel. Accucillie sans ob-
jection par le prince de Valachie, elle trouvait le prin-
ce de Moldavie (Gregoire Ghika, qui avait succedd it.
Michel Stourdza) moins facile. La premiere commu-
nication du general Duhamel portait, dit l'hospodar,
que le paiement des deux dixiemes suffirait une fois
pour tortes. Sur une nouvelle injonction de la Russie,
le prince tourna la difficulte ; it prit a sa charge les
bons et les quittances donnes par les officiers russes,
en demandant a Constantinople l'autorisation, qui lui
fut aceordee, de porter au chiffre de in dette natio-
nale Ia somme necessawe pour l'acquittement des obli-
gations ainsi eontractees. *) On aimait a esperer que lk
se borneraient les exigences de in cour protectrice. Il
*) SS se vada quitanta. din 18-18 deceinbre 31 pentru fine in
Vol. X de Uricar pag. 271.
Th. C.
www.dacoromanica.ro
- -44
n'en fut rien cependant, et vers la fin de 1850, lora
de son passage a Jassy, le consul-general de Russie fit
connaltre au prince de Moldavie quit aurait bientot un
nouveau compte it lui presenter pour le paiement des
troupes russes sur le pied de guerre.
Tels etaient les faits qui avaient precede in dernie-
re communication de la Russie, celle d'octobre 1851,
par laquelle le consul-general de cet empire, it In suite
des reunions des deux souverains do Russie et d'Au-
triche it Varsovie et it Olmutz, declarait aux hospo-
dars, avec une certaine solennite, que le moment etait
enfin veinn pour les gouvernemens des deux principau-
tes de remplir leers obligations enversrarmee de sa ma-
jeste imperiole.
La communication confidentielle (Pun ukase concer-
nant les quarantaines de in Mer -Noire coincida avec
la declaration relative au paiement des troupes russes;
le desir de in tour protectrice etait que les prescripti-
ons appliquees it ces quarantaines fussent etendues aux
quarantaines moldo valaques. La conduits du prince
Stirbey, qui fit de l'ukase imperial l'objet (Vane com-
munication officielle a, son divan, causa cette fois nn
serieux mecontentement a la Porte ; colic du prince
Ghika, qui, sans mentionner Pukaie, se borna it en
faire transcrire et discuter les prescriptions, la satisfit
an contraire pleinement. Les plaintes qu'eleva le con-
sul-general de Russie it ce sujet, provoquerent une re-
ponse concluante et moderee du prince Ghika, affir-
mant qu'il s'etait borne it respecter les apparences du
pouvoir de la, Porte Ottomaue, tandis que la Russie dis-
putait it la Turquie les apparences memes du pouvoir.
En male temps que les exigences de la Russie gran-
dissaient, on pouvait remarquer un progres dans Pac-
tivite de ses preparatifs militaires, et le mot des ofri-
ciers russes sur leer prochain retour dans les prinei-
pautes parassait pros de se justifier. Au commence-
ment de l'annee 1852, on voyait se coneentrer des
troupes autriebiennes dans le Banat, des troupes rus-
ses en Bessarabie et dans la Russie meridionale. UR&
grande inquietude regnait a Jassy comme it Bucharest.
www.dacoromanica.ro
-45 --

Toute la flotte de la tiler -Noire etait reunie dans le


port de Nicolalef et l 1:embouchure du Bug ; un corps
expeditionnaire etait meme camps pros de la ville sous
des tentes. On expliquait ces rassemblemens de trou-
pes par la presence prochaine de l'empereur Nicolas
dans la Russie meridionalc, par l'insurrection de Bos-
nie et le mecontentement que causait a 1'Autriche l'a-
gitation qui regnait au sein des 1 opulations slaves do
l'empire ottoman. Les hospodars cherchaient ainsi a se
faire illusion sur les projets de la Russie, et allaient
jusqu'it compter sur la munificence de l'empereur Nico-
las, pour terminer le &bat relatif t rindemnite recla-
mee par ses troupes. Cette erreur ne fut pas de lon-
gue &tree. Le prince Stirbey ayant envoye son bud-
get A, Saint-Petersbourg, ce budget fut mis sous les
yeux du tsar, qui decida lui-meme que Ia Valachie
paierait 30 millions de piastres (plus de 11 milions do
francs), et la Moldavie, G millions et demi (plus de
2.400,000 fr.), representant les depenses occa,sionnees
par le pied de guerre.
Les voyages successifs de l'empereur d'Autriche et
de rerapereur de Russie dans les pays voisins des
principautes, ne ta,rderent pas a preciser la nature des
relations qui existaient entre les gouvernemens des hos-
podars et les deux empires. Le prince Stirbey, sachant
que l'empereur Francois- Joseph etait a Hermanstadt,
s'y rendit pour le complimenter. 11 etait porteur d'une
lettre autograp e du sultan, qu'il avait sollicitee afin
de pouvoir paraltre devant le jeune empereur en qua-
lite d'ambassadeur extraordinaire. Quels que fussent
les motifs 1 our lesquels cette favour avait ete sollicitee
par un prince assez peu soucieux d'ordinaire de ses
devoirs envers la tour suzeraine, la demarche du prin-
ce Stirbey ne fut pas vue avec plaisir par l'empereur
d'Autriche, qui aurait pr6fere sans doute recevoir un
hospodar, plutot qu'un ambassadeur du sultan, carac-
tere qui, en cette occasion, amoindrissait le prince de
Valachie : c'est du moms ce que Yon pent conjecturer
de l'accueil bien different, fait au prince Alexandre de
Servie, qui se presenta, peu de jours apres, simple-
www.dacoromanica.ro
46

ment comme hospodar, et qui fut traite avec une dis


tinction et des egards qu'on n'accorde guere qu'atuc.
-fetes couronnes.
On cessait a peine de s'entretenir du voyage de Vein-
pereur d'Autric he, que l'on sut quo 1 empereur Nico-
las etait an moment d'executer un projet annonce de-
puis longtemps et de venir passer it Wosnesensk une
gamic revue de cavalerie. Le prince de Moldavie, dont
la princil aute est limitrophe de l'empire de Russie, de-
manda it la foil h Constantinople et it Petersbourg l'auto-
risation d'aller presenter ses devoirs an souverain pro-
tecteur des principautes danubicnnes. Cette double do-
mande fut accueillie avec faveur. Cependant, le prin-
ce Stirbcy ayant sollicite de nouveau l'honneur de por-
ter une lettre autograplie du sultan b, l'empereur Ni-
colas et l'ayant obtenu, le prince Gregoire Ghika fut
egalement charge d'une mission identique par le divan.
Les deux hospodars se trouverent ainsi munis de let-
tres autographes et revaus du caractere d'ambassadeur
extraordinaire. Cola deplut it lit tour de Saint-Peters-
bourg, aupres de laquelle la Turquie n'a pas le droit d'en-
tretenir de representant, et qui ne receit de missions ex-
traordinaires de la Porte, qu'apiq,s en avoir ete preve-
nue et les avoir agredes. Le tsar fit savoir qu'il ne pou-
vait pas recevoir les hospodars it Wosnesensk ; it au-
torisa seulement l'envoi d'une deputation de boyards
moldaves, parmi lesquels le prince Stirbey cherch t
vainement a faire admettre son fils nine et son gendre
prefere. Les deux hospodars furent vivement contra-
ries du refus de l'empereur de Russie, qui inspirait a-
lors aux boyards, dans les principautes, une crainte
respectueuse; mais leur inquietude se changea en une
profonde tristesse quand ils connurent les details de la
reception faite a la deputation moldave. Cette depu-
tation avait precede l'empereur a. Wosnesensk. Des que
le tsar fut arrive, M. Nicaki Mavrocordato, gendre du
prince Ghika, se rend4 chez le comte Orlof, et, lui
annoncant qu it etait porteur dune lettre de son altes-
se pour l'empereur, it le pria de solliciter une audience
pour lui et pour les autres membres de la deputation. Le
www.dacoromanica.ro
47

comte Orlof, qui Porte un nom illustre en Russie, jouissait


de toute la confiance de son maitre, et avait pour ainsi
dire une sorte de reflet de sa puissance. ,Ah ca ! dit-
il it M. Mavrocordato, quelle We a done eue votre
prince de demander it remplir une mission de la part
du sultan aupres de sa majeste ?Mille pardons, mon
sieur le comte, le prince n'a rien demand. Com
ment, rien demande ! Est ce que nous ne savons pas
touter les intrigues qu'a faites a Constantinople M. A
ristarki pour arriver a cc but ? -Mais J1. Aristarki net
pas l'agent du prince Ghika ; it represente le prince
de Valachie. Le prince Ghika s'est borne k deman-
der des le printemps l'autorisatiou d'envoyer une de-
putation a Vosnesensk, pour y presenter ses hommit
ges lti l'empereur. Ce n est que plus tard, et it in suite
des demarches du prince Stirbey, que la Porte a eu
l'idee de charger notre prince d'une mission 1 .rson-
nelle aupres de sa majeste imporiale de la part du
sultan. Le prince a du necessairement l'accepter. !

s'il en est ainsi, reprit le comte Orlo ; la question chan-


ge completement de face. Je ne manquerai pas de re-
peter a sa majeste tout ce que vous venez de me dire.
Quant au prince Stirbey, it n'aura en que ce qu it a
merite.c
Le lendemain matin, le general Niepokatchinski vint
annoncer it in deputation qu'elle serait revue par le
tsar it onze heures avant la revue et au camp meme.
attendu, ajouta-t il, que le voyage de l'empereur iti
Wosnesensk n'ayant qu'un but purement militaire, la.
volonto du souverain etait que tout s'y passat sur le
pied de guerre, comme dans un camp. Ces explica-
tions indiquaient dejit que l'empereur semblait etre
revenu de sa premiere humeur centre le prince Ghika,
et promettaient un bienveillant accucil it la deputation.
Celle-ci put paraitre bientot en presence du tsar, qui
n'avait aupres de sa personne que le comte Orlof et
deux ou trois officiers superieurs. Le reste de In suite
etait demeure it une centaine de pas en arriere. Le
tsar, avec cette bienveillance pleine de grace qui ye-
nait quelque fois temperer la severe grandeur de sort
www.dacoromanica.ro
- 48
.attitude, adressa quelques questions a M-r Nikaki Ma-
vrocordato, un des principaux membres de la deputa-
tion, sur la milice moldave. Il invita ensuite les boyards
deputes h le suivre, et monta it cheval pour passer
l'armee en revue.
Dans la soiree du jour ou II avait reel' les deputes
moldaves, deux courriers arriverent de Constantinople
et de Jassy au camp de Wosnesensk, et le tsar trouva
sans doute dans les depeches qu'ils apporterent l'expli-
cation complete de la conduite du prince de Moldavie, car
le lendemain matin Is general Niepokoetchinski vint an-
noncer aux boyards moldaves qn ils ne devaient consi-
derer l'audience de la veille que comme un moyen dont
l'empereur avait bien voulu se servir pour les faire
assister a la revue, mais qu'ils seraient requs officiel-
lement le jour meme et invites h. la table de l'empe-
reur. La presentation eut lieu, et les boyards eurent
table des places d'honneur. Apres le diner, le general
Niepokatchinski demanda quel etait le chef de la de-
putation, et on lui indiqua le doyen &Age, le boyard
George Ghika. Celui ci fat conduit devant l'empereur,
qui le grit a l'ecart et lui parla ainsi : , Dites an prin-
ce Ghika que je su s tres content de son administrati-
on honnete et sage, ainsi que de ses rapports personnels
avec mon cabinet, mais que je lui recommande beau-
coup de surveiller la jeunesse. J'ai eu occasion de
voir quelques Moldaves a Berlin, it in chapelle russe,
et j'ai ete fort peu editi6 sur leur compte. Its ne sa-
vent meme pas faire le signe de la croix *). Le prin-
11 est malheureusement vrai qu'il y a fort peu de vdrita-
ble piettl dans les principautds, comme dans la plupart des
pa3 s de religion grecque, et que Ia religion s'y borne a des
pratiques ext6rieures et it des dons aux paavres et aux 4-
tablissemens religieux ; it y a la fni, malt; le christianisme
n'a pas p6n6.trtS dans les mceurs. Cela tient it l'ignorance
et it la grossieret6 du clergd, it son amour du lucre of au
peu de respect qu'il inspire ; cela tient aussi a ce que Ia
pr6dication est it peu pros inconnue dans les pays de reli-
gion grecque. 11 est dgalement vrai que cette meme indif-
fiq.ence religieuse, chez la jeunesse fait qu'elle n'est nulls-
ment attach6e it la 'tussle, par le lien de l'orthodoxie grec-
que, et de la sorto la seule cause de la puissante influen-
www.dacoromanica.ro
49

ce devrait leur refuser des passe-ports et les retenir


dans le pays. Qu'il s'applique b. organiser de bonnes
ecoles, a y perfectionner l'enseignement de maniere a
ce que la jeunesse puisse y recevoir une instruction so-
lide. Dites-lui aussi que mes universites sont a sa dis-
position, et que je verrais avec beaucoup de plaisir les
jeunes Moldaves y venir faire leurs etudes. 11 peut etre
stir qu'ils ne rapporteront pas, comme de 1'Allemagne
et de la France, des idees immorales et subversives.
Dites-lui enfin que je vois avec peine qu'il emploie des
hommes de 1848, tous ces sans-culottes qui ont trouble
la tranquillite de leur pays. ,L'empereur avait pronon-
ce le mot de sans-culottes avec beaucoup de vivacite.
M. George Ghika voulut excuser ses compatriotes, et
en voisin peu charitable, it le fit en blamant la con-
duite de la jeunesse valaque, et en essayant un paral-
lele favorable aux Moldaves. ,Pas de comparaison a-
vec la Valachie ! reponclit vivement l'empereur. Les Va-
laques, je les deteste, ce sont des communistes ; mais
les Moldaves, je les aime, et c'est pour cola que je
recommaude a votre prince, de mettre de cote tous ces
jeunes ecerveles. Je desire gull suive mes conseils, car
autrement je me verrais force d'y mettre ordre moi-meme,
et si mes troupes vont encore une fois occuper la Moldavie,
lvs consequences en wont des plus graves pour votre pays.
On peut facilement se representer l'emotion et la,
crainte que ces paroles, repetees par le boyard George
Ghika, repandirent en Moldavie et surtout en Valachie.
Elles jeterent un jour soudain sur les projets de la tour
de Russie, et, des le mois de decembre 1852, on put
comprendre que le prince Stirbey apprehendait une
. . . . . . ..... . ........
nouvelle occupation des principautes par la Russie.

II.
On sait que les principautes furent envahies plusieurs
mois avant la declaration de guerre. Des le mois de
ce de la Russie sur les populations chrkiennes de l'Orient,
n'existe nullement dans les principautes, en ce qui touche
la jeunesse moldo-valaque. C'est lh ce qui deplaisait an tsar.
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 4.

www.dacoromanica.ro
50

decembre 1852, les hospodars avaient de justes mo-


tifs de craindre une occupation, et au mois de mars
1853 les apprehensions croissantes du prince de Va-
lachie lui dicterent une lettre a Rechid-Pacha, alors
hors des affaires, mais toujottrs regarde comme un mi-
nistre necessaire, clans laquelle it lui conseillait de pre-
ferer l amitie de la tour de Petersbourg a cello de
l'Occident.
Vers le 20 mai 1853, on sut a Bucharest que les
troupes russes, concentrees le long du Pruth, avaient
termine tous leers preparatifs pour le passage de cette
riviere. La plus penible agitation regnait a Bucharest
et a Jassy dans les regions du pouvoir, et les inquie-
tudes du prince Stirbey furent vivement augmentees
par in question que lui adressa un diplomate etranger,
qui lui demands quelle marche it comptait suivre, com -
ment it espOrait concilier ses obligations envers le pro-
tecteur avec ses devoirs envers le suzerain. 11 crut ne
devoir faire aucune reponse, mais ces simples paroles
dessinerent a ses yeux lea difficultes de sa situation a-
vec une nettete qu'elles n'avaient peut-titre pas encore
dans son esprit, elles dechirerent un voile qu'il se plai-
sait a epaissir. Au milieu des incertitudes qui le trou-
blaient, Phospodar se decida a envoyer a Jassy,pour
feliciter sur sa convalescence le prince Ghika, qui a-
vait ete gravement malade,son cousin, le colonel Ni-
colas Bibesco, en lui donnant l'ordre de voir ce qui
se passait au dela du Pruth ; mais le consul-general
de Russie, qui savait le peu d'interet que le prince
Stirbey portait a son collegue de Moldavie, dont it a-
vait a plusieurs reprises declare l'etat incurable, et dont
it avait memo sollicite In succession provisoire a Con-
stantinople, lui interdit cette attention inpportune, en
s'engageant a lui taire connaitre lui-meme le moment
oa le premier bataillon russe passerait le Pruth.
Ce moment ne se fit pas attendre. Presque en meme
temps on apprit a Bucharest le depart du prince Menchi-
kof, puis la remise de l'ultimatum du comte Nesselrode,
enfin le refus de la Porte. 11 devint alors evident pour
le prince Stirbey que les principautes allaient devenir

www.dacoromanica.ro
51

un gage entre les mains de Ia Russie. II s'accommoda,


ndanmoins de sa nouvelle et difficile position. Ayant
recu du prince Gortchakof l'ordre de prendre les me
sures nkessaires pour l'approvisionnement des troupes
imperiales, qui se disposaient a occuper la Valachie, it
rdpondit par des expressions de devoument inutilement
exagerks, au dire meme de sea amis. En meme temps
it expedia le major Nicolesco vers les pachas ottomans,
commandant les districts riverains, pour les prier d'em-
Ocher les bandes turques de passer le Danube. Le
vassal du sultan tragait done sur le territoire tame
de I'empire, la limite ou devaient s'arreter les sujets de
son suzerain ! Des que l'on connut a Bucharest le re-
fus de la Porte Ottomane d'accepter Pultimatum du ca-
binet russe, M. Khalchinski, consul-general de Russie
dans les deux principautes, qui avait merite la confiance
entiere de sa tour par son habilete, partit pour Kiche-
nef, ou etait le prince Gortchakof, mais non sans lais-
ser l'hospodar sous la surveillance de son propre di-
recteur du d6partement de l'interieur *). Enfin le 27
juin le prince recut du quartier-gen6ral de Kichenef
Ia nouvelle que les troupes allaient passer la frontiers
des principautes, et fut averti en meme temps d'avoir
a organiser les approvisionnemens qui n'etaient provi
soirement demands que pour une division.
L'armee russe passa le Pruth le 2 juillet sous les
ordres du general en chef prince Gortchakof : elle d -
tait forte de 91,000 hommes et de 240 pieces de cam-
pagne ; it y avait 60,500 hommes d'infanterie, 17,544
de cavalerie, et 4,504 artilleurs. Elle avait en outre
92 pieces de siege et 1,738 artilleurs pour les servir **).
*) Ce qui caracterise parfaitement cette epoque et les actenrs
qui y jouerent un role, c'est que ce directeur fit savoir
serieusement a Kichenef qu tl avait surveill6 l'hospodar, at
qu'il l'avait surpris se rendant un soir mysterieusement at
en habit de ville, chez l'agent britannique I Trop de zele-
avait tromp6 l'honnete directeur, qui avait prix le seer&
taire du prince pour le prince lui-meme.
**) Ces donn6es sur l'effectif de 1'arm6e d'occupation des prin-
cipaut6s different de cellos que les Russes cherchaient
alors a repandre en Europe, en representant cette arm6e
comme beaucoup moles forte, qu'elle ne l'etait reellement.

www.dacoromanica.ro
52 - -
Le pare des munitions, les equipages de pouts, rin-
tendance pour lee subsistances et l'administration des
hOpitaux avaient re9u l'organisation la plus parfaite
qu'on pftt leur donner alors en Russie et h une grande
distance de la capitale de l'empire, le gouvernement
imperial ayant mis k profit les annees 1851 et 1852,
pour completer le quatrieme et le cinquierne corps, qui
composaient rarmee du prince Gortchakof. 11 y avait
dans cette armee des regimens qui s'etaient mis en
marche de la Finlande des le mois de fevrier, et qui
etaient epuisos de fatigue en arrivant h Jassy.
Le consul-general de Russie, revenu de Kichenef
Bucharest avant l'arrivee du prince Gortchakof, cora-
muniqua au prince Stirbey une depeche du comte de
Nesselrode dont it avait dejh donne connaissance h
l'hospodar de Moldavie, et ajouta qu'il y trouverait les
indications lee plus precises sur la conduite qu'il au-
rait a tenir a, regard de la Porte-Ottomane., La de-
peche defendait entre autres choses toutes relations a-
vec le ministere turc et Constantinople, et ordonnait la
suspension du paiement des tribute a la Porte. L'hos-
podar de Moldavie fit connaitre immediatement cette
defense it Rechid-Pac a avec la peine la plus sensible,
,afin, disait-il, que le grand vizir avisat dans sa haute
sagesse et de la maniere qu'il jugerait convenable,.
11 fit en meme temps part de sa demarche au prince
Gortchakof, qui lui repondit par un silence significatif.
L'hospodar de Valachie mit la depeche du comte de
Nesselrode dans son portefeuille, et se tut.
L'avant-garde russe, commandee par le gen -ral com-
te Anrep, fit son entree a Bucharest le 15 juillet 1853.
Cette entree fut solennelle, et le metropolitain Unit les
troupes russes a leur defile. Le prince Gortchakof fut
recu avec le meme ceremonial, et rhospodar, par or-
dre superieur, lui fit la premiere visite *). A la fin du
*) L'hospodar Stirbey dut surmonter un profond decourage-
ment pour veiller an ceremonial de ces receptions: au mo-
ment memo oil lee Busses faisaient leur entree, la nouvelle
s'etait repandue que la Porte allait inviter les hospodars
A se demettre de lours fonctions, vu leur empressement
se rendre aux requisitions de l'armee envahissante.

www.dacoromanica.ro
53

mois de juillet, les forces russes, ayant leur quartier-


general A Bucharest, occupaient toute la ligne de Ga-
latz a Giurgevo. Un corps de dig a douze mille hom-
mes, sous les ordres du general Fischbach, avait ete-
envoye vers Slatina, sur I'Olto, et a ('raiova, chef-lieu
de la Petite Valacbie, pour observer les mouvemens
des Tures i Widdin. Les populations au milieu des-
quelles s'installaient ces troupes etaient plongees dans
la stupel r; e les se souvenaient des charges que leur
avait imposees l'occupation de 1848-51. Les traces
du premier sejour des Russes etaient a peine effacees,
les moissons reparaissaient a peine dans les sillons
vastes, et déjà les lourds chariots de l'artillerie fou-
laient de nouveau les epis, les cavaliers cosaques rava-
geaient de nouveau les champs de mays, sans pitie pour
la douleur des paysans roumains.
A cette époque, la Turquie etait b, la merci d'un
coup de main des Russes : elle n'avait a leur opposer
en Bulgarie que dix -huit ou vingt mille hommes de
troupes regulieres depuis Matchin jusqa'a Widdin. Les
fortifications de Routchouk, de Silistrie, de Choumla et
de Varna etaient dans un etat deplorable, le divan ne
les ayant pas fait reparer depuis 1828 *). Deja les e-
missaires russes, qui travaillaient la population bulgare
depuis des annees, affirmaient que les rayas n'atten-
daient que le passage du Danube par l'armee imperi-
ale, pour se soulever contre roppression des Tures.
11 n'y avait en Turquie qu'un seul general qui flit en
&tat d'organiser et de concentrer en toute hate une ar-
me capable, de lutter centre tine excellente armee
russe commandee par les generaux les plus experi-
mentes *40. Ce fut a Omer-Pacha, dont 1'Autriche, ve-
it) Ce n'est qu'A Widdin que toutes les redoutes etaient gar-
nies de canons. A Choumla, it n'y avait qua quinze canons
pour six redoutes ; a Routschouk, it y avait des arsenaux,
mail Hs ne contenaient que vingt canons. L'arsenal de
Varna n'en contenait pas cinquante.
**) Suivant l'expression memo des feuilles de Saint-Pkersbourg,
l'etat-major du prince Gortchakof kait en effet des plus
hrillans ; plusieurs des generaux les plus distingu6s de la
Russie se trouvaient dans les principanta. Le prince Gort-
www.dacoromanica.ro
54
nait d'arreter le bras au moment, oh it esp6rait porter
des coups decisifs au Montenegro, que la Porte confia
la defense de son empire contre l'agression des Busses.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Malgre ce premier engagement, oh les Busses avaient


&6 les agresseurs, les ambassdeurs de France et d'An-
gleterre obtinrent de la Porte-Ottomane que les hos -
tilites seraient suspendues pendant un mois, et des
ordres furent en consequence expedies dans ce sens
aux commandans en chef des armees d'Europe et d'A-
sie. Omer-l'acha voyait pourtant la saison dejA, avan-
cee ; it voulait en outre s'emparer d'un point strategi-
que sur le Danube pour empecher toute communica-
tion de Parmee russe avec la Servie, oh elle trouvait
de grandes sympathies, et pour assurer son flame gau-
che. Aussi ne tint-il aucun compte des ordres qu'il a-
vait recus de Constantinople, et commanda-t-il a Isinail-
Pacha de passer le Danube de Widdin a Kalafat. Pour
assurer le susses de cette manoeuvre hardie, ainsi que
des travaux qu'il se proposait de faire a Kalafat, 0-
iner- Paella dirigea de vingt a vingt-cinq mille hommes
sur Turtukal, afin de faire une demonstration contre le
centre de l'armee russe. Neanmoins, comme it avait eu
coin de reunir a Routschouk une force egale, le prince
Gortchakof fut induit en erreur et era que le serdar vou-
lait tenter le passage du Danube A Giurgevo. Le gros
de Parmee russe fut done echelonne sur la route de
Bucharest A Giurgevo. Ainsi le prince Gortchakof sem-
ble s'etre laisse tromper deux fois : it ne croyait pas que
le but principal d'Ome,7-Pacha fut de s'etablir dans la
Petite-Valachie, oa. it n'avait envoye qu'une division d'in-
chakof, appartenant t une des plus anciennes families de
l'empire, etait le lieutenant pref6re du prince Paskievitch.
Il avait sous sec ordres les generaux Liiders, Liprandi,
connus par leur audacs, l'attachement qu'ils inspiraient aux
soldats et leur habilete it les entrainer; Buturlin, Pavlof,
surnomme Is Brave, Dannenberg, d'une intrepidite calme
et done d'un grand sens politique ; les princes Onrousof et
Vasilchikof, noms auxquels la guerre de Crimes a ajoute
un nouveau lustre.

www.dacoromanica.ro
55

fanterie pour renforcer le general Fischbach, et it se


portait sur Giurgevo, tanclis que le serdar allait faire
une descente a Olteniza. Peat-etre le generalissime
russe n'avait-il pas de forces suffisantes pour empe-
cher les Tures de s'etablir soit dans la haute, soit dans
la Basse-Valachie.
Pans la nuit du 2 novembre 1853, le serdar fit oc-
caper l'ile situee en face de Turtukai, au confluent de
l'Argis et du Danube, par des soldats d'infanterie et
y fit clever des batteries. Le lendemain, ses troupes
s'installerent dans le batiment de la quarantaine, au
pied du village meme d'Oltenitza, sur la rive gauche
du Danube. Le prince Gortchakof n'attachait d'abord
aucune importance a l'oecupation de ces points par les
Tures ; mais le jour suivant, avant appris que des tra-
vaux considerables avaient ete executes par eux, it
donna l'ordre au general Dannenberg, commandant le
gnat' ieme corps, de rejeter les Tures de Pautre cote
du Danube. Ce fut le general de division Pavlof qui
fut chQ,rge de cette operation. 11 avait sous ses ordres
In brigade du general Ochterlone, composee de huit
bataillons d'infanterie, un regiment de hulans, et douze
bouches A feu.
Le village d'Oltenitza est situe sur une longue col-
line entre l'Argis et le Danube. De ce village jus-
qu'au batiment de la quarantaine, s'etend une plaine
dune portee et demie de canon, borde a droite, du
cote de l'Argis, par des broussailles et un marais ").
En vingt quatre Leures, les Tures avaient eleve des pa-
rapets au -deli du batiment de In quarantaine, entre
l'Argis et le Danube, et les avaient armes de huit
pieces de canon ; mais ces travaux n'etaient pas en-
core acheves, au moment oit commenga l'attaque des
Russes. De chaque cote du Danube et de l'Argis, it
restait un intervalle qui pouvait etre franchi par cin-
quante soldats de front. Le 4 novembre au matin les
forces russes, s'elevant a neuf mille hommes environ,
marcherent a l'attaque de ces travaux inacheves des
*) C'est de ce point que le gen6ral Roth pas3a le Danube en
1b29 avec quarante mille hommes.
www.dacoromanica.ro
56

Tures, qui n.avaient a leur opposer sur In rive vala-


que du Danube, que trois mille quatre cent quarante-
six hommes. Dans ce nombre, it est vrai, outre cent
vingt cavaliers, on comptait deux cents chasseurs for-
mes a l'instar de ceux de Vincennes, et qui avaient ete
exerces par un brave officier francais, d'Anglar., mort
depuis en Crimee. Omer-Pacha, place, sur une col-
line pres de Turtukai, sur la rive droite du Danube,
ayant a ses cotes l'habile et audacieux general espa-
gnol Prim, observait les mouvemens de l'ennemi. Le
serdar craignait beaucoup que ses troupes, dont it con-
naissait l'exaltation, et qui se trouvaient pour la pre-
miere fois en face des Russes, ne montrassent trop
de precipitation : it avait done ordonne A, ses officiers
de laisser approcher l'ennemi jusqu'a portee de fusil.
Ses ordres furent executes avec une grande precision
et un admirable sang-froid; mais aucun pacha ne fut
present pendant le combat : ils s'etaient tons furtive-
ment retires a TurtukaI, et l'honneur de la journee
Testa tout entier an colonel Osman Bey. Les Russes
marcherent a l'assaut sur trois colonnes, et les Tures
ne repondirent a leur canonnade que par l'artillerie
qu'ils avaient dans l'ile situee en face de Turtukal.
Quand les Russes furent a soixante pas des parapets,
les Tures les recurent avec 1a, mitraille et la fusillade
la mieux nourrie. Les chasseurs ne visaient que les
officiers. Le choc fut terrible. Au bout de dix minu-
tes, tous les colonels et tous les majors russes etaient
tiles on blesses, et l'effectif des officiers du tsar reduit
a tel point, que le regiment de ,hulans etait hors de
combat. Le general Ochterlone, Ecossais d'origine, ra-
contant cette affaire quelques jours plus tard an con-
sul-general d'Angleterre A, Bucharest, avouait que pen-
dant dix minutes la stupefaction de sea troupes avait
rendu tout commandement impossible, et qu'il regar-
dait comme un miracle d'être revenu sans blessure.
Les Russes laisserent press de quatre mille hommes
morts ou blesses sur le champ de bataille. L'etat-ma-
jor russe, frappe de consternation/ porta a quarante
mille hommes l'effectif de l'armee turque a Oltenitza;
www.dacoromanica.ro
57

on craignit meme un moment de voir Omer-Pacha


Bucharest, on rien n'auratt pu l'empec er de faire une
pointe. Les ministres valaques (le prince etait parti)
vinrent trouver le consul-general de France et le prier
de leur preter son appui et sa protection aupres du ser-
dar, dans le cas ou it entrerait a Bucharest : ifs se re-
connaissaient coupables envers le sultan et redoutaient
la colere du vainqueur. La plus grande confusion re-
gnait dans les ordres du prince Gorchakof. Le desastre
refroidit l'enthousiasme des soldats russes et tempera
la jactance de leurs officiers *). Telle etait Petrange
confiance des troupes du tsar dans leur fortune, qu'a-
pres cinq mois de sejour A. Bucharest, rien n'etait pre-
pare dans les hopitaux pour le traitement des hommes
atteints par le fer de l'ennemi. La charpie, les ban-
dages, les objets les plus necessaires manquaient en -
tierement, et les malheureux blesses resterent aban-
donnes pendant quatre ou cinq jours, avant de rece-
voir les premiers soins ; it n'y eut pas meme d'excep-
tion pour les officiers, dont quelques-uns se plaignirent
amerement **) La population de Bucharest, a l'excep-
tion de quelques grands fonctionnaires et de l'entou-
rage de l'hosi odar, salua avec bonheur le triomphe des
Tures.
A la suite de la retraite d'Oltenitza, le prince Gort-
chakof donna ordre au general Osten- iacken, qui corn-
mandait le troisieme corps d'armee, reparti dans la
Bessarabie et dans la Russie meridionale, de lui en-
voyer des renforts dans les priacipautes. Lui-meme, it
se porta avec quarante mille hommes, qu'il avait reunis
de divers points, et dont les pluies torrentielles avaient
retarde la mache sur Oltenitza, afin d'attaquer de
nouveau les Tures ; mais it se contenta d'observer
leurs mouvemens. Le 12 novembre, Omer-Pacha, ye
s) Cest a la suite du combat d'Oltenitza, que les officiers rus-
ses revetirent, lee jours do bataille, la capote de soldat.
**) Les Polonais surtout, qui dtaient en grand nombre dans in
cavalerie russe, murmuraient hautement. On nous fait
tuer, disaient-ils, pour rendre le Saint-Sopulcre aux Grecs ;
mais l'empereur devrait d'abord nous rendre nos 4glises et
nos convene, dont on a fait des granges et des magasins."
www.dacoromanica.ro
58

yant que le Danube grossissait, ramena ses troupes des


positions qu'elles occupa.ient, et les fit repasser sur la
rive droite. On fit ensuite par ses ordres une descente
dans l'ile de Mokan, situee a une demi-lieue en aval
de Giurgevo, et qui devint pendant tout l'hiver le the-
atre de continuelles escarmouches.
III.

Pendant qu'Omer-Pasha absorbait Fattention du


prince Gortchakof par son coup de main hardi sur
Oltenitza, Ismail-Pacha passait sans aucuu obstacle de
Widdin A Kalafat et s'y etablissait. La campagne, ainsi
commencee, promettait &etre rude, et it importait
aux Busses d'avoir entre lours mains les reties de Fad-
ministration des principautes. Deja quelques mesures
avaient prepare, A Bucharest comme a Jassy, l'instal-
lation d'un nouveau pouvoir. II fallut proced.er sans
plus de retard A, cette installation. En ordonnant aux
hospodars, le 15 juin 1853, de suspendre le paiement
du tribut A, la Porte, in Russie n'ignorait certainement
pas les consequences de la conduite qu'elle leur im-
posait. Sans que la Russie desirat l'eloignement imme-
dint des hospodars, elle ne pouvait se dissimuler quill
etait de son interet de faire dans les principautes, ce
qu'elle avait fait en 1806, lorsqu'elle avait retire le
pouvoir au prince Ypsilanti, qui lui etait cependant
tout de:voue, et en 1828, lorsque l'hospodar Gregoire
Ghika s'etait retire devant l'armee d'occupation. Ne-
anmoins la Russie voulait eviter Pinitictive d'une pa-
reille mesure, odieuse de In part d'un gouvernement
protecteur; elle voulait que la forte Ottoman fat a-
menee a se prononcer in premiere an nom de son
autoritO meconnue. Fidele a ses instructions, le prince
Gortchakof souleva pour le prince Stirbey un des coins
du voile qui couvrait les projets de in tour protectrice.
L'hospodar, mis en demeure de provoquer sa destitution.
par une resistance ouverte a la Forte, voulut un ordre
ecrit, et mit en oeuvre pour l'obtenir toutes les finesses
de la diplomatie. Les agens cusses refuserent d'engager
ainsi leur gouvernement, et on vit aloes l'hospodar les

www.dacoromanica.ro
5J
menacer de partir, non pour satisfaire la Russie, mais
pour donner un temoignage d'obeissance a la Porte. 11
resolut ensuite de porter la question devant le gouver-
nement russe lui-meme. 11 presenta au consul general de
Russie une lettre adressee au comte de Nesse lrocle et
annoncant son prochain depart *), lettre que le consul
jeta sur la table en declarant qu'il ne se preterait ja-
mais a servir d'intermediaire pour faire connaitre une
decision hostile it la Russie. L'hospodar, decide A.
rompre la glace, envoya la lettre le lend.emain au
prince Gotchakof, en le priant de in faire parvenir 'a
son adresse. S'il esperait ainsi faire flechir l'inexorable
taciturnite officielle, qui lui refusait Prordre ecrit qu'il
sollicitait, il se trompa. Le prince Gortchakof presses
des -logs l'hospodar de se prononcer ; it refusa meme
l'invitation A diner que lui adressait Stirbey, disant quit
ne pouvait l'accepter tant qu'il ne saurait pas s'il a-
vait afraire a un anti ou a un ennemi de la Russie. La
lettre au comte de Nesselrode fut cependant expediee, et
l'hospodar effraye, voulut alors lui en faire parvenir une
seconde, pour retraeter in premiere. Le prince Gortchakof
refusa de faire parvenir cette nouvelle lettre, av ant que
le divan ad-hoc convoque par le prince Stirbey, ne se
lilt prononce sur le parti a prendre ** . La Porte prit
enfin une decision. Elle permit, on le sait, aux hospo-
dars '"%*) de rester tant quills seraient en mesure de
faire respecter les attributions essentielles de Fautorite
du pouvoir suzerain. L'echeance du tribut arriva le
13 octobre. Le prince Stirbey ne paya pas et preten-
{lit rester. 11 fallut alors que la Russie intervint, et le
En date du memo jour, le prince ecrivait a Rechid -Pacha
pour lui annoncer son intention de rester ; c'est du moins
ce qui fut divulgue par une personne de son intimite.
5v) On sait qua dans cette occasion le divan valaque n'avait
aucun droit au role que l'hospodar lui confiait, at qu'il
s'attribua sans souci pour la dignitO du sultan, it qui cette
assemblee se permit memo de faire des representations,
mt.) L'hospodar de Moldavie avait accueilli respectueusement la
sommation de la Porte, en disant seulement qu'il croyait
devoir soumettre la question it un nouvel examen du gou-
vernement ottoman. E. finit par se retirer, mais apres avoir
montre plus de franchise que le prince de Valachie.

www.dacoromanica.ro
60

gouvernement du tsar dut lui donner a entendre quit


etait temps qu'il se retirat. Le prince Gortchakof, tout
en lui faisant a ce sujet une ouverture non equivoque,
apporta assez de menagemens dans ses communication
pour laisser a l'hospodar Stirbey, les apparences de in
libertO du choix. Celui-ci comprit le sens des paroles
qui lui 6taient adressees : it ne demanda que deux con-
cessions, la premiere qu'on voultit bien soustraire encore
pour quelques jours, le fait de sa retraite, a in publi-
cite, la seconde qu'on lui permit de se retirer sous le
pretexte d'un voyage en Autriche, et en remettant pro -
visoireinent les runes du pouvoir au conseil ad.ministra-
tif. L'hospodar savait que l'opinion publique a Bucha-
rest saurait gre aux Russes de delivrer la Valachie d'un
gouvernement impopulaire ; it voulait eviter le specta-
cle penible de in satisfaction, causee par son depart.
Ses deux demandes lui furent acordees, et une pension
de mille ducats par mois, fat allouee a chacun des hos-
podars *). Le prince Stirbey s'empressa alors d'ecrire
a Rechid-Pacha une lettre en date du 13 octobre, dans
laquelle it representait sa decision de quitter le pays,
comae dietee par la conviction qu'il avait acquise, de
ne pouvoir remplir ses devoirs envers in Porte. Cette
lottre se terminait par in priere que l'hospodar faisait
a Rechid-Pacha, de deposer aux pieds de sa majeste le
sultan, l'hommage respectueux de son sincere devoue-
ment et de son inviolable attachement a son auguste
personne. La retraite des hospodars &ant ainsi un fait
8) Le premier terme de la pension allou4e par la Russie A
l'hospodar Stirbey n'6chut qu'en 1854, car l'hospodar avait
toucluS d'avance le dernier trimestre do sa liste civile pour
1853. Quelques difficultes &ant survenues a. Bucharest, sur
le mode de paiement en or ou en argent de cette pension,
le prince chiclara qu'il y renoncait an profit de son pays.
Ce genereux sacrifice fat n6anmoins sans resultat pour la
Valachie, et l'hospodar, de retour a Bucharest en octobre
1854, preleva, d'apres las comptes present6s an divan ad
hoc en 1855, une somine ronde de 1,062,281 piastres 31
paras pour 1854, tandis qua le pays n'aurait cla avoir a (14-
penser que 785,333 piastres 13 paras, representant les huit
premiers mois de la pension de l'hospodar en 1854, et les
quatre dernieres de sa liste eivile.

www.dacoromanica.ro
61

accompli, le baron Budberg fut nomme gouverneur-


general des principautes ; it eut sous ses ordres en Va-
lachie le consul-general et conseiller d'etat Khalchin-
ski, et en Moldavie le prince Ourousof.
Cependant l'armee russe, au moyen d'une partie du
troisieme corps d'armee, avait repare ses vides, et avait
ete portee A, quatre vingt-dix male hommes, dont vingt-
quatre mile de cavalerie ; elle disposait de trois cent cin-
quante bouches A feu. L'armee torque avait aussi ete
considerableraent augmentee, et Omer-Pacha se trou-
vait a la tete de forces qui egalaient presque celles de
l'ennerai. II commenca done a harceler les Busses
tout le long du Danube, et A faire des descentes a
l'improviste A Kalarache, h Mokan, A Giurgevo, A Zim-
nitza, A, Tournou et a Islas. Ces descentes etaient re-
cites vigoureusement par les Busses, et les pertes etaient
presque toujours egales, mais elles tenaient l'armee en-.
nemie dans une constante alerte, et mettaient le gene-
ral en chef dans l'obligation de diviser ses forces. Le
plan d'Omer-Dacha s'executait avec une suite et une
fermete qui lui font honneur, et qui en Allemagne et
parmi les generaux russes memes, qui avaient clevine
ses intentions, out ete robjet d'une juste admiration.
11 s'etait retire avec le gros de son armee dans le
camp retrache de Choumla, et it avait fait passer un
corps de pres de trente milk hommes it Kalafat, oit
les Tures avaient eleve de vastes et formidables torti-
cations. L'etablissement des Tures a Kalafat et la for-
te position qu'ils s'y etaient faite inqui ,taient l'armee
russe et derangeaient les plans du prince Gortchakof,
qui projetait une campagne en Bulgarie pour le pl in-
temps de 1854 ; de plus, ses desseins Bur la Servie,
dont it esperait beaucoup, etaient traverses. Le gene-
ral en chef russe se decida done a prendre Kalafat,
et dirtgea contre ce village, devenu une place forte
entre les mains des Tures, trois divisions d'infanterie,
six batteries legeres, douze batteries de gros calibre,
quatre regimens de cavalerie et huit regimens de co-
saques, en tout de quarante it quarante-cinq male hom-
mes, qui devaieut cerner et attaquer le camp retranche

www.dacoromanica.ro
62

et ties etendu des Tures. Cette force considerable,


dont on connut bientot la composition et le nombre
dans le camp des Tures, les remplit d'inquietude, parce
que ceux qui etaient a Kalafat ne s'etaient pas encore
mesures avec les Russes, et que l'effet moral produit
par le combat d'Oltenitza s'etait deja affaibli. Les a-
vant- pontes tures etaient dans des alarmes constantes.
Pour faire censer cette facheuse situation, Omer-Pacha
appela Iskender Bey a commander les avant-postes. Le
lieutenant qui avait franchi avec tant d'audace et de
bonheur les defiles (.16 l'Herzegovine habitua pen a peu
la cavalerie 'torque et les bachibouzouks non-seule-
ment a ne pas craindre les lances des cosaques, mais
prendre l'offensive alors meme que Pennerni etait su-
perieur en nombre. Iskender-Bey, qui park parfaite-
ment le turc et qui s'est completement identifie avec
In vie et les habitudes de l'Orient, parvint a organiser
des regimens de bachi-bouzouks et it les soumettre ii
la discipline militaire. C'est jusqu'a ce jour la seule
tentative de ce genre qui ait reussi, et Iskender-Bey
est le seul qui ait transforms ces bandes sauvages et
a demi nues en soldats reguliers. A la tete de sea
cavaliers, Iskender-Bey harcelait les Russes sur tour
les points de leur ligne, et tombait quelquefois memo
an milieu de leurs cantonnemens, a Tchoupercheni,
Poyana, a Skripety ; ses bachi-bouzouks repandirent
bientOt la terreur parmi les cavaliers russes, qui peu
de temps auparavant meprisaient ces hordes indisci-
plindes.
Dans la plaine de Kalafat, a droite de la route qui
mene de ce petit bourg g. Radovan, on se trouvait le
quartier general de l'armee russe, est situe le village
de Tchetate, sur des collines qui s'elevent a une dis-
tance de cinq ou six lieues de Kalafat, et a une lieue
du Danube. L'aide-de camp general Anrep, un des
plus brillans officiers de l'armee russe, se servit habi-
lement de cette position pour tendre aux Tures un
piege qui, sans leur bravoure, leur aurait dte fatal. tine
division d'infanterie russe prit position I" Tchetate, et
6tablit une batterie sur une colline qui domine la plaine

www.dacoromanica.ro
-- 63
devant ce village. Ismail-Paeha, commandant de la
garnison de Kalafat, inquiet de voir les Russes s'eta-
blir sur son flanc gauche, apprehendant de les voir
descendre le Danube pour prendre Kalafat a revers
et le cerner, se deeida h sorter de son camp retranehe,
et k marcher contre la position de Tchetate. Le 6 jan-
vier 1854, douze bataillons d'infanterie, trois regimens
de cavalerie et quatre bataillons d'artillerie, sous les
ordres d'Ismail-Pacha, d'Ahmed et de Mustafa-Pacha,
attaquerent de bon matin les Russes ranges en bataille
devant le village. Apres un combat d'une heure, 1 in-
fanterie russe plia ; Iskender-Bey fit une charge de ca-
valerie, penetra dans le village et sabra les artilleurs
jusque sur leurs pieces. L'artillerie russe, ayant perdu
presque tons ses chevaux, laissa dix canons au pou-
voir des Tures. L'infanterie se rallia derriere le vil-
lage, protegee par les tranehees et par la batterie eta-
blie sur la colline, et un nouveau combat trek; meur-
trier s'engagea. Les Russes furent encore enfoncds et
se retirerent avec precipitation; mais Ismail-Pacha,
blustafa-Pacha et Iskender- Bey furent blesses, et Ile-
sitatiou se reit dans les rangs des Tures ; naanmoins
ils se preparaient a poursuivre vivement les Russes,
lorsqu'une colonne forte de deux regimens d'infanterie,
sous les ordres du colonel russe Baumgartner, qui a -
vait ete lancee par les ordres de l'aide-de-camp gene-
ral Anrep, prit les Tures k revers et leur coupa la
route de Kalafat. Les Tures, voyant le danger qui
les menacait, abandonnent Tchetate, se pressent en co-
lonnes serrees et se precipitent avec une indomptable
energie sur l'ennemi, dont ils enfoncent les rangs a la
bayonnette. Les Russes sont disperses, et les Tures
regagnent Kalafat, emportant leurs morts et leurs bles-
ses, ceux des Russes, et des milliers de fusils et de
gibernes. Faute de chevaux, ils ne purent enlever les
pieces russes, qu'ils enclouerent. C'etalt la premiere fois
que les Tures se battaient a l'arme blanche contre les
Russes et avec une vigueur qu'aiguillonnait la certi-
tude d'une destruction totale, s'ils n'avaient pas reussi
a passer au travers des rangs ennemis. Les Russes eu-

www.dacoromanica.ro
64
rent dans cette journ4e pres de cinq mille bommes
hors de combat, et de ce jour-la ils se born rent h des
demonstrations qui ne furent pas suivies d'attaques, bien
que le prince Gortchakof cut annonce publiquement l
Bucharest, qu'il avait ordre de prendre Kalafat mite
. . . . . . ..... .
que coitte, et de jeter les Tures dans le Danube.
. . . . . .

Aux approches du printemps de 1854, les Busses se


preparerent k executer le plan de campagne projete
pour l'invasion de la Bulgarie. Le prince Paskievitch
flit designe pour prendre en personne le commande-
meat supreme. Tout le troisieme corps d'infanterie, les
reserves des troisieme, quatrieme et cinquieme corp d'ar-
mee, les regimens de dragons et les remplacans pour
tous lee regimens, etaient arrive sur le theatre de la
guerre. Depuis Iema31 jusqu'lt Kalafat, l'armee russe
comptait cent trente-sept mille sept cent soixante-dix
hommes d'infanterie, trente-cinq mille liommes de ca-
valerie, cinq cent vingt bouches a feu, avec dix mille
cinq cent soixante-dix artilleurs. En tout, avec les pares
de munitions, les equipages de ponts, les employes des
transports et de la chancellerie, le prince Gortehakof
commandait le long du Danube une armee de cent
quatre-vingt onze mille neuf cent quarante -huit hom-
mes, sous la directon supreme du prince de Varsovie.
D'apres des ordres venus de Saint Petersbourg *), la
plus grands partie des troupes russes qui se trouvaient
en Petite Valachie furent ramenees en- dech de l'Olto.
0) En donnant ces ordres, on avait eu egard aux conseils d'un
diplomate adjoint au consul-general Khalchinski, vice-pre-
sident du conseil adininistratit en Valachie, M. de Fonton,
alors conseiller d'ambassade a Vienne, Bien connu par une
mission remplie en Servie durant l'annee 1853 h. la satis-
faction de sa cour, at par ses tendances a menager l'Au-
triche. M. de Fonton etait retire a Tchorani, village
de la Petite-Valachie. d'oa it suivait les evenemens rani-
taires et politiques, at d'oit it ecrivit it son gouvornement
sur la necessite de faire repasser l'Olto au gros des corps
qui occupaient la Petite-Valachie, afin de ne pas causer de
mecontentement a la cour de Vienne, qui voyait d'un mau-
vais mil tout ce qui pouvait agiter la ServiEi.

www.dacoromanica.ro
65

On ne laissa devant Kalafat qu'un petit corps d'envi-


ron quinze raffle hommes command& par le general
Liprandi. Toutes les forces russes, a l'exception de ce
petit corps du general Liprandi, furent coneentrees sur
trois points : I(alarache, Braila et Ismail. De ces trois
positions, on menagait les Tures d'un passage du Danube.
Cette difficile operation commeno le 22 mars sur
deux des points indigues. Le prince Gortchakof, qui se
trouvait h Braila, dirigea en personne le passage et
l'attaque contre Matchine; le general Ouchakof fut
charge du passage d'Ismail a Toultcha. A six heures
du matin, les Busses jeterent les ponts au-dessus de
Braila, vis -a -vis de Ghitchet et au-dessus de Matchine,
sous la protection de deux bateaux 'a vapeur et de leurs
chalonpes canonnie,res. Les fortifications de Alatchine
etaient en tres mauvais etat; la garnison n'etait que de
trois mille hommes. Le passage ne pouvait done pas .

titre longtemps dispute aux Russes. Ncanmoins des


pertes si sensibles lour furent causes par les tirailleurs
tures et par une batterie placee devant Matchine, qu'ils
ne purent achever leurs travaux le memo jour. be len-
demain 23 mars, la canonnade recommenca vivement
contra la ville de Matchine, et dans Papres midi une
partie de l'armee russe debarqua sur le territoire bul-
gare. En m'eme tem! s le general Liiders parvenait
jeter un second pont an-dessus de Galati, a Zatoka,
eta effectuer le passage du fleuve. La faible garnison
de Matchine continuait cependant it resister aux Bus-
ses, dix fois plus nombreux, et le prince Gortchakof,
qui dans la campagne du Bas Danube a souvent mon-
tre une grande indecision, calls& par les ordres diver-
gens de sa cour, et par une politique beaucoup moths
belliqueuse au fond qu'elle ne le paraissait, remit I'as-
saut de In forteresse an lendemain, malgre les pres-
santes instances du general Schilder, recemment arrive
an quartier-general, qui ne voulait pas que l'on donnAt
aux Tures le temps de se retirer. Ce qu'avait prevu le
general Schilder arriva, et le 24 an matin une deputation
de Bulgares vint annoncer an general en chef que la
garnison turque avait quitte Matchine dans la nuit.
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 5.
www.dacoromanica.ro
66

Dans cetto expedition contre Matchine figuraient cinq


mille stami bores (cro'ses) qui avaient ete levee et for
Ines en corps dans les principautes par les coins des
autorites russos et moldo-valaques, avec lee souscrip -
tions des b 'goumenes des convene et des rich es pro
prietaires grecs. Ce corps, leve oAensiblement pour de-
fendre la religion chretienne contre les musulmans, et
dont la veritable destination etait de fomenter des in -
su ections parmi les chretiens de la Turquie, portai
i ne coiffure sur laquelle brillait in croi f. 11 n'etait en
iealite compose que d'aventuriers grecs, bulgares, ser
bes, bohemicns, petits marchands mines, domestiques
chasstis, cuisiniers sans place, reunis par l'espoir du
pillage, ou l'attrait des vengeances personnelles. Ces
Croises parcouraient lee rues de Bucharest monta daps
des b'rges (petites caleches), faisant retentir in ville de
cool s de pistolet et repandant la terreur parmi in po -
puktion. La police fut meme obligee do defendre aux
habitans de Bucharest de sortir le soir pendant lea of-
fices du careme, parce qu'elle ne repondait pas de
pouvoir empecher les desordres et les violences. Dans
lee villes de district et lee villages, les stavrophores
commettaient lee plus horriles exces, pillant et violavt,
grand in population n'avait pas reussi h, fuir et it em-
porter tout ce qu'elle avait de precieux. Tels etaient
les defenseurs de la foi ortho loxe, que les Russes n'a
vaient pas craint de prendre it leur service, et parmi
lesquels s'etaient enroles comme officiers ou avaient fi-
gure comme souscripteurs quelques-uns des fonction-
naires valaques ou des affides de l'administration ac-
tuelle. Les cinq mille stavrophores qui avaient pasQ;
sur le territoire bulgare, avec le prince Gortchakof corn-
mirent taut d'exces en entrant dans Matschine, envers
leurs propres coreligionnaires, que des le lendemain le
general en chef russe les renvoya sur in rive gauche.
Ce fut h, l'intervention de 1'Autriche que l'on dut dans
lee provinces danubiennes le desarmement de ces ban-
des, qui n'avaient pas craint d'abriter leurs violences
sous un glorieux souvenir.
Le general Ouchakof fut moires heureux it Toulteha
www.dacoromanica.ro
67

que le prince Gortchakof a Matchine. Il trouva de ce


cote une grande resistance. Omer-Pacha pendant J'hi-
ver avait fait clever par Mastafa -Pacha des redoutes
hors de Toultcha, sur le point opt le Danube se divise
en plusieurs bras, dont l'un conduit directement it Is-
mail. Ces redoutes etaient defendues par deux mille
cinq cents hommes, dont douze cents d'infanterie re-
guliere, et par huit pieces de campagne. Les Russes
opererent le passage sur des radeaux, et bien qu'ils
fussent au nombre de quinze mille, ils ne parvinrent
se rendre maitres, des retranchemens tures, que lorsque
des douze cents soldats reguliers, it ne restait plus que
cent soixante combattans. Les Tures dans cette chau-
de affaire eurent quinze cents morts ou blesses, et les
Russes, pres de quatre mille hommes, hors de combat,
dont soixante seize officiers.
Osman-Pacha, qui commandait environ quatre mille
hommes a Isaktcha et aux environs, se retira sans
braler une amorce, et sans meme chercher a porter se-
cours autour de lui. Les garnisons turques de Baba-
dagh et de Hirsova battirent en retraite dans le plus
grand desordre, et ne s'arreterent qu'it Karasou, der-
riere le rempart de Trajan, o i Mustafa-Pacha eut la
plus grande peine, a retablir l'ordre dans son corps de
douze mille hommes. En un jour, Parmee russe avait
occupe la Dobroudja. Quinze mille hommes passerent
le Danube d'Ismail sur la rive droite, vingt-cinq mille
de Galatz a. Zatoka, et douze mille de Braila a Mat-
chine, en tout cinquante mille hommes, dont quarante
deux mine d'infanterie, avec cent soixante bouches a
feu. Le commandement superieur de ces troupes fut
confie a l'aide -de -camp general Lfiders. Avec l'invasion
russe commencerent les devastations de la Dobroudja;
les Ottomans, les Tatares, les cosaques nekrasowski et
zaporogeni *), qui habitaient cette contree, fuyaient
it) Apres le premier demembrement de la Pologne, en 1772,
une partie des cosaques qui habitaient sur les bords du
Dnieper, et qu'on appelait cosaques zaporogeni (le mot
porogh signifiaut une chute d'ean, un fort courant sur le
Dnieper, et zaporogh, au-dell des courans), ne voulurent
www.dacoromanica.ro
68 - -
devant les Busses ; les Grecs et les Bulgares se reti-
raient devant les bachi-bouzouks, qui n'attendaient quo
l'invasion russe pour se livrer a leur instinct de rapi-
ne. Les villages furent pilles et saccages, les habitans
furent massacres sans distinction de sexe ni &age. Les
musulmans eux-memes n'epargnaient pas lours coreli-
gionnaires fuyant devant l'invasion ennemie. Dans l'es-
pas se soumettre A in Russie. Its emigrerent en Turquie
oit on leur donna les terres situees sur les bords du Da-
nube, en leur pormettant de se gouverner d'apres leurs
anciennes coutumes. Les Zaporogeni choisissaient ainsi
chaque annee parmi eux un chef qui recevait to nom d'a-
tatnan, avec is droit de vie et de mort. Ces cosaques, qui
etaient au nombre de vingt mille, etaient obliges de four-
nir un contingent militaire, dans les guerres de in Turquie.
Leur dernier ataman, Vladki, les trahit et les veudit aux
Busses en 1828. Its furent transportes sur les bords de la
Mar-Noire, d'oA leur vient le no i de Czernomortze, gulls
portent maintenant. Un grand nombre d'entre eux aban-
donna de nouveau les drapeaux russes, at retonrna sur les
bords du Danube. On comptait, an commencement do la
nouvelle guerre, six mille de ces emigres, occupes A In peche
et disseminos dans torte in Dobroudja, depuis Routsch nk
jusqu'k Toultcha. Par Is traits d'Andrinoplo, la. Turquie
s'etait engage() A ne jamais leur accorder une administration
separee, ni iL les reunir en corps d'armee. Se croit-elle
maintenant libre d'en agir autrement ? Lea Nekrasowski Font
des cosaques du Don qui out emigre en Turquie en 1736,
A cause des persecutions dirigees contra les vieux croyans
sous Pimperatrice Anne. A cette epoque, Ignace Nekrassa
se mit A la tete des mecontens et quitta les bords du Don.
Il se refugia , en Crimea et y mourut, Apres l'occupation
de cette province, ces Posaques sont Venus stir les bords
du Danube, d'oa un grand nombre se sont transportes en
Asia pros de Brousse ou ils forment encore un groups do
cinq mine hommes, ayant une administration national°, sous
un chef Clu parmi eux (atanurn). Pros de Toultcha, on
compte plusieurs villages entre autres Siry-KieS, Jourylov, ka,
Novesielo, habites par lea vieux croyans, parmi lesquels
it y a beaucoup de cosaques nekrasowski. La masse de ces
habitans s'appelle Lipovan, du nom que prennent les ori-
genistes, secte tres repandue en Russia, et qui a cherche
un refuge dans la Dobroudja centre les justes severites de
l'autor;t6 russe. Les Zaporogeni parlent in langue ruts.
nienne, telle qu'on la trouve en Wolhynie, en Podolie et
en Ukraine. Les Nekrasowski et les Lipovans parlent le
vrai ruse.
www.dacoromanica.ro
69

pace de dix fours, la Dobrodja tout entiere et la Bul-

. . . . ...........
garie occidentale, en y comprenant la vine de Bajargic,
furent completement devastees.
.

Apres le premier Cchec de l'armee russe devant Si-


listrie, le marechal Paskievitch avait ordonne au ge-
neral Liprandi d'evacuer completement la Petite-Vala-
chie, et de venir renforcer le camp de Kalarache. Le
general Liprandi, avant d'evacuer la Petite Valachie,
organisa le desordre en forcant toutes les autorites va,-
laques a, quitter leurs postes et a le suivre it Bucha-
rest; it voulait priver les Tures, qui allaient entrer dans
cette province apres lui, du concours des autorites con-
stituees, qui en general s'etaient montrees peu sympa-
thiques aux Russes. L'armee turque occupa CraIova.
presque aussitOt tyres le depart de Parmee russe. Li-
prandi fut le dernier general russe qui repassa le Pruth.
11 etait encore en Moldavie quand les Autrichiens en-
traient dans les principautes, et it put cependant se
trouver au meutrier combat de Balaklava du 25 oc-
tobre 1854.
Deux evenemens considerables, qui eurent une gran-
de influence sur la carriere d'Omer-1 acha et sur le
sort des principautes, eurent lieu an mois de juin 1854.
L'Autriche, preoccupee de l'arrivee des armees alliees
sur le territoire bulgare et apprehendant de voir les
provinces danubiennes devenir le theatre de la guerre,
se hata de conclure la convention du 14 juin 1854, qui
ferma aux armees alliees un champ de bataille sur
lequel elles pouvaient remporter des avantages stirs et
rapides. Cette convention eut, i1 faut le dire, des con-
sequences funestes pour la campagne meme de trim&
D'autre part, le prince de V arsovie, avant qu'il fat
question de la signature de la convention du 14 juin,
avait vu d'un coup d'oeil toute In gravite des conjonc-
tures an milieu desquelles se trouvait l'empire russe, par
suite de l'alliance que la guerre venait de sceller en-
tre in France et 1'Angleterre, comme aussi des justes
inquietudes que la presence des armees imperiales de-
www.dacoromanica.ro
-70
want Kalafat et Silistrie donnait It PAutricke, en re-
veillant le sentiment national parmi les Slaves de But-
-rarie et de Servie. Le prince Paskievitch n'etait pas
seulement un general consomme, c'etait un homme po-
litique de premier ordre, et la moderation etait un des
signes de sa superiorite. 11 comprit que le premier
int rat de la Russie etait de se menager la neutrahte
de 1'Autriche et de 1'Allemagne, que cette neutralite
etait la meilleure barri -re que le tsar put mettre entre
lui et ses puissans adversaires, et que cette barriere
iendait la Russie invulnerable partout ailleurs qu'h ses
xtremit s, c'est-h-dire lh meme oft elle pouvait offrir
le plus de resistance. Le prince de Varsovie adressa
-done h l'empereur Nicolas un memoire qui fut connu
de quelques personnel honorees de sa confiance, et
dont voici la substance :
1) L'empereur de Fussie devait avant toutes ellipses
prendre des mesures de nature It lui concilier le bon
vouloir et le contours amical des tours de Wienne et de
Berlin, en evitant soigneusement de froisser aucun interet
allemand ou autrichien. Il devait done sans hesitation
cesser la guerre offensive sur le Danube, evacuer les
principautes, fa're repasser le Pruth It ses armecs, ct
n'apporter aucune entrave a la navigation du Danube;
2) II devait cesser toute guerre offensive en Eu-
rope, et se tenir sur une defensive formidable, mais se
prdparer a prendre avec vigueur l'offensive en Asie,
of la Russie trouverait des millions de coreligionnaires
qui avaient accueilli avec transport ses etendards en
1829, et qui pouvaient former le noyau d'un etat chre-
ti en considerable ;
,3) Il devait fomenter l'insurrection parmi les po-
pulations chretiennes de l'empire ottoman, et soulever
In Grece au moyen de subsides regulierement payee
par des dmissaires qui se tiendraient en Italie, It Na-
ples, It Livourne, It Florence ;
,4) L'empereur Nicolas devait enfin se resoudre It
abandoner le role de monarque conservateur, qu'il jou-
ait depuis tant d'annees avec eclat, et se servir, pour
www.dacoromanica.ro
71

lutter contre la coalition, des idees liberales et motile


des aspirations populares.4
Tel est le résumé de ce memoire, qui, a peine con-
nu de l'empereur Nicolas, devint le veritable piograra-
me de la politique russe ; du moms les evenemens au-
toriserent l le penser. La levee du siege de bilistrie
fiat decidee, comme celle du siege de Kalafat l'avait
ete peu de temps auparavant, par des raisons plus po
litiques que strategiques. Dans la nuit du 20 au 21
juin, Parmee russe abandonna le siege au moment of
la place ne pouvait plus resister, suivant le temoigna-
ge d'officiers dignes de foi, et repassa le Danube a Ka-
larache. De ce jour commenca l'evacuation des princi-
pautes. On petit dire sans exageration que les Rushes
oat eu devant Silistrie pros de trente mile hommes
hors de combat. La vue de leurs immenses travaux
et de leurs camps retranches, semblait faire croire qu'a-
vant d'avoir pris la resolution de ne faire qu une
guerre defensive en Europe, l'empereur Nicolas avait
voulu d'abord, que le mareclial Paskievitch acceptat
devant Silistiie la bataille que les allies se preparaient
it venir lui offrir; mais l'Autriche, inquiete de voir le
tr.fitre de la guerre se rapprocher de ses frontieres,
donna habilement un autre tours aux evenemens, en
obtenant de la Porte la signature d'une convention qui
la substituait k la Russie, dans l'occupation des pro-
vinces danubiennes. La levee du siege de biistrie mit
fin a tine suite de combats sanglans, entrecoupes de
courtes treves, pendant lesquelles les soldats russes et
les soldats tures echangerent des proced.es d'une cour-
toisie toute chevaleresque. Les Tures manquaient de
pain, les Russes leur en jetaient par-dessus les tran-
chees, et en retour les Tures leur faisaient passer du
tabac. Its etaient quelquefois si pros les uns des autres,
qu'ils pouvaient se parler; mais, loin de se provoquer
is la fagon des hems d'Homere, ils s'exprimaient leur
mutuelle admiration, pour la vigueur de l'attaque et
Pheroisme de la defense.
Rendu plus hardi par Parrivee des allies, et par le
depart precipite des Russes, le serdar occupa avec tou-
www.dacoromanica.ro
72

to son armee Silistrie, TurtukaY et Routchouk. 11 se


decide, ensuite h passer le Danube et a occuper les
principautes, esperant par la prevenir les Autrichiens
et rendre inutile l'execution de la convention du 14
juin. 11 ordonna a Hassan-Pacba, qui keit a Routsci ouk
avec vingt mine hommes, de passer le Danube et de
s'emparer de Giurgevo. Hassan Pacha voulut d'abord
prendre position sur la grande Ile de Ramadan, situee
en face de Routschouk, et reliee it la rive valaque par
deux ponts aboutissant a Giurgevo et it Slobozie. hlal
gre les dispositions defectueuses prises par le general
tune, un combat terrible et acharne assura l'avantage
aux Ottomans, qui enleverent les positions russes, oc-
cupees par douze bataillons d'infanterie, huit eseadrons
de cavalerie, dix pieces de campagne, six pieces de
gros calibre. La perte fut tres grande des deux cotes.
On s'etait battu en quelque sorte homme a homme,
pendant toute une journee, dans les gigantesques ro-
seaux qui croissent si nombreux it Ramadan comme
dans la plupart des iles du Danube *). A In suite de
ce combat, les Busses quitterent les positions de Giur-
gevo et de Slobozie. Omer-Pacha arrive sur le thea-
tre du combat apres la retraite des Busses, lit imme-
diatement construire un pont de radeaux pour le pas-
sage de ses troupes entre Routschouk et rile de Ra-
madan. Bien ne mettait plus obstacle des -lore au mou-
vement des Tures sur Bucharest. Le prince Gortcha,-
kof ne songea plus a les vaincre, mais It les retarder
du moms dans leur marche. 11 concentra avec beau-
coup de rapidite soixante mine hommes et deux cents
bouches It feu sur les hauteurs de Doya-Fratechti. Les
Tures, trop pen nombreux pour accepter la bataille,
durent attendre pendant quelques jours Parrivee de
lours renforts. C'etait tout ce quo voulait le general
Gortebakof, qui donna ordre a son armee le 28 juillet
*) Trois officiers anglais qui menaient bravement les Tures
furent tubs dans cette affaire, les capitaines Burke, du
Onie, Mommel, de l'infanterie, et Arnold, de l'armee des
Indes. Its furent enterres dans l'ile de Ramadan, sur les
bords du Danube, oil troth eroix de bois indiquent smiles
la sepulture de ces nobles fils de l'Angleterre.
www.dacoromanica.ro
73

de commencer la retraite definitive. Dans cette retraite,


les Busses d.etruisirent les ponts sur 1'Argis et le Sa-
ban Its foreerent l'artillerie valaque a les suivre. Cette
artillerie, compose de huit pieces de petit calibre, é--
tait un don du sultan. De son cote, l'armee turque,
se trouvant au complet, put s'avancer sur le teritoire
evactie par les Busses, et fut bientot concentree piss
de Bucharest au nombre de cent vingt mille hommes.
Avant d'entrer a Bucharest, it semble qu'Omer-Pasha
ait voulu dormer un grand exemple; du moins ce n'est
qu'en lui pretant cette intention qu'on pent expliquer
Paste d'inexorable severite devant lequel it ne recula
pas. Les brigandages et les cruautes des bachi-bou-
zouks avaient inspire une veritable terreur h la popula-
tion valaque, et une deputation de boyards etait venue
prier Omer - Pasha, encore a Giurgevo, d'dpargner a la
principaute la presence de ces dangereux defenseurs.
Leur pricre fut accueillie favorablement, et Pentree du
territoire valaque fut interdite aux bachi bouzouks; mail
en Theme temps, le serdar ne voulait pas les laisser
maitres de la Bulgarie, presque entierement ddgarnie
de forces regulieres. 11 fit done, sous divers pretexteg,
entrer dans Pile de Ramadan plusieurs milliers des
plus dangereux bachi bouzouks, les fit entourer par
l'infanterie rdguliere, et braqua les canons bur les
ponts qui unissaient Vile aux camps, et qui avaient
ete rdtablis. 11 ordonna, alors a cette horde d'irregn-
hers de mettre bas les armes. Its refuserent d'obeir,
et ne furent mis it la raison que par la fusillade et la,
mitraille ; les plus jeunes furent incorpores dans l'ar-
mee, et les vieux, sans armes, renvoy-es dans les mon-
tagnes du Kurdistan, de l'Asie-Mineure et dans les sa-
bles de l'Arabie. Apres cette sanglante execution, 0-
mer-Pacha fit son entree it Bucharast, o t it fut recu
avec le plus vif enthousiasme, sous une pluie de fleurs ;
les Valaques fraterniserent avec les soldats tures,
accueillis en liberateurs. Un detachement de ponton-
niers farancais et anglais qui await etabli he pont de
radeaux entre Routscbouk et l'ile de Ramadan fut l'ob-
jet d'une veritable ovation.
www.dacoromanica.ro
74

V.

La campagne etait terminee, nnis une difficulte as-


sez grave allait surgir. II s'agissait pour le g neral
victoiieux de laisser l'armee aunichienne occuper les
principautes a in place de l'armee turque. Le serdar
avait deja rep a Giurgevo In visite des colonels au-
trichiens Liwenthal et Ralik, aides-de-camp du fold-
zeugmestre bai on de Hess, commandant en chef des
troisieme et quatrieme corps d'armee. Ces officiers, qui
jouissaient d'une reputation distinguee dans l'armee im-
perials et royale, &talent venus annoncer a Omer-Pacl a
in prochaine entree des forces de leur empereur sur
le territoire des principautes, et l'inviter, d'une fawn
qui ressemblait fort a une sommation, a ne pas aller
plus loin, a s'interdire l'occupation d'un territoire dont
l'Autriche devait prendre militairement possession en
vertu do in convention du 14 juin, et h repasser le
Danube avec son armee. I e serdar ne tint aucun comp-
te de ces observations, et fit son entree h Bucharest.
Jamlis commandant militaire ne fut a meme d'exercer
une action plus grande et plus utile a son pays et aux
provinces occupees, que (Tile que semblait indiquer it
Omer-Pacha un rare contours de circonstances. Les
Russes se retiraient devant lui, et surtout devant les
Autriehiens, qu'ils etaient tres heureux de Noir entrer
dans les principautes h Ia place des armies allides; la
population l'accueillait comma un saveur. Tout ce qu it
y avait de patiiotes et d'honnetes gens parmi les bo-
yards le saluait avec acclamation, et lui offrait de co-
operer a l'organisation d'une milice nationale, dont l'en-
thousiasme aurait rapidement grossi les rangs, qui non-
seulement aurait eu le grand avantage de maintenir
l'ordre dans les principautes an moyen des forces me-
mes de la nation, mais aurait puissamment coopers
protegcr le 4erritoire contre les invasions ennemies. Une
adresse formelle fut remise IL ce sujet a Omer-Pacha,
et parmi les signataires de cette adresse, les principau-
tea comptaient quelques-uns de leurs citoyens, les plus
justement estimes a cote des repr6sentans de leurs plus
www.dacoromanica.ro
75

anciennes families. Le serdar accueillit avec bienveil-


lance les auteurs de l'adresse, mais i1 ne sut pas se
resoudre a agir. Bien mieux, illaissa le t_ouvernement
et l'administration aux hommes a qui les Russes les a-
vaient confies, quand it etait le maitre d'etal lir imm -
diatement, sans effort et sans violence, un gouverne-
ment qui eiit ete devoue It la Porte-Ottomane et aux
puissances occide .tales. Omer-Pacha ne sut ni organi-
ser une force pub.iqu.e nationale, ni installer un gou-
vernement nouveau, conforme aux voeux et aux int&
rots du pays et de l'alliance. Apres la victoire, 0-
mer-Pacha tomba dans une inaction funeste, et son im-
puissance It rien fonder an mi ieu des circonstances les
plus favorables, eclatant a tous les yeux, lui fit per-
dre, ainsi qu'h la Porte-Ottomane, en tres peu de jours,
l'immense influence dont on se plaisait It l'investir, et
qu'il ne tenait qu'h lui d'exercer.
On chercha It penetrer les raisons de cette conduite
etrange. Les uns erurent qu'Omer-Pacha, entoure de
flatteurs subalternes qui s'etaient empares de son esprit,
plein d'illusions sur sa situation personnelle, await re-
ye, dans les principautes reunies sous sa main, un pou-
voir qui aurait eu rassentiment des puissances euto-
peennes ; l'acclamation des Roumains, reclat d'une vice-
royaute et la durde que Dieu reservait d son existence.
De la une tendance systematique It menager tons les
partis. D'autres penserent qu'Omer-Pacha n'agissait que
d'apres les instructions de la Porte Ottomane, preoc-
cupde de complaire a 1'Autriche, qui craignait elle-
meme le reveil d'une nationalite qu'elle voulait con-
tenir dans les lisieres d'une longue enfance ; mais alors
pourquoi Omer -Pacha s'etait-il tant Wit6 de faire Hot-
ter le drapeau tare dans les principautes, si ce n'etait
que pour en montrer l'impuissance ? Quoi qu'il en soit,
le serdar, maitre un moment de la situation, put bien-
tot voir que son heure etait passee, que le premier
role ne lui appartenait plus, et qu'il allait avoir tons
les inconveniens et tous les ennuis d'une position se-
condaire, apres avoir hesite a s'emparer de cello qui
s'etait d'abord offerte a lui. Les Autrichiens, en vertu
www.dacoromanica.ro
76

de la convention du 14 juin, occuperent les principau-


tes, et le feldzeugmestre baron de Hess debuta par une
proclamation*) qui blessa les Tures, provoqua les vaines
et tardives reclamations de la Porte-Ottomane, et re-
pandit le decouragement parmi les Moldo-Valaques. Tan -
dis que les populations et les boyards patriotes s'attris-
taient dune occupation militaire qui s'annoncait sous
de tels auspices, les boyards retrogrades, les vrais par-
tisans russes, les amis des abus et de la corruption se
rejouissaient instinctivement de l'entree des Autrichiens,
et chaque jour faisait croitre leur securite, leur insolence,
leur audace meme en face des Tures. Cette audace gran -
dit encore lorsque l'hospodar Stirbey rentra it Bucharest
malgre une opposition prononcee, et malgre une en-
quete sur sa conduite politique et administrative, corn-
mencee par le commissaire ottoman Dervich-Pacha, ar-
rive peu de temps apres Omer-Pacha a Bucharest, it
la suite des plaintes portees par les boyards contre
l'hospodar, plaintes que le serdar avait fait parvenir
an divan. Omer- I-acha chercha, mais trop tard, a lut-
ter contre le courant qu'il aurait pu si aisement ane-
ter des l'origine, par in digue la plus bible; it s'absen-
ta au moment de l'ariivee de l'hospodar, et refusa,
malgre in demande du general comte Coronini, qui
avait pris le commandement des troupes autrichiennes,
apres le depart du baron de Hess, de rendre des hon-
neurs militaires au prince Stirbey, parce que l'hospo-
dar, disait Omer-Pacha, knit sous le coup d'une en-
quete, comnie accuse d'avoir manqué it sea devoirs en-
vers son suzerain. 11 revint cependant pea de jour a-
pres, pour etre temoin d'actes qui lui firent toucher du
doigt les Ocueils oti it s'etait bris \. Le gouvernement
valaque fut reorganise, a quelques rares exceptions pros,
avec les Clemens qui le cornposaient dans le bon temps
du protectorat i usse. 11 suffisait d'être soupconne de
tendances favorables aux puissances occidentales ou de
*) In Uricarul vol. VI, pag. 79 sa se vada proclamatiunea Ba-
ronului de Ifess, general de artilerie, la intrarea sa in Prin-
cipatele Dunarene.
17i. C.

www.dacoromanica.ro
77

devouement la Porte, pour etre econduit et tenu en


11.

dehors des affaires actives. Le ddsappointement fut


profond, et Omer-Dacha chercha, vainement h dlever
tine faible voix : it n'etait plus 6coute. 11 ne put memo
pas mettre un terme aux exigences des gdneraux au-
trichiens, qui prdtendaient, pour les officiers et les trou-
pes placees sous leurs mires, a un traitement hors do
proportion avec les ressources du pays qu'ils occu-
paient. A ces exigences se joignirent, des l'entrde des
troupes impdriales et royales, les exces, les violences,
les meurtres, 49 qui ont ensanglantd Bucharest, Crafova,
Tirgoviste, Focchiani, presque toutes les villes et les
villages occupds par les Autrichiens en Mold.° Valachie.
Omer-Pacha s'indignait, mais it n'osait faire aucune
observation ; it voulut cependant montrer qu'il dtait aussi
en kat de faire sentir sa puissance, et it demanda quel-
ques explications an gouvernement valaque sur la ren-
.) In vol. VII de Uricarit pag. 209, am arAtat in hiografla
mea, ca am primit sa flu corespondentele diarulut semi-ofl-
cial le Constitution, el din Paris. Acum spunft Ca prin midi-
locirea dragomanulul A. Savu, am facut cunostinta general-
consulului austriacft Aizenbach din Iasi, care cities regulat
Zimbrul spre a's1 face notitile trebuia, in tacerea ra-
porturilor cAtrA ministerul din Viena. Mid videam ca vre
o cestiune din Moldova se incingea intro Petersburg si
Poarta Otomana prin rnidilocirea Jul VodA Gr Gillen, a-
tunci to impartagiam verbal. Cu ocuparea. Moldovet de
catra, Rust, parte din consult s'aft retras din tearA; data a-
liatil ar avea a intrA in Galatt, atunct trebuia gi general-
consulul austriacit sa, se retraga din last. Dragomanul Savu,
imi propuse data voleac sa primesca a purta corespondents
cu Arhiclucele Albrecht ce se afla la Sibiu; lam respuns, ca
indatA, ce Moldova se va ocupa de Aliatt, si dupa ce voiu
primi lamuririle ce s'-r care, void da notiunile ce si eft li
veiu putea capita. lnchoindu -se insa Conventiunea intro
Austria ii Poarta Otomana, la 14 lunie 1854, Austriacil aft
ocupat Principatele, dupa. retragerea Rugilor. Nu trenu doue
411e, gi toata Moldova doria pe Rusi, cast armata austriaca,
compus5, de Ungurt si Croati, s'aft dedat In escese regreta-
bile. Cel ce va dori sefaed descrierea ocupatiunet austriace
de la 1854, va ingira tortta, conduita ungarA. Asta nu'i trea-
ba mea. F.tt ca corespondente al Constitutionalulut din
Paris, it impartii,4iam toate faptelo tale mat insemnate, spre
a se cunoasce de publics.
Th. G.
www.dacoromanica.ro
78

t-Ie en Valaehie d'hommes notoirement compromis avec


les Russes, et qui tame les avaient suivis au-dela des
fi ontieres. En memo temps un de sea lieutenans avait
fait arrOter dans une petite vale de Moldavie des in
dividus qu'il soupconnait d'espionnage. Le serdar fit
vivement admoneste pour avoir agi de la sorte, et le
comte Coronini lui signifia, dans des depeches &rites
avec le sentiment de la domination, que l'Autriche avait
pris de fait, en occupant les principautds, le role de
la puissance protectrice, et que les autorites ottomanes
n'avaient nullement le droit de faire des arrestations
on d'ordonner des expulsions dans les provinces danu-
biennes, pendant que les troupes imperiales et royaIes
les occupaient. Le serdar se le tint pour dit. IVIalgre
des repon es ott it cherchait a sauvegarder la dignite
de son sonverain et la sienne, it accepts le role qu'on
lui assignait. Toutefois sa longanimito ne put le sou-
straire b une vive remontrance qui lui vint de Vienne,
oil la diplomatic prenant sans doute les violences et
les crimes commis par les Autrichiens sur les infortu-
n s Valaques, pour des crimes commis par les barbares
Ottomans, s'emut et demands au corps consulaire h,
Bucharest des explications en termes severes pour les
Tures, qui assistaient l'arme au bras et assez humilies
aux exploits des Croates et des soldats du Banat. On
emit meme un instant a Vienne que c'dtaient les mal-
heureux soldats autrichiens qui tombaient sous le cou-
teau des feroces Valaques, tandis que ceux-ci, battus,
foulds, dgorgds, n'avaient pas en Europe une voix qui
s'elevat en leur faveur.
C'est au milieu des difficultes de cette situation into
ldrable que des depoches de l'armee anglo-francaise
vinrent trouver Omer-Pacha. Les allies appelaient le
serdar a faire une diversion our le Pruth, afin d'occuper
les Russes our leurs frontieres pendant l'expedition de
Crimee. Omer-Pacha parut impatient d'executer ce
plan ; au fond, la tache qu'on lui proposait lui souriait
pen. Il s'agissait d'une operation des plus difficiles.
Omer-Pacha n'avait pas quarante male hommes dispo-
nibles, le reste avait repasse le Danube, et une partie
www.dacoromanica.ro
-- i

avait ete echelonnee sur Varna, afin d'être prete b, aller


rejoindre les generaux en chef de l'armee alliee devant
Sebastopol. Ses troupes etaient mal vetues, mal c aus-
sees ; 1 s pluies torrentielles de 1 automne avaient de-
fonee les c temins, et l'aitillerie pouvait it peine se mou-
voir. D'ailleurs Omer-Pacha, craignait de comprom ttie,
en attaquant les Busses dans des conditions defavo-
rabies, la reputation qu'il s'etait acqui e. 11 se sentait
et se disait mal h 1'ai e pour agir au milieu des tiou
pes autrichiennes, et l'esprit des offici rs de cette armee
le pleoccupait et l'inquietait. (et esprit etait presque
entierement favorable aux Russes ; la nouvelle des ba
tailles d'Alma et d'Inkerman, avait cte recue avec froi
deur et sans aucune marque de sympathie pour les
h ro' ques efforts des alli s. L'armee autrichienne, di-
sait Omer-Pacha, n'est pas belligerante, elle n'est memo
pas dans une att. tud hostile vis h vis des RussPs. Ses
cantonnemens ne sont pas ceux d'une arm' e 1 rote It
resister It un. ennemi. Les troupes sont distribuees dans
les villes, les bourgades et les villages, non pas strategi-
quement, mais uniquement au point de vue du bien-
etre du soldat. Deux regimens de cosaques enleveraient
sans la moindre difficulte tout l'etat-major autrichien
de Jassy, feraient une razzia sur les villages, et au-
raient repasse le Pruth avant que les Autrichiens eus-
sent le temps de se reconnaitre. Les officiers russes
viennent de Reni It Galatz passer la nuit avec lours
mattresses ou leurs amis, et quand on demande des
explications au general Augustini, qui commando It
Galatz, it repond que ce n'est pas de la politique, et
qu'ils ne s'agit que de gala,nterie 1 est fort Bien, mais
les Busses connaissent tous nos mouvemens.'
Malgre toutes ces objections, le serdar se decida a
faire partir Sadyk-Pacha eves une partie de l'avant -
garde commandee par Ahmed-Paeba, qui se tenait A
lbraila, et it lui ordonna de prendre position stir le
Sereth, h Maximeni, village traverse par cette riviere,
et d'ot1 Omer-Pacha avait l'intention de faire d s poin-
ted le, long du Pruth. Sadyk-Pacha, et apres Jul Ah-
med-Pacha, rencontrerent pour leurs mouvemens les
www.dacoromanica.ro
80

plus grands obstacles de la part d.0 commandant mi-


litaire autrichien, baron Augustini, et la plus curieuse
des correspondances fut echangee a cette occasion. Dans
tine de ses lettres, le general Augustini defend formel-
lement a Sadyk Paella d'envoyer des soldats tures tIt
Galatz. De son cote, le general Coronini semait d'en-
traves et de dificultes les mouvemens d'Omer
qui s'en plaignait amerement, mais qui au fond etitit
bien vise, on pent le soupconner, de se voir hors de-
tat de faire la diversion qu'on lui demandait. On out
recours it Vienne. Lit on declara que is cabinet autri-
chien ne s'opposait nullement it la marche d'Omer -
.Pacha : on fit mieux on lui traca de Vienne memo la
route qu'il devait suivre, et on lui enjoignit de preve-
nir de ses mouvemens is commandant en chef autri-
chien. Omer-Pacha, avec tons les dehors de Ft plus
vive contrariete, prouva tres bien, d'apres le sentiment
des officiers europeens qui Pentouraient, quo la, route
qu'on lui assignait, etait matdricllement impraticable.
,Ce qu on me demande, ajoutait il, est contraire it tou-
tes les lois de la guerre. Quelque honorable que soft
le caractere du comte Coronini, it dit bien haut que
son pays n'est point en guerre avec In Russie, que tant
que les Autrichiens occuperont les principautes, la guer-
re est impossible dans le centre de l'Europe ; il est en
correspondance suivie avec Is prince Gortehakof, il le
dit fres nettement. Comment puis-ye mettre ce gene-
ral en chef dans la confidence de mes vues et de mes
desseins ?,
Le serdar comprenait que les Autrichiens ne von-
laient permettre a aucun prix une collision entre les
Tures et les Russes sur le Pruth, parse qu'ils ne von-
laient a aucun prix etre entraines dans la guerre. M.
de Bruck, peu habitue a cacher sa pensee, disait dans
is memo temps 'a Constantinople que, tant qu'il aurait
l'honneur d'y representer son pays, pas un seul Turc
no pourrait marcher vers le Pratt'. Sur ces entrefai-
tes, et pendant le vif des discussions entre le serdar et
le comte Coronini, le traite du 2 decembre 1854 fut si-
gne it Vienne, et une de ses premieres consequences fut
www.dacoromanica.ro
81

In depart du serdar avec la plus grande partie de ses


forces. Omer-Pacha quittait les bords du Danube pour
la Crimee, et c'est un theatre oh le plan de ces etu-
des nous defend de le suivre.

In Revue des Deux Mondes, de la 15 Aprilie 1856, am citit un


articul despre Principate, Boris de general-consulul frandez in Bu-
curesci Dl. Eugene Poujade. Fiind ea, in el am vedut o multime de
notiuni, pe care si en li audisem de la diverse personage din aces
cpola, si pe care voiam la le intercalez, ca note in respunsul lia
Ghica Voda, catrii, Bataillard, pe care 11 voiu publica in acest vo-
lumu de Uricar, am credut ca. este mai nimerit de a insera aice,
estrase numai, din partite privitoare la Principatele Dunarene.
Th. C.

SUBLIME PORTE;
Cabinet du ItrinisOre
des affaires Etrangeres.

Non Prince,
En me referant El, la depeche que Votre Altesse m'a
ad.ressee, it y a quelque temps, et dans laquelle, Elle
m'a exprime le desir de quitter le pouvoir, pour des
raisons de sante, a l'expiration du terme septenal de son
mandat. Je m'empresse de vous notifier, mon Prince,
qu'avant six apprecier les preuves de devouement que
pendant tout le temps de Votre administration, vous
n'avez cease de fournir au gouvernement de Sa Majeste
notre Auguste Souverain et maitre, ainsi que les ser-
vices eminents que vous avez rendus A. Votre pays, a-
vec une abnegation digne de tout eloge, le gouverne-
ment Imperial se fait un devoir de \ ous en exprimer
Sa plus vive satisfaction.
En m'estimant heureux d'être l'interprete de ces sen-
timents du gouvernement Imperial a Votre egard, je
A Son Altesse
Le Prince Gregoire Ghglca
Hospodar de Moldavia.
VOLUMUL XIII MN URICAR C. 6.

www.dacoromanica.ro
82

vous prie en memo temps de vouloir bien continuer,


avec le meme zele, que par le passe, la gestion des
affaires de la principaute qui vous est confide, jusqu'a.
ce que les circonstances puissent permettre a, la S. Por-
te, de se prononcer definitivement sur la question qui
fait l'objet de la dite depoche de Votre Altesse.
Agreez, mon Prince, l'assurance de ma plus haute
consideration.
Votre tres humble
serviteur
le 11 (23) mai 1856. (Signe) FUAD.
Aceasta note este copiats de insusi mana Y. S. Grigorie A. Ghica
Voda. Respunsul Int Vod2, Ghica la acesta, note, este inseratu in
Vol. VIII al Uricarulut pagina 172. Th. C.

DOLEANCES DU PARTI NATIONAL DE UNION


adress6es
Aux puissances, garantes du, traite de Paris.
et a la

COMMISSION EUROPEENNE REUNIE A BUCAREST.

Sa Majest6 le Sultan promet de convoquer, dans chacune des


deux provinces, un divan ad-hoc, compose de maniere a consti-
titer la representation la plus exacte des interets de toutes les
classes de la 80Ciete. Ces divans seront appel6s a exprimer lea
vceux des populations, relativement ia. l'organisation definitive des
principaut6s." Art, 24 du Traitd de Paris.

