Sunteți pe pagina 1din 2
Dosarul nr.2-17928/20 2-20118604-12-2-28092020 iNCHEIERE 04 iunie 2021 mun.Chigindu Judecatoria Chisinau, sediul Centru Instanta de judecaté compusa din: Presedintele sedintei, judecator Andrei Ojoga Grefier Dan Barbacaru examindnd in sedingé publica pricina civila la cererea de chemare in judecata depus’ de AO Moldova Mea si Fiodor Ghelici impotriva publicatiei periodice Ziarul de Gard’ SRL si Daniela Calmas privind dezmintirea informatiei, acordarea dreptului la replic& gi compensarea, in mod solidar, a prejudiciului moral, constata: La 23 septembrie 2020, prin intermediul factorului postal, AO Moldova Mea si Fiodor Ghelici au depus cerere de chemare in judecata impotriva publicatiei periodice Ziarul de Gardi SRL gi Daniela Calmés, soliciténd dezmintirea informatiei false expuse la 18 august 2020 pe pagina web, la aceeasi rubric’, pagin’ fie prin intermediul unei conferinfe de pres&; acordarea dreptului la replica si compensarea, in mod solidar, a prejudiciului moral cauza persoanei publice Fiodor Ghelici in marime de 5 000 lei. La 25 septembrie 2020, cererea de chemare in judecat a fost inregistrata la Judecdtoria Chisinau, sediul Centru. Potrivit fisei de repartizare din 28 septembrie 2020, cererea a fost repartizata prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor judecatorului Andrei Ojoga. in cadrul sedingei de judecata, reprezentantul reclamantului AO Moldova Mea gi reclamantul Fiodor Ghelici nu s-au prezentat din motive necunoscute instantei, procedura de citare fiind legal indeplinita, in sedinta de judecat’, reprezentantul paratilor a solicitat scoaterea de pe rol a cererii de chemare in judecata. Audiind participantii la proces, studiind materialele cauzei, instanfa de judecata consider’ necesari scoaterea cererii de pe rol, din urmatoarele considerente. in conformitate cu art.267 litg) Cod de proceduri civila, instanta judecdtoreascit scoate cererea de pe rol in cazul in care reclamantul citat legal nu Sa prezentat in sedinj de judecaté, nu a comunicat instanjei motivele neprezentarii sau motivele sunt considerate de instanfd ca fiind neintemeiate, saw nu a solicitat examinarea cauzei in absenfa sa, iar pérdtul nu solicité soluionarea cauzei in fond. in conformitate cu art.268 alin.(1)-(4) Cod de proceduré civil’, fr cazul scoaterii cererii de rol, procesul se termind printr-o incheiere judecetoreasca. In ea instanja indict modul de inlditurare a circumstanjelor specificate la art.267. Incheierea judeciitoreascét privind scoaterea cererii de pe rol se supune recursului Dupa inléturarea circumstanjelor care duc la scoaterea cererii de pe rol, persoana interesaud poate adresa instanjei 0 noud cerere, conform dispozifiilor generale. La cererea reclamantului sau a pratului, instanfa poate anula incheierea privind scoaterea cererii de pe rol emise in temeiul art.267 lit,f) si g), daca acestia depun probe care sé confirme imposibilitatea prezenttirii lor in sedinja de judecaté si a instiingarii instanjei. Cererea se depune in termen de 15 zile de la data comunicéirii incheierii. Cererea privind anularea incheierii de scoaterea a cererii de pe rol se solufioneazd in baza dosarului si a materialelor anexate la cerere, faré citarea participantilor la proces. Instanta care examineazd cererea poate dispune citarea participantilor la proces pentru a se pronunfa cu privire la respectiva cerere. Din materialele cauzei, instanta de judecat& constat cu certitudine cA partea reclamanta find informati in mod legal despre data, ora si locul desfigurarii sedinfei de judecata, fapt ce se confirma prin materialele cauzei, nu s-a prezentat in sedinta de judecata, nu a comunicat instanjei motivele absentei si nu a solicitat examinarea cauzei in lipsa sa. Astfel, in conditiile in care reprezentantul paratilor au solicitat scoaterea cererii de pe rol, instanta de judecati considera oportun de a admite cerinfa respectiva. Totodata, instanta de judecata explica partii reclamante ca, este in drept si adreseze instanfei o noua cerere, conform dispozitiilor generale. La fel, este in drept si depund la Judecdtoria Chisinau, sediul Centru o cerere cu privire la anularea incheierii privind scoaterea cererii de pe rol, prezentand probe care s& confirme imposibilitatea prezentarii sale in sedinfa de judecat& si a instiinfarii instantei despre aceasta. Cererea se depune in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii in conformitate cu art.267, art.268, art.269-270 Cod de procedura civila, instanta de judecata dispune: Cererea de chemare in judecata se scoate de pe rol. incheierea poate fi atacat& cu recurs la Curtea de Apel Chisinau in termen de 15 zile, prin intermediul Judeedtoriei Chisinau, sediul Centru. emniitura) Andrei Ojoga Judecétor drei Ojoga