Sunteți pe pagina 1din 22

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 25144/13.07.2021
ANUNT

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr.


38, sector 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuție vacante din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii :

 probă suplimentară eliminatorie de limba engleză/franceză: 12.08.2021, ora


9,30
 probă suplimentară eliminatorie de calculator: 12.08.2021, ora 11,30
 proba scrisă: în data de 16.08.2021, ora 10.00.

Candidaţii admişi la proba scrisă se vor prezenta pentru interviu, care se susţine, de
regulă, întru-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,
conform Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii –
Serviciul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii si pe site-ul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici,respectiv din data de 13.07.2021, în perioada 13.07-02.08.2021,
în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 8.00 – 13.00.
Telefoane de contact : 0213196133,
Comisia 1 - 0374808360
Comisia 2 - 0374808361
Comisia 3 - 0374808419
Comisia 4 – 0374808385
Comisia 5 – 0374808419
Comisia 6 - 0374808358
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu :
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
   2) curriculum vitae, modelul comun european; 
   3) copia actului de identitate; 
   4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
   5) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 
   6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
   7) cazierul judiciar;
8) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specific.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs
din cadrul ministerului, poate fi accesat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii –
www.mt.gov.ro, si se gasește la Registratura MT poarta “G”.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice conform art. 465
din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi condiţiile specifice pentru postul solicitat, astfel:

CONDIȚII SPECIFICE

POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 1

Functie Grad Nr.


Direcție Serviciu/Compartiment Cls ID Obs.
publică prof. post
Compartimentul strategie Consilier I superior 1 349882 politici
și politici publice Consilier I superior 1 547278 publice
consilier I superior 1 547317
547323
Serviciul analize transport, Consilier I asistent 2
Direcția Generală 551027
proiecte europene și GIS
Strategie 547324
Consilier I debutant 2
551026
Compartimentul transport
multimodal și sisteme consilier I debutant 1 551029
inteligente de transport
Direcția Afaceri
Europene și Serviciul relații
Consilier I superior 1 547333
Relații internaționale
Internaționale
Total posturi vacante: 9

CONDIȚIILE SPECIFICE

DIRECȚIA GENERALĂ STATEGIE

Compartimentul strategie și politici publice

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul strategie și politici publice, Direcția Generală Strategie, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul strategie și politici publice, Direcția Generală Strategie, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS, Direcția Generală Strategie, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,


Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS, Direcția Generală Strategie, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,


Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS, Direcția Generală Strategie, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant,


Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS, Direcția Generală Strategie, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant,


Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS, Direcția Generală Strategie, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Compartimentul transport multimodal și sisteme inteligente de transport

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant,


Compartimentul transport multimodal și sisteme inteligente de transport, Direcția
Generală Strategie, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale


Serviciul relații internaționale

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Serviciul relații internaționale, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ STRATEGIE

Compartimentul strategie și politici publice


Posturi vacante politici publice
a. Secretariatul General al Guvernului - Manual de monitorizare și evaluare a
politicilor publice (noiembrie 2009) - ISBN 978-973-1846-22-4 (cap. Planificarea
Evaluării; cap. Selecția Metodelor de colectare și analiză a datelor; cap.
Managementul Calității Efortului de Evaluare; cap. Implementarea constatărilor
de evaluare)
b. Secretariatul General al Guvernului - Manual de metode folosite în planificarea
politicilor publice și evaluarea impactului (2006) (cap. II Metode folosite în
procesul de formulare a politicilor publice   ; cap. III Implementarea,
monitorizarea și evaluarea politicilor publice)
c. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea
documentului strategic Master Planul General de Transport al României (Cap. 2 –
Metodologia de elaborare a MPGT; cap. 4 – Transportul Rutier ; cap. 5 – Transportul
Feroviar; cap. 9 Analiza finanțării; cap. 10 – strategia de implementare a MPGT
pentru perioada 2014-2030)

Serviciul analize transport, proiecte europene și GIS


a. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea documentului
strategic Master Planul General de Transport al României (Cap. 2 – Metodologia de
elaborare a MPGT; cap. 4 – Transportul Rutier ; cap. 5 – Transportul Feroviar; cap. 9
Analiza finanțării; cap. 10 – strategia de implementare a MPGT pentru perioada 2014-
2030)

b. Robert Dobre (2016) - Relația dinamica reliefului - infrastructură de transport, Editura


