Sunteți pe pagina 1din 7

IMPLANTOLOGIE

9
ANALIZA SUPORTULUI MUCO-OSOS
MANDIBULAR LA EDENTATUL TOTAL
ÎN VEDEREA ALEGERII VARIANTEI OPTIME
DE TRATAMENT
ªef Lucr. Dr. Alina Dan, Prof. Dr. Dan Slåvescu
Facultatea de Medicinå Dentarå, Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Câmpul protetic mandibular edentat total este remodelat continuu ca formå ¿i structurå prin apozi¡ie ¿i rezorb¡ie. Aceste modificåri
adaptative au consecin¡e asupra func¡iilor ¿i a tipurilor de protezare ulterioarå. Mandibula prezintå o serie de particularitå¡i în acest
sens, structurate în patru faze involutive. Componentele câmpului protetic au fost analizate din toate punctele de vedere: al formei,
structurii, densitå¡ii osoase ¿i rolului important în vederea protezårii mandibulare. Pentru a evalua solu¡ia optimå de protezare –
clasicå sau modernå, pe un câmp mandibular, trebuie analiza¡i parametri multipli: oferta osoaså tridimensionalå, vasculariza¡ia ¿i
inerva¡ia, fibromucoasa acoperitoare, raporturile anatomice de vecinåtate etc.

Cuvinte cheie: câmp protetic mandibular edentat total, modificåri adaptative, componente, particularitå¡i, solu¡ia optimå de
protezare, parametri multipli

ABSTRACT
The completely mandibular edentulous arch is continuously remodeled as form and structure throughout formation and resorbtion.
These adaptative phenomena have consequences on the functions and prosthetic reconstruction. In that meaning, the mandible
has a few peculiarities organized in four involutive phases.The prosthetics aria components were analised in all respects : by form,
structure, bone density and playing a major part in prosthetic reconstruction. To estimate the optimal prosthetic solution – classical
or modern, multiples parameters must be examined: tridimensional available bone offer, vascularization and innervation, gingivo-
alveolarmucosa, anatomical proximity relationships, etc.

Key words: completely mandibular edentulous arch, adaptative phenomena, components, peculiarites, optimal prosthetic solution,
multiples parameters

INTRODUCERE calitå¡i ce-i conferå posibilitatea deplasårii în toate


planurile.
Aparatul dento-maxilar la edentatul total pre-
zintå o serie de modificåri de formå ¿i structurå,
cu repercusiuni asupra suportului protezårii ¿i a
func¡iilor acestuia.

MATERIAL ªI METODÅ

Involu¡ia câmpului protetic la edentatul total


a
se realizeazå prin douå procese:
• Rezorb¡ie – din cauza lipsei stimulårii
b
func¡ionale (fig. 1) ¿i
• Apozi¡ie – prin lipsa de nutri¡ie
Mandibula este cel mai mare ¿i mai rezistent
os din toate oasele capului (format dintr-un corp
¿i douå ramuri), legat de baza craniului prin arti-
cula¡ia temporo-mandibularå (fig. 2). Particulari- Figura 1
Rezorb¡ie
tatea acestuia este mobilitatea mare ¿i elasticitatea, mandibularå (a ¿i b).

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 59


60 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008

care determinå instabilitatea protezei totale). Un-


ghiul mandibulei devine din ce în ce mai obtuz,
de la 110 grade deschidere la dentat, ajungând în
aceastå fazå la 140 de grade.

Figura 2
Articula¡ia
temporo-
mandibularå.