Petition adressee anx Puissanees signataires


du traite de Paris.
Altesse S4renissime,*)
Lors des deliberations relatives au traite de Paris,
dans la seance du 8 Mars, M. le premier plenipoten-
tiaire de la Grande-Bretagne posa particulierement en
*) Copie de pe plansoarea trimis8 Marelut Vizh.

www.dacoromanica.ro
83

principe ,l'utilite et la convenance qu'il y avait a pren-


dre en serieuse consideration les voeux des populations
de la Moldo-Valacbie ; it fit remarquer ensuite, dans la
seance du 8 Avril, que ,le Congres de Paris, s'etant a-
vant tout propose de provoquer l'expression, librement e-
mise, de ces voeux; cet objet pourrait ne pas se realiser,
si les hospodars restaient en possession des pouvoies dont
its disposaient, et qu'il y await lieu pent -titre de recher-
cher une combinaison de nature et assurer une libeW
complete aux divans., Cette observation, acceptee par
le Congres, donna lieu a Fetablissement des caimaca-
mice actuelles dans les principautes.
La pens& de tons les plenipotentiaires etait done
qu'une administration essentiellement transitoire fut
placee a la tete du pays pendant le temps qui s'ecou-
lerait entre le moment de la retraite des hospodars, et
le jour oit les populations seraient appelees l expri-
mer leers voeux. Ce temps etait juge alors comme de-
vant etre tree-court et la mission du pouvoir interimai-
re devait se bonier au ,maintien de l'ordre et an res-
pect de l'etat legal (séance du 8 Avril) g
Par suite de circonstances fortuites et de retard im-
prevus, it arrive qu'une annee entiere se sera ecoulee
entre l'installation de la calmacamie et repoque oa se
feront les elections pour lee divans ad-hoc. Le danger
qu'avait voulu dcarter le Congres ne va-t-il pas des lora
se presenter avec toute sa force ? Dans sa sollicitude
pour les vrais interets des principautes, et dans son
desir d'assurer une liberte entiere a l'expression de-
leurs voeux, be Congres n'a pas voulu conserver a leur
tete des princes a qui de grands pouvoirs et un long
exercice de l'autorite auraient pu dormer des moyena
abusifs d'influences. Or, voilA precisement que, par la
duree inattendue de leur mandat, et par l'nsage qu'ila
en ont fait, lee caimacams ont acquis cette position
preclorainante qu'on avait voulu detruire. L'inconveni-
ent est d'autant plus sensible que, malgre la loi orgEt-
nique) les caImacams se sont arroge touter les prero-
gatives attribuees aux princes: jouissance de la meme
liste civile, droit de destituer et de nommer tons lea
www.dacoromanica.ro
84
employes, faculte de conferer des grades militaires et
des rangs de boyarie. En un mot, ils ont eu tons les
inoyens d'influence a leur disposition, et it ne leur man-
que, en edalite, pour etre hospodars que d'en avoir le nom.
Nous ne voulons pas apprecier ici l'usage quits ont
fait de ces pouvoirs excessifs, ni nous appesantir sur
.les destitutions en masse des fonctionnaires contraire,-
ment ei la loi organique ; nous nous bornons a consta-
ter qu'en opposition avec les intentions du Congres de
Paris, les caImacams se trouvent en possession de ton-
tea les armes qu'on av2it voulu retirer aux hospodars,
armes dont le temps n'a fait qu'accroitre In force dans
leurs mains. Le danger est d'autant plus reel qu'en
oldavie le chef de l'admin;stralon interimaire agit,
contrairement a son devoir crimpartialite, prescrit memo
par le firman d'installation, dans le sens d'une 1 oliti-
que exclusive, et qu'il prend ses mesures pour en as-
surer le succes.
En presence de ces faits, dont chaque jour augnien-
te la gravite, nous soussignes, forts des preuves &in-
ter& que l'Europe entiere a donnes aux principaut(s
par l'organe de ses plenipotentiares, nous nous croyons
suffisamment autoris s a faire appel aux sentiments
d equite de Votre 4ltesse Serenissime pour la prier do
vouloir bien aviser au moyen d'assurer a notre pays
les benefices complets du traite de Paris. Nous ne vou.-
long pas, nous ne demandons pas autre chose qu'une
garantie de l'entiere liberte de r os votes dans les e-
lections et de' l'independance des deliberations de nos
divans.
La caimacamie de Moldavie telle qu'elle existe au-
jourd'hui, n'offre pas ces garanties que la bienveillance .
-des Puissances a voulu nous dormer. Les faits ne le
prouvent que trop, et la prolongation si inattendue de
ce pouvoir est elle-meme contraire aux principes do
justice qui l'ont fait instituer, en marine temps qu'un
obstacle a sa complete impartialite.
Nous croyons done entrer scrupuleusement claw l'es-
prit du traite delkyaris, pour ce qui noun concerne, en
demandant qu'aiOnoment des elections, une combinaisou

www.dacoromanica.ro
85 - -
de nature k assurer une libertd complete aux divans vien-
ne remplacer une camacamie, que les evenements et
le temps ont transformee en veritable hospodorat.
Is. ous ajouterons, en terminant, que nous croyons que
le r6tablissement de la liberto de la presse, maintenue
dans les justes bornes que lui assigne la loi, serait, an
moment des elections, un moyen efficace de prepara-
tion A. la libre expression des voeux du pays.
1 ersonne, nous l'esperons, ne se meprendra sur les
intentions d'hommes eminemment interesses an main-
tien de la tranquillite et de l'ordre, et, en nous bor-
nant a solliciter l'etablissement d'une administration
impartiale qui nous permette, par la libre expression de
nos voeux, de repondre dignement aux ldgitimes es-
perances que toutes les puissances et en particulier la.
Sublime Porte ont fondees sur nous, chacun de nous a
In ferme conviction d'accomplir un acte de bon citoyen.
Nous sommes, de votre Altesse Serenissime,
Les tres-humbles et tres-obeissants serviteurs,
(Signes)
_Logothetes. Demetre Cantacuzene, Etienne Catargi,
Georges Stourdza (Doulcesco , Constan-
tin Stourdza (Skeiano , Basile Ghika,
Georges Latzasko-Bostaky, Nicolas Mil-
lou, Prince Alexandre Cantacuzene.
Vorniks.Georges Stourdza (Tkeouteano), Gre-
goire Couza, A. Cantacuzene, A. Ca-
targi, J.-G. Ghika, Constantin Ghika,
J.-A. Cantacuzene, P. Ventura, E.
Chrissoverghi, Jean-A. Ghika, Anas-
tasse Pano, Constantin Rolla, Demetra
Charles Miclesco, Michel Kogalniceano
Pierre Maurojeny, Denaetre Raletto,
Constantin Hourmo izaki, Constantin
Negri, M. Mano.
Colonels.A. N. M llou, Mano, Alexandre Mauro-
cordato, Georges Rosetti-Roznovano.
Postelniks. A. A. Stourdza, Charles Maurojeny,
Jean St urdza, Michel Jora, Constan-
www.dacoromanica.ro
86

.Postelniks. tin Loula, Dr. Varnav, Pierre Mane,


Basile Alexandri, C. Strat, Alexandre
Catargi, N. Rosetti-Balanesco, Constan-
tin Rosetti-Tetzkano
,.Majors. Basile Malinesco, Diamandesco.
Alas. --A. Jora, D. Beldimann, J. Raletto, C
Ch. Stourdza, Jean Donici, cr
Stourdza, Georges Scortzesco, JeanPal-
ladi, N. Donici, D. Asian, Jean Silion.
Spathars.Alex. Scortzesco, Georges Sion, San-
dou Miclescou, &metre Stourdza, San-
dou Negri, J. Negruzzi, Nicolas Karp,
Pierre Karp, Alex. Millou, Constantin
Christodulo-Cerkez, Demetre Cozadini,
C. Cananau, C. Angonesco, Charles
Bont4
Coiniss.Charles Lambrino, Thomas Voinov, G.
Vrabie, Basile Romalo.
Ban.Pierre Kendrinos.
Serdars.C. Corgesco, Georges Beidiman.
Stolnik.S. Bonciu.
Caminar.C. Sainoglou.
Pitar. D. Tacou.
A. Malinesco, C. Cuparenco, N. Voi-
nov, Pierre Pallady, J. Liciu, C. Ge-
nadiu, etc. etc.
Jassy, 7 (19) Feviier, 1857.

Monsieur le Consul, *)
Les grandes puissances de I:Europe representees
l'annee derniere au Congres de Paris, animees d'une
bienveillante sollicitude pour notre avenir, ont decide,
ii'accord avec Sa Majeste le Sultan, quo les popula-
tions de la Moldo-Valachie seraient appelees A faire
connaftre leurs voeux sur leur organisation future, et
*) La piece ci-dessous a ete remise aux consuls des Puissances
signataires du traite de Paris, accompagnee de cette lettre.
www.dacoromanica.ro
87

se sont attachees a leur assurer une pleine et entiere


liberte dans leurs deliberations.
Les evenements ont trompe en partie leur attente. La
prolongation anormale de Padmmistration des caima-
cams, les prerogatives princieres qu'ils se sont attri-
butes, l'usage qu ils en ont fait, l'attitude politique
qu'ils ont prise d'une facon si tranchee, ne nous lais-
sent plus aucune garantie pour la libre manifestation
de nos voeux.
Le moment est solennel pour nous; notre sort va se
decider, et l'Europe attend que le resultat de nos co-
mices justifie l'interet qu'elle nous a temoigne. C'est
done en vertu dun droit saertl et reconnu que nous
venons roc:lamer pour nos elections et pour nos divans
une independance legitime, et dans notre administra-
tion provisoire une impartialite, qui soit dans les faits
ct non dans les mots. La caimacamie actuelle, deve-
nue un hospodorat morns le nom, n'est plus dans ces
conditions. Nous en avons la certitude et nous som-
rnes prets a en fournir les preuves.
Aussi avons-nous resole de nous adresser a chacune
des puissances qui ont prix part au Congres de Paris.
Nous vows envoyons ci-jointe, Monsieur le Consul, une
petition dont les signataires vous sont coma's, avec
pribre de vouloir bien la transmettre a votre gouver-
nement. 11 pourra s'assurer ainsi que, reconnaissants
du bien que l'Europe vent nous faire, nous ne deman-
dons que les moyens de pouvoir le realiser.
Dans les limites que le traite de Paris nous a tra-
tees, nous nous bornons d desirer le plein exercice de
la liberte du vote, dont on a fait la premiere condi-
tion de notre organisation, et nous prouverons, par le
calme de nos deliberations, que l'usage non contest&
d'une sage liberte est encore le meilleur garant du
maintien de l'ordre pendant des jours de crise.
Agreez, Monsieur le Consul, etc.
(Victor Place)

www.dacoromanica.ro
88
Doleanees adresses par les boyards Mo lda-
yes aux commissaires des puissances garautes
remits a Bucearest.
Le 7 (19) Fevrier dernier, les soussignes ont eu non-
neur d'adresser a la Sublime Porte et aux puissances
signataires du traite de Paris leurs reclamations contre
les pouvoirs excessifs que le caimacam de Moldavie
M. Tneodoraza Balche, s'etait attribues, contrairement
aux intentions du Congres de Paris.
Par la copie ci-jointe de la petition precitee, la haute
commission a e reorganisation des principautes pourra
se convaincre de la legitimite des motits qui l'ont pro-
vogues. La demande des soussignes etait fond ee sur un
di oit acquis et reconnu, sur un principe etabli par le
Congres lui-meme, et qui venait d'être completement
fausse dans son application, celui de la libre expres-
sion ded voeux des Roumains.
Pendant que notre demande arrivait a sa destina-
tion, la mort du caimacam Theodorizza Balche, don-
nait lieu a la nomination d'un second pouvoir interi-
maire en Moldavie.
Nous attendimes cet evenement avec calme ; nos es-
perances etaient grandes, parce qu'elles etaient fondees,
nous le repetons, sur un droit etabli par le Congres. be
plus, memo apres la mort du caImacam, nous nous flat-
tions que nos griefs contre le gouvernement passe au.-
raient, du moins, pour resultat inevitable de provoquer
1 emploi de certaines mesures de precaution, afin d'em-
peoher, sous la nouvelle administration, le renouvelle-
ment des abus de la premiere.
Notre confiance dans le verdict du tribunal, auquel
nous en appelions ne pouvait done qu'etre immense,
et aujourd'hui, quoique nous voyons les memes faits se
reproduire, nous ne saurions, en presence du traite de
Paris, attribuer Pinsucces de nos justes reclamations
qu'a I'imprevu des eveneraents et a la rapidite avec
laquelle Ds so sont succede.
La nomination immediate du prince Nicolas Vogori-
des, comme successeur de feu M. Theodorizza Balche,
fut pour nous une sorte de revelation decourageante
www.dacoromanica.ro
89

sur notre position. Nous entrevimes immediatement que


ce n'etait la que la continuation du systeme contre le-
quel nous venions de reclamer.
N ous attendimes neanmoins avec resignation que les
premiers actes du nouveau caimacam vinssent dessiner
la situation. Peu de jours suffirent pour justifier nos
apprehensions. On ne tarda pas a s'attribuer les me-
mes pouvoirs princiers, contre lesquels nous nous etions
eleves, pouvoirs que la loi organique, aujourd'hui en-
core en vigueur, et le Congres de Paris, refusent ex-
pressement a l'administration interimaire. Les prero-
gatives que l'ancien caimacam s'etait arrog es sont e-
xercees aujourd'hui dans toute leur plenitude par son
successeur, et l'effet moral en est aggrave par cette
coincidence que le prince Vogorides compte au nombre
des fonctionnaires du gouvernement imperial Turc. En
effet, peu de jours avant sa nomination au poste de
caimacam de la principaute, la Gazette de Moldavie nous
avait annonce que Sa Majeste le Sultan avait daigne
avancer en grade le prince Vogorides en lui conferant
la dignite de routlei-oulia.
Ainsi, le systeme de pression inaugure et longtemps
pratique par la preced.ente calmacainie est strictement
maintenu, avec cette aggravation qu'aujourd'hui l'appli-
cation en est confide it un fonetionnaire direct de la
bublime Porte, subis3ant en mome temps et necessaire-
ment 'Influence des liens de famille qui le rattachent
a Constantinople.
L'administration superieure continue a etre entre les
mains des hommes qui ont affiche leurs sympathies
politiques et qui travaillent energiquement a les faire
triompher.
Nous ne citerons qu'un seul fait a l'appui de ce que
nous avancons.
On a fait grand bruit d un projet de remaniement
du conseil administratif, de nature a repondre a 1 im-
partialite a laquelle le gouvernement dolt etre astreint.
Ce remaniement a eu lieu en effet, mais it s'est borne
a un simple dchange de portefeuilles entre les anciens
www.dacoromanica.ro
00

rainistres ; le logothete de la justice Costin Catargi, a


remplace le logothete Nicolas Canta au ministere de
l'interieur ; et ce dernier a remplaee le logothete Ca-
targi an ministere de in justice. Cette permutation s'est
operee pour la plupart des emplois, et caractdrise suf-
fisamment, ce nous semble, la situation. MM. Canta et
Catargi sont systematiquement hostiles a. tout change-
ment dans le statu quo des principautes i a ce point de
vue, ils ont rneme signification. ?dais M. Costin Catargi,
nuquel on attribue, sur preuves, sans nil doute, plus
d'energie qu'a son collegue, a ete nomme au departe-
ment de l'interieur pour agir plus efficacement dans
in crise electorale, qui se prepare et dont la direction
appartient a ce departement.
L'ordonnance delivree par le calmacam de Moldavie
pour la wise en application du firman de convocation
comparee a cello du caimacam de Valachie, sur le
meme sujet, et les instructions ulterieures redigees a
cet egard par le conseil administratif d Iassy, mises en
regard de cellos de Buccarest, prouvent jusqu'a l'evi-
deuce les tendances partiales et exclusives de in poli-
tique suivie par le gouvernement Moldavc, contraire-
ment aux intentions du Congres de Paris.
D'un autre cote, nous nous voyons prives de tout
moyen d'action, pour defendre nos droits contre l'in-
fluence quo le gouvernement vent se reserver exclusi-
vement. Par in suspension de la loi sur in presse, du
12 Mai, 1856, nous sommes non settlement prives du
droit de discuter, par la voie de la publicite, les ques-
tions qui doivent servir de point de depart aux elec.
teurs dans le choix de leurs mandataires, et de dementir
les faux bruits et les calomnies qu'on dirige contre
tons ceux qui ne partagent pas les opinions du. gou-
vernement, mais encore it nous est defendu de publier
aucun journal, memo sous le regime d'une censure ar-
bitrairement imposee.
Les demandes verbales et ecrites adressees h, ce sujet
an calmacam Vogorides ont ete categoriquement refu-
sees, tandis que le public est constamruent induit en
erreur sur lee incidents du jour par le seul journal
www.dacoromanica.ro
91

qui soit maintenu dans le pays, la Gazette de Moldavie,


organe officiel de l'administration.
Ainsi le gouvernement, qui seul n'a pas voix au
ehapitre dans la question electorale, s'arroge exclusive-
ment la droit de parler, et reduit au silence le plus
absolu ceux a qui la loi confere la faculte de se con-
sulter, et de se prononcer sur les hauts interets du pays
Esperant toujours obtenir du caImacam lui-mArae un
retour franc et loyal au principe d'une stricte impar-
tialite, nous avons tents un dernier essai. Cinq d'entre
les soussignes et nommement, to logothete Etienne Ca-
targi et les vorniks Maurojeni, Raletto, Rolla et Kogal-
niceano, se rendirent aupres de Son Excellence ; ils
lui demanclerent la cessation de toute intervention di-
recte ou indirecte des fonctionnaires dans les elections,
ainsi que cello de la compression illicite exercee ac-
tuellement sur l'opinion publique, et, comme unique
garantie, la faculte d'exprimer et de defendre par in
voie de in presse nos opinions. Son Excellence s'est
bornee A, leur repondre: Qu'elle se trouvait dans l'im-
possibilite d'acceder a nos voeux; qu'elles comprenait la
legitimite de nos plaintes ; mais qu'il ne dependait nul-
lement d'elle de faire le moindre changement ; que, du
rests, comme la haute commission n'etait qu'a vinyt- quatre
heures de distance, nous n'avions qu'a lui porter nos
plaintes, et qu'elle espJrait que Bette demarche contribue-
rait a rendre pour elle-meine la situation plus franche
et plus facile."
Comme on peut le voir, notre position en ce moment
est bien differente de celle dont jouit la Valachie. Ll,
en eflet, l'opinion publique est a l'abri des entraves
qu'elle subit en Moldavie et la presse y discute libre-
ment les interets du pays (sic).
(Jest sous le coup de la profonde emotion qu'a pro-
voquee dans le public la position exceptionnelle faite
h la Moldavie dans un moment aussi solennel, que les
soussignes viennent soumettre a l'appreciation de la
commission internationale leurs doleances, contre un
etat de choses en contradiction flagrante avec les droits
aeculaires des Roumains, avec ceux que le traits de
www.dacoromanica.ro
92

Paris vient de leur garantir, et avec le principe d'en-


tiere liberte que le Congres leur a reservee dans l'expres-
sion de leurs vocux. Toutes les tentatives faites jus-
qu'ici pour arriver a ce que cette clause du traite cessat
d'etre une lettre morte, oat echoue devant un systeme
arreto.
Aujourd'hui done que in haute commission interna-
tionale se trouve enfin reunie stir les lieux, aujourd'hui
que l'application du traite du 30 Mars est en voie
d'execution, nous venons protester formellement contre
In violation de nos droits solennellement reconnus.
La commission internationale, penetree de In justice
de nos reclamations, avisera, nous n'en doutons pas, h.
remedier it tine situation si peu conforme a ce qu'elle
devait s'attendre it trouver en Moldavie.
Mais In perseverance infatigable avec laquelle on
poursuit ici, envers et contre thus, tin systeme de pres-
sion premedite est Bien de nature it desillusionner ceux
qui pourraicnt encore se bercer de l'espoir de ramener
le gouvernement actuel dans la voie de l'impartialite.
11 n a tenu et ne tient encore aucune des promesses
faites par lui, ou en sou nom, a l'Europe et et, nous.
Nul scrupule ne l'arrete dans ses infractions aux de-
voirs que lui imposent la lettre et l'esprit du traite de
Paris. Songer it le faire renoncer it la poursuite du
but que, par tons moyens, it vent atteindre, esperer le
contraindre it une abstention telle que la liberte electo-
rale in plus absolue nous soit assuree, c'est pour nous
chose tellement difficile, qu'elle nous semble impossible.
Aussi n'avons nous plus d espoir que dans l'interven-
tion de la haute commission internationale qui, mile,
pent encore, an dernier moment, nous sauver du dan-
ger dont nous nous voyons menaces. C'est pourquoi
nous venons placer sous sa puissante protection nos
droits et notre avenir. C'est pourquoi nous venons lui
demander d'user des pouvoirs dont elle est munie pour
parer aux eventualites fatales que nos previsions lui
signalent.
Quelles que soient les mesures que in commission
internationale trouvera convenable d'adopter, nous en
www.dacoromanica.ro
--93
sommes arrives, pour notre part, k ne plus voir de
Balut pour nous que dans l'adoption des dispositions
uivan tes :
Nous demandons le droit de reunion libre des eomi-
tes electoraux, et le retablissement de la loi sar la
presse du 12 Mai, 1856, afin de pouvoir discuter les
interets du pays avec in liberte que nous accorde im-
plicitement is Congres.
Nous demandons que toute action directe ou in-
directs du gouvernement sur les elections et sur is vote
du divan soit empechee de fait, comme elle lui est in-
terdite en droit.
ous demandons, enfin, que la haute commission In-
ternationale veuille bien, en vue du danger de la si-
tuation, ne pas se borner l une simple surveillance, mais
prendre en mains la directon superieure des pourvoirs
existantg, comme seul moyen, selon nous, d'assurer it
la manifestation des voeux du pays le caractere de la
verite.
Qu'il nous soit permis, en terminant, de faire nos
reserves contre les consequences eventuelles de la situ-
ation anormale qui nous est faite aujourd'hui. Notre
espoir dans les effets de l'intervention directe de MM.
les hauts commissaires est certainement tres-grand.;
Thais nous voici it la veille de la publication des listes
electorales, et c'est en ce moment Imbue que toutes les
mesures sont prises pour paralyser totalement to libre
exercice de nos droits. Notre apprehension est done
toute naturelle: aussi In confiance que nous avons en lti
justice providentielle de l'Europe, nous fait-elle une
loi de deposer entre les mains de MM. les hauts corn-
missaires in presente protestation.
18 (30) Mars, 1857.
Les Logothetes.E. Catargi, G. Stourdza (Doulee-
set)), B. Ghika.
Les Vorniks.G. Stourdza, D. Maurocordato,
L. Pogdan, G. Pazo, C. Ghyka,
J. Ghyka, P. Maurojeni, C. Hur-
muzaki, C. Rolla, J. A. Canto-

www.dacoromanica.ro
94

Les Vorniks. cuzene, D. Rallet, M. Kogalni-


ceano, A. Pano, C. Negri, E.
Chrissoverghi, P. Ventura, A.
G-hyca, L. Ch. Miclesco, Grego-
rie Couza, L. Catargi, M. Mano.
Le Hetman.Alexandre Aslan.
Les .Posteiniks.Georges Couciureano, M. Jora, J.
Stourdza, B. Alexandri, A. Te-
riakiou, D. Gregoriu, P. Mano,
Ch. Maurojeni, C. Varnay. G.
Prajeseu.
Les Colonels. T. Casimir, A. C. V aurocordato.
Les Agas.J. Silion, E. Silion, J. Ralleti,
J. Donici, G. Scortzesco, J. Pal-
ladi, A. Gregorio, Papadopulo -Cal-
limaqui, P. Strajesco, A. Jora.
N. Bourki.
Le Major.B. Mklinesco.
Les Spathars.D. Cosadini, A. Scortesco, G. Sion,
D. Negulici, A. Rousso, B. Ada-
maki, J. Braiesco, J. Xanti, G.
Giusca, E. Varnay. G. Game, &. &.

Petition adressee a in haute commission euro-


peenne siegeaute A, Bucharest.
Le 7 (19) Fevrier dernier les soussignes signalaient
dans une petition adressee aux Puissances signataires
clu. traite ,de Paris, les abus de pouvoir du ca'imacam
Theodore Balsa, et invoquaient leur intervention pour
le ramener et le maintenir dans la voie de stricte im-
partialite, tracee aux gouvernements interimaires des
principautes, en ce qui touche A la question de la Li-
bre expression des voeux du pays.
La continuation du meme syst6me de pression, sous
Is caImacamie du prince Vogorides, nous & mis dans
la necessite d'adresser le 18 (30) Mars A, la commis-
sion europeene de reorganisation reunie k Bucharest,
une petition contenant 1'expose de nos griefs anciens
et nouveaux.

www.dacoromanica.ro
-- 95
L'absence de tout resultat de des deux demarches
et In continuation, l'aggravation meme, du triste tat
de choses qui opprime la pensee du pays, impose aux
soussignes le devoir de recount encore une fois IL in
haute commission, en la priant de vouloir bien pren-
dre en serieuse consideration l'urpince manifeste qu'il
y a, It instituer en Moldavie un ordre de choses con-
forme aux. stipulations du traits de Paris. Nous sorn-
mes obliges de repeter ici, sans crainte d'être refutes,
qu'en (Mph de ces stipulations, des intentidns formelles
des grandes puissances enoncees, dans les protocoles
du Congres de Paris, et contrairement au texte des
firmans d'installation des calmacams et de convocation
des divans ad-hoc, jamais et h aucune époque la Mol-
davie n'a eto sournise h une pression aussi grande quo
celle exercee en ce moment, le lendemain meme de la
publication de l'acte le plus solennel de notre histoire
moderne, celui qui provoque la libre expression des
voeux de cinq millions de Chretiens. Toute opinion
contraire a l'opinion de l'administration, qui seule dans
les principautes ne doit pas en avoir, toute reunion
electorale, toute profession de foi sont considerees comme
crimes do haute trahison. La liberte individuelle, le
respect du domicile sont journellement foules aux pieds,
et la presse est encore arbitrairement baillonnee.
Les soussignes croient inutile d'enumerer ici tons
les moyens par lesquels l'administration poursuit, sous
les yeux monies des commissaires, son systeme de par-
tialite. Dans le memoire annexe h in presente petiton
se trouvent consignes les principaux faits qui motivent
et legitiment leurs griefs contre le gouvernement. Mais
ils ne peuvent s'empecher de faire remarquer ici que
ce qui leur enleve tout espoir de voir le gouverne-
ment actuel revenir a la legalite et se penetrer, dans
l'avenir au moins, des raisons d'impartialite qui ont mo-
tive son institution, c'est que meme. pendant le sejour
de MM. les commissaires en Moldavie, it a continue ti.
marcher hautement dans la voie de partialite, et de
menaces qu'il s'est tracee depuis son installation.
Les tentatives d'intimidation sous tortes les formes,

www.dacoromanica.ro
90

les arrestations arbitraires, les ordonnances tendant


a representer l'ordre public comme serieusement me-
nace, en l'absence de tout symptome d'agitation et
de toute manifestation illegale, out fini par placer
le pays dans une situation tenement anormale, qu'elle
deait provoquer tot ou tard de la part des popu-
lations la plus eclatante reprobation. Aussi l'arrivee
en Moldavie de MM. les commissaires a-t-elle pioduit
l'enthousiasme le plus vif et le plus general. Les po-
pulations accourues en masses h leur rencontre les ont
accueillis comme des liberateurs.
Lependant le gouvernement ne voulant pas voir dans
ces manifestations spontanees et legales ce qu'elles a-
vaient de vraiment significatif, s'est efforts de les i e-
presenter comme le symptome precurseur de menses
revolutionnaires. Il est and jusqu'h soustraire par des
moyen inqualifiables S. E. le commissaire de la 1,u-
blime Porte, h, l'accueil sympat lique des populations,
qui l'attendaient impatiemment h l'entree de toutes les
villes situees sur son passage.
Les soussignes ne peuvent croire qu'a la suite de la,
connaissance exacte que MM. les commissaires ont du
acquerir, durant leur sejour ici, de in situation anor-
male oil se trouve la Moldavie, les presentes doleances
ne soient enfin prises en serieuse consideration ; bien
loin de la ils esperent encore obtenir de l'intervcntion
equitable de la haute commission un regime national
et legal, qui puisse assurer une entiere liberte aux o-
perations electorales, et qui soit en meme temps pen&
tre des devoirs que le traits de Paris et le firman de
S. M. le Sultan, imposent aux gouvernements interi -
sires.
8 it en etait autrement, exposes journellement a tou-
tes sorter de menaces et de provocations, nous nous
verrions prives de tout moyen legal de concourir h in
libre expression des voeux que les divans sont appeies
emettre, et nous serious reduits a soutenir une lutte
aussi inegale qu'infructueuse. Il ne nous resterait alors
qu'a nous abstenir de toute participation h, des electi-
ons operdes, sous de parefis auspices, et a protester

www.dacoromanica.ro
97

devant 1'Europe entiere contre la violation de nos


droits solennellement consacres par le traits de Paris
du 30 Mars.
Nous prions LL. EE. MM. les commissaires d'agreer
cette occasion l'expression de notre profond respect.
Jassy, 22 Avril (4 liars) 1b57.
(Ont signs)
Les Eveques.Markian Jeropolios, Cesarius Sinadon,
Genadius Sendrea.
Les Sing uels. Cyril le Gumorier, Joseph Bobeni.
L'Arehidiacre.Hilarion Varnay.
Les Archimandrites. Neofit Skriban, Antoine
Dumbrava (au monastere
Bogdana), Varachiil (au mo-
nastere Lipova).
Les Economes. Jean Lohan, Demetre G. Jonescu.
Les Pretres.Cons. Schoimare, Jean bakellarie, An-
dre Loan, G. Solomon, Const. Agapie,
Jean Gatenco, M. Basile, G. Profirio,
Dem. Andronai, George G-raour, Tb.
Agapie, George Badaska, Alexandru
Gavri esco, Basile (Econome de Dorna)
Georges (Econome), Jean Grigorio,
Mih. Istrati, Georges, Th(odore De-
metre, Alex. Demetre Mardari, Misch.
M. Sakellar, Georges Gavrilesco, Cons.
Nicol Nalma, Nic. Popovicz, Jean (E-
conome), Andre, Basile Zotta, Gregoi-
re, Basile Koroy, Basile Pompiliano,
Jean G-eorgio (Economl, Basile Ar-
bore, Jean (Econom), Jean Georgic),
Georges (Econom, Jean I\ emtzan o
Les Diacres.Dem. Nicola o, M. Georges, Alex. Pe-
trovitz, Georg. Sarra, Gabriel Vasi
Tian, Jean Pompiliano, Jean Procopiou.
Les _Logothetes.P. Rosetti, R. Rosetti, E. Catargi,
C. Stourdza (Skeiano).
Les Vorniks.G-. Stourdza, A. Cantacu7ene, P. Mau-
rojeni, E. Chrissoverghi, C. Hurmu-
VOLUMUL XIII DI& URICAR C. 7.
www.dacoromanica.ro
98

Les Vorniks.zaki, J. A. Cantacuzene, S. Canano,


Th. (ihyka, L. Catargiu. M. Kogalni-
ceano, D. Rallet, D. Alan°, Em.
Costaki Epureano, G. Bazo, Const.
Asian, D. Ch. Miclesco, Manuel Ma-
no, Jean A. Ghyka, Lascar Bogdan,
Gregoire Couza, C. Rolla. A. Pano.
Le Setman.A. Asian.
Les Postelniks.G. Coutchouranou (Docteur), G.
Grigorio, Ch. Maurojeni, C. Lou-
ca, V. Alexandri, N. Jora, C.
Diamandi, C. Strat, C. Varnav
(Docteur), P. Mano, G. Prajesco,
C. Theodorou, J. Stourdza, N.
Varnay.
Les Agas.Emmanuel Mortzoun, Gr4goire Costaki
Epoureano, Jean Donici, Jean Si lion, E.
Si lion, Jean Ralleti, N. 13ourki, P. Stra-
jesko, E. Grigorio, Alex. Jora, Demetre
Asian, A. Gretziano ( Docteur', A, Fetoul,
Papadopolo-Kalimaki, Jean Rallet, Th.
Kodresco.
Les Spathars.--A. Millou, J. Bouchnila, S. It. Ne-
gulici, C. Angones o, D. Stourdza,
G. Platon. 1. Corjesco, D. Filipu,
G. Pastie, D. Cozadini, G. Asian,
G. Seulesco, N. Carp, J. Miclesco,
G. Anastasio, G. Sion, G. Drian,
N. Loupo.
Les Colonels.Alex. C. Maurocordato, C. Varnay.
Le Major.-111neo.
Les Comisses.Basile Foresco, Ch. Rouginski, D.
Nikolao, Lascar Tchure, J. Fetoul,
Corjesco, C. Dediul, G. Toufeskoul,
Thomas Vartick, E. Antonesco.
.Les Banos.C1 Skipor, S. Adamaki, G. Kapcha,
S. Teuto.
Les Slougers.E. Nicolao, G, Panou, Zahareano,
J. Bontesch.
www.dacoromanica.ro
99

Les Medelnitclters. D. Albo, J. Neago, N. Basi-


liou, M. Archip, G. Estatiou,
G. Fratitza, J. Patricia, G.
Louponi.
_Les Serdars.D. Manoliou, J. Praja, T. Latzesco.
Les Pitars.C. Frimou, D. Tacou, G. Gitzo, J. La-
tiche, F. Caramzouly, V. Kiriak.
Les Paharniks.Jonitza Sion, G. Brinza, C. To-
mida, G. Grigoriou, G. Tacou, D.
Guerguel.
Les Caminars.Polihroni Arbore, C. Pleschesco,
J. Boutoureano, A. Karamaliou, G.
Kouparenco, D. Popovici (Avocat),
V. Popovitz (Avocat) , Latzesco,
Fetoul.
Le Lieutenant.Ch. Mano.
Les Sous-Ifteutenants.Jean Kocota, Branisteano..
31.1.Jean Docan, G. M. Holban A. Roma lo, P.
Palladi, Mathieu Rosetti, C. Bobeica, E. Ch.
Stourdza, B. Mglinesco, A. Rousso, C. Raclesch,
Gitza Ioaniou, Sando Bonciu, G. Balika, Par-
theni, Hristesko, Gr. Holban, Gr. Alexan-
dresco, A. Cambano, J Botezato, C. Karp. J.
Grajdeano, D. Zamfiresco, J. Dania, T. 1 our-
kouletz (Professeur), G. Cobglcesco (Professeur),
G. Cozadini, 1 hdodoru, Ch. B. Varnav, Chris-
te, Cozmitza, C. Vasiliou, Gr. Lefter, J. Codre-
sko, J. Pinzarie, G. Calimanesco, D. J. Morfou,
C. I' ascou, N. Houloubei, B. Romila, G. Cor-
win, N. Necoulcea (hngenieur), J. Chandro, An-
gel Jean Douca.

www.dacoromanica.ro
makmoIRE
De faits a la charge de la caimacamie en Moldavie.

Premiere Partie.
1.

M. .Nicolas Vogorides, avant mome sa nomination ii


la caimacamie de Moldavie, avait publiquement affiche
ses opinions en faveur du state -quo politique. N'ayant
pas tout d'abord les chances d'arriver personellement
A la caimacamie, it appuya la candidature du cousin
de sa femme, 1h. Balsche, dont it connaissait les opi-
nions separatistes C'est lui qui le mit en relations a-
vec Sadik-Pacha qui, en 6eptembre 1854, commandait
l'avant-garde de Varna& Ottomane en Moldavie.
M. Balsche avait ete nomme chef de la milice Ai ol-
dave par le prince (3 ortschiacoff, deux fours avant la
retraite de Farm& Russo au -delh du Pruth; pee apres
it avait ete destitue, a la demande de Derviche-Pact a.
C'est Monsieur Vogoridks qui, de concert avec Sadik-
Pacha, parvint a le faire rentrer en grace aupres de
la Sublime-Porte; a cot effet it s'est rendu k Constanti-
nople, oft it a dtpense 7000 ducats rien, qu'en cadeaux
A differentes personnes influentes, afin de preparer
la caimacamie de M. Balsche. Ceci est prouve par la
liste de ses depenses, ecrite de la propre main de M.
Vogorides, liste qui se trouve entre les mains de M.
Negri.
II.
A peine le daunt Balsche out -il ete nomme calma-
cam, que ce fut encore M. Vogorides qui redigea la
premiere liste des employes unionistes dont it fallait

www.dacoromanica.ro
-- 101 --
decreter le renvoi. Il n'en excepts pas meme le gen-
dre de son beau-frere, M. Basile Roma lo, 11, cette epo-
que prefet de Tecutseh. Ceci est prouve par une note
autographe de M. Vogorides, qui se trouve encore entre
les mains de M. Negri.
III.
A cette memo epoque M. Vogorides entreprit un vo-
yage en France et en Angleterre, aim d'organiscr la
croisade contre le parti national de l'union des prin-
cipautes. Voulant gagner In confiance de ce parti, it
se presenta h MM. C. A. Rosetti a Paris et 13ratiano
i Londres connne un ardent unionist ; mais d'un autre
cote it depensa des sommes enormes pour aclieter quel-
ques voix dans in presse en faveur du separatisme
C'est h Monsieur Vogorides qu'on doit les articles qui
ont paru dans la Presse Beige, journal de Bruxelles qui
est devenu le principal organe du mainien du statu -qno
politique dans les principautes. A Londres it a ete et
it est puissamment aide dans cette entreprise par son
beau-frere M. Musurus, ministre de 1 urquie. On sait
en effet que c'est ce diplomate qui inspire in plupart
des articles qui paraissent dans les journaux anglais
contre l'union des principautes. Nous possedons i ce
sujet de curieux details dans des lettres qui nous ont
etc adressees de Londres.
IV.
A son retour, M. Vogorides a ete nomme ministre
des finances. Oubliant que M. Nicolas Canta, nomme
h la memo epoque president du conseii et ministre de
Pintarieur, avait en 1853 publiquement patrone M. Ge-
orges Epouriano qui, aide dune bande de faussaires,
lui avait intente uu proces, dans le but de ravir la for-
tune et l'honneur de M. Vogorides, celtiiei fit un pacte
intime avec son ancien ennemi, et avec M. N. Istrati, A.
Sorociano, les freres Dragitsch, Ghitza Caliman, et :ni-
tres separatistes; ainsi qu'avec V1. Costin Catargi, mi-
nistre de la justice. Organises ainsi, et presides par
le consul d'Autriehe, N. Goedel de Lanoy, ces messi-
www.dacoromanica.ro
102

-curs ne cacherent plus kiln opinions ; bien au contrai-


re, chacun mit en jets toute son activite, et riniluenee
de son autorite pour faire triompher le separatisme.
Chaque nuit ils tenaient des conseils secrets sous la,
presidenee de M. Goedel; chaque matin les employes
.Moldaves devaient aller recevoir le mot d'ordre de 1'a-
gent d'Autriche. Des centaines' de temoins garantis-
sent ce fait qui est de notoriete publique.
V.
M. Vogoricles est le premier moteur de la decision
prise par le ci-devant cairnacam, a l'effet de destituer
tons les fonctionnaires publics nornmes par radministra-
tion du prince Ghyka, et qu'on soupconnait d'8tre u-
nionistes.
Ainsi contrairement a l'art. 19 du reglement organi-
que *) qui enliwe aux caImacams la faculte de chan-
ger les fonctionnaires publics, un remaniement g6ne-
ral a etc opere dans tout le personnel des charges do
retat. Tons les prefets des districts, tous les receveurs-
generaux, tons les sous-prefets, tons les presidents et
les membres des municipalites, tous les juges, depuis
le president de la tour supreme jusqu'aux directeurs
des tribunaux de premrZwe instance, ont etc remplaces
par des hommes, qui out consenti a faire bon marche
de leurs opinions, en vue des avantages de leurs em-
plois et des promesses qui leur ont etc faites par rad-
ministration. Ce changement a etc opere sur une dehel-
le tellement large, qu'actuellement, de tout le person-
nel des fonctionnaires nommes par le hospodar Ghyka,
it n'y a qu'un pretet, deux receveurs-generaux, une
dixaine de sous-prefets et quatre juges qui ont etc con-
serves dans leurs emplois.
a) Les cemacams ne porront donner, pendant leur gestion,
des titres de noblesse, ni sanctionner les jugements en der-
nier ressort, ni destituer les fonctionnaires publics entre-
ment tine pour un delft av6r6. En cas de vacance dune
charge, ils ne pourront y nommer que des suppleants".
Reglement organique de la principaute de Moldavie, edition
francaise. Chapitre I. art. 19.

www.dacoromanica.ro
--- 103
VI.
Le calmacam Balsche expirait a pain, que M. Vo-
gorides se placait sur les rangs des candidate. Gran-
dement appuyd par son pere le vieux Vogorides et son
beau-frere Pbotiades, it ne m6nagea ni l'argent, ni lea
promesses. Il travaillait It sa nomination avec tant
d'ardeur, que c'est l cause de lui, que le conseil ad-
ministratif dit interdire a la direction des telegraphes
de recevoir des dep6ches particulieres pour Constanti-
nople, jusqu'A in nomination du calmacam. Bientot M.
Vogorides parvint au but de son ambition ; it fut nom-
me chef de l'administration interimaire en Moldavie.
VII.
La nomination de V. Vogorides comme calmacam
de Moldavie est une violation flagrante des droits des
principautds. On salt en effet, que ce n'est que par
l'influence de son beau-frere, Pexhospodar Michel Stour-
dra, et pendant l'administration de celui-ci, qu'il a ob-
tenu l'indigenat moldave, contrairement aux disposi-
tions de Pannexe X du reglement organique. Toutefois,
comma it reprit du service dans les bureaux de in t,u-
blime-Porte, le gouvernement moldave, meme pendant
Phospodarat de Michel Stourdza, continua h le consi-
derer comme etranger, et jamais on ne songea et lui
confier le moindre emploi en Moldavie. Fonctionnaire de
in Sublime Porte, c'est de Constantinople qu'il rece-
vait son avancement en grade, ses decorations et tou-
ter les recompenses et distinctions honorifiques. Ce n'est
qu'apres l'institution des caImacamies directes, en Juil-
let 1856, que Monsieur Vogorides fut nomme ministre
des finances de Moldavie; tandis que quelques jours
apres les journaux de Constantinople nous annoncaient
que le memo Vogorides comme fonctionnaire Ottoman,
venait d'être avance an grade de Routlei-Oulea, avec
la prerogative de porter l'uniforme de general de di-
vision Turc, c. b,. d. de Pacha.
La nomination de M. Vogorides, du Routlei-Oulea,
du Pacha Turc au poste de caImacam de Moldavie, est

www.dacoromanica.ro
104

done non seulement une humiliation infligee au senti,


ment national des Moldaves, une attaque l leurs droits,
mais aussi une violation manifeste du traits de Paris,
qui etablit que Sa Hautesse le Sultan s'engage a con-
server aux principautes une administration nationale
et independante. Neanmoius le caimacam continue h
se eonsiderer comme fonctionnaire de la Sublime Porte,
car it n'a pas renonce a en porter l'uniforme et sur-
tout le signe le plus caracteristique des employes Tures:
la calotte rouge.
Pour les Moldaves, la caImacamie de M. Vogorides
ne saurait done etre consider& comme une simple ques-
tion de personne, c'est une question de principe, de
droit et de dignite nationale.
VIII.
Des le lendemain de in nominat; on de M. Vogori-
des, l'impartialite recommandee h son gouvernement
devint une lettre morte, ainsi qu'elle l'avait ete pen-
dant toute in duree de la caimacamie de feu Th. Bal.
sche. C'est ainsi gu'il appela a Jassi par dep5ches te-
legraphiques les differents prefets et presidents des tri-
bunaux, et dans des audiences a huit clos, it leur pre,
eha le separatisme, en imputant aux unionistes des
vues subversives et en leur reprochant de travailler
an malheur de la Moldavie. Ces conversations ayant
ete ebruttees dans le public et notamment par Al. Foti,
president du tribunal de Galatz *) 111. Vogorides se vit
dans la tecessite de faire jouer le telegraphe, et d'en-
joindre aux prefets et aux juges qui n'etaient pas en-
core arrives a Jassi de remettre leur voyage IL plus tard.
lx.
Voulant enlever au parti de l'union les elements les
plus actifs, it a ouvert les cadres de Farm& et de son
s) M. Foti, pen de tems apres, a ete puni de son indiscre-
tion; it a &I, destitue de ses fonctions et remplac6 par )d.
Malacsa, Greo, et qui n'a pas encore obtenu l'indienut.
Son titre aux faveurs du calmacam c'est d'etre beau-frere
du Colonel Steriadi, entre Grec, qui vient d'être nomme
commandant militaire d'Ismail, la cle du Danube, et de in
flottille Moldave.

www.dacoromanica.ro
105

etat major aux jeunes gens qui avaient anterieurement


quitte le service, et meme a ceux qui n'avaient jamais
servi en leur donnant illegalement des rangs superieurs.
Journellement la Gazette de Moldavie annonce des
fournees de nouveaux officiers ; les avancements sont
tellement rapides qu'on a vu de simples cadets, ou des
individus nommes d'emblee officiers, avancer dans quel-
ques mois, que disons-nous dans quelques semaines,
aux rangs de majors et meme de colonels.
Nous citerons parmi ces derniers le parcalabe de
Galatz. Jamais officier _Francais, Anglais, Russe on
Sarde n'a fait sur les champs de bataille de la Crimee
un avancement aussi rapide, que tel on tel officier
Moldave, de fraiche date, et dont tout le merite est
d'avoir consenti a servir le caImacam en qualite de
prefet. Aussi, tandis que le nombre des soldats est
reste stationnaire, le nombre des officiers a ete double.
N. Vogorides est arrive a avoir quarante aides -de -camp
rien que pour son service personnel, sans faire atten-
tion que le tresor est obere d'une dette de plusieurs
millions, et que cette dette augmente sans cesse, gra-
ce au gaspillage continuel des deniers de l'etat, et an
manque de tout controls de la part du pays.
Y.
Le firman de son installation comme caYmacam a
ete remis A, Monsieur Vogorides par son beau-frere le
sieur Photiades, qui n'est pas Moldave, et qui pourtant
est agent de Moldavie it Constantinople tout aussi 1116-
galement que M. Vogorides est caimacam de Moldavie
a Jassi. En diet les principautes ont, de tout terns, eu
le droit d'être representees aupres de In Sublime Porte
par des agents de leur nation; ce droit leur a ete for.
mellement reconnu par le reglement organique qui, en
attendant sa revision. doit continuer a eonstituer l'etat
legal en Moldo-Valachie. Le sieur Photiad6s est reste
pendant quinze jours a Jassi, it a profite de ce sejour
pour faire de la politique exclusive, pour se poser en
interprete de la volonte et des intentions de la Sublime
Porte, quanta la future organisation des principautes ;

www.dacoromanica.ro
106

pour presider enfin a in formation du ministere du


nouveau caimacam.
XT.

Lors de la formation de son ministere, M. Vogorldes


fit des propositions h differentes personnes ; mais ses
ouvertures n'aboutirent pas, vi qu'il exigeait de ceux it
qui it s'adressait l'engagement d'agir contre l'union
des principautes. D'autres fois it faisait semblant de
se plaindre de in conduite des personnes les plus in-
fluentes du parti de l'union qui, disait-il, avaient re-
pondu par un refus a ses offres d'entrer dans le mi-
nistere. ("est ainsi qu'il a assure avoir fait des pro-
positions h M. Etienne Catargi. Celui-ci, averti, a ete
oblige de dementir par une lettre rendue publique les
paroles du caimacam.
XII.
Toutes les fois que des tentatives ont ete faites aupres
de M. Vogorides pour l'engager a rentrer dans la, voie
de l'imparthlite, it s'est toujours retranc id derriere
l'impossibilite oit it etait d'enfreindre les instructions
precises qu'il avait de Constantinople. C'est ainsi qu'il
41, declare a M. le postelnic Michel Jora, en presence
d'autres personnes, que sa famille etait en otage it
Constantinople, et qu'il ne pouvait pas faire autrement.
C'est ainsi qu'a in deputation composee de Mr. Etienne
Catargi, i1laurogeni, Rallet, Rolla et liogalniceano, qui
lui avait ete envoyee par le parti de l'union, pour lui
demander si pour son gouvernement, le traite de Paris
etait une verito ou une lettre morte, it repondit qu'il
se trouvait dans l'impossibilite de faire le moindre
ehangement dans le systeme du gouvernement, gull
comprenait la legitimite de nos plaintes, mais qu'il ne
dependait pas de lui de les prendre en consideration.
Quelques fours apri s, it fit appeler le logothete Ca-
targi, l'un des membres du comae electoral de Jassi,
et l'engagea a renoncer a ses opinions; car it savait,
disait-il, de bonne source que la reunion des principau-
ts ne se ferait pas; qu'il avait a ce sujet des nou-
www.dacoromanica.ro
*107

velles positives de Vienne et de Londres. C'est dans


ce sens qu'il fit repandre dans in public, et particu-
lierement par M. Demetre Cantacuzne, gull a en main
des lettres de Lord Clarendon et de Lord Redcliffe qui
approuvent sa conduite et l'engagent a eombattre le
parti de l'union, comme contraire h la politique de
I'Angleterre.
XIII.
La censure n'a jamais legalement exists en M olda-
vie. En 1828 pendant l'administration provisoire Russe,
le gen sral Pahlen ayant demands an divan des bo-
yards Moldaves des informations sur les lois du pays
destinees a reprimer les debts commis par la voie des
journaux, in divan repondit : que la presse avait ete
de tout tems libre en M oldavie, et qu'elle n'etait sou-
mise a d'autre restriction gull celle du. respect de la
religion et de la moralit Ainsi la censure n'a-t-elle Cte
etablie ni par in reglement organique, ni par aucune loi
posterieure; ce n'est qu'en 1848, pendant la crise Euro-
peenne, que in hospodar Michel Stourdza, decreta in
censure, par une ordonnance directe, sans la participa-
tion de l'assemblee generale, et par consequent con-
trairement £ l'art. 58 du reglement organique.
La presse ayant acquis sous le hospodarat du prin-
ce Gregorire Ghyka un grand developpement, le gou-
vernement Nfoldave se trouva dans la necessite de lui
order un regime legal. Une loi sur la presse fut done
vote par le divan legislatif et sanctionnee par le hos-
podar in 12 Mai 1856. Cette loi n'etablissait pas la li-
bertd de la presse ; mais elle permettait une certaine
liberte de discussion. Elle demandait une caution pre-
alable et soumettait, de plus, les redacteurs a de for-
tes penalitos appliquees par les tribunaux civils qui,
comme on le sait, sont composes de juges nommes et
destituables par le gouvernement. Ainsi, en vertu de
cette loi, toute attaque contre la personne du chef de
l'etat et les souverains strangers etait passible de deux
a six ans de reclusion et de plus d'une amende consi-
derable. En cas de recidive, le journal etait supprime.
www.dacoromanica.ro
108

Toute attaque contre le principe de in propriete, toute


idee subversive enoncee par in vole de In presse, etait
punie de six ans de travaux forces.
Contrairement a l'autonomie des principautes, une
lettre de S. E. le ministre des affaires etranvres, Fuad-
Pacha, vint pourtant, en Septembre 1856, ordonner an
caimacam Balsche de suspendre la loi du 12 Mai 1856,
et de retablir la censure arbitrairement decretee en
1848, par le hospodar Michel Stourdza, censure contre
laquelle a cette époque 1'Autriche meme avait proteste.
Devant cette mesure dune si grande severite, tous
les journaux de la Moldavie, i l'exception de la Ga-
zette de l'administration, suspendirent simultanement
leer publication; et c'est ainsi que le gouvernement
concentra en ses mains le monopole de In publicity.
Les colonnes de in Gazette de Moldavie Qui n'insera
qu'apres sommation l'article du illoniteur Francais con-
cernant (union des principautes, et les brochures que
sous main l'administratiou fait publier contre les horn-
mes et les principes du parti national, prouvent suffi-
samment l'usage que le gouvernement Moldave a fait
de ce monopole.
Apres in publication du finnan de convocation les
redacteurs qui, en Septembre dernier, avaient volon-
tairement suspendu leurs journaux, se deciderent a en
recommencer in publication: ils en previnrent Padmi-
nistration locale, en declarant que jusqu'a la decision
de la haute commission Europeene, ils etaient prets a
se soumettre an regime tree it la presse par la lettre
de Fuad-Pacha. Le conseil des ministres eonsulte a
cot effet, enonca deux avis ; la majorite se prononca en
favour de in publication des journaux; la minorite com-
posee des ministres de l'interieur, de in justice, et de
l'instruction publique, fut d'avis qu'on ne devait, en
aucun cas, permettre la publication des journaux memo
sous le regime de in censure. Le caimacam a approuve
l'opinion de la minorite. Ainsi it in veille des elec-
tions, dans toute la Aloldavie it n'existe qu'un sent of
unique journal Rournain, et ce journal, organe du gou-
vernement, est depuis long-tems voue it une politi-
www.dacoromanica.ro
109

que tout exclusive, et vise de plus en plus a fausser


1 opinion, meme quant aux faits journaliers. Les redac-
teurs des journaux protesterent au pros des consuls
contre in mesure du gouvernement, mais jusqu'a, ]'heure
qu'il est, ils sont encore a attendre un resultat.
( Voyez Pieces Justificatives, lit. A.) Qu'il nous soit
permis d'ajouter un petit fait qui est de nature a ea-
racteriser suffisamment In situation faite a in presse
par la calmacamie actuelle. Au moment de la prochaine
convocation des divans, les Juifs Autrichiens de in
Moldavie, ont cru devoir recommencer in publication
d'un journal en langue IIObraIque, qui de meme que
les feuilles periodiques Roumaines avait cesse de pa-
maitre en Septembre 1856. L'administration ne s'y est
nullement opposee. Ainsi le journal Juit patrone par
des sujets Autrichiens et destine a defendre leur into-
1'C-its, a eu toute liberti do paraitre, tandis que les jour-
naux Boumains, malgre toutes les demandes, continu-
ant d'être interdits. Or, pour donner un exemple de
la politique de In Gazette de Moldavie, qu'il nous suf-
fise de dire que in redaction a refuse d'inserer dans
ses colonnes les actresses de felicitation pr(sentees aux
commissaires Francais, Prussien, et Piemontais, et les
reponses de ces messieurs.
XIV.
Il est de notoriite, publique que M. Vogoricles en-
joint a tons les fonetionnaires nouvellement nomm6s
d'aller se presenter a DI. c oedel, agent d'Autriche, et
de se conformer a ses instructions. C'est ainsi que M.
Alexandre Couza, prefet de c,alatz, a eta instamment
prie par M. Vogoricles d'aller se presenter h M. ]'agent.
La memo invitation a ate faite it M. Elie Gherghel,
administrateur de Pottosebani. Pe plus, l'on a vu M.
oedel prendre part aux seances du conseil des mini-
stres en presence et stir l'invitation de M. Vogoridcs.
XV.
M. Vogorides ne se gene nullement de s'exprimer
dans les termes les plus eras contre les membres de
www.dacoromanica.ro
110

la commission qui voudraient voir Pimpartialite presi-


der aux actes du gouvernement. Ainsi, lors, de l'arri-
vCe It Jassi des commissaires Francais, Prussien et
Sarde, it a dit dans la maison de M. Nicolas Docan,
en presence de plusieurs personnes, que ces messieurs
n'ont rien h voir dans son administration, que tint qu'il
sera ca'imaeam, it ue recevra d'ordres que de la S.
I orte qui est en etat de le recompenser, meme s'il
peril la calmacamie de Moldavie, qu'il a entre ses mains
la copie authentique du protocole de la commission
Epropeenne reunie a Bucareste, qui reconnait comme
illegaux les comites, interdit les reunions, et laisse plei-
ne liberte d'action It Padministration.
XVI.
M. Vogorides a destitue par ordre direct et sans en-
quete prealable plusieurs fonctionnaires qui ont os6 6-
noncer une opinion en faveur de runion. 11 s'est de
plus arroge le ciroit de clecerner des rangs militaires
contrairemeat It la loi reglementaire. 11 a de meme et
tout aussi ilbSgalement accord des titres de boiarie.
Ainsi MM. Drosso, .'oroceano, Th. Scortzesco, Basile
Dragitscb, Th. Burada, tons partisans dCclar s du s -
paratisme ont OtO nommes grands postelniks. Une cen-
taine d'autres rangs d'un ordre inferieur ont servi iL
recompenser les services rendus a la cause du statu-
quo ; * ) et pour que cc puissant moyen de corruption
n'arrive pas a la grande publicite, on s'est bien garde
de faire inserer dans le bulletin les rangs accordes,
ainsi que le veut la loi.
XVII.
M. Vogorides a etc tellement irrite de l'accueil en-
thousiaste fait aux commissaires iti Bakh,ou, que dans la
maison de M. Nicolas Docan, ne pouvant maintenir sa
*) M. Vogorides ne s'est pas tonu 1a; it vient d'envoyer aux
prefets des decrets de boYarie avec la place des titulaires
en bloc. Ce sont les adininistrateurs qui nuront la faculte,
au moment des elections, de les donner a ceux qui auront
le plus merite du separatisme.

www.dacoromanica.ro
111

eol6re, it a dit devant MM. Lascar Catargi, Pierre Pa-


ladi et autres, que l'anarchie dominait a Bakhou, et
qu'il avait donnee des ordres speciaux pour cette ville.
A la deputation de Baldiou qui dtait venue se plaindre
de l'insulte faite aux habitans de cette ville, lore du
passage de Safvet-Fffendi, Mr. Vogorides s'est borne h,
repondre qu'ils n'avaicnt en que ce qu'ils meritaient,
qu'il engageait les Moldaves a se tenir tranquilles, par-
ceque boa Excellence n'hesiterait pas it, faire entrer
dans le pays une armee Austro-Tureue. Mr Vogori les
a devoile par ces paroles le secret de toutes les pro-
vocations qui sont journellement faites au parti de ('u-
nion par les agents de l'autorite, dans le but d'ame-
ner des troubles, et par consequent de faire croire It
la nocessite d'une nouvelle intervention etrangere.
XVIII.
Les autorites et les coryphes des separaf stes ont or-
ganise, sous les yeux et avec in permission de M. \ o-
gorides, in manifestation pro) ocat 'ice faite lors de l'en-
tree de Saffet it Jassi. Ainsi, c'est l'ispravnik de Jassi
qui, le premier, a place, le long de in route de Tirgo-
I "roumos it Jassi, des masses cle pay sans portant des
cocardes bicolores, doyennes la couleur des separatis-
tes c'est encore ce tonctionnaire qui a fait preLeder in
voiture cle Saffet par une cinquantaine de paysans et
de petits fonctionnaires it cheval portant le costume
national et it lent s c lapeaux des rubans aux l ouleurs
separatistes. Les femmes de deux separatistes atten-
daient t-affet-Efien li it in barriere avec des bouquets
ornes de noeuds bicolores ; c'est encore la, que dans
la maison de M. Eni president de I iatra a et signee
par les fonctionnaires une adresse au commissaire Ot-
toman centre l'union des principautes. M. N. Istrati avait
pavoise ses fenetres d'immenses draperies bicolores,
des bandes de musicians ont eta placees dans In rue,
et ont execute jusqu'h bien tard dans la nuit des airs
antiunionistes. Le gouvernement ne s'est nullement op-
pose a toutes ces manifestations provoca,trices ; bien an
contraire, it s'y est publ quement zssocie. Mais, quand.
www.dacoromanica.ro
-113 --
le lendemain, lors de l'entree du commissaire Sarde,
les partisans de l'union ont fait une contre-manitesta-
tion, en arborant les couleurs tricolores, cellos qui ap
partiennent h la nation Roumaine, cellos qui composent
mente actuellement la cocarde de nos jonctionnaires et de
nos ilitaires, et en taisant executer des airs unionis-
tes, le tout sans amener le moindre desordre, aussitot
le caimacam, par une ordonnance directe et dont co-
pie ci-jointe (Pieces Justificatives, lit. B,) a qualifie de
troubles et de desordres, ce que, un jour auparavant,
it avait pourtant permis aux separatistes, manifesta-
tions qui du reste n'avait ete que la contrepartie de
cello qui s'otait produite la veille it l'instigation et sous
la direction immediate du gouvernement lui-meme.
XI X.
I a part active que M Vogorides a prise dans la
redaction de la petition des tonctionnaires centre l'u-
lion des principantes, et tendant it presenter la tran-
quillite publique commie gravement compromise, n'est
plus un secret pour personne. En efl'et, ce sent le mi-
nistre secretaire d'etat, deux aides-de-camp du caima-
cam, le commandat militaire de la vine, les directeurs
et chefs de section de difiltrents departements, et les
autres fonctionnaires administratifs, judiciaires et mu-
nicipaux qui ferment les cinq-sixiemens des signa-
taires de cette petition, et se disent les reim"sentants de
toutes les classes de la socit'te. C'est un aide-de-camp
du caImacam qui, lorsque In petition a ete egaree en
plein tribunal, a porte it in police l'ordre de faire ar-
reter le directeur de cette instance, accuse d'avoir fa-
cilito in soustraction de I'acte separatiste. Cette peti-
tion (Pieces Just., lit. C. et D.), les signatures dont
elle est munie, ainsi que le rapport du directeur du
tribunal, forment in preuve in plus irrecusable de in
participation du gouvernement It toutes les menees qui
se font centre l'union.
XX.
11 est de notoriete publique que les communes de
paysans de religion catholique, sent pour l'union des

www.dacoromanica.ro
113

principautes. Sous pretexte que ces paysans sont stran-


gers, M. Vogorides vient de decider arbitrairement
que les communes catholiques ne seront pas represen-
tees an divan ad-hoc. Or, l'on sait que ces paysans
sont depuis des siecles etablis en Moldavie; qu'ils ont
toujours ete consideres comme indigenes, relevant uni-
quement des autorites locales, qu'il n'y a entr'eux et
les autres paysans de difference que la religion ; par
consequent ils ne sauraient etre assimiles aux stran-
gers et prives des droits nationaux qui leur appartien-
nent depuis des siecles.
L'on cherche de meme a exclure des prochaines
elections les Moldaves du rite armenien, tandis que
d'apres la loi en vigueur ils sont de droit electeurs et
eligibles aux tonctions municipales, et que le firman
admet parmi les electeurs an divan ad-hoc, toutes les
personnes qui prennent part h la nomination des corps
municipaux.
XXI.
Le caImacam a agi de memo i regard des habitans
du territoire de In Bessarabie, rendu h la Moldavie.
eontrairement h la decision du conseil des ministres,
base sur le traits de Paris, qui reconnait aux habitans
de ce territoire les memes droits qu'aux autres Mol-
daves, le caImacam, par in lettre dont copie ci- jointe
(Pieces Just., lit. E.) vient de demander h t7a,ffet-EiTendi
h ce que les deux districts d'au-delit du Pruth n'aient
pas le droit d'envoyer leurs deputes au divan ad hoc.
Lew grand tort, c'est que les habitans de cette partie,
de in Moldavie professent des sympathies pour l'union.

Seconde Paretic.
I.
A peine le ministere Catardgi at Canta a-t-il ete in-
stand, sous les auspices de MM. Photiades et Goedel
de Lannoy, qu'il s'est empresse de donner au pays les
preuves les plus incontestables de ses opinions exclu-
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 8.

www.dacoromanica.ro
114

sives et de son attachement au static -quo. Toutes les


mesures ont ete prises pour entraver la libre expres-
sion des voeux de la population, et pour se rendre,
des maintenant, maitre des prochaines elections. Deja,
comme nous l'avons dit, la grande majorite des fonc-
tionnaires publics avait ete change sous la calmacamie
de feu Balsche. Le nouveau ministi3re s'est empresse
de remplacer ceux dont la fidelite paraissait encore
tant soit peu douteuse, par des personnes dont les opi-
nions politiques et la facilite quant aux moyens b. em-
ployer pour les faire prevaloir, ne sont un secret pour
personae. Cette ligne de conduite a ete observee
l'egard autant des prefets des districts que des presi-
dents des tribunaux et des membres des municipalites.
Or, l'on sait que d'apres is firman de convocation,
ce sont les administrateurs des districts, les tribunaux
de premiere instance, et les municipalites qui sent char-
ges d'examiner les reclamations contre la formation des
listes electorales ; par consequent le procede du gou-
vernement, la veille des elections, est plus que si-
gnificatif.
II.
La ville de Jassy est appelee a envoyer quatre de-
putes au divan ad hoc. La grande majorite des dee-
teurs de la capitale est formee par les corporations et
les petits marchands, gens dont Peducation politique et
surtout Pindependance k regard de Padministration
sont nulles. Aussi ces electeurs voteront-ils comme un
seul homme, d'apres le mot d'ordre qui leur sera don-
ne par Pinterprete de la volonte de l'administi ation.
Cet interprete, c'est ordinairement le prevot des mar-
chands, qui, :It son tour, n'est que pro forma elu par
les corporations. Comme is titulaire paraissait douteux,
le gouvernement s'est empresse de lui demander sa
demission, et de lui faire des menaces en cas de refus.
Le prevot a done donnee sa domission dont la minute
a ete corrigee de la propre main du pnisident de la
municipalite Gregoire Draghitsche, lequel avait ete char-
gé par is caimacam de l'execution de cette mesure.

www.dacoromanica.ro
-115 --
Mais le lendemain le dernissionnaire s'est empresse de
raconter dans une lettre rendue publique la violence
qui lui avait ete faite. Le ministre, an lieu de faire
proceder A. de nouvelles elections, a cru devoir nom-
mem ex officio le prevot actuel.

Forts de la promesse qui leur a ete faite par le Con-


gres de Paris, et par be firman de convocation des di-
vans, les electeurs des diSerentes localitds de la Mol-
davie se sont constitues en comites electoraux, afin de
debattre les qualites et les principes des futurs depu-
tes. Se fondant sur la declaration de RechidPacha, le
comite electoral de Jassy a publie un programme par la
voie de feuilles lithographiees et imprimees k Bucarest,
car la censure Moldave en avait interdit l'impression.
(Pieces Justif., lit. F.) A peine les comites electoraux
avaient ils ete formes dans les districts et le programme
publie, que le ministre de Pinterieur en a refere an con-
seil d'administration, representant l'ordre public com-
me serieusement compromis, assimilant les comites e-
lectoraux a des societes secretes, et traitant d'acte cri-
minel la publication des programmes et des professio-
ons de foi. C'etait denaturer completement les faits ;
car jamais, en Moldavie, l'ordre n'a moins ete menace.
qu'a l'heure qu'il est, et surtout de in part des horn-
mes qui veulent l'union des principautes.
Les reunions electorales out eu lieu en nombre li-
mite et sum des invitations personelles. Quant aux pro-
fessions de foi, it n'existe aucune loi qui les interdise ;
et dans les circonstances actuelles, elles doivent Fetre
tout aussi peu qu'en Valachie, oh elles se publient et
circulent librement sous les yeux de la commission
Europeenne.
Neanrnoins la conseil des ministres a cru devoir por-
ter un arrete en vertu duquel les comites sont dissous
et le ministre de l'interieur est autorise a faire saisir
le programme. (Pieces Justificatives, lit. G.)
Quoique le comite electoral de Jassy ait formellem-
ment proteste contre Fillegalite d'un pareil arrae (Pie-
www.dacoromanica.ro
116

ces Just., lit. H), le ministre de l'interieur n'a pas


moins continue d'appliquer avec la derniere rigueur
la decision du conseil. Des depeches telegraphiques,
des ordres otficiels, des riviseurs ont ete envoyes dans
tous les districts pour dissoudre les comites, et inter-
dire toute manifestation, toute opinion emise en faveur
de l'union ; et a cet effet les administrateurs ont ótó
autorises 'a employer meme la force armee. D'un au-
tre cote le ministre de l'interieur a ordonne qu'on lui
envoyfit les noms de tous les electeurs et eligibles, a
fin de les soumettre lui-meme a un contrele arbitraire,
et c'est de Jassy que sont parties les listes electorales
de chaque chef-lieu de district.
IV.
Le jour meme on le conseil avait porte l'arrete in-
terdisant les comites electoraux et la circulation des
programmes, deux electeurs de Jassy, les sieurs Tour-
couletz, professeur de l'ecole publique du faubourg de
Tatarasch, et Couparenco, proprietaire et ancien sect&
taire de la municipalite, ont ete arrete. Leur crime a
ete de s'etre exprimes devant quelques autres elec-
teurs, et cela individuellement, en faveur de l'union de
prineipautes, et d'avoir ete trouves porteurs d'un exem-
plaire du programe du comitc.; electoral de Jassy. En-
loves de leurs lits an point du jour, et escortes de gen-
darmes, ils ont ete conduits devant le ministre de l'in-
terieur, qui ne se gena point, en presence de plu-
sieurs personnes, de les traiter de miserables et de bri-
gands d'unionistes et de les menacer de les faire met-
tre aux fers et aux blocs ( butuci). Le frere du sieur
Couparenco ayant accompagne celui-ci devant le mini-
stre de l'interieur, it fut apostrophe a son tour d'une
maniere injurieuse ; le ministre lui dit quit lui coupe-
rait la barbe a lui, ainsi qu'h tous les unionistes. lm-
mediatement apres, les deux electeurs arretes furent
&roues h la prison de la police. On les mit en liberte
quelques jours apres a la suite d'ordres dorm& ver-
balement sans autre forme de procedure que celle qui
avait preside a leur arrestation. (Pieces Just., lit. J.)
www.dacoromanica.ro
117

Le ministre Catargi ayant juge prudent de mettre


la responsabilite h convert, voulut obliger le chef de
is police de Jassy de lui faire un rapport sur cette
arrestation, et d'y inserer qu'elle avast ete necesitee
par is distribution de papiers incendiaires, faite par
AM. Tourcouletz et Couparenco. M. le prefet de po-
lice refusa, et menaca de donner sa dernission si Port
insistait davantage.
V.
La nomination de M. Costin Catargi an ministere de
l'interieur a ete le resultat des promesses solennelles qu'il
a faites an gouvernement, et it l'agent d'Autriche, s'en-
gageant a user de tons les moyens pour faire triom-
pher les candidats anti-unionistes. Le jour de sa no-
mination, it ne s'est pas gene de declarer aux person-
nes qui venaient le feliciter, qu'il consentait a se lais-
ser raser la moustache, si un seul candidat unioniste
parvenait a se fairc Clire.
Voici quelques echantillons du mode de propagande
que M. le ministre a recommande aux administrateurs
d'employer, surtout a l'egard des petits proprietaires et
des paysans. On a promis aux liabitans de Vasloui
de leur faire gagner le proces qu'ils ont avec Is pro-
prietaire de is ville, h la condition pour eux, de voter
en faveur des candidats du gouvernement.
Aux paysans on repute dans tous les districts, que,
si l'union se fait, le recrutement sera organise sur une
telle echelle que chailue famille aura h fournir un horn-
me, et que les paysans Moldaves pourront bien etre
envoyes au-delit de Cralova, pour etre employes a Is
construction des chaussees et des forteresses. Aux grands
proprietaires on persuade que les unionistes ne revent
que le partage des terres. Enfin dans le district de
berlad, pour arriver a diminuer le nombre des elec-
teurs, sans avoir l'air de s'en etre mole, Pon a imagine
de faire accroire aux petits proprietaires que le gou-
vernement avait l'intention d'etablir un impot de six
piastres par faltche de terrain, en se basant sur la
nombre des faltches que les proprietaires declareraient
www.dacoromanica.ro
118

eux-memes. Quant aux pretres et aux moines, on a eu


recours a un moyen encore plus perfide; on leur a dit
que l'union tendait a faire declarer la religion catlio-
lique religion de l'etat, et pour cela l'on a fait repan-
dre des programmes attribues faussement aux unionis-
tes Valaques, dans lesquels it est dit que l'union doit
avoir pour resultat le partage des terres des monaste-
Tes, et l'introduction du catholicisme an lieu et place
de la religion orthodoxe. Ces programmes ont ete ex-
pedies particulierement dans les convents, avec cette
pensee, qu'en l'absence de toute publicite, it serait im-
possible de les dementir. Ce factum a produit une im-
pression si facheuse que le gouvernement, sur la re-
clamation de quelques consuls, a ete oblige, bien mal-
gre lui, d'ordonner un simulacre d'enquete ; mais, com-
me on devait s'y attendre d'avancc, on a eu soin que
renquete n'amenat aucun resultat.
Vi.
11 est de notoriete publique que M. N. )strati, qui est
actuellement devenu le porte-drapeau du separatisme,
avait jusqu'au Fevrier, 1856, envisage Notion, des prin-
.eipautes comme to seal moyen d'assurer la paix et la
prosperite dans les contrdes du Bas-Danube. Ue sont les
propres termes d'une petition adressee en date du 16
(28) Fevrier 1856, h l'ancien prince Gregoire (.byka.
Cette petition (Pieces Just., lit. I.) est signee par M11.
Istrati, Nicolas Millot, aujourd'hui ministre des finances,
et autres hommes politiques, qui ute lois le hospo larat
cle Ghyka expire, ont trouve tout avantage a renier leurs
anciennes convictions et a embrasser le separatisme.
M. Istrati, de merne que MM. Millo, Ghitza Caliman,
M. Strajesco, dcvenus ardents separatistes, est de droit
membre du conseil intime du caimacam. Comme tel
ses recommandations ont toute autorite. Ainsi, c'est sur
sa presentation que M. Lipan, apres avoir promis d'a-
gir contre l'union, a 60 nomme prefet de Roman. Ce-
ci est prouve par une lettre de M. Istrati, adressee A
M. Come, ci-devant directeur du departernent de l'in-
terieur. (Pieces Just., lit. K.)

www.dacoromanica.ro
119

C'est encore grace l la protection de M. Istrati, et


apres avoir fait voeu de s6paratisme, que M. Ianco
Eni a ete nomme president du tribunal de Piatra. Le
decret de sa nomination, par ordre du ministre de la
justice, a ete remis a cet effet entre les mains de M.
lstrati, pour quc celui-ci le remit it son protege, et lui
done Lt en meme temps les instructions necessaires. Ce
fait a eu lieu le dimanche, 14 (26) Avril. A cette oc-
casion M. 'strati a presento it M. Varlanesco, chef do
section du departement de la justice, et qui avait ap-
porte le decret de M. Eni, In petition des fonctionnai-
res pour qu'il la signat aussi. M. Varlanesco avant
refuse sa signature, tut menace de destitution.
Du reste, on agit de memo it regard de tons les
fonctionnaires qui se refusent it signer tout acte en I a-
veur du separatisme.
VII.
Non content d'agir activement par les prefets et par
les autres fonctionnaires relevant de son department
(Pieces Just., lit. L.), le ministre de l'intarieur s'est
aussi adresse aux evCques diocesains, les invitant it se
faire remettre par les archipretres, et it lui envoyer,
des raports sur l'esprit des populations. ('eci est prou-
ye par une lettre de revf-que gerant le diocese de
Roman, en date du 26 Mars, et par le rapport de Far-
chipretre de Bacttou. (Pieces Just., lit. M. et N.)
VIII.
L'arrivee de MM. les commissaires, si impatiemment
attendus, en Moldavie, devait necessairement amener
une explosion de manifestations de la part des habi-
tans de toutes les classes, d'autant plus vives que tout
elan avait ete jusque lit iigoureusement comprime. Cha-
quo vile, chaque commune se prepara h, accueillir et
ti fester dignement les representans des puissances ap-
poles it presider it la regeneration de notre patrie. Loin
de s'associer it cet enthousiasme, l'administration mit
tout en oeuvre pour en faire un moyen de desordre,
pour provociuer des troubles, pour realiser enfin un.
www.dacoromanica.ro
120

projet des longtemps mt1ri, celui de faire accroire qua


la 1VIoldavie n'est pas tranquille, qu'elle est travaillee
par des idees subversives, et que, livree h elle-meme,
elle ne saurait repondre paisiblement it l'appel de
l'Euro pe.
Les administrateurs recurent Pordre d'otouffer les
manifestations de joie et d'en preparer h leur tour d'ar-
tificielles et de provocatrices. Les fausses nouvelles
repandues avec profusion, memo par la voie du tele-
graphe, ne furent point epargnees. C'est ainsi que sur
toute la route les heures du depart et de Parrivee du
baron de Talleyrand ont ete faussement indiquees par
le prefet de Focshani. C'est ainsi encore que, par de-
peene telegraphique, Padministrateur de Berlad a in-
siste fortement aupres du ministre de Pinterieur pour
qu'il fit prendre au commissaire Francais la route du
Sereth (Pieces Just., lit. 0.) craignant, qu'h son passage
par Berlad, la ville entiere ne se porta I la rencontre
de M. de Talleyrand, et ne lui revelat d'une maniere
trop eelatante l'opinion de la population.
Lest le ministre do Pinterieur qui donna personnel-
lement la direction de toutes ces menees. Sous pretexte
d'aller recevoir h la frontiere Valaque le commissaire
Ottoman, it a parcouru toutes les villes depuis Jassi
jusqu'h Focshani, s'y rendant par la voie de Berlad
et en revenant par cello du Sereth ; it a donne le mot
d'ordre h tons les fouctionnaires et aux partisans du
statu-quo. Precedant S. E. Saivet- Effendi, son unique
pensee a ete de provoquer des malentendus et des con-
flits entre le commissaire imperial et le parti de l'union.
A Focshani, M. Catargi a fait en sorte que Safvet-
Effendi a ete inabordable ; h Bakaou une immense reu-
nion de boyards, de proprietaires, de negotiants, ayant
en tete le clerge, attendait hors de la barriere Parrivee
du representant du Sultan ; cette foule a ete recite h
coups de fouet distribues par les postilions qui condui-
saient la voiture du commissaire. Ce fait est prouve
par une protestation de la commune de Back:in adressee
an caimacam, et dont copie a ete remise h MM. les
commissaires. A Roman la communaute avait prepare
www.dacoromanica.ro
121

la plus belle habitation pour recevoir le commissaire


de S. M. le Sultan; et les principaux notables de la
vile s'y etaient toes reunis pour attendre son arrivee.
Le ministre fit descendre Safvet-Effendi dans une antra
maison, oil rien n'avait eta prepare pour le recevoir,
dans le seul but d'empecher toute communication entre
S. E. et la population. Mais un acte vraiment inquali-
ficable est celui dont le gouvernement s'est rendu con-
pable, lors de l'entree de Safvet-Effendi dans la capi-
tale de la Moldavie, pour compromettre le commissaire
Ottoman aux yeux de la population, et amener un
conflit funeste, conflit qui n'a ete evite que grace k la
moderation et an bon sens dont le parti national a fait
preuve, pendant toute la crise, malgre les provocations
dont it a du journellement eviter le piege. Cet acte
est asset connu. Nous nous bornerons done aux faits
generaux.
Dans son impatience de saluer le representant du
Sultan, et dans son d.esir de rendre sa manifestation
mdependante de in reception officielle d'autant plus
que celle-ci avait eta placee sous la direction des cory-
phees du separatisme, MM. Istrati et '1 heodore Balsche,
le parti national, ayant en tete plusieurs dignitaires de
l'eglise, les principaux membres de la bolarie et les
capacites de la vile, s'etait place en dehors de la bar-
riere ; la grande foule l'y avait suivi. Tout h coup un
gendarme vint avertir le colonel Alcaze, prefet de po-
lice, et cela h haute voix, que l'ordre du ministre de
l'intdrieur etait de ne faire arreter la voiture du com-
missaire Otoman qu'h In barriere, oix l'on avait orga-
nise la reception otficiele. Cet ordre etait une insulte
faite aux notabilit6s de in ville. L ne nouvelle insulte
les attendait ; en effet bientot l'on vit arriver it cheval
un individu en costume d'Arabe, portant la calotte
rouge avec le signe du croissant, et aline de pistolets
et d'un sabre. Cet individu, qu'on connaissait pour
appartenir a M. Vogorides, se rendait ventre it terre
au devant du commissaire Ottoman ; it allait le preve-
nir que deux receptions l'attendaient, et gull ne devait
accueilir que celle qui etait organisee par le gouver-
www.dacoromanica.ro
122

nement et les separatistes. D'apres les rapports faith


par les postilions qui conduisaient la voiture de Saffet-
Effendi, il resulte que cet individu, apres avoir pris
les instructions du ministre de l'interieur, rencontra le
cortege h la distance d'une lieue. Lh it s'approcha de
la voiture de S. E., et apres avoir fait arreter la vol.,
ture, it quitta son cheval, adressa quelques paroles en
'hurt a t'atvet, et monta sur le siege. Avant que l'on
continuat la marcbe, cet individu enjoignit aux postil-
ions de ne s'arreter qu'h la barriere, les menacant de
les decapiter en cas qu'ils entreindraient ses ordres.
Au moment oil le cortege approchait de la ville, et
comme la foule se pressait autour du commissaire Ot-
toman, on vit inopiaement l'individu habille en Arabe
tirer son sabre; et le brandir a droite et It gauche en
menacant et meme en frappant les assistants, accom-
pagnant ses coups de cris et d'insultes. La foule qui
dejla criait : vive le Sultan! vice Safvet-Effendi! indignoe
d'un pareil procede se retira, pouvant a peine maitri-
ser sa colere. Arrive It in barriere, S. E. s'arreta pour
accueillir les felicitations des tonctionnaires et des se-
paratistes, et une vi iture de gala le re;t1t pour le con -
duire k son hotel ; toutefois l'Arabe remonta sur le sie-
ge de la voiture et traversa la ville dans la memo at-
titude menacante jusqu'au perron de Photel. Telle tut
l'entree du reprdsentant de S. M. le Sultan dans la
capitale de la Nloiclavie.
Ce spectacle inoui a ete vu de toute la population
et s'est passé sous les yeux du commissaire Francais
et des consuls Russe et Prussien. Nous nous abstien-
drons de toute reflexion; les faits parlent assez hau-
tement; mais nous ne saurions payer un trihut assez
grand d'eloges k la population qui, toute indignee et
trem'ssante. ne pousse pas un cri et fut admirable de
moderation et de prudence. Chacun avait senti le pie-
ge: chacun l'evita en se contenant. Mais ]'indignation
a ete generale; Safvet-Effendi le comprit lui-meme. Le
placard qui fut atfiche des le lendemain sur tons les
murs de la ville (Pieces Just., lit. P.), h l'effet de pal-
lier les faits, et les excuses publiques que le commis-
www.dacoromanica.ro
123

saire a faites, le troisieme jour, aux d.elegues du parti


de l'union, en sont la prenve evidente.
Ix.
L'indignation produite par cet incident aussi facheux
qu'inattendu, et l'accueil enthousiaste fait le lendemain
an chevalier Benzi, ont fourni an gouvernement un ex-
cellent pretexte po-Ir representer la tranquillite publi-
que comme menaee. Amplifiant sur les dispositions
de l'ordonance du eaImacam (Pieces Just., lit. B.), le
ministre de l'interieur demanda au hetman de mettre
la milice it sa disposition. Comme on voulait avoir de
116 une communication par ecrit, it renonca it ce pro-
jet ; mais it ordonna an commandant de la gendarme-
rie de concentrer immediatement tous les hommes dis-
ponibles ; les postes furent doubles, et une compagnie
de gendarmes tut consignee it la caserne avec les ar-
mes chargees, et ayant nuit et jour les chevaux selles.
Le ministre se plut it aller les visitor aux heures les
plus avancees de la nuit, et c'est a des heures aussi
indues qu'il leur a distribue de l'argent, sous pretexte
d'une gratification de la part du gouvernement, laquelle,
d'apres les lois, doit etre faite par un ordre de
jour. L'oficier indigne a refuse d'accepter sa part d'une
pareille gratification.
En attendant les commissaires de police avaient re-
cu des ordres it l'effet d'interdire la moindre reunion
et d'empeeher les manifestations les plus innocentes ;
ces mesures ont ete si bien executees quo la ville sem-
lila 'etre mise en etat de siege, et cela en presence de
MM. les commissaires. L'oppres,ion etait si forte, qu'a
l'entree de S. E. le commissaire Prussien, un enfant,
pour avoir ete vu habille en costume national, tut pour-
suivi par la ,police et enleve du siege meme de la voi-
tare du baron de Richtolden, oif it await ete chercher
un refuge. Voulant it toute force faire croire it des
complots et it des troubles, le memo ministre de l'in-
terieur a fait, par une escouade de gendarmes, enle-
ver de sa campagne le sieur Negura, citoyen honora-
ble de la vile de Jassi, et le mettre en etat d'arres-
www.dacoromanica.ro
124

tation It la police, au mepris de ''art. 352 du regle-


ment organique. Le sieur Negura avait remis Luit du-
cats aux gendarmes qui avaient Beryl d'escorte h, tons
les hauts commissaires a leur entree dans la ville de
Jassi, et qu'oa avait laisses sans provisions pendant
des journees entieres.
Cette gratification leur avait ete donnee en presen-
ce de trois otficiers de la gendarmerie, et pourtant le
gouvernement voulait donner a cet acte la couleur d'une
tentative de corruption des troupes,
Arrete arbitrairement, le sieur NegunIst ne fut mis
en liberte qu'h, la suite de 'Intervention officieuse de
Mrs. les consuls des puissances etrangeres, et apres in
retraite de M. Costin Catargi du ministere de Pinterieur*.
La destitation de M. Costine Catargi n'a ete qu'une
satisfaction accordee aux populations de Fokschani,
Bakeou, Roman et Jassy, profondement indignes de
l'accueil insultant qui leur avait ete fait par le repre-
sentant de la Sublime Porte. Son remplaccment par
M. Basile Ghyka n'a ete qu'un changement de personae,
tandis que c est un changement de syste,me que le parti
national reclamait et ne cesse de reclamer.
Oubliant que peu de temps avant, it avait proteste
avec in grande majorite du peuple Moldave contre in
partialite, In pression de l'administrat'on provisoire et
contre les pouvoirs successifs que s'etaient attribues les
caunacams : oubliant-qu'il etait un des signataires des
petitions presentees l'une an grand visir et aux minis-
tres des grandes puissances accredites it Constantino-
ple, en date du 7 (19) Fevrier, et l'autre it in commis-
sion Europeenne residant it Bucharest en date du 18
(30) Mars, et par lesquelles le parti national reclamait
les benefices du traite de Paris, c'est-h-dire. l'impartia-
lite dans le gouvernement, in liberte complete des elec-
tions, et le retablissement de In loi sur In presse pro-
mulguee le 15 Mai 1856, M. Basile Ghyka, a des le
second jour de sa nomination au ministere de l'interi-
*) Cette partie du memoire n'a pas ete presentee aux commis-
saires ; she contiert l'expose des notes de gouvernement Molda-
ve depuis he 1 (13) Mai jusqu'au 1 (13) Juin, 1857.