Etnologică, București, ISBN 978-606-8830-01-8 (cap. I Studiu de alternativă pentru un nou
proiect de cale ferată între Predeal și Brașov   ; cap. V Studiu de alternativă pentru
construcția autostrăzii Pitești – Sibiu)
c. Robert Dobre (2011) - Pretabilitatea Reliefului pentru căi de comunicații și transport în
Culoarul Prahovei (sectoarele montan și subcarpatic), Editura Universitară, București, ISBN
978-606-591-235-9 (cap. 7 Pretabilitatea reliefului pentru amenajările infrastructurii de
transport  ; cap. 8 Impactul asupra mediului   ; cap. 9 Perspectiva căilor de comunicație în
contextul dezvoltării durabile)

Compartimentul transport multimodal și sisteme inteligente de transport


a. ORDONANŢĂ GUVERNULUI nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de
transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu
alte moduri de transport
b. Regulamentul delegat 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare
la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale
c. Regulamentul Delegat 886/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către
utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în
materie de trafic referitoare la siguranța rutieră
d. Regulamentul Delegat 1926/2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de
informare cu privire la călătoriile multimodale
e. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea documentului
strategic Master Planul General de Transport al României (Cap. 2 – Metodologia de
elaborare a MPGT; cap. 4 – Transportul Rutier   ; cap. 5 – Transportul Feroviar; cap. 10 –
strategia de implementare a MPGT pentru perioada 2014-2030)
f. ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 19/1997 din 18 august 1997 privind transporturile, cu
modificările și completările ulterioare

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE


Serviciul relații internaționale

1. LEGEA nr.590/2003 privind tratatele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,


nr. 23 din 12.01.2004;
2. HG nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi
completările ulterioare.
3. CONVENŢIA de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena la
18 aprilie 1961, Decret nr.566/1968;
4. Rolul Consiliului în acordurile internaționale ale Uniunii Europene :
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/international-agreements/

POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 2

Functie Grad Nr.


Direcție Serviciu/Compartiment Cls ID Obs.
publică prof. post
Compartimentul de
Direcția coordonare și monitorizare
consilier I superior 1 551030
Transport Rutier implementare acorduri și
convenții internaționale
Direcția 349901
Serviciul infrastructură consilier I principal 2
Transport 551032
feroviară
Feroviar consilier I asistent 1 349889
Direcția
Serviciul transport maritim consilier I superior 1 349536
Transport Naval
Total posturi vacante: 5

CONDIȚIILE SPECIFICE
Direcția Transport Rutier

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul de coordonare și monitorizare implementare acorduri și convenții
internaționale, Direcția Transport Rutier, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Direcția Transport Feroviar

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,


Serviciul infrastructură feroviară, Direcția Transport Feroviar, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,


Serviciul infrastructură feroviară, Direcția Transport Feroviar, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,


Serviciul infrastructură feroviară, Direcția Transport Feroviar, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână
Direcția Transport Naval

Pentru funcția publică de execuție consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Serviciul transport maritim, Direcția Transport Naval, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice/științe economice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA TRANSPORT RUTIER


Compartimentul de coordonare și monitorizare implementare acorduri și convenții
internaționale

I. REGLEMENTĂRI UE, ACORDURI ȘI CONVENȚII INTERNAȚIONALE

1. Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează


transporturi rutiere internaționale (AETR)
2. Acord privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și
autobuze (Acordul Interbus)
3. CONVENŢIE din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de
mărfuri pe şosele (CMR)
4. CONVENŢIE VAMALĂ din 14 noiembrie 1975 relativă la transportul internaţional al
mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)
5. Acordul cu privire la transporturile internationale de marfuri perisabile si
instalatiile speciale pentru aceste transporturi (A.T.P)

II. LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

1. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și


completările ulterioare
2. Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de
conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării
aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1.058/2007, cu modificările și completările ulterioare
3. Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și
efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și
completările ulterioare
4. Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului
asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității
centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul
transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității
instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și
infrastructurii nr. 995/2011, cu modificările și completările ulterioare