Mandibula prezintå diferen¡e de formå ¿i di-


mensiune de la o raså umanå la alta ¿i chiar de la
individ la individ, în cadrul aceleia¿i rase.
În func¡ie de cauzele edenta¡iei, de gradul ¿i
evolu¡ia rezorb¡iei ¿i atrofiei, de perioada de timp Figura 3
Stadiile atrofiei mandibulare – mandibula la dentat;
în care s-a instalat edenta¡ia totalå, mandibula se mandibula edentatå cu atrofie recentå, mandibula
poate afla în patru etape involutive (fig. 3): edentatå cu atrofie medie; mandibula edentatå cu
1. timpurie sau recentå, în care se påstreazå atrofie tardivå; mandibula edentatå cu atrofie foarte
alveolele sau urme ale acestora avansatå.
2. medie, în care ia na¿tere creasta alveolarå
prin procesele de rezorb¡ie ¿i atrofie, care ac¡io- Aceste modificåri ale procesului alveolar man-
neazå mai rapid la nivelul peretelui alveolar cel dibular sunt mai evidente în sec¡iune transversalå
mai sub¡ire (în regiunea incisivo caninå – peretele ¿i prin måsuråtori efectuate. Astfel:
vestibular, iar la nivelul molarilor – peretele lin- – diametrul vertical în regiunea incisivo-ca-
gual). Creasta mandibularå astfel rezultatå, în zona ninå este mai mare decât în celelalte regiuni,
frontalå se identificå aproape cu marginea lingualå scade pânå la jumåtatea anterioarå a regiunii
a alveolelor, intersectând regiunea premolarå, iar molare ¿i cre¿te din nou distal, fårå a ajunge
la nivel molar se identificå cu marginile vestibulare la înål¡imea ini¡ialå
ale alveolelor. Involu¡ia proceselor alveolare man- – diametrul transvers în regiunea incisivo-ca-
dibulare poate fi simetricå (când edenta¡ia s-a ninå este de 9 mm în etapa recentå ¿i 4-5 mm
produs în timp scurt) sau asimetricå (când eden- în etapa foarte avansatå, iar în regiunea ulti-
ta¡ia s-a produs etapizat ¿i în timp îndelungat) mului molar scade la 6 mm în primele faze
3. tardivå, în care creasta alveolarå dispare la ¿i la 4 mm în ultima
nivelul mandibulei, apårând o lamelå osoaså com- – compacta mandibularå lingualå este mai
pactå, concavå superior: groaså decât cea vestibularå, iar cea bazalå
– orificiul mental prezintå o falså ascensiune, le depå¿e¿te în grosime pe cele douå
dând impresia cå se apropie de marginea – canalul mandibular î¿i modificå pozi¡ia ¿i
superioarå a acestei fe¡e, dar în realitate, calibrul în func¡ie de restructurårile mandi-
aceastå margine se apropie de el prin rezorb¡ie bulei. La tipurile de involu¡ii recente ¿i medii
¿i atrofie traiectul såu este oblic posterior, lingual ¿i
– mu¿chiul buccinator se reinsereazå pe man- superior.
dibulå inferior fa¡å de inser¡ia normalå În zona premolarå el se aflå în jumåtatea lin-
– pe fa¡a internå, linia milohioidianå se apropie gualå a spogioasei, la nivelul trigonului retromolar
de marginea superioarå a acestei fe¡e dar ajunge în apropierea compactei linguale, în fazele
încå nu se confundå cu ea de involu¡ie tardivå ¿i foarte avansatå se îndreaptå
4. foarte avansatå, în care înål¡imea corpului spre fa¡a alveolarå, ajungând în unghiul dintre
mandibular se reduce foarte mult, apårând o fa¡å compacta lingualå ¿i cea alveolarå în ultima fazå,
alveolarå concavå superior, limitatå vestibular de iar în trigonul retromolar, herniazå frecvent prin
linia oblicå ¿i lingual de linia milohioidianå. Pe compactå spre suprafa¡å.
aceasta se observå orificiul mental, spina mentalå Mandibula prezintå o mare maleabilitate în
este voluminoaså ¿i orientatå postero-superior ¿i adaptarea sa la solicitårile func¡ionale, prin dis-
se aflå la limita superioarå a liniei simfizare (fapt punerea trabeculelor osoase pe direc¡ia ac¡iunii
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 61