www.dacoromanica.ro
125

eur, abjure sa foi politique, et est devenu l'homme par


excellence du state -quo. Deux faits priacipaux 6ont ve-
nus mettre au grand joura son apostasie: la petition
des separatistes adressee it Safvet-Effendi, et la manie-
re dont le gouvernement procede des it present it l'es-
camotage des elections.
L'on sait que le premier exemplaire de la petition
des separatistes avait ete (*are au milieu du tribunal
de premiere instance du district de Jassy. Safvet-Effendi
tenait ti cette petition, S. E. l'avait annoncee a ses col-
legues, comme une preuve de l'existence d'un fort
parti en Moldavie lequel tenait au maintien de la, di-
vision territoriale et administrative des deux prinei-
pautes. Ayant recu le mot d'ordre du commissaire
Ottoman, les agents du gouvernement redigerent done
une nouvelle petition entierement semblable a eelle qui
avait ete egaree, avec cette seule difference qu'on y a
supprime la phrase accusatrice: que la tranquillite pu-
blique etait menacee en Moldavie. L'exemplaire fut cette
fois confie au president de la municipalite de Jassi,
celui-ci recut i'ordre de faire tous ses efforts pour reunir
quelque prix que ce fut, un nombre considerable de
signatures, et cola dans le but de dormer it cette piece
route l'mportance d'un acte emane de In volonte spon-
tanee de in grunde masse des citoyens. Your y arriver,
M. Draguitsch, aide du prefet et du receveur du dis-
trict de Jassi, cut recours aux moyens les plus arbi-
traires et les mains avouables. Comme on ne pouvait
pas trouver un assez grand nombre de signataires
parmi les boyards, les capacites, les propridtaires, les
Brands negociunts. on s'adressa aux chefs (starostes)
des corporations, lesquels habitues de longue date it
se courber levant les agents de l'administratiou, offraient
un moyen commode de remplir les pages de in peti-
tion des noms des membres des corporations, sans que
ceux-ei aient CO le moins du monde consultes it cet
effet. Les gendarmes, mis it in disposition du receveur-
general de Jassi, pour la perception des impots, ser-
virent h conduire les starostes chez le president de In
municipalite eta les forcer it signer in petition non

www.dacoromanica.ro
126

seulement en leur nom, mais aussi au nom des mem-


bres des corporations ; et c'est ainsi qu'on arriva h, a-
voir une adresse portant 421 signatures et demandant
la conservation de la .1Ifoldavie ! Cependant cette fois-
ci le gouvernement se trompa sur la benignite des
corporations ; pluisieurs starostes tout menaces qu'ils
etaient par les gendarmes se refuserent h signer un acte
qui leur repugnait et protesterent publiquement contre
la violence h eux faite, (Pieces Just., lit. Q.); tandis
que de simples petits marchands, membres des metnes
corporations avertis du role qu'on faisait jouer a leurs
signatures, reclamerent par une declaration remise en-
tre les mains des consuls contre la concluite du presi-
dent de la municipalite. (Pieces Just., lit. R.) Le gou-
vernement averti de ce fait, et connaissant lui-meme
le peu de valeur de la plupart des signatures, crai-
nant en m6me temps que ceux auxque!s on les avait
enleves h leur inscu, n'allassent joindre leurs protesta-
tions h celles qui dejh avaient ete faites par les mar-
chands, recula deviant la publicite des signatures. La
Gazette de Illoldavie du 6 (18) Mai, se borna h inserer
les lignes suivantes : ,A l'arrivee de S. E. Safvet-Ef-
fendi commissare de la Sublime-Porte dans les princi-
pautes, une adresse avait ete presentee It S. E. de la
part des boyards et des negotiants, pour le feliciter
sur son heureuse arrivee. Aujourd'hui nous apprenons
qu'il lui a ete presente une petition de la part d'un
nombre considerable de grands boyards, de proprietai-
res, et de negotiants, demandant la conservation des
privileges et immunites de cette principaute, garantie
par le traite de Paris.c Le premier exemplaire de la
petition et dont les signatures sont connues (Pieces Just.
lit. C.) nous prouve quel sont les grands boyards, les
proprietaires et les neyociants qui ont enonce leurs voeux
en faveur du statu-quo. Ce sont comme on l'a vu
les propres fonctionaires du gouvernement.
Le lendemain de l'apparition de l'article de la Ga-
zette de illoldavie, un placard publie It l'imprimerie du
gouvernement, et distribue avec profusion par le pro-
pre aide -de -camp, attache It la F5rsonne de Safvet-
www.dacoromanica.ro
-127 --
Effendi, et par d'autres fonctionnaires, vint faire con-
naitre le texte de in petition, mais on se garda bien
de publier aussi les noms de ses signataires. On se
borna h, dire an preambule qu'une deputation compo-
see de differentes classes d'habitans de In capitale a-
vait presente le '2 (14) Mai 1857, h S. E. Satvet-Ef-
tench un acte revetu de 421 signatures de ceux d' entre-
les Moldaves presents dans in capitale, ands de in nation,
et amines du desir de maintenir l'existence de leur patrie".
Le placard annoncai h la fin que d'autres semblables
adresses avaient e,te signees par les habitans de tons les
districts". En effet Satvet-Effendi qui n'avait attendu
que cet acte pour se mettre en route et retourner A
Bucharest, recut h Vaslui, Berlad et Fokschani, de
nouveaux exemplaires de l'adresse susmentionnee, mu-
nis de sgnatures obtenues par la meme voie que celle
dont on s'etait servi a Jassy (Pieces Just. lit. S.) Ce
sont MM. Nicolas Minot, ministre des finances, et A-
lexandre Stourdza, ministre du culte, qui precederent
S. E. et furent les queteurs des signatures. La meme
Gazette de Moldavie annonca en effet dans un autre
No. que S. E. avait requ avec empressement la depu-
tation de Vaslui qui lui avast presente l'adresse, et l'a-
vait remerciee de son patriotisme !
Ainsi, la veille des elections, in caimacamie a pa-
trone et instigue publiquement une adresse en faveur
du state -quo et qui par consequent devancait l'expres-
sion du divan ad-hoc. Ainsi S. E. le commissaire Ot-
toman, qui d'apres les instructions de la z-ublime-Porte,
aurait du, dans les principautes, s'abstenir de toute in-
fluence, non seulement a recu publiquement des adres-
ses contre l'union des principautes, mais encore a fe-
head hautement les signataires sur leur patriotisme.
Ainsi ce meme gouvernement qui quelques semaines au-
paravant, par in arrete du conseil, avait qualifie d'acte
illegal in publication du programme du comite electo-
ral de l'union, et avait autorisi in police a en saisir
tous les exemplaires, a permis non seulement l'annon-
ce par la voie de la Gazette de Moldavie de In peti-
tion des separatistes, qui leur sert en meme temps de

www.dacoromanica.ro
128

programme, mais encore en a tolere la distribution par


des placards imprimes par les presses memes du bul-
letin. des lois placards dans lesquels les separatistes
s'arrogent le monopole du patriotisme en se declarant
eux-memes lee souls amis de la nation et les souls qui
soient (mimes du desir de maintenir l'existence de Iwo-
patrie!
Partisans de la liberte des opinions, et defenseurs
du principe de i'impartialite, qui doit etre la mission
de ]'administration provisoire, les adherents a, l'union
ne sauraient nier on contester aux autres ce qu'ils re-
clament pour eux-memes, c'est it dire le droit cl'expri-
mer librement lours vocux. S'ils se sont etendus sur
la liberte qui a 60 aceordee aux separatistes de pu-
blier leur programme, ils ne font nullement fait pour
appeler sur leurs adversaires les rigueurs de l'admi-
nistratio, mais seulement pour montrer In partialite du
gouvernement qui a accorde liberte entiere it la pro-
fession de foi des separatistes, tandis qu'il a traite de
crime in publication du programme des unionistes.
Di:ons-nous done que in nomination de Mr. Basile
Gbyka n'a amend aucun changement dans le systeme
du gouvernement, et que eons le nouveau ministre les
memes faits d'arbitraire se reproduisent ? La destitu-
tion en masse des professeurs de Piatra, Berlad,
Househi, 1.altitcheni (Voir an Pieces Just. lit. T. U. V.,
lours protestations ainsi que cello de la commune de
Faltitcheni), le renvoi, egalement non motive des re-
ceveurs-generaux de Tecutsch, Berlad, Houschi et Ro-
man, ]'envoi d'emissaires separatistes dans in partie de
in liessarabie annexde it la Moldavie, les voyages dans
les districts fait par lee ministres du culte et des fi-
nances, le langage qu'ils y ont tenu publiquement, les
fournees de nouvelles boyaries, les nouvelles instruc-
tions donnees aux ispravniks et qui, scion le langage
energique du prefet de 13acaou, se rdsument dans to
fouet canine unique moyen your ramener les districts
clans le climb?, de la vdrife, la destitution de tous les
cbets de corporations qui se sont refuses to signer la
petition des separatistes, tons ces faits prouvent suf-

www.dacoromanica.ro
129

fisamment que le pays n'a rien perdu par la destitu-


tion de M. Costine Catargi, et qu'il n'a rien gape It
son remplacement par M. Basile Uhyka. (Voir aux Pie-
ces Just. la declaration caracteristique de MM. Con-
stantin Stourdza, Charles Varnav, Gregoire Varnav et
(;iorgiadi, electeurs de Roman, lit. W.) Mais nous ne
saurions nous empecher de citer au moins incidemment
In partialite eliontee et rarbitraire qui ont preside lt la
confection des listes electorales ; vingt Lois elles ont ete
modifides et triees, et h chaque triage le nombre des
adherents h l'union a ete de plus en plus diminue sous
les pretextes les plus illegaux et les plus puerils, tels
que ceux : ou d'être fils d'etrangers, ou d'avoir tantot
des biens ruraux hypotheques, en contestation ou in-
divis, tantot des maisons d'une valeur moindre que
celle fixee par le firman, ou d'être prives de diplomes
reguliers, ou de n'avoir pas rage de 30 ans. La po-
pulation de Jassy voit chaque soir se rendre a
merie de M. A saki, Messieurs Vogorides, l'agent d' Au-
triche, N. 'strati et d'autres separatistes, et lit reunis en
comite occulte, ils changent journellement les malheu-
reuses listes. Mais les observations quant a ces listes
rdelament un travail tout special; attentions -en done
in publication.
Ce que nous ne devons pas passer sous silence, et
cela des maintenant, c'est in maniere inqualifiable dont
Felection des delegues des corporations a ete faite. Les
presidents des municipalites ont redige un certain nom -
bre de proces verbaux constatant les soi-disant elec-
tions; ces exemplaires ont ete remis aux starostes a-
vec ordre de les faire signer par les membres de leers
corporations respectives, vtais de laisser en ()lane les
nouns de lows delegues. Ceci a ete fait, les exemplai-
res ont ete rendus a la municipalite munis des signa-
tures des patent& ; le president n'a eu qu'k y inscri-
re les trois noms qu'il lei a convenu pour chaque cor-
poration. lit c'est ainsi que dans chaque ville rautorite
est parvenue h avoir, It bon marche, une fournee d'e-
lecteurs de son choix ; c'est ce qui du moms a ete fait
It Jassy oa le president Dragitsch a fait cntrer dans
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 9.
www.dacoromanica.ro
130

le college electoral soixante-six electeurs de son choir,


sans parler des starostes, dont la plupart, ainsi quo
nous l'avons deja dit, ont ete tout dernierement chan-
ges et remplaces par d'autres sur l'opinion desquels on
n'a aucun doute. L'original d'un de ces proces ver-
baux rediges par la municipalite de Jassy, muni des
signatures des membres de la corporation, et avec les
noms des delegues rests en blanc, ce proces verbal
qui se trouve aujourd'hui depose en lieu stir et dont
on reproduit une copie (Pieces Just. lit. X.), servira de
preuve concluante de la bonne foi qui va presider aux
futures elections.
Est-il besoin de dire que la meme operation se fait
dans les campagnes, quant a l'election des delegues
des arrondissements destines la choisir les deputes de-
finitifs de paysans, et cela sans attendre au moires in
publication des listes ? Pans plusieurs cantons cette
operation s'est faite en presentant aux paysans de sim-
ples ecrits dont on ne leur a pas memo dit le contenu,
(Pieces Just. lit. Y.) Dans d'autres arrondissements les
sous prefets ont fait la chose avec la plus grande pa-
blicite. Comme specimen de cette operation dans le
district de Dorohoi, nous nous bornons a reproduire
textuellement in declaration de M. Georges Holban,
grand proprietaire de ce district.
DEtelaration.
Le Dimahclie, 19 Mai presente ann5e, me trou-
vant a In terre de Comanesci, situee dans l'arrondis-
sement du Haut-Prut, district de Dorohol, le maire du.
village me declara, en presence du proprietaire de la
terre,. M. Basile Miclesco, que le sous-prefet de l'ar-
rondissement l'avait fait appeler chez lui, afire de pro-
ceder h l'election des deputes-paysans destines h faire
partie du divan ad-hoc. line pareille election faite con-
trairement a In teneur du firman de convocation, a-
vant in publication des listes electorales, me paraissant
de nature h favoriser les vues exclusives du gouver-
nement, je priai immediatement Sa Reverence le pre-
tre Georges, desservant de l'eglise de Comanesci, de

www.dacoromanica.ro
131

m'accompagner au domicile du sous-prefet afin d'as-


sister a l'election illegale qui devait s'y faire.
En route nous rencontrames plusieurs maires de
differents villages se rendant en toute hate au rendez-
vous commun pour prendre part la l'operation electo-
rale ; et lorsque nous entrames dans la maison du sous-
prefet nous y trouvames plusieurs petits proprietaires
de l'arrondissement de Podia de Sus.
,,Le sous-prefet me ddelara qu'il avait en effet rep
l'ordre de proceder aux elections et me montra deux
feuilles de papiers dont rune contenait l'election faite
par les paysans dans la personne de Georges Apostol
du village de Cordareni et dans celle de Stephan Dar-
hanzio de Damileni Bouzni.
Je fis a haute voix et en presence de toutes lea
personnes la lecture de ce document et ne le trouvant
confirme par aucune signature, je demandai au sous-
prefet comment les deputes avaient ete elus avant que
tons les maires des villages fussent rassembles ? it me
repondit laconiquement que le grand nombre ne devait
pas attendre le petit nombre.
Cette election ecrite de la main du sous-prefet lui-
meme fut ensuite confirmee en notre presence par les
maires qui y apposerent les sceaux des villages.
La seconde feuille de papier contenait l'election
faite par les petits proprietaires. Elle etait ecrite ega-
lenient de la main du sous-prefet et portait cinq si-
gnatures seulement, celles des cinq petits proprietares
qui se trouvent dans l'arrondissement et qui seuls ont
(la representer cet arrondissement dans le choix du
depute.
Les faits mentionnes dans cette declaration s'etant
passes sous mes yeux, dans la, propre maison du sous-
prefet le sieur Fotaki Kalkentraur, et en presence des
petits proprietaires, ainsi que du pretre sus-mentionne,
j'en confirme l'authenticite par ma propre signature.
Georges Ilolban.
,29 Mai 1857."

www.dacoromanica.ro
132
Troisitzme partie.
Apres avoir donne les preuves de la partialite du
cabnacam et des proced.es arbitraires de l'administra-
tion superieure, qu'il nous snit permis de prouver encore
par une serie de faits, comment les administrateurs des
districts entendent appliquer le firman qui convoque
les divans ad-hoc-
I. District de Dorohoi,
a) Ce district possZ3de 126 dumaines dont les pro-
prietaires domicilies ont le droit d'etre electeurs ou e-
ligibles. L'ispravnik est parvenu It reduire ce nombre
h vingt-six electeurs. Ce chiffre dit tous. Ce district
sous le regime plus que restreint du i eglement posse-
dait un college electoral de deux cent voix. i e nom-
bre au lieu d'être elargi par la nouvelle loi electorale,
a 6t6 nicluit a un dixieme.
b) Les sous-prefets des arrondissements ont convo-
que les maires des villages et leur ont donne l'ordre
de saisir tout individu qui dans leurs communes s'ex-
primerait en faveur de l'union. (Pieces Just. lit. Z.)
c) Le Spatar Jean Anastasio, president de la mu-
uicipalite de Doroboi a he illegalement destitue de son
poste, pour le seul fait de s'etre exprime hautement en
faveur de l'union. (Pieces Just. lit. A. A.)
II. District de Vaslui.
a) L'ispravnik Richkano a fait saisir tous les exem-
plaires du firman de convocation des divans qui ont
pu etre trouves dans le district, afin d'enlever aux e-
lecteurs la connaissance de bears droits. Ce meme fonc-
tionnaire ayant appris que le slujer Nicolas Bosie avait
remis It deux maires de villages deux programmes du
comae electoral de Jassy, a envoye des gendarmes pour
le faire arreter ; le sieur Bosie, n'a pu les eviter qu'en
se sauvant la nuit dans le district de Falciu. (Depeche
telegraphique de M. Richkano en date du 14 (26) Avril,
No. 1098 (47).
www.dacoromanica.ro
133

b) Le commissaire de in ville de Vaslui ayant trou-


ye chez le negociant Ghitza, un programme en faveur
de l'uuion, le prefet ad-interim de ce district fit imme-
diatement enlever ce bourgeois par des geandarmes, et
en presence de plusieurs temoins it lui declara que
pour un pareil mdfait it meritail cinquante coups de
fouet que, pour cette fois, it l'en tenait quitte, mail
qu'une seconde fois, si on trouvait chez lui de parells
dents incendiaires, it aurait cent coups de fouet.
c) Le receveur-general des contributions du mime
district, Etienne Grigoriou, a lu plusieurs fois dans la
rue les pamphlets de M. N. Istrati contre l'union et les
partisans de cette opinion. Aux reproches qui lui ont
ete faits sur tine pareille lecture, it a repondu que la,
publication des dents contre in fusion etait approuvee
par le gouvernement.
d) Le sieur G. Couparenko, etant alle pendant les
fetes de Piques, voir son beau -pore le ban Pusdugan,
domicilie 3 Vaslui, l'Ispravnik lui a enjoint de quitter
immediatement la ville.
e) Plusieurs Clecteurs de la grande propriete tels
que les sieurs C. Stourdza, Antonio, II. Busdugan, ont
ete arbitrairement rayes de in liste electorale. (Decla-
ration de NI. C. Stourdza.Pieces Just lit. B. B.)
III. District de Niamtzo.
a) L'ispravnik a recu l'ordre du departement de
l'interieur de ne proceder A, in nomination des sous-
prefets cl'arrondissements et des autres fonctionnaires
du district qu'apres s'etre prealablement entendu avec
l'aga Stano qui est l'agent des separatistes a Niamtzo.
(Rapport de l'ispravnik au dapartement de Finterieur .
b) Les maitres de police des bourgs et les sous-
prefets de ce district ont recu des ordres de l'admini-
strateur et du receveur-general de travailler active-
ment contre l'union des principautes ; tous ceux qui
out refuse de se conformer a ces ordres ont ete des-
titues. (Depositions du sieur Frimou, ancien maitre de
police de la ville de Niamtzo.Pieces Just. lit. C. C.)
www.dacoromanica.ro
134
1V. District de Sucoava.
La grande activite qui est deployee par le prefet dans
ce district, afin d'y iuterdire meme le mot d'union est
clairement demontree par le rapport de l'administra-
teur adressee au departement de Pinterieur en date du
15 (27) Avril 1+,57, No. 3576, (Pieces Just D. D.) et
par le rapport du professeur de In ville au departe-
ment de l'instruction publique. (Pieces Just. lit. E. E.)
Le professeur syant demande au ministre de l'instruc-
tion publique une satisfaction pour l'insulte qui lui a-
vait ete faite par le prefet, n'a fait que hater sa des-
titution. (Pieces Just. lit. F. F.)
V. District de Roman.
a) Le chef de la police et ses commissaires, a la
suite de Parrete du conseil contre les comites, ont par-
count la ville en enjoignant aux negotiants d'avoir
s'abstenir de toute reunion, et it ne plus parler de l'u-
nion des principautes, en leur disant que s'ils ne se
conformaient pas a ces ordres it leur arriverait mal-
heur, et comme preuve it leur ont cite Parrestation de
MM. Tourkouletz et Couparenko.
bl Le prefet a reuni plusieurs fois les negotiants
et les petits proprietaires pour leur precher les idees
separatistes et les menacer severement, s'ils persistaient
Bans leurs sympathies pour Punion des principaut-s.
c) Un ordre du departement de l'interieur a enleve
aux bourgeois du rit Armenien le droit d'être electeurs.
(1) Les listes que Padministration a redigees pour
les electeurs de toutes les classes ont ete faites dans
le sens d'eliminer le plus grand nombre possible d'u-
nionistes ; c'est pourquoi l'evaluation des maisons des
adherens a l'union se fait bien au-dessous de la va-
leur reelle. (Pieces Just. lit. G. G.)
VI. District do Bakeo.
a) L'ispravnik Paladi sur le simple rapport du mai-
tre de police de Bake() a fait arreter le sieur Basile
Popowitz. Son seul crime, ainsi que Padministrater lui-
www.dacoromanica.ro
135

meme l'a avance; a ete de s'etre enonce publiquement


en faveur de l'union. (Depeche telegraphique du 8 (20)
Avril 1857.Pieces Just. lit. H. H.) Le sieur Popowitz
n'a ete elargi qu'd la suite de Parrivee de MAI. les
commisssaires h, Jassi.
b) Le ministre de l'interieur a donne k l'ispravnik
des instructions d'agir contre le parti de l'union par
des lettres autographes. (Depeche telegraphique du 6
(18) Avril, No. 493.Pieces Just. lit. J. J.)
VII, District de Tekutsch.
a) L'archipetre de Tekutsch a ete destitue pour le
seul fait de s'etre exprime librement sur l'organisation
du pays. (Decret de destitution du vicaire de l'evech6
de Homan.Pieces Just. lit. I. I.)
b) Le directeur du Tribunal de Tecudiu a eprouve
le meme sort.
VIII. District de Putna, (Fokshani.)
a) Aussitot apres la notification de Parrete du conseil
iuterdisant les comites, M. Prouncoul, pretet du district,
fit amener chez lui les principaux negotiants de la
ville et leur ordonna de s'occuper de leurs affaires,
sans se meler de politique ; it en vint ensuite aux me-
naces en leur disant qu'ils ne devaient pas le mettre
dans le cas de payer de sa proche les conies qui ser-
viraient a les garrotter, car les unionistes etaient tous
des revolutionnaires ; qu'on les enverrait aux travaux
forces &. &. (Deposition de MM. les boyards Dasca-
lesco et Costin Stamatin.Pieces Just. lit. K. K.) M.
Prouncoul afirme lui-meme ces faits par sa d
en date du 25 Mars, v. st. au ministre de Pinterieur.
(Pieces Just. lit. L. L.)
b) Non content d'entraver toute liberte d'expression
dans son district M. Prouncoul a envoye ses emissai-
res jusqu'a Bucharest, it s'en est prevaiu pour presen-
ter au gouvernement sous un faux jour la situation de
la Valachie. (Depeche telegrap lique du 11 (27) Avril.
Pieces Just. lit. M. M.)
www.dacoromanica.ro
136
IX. District de Berlad.
L'ispravnik qui a mis et qui met le plus de zele A
executer les ordres du gouvernement dans sa croisade
centre ('union des principautes, c'est M. Alexandre Dia,
prefet du district de Berlad. Le terrorisme qu'il a e-
tabli dans son district est tellement revoltant, que le
sieur Rac1i a etc oblige de le denoncer an calina-
cam, par une dep'Iche telegraphique. (Pieces Just. lit.
N. N.) Voici des principaux abus d'autorite :
a) Le sieur Teodore Albou, proprietaire, a etc a-
ret, de nuit k sa terre de Kilieni ; conduit sous escor-
te de gendarmes au siege de ('administration, it y a
etc menace, insul:e et enferme ; ce n'est qu'apres trois
jours qu'il a etc remis en liberte. on unique tort est
d'avoir des sympathies pour l'union des principautes.
(Declaration de Nl, Albou.Pieces Just. ht. 0. 0.)
b) Le negociant Etienne Dobrowitz a etc arrete it
Berlad le 24 Mars; conduit an bureau du telegraphe.
it y a subi sur ses opinions un interrogatoire qui a etc')
telegraphic seance tenante h Jassy par M. l'ispravnik
en personne. Belitche, le memo Dobrowitz a etc ar-
rote le surlendemain en me ne temps que le serdar
Basile Kolesko. Conduits chez l'ispravnik ils y ont
etc accables de menaces et d'injures.
c) Le professeur a l'ecole publique de Berlad a etc
distitue de ses fonctions pour avoir assiste k la séance
du comite electoral de cette ville ; peu de jours aupa-
ravant a ('examen semestriel it await pourtant obtenu
des temoignages unanirnes de satisfaction.
d) Le professeur en second 'a la memo deole tout
en n'ayant pas assistd k la seance, mais rien que pour
etre alle faire une visite h l'un des membres du co-
mite, a etc mande par des gendarmes chez l'a,dminis-
trateur, , interroge sur le but de sa visite, it recut l'or-
dre de s'abstenir k l'avenir de toute participation aux
iddes des unionistes,
e) L'abbe du convent de Pirvechti, le reverend per°
Archipesco, a etc mande chez le prefet de Berlad oil it
lui a etc severement enjoint de ne plus permettre quo
www.dacoromanica.ro
137 -
des reunions se fassent chez lui, dans le but de discuter
sur les affaires du pays. (Lettre de MM. les boyards
Costakesco et Feto.Pieces Just. lit. P. P.)
f) Le lendemain de la fete de rapes, les habitans
de in ville de Berlad s'etaient reunis au jardin public
off se trouvait la musique ; plusieurs boyards firent exe-
cuter le chant de l'union. L'ispravnik escorts de gen-
darmes se rendit immediatemens au milieu de In joule,
et interdit tout chant national. Le public ayant protes-
ts contre un pareil acte d'arbitraire, M. Dia telOgra-
phia sur le champs au ministre de l'interieur, lui pre-
sentant la ville comme etant en pleine revolte. A cette
lame occasion le prefet voulut impliquer le staroste
consulaire de France, M. Cayolle, en Faccusant d'a-
voir le premier provoque l'insubordination aux mires
de l'administration. Le ministre ayant demands un rap-
port formel sur in conduite de M. Cayolle, l'ispravnik
se vit oblige de dementir lui-meme sa premiere (Jape-
che, en avaneant que le maitre de police se refusait it,
lui donner une declaration par ecrit. (Dep %cites telegra-
phiques du 22 et du 25 Avril.Pieces Just., lit. Q. Q.
9) Non content d'agir sur les electeurs par les me-
naces et les arrestations, M. Dia y fait contribuer meme
la justice. A insi quelques petits proprikaires ayant un
proces, M. Dia les a recommandes It M. Csnta, mini-
stre de la justice, par une lettre autographe dans la-
quelle se trouve la phrase significative suivante : je votes
recommande ces malheureux; d'autant plus que ces gees
nous sont de touts Waite dans l'intdre't common. (Cate
lettre est dates du 22 Mars.)
X.
Pour clore la serie des preuves que nous avons don-
flees contre la partialite du gouvernement et la pression
qu'il cherche It exercer sur les elections d'apres un
systeme premedite et organise dans tout le pays, nous
reproduisons textuellement et sans commentaires une
lettre confidentielle adressee par le prefet de Berlad
au ministre de l'interieur en date du 16 (28) Avril.
En voici la traduction exacte :
www.dacoromanica.ro
138

A son Excellence le ininistre de l'interienr.


Excellence. Ayant rep l'ordre du departement de
l'interieur, No. 7585, je l'ai communique a M. le com-
mandant des gendarmes, ainsi qu'au maitre de police,
mais aucun d'eux n'a voulu faire le rapport demande :
M. le commandant a repondu qu'il avait plaisante ;
quant au maitre de police it pretend qu'il lui semble
seulement que M. Cayolle aurait tenu ces propos, tan-
dis que clans le rapport verbal, fait par lui, en pre-
sence de M. le commandant, it a soutenu que ces propos
lui ont ete adressees a lui-meme par M. Cayolle. 11
declare en merne temps ne pouvoir pas donner de
rapport emit, dans la crainte de n'etre pas a meme
d'en fournir la preuve, ne pouvant indiquer nommement
lesquelles des personnes de in nombreuse foule avaient
entendu les propos de M. Cayolle.
Imaginez-vous done quelle est in fidelite de ces
employes qui tachent de defendre l'autre parti auquel,
comme it est prouve, ils appartiennent, etant du nombre
des fonctionnaires du prince G-byka, qui cherchent it
compromettre le gouvernement d'aujourd'hui.
,,M. le Samiche (receveur - general) it son retour de
Jassy m'a dit que V. E. m'ordonne d'employer tons
les moyens pour raver de la liste des electeurs le doc-
teur Kostine, MM. Kostakesco, Tcherkez et Foto. Ce se-
cret n'etait connu que de lui et de moi, cependant
avant-iiiier me trouvant a Semila oit etait aussi Madame
Roxandre Rosnovano, cette dame m'a dit que j'avais
elimino ces MM. de la liste electorale. Qui pent done
avoir divulgue ce secret? II s'entend de soi-meme que
c'est le receveur M. Alexandre Toudoury! J'ai repondu
4 Madame Rosnovan que c'etaient lit de faux bruits.
Cette conversation a eu lieu en presence de Madame
Sophie la fille de V. E.
Madame Rosnovano m'a dit encore beaucoup de
ellipses contre S. E. le caImacam et centre V. E. Le
logothete A. Stourdza sera demain it Jassy, et vous
donnera d'amples relations sur ce qui se passe ici, et
dans quelle galore je m'y trouve. Je vous prie done,
www.dacoromanica.ro
139

ou bien de me debarrasser de ces employes infideles1


qui sont demasques aujourd'hui, ou bien de me per-
mettre de me retirer moi-meme du service, car it m'est
impossible d'arriver a un resultat satisfaisant, etant
entoure de traitres.
Tres humble serviteur,
(Signe) Dia.
Berlad, 13 Avril. 1857."

Quatriente Partie.
I.
Non content d'exercer la plus grande pression sur
les laiques, M. Vogorides, des le lendemain de son
installation, n'a epargne ni promesses ni menaces, soit
pour entrainer le metropolitain et le clerge dans Fa
politique exclusive, soit pour les empecher d'enoncer au
grand jour leurs sympathies pour l'union des princi-
pautes. Ceci est prouve par les faits suivants :
a) Le caImacam s'est rendu plusieurs fois aupres
du metropolitain et Pa engage It se mettre it la t'te
des separatistes, en lui jurant qu'il savait de source
certaine que Punion ne se ferait point.
b) D'autrefois, Monsieur Vogorides a insists encore
personnellement aupres du metropolitain pour qu'il
effacat des listes electorales les deux freres bcriban,
en lui disant que in Porte avait defendu nommement
que ces deux dignitaires de l'eglise figurent parmi les
representants du clerge au divan ad-hoc.
c) M. Vogorides a fait chercher le vornic Demetre
Miclesco, neveu du metropolitain, et Pa chargé de dire
au prelat, que s'il continue It permettre les reunions
des pretres a l'effet de s'entendre sur le choix de leur
representant an divan ad-hoc, it fera en sorte que in
Porte le recuse comme president de cette assembles.
d) Le ministre du culte, Georges Beldiman, a fait
entendre au metropolitain, sous forme de menace, que
*) Comme de raison le reeeveur-general et les autres employes
subalternes out ete immediatement destitues.
www.dacoromanica.ro
140

la Porte eta it tres mecontente de Son Eminence, et


quP, pour faire la paix avec la tour suzeraine, it de-
vait promettre d'intluencer les elections du clerge dans
le sens du saparatisme.
c) Le meme ministre s'est rendu plusieurs fois cl.ez
le metropolitain et lui a fait ex officio l'invitation de
prendre des mesures i ce que tons les pretres qui
avaient Sur la question nationale des idees opposees
h celles du gouvernement, soient prives du droit d'elec-
teurs et d'eligibles ; it lui a de plus declare que Fey&
clue Calinique Miclesco, pour avoir porte des program-
mes du comite electoral de l'union 4 l'adresse d'une
personne domieiliee 4 Faltischeni (bien entendu sous
enveloppe cachetee), serait prive de l'abbaye de Slatina.
j) A l'arrivee de S. E. le baron de Talleyrand tout
le clerge seculier de Jassy, ayant en tete plusieurs
plelats et archimandrites, s'etait rendu in corpore pour
feliciter le representant de S. M. l'Empereur des Fran-
cais. Le ministre du culte en a fait immediatement
les plus vifs reproches au metropolitain, et cela 4 deux
reprises, en lui declarant que le caimacam allait a-
dresser t Constantinople une plainte formelle contra
Son Eminence, dont le premier devoir avait ate d'em-
pecher toute manifestation de in part du clerge.
g) Le clerge ayant cru devoir se rendre in corpora
it la rencontre du commissaire de S. M. le Roi de
Sardaigne, cat acte fut considers comme une veritable
rebellion. Aussi d'une part S. E. Safvet-Effendi se re-
fusa-t-il de recevoir les felicitations du clerge de in
capitale, et d'un autre cote le caImacam adressa au
metropolitain une communication dans laquelle les re-
proches les plus calomuieux ne lui etaient point me-
nages. (Pieces Just. lit. R R.) Le metropolitain crut
de sa (lignite, de repousser ces injustes imputations par
une reponse energique directement adressee au caIma-
cam. (Pieces just. lit. S. S. )
h) Comme preuve de Phostilite du gouvernement
contre le metropolitain, nous citerons un nouveau fait:
c'est la decision en vertu do laquelle le diocese de la
partie de la Bessarabie, annexes It la Moldavie, avait
www.dacoromanica.ro
141

ate confie k l'eveque de Rouschi, frZre de M. Istrati,


et cela sans meme demander le consentement preala-
ble du metropolitain, comme chef de Peglise Moldave.
i) Le ministre du culte, Georges Beldiman, a ate
revoque de sea fonctions comme n'ayant pas deploye
assez d'energie dans l'application du systeme d'intimi-
dation qui lui etait dicta k regard du clerge et des
professeurs. B. est remplace par le logothete A. titour-
dza Berlitdeano, dont le caractere violent lui a vain le
surnom de Hassan, ou le janissaire, et qui, comme
membre servile de Passsemblee generale, sous le regne
de Michel Stourza, s'est acquis une celebrite des plus
deplorables.
II.
Le metropolitain n'ayant pas voulu se preter aux
vues exclusives de l'administration, le calmacam ne
tarda plus h faire son rapport it Constantinople, et k sol-
liciter du patriarche in destitution de Son Eminence,
an mepris des libertes de Peglise Moldave, consacrees
par le droit canonique, et de l'art. 41.3 du reglement
organique qui rend le metropolitain de Moldavia tota-
lenient independant de in patriarcl1ie. Cedant anx in-
,sistances du pare de M. Yogorides et du Reis-Effendi,
le saint-pere Cyril le adressa it Monseigneur Sophronius
une lettre des plus inconvenantes autant par sa forme
que par in maniere dont elle lui fut remise (Pieces
Just. lit. T. T.) Ce fut le ministre du culte qui in lui
presenta sous cachet-volant. Le metropolitain convoqua
immedialement les principaux boyards de Jassi, et leur
fit part de l'offense et des menaces qui lui avaient eta
taites. Les hommes les plus moderes et les plus pieux
furent indignes des coups que la caimacamie portait it
l'autonomie de l'eglise nationale, et du role peu digne
qu'on faisait jouer, dans cette affaire, au venerable pa-
triarche de Constantinople.
III.
L'opposition femme et energique de la majorite des
ambassadeurs des puissances garantes accredites k Con-

www.dacoromanica.ro
142

stantinople contre toute destitution des metropolitains ou


violation des droits de reglise 11 oldave, ne fat pas pour
le caImacam une raison de renoncer it la guerre qu'il
avait declaree au chef du clerge. La liste des pretres
electeurs du diocese de Jassi, redigee par Son Emi-
nence vint offrir h M. Vogorides un nouveau pretexte
pour continuer sa lutte contre le venerable prelat. La
liste lni fut renvoyee sous pretexte qu'elle contenait le
nom de quelques personnes qui n' etaient point des pre-
tres. L'administration oubliait que l'eglise orthodoxe
possede des pretres seculiers (maries) et des pretres
reguliers (hieromonaques), et que le firman ne fait nulle
distinction entre les tins et les autres. Mais cette fois-
ci encore le triomphe resta au metropolitain et aux
droits de notre eglise. (Pieces Just. lit. U. U. et lit.
V. V.) La reponse du metropolitain etait concluante.
1V.
La caImacamie ne se tint pas encore pour battue.
Nous avons deja rapporte toutes les insistances faites
aupres du metropolitain pour l'amener h prononcer la
destitution de l'eveque Philarete Scriban, de ses fonc-
tions de recteur du seminaire de Socola, et dont on
voulait d toute force ecarter In candidature, ainsi quo
celle de son &ere l'archimandrite Neophitte :.scriban. Ce
sont ces deux freres qui motiverent in correspondanee
entre la metropole et l'administration au sujet de la lists
des pretres ; on ally jusqu'it contester que le seminaire
Passe partie du diocese de la metropole, sous pretexte
que les batisses en sont situees dans la banlieue.
S. Em. le metropolitain s'etant montre be champion
indomptable de In raison et du bon droit, et it toutes
les demandes de destitution des pores Scriban, ayant
repondu par un reins categorique, le caimacam se de-
cida it porter un coup direct. Empietant sur les droits
des eveques qui seuls, dans tons les pays Chretiens,
possedent la jurisdiction sur les scninaires, M. Vogo-
rides decreta en son conseil de ministres, a l'inscu du
metropolitain, in destitution du recteur, l'eveque Phi-
larete Scriban; it motiva cette mesure extreme sur de

www.dacoromanica.ro
-143 --
pretendus abus commis par le p&xe Scriban en 1853,
et sur une enquete qui, k cette occasion, aurait ete fai-
te par le metropolitain. On oubliait que, depuis lors, it
s'etait ecoule quatre ans, et qu'aucune nouvelle plainte
n'avait ate formulae contra l'administration du recteur.
Pour comble d'ironie, le ministre du culte fut char-
ge de donner an metropolitain un simple avis de la
destitution. (Pieces Just. lit. W. W.) Mais cette fois-ci
on se prit h plus fort que soi. Fort de son bon droit,
de sa dignite de pontite, et des immunites de Peglise
1VIoldave, le venerable metropolitain protesta solennel-
lement contre Fincompetenee ; caracterisa energique-
meat le procede du gouvernement, prit sous sa pro-
tection le recteur injustement destitue, et menaca d'ex-
communication l'eveque recalcitrant qui avait ose ac-
cepter une mission h laquelle son chef spirituel ne l'a-
vait point appele.
L'eveque Souhopan retourna k son monastere, et In
caimacamie n'osa pas aller jusqu'au bout; elle n'y au-
rait ate suivie par aucun Moldave attaché aux droits
de son pays et de son eglise. N ous ne pouvons mieux
Clore la serie des actes arbitraires et antinationnaux
que nous avons cites, et qui feront a jamais in honte
de la caimacamie de M. Nicolas Vogorides en Molda-
vie, qu'en reproduisant textuellement la digne et pa-
triotique protestation du venerable metropolitain de la
Moldavie, Monseigneur Sophronius Miclesco ! En voici
la fidele traduction.
A Honorable Departenient tin enite.
L'adresse de ce departement sub No. 2994 nous a
rempli de surprise et nous a devoile les veritables ten-
dances du gouvernement.
Apres que M. le ministre du culte est venu chez
nous, nous solliciter sous differents pretextes de signer
un anaphora rempli d'accusations non fondees contre
l'eveque Philarete Scriban, et que nous lui avons re-
presents que ce qu'il fallait faire d'abord c'etait de re-
chercher si reveque etait coupable, mais non le con-
damner arbitrairement pour des choses passees et au-

www.dacoromanica.ro
144 ---
.,:ourd'hui sans fondement. Apres que S. E, le canna-
cam a insiste en personne aupres de nous, pour nous
Mire signer le dit anaphora par lequel it vent eloi-
gner l'eveque Scriban du poste que celui-ci occupe an
beminaire de Socola; apres que M. le ministre de l'in-
terieur, le loo-othete Basile Ghyka, est venu chez nous,
nous demander l nous entretenir en secret d'affaires
importantes, et qu'ausssitet que nous etions en tete l tete
it nous a de nouveau presente ce meme anaphora contre
l'eveque Scriban, et nous a dit que si nous conseutions
it le signer c'etait le moyen de nous mettre bien et a-
vec S. E. le caimacam et avec tout le gouvernement.
Apres avoir repondu it toutes ces sollicitations que nous
ne pouvions condamner personne, avant de l'avoir re-
connu coupable, alors M. le ministre nous a declare que
si nous nous opposons a la demande qu'il nous fait, on
serait oblige d'eloigner sans notre contours l'eveque
Scriban du poste qu'il occupe au seminaire de Socola ;
qu'aiusi l'exigeaient les circonstances.
,Les consequences de ces pourparlers se produisent
deja d'apres l'aclresse de ce dpartement sub No. 994.
Or done, si le but common du conseil, ainsi que de ce
departement, est de porter atteinte aux droits de Par-
cheveque metropolitain, de se mettre au dessus des
lois du pays en destituant les membres du clerge si
les droits que nous accorde Peglise vis-it-vis de la
Chretiento ne sont plus respectes, et si notre autorite
ecrite dans les statuts du pays n'a plus de voix et ne
pout plus etre ecoutee en presence du gouvernement
actuel, pour alors nous donner encore communication
du resultat d'actes dietes par la passion et par des
tendances exclusives ? -
,Dans notre coeur de Moldave, et dans notre posi-
tion d'archeveque du pays, nous ne pouvons que nous
attrister profondement en voyant de pareilles demar-
ebes dans les circonstances presentes, qui sont de si
grande importance pour notre sort.
Que ce departement fouille dans ses archives avec
attention et avec le desir de trouver la Write, et it y
veira que l'installation de l'eveque Souhopan a la tete

www.dacoromanica.ro
145

des affaires du seminaire de Socola a depuis longtemps


tesse, qu'il lise ses propres actes et it y verra dans
l'sdresse sub No. 1050, le 19 Fevrier 1855, que ce
meme departement nous annonce qu'il a demande au
prince Ghyka la nomination d'une autre personne
la place de Peveque Souhopan, et que par haute de-
cision on a deja procede h de nouvelles nominations ;
qu'il voie ensuite dans notre anaphora de la meme
armee sub No. 199 presente au prince, it se convain-
cra que nous n'avons jamais consenti it ce que le de-
partement du culte s'ingerat dans les affaires qui ne
sent point de sa competence. Nous avons declare alors
meme ce que nous declarons encore aujourd'hui, c'e.t
que le seminaire de Socola est soumis a la gerance
speciale d'une curatelle composee du metropolitain et
du ministre de culte, et que la surveillance sur la re-
ligion et sur l'enseignement des dogrnes, meme d'apres
la lettre A. du V111-a, paragraphe de la loi de 1851.
eat Pattribut exclusif du haut clerge, que d'apr6s le
14-a § de la dite loi, la curatelle sonic est en droit
d'executer la loi de 1851, mais nullement le conseil,
ni le ministre du culte isolement. D'aprLs le contenu
de notre anaphora sus-mentionno on se convaincra quo
nous meme accompagne du minisre du culte, alors M.
le vornik Pierre de Maurogeny, nous nous sommes rend.0
au seminaire on plusieurs jours de suite nous avons exa-
mine les affaires de Petablissement, et avons acquis la
certitude que tout y etait deja remis en ordre et qu'il
ne manquait plus que la redaction de chacun des pro-
grammes selon les statuts. Mais que de lui-meme le
comite du seminaire a remis Fordre dans Feconoraie
de l'internat, regle la comptabilite, dresse les lister des
internes, et remedie aux imperfections antericures, ceci
est prouve par s'adresse de ce meme departement sub
o. 76 du 11 Janvier 1854, it in suite de laquelle
curent lieu les dispositions prises par ce departement
contenues dans son adresse sub No. 1050 de l'annee
1855, ainsi que dans notre anaphora sub No. 199 de
la meme armed.
En consequence it resulte done que la mission don.
VOLITIIIIL XIII DIN URICAR C. 10.
www.dacoromanica.ro
146

nee aujourd'hut a Peveque Souhopan de diriger le si-


minaire central non settlement n'est ni reconnue ni a-
doptee par nous, comme le departement par son a-
dresse sub No. 2994, voudrait le faire entendre, maid
que sa sortie de la commission instituee Pannee 1853,
a 6t6 demand& par ce meme departement sous le prin-
ce Ghyka, et confirmee par ce prince h la suite de
quoi a paru notre anaphora sub No. 199, par lequel
nous proposons Pinstitution d'une commission sous no-
tre presidency avant pour but de terminer ce qui res -
tait encore 'a regler dans le seminaire central.
En terminant nous laissons 'a la reflexion de ce de-
partement et du conseil une consideration d'une haute
importance et qui ne saurait amener que de tres ta-
eheux resultats, et faire peser une grande responsabi-
lite sur ceux qui l'ont provoqu6.
Nous voulons dire que les canons defendent la sor-
tie du monastere a tout pretre sans Pautorisation de
l'archeveque, que dans Pannee 1835, le departement
de l'interieur par Porgane du bulletin No. 25, du 31
Mars publie, d'apres notre demande, qu'a tous les C.
gumenes, sans exception de nation ou de dignite, it soit
defendu d'entrer dans la capitale, sans une autorisation
6crite de l'Archeveque du pays, et aujourd'hui, centre
les canons, contre Parrete publie par le departement
de l'interieur, Peveque Souhopan entre h Jassy, se pl.&
sente devant nous et nous declare que le gouverne-
ment l'a appele et qu'il l'a nomm6 recteur du semi-
naire de Socola, et ose contrevenir h l'ordre verbal que
nous lui avons donne de retourner h son convent, di-
sant qu'il a h obeir au gouvernement, et non h nos
ordres d'Archeveque metropilitain du pays.
Nous lui avons maintenant intime par emit l'ordre
de retourner h. son convent. Nous verrons ce qu'il fera;
quoi peuvent aboutir de semblables demarches et h
quoi peut-on encore s'attendre ? Le gouvernement a -t-
il Bien pese les consequences que pent amener un pa-
roil etat de choses ? Le gouvernement provisoire qui
n'a qu'une sphere tout-h-fait restreinte h la simple ad-
ministration des affaires courantes de l'interieur, avec
www.dacoromanica.ro
147

l'obligation de rester dans la neutralite et l'impartialite


en ce qui touche les questions politiques, se lance an
contraire ouvertement dans la voie des persecutions
contre ceux qui ne partagent pas ses iddes, it destitue
de leur poste des ecclesiastiques, et it some la zizanie
ct l'insubordination parmi les ministres de l'antel. Quo
le gouvernement reflechisse, qu'il reflechisse bien, sur
les consequences de pareiis actes.
(Signe) Sophronius, Metropolitain de Moldavie.
Jassy, le . . . Mai 1857.
No. 2994."

PROTESTATION
Contre les listes electorates pour le divan ad-hoc
adress4
Par les patriotes moldaves aux membres do
la commission internationale siegeant
al Buccarest.
Messieurs,
Par l'art. 24 du traite de Paris, Sa Majeste le sul-
tan promet de convoquer immedi.ttement, en Moldavie
et en Valachie, des divans ad-hoc, composes de manU,re
a constituer la representation la plus exacte des 2nterets
de toutes les classes de la societe. Ces divans seront ap-
peles a expriraer les voeux des populations relative-
ment a l'organisation definitive des principautes."
Dans la séance du Congres tenue le 8 Avril 1856,
lord Clarendon a fait remarquer que le Congres s'est
avant tout propose. en s'occupant des provinces danubi-
ennes, de provoquer l'expression librement emise des
voeux des populations, et que cet objet pourrait ne pas
se realiser si les hospodars restaient en possession des
pouvoirs dont its disposent, et qu'il y await lieu pout-
etre de reehercher une combinaison de nature a assure)
tine liberte complete aux divans ad-hoc."
www.dacoromanica.ro
148

Plusieurs plenipotentiaires ayant rappele que la loi


organique prevoit l'interruption des pouvoirs des hos-
podars, le Congres a decide (protocole XXII, séance
du 8 Avril) qu'il s'en referait a la Sublime Porte pour
prendre, s'il y avait lieu, h l'expiration des pouvoirs
des hospodars les mesures necessaires et propres iti

remplir les intentions du Congres, en combinant la li-


bre expression des voeux des divans avec le ntaintien de
l'ordre et le respect de l'etat legal.
Il y a bientot une annee que la Sublime Porte s'est
trouvee dans le cas de realiser les intentions du Con-
gres. Cependant, l'espoir que fondaient cinq millions de
lioumains sur ses intentions a ete cruellement trompe.
La calinacamie a trois membres, prevue par le regle-
meat organique, la seule combinaison qui pouvait con-
server l'ordre et le maintien de l'etat legal, fut rem-
placee par des caimacams directement nommes it Con-
stantinople, contrairement aux droits seculaires des prin-
cipautes, et contrairement aussi aux stipulations du
traite de Paris, qui voulait la suspension et non pas
la continuation, sous une autre forme, des pouvoirs des
hospodars. Non-seulement les calmacams s'emparerent
de toutes les prerogatives prineieres que l'art, 19 de
ri jlement organique leer refuse expressement, telles que
libte civile, droit de sanctionner les jugements en der
tier ressort, de faire grace, de nommer et destituer
des fonctionnaires publics ; de conferer enfin des gra-
des militaires et des titres de noblesse ; mais encore
ils s'arrogerent des pouvoirs superieurs h ceux des hos-
podars, qui etaient au moins controles par un simula-
cre d'assemblee nationale. En possesion de ces prero-
gatives exorbitantes. qui, entre leurs mains, devinrent
autant de moyens d'influence illegale et de corruption,
les caImacams arborerent hautement le drapeau d'une
politique personnelle. Pour en assurer le triomphe, ils
ne reculerent devant aucun moyen, devant aucune il-
legalite; ils remplacerent presque tous les fonctionnai-
res publics, de sorte que, sur les cent sept membres
do la magistrafure en fonctions lore de l'installation du
defunt caImacam, neuf settlement se trouvent maintenus
www.dacoromanica.ro
149

clans leurs postes. Le meme revirement a eu lieu h l'e-


gard des fonctionnaires des branches administrative et
militaire. Mais les abus de pouvoir des caimacams no
se bornerent pas l'a ; ils oserent mare nommer direc-
tement des fonctionnaires en remplacement des sous-
administrateurs et des employes communaux, qui Ile
peuvent recevoir leurs fonctions que des elections re--
glementaires de leurs concitoyens. Its allerent plus loin
encore: ils annibilerent meme des lois votees par le
pouvoir legislatif et sanctionnees par le pouvoir souve-
rain du pays.
Ainsi s'est presents le danger que le Congres avait
voulu starter : celui que les chefs places 'a la tete des
principautes pussent employer les pouvoirs dont ils dis-
posent pour entraver In libre expression des voeux des
j opulations, que lord Clarendon voulait justement pre-
server de toute influence.
Les soussignes virent tout d'abord, par in creation
des caimacamies directes, que les stipulations formcl-
les du traits de Paris allaient etre faussees et violees
Aussi n'ont -ils pas cesso, depuis l'installation des cat-
macams, de protester contre l'illegalite de leur instI-
tution, contre les pouvoirs excessits qu'ils se sont at
tribues, et aussi contre la pression, l'arbitraire et la
partialite dont ces gouverneurs interimaires de Molda-
vie se sont rendus coupables. Leurs doleances, en da-
te des 7 (19) Fevrier, 18 (30) Mars et 24 Avril (4 Mai)
1857, adressees aux representants des grandes puis-
sances et h la commission europeenne reunie a Bucca-
rest, en font foi.
Cependant, ni l'oubli total des principes etablis par
le Congres de Paris, ni in violation flagrante de l'im-
partialite recommande si particulierement a in nouvelle
administration, ni In legitnnite de nos plaintes, ni les
preuves multiples et irrefragables sur lesquelles elles
sont fondees, n'ont pu reussir h nous faire obtenir jus-
tice. Plus nos plaintes etaient vives, fondees et rditerees,
plus les vexations, l'oppression et la partialite sont
devenues revoltantes, et plus la caimacarnie a conti-
nue hautement h se maintenir dans son programme
www.dacoromanica.ro
150

politique, sans egard meme a la presence de MM. les


commissaires des puissances garantes.
Ainsi, it est de notoriete publique que c'est le gou-
vernement qui a provoque et patronne ouvertement une
petition collective contre la reunion des principautes,
presentee h Son Excellence Saffet-Effendi. 11 est non
moins notoire que cette petition a ete colportee par des
tonctionnaires publics et des atfides du gouvernement,
dans la capital° et dans les districts, et que les signa-
tures apposees an has de cette petition n'ont ete ob-
tenus qu'a l'aide des moyens les plus indignes, tels que
menaces, promesses, destitutions, avancements et pro-
motions i des rangs de boyarie.
Cependant, malgre toutes ces mesures aussi abusives
que provocatrices, le calme, la tranquillite et l'ordre
public n'ont pas ete troubles un soul instant. La foi du
pays dans la justice des augustes monarques qui ont
bien voulu placer sous leur sauvegarde le sort et l'a-
venir des principautes etait inebranlable. Nos esperan-
ces etaient si grandes, notre droit si fort et si bien fonde
1

Comment, en effet, supposer qu'un traite qui a coitte


ant de sacrifices, de sang et de souffrances. qu'un ac-
te qui a CO debattu et signe par les plus grandes pu-
issances du monde, serait sitet lacere, et reduit, dans
on application, It une grossiere mystification ? Com-
ment supposer un seul instant qu'un simple fonction-
naire nomme par la Porte, qu'un calmacam, en arri-
verait it se jouer impunement d'un malheureux pays
abandonne illegalement It sa discretion eta celle des
influences qui l'inspirent, et se jouerait ainsi des gran-
des puissances qui ont pris part an congres de Paris
et qui ont signe le traite du 30 Mars, avec la consci-
ence de leans sacrifices et de leur force, et avec tout
le serieux qui devait etre le caractere essentiel d'un.
acte aussi solennel ?
Telle est pourtant la triste realite. Non-settlement
l'expose de nos legitimes griefs, appuye sur les preu-
ves les plus authentiques, les plus irrecusables, ne nous
i procure aucune reparation, et n'a ramene aucun chan-
gement dans le systeme de pression et d'arbitraire qui

www.dacoromanica.ro
151

nous &rase, mais encore ce systeme s'est aggrave sans


relache, et aujourd'hui it est arrive h l'extreme.
Les listes electorales que le gouvernement vient de
publier en sont la preuve evidente, et forme comme
le couronnement de cette oeuvre de compression et de
traude qui a atteint les proportions d'un scandale public.
Ces listes sont tine insulte faite h la majeste du trai-
te de Paris, aux droits du peuple moldave, k la justi-
ce, a l'humanite. Elles ont souleve l'indignation gd-
nerale du pays ; elles auraient provoque l'explosion de
sa colere, si, des le principe, les hommes qui dans l'u-
nion des principautes voient le seul moyen dd salut, la
seule condition d'avenir pour leur patrie, ne s'etaient
impose l'invariable loi de respecter l'ordre quand meme.
La lecture seule de ces listes prouve combien le
gouvernement s'est avance dans in voie de Parbitraire/
en foulant aux pieds les droits les plus sacres, les ti-
tres acquis, in condition legale de la grande majorite
des habitants de in Moldavie.
En effet, sans parler ici des imperfections du firman,
de l'exclusion dont it frappe plusieurs classes d'habi-
tants, des restrictions et des difficultes d'application
qu'on y rencontre h chaque ligne, pourrait-on soutenir
que les listes electorales qui viennent d'être publioes
sont, au moins, contormes aux dispositions de ce fir-
man, sinon aux stipulations du traite de Paris ? Sur les
deux mille grands proprietaires reconnus en Moldavie,
trois cent cinquante electeurs seulement figurent sur
les listes, et, sur vingt mille petits proprietaires, deux
mille deux cent soixante-quatre ont ete compris corn-
me electeurs au premier degre. Toute In classe des
professions liberales n'est representee que par onze 6-
lecteurs ; et les quinze villes chefs-lieux de in princi-
paute ne comptent que mille sept cent qatre-vingt-huit
electeurs, proprietaires de maisons, marchands et arti-
sans, tandis que sur les roles seuls des contributions
du departement des finances figurent dome mile mar-
chands et artisans, non compris ceux du territoire non-
vehement acquis.
Le traite de Paris a pourtant voulu que touter les
www.dacoromanica.ro
132 --
classes fussent representees de la maniere la plus e-
xacte. II etait done naturel d'aviser a ce que ces clas-
ses fussent representees aux elections, au moins par in
majorite qui les compose, et non pas par une si infi-
me minorite.
Nous nous adressons a tout tribunal consciencieux,
nous en appelons k l'opinion du monde civilise pour
decider si une petite minorite, telle que celle que les.
listes appellent aux elections, pent legalement consti-
tuer une assemblee destinee a representer les intereta
de toutes les classes de la societe, les interets de deux
millions d'habitants.
Certes, les exclusions et les restrictions du firman
sont bien grandes. Le pays aurait pourtant pu avoir en-
core une representation assez large si le gouvernement a-
vait mis taut soit peu de loyaute, d'impartialite et de
conscience dans la confenction des Estes. Mais, n'ayant
en vue qu'un seul but, celui de composer, a quelque
prix que ce soit, des colleges electoraux qui lui env°
tent des deputes adhirant a sa politique personnelle, it
a sacrifie la justice, In bonne foi, in legalitd. C'cst
ainsi que In grande majorite des partisans de l'union a
ete arbitrairement raye, suit par suite de ditficultes in -
spirees par la mauvaise foi, soit pour de pretendues
incapacitos qui ne sont nullement basees sur les dis-
positions du firman. Une courte analyse va le demon-
trer surabondamment.. ,
Contrairement k la teneur du firman, la representa-
tion des superieurs des monasteres proprietaires de biens
dedies, ainsi que celles des monasteres proprietaires de
biens non dedies, a etc; totalement faussee. D'apres lo
firman, les superieurs des convents dont les biens sont
dedies, c'est k-dire relevant des saints Lieux, doivent
comme les superieurs des monasteres non dedies, elire
deux deputes, mais avec la difference que ceux -ci doi-
vent etre choisis, non parmi les membres du clerge
grec (parmi eux), mais parmi les cleres indigenes.
A la suite de l'opposition du clerge grec de prendre
part aux elections pour le divan ad-hoc. et de ses de-
marches k ce sujet, taut a Constantinople qu'ici, on a

www.dacoromanica.ro
153

resolu implicitement de l'en exempter par une fausse


interpretation du mot dedie. Tons les convents non de-
dies furent classes des lors dans ht categorie des con-
vents dedies, et, pour remplacer ceux-la, on a inscrit
comme convents non dedies les deux monasteres de
Niamtzo et de Vorona, qui, par leur position de coin-
munautes dont l'administration est independate de l'au-
torite du departement des cultes, ont paru pouvoir ser-
vir tavorablement h l'interpretation du mot dOdie. Lea
deux abbes de Niamtzo et de Vorona, etant ainsi con-
stitues comme seuls electeurs de cette categorie de con-
vents, furent des lors declares par le gouvernement
deputes de droit. Plusieurs ayant droits du clerge
out, en outre, ete illegalement exclus des hates elee-
torales.
Un grand nombre d'electeurs de la classe des grands
proprietaires de biens-fonds, ainsi Tenn grand nombre
de ploprietaires de maisons sises dans la capitale et
dans les chefs -lieux des districts, out ete exclus pour
cause do charges hypothecaii es, tandis que, d'apies le
firman, les eligibles sails de la grande propriete sont
tenus d'avoir trois cents falehes libres de toute hypo-
thNue. Les electeurs et les eligibles de la petite pro-
priete ont ete aussi elimines sous ce meme pretexts
d'hypotheques, que l'on n'aurait jamais soupconne pour
voir leur etre applique.
Les mails ne sont plus en droit, comme le vent in
loi civile du pays, de representer la fortune de leur
femme, quoique le firman ne- contienne pas d'exclusi-
on a cet egard. Un grand nombre d'adherents it I'u-
nion ont pareillement ete enmities sous le faux pretex-
te qu'ils n'ont pas de titres assez clairs etablissant In
quantite de fiddles de leurs proprietes, que celles -ci
ne sont pas demarquees ou partagees, qu'ils n'ont pas
de documents prouvant exactement leur age ou bien
encore leur condition d'indigenat clairement etablie par
In loi reglementaire, etc. etc.
Les hommes de loi, et en general tous ceux qui ap-
partiennent aux professions liberales, ont ete systema-
tiquement elimines, sous le pretexte que les diplomes
www.dacoromanica.ro
154

delivres apres examen par le gouvernement lui-meme,


et qui constatent leur condition legale, ne seraient pas
suffisants, et qu'il leur faut encore des diplomes d'u-
niversite, dans un pays qui n'eu possede pas et qui,
jusqu'a present, ne possede pas meme d'ecoles speciales.
Des colleges electoraux out ete annules en entier,
ainsi, par exemple, celui des grands proprietares de
Cahoul, sous le pretexte que ce district ne poss6derait
pas cette categorie d'electeurs, tandis qu'il y a plus de
cent grandes proprietes depassant le nombre de mille
falches et qui, toutes, appartiennent b. des particuliers,
parmi lesquels plusieurs boyards et fils de boyards,
ainsi que le gouvernement le reconnait lui-meme dans
les considerants de l'ordonnance etablissant le tribu-
nal civil de Cahoul, et on it est dit textuellement : Vu
que, dans le district de Cahoul, toutes les proprietes
sent seigneuriales, etc., etc." (Voir la Gazette de 1110-
darie du 3 (15) juin 1857.)
En revanche, et pour mieux faire ressortir les abus
que nous venous de signaler, les lacunes, dans plusi-
ears colleges, out ete comblees d'autorite par l'inscrip-
tion de personnes qui ne possedent pas le nombre de
filches voulu par le firman, ni aucune des autres qua-
lads requises, mais qui peuvent se prevaloir d'un titre
qui, aux yeux du gouvernement, vaut tous les autres,
&est-la-dire celui d'une adhesion sans reserve k sa po-
litique. Ainsi, pour ceux-lit, les conditions d.'hypothe-
clues, d'age, d'indigenat, de proprietes dotales, ou aim-
plement de proprietes, de diplomes universitaires etc.,
etc., n'ont pas ete exiges. Les rangs de boyarie accor-
des illegalement h des personnes qui n'etaient ni bo-
yards, ni fils de boyards, ont servi, en outre, a ereer
des electeurs pour la grande propriete.
Il pouvait nous rester une derniere ressource dans
les comites charges en vertu du firman, d'examiner,
pendant les trente jours, les reclamations des ayants
droit, contre les listes. Mais cette faible esperance meme
est encore detruite par l'esprit qui a preside IL leur
formation. Aussi ces comites soot -ils loin d'être une
garantie contre la partialite qui a frappe d'exclusion la

www.dacoromanica.ro
155

grande majorite des electeurs, composes qu'ils sont de


fouctionnaires du gouvernement nouvellement choisis
parmi les hommes qui lui out donne le plus de preu-
ves de devouem.ent, parmi ceux-Pa memes qui ont ela-
bore les listes et qui, par lit, se trouvent etre aujourd'hui
constitues juges et parties.
Que nous reste-t-il ai faire sous le coup d'un pareil
regime, si corrtraire aux stipulations formelles du tratte
de Paris, aux capitulations des principautes, it la jus-
tice, aux droits acquis, prives que nous sommes de
tout moyen legal pour amener le redressement de l'ar-
bitraire et pour faire rentrer le gouvernement dans
l'impartialite? Que nous reste-t-il a faire en presence
de Pindignation generale que de semblables manoeuvres
out provoquee, lorsque nous sentons que la confiance
de la population dans les stipulations du traits de Paris
commence it etre ebronles, et lorsque nous ne saurions
prevoir les fatales eventualites oit serait lance le pays
si nous continuions a soutenir une lutte inegale ?
Inquiets done sur l'avenir qui nous attend, connais-
sant de longue date les menes d'un gouvernement aussi
coupable envers le pays qu'envers l'Europe, it est de
notre devoir d'eviter tout conflit et tout desordre, de
maintenir la tranquillite partout et toujours, et de ne
recourir qu'it des moyens legaux pour combattre le
regime monstrueux qui nous domine, c'est-A-dire nous
abstenir et protester, comme c'est notre droit et no-
tre devoir.
Ceux memes d'entre nous que le gouvernement a
portes sur les listes, soit par crainte d'un scandale trop
criant, soit plutot comme une derision de plus pour
les electeurs bien autrement nombreux qu'il a exelus,
u'acceptent pas cette favour illusoire et refusent aux
.elections dont on nous menace une cooperation qui ne
serait que de la complicite.
A la face de notre pays et de l'Europe, qui tot ou
tard nous donnera raison, nous venous solennellement
declarer que:
Vu l'exclus:on en masse dont a ete frappee la grande
majorite des electeurs, sous differents pretextes, tels
www.dacoromanica.ro
156

que ceux de l'Age, de l'indigenat, de l'indivision des


proprietos, etc., etc.;
Vu que le firman a etc.; viole par l'institution de deux
deputes de droit pour in classe du clerge, notamment
les superieurs de Niamtzo et de Vorona; que les su-
perieurs des monasteres dedies out etc arbitrairement
elimines, et que plusieurs membres du clerge des dio-
ceses ont etc egalement ray& ou ecartes des lister;
Vu que in clause relative aux hypotheques, qui,
d'apres le texte formel du firman et le reglement or-
ganique ne pouvait etre appliquee qu'aux seuls eligibles
de in grande propriete, a eV; egalement imposee aux
electeurs de cette classe ;
Vu qu'on a soumis a cette meme condition les elec-
teurs et les eligibles de In petite propriete;
Vu que la moindre charge hypothecaire est consi-
deree comme un titre d'exelusion, lors memo que in
valeur de la terre clepasse du double et du triple le
montant de l'hypotheque, tandis que, d'apres le firman,
trois cents falches de terrain doivent seules etre libres
d'une pareille charge ;
Vu que Von a enleve aux marls le droit de repre-
senter l'avoir dotal, quoique lc firman ne contienne
pas d'exclusion it cet egard;
Vu que in prerogative que le caunacam s'est arbi-
trairement attribuee, de conferer des rangs militaires
et des titres de boyarie, lui sect a creer des electeurs
devoues dans In grande propriete, aussi bien que comme
moyen de corruption ;
Vu que les professions liberales ont etc systernati-
quement exclues ;
Vu que le chiffre si minime de trois cent dix elec-
terns reconnus it peine it la ville d'Jassy, dont in po-
pulation monte au delh, de quatre-vingt mille habitants,
compare aux cent trente et un electeurs de in ville
de Houschi, qui ne compte pas meme huit mille tnes,
prouve suffisamment, it lui soul, In partialite et l'ex-
clusivisme qui ont preside it in confection des listes;
Vu que Galatz, In seconde ville de in principaute,
et possedant, d'apres les listes memes du gouverne

www.dacoromanica.ro
157

meat, deux cent vingt-sept electeurs, a ete depouillee


de ses droits d'elire deux deputes, et cela, en taveur
de in petite vine de Fokshani, qui, d'apres ces memos
listes, ne compte que quatre-vingt-douze electeurs, et
que, par consequent, le firman a ete viole par l'inter-
version de l'ordre des villes;
Vu que, par voie de destitutions arbitraires recem-
meat operees plusieurs professeurs out ete prives de
leur droit d'electeurs.
Vu que les electeurs des villes appurtenant au rit
armenien, et qui ont toujours pris part aux elections
municipales, ont eta exclus de listes, contrairement au
firman, qui admet comme electeurs pour la representa-
tion des villes tous les electeurs des corps munieipaux ;
Vu que certains electeurs inscrits dans les listes, et
possedant des proprietes dans plusieurs localites, n'ont
ete inscrits comme electeurs et eligibles, que dans les
districts oil les chances d'être elus ne paraissent pas
lens etre tavorables ;
Vu qu'un grand nombre de proprietaires de maisous
out ete exclus des listes parce que leurs immeubles
ont ete evalues arbitairement par les municipalites au-
dessous de leur valeurs reelle, et sous pretexte d'hypo-
taeques, contrairement aux textes du firman;
Vu que le personnel des comites de revision a ete
totalement remanie ;
Vu qu'avant meme la publication des listes, plusieurs
elections dans in classe des paysans ont ete ()perks aux
1-er et 2-e degres, au moyen de feuilles electorales ou
la place pour les noms des elus etait en Wane ;
Vu que les trois membres par lesquels chaque cor-
poration doit etre representee aux elections, ont ete
Imposes d'avance, sans qu'il ait ete procede h leur e-
lection par voie de scrutin et sans publication prealable.
Vu que la plupart des chefs de corporations ont ete
changes quelques jours avant la publication des listes,
et que le premier prevot des marchands d'Jassy a ete
remplace par un functionnaire du gouvernement;
Vu que les pretres, les diacres, les chantres et les
scribes des campagnes, et, par consequent, la partie In
www.dacoromanica.ro
158

plus dclairee de la population rurale ont ete prives du


droit d'electeurs dans la classe des paysans ;
Vu que les colleges dlectoraux sont places sous la
presidence des ispravniks, contrairement au finnan et
aux articles 9 et 10 du reglement organique ;
Vu quilt l'exception de la gazette du gouvernement,
devoude an mantien du state -quo, tous les journaux,
meme sous la condition de la censure, sont interdits,
que les professions de foi sont prohibees, que le droit des
reunion nous est conteste, qu'enfin nous sommes prives
de tous les moyens propres 4 nous eclairer et h nous
preparer a l'exercice de l'acte le plus important dans
la vie d'une nation, le choix de ses deputes ;
Vu que les listes electorales n'ont point ete publiees
telles qu'elles ont ete elaborees par les administrations
des districts, mais qu'elles out ete modifiees et trides
an ministere de l'interieur, et, qu'ensuite, meme dtant
sous presse, elles out ete soumises a un troisieme tri-
age auquel out pris part M. le calmacam et M. l'a-
gent d'Autriche.
Vu, enfin, que ces listes ne representent nullemenf
la majorite des classes de la societe moldave, et que
le divan qui resulterait des prochaines elections ne sau-
rait nullement constituer la representation legale et
exacte des interets de toutes les classes, ainsi que le
vent categoriquement l'art. 24 du traite de Paris:
Les soussignes se voient dans la (lure necessite de
s'abstenir de toute participation k des elections faites
sous les auspices de la pression, de l'injustice et de la
trande. Its s'abstiendront taut que le pays ne sera pas
replace dans l'etat legal, tel que l'a voulu et deter-
mine le congres de Paris dans la séance du 8 Avril
1856.
Ils declarent les prochaines elections attentatoires
la large et reelle representation promise aux principau-
tes par le traite de Paris, attentatoire aux droits se-
culaires du pays, et aux droits individuels de chacun
d'entre eux.
Its protesient en meme temps contre toute decision,
centre toute mesure, contre tout voeu du prochain di-
www.dacoromanica.ro
159

van ad-hoc, comme etant le resultat d'elections frau-


duleuses, comme etant frappe d.'illegalite avec sa, re-
union.
Cette protestation, cri de desespoir de tout un peu-
ple Rise dans ses droits les plus precieux, trompe dans
ses esperances les plus legitimes ; cette protestation,
diet& par une necessitee imperieuse, n'a rien de con-
traire an profond respect que nous portons aux puii-
sants monarques qui ont garanti l'existence de notre pa-
trie. Bien an contraire : nous croyons encore que le cri
d'une malheureuse nation qui, an milieu du XIX sib-
cle, voit en peril des droits qu'elle a pu conserver pen-
dant la barbarie et les luttes du moyen Age, parvien-
dra an pied de lours trones et que justice nous sera
rendue.
Pleins de confiance dans la protection du Dieu de
nos pores, dans la magnanimite des grandes puissan
ces de l'Europe, dans la force de l'opinion publique,
ce tribunal devant lequel les causes justes ne sont ja-
mais perimees, nous protestons solennellement contre
In violence qui nous est faite !
Notre pays sera calme; aucune resistance rnaterielle
ne viendra de notre part. Mais, tant qu'une settle voix
pourra se faire entendre en Mofdavie, forts de notre
droit, ayant la conscience de remplir un devoir envers
nos aleux et envers nos enfants, nous ne cesserons de
protester,
Quo l'on revienne a l'impartialite; que l'on replace
le pays dans Petat legal, tel que l'a voulu le traite dc
Paris; que Pon respecte les promesses solennelles de
l'Europe et de Sa Majeste le Sultan; que l'on dechire
les listes frauduleuses ; que l'on en dresse de nouvel-
les conformes au moins an texte et l'esprit du finnan;
enfin, qu'on laisse le pays parler librement, et alors tons
pourront et devront s'incliner devant le verdict qui
sera prononce.
(Suivent les signatures.)
Jassy, le 8 (20) Juin, 1857.

...,./
www.dacoromanica.ro
PIECES JUSTIFICATIVES.

LIT. A.
Protestation des journaux libfraux de Jassy.
Adressje aux consuls des puissances garantes.
L'ere nouvelle inauguree pour les principautes Rou-
maines par les stipulations du tra.ite de Paris dont nous
celebrons aujourd'hui l'anniversaire, avait fait profon-
dement sentir aux populations de ce pays, la necessite
d'eclairer sur leur kat present, et sur l'avenir, qui les
attendait.
Aussi le gouvernement de l'ex-prince Ghyka cedant
k un besoin aussi imperieux, manifesto par l'opinion
publique, abolit-il la censure decretee arbitrairement
en 1848 dans un moment d'effervescence, et fit-il vo-
ter par le divan legislatif une loi sur la presse, qui,
tout en reprimant avec severite In licence, laissait un
champ assez fibre it In discussion.
Cette loi promulgude le 12 Mai, 1856, etait depuis
quelques mots en vigueur, plusieurs journaux avaient
pare et coutinuaient a debattre les graves questions
qui agitaient puissamment l'opinion publique, lorsqu'une
lettre vizirielle arrivee de Constantinople, it la suite
des demandes reiterees du defunt ca'imacam Theodo-
rizza Balsch, vint en suspendre les effets, en proposant
l'administration Moldave de nommer un censeur
charge de surveiller in presse quotidienne, afire que les
droits do in Porte ne fussent pas attaques.
Au lieu de suivre tout simplement les conseils pe-
remptoires du ministre Ottoman, le daunt caImacam
retablit in censure de 1848. Des lors tous les jour-
naux, excepte celui du gouvernement, cesserent pro-
visoirement de paraitre dans l'espoir que ce regime ne
pouvait pas etre de longue duree.

www.dacoromanica.ro
161

A la nomination du nouveau chef du gouvernement,


et apres la publication du firman pour In convocation
du divan ad -hoc, les soussignes, redacteurs de l'Etoile
du Danube et du Zimbru ne doutant nullement qu'un
systeme plus que severe et etouffant toute discussion,
ne flit aboli an moment oft le pays etait appele it ex-
primer librement ses voeux, ont declare an secretariat
d'etat, ainsi qu'au conseil administratif, qu'ils allaient
recommencer in publication des dits journaux en se
soumettant memo It la surveillance recommandee par
le ministre de la Porte, comme it appert des pieces
ci- jointes.
Cependant le conseil administratif, apres s'etre ab-
steuu pendant huit jours de prendre une decision vient
de repousser notre legitime demande ; et nous appre-
nons qu'il s'est determine a s'adresser au commissaire
Turc a Bucharest et an ministere de ( onstantinople
pour avoir un avis.
Nous voyons lit non seulement une violation it l'au-
tonomie des principautes, mais aussi une injustice per-
sonelle. En effet un journal en langue Juive subven-
tionne par des sujets autrichiens, qui avait suspendu
sa publication en meme temps que les journaux Rou-
mains vient de reparaitre, et it est dejh It son troisic-
me numero, sans que le gouvernement lui ait suscite
les entraves qu'il nous oppose It nous autres Roumains.
Devant cot acte arbitraire commis au moment su-
preme oit le pays doit proceder aux elections des de-
putes pour le divan ad -hoc, oit la nation tout entiere doit
plus que jamais se rendre compte a elle memo de ses
besoins, et oa tout Roumain doit etre eclair"-, sur les
veritables inter ts de son pays, les soussignes voient
clans in decision du conseil une violence faite non seul-
lenient a quelques particuliers, mais an principe meme
de in libre expression des voeux du pays. Its viennent
done reclamer l'assistance de MM. les consuls des pa-
issances garantes, et les priant en meme temps d'user
de leur influence pour que la loi du 12 Mai, sur la,
presse soit de nouveau retablie ; sans cette mesure on
peut craindre que les Roumains de la Alohlavie, indu-
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. II.
www.dacoromanica.ro
162

its en erreur sur leurs intCrets et continuellement en


butte aux faux bruits, exposés h ne lire que des pam-
phlets clandestinement imprimes et repandus avec pro-
fusion,pamphlets qui en defigurant les idees les plus
salutaires jettent le trouble et l'inquietude dans les es-
pritson peut craindre, disons-nous, que les Roumains,
ainsi travailles et soumis a un system° d'intimidation
fait pour ebranler les convictions les plus robustes
n'envoicnt an divan que les deputes bien peu aptes iti
comprendre leur grande mission, et que ceux-ci n'ex-
priment des voeux diametralement opposes aux verita-
bles interets des prin.cipautes et aux intentions ma-
gnanimes des puissances qui ont garanti les droits de
ces malheureux pays.
Les soussignes, & &
(Signe). Codresko, (du Zimbrit).
Kogalnicean )
Malinesco ) (de la Steua Dunara.)

LIT. B.
Bulletin extraordina ire de la Gazette de
ldatvie.
Jassy, le 12 (24) Avril 1857.
Ca'imacamie de la Principaute de Moklavie.
Department de l' interieur.
Je me suis assure qu'hier, le 10 du courant, un grou-
pe d'individus s'est reuni, portant des etendars de cou-
leurs vari6es ; qu'il s'est occup6 h faire plusieurs ma-
nifestations publiques et dans un mode non permis par
les lois, et h inviter les paisibles citoyens a des demar-
ches entierement contraires an maintien de l'ordre et
k la soumission envers les institutions du pays ; de fa-
con que, par ces scandaleuses menees, la plus vivo
anxiete a ete repandue dans toutes les classes de la
societe.
www.dacoromanica.ro
163

Penetrd du saint devoir de veiller avec vigilance it


la tranquillite publique, et a la securite de tous les ci-
toyens, je rappelle it ce deprtement que de pareils
actes etant contraires aux regleinents de police, it ait
it veiller strictemeut it ce que, dans le cas of ils se
renouvelleraient, les coupables soient arretes et punis
selon toute in rigneur des lois. Car le devoir de tout
bon citoyen est de respecter et les lois de son pays et
la tranquillite de ses concitoyens, et par consequent de
se garder de toute instigation politique qui aurait pour
but de compromettre l'avenir do in Moldavie. En con-
sequence toute demarche collective dans les rues de la.
ville, comme celle alder, etant compromettante pour
in tranquillite publique, et prouvant des tendances dan-
geureuses pour le pays, ne pent etre consideree par le
gouvernement que comme une illegalite (-levant entrai-
ner l'applicatton des lois d'apres in gravite du Mit.
(Signe . N. Konaki-Vogorides.
(Contresigne). Le Secretaire d'Etat, P. Balsch.
No. 38.Jassy, le 11 (23) Avril 1857

LIT. C.
Petition des fonetionnaires Moldaves.
Adressee a son Excellence Saj-vet-Effewli.
Excellence.
Bases sur la gonerosite et In magnanimite de S. M
I. le Sultan, notre Auguste Suzerain qui a garanti
in Moldavie le maintien des anciens privileges recon-
nus par les glorieux Sultans ; bases sur le texte de ee
privileges par lesquels la Sublime-I orte nous a assure
in conservation de In Id oldavie, la conservation de son
autonomie, et in conservation de son gouvernement
national
Bases sur le traite conclu a Paris le 3.) Mars, pal
lequel les grandes pnissances confirment les dits pri-
www.dacoromanica.ro
164

vileges de la Moldavie et sa continuation d'etre sous


In suzerainete de in Sublime-Porte, nous considerons
l'union de la Moldavie avec in Valachie, qui n'a j a-
mais existe, comme une violation de ces privileges, corn-
me une contravention au traite de Paris, et comme une
demarche illegal°.
Persuades en meme temps qu'une pareille union se,
rait tuneste sous tons les rapports ; qu'elle donnerait
lieu h des rivalites entre nous et les Valaques, qui
provoqueraient des malheurs et des interventions ; per-
suades que par cette transformation que l'existence d'un
peuple serait compromise ; persuades meme que les
intOrets sociaux de la Moldavie seraient compromis par
ceux de la Valachie qui, parmi les autres avantages,
possederont aussi celui de la majorite.
Persuades que le bonheur de notre patrie deriverait
de Lonnes institutions et nullement de l'etendue terri-
toriale par l'union h in Valachie ; desirant conserver it
l'avenir la pair et Pharmonie avec la Valachie et ne
dormer aucunement l'occasion d'intervenir sous quel-
que nom ou pretexte que ce soit; desirant jouir de
notre autonomie entiere et d'un pouvoir legislatif in-
dependant du pouvoir executif devant lequel tous les
fonctionnaires publics seraient responsables ; desirant
enfin que la Moldavie ne perde pas ses privileges he-
rites et obtenus, en echange d'un avenir eventuel et
incertain ; conservant notre reconnaissance et notre sin-
cere sympathie pour la prosperite de I'Empire Otto-
man, nous avons attendu avec confiance et dans une
parfaite tranquillite in composition du divan ad-hoc
appele it exprimer les voeux concernant in revision des
statuts et du Reglement organique. Mais voyant avec
inquietude les evenemens qui se developpent en pre-
sence de V. E. Voyant qu'au lieu du calme tant d0-
sire et apres une longue agonie, et des eala,mitas sans
nombre qui s'appesantissent sur notre patrie, nous
nous trouvons actuellement en butte aux demarches
tendantes i violer nos privileges et it compromettre la
tranqueillite de notre pays.
Nous, les habitans de toutes les classes de la soate,
www.dacoromanica.ro
165

soumettons trs humblement a notre Auguste Suzerain,


par l'organe de V. E. la priere de conserver Ia WoI-
davie et son autonomie, seul moyen qui assure la tran-
quillite et la prosperite du pays bases sur les liens qui
nous sont garantis par nos anciennes capitulations et
par le traita de Paris.
Nous avons l'honneur d'être, & &.
Jassy, 14 (26) Avril 1857.
(Signe). Fonctionnaires de l' Etat :
MM. Panalotty Balsch, Secretaire d'Etat, chef de la
Chancellerie du calmacam.
Le Colonel Ranetti, Aide de Camp du CaImacam,
Le Major Christe, Commandant militaire de Ia
Capitale.
Le Colonel Skelitti, Aide de Camp du CaIma-
cam et depuis Directeur du Departement de
rinterieur.
A. A. Stourdza, Directeur du Departement des
Finances.
Jean Draghitsch, Directeur du Departement des
travaux publics.
C. Carp, M embre du Divan princier.
A. Sorociano, Candidat du Divan princier.
G. Cigara, etranger, sujet russe, membre du
Divan princier.
Theodore Bourada, President du. tribunal cri-
minel.
Spatar Pancrati, president du tribunal de Jassy.
Georges Caliman, Ispravnik de Jassy.
(N. 13. Ces trois derniers fonctionnaires cum-
posent le comae qui, en vertu du fir-
man est appele i recevoir et a juger
les reclamations des electeurs.)
C. Voinesco, Membre du Divan des legalisations.
P. Rado, Vornik des Huissiers.
B. Dragitsch, Controleur de l'Etat.
C. BallaIch, Caissier au Departement des Fi-
nances.

www.dacoromanica.ro
100

D. Gane, Membre du Divan des Legalisations.


J. Eni, President du Tribunal de Piatra.
Cotinesco, Juge au Tribunal de Piatra.
G. Asaki, Archiviste de l'Etat, Redacteur du
Bulletin officiel.
Em. Codresco, Membre de la Commission des
Tutelles.
M. Strejesco, Agent principal du Gouverne-
ment pour les courses antiunionistes dans
les districts.
Aga Droso, Ex-Directeur du Departement de
PInterieur, alors en fonctions.
Const. Alcazi, sujet russe, Secretaire du Con-
seil de Sante.
P. Sterian, Chet de Section au Departement des
Travaux Publics
T. Albinetz, Chef de Section au Departement
des Finances.
I. Antoniadi, Chef de Section au Department
au SecrLtariat d'Etat.
A. Braiesco, Chef de Section au Departament
aux Finances.
Malcoci, Socretaire des Archives de l'Etat.
Culitsch, Reviseur au Departement de Pinterieur.
Floresco, Chef de Bureau an Departement de
Pinterieur.
A. Boghian, employe au Departement des Fi-
nances.
B. Stamati, Protocoliste au Tribunal de Jassy.
G. Lazarini, Professeur aux Ecoles Publiques.
J. Sacara, Pedagogue aux Ecoles Publiques.
B. Gregorio, Directeur des Postes.
G. Vasilio, employe de la Police de Jassy.
Themistocly Bastaki, &ranger, Directeur des
Douanes.
A. Steriadi, &ranger, Sous-Directeur des Dou-
anes.
Castrino, &ranger, employe aux Douanes.
Mihailesco, employe aux Douanes.
Skintei, 1: X

www.dacoromanica.ro
167

N. Farra, sujet autrichien, entrepreneur de


l'Octroi.
Signataires qui ne sont ni eleeteurs ni eligibles
MM. Jean Tchoudine, sans propriete.
Charles Climenti, n
Kirica, n
C. Palladi, n
Th. Romano, n
Ch. Romano, n
J. Becker, I,
C. Gaud, n
G. Plastara, etranger grec.
Calliarchi, ,
Papazoglou,
"
Signataires eleeteurs et eligibles.
MM. G. Papafil, proprietaire, fonctionnaire destitu6
pour crime de concussion.
N. B. Docan, proprikaire,
Alex. Balsch, Grand Boyard et proprietaire.
J. Alexandresco, proprietaire.
N. Istrati,
Jean Istrati, n
l 4

LIT. D.
Rapport du directeur du tribunal de Jassy,
1-ere section, an ministere de la justice.
Hier, le 17 Avril, pendant que je me trouvais it mon
bureau, M. le President du tribunal m'appela auprZ%
de son fauteuil et me remit en presence du public une
requke qu'il me declara etre ad.ressee k S. Ex. Satvet
Effendi. Ce papier portait plusieurs signatures, y cona-
pris celle de M. le President, lequel m'ordonne d'y a-
jouter aussi mon nom. Je deposai ce document Bur mon
bureau avec d'autres papiers, et pendant une courte
absence que je fis, absence exigee par mon service,
it disparut. Sans doute it avait ete soustrait par l'uno

www.dacoromanica.ro
168

des personnes qui encombraient la salle, car c'etait


jour de vente publique.
Je fis part immddiatement de ce fait l M. le Presi-
dent, lequel m'ordonna expressement de faire des re-
cherches pour retrouver le papier sus-mentionne, et
dans la crainte que le receleur ne quitte la salle du
tribunal, it donna Fordre au gendarme de service de
ne laisser sortir personne avant que Von n'eut retrouve
le papier egare. En meme temps it se rendit aupres
de la, Commission des Tutelles (qui tient ses seances
clans le memo local que le tribunal), et it en intorma
run des membres de cette commission, M. l'aga Ma-
nuel Codresco. Celui-ci accourut immediatement lt mon
bureau, et me declara que la perte du dit papier as-
sumerait sur moi une grave responsabilite.
Peu apres, &ant oblige par mon service de me rendre
dans le salon du ministere de la justice, je fus it mon
tour accoste par le sous-prefet de police et par M. le
Spathar Michel Strajesco, lesquels, apres m'avoir do-
mande le papier egare, me dirent que j'attirerais sur
ma tete les plus Brands malheurs, clans le cas cu). je
ne le leur remettrais point. ('es messieurs m'accorn-
pagnerent ensuite dans le tribunal oU je fus bientot
arreto et de la conduit it la prison de la police par le
sous-prefet de police, sans m'avoir laisse au moins to
temps necessaire pour serrer les divers papiers qui se
trouvaient sur mon bureau, et sans m'avoir montre
prealablement ancun ordre cl'arrestation.
A peine conduit It la prefecture de police et place
sous la garde des gendarmes, je vis entrer M. l'aga
Alanuel Codresco, l'aga Constantin Yorga, et le Spathar
It ichel Strajesco, lesquels en presence du directeur de
la police et de plusieurs temoins qui se tenaient h la
porte (entre autres M. le vornic Michel Cogalniceano
qui avait penetre dans la, chancellerie), me firent jus-
qu'h des menaces de mort, et m'accablerent d'injures
gressiives. La vehemence de leur langage insultant
m'obligea d'interpeller le directeur, M. Contovicz, pour
Jui demander, au nom des lois de mon pays, si
j'avais eV) conduit h la polico police pour que ma

www.dacoromanica.ro
169

vie et mon honneur fussent It la merci de ces trois


messieurs.
Les menaces qu'ils me firent en commun, et surtout
ce]le que m'adressa M. l'aga Yorga en particulier, ne
cesserent que lorsque Mr. Cogalniceano declara qu'il
ne quitterait pas In chancellerie avant l'arrivee de Mr.
le prefet do police. A cette declaration, M. Yorga fit
un signe au sous - prefet de police, et celui-ci me con-
duisit lui meme dans une chambre separee oii je fits
euferme et mis au secret.
M. le prefet ariiva quelque tems apres, et me fit
remettre en liberte.
Tels sont les faits que je m'empresse de porter a In
connaissance de l'honorable ministere de la justice, avec
priere, au nom des droits et de in dignite des fonction-
naires appartenant it In branche judiciaire, de prendre
en serieuse consideration.
1). Que moi, comme directeur de tribunal, je n'ai
commis aucune faute de service.
2). Que je n'ai du etre responsable que des papiers
qui se rattachaient it mon emploi ; ceux de nature po-
litique n'etant nullement de ma competence.
3) Que mon arrestation non-autorisee par un ordre
Cent du ministexe de la justice, et operee aux heures
de service, an sein meme du tribunal oa in police a
penetre, est un fait arbitraire qui a porte atteinte non
seulement it ma liberte individuelle, mais aussi A in
dignite du tribunal dont je fais partie.
4). Que pendant mon arrestation j'ai Cte gravement
insulte et menace par des personnel dont je ne depens
en aucune facon, et cela sous les yeux meme du direc-
teur de In police.
Je viens dons m'adresser respectueusement au mi-
nistere de in justice, comme it mon defenseur legal et
le prie de me faire rendre une juste et equitable sa-
tisfaction.
(Sign 6) Le Serdar Costaki Constantiniou.
Ce 18 Avril, 1857.

www.dacoromanica.ro
170

LIT. E.
Copie d'une letire adresse par M. VogoridCis au
commissaire ottoman SalVet-Ettendi.
Excellence,
Le departement de l'interieur chargé de diriger les
operations electorales pour le choix des deputes au di-
van ad-hoc, d'apres les bases etablies par le firman
Imperial relatif, a demande an conseil administratif
des explications sur la question de savoir si les habi-
tans du territoire annexe a la Moldavie par suite de la
rectification de la frontiere, effectuee en vertu du traite
general de Paris, doivent participer a ces elections.
Le conseil apres deliberation sur cet objet vient par
son rapport sous No. 1213, me proposer que les habi-
tans du territoire susmentionne ne pouva,nt pas etre
exclus des droits et privileges devolus au reste de in
population indigene de in principaute, it s'en suit qu.'ils
doivent etre admis a prendre part aux elections pro-
chaines.
Avant de donuer suite i cette proposition, j'ai cru
de mon devoir, tout en la communiquant a V. E. si-
gnaler h son attention que l'art. 21 du traite de Paris
accorde aux habitans de la portion du territoire pre-
cite pendant un intervalle de trois ans l'entiere liberte
de se transporter ailleurs, et qu'en presence d'une pa-
reille latitude qui tient en suspens In question de do-
micile et de nationalite, it ne serait pas juste a mon
avis, de les admettre a l'exerciee des droits politiques
qui n'appartiennent qu'aux indigenes ou aux individus
legalement naturalises. En soumettant ces considera-
tions a l'appreciation de V. E., je la prie de vouloir
Bien me faire connaitre son sentiment it cet egard, afin
que j'agisse en consequence, dans tout cas, elle ne juge-
rait pas h propos de faire de cette question l'objet d'uu
rapport au ministere Imperial. Veuillez, he., &c.
(Signe) Le Chtmacam de Moldavie.
Prince N. Konaki Vogorides.
Jassy, le 19 Avril (1 Mai), 1857.

www.dacoromanica.ro
-- 171
LIT. P.
Manifeste tin comit6 electoral d'Iassy.
Le traite de Paris a stipule que les populations des
principautes roumaines seraient consulttes sur la reor-
ganisation du gouvernement de leur pat, ie.
Le firman de Sa Majeste imperiale le Sultan qui
convoque les assemblees specialement appelees k ex-
primer les voeux du pays (les divans ad-hoc), vient
d'être promulgue.
La commission Europeenne, qui a pour tithe de re-
eueillir ces voeux et de les soumettre au eongres des
grandes puissances, est déjà arrivee it Bucharest.
En ce moment plein de taut d'esperances, le devoir
de tons les Roumains est de se reunir, de s'eclairer,
de se mettre d'accord sur les principes qui doivent
servir de base aux voeux a exprimer par le pays.
Animes de ce sentiment du devoir national, nous
soussignes, apres nous etre entendus avec la majeure
partie des adherents k l'union des principautes, nous
sommes constitues en comite electoral pour la ville
d'Ja ssy.
Le but de notre reunion est de nous mettre en rap-
port etroit avec les electeurs qui partagent notre cro-
yance politique et de travailler, de concert avee eux,
pour qu'aux prochaines elections le triomphe soit assure
au grand coca qui predomine dans les principautes.
Le programme que nous nous engageons a soutenir
est tondo sur les principes memes du traite de Paris,
savoir :
1) L'union des principautes en un seul Etat, sous
le respect des droits de la Sublime-Porte, suivant l'es-
prit et la lettre de nos anciennes capitulations.
2) La neutralite du territoire des principautes.
31 Le respect des droits des principautes et parti-
culierement de leur autonomie, selon l'esprit et la let-
tre des memes traites.
4) L'heredite du chef de l'Etat. (L'hospodarat a
fait son temps : un regime Europeen dolt lui succeder.)
5) Le pouvoir legislatif confie a une settle assem-

www.dacoromanica.ro
172

bide generale, qui represente les interets de la nation


tout entiere.
6) La soumission des &rangers habitant les princi-
pautes a toutes les lois du pays.
7) La reconnaissance du droit des principautes de
nouer des relations commerciales selon leurs propres
interets.
t.) Tout cela sous la garantie collective des puis-
sances signataires du traite de Paris.
Le parti de l'nnion est en name temi s le parti
dtc progas.

Done, nous desirons de tout notre coeur que, dans


notre pays aussi, s'introduise toutes retormes qui nous
mettent en etat de civilises notre societe et de fortifier
notre nation, reformes fondees sur les principes de la
justice, de l'egalite devant la loi et du respect de la
propriete.
Toutefois, en nous fondant memo sur Particle 22 du
traite de Paris, qui consacre la pleine et entire li-
berte de notre legislation (Fautonomie), nous desirons
que toutes les retormes qui doivent s'introduire dans
l'organisation int6rieure des principautes se realisent,
non point an detriment, mats bien avec le respect et
en vertu de notre autonomie
Quelque precieuses et necessaires quo soient les
reformes interieures, nous mettons neanmoins au-dessus
d'elles, le droit quo nous possedons de faire nous-me-
mes nos propres lois dans notre pays.
Que les relations legales des principautes avec la
Porte soient reglees par les puissances garantes ; que
notre territoire cesse d'être un champ ouvert aux lut-
tes sanglantes et aux occupations hostiles, qui entra-
vent tout progres et tarissent la source de la richesse
publique; que les pouvoirs executif et legislatif s'eta-
blissent 4 la tete du pays ; qu'on decide une foil de-
finitivement du sort politique de la Roumanie ; qu'on
nous laisse enfin maitres chez nous; et alors nous de-
vrons et nous saurons realiser nous memes toutes les re-

www.dacoromanica.ro
173

formes interieures dont le pays a besoin, reformes qui


Wont jusqu'ici ete empechees en grande pantie que par
les influences du dehors et par ce manque de stabilite
qui ronge le pays au coeur.
Aussi insistons-nous avant tout pour reclamer de la
justice providentielle de l'Europe qu'elle respecte no-
tre existence nationale et notre autonomie, aussi bien en
realite peen droit, et alors notre patrie, maitresse d'el-
]e meme, prouvera, qu'elle bait repondre a l'attente des
grandes puissances, et qu'elle est digne de leurs bien-
faits.
Tel est le programme adopts par noun depuis long-
temps ; nous ne taisons ici que le rappeler a la me-
moire de nos amis politiques, afin que tons, d'un com-
mon accord, nous professions, en vue des elections
prochaines, les Tames principes, et que tons nous te-
Ilion* la male conduite politique.
Pourtant, nous sonnies loin de nous attribuer le droit
de designer les candidate destines h nous representer
dans la future assemblee. Cela depend absolument de
la libre discussion des electeurs dans les diverses lo-
calites. Eux seuls sont en droit de mettre en avant les
noms qui doivent etre proposes an choix des colleges
electoraux. Nous ne craignone pas que, pour une mis-
sion aussi haute, on propose d'autres homilies que ceux
qui seraient capables de defendre avec une fermete ine-
branlable les droits du pays, et d'insister pour le tri-
omphe de l'union et de l'autonomie des principautes,
en dehors desquelles it n'y a ni avenir ni saint pour
notre nation.
Apres cot exposé de no voeux, qu'on nous permette
de faire un appel an sentiment national de nos corn-
patriotes, des Roumains, sans distinction de classe ni
d'opinion.
Le moment decisif approche pour notre pays ; nous
touchons dejlt it In onziame heure. Dans ce moment
d'une si grande importance, le devoir de tons lee Bon-
mains est de s'unir dans la lame declaration de prin-
cipes, comme ils soot unit dans leur amour pour in
www.dacoromanica.ro
174

patrie commune, dont ces principes peuvent seuls as-


surer la prosperite materielle et morale.
Afin de remplir religieusement ce saint devoir, de-
posons, tous, nos animosites personnelles, oublions les
dissentimcnts interieurs, consequence fatale de* mal-
heurs qui pesent depuis un siecle sur notre pays; don-
nons nous ton* In main, en nous souvenant que Mol-
daves et Valaques ne sont point deux peuples indiffe-
rents, que nous sommes tous les fils de in meme mere-
que le meme sang coule dans nos veines; que le meme
avenir nous est reserve, avenir qui ne pent etre heu-
reux que si, le jour oit 1'Europe vient nous poser In
grande question, elle nous trouve tons professant la me-
mo foi politique, tous animes de in memo pensee pour
le bien commun, et lui montrant, ai elle, qui nous ac-
corde toute liberte dans remission de nos voeux, que
d'une settle et meme voix nous crions : Vive in Ron-
manie unie et autonome !
(Signe) Les tnembres du comite electoral de l'union
pour la ville et le district d' Iassy.
Stephan Catargi, grand Logothete, Pierre Mavroyeni,
Costaki Rolla, Anastase Panou, Basile MAlinesco, Geor-
ges Stourdza (Doulcesco), grand Logothete, Demetre
Baletto, Costaki Hourmuzaki, Michel Cogalniceano, De-
metre Cosadini.
Jassy, 10 (22) Mars, 1857.

