Sunteți pe pagina 1din 7

Memoriu general DTOE

MEMORIU TEHNIC
LUCRARI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

A. DATE GENERALE:

DENUMIRE LUCRARE: EXECUTIE CONSTRUCTIE MODULARA – LA SCOALA « GIMNAZIALA


HERASTRAU », cu regim de inaltime P+1E
AMPLASAMENT: Strada Borsa nr. 27, Sector 1, Bucuresti
BENEFICIAR: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Certificat de urbanism: 915/92/B/31760 din 05.08.2020, de Primaria Sector 1.

B. Obiectul memoriului tehnic


Prezentul memoriu tehnic are ca obiect descrierea lucrarilor de organizare a executiei privind
EXECUTIE CONSTRUCTIE MODULARA LA SCOALA „GIMANZIALA HERASTRAU” cu
regim de inaltime P+1E, pe amplasamentul situat in Bucuresti, sector 1, Str. Borsa nr.27.
Organizarea de santier si parcarile se vor asigura integral in incinta proprie. .
Aceste lucrari, operatii si proceduri se refera la asigurarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier, executate in conditii normale si specifice perioadei de executie a imobilului pe
amplasament.
Lucrarile de organizare de santier vor fi programate si executate in conformitate cu Autorizatia de construire, cu
respectarea reglementarilor legale in vigoare si in conditiile asigurarii materiale.
Prezentul memoriu tehnic se va citi si interpreta împreună cu documentatia tehnică în faza DTAC. Lucrările vor
putea fi demarate numai după obtinerea Autorizatiei de Construire si Organizare a Executiei.
Executia lucrarilor se va face de catre antreprenori specializati si autorizati pentru acest gen de lucrari.
Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces in imobil.

C.Reglementari legislative si tehnice


Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata în 2004 împreună cu Normele
Metodologice de Aplicare Od MTCT nr. 1430/2005, împreuna cu OUG nr. 214 / 2008 pt. Modificarea si completarea Legii nr.
50 / 1991 impreuna cu Od. MDRL nr. 119 / 26.02.2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de
aplicare
NP 55 / 1988 Normativ cadru privind demolarea partială sau totală a constructiilor;
GE 022-1997- Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat;
OMI nr. 775 / 1998 Ordinul de aprobare a Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor;
H.G. nr. 272 / 1994 Regulament privind controlul de stat al calitătii în constructii.
C16/1984 – Normativ privind executia lucrarilor de constructii pe timp friguros
P82/1986 – Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si intretinerea drumurilor de santier
GT 011/197 – Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier
GT 012 /1997 – Ghid privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de santier
IM 004 /1996 – Elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii
P118/1999 – Normativ de siguranta la foc
L nr.307/12.07.2006 Legea pentru apararea impotriva incendiilor
C 300/1994 – Normativ de prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora
U6/1978 – Normativ privind exploatarea utilajelor pe timp friguros
ST 006/1996 – Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de beton
pentru asigurarea calitatii constructiilor, a protectiei vietii, a asigurarii in exploatare si a protectiei mediului ambient
U 9/2/1985 – Normativ privind intretinerea si repararea uneltelor, sculelor si dispozitivelor folosite in constructii
C 56 / 1985 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
NE 004 / 1997 Norme privind utilizarea resurselor in activitatea de mecanizare si transport tehnologic in vederea asigurarii
cerintelor de calitate a constructiilor
PCC 021 / 2000 Procedura de inspectie tehnica a masinilor si echipamentelor tehniologice de constructii aflate in exploatare
Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în constructii cu modificarile si completarile din HG nr. 498 / 2001 si Legea nr. 506 /
04.05.2007
HG. nr. 766 / 1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea comportarii in exploatare a
acestora impreuna cu completarile si modificarile din H.G. nr.
675 / 03.07.2002
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006
HG nr 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006
1
Memoriu general DTOE