DIRECȚIA TRANSPORT FEROVIAR


Serviciul infrastructură feroviară

1.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate


române șI reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu
modificările și completările ulterioare – Titlul 1 (art. 1 – 46)
2.Legea nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania în spațiul feroviar
unic European, cu modificările şi completările ulterioare –art. 1 – 8, 10, 13, 15 – 33, 36,
38 - 54 şi Anexele I, II, IV, V
3.Hotărârea Guvernului nr.581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi
Ferate C.F.R. - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu
modificările şi completările ulterioare – textul de bază şi Anexa II (fără Anexa I)
4.Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Feroviare Române – AFER, cu modificările şi completările ulterioare – Art. 1, 4, 9 şi Anexa
1
5.Hotărârea Guvernului nr. 482/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de
Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex - S.A., cu modificările şi completările ulterioare
– textul de bază şi Anexa 2
6.Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar – art.
1 – 12, 14, 26 – 47, Anexele 3 şi 4

DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL


Serviciul transport maritim

1. Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile;


2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile,
utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1286/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului
public al statului și este concesionată administrațiilor portuare și/sau de căi navigabile
interioare, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1254/2019 privind aprobarea Listei
cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror
infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului;
7. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei
cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară
aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor
portuare şi ale zonelor de ancoraj, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei
cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară
este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, cu
modificările și completările ulterioare; 

POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 3

Compartiment Functie Grad Nr. Obs


Direcție Serviciu Cls ID
publică prof. Post .
Compartimentul
Serviciul
coordonare unități consilier I asistent 1 547337
coordonare unități
sanitare
sanitare, inspecție
Compartimentul
sanitară în
inspecție sanitară
Direcția transporturi,
în transporturi,
Medicală igienă, avizare,
igienă, avizare,
autorizare consilier I superior 1 349569
autorizare
sanitară și control
sanitară și control
în sănătate
în sănătate
publică
publică

Total posturi vacante: 2

CONDIȚII SPECIFICE

Direcția Medicală
Serviciul coordonare unități sanitare, inspecție sanitară în transporturi, igienă, avizare,
autorizare sanitară și control în sănătate publică

Compartimentul coordonare unități sanitare

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,


Compartimentul coordonare unități sanitare, Serviciul coordonare unități sanitare,
inspecție sanitară în transporturi, igienă, avizare, autorizare sanitară și control în
sănătate publică, Direcția Medicală, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Compartimentul inspecție sanitară în transporturi, igienă, avizare, autorizare


sanitară și control în sănătate publică

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul inspecție sanitară în transporturi, igienă, avizare, autorizare sanitară
și control în sănătate publică, Direcția Medicală, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA MEDICALĂ
Serviciul coordonare unități sanitare, inspecție sanitară în transporturi, igienă, avizare,
autorizare sanitară și control în sănătate publică

Compartimentul coordonare unități sanitare


1. Legea nr. 95/2006-Titlul VII Spitalele, republicată privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 112 din 2007, privind criteriile de
performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau
poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384 din 2010, privind aprobarea modelului-cadru
al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii
managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1374 din 2016, pentru stabilirea atribuţiilor
managerului interimar al spitalului public.
5. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 921 din 2006, pentru stabilirea
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public.
6. Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 206 din 2016, pentru aprobarea Normelor
privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului
Transporturilor.
7. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284 din 2007, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
8. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 869 din 2015, pentru aprobarea metodologiilor
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic,
medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare
publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-
şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările
ulterioare.
9. Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406 din 2006, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei
de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice,
cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul Inspecție Sanitară de Stat în Transporturi, Igienă, Avizare, Autorizare și


Control în Sănătate Publică

1. Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară


pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei , cu
modificările și completările ulterioare.
2. Ord. M.S. nr.914/2006 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un
spital în vederea obţinerii autorizației sanitare de funcționare, cu modifcările și
completările ulterioare.
3. Ord. M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
4. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea,
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru
şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi
dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de
nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi
eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare.
5. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
6. Ord. M.S. nr. 153/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările și
completările ulterioare.
7. Ord. MS/MT nr. 18/443 din 2008 privind Normele de igienă pentru transporturile
de persoane.
8. Ord. MS 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi
certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
9. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor,
completată și modificată, cu modificările și completările ulterioare.
10.HG nr.857/2011-privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din
domeniul sanatatii publice, cu modificările și completările ulterioare.
POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 4