LIT. G.
Note adressee par le secretariat d'Etat, sons le
No. 1061, et en date du 22 Aril, an De-
partement de l'Interieur,
Lui notifiant l'arreto da conseil contre les co»lites electoraux.
Prenant en consideration le contenu du refere sous le
No. 5977, de rhonorable departement cite plus haut,
relativement aux menees d'un parti dans Bette princi-
pante, lequel s'est arrog6 le droit de se constituer for-
mellement en comite cl liberant sur 1'dt-a politique de
www.dacoromanica.ro
175

cette principaute, apposant sa signature collective k


des pro ces verbaux et publiant des programmes et des
proclamations qu'il fait lithographier ; le conseil admi-
nistratif extraordinaire juge a propos de prendre it ce
sujet les resolutions quo voici.
Que de pareils comites non reconnus par le gouver-
nement, travaillant en dehors de l'autorite qui existe dans
la principaute, et ayant des ramifications dans tous les
chefs lieux de district, sont, en raison de leur nature
entaches d'illegalite et ne peuvent etre toldres, car au-
taut le gouvernement est anime du plus vif desir de
voir presider aux futures elections la plus parfaite im-
partialite, autant it est en droit de preserver les elec-
tions de toute influence, ou de toute immixtion qui,
dans un but exclusif de parti serait de nature it in-
d.uire en erreur et A, faire pericliter la sincerite des
elections. Or done, le conseil administratif est d'avis que
vu ces circonstances, les mesures les plus indispensa-
bles que doit prendre le departement de l'interieur qui
est depositaire des pouvoirs de la haute police, sont
les suivantes :
1) Que l'ordre soit donne a thus les commissaires
de police et aux autres autorites legalement constituees
que Bien qu'il soit loisible it tous les habitans du pays
qui jouissent du droit d'electeurs de discuter librement
et de se consulter touchant les futures elections, it n'en
est pas moins vrai que l'existence de comites travail-
lant a faire pencher l'esprit du peuple vers une opi-
pion plutat que vers une autre, dans un esprit exclusif
de parti, est pr',judiciable aux veritables interets du pays.
2) De saisir et d'aneantir tout programme ou toute
proclamation qui aurait une pareille tendance, partout
ou ils se trouveront discutant dans le pays.
3) De publier de pareilles tendances emanant d'un
comite tel que celui qui a ete designe plus haut pour
l'edification du public en general.
Consequemment cette resolution du conseil admini-
stratif est communiqué par le Secrehire d'Etat d l'ho-
norable departement de l'interieur pour sa gouverne.
(Signe) Paul Balsch.
www.dacoromanica.ro
176

LIT. H.
Protestation du comite electoral de Jassy, cone
tre l'arrete du eonseil des ministres.
Excellence,
Le Congres de Paris ainsi que le firman de convo-
cation des divans ad hoc ont reconnu aux habitans des
principautos le droit d'exprimer librement lours voeux
relativement l la reorganisation de leur patrie.
Par lit, meme les granules puissances ont reconnu
tous les citoyens le droit incontestable de se reunir,
de se consulter sur les veritables besoins et interets du
pays, et d'entendre les professions de foi des candi-
dats, afin de pouvoir juger lequel d'entre eux est di-
gne de remplir une des plus bautes missions qu'il y ait,
celle de representer sa nation et de decider, le sort
de son pays dans le divan ad-hoc."
Co droit contient celui de former des comites elec-
toraux et constitue une condition sine qua non des e-
lections partout, oiz celles-ci ne doivent pas etre une
vaine formalite.
Ce droit nous devons l'avoir et nous l'avons, si le
traite de Paris, l'acte le plus clove de notre siècle,
n'est pas une lettre morte en ce qui concerne les prin.
cipautes.
En consequence, sur la base de ces promesses so-
lennelles, de ces principes incontestables et legaztx, et
h in demande d'un grand nombre de nos amis politi-
ques dans le pays, nous soussignes, &ant reunis dans
le plus grand calme et nous &ant consultds sur les be-
soins et les interets du pays, nous nous sommes consti-
tues en comite electoral de l'union des principautes,
et avons en meme temps public la profession de foi
de ce parti.
Notre conduite a done etc et continue It etre legale
d'autant plus que ni le raglement organique, ni aucu-
ne autre loi du pays, ni tame le firman de convoca-
tion ne defendent de pareils faits. De plus la publi-
cation du programme du parti de l'union a etc non
www.dacoromanica.ro
177

seulement une demarche legale, mais, encore un acte


de la plus grande necessite car, parvenus clejh h la veil-
le de la reorganisation de notre patrie, le gouverne-
meta provisoire par l'abolition de la lei du 12 Mai 1856,
sur la presse, nous retira tout moyen de publicite. C'est
dans la publicite que reside en eliot le moyen d'eclai-
rer l'opinion publique sur les vrais besoins et les vrais
interests de In Moldavie, ainsi que sur les personnel
qui sent dignes de la haute mission de representer leur
pays, clans le moment le plus solennel et le plus criti-
que de notre histoire. C'est dans in publicite seule que
nous trouverions le moyen de combattre les theories
nuisibles h In societe, de dementir les bruits perfides
que l'on repand afin de troubler Pordre et in concorde
entre les concitoyens et de detendre meme notre hon-
neur et nos principes politiques, centre les calomnies
auxquelles nous sommes en butte chaque 'our; en uu
mot c'est dans la publicite que reside Punique moyen
de preparer in vraie et exacte expression des voeux
du pays par les divans ad-hoe.
Aussi est-ce avec surprise que nous voyons le con-
seil administrant par sa decision du 22 a. c. publiee
dans In Gazette de Moldavia No. 24, declarer illegaux
nos actes, et decreter In saisie et l'aneantissernent de
notre programme.
Cette decision du conseil est faite pour intimider les
uns et encourager les autres. Elle exerce done une
veritable pression sur les opinions et constitue une re-
striction de in liberte des elections, par la meme elle
est contraire aux genereuses intentions du Congress de
Paris et du firman de convocation, lesquels detendent
expressement toute influence ou immixtion du gouver-
nement provisoire dont les attributions sont bornees an
maintien de la tranquillite publique, qu'aucun de ceux
qui forme notre nombreux parti n'a jamais trouble ni
meme songe a troubler.
Comment le conseil a-t-il pu qualifier nos actes d'il-
legaux, en presence de tant de promesses solennelles
des puissances et en presence de Pentiere liberte dont
jouissent nos freres de Valachie ; lh, en effet, sous les
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 12.
www.dacoromanica.ro
178

yeux de in commission Europeenne, on tient des reu-


nions Bien autrement nombreuse, on y discute par In
presse toutes les bautes questions; on y institue des
comites, on y publie les programmes, ainsi que les
correspondances des comites de la province avec le
comite central.
La decision du conseil dit encore que nous repre-
sentons un parti qui s'est arroge le droit de se consti-
tuer formellement en comae, de deliberer sur l'existen-
ce politique de la principaute, de signer des proces ver-
baux, de publier un programme," etc. etc. Ce droit a
ete reconnu par le Congriis de Paris 'a chaque citoyen
de la Moldo-Valachie et par consequent n'a plus au-
elm besoin d'être sanctionne par le gouvernement
local, dont le premier devoir, (consacre par le Con-
gres de Paris et le firman) est riinpartialite, In neu-
tralite.
La decision du conseil ajoute , que nous travaillons
'acute de l'autorite eNistante." Si par lit le conseil a
voulu dire que nous sommes arroges des attributions
appartenant au gouvernement, alors nous repoussons
une pareille imputation, de toute l'energie que nous in-
spire in conscience de in higalite de nos autos. Et nous
declarons en memo temps que, loin d'usurper la moin-
dre parcelle des droits de l'autorite, nous respectons
l'ordre legal et n'usons que d'un droit qui nous a etc
concede en vue des futures elections, et qu'on n'a re-
fuse expressement qu'au gouvernement et seulement
lui: le droit de la libre manifestation des opinions.
Plus loin in memo decision ajoute encore que nous
travaillons clans un esprit exclusif de parti," etc., etc,
A cela nous sommes fondes a repondre que des actes
caches et trames dans l'ombre pourraient seuls etre
accuses d'emaner' d'un esprit exclusit tie parti et de
tendre a egarer l'opinion publique, ou a menacer In
sincerite des elections." Mais ceux qui travaillent oa-
vertement, qui proclament hautement leurs principes
et leurs ten lances, et les soumettent it l'appreciation
et it ('approbation de tout le pays, ceux qui n'em-
plolent d'autre moyen d'iufluence que la publication de

www.dacoromanica.ro
179

leur profession de foi et la saintete de lour cause, ceux-


la sont au-dessus d'une pareille accusation.
En consequence done des attaques contenues dans
cette decision du conseil, aux droits les plus eleves des
citoyens h, in liberte des elections, les soussignds se
voient dans l'obligation de reclamer aupres de V. E.
contre ces mesures, et de demander leur revocation
immediate.
(Suivent les signatures.)
Etienne Catargi, Georges Stourdza, Pierre Mavro-
yeni, Constantin Hourmouzaki, Anastase Pano, Jean
A. Cantacuzene, Demetre Cosadin, Basile Malinesco
Constantin Rolla.

LIT. J.
Protestation de MIL Turenletz et Couparenko.
Jassy, 25 Mars, v. st. 1857
Monsieur le Consul.
Le 21 Mars, v. st., entre 5 et 6 heures du matin
M. le vice-aga (sous-prefet de police) se rendit a no-
tre domicile et nous dit que nous redigions des papiers
pour l'union des prineipautes, contrairement i I in vo
lonte du gouvernement, it nous arracha de notre lit et
nous conduisit it la police, de la chez M. le mid tre
de l'interieur, Costine Catargi.
Celui-ci nous apostrophant avec un emportement ex
treme nous demanda de quel droit osez-vous, brigands
et miserables, faire de In propagande," et it Coupa
renko, de signer des papiers pour l'union." Sur note e
reponse que nous n'avions lien fait qui ne nous fat
permis en vertu du traits de Paris, M. le ministre s'e
cria qu'il fallait nous enchainer dans in prison de in
police, et nous fit jefer en prison, en nous menacant
de nous faire fouetter jusqu'k ce que nous en ayons
assez de I union."
A la police nous filmes soumis it enquete par laquell
www.dacoromanica.ro
180

nous filmes convaincus que ces rigueurs ainsi que notre


emprisonnement ne provenaient que :
i) De notre opinion politique favorable k I'union.
2) De la foi que nous avions dans le traite de Pa-
ris, qui, en reconnaissant aux principautes la libre ex-
pression de leurs voeux, par cela name reconnu aux
.electeurs (au nombre desquels nous sommes) la faculte
de se reunir et de se consulter sur les besoins et les
interets du pays, et sur les personnel qui meritent d'ê-
tre Blues comme representants de In nation aux divans
ad-hoc.
Le troisieme jour on nous mil en liberte en deman-
dant au soussigne Couparenko, la promesse qu'il ne
travaillerait plus k recueillir des signatures pour Punier:.
Attendu que nous n'avons commis aucune inconve-
nance, aucune illegalite pas meme une manifestation
publique, et que nous commencions k peine k nous con-
sulter avec d'autres electeurs, it est indubitable que
notre arrestation n'avait pas d'autre but que celui d'em-
pecher par le terrorisme les reunions et les discussions
des electeurs unionistes en la formation de leurs co-
mites electoraux.
Nous portons ces faits il In connaissance des hono-
rabies consulats des grandes puissances, qui ont bien
voulu prendre sous leur garantie, les droits et les pri-
vileges des principautes Roumaines, et nous lee prions
respectueusement de vouloir bien en faire l'usage qu'ils
jugeront convenable, afin que les promesses du Con-
gres de Paris ne soient pas rendues illusoires par des
mesures contraires k ses genereuses intentions (expri-
mees dans le protocole XXII, du 8 Avril, 1856) et au
firman de convocation des divans ad-hoc.
NOUS aeons Phonneur, & &.
(Signe) G. Couparenko, N. Tourkouletz.

www.dacoromanica.ro
-- 18
LIT. I.
Petition adressee an Prince GItylia, en fa-
veur de runion des principautes.
Altesse Serenissinte.
Les grandes puissances qui, en travaillant h l'oeuvre
grandiose de la pacification de l'Europe, se sont oc-
cupees au § 1-er des preliminaires de paix, de l'ave-
nir des principautes Ronmrines, ont pose comme Prin-
cipe le respect des anciens privileges et des immuni-
tes de ces pays. Ces privileges sont bases sur les ca-
pitulations conclues par nos ancetres au 15 -e et au 16-e
siecles avec la Sublime-Porte; les principales stipula-
tions de ces traites sont l'autonomie, un prince indi-
gene et electit, et une assemblee generale qui repre-
sente les intorets du pays.
C'est aussi dams ce sens que s'est exprime en 1854,
S. E. Dervisch-Pacha, le commissaire plenipotentiaire
de S. ri. notre Auguste Suzerain, quand it a declare
que l'honueur et la, gloire de S. 11. le .:ultan sent int&
resses au maintien de nos antiques droits.
Ces declarations faites solennellement a la face de
l'univers, ont soutenu le courage des Roumains dans
ces derniers temps de tourmente et de mal ieurs ; c'est
sur leers bases qu'il nous a eta donne d'esparer quo
In prochaine paix-non seulement conserverait h notre
chore patrie tout ce qu'elle possedait dep.; mais qu'elle
lui accorderait encore ce qui lvi est acessaire pour ac-
conylir la mission que la Providence et l'interet Euro-
pc:en lui rc'servent aux bouches du Danube, savoir la r(-
union des deux principautes.
Autant la confiance des Roumains en ces solennelles
promesses etait grande, autant ils ont ate douloureuse-
ment surpris en apprenant qu'aux conferences de Con-
stantinople les ambassadeurs des grandes puissances se
sent deja concertos sur l'organisation des principautes,
sans consulter les voeux de notre nation, conform&
ment aux conditions de paix redigees par S. M. 1'Em-
pereur d'Autriche, et quo le resultat de ces conferen-
ces, viole meme nos antiques droits qui avaient etc con-
www.dacoromanica.ro
182

serves et respectes memo aux époques les plus mal-


heureuses de notre bistoire.
D'apres les nouvelles recemment parvenues et que,
confiants dans requite de l'Europe et dans ses gene-
reux sentiments i regard de la Moldo-Valachie, nous
ne pouvons nous resoudre it considerer comme certai-
ne, la nouvelle constitution dont nous avons un besoin
si absolu pour avancer dans la vole du progres, ne
doit pas s'elaborer dans le pays et par le pays ; elle
aurait it se faire en dehors des principautes, it Constan-
tinople et sous la surveillance de la Sublime-Porte.
L'assemblee generale qui depuis des siecles represen-
tait plus ou moins completemunt la nation et constitu-
ait le seul pouvoir legislatif serait abolie, au lieu d'être
reformee de facon it representer tour les elements vi-
vaces, tels que la propriete, le merite, le commerce,
l'industrie ; et it sa place on instituerait un senat, in-
compatible avec les lois, les usages, et le caractere
de notre nation.
Le chef de l'dtat n'aurait plus a etre elu par le pays,
mais simple fonctionnaire de la Turquie, it serait it
1 avenir designe par la S. P. sur une liste de candidats
indigenes.
Ces conferences decretent encore d'autorite d'autres
reformes interieures qui, quelque utiles qu'elles soient,
doivent resulter des deliberations des representants du
pays, comme relatives a des questions purement inte-
rieures ; de plus, d'un trait de plume, elles annullent
completement rindependance du gouvernement natio-
nal, en etablissant que toutes les lois concernant rutilite
publique, l'industrie, le commerce qui seraient intro-
duites en Turquie, seront indistinctement applicables
aussi aux principautes, vet que ces pays font partie
integrante de l'Empire Ottoman. En d'autres termes, cette
independance de notre gouvernement national promise
par un article du protocole des conferences de Con-
stantinople, est totalement annullee par un autre arti-
cle; la promesse faite par l'Europe entiere de garan-
tir nos anciens privileges est rendue illusoire, et nos
pays sont reduits it la condition de provinces Ottoma-
www.dacoromanica.ro
133

nes, depenclantes directement du gouvernement central


de Constantinople.
Notre conscience nous dit que les principautes n'ont
rien fait qui pCit les condamner, dans ce siècle de
it perdre leurs droits chers
justice et de civilisation,
et sa.cres que nos ancetres ont su nous garder dans
les temps ou regnaient la force et la barbaric.
En face de ces tristes circonstances, oh les bases
themes de notre autonomie et de notre nationalite sont
sapees, it est de notre devoir envers nos aIeux qui les
out detendues au prix de lour sang, it est de notre
devoir envers nos enfants auxquels nous devons au
moins transmettre intact l'heritage que nous avons re-
cueilli, it est enfin de notre devoir meme envers in
Sublime Poi to et l'Europe de ne pas souffrir que l'on
nous impose un kat de choses incompatibles aver nos
capitulations reconnues par taut d'augustes Ha,ttis-che-
rits, sans clever in voix, sans protester et proclamer
h in face du monde, que les droits des principautes
peuvent etre toules aux pieds, mais qu'ils ne pourront
jamais etre legalement abolis.
En l'absence de l'organe legal du pays qui devait
etre l'assemblee generale, les soussignes, clerge, bo3ards,
et corporations vienuent remplir un devoir sacra et
indispensable en s'adressant par le present acte it V. A.,
et en vous conjurant comme prince, comme chretien,
comme IZoumain de ne pas permettre que l'on viole
nos droits, et d'employer a cet et-Yet toutes les mesures
qui reclament la circonstance, votre eminente position
et vos devoirs envers le pays it in tote duquel vous
etes place ; et enfin de faire parvenir notre protesta-
tion au CongrOs des grandes puissances it Paris, aux-
quelles nous en appelons de la decision prise au rein
des conferences de Constantinople.
Cette demarche dictee par une necessite imperieuse
n'a rien de contraire au profond et inviolable respect
que nous portons it notre glorieux Suzerain, ni a la
foi energique que nous avons en la justice des puis-
sances, qui ont pris sous leur protection les droits de
flare pa trie. Cette demarche nous est dictee par le
www.dacoromanica.ro
184

sentiment de notre devoir envers notre pays et notre


aurait agi
passe ; et tout peuple dans notre situation
de meme.
Notre pays sera calme, it meritera, par son attitude
digne et en harmonie avec les circonstances critiques on.
nous noun trouvons, l'estime de 1'Europe sur qui nous
comptons.
Alais s'il faut qu'apres six siecles d'existence ratio-
nale et politique, aujourd'hui, h l'issue d'une guerre
entreprise pour la delivrance des populations de 1'O.
tient, les principautes voient dechirer leurs droits, alors
it taut qu'invoquant le nom de Dieu et it la face du mon-
de, nous protestions contre la violence faite a une na-
tion libre et chretienne ; et alors si nous devons etre
immoles, nous conserverons au moins l'eloge des gene-
rations futures, l'estime de ceux-hi momes qui nous au-
ront fait tort, et in conscience d'avoir accompli tin
grand et imperieux devoir.
De votre Altesse Serenissime,
Les tres humbles et tres obeissants serviteurs.
Jassy le 16 (28) F6vrier 1856
(Signe).
Les Logothetes.Georges Stourdza et Jean Canto-
cuzene.
Les Vorniks.Nicolas 1illot, aujourd'hui separa-
tiste, et Ministre des Finances ; Ge
orges Raze, Gregoire Couza, Deme-
tre Maurocordato, Demetre Cb. bli-
clesco, Dem6tre Miclesco, Jean N.
Cantacuzene, C. Rolla, Jean Prajesco,
Lascar Catargi, A. Docan, aujourd'hui
separatiste, Alexandre Donici.
Les Iletntans.Alexandre Asian, Nicolas Mauro-
cordato, aujourd'hui Chet des Trou-
pes M oldaves.
Les Postelniks. B. Alexandri, Demetre Corne,
aujourd'hui separatiste, et President
du Divan des Legalisations; Jean
www.dacoromanica.ro
1S5

Stourdza, Nicolas 'strati, aujourd'hui


separatiste.
Les Colonels.M. Kogalniceano, C. Varnav, N. Ia-
mandi, A. C. Maurocordato.
.Les Atlas. Etienne Si lion, N. Pisotzki, I). Stefano,
N. Miclesco, N. Burki, D. tirigoriou, Jean
Donici, Bukchanesco.
Les Spathars.Michel Cantqcuzene, G. Sion, D.
Melegbi, A. Voulutzi, C. Tulburi.
Le Ban.A. Cerne.
Le Coniisse. N. Proca.
Le Paharnik.C. Sion.
31111.A. Russo, C. 8ilion, A. Millot, J. Corjesco,
etc. etc.

LIT. K.
Extrait inane lettre de M. N. Istrati.
Adresile air Postelnic Denietre Cow, Directeur du
Dipartement de l'intftieur.
Rotopanesti, 2 Aout 1856.
Monsieur.
Ce matin j'ai en le plaisir de vous adresser une
lettre par mon cousin T. Istrati; je vous remerciais
entr'autres clioses do ce que vous avez cede iti mes
instances en pretant votre contours an gouvernement.
Je viens d'apprendre qu'il vient de paraitre It Jassy
une brochure, ou un article en mon nom, et par lequel
je semis cense de me repentir de mon opposition it la
centralisation des principautes et precher maintenant
la centralisation. Vous connaissez depuis des annees
que par conviction je suis contre ('union. *) Ainsi done
ecrivez-moi immediatement, ou cbargez-en M. Gl.itza
Caliman. (!)
*) Voyez aux PitCRS Justificatives, lit I , la p4tition adressee
A l'hospodar Ghyca, le 16 F6vrier, 1816, c'est-adire nu
pee MOiTIS que six moil avant cette lettre, et par laquelle
lee memes Istrati et Corn reconnaissent que l'union des
principanh's est le seul moyen d'assurer leur prosp(Srit6.

www.dacoromanica.ro
186

En attendant, permettez-moi d'intervenir aupres de


vous, en faveur de notre trere Georges Lipan, qui, a
peine arrive it Falticzeni, a immediatement calme toute
l'agitation, qui a de la routine et de lit capacite admi-
nistrative, et qui est une des personnes qui doivent
faire part du gouvernement actuel et prendre du service.
M. Lipan ne pent pas continuer a rester ni it Fal-
ticzeni nt ailleurs ; it ne saurait se plaire qu'it Bakeo
ou it a ses interets et toutes les facilites. Ainsi, tenez-
moi, je vous prie, compte de ma recommandation ; je
ne la fais pas tout it l'avantage de M. Lipan quit celui
du gouvernement, car c'est bien ditficilement que vous
trouverez pour tons les districts des hommes avec au,
taut d'energie et aussi attaches au gouvernement. (!)
(Signe). N. Istraq.
----
LIT. L.
Extrait d'une lettre du Ministre de rinterieur,
C. Catargi.
Adresst"e au prefet de Fokschani.
Jnssy, 1 (13) Avril 1957.
Mon, cher Vornic.
de prends acte de l'assurance que vous me donnez
sur le bon esprit et In tranquillite des habitans de votre
district ; it n'en saurait etre autrement pendant votre
administration.
Quant an petit nombre d'exaltbs qui s'y trouvent,
j'etais sitr qu'ils fiuiraient par se calmer, meme sans
les ordres du departement, me basant toujours sur l'ex-
perience que je vous connais.
flamassez les brochures qui ont ete distribues par ceux
qui se sont rendus it Bucarest. Vous devez, savoir cher
Monsieur, que le traite de Paris ay-ant pour consequence
le firman, it ne saurait etre permis it qui que ce soit
de s'exprimer librement qu'a l'epoque et au milieu
du divan ad-hoc; par consequent, le gouvernement sous
peine de devenir coupable, ne saurait tolerer le moin-
www.dacoromanica.ro
1S7 --
dre ecart. C'est h cet effet quo des ordres formels ont
ate donnas pour le maintien de l'ordre legal, et it ap-
partient aux prefets de sevir centre tous ceux qui agi-
raient en sens contraire.
Envoycz -moi une empreinte du cachet du comite
Valaque, sur lequel on pretend que figurent aussi les
armes de la Moldavie.
Quant h ce qui est du president de la municipalite,
ayez les yei,ix 11' lui, et, au moindre ecart, usant de
votre autorite de prefet, suspendez-le et taites votre
rapport.
11 est inutile de vous assurer qu'aussitk que j'ai recu
votre lettre, j'ai panle a S. E. le prince caimacam en
taveur de votre fill Mitica, et j'ai re `u la promesse
qu'h l'occasion des fetes, it sera avance au rang d'offi-
cier, ainsi que vous pourrez vous en convaincre par
la lettre ci-jointe. Je pense settlement qu'il est de toute
necessite it ce que volts lui ecriviez et l'engagiez it snivre
les tours de recole des cadets, car je me suis persu-
ade qu'il ne fait que courir les rues. Neanmoins pour
vous it ne saurait y avoir du refus, eta., etc.
(Signe). Costin Catargi.

LIT. M.
Traduetiou de la 'Mtre de l'ev&itue Ilermeziou
Gerant du Diocese de Roman.
Aclressee au Ministre de l'int("rieur, Ccstine Catargi.
Roman, le 26 Mars 1857.
Excellence.
Je vous envoie ci-jointe In copie de la reponse qui
m'a eta taite par l'archipretre de Bake° ; je ne man-
querai pas non plus de vous faire parvcnir les rap-
ports des mitres archipretres des que je lee aurai refus.
Mon directeur actuel est une grande entrave dans
la question presente, lore de mon sejour it Jassy der-
niZzement, j'avais prie M. le ministre des cultes de
m'en debarasser, et it cet effet je lui avais donne une

www.dacoromanica.ro
188

notice sur tons les pretextes, et cet homme en offre


assez, qui peuvent motiver sa destitution.
Jo vous prie done delivrez-moi de cet intrigant, qui
profite de sa position de secrotaire aupres de moi, pour
epier toutes mes demarches.
(Signe. ) Nectariu3, Evesque de Stavropoleos.

LIT. N.
Itapport de l'areltipretre de Bake° a l'erque
de Homan.
Eminence.
Ici k Fake° et dans tout le district, les esprits sont
grandement mecontents des dispositions du firman pu-
bliees dernierement par la uazette ; tout le monde at-
tend le moment pour en protester plusieurs articles.
Autrement je puis vous assurer que le parti qui pre-
domino dans le district et cela aux trois quarts de la
population, sont les adherents a l'union des principau-
tes avec un prince hereditaire, et notez hien que ca
parti est compose de tout ce qu'il y a de plus notable
Bans la noblesse. Il n'y a que quelques employes et,
quelques flatteurs qui fassent encore exception it la
regle generale, ceux-ci memo sont en suspens atten-
dant le dernier mot. Quant au separatisme on n'en
park plus, car ceux-1a meme qui Pete dernier etaient
contraires a l'union, aujourd'hui se sont declares ou-
vertement en favour de la fusion des principautes. Il
en est de meme du corps des negotiants qui sont re-
solus d'adherer it tout ce quo les boyards auront de-
cide. Quant au bas peuple je ne saurais vous donner
une idee juste de ses opinions, car jusqu'h l'neure qu'il
est les unionistes se sont abstenus de toute propagan-
de parmi les classes inferieures, etc. etc.

www.dacoromanica.ro
189

LIT. 0.
D6peehe Telegraphique.
Le Prefet de Berlad au inini$tre de l'intt'rieur
No. 1274 (91).-1857, 14 (26) Avril, 13erlad.
Aujourd'hui a passe par ici se rendant a Tekuci M.
Jean Stourdza ; it s'est arrete A Slobozia et a depose
trite certaine quantite de cartes de visite, destinees 'a
etre remises au commissaire Francais, sur lesquelles
etaient des inscriptions relatives it l'uuion, au prince
hereditaire etranger et autres. 11 serait bon que vows
donniez des orclres a Gavel *) de prendre la route de
Laken. (Signe). Dia.

LIT. P.
Avis publie, par le Bulletin extraordinaire de
hit Gazette de Moldavie.
Jassy, le 10 (22) Avril 1857.
Au moment oti Son Excellence Savfet-Effendi, com-
missaire Ottoman, etait arrive it la barrier° de cette vil-
le, un individu portant la coiffure arabe et un sabre
au cote, a pris place sur le siege de la voiture pros
du cocker, sans que S. E. s'en tut appercue, et it s'est
permis de &gainer son arme et de la brandir, afin
d'intimider et &after les personnes qui s'etaient ap-
prochees de la voiture.
sous nous empressons d'informer le public qu'aussi-
tot que S. E. a pris connaissance de cet acte blamable,
fait par un individu qu'elle ne connaissait point, on a
cote fres affectee, d'autant plus que pendant le tours
de son voyage de huccarest jusqu'ici, elle s'est fait un
plaisir, d'accueillir les personnes qui partout sur son
passage ont voulu lui parley et lui exprimer leurs sen-
timents. Sur la demancle de S. E. cot individu vient
d'être arrete.

*) Le colonel Savel Nano, aide-de-camp du eaxmacam, atta-


che a la personae de M. le baron de Talleyrand.

www.dacoromanica.ro
190
LIT. Q.
Declaration des Starostes des corporations
de Jassy.
Par laquelle nous soussignees deposons que depuis
plusieurs jours nous avons ete instamment engages, et
en dernier lieu fame enleves de nos maisons avec des
gendarmes, et, conjointement avec les autres prevots
des corporations de Jassy, et la majorite des mar-
chands, forces de nous rendre chez le president de la
municipalite ; afin d'y signer une adresse destinde pour
le commissaire Ottoman, et dans laquelle on vent faire
entendre que la tranquillitd du pays serait compromise
par suite de la manifestation en faveur de l'union des
principautes.
Or, comme nous connaissons qu'une pareille demar-
che est une violence, et qu elle a ate faite contraire-
ment a notre conscience et ti notre position, nous si-
gnons la presente declaration, afin qu'elle soit portee it
In connaissance de qui de droit, et que reparation
soit faite.
Jassy, lo 30 Avril v st, 18.57.
(Ont signs neuf prevots des corporations, dont deux.
ont ajoute a cote de leurs signatures qu'ils ont ete for-
ces, l'un par le president de la municipalite, et l'autre
par le grand prevet des marchands, de signer aussi
dans la petition les noms des differents membres de
lour corporation respective.)

LIT R.
Declaration des Corporations de Jassy.
Nous soussignes negotiants et membres des corpo-
rations de la capitale, ddclarons par la prdsente avoir
vu que derniin'ement pendant S jours, on n'a but quo
conduire incessamment par les gendarmes de police it
la prefecture de Jassy et chez M. Dragnici, presi-
dent de la municipalite de In capital°, les prevots de
nos corporations, en les foivInt de signer une petition

www.dacoromanica.ro
191

ad.ressee an commissaire Ottoman, dans laquelle on dit


entre autres choses, que la, tranquillite du pays serait
compromise, a cause des declarations en favour de l'u-
nion des principautes.
Maintenant nous avons acquis la certitude que M.
le president de la municipalite a force par tons les
moyens, meme par intimidation, nos prevots d'apposer
h. ce papier, non seulement leurs propres signatures,
mais aussi celles de tous les membres de nos corpo
rations d'apres des Estes qu'il leur presentait. Conside-
rant done qu'un pareil procede de la part du presi-
dent de la municipalite (qui a ete elu pour defendre et
non pas pour fouler aux pieds nos droits et forcer les
prevots de signer nos noms dans une petition, en no
tre absence et contre notre volonte, surtout quand it
s'agit d'une question qui concerne le bonheur du pays)
est une illegalite, nous declarons par In prescnte que
toutes les signatures concernant les corporations ne
doivent avoir aucune valeur, vft que les signatures des
prevots ont ete obtenues par force, tandis que les nO-
tres, c'est-h-dire cellos des membres de toutes les cor-
porations, ont ete apposees par d'autres que nous, en
notre absence et a notrc insp.
(Suivent les signatures.)
Jassy, le 1 (13) Mai, 1857.

LIT. S.
Welaration dan dour llafiale Aralacm, 'loll le rit-
skim'', a Ronan' .
Au commencement de cette annee j'ai ete 61u can-
didat au conseil municipal de Roman ; en acceptant
cette charge je ne croyais pas devoir renier Ines con-
victions politiques concernant l'union. Mes collgues
s'etant appercus de l'opinion que je professais, n'ont
pas laisse echapper aucune occasion pour me faire de-
berter dans leur camps.
Bien que j'aie long-temps resiste it toutes leurs ten-
tations, cependant le president Monsieur le spathar Cos-
www.dacoromanica.ro
192

taki Petrovitsch, usant de ruse, me fit requerir 4 la


chambre du dit conseil, sous pretexte de l'exercice de
mes fonctions. Lit je trouvais reunis le president, Mon-
sieur Georges Momitko (alors remplacant le maitre de
police), Monsieur Demetre Polize, et plusieurs autres
personnes, qui me forcerent d'apposer ma signature it
une petition contre I'union des principautes, et me pro-
mirent de me faire delivrer un rang de boiarie.
Je declare done que ces memes personnes sont par-
venues it forcer par leurs menses et leurs subalternes
et d'autres que moi it signer des petitions contre l'u-
nion des principautes.
C'est pourquoi je viens contester la validite de ma
dite signature, arrachee par force, et protester contre
de pareilles mendes contraires a l'esprit du traits do
Paris et du firman de convocation du divan ad-hoc,
qui interdit au gouvernement de semblables procedes.
(Signe) Basile Arabou, Noble.
Roman, Mai, 1857.

LIT. T.
Protestation du professeur de Ilouchi.
A la haute commission euopeenne clans les principautes
rountaines.
Le soussigne, professeur it l'ecole publique de Houchi,
chef-lieu du district de Falstchiti, par consequent dee-
tour et eligible, en vertu du firman de convocation des
divans ad-hoc, vient d'être d.estitue par ordre de M.
le ministre des cultes et de l'instruction publique.
Sa destitution ainsi que celle de ses collegues de
Piatra et de Faltieeni a ete decretee sans enquete et
sans jugement prealables, partant contrairement it l'art.
19 du reglement organique qui interdit expressernent
au gouvernement provisoire la faculte de destituer les
fonctionnaires publics, autrement que pour delit avers,
et contrairement aussi it Fart. 54 du reglement scolaire,
qui defend d'une maniere non moins expresse une pa-

www.dacoromanica.ro
193

reille mesure avant que les formalites prescrites aient


ete remplies.
Ces formalites n'ayant pas ete observees, la destitu-
tion du soussigne ainsi que celle de ses collegues est
d'autant plus illegale, qu'elle n'a pour motif que leur
opinion favorable an grand voeu national, It la reunion
des pricipautes.
L'audience que le soussigne a obtenue de M. le caf-
macam ne laisse aucun doute a cet egard. S. E. a en
la franchise de lui avouer le motif ci-dessus mentionne
et de lui promettre de le seta ilir cans ses fonctions si
un des deux separatistes declares, l'eveque de Ilouchi,
Meletius 'strati, ou bien son frere M. 1\ icolas Istrati,
voulait garantir que le soussigne ne se melerait plus
de in question de l'union des principautes.
Ce procede, qui ne peut avoir d'autre but que celui
de priver le soussigne de ses droits electoraux et d'in-
timider d'autres ayants-droit, &ant une preuve non
equivoque de la partialite du caimacam, et en opposi-
tion manifeste avec les intentions du Congres de Paris,
le soussigne s'empresse de le soumettre a l'appreciation
de la Haute Commission.
(S'gne) Gallin.

LIT. U.
Protestation du professeur de Piatra.
A la haute commission europeenne clans les principautc's
rortmaines.
L'art. 19 du reglement organique de la principaute
de Moldavie interdit expressement an gouvernement
provisoire la faculto de destituer un fonctionnaire pu-
blic, autrement que pour Mit avere.
Quant aux professeurs publics l'art. 51 du reglement
scolaire defend, d'une maniere non moins explicite, leur
destitution, avant que les formalites voulues par la loi
aient ete scrupuleusement observees.
Cependant le soussigne, professeur Ta l'ecole publique
VOLUMUL XIII DIN URICAR C 13.
www.dacoromanica.ro
194

de Piatra, chef-lieu du district de Niamtzo, vient d'être


destitue de ses fonctions, par ordre de Monsieur le mi-
nistre du culte et de l'instruction publique, en date
du 24 Avril (6 Mai) dernier, sous No. 2343, sans en-
quete, sans jugement prealables, et sans qu'aucune for-
malite legal° ait ete observee.
Cette mesure rigoureuse est d'autant plus injuste que
le 14 Mars dernier, le meme ministere avait formelle-
meat temoigne au soussigne toute sa satisfaction pour
le zele et Pactivite qu'il a deployes dans son poste, et
lni avait accorde, avec l'approbation de S. E. le cal-
macam, une gratification de 100 ducats.
Pendant l'intervalle de quarante jours, entre la re-
compense accordee et le chatiment inflige au soussigne,
it a continue k deployer le meme zele, la meme acti-
vite dans l'accomplissement de ses devoirs comme
professour
11 doit done attribuer sa destitution k une cause tout-
h-fait etrangere iL ses fouctions.
Cette cause ne saurait etre et n'est autre en effet
que l'opinion favorable II l'union des principautes
opinion que le soussigne n'a jamais cacbee. Le langa
ge de Monsieur le ministre ne permet aucun doute iL
cet egard.
En le destituant, on prive de son droit d'electeur et
d'eligible un homme dont le vote n'est pas douteux.
C'est pourquoi le soussigne vient deposer entre les
mains de la Haute Commission la presente protestation
avec le ferme espoir qu'elle sera prise en considera-
tion et que justice sera faite.
Le soussigne profite de cette occasion pour offrir A
la Haute Commission l'expression de sa respectueuse
considerettion.
Signe). lIomiceano.
Jassy, la 25 Mai 1S37.

www.dacoromanica.ro
195
LIT. V.
Protestation de la Commune de Falticeni.
Monsieur le Baron.
Le lendemain du jour oil nous avons signe l'adres-
se de felicitations que nos deldgues ont eu I'honneur
de vous presenter a, Jassy, le professeur de l'ecole pu-
blique de notre vine a ete cruellement insulte par l'is-
pravnik de notre district de Suceava, de meme menace
d'être mis aux arrets, et cola pour le seul fait et avoir
signe l'acte susmentionne. Le professeur en a porte
sa plaints au departement de 'Instruction publique, en
demandant reparation de 'Injure qui lui a ete faite.
Monsieur le chef de ce departement pour touts satis-
faction a ordonne sa destitution immediate. Monsieur
le Baron, le gouvernement Moldave ne se borne pas it,
faire tous ses efforts, h, user de tons les moyens pour
intimider et etouffer nos voeux, dont la libre expres-
sion nous a ete garantie par le traits de Paris, it vient
maintenant nous ravir ce que nous avons de plus cher,
''instruction de nos enfans. Le professeur destitue rem-
plit sa mission parmi nous depuis plus de treize ans.
C'est un homme d'une parfaite honorabilite, d'une ca-
incite connue, et possMant toute notre confiance. Pe-
res de famine nous venons tous prier V. E., au nom
de cette France qui fait tent pour 'Instruction de nos
enfans, de bien vouloir intervenir aupres de notre gou-
vernement, afin que dans son oeuvre de destruction it
epergne an moins nos enfans.
(E ign ').
Alexandre Botez, Grand Vornik, Matheiu Gana Gran I
Postelnik, D. Grigorio Grand I'ostelnik, A. Millot Spa-
tar, Plesehesco Caminar, Filippovitz l aminar, Marcovit-
Slujar, J. Theo lorou Paharnik, G. Calminos Slujar, Co-
dresco Serdar, C. Georgiou Pitar, Goncesco Serdar, Clu-
ceresco Serdar, N. Game Juge, C. r leschesco Caminar,
N. Romanesco, J. Guter, J. Frounza, Grajdeano, J.
Benischaki Diacre, T. Goncesco, N. Schoimaru, N. Roj

www.dacoromanica.ro
-106
nitza, N. Cocia, P. Grigoresco Pretre, professeur de re-
ligion, N. Zaharia, J. Baas Pretre econorue, Basile
Pretr econome, C. Theodoritze pretre, J. Constandi-
nese° pretre.
PaRiceni, le Mai 1857.

LIT. W
Declaration
Be MM. les Boyars Constantin Stourdza, Charles
Varnav, Gregoire Varnav et G. Georgiadi.
Romano, 24 Mai.
Le gouvernement poursuit avec rigueur son systeme
de partialite. De meme qu'h Jassy on signe ici de-
pais quinze jours l'acte contre l'union que vous con-
naissez. Malgre les menaces et les intimidations qu'em-
ploie l'agent axone du gouvernement l'aga Th. Bour-
ki, qui en recompense a ete nomme Postelnic, on n'a
pu avoir h l'origine que les signatures des 6 ou 7 s6-
paratistes connus de tout le monde. Ceci a motive le
voyage de M. Bourki a Jassy d'oii it est retourne avec
M. le ministre du culte (logothete A. Stourdza Bir-
ladeano); ils ont trouve ici M. le ministre des finances
(log. N. Millo) lequel avait fait la conduite h S. E.
Safvet-Effendi; ils ont attire un nombre plus grand de
signatures: 30 it 40 jusqu'h present.
Sans parler de l'influence exerae par M. le Vestiar
qui s'exprimait ouvertement contre l'union et racontait
l'accueil gracieux fait par S. E. le commissaire Otto-
man aux, petitions separatistes, voici quelques faits in-
contestes qui se sont produits h l'occasion de la signa-
ture de la dite petition.
1) Afin d'avoir un homme de confiance pour faire
signer les negotiants, M. G. Lipan, prefet du district, a
envoys le maitre de police h Jassy, pour des raisons
privees et Pa fait remplacer provisoirement par M.
Momitco (un client de M. Bourki) qui h plusieurs re-
www.dacoromanica.ro
197

prises a ete employe par les separatistes dans de sem-


blables occasions.
2) on seulement M. Momitco, courait les maisons
pour faire signer les negotiants, mais encore it faisait
signer dans le local meme de la police.
3) En recompense I. A omitco, tut nomme maitre
de police, mais a cause de l'emotion produite par cette
nomination, on reinstalls l'ancien.
4) M. Const. Petrovitz, president de la municipa-
lite, allait lui-meme de maison en maison pour recueil-
lir les signatures des citoyens, employant tantot la me-
nace, tanttit des promesses de docrets de bolarie pour
convaicre les recalcitrants. C'est ainsi qu'il a menqee
son propre gendre, M. Theodore Georgiou, lui disant;
que s'il ne signait pas it lui fermerait sa maison et lu
retirerait le secours pecuniaire qu'il lui fourth ; lui don-
nant a e tendre que sa femme meme le quitterait ,
c'est sins' qu'il a promis des rangs de boiarie aux
negotiants Ferbintoi et Tomscha
5) Le president du tribunal, M. le spathar Gr
Hermeziou, (lequel ainsi que M. Petrovicz en vertu du
firman font partie de la commission appelee a juger
les reclamations des electeurs et qui tous les deux out
ete avances au rang de pobtelnic) a colporte aussi la
petition separafiste et a plusieurs reprises l'a gardes
dans sa maison. Eui aussi n'a epargne ni menaces nu.
promesses.
6) M. he president de la municipalite et les agents
de M. le pretet ont ordonne aux prevots des corpora-
tions de ne pas se rendre au comite electoral de Pu-
nion quand on les y appelera, sans quoi ils seraient
sev6rement punis par le gouvernement.
7) M. 'I h. Georgiou le gendre de M. Petroviez, a
ete destitue de ses functions d'a sesseur an tribunal dri
district pour avoir signe un des billets de I'union des-
tines a etre remis aux commissaires1 et maintenant on.
lui promet de le reinVgrer dans son poste s'il signe la
petition separatists.
8) Le president de la municipalite a avoue b. M.
Gr. Varnav, (membre du comite electoral de runion),

www.dacoromanica.ro
198

dans la maison du prefet et en presence de plusieurs


personnes, avoir dit au prevot des negotiants Kiritza,
de s'abstenir de signer aucun papier pour l'union, car
par lit it pourrait engager la ville contrairement it la
volonte du gouvernement.
Monsieur Polize, un des champions du separatisme,
-a preche le separatisme et ses avantages dans l'oglise
de la commune Trifeschti, le jour de la foire de l'As-
cension ; et cela sans que l'autorite l'en ait empeche
en aucune fa-con.
Nous nous sommes procure la liste des electeurs en-
voyee par la prefecture a Jassi, et voici quelques ob-
servations qui pourront vous donner une idee de la
maniere dont elle a ete faite :
1) Pour la liste des grands proprietaires on a fait
los illegalites suivantes :
a) Une foule de contestations d'age.
bl L'elimination de plusieurs unionistes.
c) I: inscription de M. Alexandre Mourouzi de Zvo-
-reschtea, qui est sujet etranger.
2) Dans les listes des proprietaires de maisons on
,en a elimine 80, dont
a) Tons les moldaves du rite armenien.
b) 5 individus que l'on fait passer pour sujets au-
-trichiens, et qui ne l'ont jamais ete.
cl 19 autres proprietaires auxquels personne n'a ja-
mais conteste leurs droits de citoyens.
3) Dans la liste des commergants patentes sur un
nombre de 86, 56 ont ete rayes.
4) M. le prefet a fait mander aupres de Iui par
des gendarmes les prevots des corporations, et leur a
dit d'elire chacun trois delegues aux elections ; sans
leur permettre d'accomplir les formalites requises par
le firman, it les a contraints it choisir seance tenante
les premiers venus.
Les candidats anti-unionistes patrones par le gou-
vernement sont :
Pour la vine, M. Georges Mardari.
Pour les petits proprietaires, M. Resmeritza.
M. le prat a dit it M. Georges Popesco (recem-
www.dacoromanica.ro
199

ment d.estitue sans motifs de ses fonctions de caissier)


de ne pas embrasser la cause de Punion, car it insis-
terait pour le faire nommer secretaire A. reveche.
Afin qu'on ne puisse pas imputer au prefet une trop
active intervention, le gouvernement a nomme M. l'aga
T. Bourki president du comae anti-unioniste ; c'est lui
qui distribue les ordres de l'autorite aux employes, qui
effraie et menace le monde.
Le nouveau prefet de Bake°, Constantin Palladi, it
son passage par notre ville, interroge par M. G-r. Var-
nay sur les nouvelles du jour lui repondit, que le parti
de 1'Union etait completement perdu ; que le secretaire
de M. de Talleyrand envoye h Constantinople etait
parti sourd et etait retourne muet ; it ajoute encore que
le fouet etait le grand moyen que lui recommendaient
ses instructions pour ramener le district de Bakeo,
dans le chemin de la verite. Cette declaration dans
la bouche d'un prefet est sans aticun doute de plus
significative.
(Suivent les signatures .

........,
,,,......,
Traduetion d'un proees verbal.
Redige par la municipalite de Jassy et distribue aux
Starostes des corporations.
Armee 1857, du mois . . . . les soussignes,
maitres-patentes formant la corporation des . . . de la
Capitale. A la suite de l'invitation qui nous a ete faite
par le grand prevot et par le Membre du Conseil Mu-
nicipal de Jassy A nastase Georges Ciuley, charges ad-
hoc par la note de l'honorable municipalite sub No.
553, faisons savoir cu'aujourd'hui nous etant reunis en
assemblee et a la suite d'une consultation mitre et pai-
sible nous avons h la majorite des voix, procede a Fe-
lection de trois delegues de notre corporation et corn-
me tels nous avons elu et nomment les sieurs
Ces trois delegues procederont done, en temps et
lieu et cela de concert avec notre prey& it l'election

www.dacoromanica.ro
200
de quatre deputes que la Ville de Jassy, est en droit
d'envoyer au Divan ad-hoc eonformement h l'art. 5 Sec-
tion IV, du firman Imperial publie dans le Bulletin
des lois No. 18 et dans la Gazette de Moldavie No. 22.
Nous certifions en memo temps que ces trois dele-
gues reunissent toutes les conditions voulues par l'ar-
ticle sus-mentionne du firman.
En foi de quoi nous avons signe le present proces-
verbal lequel apres avoir cite vise en notre presence par
le grand prevOt et par le membre du Conseil munici-
pal a ete remis It ces fonctionnaires pour etre presen
tea qui de droit.
( Signed. Les Membres de la Corporation.

Welaration des habitans de la Commune


Donca district de 'i asloni, propriete
lu Seminaire de Soeola.
En date du 7 Mai, 1857.
Nous, dont les noms sont emits et les doigts appo-
ses an has de cette page, portons it la connaissant e
de votre eminence, qu'il est arrive clans notre village,
un envoye du sous -pre et tie l'arrondissement de Gras
na, porteur d'un paper qu'il a deelaie emaner du
gouvernement. Cet envoye, apres s'efre refuse de nous
en donner lecture, nous a force d'apposer nos doigts
sur nos noms inscrits d'avance au bas de ce papier et
de le confirmer du sceau de notre village, le tout sous
pretexte que cet acte serait favorable it nos interets.
Craignant done d'encourir tine grave responsabilite
par rapport it ce papier dont nous ignorons le con-
tenu, nous portons ce fait it la connaissance de votre
eminence et nous demandons des instructions y relatives.
(Signe), Moi, Demetre fils de Grigoroae, (Garde de
village). Moi, Basile fils de Grigoroae, idem. Mei,
Jean Nistor, (Maire de village). 1\! oi, Theodor I e-
trariu, (Juge de pail du village).

www.dacoromanica.ro
201
Declaration de la Commune de DU DeLeon.
( Appartenant a M. Charles Tarnav)
'Vol Jean, fils de Gregoire KarAouch, Maire de la,
commune de Bilicheou, appartenant 13, M. Charles Ba-
sile Varnav, je declare qu'aujourd'hui mardi 9 Avril,
M. Demetre Guenesco, sousprefet de l'arrondissement
de Kochoula, etant venu au village de Hilicheou-6a-
fenko, m'y a fait appeler a la maison seigneuriale ain-
si que le maire de la commune appartenant h 111.
le Postelnik Constantin Varnav ; et nous ayant fait en-
trer dans une chambre dont it ferma aussit it les pon-
tes, it nous donna les ordres les plus stricts d'enleyer
immediatement de force et de remettre au pouvoir de
l'honorable prefecture tout individu, boyard ou autre
qui se presenterait pour se consulter avec le village
sur l'union ; car je serais severement puni, s'il decou-
vrait que nous avons tolere: ou ecoute de pareils con-
seillers. J'aujoute que s'il en est besoin je preterai ser-
ment de la verite de cette declaration dans la sainte
eglise du Seigneur : en foi de quoi j'ai appose au bas
mon nom et le sceau de notre commune.
1857, is 9 Avril
(Signe) : Moi, Jean, fils Gr. Karhouch, Maire. Moi
Andre Bojesco, (Maire) temoin.
(L. S.)
Ecrit par moi Constantin Dimitreano, chantre d'eglise.

Declaration de la Commune de Hilicheou.


(Appartenant a M. le Docteur Varnav).
Par la presente declaration, je temoigne que m. De-
metre Gueneskou (sous-prefet de l'arrondissement de
Kochoula) est arrive mardi le 9 Avrll h la maison sei-
gneuriale de Hilicheou-Gafenko. Lit it m'a fait appe-
ler moi, maire de la Commune de Flilicheou (appar-
tenant h M. le Postelnik Constantin Varnav), ainsi que

www.dacoromanica.ro
202

mon collegue, de Hilicheou, (appartenant a M. Charles


B. Varnav): it s'enferma dans une chambre avec nous
deux et nous ordonna que, clans le cas oh. it se pre-
senterait dans nos villages un individu de quelque clas-
se qu'il soit, pour nous precher la reunion de la Mol-
davie avec la Valachie, nous ayons a l'arreter sur le
champ et a l'expedier au siege de la prefecture; il
nous menaca, en meme temps, des peines les plus se-
veres si nous permettions de pareilles menees ou si
nous discutions de semblable questions. Je suis pret
a jurer dans reglise que tout cc que je declare ici est
la pure verite, en foi de quoi, j'ai signe et scene du
sceau de ma commune.
1857, Is 9 Avril.
(Signe). Moi, Andre Bojeskou, Maire. Moi, Jean
fils de Gr. Karaousch, (Maire), temoin.
(L. S.
Et moi, en ayant ete prie, j'ai Cent ceci, tel qu'on
me l'a dit.
(Signe). Constantin Mihailesco, Pretre.

Protestation de 11I. Anastasion.


President de la Municipalite de DorohoY.
Le soussigne grand proprietaire de biens fonds dans
le district de Dorohoi et d'une maison dans le chef-
lieu de ce district, ( par consequent, electeur et eligfble
en vertu du firman de convocation des Divans ad-hoc);
apres avoir occupe a plusieurs reprises diverses fonc-
tions publiques, tut au moil de novembre 1856, Pre-
sident de la Municipalite de la dite vine.
Cet emploi qu'il ne devait qu'a la confiance de ses
concitoyens, et qu'en vertu des lois en vigueur, it avait
de droit d'occuper pendant une armee entiere, vient ce-
pendant de lui etre retire par le Ministere de l'interi-
eur, sans enquete et sans jugement prealables, cons&
quemment contrairement a Fart. 19 du reglement or-

www.dacoromanica.ro
203

ganique qui interdit h tout gouvernement provisoire la


faculte de destituer les fonctionnares publics sous un
delit bien avers.
Si sa destitution eut ete fonclee an moins sur le pre-
texte d'un mecontentement cause par son administra-
tion, ou bien encore si elle avait eu lieu, en tout au.-
tre temps, le soussigne n'aurait jamais songs h impor-
tuner la Haute Commission de ses griefs personnels,
mais aujourd.'hui, 'a la veille des elections, it croit non
seulement avbir le droit mais encore l'obligation de
signaler ce fait, en lui faisant connaitre quel unique
cause de sa destitution est simplement son opinion fa-
vorable h l'union des Principautes. L'entretien qu'il a
eu avec le caimacam ne permet aucun doute a ce su-
jet, car S. E. lui a declare, de sa propre bouche, qu'il
savait fort bien qu'on n'avait rien a lui reprocher dans
son service, mais qu'il devait bien comprendre que le
Alinistre de l'interieur ne l'avait destitue qu'h cause de
ses opinions. Jl eft meme la franchise de lui promet-
tre que lorsqne les elections seraient terminees, it lui
donnerait un poste plus important que celui qu'il avait
occupe.
(Signe.) Anastasiou, Spatar.
Mai, 1857.

Declaration de M. le Boyard
Constantin Stourdza, proprietaire clans is district du
Yasloui.
Jassy, 10 (22) Avril 1857.
Je poste a la connaissance du Comite electoral de
l'union a Jassy, les faits suivants concernant les me-
nses arbitraires du gouvernement dans le district do
Vasloui, et clout je puis certifier l'exactitude.
1) Dans l'arrondissement nomme du milieu (ocolul
mijlocoului) l'election du sous prefet a ete renouvelee
,six fois parce que les votes des paysaus sont tomb6s
chaque fois sur le Serdar Jacob Racovitza dont l'opi-
nion est favorable a l'union. C'est ainsi que l'arron-
.

www.dacoromanica.ro
204
dissement se trouve depuis pros de trois mois sans
sousprefet ; le gouvernement est, en effet, plus sAr des
personnes provisoirement nommees, qui, dans l'espoir
d'une remuneration et d'un emploi stable executent a-
vec empressement ses ordres oppressits.
2) M. Belisari, reconnu par tous lee habitans du
district pour l'homme le plus int(Tre, a ete eloign6 do
son poste de membre de tribunal de 1-e instance, pour
s'etre declare pour I'union des Principautes Roumaines.
3) M. Belisari a et6 remplace par M. Georges Bouz-
dougan, qui n'a d'autre merite que celui d'être un des
plus zeles anti-unionistes.
4 i Le gouvernement a nomme membre du memo
tribunal M. Leka, qui sous le Prince Ghyka a com-
mis des abus constatos par tine enqilete judiciaire, It la
suite de laquelle it fut eloigne du service ; mais M.
Leka est tout h. fait contre 1 union, par consequent le
gouvernement a oublie tons ses debts.
5) Moi-meme, ayant it le,.aliser par la tour judici-
aire de Jassi un acte de delimitation de ma proprie-
te fonciere, M. l'aga Georges Racovitza, president de
ce tribunal a declare en plein seance avoir rep du
gouvernement des instructions particuleres qui ne lui
permettaient pas de legaliser un tel acte, ptrce que
je voulais pas lk m'assurer le droit de voter aux elec-
tions. Malgre tous mes efforts et l'appui que me pre-
tent les lois du pays, je n'ai pu parvenir h. la reali-
sation de cette juste demande it cause de mes opi-
nions unionistes.
Ces mesures arbitraires qui pi ouvent jusqu'k l'evi-
dence la partialite du gouvernement et sa pression sur
tous ceux qui ne partagent pas ses opinions, tendent A,
rendre illusoires les stipulations du Traite de Paris et
le firman de convocation des I ivans.
Je prie le comite central de faire de cette declara-
tion Pusage qu'il jugera convenable.
( Signe.) Constantin G. Stourdza.

www.dacoromanica.ro
205
Declaration de monsieur Frimou.
Ancien maitre de police de la ville de Niamtzo.
Le soussigne qui depuis le 13 Septembre 1856, jus-
qu'au 1-er Mars de l'annee courante s'est trouve fonc-
tionnaire subalterne en qualite de maitre de police de
la ville de Niamtzo, ayant rect." a diverses reprises taut
do l'administrateur du district que du soiniche (rece-
veur-general du district et substitut du prefet) des in-
structions formelles pour travailler contre l'union des
principautes, se trouve on mesure de declarer ce qui suit :
1) Au moil de Decembre 1856, M. raga George
Toulbouri a ete nomme prefet du district de Niamtzo.
lies la premiere fois oit ie me suis presents a lui se-
lon mon devoir, it tira de sa poche un papier dont it
ne me communiqua pas le contenu et me dit; Pourquoi
ne rasez-vous pas cette barbe francaise ? les allemands
crient continuellement qu'il n'y it au service du pays
quo des francais," plus montrant le papier qu'il tenait
it la main, cet office, me dit-il, contient des instruc-
tions politiques secretes. En vertu done de cet office,
je vous enjoins de travailler sans cesse contre ces fol-
les idees de la reunion des Prineipautes et de faire
tous vos efforts pour que tous les habitans de votre
ville deviennent partisans de la non reunion."
2) M. le (_ommisse Basile Zacharia, samiche du dis-
trict, en me presentant deux boyards du district de
Niamtzo MM. les Soulgers Elie Markovitch et Eiriack
Fassola comme les adversaires les plus implacables de
l'union, me dit que le gouvernement ne l'avait nomme
samiche de ce district que pour travailler contre la
reunion ainsi qu'il le faisait du reste avant sa nomina-
tion. Puis it m'enjoignit de m'efforcer de concert avec
ces deux personnes qui connaissent tous les unionistes
et anti-unionistes de l'endroit, a l'aide de menacer et
de caresser, per fas et nefas, en un mot, it ce qu'il ne
reste pas un seul partisan de l'union parmi les habi-
tans de in ville, depuis le premier jusqu'au dernier,
car autrement je serais renvoye du service et.
3),..Comme le Medelnitcher Jean Gregoriou, Presi-
www.dacoromanica.ro
206

dent du Conseil Municipal de la ville de Niamtzo et


le Pitar Michel Mitescou, sons-prefet (priviguitor) d'un
des arrondissements, etaient partisans de la reunion, le
meme samiche les h destitues et les k remplaces le
premier par le Soulger Elie Markovitch, et le second
par le pitar Etienne Theodorou, tous deux anti-unio-
nistes ; de plus comme ces deux-unionistes renvoyes
du service, avaient quelques proces de la competence
de l'administration, non seulement it les ont perdus,
mais ils out encore souffert toutes sorter d'attaques
tant contre leurs personnes, que contre leer fortune et
tout cela par l'organe de in police dont j'etais le chef.
Or, comme co n'est que par des mesures de ce genre
employee* par le pretet et par le samiche que l'idee
de la non-reunion est propagee, aujourd'hui dans tout
le district de Niamtzo, je crois devoir comme Rou-
main denoncer tous ces abus contraires au traits
de Paris.
(Signe). Le Pitar, K Frirnou.

Extrait d'un rapport du Pr6fet de Suezava


au Miuistre de l'interieur.
En date du 15 (27) Avril, 1857, No. 3676.
Penetre des devoirs prescrits par la depeche No.
7582 par Potfice No. 7384, et Poifice de S. E. le Cai-
macam No. 38, j'ai immediatement ordonne l'affichago
dans toutes les rues et in publication au son du tam-
bour, de l'arrete du conseil extraordinaire, j'ai fait pu-
blier en meme temps que tous ceux qui enfreindraient
ces ordres seraient mis sous jugement et severement
penis.
Contrairement it ces ordres ii y a ell tine reunion
organisee par MM. le Postelnik Dem. Grigoriou, le
Spatar Alex. :Minot, et le Singer N. Roznitza ; 17 in-
dividus y assistaient dont un employe du Tribunal le
Pitar G. Popovicz et deux membres de Conseil Muni-
cipal MM, les Kluczers Th. Nicolaevitz et 13. Loudvic;
le but de in reunion etait de signer une adresse de
www.dacoromanica.ro
207

felicitations au Commissaire francais et de distribuer


des cartes de visite portant en tete le mot union.
Me basant sur l'ordonnance reglant ces questions je
n'ai pas manqué de prendre des mesures serieuses pour
empecher tout abus. Je laisse au departement it ar-
reter les mesures qui doivent etre prises contre M.
Grigoriou, contre Pemploye du Tribunal, les deux mem-
bres du Conseil municipal, ainsi que contre le maitre
de poste et le maitre de police ; tons ceux-ci se mon-
trent des employes infideles, surtout le maitre de po-
lice qui it cote de sa negligence a montre des dispo-
sitions qui ne conviennent pas dans un moment aussi
&heat.
Ce soir est arrive en ville le Superieur du Convent
de Slatina, Peveque Kalinik Miclesco qui appartient it
ce parti, qui cherche it troubler Pordre ; il a tenu
son convent plusieurs reunions touchant la question du
jour. J'ai ordonne au commandant des gendarmes
(faller lui faire savoir demain de retourner. it son con-
vent, et de se gander de toute demarche inconvenante,
et que je ne le tolererai pas.
(Signe). G. Varnay.

Extrait (Pun rapport du professeur al recole


publique de Faltieeni.
En date dtt 17 (29) Avril 1657. .No. 32, adresse an
d'partement des cultes et de l'instruction publi!lue.
La 16 du courant it l'heure oit je fais is mon tours
du matin le maitre de police pint m'inviter it aller en
toute bate chez 111. le Pretet. A peine entre, et sans
repondre a mes complimens de civilite, celui-ci se mit
it crier d'une voix severe en me demandant qui retais
pour oser former un parti, faire de la propagande et
tenir des reunions et des consiliabules.
Sans me laisser le temps de repondre, il continua 'a
tonner contre moi, me menacant it diverses reprises, & &
(Signe). Nicolas Per 1 ano.

www.dacoromanica.ro
203
Decret de destitution du professeur de
Falticeni.
Au sieur _Nicolas Verdeano, professeur a l'ecole publique
de Falticeni.

Vu votre negligence it vaguer aux devoirs de votre


mission de professeur, le Departement a jugs a propos
de decreter votre destitution. Il vous est done enjoint
de remettre inamediatement a l'adjoint de l'ecole, le
Sieur Cociu, l'archive et les autres effete de l'ecole.
(Signe.) Le Al inistre de 1'lnstruction Publique
A. Stourdza.
Section 1-ere, No. 2352.-1857, 24 Avril.

Communication du Comite electoral de Roman,


En date du 2G Mars, v st. 1837.
Messieurs.
Le 22 du c. Padministrateur du district it re fu par
telegraphe l'ordre de supprimer le comit4 et de saisir
ses papiers. Comme on nous avait annonce ces me-
sures, nous avons pris nos precautions. Le lendemain
le chef de la, police municipale et ses commissaires ont
visite tons les negotiants et les industriels en leur di-
sant de ne plus parlor d'umon, et de plus se reunir
pour se consulter, car dans le cas contraire ils se-
raient punis : en meme temps ils repandirent le bruit de
l'arrestation de MM. Tourcouletf, et Kouparenco, tout
cela dans le but d'intimider et de decourager. Nous
avons tenu neanmoins une séance dans laquelle on a
lu votre communication par laquelle vous nous annon-
ciez l'arrivee des deputes envoy& it la commission eu-
ropeenne it Bucharest. Nous avons fait part it mes
confreres de toutes les esperances que le parti national
a dans les grandes puissances en ce qui concerne l'ap-
plication sinceer du traits de Paris pour la libre ex-
pression des voeux du pays. Le lendemain les depu-
tes soot arrives et apres nous etre consultes avec eux,
www.dacoromanica.ro
209
nous avons signs un acte par lequel nous accedons aux
doleances signees k Jassy.
Un ordre du departement de l'interieur, base sur une
decision du conseil administratif, enleve aux armeniens
naturalises le droit de prendre part aux elections pour
les Divans.
Les listes que l'administration redige pour les elec-
teurs de toutes les classes, se font dans le sena d'eli-
miner le plus possible d'unionistes ; c'est pourquoi 1'e-
valuation des maisons de nos amis politiques se font
pour la plupart audessous de la valeur prevue.
L'ispravnik fait reunir tons lea jours par ses em-
ploy& subalternes, les prevots des corporations et d'au-
tres personnes dans le local de l'administration oh. on
leur fait des sermons contre l'union, accompagnes de
menaces.
Notre zele et nos esperances sont les memes, mais les
difficultes grandissent de jour en j our a cause de l'im-
mixtion plus qu'ouverte des autorites locales.
Nous croyons inutile, messieurs, de vous assurer que
nous et nos freres sommes penetres du sentiment du
maintien de l'ordre legal et de la legalite. Nous ba-
sant sur nos droits sanctionnes par le Congres de Pa-
ris, nous esperons arriver par le calme it la realisa-
tion des voeux de tons les Boumains :une Roumanie
heureuse !
(Signe.)Constantin Stourdza, Logothete. Demetre
Varnay.Georges Giorgiadi.Georges Volleenik,

Depche TeNgraphique
Presentee a Bake° le 8 Avril, 1857, 11 heures 45 du
soir, arrivee a Jassi le 9, 1857. a 7 heures 30
du matin.
Nombre de mote, 91
A. S. E. Monsieur le .Ministre de l' inte:rieur, grand
Logothete, et Chevalier Costine Catargi, a Jassy.
L'administration de Bakdo informee par des rap-
ports de la police et du sous administrateur de Par-
VOLUDIIIL XDI DIN URICAR C. 14.
www.dacoromanica.ro
210
rondissement de Tas14ou, que le Sieur Basile Popovici,
en passant par Bake() a commence h precher en fa-
veur de l'union, dans des endroits publics, et en suite
it s'est rendu l l'arrondissement de Tazleou superieur,
agissant de meme. Le soussigne d'apres les instructi-
ons qu'il a revues, a pris les mesures necessaires et
J'a fait arreter sous garde. II ne manque pas de porter
ceci b votre connaissance et demande des ordres en
consequence.
(Signe). Palladi.
No. 65.-1857, 27 Mars.

DepQche TOegraphique
A S. E. Blinistre de l'interieur, Logothete et Chevalier
Costine Catargi.
Je m'empress de repondre tres bumblement k la
lettre autographe de S. E., qu'aussitot arrive ici, j'ai
pris les dispositions necessaires. Bier, le 24, MM. lio-
galniceano, Ballet et Alexandri se soot rendus chez le
docteur Prodan, sans pourtant obtenir de resultat. Les
comites et les reunions ont cesse, it n'y a que Pierre
Braesco et Gorges qui colportent un papier pour le
faire signer par plusieurs, et l'envoyer h Bucharest par
ces trois messieurs. Le contenu est en faveur de Punion.
(Signe.) Palladi.
No. 35.-1857, 27 Mars.

Sub. No. 208.


Deerkt de destitution de l'arehiprare de
Teeuei.
En date du 14 (26) Avril 1857.
Au reverend pere econome Georges Ditnitrio, Arehi-
pretre du Teeuci.
Le gouvernement a ete averti que vous vous etes
entierement eloigne du texte du firman Imperial, vu
que cet acte porte le sens nature] (textuel) que toutes

www.dacoromanica.ro
211 --
les personnel qui occupent des fonctions publiques doi-
vent se maintenir dans une ligne de conduite conserva-
trice, afin d'eviter toute influence de la part du Gou-
vernement. Vous, au contraire, vous vous exprimez
sans la moindre reserve, et en toute liberte, conduit&
qui occasionne des coalitions. Nous vous faisons done
savoir qu'h dater d'aujourd'hui vous etes libre des
fonctions d'archipretre. Vous en remettrez par con-
sequent la chancellerie au reverend arehipretre Po-
daschka, et cela en presence de l'archipretre de Roman.
(Signe.) Le Gerant de l'Eveche de Roman.
Nectarius, Eveque de Stavropoleos.

Welaration de MM. Stamatin et Dascalesco


Boyards et proprie.taires de Fokschani.
Fokschani, 28 Mars, 1857.
Messieurs,
Le nombre des adherents It la non-union est tres re-
streint, mais la partialite ouvertement affichee par Mon-
sieur l'ispravnik, et lea machinations secretes et lea
ruses qu'il emploie contrebalancent le nombre et in-
fluent sur toutes les classes de la societe, sauf celle
des grands proprietaires. Pour que vous cortnaissiez
mieux l'intervention ouverte de Monsieur l'ispravnik,
nous citerons quelques faits, sans parler des menaces qu'il
fait sans gene h chacun, leur disant que l'election de
tous les deputes a dejk eu lieu.
1) Mardi le 26, it appela chez lui les plus nota-
bles d'entre les negotiants qu'il supposait etre du parti
de l'union ; et apres leur avoir preche en faveur de la
non-union, it finit la conversation par le conseil qu'ils
eussent a s'occuper de leur commerce, 'a ne pas se
meler de politique, car cela ne les regardait pas ; il.
rappels a leur souvenir les evenemens de 1848, et leurs
consequences afin de ne pas etre mis lui-meme dans le
cas de payer de sa poche les cordes dont it aurait besoin
pour les garrotter.
www.dacoromanica.ro
212
2) 11 a fait publier dans les rues et au son du
tambour la circulaire du departement de l'interieur que
ses agents exagerent encore 'a plaisir, et it interdit tel-
lement toute reunion fut-elle in plus inoffensive, que
deux hommes ne peuvent se reunir encore, moins se
consulter. D'un autre cote les emissaires de Monsieur
l'ispravnik penetrent partout, eux et les agents de po-
lice prechent ouvertement in non-union, denigrent no-
tre parti, et le qualifient de revolutionnaire de Pannee
1848, ils menacent aussi de persecutions, punitions et
meme de travaux forces aux salines.
Voici l'etat des choses chez nous, nous avons pro-
testi contre ces actes en adherant aux doleances com-
munes que les deputes de Jassy, ont Porte h Bucharest.
Nous ne saurions etre assez indignes de l'oppression
que nous sommes obliges de subir ici, et qui est dia-
metralement oppose h in liberte de pensee de nos fre-
res de Valachie de qui nous ont invite fraternellement 'a
tenir les seances de notre comite avec eux et chez eux.
Croiriez vous qu'il nous est impossible de savoir
quelle personne l'administration inscrira dans in liste
des elections ; et puis apres In publication des listes,
chez qui reclamerons nous ? Mons. l'administrateur n'est
que trop connu Le personnel du tribunal et prin-
I

cipalement le president lui sont devoues de coeur et


&Arne, et tous sont les fres humbles serviteurs de leurs
superieurs, de meme que le president de in municipalitd.
Nous croyons de notre devoir de vous communiquer
aussi une injustice qu'on fait h une grande partie des
habitans du pays, en ce qui concerne les elections, les
petites villes des districts ne peuvent pas voter, leurs
paysans ne sont pas corveables, encore moms grands ou
petits proprietaires ; ils sont comme les habitans des
villes de residence de toutes classes. Ne pouvant vo-
ter ni pour ni avec les habitans des residences, ils sent
inferieurs memo aux esclaves, quoiqu'ils aient toujours
pris part 'a tous les besoins du pays, quoiqu'ils aient
quelquefois comme ceux d'Od obesti, plus souffert que
d'autres residences, quoiqu'ils contribuent h tons les
impels. Nous desirerions que l'on remediat a cette in-
www.dacoromanica.ro
213
justice et qu'on leur donne aussi le droit d'être re-
presentes.
(Signe.) Etienne Dascalescou, Constantin Stamatine.

De Oche Telegraphique.
Fokschani, No 459 (25), 25 Mars 1857. No. 3010.
Le Prget de Fokschani, an ministre de l'interieur.
J'ai recu aujourd'hui k 2 heures du matin votre or-
dre sub No. 6273, en date du 22 ; quoique In partie
valaque de la ville de Fokschani, nous soit un grand.
obstacle, car c'est ha que le comite a etabli ses seances,
soyez tranquille, comme it n'y a que pea d'egares, je
reponds du bon ordre.
( Signe.) Prouncoul.

Depeche T61(.graphique.
Fokschani, le 11 Avril 1857.No. 968 (b5).
Le Prdfet de Fokschani au ministre de l'interieur.
L'homme que j'ai expedie h Bucharest vient d'arri-
ver a l'instant meme, je me borne quant k present it
vous faire savoir que l'union a grandement baisse. Ko-
galniceano et ses collegues ne se sont pas encore pre-
sentes aux Commissaires. Le monde est fou h Bucha-
rest, le Commissaire Anglais s'est prononce ouvertement
contre l'union. Vous recevrez par la poste de plus
amples informations.
(Signe.) Prouncoul.

Depeche Telegraphique. .

AdressJe a Son Ex. le Prince CaiMacam de la part


de C. Raclesch.
Excellence.
Dia fait des persecutions dans notre district, it fait
enlever par des gendarmes les boyards et les negoci-
www.dacoromanica.ro
214
ants, it fait subir des interrogatoires et menace tons
ceux qui se sont prononces pour l'union. 11 a fait en-
lever de sa campagne un homme qu'il a mis aux ar-
rets h la caserne. Ces mesures ne sont pas permises
et ne peuvent etre faites du consentement du Gouver-
nement limite par le traite et le finnan. Je vous an-
nonce ces faits, Excellence, pour que vous puissiez choi-
sir des administrateurs main exaltes, dans l'execution
de pareilles mesures inquisitoriales, dont vous n'avez
probablement aucune connaissance.
Berlad, 27 Mars 1857.
(Signe.) C. I?aclech.

Declaration de M. Albon, proprietaire de


Ber lad.
En date du 22 Avril 1857.
Le 26 Mars dernier, un major et un sergent de gen-
darmerie s'etant presente a mon domicile an village de
Kilieni, m'enjoignirent de les suivre a Berlad, ou ils
me conduisirent directement chez l'ispravruk. Celui-ci
m'apostrophant d'un ton severe, me demanda comment
j'avais ose me declarer pour l'union des Principautes,
contrairement aux ordres du Gouvernement qui defend
de mettre un principe si contraire au bonheur du pays.
Sur ma reponse que j'avais un droit en vertu me-
me des stipulations du Traite de Paris, it entra en fu-
reur, appela le commandant de la gendarmerie et lui
ordonna de m'arreter, en s'ecriant qu'il me ferait bien
sortir de la tete ces folios. Conduit b, la caserne j'y
passai 2 nuits en butte It toute sorte de mauvais trai-
tements. Je fus ramene sous escorte It deux heures
apres minuit chez le commandant de gendarmerie oa
se trouvait l'ispravnik, qui me demanda d'un ton plus
calme si mes idees sur l'union n'avaient pas change.
Je lui protestai de ma foi constante et inalterable It ce
principe. Apres m'avoir dit que les unionistes voulaient
le partage des terres, que le bonheur et le malheur de
chacun etaient entre les mains du Gouvernement, que
www.dacoromanica.ro
215

l'union n'apporterait que calamites an pays, it me fit


mettre en liberte en m'enjoignant de m'abstenir desor-
mais d'enoncer mon opinion.
De retour k mon village je le trouvai ainsi que ceux
voisins, dans le plus grand emoi, mon arrestation y etait
l'objet des plus etranges commentaires. La calomnie
ne m'avait pas epargne, puisqu'on allait jusqu'h enta-
cher mon nom d'un crime.
C'est pourquoi le Dimanche des Rameaux etant alle
h Peglise, je me suis vu force, dans le lieu meme, de
raconter la cause de mon arrestation pour dissiper ces
faux bruits si nuisibles h ma reputation.
Le lendemain lundi je fus de nouveau arrete chez
moi et conduit chez l'ispravnik qui me fit les memes
reproches que la premiere fois, et ajouta que je ne
semis libre et, ne jouirais de mes droits d'electeur et
d'eligible, que lorsque je serais revenu it de meil-
leurs sentiments. Je lui repondis qu'il me semblait
bien ditficile qu'il pat y avoir d'autres electeurs et de-
putes, que ceux qu'il await dejk secretement ehoisis lui-
meme, et qui etaient au nombre de 8 dans chaque ar-
rondissement et deux dans chaque village investis des
titres de membres de police, et de commissaires corn-
munaux, quoiqu'ils n'eussent aucune propriete.
Comme je lui demandais ma mise en liberte pour
aller cultiver ma propriete : votre propriete, me dit il,
vous ne l'aurez pas taut que vous persistez dans vo-
tre iolle idee," sur ce, it me remit cependant en liber-
te, et furieux, donna des ordres que je n'ai pas en-
tendus au sous-prefet. De retour it ma terre je trou-
vai mes ensemencements d'automne et de printemps
envahis par le betail en pature, et mes jacheres mises
en labour par les charrues des habitans et des reze-
cites voisins. J'acquis la certitude par la confidence
intime d'un des rezeches, Elie Caline, que tour les ha-
bitans avaient ete invites par le sous-prefet it me trai-
ter de la sorte et it me garrotter, en cas de resistance.
En tout cas, it suivra l'appui de l'ispravnic et du Ali-
nistre de l'interieur.
Tels sont les faits qui me sont personnels. Il n'y a
www.dacoromanica.ro
216
pas d'arronclissement qui ne soit le theatre d'abus, a-
nalogues de l'autorite contre les unionistes dont on veut
andantir toutes les chances comme electeur et eligible.
(Signe.) Th. Albou.
4 4

Declaration de MC Buhnila, Costakesco


et Feto.
Berlad, Is 29 Mars 1857.
.Messieurs.
Nous vous communiquons lee faits suivants sur les
persecutions exercees par lee autorites locales pour 6-
touffer toute idee d'union :
1) Au moment meme de la seance du 24, des a-
gents de police appelerent hors de la salle un des ne-
gociants presents is nomme Etienne Dobrovitz. Comme
celui-ci ne se rendit pas a l'invitation, la police le
guetta a son retour h la maison, se saisit de lui et le
mena au telegraphe oh l'ispravnik le contraignit de di-
re les noms de tons ceux qui etaient presents h la re-
union afin de lee telegraphier h Jassy. Le lendemain on
mena de nouveau Dobrovitz et le 6erdar Basile Kole-
sco, membre du comae, chez l'ispravnik en les mena-
cant de toutes les facons devant beaucoup de monde.
2) En vertu d'un office du departement des cultes,
le professeur de l'ecole publique Popesco a ete eloigne
de son poste. L'office dit que la cause de son eloi-
gnement est . d'avoir manque a ces devoirs, quoique
quelques semaines auparavant it eut recu des remerci-
mens pour le bon succes des examens de l'ecole. Il
avait assiste h la reunion, et c'etait la le vrai motif.
3) Le second professeur Doumbrava qui n'avait pas
assiste h in seance, allait hier rendre une simple visite
privee h M. Costakesco, membre du I °mite. L'admi-
nistrateur le fit aussitot amener par des gendarmes, et
lui demanda ce qu'il etait alle chercher, chez M. Cos-
takesco. C'est la une mesure qui nous attaque Zama
nos relations - privees. On hfi ordonna apres, sous me-

www.dacoromanica.ro
217

naces severes de n'avoir de relations avec personne et


de se taire.
4) L'administration a fait amener le Chatrar Theo-
dore Albou, du village de Kilieni par le major des
gendarmes en personne, l'a fait enfermer h la caserne
ou on lui a adresse maintes menaces et injures person-
nelles. L'administrateur lui a dit aussi de ne pas croi-
re les dires des unionistes qui, l'union une this faite,
ont l'intention de partager toutes ses terres et tout
son avoir, & &.
5) L'egoumene de Pirveste Benjamin Archipesco a
ete made par le sous administrateur chez le prefet
du district. Aujourd'hui it a vu celui-ci qui lui a de-
mands comment it pouvait admettre dans son monas-
tere des reunions de personnes, et comment it souffrait
qu'elles y discutassent sur les interets generaux. Aprea
quoi it ajouta des menaces.
6) La police fait colporter partout par ses emplo-
yes le fameux arrete du Conseil pour effrayer les uni-
onistes. 11 V a aussi dans thus les arrondissements dea
emissaires qui travaillent contre l'union. On dit que lea
tribunaux de villages ont ete renouveles, dans le but
certain de propager parmi les paysans le principe de
la separation, en leur prechant en male temps la hai-
ne contre thus les unionistes.
(Signe) I. Buhnila, C. Costakesco, Feto.

LIT. Q. Q. a)
Depeche TeMgraphique.
Berlad, le 22 Avril, No. 1915 (141).
Le Prefet de Berlad au ministre de l'interieur
Le Maitre de Police de cette vine vient de me rap-
porter qu'h la suite des faits qui se sont passes au jar-
din public et que par depeche specials j'ai Porte b.
votre connaissance, I. Cayolle, Staroste consulaire de
France, s'etant adresse a la thule, s'est exprime que je
www.dacoromanica.ro
218

Teetais pas en droit de m'ingerer en rien car on nous


mettrait tout en pieces. Le departement pent dejh, con-
clure de ces paroles qu'on etait prepare d'avance k des
mdfaits. Ce n'est qu'en agissant avec la plus grande
prudence et en ne faisant arreter personne que j'ai pu
les eviter. Apres l'heure de la promenade au jardin
public, tout le monde s'est rendu chez soi en parcou-
rant la grand'rue ayant en tete le vieux boyard, Grand
Postelnik Georges Iamandi. 1.es musiciens s'etaient
refuses d'accompagner la foule, mais ils y ont ete for -
ces; et c'est ainsi que tout le monde est rentre 4 in
rnai.on, chantant et criant a tue-tote.
(Signe). Dia.
Apostille du Ministre sur cette (legate.
Section ILOn repondra au prefet d'envoyer imme-
diatement le rapport formel du Maitre de Police, et les
declarations des tomoins oculaires ; et de plus un rap-
port special de in part du prefet. On demand era tous
ces actes par estafette extraordinaire.
(Hgne). C. Catargi.

LIT. Q. Q b)
11,6pelle Tel(tgraphique.
Borlad, le 25 Avril, No. 2809 (167).
Le Prefet de Berlad au Ministre de l'interieur.
A votre depeche sub No. 7507, je m'empresse de re-
pondre que le Maitre de Police m'a fait un rapport
verbal et cela en presence du Major Kaki ; or, actuel-
lenient, it se refuse de me faire un rapport par ecrit,
sous pretexte qu'il ne connait pas les personnes qui
ont entendu les expressions de M. Cayolle, car In foule
etait tout a l'entour, et it craint qu'un rapport inexact
ne tombe it sa charge plus tard.
(Signe) Dia.
www.dacoromanica.ro
21i)

Apostille du JIinistre de l'Interieur.


Vu que Mk on a donne suite k cette affaire des la
reception de la depeche telegraphique, le maitre de po-
lice devra faire absolument un rapport par ecrit; le
prefet n'aurait pas du, des le principe, se contester
d'un simple rapport verbal.
(Signe) C. Catargi.

LIT. R. R.
Traduction dune lettre du ealmacain Vogori.
des, actresses an metropolitain de Holdall ie.
Eminence,
J'ai appris que des pretres, diacres at d'autres fonc-
tionnaires ecclesiastiques ayant k leur tete quelques
personnages du haut clerge, au lieu de s'occuper des
devoirs de leurs fonctions et de donner le bon exemple
an public par une conduite paisible et convenable, se
permettent au contraire des manifestations tumultueu-
ses, at se promenent dans les rues en se decorant de
cocardes aux couleurs etrangeres, *) et en donnant par
Pa, au peuple tranquille le mauvais exemple.
Une pareille conduite de in part de toes ces pretres
a ate par des malveillants declaree comma une de-
raarche autorisee par S. E., ce qui m'engage comme
chef du gouvernement, chargé de veiller a l'ordre et
au maintien de la tranquillite publique, de vous inviter
a bien vouloir prendre au plustot les mesures que vous
trouverez les plus convenables pour reprimer chez le
clerge en general, toute espece de manifestations qui
jusqu'aujourd'hui n'ont jamais eu lieu, et qui ne sont
point conformes avec l'etat ecelesiastique, etant meme
contraire aux lois.
Tout en vous priant de me communiquer au plustet
*) Le prince VogoricKs prouve bien qu'il se considerait lui-
meme comme etranger, car it n'est pas un moldave qui
pourrait qualifier d'kranger les couleurs roumaines.
www.dacoromanica.ro
220

et par derit les mesures que S. E. trouvera h propos


d'employer pour que je puisse, aussi l mon tour lea
communiquer h qui de droit.
J'ai l'honneur d'être, &c., &c.
(Signe) Prince Vogorides Caimacarn.
Jassy, le 12 (24) Avril 1857.

LIT. S. S.
Reponse du metropolitain de Pfoldavie at la
lettre de M. Vogorides.
En date du 14 (26) Avril 1857.
Excellence,
A l'adresse que vous nous avez fait l'honneur de
nous adresser en date du 12 Avril, et qui contient ce
qui suit: que quelques pretres, diacres et autres fonc-
tionnaires ecclesiastiques, ayant it leur tete plusieurs per-
sonnages du haut clerge, au lieu de s'occuper des de-
voirs de leur ministere et de donner le bon exemple,
par line conduite paisible et convenable, se permettent
an contraire des manifestations tumultueuses, en parais-
sant dans les rues decores, de cocardes aux couleurs
etrangeres, et en donnant aussi l la population paisible
le mauvais exemple." Nous avons l'honneur de trans-
mettre h votre Excellence, notre reponse : que, d'apres
les informations prises, nous savons que in clerge n'a
fait que se rendre h la rencontre de MM. les Commis-
saires qui au nom de leurs genereux Gouvernements
sont arrives, dans le pays pour executer ce qui a ete
decide par le Traite de Paris, par la raison, qu'il s'agit
aussi du sort futur de tout le clerge. Mais si S. E.
trouve convenable qu'on doive desormais empecher les
pretres de se presenter pour feliciter MM. les Commis-
saires, elle n'a qu'b, vouloir bien me communiquer un
pareil ordre et aussitot nous agirons en consequence.
Quant h la question des cocardes aux couleurs etran-
Ores qui, d'apres votre lettre, auraient ete portees par
www.dacoromanica.ro
221

le clerge dans toutes les rues, loin d'approuver une


pareille demarche nous la trouvons de meme inconve-
nante, bien que nous n'ayons pu nous convaincre jus-
qu' a ce moment qu'elle soit le fait du clerge, S. E.,
ne nous ayant pas signale les personnel de l'ordre cle-
rical, qui auraient porte dans lee rues les cocardes aux
couleurs etrangeres. Alalgre cela cependant nous avons
fait defense k tons les membres du clerge de partici-
per, 4, de semblables manifestations non autorisees.
Pour ce qui concerne les bruits rapportees dans l'a-
dresse de S. E., que des gens mal intentionnes ne ces-
sent de dire que les demarches imputees au clerge ont
ete autorisees par nous, nous faisons savoir que ces
imputations provenant de la pert de ces susdites per -
sonnes, ne meritent aucune consideration et sont loin
de pouvoir porter atteinte b notre dignite d'Archeveque
et de Metropolitain de Moldavie, laquelle n'a jamais
ete ni pu etre a in portee de semblables imputations.
En attendant la reponse de S. E. nous avons l'hon-
neur d'appeler sur elle les benedictions de Dieu.
(Signed Sophronius Metropolitain de 111oldavie.

LIT. T T.
Scrisoarea PatTiarhului de Constantinopoli, cuprinsit
Yri epistolele adresate de diverse personage Caimaca-
mului Moldovel N. Konaky-Vogoridi, yi inseratk la
pagina 33 din acest volum al XIII-lea de Uricar.
Th. C.

LIT. U. U.
Adresse du Secretariat d'Etat,
Sub No. 1883, envoy& au departement dac elate.
Le refere de l'honorable departement du Culte, sub
No. 2831, ainsi que in liste des pretres maries habi-
tant la capitale, et des hegum6nes ayant droit d'être
www.dacoromanica.ro
222
electeurs ont ete soumis a l'appreciation du Conseil
administratif extraordinaire.
Le Conseil a pris la decision suivante, savoir : la
liste envoyee par S. Eminence l'Eveque de Houschi,
etant elaboree en conformite du texte du firman im-
perial. Le departement du Culte la communiquera au
Ministere de l'intorieur pour etre publiee dans le bul-
letin officiel.
Quant h la liste presentee par S. Eminence le Me-
tropolitain, attendu qu'elle contient des noms de per-
sonnes qui, aux termes du firman et des instructions
publiees anterieurement, n'ont aucun droit de prendre
part aux elections, le department du Culte engagera
S. E. de se conformer la la teneur du firman, sans
chercher d' avantage a en interpreter le veritable sens. Le
Gouvernement a preserit une this pour toutes la mar-
che h suivre dans cette affaire, et tout retard qui se-
rait apporte a dessein par S. E. ne servirait qu'h faire
elaborer les listes electorales directement par le gouver-
nement, afin de ne pas entraver les travaux prepara-
toires des elections.
Le ecretaire d'Etat a l'honneur de communiquer
cette decision k l'honorable departement du Culte, et
lui renverra la liste jointe h son refere sub No. 2831,
pour qu'il agisse en consequence.
(Signe) P. Balsa.