HG nr. 300 / 2006 CerinŃe minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HG nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pt utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca
HG nr. 1051 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pt manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt
lucratori
HG nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pt. locul de munca
HG nr. 971 / 2006 Cerinte minime pt semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul
de munca
HG nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HG nr. 37 / 2008
HG nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la
riscurile generate de zgomot
HG nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor explozive
Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
HG nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
IM 007 / 1996 Norme specifice de protectie a muncii pt lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje
I 20 / 2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
NP 17 / 2002 Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pâna la 1000V
I 22 / 1999 Normativ pentru proiectarea si executia conductelor de aductiune si a retelor de alimentare cu apa si canalizare
GP 074 / 2002 Ghid pt instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare in retelele de canalizare
NTPA 002 / 2002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor
OUG nr. 195 / 2005 (inlocuieste Legea nr. 137 / 1995) Cerinte privind protectia mediului inconjurator
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 2014
Ordonanța de urgență nr. 74/2018  pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,  
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Legea nr. 655 / 2001 privind protectia atmosferei

D. Organizarea executiei lucrarilor


La executia imobilului cu functiune Scoala vor fi respectate prevederile cuprinse in memoriul tehnic de
arhitectura, rezistenta si instalatii privind procedura de realizare a constructiilor. Pentru inceperea lucrarilor sunt
necesare urmatoarele :
- Existenta unui cadru organizatoric, din partea constructorului, atestat in domeniul calitatii in productie, montaj
constructii (SR ISO 9001), si sa aiba propriul sistem de urmarire si atestare- certificare a calitatii propriilor lucrari
executate (RCTC, RTE)
- Obtinerea Autorizatiei de Construire, a Autorizatiei pentru Organizarea Lucrarilor de Executie, a Procesului
Verbal de predare a amplasamentului si a Ordinului de incepere a lucrarilor (de la beneficiar)
- Amplasarea panourilor de avertizare, a panoului de identificare a investitiei.
- Analiza necesarului si a posibilitatilor de racordare la utilitati (apa, canal, electricitate) si demararea actiunilor
necesare obtinerii avizelor de racord pentru functionarea organizarii de santier.
- Finalizarea incheierii contractelor cu furnizorii de utilitati (apa, canal, electricitate), si executarea
bransamentelor (daca este cazul), a contoarului si tabloului general
- Analiza necesarului de deplasare de personal, materiale si utilaje, necesare pentru executarea lucrarilor de
organizare de santier si apoi pentru lucrarile de realizare a constructiei si instalatiilor aferente.
- Analiza necesarului de depozite de materiale, dotari si ateliere necesare pentru executarea lucrarilor de
organizare de santier si a celor necesare realizarii lucrarilor de construire si a instalatiilor aferente;
- Incheierea contractelor necesare pentru a putea depozita la groapa de gunoi, respectiv cu o firma de
salubritate pentru gunoiul rezultat in perioada de executie a lucrarilor de organizare de santier si ulterior a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- Intocmirea graficelor de executie, a cantitatilor si valorilor pe structuri de lucrari, cu termene de incepere si de
terminare a respectivelor lucrari
- Programarea resurselor necesare executarii lucrarilor de organizare de santier si a celor necesare pentru
executarea lucrarilor de construire.
- Dotarea santierului cu amenajarile specifice in conformitate cu Documentatia Tehnica de Organizare a
Executiei (DTOE).

Pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, se vor lua
urmatoarele masuri tehnico-organizatorice specifice :
1. - amenajari speciale de santier si masuri pentru asigurarea calitatii lor;
2. - constructiile speciale din santier;
3. - instalatiile speciale din santier;
2
Memoriu general DTOE

4. - depozitarea si conservarea materialelor;


5. utilaje si mijloace de transport;
6. inregistrari de date meteorologice necesare santierului;
7. proceduri pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;
8. regulament intern si proceduri specifice pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
9. proceduri pentru lucrari specifice executate pe timp friguros;
10. masuriri specifice rezultate din amplasamentul lucrarii.