Functie Grad Nr. Obs


Direcție Serviciu/ Compartiment Cls ID
publică prof. post .
DIRECȚIA Compartimentul mediu Consilier I superior 1 349894
GENERALĂ Compartimentul
MONITORIZARE avizări Consilier I principal 1 534439
PROIECTE documentații
Serviciul
DIRECȚIA Compartimentul Consilier I superior 1 349859
reglementări
REGLEMENTĂRI autorizații de
tehnice
TEHNICE ȘI construire și
expert I asistent 1 349643
AUTORIZAȚII DE reglementări
CONSTRUIRE tehnice
Total posturi vacante: 4

CONDIȚII SPECIFICE

DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE PROIECTE


DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

Compartimentul mediu

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul mediu, Direcția Reglementări tehnice, Autorizații de Construire și
Mediu, Direcția Generală Monitorizare Proiecte, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Serviciul reglementări tehnice

Compartimentul avizări documentații

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,


Compartimentul avizări documentații, Serviciul reglementări tehnice, Direcția
Reglementări tehnice, Autorizații de Construire și Mediu, Direcția Generală
Monitorizare Proiecte, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Serviciul reglementări tehnice


Compartimentul autorizații de construire și reglementări tehnice

Pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional asistent,


Compartimentul autorizații de construire și reglementări tehnice, Serviciul
reglementări tehnice, Direcția Reglementări tehnice, Autorizații de Construire și
Mediu, Direcția Generală Monitorizare Proiecte, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – domeniul de licență inginerie
civilă – (specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; construcții civile, industriale și
agricole; amenajări și construcții hidrotehnice; inginerie civilă; inginerie urbană și
dezvoltare regională) și în domeniul arhitectură și urbanism – domeniul de licență
arhitectură, specializarea arhitectură/domeniul de licență urbanism - (specializarea
proiectare și planificare urbană; urbanism și administrarea teritoriului).
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul autorizații de construire și reglementări tehnice, Serviciul
reglementări tehnice, Direcția Reglementări tehnice, Autorizații de Construire și
Mediu, Direcția Generală Monitorizare Proiecte se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești – domeniul de licență inginerie
civilă – (specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; construcții civile, industriale și
agricole; amenajări și construcții hidrotehnice; inginerie civilă; inginerie urbană și
dezvoltare regională) și în domeniul arhitectură și urbanism – domeniul de licență
arhitectură, specializarea arhitectură/domeniul de licență urbanism - (specializarea
proiectare și planificare urbană; urbanism și administrarea teritoriului).
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE PROIECTE


DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU , DIRECȚIA
GENERALĂ MONITORIZARE PROIECTE

Compartimentul mediu

1. Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de


mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare:
CAPITOLUL I - Prevederi generale
CAPITOLUL II - Domeniu de reglementare
CAPITOLUL III - Etape procedurale: Secțiunea 1, 2, 4, 5
2. Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi
completările ulterioare:
CAPITOLUL I - Principii şi dispoziţii generale
CAPITOLUL II - Procedura de reglementare
CAPITOLUL III - Regimul substanţelor şi preparatelor periculoase
CAPITOLUL IV - Regimul deşeurilor
CAPITOLUL VIII - Conservarea biodiversităţii şi arii naturale protejate
CAPITOLUL IX - Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice
CAPITOLUL X - Protecţia atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental,
prevenirea şi controlul disconfortului olfactiv 
CAPITOLUL XI - Protecţia solului, subsolului şi a ecosistemelor terestre
3. Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 877/2018 privind adoptarea strategiei naționale pentru
dezvoltarea durabilă a româniei 2030, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa este
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 bis).
CAPITOLUL II - Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi
infrastructură

Compartimentul avizări documentații


Consilier principal
1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare:
SECŢIUNEA a 2-a - Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar
SECŢIUNEA a 3-a - Prevederi referitoare la investiţii publice;
2. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul (MTIC) nr. 2031/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere a avizului Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile
tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona
infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou – publicat în M.Of.
nr. 1063/11.11.2020.