LIT. U. U. b)
Note du D6partement du Cute au Metro-
politain.
A Son Eminence Monseigneur Sophronius, Metropolitain
de Moldavie et de Suceava.
La liste des pretres ayant droit d'electeurs que V.
E. a adressee au ministere des Cultes, conjointement
avec l'adresse sub No. 777, ayant ete examinee, le
soussigne a observe qu'elle renfermait les noms d'un cer-
tain nombre de mines qui habitent hors du siege de
www.dacoromanica.ro
223
la Metropole et qui, au terme du firman Imperial ne
possedent pas les titres exiges, pour etre electeurs.
Le soussigne a soumis ce fait h l'appreciation du
Conseil administratif, et s'empresse de transmettre co-
pie de sa decision iz V. E. Cette decision porte que V.
E. ait h se conformer h l'esprit du firman Imperial.
En consequence le departement du Culte et de l'in-
struction publique a l'honneur d'engager V. E. h, mo-
difier la liste sus-mentionnee, conformement an sens de
l'art. 1-er du firman et de l'enyoyer ensuite au minis-
-Ore des Cultes, afin que suivant les instructions ren-
fermees dans l'art. 5 du firman, it pui$se en regler la
publication dans le bulletin officiel.
Le Logothete A. Stourdza.
Section 2, No. 2341.-11 Mai, 1857.
Chef, C. D. Guidionesco.

LIT. V. V.
Reponse de S. E. le Metropolitain.
A l'honorable Departement des Biens Clericaux.
Nous avons recu l'adresse de ce departement sub
No. 2841, en meme temps que la copie de la decision
du Conseil administratif. Cette decision est non seu-
lement en dehors des convenances usitees dans le cas
ou l'on s'adresse verbalement ou par ecrit au chef spi-
rituel du pays, mais elle est encore redigee dans un
sens contraire h la teneur du firman Imperial.
En presence d'un pareil kat de choses tree par le
Conseil administratif nous avions resolu, de nous abste-
uir de toute reponse envers celui-ci, et de nous adres-
ser a qui de droit, pour demander le redressement de
ceux qui marchent a cote de la voie legale.
Cependant les demarches reiteres de M. le Ministre
des biens ecclesiastiques, ses serments et ses protesta-
tions contre un mire de chosen auquel it ne prendrait
part gu'a sun corps defendant, et avec un profond degout,
www.dacoromanica.ro
224

Cependant Parrivee de M. le Postelnik Balsch, au


bas de l'escalier de la metropole, et la declaration qu'il
fit au ministre de Culte portant que si nous ne nous
hAtions d'envoyer immecliatement notre reponse au Con-
seil administratif, celui-ci sans plus attendre, formu-
lerait sa decision.
Cependant les menaces que nous adressa S. E. le
Ca imacam par la bouche de M. le Ministre des Cultes,
portant que, it nous ferait des choses auxquelles nous ne
penserions meme pas.
VII ces considerants, nous ont determine h faire les
representations suivautes au departement des biens
clericaux.
1) Le 1-er article du firman dit, que les pretres
remplissant h un titre quelconque les fonctions de leur
ministere, dans le chef lieu de chaque evoche, se reu-
niront sur la convocation de leur eveoue diocesain, pour
nommer egalement parmi eux, un depute au divan
par diocese.
2) La liste que nous avons envoyee conjointement
avec notre adresse sub No. 777, est conforme a la te-
neur du firman Imperial.
3) Le firman n'impose pas aux pretres la condition
d'être reguliers ou seculiers ; it parle dans un sens ge-
neral: les pretres remplissant a nn titre quelconque les
fonctions de leur ministere dans le chef lieu de chaque
&eche.
Le droit de reconnaitre et de decider qui est pretre
et qui ne Vest pas, est un droit qui n'appartient ni au
Conseil administratif, ni au ministre des Cultes, mais a
nous qui sommes illetropolitain, et chef spirituel de ces
pays.
Nous savons qui d'apres les canons de l'eglise a droit
au titre de pretre.
L'archimandrite, le protosingel, Peconome, le confes-
seur, Parchipretre, le chef de paroisse, le membre du
dicastere sont pretres; et comme tels ils ont droit a
prendre part aux elections en vertu memo du. firman
qui n'etablit pas de difference entre les pretres manes
et les pretres reguliers. C'est sur cette base que nous
www.dacoromanica.ro
225
nous sommes appuyes pour inscrire dans la li5te tons
les pretres maries ou non, qui remplissent actuellement
IL un titre quelconque les fonctions de leur ministere
dans le rayon du siege de la Metropole. Le seminaire
de Soko la ne se trouve nullement en dehors de la ju-
ridiction de la metropole.
Aux termes du paragraphe II de la loi votee en
1851 par le Divan general, concernant l'organisation
des etudes clericales, trois seminaires devaient exister
en Moldavie, savoir : le seminaire central de Sokola et
les deux seminaires de Roman et de Houschi. Or, pu-
isque le seminaire de Houschi est considers comme de-
pendant du siege de l'eveche de ce nom; puisque d'un
autre cote it est stipule par la loi susmentionnee qu'en
dehors de ce seminaire, plusieurs ecoles eclesiastiques
devront etre organisees, et que les professeurs devront
tlependre de l'administration seminariale ; puisque enfin
tons les travaux du seminaire de Sokola et ses corres-
pondances journalieres sont examines et confirmes par
nous, comment comprendre que ce seminaire central
soit en dehors du siege de la metropole ?
Que si I'on donne pour raison la barriere de la vil-
le qui separe la cathedrale du seminaire, nous repon-
drons que ceci est une question de municipalite, une
mesure d'octroi et de police, qui ne peut et ne doit 16-
ser en rien les liens qui rattachent ab antiquo le semi-
naire de Sokola it la Metropole de Moldavie.
Telles sont les raisons sur lesquelles nous nous som-
mes fondes, pour inscrire dans la Hate des electeurs les
pretres du seminaire et de Sokola.
Telle est notre reponse definitive an departement du
Quite et an Conseil administratif.
(Signe.) Sofronius, Metropolitain de Moldavie.
No. 867.Mai 14, 1857.

VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 15.


www.dacoromanica.ro
226
LIT. W. W.
Note du departement du culte au metropolitain
de Moldavie,
Lui communicant la destitution du recteur du seminaire de Socola.
A son Eminence Monseigneur Soplironius Archoveque et
Metropolitain de Moldavie et de Suceava.
Le departement du culte et de l'instruction publique
appele a verses aussi cette armee des sommes consi-
derables pour l'entretien du seminaire de Soco la, a
juge h propos de proceder d'abord k la reorganisation,
peine entreprise de cet etablissement, lequel, h la
suite de Penquete faite par votre Eminence meme, a
etc trouve dans l'etat le plus deplorable, sous les rap-
ports moral et materiel.
Vu done que votre Eminence a juge des logs a propos
de charger le reverend pore eveque Vladimir Souhopan,
comme la personne qui possede le plus lee connais-
sauces voulues de proceder a la reforme de cet eta-
blissement, afin que l'argent de l'etat et le temps des
cloves ne soient plus gaspilles en vain. Ce departe-
ment en conformite de l'arrete du conseil des ministres
et de la sanction de S. Ex. le Prince Caimaeam Porte
done h la connaissance de votre Eminence que le re-
verend eveque Souhopan vient d'être de nouveau in-
vite a se charger d'une mission qui lui avait dejh etc
confide par votre Eminence, cello d'achever la reorga-
nisation du seminaire, en qualite de recteur provisoire,
ainsi que de regler la comptabilito de cet etablissement,
qui d'apiq-s les aN is recus et la propre enquete faite
par votre Eminence reclame qu'on y avise le plus tot.
(Signe) A. Stourza, Ministre du culte.
1857, le 20 Mai, Section 1-re, No. 2996.

Intr'o brosura de 115 pagini tiparita Is Londra in tipografia,


Bradbury & Ewans, Whitefriars, anul 1857, imprime pour l'au-
teur, cu titlul : Documents pour sere it tl, l'histoire
de l'application de l'artiele 21 du Traite de
Paris en Moldavie.
Dupa cat am aflat Secretarul Comisarului Englez Bulwer, DL

www.dacoromanica.ro
227
Stanley, din Comisiunea Internationale, ar fi imprimat und nu-
inert restrins din aceste brosurt, spre a le Imparts, pe la toti
membri din Comitetul International.
Intimplarea all aunt ca me-au cadutd in mana aceasta bro-
surd foarte importantd, pentru not romanii, prin Domnul Panaiote
Ba ls. Warn grabit a o admite in Volumul al X.111-le de Uricar,
inapreuna cu alto documents insemnate, pentru viitoarea genera-
tiune. Din toate aceste documente se vede, ca s'au cerut cu in-
sistentid Thzirea, ear nu anecsarea. aunt convins ca an se
va gasi nici un rennin adiverat, care se fie contra Uniret, si ct
totil suntem siguri, ca aunt contra anecsarei. Toata lumen, se
miard de inflorirea capitaliei Romanies, cand cu totit se intristeaza
cd, nu s'au facut mai nimica pentru Mama Capitaliei. Cn oca-
siunea ocupatiei Moldovei de catra Rust in anul 1828, adminis
tratia Wei s'au imbunatatit prin coucursul Rominilor basara-
bieni. Tot aria s'ad intemplat, in mare parte, si cu impiegatit ad-
ministrativi din Iasi, caul liana, la 1862, actole de prin autoritati,
se slice, ca in Bucuresci, eran in mare neregula. Altil mat ini-
ciati de cat mine, vor descrie aceste amanuntimi, ne find aceasta
treaba mea.
In aoul 1887 luna Octombre in 18, DI. Dimitrie A. Sturdza ii
cancelaria Academies Romano, atunci cand i-am dat actul inserat
la pagina 481 a volumului al 9-le de Uricar, au marturisit inain-
tea mai multor membri at Academies, ca data Romania se poate
fall ca poseda toate actele Divanulut Ad-hoc a Moldovei, numai
d-lut Th. Codrescu se poate multami, ca le-au scapat de la pier -
zaro. Acura trebue sa spun° si ed cute -ceva. Daca stet fi fost
lacona de bans, apol alta ocasiune mai favorabila, nu putea fi, do-
cat atuncea cand caimacamul Vogoridi, me-au ordonat sa numai
tiparescd nimica pentru Divanul Ad-hoc. *) Trebue sa aria aice,
ea sa se scie ca pe timpul Caimacimiet, galbenii austriact erau
cam multisori in Moldova, si apoi on am fost dascalul care am
invetat pe bezede N. Vogoride a citi si a scrie romanesce la
Constantinopoli, dupa vointa Logofetului Costaki Conaki.
Actele Divanulin Ad-hoc, incredintate mie spre pastrare do Dl.
Dimitrie A. Sturdza, au servit spre complectarea No. I. din Bule-
tinul Divanului Ad-hoc, caci Dl. Vornic Costaki Hurmuzaki, DI.
Dimitrie A. Sturza, &au adunat la mine, in casele lui Pavel Stoia-
novici, poste drum de Banca Nu land, si dupa ce s'au kibzuit cum
sa, se formeze No. 1 al Buletinulut, m'au insercinat cu redacta:
roa si tiparirea int.
Am fost, sunt si void muri unionist din convictiune, caci en.
am vedut cu °chit met pe Grigorie Ghica Voda, sfirutand scara
calulin la Arnaut-Kioiu. (Sd se vada pagina 66 din Volumul
al XII de Uricard). De aceia eludam toate luaturile de vorba de
catra Baronul Testa, consulul general austrieac in Moldova, dupa
cum am rugat pe Cavalerul Aizenbah, care voia ca Agent 1m-
pardtesed sa me prezonteze cu un inel mare in briliante din par-
*) SA se vadd, biografia mea pag,ins. 213 din Vol. VII de Uricar.
www.dacoromanica.ro
228
tea Ministrulni do Comorcift DL de Bruck, ca redactors al Zim-
brulut.
In anul 1887 luna Aprilie, cu ocasiunea tirnosirei Sf. Mitropolit
din Iasi, ail venit sa mg vacla Dl. General Dimitrie Leca, scola-
rul mea de la Academia Miltaileana, si intre mai multe vorbe ce
am skimbat intro not, m'au iutrebat daca am decoratiunt. Ett t-am
respuns, ca mai nimerit ar fi ca domnia sa sa afle, daca am mij-
loace cu ce sa cumparft carne si pane, eaci Diet unit Ministru de
1nstructiune nu voiesce de a cumpara din cartile mete premii
pentru esamene. D-sa me-aft promis ca va starui pe langa, Dl.
Ministru D. A. Sturdza ca sa'mt deie ajutor prin cumparare de
carts. Jam multamit, rugandul ca as aminteasca D-lut Sturdza
si do votul ce l'au dat Academia Romans, ca'rni va da de tiparit
in limbs greats, calatoria Spatarulni Milescu in China. Acest vot
nict pana astadi nn s'aa realizat.Posedtt an stabiliment tipograficu
destul de bine asortat, care mft costa poste 12 mit de galbeni,
dar care nu produce mai nimica, neavend nimica de lucru, cact
aunt cu total uitat si parasit, de si eft din cand in cand tot dau
somne ea traiesce, priu publicarea a cite un volum din Uricar.
Promisiunt am avut indestule, insa toate se uita lesne ; si 01.
General D. Leca ail mangaiat pe dascalul sett cu multe vorbe
dulei, insa s'aa dus in !limit tut Avraam, fare ca sa fi realisat ceva.
Th. 0.

PRO FIN CES 1110L DO- VALAQUES.


Revolution de 11 (23) Fevrier 1866 Conference de Paris.
Election du prince Charles. Negociations directes. Reconnais-
sance du prince Charles. Les Juifs.Les Moldaves.Le minis-
tere et les ehambres. Attitude nouvelle de la Russie.
Depuis la mort de M. Barbo Catargi, assassins le
20 juin 1862, it s'etait forme en Moldo-Valachie entre
la droite et-la gauche une coalition contre le gouver-
nement personnel du prince Couza. Les moyena de re-
sistance parlamentaire n'etaient plus possibles depuis
le coup d'etat de 1864; on trams un complot auquel
prirent part les principaux chefs de la droite et de la
gauche. Pendant la nuit du 22 au 23 fevrier 1866,
quelques officiers penetrent dans la chambr3 du prince
Couza; ils le surprennent dans une situation scanda-
leuse que les circonstances rendirent ridicule. Les re-
gimens dont les chefs avaient ate gagnes entourent le
palais. Les limits fonetionnaires qui n'etaient pas dans
le complot soot gardes h vue. Le secret avait ate bien
www.dacoromanica.ro
2E9

garde, le programme execute avec precision et hardi-


esse. Lin gouvernement pro visoire etait organise d'a-
vance; it se composait de deux Valaques et d'un Mol-
dave. Le general Golesco representait le parti liberal
valaque, M. Lascar Catargi les conservateurs molda-
yes, le colonel Haralambie l'arrade. Leur premier soin.
fut de former un ministere ou its durent faire entrer
des Moldaves et des Valaques de tous les partis. Le
choix etait tombe sur des personnes d'une probite re-
connue et d'une suffisante notoriete *). A midi, les deux
chambres &ant reunies en seance commune, le presi-
dent du conseil lut l'acte d'abdication signs la nuit
precedente par le prince Couza, puis on proceda im-
mediatement it l'election d'un nouveau prince. Le comte
de Flandre, frere du roi des Belges, fut elu a Puna-
niEnite. L'ex-prince Couza fut conduit it la frontiere de
Transylvanie ; it avait ete traits avec egards. La garde
nationale fut institute et organisee : on y admit tous
les citoyens, y compris les israelites, payant un
toyer d'environ 150 francs. Le gouvernement, mecon-
tent de l'attitude des chambres, qui avaient ete Clues
sous le dernier regne, en prononga la dissolution, et
convoqua une nouvelle assemblee de deputes sans faire
mention du senat. La droite et la gauche s'entendirent
pour les candidatures, et les elections eurent lieu paisi-
blement.
Le comte de Flandre n'avait pas ete consults. 11 ne
fut pas encourage par les grandee puissances it ac-
cepter la couronne qui lui avait ete votee, et it la re-
fusa. Les Roumains ne se laisserent pas prendre au
depourvu. L'un des chefs les plus actits du parti libe-
ral se trouvait a Paris. N. Jean Bratiano, crut s'etre
assure que la personne du second fils du prince de
Hohenzollern ne souleverait pas d'objection de la part
du plus puissant protecteur de la Roumanie. Le con-
*) Presidence du eonseil et affaires Atrangeres, M. Jon Ghi-
ka;inthieur, M. D6metre Ghika;justice, M. Jean Can-
tacuz6ne; finances, M Pierre Maviojeni; cultes et in-
struction publique, M- Constantin Rosetti;gaerre is Major
Leccaitravauz publics, M. Demetre Stourdza.

www.dacoromanica.ro
230

sentement du candidat obtenu, it fut decide b Bucca-


rest, sous l'action pressante du parti de la gauche,
qu'en l'absence des chambres Felection serait deman-
dee it un plebiscite. La votation eut lieu du 14 an 20
Avril, non pas avec un grand enthousiasme, mais a-
vec regularite et sans aucune pression, 685,969 voix
contre 224, appelerent le prince Charles de Hohenzol-
lern 4 gouverner navec droit d'heredite" les Principau-
tes-Unies. La Russie et la Turquie s'etaient deja pro-
noncees contre le maintien de l'union et contre le choir
d'un prince etranger ; on n'etait pas edifie sur les dis-
positions des autres puissances.
Le 15 Avril, un mouvement tumultueux eclatait 4
Jassy. L'opinion publique attribua ce mouvement a, Fac-
tion d'agens russes et au regret qu'eprouvait la ville
d'Jassy de n'etre plus une capitale. Co n'etait pas 14
le soul embarras du gouvernement provisoire. Bennis
dans une action commune depuis 1862, les hommes de
la droite et ceux de la gauche se diviserent apres le
succes, plutot par l'effet d'anciens dissentimens per-
sonnels que pour cause d'opinions, car, surtout depuis
la solution de la question rurale, it n'y a pas de cause
reelle de separation. D'un mitre cote, l'armee etait
travaillee pour Mire un mouvement et s'emparer de
la situation en expulsant les hommes qui avaient fait
la revolution, et qu'on appelait les februaristes. hi l'in-
certitude sur l'acceptation du prince Charles s'etait
prolongee de quelques semaines, on ne peut pas pre-
voir ce qui serait arrive.
Le 27 Fevrier 1866, c'est-h-dire quatre jours apres
la chute du prince Couza, M. Drouyn de Lhuys pro-
poses aux tours garantes de se rennir en conference it
Paris, en rappelant que l'union complete a ete effec-
tuee avec l'assentiment de tous les signataires de 1856,
mais que la Porte n'y a donne son adhesion que pour
la duree de l'hospodarat confie au prince Couza, tan-
dis que In presque unanininte des autres puissances s'est
reserve la faculte d'examiner si apres lui on devrait
maintenir les changemens accomplis. D'un autre cote
ai la reception des nouvelles de Buccarest, Aali-Paths

www.dacoromanica.ro
--- 231
avait exprime le desir d'appliquer rigoureusement les
protocoles, notamment celui du 6 septembre 1859, qui
prevoit les cas de violation de la, convention et fixe la
procedure coercitive. Le gouvernement russe se mit
immediatement sur le terrain de la Turquie, et dans
une depeche A son ambassadeur a Londres, on put le
voir, non sans surprise, recommander It l'Angleterre
l'integrite de l'empire ottoman, menacee, d'apres lui,
par les aspirations d'une population orthodoxe. Des le
principe, le cabinet de Petersbourg avait pris une po-
sition fausse et contraire it toutes ses traditions. La con-
ference se reunit it Paris le 10 Mars, sous la presi-
donee de M. Drouyn de Lhuys. Dans in premiere sean-
ce, it fut decide que le3 agons strangers a Buccarest
inviteraient le gouvernement provisoire it se borner nau
maintien de l'ordre et A l'administration, en s'abstenant
de tout acte prejugeant les decisions de la conference."
Cette precaution prise, on proc6da, non sans quelque
ienteur, aux deliberations, qui aboutirent le 2 Mai, it
in redaction de la declaration suivante.
Le gouvernement provisoire de Buccarest, en provoquant par
un recent plebiscite la nomination d'un prince (Stranger, a con-
trevenu A. la convention du 19 Aoftt 1856, laquelle, par l'article
12, defere a Passemblee redaction hospodarale. La conference de-
cide que le coin de faire resoudre la question du maintien de
l'union doit etre laisse a rassemblee qui va se rennin Si la ma-
jorite, soit des deputes moldaves, soit des deputes valaques, le
demandait, les uns ou les sutras auraient la faculte de voter &Spa-
rement. Dans is cm oft la rnajorite, soit moldave, soit valaque,
se prononcerait contre l'union, ce vote aurait pour consequence
la separation des deux principautes. Cette qnestion video, rassem-
blee procedera a relection hospodarale, qui, aux termes de Par-
ticle 13, ne doit tomber que sur nu indigene. Les consuls sont
charges de veiller d'un commun accord it la libre emission des
votes et de signaler immediatement it la conference toute atteinte
qui y serait portee.
L'ouverture de l'assemblee roumaine eut lieu le 10
Mai. Apres la verification des pouvoirs, elle se reunit
le 13 Mai pour voter, conformement a In declaration
de la conference, our le maintien de l'union et sur l'e-
lection hospodarale. L'assemblee etait presides par le
www.dacoromanica.ro
-232 --
moldave Bostaki Jepoureano. Il eonstata clue person-
ne ne demandait la votation separee. On applaudit.
La discussion fut ensuite ouverte sur l'union et sur Pe-
lection. Personne ne parla contre l'union. L'election de
Charles de Hohenzollern donna lieu a une discussion
animee. On proceda ensuite au vote. Sur 116 deputes
presens, it y out 6 abstentions ; 110 voix voterent une
decision assez babilement redigee pour repondre a l'in-
vita,tion de la conference sans compromettre la conti-
nuite de l'union et l'autorite du plebiscite, et qui pro -
clamait l'union de la Moldo-Valachie sous la souve-
rainete hereditaire de Charles de Hohenzollern. L'as-
semblee acclama ensuite le Sultan, les puissan_ces gat
mantes et l'elu de la nation. Le soir, la vine etait il-
luminee, et des serenades avaient lieu devant les ho-
tels consulaires. La gravite de la circenstance et in
declaration rneme de la conference avaient uni les Eon-
mains dans un mettle sentiment; mais l'inquietude n'a-
vait pas cesse, car on etait encore incertain de l'ac-
ceptation du prince Charles.
Le 20 Mai, un jeune homme debarquait h Turnu-
Severin du paquebot de la compagnie autrichienne.
Des qu'il cut mis le pied sur le territoire des princi-
pautes, le voyageur fut salue respectueusement par M.
Jean Bratiano et par un otficier roumain qui ne lui
avaient pas parle pendant tout le voyage. C'etait l'elu, le
prince Charles, qui venait de traverser l'Allemagne et
l'Autriche incognito. Le 22 Mai, it fit son entrée solennelle
h Buccarest au milieu d'ovations enthousiastes et .sous
une pluie de fleurs. Il y eut une modification partielle
du cabinet : le president du eonseil, M. Jon Ghyka, sa
retira, it fut remplace aux affaires etrangeres par M.
Mavrojeni, et h la presidence du conseil par M. Las-
car Catargi, qui prit aussi le ministere de l'interieur.
M. Jean Bratiano entra aux finances et le general Jean
Ghyka it la guerre. C'etait encore un ministere de co-
alition entre les februaristes de la droite et de la gau-
che. Une amnistie qui fut proclamee vint delivrer les
accuses d'Jassy et les con,spirateurs militaires de Buc-
carest. La liste civile fut fixee h 1,170,000 francs pour
www.dacoromanica.ro
233

tout le regne. Afin de venir en aide aux besoins du


tresor, Is prince en abandonna le tiers pour cette an-
nee, et it fit don h la nation d'une somme de 140,000
francs pour fonder un etablissement public.
Les commencemens du regne furent penibles h Pin-
terieur comme h l'exterieur. La Turquie prit une at-
titude menacante sur le Danube, et lee agens des pu-
issances etrangeres ne furent pas autorises A entretenir
des rapports officiels avec le chef intronise de fait,
mail non encore reconnu. A Pinterieur, it y avait beau-
coup do mecontens et de desappointes. L'attitude
hostile du baron de Budberg, h, la conference de Pa-
ris et des agens russes des le pays tame leur servait
d'encouragement. Le prince ayant signs plusieurs pro-
motions comprenant quelques officiers qui avaient prig
part au coup de main de fevrier, les agitateurs de ca.
sernes-combinerent une manifestation d'officiers. L'as-
semblee romnaine y repondit en votant que le gouver-
nement provisoire et Parmee avaient bien merits de
la patrie. D'un autre cote, l'attitude des '1 urcs sur la
rive droite du Danube ayant necessite des requisitions,
it en resulta un grand mecontentement. 1 es gardes-
frontieres, ayant ete appeles h une concentration, se
mutinerent h Calafat et it Vidin. L'appel aux volon-
taires trouva pea d'echo. Pendant que Fassemblee die-
eutait la nouvelle constitution, it se produisit un inci-
dent facheux. Le projet contenait un article d'oa l'on
pouvait induire que les israelites auraient les memea
droits que les Roumains. Le 30 juin, un attroupement
suseite par les mdcontents politiques se porta vers Pas-
semblee. Les chefs de la gauche, M. Jean Bratiano et
M. Constantin Rosetti, sortirent pour haranguer la mul-
titude : ils furent hues et accuses d'avoir ete gagnes
par les israelites. En meme temps un autre groupe
se portait sur la synagogue, qui tut pillee. L'arrivee
de la garde nationals retablit l'ordre.
Le prince Couza, avait laisse les finances dans un
kat deplorable. Les revolutions n'ameliorent jamais
cette pantie des affaires publiques. Le gouvernement
roumain n'avait pas d'argent. Le ministere -proposa
www.dacoromanica.ro
234

d'emettre du papier dont la valeur serait garantie par


les biens incamereg des couvens. Ce projet ne fut got).-
te-ni par l'opinion ni par les deputes. Cependant les
armemens centre la Turquie etaient cortteux. L'impOt
rentrait d'autant plus ditficilement que la rocolte man-
quait pour la troisieme fois.
Au milieu de ces difficultes, l'assemblee acheva le
vote d'une constitution tres liberals et qui a de l'ana-
logie avec celle de la Belgique. La liberte de consci-
ence, d'enseignement, de la presse et de reunion y est
inscrite. Tous les Roumains sont egaux devant la loi.
La peine de mort ne pourra etre appliquee que dans
les cas prevus par le code militaire, en temps de
guerre. L'eglise orthodoxe roumaine est et demeure in-
dependante de toute suprematie etrangere, tout en con-
servant son unite avec Peglise oecumenique d'Orient
en ce qui concerne les dogmes. L'enseignement est gra-
tuit dans les stoles de l'etat, l'instruction primaire est obli-
gatoire. Pour l'election des deputes, it y a le college des
grands proprietaires, celui des petits proprietaires, ee-
lui des villes, enfin un college compose de tous ceux
qui paient a l'etat une contribution quelconque et oft
Pelection est h deux degres. Les senateurs sont aussi
elus. La personne du prince est inviolable ; ses minis-
tres sont responsables. Parmi les attributions ordinai-
res du pouvoir executif, l'article 93 stipule le droit d e
confdrer la decoration roumaine, de battre monnaie, de
conclure avec les etats strangers les conventions de
commerce, de navigation et autres de mettle nature -4).
Nulle juridiction ne peut etre constituee qu'en vertu
d'une loi. Le jury est Otabli en toutes matieres cri-
minelles et pour delits de presse. Le prince sanctionna
la constitution et preta serment de l'observer. Comme
la coexistence des deux partis februaristes dans le
meme ministere etait devenue imposible, MM. J. Bra-
tiano et C. Rosetti, qui representaient la gauche, se
retirerent le 2S juillet 1866, et it fut constitue exclu-
) Cet article donna lieu h, des explications avec la Porte-
tAtomane. Voyez le livre jaune, depeche du 8 aoat 1866.

www.dacoromanica.ro
235

sivement dans le parti cle in droite un cabinet Lom.o-


gene *).
A la nouvelle de l'arrivee du prince Charles, le ple-
nipotentiaire turc remit une protestation it la confe-
rence de Paris, en declarant que l'occupation militaire
lui paraissait la seule mesure it prendre ; c'etait aussi
l'avis de la Russie, et les instructions envoyees it M.
de Budberg temoignent d'une irritation qui a fait per-
dre an cabinet ruse sa prudence ordinaire ; le prince
G ortchakof, enjoignait a son plenipotentiaire tie recla-
mer ou l'emploi des moyens coercitifs ou la dissolu-
tion de in conference. Celle-ci se separa en effet le 4
juin apres une seance oft l'on ne parvint pas it lien
decider. Les principautes allaient done se trouver en
presence de In Turquie settle.
Des le mois d'avril 186G, line tentative avait cite
faite pour arriver a, un arrangement direct. Le gou-
vernement provisoire avait domande it la Porte, d'ac-
cepter un prince etranger qui reconnaitrait la suzerai-
neto du Sultan dans les termes du traite de Paris. Le
7 Mai, le grand-vizir repondit que in nomination cl'un
prince &ranger aurait pour premier resultat de faire
perdre aux principautes l'immense benefice de la ga-
rantie des traites. Le prince Charles, an moment oft
it mettait le pied sur le territoire roumain, avait emit
au Sultan qu'il etait prot it reconnoitre sa suzerainete.
Apres un premier mouvement de surprise, le Sultan
paraissait decide a entrer de force dans les principau-
tes pour en expulser le prince Charles. Des troupes
turques avaient etc; concentrees a Routschouk. Les Rou-
mains de leur cote formerent, sous le nom de camp de
manoeuvres, deux corps d'observation. Quelque temps
apres, M. Jon Ghyka, tut envoye h Constantinople, dont
le terrain lui est familier, pour negocier un arrange-
c) Le ministere etait ainsi compose presidence du conseil et
interieur, M. Jon Ghyka; affaires etrang6res, M. George
Stirbey;instruction pub lique et cultes, M. Stratt; finan-
ces, M. Mavrojeni;travaux publics M. Dem6tre Stourdza;
justice, M. Jean Cantacuzene;guerre, le general Jean
Ghyka;Ce dernier coda bientot la place an colonel Ha-
ralambie.

www.dacoromanica.ro
236

went direct, qui aurait pour base une visite du prince


au Sultan. L'ambassadeur de France, s'employa ac-
tivement pour detourner les '1 urcs d'une egression, et
lord Lyons agit aussi dans le meme eens. Vets le mi-
lieu du mois de juillet, la Porte, qui depuis la bataille
de Sadowa, ne pouvait plus compter our l'appui de
l'Autriche, renonca enfin a. nide d'attaquer. Les trou-
pes concentrees it Boutschouk sous le commandement
d'Omer-Pacha turent disloques, les deux camps rou-
mains dissous. L'arrangement direct etait accepts en
principe, it s'agissait d'en regler les dispositions.
Ici commence une negotiation penible, longue et dif-
fuse. La Turquie se croyait fond(k t't exiger pour elk
des avantages en echange de 'Immense concession de
l'heredite dans une famille etrangere. De son cote, le
prince Charles ne voulait pas subir une condition in-
terieure it celle des hospodars indigenes. Finalement,
et grace au contours actif et ingenieux des deux me-
mes ambassadeurs, on tomba d'accord sur urn echange
de lettres dont la substance devait etre inseree dans
un firman d'investiture que le prince alla cbercher it
Constantinople. La Porte avait cede sur tons les
points : le seul avantage qu'elle exigea fut une vague
promesse d'augmentation du tribut. La Roumanie an
contraire obtenait des concessions serieuses dont la plus
grave est la reconnaissance de l'heredite dans une dy-
nastic etrangere *). Le fait meme de cette negotiation
entre les deux pays etait une conquete : c'est la renais-
sance de la Roumanie comme personnalite internatio-
nale. ll ne fallait pas cependant perdre le benefice des
stipulations europeennes qui garantissent l'autonomie
des principautes. Les tours signataires du traits de
Paris, donnerent leur adhesion A ce qui avait ete ar-
Me entre les interesses.
Le ministere de la droite avait laisse une entiere
liberte aux elections. Il en etait results une cbambre
compose() d'environ 80 conservateurs peu unis entre
eux, de 40 deputes de In gauche et de 25 membres
*) Le Porte ne concedait que 1'h6redite en ligne directe, tan-
dis que la constitution stipule l'heredite collaterale.

www.dacoromanica.ro
237

choisis, en dehors des fdbruaristes, parmi les hommes


qui avaient marque dans les dernieres annees du prin-
ce Couza : la plupart etaient Moldaves. Avec quelques
deputes conservateurs de cette ancienne province, ifs
representaient particulierement les rancunes de la Mol-
davie. Ces 25 deputes, qui obeissaient le plus souvent
k l'impulsion de M. Kogalnitchano, le ministre du coup
d'etat de 1864, formaient le centre. Entre le centre
et In gauche flottait un parti qui a pris depuis plus
d'iinportance, celui qu'on appelle le parti des profes-
seurs, et dont les membres se donnent a eux-memes
le titre de fibres et independans." Avec une nuance
socialiste, ifs representent le sentiment ultra-nationa-
hate, et ne sont pas sans analogie avec le parti russe
de M. Milutine et de M. Katkof. Cette ehambre, y
compris le parti conservateur, se montra des le prin-
cipe asses mal disposee pour le ministere, auquel on
reprochait surtout de ne rien faire. Les deputes eux-
me,mes ne faisaient rien. Au mois de janvier 1867, if
y eut une premiere crise ministerielle qui fut apaisee.
On vota le budget et la ratification d'un emprunt con-
clu It Paris. Au mois de fevrier, la gauche avait defi-
nitivement fait alliance avec le centre; la majorite vota
un blttme contre le ministere pour n'avoir pas presen-
te le* lois organiques, comme la constitution l'exigeait.
M. Jon Ghyka et ses collegues donnerent leur demis
sion. Apres quelques tentatives pour former une admi-
nistration composee de la droite et de la gauche, ce
dernier parti resta maitre du terrain. Les nouveaux mi-
nistres, dont in nomination eut lieu le 13 mars 1867,
furent: a la presidence et a in justice M. Constantin
Cretzulesco, aux affaires etrangeres M. Etienne Gole-
sco, a l'interieur M. Jean Bratiano, aux finances M.
Vasesco, It l'instruction publique et mites M. Demetre
Bratiano; M. Gherghell, qui venait de prendre le por-
tefeuille de la guerre sous in derniere administration,
le conserva jusqu'au mois de juin, oil it fut remplace
par le colonel Adriano. Les d6putes voterent la tran-
slation de la tour de cassation e, Iassy ; mais le senat
la rejeta. Des fonds furent accord& pour perfectioner
www.dacoromanica.ro
238

Parmement, on fit une nouvelle toi pour la perception


des impots ; la concession du chemin de fer de Uiur-
gevo, accordee sous le precedent regne a, une corn-
pagnie anglaise fut confirmee. La cloture des cham-
bres eut lieu le 25 avril.
L'ete et l'automne de 1867 furent une periocie tres
agitee dans l'histoire interieure de la Roumanie. Sous
le regne de l'hospodar Michel Stourdza, le nombre des
Juifs s'etait accru beaucoup en Moldavie, et it en vient
encore tous les jours de la Galicie et de la Russie :
on en evalue le chiffre it 400,000. Au mois de mai
1867, pendant que le ministfe de Pinterieur, M. Jean
Bratiano, se trouvait a Jassy, des mesures furent pri-
ses pour appliquer les lois anciennes speciales aux is-
raelites et les lois generates stir le vagabondage. Im-
mediatement de nombreuses reclamations s'eleverent
et contre le principe meme de ces mesures et contre
11 maniere dont elles avaient ete exLcutees k Iassy et
ailleurs. Un accident survenu a Galatz fit beaucoup
d'impression. Les autorites turques avant refuse de
recevoir une dizaine de Juifs expulses, les autorites de
Galat7, ne vonlurent plus les admettre. Pendant les
explications entamees entre les agens inferieurs, trois
de ces malheureux furent entrain& par le courant et
noyes. Tous les grands gouvernemens, excepte celui
de la Russie, adresserent aux consuls et au prince lui-
meme des diegrammes protestant contre ce qui, s'etait
fait. Les ministres roumains crurent apaiser cette agi-
tation en declarant que tout aliatt eesser, et quo le
droit commun serait applique aux israelites ; mais dans
plusieurs districts les autorites laisserent en vigueur
les restrictions du regiment organique *), ce qui etait
en contradiction avec les assurances donnees pas le
gouvernement central. Jusqu'a in fin de l'annee 1867,
cette question fut une cause d'irritation contre l'admi-
*) D'aprks le reglement organique de 1833, les Juifs n'exer-
cant pas de metier utile, vivant sans aveu, devaient etre
expulses de la Moldavie ; it leur etait en outre intordit de
prendre h ferme des terms habitees.

www.dacoromanica.ro
239

nistration des principautds, que la presse francaise et


autrichienne denoncait h, l'opinion publique, comme se
livrant h des persecutions religieuses. La crise a con-
tinue en 1868. D'un autre cote, les mecontens de la
Moldavie devenaient menacans, et parlaient de revenir
au systeme de l'union personnelle. Its allerent jusqu'h
annoncer pour le 25 juillet une reunion separee des
deputes et des senateurs moldaves. Une menace de
l'application des lois, qui fut inseree au Illoniteur, suffit
pour empecher la reunion. Ce mouvement fut tout it
fait decourage, lorsqu'on put se convaincre qu'il ne
pouvait plus compter sur l'appui de la Russie.
Les chambres se reunirent le 6 novembre 1867 au
milieu de ces agitations. Dans la seance du 12, M.
Costaki Jepoureano interpella le ministere sur son ori-
gine et sur ses actes, declarant qu'il refuserait les cre-
dits demandes jusqu'h ce qu'il eat obtenu des éclair-
cissemens. Le lendemain, la chambre fut dissoute. be
nouveau parlement s'est reuni en 1868. Les elections
avaient ete favorables au ministere. Entre les deux
sessions de 1867, l'administration, sans cesser d'appar-
tenir la la gauche, avait subi plusieurs modifications
partielles. Apres la dissolution, le cabinet se reconsti-
tua de la maniere suivante : presidence et affaires 6-
trangeres M. Golesco, interieur M. Bratiano, justice M.
Anion, travaux publics M. Donitch.
Dans le tours de cette meme armee, ayant reconnu
l'impuissance d'une hostilita, declaree le gouvernement
russe avait pris bravement le parti de reconquerir une
position dans les principautes par la voie de la seduc-
tion. Ses avances coincidaient avec une apparence de
refroidissement du gouvernement francais. Toutefois,
sans refuser les avantages qui peuvent resulter des
bons rapports avec la Russie, la plupart des Roumains
ont conserve des doutes sur in sincerito de ses sym-
pathies h l'egard de leur pays en general et du nou-
vel etat des choses. lls croient que le cabinet de PC-
tersbourg est devenu caressant parce qu'il tient 'a ob-
tenir h tout prix le paiement de l'indemnite aux moi-
www.dacoromanica.ro
240

nes grecs pour les couvens &dies et l'abolition des


lois eclesiastiques votees sous le regne de Couza.
Les questions qui s'agitaient dejk ouvertement et
celles qui existaient a l'etat latent ont dclate en Tur-
quie de tons les cotes pendant les annees 1866 et 1867;
presque partout elles ont suscite soit l'intervention col-
lective de 1'Europe, soit Faction isolee de quelque gran-
de puissance. En ce qui concerne les etats simplement
tributaires du Sultan, in lionmanie, in Serbie, le Li-
ban, l'Egypte, ces difficultes out obtenu des solutions
qui laissent bien des points noirs, mais qui ont consti-
tue un modus vivendi dont la duree parait ciependre de
in politique generale de l'Europe. Au contraire, en ce
qui concerne les populations soumises directement it
l'autorite du Sultan, on peut caracteriser in situation
en disant qu'aucune des questions n'a pu encore etre
rosolue ; s'il y a eu quelque part des apaisemens, it y
a sur d'autres points de nouvelles et plus irritantes
complications. La crise interieure continue done; elle
n'a lion perdu de la gravite et de l'imminence qui ap-
pellent a si juste titre Fattention des cabinets europeens.
A cest articol l'am reprodus din Revue des Deux Mondes"
anul 1868, pagina 573 581. Ar fi in interesul Istoriei, ea vre
un martur ocular, ce an asistat la toate peripetiile template tut
Voda Carol, de la Pesta pans la punerea piciorulut pe pamintul
Romanies, so, &ea, istoricul veridien al acestel incumatari, caci
eft multe spuse am audit atat do la vaporul austriac, cat si
de la ces din Turnul Severinului, insa, temeiu nu pot pune nu-
mai pe spuse, mie me ar trebui cbiarul adever, gi acela pentru
istoria noastra.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
Cu trey dile mat tnainte de plecarea din Ceara a lut Grigorie
Ghica Veda, M. S. me-au spus ca este gate de poruire, parasind
Moldova. Atunci i -am propus ca ar fi foarte nimerit, ca sa nu-
miasea, tin Comitet compus din cativa consilieri de at set, ca la
caz de trebuinta, sa Intimpine toate neadevarurile ce se vor in-
-term ca at se tmprastie pe sama M. S. Eft punu in serviciul sett
4iarul Zimbru, tot far& de vre-o subventie, dupa cum aft fest gi
in trecut. Grigorie Ghica me -aft respuns, ca el negtiindusa, in
cugetul sea ca ar fi facut vre un neajuns terel, nu se tome de
barfelile du<unanilor set.
Reposatul N. Istrati, ajutat de Murphi, *) corespondentele diarului
Times, art facut mai multe brosuri, contra int Ghica. Voda, gi a
administratiel sale. Fostul Domnitor \Wend calomniile ce se
publicasa pe sama sa, si ca mat tit din oamenit ce'l avuse pe
langa, dinsul, aft remas indiferenti, afara de Petraki Mavrogeni,
fostul sea Ministrn de Finance, s'aft nacajit amar do ingratitudi-
nea oamenilor, bleat s'aft sietue:s.
In toata vieata mea, am venerat pe Grigorie Ghica Voda, pen-
tru faptele sale eels marl. Aeum regret ca n'am tras copit do
pe memoarele sale, adresate Vizirulut Eesid-Papa si Cancelariulut
Imperiului rusesc Neselrod; insa trica m'an stapanit, cael aveam
o multime de duf!rnant. Cine va fi norocit de a pune int na pe
hartiile lul Voda, Ghica, gi pe ale lut bezedea Neculat tutu, Va
vidsa ce comoara cupriade acole hartit pentru istoria Moldovel.
.b.tt am facut Indestule incercari ea sa, le capat, insa cu totil aft
re.nas surds la insistentile male.
Acura cred, ca facft un serviciu istorieT, prin publicarea in es-
tense a Epistoler lut Grigorie Ghica Voda, cum si respunsul ce
aft provocat, fiind ca ambele emit° document° cuprind mat mul-
te incident° i'nportante pentru Moldova.
Th. C.
A M. BATAILLARD,
Bedacteur en chef de la Revue de Paris.
Monsieur.
Pour parler sciemment des hommes, it faut les con -
naitre, et tour juger sainement de leurs actes, it faut
approcier le milieu oh ils se trouvent. Vous ne l'igno-
rez pas plus que moi, et pourtant, sans plus me con-
naitre que vous ne connaissez la soci6t6 moldave, vous
me caraeterisez d'une fa con bien leste et jugez de mes
actes bien legerement. J'ignore h quelles sources vous
4') Sd se va1lf brofura : la ifoldavie et Gregoire Ghica, tipit-
ritd in Iasi in tuna August 1056, la Tipojrafia Albinca
Rocsaves.i.
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 16.
www.dacoromanica.ro
242

avez puise vos renseignements sur ma personne, mes


sentiments, mon caractere et mes actes ; mais je vous
declare, avant tout, que, mieux renseigne sur votre
compte quo vous ne l'etes sur le mien, je ne puis douter
un seul instant que votre loyaute, apres les avoir recon-
nues mensongeres, ne regrette bientot cry avoir puise.
Le peuple moldave, dites-vous, n'eut pas alors (1848)
h s'epuiser dans un effort douloureux et sterile. De
plus, les circonstances lui donnerent ensuite un prince
faible et impuissant pour le bien, comme on ne l'a vu
que trop, un prince anime parfois de velleites libera-
les, qui n'a mis nul obstacle h la rentree dans le pays
des quelques hommes que les evenements de 1848 a-
vaient pu compromettre aux yeux de la Russie et de
l'Autriche, et qui, tout recemment, sous le joug de
l'Autriche, a meme eu un instant la pensee de ren-
,,d.re au pays la liberte de la presse.
Je prends acte de ces deux faits : 1) le prince de
Moldavie rappelle les emigres de 1848 ; 2) sous le joug
meme de l'Autriche, il songe h rendre au pays la li-
berte de la presse, et constate que de ces faits que
vous vous etforcez de rapetisser, et qu'il ne m'appar-
tient pas de grandir, il n'en est pas moms resulte, de
votre propre aveu, que la .1101davie s'est trout* pour
la manifestation de ses voeztx tans des conditions plus
favorables que celles de la Valachie.
Si je ne vous connaissais mieux que vous ne me
connaissez, parce que vous etes aussi bien servi pros
de moi que j'ai ete desservi pres de vous, je pourrais
conclure de cet aveu de faits authentiques, et de
ce style douteux qui les couvre de l'ombre de sa
malveillance, que le mal vous plait h dire ; mais
j'aime h en conclure le contraire. Ce n'est qui vo-
tre corps defendant que vous vous etes exprime
comme vous l'avez fait ; vous n'avez cede qui l'in-
sinuation de gens que vous avez cru sinceres, et qui,
vous ayant choisi pour vous mieux abuser sur in va-
leur des hommes et des choses de la Moldo-Valachie,
vous out suggere leur fatale tactique, qui consiste 'a
medire des gens pour les pousser k faire ce qu'ils nom-
www.dacoromanica.ro
243

ment le bien, et ce qui malheureusement n'est que trop


souvent le mal. On le voit cependant, cette tactique
vous est difficile; elle r4pugne it vos moeurs, a votre
education, A, votre loyaute. Aussi, tout devoue que vous
etes it vos amis roumains, ne pouvant vous faire it
l'idee qu'ils vous trompent, laissez-vous tomber le re-
gret sur vos paroles en plus d'un endroit, et entre au-
tres des votre Note, page 422:
,Nous avouons pourtant, dites-vous, que le prince
Glityka s'associa dignement aux sentiments publics,
dans l'ovation dont, it son retour de llussie, ou it a-
nvait ete prisonnier, le capitaine Philippesoo, fut l'ob -
jet de la part des habitans de Jassy." Mais ici en-
core, sous la forme indefinie que vous employez pour
continuer : A son arrivee is capitaine a ete nomme ma-
jor et a recu une gratification nationale de 800 du-
cats, vous vous efforcez, pour me mieux effacer sous
le relief que vous venez de donner a la, boiarie, de
cacher comment j'ai pu m'associer dignement it la ma-
nifestation du sentiment public, pour un de nos plus
braves et de nos plus bonorables otficiers ; mais, par
qui le capitaine Philippesco fut-il nomme major, sinon
par moi, et qui prit sur lui de le gratifier au nom de
in nation, sinon moi; et qui petit dire que ce grade et
cette gratification decernes a ce noble prisonnier ne
Pattendait pas avec autant d'impatience que les vivats
publics, et qu'il ne les obtint pas le lendemain de son
arrivee it Jassy, avant que le public ait eu connais-
sance de son retour ? Les hautes positions sont-elles
exemptes de hauts sentiments ? Pour etre prince, ces-
se-t-on d'être citoyen ? Et l'honneur du pays est-il
moins cher au prince qu'it tout autre patriote ? Si des
hommes malveillants vous l'ont affirms, ma conduite
vous suffirait, je le pense, pour leur donner un dementi.
Au sujet de l'adresse des boyards moldaves (9-21
decembre ) it In Sublime Porte et aux gouvernements
de France et d'Angleterre, vous remarquez, it est vrai,
et fort judicieusement, que dans leurs doleances les
sign ataires s'apitoient plus sur le regime contre lequelils
reelament gate sur l'occupation autrichienne, dont its n'o-

www.dacoromanica.ro
244
sent pas puline parley: mais vous ne faites pas remar-
quer, parce que vos amis se seraient bien gardes de
vous le faire entendre, que ceux -1i qui briguent la
caimacamie on l'hospodorat s'estiment toujours trop
heureux dune occupation quelconque pour s'en plain-
dre, ne s'appliquant jamais, au contraire, qu'l fletrir
le regime dont cette occupation est inevitablement la
cause.
Mieux eclaire, vous ne vous seriez point etonne de
la scission qui depuis l'adresse du 3 avril s'est pro-
duite, non pas, comme it vous plait de le dire, entre
le prince et le pays, mais bien, comme it faut l'avouer,
entre le prince et une trentaine d'empresses auxquels
it cofttait peu de compromettre a la fois le prince et
le pays ; vous eussiez aussi compris tout ce qu'avait de
prudent et non de perfide la suspicion sous laquelle ces
ultra-patriotes s'etaient eux-memes places par l'exage-
ration et la fougue de leur zele.
Aussi, approuvee par les rekresentants de la France
et de l' Angleterre, la reponse de la Turquie a, cette a-
dresse (9-21 decembre), fut-elle ce qu'elle devait etre;
en la publiant et en traitant de brouillons les signa-
taires, et en lair declarant regulieres les attributions
du divan general, et en les menagant de leur appliquer
l'article 432 du reglement organique, j'avais pour droit
mon devoir, parce que, prince du pays, je devais su-
bir avec lui le maintien du funeste statu quo auquel
toutes les puissances alliees s'etaient elles-memes sou-
mises, que j'etais loin d'avoir sollicite, et que je ne
pouvais prendre sur moi de rejeter sans le plus grand
danger pour ma patrie.
D'ailleurs, monsieur, vous qui savez si bien ce que
parley veut dire, avec un pen de reflexion, et, j'en
conviens, de bienveillance, vous eussiez pu voir clans
cette expression: divan genc"ral, une protestation tacite
contre le divan ad-hoc, dont j'avais dejlt combattu l'il-
legalite aupres des conferences de Vienne. Oui, si a-
vec le sons fin et delicat qui vous caraeterise, vous eus-
siez cherche votre lumiere ailleurs que chez des gens
dont l'interet etait precisement de vous laisser dans

www.dacoromanica.ro
245

l'ombre, vous eussiez mieux apprecie les hommes, les


choses, les situations, et au lieu de vous apitoyer de
voir mon pays mettre en moi ses esperanees, vous eus-
siez gemi de voir ses destinees mises en peril par les
exagerations de ceux qui s'en croient le soul espoir.
Quanta l'effet produit it Jassy, par le protocole des
conferences de Constantinople, vous denaturez tellement
les faits et vous intervertissez tellement les roles, qu'il
m'est evident que vous y mettez autant de naivete, que
ceux qui your ont inspire y ont mis de ruse. Parvenu
a Jassy le 27 fevrier, le protocole n'y Jut naturelle-
ment connu d'abord que du prince; it n'a done pu
motiver une deputation; mais le lendemain 28 j'ai in-
vite six boyards pour leur en communiquer le texte.
A ce sujet vous avancez que ?devant l'emotion una-
nime de tons ses Lommes que j'avais si maltraites, je
pants touché moi memo. Quoi ! je n'aurais ete emu
que de l'emotion de mes concitoyeus ! quoi! prince de
Moldavie, je n'aurais plus ete Moldave ! Puis, puree
que je declare aux six boyards assembles que je m'oc-
cupe deja de repondre point par point 'a ce protocole,
puree que je leur promets d'ecrire it la Sublime Porte,
d'en app ler au congres de Paris, et avant tout a M.
le comte Walewski, vous appelez cola faire amends
honorable; enfin, puree que je juge inutile de me lais-
ser dieter mon devoir par une poignee de boyards qui
meconnaissaient le leur; puree que, assez fort de la
con lance et de l'estime publiques, je juge superflu
leur mandat qu'ils veulent m'imposer pour en appeler
des conferences de Constantinople au congres de Pa-
ris; parse que je detourne prudemment de leur voie
le message et le messager d'une trentuine d'ecervelOs,
vous dites que leur adresse avait pour but de consta-
ter que la nation tout entiere suivait son chef dans la
,voie nouvelle of it paraissait s'engager, et vous ajou-
tez : On esperait ainsi donner un peu d'energie et de
fixite h cet homme faible et versatile." Mais otais-je
done plus ignorant qu'eux des sentiments de la nation?
Unt-ils done taut d'energie qu'ils en puissent comma-
niquer aux autres ? Sont-ils si peu versatiles qu'ils
www.dacoromanica.ro
246

puissent commander la fixite? Non, lit n'est pas la W-


rite de leur demarche, et vous parlez plus juste quand
vous Cites de vous-meme: ils se sentaient heureux de
trouvee aupas du prince un appui a leur faiblesse. Oui,
comme vous le reconnaissez vous-meme, la est la
verite ; mais cette verite, vous ne la comprendrez
encore dans toute son etend.ue, que lorsque vous vous
serez bien convaincu, qu'h ce dangereux exces de zele
it ne se melait pas moms de presomption et de vanite
que de patriotisme.
Je me suis fait done un devoir de lcs empecher d'a-
boutir, parce qu'ils n'avaient ni mandat de In nation,
ni mission de mon gouvernement ; et que, le pays se
trouvant 40, trop mal d'une autorite etrangere a cote
de l'autorite indigene, c'etlt ete le jeter dans une com-
plete anarchie que de permettre au tiers et an quart
d'en diriger les affaires. Four peu done, monsieur, que
vous preferiez l'interet general de mon pays 'a la sa-
tisfaction de la vanite de quelques boyards presomp-
tueux, vous reconnaitrez aujourd'hui la justesse des
observations de la presse allemande a ce sujet, parce
que vous aurez compris qu'en politique it n'est pas plus
permis aux Moldaves qu'aux Francais eux-memes, de
s'adresser de leur propre mouvement, en leur propre
nom, a des puissances etrangeres, et de leur envoyer
un delegue contre la volonte du chef de 1'Etat.
Dans votre impossibilite de demontrer in legitimite
de pareils actes, vous vous demandez ,s'il est dans les
conditions d'un Etat police quo le prince, qui est eon-
se representer les interets du pays qu'il gouverne, se
fasse le serviteur de deux puissances etrangeres, in
Turquie et 1'Autriche, pour empecher la manifestation
,des voeux du pays an moment meme ea les puissan-
ces de l'Europe sont reunies au congres pour &outer
ces voeux qu'elle a declare vouloir consulter: et s'il
est digne de ce prince, apres s'etre associe la veille
au sentiment unanime de la nation, dont it est le chef,
de vouloir l'etoeer le lendemain. A de pareilles im-
putations it ne m'est possible de repondre que par des
faits ; vous saurez done, monsieur, que la Moldavie
www.dacoromanica.ro
247

tout Etat police qu'elle est, n'etait pas et n'est pas en-
core dans son etat normal; que je n'etais pas cense
representer, mais que je representais reellement les in-
terets de mon pays ; que je ne me suis fait le servi-
teur d'aucune puissance it son detriment; que j'ai con-
tenu thus les mouvements intempestifs, par cela, meme
que leur inopportunite les rendait dangereux; que j' a
prix Pinitiative en tallies clauses, quo je n'en ai pas me-
me abandonne la prerogative it mon divan ad-hoc; quo
des que le congres de Paris eut pose en principe quo
les populations roumaines seraient consultds, j'ai donne
l'impulsion it la nation pour se prononcer; et que, sous
raes auspices, elle l'a fait avec autant d'ordre et de
calme qu'avec unanimite et dignite; que j'ai proclame
la liberte de la presse, fonde une Banque qui n'est pas
viennoise, concede sur nos rivieres un droit de navi-
gation A une compagnie francaise; que je me suis re-
tire des affaires moins riche que je n'y etais entre ;
que mon plus beau fonds est dans mes actes; que ma
meilleure rente est dans l'estime de mes compatriotes,
que ces actes me rapportent; que je suis heureux du
bien que j'ai fait it mon pays et des difficultCs que j'ai
dt1 vaincre pour y parvenir, et que, si je suis taxe do
faiblesse et de versatilite, ce ne peat etre assurement
que par ceux qui ont eu a regretter de me voir Pe-
nergie et la constance de resister it l'entrainement de
lours passions et de prevenir les dangers qui pou-
vaient en naitre.
Qu'il vous convienne maintenant de n'attribuer qu'it
mon divan ad-hoc, Pinitiative de certaines dispositions,
soit; mais, compose de fonctionnaires publics des plus
honorables et des plus intelligents, it s'estime trop et
sait trop bien n'avoir jamais rien decrete qui n'ema-
nal directement de moi, pour ne pas recuser ce me-
rite d'initiative que vous lui attribuez.
Soyez-en done bien convaincu, vous eussiez ete plus
dans le vrai, si, en reconnaissant qu'il faut aux Mol-
do-Valaques un signe pour qu'ils s'emeuvent, au lieu
de dire: ,Ce fut un signe pour eux de voir leur triste
chef repondre si mal b, leur appel," vous eussiez dit:
www.dacoromanica.ro
-243
Le libre essor laisse par le prince h la manifestation
des voeux du pays, fut pour les Moldo-Valaques le
5igne certain, qu'aucun de ceux qui affectaient le plus
de zele ne se distinguaient pas par plus d'energie et
de desinteressement. En effet, si combattre comme jo
l'ai fait le protocole des conferences de Constantinople,
c'est se faire le serviteur de la Turquie, si c'est etre le
serviteur de 1'Autriche que de repousser ses proposi-
tions, savoir: l'etat de siege, les instructeurs militaires,
in Banque viennoise, la triangulation du pays, et fina-
lement in navigation de nos rivieres, vous conviendrez
vous-meme qu un serviteur de cette trempe, Turc ou
Autrichien, est plus utile a son pays moldave que les
trente brouillons qui l'eusssent assurement cornpromis.
Mais oh done est-il, ce serviteur etranger ? Lit oft Font
conduit son patriotisme et l'abnegn,tion. Peut-otre, a
l'heure qu'il est, a-t-il cesse d'être ce que vous le tai-
tes, une enigme, gen probleme pour ceux de ses conci-
toyens qui se sont pin h le meconnaitre; mais assure-
ment, quoique loin de son pays, it s'estime heureux et
it dort tranquille a cette scule pensee qu'aucune voix
honnete ne s'y eleyera jamais, pour revoquer en douto
sa droiture et son patriotisme.
Trop satistait du calme de ma conscience pour je-
ter le trouble dans la votre, je finis en vous disant :
Cousolez-vous, monsieur, vous n'etes pas le soul qu'aient
trompe certains intrigants ; un autre a etti trompe
comme vous; mais homme honnete et loyal, it a re-
count' son erreur, i1 s'est retract& Vous aus6i, j'en
suis convaincu, vous ne tarderez pas a regretter votre
confiance en ceux qui vous ont dicte, comme a lui,
vos outrages.
Agreez, etc.
Prince Gregoire Ghika.
-_-- 4.---

www.dacoromanica.ro
249
AU PRINCE GREGOIRE Gil-YEA,
La Chartreuse du Liget (lndre-et-Loire), fin de Septeinbre 1836.
Monsieur.
Vous avez fait inserer dans In Revue de Paris du
15 de ce mois tine lettre a', mon adresse, par laquelle
vous reclarnez contre les appreciations qui vous con-
cement dans mon article sur la Mo ldo-Valachie publie
le 1-er juillet. Mon eloignement de Paris et une ma-
ladie de quelques jours soot les excuses du retard que
j'apporte a vous repondre.
Je le ferai observer tout d'abord, votre bienveillan-
ce parfaite en ce qui touche h. ma personne et It mon
caractere, et en mottle temps votre extreme suseepti-
bilite 'a I'encjroit des passages qui vous concernent dans
mon article, me font au premier abord une situation
delicate. D'une part, je voudrais reconnoitre par mes
procedes ce qu'il y a de loyal et de gracieux dans les
votres a 111012 egard; mais de l'autre Je suis bien force,
pour justifier des jugements que je n'ai point portes it.
la legere, de m'appesantir sur les faits qui les ont mo-
tives. Je serai pent-etre amene ainsi a reveiller des
deplaisirs que je voudrais plutot asoupir.
11 y a du reste un point de votre lettre qui me re-
met k l'aise, et plus que je ne voudrais, pour vous
repondre ; c'est celui qui a trait ii, mes amis roumains:
si vous etes bienveillant pour moi, vous ne Fetes gue-
re pour eux ; et c'est moi qui ai le droit de me dire
protondement blesse en ce qui les touche. Il y a dix
ans, monsieur, que le cercle de mes amities roumaines
s'est forme, et si depuis lors it s'est elargi, ce n'a ete
que sous les auspices de ces amities anciennes et e-
prouvees. Entre mes amis et moi, it y a done solidarito,
non d'opinion en toutes choses,je ne saurais admet-
tre une telle dependance, mais d'honneur et de
loyaute; d'oit it resulte que les injures que vous leur
adressez, de vraies injures pour le coup, m'attei-
gnent inevitablement, que vous le vouliez ou non.
Mais je desire proceder avec ordre, et si vous le
permettez, nous instruirons le proces dans les legles.
www.dacoromanica.ro
-- 250
I.
Questions prOudicielles.
Je retablirai d'abord an complet les termes de in
question prejudicielle telle que vous in posez. Cette
question a plusieurs termes en effet ; en voici le résumé.
Vous me dites : vous, vous Otes un homme sincere et
loyal, je le sais, car je suis ,,mieux renseigne sur votre
compte que vous ne l'etes sur le mien", et vous etes
aussi bieu servi pros de moi que j'ai ete desservi pros
de vous" (et certes je serais fier d'uti pareil hommage
s'il m'etait permis de l'isoler ;) mais, comae vous par-
lez de ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez
en parler que d'apres vos amis roumains; et vos amis
ne sont autres que mes ennemis, des ennemis perfides
de leer pays autant que de moi meme, des ambitieux
qui briguent In caImacamie ou l'hospodara,t", de ces
gens qui rs'estiment toujours trop heureux d'une occu-
pation etrangere quelconque pour s'en plaindre", car
elle sert leurs mauvais desseins; des intrigants" enfin,
qui malgre le sens fin et delicat qui vous caracterise",
sont parvenus it, vous ntromper et a vous suggerer lour
fatale tactique... Je m'arrete, car c'est assez. Vous
ajoutez que cependant cette tactique m'est difficile,
qu'elle repugne A mes moeurs, a mon education, 'a ma
loyaute", et vous essayez alors de me mettre en con-
tradiction avec moi -meme.
Voila au complet le raisonnement sur lequel repose
votre critique et qui in suit partout. S'il n'y avait ici
qu'une question personnelle, meme pour mes amis, je
pourrais laisser tomber de si incroyables appreciations,
car je serais bien stir du moms que personae ne les
devinerait sous cette peinture. Mais it y a autre chose
ici qu'une question personnelle : le lecteur qui ne con-
nait ni moi ni mes amis, doit savoir s'il peut s'en rap-
porter 'a mes paroles; it y va de ma dignite d'abord ;
et, ce qui est plus grave encore, it y va peut -titre
un peu des interets d'un pays que j'aime et qui est
le Ware.
Le premier reproche que vous m'adressez est de
www.dacoromanica.ro
251

parler de vous et de vos actes sans plus vous con-


naitre que je ne connais ]a societe moldave", qui est
le milieu" ou vos actes out eu a se produire. 11 est
tres-vrai, monsieur, que je n'ai point habitee in Moldo-
Valachie, et que je n'ai pas eu l'honneur de vous y
connaitre. En 1847, mes preparatifs etaient faits pour
aller visiter ce pays avec un de mes amis valaques :
je comptais y rester assez longtemps, nous avions fait
de beaux plans d'etudes et de peregrinations auxquelles
d'autres roumaius devaient prendre part, Nicolas Bal-
cesco entre autres, un ami que je puis nommer, car
Was ! it est mort; et ce nom, dont in Roumanie s'ho-
nore, dit deja un peu ce que sont mes amis. Des cir-
constances independantes de ma volonte empecherent
la realisation de ce projet, et it n'a pu s'executer de-
puis. Mais j'oserai vous demander quelle etude serait
possible dans l'une des branches quelconques de l'his-
toire et de in politique ancienne ou contemporaine,
s'il n'etait permis de parler que des choses qu'on a
vues de ses yeux, que des hommes qu'on a frequentes,
que des pays oil l'on a vecu? Je reconnais toutefois
que, lorsqu'il s'agit d'un peuple vivant, it serait insense
d'entreprendre in peinture de ses moeurs et le tableau
des particularites sociales qu'il peut offrir a l'observa-
teur, sans l'avoir etudie sur place. Mais heureusement
je n'ai rien tente de pareil. Je vous prie de ne pas
perdre de vue le veritable objet du tray.il que vous
attaquez : Par un contours d'evenements europeens,
le peuple moldo- valaque, ce peuple martyr de tant
d'iniquites et depuis si longtemps menace de mort par
taut d'ambitions rivales, se trouve place tout a coup
dans un des moments les plus critiques et les plus so-
lennels qu'une nation puisse traverser. Les puissances
europeennes paraissent d'accord pour le replacer dans
ses droits, pour lui rendre une existence nationale. A
en croire les arbitres de sa destinee, it n'a qu'a faire
entendre ses voeux, ils seront exauces. Mais comme
vous le savez aussi biers que moi, si les uns sont sin-
ceres, les autres ne le sont pas : ces derniers, clans
des intdrets que je n'ai point a exposer ici, cherchent
www.dacoromanica.ro
252 --
perfidement a perpauer le statu quo, it aggraver meme
Petat de souffrance auquel ce peuple est reduit depuis
des siecles. C'est ainsi qu'apres s'etre declarees pretes
it ecouter les voeux des Roumains, la Turquie et l'Au-
triche, etablies sur les lieux fames et disposant de si
puissantes influences, se sont appliquees it en etouffer
l'expression. Malgra leurs efforts cependant, ces voeux
eclataient, non pas aussi energiquement que si les po-
pulations moldo-valaques avaient ete fibres et soutenues
dans leurs esperances, mais tres-clairement encore et
de maniere iti ne laisser aucun doute dans tout esprit
impartial. Par malheur, la PA oldo-Valachie est loin de
nous, et it la taveur de cet Oloignement, les ennemis
de la regeneration roumaine niaient le mouvement qu'ils
ne pouvaient empeeher. Grace it leurs intrigues, it 6-
tait assez generalement accepte que les populations
moldo-valaques ne s'etaient pas encore prononcees sur
les questions vitales de leur organisation nouvelle. Vans
ces cirsonstances, j'ai cru faire une chose it la tois rou-
maine et francaise en etahlissant, preuves en main, que
c'etait lit une croyance erronee, perfidement propagee
par la Turquie et par l'Autriche ; qu'au contraire, ce
pays avait saisi toute occasion de manifester des voeux
que sur les points capitaux, on petit dire unanimes.
Voilit le but et le resultat de mon dernier travail sur
la i oldo-Valachie ; et j'ose dire que, dans la mesure
de. mes faibles moyens, ce but a ete atteint et ce re-
sultat subsiste. Je suis bien force de vous rappeler ce
que j'ai voulu faire et ce que j'ai fait ; car, dans la
querelle quo vous engagez, cet objet principal risque
fort de disparaitre ; et cependant it appartenait peut-
etre a un bon Roumain de ne pas le perdre de vue,
et de ne pas reduire aux proportions d'une diatribe
personnelle ce qui est de ma part tin acte de devoue-
ment it la cause roumaine.
Pour traiter le sujet que jai traite, j'avais besoin
d'être familiarise avec les questions qui se rattachent
it la grande question de la nationalite moldo-valaque.
Je devais consequemment connaitre aussi le fort et le
faible des principaux elements de la societe roumaine,
www.dacoromanica.ro
253
les vices de la classe dominante ; je devais, en un mot,
avuir sur votre pays beaucoup de notions generales ;
mais je n'etais pas tenu de eonnaitre personnellement
les hommes politiques du regime actuel, ni d'être initie
h tons les petits mysteres quotidiens de la societe de
Buccarest ou de Jassy ; car A ce compte un Roumain
de in Valachie n'eftt pas rte plus apte que moi it par-
ler des choses de la 'NI oldavie et reciproquement, ce
qui est sans doute absurde quand it s'agit des interets
communs des deux pays et notamment de leur union.
Non, je n'etais pas tenu it remplir ces conditions d'u-
biquite, car ce sont des faits qne j'avais it exposer, des
documents it produire, des actes a juger, non des bio-
graphies. it faire ni des details de moeurs a raconter.
Mais alors. venez-vous dire, pourquoi avez-vous si
souvent parle de ma personne, de mes sentiments, de
mon earactere et de mes actes ?" Pardon, monsieur,
it y a ici une meprise. On done ai-jc attaque votre
personne ? On done me suis-je fait juge de vos senti-
ments interieurs, de vos intentions intimes ? J'ai ap-
precie vos actes, oui; j'ai tithe de demeler votre ca-
racte,re de prince et d'honnne politique, oui : c'etait mon
droit, et j'ose dire, mon devoir d'ecrivain ; car dans
tine pareille cause oit it s'agit de la vie ou de In snort
d'un peuple, je ne saurais admettre que mon role tilt
d'enregistrer les faits comme un physicien note les va-
riations du barometre ; J'ai juge vos actes et votre ca-
ractere de prince, parer qu'ils appartiennent h l'histoi-
re, et pour cela je n'avais pas besoin de vous con-
naitre ; je dirai memo que, pour remplir impartialement
ma t tche, it etait preferable que je ne vous connusse
pas. ti j'avais honneur de vous connaitre, je serais
-seduit, je n'en doute pas, par vos qualites personnel-
les ; et dans ce qui vous touche, j'eusse rte partial pent-
etre malgre moi. L'histoire ne s'accommode pas de
ces complaisances intimes ; elle exige de grandes rho-
ses de crux qui occupent clans le monde de grandes
positions : elle connait peu les intentions, beaucoup les
actes ; l'histoire est rude et severe.
Et si telle est l'histoire pour ceux qui ne sont plus,

www.dacoromanica.ro
254

combien plus exigeante encore doit etre la patrie, qui


n'est autre chose que l'histoire vivante, envers ceux
qu'elle estime assez pour attenclre d'eux le saint dans
les grandes crises. Vous me demandez pourquoi je no
vous ai pas 6pargne le blame ? puree que, me sentant
Roumain par le coeur, j'aurais voulu, prince, voir en
vous un heros !
Laissons-lh les grands mots, me direz-vous pent-
etre (car it suffit qu'un mot represente effectivement
une grande chose pour qu'on le tienne aisement en
discredit, ce qui ne m'empechera pas d'employer un
peu plus loin les mots h ma convenance ; mais je pour-
suis votre objection): it ne vous etait peut-etre pas tie-
cessaire d'avoir habite mon pays pour parlor de sa si-
tuation politique, et accidentellement des hommes qui
y jouent un role ; soit ; mais de ce que vous aviez ce
droit, it ne s'ensuit pas que vous en ayez fait un bon
usage : h defaut d'intormations prises sur place, it fal-
lait savoir vous entourer de renseignements stirs ; ne
pouvant reellement connaitre les hommes et les cho-
ses de In Moldo-Valachie actuelle que par les Moldo-
Valaques avec lesquels vous entriez en relations, it fal-
lait savoir les choisir ;et voici mes amis remis en cause.
J'aurais le droit de m'indigner ; je pourrais dans
tons les cas me eontenter de repondre qu'un homme
bonnet° et qui n'est 1-)as depourvu de toute penetra-
tion, qu'un homme tel que vous voulez Bien me rcpt.&
senter vous-meme, sait choisir ses amis. Ma;s puisque
je suis une fois entre dans les explications personnel-
les, j'irai jusqu'au bout. Ales amis jouent un si grand
role dans votre lettre, que je tiens a ce qu'il ne reste
aucune equivoque en ce qui les concerne.
Je vous ferai remarquer d'abord, que, chez un pen-
ple auquel m'attachent de si vieilles sympathies, et
dont j'ai directement plaide In cause it y a six ou huit
mois *t, je dois avoir plusieurs cercles d'amis. J'ai
d'abord mes antis anciens et personnels, ceux qui, voila
dix ans, m'ont revele la Roumanie ; ce sont ces a-
*) Les Principautes decant le eongres, chez Amyot, rue de
la Pais.

www.dacoromanica.ro
255

rais111 dont je parlais plus haut, et les seuls avec qui


je puisse accepter la solidarite morale que j'ai recla-
mee. Viennent ensuite les connaissances, les relations
passageres, qui peuvent me servir aussi a sonder Po-
pinion eta recueillir quelques lumieres sur votre pays:
c'est ainsi que la majorite de la colonie roumaine' de
Paris veut bien ne pas me tenir pour etranger, et m'ho-
nore meme du nom d'ami ; j'ai recu d'elle de trop tou-
chants temoignages pour l'oublier. Enfin l'on m'assu-
re quo les preav es publiques que j'ai donnees depuis
huit mois de mon devouement A la cause des princi-
pautes m'ont fait de nombreaux amis dans le pays lui-
memo, et je ne vows cache pas que j'ai quelque pro-
pension 'a le croire. Mais sans parler de ceux-ci, dont
fe ne saurais avoir subi aucune influence, puisqu6 je
ne les connais pas, vous voyez que j'ai, parmi les Ron-
mains, non-seulement des amis que j'ai choisisce qui
pourrait suffire a ceux qui veulent bien m'apprecier
comme vous le faites vous-meme,mais des amis que
je n'ai pas choisis, et qui me sont venus de toutes les
nuances de l'opinion nationale. De telles relations,
nombreuses et variees, semblent promettre quelque lu-
rniere et quelque impartialite. Dans ce long commerce
frequent et divers, on apprend beaucoup de choses sans
y songer, a peu pies comme si l'on habitait le pays
auquel on s'interesse. Surabondamment, je vous di-
rai que, depuis dix ans, toute reunion clans laquelle
les Moldo-Valaques de Paris, discutaient les interets do
leur pays m'a ete ouverte, chaque fois que je l'ai voulu;
que jadis (c'etait avant la revolution) j'etais admis
aux seances qui se tenaient a la Bibliotheque roumai-
ne, dont je ne serais pas surpris que vous eussiez ete
l'un des fondateurs ; que j'citais ainsi des tors initi
non-settlement aux questions generales de votre natio-
nalite, mais aux querelles particulieres, aux debats per-
sonnels qui sont inevitables en tout contours d'opini-
ons diverses; qu'en 1848, lorsqu'il ne restait, pour ainsi
dire, plus de Roumains a Paris, et pendant que j'ecri-
vais, pour appeler l'attention de la France sur les de-
voirs qu'elle avait a remplir envers vous, un long tra-
www.dacoromanica.ro
256

vail que les evenements ont interrompu et qui est res-


te inacheve, je remettais h M. de Lamartine, sur le
meme sujet, des notes malheureusement un pen tardi-
yes, qu'ii declarait plus lumineuses que celles dont il
etait encore pourvu; j'aidais un de mes amis, celui-ci
Mo ldave, a traduire la proclamation valaque qui a pare
en francais, et je fournissais au National, si prevenu
contre votre cause par 'Influence liongroise, plusieurs
articles de correspondance sur ce qui se passait en Va-
lachie ; qu'enfin cette annee meme, c'est 'a la suite d'une
reunion des Roumains presents h Paris, h laquelle toutes
les opinions avaient ete conviees, oil n'assistait d'autre
Francais que moi 9, et dans laquelle on m'a nomme
membre de la commission chargee de defendre vos in-
terets devaut le congres, que j'ai publie le memoir°
auquel j'ai deja fait allusion, mernoire que les M oldo-
Valaques ont accueilli par tine adhesion unanime.
Comment pouvez-vous dire apres cela que je suis
etrager 'a ce qui touche h in Moldo-Valachie, et que
je reste h la merci du premier Roumain qui voudra
me tromper ? Mais vous ne pouvez ignorer complete-
ment ces choses, vous qui voulez bien me connaitre un
pen I Mais, mes amis, vous savez qui ils sont! A de-
taut de toute autre indication, vous n'avez qu'h lire
attentivernent l'ecrit que je viens do rappeler et Par-
ticle memo que vous incriminez, pour les deviner. Mes
amis, au sons general, ce sent les patriotes roumains
de toute classe et de toute. nuance ; et quant h mes a
mis particuliers, ce sont ceux qui out combattu dans
leur pays toutes les influences pernicieuses de l'etran-
ger, qui n'ont su se preter a aucune intrigue, ni accep-
ter aucun compromis, et qui, pour in plupart, souffrent
depuis huit ans l'exil pour s'etre declares, dix ans plus
tot que in France et l'Angleterre, les ennemis de in
liussie ! Car, soit dit en passant, et vous le saves bleu,
ils n'ont pas fait autre chose ; ces tevolutionnaires rou-
Un autre Francais, M. Ubicini, dont le nom se presente
aussitk (011 s'agit de sympathies pour la cause roumaine,
assisittt it In reunion suivante, oft mon Mt'noire fut seumis
au contr3le de toutes les opinions.
www.dacoromanica.ro
257

mains, dont 1'Autriche et In Turquie cberchent aujourd'


hui i effrayer l'Europe, que reclamer, en 1848, pour
in Moldo-Valachie, ce qu'au moment de la grande crise
les puissances occidentales ont declare etre In premie-
re garantie de requilibre europeen et de la paix en
Orient. Quanta des candidats a in caimacamie ou ii.
l'hospodorat, je n'en connais pas un seul ; et non-seu-
lement mes amis sont visiblernent hors de cause, mais,
parmi les candidats designds et possibles aujourd'hui,
ils n'en admettaient et n'en admettent aucun; et c'est
pourquoi. d'une voix unanime, ils ont demande un prin-
ce etranger, refusant raeme d'adopter aucun des noms
qui etaient mis en avant pour les tonctions interimaires de
in caimacamie. J'ajouterai enfin que mes amis particu-
liers sont la plupart Valaques, non Moldaves, et n'ont
pu, consequemment, subir de votre part aucun trois-
sement personnel.
Mais vous allez me dire : Vous pretendez done as-
socier la Moldo-Valachie en general et vos amis en par-
ticulier aux appreciations qui me concernent dans vo-
tre article, c'est-h-dire enroler tous mes compatriotes
dans le camp de mes ennemis ? U'est precisement aux
declarations contraires que j'arrive.
J'ai dit parler de mes anciennes et nombreuses re-
lations roumaines pour etablir que je suis dans les con-
ditions de lumiere et d'impartialite que vous me ref u-
siez ; j'ai dit parler de mes amis, puisque vous les met-
tiez en cause, et parse qu'il aurait ete permis de sup-
poser qu'etrangers memes a la composition de mon ar-
ticle, ils m'avaient communiqué de longue date une
malveillance secrete contre vous. Mais je declare 1 i
que toutes les appreciations contenues dans mon arti-
cle me sont personnellos 2, que non-seulement je ne
pretends pas donner it croire que les Roumains en ge-
neral sont vos ennemis, mais que jo ne vous connais
point d'ennemis parmi les Roumains que je frequente.
Je reprends ces deux propositions pour les expliquer.
Les appreciations contenues dans mon article me sont
personnelles : et, en effet, je n'avais plus ici, comme
dans mon precedent emit, it parler moi-meme au nom
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 17.
www.dacoromanica.ro
258
des Moldo-Valaques, et h me faire l'organe direct de
voeux pour l'expression desquels je n'avais pu m'iden-
tifier avec assez de gens. Ceci est un article de moi,
dont la premiere id6e aussi bien que l'execution m'ap-
partient, quoiqu'il contienne, en realite, tres-peu de moi,
attendu que c'est essentiellement un releve de faith et
de documents. Pour composer cet article, j'ai eu a de-
mander, h l'un de mes amis quelques materiaux qui
me manquaient, mais je n'ai demands, et it ne m'a
tits fourni aucune appreciation, car ma critique de-
vait s'exercer sur ces materiaux eux memes. Je
vous ai recontre sur mon chemin, j'ai apprecie vos
actes comme ils m'ont paru devoir titre apprecies.
Voila tout. Erne fois le travail aeheve, j'aurais voulu
cependant le faire revoir par quelques-uns de mes
amis roumains, car je n'ai aucune pretention a l'in-
failibilite, et quelle que put etre ma competence, elle
n'egalait assurement pas celle des Moldo-Valaques eux-
memos sur certains points de fait. Mais, par le temps
qui court, mes amis roumains ne sont pas toujours de
loisir ; et sous pretexte que je connaissais leurs affaires
aussi bieu qu'eux-memes,ce que je ne saurais admet-
tre,les deux amis dont je voulus prendre conseil ne
parcoururent cot article que tres-rapidement avec moi
et n'y virent rien h changer. Je le regrette, car a-
vec un peu plus d'attention, ils m'auraient evite sans
doute un ou deux lapsus, qui sont de nulle importan-
ce pour le sens general de mon article, qui, d'ailleurs,
sont fort excusables, je le crois, dans un travail de
circonstance pour lequel j'etais Bien force de me de-
partir de mes habitudes de lente investigation, mais
que je ne manquerai pas, cependant, de relever moi-
meme un peu plus Lard, pour satisfaire a mon besoin d'e-
xactitude et it mon inviolable respect pour la verite.
Ainsi, pendant que vous accusez mes antis d'être, au
fond, les auteurs de cet article, je n'ai, moi, qu'un re-
proche h, leur adresser, c'est de n'y avoir en rien co-
opere.En rien, c'est peut-titre trop dire, car ils n'ont
pas ete strangers, ensuite, aux paroles plus sympathi-
q ues et presque approbatives que des faits tons nou-
www.dacoromanica.ro
Ylt
veaux m'ont permis de va LA a dresser dans mon post-
scriptum. Mais c'est asset d'explications de cette nature.
De ces explications doit-on induire maintenant qu'il
y ait ddsacord possible entre mes amis et moi sur lea
appreciations qui vous concernent ? Ceci est loin de
ma pens& ; mais je desire laisser it, chacnn in liberte que
je reclame pour moi-meme, et comme je me sena de
de force a justifier mes actes, j'aime mieux, dans le
debat que vous soulevez, des juges que des partisans
Ce que je puis vous repeter, du moins, c'est que mes
amis ne sont point vos ennemis ; mais je m'empresse
d'ajouter que je pretend bien ne l'etre pas moi-meme.
C'est ici le lieu, les questions prejudicielles videes, d'ar-
river an fond du debat, et d'abord d'en bien preciser
les termes.
II.
Termes vrais du debat.Explications.
Dans cet article du 1-er juillet, qui est bien de mot
et de moi seul, et pour lequel je pretends que retais
pourvu de lumih.es suffisantes, ai-je merite les repro-
ches que vous adressiez it mes amis ? Qu'ai-je articule
contre vous, et en quoi ai-je altere la verite ? Voila
les questions qu'il s'agit d'examiner.
Vous m'accusez d'outrages" (c'est le dernier mot de
votre lettre). Mais otl sont-ils ces outrages, et quel au
tre que vous reconnaitrait dans mon article l'hostilite
systematique que vous me reprochez ? Que tont horn-
me calme lise attentivement cet dent, et sauf un mot,
un seul, un adjectif sur lequel je reviendrai, it ne trou-
vera dans tout ce travail, qui ne remplit pas moins
de trente-huit pages, comme celles-ci, qu'un seul re-
proche it votre adresse, celui de faiblesse, reproche plu-
sieurs fois repete, it est vrai, quelquefois exprime d'une
facon nn peu wive, la faibllesse est irritante dans cer-
taines occasions, mais jamais en termes injurieux, ja-
mais non plus ne depassant In limite de votre carae-
Ore public, jamais ne se tracluisant en personnalites
blessantes.
www.dacoromanica.ro
2b0

Que vous etes different, monsieur, de ce philosophe


americain qui disait : Je ne puis souffrir d'être de-
tendu par un jurnal. Tant que ce qui se cut sur moi
est hostile, j'ai le sentiment d'un certain succes ; mais
aussitot que les mots cm-fillies de la louange me sont
adresses, je me sens comme sans protection en face de
mes ennemis" * . Des ennemis, vous en voyez dans
tons ceux qui se permettent un blame : c'est lit, souf-
trez que je le disc, une autre taiblesse" dont je ne
veux pas rester victime.
La personnalite a trop de part en vos jugements, et,
--pour le remarquer en passant,devant une telle sus-
ceptibilite, quelle idee pouvons-nous concevoir, nous
autres Francais, de cette liberta de la presse que vous
vous flattez d'avoir restauree dans votre pays ?...
Pour prouver h quel point cette susceptibilite vous
egare, je ne demande qu'a retablir moi-meme les deux
premieres citations que vous tirez de mon article.
Dep., dans in premiere, un prince foible et impu-
issant pour le bien, comme on ne l'a vu que trop,
mais non pas Vvoue an anal., etc.," vous supprimez lee
mots que je souligne, ce qui rend ma phrase louche,
en effet, dans le fond et dans Ia forme, injuste et pros-
que inintelligible.
Mais que dire de in seconde ? Nous avouons pour-
tont, dites-vous (c'est vous qui parlez, et ce (lutes-
eons s'adresse h moi), que le prince Ghyka, s'associa
dignement aux sentiments publics clans Povation dont,
it son retour de Russie, on it avait etc prisonnier le
capitaine Philipesco fut l'objet de la part des habi-
tants de Jassy. Mais lei encore, sous la forme inde-
finie que vous employez pour continuer: A son ar-
nrivee is capitaine a etc nomme major et a requ une
gratification nationale de 800 ducats. vous vous ef-
torcez, pour me mieux effacer sous le relief que vous
venez de donner h la boyarie, de cacher comment
j'ai pu m'associer dignement h la manifestation du
,,sentiment public, pour un de nos plus braves et de
nos plus honorables officiers; mais par qui le capi-
*) Emerson p. 182.

www.dacoromanica.ro
261

twine Philipesco fut-il nomme major, sinon par moi ?


et qui prit sur lui de le gratifier au nom de la nation,
sinon moi, etc., Voici maintenant au complet le texte
veritable que je vous demande la permission de pre-
ferer au votre: Plusieurs (il s'agit des Roumains ern-
men& prisonniers par les Russes) viennent enfin de
rentrer dans leur pays, et notamment le capitaine
Philipesco, qui a ete k son retour l'objet d'une veri-
table ovation. Dans le banquet qui hi a ete offert, les
Moldaves ont porte des toasts It la France et a l'An-
gleterre. Nous devons dire que dans cette circonstan-
,ce le prince Ghyha s'est dignement associj, aux senti-
ments des habitans de Jassy: (Les deux points y sont
et j'y tiens.) M. Philipesco, a son arrivee, a ete nom-
me major et a Hen une gratification nationale de 800
ducats. Est-ce clair ? Mais j'ai nomme votre nation,
meme aussi la France et l'Angleterre, avant vous, et
vous voila, froisse jusqu'h ne plus comprendre l'hom-
mage tres-explicite que je vous rends.Prince, je no
voudrais pas etre votre historiographe.
Plus loin vous vous plaignez que j'attribue h votre
divan deux bonnes mesures qui sont bien de son fait,
mais du votre aussi, et dont vous m'assurez que j'au-
rais di) vous rapporter l'initiative. Je parlais en ce mo-
ment du divan, pour lequel je me sentais peu d'en-
trainement : je songe cependant a deux actes qui rho-
norent, et je les mets en note fp. 448). Comme c'etait
du divan que je parlais, c'est de lui que je continue
de parler : voil'a tout. Je pourrais ajouter cependant
que, dans cette occasion, ma reserve a votre endroit,
si elle avait ete calculee, n'eftt peut-etre pas ete sans
motif ; car en me communiquant les deux faits dont
it s'agit, on m'avait assure que les menaces de 1'Au-
triche vous rendaient tres-chancelant. Etait-on bien in-
forme ? Je l'ignore, mais it importe peu, puisque je
n'en ai rien dit.
Pour en revenir an divan ad-hoc, dont vous vous
montrez un peu bien jaloux, je ne croyais pas en effet
que vous fussiez si parfaitement content de sa com-
position, ni qu'il efit un role si nul aupres du votre.
www.dacoromanica.ro
262

Je savais bien etait compose de vos ministres et


d.'autres grands fonctionnaires k votre nomination ; je
n'oubliais pas non plus qu'il comptait plusieurs horn-
mes honorables, mais j'avoue que je n'etais point edifie
sur le caractere patriotique et liberal de tons ses mem-
bres. Je me disais qu'une fois entre dans la voie des
concessions et des faiblesses (pardonnez-moi ce mot qui
revient malgre moi), on ne faisait pas tout ce qu'on
voudrait ; et prenant, sans plus de malice, les chores
telles qu'elles etaient, je me persuadais que dans ce
divan vous recontriez peut-titre quelquefois des obsta-
cles k l'effet de vos bonnes intentions, obstacles dont
j'etais tout pl.& a tenir secondairement quelque corn-
pte. Vous m'eclairez, je vous remercie. Et pourtant en
vous surbordonnant, en vous assimilant si complete-
went ce divan, ne vous calomniez-vous pas un peu ?
Vous lui refusez, vous assumez sur vous toute initia-
tive. Je me suis laisse raconter cependant qu'au mo-
ment de la deliberation de votre loi sur la presse, vo-
tre ministre de l'interieur, president du divan, s'etait
avise, avec 10. de Latzesco, hetman de la milice, de
proposer les travaux forces a perpetuite centre tout é-
crivain qui oserait demander ]'abolition de la corvee
et ce qu'on appelle chez vous l'apprupriation du pay-
san, c'est-k-dire une des reformes les plus urgentes quo
reclame votre pays. C'etait la de l'initiative et de la
plus originale, ou je ne m'y connais pas. Heureuse-
meat que cette disposition deplut k la majorite ; elle
fut remplacee par six ans de travaux forces pour qui-
conque ecrirait contre le principe de propriete, ce qui
signifie tout cc qu'on veut. Si dans cette circonstance
je vous identifiais a votre ministre de l'interieur, vous
me diriez avec raison que je vous calomnie.Vous ne
me ferez pas croire non plus qu'au moment oil vous
alliez quitter le pouvoir, lorsque votre divan vous fe-
licita unanimement des quelques mesures vraiment pa-
triotiques que vous aviez prises, et notamment de vous
titre prononce pour la reunion des denx principautes,
it n'agissait pas de son propre mouvement, et ne fai-
sait que jouer un role dont vous l'aviez chargé.
www.dacoromanica.ro
263

