Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SANATAITI, MUNCII PROTECTIEI SOCIALE

$I
AL REPUBLICII MOLDOVA

DISP OZTTIE
mun. Chiqindu

,\
,r1 ' ,t t'.zl-l'( 2021 nr. 54/ - o(
cu privire Ia confirmarea certilicatelor de vaccinare

in conformitate
cu prevederile Legii ocrotirii s6nat4ii nr. 4llllggs,planului
nafional de imunizare anti-COVID-19, aprobat prin Hotniarea
Comisiei Nalionale
Extraordinare de S5ndtate Public[ nr.4l din 13 ianuarie 2}2l,in
scopul asigurarii
monitoriz[rii statutului de persoan[ vaccinatd in baza datelor din Registrul
electronic de vaccinare, elaborat cu.sup.ortul organizalieiMondiale
a S6n6t{i i, care
este utilizat inclusiv de cdtre institufiile med[o-sanitare
din raionale de est ale
Republicii Moldova, in temeiul Regulamentului privind organizarea
qi funclionarea
Ministerului Senat4ii, Muncii Ei Protecfiei Sociale, iprouut
Guvernului nr. 6941 2017, *in
Hot6r6rea

DISPUN:
1' Conducdtorii instituliitor medico-sanitare publice din localitdtile
limitrofe
frontierei adminishative, la solicitarea persoanelor vaccinate
in instituliile medico-
sanitare din raioanele de est ale Republicii Moldova,
vor asigura confirmarea
Certificatelor de vaccinare, generate din Registrul electronic
de vaccinare, prin
inscrierea cuvdntului,,Confirmat", aplic*.u,.rrrdturii persoanei
responsabile qi
parafei instituliei pentru certifi cate.

2' Confirmarea
se va efectua pentru persoanele vaccinate in instituliile
medico-sanitare din raioanele de est ale RepuLlicii
Moldova, dup6 verificarea de
c[tre persoana responsabild abazei de date din Registrul
electronic de vaccinare.
3'
Controlul. executdtii pre.lenlei Dispozifii se pune in sarcina
Directiei
politici in domeniul asisten{ei medicale primare, urgente gi
comunitare qi Direc}iei
politici in domeniul s6n6t6{ii publice.

Secretar de Stat d fa-ae rariana z.ric