Compartimentul autorizații de construire și reglementări tehnice

Consilier superior

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 839/2009 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
3. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare:
CAPITOLUL II - Etapele procedurii de expropriere
SECŢIUNEA a 3-a - Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate
CAPITOLUL VI - Avize, acorduri, certificate şi autorizaţii 
CAPITOLUL VII - Dispoziţii referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
CAPITOLUL III - Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate
din fonduri publice
SECŢIUNEA a 3-a - Studiul de fezabilitate
SECŢIUNEA a 4-a - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
SECŢIUNEA a 5-a - Devizul general şi devizul pe obiect
SECŢIUNEA a 6-a - Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi
proiectul tehnic de execuție

Expert asistent

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 839/2009 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
3. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare:
CAPITOLUL II - Etapele procedurii de expropriere
SECŢIUNEA a 3-a - Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate
CAPITOLUL VI - Avize, acorduri, certificate şi autorizaţii 
CAPITOLUL VII - Dispoziţii referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ-teritoriale
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
CAPITOLUL III - Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii
finanţate din fonduri publice
SECŢIUNEA a 3-a - Studiul de fezabilitate
SECŢIUNEA a 4-a - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii
SECŢIUNEA a 5-a - Devizul general şi devizul pe obiect
SECŢIUNEA a 6-a - Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul
tehnic de execuție

POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 5

Nr.
Functie Grad
Direcție Serviciu/Compartiment Cls pos ID Obs.
publică prof.
t
Consilier
DIRECȚIA REPREZENTARE INSTANȚĂ I principal 1 534459
juridic
Consilier debutan
DIRECȚIA AVIZARE I 1 551036
juridic t
Compartimentul control și
CORPUL DE Consilier I principal 1 349688
anticorupție
CONTROL
Compartimentul monitorizare Consilier I superior 1 551024
Total posturi vacante: 4

CONDIȚII SPECIFICE

DIRECȚIA REPREZENTARE INSTANȚĂ

Pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional


principal, Direcția Reprezentare Instanță, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

DIRECȚIA AVIZARE

Pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional


debutant, Serviciul avizare internă și promovare acte normative, Direcția Avizare, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

CORPUL DE CONTROL
Compartimentul control și anticorupție

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal,


Compartimentul control și anticorupție, Corpul de Control, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Compartimentul monitorizare

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul monitorizare, Corpul de Control, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ

DIRECȚIA REPREZENTARE INSTANȚĂ

1.Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și


completările ulterioare:
Partea a-V-a: Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale; Titlul I: Exercitarea dreptului de proprietate publică a
statului și a unităților administrativ-teritoriale; Capitolul I: Dispoziții generale; Capitolul II:
Trecerea bunurilor în domeniul public al statului; Capitolul III: Modalități de exercitare a
dreptului de proprietate publică a statului sau al unităților administrativ teritoriale;
2.Codul civil adoptat prin legea 287/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Din cartea a-III-a Despre bunuri, doar Titlul VI – Proprietatea publică : Capitolul I –
Dispoziții generale; Capitolul II – Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice.
3. Codul de procedură civilă , aprobat prin legea 134/2010, republicat:
Cartea I : Titlul II: Participanții la procesul civil
Cartea a-II-a : Procedura contencioasă; Titlul I – Procedura în fața primei instanțe;
Titlul II – Căile de atac.
4. HG nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii.
5.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA AVIZARE
Serviciul avizare internă și promovare acte normative

1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi
a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și
completările ulterioare, art. 284-288, 291-294, 296-308, 327,332-333, 348-351,353;
4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,Titlul VI – Proprietatea publică.

CORPUL DE CONTROL

1. Codul penal, cu modificările și completările ulterioare: TITLUL V – Infracțiuni de


corupție și de serviciu și TITLUL VI – Infracțiuni de fals;
2. Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare; TITLUL III – Funcționarea societăților; Cap IV – Societățile pe acțiuni
3. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare – Capitolul I Dispoziții generale și Capitolul III Modalități de atribuire;
6. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare; TITLUL II, Administraţia publică centrală de
specialitate; Cap I, Cap. II, Cap. III și Cap. IV
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare;

POSTURI VACANTE COMISIA DE CONCURS NR 6

Functie Grad Nr.