Mais quittons ces enfantillages et abordons un point


de votre lettre que est plus grave.
Que, parmi les boyards signataires de l'adresse du
3-15 avril et ceux des deux adresses du 9-21 de-
cembre (1855), plusieurs eussent des arriere-pensees,
et qu'a leur zele il ne se melat pas moins de presomp-
tion et de vanite que de patriotisme," c'est cc quo je
crois aisement, parce que je sais combien par malheur
les habitudes d'intrigues sont enracinees dans cette
classe dominante; c'est ce que me prouvent d'ailleurs,
pour l'adresse du 9-21 decembre tout au moins, quel-
ques-uns des noms inscrits au bas de cette adresse, et
dont j'ai en ce moment la lige sous les yeux. *) Mais
c'est ce que je n'avais pas a examiner ; car, d'un cote,
je ne pouvais, It propos de chaque manifestation, ana-
lyser les titres de chacun de ses promoteurs 'a mon
estime, et de l'autre j'avais fait en bloc la part des
intrigues de la boyarie, dans les reflexions qui termi-
nent mon article gyp. 451-453). **) L'objet principal
et manifesto des deux adresses du 15 avril et du 21
decembre, dont vous m'accorderez bien d'ailleurs que
tous les signataires n'etaient pas des intrigants, etait-il
plausible et fonde ? Voila, tout ce que j'avais a voir ;
et s'il etait tel, it etait naturel que j'entrasse en oppo-
sition avec vous, du moment que vous entriez en lutte
avec des voeux legitimes. Car de quelque part que
vint une reclamation juste, et quelles que pussent etre
les raisons caohees de tels ou tels de ses auteurs, la
verite n'en etait pas moins de leur cote, et ce n'en
etait pas moins la un commencement d'agitation legale
qu'il dependait de vous de faire tourner an profit du
salut commun. Il y avait parmi ces hommes, vous le
dices, et je n'en doute pas, des ennemis deguises de
votre gouvernement et de la cause nationale elle-meme
*) Notamment celui de Theodore Balsch, aujourd'hui caImacan
de Moldavie. Et ce n'est pas une des moins curieuses
preuves du desordre qui regne dans ce pays at de la po-
litique tenebreuse de la Porte, de voir aujourd'hui, sur le
trine de Moldavie, un des hommes que la Porte traitait,
it y a six moil, de perturbatenr du repos public."
**) Tirage a part. p. 38. 41.
www.dacoromanica.ro
264

he bien ! vous aviez un moyen heroYque de les vaincre,


c'etait de vous mettre h leur tete en appelant avec eux
la nation tout entiere !
Yoilb, comment j'ai considers d'une maniere gene-
rale chacune des situations oa je vous ai blkne.
Vous pouvez contester cette maniere de voir, fort cliff&
rente de In votre, je le sais, et fort antipathique, je
le crois, a votre temperament; mais vous ne pouvez
l'incriminer.
De mon cote, je ne dois pas incriminer vos inten-
tions, et, tout en combattant votre politique comme ne
repondant pas h la grandeur de in situation, je dois
me girder des interpretations injustes. Or, it est un
endroit, je le reconnais, un seul, oU, me laissant do.
miner trop exclusivement par le fond du debat, et
prenant parti pour les petitionnaires quand j'aurais du
ne m'associer qu'h l'objet de leur demande, j'ai dit
pent-etre un mot de trop en leur faveur et certaine-
ment un mot de trop contre vous. Je veux parler du
passage (p. 427), *) on j'attribue, par exception tou-
mais dans une circonstance que je crois mal
tefois,
choisie, a ces boyards qui ont merits tant de repro-
ches" des sentiments honorables" dont je ne veux pas
me faire le garant, et ott j'accuse en meme temps
etat de perfide suspicion dans lequel les notables
eux7memes sont tenus par celui qui devrait marcher it
leur tete'. Contre quelques uns d'entre eux, la suspi-
cion, comme vous me l'objectez pouvait etre motivee
dans tous les cis, le mot perfide s'est glisse fort mal
a propos dans cette redaction un peu rapide ; it est
en contradiction manifesto avec tout ce qui se rapporte
ii vous dans mon article, it est le seul d'ailleurs oit
ma critique ait depasse les limites que je me suis tra-
cdes, et je le retire tres-volontiers.
Ce point eclairci et rectifie, point insignifiant pour
la portee generale de mon article, mais interessant
pour vous et pour moi, je me reserve, lorsque ces
deux adresses se representeront dans l'examen general
Tirage it part. p. 14.
www.dacoromanica.ro
265

de vos actes que je me propose de faire, de leur res-


tituer la valeur intrinseque que je leur avais donnee.
Pendant que nous parlous des boyards, je releverai
le reproche general que vous me faites de montrer de
la partialite en leur faveur. Singulier reproche h mon
adresse, plus singulier encore lorsque vous l'adressez
it mes amis ! car ils sont tout k la fois les ennemis
declares de l'institution de in boyarie et des hommes
qui la personnifient essentiellement. Tout ce que je
vous repondrai done, c'est que je doute fort que ceux
des boyards qui sont irreparablement corrompus se so-
ient sentis tres flutes des paroles qui terminent mon
article (p. 451-453 ; quant aux autres, s'il en est
quelques-uns qui aient ete un seul instant touches de
mon' appel, je ne regrette pas l'indulgence calculee et
f ormellement motivee dont j'ai fait preuve 'a leur egard.
Le malheur intime de votre pays, c'est precisement que
le people ne comptant pas, et les boyards etant tout,
rien ne peut s'accomplir quant h present que par l'ini-
tiative du prince et des boyards. Lorsqu'un mouve -
ment national. oui, national, on le verra hien,
eclatait dans le sein meme de cette classe dominante,
it efft ete Bien etrange que je choisisse ce moment
pour l'accabler tout entiere de mes mepris.
II est une chose certaine, d'ailleurs, c'est que les plus
mauvais et les plus fourbes parmi les hommes ont leurs
jours de justice et de sincerite ; et ce qui est vrai des
individus l'est egalement des classes et des partis. Il
y a des moments dans la vie des nations oa, domines
par la grandeur des eirconstances, les plus endurcis
s'emeuvent, et oft la verite s'exprime par les bouches
memes qui avaient pris l'habitude du mensonge. Lors-
que je vois, par exemple, les boyards de l'une ou l'autre
des deux principautes, et plus particulierement ceux
de la 11Ioldavie, demander la reunion des deux pays
en un seul Etat, c'est-k-dire reclamer ce qui doit etre
en realite le plus rude coup porte h leurs privileges et
A leurs influences, je dis que ces hommes, quels qu'ils
soient, n'ont pas le coeur ferme h toute aspiration ge-
nereuse ; je dis de plus qu'il y a lk un signe manifes-

www.dacoromanica.ro
266

to de l'urgence des mesures de salut qu'ils reclament:


it m'est permis alors de m'arreter avec complaisance
a des actes d'une si grande signification, en ajoutant,
comme je le fais dans mon article, que chacun se
dira en me lisant : Si les boyards eux-memes veulent
l'union des deux pays, s'ils sentent le besoin de chan-
gements profonds et de grandes reformes, it faut que
la, necessite en soit bien fiagrante ; et combien a plus
forte raison In masse de in nation ne doit-elle pas les
souhaiter !'
Quant aux inexactitudes que vous me reprochez dans
le recit des circonstances qui accompagnerent le pre-
mier effet produit h Jassy par le protocole de Constan-
tinople, vous me permettrez de n'y attacher aucune
importance. Ces details, je les ai pris la plupart, corn-
me j'ai eu soin de l'indiquer, dans une correspondance
moldave publiee par les journaux, correspondance tres-
inoffensive, et dont au surplus je declare ici que j'i-
gnore absolument In source ; je les ai en outre com-
pletes par quelques informations personnelles qui m'ont
paru concordantes. Vous sentcz qu'eloigne comme je
le suis en ce moment de toute source de renseigne-
meats, je ne puis somnettre ces details a un nouvel
examen. Mais que le protocole n'ait ete connu que
par la publicite officielle que vous lui avez donnee, ou
que son contenu ait transpire un peu plus tot, qu'il y
ait eu deputation prealable aupres de vous, ou confe-
rence h la suite, ce sont lit des choses d'un medio-
cre interet.
Je retrouve, it est vrai, dans cet endroit de mon re-
cit deux mots qui vous ont blesse, celui d'amende ho-
norable," et cet a,utre : ,,Devant remotion unanime, le
prince lui-merne parut touché." Je ne puis qu'applau-
dir k l'accent patriotique avec lequel vous relevez cette
derniere expression; mais chacun comprendra que je
ne pouvais affirmer renergie et la spontaneite d'un
sentiment qui etait si latent la veille, et qui eut le len-
demain des effets,h mon faible jugement,si etran-
gee. Quant l'expression d' amende honorable, elle se
presentait d'elle-meme comme le mot de la situation ;
www.dacoromanica.ro
267

et, lorsque je l'ai reproduite, je l'avais entendu circu-


ler. Ce mot d'ailleurs, explique comme it Pest dans mon
article, n'a rien d'hostile; au contraire, et c'est it mon
sens une namende honorable" tres-honorable vraiment
que celle d'un hospodar qui, s'etant beaucoup trop re-
pose jusque-14 sur les promesses rassurantes de la Por-
te, declare" qu'il a ete trompe, et qu'en consequence
it est prat k faire son d.evoir de prince et de Roumain.
Mais ne nous arretons pas si longtemps k des mots;
j'ai hate d'arriver au fond des choses.
J'ai passe en revue tout ce qui, dans votre lettre
comme dans mon article, n'appartient reellement pas
au fond du (Haat, tout ce qui demandait k etre prea,-
lablement eclairci et ramene k sa juste valeur. Un seul
point subsiste : j'ai accuse votre politique d'être jade-
cise et chancelante ; je vous ai montre faiblissant le-
vant les menaces et les influences de retranger, et,
sous l'empire de ses manoeuvres, vous roidissant contre
les legitimes manifestations de l'esprit public dans vo-
tre pays, quand it aurait fallu an contraire les provo-
quer et les seconder. Voilk ce qui reste a prouver, et
c'est a quoi sera consacree la derniere partie de ma
lettre.
Mais auparavant it me reste a faire une derniere ob-
servation que j'ai k coeur et qui n'aurait pas du vous
echapper entierement; elle montrera si, comme vous
le dites, j'avais un parti pris de malveillance contre
vous. Veuillez m'accorder d'abord que, dans un expo-
sé qui ne saurait avoir la pretention d'être de l'histoi-
re definitive, mais qui pourrait bien s'appeler, je sup-
pose, une page de chronique nationale roumaine ecrite
avec conscience, it faut tenir compte du moment of
l'auteur Cent et des impressions que ce moment com-
porte. Lorsque j'ai compose in partie principale de
mon article, vous veniez de commettre ce que j'appelle
de grandes fautes et de grandes faiblesses (on jugera
plus loin de la valeur de ces appreciations). Comment
ne pas en gemir, lorsque le moment etait si grave, si
decisif pour votre pays ? Il est tout simple que, dans
ces circonstances, je ne vous aie pas menage. Mais au
www.dacoromanica.ro
2G8

moment meme on mon article allait paraitre, mes antis


(je souligne le mot), mes amis m'apportent de meil-
leures nouvelles: vous veniez, volts et votre divan
(vous me permettez bien de nommer votre divan aussiy,
de prendre plusieurs mesures dignes d'approbation.
Evidemment si des actes de cette nature eussent ate
accomplis plus tot, ou si mon article eilt ete ecrit un
pea plus tard, je vous aurais ate plus sympathique.
(lice fais-je cependant? Je m'empresse d'ajouter k mon
article, qui etait dejlt en epreuves, quelques notes (par-
ticulierement celles de la page 422 et de la page 448 *)
et un long 'post-scriptum, dans lequel j'exprime la joie
et l'espoir que ces actes recents font renaitre dans in
coeur des patriotes roumains. J'annoncais meme dans
ce postsceiptum, mais sans la garantir et sous reser-
ves, malheureusement trop motivees, une nouvelle qui
vous eitt fait le plus grand honneur, et qui ne s'est
pas verifiee. n
En modifiant mon langage suivant vos actes, je n'a-
vais pas lieu toutefois de retracter mes jugements an-
terieurs. Comme je le disais des lors par un retour
plain de regrets su le passe, flies faits sont Pa, et nul
ne pent les detruire," Il etait inevitable aussi qu'en ce
qui touche aux resolutions energiques, je restasse sous
l'impression d'une certaine defiance, dont, helas, je no
suis pas encore gueri. Mais it n'en est pas moins vrai
que j'ai distingue vers la fin de votre regne deux mo-
ments qui sont loyalement marques dans mon ecrit.
Depuis lors, une troisieme situation s'est produite
de prince regnant vous etes redevenu simple particu-
' Tirage it part, p. 9 et p. 35.
**) 11 s'agissait de laisser entrer les proscrits valaques en Mol-
davie, comma vous y aviez laisse rentrer, des le prinIipe,
les proscrits moldaves. Chaque fois qu'on obtient de vous
un engagement fatal it la cause que vous voulez servir,
volts l'observez religieusement : c'est ainsi que vous volts
etes conforms jusqu'au bout it la promesse qua le prince
6tirbey vous avait arrachee de fernier la Valachie aux
patriotes valaques qu'il tenait en exil. Pourquoi vos en-
gagements tacites envers la pairie ne vous sont-ils pas
aussi nacres ?

www.dacoromanica.ro
269

tier. Vous aviez alors une tour et des courtisans, et


maintenant, autour du meme trone, les passions basses
s'acharnent contre vous. Vous aviez he gouvernement
d'un peuple dont le passé fiat glorieux, dont i'avenir
doit l'etre un jour, Dien le veuille! Vous pouviez beau-
coup alors, ce qui vent dire qu'on etait en di oit d'exi-
ger beaucoup ; et, pardonnez-moi cette vanite, je me
persuadais que les paroles un pen rudes, mais nulle-
ment ennemies, et it coup stir sinceres, d'un lionnete
homme, ne pouvaient que vous etre profitables, si elles
arrivaient jusqu'it vous. Maintenant vous etes tombe,
tombe au moment le plus honorable de votre regne,
tombd aux applaudissements des ennemis de in Rou-
manie, qui it cette heure triomphent ; et, quoique dans
les circonstances mernes de votre chute et dans l'etat
de choses qui vous succede, je trouve une triste con-
firmation it mes pronostics et un argument de plus
contre l'insuffisance de vos actes, ne croyez pas que je
mdconnaisse le respect que je dois a une telle situation.
Aussi bien, it m'est pdnible aujourd'hui d'avoir it
discuter contre vous des mots et des choses qui n'ap-
partiennent plus qu'au passé. Vous in'y foreez cepen-
dant, et in veritene peut se prescrire. Qu'il soit en-
tendu alors que je m'adresse an prince regnant d'hier,
ct non au simple citoyen d'aujourd'hui. Permettez-moi
cette distinction, elle me met plus k l'aise.
III.
Fond de debat.
Tout ce debit, quo vous aviez fait si eomplexe, se
rednit maintenant 'a un seul point: le reproche de fai-
blesse est-il foncle ou non? Avant d'approfondir cette
question, j'ai tenu it ne rien laisser d'equivoque dans
Ines appreciations et j'ai explique tout ce qui, daub mon
knit, pouvait demander quelque delaireiEsement ; j'ai
dcarte en memo temps tout ce qui est de nulle impor-
tance dans vos reclamations. Tout le reste de mon ar-
ticle, en tant qu'il vous concerne, et tout le reste de
yotre lettre appartiennent an fond du debut, que j'a-
borde enfin.

www.dacoromanica.ro
270

11 s'agit de savoir si j'ai pu, sans injustice, vous taxer


de faiblesse. Ceci n'est point une personualite. Comme
prince roumain, vous appartenez au jugement des con-
temporains et de la posterite. Ce n'est point d'ailleurs
sur quelques faits isoles que ce jugement doit s'etablir :
c'est sur l'ensemble de vos actes. Je n'ai pu legitime-
ment, h propos de tels ou tels faits particuliers, arti-
euler en termes generaux le reproche que je vous ai
adresse, sans m'etre fait une idee, generale aussi, des
devoirs qui incombaient au prince moldave pendant
les sent ans qui viennent de s'ecouler et sans vous avoir
suivi dans toutes les grandes alternatives de votre regne.
C'est ce travail, qui devait etre prealablement tout
fait au fond de ma pensee, que je livre aujourd'hui it
vos refiexions. Prince, ecoutez-moi du meme coeur que
je m'adresse it vous. Sans pretendre a rien de com-
plet, je serai long peut-etre ; mais le sujet en vaut
la peine.
Vous n'etes pas monte sur le trone dans des circon-
stances ordinaires : une nouvelle usurpation, apres tant
d'autres, venait de reduire les droits des viold.o-Vala-
ques a neant. 11 importe de preciser ce qu'etait cette
convention de Balta-Liman qui servit d'inauguration iL
votre regne.
La convention de Balta-Liman (1-er Mai 1P40), con
clue entre la Turquie et la Russie, qui n'avaient ni l'une,
ni l'autre aucun droit de decider du soft des principaules,
abolissait entierement l'autonomie de ces deux pays.
Par ce perfide traite, ou l'on prend pour pretexts la
solicitude qu'inspire le bien-etre des principaute et l'in-
tention de confirmer leurs immunites et privileges, on
etablit que les deux princes seront, pour cette Lois,
nommes par le Sultan d'accord avec le czar, au lieu
d'être elus par la nation. On supprime jusqu'h nou-
vel ordre les assemblees nationales et on les remplace
dans les deux pays par un divan ad-hoc (qui doit etre
compose par le prince). On decide en meme temps la
formation de deux conseils de revision, Fun it Jassy et
l'autre it Bucearest, pour proposer des modifications
complementaires au regime etabli. De plus les deux
www.dacoromanica.ro
271

puissances contractates conviennent de prolonger l'oc-


cupation du pays par leurs troupes respectives jus-
qu'h l'achevement des travaux d'amelioration orga-
nique et la consolidation du repos interieur des deux
provinces," et de maintenir pendant le meme temps,
dans les principautes, un commissaire extraordinaire
russe et un commissaire extraordinaire ottoman, qui
sont charges do surveiller la marche des affaires et
d'offrir en commun aux hospodars leurs avis et lours
conseils toutes les Ibis qu'ils remarqueront quelques a-
bus ou quelque mesure nuisible it In tranquillito du
pays." C'est-h-dire que par cette convention, conelue
sans In participation des interesses, on enlevait aux.
Moldo-Valaques le reste d'existence nationale que le
reglement organique leur avail laisse, le reglement or-
ganique qui etait cependant dejit un code russe im-
pose en 1831.
C'est clans ces circonstances, prince, que vous avez
accepte le pouvoir. J'admets que vous l'aycz fait par
devouement it votre pays, car cette acceptation, clans
de telles conjonctures, ne pcut s'expliquer autremeut
de la part d'un homme de coeur. Vous resigner
pour un temps it subir et it resumer en vous le mal-
heur et la honte infliges it votre pays, et pendant ce
temps-lit attenuer it force d'habilete le mal que vous
ne pouviez empecher, mais aussi dpier touts occasion
et saisir tout moyen d'affranchir la Moldo-Valachie,
voilh quo! etait foreement votre role, role grand et dif-
ficile, qui exigcait de grandes qualites, mais surtout
une entiere abnegation de vous-meme. Ne m'objectez
pas qu'il etait perilleux pour votre pays. Perilleux !
Est-ce quo tout combat ne l'est point? Est-ce que cc
n'est pas it leurs risques et perils quo vos ancetres des
legions romaines so sont fait leur place sur le Danu-
be? Est-ce que ce n'est pas au milieu de dangers mille
lois plus terribles que les Roumains d'Etienne, de Mir-
cea, de Michel le Brave vous ont fait un passe glori-
eux ? Est-ce qu'un general est admix it dire qu'il ne
vent pas entrer en campagne de pour de faire courir
des risques it ses soldats? Ou votre existence de prin-
www.dacoromanica.ro
272

ce devait etre une lutte engagee pour l'affranchisse


went de votre pays, ou je ne la comprends pas !
Ne me di tes pas non plus que volts aviez contracts
un engagement moral envers la Porte en acceptant son
mandat. Pourquoi l'acceptiez-vous alors, s'il devait
vous her les mains ? Mais non ; pour un patriote, it
n'y a pas de droit contre le droit, et le droit de in
patrie est inalienable. D'ailleurs, vous le savez aussi
bien que moi, le sened de Balta-Liman n'etait pas le
twit de in Porte, mais celui de in ltussie. La Porte se
lavait les mains du crime, invoquant In necessite. Ce
n'est pas elle qui regnait it Buccarest et it Jassy, mais le
Czar par son commissaire ou par son consul. Si in Rus-
sie etait ecartee, en bonne logique le traits de Balta-
Liman, devait etre comme non avenu. Et de fait, it y
eut tel moment oft in Turquie, comprenant ses verita-
bles interets, ent ete In premiere a reconnaitre votre
inddpendance.
Ainsi votre situation personnelle, votre origine Otran-
gere comme prince, et par-dessus tout la conditiou de-
plorable de votre pays, vous commandaient de gran-
des choses. Voila qui est sutfisanunent etabli. Voyons
maintenant, prince, ce que vous avez fait.
La convention de Balta-Liman avait ete conclue pour
sept aunties, apres lesquelles les deux puissances con-
tractantes devaient aviser. Le rogue des deux prin-
ces devait egalement durer sept ans, et c'est le temps
qu'il a dure en effet (meme un peu plus), malgre in
guerre. Pendant ce temps, les occasions vous ont-el-
les manqué ?
Deux ans se passent d'abord sous l'occupation etrangere
et sous la surveillance des deux commissaires, du com-
misaire russe, veux-je dire. Elu de l'etranger, entoure de
baionnettes, etingeres oblige de suivre les avis d'un com-
missaire stranger, vous avez dist bien souffrir ! Enfin le sol
moldo-valaque est evacue par les Russes et par les Tures;
deux autres annees s'ecoulent sans vous offrir de grandes
occasions. (belle impatience devait s'amasser dans vo-
tre coeur de patriote ! En 1853 la scene change. La
Russie, pour qui he traits de Balta-Liman n'etait qu'une

www.dacoromanica.ro
273

etape dans sa longue campagne d'intrigues et d'enva-


hissements, engage avec la Porte le conflit qui doit a-
boutir b, la guerre d'Orient yes armees soot deja sur
le Pruth; car votre pays a toujours ete et doit etre en-
core le premier objet de ses convoitises, et le centre
de ses operations strategiques en Orient. Deja le re-
tour de l'etranger! Encore une occupation du sol rou-
main par l'ennemi ! Dans ce terrible moment, qu'allez-
vous faire? Vous aviez eu deux ans, depuis le depart
des Russes et des Tures, pour prevoir le retour des
uns, pour tacker de vous concerter avec les autres.
Mais vous n'avez rien provu, rien prepare. D'ailleurs
la France et l'Angleterre n'ont pris encore aucun parti
decisif; la Turquie elle-meme, quoique pourvue de
forces considerables, hesite encore. Votre pays est de.
sarme. Dans ces circonstances, vouloir opposer tout
d'abord la force h la force serait bien Nardi. Vous ne
pouviez avoir oublie cependant qu'en 184S la Valachie,
egalement sans armes et sans appui, sous l'impulsion
d'un gouvernement qui n'avait rien pu preparer, mais
qui avait oso arborer le drapeau national, avait tenu
la Russie en &lee pendant plusicurs mois et n'avait
succombe que par la eonnivence, plus ou moins forcee,
des Tures avec les Russes, lorsqu'il fit bien avere que
la France manquait a sa mission liboratrice, et aprei
que les tristes evenements de juin avaient entiretnent
detourne ses regards de la politique etrang6 c. Dans
le premier moment, vous avez craint le meme abandon,
soit; vous vouliez voir se dessiner les jnements, je
l'accorde. Mais du moins h l'appoche des Ruses eons
pouviez protester contra leur entrée sur le sol roumain,
vous pouviez ainsi vous creer une base morale pour
vos entreprises ulterieures. Or, voici ce que vous faites.
A la date du 10 (22) juin, c'est-ii,dire avant memo
que les Russes aient envahi votre pays, vous envoyeA
en Bessarabie le Logothete Jean Cantacuzene pour so
mettre an service du prince Gortschakoff, et, dans lee
instructions que vous donnez h cet envoye, vous lui
dites, entre autres choses: Vous serez d'une exacti-
tude et d'une energie excessives, afin ques les ordres
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 18.
www.dacoromanica.ro
274

du prince Gortschakoff ne renconfrent pas le moindre


obstacle *)." Et en meme temps vous faisiez imprimer
en secret les proclamations du general russe ea l'im-
primerie de M. Asaki), pour les repandre le jour de
son arrivee.
II n'y avait Pa nulle trahison, je le sais. Vous vou-
liez eviter tout conflit, prevenir tout malheur, en ama-
douant l'ennemi, en dotruisant par votre attitude toute
velleite de resistance dans le pays. Mais c'est la, prince,
un jeu perilleux pour l'honneur et le salut d'un people ;
et l'elu de l'etranger devait avoir hate de s'essayer It
d'autres actes. Quiconque croyait en vous, dans ce
moment, a din se dire: Patience! it tend la main,
mais son coeur rugit : a la perfidie, it est bien permis
d'opposer la ruse. Vienne le moment, et vous verrez
ce que pent un patriote qui a taut attendul
Eh bien ! le moment est venu, un moment unique tel
que les Roumains n'en out jamais en, un admirable
moment quills ne retrouveront pent 'etre pas de sitot,
helas. Les Tures sont sur le Danube, leur armee est
puissante : mais la confiance leur manque encore. La
Porte hesite pendant des mois entiers si elle ne fera
pas appel an devouement des Roumains : sa politique
en cette circonstance etait cells de tons les oppresseurs
dont la fortune est chancelante, de tous les taibles qui
pretendent it la force, de tons les joueurs suspendus
entre l'espoir d'un gain illicite et la crainte d'une per-
te irreparable. Lorsque lee apprehensions dans l'issue
de la guerre la dominaient, elle aurait donne sa suze-
rainete pour un regiment valaque ; mais lorsqu'elle se
voyait en perspective victorieuse et raffermie, elle se
disait que ce n'etait pas assez de la suzerainete; non
contente alors des usurpations qu'elle avait commises
par le fait et sous la pression de son intime ennemi le
czar, elle revait l'annexion des principautes It son em-
pire. bi elle avait 60 vaincue, elle aurait sans doute
entrains les Moldo-Valaques dans sa mauvaise fortu-
ne; mais si la chance lui etait favorable, elle comptait
*) L'ordre do prince Ghyka, portait le No. 39, et le passe-
port secret de son envoy6 le No. 861.

www.dacoromanica.ro
275

bien tourner sa force et son astute contre eux. 11 ne


fallait pas attendre que l'avenir decidat entre deux al-
ternatives, l'une et l'autre funestes aux Roumains: it
ne fallait pas non plus laisser !'Occident dans l'igno-
rance de ce que vous pouviez, de ce que vous etiez ;
trompe par les hesitations de la Turquie, it ne savait
encore s'il avait en vous des amis ou des ennemis. Il
fallait trancher toutes ces incertitudes par un acte dcla-
tant. Tout y conviait. La France et l'Angleterre s'etaient
prononcees, la guerre d'Orient etait declaree ; Farm&
russe, epuisee par les maladies, chancelait et reculait.
Si dans ce moment, vous, prince, qui aviez tant de
moyens d'action que de pauvres proscrits ne pouvaient
avoir, vous aviez tente l'entreprise dans laquelle i]s
ont ete sur le point de reussir ; si, d'un bout ! l'autre
de la Moldavie et jusque sur le sol valaque, vous aviez
fait sonner le tocsin de l'independance et pousse le cri
de guerre contre les Russes, tout le vrai peuple rou-
main, le peuple des paysans se serait levd, et des ce
moment tous les ovenements changeaient de face.
Il aurait Bien fallu alors que la France et l'Angle-
terre suivissent la voie que vous leur auriez track, et
qu'Omer-Pacha lui-meme, si arrogant naguere a l'egard
des Roumains et si hesitant cependant dans ses sten-
les et interminables operations sur le Danube, vint,
trop heureux alors de votre alliance, appuyer votre
mouvement. La guerre ainsi se trouvait presque for-
cement transport& sur son veritable theatre qui etait
la Roumanie ; !'occupation des principautes par I'Au-
triche n'avait plus de pretexte ; et pour ce qui nous
concerne, nous aurions ete detournes de cette expedi-
tion de Crimee, qui nous a coke si cher pour de si
faibles resultats. Dans tous les cas, la Moldo-Valachie
se revelait h !'Europe occidentale par un elan inattendu.
Delaissee, vaincue, ce qui etait impossible, elle la for-
cait encore a la reconnaissance et a !'admiration, et
obtenait d'elle des sympathies plus efficaces que celles
qu'on lui accorde aujourd'hui. Victorieuse, et j'ose
dire qu'il n'est pas un patriote roumain qui doutat du
succes, elle soulevait un applaudissement unanime.
www.dacoromanica.ro
276

Re levee k ses propres yeux, rendue a une invincible


confiance, et ramende par un jour d'heroIsme k ses
antiques vertus, elle verrait it present son independance
recounue et sa valour proclamee h la face du monde ;
et vous, prince, aujourd'hui couronne roi, ce qui est
peu, vous laisseriez h In posterite le nom d'un grand
citoyen, ce qui est beaucoup.
Au lieu de cette impulsion supreme qu'on attendait
do vous, pas un mot, pas un geste. Pendant que les
exiles valaques s'epuisent en efforts pour decider in
Porte h permettre aux Roumains de verser leur sang
pour elle, pendant que la Valachie fermente, pendant
que les gardes-trontieres cantonnes pros de Kalafat
prennent parti pour les Tures qui les repoussent, pen-
dant que les dorobantis de la petite Valachie conspirent
et que le major Boureleano se suicide, pendant qu'it
Bouzeo, et h Jassy, et partout, in milice se prononce
ouvertement contre les Russes, pendant que le capitaine
Philipesco et plusieurs autres bons Roumains sort em-
mends prisonniers, que faites-vous? Apres avoir install6
les Russes, vous vous contentez de quitter le pays
(vers le 17 (29) octobre). Et oil allez vous ? C'est
ici que vous commettez une seconde faute immense.
Pourquoi etiez-vous reste a votre poste sous l'occu-
pation russe? Pourquoi, y etant reste quatre mois,
quittiez-vous ce poste subitement ? De ces deux de-
terminations rune n'etait pas plus motivee que l'autre.
Vous aviez mal fait de rester, j'en suis convaincu. Mais
si cependant c'etait la une tactique qui vous otait in-
spiree par votre patriotisme, it est permis de se de-
mander pourquoi vous ne l'avez pas poursuivie jusqu'au
bout; si vous prevoyiez Putilite de votre presence it
tout prix pour un moment donne, vous deviez tenir
bon, ce semble, jusqu'it ce que ce moment se presen-
t:it: une politique, meme mauvaise, vaut mieux que
l'absence de toute politique, et le premier devoir d'un
homme d'Etat est d'avoir une ligne de conduite bien
tracee. Voici en realite quel etait le bilan de vos si-
tuations. En vous associant resentment h in guerre
contre les Russes, vous vous assuriez une position mo-
www.dacoromanica.ro
277

rale et materielle inexpugnable; et jamais it n'aurait


ete question d'occupation autrichienne. Vous aviez re-
cule devant ce grand moyent; poursuivons. En prenant
tres-resolament parti contre les Busses, non plus par
une prise d'armes, mais par une retraite immediate et
une protestation energique, vous perdiez tous les avan-
tages materiels de votre situation, puisque vous quit-
tiez le pouvoir et le pays, mais vous gardiez une si-
tuation morale parfaitement intacte, vous restiez une
force avec laquelle tous les ennemis de votre nationa-
lite, et notamment 1'Autriche et la Turquie, pouvaient
avoir h compter d'un moment h l'autre, et qui, d'un
moment h l'autre aussi, pouvait rentrer en possession
des moyens materiels d'action. Au contraire, en res-
tant, en subissant les Russes, mais en les subissant
jusqu'au dernier moment, vous compromettiez votre si-
tuation morale h la fois vis-h-vis de tous les envahis-
seurs et vis-h-vis des puissances de l'Occident, ce qui
etait tres-grave et ce que je ne vous eusse pas con-
seille ; mais du moins vous gardiez votre situation ma-
terielle, vous restiez sur le theatre de Faction, vous
conserviez un pouvoir dont vous pourriez peut-titre
user un peu plus tard au profit de votre nation, et
auquel vous sauriez rendre ainsi sans doute le pre-
stige moral dont it avait ete un moment depouille. Je
raisonne ici, comme vous le voyez, dans l'hypothese
meme pour laquelle vous paraissiez avoir opte ; et j'a-
joute que, dans cette derniere hypothese, vous ne vous
seriez guere trouve en plus mauvaise condition que le
prince de Servie, dont nous parlerons tout h l'heure,
Mais vous n'aviez su vous tenir resolament ni h l'un
ni it l'autre de ces deux derniers partis: apres avoir
compromis votre situation morale pour garder apparem-
ment votre situation materielle (ne donnez pas it ce
mot tine mauvaise interpretation qu'exclut cet expose
lui-meme), vous renoncez tout d'un coup h cette situa-
tion materielle: ce n'est pas dans ce dernier cas quo
j'oserai vous blamer rigoureusement ; j'accepte encore
ici les conditions oil vous vous etes place; vous voilh
avec une situation morale compromise, avec une situa-

www.dacoromanica.ro
278

tion materielle perdue. Mais quoi ! rien n'est perdu pour


celui qui reconnait it temps ses fautes, et je crois qu'il
etait temps encore. Un nouveau danger se dessine,
danger facile h prevoir, mais qui vous avait echappe
sans doute, et ce danger, en meme temps qu'il met i
nu les fautes que vous avez commises, vous offre une
grande occasion de les reparer.
Il s'agit de dejouer le projet d'une occupation au-
trichienne. Ce n'etait pas la en soi-meme une aussi
grosse affaire qu'on await pu le croire : la Servie l'a
bien montre. L'Autriche aussi voulait occuper ce pays
dans le moment meme oa elle s'etablit dans les prin-
ciputes ; mais le prince, un prince vraiment vassal de
la Turquie, et ne regnant que sur un million d'habi-
tants, lorsque vous en aviez presque le double, sans
compter la Valachie bien plus populeuse,le prince fit
appel aux acmes et declara que l'Autriche n'entrerait
que par la force du canon. Pas un Autrichien ne Iran-
chit le seuil. La chose fut aussi simple que je vous
le dis et passa presque inapercue. C'est qu'h ce mo-
ment, off le grand conflit attirait l'attention de toffs, on
chaque monarque avait taut it faire ou taut a redou-
ter, aucune puissance n'etait de force ou ne se sentait
d'humeur it engager d'autres luttes. La sympathie des
Serbes pour la Russie n'etait cependant un mystere
pour personne. Comment supposer que les puissances
occidentales eussent provoque on seulement autorise
une entreprise violente contre le peuple moldo-vala-
que qui leur etait tout devoue? Comment admettre que
l'Autriche eat use entrer en hostilite ouverte contre les
principautes, jorsqu'elle refusait de faire la guerre aux
Russes, et lorsqu'elle etait miss ainsi en demeure d'a-
vouer sans detour que son unique but etait de succe-
der aux Russes dans les envahissements contre les-
quels la guerre d'Orient etait precisement dirigee ?
Malheureusement votre situation n'etait plus intacte
comme cells du prince de Servie. Vous aviez subi un
malheur qui lui avait ete epargne, l'occupation russe ;
et ce malheur, qui vous offrait de si belles chances de
salut, avait ete pour vous la source des plus grandes

www.dacoromanica.ro
279
fautes. En subissant cette invasion, en ne lui oppo-
sant pas tout au moms une resistance morale, vous a-
viez affaibli le principe sur lequel vous pouviez vous
appuyer pour repousser toute autre invasion ennemie ;
et en quittant le pays it l'approche du moment oit vo-
tre presence pouvait y etre si utile, vous vous etiez
materiellement desarme. Aussitot cette double Mute
reconnue, it fallait 'utter d'habilete et de vitesse avec
l'Autriche pour rentrer dans la place avant elle, et
pour y rentrer par la bonne porte, comme vous le
pouviez plus aisement, grace an p2rti, meme tardif,
que vous aviez pris de rompre en visiere a la Russie
en quittant le pays. En meme temps que vous deviez
taeher de conjurer it Paris et it Londres l'occupation
autrichienne, vous aviez it vous y faire connaitre et ac:
cepter : si vous arriviez seulement a terminer des he-
sitations et un sursis qui missent un intervalle sutfisant
entre le depart de Russes et l'arrivee des Autrichiens,
et si vous pouviez dans ce court intervalle reprendre
pied en Moldavie, vous redeveniez maitre de la situa-
tion; car vous vous retrouviez des Tors a peu pros dans
la meme position que le prince serbe, moms bien pre-
pare que lui sans doute sous le rapport materiel, mais
en bien meilleure condition morale, puisqu'en interdi-
sant aux Autrichiens l'acees du pays, vous preniez ap-
pui sur vos sympathies memes pour l'Occident, et sur
la garantie des interets europeens engages dans votre
cause. En effet, dans le mettle moment que vous vous
prononciez energiquement contre l'occupation autrichi-
enne, vous declarant pret it opposer la force a la for-
ce s'il le fallait, vous appeliez la France et l'Angle-
terre a grands cris, vous provoquiez de la part de vo-
tre pays une manifestation unanime en leur faveur,
vous mettiez h leer disposition toutes ses forces et tou-
tes ses ressources, des forces et des ressources que
l'elan populaire centuplait, vous vous etablissiez en
kat de defensive non-seulement contre les Autrichiens,
mais contre les Russes, a regard desquels vous n'a-
viez pas voulu prendre l'offensive ; vous prouviez ainsi
l'inutilite de l'occupation autrichienne, en meme temps
www.dacoromanica.ro
280
que votre ferme determination de la repousser ; vous
rentriez enfin, un peu tardivement, mais tres- etficace-
ment encore, dans le role que vows n'aviez pas su
prendre un an ou six mois plus tot.
Pour arriver h vos fins par ce chemin, il vous au-
rait tallu beaucoup plus d'habilete sans doute que pour
les atteindre tout d'abord par Uhe participation directe
it la guerre ;une position h reconquerir est toujours
plus difficile qu'une position h garcler:-- mais h celui
qui recule devant les resolutions hardies, on a le droit
de demander toute perseverance et toute liabilete dans
les voies plus prudentes. 11 est certain que vous aviez
encore ici une tres-belle occasion de sauver votre pays,
et de puissants moyens pour y parvenir : en ce mo-
ment, toute in Moldo-Valachie etait encore fremissante,
l'issue de In guerre demeurait ineertame, ]'expedition
de Crimee n'etait pas encore entreprise, les armees
turque et francaise attendaient, Panne au bras; qu'un
champ de bataille lour flit ouvert, les proscrits vain-
ques etaient prets IL vous donner un puissant concours.
l a pantie etait belle encore, et pour in jouer presque
A coup stir, it ne fallait qu'une chose ; vous retrouver
en Moldavie avant les Autrichiens :L'avez-vous es-
saye, y avez-vous songe sculement ? Helas! voici in
reponse.
En quittant vers in fin d'octobre votre pays occup6
par les Rftsses, oh allez-vous ? A Paris, sans doute,
ou vous pouvez du moins apporter une protestation
tardive, mais retentissante, oh vous avez dans tons les
cas a eclairer les puissances alliees sur les ressources
immenses qu'offre votre pays pour une campagne sur
le Danube, et surtout h les mettre en garde contre les
manoeuvres de PAutriche ? non! A Constantinople done,
on vous pouviez encore employer utiliment votre cre-
dit ? non ! Vous allez h Vienne, c'est h-dire en realite
chez l'ennemi, tout comae votre eollegue Stirbey, a-
vec lequel toutetois je ne vous contonds pas. Comme
lui vous y restez inactif et en apparence &ranger h ce
qui se passe de l'autre cote des KarpathEs; et comme
lui enfin vous ne rentrez qu'h la suite et sous le bon
www.dacoromanica.ro
281

plaisir des Autrichiens. Sous votre rZ:gne, c'est la cin-


quieme occupation etrangere ; et, la triste tournure
que prennent aujourd'hui les choses ne le prouve que
trop, c'etait le coup de grace pour votre pays ! Et
vous n'essayez pas meme de prevenir ce malheur !
Ayant manqué au role de prince, vous ue tentez pas
meme de remplir utilement celui de ndgociateur !
L'ennemi vous nomme, l'ennemi vous chasse, l'en-
nemi vous retablit, et a chaque crise ou it fallait gran-
dir vous vous laissez diminuer !
Vous me direz sans doute que l'Autriche ne vous a
retabli qu'a regret et que c'est par la volonte de la Tur-
quie que vous etes remonte sur le trone Ce detail im-
porte a votre honneur, qui cependant n'est point en
cause, et c'est pourquoi je m'empresse de l'ajouter ;
mais ce n'est qu'un detail. Si l'Autriche avait eu bien
peur de vous, si elle vous avait cru bomme a lui tenir
tete, je me persuade qu'elle eta fait plus de difficultes
encore; et la Turquie elle-meme, dont vous invoquez, l'ap-
pui, je doute qu'elle eat a coeur d'avoir alors pour
tributaire un patriote energique et resolu. Du reste, la
Turquie c'etait l'etranger aussi, c'etait l'ennemi encore:
non l'ennemi qu'il s'agissait de combattre les derni-
ers efforts des patriotes roumains ont toujours tendu a
lui faire comprendre ses veritables interets et It se fai-
re d'elle une l'ennemi contre lequel it
taut etre sans cesse en garde, car elle a toujours me-
connu, le devonement des Roumains, et elle est en
definitive l'auteur de tous leurs maux. Et la preuve
qu'elle est l'enneraie de votre nation, c'est que le jour
oit elle vous a trouve trop refractaire k ses perfides
desseins et trop oppose aux mendes de l'Autriche, elle
vous a brise : elle vous a brise un mois apres qu'elle
vous avait offert, avec toute sorte d'eloges, une pro-
longation de pouvoir qui devait darer deux mois. (Jest
une fois de plus que retranger dispose de vous, sans
que vous fassiez meme entendre une plainte et sans
que personne en Europe y fasse attention.
J'ai dessine les deux grandes situations dans les-
quelles le danger venu de l'exterieur pouvait etre l'oc-
www.dacoromanica.ro
282

casion du salut de votre nationalite. Reste la question


d'independance, ou tout au moms d'autonomie, prise
en elle-meme et consider& sous son aspect interieur.
Cette question, qui etait plus particulierement a vider
avec la Turquie, se lie intimement avec toutes les au-
tres ; mais j'ai dfi la reserver pour la traiter a part, et
la voici maintenant qui se presente. Je commencerai
par indiquer dans leur generalite les devoirs propres
que ce grand objet vous imposait; car it est bien elair
d'abord que de ce cote votre thche etait permanente,
et it est bien evident ensuite quo, plus tot elle aurait
ete entreprise, et mieux elle se serait rattachee 'a des
actes d.'energie contre In Russie et l'Autriche, plus
aussi le succes de vos efforts eitt ete assure. Ne pou-
vant vous suivre ici dans chaque instant de votre re-
gne, ni subordonner entierement cette partie de votre
mission aux fautes commises dans les occasions les plus
tavorables 'a son accomplissement, j'embrasserai d'en-
semble les deux dernieres annees, sans remonter tou-
tefois au dela de Pevacuation de votre territoire par
les Russes.
Apres Pelimination de la Russie, deux ennemis vous
restaient, l'Autriche et in Turquie. L'occasion pass&
d'une guerre heroIque, vous pouviez encore, par d'au-
tres luttes qui n'cussent point etc: sans gloire, sauve-
garder les interets de votre pays, et ne pas laisser
tomber h /leant cette situation admirable du peuple
rnoldo-valaque d'être le soul en Europe qui devait et
qui pouvait tirer un profit reel et direct de la guerre
d'Orient telle qu'elle etait engagee. N'ayant pas su af-
franehir votre pays par un sublime effort contre l'en-
nemi, enfin reconnu des Roumains et des peuples de
1'Occident, it s'agissait, apres comme avant l'occupation
autricbienne, de le preserver par un combat quotidien
des etreintes perfides de ses soi- cisant amis et de nos
pretendus allies. B y avait malheureusement, de ce
cote aussi, un point faible dans votre situation: c'est
que vous teniez votre pouvoir de la Porte, et que vous
regniez de par la traite de Balta-Liman. Cette diffi-
eulte, qu'efit tranebee d'un coup in levee en masse du

www.dacoromanica.ro
283

people moldo- valaque sous votre impulsion, subsistait


encore : it fallait avant tout la resouclre ; et, certes, elle
n'etait point insurmontable. Le seul fait de in guerre
avait abroge pour l'Europe le traite de Balta-Liman,
comme tons les autres traits conclus entre in Porte et
in Russie : comment se faisait-il qu'ou le laissat sub -
sister pour vous ? Declarer a la face de l'Europe, et
i in barbe meme des Autrichiens, In nullite, en ce qui
vous concernait, vous les victimes de ces traites, des
actes que l'Europe declarait nuls pour elle-meme, é-
tait-ce done une chose si hardie ? Si in France et l'An-
gleterre acceptaient pour vous in prolongation provi-
soire de ce traite, c'etaient uniquement puree qu'elles
ne savaient quel provisoire etablir dans votre pays.
Vous les tirez d'embarras, voiPa tout. Par ce seul acte
accompli, cependant, In Moldo-Valachie rentrait de plein
droit dans sa souverainete, qu'elle restat ou non sou -
mise it in suzerainete, alors purement nominale de la
Porte, c'est une question secondaire que les evenements
ulterieurs auraient deeidee.Quanta vous, prince, que
deveniez-vous ? Le traite de Balta-Liman aboli qui 6-
tait votre base, quelle base vous restait ? Vous serez
le premier it reconnaitre que c'etait 14 une question
tres-secondaire aussi en principe ; mais en fait elle 1 ou-
vait importer beaucoup. Quelle base avait le prince
qui avait repudie son origine etrangere et qui avait re-
tabli sa nation dans ses droits ? La nation, apparem-
ment ! Puisque in nation rentrait dans son droit, le pre-
mier exercice de ce droit devait etre de nommer son
chef, et chacun comprend de quelle importance it etait,
que in souverainete reconquise s'affirmit tout d'abord
par cet acte decisif. J'ajouterai que, comme dans les
conditions donnees, Pelection n'efit ete qu'une immense
acclamation du gouvernement etabli, it ne pouvait s'en-
suivre aucun trouble, aucun embarras pour les puis-
sauces occidentales, aucune opposition de leur part.
Mais je suppose merne qu'une election reguliere eat
ete impossible, que le temps eat manqué, vous rece-
viez de vos actes memes une consecration invincible.
Est-ce que la restauration par vous des droits de la

www.dacoromanica.ro
284

nation ne vous donnait pas une base plus solide qu'une


convention conclue entre deux strangers, et qui par
surcroit otait abolie ?
Mais, me direz-vous, en chaque occasion vous oubliez
que je ne regnais pas sur la Moldo-Valachie, que j'etais
simplement prince moldave, que mon collegue Stirbey
n'efit assurement pas suivi la mCme marche, et que,
par un conflit inevitable, tout eat ete compromis ! J'y
pense beaucoup, au contraire, et j'affirme que tout eat
etd suave. Quel mallieur que vous ne compreniez pas
ce que pent un grand eoeur dans les grandes situa-
tions! La verite est que Stirbey n'efit pas dure une
heurc devant vous, que la Valachie vous acclamait
plus fort et plus vite que la Moldavie, car elle est
plus prow pte dans ses Clans, et qu'enfin, par hasard,
la fusion de la Valachie et de la Moldavie en un seul
Etat, cet immense resultat, si longtemps prepare et au-
jourd'hui si compromis, se trouvait a jamais consacree*).
Vous ne persuaderez personne aisement que, lorsque
la France et l'Angleterre (sans compter la Sardaigno
qui vous est toute devouec) ont voulu des le principe
votre affrancbissement, votre union, lorsqu'elles sont
entrees en de si longs pourparlers pour les obtenir,
lorsque c'est seulement apres plus de deux ans d'in-
trigues de la Turquie et de 1'Autriche que l'une d'elles
parait vous abandonner, lorsque la Russie elle-mome,
qui n'est pas etrangere aujourd'hui iti ces intrigues, se
declarait pour vous ; quand il est d'ailleurs manifesto
on tout au moins probable quo la difficulte de s'enten-
dre sur le choix d'un prince stranger, faute d'un prin-
ce indigene qui reponde aux necessit6s du moment,
entre pour beaucoup dans le refroidissement des pu-
issances occidentales pour votre cause; vous ne per.
sunderez personne aisement, dis-je, que la France et
FAngleterre n'eussent pas accueilli avec empressement
*) Je n'ai pas hesoin de remarquer que si, par l'initiative du
prince, les Roumains avaieur 6t6 engag6s dans la guerre,
un autre rtSsultat presque aussi important, l'annexion de
la Besserabie entire et l'acquisition de la frontiiffe du,
Dnister, eflt etc in6vitablement obtenu.

www.dacoromanica.ro
285
et satisfaction la solution toute trouvee des questions
qui les preoccupaient tant 1
Mais pour reussir, it fallait des actes decisifs, it fal-
lait ne pas perdre un moment, it fallait mener d'en-
semble in solution des questions exterieures et cello
des questions intorieures, it fallait faire tout ce que
vous n'avez pas meme tente.
Voila bien des cnoses, prince, dont je n'ai pas dit
un mot dans mon article, parce qu'elles n'etaient pas
necessaires A l'objet de ce travail, et que j'etais lieu-
reux de les laisser dans l'ombre. Si j'avais la malveil-
lance que vous me supposez, j'aurais bleu su les trou-
ver plus tot et les dire autrement que je ne les dis.
Je tie suis pas plus votre ennemi aujourd'hui qu'hier.
Mais puisque vous m'accusez de vous avoir calomnie,
parce que je vous ai taxe de faiblesse, je suis Bien
forcee, pour me detendre, de justifier mon reproche, et
je crains de ne l'avoir cl6jit que trop justifie. Il taut
poursuivre cependant, car it me reste it passer en re-
vue les points memes sur lesquels le debat s'est engage.
Je vous ai reproche, dans une phrase incidente, d'a-
voir coopere h l'abolition des droits d'autornamie de vo-
tre pays, en soumettant t Constantinople toutes les
mesures administratives qui etaient de votre propre
competence, ou de celle de la nation." C'est ici le lieu
de voir si ce reproche knit fonds. Vous sentez que je
ne puis entree ici dans un examen detaille de vos ac-
tes d'administration. Mais it me suffira d'invoquer un
temoignage qui n'est pas suspect dans cette question,
c'est celui du grand vizir: la lettre ministerielle de la
Porte que je me suis permis de trouver incroyable",
et dont j'ai fait une simple mention d'apres le Zimbru
du 8 (20) tevrier 1856, debute ainsi: Quelques per-
sonnes en Moldavie viennent de se reunir pour peti-
tionner collectivement contre le divan a I-hoc. Ce di-
van a ete convoque par ordre expres de la Sublime
Porte, et ses travaza ont toujours ete par Votre Altesse
soumis a la haute sanction du gouvernement imperial,
etc. *)." Lorsque la Porte se montre si satisfaite, souf-
*) buit dans le meme num6ro du meme journal, une autre
www.dacoromanica.ro
286

frez que d'autres eprouvent un sentiment tout contraire.


Du reste, ce reproche vous le laissez sans reponse.
Et pourtant c'est lh, dans ma pensee, je ne vous le
cache pas, une chose grave. Vous aviez manqué h
toutes les grandes occasions ; mais les petites du moins,
ne saurez-vous pas les mettre h profit? A force d'ha-
bilete, de tenacite, de perseverance, vous pouviez en-
core ramener peu peu votre pays h une situation plus
independante vis-h-vis de la Porte, a une situation plus
conforme l ses anciennes stipulations avec le Sultan.
Si les liens iniques et sans cause qui avaient ete eta-
blis entre les principautes et la Porte par des traites
conclus sans in participation des Roumains et de plus
abroges, n'etaient pas encore ouvertement rompus, c'e-
tait bien le moins qu'ils fussent relitches. He bien ! le
traite de Balta-Liman lui-morne n'autorisait pas in For-
te h se faire soumettre les mesures d'administration
interieure prises par le prince et le divan ad-hoc. Ce
traite disait simplement, ce qui etait deih asset fort,
que ,,la convocation des assemblees nationales resterait
suspenclueu, et que Ieurs fouctions deliberatives se-
raient provisoirement confides it des conseils ou divans
ad-hoc, formes des boyards les plus notables et les plus
dignes de confiance, et de quelques membres du haut
clerge." Je n'insisterai pas sur les expressions que j'ai
soulignees, et qui pourtant vous permettaient dans les
circonstances nouvelles d'aller tres-loin, sans sortir de
in pretendue legalite ; je me contenterai de remarquer
que jamais, it aucune des dpoques les plus nefastes de
l'histoire des principautes, les fonctions deliberatives
des assemblees (dont aujourd'hui les divans ad-hoc &-
talent investis) n'avaient ete officiellement et explicite-
ment snbordonnees an bon plaisir de la Porte. 'routes
les foie que le Sultan avait porte atteinte aux droits de
ces assemblees par des firmans, c'etaient autant de pe-
tits coups d'Etat, soi-disant motives par des circonstan-
ces exceptionnelles. Si vous vouliez maintenir votre
d6peche du gouvernement de la Porte, par laquelle ce
gouvernement approuve le projet du divan ad-hoc de Mol-
davie sur le timbre, qui lui avait 6t6 soumis par le prince.
www.dacoromanica.ro
287

divan ad-hoc, et rester clans les termer de la conven-


tion de Balta-Liman, vous pouviez, vous deviez du
mains retablir ce divan clans les attributions des ancien-
nes assembldes; et comme les membres de ce divan
etaient h votre nomination, vous aviez 1a un instru-
ment tout puissant pour faire le bien. Dans tous les
cas l'autonomie etait rendue it votre pays. A la verite
vous soul en aviez provisoirement l'exercice,car vo-
tre divan ne devait Mire qu'un avec vous,mais c'est
precisement parce que ce cl4pOt sacre se trouvait dans
vos mains, que vous en etiez responsable !
Dans chacune des situations tavorables h l'accom-
plissement de votre reve (car nous sommes partis de
ce principe, qui rend set! la discussion possible entre
nous, que vous n'aviez accepte le pouvoir des mains
de l'etranger, que pour cooperer a l'affranchissement
de votre pays), vous aviez it choisir entre deux par-
tis soit remettre effectivement la nation en possession
de ses droits ; soit vous remettre vous-meme en pos-
session des droits de la nation pour les lui rendre ;
c'est-h-dire vous subordonner it la nation, ou la subor-
donner It vous (momentanement et en apparence) pour
la sauver. Ah 1 clans cette derniere alternative je corn-
prends un sentiment do personnalite indomptable! Res-
ponsable de tout, it faut etre maitre de tout ! Je com-
prends que celui qui n'a pas craint de se donner une
telle mission repousse les imprudents qui peuvent la
compromettre; que tout en prenant son appui stir is
people (il ne saurait en avoir d'autre 1, it fasse taire
toute voix qui ne parle pas it l'unisson de la sienne,
et qu'il previenne toute entreprise qui pourrait faire a-
vorter celles qu'il a resolues : mail it taut qu'il parle
et qu'il agisseI faut qu'il fasse parler et agir la na-
tion avec lui! it faut surtout qu'il reussisse! it est o-
blige au sueces !
Au lieu de cela, que vois-je ? Vous pretendez re-
sumer en vous la nation, oui ; la nation (provisoire-
ment, je suppose) ne compte pas, votre divan lui-meme
ne compte guere, c'est la ce qui ressort de votre lettre
i chaque endroit. Vous revendiquez toute initiative,
www.dacoromanica.ro
288

tout droit et tout devoir, tout honneur et toute respon-


sabilite. Vous etes tout, et vous ne taites rien !
Car c'est ne rien faire, prince, que de manitester ses
bonnes intentions par quelques actes tardifs et isoles,
auxquels je suis heureux d'applaudir, mais dont je suis
bien bored de reconnaitre la sterilite. Il faut voir Pen-
semble des choses. Je ne parle plus en ce moment
de grandes entreprises, de resurrection heroIque pour
votre pays, ni de role eclatant pour vous, je panle de
simples actes conservateurs, de lutte legale h soutenir
sur le terrain metne des traites, qui vous oppriment et
vous avilissent. Vous aviez le depot de l'autonomie
moldave a garden, a reprendre doucement des mains de
l'ennemi qui la tirait a lui, mais qui n'osait pas s'en
dire encore proprietaire: Ce d6p 5t, qu'eu avez-vous fait y
Je vous ai montre deux occasions admirables que
vous aviez eues de relever, de grandir, de sauver vo-
tre pays : d'abord en l'associant k la guerre contre les
Russes, en faisant ce que le Pi6mont a bien su faire ;
puis en vous mettant en etat de defendre resoltl-
ment aux Autnichiens l'entrk de votre pays, comma
la Servie vous en a donne l'exemnle. Je vous ai mon-
tre ensuite l'autonomie a defendre, h reconquerir jour
par jour avec les ressources memos d'une situation d.ejk
compromise. Pour cette conquefe pacifique qui entrai-
nait apres elle l'union et toutes les conditions de saint,
les occasions etaient permanentes, depuis que la guerre
et l'abrogation des traites avaient tout remis en ques-
tion; ces occasions, d'ailleurs, c'etait h vous de les Mire
naitre. dais quoi ! ici encore je vois d'adminables oc-
casions qui viennent a vous.
La conference de Vienne est reunie et s'occupe des
principautes. Bonheur inoui! elle vous adresse, par
l'organe du comte Buol, le ministre de l'Aut, iche, l'in-
vitation d'envoyer des representants h Vienne auprs de
la confirence, en vous notifiant seulement d'avo:r, par
politesse envers le suzerain, h informer prealablement
la Porte de votre determination *). Ainsi 1'Europe re-
*) Je n'ai eu connaisance de cetto invitation, qui paralt etre
rest6e assez secrete, quo par un article adresse de Vienne

www.dacoromanica.ro
289

connait la souverainetd de votre nation, et elle la per-


sonnifie en vous ! Vous etes invite a venir sieger, par
l'entremise d'un delegue, clans le conseil des grandes
puissances. Mais in Porte n'est pas contente ; que fai-
tes-vous ? Vous envoyez un de vos ministres avec le
titre de mandataire de la Porte souveraine aupHs des
plenipotentiaires de Sa Ilautesse dans la conference pour
leur fournir des renseignements et des explications sur
les questions intdressant les principautes !
Et vous vous etonnez, apres cela, que je donne raison
aux signataires de l'adresse du 3 (15) avril 1855, qui,
pendant que cette invitation vous etait adressee, et pro-
bablement sans la connaitre encore, vous demandent
d'envoyer des delegues de la nation it la conference de
Vienne, et prealablement de convoquer une assemblee
nationale pour nommer ces delegues ! Vous m'objec
tez que ce n'etait la qu'une manifestation de grands
boyards. Mais ces grands boyards etaient les represen-
tants legaux de In nation, d'aptes lc reglement orga-
nique lui-meme, qui faufe de mieux, restait provisoi-
rement la seule loi vivante ! Mais lit oh la democratic
n'est pas, it faut bien tenir compte de l'aristocratio quelle
qu'elle soit: et vous ne nierez pas que In liste des signa-
taires de l'adresse ne contint les noms les plus considera-
bles par la position, par la richesse et fame par l'in-
telligence. Vous ne nierez pas non plus qu'avant me-
me de vous adresser un appel public, ces boyards n'eus-
sent fait tons leurs efforts pour s'entenclre avec vous,
et qu'enfin leur adresse ne flit en tout point cl'une
convena,nce partaite. Vous repr6sentiez suffisamment
le pays, me dites-vous ! Mais, prince, vous oubliez :
premierement, que vous aviez etc nomme par l'etran-
ger ; secondement, que vous n'aviez rien fait pour ef-
facer ce vice originel, et pour vous investir vous-meme,
au Constitirtionnel, ainsi que je l'ai indique dans mon ar-
ticle. La precision parfaite aver laquelle le renseignement
(twit donne ne pouvait guere la;sser de doute sur son exac-
titude, et je crois pouvoir dire quc cette exactitude e-t
aujourd'hui pleinement confirmee par l'absence de toute
reclamation du prince Ghyka sur ce point si important.
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 19.
www.dacoromanica.ro
290
au defaut du mandat explicite de la nation ; troisie-
mement, que, dans la circonstance meme, dont it s'a-
git, lorsque vous etiez convie a un actc bien simple
qui affirmait le droit de la nation et consacrait le vo-
tre, vous abdiquiez pour elle et pour vous.
Mais, me direr -vous encore, l'assemblee qui eat
ete convoquee, conformement au voeu des signataires,
c'esth-dire suivant les prescriptions du reglement or-
ganique, eat ete une assemblee de boyards, fort peu
liberale en realite ; et si elle avait nomme des manda-
taires, ils eussent exprime des voeux moins patriotiques
que ceux dont vous vous etiez fait le discret inter-
prke aupres de la conference *), et dont votre minis-
tre **), devait porter l'bumble expression au ministre
du Sultan Tout cela est possible, et ce n'est certes pas
moi qui exalterai le regime du pays legal, surtout tel
que l'entend le reglement organique. Mais puisque VOUS
n'aviez su ni faire rentrer le pays dans un exercice de
sa souverainete, plus large et plus sincere que celui du
reglement organique, ni personnifier en vous la souve-
rainete de la nation, je prefere encore le regime du
pays legal au regime de l'aneantissement. L'assemblee
eat ete mauvaise!Qu'en savez-vous ? Avez-vous me-
sure l'influence qu'une gran le situation et l'imprevu
des evenements peuvent exef,er meme sur des coeurs
taibles et corrompus ? Je dis d'abord que cette as-
semblee, si elle avait ete mauvaise, ne l'efit ete que
par votre insuffisance et faute par vous, d'avoir su cora-
muniquer au pays cet ebranlement devant lequel rien
ne resiste ; et je dis ensuite que cette assemblee, me-
*) Des le 80 septembre 1854, is prince Ghyka avait redige,
iti l'adresse des conferences de Vienne, un memoirs qui
vient soulement d'etre publie, et dont ou ignorait jusqu'ici
le contenu. Memoire rempli de reclamations fondles, de
critiques aussi justes qu'honnetes sur l'etat de choses etabli
mais timide, incomplet, depourvn de toutes conclusions. Pas
un mot de l'Union et de taut ce qui s'y rattache ; pas un
accent energique et resolu. On dirait de simples notes it
consulter, &m ales par un particulier qui craint de se pro-
noncer.
00) M. Negri, un homme au caractere honorable duqnel j'aime
a rendre hommage.
www.dacoromanica.ro
291

me mauvaise, eta ete un fait national, et sa deldga-


tion aupros de la conference, une affirmation de in sou-
verainete du pays,Les faits valent encore mieux clue
des intentions. Uu des representants quelconques de
la nation, ou un acte d'affirmation nationale de votre
part ; point de milieu. Vous preferez abdiquer an nom
de la nation comme au votre. Les pdtitionnaires du
3 (15) avril avaient incontestablement raison en prin -
cipe ; vous leur donnez raison en fait.
Vient ensuite la double adresse du 9-21 decembre
1855, qui cette Lois ne s'adresse plus 'a vous, mais an
sultan d'une part, a la France et it l'Angleterr de
l'autre, C'est une protestation contre la prolongation
du regime de la, convention de Balta-Liman et du divan
ad hoh, consdquemment une nouvelle demande de con-
vocation de Passemblde nationale. J'ai rectifie prece-
demment ce qu'il pouvait y avoir d'inexact dans les
quelques mots d'appreciation qui accompagnent a cet
endroit mon recit, en taut gulls touchent aux questions
de personnes ; mais sur le fond des choses je n'ai rien
it changer. 1 riste alternative pour un peuple, au point
ou it se trouve reduit par votre cooperation, d'avoii
'a choisir entre une representation fausse et un gouver-
nement sans titre, entre des boyards d'un patriotisme
douteux, et un prince bonnete qui sacrifie ses droits
(Et pourquoi me forcez-vous a dcivoiler ces miseres
intimes ?) Mais ici encore it n'y a pas it hesiter. Si,
dans son objet principal, l'adresse du 3-15 avril etait
deja fondee avant memo votre reponse 'a l'invitation
de la conference de Vienne, celle du 9 (21) decembre
l'etait encore bien plus evidemment apres. Et quel
droit avez-vous contre les signataires de cette adresse,
vous qui, meme pour les traiter de perturbateurs,"
attendez un ordre de la Porte ?
A propos de ce fait, vous invoquez l'approbation donnee
par les representants de la France et de l'Angleterre a
la Turquie, et consequemmenl a vous-meme. Vous ajoutez
que, prince du pays, vous deviez subir avec lui le
maintien du funeste static -quo auquel les puissances al-
liees s'etaient elles-memes soumises, que vous etiez loin
www.dacoromanica.ro
292
d'avoir sollicite, et que vous ne pouviez prendre sur
volts de rejeter sans le plus grand danger pour votre
patrie." C'e passage de votre lettre est le résumé de
votre politique, je le sais. Je respecte le sentiment
de placide resignation qui a dicte cette politique et
l'honnete tranquillitd de conscience avec laquelle vous
la defendez aujourd'hui. Mais permettez-moi de croire
invinciblement et, si je ne m'abusc, de prouver sans rd-
plique que ce n'etait pas pour ceux des Roumains qui
comme vous pouvaient et savaient, le moment de la pla-
cidite et de in resignation. Je n'ai pas, vous m'enten-
dez. it faire ici le proces h la politique de la France et
le 1'Angleterre. Je crois que ces deux alliees pou-
vaient pour vous, et consequemment aussi pour la paix
le l'Olient, plus qu'elles n'ont fait; mais ce dont je
suis certain, c'est que, par votre initiative, la Moldo-Va-
lachie pouvait faire beaucoup plus pour elle-meme. II
n'est certes pas etonnant quo In France et l'Angleter-
re, eloignees d'ailleurs, mal instruitent preoccupees de
beaucoup d'autres questions, aient accepto dans votre
pays un state -quo provisoire qu'elles ne savaient com-
ment remplacer. Mais pour un peuple, en des mo-
ments si ddcisits, it n'y a pas de state -quo: ou l'on a-
vance, ou l'on recule. Vous avez cru rester on place;
mais voyez done le chemin que vos ennemis ont fail !
Vous avez cru qu'on pouvait pendant deux ans dire it
un peuple fremissant d'espoir : le moment n'est pas venu!
Ah1 je veux esperer encore ; mais je crains bien que
le moment soit passé !
Je ne voudrais pas que de mes paroles on induisit
rien contre votre peuple ; car c'est tout ce qui m'in-
quiete dans ce ddbat que vous soulevez,et que j'ose
tppeler imprudent. Mais ce peuple (je pane du vrai
peuple roumain, c'est-h-dire des paysans), que peut-on
lui reprocher ? A huit cents lieues de nous, avec in
Russie, l'Autriche et la Turquie sur le dos, lui qui ne
peat savoir que ce qu'il voit, que ce qu'on lui dit sur
place, lui qui, pour juger de ce qu'il doit esperer, de
ce qu'il doit faire, ne peut que regarder ceux qui sa-
vent, que voulait-on qu'il decidit ? Apres avoir mot
www.dacoromanica.ro
293

de l'etranger tant de promesses, apres avoir taut de


lois espere et avoir ete taut de fois decu, it est dejit
admirable qu'au fond de son insondable misere it n'ait
pas perdu la faculte de l'esperance et la foi dans son
affranehissement. Oui, depuis trois ans it a eu des
moments d'immense espoir ; mais chaque fois, en re-
gardant autour de lui, it a bien ete force, lui, de se
dire : C'etait encore une illusion! Il parait que le mo-
ment n'est pas venu!
On demands s'il a garde le courage et la foi Ecou-
tez cette histoire: En 1848 (c'etait en Valachie), des
hommes de coeur lui avaient dit : Love -toi et ne crains
pas. Tu n'as pas d'armes, et les Russes viendront sans
doute ; mais alors tu iras au-devant d'eux avec la
croix, et tu leur defendras de franchir le seuil *). Dans
la pensee de ceux qui parlaient, c'etait une figure. Le
veritable labarum sur lequel ifs comptaient, c'etait un
mot de la France. Mais, admirable simplieite de ce
peuple divin, tandis qu'a l'entree d s Busses, les chefs
du gouvernement national, craignant d'attirer sur in
nation de plus grands malheurs, se laissaient arreter
leur poste et defendaient partout la resistance, les
paysans, prenant it la lettre les paroles de la procla-
mation, se porterent d'eux-memes sur le chemin des
Russes, accompagnes de leurs femmes et de leurs en-
fants, et precedes de lairs pretres avec in croix et l'E-
vangile : ifs furent toules aux pieds des chevaux co-
saques **), mais ifs avaient fait comme it avait ete dit.
Qui peut douter que si les chefs de la revolution a-
vaient dit it ce peuple : An lieu de la croix, tu pren-
dras des faux, et tu tueras en to faisant tuer,
fait de meme? Ces hommes, mes amis, car c'est bien
il
etlt

d'eux qu'il s'agit cette fois, et je puis ici lee nommet


La croix sera placee sur notre frontiere, et Is Russo no
,,posera point le pied sur notre sol sans y fouler d'abord
la Croix gull adore. S'il ne suffit pas de ce signs reve-
re, nous enverrons an-devant de l'impie, non des armees,
mais nos vieillards, nos enfants, nos pretres portant le
saint Evan gile dans leurs mains, etc." (Exrtait de la pro-
clamation In nation roumaine du 9 (21) juin 1848,)
**) Ubicini, Provinces rouniaines.

www.dacoromanica.ro
294
fierement,se reprochent aujourd-hui de n'avoir pas
pris ce parti, en donnant l'exemple, bien ontendu; ils
se reprochent meme, car c'etaient mes amis encore,
ils se reprochent, eux qui sont dans l'exil, eux qui
inanquaient de tous les moyens que vous possediez,
eux qui n'ont epargne ni leurs fatigues ni leurs faibles
ressources, de s'etre attardes en pourparlers dans le
camp d'Omer-Pacha, qui les trompait, et de n'avoir
pas dernierernent tente, quand tame ce qu'il vous Otait
si facile d'accomplir. Oui ceux-lit sont pleins de re-
proches pour eux-memes. Et vous, prince, ne vous
reprochez-vous lien!
D'initiative, non, ce people n'en a pas et ne pent
pas en avoir, et c'est pourquoi vous etiez tenu, vous
et les boyards, d'en avoir pour lui. Les boyards ont
fait tout ce que des boyards pouvaient faire sans vous
et malgre vous. El ce peuple lui-meme, quand je dis
qu'il n'a pas montre d'initiative, je me trompe ; it en
a eu plus que vous. N'est-ce pas lui, soldats et pay-
sans, qui conspirait et fremissait sous l'invasion russe?
N'est-ce pas lui qui, lorsque l'Autrichien passait les
borues de l'intamie, tombait sur lui avec des batons
et remportait d'obscures victoires, plus perilleuses et
plus heroiques que celles des champs de bataille? Quant
a vous, a qui toute initiative appartenait, vous attendez
non pas seulement toute initiative, mais toute realisa-
tion de l'etranger. Il ne suffit pas qu'on vous ait mis
en demeure d'agir, it faut que tout se fasse sans que
vous y aidiez. Sous pretexte de prudence, toute action
etrangere qui compromet le sort de votre pays vous
trouve sans defense ; sous pretexte de prudence, toute
action etrangere qui peut profiter h, votre pays vous
trouve inactif ; et, sous pretexte de prudence, enfin,
tout effort interieur, toute manifestation nationale qui
peut devenir un moyen de salut, vous trouve hostie.
Vous me citez bien quelques faits honorables, la plu-
part accomplis k la derniere heure, et que je n'avais
eu garde de passer soils silence. Mais it est remar-
quable que, d'apre,s votre lettre meme, ce que vous
.appelez votre energie a eu surtout as s'exercer contre

www.dacoromanica.ro
203

l'interieur. La compression, hi oit it fallait pr6cis6ment


l'expansion ; c'est en effet le sens de votre politique.
Nons allons le voir mieux encore en terminant.
Mais, avant cela, un detail que j' oubliais et quo vo-
tre lettre me rappelle.
Apres que vous aviez affirms clans votre office prin-
cier en reponse aux deux manifestations des boyards,
que les attributions du divan moldave etaient parfai-
tement regulieres, et en memo temps que vous me fai-
tes l'eloge de ce divan, vous me dites qu' avec un
pen de reflexion et aussi de bienveillance, j'aurais pu
voir dans Bette expression divan gc'neral, une protes-
tation tacite contre le divan ad-hoc dont vous aviez
combattu l'illegalite aupres des conferences de Vienne."
Je rendrai hommage tant que vous vondrez aux bon-
nes intentions cachees dans cette protestation tacite"
que je n'avais nullement comprise, je l'avoue. Mais,
permettez-moi de vous le dire, prince, ce n'est pas par
de pareils moyens qu'on sauve une nation. Vous m'ap -
prenez en memo temps quo vous aviez protests moins
tacitement h Vienne : J'aime mieux cola. Mais encore,
quel retentissement voulez-vous qu'ait une protestation
que vous faites a huis clos d'un cote, tandis que vous
in contredisez publiquement de l'autre ?
Quand on n'a, en meme temps gula faire valoir les
droits d'un peuple au dehors, h reclairer, h le fortifier
au dedans, a donner enfin le signal de sa resurrection,
on ne pent pas parler assez haut, on ne pent pas as-
sez publier ce qu'on fait. Il ne suffirait pas mome d'a-
gir pour lui, it faudrait qu'il sift qu'on agit ; it faudrait
surtout qu'il flit provoque a agir lui-m1=Ime. On pent
dire qu'en de pareils moments it n'y a jamais assez d'a-
gitation ; et, h moins que be chef de la situation ne se
sente assez fort pour prendre tout sur lui et repondre
du saint, j'aime encore mieux alors, pour commencer,
le bruit des intrigues que be silence du neant. tine fois
l'impulsiou donnee, un peuple en face de I'ennemi ne
s'arrete pas aux beaux discours des traitres.
Mais c'est assez panle d'intrigues. II s'agit mainte-
nant des deux manifestations populaires, aussi populai-

www.dacoromanica.ro
296

res que le comportait l'etat du pays, qui suivirent la


communication h votre gouverrement du protocole de
Constantinople et la publicite denude b vos Observa-
tions sur ce protocole. Commencons par la premiere.
Me direz-vous encore que cette adresse du 28 ou du
29 fevrier dernier n'etait qu'une manoeuvre de parti?
Oui, vous me le dites, ou pen s'en taut, et j'en souffre
pour votre pays. Votre lettre a cet endroit demande
it etre lue attentivement, car vous trouvez commode
de contondre dans votre declain, et cette adresse, et
celle posterieure en date de quelques jours, dont vous
croyez avoir meilleur marche et dont nous reparlerons.
Mais je desire distinguer ; or, voici le passage de vo-
tre lettre qui se rapporte bien positivement iti l'adresse
du 28 avril : rparce que je juge inutile de me laisser
dieter mon devoir par line poignt'e de boyards qui I tuL
connaissaient le leur ; parce qu'asscz fort de la confiance
et de l'estime publiques, je juge super:llu leur mandat
gulls veulent m'imposer pour en appeller des confe-
rences de Constantinople au congres de Paris...., vous
dites que leur adrresse avait pour but de constater que
la nation tout entiere suivait son chef dans la voie
nouvelle oit it paraisait s'engager. Je dis cela, it est
vrai, et cette affirmation me parait bien innocente.
Aussi n'est-ce pas lit ce qui m'occupe. Voyons, prince,
n'y avait-il reellement ici qu' one poignee de boyards?"
lien que cette question posee m'attriste pour la cause
que j'ai voulu servir. Nous tous, Roumains de Paris,
car je peux bien ici me confondre avec eux,avons-
nous ete si mal informes ? J'ai dit que cette adresse
du 28 avril avait ete couverte d'un grand nombre de
signatures, que le bruit public evaluait jusqu'h six mille,
chiffre qui, dans les circonstances donnees, me parais-
sait prodigieux, invraisemblable, mail qui, reduit de
beaucoup, aurait encore une enorme signification.*,"
Oui, je tiens it le repeter, ce chiffre serait beaucoup
moindre", it se reduirait it quelques centaines an lieu
de quelques milliers, que, dans l'etat social de votre
---*) Voir la note 1 de la p. 436, compl4tant le reeit do la p.
432.Tirage it part, r. 23 et 19.

www.dacoromanica.ro
297

pays, sous l'occupation autrichienne et levant l'oppo-


sition du prince, it serait encore etonnant. J'ajoute que
is chiffre reel, vraisemblablement on ne le connaitra
jamais exactement, attendu qu'on assure que is prin-
cipal original de cette piece importante, a ete soustrait
par une main inconnue, pendant qu'il circulait encore.
,Yl'ais c'est a vos evaluations approximatives que je
m'en rapporterai, prince. Vous etiez sur les lieux et
mieux en position que nous it tous egards d'apprecier
le fait : dites si c'est reellement a une poignee de bo-
yards qu'il faut reduire cette liste dont l'opinion rou-
maine etait fiere. En ens d'affirmative, j'en serai cha-
grin, je l'avoue. Dans le cas contraire, je demande-
rai quell° idee vous voulez que notre public conoive
de votre pays, lorsque vous laissez croire que cette
masse de signataires n'etaient que des nbrouillons" et
des intrigants ?
Quelle que soit votre ie onse, je vous demanderai
de plus en quoi ces signataires meconnaissaient leur
devoir ?" En principe, la question n'est pas discutable.
Mais j'ajoute qu'en fait it etait impossible de tenir un
langage it In fois plus digne et plus etranger, it tout
esprit de parti que celui des petitionnaires. Les deux
seuls points sur lesquels porte leur replete sent Pau-
tonomie et l'union, et c'est en vos mains gulls remet-
tent la defense des droits du pays. Vous ne pouvez
meme pas dire,ce qui apres tout eut ete bien excu
sable,qu'on paraissait vous dieter votre devoir", pu-
isque les promoteurs de la manifestation etaient preci-
sement ceux qui venaient d'applaudir a, vos observa-
tions sur le protocole de Constantinople, et n'avaient
d'autre but que d'afirmer que is pays vous donnait sa
complete adhesion. Du reste, cette adresse, chacun peut
la lire, elle est dans mon article an complet, et j'ose
affirmer clue vous seriez fort en peine vous-meme de
me dire ce que vous y trouvez a reprendre.
Pourquoi clone la repoussez-vous ? Pour deux raisons:
La premiere se trouve dans le passage de votre let-
tre cite plus haut : c'est parse quo vous jugiez ce man-
dat inutile, supertlu", c'est -a, -dire parse que vous suf-

www.dacoromanica.ro
298

fisiez e, vous tout seul ! Mais, prince, c'est insense.


Ailleurs vous me dites encore : S:achez que je n'etais
pas cense representer, mais que je representais reelle-
ment les interAts de mon pays," Dites, prince, que vous
vous trouviez d'accord avec votre pays sur les objets
principaux de ses voeux : je pretends le savoir, moi, et je
suis heureux de le dire ; mais l'Europe le savait-elle ?
L'accord du pays avec vous, c'etait precisement le.
dans le congres la question, et c'est cette question qu'il
dependait de vous d'eclaircir d'une maniere eclatante:
car cette adresse qui, malgre vous, a ete couverte, je
le crois encore, de nombreuses adhesions, j'aifirme, et
vous ne me eontredirez pas, qu'elle en aurait recu au-
tant que &habitants, si vous l'aviez voulu.
Ainsi sur les points capitaux votre opinion pereonnelle
etait contorme aux voeux du pays ; mais jusqu'ici cette
contormite etait un fait latent, inconnu.Je ne veux
pas remarquer combien votre opinion elle-meme etait
latente, subjective, passez-moi ce mot de l'ecole, je n'en
trouve pas d'autre pour rendre la situation d'un prin-
ce qui veut l'autonomie et qui la sacrifie tous les jours,
qui veut l'union et qui reste si longtemps sans In de-
mander, on en in demaudant si bas que jusqu'au 27
fevrier dernier le pays ignore s'il s'est prononce.Mais
ce que je suis bien force de remarquer, c'est que in
contormite du voeu de in nation avec le votre, cet
autre fait egalement latent et d'une beaucoup plus
grande importance, il vous etait bien impossible de le
rendre notoire sans le contours de la nation. Pour re-
presenter une nation, it ne sutfit pas de penser comme
elle, it faut avoir un mandat d'elle quel mandat a-
viez-vous ? Depuis votre nomination par la Porte, qui
n'etait certainement pas un mandat national, vous aviez
recule devant tous les grands actes qui, dans certains
moments, peuvent investir un homme, sans qu'il soit
besoin d'une delegation explicite. Le 28 fevrier, on vous
apporte un mandat qu'il depend de vous de rendre
unanime et souverain : vous le refusez !
Votre opinion des lora n'est plus qu'une opinion pri-
vde, personnelle, isolde. Vous pensez peut-titre comme

www.dacoromanica.ro
299

l'immense majorite de vos concitoyens ; mais vous ne


les representez pas. Et par malheur ce n'est pas moi
qui dit ccla, c'est le congres lui-meme. Vous lui avez
envoys votre voeu personnel, qu'en a-t-on fait ? Ceux
des plenipotentiares qui voulaient le bien de votre pays
disaient, comme je lc dis aujourd'hui, que le voeu ex-
prime par vous et par beaucoup d'autres etait le voeu
general : mais la preuve ! ils n'ont pu la Bonner ; vous
l'avicz jugee superfine !"
Apre,s que vo s m'avez ainsi explique vous-meme
pourquoi et comtuent vous vous etes oppose it toutes
les manifestations publiques sans exception, it me res-
ts, pour en finir sur ce point, it vous demander ce que
vous voulez dire, lorsque vous ajoutez que des que
le congres de Paris cut pose en principe quo les po-
pulations roumaines seraienf consultees, vous avez don-
ne l'impulsion It la nation pour se prononcer, et que,
sous vos aspires, elle l'a fait avec autant d'ordre et de
calme qu'avec unanimite et dignite." Decidement, prin-
ce, vous confondez trop intimement la nation avec vous
memo ; car j'ai beau chercher, je ne trouve plus d'au-
tre manifestation que la votre : calme, digne, unanime,
je n'y fais pas d'objection, mais je persiste It la juger
insuffisante.
Ainsi identification, annulation du pays en vous, voila
In premiere raison de votre refits. ais it y en avait
une autre: c'etait in crainto de l'etat de siege dont le
pays etait menace par l'Autriche. Suivant vous, it
tallait avant tout prevenir ce malheur que des manifes-
tations imprudentes auraient intailliblement amens *).
C'est pour cette raison aussi que vous aver non pas
supprime (cette rectification ne me carte guere), mais
suspendu l'Etoile du Danube"; et toujours pour la me-
me raison sans doute, que vous avez supports si pa-
tiemment les indignites que les soldats autrichiens corn-
mettaient journellement dans les principautes. Je res-
*) Le passage de ]a lettre du prince, auquel je me n'tfere iei
a disparu du texts imprimtl, sans doute parce que le nom
Wane personne etrangere au dt!tbat s'y trouvait mi.d4 mais
le prince ne contredira pas au sens exact que j'en donne.

www.dacoromanica.ro
300

pecte des motifs puises dans l'amour de votre pays et


clans la crainte de le compromettre. Mais ici encore
j'atfirme que votre patriotisme etait tres-mal entendu.
Vous craigniez l'etat de siege : quoi ! sacrifier tous ses
droits et tous ses devoirs )a une crainte : Mais je vais
plus loin : je suppose que l'etat de siege eat ete de-
crete par les Autrichiens ; je suppose que cet evene-
ment fat arrive precisement it Poceasion d'une mani-
festation calme, mais unanime, mais decisive, des voeux
de la nation, telle qu'il dependait de vous de la faire,
et telle que les plenipotentiaires de la France, de l'An-
gleterre, de la Sardaigne et de la Russie elle-meme la
souhaitaient alors ; je suppose enfin, car it faut que la
situation soit complete, que d'un bond vous soyez alors
arrive a Paris et tombe dans le congres, en criant :
justice !Vous croyez que votre pays n'etait pas sauve !
Non! non I ce n'est pas en cedant toujours devant
l'etranger, ce n'est pas en attendant le Lien comme le
mal du dehors, sans rien faire au dedans, ce n'est pas
en comprimant, en annihilant une nation, qu'on lui ou-
vre des destinees nouvelles !
Reste l'adresse destinee au congrts de Paris et qui
fut redigee sous l'impression de la resistance que la
precedente avait rencontree de votre part et de l'atti-
tude menacante qu'elle avait provoquee de la part des
Autrichiens. Cette adresse, qui eat ete plus populaire
encore que l'autre, si vous et l'Autriche n'y aviez mis
ordre, ne portait, me dites-vous, que les signatures d'un
petit nombre de.... j'allais dire patriotes, mais vous, vous
ecrivez boyards presomptueux". Pardon, monsieur, ne
confondons pas. 'Vous m'avez pris une fois en detaut
d'appreciations personnelles, c'est assez. Je ne connais
guere plus les signataires de l'adresse au congres de
Paris *) que ceux des autres adresses. Mais sans plus
Parmi les signataires de cette piece dont j'ai donne la liste
incomplke, n'en avant pas d'autre, it n'en est qu'un soul
qui ins soit personnollemont connu,et pour eviter toute
meprise, puisque ce nom s'y trouve aussi, et qu'il est an
fond de votre pensee, j'ajouterai que ce n'est pas celui do
llonorable M. Kogalniceano.

www.dacoromanica.ro
301

de renseignements, j'affirme que ce ne sont pas de


mauvais citoyens qui ont demande ce que cette mires-
se contient. J'ai fait valoir, it est vrai, leurs titres de
boyards haut places. Mais n'equivoquons pas sur les
mots : it y a boyards et boyards ; et ceux qui deman-
dent, outre l'union des deux principautes et tout ce
qui doit assurer la reconstitution de la Moldo-Valacbie*),
que tons les citoyens qui ont une proprike immobi-
here quelconque et tout ceux en outre qui savent lire
et ecrire soient alecteurs, et tons aussi eligibles **), ne
sont pas des exploitateurs du peuple.
Vous me dites que vous vous etes fait un devor de
les empocher d'aboutir, parce qu'ils n'avaient ni man-
dat de la nation, ni mission de votre gouvernement, et
que, le pays se trouvant dejit trop mal d'une autorite
etrangere b. cote de l'autorite indigene, c'etit etc le je-
ter dans une complete anarchic de permettre au tiers
et au quart d'en diriger les affaires. Ils n'avaient point
de mandat ! Et vous, prince, encore un coup, quel man-
dat aviez-vous ? qu'aviez-vous fait pour vous mettre en
droit de dire: L'Etat, c'est moi Je ne veux pas re-
venir sur ce que j'ai dejb. dit ; mais, en verite, apres
ce qui venait de se passer, je me demande pourquoi
les signatures d'une trentaine de patriotes n'auraient
pas valu la votre.
Its n'avaient nulle praention cependant de ,diriger
les affaires du pays." 11 ne taut pas contondre l'action
1 lls demandent, avec 1' Union, un systeme repr6sentatif na-
tional, un prince InSreditaire choisi par la tation dans l'une
dcs farhilles regnantes de l'Europe, la restitution de la.
Bcssarabie, etc.
,r r) En regard de Bette proposition vraiment democratique, et
qui fait certainement houneur h. des ,,boyards" dans un
pa) s ou toutes les institutions sont fondees stir le privili.-
g6, je ne puis, malgre le parti quo j'ai pris do no pas dire
un mot ici des reformes interieures que reclame le pays
et do laisser de mite plus d'un detail important, neempe-
cher de rappeler l'abandon que to prince a fait dos inte-
rots des paysans dans ses Observations sur le protocols de
Constantinople (art. 17). Voyez la note 3 de lc p. 483,
tirage a part, p. 20, de mon article, et consultez De l'A-
bolition du servage dans les principautes, par A. G. Gel esco).
www.dacoromanica.ro
302

gouvernameutale qui, toile quelle, vous restait et ne


vous etait pas contestee, Bien qu'elle eftt pu l'etre, a-
vec la faculte d'exprimer des voeux. Le droit de pe-
tition est reconnu h tons les citoyens dans tons ley
pays qui jouissent de quelque fiber* et ces pays ne
tombent pas pour cela dans une complete anarchie."
A la verite lorsqu'un Etat est normalement constitue,
ce droit ne s'exerce et ne doit s'exercer qu'it l'intdri-
ear : mais dans les conditions «noy males nous sommes
parfaitement d'accord. sur ce point, et it est inutile de
jouer sur les motsoil se trouvait votre pays, it 6tait
tout naturel qu'il grit sa direction vers l'exterieur. Ge-
neralement, partout of ce droit existe : les citoyens qui
ont des voeux h exprimer s'adressent aux assemblees
deliberantes. He bien ! vous, vous etiet le pouvoir exe-
cutif, et encore n'etiez-vous qu'un pouvoir exeeutif
provisoire et de fait.Mais les puissances europeennes
s'etaient formees en assemblees deliberantes, que dis-
je? en assemblees constituantes pour le reglement des
affaires de votre pays : it knit clone tout simple quo
les 111oldo-Valaques leur adressassent leurs voeux. 1 oi-
ly cc qui ressort rigoureusement de la situation, alors
meme que d'une part vous eussiez plus legalement ou
plus energiquement cepresente In nation, et quo, de
l'autre, coax qui se constituaient juges des besoins de
votre pays n'eussent pas provoque l'expression de ces
besoins. Combien it plus torte raison dans les condi-
tions reelles ! L'annee preeedente, aux conferences de
Vienne, les puissances vous avaient traate comme le
representant naturel et legitime de la nation, mais vous
n'aviez pas repondu h leur appel; et cette tois, au con-
gres de Paris, elles ne vous avaient pas appele ; elles
s'etaient contentdes de repeter que les voeux de Popu-
lations seraient consultes. Alais cette declaration &rite
dans les preliminaires de paix ne sutfisait pas : aussitot
le congres reuni, ceux de ses membres qui portaient
un veritable interet a votre pays en attendaient les ef-
lets ; et, faute de mieux, ils accueillaient avee bienveil-
lance et empressement tons memoires, toutes adres-
ses, collectives ou tame isolees, qui leur etaient en-
www.dacoromanica.ro
303

voyees, et qui pouvaient les eclairer sur la situation et


les besoins de la Moldo-Valachie. Lorsqu'ils donnaient
ainsi leur approbation aux demarches des Roumains e-
loignes de leur pays, it n'est pas presumable qu'ils eus -
sent trouve malseantes celles des Roumains qui l'habi-
tent. En résumé done, tout invitait les Moldaves a s'a-
dresser directement an congres, et l'on devait croire
que vous les y convieriez vous-meme. He bien ! ce n'est
pas ce qu'ils avaient fait d'abord : avec des egards que
j'approuve, et dont vous auriez du etre reconnaissant
jusqu'aux larmes, ils etaient alles a vous, non pas quel-
ques-uns, mais en masse, et vous avaient dit: Prince,
Bois encore notre cilu! 7 u as parle, c'est bien! to voix
est la notre, et nous voulons que ]'Europe le sache ;
nous le voulons pour toi qui dois en etre fier, mais
pour nous aussi, pour le pays ; car enfin rien ne prouve
a ]'Europe, jusqu'a ce que nous le lui ayons dit, que
nous sommes d'accord.
Mais vous, vous aviez refuse ce qui etait It la fois
un hommage rendu au prince et un moyen clacisit d'in-
formation pour l'Europe ! Comment soutenir apres vela
quo les Al oldaves n'avaient pas le droit de s'adresser
directement au congres ?
Malheureusement, quand tine fois l'elan d'un peuple
a ete comprime, le deeouragement le proud vite, et it
taut des cireonstanecs nouvelles pour lui rendre la con
fiance qu'il a perdue. Depuis le moment que je viens
de marquer, les esperances de la nation mohlo-vala-
que n'ont fait que decroitre, et tout le terrain que la
cause nationale a perdu, ses ennemis l'ont gagna. Pau-
vre peuple qui se croyait sauve !... II a cependant en-
core un moment grave k, passer, celui de l'enquete que
in commission europeenne est chargee de faire sur les
licux memes,commission maintenant presque toute
composee d'ennemis ; n'importe : dans cette occasion
derniere, ceux des patriotes roumains aux quels le sol
de la patrie n'est pas interdit, ne failliront pas a leur
tithe, et je veux esperer encore dans le sucees de
leurs efforts supremes. Mais it faut bien convenir que
le present aspect des choses n'est pas rassurant.
www.dacoromanica.ro
304

Ce qui n'est que trop certain, prince, c'est qu'au-


jourd'hui l'inanite des resultats repond it l'insuffisance
de votre politique. Vous invoquez vos bonnes inten-
tions et memo quelques actes, et, apres tant de choses
qui vous accusent, je tiens a ne pas les laisser en ou-
bli. Oui, vous aviez, pour ce qu'on appelle une liberte
sage, un doux penchant qui dans des circonstances
plus faciles, out sans doute produit davantage, et qui,
malgre tout, j'aime it le repeter, a place ,,la Moldavie,
pour la manifestation de ses voeux, dans des condi-
tions un peu moins defavorables quo cellos ou s'est
trouvee la Valachie." Oui, affranchi de toute ambition
personnelle et de tout interet coupable, vous desiriez
le bien de votre pays ; vous souhaitiez notamment les
deux choses capitales pour lui, l'autonomie et l'union
et vous avez exprime cc desir en plusieurs circon-
stances. Enfin, vous vous retirez des affaires moins
riche que voas n'y otos entre, vous me le dites, et vous
comprenez que je ne le sais pas autrement, car c'est
la une de ces choses qu'il est ditficile de verifier, mais
je le crois de tout mon coeur ; je le crois, et je dis
que, depuis les fermiers du Phanar, un pareil tait est
trop rare dans l'histoire des principant6s pour ne pas
meriter une aprobation sans reserve. Tout cola est Bien,
tout cola vous distingue radicalement de cette foule de
princes meprisables que l'etranger a imposes aux lieu-
mains. Mais si cela soffit a votre honneur, cola ne suf-
fit pas, helas! an saint de votre pays. L'honnetetd, elle
aussi, a son egoIsme ; et ce n'est pas assez pour un
prince de dire: Jo sors d'ici le coeur pur et les mains
nettes ; ii faut qu'il regarde derriere lui.
Eh Bien ! regardez. Vous avez cru jeter quelques as-
sises sur lesquelles d'autres batiraient une cite nouvel-
le; que reste-t-il debout ? Vous aviez donne it la pres-
se un peu de libert6; vous aviez, malgre 1'Autriche,
fonde une banque qui n'etait pas viennoise, et conce-
de it une compagnie francaise un droit de navigation
sur les rivi6res de la Moldavie." Nous trouverions sans
doute d'autres actes encore. Mais tout cola chancelle
on deja meme est renverse. Le peu de bien que vous
www.dacoromanica.ro
305

avez fait a ete emporte avec vous. Et vous-meme, com-


ment avez-vous etc; emporte ?....
C'est qu'il ne s'agit pas, dans les grandes occasions,
de faire de petites choses ; c'est que, le moment venu,
it taut le saisir, sans confier le salut it un avenir in-
certain. Prince, vous vous etes mepris sur la situation
de votre pays et sur Ia votre. Alors qu'il fallait vous
comparer aux Etienne le Grand, aux Michel le Brave,
aux Cantemir, a ceux enfin qui avaient fonde le trone
,sur lequel vous etiez assis ; alors que vous auriez du
etre jaloux d'egaler an moins, de surpasser sans doute,
Pinfortund Vladimiresco et les patriotes valaques de
1848, vous avez cru qu'il vous suffisait d'-avoir le droit
de mepriser votre collegue Stirbey, et de vous sentir
plus honnete, mieux intentionne que tels ou tels boyards.
Fatigue de luttes trop mesquines pour etre fecondes,
vous vous otes endormi dans ce calme de lit conscien-
ce" dont vous vous dites satisfait. Il vous a plu de
vous sentir doucement victime, quand vous aviez le
role d'un grand homme it jotter et la mission d'un sau-
veur it remplir !
ais vous allez me dire peut-etre qu'il m'est bien
facile, it moi, de faire de l'herOisme clans ma charnbre ;
que je suis bien hardi en decidant, loin du theatre des
ovenements, ce qui etait it faire tel jour et en toile oc-
casion ; que je passe par-dessus des difficultes incon-
nues, et qu'enfin, dans les conditions on vous etiez pla-
ce, it n'etait pas aise de mieux faire que vous n'avez
fait. Eh bien ! je suppose un instant que vous ayes rai-
son en ceci; je suppose que l'evidence meme soit folic,
et que tout ce que j'ai dit avec une si grande convic-
tion ne soit qu'un fiot de vaines paroles. II me reste
it vous dire ceci J'admets par hypothese que Ia ache,
toile que je la concois, ait ete au-dessus des forces hu-
maines, ou settlement meme au-dessus des votres; j'ad-
mets qu'h l'un des grands moments que j'ai marques.
DU des be debut, si vous voulez, vous y ayes echoue ;
que regretteriez-vous a l'avoir tentee? Les choses pour
raient-elles etre pires qu'elles ne soot pour votre pays ?
Je ne fais aucun doute au contraire que, dans ces an-
VOLUMUL XIII DIN URICAR C. 20.
www.dacoromanica.ro
306

noes si decisives, des peripeties mieux marquees, des souf-


frances supportees raoius patiemment, des injustices
rendues plus patentes, de malheurs plus Brands, s'il est
possible, n'eussent amend des retours inevitables et sa-
lutaires. Quant b vous, vous auriez manifesto une force,
et cette force serait intacte, et votre pays serait ben-
reux de la retrouver aujourd'hui. Si settlement, par
exemple, vous aviez su meriter de in Turquie et de
l'Autriche une chute plus prompte, vows series pout-
etre caimacam a l'heure qu'il est; c'est-a-dire qu'ayant
cede la place aux intrigants quand vous ne pouviez
faire le bien, vous seriez aujourd'hui chargé de l'ac-
complir. Croyez-moi, c'est un mauvais calcul, quelque
bien intentionne qu'il puisse etre, de se dire : On m'of-
tre un triste role, je l'accepterai cependant, je me re-
signerai k le remplir, parce que, si peu de bien que je
tasse en cette situation, j'y ferai toujours moms de mal
que tel ou tel qui occuperait la place. Je ne pourrai
detourner les coups, mais je tacherai de les amortir
Ce qu'on amortit vraimeat, c'est sa propre conscience
d'abord, sa propre lumiere et sa propre force ; ce qu'on
amortit en meme temps, c'est la lumiere et in force
du peuple qu'on veut garantir et dont on ne fait que
troubler les instincts. C'est asses que le mal se fasse
par les mechants sans que les bons lui pretent lour
gracieux concours. Laissez passer la justice de Dieu !
laissez s'accomplir l'epreuve des hommes et in loon
des evenements ! Etre ou n'etre pas," voila toujours
pour chacun in question supreme; et, quand cette ques-
tion se pose devant un peuple, si vous ne vous sen-
tez pas de force a la resoudre pour lui, epargnes-lui
du moins l'exemple de l'abdication !
Conclusion.
Arrive an bout de la penible ache que vous m'a-
vez imposee, mon inquietude est de savoir, non si j'ai
suffisamment justifie le reproche de faiblesse que je
vous avais adresse, mais si je n'ai pas ete au dela du
but, Je me demande si, par amour pour votre pays,
je n'aurais pas mieux fait de me taire, car je ne
www.dacoromanica.ro
307

sais guere parlor a demi,et de souffrir paisiblement


l'affront. Mais non ; toute question personnelle a part,
e crois ji la vertu efficace de la verite.
Pendant quo nous disputons, nos ennemis triomphent,
je le sais, les ennemis de la cause lt laquelle nous som-
mes l'un et l'autre attaches,toute distance gardee en-
tre votre haute condition et mes titres infimes. Quel-
ques uns diront peut-titre que ce debat fait leurs affai-
res. Pour la part que j'y ai prise, tout considers, je
n'en crois rien ; car, en ce qui regarde votre nation,
vous me rendrez cette justice que je ne l'ai pas dimi-
nude ; et quanta vous, citoyen Gregoire Ghyka ( ear
ce n'est plus seulement au prince que je park), tout
ce a quoi je pretends, c'est de vous grandir. Vous a-
vez ete faible, oui, mais si vous en etes convaincu, vous
etes fort. Ah I que ne donnerais-je pas pour vous a-
voir convaincu!
Un vrai philosophe l'a dit : Le blame est plus sain
que la louange." Et encore : Notre force nait de no-
tre faiblesse. Jusqu'it ce que nous soyons egratignes et
piques,... Pindignation qui s'arme de forces secretes ne
s'eveille pas. Un grand hornine vent toujours etre petit.
Taut qu'il reste couche sur les coussins d'une avanta-
geuse commodite, it s'assoupit et se laisse entrainer vers
le sommeil. Mais lorsqu'il a ete harcelo, tourmente
battu, ses miseres l'ont instruit... Trouver son point faible
est encore plus son interet que celui de ses ennemis. Ses
blessures se cicatrisent et tombent, pour ainsi dire,
comme une peau dessechee ; et lorsque ses ennemis s'ap-
pretent ci trioinpher, ils s' apercoivent qu'il est devenu in-
vulnerable. *)" Emerson panle ici de l'utilite des en-
nemis : mais quoi ! verriez-vous en moi un ennemi, si
je vous avais aide it justifier ces paroles?
Vous dites que je ne connais pas la Roumanie! He
bien ! je ne crams pas ici de parler en son nom! E-
coutez-moi : Parini les hommes possibles aujourd'hui, les
honnetes gens sont rares dans votre pays ; et la patrie
roumaine a besoin de vous. Si vous le voulez et ce
*) Emerson, Essais de philosophic antericaine, edition Char-
pentier. Paris, 1851, p. 182.

www.dacoromanica.ro
308

quo pout un patriote, it le doit,vous pouvez encore


rallier autour de vous tous les Boumains sinceres. Que
le triomphe sort pour demain ou pour plus tard, ils
ont aujourd'hui besoin d'un drapeau vivant: soyez ce
drapeau 1 Dites seulement: Je me suis trompe, mais
les evenements m'ont &laird ; et tous viendront, mes
amis les premiers, se ranger autour de vous avec des
lames de joie.
Pour ce qui est de moi, je serai trop heureux alors
trailer vous demander mon pardon.
Je suis avec respect, monsieur, votre devoue serviteur.
Paul Rataillard.
(Extrait de la Revue de Paris du 15 octobre 1856),

Pe lenga cele mat sus aduse, mat recomandama generatiuuet


viitoare capitolul XX din opul Suvenire f i Iinpresir de aildlorie
de II. Ralleti, Imprimate in Paris la 1858 in tipografia de
boye §i Bonchet, pieta Panteonulut. In acest capitul se afla cate-va
skite din Domnia lut Gr. Ghica Voda.
In Tomul II din Istoria Moldovet de Post. Manolaki Draghiel
pag. 246, se veil nice apretiart veninoase, asupra Domniet mut
Grigorie Ghica Voda ; pe cAnd aceia a lui Alihat Sturdza este
auita in virful nourilor. Suntemft eonvinsi ca acel ce va aerie
Istoria adiverata a terei, va cauta purul adiver in actele ce s'au
savirsit si de un Domn si de situ!, si'st va da verdictul see ne-
partinitora. Ghica Voda ail esit serac din Domnie, pe cilnd Mihaiu
Sturdza, posseda sute de milioane cu mat multe moil intinse in
toga Moldova. Oare aceste as provenit numat din lista sa ci-
vil& ? ca unit micu esemplu recomanda cetitorilor met sa citeasca
actul de la pagina 491 a Vol. VI din Uricar. Mobilul eel adive-
rat ce a facut pe istoricul Manolaki Draghict sa fie asia de a-
merit, an fost miseria in care ail trait el in ultimii set ant, intro
casutia din Pacurari. Este adeverat ca Grigorie A. Ghica aft adu-
nat prin prejurul sea finer' ca Anas. Panu, lIalleti, Mavroyeni, & &
cu acarora lumini el s'au ajutat in carmuirea Moldovet. Oameni
de trampa lut Manolaki Draghici, n'aveaa trecere in acea epoha
de regenerare.
La pagina 260 a acestui vol. se vorbeste de Capitanul Gh. Phi-
lipescu. Credema ca facema o multiamire lectorilor, ca sa le
spunerna ceva despre acest brava oficeriu.
In Foiletonul Zimbruluj pe anul 1855 Octombre 16 No. 39 si
22 Octombre No. 40, se alda un articul de distinsul mee scolaru.
Gh. Bleledon, (care acum spre vrista batrinetet este turmentat de
crude boala cancer care tau disfigurat mat theta facia), sub titlu:

www.dacoromanica.ro
3i9
luarea armelor (Itirei in ograda Carta. Ca martur ocularit al
acestet scene pe care am privit'o din ferestele Palatului impreune
cu sute de privitort, o recomandainft generatiunei viitoare, ca sa
citeasca cele descrise in acest articol veridicu. 0 panicit mare
sit fost cuprinsn pe tot! locuitorit Iasi lor, nesciind ce are sa se
timple cu desfasurarea a atata sumedie de armata. Insusi socia
mea au fost victima acestei spatme prin avort, cauzat de spusele
a cator-va femei ce tail fost descris scenele ingrozitoare de in
strada mare, strada Golia si ograda Palatulut. N'am nevoie de
a mai recomanda acest epizod istoricu, met el este descris cu
deamanuntul spre a so eunoasee in istorie fasele prin care int
trecut nenorocita Moldova.
Sa, se vada, gi poeziea de la pag. 64. tot a Foiletonulut Zim-
bruin'. Th. C.