for¡elor; apar astfel linii traiectoriale ordonate total“). De¿i suprafa¡a de sprijin este mai micå
genetic (descrise de Walkhoff pentru mandibulå decât la maxilar, periferia câmpului protetic este
în numår de ¿apte), dar modelate de ac¡iunea mu¿- mai mare ¿i dominatå de inser¡ia perpendicularå
chilor mobilizatori ai mandibulei. Odatå cu eden- pe câmp a mu¿chilor, predominant pe fa¡a lin-
ta¡ia, scad presiunile care ac¡ioneazå la nivelul gualå.
osului, fapt ce determinå dispari¡ia acestor linii Componentele câmpului protetic mandibular
traiectoriale ¿i apari¡ia unor imperfec¡iuni datorate edentat total sunt:
adaptårii la noile condi¡ii. A. componenta osteo-periostalå, substratul osos
Rezorb¡ia ¿i atrofia mandibularå post-edenta¡ie sau zona de sprijin ¿i
totalå determinå modificåri ale mucoasei gingivale B. componenta fibromucoaså, substratul mu-
¿i ale fundurilor de sac vestibulare, precum ¿i ale cos sau zona de succiune ¿i închidere margi-
mu¿chilor mobilizatori ai mandibulei ¿i articula¡iei nalå, reprezentatå de mucoasa pasiv-mobilå
temporo-mandibulare. C. alte elemente ale câmpului protetic (exostoze,
Mucoasa gingivalå se hipertrofiazå sau se atro- creste balante, musculatura din vecinåtatea
fiazå, este fixå sau mobilå pe planurile osoase câmpului protetic)
acoperite de ea; fundurile de sac se reduc treptat, Aceste componente cuprind ca ¿i elemente struc-
iar inser¡iile frenurilor labiale ¿i lingual ajung pe turale anatomice:
fe¡ele alveolare. 1. creasta alveolarå edentatå mandibularå – în
În pozi¡ie de repaus, mandibula edentatului total formå de arc, potcoavå sau parabolå
este mai ridicatå decât la dentat, iar în mastica¡ie 2. tuberculul piriform
se ridicå ¿i mai mult. Aceasta are drept consecin¡å 3. fibromucoasa acoperitoare
o alungire a mu¿chilor coborâtori ¿i o scurtare a 4. mucoasa de la periferia câmpului protetic
celor ridicåtori ai mandibulei. Limba face eforturi
mult mai mari în procesul de mastica¡ie, dispårând A. COMPONENTA OSTEO-PERIOSTALÅ
bariera alveolo-dentarå, aceasta vine în contact mandibularå
direct cu obrajii, având o mobilitate crescutå. 1. Creasta alveolarå mandibularå
Aceste modificåri func¡ionale vor determina o hi- Poate prezenta diferite înål¡imi, lå¡imi, forme
pertrofie a limbii. pe sec¡iune ¿i aspect al versan¡ilor în func¡ie de
Modificårile de pozi¡ie ale mandibulei ¿i mu¿- gradul de rezorb¡ie ¿i forma de atrofie, astfel:
chilor mobilizatori sunt înso¡ite de adaptåri struc- a. creastå înaltå, voluminoaså, rotunjitå (foarte
turale în articula¡ia temporo-mandibularå. La rarå) – fig. 4
edentat mi¿cårile mandibulei sunt mai libere, astfel b. creastå medie rotunjitå – fig. 5
încât în mi¿cårile de lateralitate ¿i propulsie condilii c. creastå ascu¡itå, lamelarå, înaltå ¿i sub¡ire –
nu se mai deplaseazå pe pantele tuberculiene ci fig. 6
orizontal, suportând presiuni foarte mari pe partea d. creastå atrofiatå, ¿tearså – fig. 7
anterioarå, meniscul articular în aceastå zonå su- e. creastå negativå (specificå mandibulei) – în
ferind un proces de eroziune, care determinå aba- loc de creastå apare o suprafa¡å platå, chiar
teri de la înclinarea sa normalå. Larghe¡ea mi¿cå- concavå în unele zone; mijlocul crestei se
rilor îi permite ¿i deplasarea posterioarå cu îm- aflå sub nivelul celor douå creste oblice in-
pingerea capsulei articulare înapoia scizurii pietro- ternå ¿i externå, întâlnitå în faza de involu¡ie
timpanice, creând presiuni în fundul fosei man- foarte avansatå a mandibulei
dibulare ¿i în osul timpanic ¿i determinând apari¡ia Versantul vestibular al crestei poate fi retentiv
sindromului Costen–Dechaume sau sindromul în plan vertical, în special în zona frontalå ¿i cea a
disfunc¡iei mandibulare. premolarilor, în cazul crestelor rezultate dupå
Câmpul protetic mandibular la edentatul total extrac¡ii în procese alveolare bine reprezentate.
este mult redus comparativ cu cel maxilar (aproxi-
mativ 15 cm påtra¡i) ¿i dificil de protezat. De ase-
menea procesele de atrofie ¿i rezorb¡ie sunt de 4
ori mai rapide decât la maxilar (din cauza troficitå¡ii
scåzute ca urmare a vasculariza¡iei reduse a man-
dibulei ¿i din cauza pierderii mai timpurii a din¡ilor
Figura 4
mandibulari) ¿i se produc centrifug, pe zona ver- Creastå înaltå,
santului intern al crestelor, determinând astfel pro- rotunjitå
eminarea mentonului („progenia edentatului voluminoaså.
62 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008

