Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA IIX'I'RAORDINARA DE SANAI'ATE PUBLICA

A MT]NICIPITJI,IJ I CIII$INAU

Ho'l'Annnu
nr. 40 din l5 iulie 2021

i, teme iul art. 58 din Legea nr. privind supravegherea de stat a


10/-1009
sanitafii publice (Monitorul Oficial, 20()9, nr. 67, art' 183), cu
modificdrile

ulterioare, a Hotdrdrii de Guvern nr. 820 din 14'12'2009 ,,Privind


Comisia

extraordinar6 de sd.6tate public6" qi a prevederilor Dispoziliilor


Primarului
privire la
General a municipir-rlui chiqinau cu nr" 215-d din 15.05 '2020 ,,cu
aprobarea Comisiei extraordinare de sartdtatc publicd a
mun' Chiqinau qi a
Ilegularrrentur,i acesteia", nr.404-cl din l,l iulie 2021 ,,cu
privire la rnodificarea
dispozigiei nr.215-d din 15.05 .2020 qi ap|obarea trnei noi componenfe
a cornisiei
extr.aordinare dc sindtate publica a trtt'tt-ticipiului Chiqindu",
in contextul
actgalizdrii datelor desprc situafia cpitlcniiologicd prin infecfia
COVID-19'
Chiqindu'
Cor,isia extraorclinard de sdndtate publicir (CIISP) a municipiului

I-toTAIl/i5ru:

Sc ia act de raportul prezentat dc (lentrul de SanState Publica


chiginau
L
rcl'eritor la situalia cpiderniologicir privind infec[ia COVID-19
in mun'
sdnStatea public6,
chiqin6u, cu atcpfionarca asupra riscLrrilor asociate pentru
confirmate in
in contextul noilor tr,rlpini qi mutalii alc virlrsului SARS CoV-2
rcgiunea geogralic6'

2. Se ia act, in rnun. chiqinau, asupra irrclicatorilorde incidenlacovlD-19 sub


pragul de alerla "cod Galben" (cod Vcrde, stare lavorabi16)
in corespundere
cu gradul de alertd din teritoriul aclrrinistrativ, aprobat
prin HotarArea nr' 30
din 1 I sePtembrie2020 a CNESP'

noi ;i
3. in contextul raspandirii la nivel nronclial qi regional al tulpinilor
major de import
rnutalii a virusului covlD-19 in rILrrl. chiqin6u qi a riscului
sc rnenIine, ca mdsuri irnportantc cle precau[ie, mdsurile obligatorii
de

prevenire qi coptrol a infccliei cu noLtl coronavirus:

purtarca md;tilor de proteclic in totrtc spafiile publice inchise,


in transpoltul
3.1.
pr.rblic, la staliile dc a;teptarc, la toatc cvenimentele
publice in spafiile
deschise cu aglomeralii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter unic,
adun6rilor in masd cu respectarea in aceste cazuri a distanlei fizice de
minim un metru. Masca trebuie sd acopere atdt gura c6t qi nasul;
3.2. dezinfeclia qi igienizarea mdinilor, cu asigurarea produselor qi preparatelor
virucide in toate intreprinderile, instituliile qi organizafiile de drept public
gi privat, inclusiv in centrele comerciale, magazine, institulii HORECA,
alte structuri care presteaz6 servicii publice;
3.3. evitarea evenimentelor cu prezenla aglomeraliilor umane, pistrarea
distanlei de minim 1 m la evenimentele publice organizate.

4. Nerespectarea m6surilor de sinltate publicl expuse in prezenta Hotir6re


constituie pericol pentru sdndtatea publicd qi va servi temei pentru tragere la
rdspundere contravenlionald qi/sau penald a persoanelor vinovate.

5. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil qi aprobat


pentru utilizare in Republica Moldova, rdm6ne mdsura esenliald de sdndtate
publicd recomandatd pentru toate persoanele cu v6rsta de peste 18 ani.
Vaccinarea impotriva infecliei COVID-I9 salveaz[ vie]i, protejeazd de
forme critice qi de decese din cauza noului coronavirus, este un act de
responsabilitate civicd pentru combaterea pandemiei qi revenirea la
normalitate. Vaccinarea este gratuit6 qi disponibild pentru toli doritorii,
indiferent de viza de reqedinfa sau locul de trai, in toate instituliile medicale
de asistenfd medicald primari (Centrele Medicilor de Familie, Centrele de
Sdndtate, Centrul Municipal de Vaccinare, punctele mobile de vaccinare qi
prin echipele mobile de vaccinare).