Din L'Etoile du Danube".


Extrait d'un pro`ocole de la chancellerie du consu-
lat russe a Iassy en 1846 ; la d2te est encore recente,
et it concerne l'hospodar qui regnait iti cette epoque.
(Michel Stourza.)
,,.... Il distribua par centaines les rangs a ceux qui
le pa,yaient ; it s'empara des biens de l'eglise mCtro-
politaine en la forcant a consentir it les &hanger
contre des terres en Bucovine, qu'il s'etait appropriees
frauduleusement; ii fut juge et partie dans les pro-
ces qu'on lui intenta. Enfin, non content des sommes
qui lui revenaient en vertu du reglement organique,
il pressura toutes les classes de la societe, iI parvint it
en extraire des sommes enormes dont voici le resu-
one approximatif :
Liste civile pendant douze ans, a raison de 38,000
ducats par an 40 456,000
Prelevements comme pots de-vin. sur les qua-
tre otkoupes par an, it 15,000 ducats par an
sur chaque otkoupe . . . . . . 60,000 .

Sur I'entreprise des paves 16,000


L'impot sur les cereales pendant douze ans,
compte au rabais a raison de 400,000 piastres
par an, desquelles i1 n'a donne en gratification
aux employes qu'une tres-faible partie . . 688,000
*) Le ducat vaut environ 12 francs.
www.dacoromanica.ro
310
Sur la reserve annuele pendant douze ans
pour mesures de police, 'a raison de 6,000 ducats 72,000
Sur les trois mille rangs qu'il a distribues . 150,000
Sur les places. ) 50,000
Calcul fait an rabais sur 35,000 proces, n'en
prenant que 500 et les taxant h 1,500 ducats
l'un dans l'autre . . . . . . . . 750,000
Prelevement i l'election du metropolitain et
d' un suffragant. ....... . . . . 50,000
Prelevement sur les revenus de la metropole
pendant deux ans de vacance . . . . 12,000 .

Transaction imposee a un vieux boyard au


detriment des beritiers . . . . . . . . 100,000
Echange fait avec la metropole . . . . 100,000
Extorque aux juifs en diverses occasions . 40,000
Pour son palais . . . . . . , . 38,000
Pour son conseil lors de son investiture, et
pour frais de voyage 4 Constantinople . . . 12,000
Recu pour lc meme objet du general Kis-
seleff. 5,000
Bon de l'assemblee generale pour frais d'in-
stallation. . . .

Voyage it Silistrie.
.
.
.
.
Primes payees par les egoumenes de cou-
.
.
.
.
.
... . . 30,000
18,000

vent nommes et cboisis par lui . . . . . 30,000


Rep de 3,000 families bobemiennes appar-
tenant it l'Etat, pendant douzc ans, it raison
de 3 it 4 roubles par famille, independamment
de l'impOt ordinaire en argent acquitte entre
les mains du fist . . .

.....
.. ,
Pour reparation d'une maisou it lui louee it
l'Etat . . . .
. 20,000
.

3,600
Sur la milice et divers contrats de l'Etat . 480,000
.

Total. ducats. 2,648,600


. .

Total egal it francs. 51,783,200 .

Reprodus din diarul trancez L'Etoile du Danube", oe se pu-

,..
blica la Bruxella in anul 1857, in No 52.

www.dacoromanica.ro
311

Pe la finele lunet Noemvrie anul 1855 primind diarul Tele-.


graful Rom An din Sibitt, in care se cuprindea o corespondent&
contra mut Voda Ghica, m'am duo de i I'am arntat. La viderea
acestut articol, Domnitorul Moldovet se mahni amar, de nelea-
litatea mut Voda Stirbet. In necazul sea el imt spuso c e in
calatoriea ce au facut de la Viena impreuna, en Vodit §tirbei, et
s'aa foot pus la cale de conduita ea vor avea sa tie In cestiunea.
Monastirilor greceeti. Maria Sa au inceput a tine diaristica de
raft, e& nu se ocupa on deshatorea chestiunolor serioase din teara.
La aceast& ocazie am scos din buzunar ziarul Zimbrul, care en--
prindea. 2 colonitia, intregt eterse din ordinul Secretarulut do Stat
A leeachi Sturza pronumit Coco, tanguindume Mariei Sale de ne
ajunsurile ce le face Cenzura. Atunct el imi ordona ca in fie care
zi la oara 3 sa't supun ziarul spre citire. Ceia ce am ei urmat
pans, la promulgarea leget asupra preset ; dupes ce me-am procurnt
notilele ei documentele in cauza, am respuns ziarulul Telegraftt-
10 din Sibiu.
Reprotlucem articolul din ziarul Zimbrul numeral 258 din 3
Decemvrie anul 1855 urmatoarele :
Chestia Monastirilor inchinato din Moldova, s'au tratat
cu indestula caldurA de uncle din jurnalele trances° si
austriene, precum Presa gi Constitutionalul din Paris, si
Vanderer din Viena. Mai toate aceste articule s'au
reprodusti de Gazeta de Transilvania si de Zimbrul
nostru. Acum cateva din jurnalele germane, minate
de unit spiritti de partida, si abiltute de in misiunea
cea sacra a jurnalisticeT, aft inceput ao enunsa niste
pareri cu total gresite s'a,batute de la adevarti, in pri-
virea dreptului fundamental al Moldovel, asupra Mo
nastirilor inchinate. Acea ce ne-ail pusit mai cu samil
in mirare este, cum de Telegraful Romtinii, din Sibiu,
in N. 90, din 12, Noembrie, anal curentri, d mana, en
jurnalele germane insirandti in toaea sa, trase de feliul
acesta : . . desfiintandit unti pasu de
dictatorictt al administratiei inoldovene care'si au
usurpatil a trata esecutarea unul casti de dreptil, la
ncare ea este partida, si a caeia hotgrare zace la instan-
tia mai inaltii in Constantinopoli:" ti alto mai multe
de asemenea frase.
Daces, acestti. jurnal Romanescti aflatorti de a dreptul
sub patronajul inaltului cler Roman din Transilvania,
ar fi citittt cu atentie reproducerile in obiectul acestu
delicat de Gazeta de Transilvania gi tie Zintbru, singurilc

www.dacoromanica.ro
312

ce s'au ocupat mai ales cu aceasta chestie, suntem con-


vinst ca, el nu s'ar fi alunecat a insira asa lesne in
coloanele sale, articule ce se atingli de drepturile qi
autonomia tarei noastre, cuveninduise a fi maT cu re-
zerva in obiecte in care el nu este nici de cum corn-
petenta, ne avand a mana notitiT pozitive spre a'st
putea sprijini articulii seT.
Spre a restatornici faptul acesta, in tot adevrtrul lui,
suntem in stare a arrita ca mat nainte de a se face
vre-o demarsa in obiectul veniturilor Monastirilor in-
chinate, de tetra guvernamantul local, I. S. Princi-
pele Ghica s'att Post intelesa cu Domnitorul tirbel.
Intemeiata pe ftigaduinta Sa, pe dreptul dat de Regu-
lamentul Organic si pe Conventia de in Buiucdere,
Domnitorul Moldovei au push inaintea Consiliulul sett
Estraordinariti, si in urma, DivanuluT ad-hoc ca s deba-
teze obiectul acesta de mare importanta, pentru folosul
hires. Supuinduse rezultatul acestor deliberatii ce eu-
prindea descrierea cu deamanuntul *) a drepturilor
fisculul asupra participaret sale din veniturile monas-
tire*ti si a propunerei de a se lua o a treia parte din
ele ; Guvernul Inalthnei Sale, aducendit aceasta hotari-
re la cunostinta Inaltei Porti, Gi in nestiinta de timpul
deslegarei acestei chestii, all socotita de cuviinta, ca
masura preventiva, sit reguleza ea cistiurile mosii]or
Sf. Dimitrie sit nu se cleie Egumenilor Greci prima la
definitive dislegare. Tot odata Watt trimisa doT boort
din partea Domnitorulut la Constantinopoli spre a es-
pune dreptittile tarei: acestia in drumul for au trecuta
pe la Bucurestt spre a se intruni cu boerit ce era de
asteptatii ca se vor delega pentru o impreuna lucrare
intr'o cauza, nationals. Nu stima din ce imprejurita
tare Romaneasca tied socotita de cuviinta a uni de-
legatit set eatra aeeT ai Nloldovet in cat trimisii ei
D-nit Negri si Raleti, ail plecatil singari la locul me-
niret lor. Nu tarzia. insa Agentul ValahieT D. Aris-
tarhi, au primita ordin de la Domnul Stirbei, sit steie
xl Vezi No. 41 si 42 al foiletonului Zimbrului din 1855,
cuprinzand descrierea istorica a Monastirilor Inchinate.

www.dacoromanica.ro
313

fatil cu trimi§ii Moldova inaintea ComisieT randuita de


Ina lta Poartit, in obiectul acesta, si a lucra in confor-
mitate cu &MOT.
Acum s'au radicat masura preventive dupg, cererea
Ina lta PortT *) qi dupe indatorirea prin inscristii data
de catra EgumeniT Greer **) de a se conforma dispo-
zitiilor ce se vor statornici in aceasta, in privirea ca-
stiurilor mosiilor inchinate, care s'au fost luatti in in-
grijire, ca nu cumva confirmarea definitive sti, se facia,
dupg, Sf. Dimitrie, Qi fiscul sa piarda folosul unel sese
lunie, agiutanclu-se calugAril GrecT cu aceia ca confir-
marea nu poate sa alba, lucrare retroactive, ce a se
pune in aplicatie dupg, Sf. Gheorghe ; argumentatir ce
n'ar fi avut loc, data masura preventiva, luatA de Gu-
vernul Moldova, care ar fi tinut chestia deschisii gi
suspendata, Omit la hotitrarea definitive,, ar fi fost in-
bunittatita, si de cats Inalta Poarta.
Ian, in ce sta Ong asta.di chestia aceasta, at at de
importantit.
T. Codres(u.

*) Jurnalele straine grabinclu-se de a da publicitatel scrisoa-


rea Yizirialri, adresuta gavernamEntulaz nostru cu data din 10
(22) Octombre, a facueo intr'un chip desfigurat, care"( schimba
cu total caracteral. Fiind iu stare de a putea imparta# tradu-
cerea exacta si .fidela a documentulaY autenticd tarcesca, socotila
de datorie a o face in interesul adevaralaY.
Prea vrednice Ki intelepte Prince!
0 comisie compusi din onorabill ministri at guvernimentului
imparatescu s'au insareinat a's1 da socotinta intr'una chipu pa-
trivitu en principiile dreptatet si a eevitatet asupra pretentiilor
iscate is obiectul catorva rnosii MonastirestI in ambele Principa-
to. Fiindca Comisia aceasta este in lucrare de a lamuri pricina
aceasta, trebue fireste a se astepta hotararea ei. In lord do a-
ceasta, posesoril acestor meta, ae fost indemnati prin o publica-
tie de a on da castiurile, si s'aa pa¢itd prin aceasta la un felitt
de sechestru.
Oil care ar fi hotararea ce s'ar da in obiectul acesta, este ye-
deratu ca Inalta Poarta va sti a o face sã se aduca, intru impli-
nire de catra reprezentantit Monastirilor, si ea considereaza, ca
**) Copie de pe suplica Egumenilor Monastirilor grecesti, yr-

www.dacoromanica.ro
314
nenimerite urmarea aceasta, doveditoare de neincredere extra el.
Pe Una acestc, pretentia despre care e vorba, priveste de ase-
minea ¢i pe Valahia. Totust nimice de aseminea nu s'au facut
acolo, ¢i in adever, nice ca se crede, ca aceasta ar fi fost de o
trebuinta realer.
Prin urmare, Inaltimea Voastra, este rugata, de a bine-voi, sa
eie masurile neaparate, pentru ca sochestrul publicat sa se radice
cot mat degraba, sigura find, ca on -care ar fi hotararea Ina het
Porti, ea va fi in totul executata.
Spre aceste sfarsitu, not V'am scrise aceasta de fate, scrisoare
am icala.
In 11 Safer. 1272. 10 (22) Octom. 1855.
(L. S.) Mohamed Emin Aali.

matei ccrtra Indltimea Sa, la 19 Oetomerie 1855.


Prea Ina 'tate Doamne.
Isealitit privind ea terminul plates castiurilor de moil au so-
sit, si referdndu -se la celo ce att avut onoare a supune Ina ltimei
Voastre, indraznescft a o ruga cu respects iarasl Ca sa bine-voia-
sca a poronci radicarea sechestrulut pusu pe astiurile Sf. Di-
mitrie V liter, a rnosiilor atarnate de la Sfintele Locuri din joint, si
oceasta spre inlesuirea ati,t a iscitlitilor, precum si a insnst po-
sesorilor. Bine-voind Inaltimea Voastra, a pune bazis pe con-
stiincioasele ineredintart ale iscalitilor, cara Bunt datori a so con-
forma cu regularisirea ce va face Ina lta Poarte, ce s'ait apucate de
regularea pricinet de care se atinge. Iscalitii nadajduind la iubi-
rea de dreptate a lnaltimet Voastre, cu cuvenitul onor se sub-
qemneazA.
(Isnalitt.) .Exa Je Arhimandrital Atanasie, Arhimandr it'd An-
trot de Frumoasa, Arhonandritill Teofan de Hangu, Arhimandri-
tul Sofronie de Teodorent, Arhimaadritul Macarie de 7rel Erarla.
)%4

La aceasta ocaziune am rugat pe Voda Ghica a publica me-


muarul monastirilor grecesti care era gata de pus sub tease do
vre-o doub, hunt; de si pe de laturt, am crezut ca vole capata
permisiunea de a'l da in public, into, Vito staruintele male ail
camas fara rezultat. Acum crezind momentul priincios am insis-
tat mat mult ca sa capat o stare autorizare.M. S. m'att intimpi-
nat ea cestiunea monastirilor fiind in tratatie intro ambele cabi-
-nete rusesc ¢i turcesc, ar putea 0.1.1 compromita ¢i pe dansul pi
pe guvernul sett. Atunct am inceput a't aduco mit de resoane
destul de puternice, intro altele am avut curajul de at spune Ca
mai bine sa conteze pe recunostinta istoriet, care va inregistra fap-
tele sale cele mart, de cat pe recunostinta cabinetelor ; iata do-
vada ce v'aa dat Domnitorul Stirbeitt ; ¢i mat la urma, data me-
muarul monastirilor grecesti ar starni vre-o furtuna, en sunt gata
sa elder ort ce consecinta, fare a ve compromite in fain cabine-
www.dacoromanica.ro
315
t elor. In fine cu mare insistenta, am capatat permisiunea sa.
M'am grabit a face articolul ce mi s'au ordonat, si odata cu pu-
blicarea sa in Zimbru, am inserat in doua numere 41 si 42 a
Foiletouului Zimbrulni acest important memuar in romaneste ci.
fn frantuzeste. Drept este ca calugarilor greci, nu le-aft Area ve-
nit la indamina publicarea memuarulut. bunt dator sa ant si
imprejurarile ce au mijlocit in acest caz. Corespondentul zia
ruin! englez Times, dl. Murphy afland de la mine ea printul Nicolao
Sutu an fost insarcinat de Voda, Ghica, ca in calitatea sa de
canceler al cabinetulut secret diplomatic, sa redacteze memuarul
contra monastirilcr greeesti. Printul Sutu me-ad cerut cats -va vo-
lume din Uriear, ea si.-vada ce aft lucrat si alti Domni ai litoldovet
In aceasta delicata cestiune. Dupa cat-va timp am rugat pe be
zede Satu ca sa'mt dee pe cite va zile acel memuar, cu angaja-
ment ca sa nu spun nimarui nimica de aceasta lucrare Eft am
scos o copie pentru mine, inapoind originalul. Mai tardift am dat
o copie si lui Murphy corespondentele Times dui. T7. C

Prefat4 la Prolectal de Constitutiunea Principa-


telor- Unite.
In ajunul de a dobandi Unirea definitiva a Princi-
patelor Ronuine, multamia personalelor stgruintT a le
Alesulul din 5 si 24 lanuarie, multArnita si convietio,
astridT impartksitil, de intreaga Europa ea: vu este bine
de a nu fines sears de dorintele si trebuintele popoa-
relor, *) chestia Principelui strain, revine pe tapetu!
Aceasta, chestie se radicalueru curiosit tocmaT de
acel oamenf, cariT nu numai ca n'au luatu nicI o parte
In voturile nationale si memorabile din 7 si 9 Octom-
bre 1857 ; dar chiar, de si ail luatu vre o parte, a-
ceasta ail facut'o numaT pentru a le combate si in put-
blicti si intr'aseunsti ca ministri si agentT aT Domnilor
reglementarT, sail aT caimacamilor turcesti; intr'alte cu
vinte ca oanienT ai separatismuluI !
In vara anuluT 1859, chestia Printului strain ail fost
rildicatg in sinul ComisieT Centrale, gi putemti zice cA,
all implutil toata intaTea sesie a corpuluT legislativii
din FoesanT! Prin until fenomenti ce se poate explica
numaT prin faptul °Ai indoita alegere nu era 'Inca re
cunoscuta de Europa, propunerea de a se inserie Uni-
rea cu Principe strain, in capul proTeetuluT de Coast-
*) Cuvintele lui Lord Clarendon la Conferentele de Paris, in
favoarea Uniret Principatelor.
www.dacoromanica.ro
316

tube, cu care se ocupa Comisia Centrals, ati venit, Cu


oare-care onorabile exceptiiclieT in toate partidele se
pota gasi barbati de convictie aceasta propunere
venitti, ziert, din partea protivnicilor voturilor rostite
de Aclungrile ad-hoc in 7 si 9 Octomvrie 1857, si de-
Adunarile elective in 5 si 24 Ianuarie 1859! Si din
contra, acei oameni caril art profesatrt, carii art spriji-
nitit, carii art data aceste memorabile voturi, s'art ros-
tita contra Printrilia strclinti, nu pentru ca doarg ei re-
negart vechia si statornica for religie politics, dar pen-
tru ca, in propunerea fricuta sub masca Principelui stru
adecg a independentei nationale, ci credeati a vede
o masing de rezbelti, menitrt de a impedeca recunoa-
sterea indoitei alegeri, si prin urmare, de a sfarma in-
susi actul din 5 si 24 Ianuarie 1859!
Drapelul Principelta strainh, se radial astitcli mai de
aeeleasi maul, iartisT Ca o masing, de rezbelti, si intr'un
seopa analogs. Ca sg se inteleaga aceasta, nu este
de cat a se cerceta, care stint numele ce start in do-
sul 4iarelor ce predica, Principele strainit!
Sit §tie ca astacti mai putin de cat on §i chnd, Ro-
minia are sanse de a dobindi Principe strains. Toe-
mai pentru aceasta, el se cere cu o incloita staruinta
si afectatie; si aceasta pentru a se putea ajunge la pla
mil de multi branita de catra vechea partici( 1: Tara
au eeruta, in 1857, Unirea en Principe strainti; nu m
se implineste aceasta cerere, alt-feliii de Uizire nu voim.
Preferam a ne intoarce la separatismti!" Eats euvintele
ce necontenita be auzim zicandu-se in saloanele regle-
mentarilor, ce le vedem reproduchndu-se sub feliurite
fignii §i alnsii in ziarele boierestt!
Chestia Printului straina s'ati tratata, cuin am zistt,
in sinul Comisiei Centrale pro si contra. Ea ati data
loco la lung! si inflaegrate discutii. Comisia, Centrala,
numai en paritate de voturl si prin glasul preponde-
renta al Presedintelui, au inscristi numele Principelui
streting in Anexa I, a prolectulu! de Constitutie, elabo-
rat"t de inaltul corps politica din Focsani!
Ori-care sit fie opiniile terei in privirea Principelul
strains, este nettigaduitit cs proiectul de Constitutie e-
www.dacoromanica.ro
3i7
laboratu de Comisia Centrals, este o lucrare nationals,
seriosit qi constiinciosti discutata, este actul autonomici
Orel, ! Curand sail tarzia vom trebui sit venial a avea
o Constitutie, ca emanatie a, proprieT noastre initiative
de Natiune libera §i independents !
Cand vom veni la aceasta neaparata hotarcire, pro-
ectul de Constitutie din 1859, va fi luata nesmintita
drepta baza, drepta punct de purcedere si a viitoarei
IucrarL
Eats motivele care m6 facit a publica in 1861 o lu-
crare din 1859, la care si eu am Natiti parte cu multi
staruintrt 5i cu multa, inima. Acestil prometa de Con-
stitutie, atilt de putin inch cunoscut in Romania, all
data loci!, in sinul Comisiel Centrale, la vii qi inde-
lungate discutii, care n'aa tinut maT putin de cat tree
luni, qi anume de la Julie si pilurt, la 9 Octomvrie,
cand s'ati votatti in intregul sea. Toate chestiile ra-
tionale, politice, de organisatie administrativa, judeca-
toreasca §i socials, toate chestiile in starsitii care le
compoartit o Constitutie, ail fost tratate si dcsvoltate, a-
desa cu mult talentit, dar totdeauna cu mult studio.
gi cu mare convictie, $i dintr'o parte si dintr'alta.
Discutia ail tost despartita, in doua parti; discutia
jeneralei asupra intreguluT protecta, si mat alesu in
privirea Principelui strains; §i discutia specials asupra
fie-euruT articol din Constitutie
Aceastrt deosebire am mantinut'o in lucrarea cc a-
stad'i o presint publiculul.
Tomul I cuprinde a) Proiectul de Constitutie cu done
anexe, cum s'ait votatti de majoritatea ComisieT Cen-
trale in zioa de 9 Octomvrie 1859; b) Proiectul de
Constitutie cam s'art fost elaborate mm intaiti de Co-
mitetul randuita din sinul ComisieT (,'entrale, si contra
prolectul presentatti de cinci ComisarT; qi c) discutia
yeneralei asupra intreguInT protectii.
Tomul II cuprinde discutia specials asupra fie-ertruT
-articol al proTectulta de Constitutie.
In imprejurarile aetuale, ca meisuri feritoare (le anulte
planur periculoase adeveratei Uniri a Terilor-surori, to-
nnul I a lucraret mole are meritul oportunitatii. Acea.

www.dacoromanica.ro
318

si face al da la iveala, fiirti a astepta tip ri-


sta tuts,
rea tomulul II.
Inainte de a sfilrsi, sa -mi fie ertatti de a a(16.ogi CA,
membrii Comitetulul carii ail elaboratti proiectul pri-
mitive al Constitutiei ail fost D. D. Apostola Arsachi,
Costachi N. Brqiloiii, Ioan Florescu. (astitdi ministru
de rezbelii), Grigorie M. Sturza si Hr. Tell. Ear acel
cinci Comisari carii aii infittosatti contra-proiectul, att
fost D. D. Stefan Golescu, Eadvie Steege, Grigorie Ar-
giropolo, Eugenie Predescu si Mihail Kograniceanu.
Raportorul Comitetului an lost Principe le Gr. M. ;.turza,
Redactorul @i sprijinitorul contra- proiectulul am fost eq.
D. Alexandru G-rigoriu, all votatti mai totdeauna in
favoarea contra- prolectulul.
D. I). Petru lioseti Blibinescu, Costachi Filipescu si
Radu Roseti att votatti mai totdeauna cu proiectul Co-
mitetuluT.
D. Vasile Nitilinescu, de si au luatti parte la discu-
tia generals gi specials, s'att aptiratU cu caldurti si
studio mai toate articolele din contra-proieetti, insrt s'au
abtinut de a vota asupra proiectulm.
D. Ioan Sturza, au luatti parte numal In discutiea
generahl, ; ctici prin tin ineidentri nenorocitri au fost tinut
in patti, in tot timpul discutiei speciale. De a,ceia in
zioa de 9 Octomvrie 1859, s'ati abtinutu de la vottt.
Cfind se zideste ung edificiti nett, spre a fent pe tre-
ater] de pericolul citramidelor arbinde, se aseazg, unit
zaplaztt feritoriti, si noaptea se aprinde unit fanarti.
In momentul cancl ne ocuparriti en inttltarea edifi
ciuluT nostru nationalti, cu realizarea Unirei, periculoa-
sa caramidei ar fi radiearea chestiei Principeldi strainra
Deaproape studiarea discutiel vii gi indelungate ce, in
aceastasT chestie, s'ar'i tinut in anal 1859, in sinul cor-
pului inaltti din Focsani, aceastA, discutie reprodus aice
in intregiraea ei, cred cis, ne va putea servi de fanarg
lumincitor0 Qi feitorirt! 111. Kogedniceanu.
10 Aprilie, 1861.
Am reprodus aceastri relatiune, ce serveste ca pre-
favi., in cartea : Proiectii de Constitutiune, tipiiritA, in
Iasi, 1861. Th. C.

www.dacoromanica.ro
319

Donit Cony entium.


Publicam mai la vale doue Couventinni incheiate in Luna lut
Mai 1859, iutre Domnitorul Cuza gi Generalul ungurese Klapka.
Aceste done documente foarte putin cunoscute publiculut ro-
manescn, sunt traduse dupe, opera publicats de D. Kossuth, in
1880, sub titlul : Ainintol ens scrisuri din csilui melt pe tirnpul
rezbelului Italiee. Ele presinta o important& particular& astag
Mind Ungurii vor s& maghiariseze pe fratii no,trii din Transilvania.
Conventiunea A.
Printul Cuza dit vole patriotilor Unguri sa stabilea-
sea depozite de arme in valea Siretului, la Bacati, la
Roman sati in comunele cele mai vecine de granita
Transilvaniei, precum sunt Ocna gi Piatra.
Printul .va cere de in M. S. Imparatul Francezilor
30,000 de pusti, din care 10,000 vor fi destinate for-
telor militare moldo-valahe, ear 20,000, vor fi puse la
dispositiunea capilor insurectiunei, in Ungaria .i in
Transilvania.
Aceste arme le va cere fora intarziere, din cauza
urgentei §i timpulul ce trebue pentru transportarea ar-
melor din porturile Mediteranex pang la destinatiune.
Se va lua intelegere in urma pentru trimiterea pro-
visiunelor de rezbeltl, care vor fi impartite intre L n-
garia si Principate, dupa trebuintele lor.
Pe langa armele cerute puterilor aliate *), se va ce-
re de la guvernul serbescti cite -va tunurl, din care o
parte va fi data Ungurilor de guvernul moldo-valah.
Pe de alta parte, Generalul Klapka, va face in Pa-
ris ci in Londra, cele mat mart stortrtri pentru trimi-
terea imediata de arme, de munitiuni de rezbelti si de
tot materialul de echipament necesariu armatelor mol-
do-valaha ¢i ungureasca, pentru intrarea for in campanie.
beneralul se va ocupa asemenea de a inrola la Pa-
ris sati altu unde-va unit personal medical, precum 1i
cats -va ofiteri de genii si de artilerie, pentru a orga-
niza aceste doue corpurl in Principate.
El se va intelege asupra tuturor cestiunilor aceste
cu agentii Printalui, la Paris.
*) E vorba de Franta si Italia.

www.dacoromanica.ro
-- 320
AgentiT ungure§ti vor fi trimi§T la Bucure§a, la Ia§T
§i la Galati, pentru a stabili relatiunc continue cu gu-
vernul Printului.
Agentii de la Belgract, vor avea grijg sit Ong guver-
nul moldo-valah in curent de tot ce se va petrece acolo.
Indatg ce rezbelul va incepe in Italia, guvernul mot-
do-valah va pune la dispozitiunea capuluT militar un-
gureseti toate mijloacele necesare pentru transportarea
armelor, munitiunitor de rezbelg, etc. piing la granites.
Cat despre Maghiari, ei promit col maT activu aju-
toritt guvernuluT moldo- valali pentru ocuparea Buco-
vineT §i pentru depgrtarea dificultittilor pe care eveni-
mentele §i complicatiunile eventuate ar putea sg i le
susciteze din cauza acestel ocupatiunT.
Convelitittnea B.
Pentru succesul insurectiunei ungure§t1, importg, foar-
te mutt ca nationalitatea ungureascA, romaneascil, $i
serbeascg, care locuesen Ungaria, sit piirrtsiascit off-ce
spiritu de partid, orT-ce idee de separare, §i sit se ab-
ting de toate actele de ostilitate, care aii cauzat a§a
de marl nenorocirT in 1848 §i in 1849.
EL (corect : ele), nu trebue sg, tate ell Austria ar pu-
tea §i astg-dates, Si alerge la mijloacele uriLte, prin ca-
re, In aceastii epocil, ea a atitat una in contra altera
aceste nationalitiltr rivale, pentru a supune pe uncle
cu ajutorul color-matte.
Natiunea ungureascii, este convins?1, de mai nainte cii
ea poate sit se intemeeze pe simpatia patriotilor ro-
an:int. La Paris se sperg ea' guvernul principatelor,
inspirat de propriile sale interese, §i va, intrebuinta in-
iluenta pe langit nationaliT seT, care locuescit Ungaria
§i Transilvania spre a aduce impgciuire.
Pe de altg parte patriotic Unguri, vor proclama de
la inceputul lupta principiile urmgtoare, care vor fi
inscrise in Constitutiunea Ungariel.
1) Uitarea vechilor neintelegerT §i impgciuirea de-
pling §: intreagg intre SerbT, Valahi ei UngurT.
2) AceleaT drepturT §i libertAtT pentru totT loeui
toriT Ungariel, tart deosebire de rash, sail de religiune,

www.dacoromanica.ro
321

3) Autonomie comunelor gi comitatelor. LacuitoriT


comitatelor in care populatiuuea este amestecatit se vor
intelege prieteneste intre el asupra limbeT oficiale ca-
re trebue a se adopta (maghiaril, serbeasca sail ro-
ratneasci%).
4) Indepeiad.entg, deplinit pentru fie-care confesiune
i pentru fie-care nationalitate, de a's1 administra cul-
tele si instructiunea publics.
5) Trupele serbe§ti i rom'anesti vor fi organizate
separat gi comandate in limba for nationala. Deplinit
egalitate in toata armata; pentru ocuparea orFcgrei
tunctiuni, titlu sat demnitritt.
6) Dupil rezbelti o adunare va fi convocat4 in Tran-
silvania, pentru a delibera despre uniunea. administra-
tivii, a aceste provincil cu Ungaria ; §i data majorita-
tea va decide ca vechia adnainistratiune autonomii a
TransilvanieT trebue sg, fie restabilitti, Magbiarii nu se
vor opune.
7) NoT trebue sa ne inspirlim toti de prineipiile fra-
terniati. Numai aceste principii ;le vor putea condu-
ce la scopul nostru, care este confederatiunea eelor
trei State dunarene: Ungaria, Serbia si Maldo-Valahia.
Reproduse din Dacia viitoare" No. 5, anul I, tiparita in Paris
Th, C.

EVANGELIA LUI KORESI,


In anul 1875, cand am inceput a edita foaea Arlaio-
logidt Buciumul Romftn", a c6ruia bass eras Glosa-
rile lul George Seulescu, *) elaborate din scrierile vechi-
0) In toamna anulut 1819, George Seulescu, impreuna cu
Voinescu r1i Neculat Baghici, an fost trimisi de catra Mi-
tropolitul Yeniamin Costachi, pe cheltuiala cases Mitropo-
liei, la Hio, uncle paradosa invetaturile marele Slosof Vam-
va. Resvratirele de pretutindene a le Grecilor, incepend
in anul 1821 ,vi inchidendu-se scolile, Seulescu ¢i Baghici,
an fost siliti de a se reinturna in tear* iar Voinescu s'a
dus la Mona, si nu s'a reinturnat de cat mat tarzia, ca
consul Grecesca la Iasi.
Calitoria lui Seulescu si Baghici, la intoarcere a fost
prin Triest, Pesta gi Brasov.
VOLUMUL XI1I DIN URICAR C. 21.
www.dacoromanica.ro
322
for autorT roman; maT multe vorbe all inceput a cir-
cula asupra Evangeliel luT Koresi, pretendind unit en
atare carte nicT n'ar fi eyistat. Ea n'am bagatt'i in sa-
ma vorbele unora tli altora, ce am mers tot inainte cu
editarea l losarilor formtincl trel volume.
Ea stieam en George Feuleseu, profesorul meti, au lu-
eratii de pe card vecla Glosarile sale, intre care se afla
$i Evangelia luT Koresi, Imprumutata de la Arhimandritul
Dionisie, care all fost staritll mAnastirei Neamtu fli
apol Episcop de Buzeq. Toate cnrtile cele vechi ale InT
Seulescu au ars to parjolul ce iTan dat razesiT de Vat-
can; districtul Fdlcili, In ciuda asupririlor ce et suFe-
real de la dansul.
Tot aseminea vorbe s'au purtat gi asupra Fragmen-
tUlllT istoric din 1495, tipArita in anul 18bG, en el ar
fi isvodit de George Seulescu si Antohi Sion ; ba inert
unia atti mers cu vorba prtnn a sustine en familia Hum
gi ClAnti, este o inchipuire. In volumele 10, 12, si
14 a UricaruluT, am l ublicat maT multe documente in
care se v6d trecute de ma! multe on numele de
Iluru sli Clann,A.
Toate mannscrisele Glosarilor le-am cumparat de la
un jidan anticvar cu o sumo de banT bunisoarn, sca-
pandu-le de la pierzare prin darea la lumina priu ti-
par, dupes care &poi le-am harnzit Academia Rom'Ine
La ocasiunea serhiirei de 50 anT, a introduceret in-
vntaturilor in Moldova, portretul luY Seulescu, nu figura
nicniurea in cuprinsul Liceului National. El care all fost,
cu George Asachi, sufletul intemeTereT si sprijinireT scoa
lelor nationale. Asa Seulescu all fost cu totul uitat de
Mitropolitul Veniainin Hind in Basarabia, In Colinciuti,
in acel timp, din cauza eteristilor ce erad in Moldova, a
trimis de acolo mijloace de volaja luI Baghici, pentru a
merge la Viena, sa studieze medicine, iar lul Seulescu,
care sa dusesa, in Basarabia dupes Mitropolitul, la venirea
in Iasi, i a data Mitropolitul de asemenea mijloaee de s'a
dust mai apoi la Cernauti, unde in timp de tree an), Seu-
lesen a invOtat literature germane, ci s'a perfectionat in
cea latina, la unul din cei mai renumiti profesori de filo
logie, ce era atunci, nu se ctie din ce imprejurari, cu ea-
laslninta in Cernauti.
www.dacoromanica.ro
323

eatril generatiunea actuala, substitu ndu-se prin transil-


vttneanul Tribonie Laurian, care all Lost numit inspector
scoalelor de Voda Ghica la anul 1952. Capil care ail
carnmit festivarea jubeleului de 50 all, att. dat la o
parte pe eel dintitiu scolari de la anal 1829, ea Di-
mitrie Gusti i Nicolae Milcarescu, si din anul 1834 ea
Dimitrie Lazarescu si Teodor Codrescu, §i at pus pe
dl. Vasilie Burla, ca sit rostiasea unit cuvant, deja cu.-
noscut din brosura d-lui A. D. Xenopol. Dlal zic
inch, o-data e6, veteraniT §eoalelor all fost dati in la-
turi, and unul din ei era de ajuns ea A, faca, o de-
scriere veridiert, seurta si bine simtita a imprejurarilor
infiintarei scoalelor de in 1828.
Este trist ca cei tinerl sit nu bage in seama pe cei
batrant Eu unul nu dorescil ea generatiunea viitoare
sa treacil cu vederea generatiunea actuala, dacit 6a
va luera ceva folositoril pentru teara.
Cu ocazia ducerei mele in Bucuresti pentru capa-
tarea concesiunei toilor oficiale Gazet de Iasi" si Ga-
zeta de Galati", am fiost i pe la dl. Constantin Erbi-
ceanu, care in lunele trecute au fost venit la mine
ca sit-r clali cele trei volume de Glosare, unde am va-
dut Evangelia diaconului Koresi, pe care o ail aflat in
manastirea Ciolanul. 'Tot pe atunci am mai aflat ea
in manastirea Rachitoasa, tinutul Tecuciulut, s'ar fi mai
afland in podul ei, un alt exemplar din Evangelia lui
Koresi. Sunt dator sit spun celor necredinciosi ca dl.
Constantin Erbiceanu, m'al't asigurat eg, dupa colatio-
narea cu deamanuntul ce all fgeut Glosarilor Evan-
geliet, ele stint toarte exact indicate.In brosura Bi-
sPrica Ortodoxd RomcIn'd No. 5, din luna August, anul
1888, pagina 380, se afla reprod.usa o insemnare de in
finele Evangeliei, pe care §i noi o reproducem acum
in colectiunea noastra. Acum top aces ce m'au criti-
catit cu amar si in deridere, child am inceput publi-
carea Glosarilor acestei Evangelil, sit amuteasca, Ina-
intea adevitrului.
Suntem convinsi cum cit generatiunea viitoare, va sti
sit pretniasca trudnicile elaborate a le tuturor Glosari-
lor, cuprinse in Foala Arlfiologica Buciumul Roman,
www.dacoromanica.ro
324

de eta nu le apretuesett astadi invotatif nostri, trAan-


dnle de elueubratitinT fart, de nieT unit folosii.
Am fermg, eredintg, ca daeg, nu in timpul meal, dar
eel putin in al generatiunei viitoare, se vor afla do-
vedi pipAite despre Fragmentul istoric de la 1495, a-
decg, al Cronicei vecbT latine, care din zavistia neprie-
tihilor neamuluf nostru s'ail dositti. Acesttt documental
ce dovedeste nistc principii de admirnstratie, despre
care alte natil nice le-ati trecut prin minte, de a se
gandi la o aseminea mgrire, existrind State le-Romtine
ca republice peste o mie de ant
Este stint c Bogdan Dragos, era coborkor din Im-
pgratul romtmo-bulgar Alexie; el ati venial in pArtile
noastre, primitti in ospitalitate ca frate de e radaci-
nii cu localnicii, de unde 1 i luase sie sotie pe fifea
luf Boldur, agiuns in acel timp mare giude al pro-
vticief dintre Siretiti oi Prut.

Socotind cd este in interesul literati rer romim, ca scr rcprodu-


con scum, aceia ce am ccratat in 1875 la prima pagind a glosa-
ratite' Evangeliee lae Koresi, cand ail :naval sd apart glosarile
elaborate de Setelescii. Insa atunel nine nu m'aii crept, ci mat
cu tope susfinead ed glosarele Erangelice erail falsificate.
In aceastg privire, reproducem din Revista Roanebui,
o schitg, trasit din articolul: Alanuscripte si ceirt1 tip4-
rite, vagina 112, anti 18G2, scristi de D. A. I. Odo-
bescu, dupre D. T. Cipariu.
Trei ant mai in urrna la 1580, cand Anima 11rtt-
,jilts Lueacl, judeciul de in cetatea Braovidul, si a tot
dinutul Bressei, voi sa aibg o traducere a luminatef
ciirtT: Thangelia cu telcat, pe care dap ce a intrebat
:,4 in Inulte pgrtf 6 a egmtati1, insfarsitit a aflat'o in
taxa Romaneaseg, In arhimitropolitul Serafim in ceta-
tea TergovisteT, si a celutti en multg rugitminte de
s'i-o a trimisA; atunci bine-gimditorul judetit o aft tint
17
lui Koresi diaconul, co era mesterti inv6tatti intr'a-
cestti lucrtt, de o scoasg de In cartea serbeascg pre
limba romtineaseg, impreung I en preutii de la Bise-
rica §keiloi de MITA cetatea Brasovulul, annum : po-
www.dacoromanica.ro
- 325 --
pa Iane Qi popa Nlihaiu.--Aceea e Evangelia roma-
neasca, care se tipiiri in Brasovti i pentru care ju-
deciul HrAjila, nu cruta de in averea ce'l era daruita
de Duninedett, a da la acesttt Nem.
1'Yniti imestigettori de earti teclti rontsliceSti,
sitstinu ea, in 1561, s'atit fort tiparit,..in Brasos,
o Evangelie in limbo slavona. not INS. L Pll0-
11ANI prim Glosarul present, ea aced Elangelie
tarn Mien, an fostil in limba roMitnenmest ; Hind
eft H, G. Seitlescu an elaborate acestti opu. a-
vend In 'V i(Mre originathil Int lioresi din 1561,
ea prima carte tipitrita sin rontaneste.
Th. C.

K8 iirkpf: TAT; A81 wi K8 Ani8T0pto,A2 (1)holt8I W 1 Kov


uppawiT8A8 A8Vn8i otzwrg. .1k,11 ;1i1E11E MZpi Ei AS
ithixtiA RPM. ES mgnmor XMLI14 tii.rtrEpg AET-
RPAWOR'S 61Mg 61138Tg in EA 1117E nE.yrpoy c(I)EnirEAE Eaptii
KfrElilillElPi TETI/0E13(111M, Wi AAA CKpit AtrkETE CI1E11TE
gami NE .11gmlavespzi, ca (FiE noniAop psmxtityli 'ca
.111.1E/Arat ca pssiNaiii 4in d?' IcrEW !IL K8Art
4E*LrE
I'VE/AWE 111i C(I)Z1IT1A AREA 110CTOAg waTpx Hopiu -
rho' AI KanETE JI1C(I)ZilT EErkliElitt MAT Ri E E A rpx,i
`IiNtli K813WTE ii8 ,INEAEc4 AE 13111Tg 11 MIE AE 1(813i IITE
,11A.IM6IR
FIE.111114EAtCE CTPZ111A. A1311(11 ATL'A riapsrravil
Tuti c(1)eutti MipiNtlY) OApE gArLAiNi, 01pE EnicKonI, onpE
noel, TKapopn AliEtIA 131 BENZ ATkCT`lk Kaptil cpEwi-
rawi if8A0 mairere ca 4or1osa. NEfrrillA4 ca NS
71313AENIE 11E41 VA C%ASACKM 1111 Ks 01110 M8114111SAS1

)(ANEW* ttrrup4. cKpicaM Eg AlEAKO Ng KOpEti OT Tpa


rodwe. Wi 'rsAop AiEAKS, Wi CAS )11114E118T3 4A8Nh
AS mxi r ;i-AE Wi C'Ag C4)P7WiTg .101811A AS rEFISApiE A
;i11E 13ZAt TO g MIE Sk. 414E'rbTE J11,6pAWOE3g.

Cu vrerea Tatalui §i cu ajutoriulti Fiiulul


Ei cu sfraitulu Duhului Sfantt. In zilele Mariei
www.dacoromanica.ro
326

lu Ianasu Crai, eu jupanul Hantisu Begneru


dein Brasovu amu avutu jelanie peintru sfin-
tele c'Orti erestinesti Tetroevanghel, si mutt
scrisu aceste sfente cArti de invOtatura, sO fie
popilor rumanesti sa incelega sa Inv* Rumilnii
nine -su crestim, cum graiaste si sfantulu Pa-
velu Apostolu cats Corinteni 14 capete : in
sfanta besericd mai bine e a grai cinci cu-
vinte cu incelesu de ca,tu 10 mie de cuvinte
neincelose In limbo striind. Dupa aceia ve ru-
&nu tots sfenci parinti oare vladici, oare e-
piscopi, oare pops, In cdrora mana, va veni
acestea card crestinesti cumti mainte sa ce-
tescO, necetinclu sO nu judece nevi sa silduascA.
cu zisa jupanului llanesti Begnerti scrisamu
cu d.ifaconU Koresi of Trilgoviste, si Tudor
dime, si sau inceput in luna lu Mai 3 zile
si sat sfrasitu in luna lu Ghenuarie 30 zile,
vdleto 7 mie 69 in cetate in Brasovu.
C. Erbiceanti.

lUltima ungere In Biserica sC Neculai


din
Se insamna ca amintire istorica, ca ultimul Pollan ce
s'att uns in biserica Sf. Necolal cel mare a I st I)om-
nul Grigorie Al. Ghica. Voda, la 2 Ot oin. 1849. Alte-
tea sa principele Gr. A. Ghica, dupg ce au trecut in
revistg trupele Otomane, insirate, inpreung cu trupele
romane, pe tapsanul de la Copoti, c-Iire pe povodni-
cul hiirgzitii de M. S. Sultanul, s au dusit in pompg
mare la Biserica Sf. Necolai. Aice, dupg ungere, au
urmatti o predica mai multii politica, de catra bgtra-
nul Arhimandrit Sofronie Barbovschi, care puindu in
videre, imprejurArile sub care Maria Sa ati venitu In
putere, au inceput a bate cu biciti de feat administra-
www.dacoromanica.ro
327

tiea fostulaY Do= Mihai Sturza. Consulul rusescg,


care protegea pe procatohul lui Ghica Vodg, all cerut
ca numai de cit sit se ped.epseascii pe sumetul biltriin
care all cute7atti. sit inboureze Domnia trecutil. Voila
Ghica, all lost nevoit sit se supue insistentilor Consulu-
Int rusescti, si sg exileze pe patriotul ierocl iris, la o
mtintistire.
Acestu incident all datti indatg, ocaziune la o cores-
pondentil diplomatictt, din partea principelm romnitorti,
cgtril Comisaril Impgratesti, otoman si rusescil, cum si
ctttrit Cabinetul de Sant-Petersburg .1i Poarta Otomana.
Predica aceasta m'am grgbitg a o trimete D -IuT Ilur-
muzaki, redactorele ziarulul Bucovina spre publicare.
Cel ce dorescit a eunoaste intregimea acestel bucAti
oratorice, sg o canto in toaia BucovineT, pe luna Oc-
tomvrie, 1849.
Th. C.

ORNICUL LUI STEFAN CEL MARE.


sr, dice cit cele din tide ornice avea figura unuT ort, de
trade luarg denumirea de ouviul nuremberghezu.
Unul din acestea Annie ornice lucrate de Petre Hel-
ler capita si Domnul MoldoveT Stefan cel rare, de la
unit Capelanti, nuncio al PapeT de Roma, pe la 1493.
Acestit ornicg, impreung cu alte odoare de ale terei
s'att fost pastratri din templare, in ronastirea Putna,
duratg de fericitul Stefan eel Mare. In timpurile ceste
mai nou6, acelti cdorti all ajunsg in maim. reposatulul
Episcopti de Romanti Gherasirati, care murindti aice in
Iasi, in Santa Mitropolic, se vede cit intre alte obiecte
de valoarit ce au remas de la Episcopul Gherasim, all
fost §i scestti ornicti. Pupa ce parintele Mitropolitil
Veniamin ki-au insu§itti acestil odorti, all sor'otitti, ca
pentrii- a'a atrage gracia Rusiel asupra sa, si a fat:6-
HO sale, sg, hrirtiziascg, acestti ornicti la 1828 Feldmar-
salului armatel rusesti Printul Vitgenstain.
Se vorbeste cit stitruintele PitrinteluT Alitropolitu Ve-
niamin Costacbi, de a'si scoate familiea sa de sub big,-
www.dacoromanica.ro
3'28

stamul la care ea era supusa :Inca din timpul lur Po-


ternchin, att foot incununate cu deplin succes.a. Cu alto
ocasiune VOM vorbi mai pre largo despre aceasta trn-
prejurare. Th. C.

SPRE )5TTINTS..
Spre complectarea adreseT acestuT Departament No.
336'2, din Maitt trecut, se respunde In petitia ce air a
dresat Consilierul de Curte Dabija, ca la anir 1806,
hotaririle Divanului, nu se trecea in Condici sub No. No.,
si nici se da vre un acta numerarisitti, precum se face
dovadit din patru Condici a 1)ivanului pe anii 1804,
1805, si 1806, scapate de focul ce in 1827 air mistuit
toata arhiva Statului. Pentru aceasta pricinA, flier se
poate da D -luI Dabija ceruta $tiinta, ce anume actit se
gasesce trecut sub No. 17, in Condica pe anul 1806.
Am gasitil aceasta insemnare intre liartiile ce am cump5rat
de la uml telal.
Th. C.

NOI GRIGOME ALEXANDRU GHICA VV.


Cu »lila lui Dumnezeti Donn (ere Moldova.

PECIU PENTRU CAPATAERL


Toader Spridon din satul Lunca Barnovii, tinutul Esit,
cercetarea i inscrierea Comisiel Catagraficesti,
clupA,
bind socotit pe temeiul Asezamantului intre oamenir
tart eApati-iiii, s'aa asezat ea sit plateasca in Visteria
SiatuluT treT -zecT §i sese id pe tot anul, in patru
In care s'ati socotit gi adaosul de opt parale In lett, pen-
tru tiuerea jandarmilor.
Drept aceia spre a fi cunoscut in randueala aratatit,
i s'au dat acest Pecitl protocolit de D-lui Vel-Vist gi
incredintat cu pecetea DomnieT Yoastre.
(L. P.) Vet Vist, IORGU SUT('.
ref Sectii, Corodeanu.
No. 626, Anal 1852. Genarie, Posit.
so.m.
www.dacoromanica.ro
329
111. La Tterquie et les provinces Noldo-
Valaques.
A in fin de l'annee 1860, les assemblees de Mol-
davie et de Valachie avaient ouvert leurs sessions or-
dinaires dans des dispositions assez peu favorables au
Prince Couza. La presence dans les principautes d'un
certain nombre de retugies hongrois et la saisie 'a ba-
latz, de deux batimens venus de Genes avec un char-
gement d'armes de guerre, le soulevement des Bulga-
res de la Bessarabie moldave et l'arrestation du me-
tropolitann d'Iassy, furent les premieres diificultes d-
la situation.
L'hospodar, apres quelques hesitations, s'etait arrete
au parti d'eloigner les refugies hongrois de son terri-
toire et de renvoyer les armes saisies k Galatz. Les
refugies furent diriges sur Constantinople, avec des se-
cours de route. La reexpedition des armes n'etait pas
une operation aussi simple. La Turquie demandait
qu'elles lui fussent livrees, cc que le gouvernement
moldave, n'eut pu faire sans blesser vivement le senti-
ment national. L'ambassadeur d'Angleterre, sans avoir
eonsulte ses collegues, qui desapprouverent cette de-
marche, finit par proposer au Prince Couza, de faire
emporter on convoyer cos armes par un batiment de
guerre anglais. Les autres puissances n'avaient pas
fait savoir leurs intentions, ni donne aucun conseil. Le
Prince accepta purement et simplement in proposition
anglaise, it la condition que les armes seraient renvo-
yoes It Genes.
A la suite des complications qui ont ete exposees
dans l' Annuaire de 1860, les colons bulgares de la
partie de la Bessarabie, qui a ete reunie en 1856 a la
Moldavie, avaient adresse une petition aux envoyes des
grandes puissances it Constantinople. Cette aliaire trai-
na jusqu'au mois de septembre 1861. Les colons deela-
rerent alors formellement que, si les privileges dont ils
jouissaient sous le gouvernement russe ne leur etaient
pas confirmes, ils emigreraient tous. Le gouvernement
moldave s'executa de bonne grace, et au mois de sep-
VOLUMUL XIII DIN URICAR. C. 22.
www.dacoromanica.ro
330

tembre 1861 une chrysobulle de l'hospodar confirma pu-


rement et simplement thus les privileges sous le be-
nefice desquels ces Bulgares s'etaient etablis sur le
territoire russe cede depuis It la Moldavie.
L'on se rappelle que le Prince Couza, h la fin de
l'annee 1860, avait suspendu le metropolitain d'Iassy
de ses fonctions, l'avait relegue dans un convent et
l'avait traduit devant ses juges legitimes. La majorite
de l'assemblee moldave, hostile A M. Kogalniceano et
a, ses collegues appartenant comme lui it la gauche,
nomma, une commission d'enquete qui conclut it la mise
en jugement du ministere comme coupable d'avoir at-
tente it in liberte du chef de la religion, qui eft en
meme temps president de droit de l'assemblee, sans
-avoir observe aucune forme judiciaire. M. Kogalni-
ceano offrit aussitet sa demission an Prince avec thus
ses bollegues ; cette demission fut acceptee, et le Prince
nomma d'autres ministres, choisis dans le parti liberal
modere. La nouvelle administration tut ainsi compo-
see : M. Pano, president de conseil, it l'interieur, M.
Mavrojeni aux finances, M. Bourmousaki a la justice,
M. D. Stourdza aux travaux publics, M. Rolla aux
affaires etrangeres, M. Koucioureano it l'instruction pu-
blique et aux cultes, M. Floresco a in guerre. Cepen-
dant, le metropolitain ayant ete suspendu, it etait dif-
ficile de le retablir sans scai.dale M. Pano, qui est
neveu de ce prelat et dont le nom avait ete mole aux
accusations dirigees oontre lui, le determina a otirir sa
demission, qui tut aussitot acceptee. L'assemblee vota
au prelat une pension viagere de 30,000 francs par an.
Les deputes s'occupiment ensuite de deux projets votes
par la commission centrale de Foc§iani, l'un relatif a
la reforme de la loi electorate, l'autre aux rapports
entre les proprikaires et les cultivateurs.
Le nouveau ministere rencontra bientot des difficultes
qui entrainerent sa chute. Au mois d'octobre 1861, le
major Popa Costea, 5) d'origine grecque, mais naturalise
*) Popa Costea, era preut do mir la monastirea Trei-Erarlii,
nalt la trupA qi subtirateet, blonde la faeik $i en oellit
www.dacoromanica.ro
331

russe et servant sous les drapeaux du tsar, eut avec


la ministre des affaires etrangeres une discussion tres
vive, it la suite de laquelle le conseil des ministres or-
donna son arrestation. Comme les personnes chargees
de le saisir n'etaient pas, suivant l'usage, accompa-
gnees d'un delegue du consulat, le major Popa Costea se
crut en droit d'engager une lutte qui eut de tristes con-
sequences : le major fut blesse, et trois soldats molda-
yes furent frappes mor tenement. Le consul de Ilussie
reclama vivement contre la violation de ses privileges
et fut appuye par tous ses collegues. Le prince, qui
se trouvait alors it Bucharest, ayant donne tort it ses
ministres, ceux-ci offrirent leur demission, et furent
remplaces par un cabinet conservateur. Le Prince en
donna avis au consulat de Russie ; mais it evita, dans
cette communication, de reconnaitre les principes sur
lesquels s'appuyait la reclamation consulaire. Il s'atta-
cha au contraire a etablir que, dans l'affaire de Popo,
Costea, c'etaient les lois moldaves qui avaient ete vio-
lees, l'arrestation ayant ete ordonnee, non en vertu d'un
mandat judiciaire, mais par une decision du conseil
des ministres. M. A. C. Morousi eut, avec le porte-
feuille des finances, la presidence du nouveau cabinet,
ott entrerent M. J. N. Cantacuzene it Finterieur, et ad
interim it la justice, M. L. Ghika aux affaires etran-
Ores, M. A A. Cantacuzene a l'instruction publique
et aux cultes, M. C. N. S_outzo aux travaux publics,
M Jean Gregoire Gkika a la guerre. Ce cabinet resta
aux affaires jusqu'll l'issue des negociations engagees 'a
Constantinople, sur I'union administrative et legislative
des principautes.
viol. El s'an inscrisn intro volintirii ruse, cu ocasiuiiea
rezbelului Cu Turcii in 1,555. El purta tuniea preutiasea,
incinso cu o sable arnautiasca, si la potcapul rusesco a-
yea Crucea volintirilor. El venisa din Itusia in anul 1861,
5i trasese in gazda, la Otelul lui Vangheli, din dosul Mi-
tropoliel. De aice Politia l'all somat sa ieasa, din Iasi, cact
alias& di el venisa ca sa faca, o inrolare de derbedei, spre
a se uni en Bulgaria de la Braila. Aid se incinsa o lupta
cu arme; intro cel caduti, aft fost si tenarul cadet Ciornel,
care facea parte din compania militara, ordonattt sa, ares-
teza, pe Popa Costea. Th. C.

www.dacoromanica.ro
332

Au mois de novembre 1860, des troubles avaie,nt 6-


elate dans les villes valaques de Ploiesti et de Cra-
iova h roccasion de;la contribution des patentes. Dans
cette derniere localite, it y avait eu huit morts et en-
viron quatorze blesses, et l'affaire avail etc defer& aux
tribunaux. L'un des premiers actes de l'assemblee de
Bucarest, fut de declarer qu'elle avait le droit d'ouvrir
une enquete parlementaire sur ces evenemens. Le mi-
nistere valaque, preside par M. Jepureano, refusa touts
communication de pieces jusqu'au moment ou l'affaire
serait jug& en dernier ressort. La chambre etait hos-
tile au Prince et au cabinet. Tine dissolution etait re-
gard& par tour xcomme inevitable, et les deputes ,de-
siraient qu'elle fut prononcee a propos de l'affaire de
Craiova, tandis que le ministere aurait voulu que ce
fat our la loi rurale, dont it comptait se prevaloir au-
pres du pays en se montrant plus favorable aux cul-
tivateurs que rassemblee, at dominait relement con-
servateur. Les calculs du ministere furent dejoudes.
En effet, les deputes voterent au mois de fevrier une
adresse qui s'expliquait nettement sur les troubles de
Ploesti et de CraIova. L'adresse contenait aussi des recri-
minations formelles au sujet des droits municipaux, de
la confection des listes electorales, de la loi des patentes,
etc. Ce vote amena la dissolution de rassemblee ; mais
celle qui se reunit an mois d'avril fut composee des
rnames elemens, bien que le ministere eat agi tres ou-
vei'tement pour amener un autre resultat, par de nom-
breuses destitutions et nominations dans la magistra-
ture et dans l'administration.
Le premier acte de la nouvelle assemblee fut d'ap-
peler h la vice-presidence deux chefs du parti conser-
vateur, MM. Catargi et George Stirbey. Elle s'associa,
ensuite h runanimite a un vote par lequel les deputes
moldaves venaient de decider que les deux assemblees
seraient reunies pour discuter la loi destinee a regler
les rapports des proprietaires avec les cultivateurs.
Enfin rassemblee valaque vota In raise en accusation
du ministere, en se fondant sur la derniere dissolution
et sur les manoeuvres electorales, mais en realite pour

www.dacoromanica.ro
333

empScher que les derniera ministres ne pussent etre


nommis a la cour de cessation. Ce vote eut pour re-
sultat in nomination d'un ministers de la droite ainsi
compose: M. B. Catargi, president du conseil, h l'int6rieur,
M. Arsasi aux affaires etrangeres, M. Bra IloY h la jus-
tice, M. Jean Cantacuaene aux cultes, is beisadi De-
metre Ghika aux finances, M. Philippesco au controle,
Le department de la guerre etait conserve 'a M. J.
Floresco, qui l'occupait °dejh.
A peine installs, le ministers eonservateur pose au
Prince, un sorts d'ultimatana dans lequel it exigeait la
destitution du prefet de police de Bucarest, Is rempla-
cement d'un grand nombre de fonctionnaires, des no-
minations de son choix a la cour de cessation, enfin
une enquete sur los -faits electoraux reproches au mi-
nistere Jepoureano. Le Prince Couza ne voulut pas
se soumettre a ces exigences, renvoya see nouveaux
conseillers, et appela au ministere des membres de la
gauche peu connus, mais moins compromis que ceux
qui venaient de sortir du pouvoir: M. Bolintineano aux
affaires etrangeres, M. Malinesco aux cultes, etc. *) La
lutte continua done entre le gouvernement et la majo-
rite conservatrice. Divers incidens la signalerent. Au
mois de juin 1861, M. Catargi, is principal orateur de
in droite, proposa une motion ayant pour objet de de-
mander au Prince ce qu'll avait fait pour realiser qua-
tre voeux des divans ad-hoc de 1857, parmi lesquels
se trouvait In demande de l'union des deux principau-
tes sous un Prince stranger. Cette motion fut retiree,
mais l'on en adopta une autre relative h in loi elect°.
rale, en reponse a un projet prepare par is gouverne-
ment dans Is sens de in gauche. Enfin l'assemblee
vote is 29 juin une motion par laquelle Is gouverne-
ment keit somme de resoudre, dans is delai de trois
jours, In question des rapports entre les proprikaires
et les cultivateurs.
L'attitude energique de in majorite sur cette question
*) Sub inspirapunele acestui ministerti, s'ati facut intrunirea
de la Frumoasa, unde parintele Sofronie Virnav, avu ro-
luI principal. Th. C.
www.dacoromanica.ro
334

etait motive par les efforts que faisait le gouverne-


ment pour intimider rassemblee au moyen d'eXcita-
tions populaires. Nib, le parti a.vance avait essaye
d'ameuter contre les deputes un certain nombre de
tanneurs et de bouchers, in plupart serbes ou bulgares.
Le renouvellement du pouvoir municipal k Bucarest,
amena un conseil tout entier compose de radicaux, h
('exception du beisade Demetre Ghika. Le 11 juin, le
gouvernement provoqua, dans la plaine de Philarete,
une manifestation de 5 h 6,000 individus en l'honneur
de la revolution de 1848. Le ministre des affaires 6-
trangeres y assistait. L'on y recligea, en faveiir de
l'union et de l'extension du droit electoral, une peti-
tion que les prefets regurent ordre de faire signer dans
les districts. Mais l'action de la gauche s'exergait prin-
cipalement sur les paysans, auxquels elle faisait con-
cevoir des esperances insensees sur le reglement de in
question rurale. Il en resulta quelques troubles k Ca-
meal, qui furent du reste facilement apaises. La ma-
jorite conservatrice, decidee a soutenir la lutte, vota,
le 4 juillet 1861, une declaration de non-confiance con-
tre le ministere, motivee sur ce qu'il n'etait pas rendu
compte de l'emploi des fonds, sur la manifestation de
Philarete et sur l'ajournement do la question rurale. Les
ministres offrirent leur demission. Le Prince Couza ne
se dacida pas d'abord h l'accepter. La crise menagait
de devenir serieuse, lorsque, par les conseils des con-
sulats de France et d'Angleterre, la majorite, qui avait
ete tres vive contre le Prince, se decida h faire une
demarche de conciliation a,upr'es de son altesse. 4. Ni-
colas Cretzulesko, qui fat alors designe pour former
le nouveau cabinet, n'etant pas revenu h temps de
l'etranger, le ministere conservateur se constitua ainsi:
le beisade Demetre Ghika h l'interieur, M. Arsaki aux
affaires etrangeres, M. Plagino aux finances, M. Nico-
lesco aux cultes, M. Jean Ghika k la guerre, M. J.
Cantacuzene It in justice. Ce dernier donna sa demis-
sion au mois d'octobre, et fut remplace par M. C. Fal-
coIano. Ce changement ramena la tranquillite, gra-
vement compromise par les excitations revolutionnaires
www.dacoromanica.ro
335

du dernier cabinet. Aussi, les radicaux ayant essaye


d'une nouvelle manifestation, sous pretexte de presen-
ter la petition de Philarete, le Prince ne voulut rece-
voir que six deldgues, et ceux-ci, ayant eleve la voix
dans le sens de la manifestation, furent immddiatement
congedies. Le ministere atteignit done sans trop d'en-
combre l'epoque oft l'on connut le resultat definitif des
negotiations engagees, entre les Puissances garantes et
la Porte sur la question de l'union legislative et ad-
ministrative des principautes.
Lorsque le Prince Couza s'etait rendu a Constanti-
nople au mois d'octobre 1860, it avait entretenu le gou-
vernement turc et les ambassadeurs des ditficultes que
rencontrait son administration, en demandant la reunion
des deux Assemblees et des deux ministeres, ainsi que
la reforme de la loi electorale. II fit parvenir ensuite
un memoire a ce sujet. C'est en se reterant a, ce do-
cument qu'Aali-Pacha adressa, le 1-er Mai 1861, aux
representans de la Porte, pres les puissances garantes,
une circulaire qui servit de point de depart a une ne-
gociation longue et assez contuse entre les differens
cabinets. Enfin, le 4 decembre 1861, la forte, pre-
nant le sage parti de transiger sur les garanties qu'elle
avait d'abord imperativement formuldes, communiqua
aux puissances un firman d'union dont les termes a-
vaient ete approuvds. Cet envoi dtait accompagne d'une
note dans laquelle la Porte revint sur les deux points
qui lui tenaient le plus a coeur,la dissolution tore&
de l'union a la mort du Prince Couza, et l'obligation
d'employer des moyens coercitifs en cas de deroga-
tion aux actes constitutifs. Comme les cabinets euro-
peens etaient au contraire bien decides a ne pas enga-
ger davantage a cet egard leur liberte d'action, les
representans le declarerent dans des notes separees.
L'internonce d'Autriche fut le seul qui ne voulut faire
a, ce sujet aucune reserve.
Les deux assemblees s'ouvrirent le 15 ddeembre 1861.
Quelques jours apres, le Prince adressait a la nation
la proclamation suivante
"Roumains, l'union est accomplie, la nationalite rou-
www.dacoromanica.ro
336

maine est fondee. Ce fait considerable, souhaite des


generations passees, acclame par les corps legislatifs,
appele de nos voeux les plus ardens, a ete reconnu par
la sublime-Porte, et les Puissances garantes, et inscrit
aux annales des nations. Le Dieu de nos 'Ares a ete
avec notre pays et avec nous. 11 a soutenu nos ef-
forts et conduit la nation vers un avenir glorieux. Vous
avez reuni vos esperances sur la tete d'un seul Prince;
votre dlu vous donne aujourd'nui une Roumanie unie...
Vive la Roumanie!"
Un message analogue fut adressd aux deux assem-
blees, qui furent invitees it se reunir b. Bucarest le
24 janvier ( 5 fevrier) 1862, jour anniversaire de in
seconde election du Prince Couza.. Ce message fut
accueilli froidement k Iassy, oft les manifestations n'e-
claterent que lorsque l'on apprit que in nouvelle de la
consommation de l'union, avait ete revue b, Bucarest,
avecienthousiasme. Les derniers rapports du Prince
Couza avec in chambre moldave avaient ete froids et
tendus. L'on remarqua du reste que le Prince, apres
avoir tarde quelque temps b, proclamer l'union, evita
de promulguer directement le firman, que l'on affecta
d'cmployer les mots Roumanie et 1?oumain,s, et en ge-
neral de laisser Faction diplomatique de cad, et de
considerer l'union comme definitivement accomplie.
Les deux ministeres avaient donne spontanement
leur demission. Un nouveau ministhre, entierement con-
servateur, fut constitue de in maniere suivante : M. Ca-
targi, president du conseil, h, l'interieur, M. Morousi,
aux finances, M. Balsch aux cultes, M. J. Stourdza
aux travaux publics, M. BraIhn a la justice, M. J.
Ghika It la guerre, et M. Arsaki aux affaires etrange-
res. Cependant le parti radical avait tenth d'empocher
par l'intimidation la formation d'un ministhre de la
droite. Quelques centaines de paysans avaient maltrai-
to le sousprefet de Sarendar, disperse les gendarmes,
et s'etaient mis en marche ,sur Bucarest. Les troupes
les entourerent facilement et ramenerent 160 prison-
niers. Le gouvernement montra en cette occasion une

www.dacoromanica.ro
337

decision qui mit fin i tout mouvement de ce genre.


C'est sous ces auspices que le 5 fevrier 1862 se reunit
l Pus crest Is premiere assemblee unique des Princi-
pautes-Unies.

Anent avticul ram reprodus din .Annuaire des Deux :blondes" pe


anul 1861, pagina 555-561. Th. C.
ooh o0

C'est en se laissant inspirer par les conseils de la


prudence que la Porte a detourne l'orage dont l'affaire
des principautes danubiennes semblait la menacer. Le
Prince Couza, s'etait rendu a Constantinople en oc-
tobre 1860, et it y avait 'Tot un accueil qui faisait
esperer l'aplanissement de bien des difficultes. Assu-
rement ce n'etait pas un succes mediocre que d'avoir
prepare la Porte a proposer comme elle allait le faire,
sur la recommendation de l'ambassadeur de France, la
reunion des deux assemblees et des deux ministeres,
la suppression de la commission centrale, en un mot
l'union des principautes du Danube.
Le gouvernement ottoman transmits, sec represen-
tans a retranger, le 1-er mai 1861, un memoire que
le Prince Couza, avait adresse 'a son agent a Constan-
tinople pour exposer les voeum et les interets des Rou-
mains. Le Prince y faisait observer que la convention
conclue le 19 aotit 1858, pour la reorganisation de
la Moldo-Valachie, n'avait pas repondu completement
aux legitimes esperances que le traits de Paris avait
fait concevoir aux populations. Dans le dualisme re-
grettable que l'acte de 1858, maintenait IL cote meme
des clauses destindes a cimenter l'union, dans le me-
canisme de deux gouvernemens distincts appeles ce-
pendant h marcher de concert, la nation roumaine, ne
voyait qu'un probMme impossible h resoudre. Le vote
du 24 janvier 1859, en portant 6, l'hospodarat de la
Valachie l'elu de la Moldavie, avait ete l'eclatante pro-
www.dacoromanica.ro
338

testation du sentiment national. Le Prince Couza, in-


diquait toutes les consequences qui ddeoulaient d'un
pareil vote. Le pays etait las d'agitations steriles et
reclamait avec ardeur un ensemble de reformes deve-
nues indispensables. II y avait en eiret un danger reel
dans la division administrative et politique entre deux
ministeres distincts qui, etant l'expression de deux ma-
jorites legislatives differentes a Jassy et b, Bucarest, et
ne recevant d'ailleurs l'impulsion personnelle du Prin-
ce que d'une maniere intermittente, ne pouvaient con-
server une marche unie et parallele. Les rapports des
deux parlemens avec la commission centrals de Foe-
siani, chargee de preparer les lois d'irrteret general
pour les deux principautes, etaient aussi une source
de lenteurs et de complications dont Pexperience de-
montrait chaque jour davantage tous les inconveniens.
Enfin le Prince Couza, se plaignait des restrictions qui
continuaient a etre posses an tens electoral. La Porte
Ottomane fut sensible au langage naodere du Prince.
Elle comprit qu'apres la reconnaissance de la double
election, le dualisme n'avait plus de raison d'etre, et,
tout en alleguant que is systeme qu'il s'agissait de re-
former, etant l'oeuvre commune des Puissances, ne
pouvait etre modifid que par suite d'un nouvel accord,
elle fit connaitre, par une note adressee h ses agens
diplomatiques le 1-er mai 1861, qu'elle etait d'avis d'a-
dopter en principe la reunion des deux assemblees et
des deux ministeres, ainsi que la suppression du co-
mite central de Foesiani. Lile ajoutait toutefois que,
la position de l'hospodar etant exceptionnelle et via-
gere, cette derogation an principe fondamental devait
avoir is meme caractere, et que l'acte par lequel on
la consacrerait devrait stipuler que la concession ac-
cordde serait limitee h la dui* de l'union des deux
bospodarats dans la personne de Prince actuel. Tells
etait la condition sine qua non de l'adhesion du gou-
vernement ottoman. En ce qui touche la modification
de la loi electorale, la Porte, se fondant sur les crain-
tes que lui ins pirent les elemens democratiques, s'op-
posait h la realisation des voeux du Prince Couza.
www.dacoromanica.ro
339

La note du 1-er mars 1861, amena un echange de


pourparlers a Constantinople, entre le ministre des af-
faires 6trangeres du Sultan et les representans des
Puissances signataires du traite de Paris. Sans qu'on
ait pu resoudre toutes les ditficultds, nottamment cello
que souleve in revision de la loi electorale, on est ar-
rive a une entente dont un firman de in Porte, a con-
firme les resultats. La commission centrale de Foc-
siani n'existe plus. Il n'y a desormais qu'une seule
assemblee et un soul ministere siegeant a Bucarest, qui
devient ainsi la capitale des deux principautes. Le fir-
man stipule, it est vrai, que ces concessions ne seront
en vigueur que pendant Ia reunion des deux hospo-
darats dans la personae du Prince actuel; mais in na-
tion roumaine, qui sent quo son avenir est maintenant
entre ses mains, ne s'o ccupe que mediocrement de
cette reserve diplomatique, et elle attend de sa propre
sagesse in consecration definitive de ses dernieres con-
quOtes. A Fecheance determinee par le firman, les
cours garantes seront appelees a se concerter avec in
Forte, pour apprecier de nouveau la situation de la
Moldo-Valachie, et it est evident que, si les Roumains
ont justifie les esperances Vils inspirent aux amis de
la civilisation, le maintien de l'union deviendra in base
permanente des institutions du pays.
En evitant un choc avec les principautes danubien-
nes, la Turquie a fait preuve d'intelligence et de sa-
gesse, et l'on ne pent que se feliciter de l'avoir vue
deferer dans cette grave question aux conseils de la
France. Ce n'est en effet ni en detruisant des liber-
tes et des prerogatives conservdes par les popula-
tions a repoque meme de in conquete, ni en pour-
suivant une,centralisation exageree, inconnue male sous
Soliman le AI agnifique, que la Porte- Ottomane pourrait
conjurer les perils de sa situation actuelle. Tout au
contraire son interet comme son devoir, c'est de res-
pecter les droits des peuples places sous le sceptre ou
sous Ia suzerainete du Sultan ; elle doit renoncer 15,
toute arriere-pensee de lutte contre la civilisation mo-
derne, surtout contre l'esprit de tolerance religieuse et
www.dacoromanica.ro
240

d'humanite qui en est le plus noble et le principal at-


tribut; elle doit enfin donner une libre carriere aux
esperances et aux aspirations des sujets ou des vas-
saux de rempire dans ce ' qu'elles oat de raisonnable
et de legitime-. C'est ainsi quo la Turquie, entree de-
puis is guerre d'Orient dans le concert europeen, peut
se montrer digne d'y garder une place definitive et
justifier les sacrifices de toute nature, que lee Puissan-
ces occidentales se sont imposes pour le maintien de
son integrite.

Rep rodus din Annuaire des Deux Mondes", pe anu 1 1861


pagina 33 din Tableau historique".

,... Th. C.

0 scrisoare a lui Negri.


Un amic ne pune la dispozicie urm4toarea
scrisoare adresat6. de decedatul C. Negri dn.-
tie]. sale pMintelui paroch Traclie Porumbescu,
tatal talentatului componist bucovinean Porum-
bescu, decedat nu demult.
Plediciune multd preosfinfia voastre !
Sosind de la Iasi de vre-o dou6 Bile, v'am gAsit seri-
soarea ajunsa in lipsa mea a casA, si rugandu-v6 sa er-
tati intArzierea respunsulur, iatA ca m6 grAbese acum
a vi-1 trimete.
Dar mar Intaib. O. spun sfintier voastre despre mul-
tamirea ce am simtit cA, mi-atr dat prilejul de moire
a suvenirilor de la 1848 si 49, pe cand inpreunA ne
aflam cu totir, chutand a asterne o temelie solidA pen-
tru viitorul comuneT noastre patrir. Acea epoch a Post
bogatA in simtirl nationale, O. de si nu a produs toate
rodurile dorite de nor, totug eT IT datorim ceia ee sun-
tern astaciT, adecit cu mult mar bine de cat inaintea eT.
www.dacoromanica.ro
341

Iti6 hucur aseminea cand 0c1. ca sfintia voastrg, ur-


mall a 0 ocupa $i acum ca qi atana despre ale Ora.
Cat pentru cele ce inaT ceretT 0 respund a tractatul
intre Petru Rares $i So Hunan se afla, mi se pare, in
Colson, fgrg, a fi bine dovedit isvorul de unde it trage.
Protestul luT Grigorie Ghica, pe cat stiu eti, a fost la
Mitropolie pang, dupe, pacea de la Andrianopol, unde
atunci s'ar fi luat inpreung, cu alte insemnate docu-
mente de cAtrA RusT. Conventia pentru darea Buco,
vines vetT ggsi-o in partea a 4-a a Uricarului luT Co-
drescu, precum §i alte 5-6 bucAtT ating6toare de tra-
darea si despArtirea Bucovina de la 1774 pang la 1792.
Cred cg, vetT, afla in fratiT Hurmuzaki aceastg, carte,
iar in caz contrariii 0 rog scrieti-mT, si mg voitt sirgui
a vi-o procura din vre-o librarie de la TaV, caci en
nu o am.
Dorind sfintieT voastre isbandg, in ce atT intreprins,
am onoare a v6 remanea vechiti prieten si devotat serv.
C. Negri.
Ocna, 17 Februar 1872.

Reprodusa din diarul Drape lulu din la;ii, No. 19 din 6


Fevruario 1889. Th. C.
---0402===----
ANIVERSARA
Tipografiei Buciurnulul Ronidn .
Dacit tot! tipografiT Europa, ba chiar si a! lumeT
intregi Orbeazg aniversarele si iubileele afigrei arta
tipografice prin Gutenberg, si a fundatiunei asiizitminte-
lor for tipografice, apoT cu atilt maT vgrtos ne simtim
$i not imbolditT a serba a doua aniversarg, de la deschi-
derea tipografieT Buciumului, Roman. Littirea cunostin-
tiler fulositoare in tearg, an fost si este principul ce an
indemnat pe madulg.rile asociatieT la aceastg, intreprin -
dere, principu pe care si Cgrrnuirea rezemiindu se, dupg.

www.dacoromanica.ro
342

cerirea madularilor intreprinzAtoare, au bine-voit a in-


cuviinta infiintarea acestei noue tipografie, care prin
inlesnitoarea lucrare si a D. sale Seeretarulul de Stat
Alexandra Sturm, la I. loofa 1850 au cApitat Invoirea
deschiderey sale.
La inceput cinci madulari alcatuiau asociatia Bu-
ciumuluT Roman, si anume : D. Petrachi Cazimir, D.
Camn. Gheorghie Seulescul, D. Doet. Teodor Stamati,
D. Dimitrie Giusti, si 1J. Teodor Codrescul. fuse spre
cea mai adanea pArere de rriu a asociatiei, cel intaia
D-lui Petrachi Cazimir inainte do a se impartasi de lu-
crarile tipografieT reposa, mit al doilea ode Camn.
GleorE.,aie Seulescul, dupa ate va luni, prin declaratia
sa din Decem. 1850 s'au destacut cu totul de aceasta
asociatie, de la care st'au si prima atuncea capitalul si
folosul cuvenit ; astazi darn aceasta asociatie se aleatu-
ete numaT din madularile, cele trei din urni5, care n'au
crutat §i nu cruta ostinele si cheltuele, de a inzAstra
dupa putinta acest asezitimiint cu masinele, uneltele si
caracterele cele mai alese si mat frumoase, cum si cu
lucrtori buni, intro carii insamnam mai Cu deosebire
t alentul D-lui Stefan Poenar, Directorial tehnic al tipo-
grafiei. Clint acestea n'au Intarzieat a primi mai multi
brteti invatiicei, din care acum tali -va s'au si asigurat
un viitoriu. lntru cat aceasta tipografie au lost credin-
cioasa pricipului sea, adeca latirea cunostintilor in tears,
lasam sa judece bine-voitorul public, noT aice ne mar-
ginim numaT a grata lista eartilor ce au esit de sub tea--
scuffle sale, afara de &Nu, bileturi, instiinteri i alte
tiparituri marunte, despre care face n numaT aducero
a minte.
DacA, aceasta Tipografie au ajuns a Barba adoua
sa aniversara, si dacii, in Patric prospereaza ori si ce
feliti de asazamant folositoria, cu aceasta nu se cuvine
a multarni de cat PatronArei Guvernului, si calduroasei
imbrAtoseri a patriotilor illoldovenT, care cu bucurie off
si cand intind frateasca for mina, In tot ce este bun si
tolositoriti. Asocia,tia Buciunaulur Roman darn, cu recu-
nostinta astazi arati prin organul Zirubrului, publics sa
multamire : atAt Guvernului cat si tuturor acelor ce cu

www.dacoromanica.ro
343

orT ce bucurie privesc inflorind acest aotizatnant, ce


este nu numal al asociatilor, ce of al NatieT, cacI eT
Bunt din ea_ In mijlocul imbrAtoortrei fratilor nootri,
noT ca tot deauna oi acum invoctim bineeuvintarea
Dumnezeeasca asupra intreprindere noastre, aoa, ea
lumina duhuluT sa faca a se respandi intre noT virtuti,
spre marirea Greatorului gi spre mandriea nafiei noastre!
Tot odata la aceasta ocaziune, asociatiea inultu-
meote tuturor celor ce au imbrAtooat oi au sprijinit a-
cest aoezament, atat prin darea, cartilor la tiparire, cat
gi prin cumpArare, i abonare la tipariturile asociatief.
(Ate bile tipografiel Buciumulul Roman, vor fi in -
chise in on ce zi a aniversarel sale.)
(AsociatiT) T. Stamati, T. Codreseu, D. Gusti.