b. internå – linia (creasta) milohioidianå (vezi


fig. 8)
– porne¿te de la apofizele genii de o parte ¿i
de alta, având traseu ascendent ¿i se terminå
pierdut în dreptul ultimului molar
– poate fi u¿or rotunjitå sau proeminentå, as-
Figura 5 cu¡itå, sensibilå (în majoritatea câmpurilor)
Creastå medie. – în por¡iunea sa anterioarå se insereazå mu¿-
chiul milohioidian, iar posterior constrictorul
superior al faringelui ¿i par¡ial ligamentul
pterigomandibular (fibrele au inser¡ie per-
pendicularå pe periferia câmpului protetic –
factor destabilizator al protezei)
– reprezintå pentru majoritatea autorilor limita
de extindere în zona lingualå a protezei
Figura 6 mandibulare
Creastå ascu¡itå. Torusul mandibular:
– este o proeminen¡å osoaså rotunjitå situatå
simetric deasupra liniei oblice interne, în
dreptul premolarilor
– forma¡iune unicå sau multiplå prezentå la
7% dintre pacien¡i
Figura 7 – este acoperit de o mucoaså sub¡ire
Creastå atrofiatå
pe zonele laterale.
– creeazå dificultå¡i în protezare ¿i de aceea
în func¡ie de mårimea, pozi¡ia ¿i atrofia
crestei mandibulare se recomandå: ocolirea,
Elementele anatomice importante ale suportu-
folierea sau exereza chirurgicalå
lui osos mandibular sunt: apofizele genii (Fig. 8),
Gaura mentonierå (fig. 9)
liniile oblice (internå ¿i externå) ¿i gaura mentonierå
– situatå superior de linia oblicå, vestibular
între rådåcinile premolarilor
– datoritå atrofiei marcate poate så ajungå pe
suprafa¡a crestei edentate
Figura 8 – are un diametru de 2 mm
Apofizele genii ¿i – pozi¡ia sa fa¡å de partea alveolarå sau ba-
fosa digasticå zilarå a mandibulei variazå în func¡ie de vârsta
(mandibula våzutå pacien¡ilor ¿i de prezen¡a sau absen¡a din¡ilor
posterior).
mandibulari

Apofizele genii:
– sunt patru proeminen¡e situate median, lin-
gual, pe fa¡a internå a mandibulei (douå de
fiecare parte), formând împreunå spina men-
tonierå
– reprezintå zona de inser¡ie a mu¿chilor ge-
nioglo¿i ¿i geniohioidieni, zona care inter- Figura 9
Gaura
fereazå frecvent cu marginile protezei acri-
mentonierå.
lice totale
Liniile oblice: 2. Tuberculul piriform (denumit ¿i tuberculul
a. externå – pe fa¡a externå a mandibulei, în mandibular sau tuberculul alveolar al mandibulei)
dreptul molarilor – este o forma¡iune anatomicå, ce ia na¿tere
– reprezintå locul de inser¡ie al mu¿chiului în trigonul retromolar, dupå extrac¡ia mo-
buccinator, care determinå formarea unui larului de minte mandibular, ca urmare a
fund de sac cunoscut sub numele de punga atrofiei mai reduse a peretelui distal al alve-
lui Fisch olei
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 63