6. Toate punctele de vaccinare din mun. Chiqindu vor activa in regim 717 zile,
conform programului de activitate a instituliilor medico-sanitare publice qi
private, inclusiv, cu asigurarea deplasdrii la domiciliu a echipelor mobile de
vaccinare, la solicitarea persoanelor cu dizabilitdli, persoanelor imobilizate
la pat, alte persoane cu dificult6li locomotorii.

7. Punctele mobile de vaccinare (troleibuzul qi autobuzul) vor activa 717 zile,


pe tot parcursul campaniei de vaccinare, conform programului prestabilit.

8. Direc{ia generalS asistenf[ socialS qi sinState, de comun cu instituliile


medico-sanitare municipale, va asigura organizarea periodicd, a maratoanelor
de vaccinare in municipiu, conform disponibilitdlii loturilor de vaccinuri,
livrate de Ministerul SdnStAIii, Muncii qi Protecliei Sociale.
9. Direclia generald asisten!5 socialS qi sdndtate va coordona cu managerii
instituliilor medico-sanitare publice municipale, in special ai spitalelor
clinice municipale, activarea la prima necesitate a spaliilor medicale pentru
internarea qi tratamentul pacienlilor cu COVID.19.

10.Se ia act de Dispozilia nr.385-d din 06 iulie 2021 a Primarului General al


mun. Chiqindu ,,Cu privire la mIsurile complexe de minimalizare a
impactului temperaturilor caniculare asupra s5n5t51ii popula{iei din
municipiul ChiqinSu" qi se reitereazdrealizarea m5surilor stipulate in Planul
de acliuni specificat, inclusiv instalarea corturilor anti-caniculd qi asigurarea
cu ap[ potabild.

ll.Se menline regimul de acces restrictionat in cadrul Centrului de gdzduire qi


orientare pentru persoanele frrd domiciliu stabil (str-la Haltei, 2) pdnd la
31.12.2021. Centrul va asigura beneficiarilor
acordarea serviciilor de
gSzduire qi orientare, in regim de 24124 ore,7 zile pe sdptdmdnd, precum qi
alimentarea acestora, cu implementarea mdsurilor de control gi combatere a
infectiei COVID-19.

12.Se menlin, pdn6 la 31.12.2021, mdsurile de restriclionare in procesul de


prestare a Serviciului de alimentare a persoanelor socialmente vulnerabile
din municipiul Chiqindu, prin acordarea pachetelor cu produse alimentare, in
schimbul prdnzurilor calde. Direclia generalS asisten{[ socialS gi s6ndtate va
asigura m6surile orgarizatorice, in vederea repartizdrii pachetelor cu
produse alimentare, acordate de prestatorii Serviciului de alimentare in
schimbul pr6nzurilor. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purta
re spons ab i litate pentru continutul p achetului ac ordat.

l3.Se permite organizarea odihnei qi intremSrii copiilor in instituliile de


intremare ,,Campingul Vadul lui Vod5" qi ,,Perlele Nistrului", din
subordinea Confederaliei Nafionale a Sindicatelor, in regim 24124, cu
prezenla ftzicd a unui numdr maxim de 15 elevi in grupd, cu respectarea
strictd a normelor de s6ndtate publicd qi efectuarea termometriei de doud ori
pe zi (preferabil cu scaner termometric). O precondilie obligatorie este
delinerea certificatului de vaccinare cu ambele doze a personalului angajat qi
personalului antrenat in activitetile din aceste tabere.
14.Se stabileqte regimul de activitate a iM ,,Pia1a Centrald" in intervalul 06:00-
18:00, cu organizarca zilei sanitare generale o datd in lun[. lgienizarea,
dezinfecfia qi curdfenia untald va fi efectuat6 zilnic, cu concursul resurselor
umane angajate qi echipamentelor tehnice achizitionate.

15.in funclie de evolulia Ei tendinla situaliei epidemiologice mdsurile de


sdndtate publicd vor fi revizuite.

16.Direclia Relalii Publice qi Buget Civil a Primdriei municipiului Chiqiniu va


asigura informarea populaliei despre prevederile prezentei Hotdr6ri qi
restricliilor impuse pentru prevenirea qi controlul infecliei COVID-19.

lT.Prezenta Hotdr6re intri in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe


pagina oficial5 a Primdriei municipiului Chiqindu.

n
Preqedinte al Comisieio
Primar General
\ '1. Ion CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar Angela Cutasevici

Secretar al Comisiei Boris Gilca