Reprodus din qiaral Zimbru No. 89, anul 1851 ; libta ear-
tilor nu s'au mai imprimat.
'1h. C.
MEGIII2.1

Estract din discutia Porturilor France.


Partidele din teary intrebuintau toate midloacele.
era un partid puternic in Moldova care voia a im-
pedeca pe Moldoveni de a face unirea ; yi erau in Ceara
de jos boeri maxi, era Logofatul Alecu Balo, care a-
gita cestiunea qi spunea Galatenilorregret ca nu este
aci Hagi Nicola sa confirme disele mole : Mai ? Nu
vi uniti, ca ye moat% Braila! ti i noi eei-alSi ce fa-
ceam ? Soi qiceam : Nu este aoa ; unirea are sr, aduca
tericirea economics, inflorirea oraoului Galati. Braila
oi Galatif vor prospera de o potriva. Si in adevar, Cuza
gi cu inteiT sai miniotri s'au ocupat de cestiunea Ca
pitaliei, unde are Bri, to capitals Romaniei ; caci mai a-
les buba cea mare era ( apitala. Se pot gAsi toate
discutiunile acestea in buletinul comisiunei centrale, qi
imi pare bine ca vad aci pe onor. dl. Costica, Gradio-
teanu, venit intre noi de curend, care era atunci pre:
feet, mi se pare, la Foc.ani, of care negreoit audea
despra luptele cari erau spre a se hotari unde as fie

www.dacoromanica.ro
344

Capita la, Cuza voia sn ken o Capitals noun, si ee tie


en una din cestiunile de cearta cea mai mare era ri-
valitatea dintre Braila si Galati, $i Cuza voia sn fack.
Capita la intre Braila $i Galati, la gura Siretului, de
amandoun, partile ; acolo ar fi trebuit sn se face si do-
kurile ; cnci cu modul nsta nu ar mai fi lost nevoe ca
Braila of Galatil sk, fie porturi-france. Cuza dar sus-
tinea, ca cestiune economics, sn fie Capitala tnrei intre
Galati si Braila, dar era si o cestiune politick: Nu tre-
buia sä ucidem °data doun orate, dour capitale.
Atunci noi Moldovenii am sacrificat cestiunile e-
conomice, interesele materiale c1 chiar marile idei po-
litica, ca ss transports m Capitala Romanic' in Bucurecti;
caci fratii romani, can au fost in comisiune, $i mai sunt
cats va dintre aceia can traesc inca, cum e dl. Flo-
rescu, nu au cutezat nici unul din Valabia sn facn pro-
punerea ; eti am face° ; eti am sacrificat casa mea, mo-
?ia mea, trecutul meti, s;ti am sprijinit ca sa fie Bucurescil
Capitala ttrei, pentru ca, era o idee politick.
Ei bine, d-lor, si la Galati e o idee politica mare;
sunt sacrificii care se pot face, si sacrificii care nu se
pot face. Luati sama ca toate experimentele, toate car-
cnrile, toate snrnciile, bietii Moldoveni au lost siliti sk,
le ralide. Am perdut Basarabia; nu s'a tinut smug
do avantagiile mari care le aducea Basarabia in spe-
cial Moldovei. Dobrogea agli nu are trei tunctionari
moldoveni ea care a lost data, in schimbul Basarabiei.
Ali in Moldova comerciul vitelor, care aducea
in Cara de sus veri-o 25,000,000, e stins pentru tot-d'a-
una ; caci, dupe multe incerenri intructuoase, proprie-
tariT au pnrnsit eresterea vitelor, si an inceput a se o-
cupa cu cultura graului, si aqi &Ond chiar s'ar da Ro
maniei dreptul de export al vitelor sale in Austria,
dreptul acesta nu ar folosi intru nimic ; pentru ca
proprietariT nu mai sunt in putintn de a crave vita de
acelea can odinioarn erau in Moldova, cai de aceia
can slujeau la remontarea cavaleriei chiar prusiene ;
adi noi trebuie sk, ne duce m sn cumpArnm cai pentru
armata in liusia pi Ungaria. S'a fticut o expertentn,
dour, trei, dar Intuit e perdut eta destkvairOre;
www.dacoromanica.ro
345

rad nicileri, chiar intro Moldoveni, nu se mai gasecte


acea vointa energicA care BA dea Iasului inflorirea ce
a avut. liar poate se va dice ; si li -ta ai fost ministru,
cum de nu ai facut ceva ? Eu, d-lor, am fost un mi-
nistru meteor; nici odata nil am putut sta la putere
mai mult de cat un an. Am fost stapiln, e adevarat,
in 1864; atunci Ina, erau alte cestiuni mai importante.
Cu toate acestea am convocat o comisiune compusA
din mitropolit, din presedintiT tribunalelor, din profe-
sori, negustori qi altiT, in tot 70 de persoane, care all
orate dorintele Iasului ; aceasta s'a facut in Noembre(*)
si, in lanuarie, eu eram sburat de la putere. Cate pro-
misiuni nu s'au facut ; toate insa nu s'au realisat ! Ca
sa se mai faca ceva pentru Iasi, trebuesc forte maxi,
0 eu nu le pre vad insufletite de o mare ardoare din
partea bancei ministeriale.
Cum ? SA se mai facit arum si alte sacrificiT ?
Toate orasele noastre sit se duce, peirei unul dupa al-
tul? S'a socotit a se mangaia. GalatiT, dandu-i-se curtea
de apel din Focsani. Dar ce s'a intamplat ? Ualatii
n'au castigat atilt, dar Focsanii e in ruing..
Cum credeti D-voastrit cii, acestea se pot
rilirda? .,'l aci ant curagiul sa spun, ca la noi
Coate institutlunile slant tinere, gingale si uni-
rile ce s'au facut nu mint Inch bine Intartte, ti
nu prin sairitcia oralelor die s'ar putea intari
mai mult. 'rimpurt normale nu aunt inca la
III0i, FOi Dumnezeu tie ce ne va aduce dim', de
timeline.
Cand vedem modul cum se schimba partidele in
noi, and dupa un guvern liberal vine un altul en to-
tul conservator, tai dupa acesta un altul iar conserva-
tor s nt juuimist in mare parte, se poate intampla sit
se clica ca unirea n'a adus de cat saracia, $i sit se in-
cerce si altmintrelea. Fereasca Dumnezeu ca. aceasta
BA se realiseze ! Eu cred insa, in patriotismul ge-
neratiunilor tinere ca vor sti sit pastreze opera gene-
ratiunei batrane.
Cestiunea GalaVlor e una din cele mai importante
$i privitoare chiar in unire.
(*) Vegi pag. 375 din volum. al XII din Uricar.
VOL. XIII DIN URIOAR. C. 23
www.dacoromanica.ro
346

Daca v'asi citi propunerea pentru unire §i pen-


tru aducerea principelui strain in tears, propunere fa-
cuta de divanul adhoc de la 1l:457, ati putea vedea
cite promisiuni se facuse atunci, si eu dorese ca ele
sit se realiseze ; fiind -cut, data se vor realisa, atunci
Regele intrand in Moldova si in Cara Romaneasca, va
pasi cu piciorul pe rose ; iar data nu, frtra sit fie vi-
novat personal, poste sa, pasiasca pe campuri pline de
holera si palamida. Oare este o situatiune buna pen-
tru cei batrani, sau pentru clasa titnaril, care adi a
kat in mina dirigiarea acestei ttlri ? Nu! k tin ea am
sa, fin tratat de antidinastic ; dar din fericire se
tie ca eu numai prin ratiune, am fost, aunt si voiu fi
dinastic. Daell in doua-deei si duoi de ani de and
avem dinastia straina, eu n'am jucat nici un rol, a-
ceasta insit nu m'a oprit sa fiu corect titre familia dom-
nitoare. Eu vorlaesc ca Regele, on -node se va intaree
in tears, sa gasiasca, bogritie, pentru ca ast-fel Numele
Lui sa fie popular. Refornaele maxi, faptele magi 'L
fac popular pe Rege. Daca, Regele este popular in
armata, este fiind cit, a acoperit armata de glorie. Nu
in cuvintele din TV onitor" se grtsesc dove 1i de iubirea
16rei, ci in faptele frumoaso, iii reforme care aduc be-
gatia sentimentelor, eari ridic inteligenta, cari ridic na-
tiunea intreaga ; acolo numai se gaseste popularitatea
si iubirea. Cred ca fac act de bun cetacean, de buns
ordine clicend : Nu v6 uitati, D-lor la, 2,000,000 sau
3,000,000 can vi se arlit ca o Fpaima ; uitati-va insa
la fericirea, la lumina si dragostea care va veni ; caci
Galatul este un producator al Romaniei de poste Milcov.
D-lor, s'a cautat a se face concurenta intre Ga-
lati si Britila ; en insa am convingerea ca, nu pot triti
aceste erase unul fara, altul ; si asa este de adeviLrat a-
ceasta, ca numai noi am tinut preturi diferite intre
Braila si Galati ; pe cat timp vapoarele cari vin la
noi, nu fac nisi o diferenta intre Braila si Galati. Eu
am convictiunea ca eel d'intrtiu minister care va sta-
dia cestiunea aceasta bine, va vedea ca si Galatul si
Braila trebue ea fie porturi-france.
S'a cis ca Brailenii nu vor aceasta ; dar dovada
www.dacoromanica.ro
347

ea nu este asa, avem declaratiunea ce au facut, ea dace,


se va da Galatului portul franc, apoi atunci s li se
dea gi lor. (Sgomot, intreruperi).
In Desbaterile Adandrei Deputatilor, No. 26 din19 lanuarie
1889, pagina 487, se cuprinde discursul d-lui M. Kogalniceanu, din
care not am estras pasagiul de sus, atingetorio. de Capita la Ro
mliniei. Trebue sa spun ea in anul arid s'au Mort Unirea de
finitiva a Prineipatelor roman's, s'au publicat in tipografia Bar
man, o brosurica prin care Costaki Negrutzi, arata foloasele co
ar trage teara, Baca Capita la Romaniei s'ar stabili in Galati. In
Zimbru am aratat di Capita la. noultri Stat Romano, ar ti bine,
sit se dureze pe ambele maluri a le Sire ului. Steaua Dunarei
prin organul unuia din redactorii sei, dl. N. Ioneseu, au corn-
batut puternicu asta ideie. Suns multiamit ca am trait ea sit
and in 1889 pe dl. M. Kogalniceanu, rostindu'si parerea sa, pe care
not am imprimat'o cu liter° compacts. Stiu atata so spun aice
cicala romaneasca, ca lacomia pierde omenia.
* * *
Trebue so mai aduc aice si o alta versiune ce me-au na
rat'o dl. profesor Gr. Cobolcescu: In luna Ionuarie 1859 cand
au venit deputatiunea din Bucuresti ea sa salute pe Alesandru
loan I ca Domnitor si al Munteniel, Dl. C A. Rosctti, unul din
depntati, dupes doua wile seara se afla in casa d-lui Vasilie Ma-
linesou, until din campionit Unirei, uncle se adunasa o multirne do
tineri infocati unisti; atunci dl. C. A. Rosctti le-au declarat ca-
tegoricu ca data Capita la Romaniei va remane in Bucuresti,
atunci Unirea este asigurata. Toti asistentit dovideau ea capi-
tals trebue sa fie pe ambele maluri ale Milcovului. Atunci d-lui
C. A. Rose'ti s'au pus pe o canape cu fata in jos doalungul, si
s'au astupat urechile, nevoind sa mai auda diseutia ce se facea.
In urma urmei Moldovenit s'au resignat ca Capita la sa
remaie in Bucuresti spre a nu se periclita Unirea. Pupa 30
de ani, se vadu cu amar in lasi roadele Unirei ; Iasil vor re-
mane o adoua Suceava.
***
Recomandiim cititorilor nostri passagele din No. 34 a Des-
baterilor AdunArei Deputatilor din 8 Fevruar 1889, pagina 682,
cum si No. 35 in care urmeaza continuarea si finitul discursului
domnului M. Kogalniceanu. Do asemenea sa se eitiasea No. 44
si 54 al Desbaterilor Adunarei, tratand despre Terani si Monastirt.
Aice se gasesen mai multe scene din viata sa politica
17r. C.

www.dacoromanica.ro
348

A LUI NECULAI KIPARISI


Povestirea timplarilor din Moldova cdtrei antelii 7224, (1716) in a
treia domnie a lui Mihai Racovica Voevoda.

In anul mintuireI 1716 facindu-se razboi


Intro Tura]. gi Nemci, Nemtii au avut noroc
punind mina si pe cetatea chiemata Temisoa-
ra ; el, din pricina biruinceI acestia, radicind
sprincenile, so purtau dusmaneste nu numai
in potriva Turcilor, dar psi In potriva cresti-
nilor supush. lor.
§i mai intai facind incalcare In Mun-
teniea au radicat cu casa cu tot pe stapl-
nul ysi domnul el. Neculai Mavrocordatu, ysi l'au
this in Ardeal. Dupa aceasta s'au pus sa na-
cajeasca psi Moldova. Inch generalul din Bra-
sov, carele se chiema Tige, find. om sgircit
si neavind in minte alta-ceva de cit folo-
sul sau Ins*, ce '1 opunea celui obstesc,
rivnind dupe jafuri, orindui mai multi osteni
nemV3stI cu nista catane unguresti, dindu-le Si
cinei steaguri nemtesti, si-i trimise asupra Mol-
dovel, poruncindu-le sa radice samavolnie avu-
ia Moldovonilorit, cal, vita si on ce alta voru
gasi, gi sa-le aduca toato generalului.
Venitau dar acestia si mai intai spre a
ave loc de adapost intrarii, in mitn'iistirea ee
so ziee Casin, in munpi care despart Ungaria
de ,.1 oldova, cc este a Moldovei ; psi de acolo
trimeteau mai mule. ostasi, gi mereu pradau
luerurile Moldovenilor. Apoi mergeau odata
In cutare alta data in cutare sat si rapiau
Turm iar pe Moldoveni ii goleau dusmaneste,
Ie luau avutiele for psi -i lasau golf.
www.dacoromanica.ro
349

Tar dintre Moldoveni ci i rgutdcio0 se a-


jungeau cu dinsii, tot ap, psi unii dintre boeril
lor ca Ceaur, Miron, Belisc, Congesc si alcif
de aceiao: smug, fie de nevoe fie de Amtate,
carii doreau nimicirea mogiei lor, ngdajduind_
cu aceasta sa scilpe de la datoriele lor, aratati
Nemilor chipul de a jgfui. In urmg venirg de la
zisul Cain gi pusera, mina pe o cetAcue veche,
16 ciasuri departe de Iasi, chiemata Neamcul.
Si intrind acolo adunara multe merinde de la
Moldoveni, si multe rate facura locuitorilor din
Moldova, purtindu-se foarte dupigne§te cgtra
preacucernicul si preablindul stgpin psi domn.
al Moldovei lllihai Racovica Voevodg, amenin-
Vnd §i spgriind ca -1 vor lua do viu de gru-
maz, cum au luat si pe domnul Ungro-Vlahiei;
gi cereau de la dinsul daruri. Insg, preainal-
-catul domn respingind cu tgrie cererile lor,
le spunea sa lese cu bine Ceara, care nu li pri-
cinuise nici o pagubg si sa, se opriascg cu pra-
daciunele. Ins generalul Tige biruit de Moo-
mia sa, ¢i nevoind a so purta politiceste si crq-
tineste cu crestinii, mai 'Au inert se intgrtg in
cererile sale ; si nu i-a fost ruOne sa ceara do
la domn unU adalmas nemaipomenit. Insa
de oarece prealnaltatul domn nu primea ce-
rerile nedrepte ale generalului, acesta mai mult
uria pe domnitor si-1 prigonea ; drept care mi
s'a parut sg, scriu aice cartea ce el o trime-
sese domnului cerindui adalmas ca sa vada
cetitorii cei politici si cei vrednici.
Copia, cgrtei ce a trimis'o generalul Bra-
§ovului domnitorului
www.dacoromanica.ro
350

Pana" la ce punct D-zeu a dat mina de


ajutor crestinilor, i armele Imparatului nostru
celui preazmerit au fost cu noroc, aceasta o
cunoaste Inaltimea ta. Nu vreu deci ai ingre-
uia auzul, ci pre scurt a-i arata parerea Area
Inaltului general comandant Domnul conte de
Stenvil ; anume voeste marirea sa ca inaltimea
ta sa se Induplece sa deie pentru preapasnicul
rege al nostru ceva darurY ; si sa nu-ti fie de
greu ; data Insa vci face altfeliu, marirea sa
va radica prietesugul vecinataei de la Ing10-
mea ta si de la pamIntul tau ; qi va trimete sa
strive pamintul cu foe si cu spada,. Nadajdu-
esc Insa ca. Inaltimea ta se va gindi la aceste,
i ca va alege ceea ce este priitor obstief. Iar
scutul lui D-zeu lie cu ina4imea ta.
1717 I'tm iie in 2.
Al nal,imei tale plecata sluga
Tige
Cand domnitorul primi cartea aceasta gi
o eeti, Si o recunoscu Ca nu era vrednica de nisi
un respuns, tacu. IneIt generalul Infuriat mai
molt, vroi sa rIpiasca pe domnitor si si -I iee
de ostatie. Si indata porunci capitanului Pren-
za carele era comandant In zisa cetcque a Neam-
-Olui sa se duck, cu podgkeazul Oa la Iasi sa
ripiasca pe domnitor. Acesta indata ce primi
porunca, incepu a se pregati ; gi Intru una din
pile veni Inteun sat ce sta la o departare de
opt ciasuri de la Iasi, ce se zice Tirgul-Frumos,
cu mai multi osteni, si acolo aflind pe 6menii
www.dacoromanica.ro
351

domnitorului care paziau si ierau putim la nu-


mar, navali asupra for de o data ; si nu i-a
fost de ajuns ca sa-1 despoae, dar i-a si ucis.
De acolo se arata 'qua lul vointa, ce era sa
faca si in urma.
Cum ajunse stirea la prealnaltattd. domn
el se mirg mult de firea lwi cea aspra si bar-
bard. Acesta nu Intgrzie de a aduce la Inde-
plinire scopul seu. Ci Ili 10 lanuarie eiti os-
tem nemtl avea si catane si mazili moldoveni,
ce-1 atrasese in partea sa, veni asupra L odul
la cia§ul al 8-a din zi, spre a lua de o d, to
de grum,az pe domn, carele se odihnea dupa
masa.
De oare ce Inaltimea sa lua eunostinta cum
ca an e; it din cetatea Neqmtului, insa nu stia In co
parte an de gind sa apuce, lug pe copiii sgi din ca-
sa si merse rapede ca o cale de doua ciasuri de-
parte de Iasi, pe drumui care duce catra, cetatea
Neamtului, si nedind de dusmani, si de oare ce era
si ger mare, se intoarsera iarasi la Iasi, lasInd
un capitan cu cinzeci de ins]. spre pant,. Si Intor-
eindu-se iarasi la Iasi sazu la masa si dupa
masa se puse sa se odihneasca putin, si porun-
ci ea ostile sa nu se imprastie. lnsa de oare
ce era frig mare, s'au Imprastiet si oamenii in
casele Iasului, ca sa se odihneasca putin ; .1.3. Ina-
untrul eurtei au ramas numai siimenii si bo-
erii curt i si copiii din casa si fratele domni-
torului boerul hatman Dumitrase si marele
vornic Donici. lar dusmanii venind au ngvalit
de odata asupra capitanului si oamenilor ce-z
avea orinduiti spre paza,. i de oare ce era

www.dacoromanica.ro
--- 352 --
frig au Intrat Intrio cash, oi n'au avut vreme
sh Incalice ; 'far eiti au ajuns a Incalica, lulu-
du-I pe fugh ditanele din derapt, venirh impre-
unh la Iasi.
Indath cum primi stire domnitorul Incali-
ea, cu cIti se aflau In curte :?i, Intilnind pe nemti,
of luptindu-se cu dinii abie a scapat din mi-
nele for (acolo s'au omorit patru copii din Ca-
sa, ce se aflau lingo dinsul) si se duse la mg.-
nastirea chiemath Cetrttneia ce se afih de-asupra
muchei unui deal departat de Ia0: jumhtate de
cias. §i intrh si se Inchish acolo, Ora ce sh
se adune ostasii, carii atunci erau IropraotietT.
I ar l emtii, ptrasind /asul urrnitrirh pe dom-
nitor phnh la zisa mhnilstire, unde inconjurIn-
du-1 'IL aruncau focuri de punch ca sa se pre-
dee. Jar inaltatul domn trimisese de en vreme
In liugeag, sa vie TatariI cu porunca mareIim-
phratif in paza Moldovei, calif ajunserh si ei ]in-
g, lasi la nahnastirea lui Aron Ni oda; si trimicInd
domnitorul stire Tatarilor sa ajungh ell de re-
pede, au ajuns duph doue ceasuri. Nemcii ve-
zInd pe Tatari viind in potriva lor, phrasind ma-
nhstirea se coborlrh in ses. Iar Tatarii duph o-
biceiul for strigind alah, alah, incunjurarh pe
Nemti. Atuncea si prealnhlcatul domn cu cei
din prejurul shu, wind din manastire, si luind
cu dinsul of pe ostasii ce se adunasera (cari
fiind Impraotiati s'au adunat atuncia) se arunch
asupra Nemtilor. §i Incepu biltalia la ceasurile
zece si a cinut pang la ceasurile cinci de noapte ;
iar norocul bathliei a remas nehothrit Oat
Le au ajuns siimenii ci vinatoriT domnului. lar
www.dacoromanica.ro
353

Nemcii sfisieci §i loviti de sageti erau culcaci


la pAmint morci; citi dintre dinsii au ramas
cu viaca negasind drum de fugit, au cazut in-
tr'o prapastie unul peste altul ; ysi elci n'au
fost ucisi, au fost pnni vii. Abia au scapat
20 si au fugit gi ei ranici si s'au dus la Bra-
sov, vestind generalului minunea Yi biruinca
domnitorului. Ast-feliu s'a nimicit adunatura,
acestor oameni nelegiuiti care au jafuit pamin-
tul Moldovei fara ca sa le fie vinovat, sau fara, ca
se le fi pricinuit vre-o paguba, si luatau ras-
plata ce li se cuvenea ; cum ca fara drept ki
numai pentru nesaciul generalului s'au purtat
crud in potriva crestinilor.
Iar preaInalcatul domn intorcindu -se de
la lupta, petrecu noaptea In manastirea Ceta-
cuia. Adoua zi se coborl la Iasi §i ajung'ncl
la curte, chiema pe capiteniile Tatarilor qi le
ziso cum ca sa fie gata a doua zi sa piece a-
supra cetacei NeamOlui. Si cerceta despre cä-
pitanul Frenza si-1 gasi In minele Tatarilor.
find atuncea 200 de lei it rascumpera de la
Tatar): §i 41 aduse dinaintea sa. Atuncea dom-
nul it intreba zicind : Ce cautai capitane, si
ai venit in tam noastra sa faci atita stricaciu-
ne ?" Jar el respunsa : Venitam din porunca
stapInuldf men generalul fiind Insarcinat de
dinsul sa to ieu, psi iarasi cu cinste domneasca
si ca domn sa to due la Brasov". Tar prea
inalcatul domn miniat se scula de pe seaunul
seu psi -1 lua de par, dindu-i 5-6 palme §i inda-
ta porunci ca tae capul; §i Pau scos afara
din curte qi i-au taiat capul. Ins4 nu l'ar fi
www.dacoromanica.ro
354

ucis domnitorul,, daca n'ar fi ucis si el eIti


oameni de-ai domnitorului a prins, fiind ca era
om fara mila, aspru sorbitor de singe ; caci
domnitorul 001 alti Nemti i Unguri a prins
n'a ucis pe nici unul ; numai pe Moldovenii
resculap, oils i-att prins, pe unii i-a spmnzurat,
pe alcii i-a trecut prin -tapa $i pe altii i-a ars:"
Li s'au luat si steagurile si tobele for ; cinci
steaguri erau cu pecetea Imparatului, iar unul
al mazililor.
In 13 Ianuar pleat inaltatul domn luind
cu densul $i pe Tatari si dusu s'a la zisa cetate
a Neamtului. Insti eel mai Int:1i dintre facatorii
de rele Belisc, Cu. ajutoriul tradatorului luda
scapind cu mai multi, indata apuca spre cetate
i vesti celor de acolo intimplarile. Acestia erau
30 insi carii au fost ramasi in tetaVe, si in-
data, parasind cetatuia fugira si lasara multe
merinde ce le aveau adunate din pradaeiuni
$i nelegiuiri. Ajungind domnitorul In zisa ce-
tatue o gasi desarta; si puse foc si arse me-
rindele 1i cladirele, i lara, se intoarse la. Iasi.
Iar Tataril Intoreindu-se inde'rept Incepura,
dupa', obiceiul for a jafui Cara, dupa cele
ce s'au Intimplat en Nemp si au prins chiar
ostatici $i moldoveni ; nelegiuirea for sa, cada
pe capul generalului Tige si al urmasilor sei.
Atunci esi domnitorul inaintea for ; ¢i city a
gasit $i cici a putut, i-a scos din minele lor,
insa el in urnia iar au luat mai multi robs.
Este de a se mira cipe-va cu drept cuvint
de purtarea politica a generalulul carele a in-
draznit sa, ceara daruri de la o -taxa ce n'o
www.dacoromanica.ro
355

supusese Inc, si Did n'o putea pastra. Dar din


aceasta se vede eit omul era de nestiutor §i
lipsit de on ce chibzuinta politica, carele a
ajuns la un a.?a grad de nerotie, Incit si fn
potriva femeilor se infuria, ; de oare ce tot
in ziva in care trimesese porunca eapitanului.
Frenza sa vie la Iasi, a dat stire 0 hit Ceaur
carele se afla la Casin si l'a orinduit sa se duca
sa robiasa, yi pe soya domnitorului. Aeesta
dup6 porunca, s'a sculat en 150 de ostasi §i s'a
dus la casa surorei domnitorului si de oare ce
barbatul ei lipsia, a ridicat'o in robie singurtt,
lasind pc oopila;11]. el. in casa ei ; si cu atIta,
necinste a adus pc urea cucoana la Brasov si
pus'o in inehisoare; dar ea ca femee inteleapta,
urmind barbatia fratelut ei, facu toate chipurile
ea un barbat voinic si fugi si strabatu pe jos
munt,li Ungariei si ajunse in Moldova la prea
cucerdeul domn fratele sou.
Spuneau acei ce se aflau atuncea la Brasov,
cum ca in curtea generalului se Linea iarmaroc
in toate zilele si se vindeau allies]. de femei
si fuste si margele si alte vestminte si pod.oabe
de femei, de barbati, si vite ; lucruri toate co
le furasera °stash lui de la bietiT Moldo yen',
si le dusesera la dinsul ca sa -i sature nesatiul
sau.
Atunci prealnaltatul domn porunci sa se
adune trupurile Nemtilor ucisi intr'un singur
be si aruncindu-se peste ele pamint, s'a, facut
o movila mare, care movila se afla pe drumul
Tarigradului, peste drum de locul undo s'a dat
razboiul, si a radicat acolo si un cerdac minu-

www.dacoromanica.ro
356

nat Cu o cruce de peatra si cu un epitaf pentru


vecinica amintire a faptului..*
Ins6 pe paraintul Moldovei, anume In Casin
mai erau Inc a NemY si catane ce ergne-v-oie
de alungat dinsit din loc, ea sa se poatli lini ti
Inaltimea sa. i ast-fel iarasi a trimis i a dat
do stire sa vie Tatarii. §i a scris §i car0. In taula
si a trimis catre Moldoven1i de dincolo de Siret,
zicindu-le cum ca sa tread, cu toth catra par-
tea de dincoace a Siretului, fiind-ca are a in-
calica In5lgimea sa, av6nd cu dinsul i Tatari,
si a se duce in potriva vrajmasilor, cari se afla
in jurul Casinului , caci citi se vor afla dincolo
do Siret, se poate intimpla sa-1 robeasca Tatarii
zieindu-le ca sunt haini, ceea ce se si intimpla.
Totus M oldovenii nu luara in sama po-
runca domnitorului ca unit ce nu credeail cum.
ca hocii ce so afla In Casin pot sit-i sfeteriscas-
ca, si asfeliu au venit iatarit. Insa erau pesto
10,000 la numar pe care vazindu-i domnitorul,
spuse catre capitanii for : Eu am dat de stire
sa vie numai 2000; de ce ai venit aticia, spuse
tai catre capeteniile armatei Arsean-Mirza, si
Beg-Mirza : Cum aci adus cu voi atita mul-
time de Tatari, care se poate intimpla sa so
abat'a', de la euvintul vostru, sa faca vre-o ro-
bire in Sara, dupa obiceiul lor, si in urma sa
nu puteci nici insiva sa day cuvint imparaciet ?
caci porunca impi.irateasca nu este a se supra
raialele, ci a merge impreuna In contra dus-
manului. §i asa acestia adunat-au toate mirza-
* Si ee vada epizodul aceet istorich de la pagina 311-315
a Tolumului al patrulea din Uricar. Th. C.
www.dacoromanica.ro
357

lele Inteun singur loc zicind cum ca beiul


din Moldova nu vra atita armata ; Incit se
Intimpla ea, sa ve intoarceti Indarapt". lar Ta-
tarii raspunsera : Noi de oare cc am venit
aice, acuma mergem cu dinsul §i nici o su-
perare n'avem sa facem tarei". Cind spusera
acestea domnitorului, el le zise : Nu cred sa
nu facii pacoste .carei, gi asa iaras cei doi
mirzali cu celelalte mirzale facura o Invoeala
in scris, cum ca sa, nu faca nici o supi:irare, nice
pamintului, nici raialei psi au inminat'o dom-
nitorului.
i astfeliu clod in 13 Fevruarie plecat'a
domnul de la Iasi hand cu dinsul si pe
Tatar'. Si ducindu-se la Casin, cite ciltane au
gasit, pe uncle le-au ucis pe altele le-au prins,
vii; au luat §i pe capitanul Andrea si dupa a-
ceasta s'au dus la Casin. Dusmanii s'au Inchis
in Cain avind. si 2 proasce *) inuntru se afla §i
Ceaur. Domnitorul cu oastea lui a ineunjurat
Casinul, poruncind otsirei sa tae lemne ca sa
faca loitre psi prepelice pentru a da navala,
fiind ca zidurile eetat,ci erau inalte si puterniee.
Iar Tatarii indata cc vazura ca dusinanii
s'au inchis inlguntru si au inceput a Impusca
§i arunca focuri s'au retras indarept. Domnitorul
avind cetatea incunjurata, trimise atuncea, sa
vada unde-s Tatarii. Trime§ii venires inapoi, si
spusera, domnitorului cum ea Tatarii s'au impar-
-0_t in doua, si ea merg sa robiasca tam. Inch
(*). Ierau un fend do tevii grele asazate pe crecane, care a
minteau cele intaia obuze ce intrebuintat in tot evul mediu,
mai ales in artileria do asediu.

www.dacoromanica.ro
358

Indata domnitorul para'si Ca,inul, incalica, cu


oastea sa si se Intoarse inapoi, spre a impedica
pe Tatari de la Inrobirele lor. Ou toate ace tea
Tatarit. au robit pe mulct. in Cara moldovenea-
sca. lar domnitorul cite robi a gasit dinaintea
sa, i-a scos din minele Tatarilor, batInd pe Tatt-m.
si se intoarsa in Iasi. Mu lta stricaciune i ni-
micire au facut I atttrii In tam moldoveneasca,
uncle nu a ramas nice sat nice manastire din
cite erau dineolo de Siret, care sa, nu fi fost
jafuit. Insa ca unit. care n'au ascultat de po-
runca domnitorului carele trimesese carte sa
treaca dincoaco ,de Siret, undo are sa tread si
Inaltimea sa impreuna cu 1 ataril in potriva dus-
manulut, de aceea i el ca unit. ce au lncalcat
porunca domnitorultu au fost robict de 1 atm..
Ajungind domnitorul la Iasi, spinzura de
picioare pe zisul capitan Andrea, bortelind
caleaele picioarilor. Acesta statu pana in sara
viu si racnind tare ; cind atunci spre sara
puse domnitorul §i-1 Impuscara spinzurat.
Pentru robirele ce s'au intimplat in Cara
moldoveneasca trimise carte domnitorul catra
puternica imparatie cum ca Tatarii au facut mare
stricaciune in tara. Incit puternica Impara-
tie dadu firman i t-rimese agale la Bugeag
pentru a slobozi pe zi§il robi moldovem ; si
au scos cite au putut din minele Tatarilor.
Insa cei mai mulct au ramas de oare ce It. as-
cundeau Tatarit In urma Insa domnitorul cer-
cetInd i despre dInsil a scos pe cei mai multi.
In acelas an 1717 nencetInd. iarasi dus-
manit do a jafui si de a face multe role core):
www.dacoromanica.ro
359

moldovenesti, voind cuviosul domnitor sa scape


-tara lui de ante incalcan, rele si pagubi,
si imbiat si de preaslavitul mare boor postel-
nic Constantin 13izantie, a scos coiful col dom-
nesc*) la Mai intaiu, poruncind sa se adune in
jurul salt din toate partile, ostile lui.
Apoi face stint si sultanului carele era se-
raschier la Bugeac it a trimis inaltimei sale
400 de 'ratan. Si astfel dew. Maiu in 20 plc-
eh' domnitorul cu Dumnezeu sF a toata o.tstea
in potriva dusmanilor, luind cu dinsul si pe unit
dintre cei mai slavitt boon ai curtei sale, pe
boierul marele vornic Donici, pc boerul marele
postelnic Constantin, pe boerul marele comis
lordache Cantacuzin, luind en chInsul si 6 tunuri
si urdie. Pe cind se pregatea de pleeare veni si
porunca de la imparatie, si un comis mare al
prcainaltatulut epitrop, pentru dusmanit ce se
aflau la Mira, Casin si Focsani dcspre cari au
scris altit si au ari tat imparatiei cunt ca la
Mira sint 5,000, 2,( 00 la Casin si 700 la
Foesanii si cum ca fac si ingramadiri de oaste
la granitele Muldovei. Auzind domnitorul tole
ce le stria imparatia catra dinsul, fiind grabit
Cu un teas mai'nainte, facu pregatini in potriva,
dusmanilor ; si plecara din Iasi, Maiu in 20. Si
trimese inainte 300 de Moldoveni si pe cei 400 de
Tatars pomeniti impreuna cu Crupenschi ca sa
prinda limbs. $i astfel sosind domnitorul lit
Barlad sosi si Crupenschi cu Tatarii cari adu-
(*). El se diosabea prin forma si panasul, en care se acoperea
Domnil in imprejurarile tale mai grele, i mai ales fn deelaran
de resbel.

www.dacoromanica.ro
- 360 -
ceau ca la 50 de catane ; iar pe apitanul for
11 ucisese.
Si se opri domnitorul la BArlad o zi. Iar
adoua zi pled, de acolo cu Tatarii. si Inain-
tInd Ong, ce s'au aflat 5 ceasuri pang la Siret,
orindui din oastea sa o cahrime ca la 1800
Impreun5, cu Tatarii. ASi pomazui ca cg,pitan dea-
supra oastei pe boerul marele postelnic Con-
stantin, ¢i -i trimise sa, se duel inainte ea bata,
pe dusmanli can se aflau in imprejurimele Mirei.
PlecInd dar marele postelnic cu oastea §i ajun-
gind catra amurg la riul ce se chiama Siretul,
se apuca sa treaca In acea noapte riul cu multi
dintr'ai sei ; psi Intrind cu calul sail In apal de
oars ce noaptea era faxa lung,, i vadul nu se
vedea, cit pe ce era sg, se Inece. Insa cu mila
lui D-zeu trecu pe celalalt mal nevatamat gi nea-
tins. Era o Intunecime ca sa inainteze asupra
Mirei de noapte gi ca sg, bata desdimineatA, pe
neasteptate pe acei dintre dusmam ce se aflau
acolo. Insa au ramas acolo pe malul Siretulti
asteptind si pe ceilan0., de care ce cei mai
mulct dintre Tatar', remaseserI pe cel alt mal,
temIndu se sa treaca riul noaptea. Dupa ce
se filcu ziva, au plecat de acolo cu toth la 0-
dobesti unde gasind pe un calugar, l'au Intrebat
despre ditane undo se aflau. Acesta Insa find
o iscoada, trimisa de (Mush pentru a pindi pa-
surile, nu spuse adevarul ci mind zicind cum
ca catanele ce se aflau la Mira si la Foesani,
s'au dus la Casin. §i astfel Bata boerul ma-
rele postelnic gi vorbi cu capitanii can erau
cu dinsul, sfauindu-se ce sa faca si au aflat cu

www.dacoromanica.ro
361

eale de oare cc am venit pant), aice sa ne du-


eem pana la Mira sd vedem" si astfel au
plecat. lar pe calugar Pau lasat fiind amagiti
de haina lui. i 1eraincl putin gasira pe nn ba-
trin ce -1 intrebara despre eatane in ce loc se
afla si le, zise cum ca de shit la Mira, asa
ajungind la Odobesti, 6atanele erau hi vale in
ease pc partea Moldovei si a Munteniei. lnsa cei
mai multi erau pe cealalta parte in eosu ca
la 200 de insi pentru paza eelor -lal(i din Mi-
ra. i asa de odata se aruncara asupra, for si
pe unii iau prins, pe alit i au ncis si foarte,
putini au seapat ; pe auestia urmarindu-i, acei
cc au fugit inainte all vestit pe catanele din
Mira, si an exit en totii de la iNlira din partea
aceasta ea la jumatate de teas, si acolo s'au lovit
de Moldovenii cari mergeau inainte. Jar pe
catanelo ce le-an prins la Odobesti le Intreba-
ra e,41 sunt la Mira. i ei zisera 2000. Si astfel
indata cc se intilnira en catanele ce esira din
Mira, s'au bdtut pana ce au ajuns en tokil, si cum
au ajuns tinu ineaierarea for ea la 2 ceasuri ; si
astfeliu i-au strivit si ci au ineeput a fugi.
i dandu-le goana Moldovenii, pe unii i-au neis,
pe atilt i-au prins, si atilt dintre densit para-
Sian rail for si fugeau in lunci si foarte putim
au scapat. Si de oare ce erau urntri0. n'au
ajuns de frica, a intra in Mira, ci au fugit la
inun I. Iar pe Ranet care era capitan paste
toti capitanit catanilOr, Pau urmarit ca un ecas
fugind din Mira spre Immo. Aeesta abie sea -
pa cu viata impreuna en 30 de insi.
Tar boerul postelnic venind la Mira, o afla
vounsin XIII DIN URICAS C. 24.
www.dacoromanica.ro
362 --
pregatita de razboiti en perdele, en metereze
de pociumbT, cu urdie si merindo destule si 6
steaguri, dar si poarta mlnastirei o aveau de
fier, si pe din afarg alta de lemn en saram-
poae dinainte, si asa, de oare-ce sosit era cea-
sul, ati dat foe tgrusilor, sarampoaelor si por-
Olor, si le-art ars si au luat si steagurile. Ga-
sirg si doua poloboace de praf de pura si ar-
zindu-le s-an Intors intru-un tIrziu la Odobesti.
Insa city vreme se affau Moldovenii la Mi-
ra, Tgtarii s-au dus de au egleat Foesanii., dInd
goana etitanelor care se aflau ca la opt-zee'.
Si I gtarii cu pricina catanelor de la Focsam.
ati inceput si au robit si raiale muntenesti. Fi
ati Prins si pe marele egpitan al Focsanilor si
l'au adus la Odobestt impreung cu steagurile
lui. Ins Intorcindu-se boerul marele postelnic-
de la Mira, si vazInd robin cc o facuse Tatarii,
statu si scoase pe toci Aluntenii ce-T robise Ta-
tarii Impreuna cu lucrurile lor, apoT si pe ca-
pitanul de la Focsam, trimiOnd si pe un mir-
zac si cinci Tatari sa pgziascil Focsanii de
TatarT.
In 30 a lunii Maiu se fileu razboiul de la
Mira, In zioa Inalcarii. Si in grab, venind
domnitorul, se dose cu °stile sale, pedestrime
§i eglgrime, in sunetul trimbitelor si tobelor
la Mira. Si asa, dupg porunca ImpArgteasca,
de oare-ce era a se darima eetatuia Mirei, puse
si o dal-1mA. Si sezu acolo 2 tile. si trimise
oastea sa la munti in potriva cgtanelor,
prindeau gramada unde-i gaseati.
Si asa s-a Intors la Mira, s-a venit la 0-
www.dacoromanica.ro
-363 --
dobqti s-a stat cu eorturile lui trei zile. i tri-
mitea pe osta§ii sht uncle s-ar afla eatane din
partea sau a Moldovet sau a Munteniet, si le
prindeau ysi le aduceari la un loc gramadg. §i
pe Unguri ii oprea, iar pe Moldoveni si pe-
Muntent, pe unit it spinzura, pe altit It taia
pentru cumin *ea celorlaltt.
lar casele lut Rataet ee se atlan din par-
tea Munteniet, trecind pe, acolo Domnul, puse
si le arse en merile luI. liar si o vie a lui
care iar era din partea Munteniet, puse pe ()s-
tash sat eel pedestri cu sabiile si au stricat-o.
Veni si marele cgpitan al Focsanilor din
Muntenia si se inching la °ran, en rugAminte
i

sit Impiedece pe Tgtart i ostile lui sa nu fa-


cg pagubg Munteniet. Tar Domnul it rlspunse:
Ent am poruncit sg nu se faca nicl o pagubg
Munteniet; dar sg prima pe cei r5,1 §i protiv-
nici §i sl mi -I aducg." Ear Tatarit tare eran in-
furiatI lmpotriva Domnulut ca nu-t inggd.uia de
fel a-1 lasa sg robeascii, partea Munteniet. El
Impotrivindu se lor, le spunea sg asculte ori-
ce le va orInclui si le va zice, daca ar auzi
ca fac pr d ciunt pe partea Munteniet, cum ca
pe unit ca acestia it va pedepsi alungindu-i
pina in Bageae. §i asa i acestia spgriindu-se
n -ati ftcut nici o rgpire in partea Munteniet.
Ian pricing ch se temeall si ascultau de Domn,
era ca se aflau pucint la numar.
Dupg a treia zi, adecg In 4, plea, la Odo-
best( Cu °stile sale 4, se duel la Casin. i ia-
rasi orindui dintre eopii lui de cash, cglitrime
si pedestrime si TatariT impreung, sg meargd,
www.dacoromanica.ro
361

mainte, pedestrimea pe la munV, prin partile


eele mai strImtoroase, iar catlarimea prin dru-
mul eel mare, ea sa se duca deodata, sa, calce
pe dusmanii ce se aflau In Casin. Si pomazui
iarasi pe postelnicul eel mare eapitan al os-
tirilor. DucIndu-se la Casin, it aflara pustiu;
de oare-ce dusmanii aflind despre cei din Mi-
ra ea au fest nimitiff, fugise. i asa, nedind
de dusmam in Casin, dusu-s-au in potriva Oi-
tuzuhu, eautind pe dusmani; si neallind pe
dusmam acolo, s-au intors indarat la Casin,
si s-au intilnit cu Domnul. i puse Domnul la
cetate in (lona, lacurY sarqurt si-1 ditrimit zidiu-
rile din acele doug par i.
Si asa se intoarse de acolo la Iasi si orin-
dui si lasa la Kota ii, ostasi si se intoarse cu
biruinp si en slava.
Dintre °stile ce le lash la hotar, acele ca-
re eratt catra, partea Ocnei, s-au dus si au cal-
cat pe pamintul Ungariet, si in eel dintliu sat
al Ungariel. Si au luat ca la douli mil de of
ce erau aeolo si catane cite an gasit, le-au luat
.,i le-au adus.
Apm trecind 'Mine zile, veni porunea
de la puternica Imparatie ca sit se duca Dom-
nul In Ungaria en Stiltanul Agiamet Gherei.
si en Colgeac Aga si cu Generalul Ester-
hazy. Si asa veni o a dona, porunca si plea,
la zi intliu August, luInd dintre preaslavich
sal' boon si pe boerul marele vornie Donici
i pe boerul marele postelnic Constantin si
pe boerul ban si pe boerul vistiernic Cons-
tantin Gavrilit si pe boerul lordachi Cantu.-
www.dacoromanica.ro
365

cuzin. Sosind si Sultanul, se Int'lnira la Tutora


si a0. plecat si s-au dus la 13otosam undo all
Int Ilnit si pe Colgeac Aga carele venise de la
1- Totin. Avea Sultanul ca la 9000 de lhtari,
avea si Colgeac ca la 700, avea si preinalcatul
Domn 3000 si 700. Si Intilnindu-se eu Colgeac,
IntrebA, si de Generalul Esterhazy, si spuse ch.
era sa piece si el do la Hotin.
Insa stind la slat intre dinsii, nu au aflat
cu cale sa saza sa Intarzie ca sa nu prinza
veste dusmaniT. Si asa plecatati si s-au dus la
Cimpulung, si acolo sfatuitu-s an In ce fel sa se
alcatuiasea, osti le ca sa intro in Ungaria, si
s-an pas In asa orinduiala, adeca: pedestrimea
DomnuluT inainte, mai Intliu ca sa deschiza cale,
apoi cd era munci, sa fie pedestrime din im-
bele pall' ca paza priveghitoare ; si In urma,
pedestrimel, Colgeac en oamenii sat; si in ur-
ma lui Colgeac, Domnul cu ()stile sale ; si in
urma Domnului Sultanul, avind pe linga dln-
sul si 300 de Cazaci Zaporojeni. Si asa plecat-
ati cu astfel de rinduiala In potriva UnguriloK.
Si an plecat do la Cimpulung si au urcat
muntele Mesteacan, trecInd apa Bistricei. Si au
facut Intliul popas la muntele ce se zice Sohard.
Si ali plecat a doua zi si au trecut apa Tesna
unde este hotarul muncilor Moldovel si Unga-
riei. Si all trecut muntele undo erati strajile
Ungurilor care se afiati pe muchia dealului a-
vind acolo un cerdac inalt. Apot au orinduit
dinaintea ostil Domnului si a luT Colgeac ca
la 300 de insI ca sit prinza pe ace]: ce se aflau
pe drum. lush de ogre. ce era muntele inalt, h
www.dacoromanica.ro
366

vedeau de departe §i fugeau, §i drumul de oare-


ce era greu de strabatut, nu putura sa umble
repecle ea sa apuce s/-1 prinza. Ci ajungind a-
colo, gasira oalele for cu bucate pe foe. Si
a§a se duserI acei strajari §i dadura, limba ce-
lui dintliu sat ce se chiama Rodna, earele a-
yea de la un deal pmna la altul tufari§uri in-
tinse 0. erau §i o seta de catane care pazeau
cu un elpitan. Luind veste cli,tanele de la oamenii
ce pazeau pe munte, s -au sculat §i catanele ;,i cine
mai ajungca, fi o rupeau en totii de fugA.
Satul nu era mare, ca la dour, sute de vetre
0 ceva mat molt. Si ca 300 de oameni earli
s-ati dus, vazind cum ca strajarii fugiserrt, s-ati
luat dupa din0i §i ali ajuns intr-un tirziu la
zisul sat, adeca la Rodna.
Si vazind ci, oamenii air fugit, s-au oprit
acolo unde au gasit numai ea la 20 de oameni,
i i-au Prins.
lar Domnul cu Sultanul §i cu Colgeac, do
oare-ce munch erau nalti §i nestrnatup. §i lo-
curile greti de umblat, nu an ajuns la Itodna;
ci trecind local unde era straja cea unt2;nreas,
ca, au ramas pe munO. Iar a doua zi eatra
amiazt sosi §i Domnul cu Colgeac §i se sco-
bori la satul eel dintliu al Ungariel, adeca la
Rodna, §i au facut con= acolo §i au dat foe
satului §i art ars §i Odurile. Si au stat §i in
zioa aceia Weptind §i sosirerca Tatarilor care
Intirziara de oare-ee locurile erau greli de tre-
cut. Dintre Tatarii carii erau en Sultanul A-
giamet G here', ea la 2000, vaZind el loeul
este greli §i mun0.i mart, s-au intors indarat
fart §tirea Sultanulul.
www.dacoromanica.ro
-367 --
Aflindu-se la Rodna, dusu-s.au cinci oa-
meni de al. lui Colgeac ca jumatate de teas do
la osti cautind sa dea de vre -o urma. $1 asa
din launtrul councilor au aruncat foeuri de pusti
asupra lor; si pe unul 1 au omorit, pe altul
1-au ranit si a fugit si au venit inapoi, si au
dat stire lui Colgeac. Acesta inealeeit si veni
eatra Domn zicind cum ca este un steag Ina-
into si ea slut to0 Ungurii si eatanele grama-
dio acolo preeum si oamenii carii au fugit de
prin sate, si ca trebue sá orinduiasea ostasi de
ai sai si sa piece sa -t loveasea. Dusu-s-a Col-
geac si a spus si Sultanului; iar Sultanul nu
orindui dintre Wile sale, ziand cum ca Ta-
tarii nu slat pentru muuci, ci beiul Moldovei
sa trim4a dintre ostile sale. Si asa ) iomnul puse
si graira trimbicele ca sa se pregateasca wile
sale, si orIndui pedestrime si ealarime 1500
de oa,mem toci cu pwl, pomazuind pc boerul
mare postelnic ca hatman si plea, cu ostilo
sale. Iar Colgeac trimise si el 200 de °amenc
§i s-au dus si au colindat einei ceasuri muntit
cautind. pe dusmant !ma clusmanii fugise si
n-au gash pe nici unul, si s-a intors boerul
mare postelnic si a venit cu ostile la Doran.
A doua zi plecat-ati apucind drumul cats
cetatea Bistritei. Iar satele in dreapta si in still-
ga ce se allati pe sleah, TAtarii si Lipcanil ce
eratt Cu Colgeac la toate le-au dat foc, sate
foarte marl si eladin mail. Jar pe femeile ce-
le batrine si pe mosnegi si pe prunci IT tre-
ceau prin sabie.
A doua zi dupa ce au plecat de la Rod-
na, pe la ceasul prinzulux au esit inainte 150
www.dacoromanica.ro
268

de Nemo. §i 100 de catane ca Ea prinzg lim-


ba, §i sg, vazg, ce este. Impreuna era 0 mare-
le capitan al Bistritei ce se chema Frenza. To
carii, indata ce-i aflara intr-o strimtoare, pe loc
ii si uciserg, §i pe unii i au omorit pe alcii i-au
prins, impreuna $i pe capitan si pe batman.
carele este al doilea dupa capitan si pe alp],
multi. Si tare pucim au scapat fugind spre
muno. §i au dat euvint la cetate.
A treia zi putin inainte de amiaza, ajun-
sau la cetatea Bistr4ei 0 au filcut Doinnul alaiu
cu oastea sa impreuna cu Colgeac Aga §i ati
cutrierat o parte. a cetti4ii ; iar in ceialalta par-
te era Sultanul cu Tatarii Cetatea Bistricei e
mare ; insa tunurt nu avea, numai proa§te ;
§i avea Nemti ca la 600, inafarg de catane qi
inafara de neme0a carii se zic ca boerii Un
gariel ; ace§tia s-au adunat cu toch. In cetate de
prin sate, Si dupg, tree ceasuri puse Domnul §i
graira trimbitele sa iastt din cetate §i sa so In-
chine. Si vi4clend ca nu se inchina, poronci
sa dea foc in inima cetatei. i a§a dat-au foe
caselor de acolo care erau marl §i frumoase.
Si dupg, ce le arse, dadu veste Sultanului sa dea
navala in cetate. lar Sultanul qi Mirzacii raspun-
s-au cum cg Tatarii navala in cetati nu fac. Si
s-au tras Tatarii. Inapoi ca la o departare de un:
teas de la eetate. lar Domnul impreuna cu
Colgeac se tinu la poalele cetatii §i de acolo
aruncau 3nlguntrul cetatii proa§te si pu§t].. Tot
a§a §i pe din afara de cetate, eopiii do casa
ai Domnului §i acei ai lui Colgeac, pina se
face tirzin.
www.dacoromanica.ro
369

VazInd insa Domnul cum ca Tatarit. s-ail


tras Inapot, vorbi lui Colgeac gi sfatuira zicind
Domnul catra Colgeac Aga cum ca iata Sul-
tanul cu Tataril s-au tras inapoi i ne-au la-
sat pe noi.. Este dar nevoe sa-1 Intrebam ce
gind an." Si Inca 'led, Colgeac Aga gi trimise
gi Domnul pe boerul posielnicul sau gi s-an
dus la Sultan. Si postelnicul se Inching, din partea
stapinulut sate la sultan zicind : Domnul se
Inchina tie cu sanatate i to intreaba care va
este dorinta si ce gInduri avec]. ?" Raspuns-a
Sultanul, dupa, povatuirea IIrzacilor, cum ea
Mine de climineata sa plecam inspre Maramu-
reg gi sa piece i beittl impreuna cu not " Si
aga Intorsu-s-au Colgeac Aga gi boerul mare
postelnic gi venira la Domn. Iar oamenit Dom-
nulut prinserg pe o catana pe care o fusese
trimis din cetate sa dea cuvint generalultu do
la Sibiu, gi ad cetit cartea ce scria astfel :
Astazi, degraba, primit-am cartea to cea
77

Imbucuratoare, In care ne scrii cum ca arme -


le cregtine au pus in fuga pe Turct, i eum ca
s-a luat lieligradul, gi m-am bucurat. Insa du-
pa trei ceasurt ne-a venit mare ameteala ysi ne-
am aflat cu toth de moarte gi in robie ; find
ca deodata am vazut l atari gi Turd i pe V o-
evodul Moldovei en pedestrirne i calarirne :
acegtia ne-au Impresurat cetatea, gi de nu va
ajunge ajutorul tau, sintem cu toth pierdutt."
Citind cartea aceasta Domnul, spuse catra,
Colgeac Aga : Intariturile imparatulut nostru
s-au stricat gi maidanul a ramas al Nemtilor.
A§a dar trebue gi not sa facem schiverniseala.
www.dacoromanica.ro
370

Tar vorbele Sultanului si ale Mlrzacilor ce


spun ca sa piece In potriva Alaramuresulut
nu-s un sfat bun; pentru ea sleahul do la Ma-
ramures duce lnspre LesT, iar imparaia are
iubire cu Lesit: asa Inuit eu unul nu me due
sa cab arnaul lesesc. Jar to daca vrei. 'a to
dna Impreuna en Tatarii, du to ; eu nu in
due." Spuse gi Colgeac Aga catra Domn; A-
colo uncle to duel., me due si en."
Asa se duse marele postelnic gi spuse ras-
punsurile DomnuluX catra Sultan. Jar Sultanul
raspunse : n V az ea povavirea si cuvintele Bela-
lut sint buhe ; numal. cit MIrzacit si ['Atari].
nu se Invoese fiind-ca zic asa ca apucind dru-
mul Brasovului nu gasese mart chilipirun, fi-
ind-ca lumea a aflat ca am Intrat in Ungaria
si asa s-a adapostit in cetao. Insa data am
merge Impotriva Maramuresului, gasim multe
suflete do robit ; si LesiT find prietenit nostri,
clot nu-1 niteajim nici ef nu ne nacajese pe not
i trecem pe la hotarul for psi nu facem nisi o
paguba." Urtspunse boerul postelnic si zise :
Domnul zice ca trebue sit, facem barbacie, sa
arata'm si. slujba Imparatulm i sa nu cautam
numaT de pradiiciuni." Atunce raspuusera toa-
te capetaniile : Not pentru jafurl am venit
si dupa, jafuri umblam ; si data vrea beiul sa
vie cu not, bine ; iar data nu, not pornim in
potriva Maramuresului." i asa se intoarse
marele postelnic, i veni la Domn si aratit 01,
to i-au grait Sultanul i capitaniile
Domnul, en mare tit'tie i barbacie stat-a
In picioare toata noaptea fan. odihna Impre-
www.dacoromanica.ro
371

unk cu intregul sau podghiaz, avind cetatea 1m-


presurata.. Iar noaptea incetara pu§tile i de par-
te i de alta. Apoi ingraba trimise Domnul sa va-
za ce fac Tatarii ; §i s au dus §i n -all aflat pe
nice unul, caci se fact's() nevazuti. Auzind
Domnul cum eg, Sultanul a plecat cu Tatarii
§i s-a dus, zise catra Colgeac : De oare-ce
Tatarii s -all strecurat, trebue sa ne Intoarcem
§i nog. Indarat. a Si astfel plecat-au §i s-au in-
tors indarat itpue'ind alt drum, carele iarap
la Rodna, ese §i el. Si a§a iara§I cite sate erau
In dreapta §i in stinga, la toate le-au dat
foe. lar Domnul avea porunca data la oastea
sa, pe Nemti §i pe catane sa-1 omoare §i sa -i.
robeasca ; insa Moldoveni sa nu robeasca.
(NI oldoveni ce zic ca sint nu Moldoveni din
Moldova ci Moldoveni cre§tini pravoslav-,
nisi, naseuci §i crescuti In Ungaria), dar sa- i
ascunza ca sa nu-i prinza oamenii lui Col-
geae ; cu toate ea re multi i-au prins. Si rind
s-au dus la satul Rodna, au stat seara acolo,
pornind Domnul §i puind straji man pe unde
trebuia.
Dimineata plecat-au §i s-au dus seara §i
au trecut apa Cosna Si acolo intimpinind Dom-
nul i pe Generalul Esterhazy carele avea ca-
larime §i pedestrime o Rita douzeci de oameni,
pe aeesta 11 Intrebit Domnul de ce faeuse a-
tita zabava. Iar el raspunse ca nu era gata.
Seara facu popas acolo, apoi in graba plecarA
cu totii Impreuna, §i ajunsera seara la Cim-
pulung.
Se bucurit Domnul Impreuna cu boerii
www.dacoromanica.ro
372

sal cum ca s-att rotors biruitori yi cu drum


bun in Cara Moldoveneasca. In graba veni un
ceau* la Domn de la caimacamil ce lasase pe
scaunul sau 1i s trimiteau carte cum eh' catane
si Nemli mulct au caleat pe pamintul moldo-
venese din partea Ocnei si sa ajunga at mai
In graba, sa nu vie sa loveasca Ia ul. Auzindu-
le acestea Domnul, se turburit si puse sa gra-
iasca trimbicele de plecare. $i astfel pled,
Domnul cu graba ; si a treia zi sosi In Iasi la
scaunul salt.
$i aflind cum ca dusmanit au venit pina
In Foesam,' de oare- ce calarhnea lui ramasese
pe jos, find ca caii for s-au fost stilcit In
munch nestrabatuci at Ungariei, iar pedestrimea
lut era obosita de tot, Incit gln dindu-se ea 'A-
na se va pregati sa nu se intimple ca dupla-
nit sa nu vie In la.i, spuse boerilor i negus-
torilor sa iasa cu femeile si eopiii gi sa so du-
ca. lit TuCora, i astfel s-au dus cu tocii acolo.
Iar Domnul se acinea pe sesul Ia ului, aflin-
du-se mereu calare si pazind si lasul ysi Tu-
cora ysi pregatea podghezele sale. 'l'rimise si
dot capitani pe ceialalta parte a 6iretulut, unul
spre papa, si altul spre porunca loculul sa se adu-
ne cu tocii acolo, psi cum ca so pregateste tai Inal-
cimea sa ; i elnd va pleca, sa fie si ci Bata. Jar
dusmanit aflind cum ca s-a intors Domnul
din Ungaria psi cum ea au sosit In Iasi psi ca se
pregateste sa piece In razboiu In potriva lor,
s-an temut gi s -au Intors ind.arat. .Ei au lnat
multe lucruri din Cara si turme de boi i de
oi. Domnul aflind cum ca dusmanii s-au In-
www.dacoromanica.ro
373

tors indarat, trimise la o§tile ce se adunase pe Si-


retiu, paruncindu-le sa, se is dupa dinsil, dindu-
le goana §i a §a dusu-s-att §i iart ajuns la strim-
tort, adeca la hotar. Insa du§mani, de frica,
lasara luerurile cite le luase de pe pamintul mol-
dovenese §i fugira. Tar oamenit Domnulut luara
luerurile inapat §i se Intoarsera, indarat. Si orin-
dui Domnul eine' sute de oament sa pazeasca
eele doita strimtort ale Oitilzului §1 Trotu§ului.
Si a §a veni la scaunul sau din Ta§i; §i ve-
nire §i boerii §i negustoril la eaminele lor, \i
dupa zece zile veni §i un om trimis de catra
generalit Bra§ovulut §i at Sibiulni, zicind ca-
tra Domn ca : Generalit se inehina tie §i iu-
besc prietenia to §i cum ea de arum inain-
te sa petrecett pacific §i ca megie§t." Itaspun-
se si Domnul ea : Vina nu e din pricina mea
dar din pricina lor, Ca s -a facut atita strica-
ciune qi nimicire pe pamintul Dloldovel, Inch
si eu silit find, am incalcat pamintul lor gi
ati vazat et ce stricaciuni i nimiein li s -att.
pricinuit ; §i 1 de vina lor, caul data, nu me
suparat, nici e e nu-i suparam. Tnsa, de
vreme ce acuma voesc ei prietenia mea,
voiesc §i eu prietenia lor ; §i sa petrecetti
pacmic, ea n4te vecint, §i sa nu mai trimi-
ta eatane sa calce pamintula moldovenesc
iar data iara§i vor trimise eatane, sa §tie curt).
ca puternica imparatie mi-a dat firmanur[ gi
putere, cum ca, de cite -ori voiu chema citi Tzt_
tart voesc sa, vie, ace§tia sint gate §i se roacsa;
i alte fermanuri catra tarmurile dunarene, de
cite- ort voila chema pe Spahiti, sa, vie §i acel_
www.dacoromanica.ro
374

tia. Si a1 multi slut -care me roaga sa vie cu


mine ; si daca ii aduc, ii iati si vitt de calc
pe mosia voastrg; si ginditi-vg cum -cg sfirsitul
va fi mai rgii decit in.ceputul. lnsa daca vg a-
tineti de prietenie, ma atin si et, si nu veti
avea nici o pagubg din parte-mi."
Raspunse si solul : Prietenia, to o vroini
vi o iubim." Si asa plecfti cgtrg tngaria si spu-
se rgspunsurile Domnului. Apoi de asta-data
incepu generalul Brasovului sä trimita cgrti cIe
prietenia dark' Doran; tot astfel si Domnul tri-
mitea oamenT de al sal la Brasov si cumprum
cele eel trebuiat ; si astfel petrecut -ati pacmic.
Tat Sultanul gi Tgtarii carii s aii Post dus
in potriva Maramuresului dusus-au ping la Ba-
ia si cite sate erati in dreapta si In stinga, la
toate le-at dat foc, si facut at marl' jafuri
gi multe robiri, incit s aii incgrcat. Si ne mai
avind ce face, aflind cum cg la hotar Lesii aii
sg-i impiedece sg I lase sg treacg pe pfimintul
lor, ins trecind muntii nestrgbiltutt ai Mara -
muresului, esit-at din lguntrul muntilar nigte
catane dinaintea lor, care pindind In locurl strim-
te, ati slobozit focuri In potriva Ion de-odatit.
Atunce Tatarii ati lepadat predaciunile cite be
aveati, s-ati lepadat gi de cail lor, ucigind gi pe
robl, gi lgsind pe eei ucisi gi lucrurile pradate
acolo, in strimtori, fugirg; find -cg Tatari strim-
tori gi pusti nu iubesc. i de oare- ee erati
munti marl gi nestrgbgtuti, eel' mai multi ati
lasat si cail lor, gi ati trecut pe jos ; gi ftsa strii-
bgtut-ati muntii accia gi ati iesit iargsi la
Cimpulung. Despre rabbi gi jafuri en pucin
www.dacoromanica.ro
375

s-an ales, find ca pe eel mai multi robitY ii u-


cidean 1i -t lasat ; de vreme ce multi aveau,
fie -care Tatar cite cincY, sese. Si asa exit -ate
Sultanul cu Tatarit Inspre Moldova si s ati dus
la Bugeac.
Mult incercate i jalnice aflatu -s -at tim-
plarile acelor vrernt in Moldova. Cu toate a-
cestea pare cucernicul Domn Mihn Racovita
Voevod, atit de iubitor si de Intelept, cir-
muind lucrurile cu cumintie i barbatie, flt-
cutus a cu ajutorul lui Dumnezeil, faptuitorul
multor bunuri i siest i supusilor sal', cad In-
naltimea sa, find un Domn bun, dar i voinic
totodata s-a aratat luptator cu luptatoril si du--
man cu du§manit, si a plecat sprinceana trufa-
sa a rauvoitorilor. Acestia cind at venit la Iasi,
ea sa smulga de grumaz de pe scaunul sat pe a-
cel Domn bun, dash cumva Inaltimea sa din
naiolie si nestiinta de ale razboiulul ar fi fost
prins de &lush de grumaz, ar fi pricinuit a-
tuna Nloldovei desavirsita ci peire i pustiire.
De oare-ce T.tariY, cind at sosit in Iasi data it
aflati vaduv de un voda de isprava, ar fi robit nu
numat Imprejurimile dar i Moldova a. In-
sa mils lug Dumnezeil, carele cumpaneste toate
spre bine, se vede ca--1 aratase, tocmat pe d n-
sul ea sa se afle in vrenft asa de turburate si do
primejdioase Domn In Moldova, Inc t 1i pe si-
nest sa scoata din atitea primejdii §i tara sa o
scape de o nimicire desavirsita, biruind mereu
pe top' potrivnicil i dusmanii tarii grin bar-
batia i cumintia sa.
MihaY ItaeovitI iubitor de tot ce e bun,
www.dacoromanica.ro
376

nu a lipsit de a se ineonjura §i de boerT de


al neamuluT grecese prea Intelepti §i invatatl.
Dintre carii era mai virtos §i preaslitivitul boer
marele sad postelnie Constantin Bizantie, care-
le avea atitea, insu§iri de frunte, Inch §i prea
InAltatul Domn a tiut sa-1 intrebuinteze in toa-
te Imprejurarile cele maT grele §i maT ginga-
§e, precum se vede din istoria de faca. 1). Dar
§i bizantie cunoscind sufletul eel inalt al sth.-
pinului sId, §-a jertht cu bucurie §i dragoste
viata pentru Domnul sod. Incit mila lui Dum-
nezeil a pastrat §i sadit luT Mihai BaeovitX
seaunul domnesc, bunul traiO, facerT de bine
i destula star(' pacinicA, Intru implinirea me-
niriT In.credintate lul de cer, ci intru slava §i
Lala neamului intreg a bisericiT noastre orto-
doxe.
Virtutile acestuT Domn prea slava i ali sa-
dit un nume mare inch ele sa faca cunoscui lu-
miT faptele sale marele care sa traiascrt, cum
zice poetul :
Cita vreme apa va curge ¢i copaciT vor inflori,
Cittl vreme soarele rasarind §i luna Vor straluci.
L Letopisitul aeesta este trunchiat ; ft lipseste intim si a doua
domaie a lut HaeovitA si sfirsitul domniel a treia N. Tr.
Domnul Gb. Misail, me-au comunicat Fpistolariul
greeesc din 1888, tipaxit la Paris de E. Legrand, in
care se gasescii mai multe epistole de a le Domnilor Fa-
narioti, unele cuprinclencl nolith insemnate pentru istoria
Romitnilor. Am rugat pe Dl. Al. Gr. Sutzu, ca sa bine-
voiascii a traduce ce va afla insentnat in aced Epis-
tolar. 1 Ana acum au3 putut avea numal episodul isto-
ric inserat mai sus, din care ultimo, parte de la pagina
362 o am reprodus'o din Arhiva SocietAtei Sciintifice §i

www.dacoromanica.ro
377

Literare No. 1. In cursul lunei lui April anul 18S9,


au murit in Galati Dragomanul A gentiel Consulatulta
Austriaca, Domnu Kiparisi, stranepotul autorului acestul
episod. ; el era in vrista de 76 ani. In cursul anulul
1834 l'am cunoscut foarte bine in Galati, caci inv6tia
in pensionatul Sachetti impreuna ea Alecu Cuza, fostul
mai apoi Domnitor al Romaniei, ci cu Stoienasca fiul
Consulului rusescit Am fost inadins in Galati ca st afla
oare care notiuni despre strabunul sea Kiparisi, cu spe-
ranta ea poate a'si cif 4 ata ceva documente veki, atin-
gaoare de Romani, Ins din nenorocire, el era ingro-
pat de patru Mile.
Th. V,

Veniantin Mitropolit Moldova.


ZDELCA.
Prin actul formalnic din 1 Mart 1840, intarit si de
inalt prea osfintitul Mitropolit, iscalitul Egumen a sft .
Manastiri Bisericani, am dat cu embatic d-sale Agai
G. Asachi, de pe mosia Vanatorii ale acestei manastiri an
loc cu vad de moara pe o girls, a Bistritei pentru infiinta-
rea unei fabrici de hb.rtie, dar pentru mai bung intemeiere
a acestei fabrici propuind d-lui Aga Asachi a face un
schimb a numitului loc in protiva unui alt mai folositoriti.
pentru manastire, apoi luind in bagare de sama ca a-
cest vad aducea mai nainte numai un venit de o oca
de ceara pe an, pe care d-lui Asachi au sporit pang.
la 20 oca,, ci ca Ears asemine a dumisale intreprin-
dere, local ar fi ramas sterp si nefolositorin, cand
despre alts parte in protiva a 10 Wei loc de hrana,
si alte 20 falci lima, de saki, prundic, stanci, ponoara,
din care se alcatuieste acest loc pe coltul numitei mo
vii, D. Asachi da manastirei 20 falei loc ales de hrana
din mosia Calugara, tinutul Bacau, aflatoare alaturea
cu mosia Pocsastii a monastirei Bisericani. Apoi ant
in privirea folosului manastirei, cit §i pentru indema-
narea fabricei folositoare pentru tart, manastirea pri.
VOLUMCL XIII DIN URICAR C. 25.
www.dacoromanica.ro
378

meste a face acest schimb, si in locul numitelor 20


Wei din trupul CIL luggra, proprietate a d. Asachi, mg-
ngstirea Ii da d-sale in vecinica stgpinire locul din mo-
§ia Vgngtorii, precum el este nagrginit prin inadinsg ho-
tarnict, pentru vecinica si nergsluita stgpinire sg,
se facg dupre forme si acturile de proprietate pentru
Imbele prti. Esit in 19 Mai anal 1841.
(L. P.) Veniamin arbimandrit, egumen miingstirei
Bisericani.
Se insemneazg aice cg stersgtura de la mijlocul a-
cestei zdelce, sg se citiascg 20 de Wei.
oan Casul spatar martur, Cgminarul Burada mar-.
tur; Hartulari spatar martur.
Aceasta zdelca in original este in pastrarea mea.
Th. C.

NO1 GRIGORIE ALEXANDRU GHICA VOEVOD, CU


MILA LUi DUMNEZEU DONIN TEREI MOLDOVEL
Cinstit si credinciosului boierii al domniei noastie
dumisale Postelnicului Ghborghie Asachi.

In urmarea cerirei ce ne ati fiticut prin dimisiea de


la 27 Septemvrie trecut, spre a fi desarcinat de inda-
torirea postului de arhivist Statului, ce ati ocupat chiar
de la infiintarea lui. Noi cu privire asupra indelunga-
telor f;si folositoarelor servitii ale dumitale, in deosebi-
tele ramuri in priinta acestii tari, precum in coulucra.
rea asgeimintului organic atit la comitetul reglemen-
tar din Bucuresti, cit $i la S. Petersburg ea secretar-
redactor, in ramul invgtaturilor publice $i a literaturei
Nationale, cultivite in Patrie de aurnneavoastrA, Ina cu
mult mai inainte §i de introducerea reformei reglemen-
tare, in organizarea Arhivei Statului gi colectia de do-
cumente interesante cu care ati inzestrato si nu mai pu-
tin si in stgruinta ce ati intrebuintat intru sporirea ve-
nitului scoalelor, prin cistigarea de averi nemiscgtoare,
dgruite de fericitul Intru aducere amine domnul Vasi-
www.dacoromanica.ro
379

lie Voevod, am grtsit ea tale in pretuirea insrtmna-


toarelor dumitale slujbe, ati face cuvenila raspliitire hA-
rrtzind dumitale inert, cite opt mii lei pe tot anul din
casa pensiilor, pe Tanga acele opt mii ce primiti din
casa scoalelor, ca o rrangAere pentru Ltn fonctioner ce
necurmat mai cu sama in curs de 36 ani, s'au sirguit
cu toatii, cinstea i credinta a servi patriei. Dupes care
ne pzcstram ca la cel intititt prilej, srt va intrebuintiim
In o functie potrivitA insu§irilor ce ati ciltigat in tarn,
§i meritelor ce v6. caractereazii.
(Ise.) Noi Grigorie Ghica VV.
(L. P. )
No. 385.
Vel Post. A. Sturza procitoh. Director Procopie Flo-
reseu. ,$ef sectiei Aga Poliz.
Sectia 2-a din Seeretariatul de Stat. No. 65.-1849.
Dechemvrie 15 dile.
Originalul acestui ofis se afla in pastrarea men.
111 C.

OFISUL E. S. D()MNULUI CAIMACAM


Din 12 Julie 1836 sub No. 1 adresat
SFATULUI ADMINISTRATIV ESTRAORDINAR de AfOLDAVIEA.

Odatil cu ocuparea postului de Kairnacarn a Dom-


niei Nloldovei, pe care IVIAESTATEA SA IMPERIALA
Augustul nostru suzeran, au bine-voit a'mi incredinta,
eu ran gasesc datoriti a declara atit Sfatului, cit ai com-
patriotilor mei cgrecunosc gravitatea indatorirelor ce'mi
stint impuse intr'un moment, ertnd soarta viitoare a Pa-
triei noastre, se afla in agiunul reorganizilrei fitguduite
prin tratatul ce au adus Europei bine-facerile pacei.
Mitreata ingrijire a Inaltei Port' qi a marilor puteri
garanteazA neindoelnic un viitor mai ferice, la care
tot Rorranul fares incetare au aspirat; prin urmare sir-
guintele noastre trebue ca tinteascg in chip de a me-
rita un asemene viitor. N'am putea mai bine miirturisi
Increderea noasta in inaltele scopuri a Marilor puteri
www.dacoromanica.ro
380

ce arata un atat de bine-voitor interes in priinta soar-


tei noastre, de cat prin dovezi de iubire calls bung
randueala §i legalitate, prin razamarea sperantelor noas -
tre in dreapta pretuire, ce acele puteri slut vrednice
a Lace drepturilor noastre si a adevaratelor noastre
interese.
Lini§tea, armonia, gi concordia, trebuie a fi. regula
purtarei noastre, prin care se va pregati in timpul cu-
venit espresia legala, a dorintelor terei, atragind asu-
pra-ne simpatiile acelor ce sint chemati de Dumne -
zeeasca Providenta, a se rosti definitiv asapra soartei
noastre.
Patruns de aceste principii, privind in adevarata for
fiint's functiile ce'mi sint incredintate, §i numai putin
considerand, starea provizorie a impregiurarilor in a
carora mijloc ne aflam, eu socot de a mea datorie a
ma feri de on ce inovatie pripita, si a 'Astra nestra -
mutat institutiile ce ezista, pima la detinitiva organi-
zare a Principatului. Cea intai a mea ingrijire va fi
pazirea legilor ei cea cu scumpatate indeplinire a in-
datorirelor de catra fonctionarii, de la care atarna ad-
ministrarea dreptatei ei ocrotirea drepturilor si a in-
tereselor legitime a fie-car uea. Indemnand dar pe Sfat
a se patrunde de aceste principii intru ezercitarea
puterei lui ineredintata, nadajduesc ca voiti fi incurajat
in purtarea sarcinei mele, prin prielnicul sprijin a com-
patriotilor mei, ale carora convingere, on cum ar fi,
vor afla in mine un apretuitoriti fat% partinire insufle-
tit de binele Patriei sale.
Prin o asa loiala cooperare ei prin respectul catra,
legalitate, voin agiunge a indeplini inaltele intentii ce
sli ocupa de soarta noastra, vom asigura viitorul
$i fericirea Moldovei.
Acest ofis se publics de Sfat spre obcteasca stiinta
(subscris) THEODOR BALS.
Acest ofis s'au inserat in Suplementul Estraordinar al Ga-
zetei de Moldova din Iasi, 13 lulie 1856.
Th. C.

www.dacoromanica.ro
381
Venit summa dies et in -
eluctabila tempus"
art perclutil .
Seremanii naingclerea, ear
.Moldora un patriot !
G. p saki. La moartect
pclrintelui ?net; 1825.

Prea sfintite Steipeine Pt)


Seumpilorli omelet' !

Una din luminele Tani nOstre s'a sliest. astagli I


Literatura Roraima., Istoria Patriei, Pressa, frumOse-
le arte §i poesia, (liaristica cotidiana, §i militanta, Pu-
si mai pre sust de toate Corpul Profesoral,
perdu astach Apostolult ci Inainte-Mergatoriulii lor !
Cine care va putea spune toata, marimea acestel
pierderI ?
Aceia numai vor 1ntelege-o pe deplint, cari, dupe,
cum ne spunea. aunt cute -va momente, venerabilul
Artieret**) an cunoscut epoca in care a aparutu acestt
ilustru barbat, cari at cititt admirabilele sale produc-
tiuni ; dar maT eu mina volt patrunde-o maT brne,
aceia care all cunoseutil pre °malt privatti, cari at
pututt sa aprecieze acesta nature, nobila §i devotata
binelui publieti.
A ! in mijlocul generatiunei ce se radical in fate, on
junimea Rostra preocupata, de in stit ce ingrijiri per-
sonale, se evocamt suvenirulti venerabilului G. Asaki,
care in timp de o jumatate de secul, pintr-o activate
infatigabila, a pima in serviciult generatiunelort ce
s'atl succedatu, tote darurele virile, tote talentele su-
periare, cu care natura l'a in4estratt.
*) Pre Sfintia sa Pitrintele Arhiereu Vladimir Suhopanu Iri-
nopoleus in loculn eminentiei sale Mitropolitulut Moldo-
vei, presida la ceremonia inmormintarei. Oratiunea avn
ben in biserica.
**) Prea Sfintia sa Arhiereubl Filareta Scriban Stavropoleos
inteunti discursu plinn de emotiune, arata cariera percur-
sa de ilustruln defunct, fostul seu colega.

www.dacoromanica.ro
382

Venerabilula G. Asaki, a fosta una din acele figurt


energice si generose, a earuea tipu antiquitatea se pa-
re a nu-la fi lasata ca Janie, de cat numal RomanieX
nostre, spre putea reproduce din canda in canda.
Viata Intrega a venerabilulul G. Asaki, se pate re-
suma numal intr'o singura trasaturii, in existenta sa
aprape seculars, da! in o viatit octogenara, eminentul
barbata n'a fosta cuprinsa de cat de o singura pasiune :
Patriotismal ! lata rada strillucitore care luminecla
tats viatia sa! iatit esplicatiunea tuturor vicisitudinilor
prin cari a trecuta! In lots de a se perde in protes-
tatiun! sterile pate, ela intrebuinta, toata autoritatea
epiritului, precum ei ascendentul caracterulul skit, in va-
riatele fase in care a traita, pentru ajungerea in sco-
pul nobil ce'si propusese.
Cel dintaia intelese ca Romanismul e plinu de vi-
itoril, gi onOrea sa va fi neperitore, pentru ca Icainte
Inca de revolutiunea greceasca, el n'a desperata de
afinsul.
Avend tot ce trebue pentru a brilia, posedand pe
langa o organisatiune vigurOsii, tote harurile de seduc-
tiune, plin de tactica ; elu facea concesil aparente nu-
mai ca sa'T poata fi permisa de a redescepta simtul
ealionalti, consolitndu -se atunci prin repetarea faimosu-
luT versa al poetului, bardul national, pe care l'a
egalat:
Apa trees, Romanismul petrele reman01).
Ilustrul barbat apare pe seena, and in Cara noastra
lipsea on ce miscare inteleetuala. Meritul sett insem-
nat este ca prin o propaganda individuals a emanci-
pat viata de preocupatiile materiale ce o subjugau.
Impulsiunea care a data spiritilor gi opiniunei publice,
este necalcula,bila. Istoria nepartinitoare va spune ca
.sentimentul National care a isgonita Domnii din Fa-
liar, a fort desvoltat prin Ingrijirea qi zelul devotatu-
lui Patriot Gheorghie Asaki.
Celt intgla pasa care'la face ca Cetateanii, cea in-
taia profesiune ce o inibratosiada in 1813, este cariera
1) V. Alexandri, &venire, X1 din Doine Zvi Laertimioare.
www.dacoromanica.ro
383

de profesor, prefer6nd mai bine o situatiune modicrt,


reservatil atunce ca §i acuma, color ce se destin inve-
tementului, dar patruns de maretia roluluT, de onora-
bilitatea ce'l caracterizeaqii. Dimineata i§i facea cur-
sul sett, celti intaid curs in limba Romang,, sears lucra
prelegerile sale, §i astfelid irnprima cele inteiu calif
§ciintifice in Ceara. Asa intreprin4torul nostru barbat
descliide periodul de Culturii, Nationale, inroliind ca
discipull 33 de junT din acele tamilit care intr'o at-
mosteril luxoase si elegantit, uitand eg, luerul face o-
noarea omului, dup5, cum lucrul a Mutt slava crea-
torttlui, credeau, ca ,a luera este a deroga." Cite
haine n'a imbracat mai apoT pentru a preggti prot,i1.-
§irea terel, cu o activitate febrile, mnititmitit unel ero-
ice perseverente. Giumiltate de secolt, o viata de omu!
s'a straduit pentru a lumina pe compatriotit sei; on
unde se afla o ideTe noun, un principiu de realizat,
o mesura de pus in practicA, acolo se fit sigur ca, era
numele venerabilului Gheorghie Asaky. Nisi o organi-
satiune n'a tosta mai bine dotata, de cat a sa : 6c:6-tor
distinstt $i reformator, elu introduse in invepura pu-
blica limba Nationale la 182d, poetu*), Administrator,
Istoricti, Omil de stiinta, Inginerti, Archeolog, Pictor"),
Profesor; el a prelucrat ca jurnale: Albino Romances-
ea, Spicuitoriu Moldo-Roman, Seiteartztl; Gazeta de Moldova
Patria, Icoana Lumei, apoi discursuri forense; raporturl in
interesulti instructiunei publice si private, brown asu-
pra tuturor questiunelor vitale din epoca sa, dirt! di-
dactice pentru invotementul elasictt §i profesional; uvra-
giurt asupra epocelor Lelor mai remarcabile, §i necu-
noscute din. istoria noastrA, in cat putem avansa cii, nu-
mai cu materialurile sale ,pline de eruditiune, unite cu

*) Culegerile de Poesie a lut G. Asaky lasst 1309, vedi editi-


unea a 4-a, tipografia Institutului Albinei 1863.
**) Tablourile sale Istorice, Mama liii Stefan eel Mare la Ce-
tatea Neanttu, Batalia Moldovenilor cu Cavalerii Teutons,
Testamental let Stefan cola Mare, Alexandra celd Band
primind insigniile de la Imperat. I. Paleologu sunt
bine cunoscute de putinii diletanli, care au gustul de
pictura, la not.

www.dacoromanica.ro
384
resultatele miirete datorite patrioticel impulsiunT, a
nemuritorilor Petru Major §i Lazar, se va pu-
te constitui monumentul fara asemAnare lstoria `.1erei
BomiineA.
Sub diferite forme, laboarea a fostu elementul vie -
%ei sale. Ca recompense scrierilor sale, a fost _admis ti
in Academia din Roma, si dupe studiT serioase facute
in 8 limbs, in frazeda sa junet6, Universitatea IT dete
gradul de Doctor Inca, de pe la anul i 801 ; de pe a -
ceasta se vede c1itti de multu a iubitu lucrulti.
Venerabilul Gheorghe Asaki n'a fost numal un autor,
marele eau meritli, este ca a fostA un omit de actiune.
un luptatoriic. Aice e locul se vL relatez, Scumpilor
Conceteitianl! actul frumosil ce a filcut pentru scoale.
Ca contimpuranT al s61, v6 aduce-ti Inca, aminte de
acesth proces resunatorti. Era pe la anul 1839, venerabi-
lul Gheorghi Asaky, ajunsti director :I scoalelor atunce
and statul nu acorda acestor stabilimente de prima
neces'tate, de cat niste sume infime, venerabilul nos-
tru harbat, le constitui un patrimoniti. CAlugarii
GrecY ai Monastirel Tri-Erarhi 10T apropriase din tim-
purl imemoriale venitul easel scoalelor. Directorul
scoalelor scruteazit questiunea in hrisoavele Domnesti,
si cu o ingrijire adevArat pilrinteasca, timpu de multi
anT, pentru a intrerupe prescriptiunea, de ate or1 da
socotell, mentiona sub o rubrics goala, : Trec spre ne-
uitare veniturile mosiilo Eforiei scoalelor. Chronica
juditiara din acele timpurl va spune numal, de la sa-
te si de la ce soiurl de ispite s'a sustrasti demnul re-
presentanta al lnatructiunil : destul cä, lltsand de o par-
te procedura scrisit, in a aria 1ncurcaturl se complii-
ceaU vechil practicantl de pe atuncea, pintr'o pledare
orals: cea fntaii1 oratiune forensci, desvolta dreptAtile
causel cu care se Insarcinase cu atata devotament.
Majoritatea Judecatorilorgera pe atunce influenta
strains puternicA la noT I ilu respinsea, dar lealul
Presedinte al Curter, si opiniunea publics preparatil de-
ja prin memuarele venerabilulul nostru bArbat, asigu-
rant scoalelor publice, unica for proprietate . Aplirarea
existentei si a libertAteT invatAmOntuluI o datorim NT;

www.dacoromanica.ro
385

elf ne-a lAsat dar, ca un legatum nobilil $i sanctii, sus-


tinerea ti propAsirea scoalelor natiunale; si de cote
orT o mAnA sumeatA ar apAsa asupra tor, spiritul ve-
nerabilului Gheorghe Asaky s'ar cobori intre nor, pen-
tru a ne inrola pe totT, corptl ci sufletti, subt un dra-
pelu atAt de scumpu! A! trebueste ca cineva BA
se informeze de la aceT ce DA conlucrat cu clAnsul, pen-
tru a cunoaste servitiile inteleginte ¢i importante ce
a fAcut invNemantuluT. °data se decisese, in sferile
inalte. a limba llomaneascA nu este nice suficientA,
nicT apt spre a servi la predarea obiectelor scientifi-
ce ci literare. Se luase hotArire ca d'aci 'nainte cur-
surile sA se facA intr'o limbo stating. In zadar Direc-
torn! Scoalelor pledeazil. causa Nationale! Limba Pa-
triei abie reinviatA, era poate se cazA in uitare. Ste-
ruintile sale reman toate fArA resultat : era un ce ire -
vocabilti. Gratis und inspiratiunT dictate de un sen-
timent adeviirat, venerabilul Gheorghe Asaky merge la
Mitropolitul Veniamin, pe atunce mecenatul tereT, ci
autorul unui Catihismti, ce se esplica in tote scoalele,
$i intr'o desfAgurare eloquentA 'T aratA ea propositiu-
unea cea noun s'ar puts alia poate cu obiectile sciin-
tifice; dar ce ar deveni principiile de religiune $i de
morals, atunce, cAnd catihisarea s'ar face intr'o limbA
strains, contrarie instructiunelor bisericel noastre ? Mi-
tropolitul Tere! pi Referendarul scoalelor iii dau mn-
ua, $i limba Romaneasca remAne pentru eternitate aco-
lo, de unde nime nu trebuea sa fi cutezat vre odatA a o
indeparta.
Dace, de la servitiile acluse limber, trecem in lite-
rature, vedein incontestabilt ca venerabilul Gheorghe
Asaky, este pentru Romania de dincoace de Milcovii,
capul scoalei modern. Pe acest terent, ci intr'un
singur cuy6nt, care dice mar mutts de cat orT ce co-
pentafiu: Asaky este Heliadul Romcinielde-a steinga
itfileovzdui. Venitii in o epocA cAnd Idiomul National
se alterase prin efectul timpuluT si al predominarel lim-
ber Grece in Principate, eta intreprinse de al reda ve-
chiul sell lustru, curetindu-I de expresiunele streine,
prin o reformit care se 'Area pe atunce radicals. Elu
www.dacoromanica.ro
3S6

genia vOduse ins,, toatl impulsiunea ce se poate da


limber noastre; maT multu, elit gztcise toate resursele
generale a limbagiuluT si geniul particular a literature!
noastre. Fortile intelectuale a Romanulul, adormite in
giulgiult Fanariotismului, se desteaptit prin marea im-
pulsiune datit de acest eminent bitibat care a format
epocit in istoria literature! nostre ; in adevOr Gheorghe
Asaky va fi considerat in tot-deauna, ca unul din pit-
rintiT literature! Romitniei.
Ca profesore el a lasatu urtnasilor s6i ca norma un
principia. In adevi;ru astil-11 pro fesoril din Ias! nu ail
drept desideratum ideia de a avea numai de dart e-
levI multl; ei formeazit discipulT, coalti, in intelesul in-
nalt al cuvo'ntuluT, unde magistrii si studentiT, dupit cum
zice apostolul: To inteun cugetil, s'intr'un gand
marturisescu". Nu e acesta ore invetImental in
aspiratiunile sale cele mai inalte ?
DiscipuliT ilustri a venerabiluluT Gheorghe Asaki se
numerit dupes generatium ; In adevAru elu cu gloria sa
a fostil. amicul si protectorul tuturorb. celebritAilorit. Un
cercu se filen in jurul set.: acolo brilia la inceput in-
ginerx iscusitl ca Ghetiu, Mavrodin ; totN, junimea
studioasit de la 1822, dupA Eterie ; maT apoT barbati
solizT si devotat! ca Stamati, Dr. Rau, Presidentul celu
mai eminent alit Adunitra Deputatilor; max recentil,
spirite fecunde si pline de impulsiuni: Cogalnicenii, G us-
ta, Codeeseu . .
en passe et des meilleurs!
omit pe multi, earl s' ar euveni eitezcohorta bri-
lant4, care a pus temeliile ordinulul de lucrur! actualit.
De aceia and se presintit in parlament, incuviinta-
rea unel recompense nationale, eminentul orator D.
Costa-Foru.
Vir bonus jurisque peritus.
barbatu generos si cel maT iscusit in sciinta dreptulta
a putut zice cit adaoge o voace putin insemnata pe
rangit corul general si unanim, pentru resplata cc a
meritat Asaki din partea RomhnieT intregl."*)
*) Vide kiedinta din 13 Sept. 1868 a Senaticla (Monitorul O-
ficial 21 Sept. 1868, No. 213).

www.dacoromanica.ro
387

Ar crede cineva e6, actiunea sa, s'a concentrat in


teary numal, eroare ! Fria ginerile sett, ilustrul filosof
yi publicistu Edgar Quinet, in ajunul conterentilor din
Paris, trimete carta de visita a RomAniei reneseende
la toate inteligentile Europel, voitt se 4ieti a luinet
Cine nu'st aduce aminte de acea epopea nemuritoare,
compunere elasica, piing de eruditiune si caldura, prin
care se reelliamil privirile popoarelora civilisate asu-
pra F atria noastre:
Die) millions d'hommes frappent, en suppliants, au
77