– are ini¡ial o pozi¡ie orizontalå ¿i este acoperit decât la maxilar (poate fi eviden¡iatå doar pe ver-
de o mucoaså groaså ¿i aderentå de periost santul vestibular al crestei nu ¿i pe cel lingual), iar
– este considerat o zonå biostaticå cu rol deo- substratul mucos al zonei de sprijin este mai pu¡in
sebit, atât în zona de sprijin, cât ¿i în cea aderent. La câmpurile mandibulare cu atrofii foarte
func¡ionalå a câmpului protetic mandibular severe, mucoasa aderentå este reprezentatå de o
– în treimea sa posterioarå se insereazå liga- bandå de câ¡iva milimetri. Din acest motiv, odatå
mentul pterigomandibular, fibre ale mu¿chi- cu evolu¡ia proceselor de atrofie ¿i rezorb¡ie, mu-
lor: temporal, buccinator, milohioidian, coasa poate deveni mobilå pe suprafa¡a periostalå
constrictor superior al faringelui ¿i poate forma bride longitudinale paralele cu creasta,
– pe fa¡a lingualå a mandibulei, în dreptul lui, mucoaså balantå sau pliuri pe versantul lingual.
se aflå ni¿a lingualå retromolarå sau zona Zona gråsoaså, glandularå lipse¿te la mandi-
retromilohioidianå, dominatå de ac¡iunea bulå ¿i, din acest motiv, amortizarea presiunilor
constrictorului superior al faringelui, palato- este mai reduså decât la maxilar. Dacå fibro-
glosului ¿i a limbii mucoasa este de grosime ¿i rezilien¡å bunå, suportå
– nu trebuie confundat cu papila retromolarå mai u¿or presiunile, probleme apårând atunci când
prezentå la dentat distal de ultimul molar aceasta este sub¡ire, palidå, fårå elasticitate, din
mandibular cauza unei vascularizåri slabe.
– pe måsurå ce creasta se atrofiazå, pozi¡ia tu-
berculului piriform se verticalizeazå, în timp
ce inser¡ia ligamentului avanseazå (substra-
tul osos ini¡ial se rezoarbe, dobândind o con-
sisten¡å fibroaså)
– atrofia ¿i rezorb¡ia este mai lentå la nivelul
tuberculului decât la nivelul crestelor
– treimea anterioarå, acoperitå de o fibromu-
coaså fixå cu rezilien¡å bunå poate fi folositå în
protezarea totalå (acoperitå de ¿aua protezei)
Lejoyeux (1973) clasifica tuberculii piriformi
în patru clase în func¡ie de valoarea lor proteticå:
1. favorabili, fermi, aderen¡i de planul profund,
Figura 10
convec¿i Sec¡iune prin mandibula edentatå în zona
2. mai pu¡in favorabili, u¿or convec¿i, mai mo- molarå.
bili ¿i mai comprimabili
3. cu valoare scåzutå ¿i cu inser¡ie joaså ¿i ante- Lungimea ¿i grosimea såge¡ii indicå rezilien¡a
rioarå a ligamentului pterigo-mandibular mucoasei. Mucoasa (a) acoperitoare a zonei bu-
4. fårå valoare, inutilizabili în sprijinul protezei cale (B) este mobilå, rezilientå ¿i destul de groaså.
Mucoasa (b) este ata¿atå ferm de osul subiacent ¿i
B. COMPONENTA FIBROMUCOASÅ man- mai pu¡in rezilientå. Mucoasa (c) lingualå (L) este
dibularå (fig. 10) foarte sub¡ire ¿i mobilå. Pe alocuri este rezilientå,
Cuprinde 3 sectoare: dar peste muchiile crestale (d) nu existå rezilien¡å.
1. fibromucoasa aderentå, care acoperå zona Din punct de vedere histologic Schroeder a consta-
de sprijin tat urmåtoarele:
2. fibromucoasa pasiv-mobilå sau „neutrå“ – fibromucoasa zonei de sprijin are un epiteliu
situatå la nivelul fundurilor de sac (are o lå- gros keratinizat
¡ime variabilå de 1-3 mm) – submucoasa are o re¡ea denså de fibre de
3. mucoasa mobilå, care acoperå forma¡iunile colagen, care påtrund în periostul crestei al-
mobile periprotetice (plan¿eul bucal, frenul veolare
buzei inferioare ¿i al limbii, mucoasa jugalå, – în mucoasa pasiv-mobilå predominå fibrele
labialå ¿i a limbii ¿i bridele laterale). Mu- elastice
coasa jugalå, labialå ¿i a plan¿eului bucal – la nivelul fundurilor de sac lipse¿te kerati-
au un rol esen¡ial în realizarea „închiderii nizarea, grosimea epiteliului este reduså,
externe“ a protezei totale. precum ¿i întrepåtrunderea acestuia cu sub-
Zona de trecere de la mucoasa fixå la cea pasiv- mucoasa
mobilå este mai greu de delimitat la mandibulå – densitatea papilelor dermice este diminuatå
64 REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008