Direcție Serviciu/Compartiment Cls ID Obs.
publică prof. post
DIRECȚIA Serviciul bugete și bilanțuri
expert I asistent 1 349509
ECONOMICĂ instituții publice
DIRECȚIA Expert I principal 1 349832
Serviciul bugete, bilanțuri
GUVERNANȚĂ
operatori economici consilier I asistent 1 349831
CORPORATIVĂ
DIRECȚIA
ACHIZIȚII Compartimentul
Consilier I superior 1 349500
PUBLICE ȘI informatizare
SERVICII INTERNE

Total posturi vacante: 4

CONDIȚII SPECIFICE

Direcția Economică
Serviciul bugete și bilanțuri instituții publice

Pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional asistent,


Serviciul bugete și bilanțuri instituții publice, Direcția Economică, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Direcția Guvernanță Corporativă


Serviciul bugete, bilanțuri operatori economici
Pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal,
Serviciul bugete, bilanțuri operatori economici, Direcția Guvernanță Corporativă, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent,


Serviciul bugete, bilanțuri operatori economici, Direcția Guvernanță Corporativă, se
solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne


Compartimentul informatizare

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior,


Compartimentul informatizare, Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne, se solicită:
Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă
Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză/franceză – scris,
citit, vorbit - nivel mediu.
Cunoștințe de operare/programare pe calculator : nivel mediu
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe
săptămână

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ PENTRU TOATE POSTURILE

1. Constituția României, republicată,


2. Titlul I și II ale părții a VI din Ordonanța de urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul bugete și bilanțuri instituții publice

1. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.


2. Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.
3. Ordinul ministrului finanţelor nr.1954/16.12.2005 pentru aprobarea clasificaţiei
indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările
ulterioare.
5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.505/2013 privind întocmirea și depunerea
situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări
financiare lunare în anul 2013, cu modificările ulterioare, cap.II – „Raportări financiare
lunare”.
7. Ordinul ministrului finanţelor nr.166/06.02.2006 privind stabilirea structurii raportărilor
referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de
personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.367/2005, cu modificările ulterioare.
8. Analiza economico-financiara a firmei / Vasile Robu, Ion Anghel, Elena-Claudia Serban
Bucuresti : Editura Economica , 2014
9. Aplicatii microsoft excel in domeniul economic  /  Nicoleta Magdalena Iacob , Constantin
Baron
Editura Pro Universitaria

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ,


Serviciul bugete, bilanțuri operatori economici

1. Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de


venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
2.Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021: capitolul III  - Dispoziţii finale; 
4. Hotărârea Guvernului nr.370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii  cu modificările şi completările ulterioare:  Anexa 2;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile și completarile
ulterioare: - Sectiunea 2- competente si responsabilitati in procesul bugetar;
6.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice: - Capitolul II- Administrarea si conducerea regiilor autonome;
- Capitolul III – Societatile comerciale;
7.Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, precum şi la regiile autonome 
8.Analiza economico-financiara a firmei / Vasile Robu, Ion Anghel, Elena-Claudia Serban
Bucuresti : Editura Economica , 2014
9.Aplicatii microsoft excel in domeniul economic  /  Nicoleta Magdalena
Iacob , Constantin Baron, Editura Pro Universitaria
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ȘI SERVICII INTERNE
Compartimentul informatizare

1.Calculatorul in trei timpi : Mircea Badut, Editura - Polirom

2.Retele de calculatoare. Ghidul incepatorului Editura - Rosetti Educational


- Cap 1 Domeniul retelelor
- Cap 2 Asezarea temeliei
- Cap 3 Sa intelegem retelele
- Cap 6 Componentele hardware ale retelei
- Cap 8 Protocoalele de retea
- Cap 9 Explorarea serviciilor de catalog
- Cap 10 Legaturi de departe: accesul la retele de la distanta
- Cap 11 Securizarea retelei dumneavoastra
- Cap 13 Servere de retea:tot ce doreati sa stiti, dar va temeati sa intrebati
- Cap 14 Achizitionarea si gestionarea calculatoarelor client
- Cap 17 Administrarea sistemului Windows 2000 Server: notiuni elementare
- Cap 18 Alte servicii ale sistemului Windows 2000 Server
- Cap 19 Prezentare introductiva a sistemului Windows Server 2003

3.Legea 455 /2001 privind semnătura electronica, publicata în Monitorul Oficial nr.
429 din 31 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare

4.Retele de calculatoare - Principii


Radu-Lucian Lupsa
Casa Cartii de Stiinta, 2008
http://www.cs.ubbcluj.ro/~rlupsa/works/retele.pdf