Aceste aspecte explicå de ce suportarea ¿i II. os poros compact (strat gros de os compact
amortizarea presiunilor sunt preluate de coama care înconjoarå un strat de os trabecular
crestei ¿i par¡ial de versantul vestibular, ducând la dens)
atrofia ¿i rezorb¡ia accentuatå a acestor regiuni. III. os trabecular dens (înconjurat de un strat
La arcadele edentate total, Kent a realizat o sub¡ire de os cortical)
clasificare ce trateazå similar toate zonele arcadei, IV. os trabecular fin (înconjurat de un strat
iar Misch a realizat o clasificare mai complexå a sub¡ire de os cortical)
arcadelor edentate în trei tipuri principale, folosind Densitatea osoaså reflectå duritatea osului ¿i
subclasele A, B, C, D ale osului disponibil. Arcada poate fi estimatå prin evaluare tomograficå.
edentatå este împår¡itå în trei regiuni (regiunea
frontalå – interforaminalå ¿i 2 regiuni laterale) ¿i
clasificarea este determinatå de subclasa osoaså
din care face parte fiecare regiune:
Tipul I
Subclasa A – cel mai favorabil câmp protetic,
prezintå os disponibil abundent în toate dimensi-
unile, pe toate cele 3 regiuni (lå¡ime = 5 mm, h = 10
mm, Lungime (L) în sens M-D = 5 mm); angula¡ia
între planul ocluzal ¿i corpul implantului < 30
grade
Subclasa B – oferå suficient os disponibil (lå¡i-
mea osoaså reduså 2,5-5 mm, înål¡ime 10 mm,
L = 15 mm); angula¡ia 20 de grade
Subclasa C – osul este deficitar în una sau mai
multe dimensiuni; apare rezorb¡ie în lå¡imea osului
¿i apoi în înål¡ime-lå¡ime sub 2,5 mm, înål¡ime sub
8 mm la nivelul zonei frontale mandibulare ¿i sub
10 mm în restul zonelor; angula¡ia peste 30 grade Figura 11
Implant dentar în Washington (Dr. R. Michael Keenan).
Subclasa D – cel mai deficitar câmp protetic;
osul prezintå atrofie severå cu pierderea osului
bazal – gaura mentonierå ¿i pår¡i ale canalului Departamentul de implantologie al facultå¡ii din
mandibular se pot prezenta pe coama crestei Washington (fig. 11) descrie prin compara¡ie cu
Tipul II duritatea lemnului cele patru tipuri de os astfel:
Regiunile posterioare ale arcadei diferå de cea TIPUL I comparabil cu lemnul de stejar, foarte
anterioarå, osul disponibil fiind mai redus în aceste dur ¿i dens. Acest tip are o vasculariza¡ie mai såracå
zone. Subclasele precizeazå osul disponibil pe decât toate celelalte tipuri. Vasculariza¡ia ajutå la
întårirea sau calcificarea osului în jurul implantului.
zona frontalå ¿i pe cele laterale fiind notate: A-B,
De aceea sunt necesare 5 luni pentru acest tip så
A-C; B-C, B-D: atrofie severå
se integreze spre deosebire de 4 luni în cazul osului
Tipul III
tip II.
Regiunile posterioare ale arcadelor edentate de
Tipul II este comparabil cu lemnul de pin, care
tip 3 sunt diferite între ele, situa¡ie întâlnitå rar ¿i nu are aceea¿i duritate cu tipul I. De obicei necesitå
mai frecvent la maxilar decât la mandibulå – 4 luni pentru integrarea implantului.
subclasele pot fi: A-B-D, A-B-C, A-D-C, C-D-C Tipul III este comparabil cu lemnul de balsa,
În acest caz, regiunea anterioarå este cea care care nu are aceea¿i densitate cu tipul II ¿i de aceea
determinå planul de tratament. se recomandå 6 luni pânå la încårcarea implantului
Din punctul de vedere al densitå¡ii osului man- plasat în acest tip de os. Încårcarea gradualå poate
dibular (unul dintre cei mai importan¡i parametri oricum îmbunåtå¡i densitatea osoaså.
pentru planul de tratament, perioada de vindecare Tipul IV este comparabil cu spuma polisti-
¿i fixarea primarå a implantelor) acesta poate fi renicå, care este cel mai pu¡in dens dintre toate
clasificat în patru tipuri sau grupe, clasificare cu tipurile de os ¿i necesitå cel mai lung timp pentru
importan¡å deosebitå în tratamentele implanto- integrare, aproximativ 8 luni. Grefele osoase sau
protetice ale mandibulei edentate total: augmentårile de creastå sunt frecvent necesare în
I. os dens compact omogen cazul acetui tip.
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOL. LIV, NR. 1, AN 2008 65

CONCLUZII inerva¡ia diferitelor zone, fibromucoasa acoperi-


toare, raporturile topografice cu diferite repere ana-
Putem afirma cå pentru a evalua un câmp pro- tomice importante (canalul mandibular).
tetic mandibular edentat total ¿i a stabili dacå este Referitor la câmpul protetic mandibular edentat
sau nu favorabil solu¡iilor de protezare clasicå sau total, un element favorabil solu¡iilor de protezare
modernå trebuie lua¡i în calcul parametri multipli moderne implanto-protetice este creasta osoaså pe
precum: oferta de os disponibil tridimensional, zona frontalå – interforaminalå, acoperitå de o
organizarea ¿i structura osului, vasculariza¡ia ¿i fibromucoaså keratinizatå, ata¿atå de os, întinså.

BIBLIOGRAFIE
1. Carl E Misch – Implant Dentistry, Ed. Mosby, St. Louis Missouri 5. Drake R, Vogl W, Mitchell A – Gray ’s Anatomy, Ed. Elsevier 2004.
1999 6. Heinrich B, Slåvescu DD – Atlas, tehnici de implantologie oralå,
2. Scortecci G, Misch C, Benner K – Implants and Restorative ed. Rom Cartexim, Bucure¿ti, 1998.
Dentistry, Ed. Martin Dunitz 2001 7. Slåvescu DD, Heinrich B ¿i colab – Implantologie oralå, ghid
3. Carl E Misch – Dental Implant Prosthetics, Ed. Mosby, St. Louis practic, Ed. Rom Cartexim, Bucure¿ti, 1998.
Missouri 2005
4. Gånu¡å N, Bucur A – Tratat de Implantologie oralå, Ed. Na¡ional
2004

S-ar putea să vă placă și