1. Amenajari speciale de santier si masuri pentru asigurarea calitatii lor


In aceasta categorie de masuri intra :
- amenajarea si intretinerea continua a drumurilor de acces, a cailor de circulatie, a platformelor si punctelor de
stationare sau parcare auto.
- asigurarea posibilitatilor de indepartare rapida a apelor de suprafata si a celor provenite
din precipitatii (ploaie, ninsoare) sau dezghet de pe langa constructii, accese si in general de pe toata suprafata
santierului;
- asigurarea curateniei generale a santierului si indepartarea tuturor resturilor de materiale neutilizabile, a
molozului si a pamantului in exces provenit din sapaturi;

Pentru a preveni dificultatile in continuarea nestingherita a activitatii si pentru evitarea timpilor morti in executie
se vor lua masuri speciale, cum sunt:
- colectarea apelor din precipitatii si evacuarea acestora in afara zonelor de lucru; daca este necesar se vor
prevedea conducte de evacuare cu pante mari si periodic gurile de intrare vor fi curatate;
- verificarea tabloului electric, intrerupatoarelor si dispozitivelor electrice de pornire/oprire de catre electricianul
santierului si luarea masurilor cuvenite de izolare pentru evitarea scurtcircuitelor si tensiunilor de atingere,
datorita umiditatii crescute in diverse perioade sau din orice alte cauze;
- controlarea permanenta si minutioasa a cailor de rulare la instalatiile de ridicat;
- verificarea stabilitatii esafodajelor, schelelor, rampelor din lemn sau metal, luandu-se masurile necesare de
indepartare a deficientelor.
Masurile de mai sus sunt enuntiative, nu au caracter limitativ, ele vor putea fi suplimentate de constructor, in
functie de necesitatile si posibilitatile acestuia si in functie de termenele de executie asumate contractual.

2. Constructii speciale de santier


In aceata categorie se cuprind lucrari definitive si lucrari provizorii, potrivit proiectului de organizare de santier
intocmit si aprobat la contractarea lucrarii. Aceste categorii de constructii sunt proprietatea contractorului
general.
Pentru organizarea de santier, va fi utilizata ca platforma de depozitare zona betonata din incinta scolii.
Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau în delimitarea platformei pt depozitarea materialelor,
amplasarea containerului administrativ si de depozitare si a grupului sanitar ecologic.
Materialele, cum sunt panouri sandwich acoperis, Vata minerala bazaltica, materiale feroase, sticla, betoane, se
vor putea depozita temporar în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie.
Se vor folosi drumurile existente din zona, tinand cont de restrictiile impuse fiecarei categorii de drum folosit.

Organizarea de santier, va cuprinde urmatoarele:


1. platforma betonata benecolectare deseuri/ pubele colectare deseuri
2. punct psi
Pichetul va avea in componenta minimal:
- găleţi din tabla, vopsite în culoarea rosie, cu inscriptia « galeata de incendiu (2 buc.)
- lopeti cu coada (2 buc.)
- topoare tarnacop cu coadă (2 buc.)
- cangi cu coadă (2 buc.)
- rangi de fier (2 buc.)
- scară imperechere din trei segmente (1 buc.)
- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
3. punct apa
4. tablou electric
5. platforma depozitare materiale vrac si de lucru
6. containere/ baraca lemn: depozit si birou administratie
7. toaleta ecologica
8. Trusa de prim ajutor
3
Memoriu general DTOE

9. Cabina PAZA

Beneficiarul poate pune la dispozitie contractorului general (constructorului) constructii necesare organizarii
de santier, in care caz se va reduce proportional cota procentuala pentru lucrarile de organizare de santier.
Constructiile provizorii vor fi cu un volum limitat si numai in cazul in care nu se pot executa constructii
definitive sau nu se pot folosi spatii asigurate de beneficiar.
In aceasta grupa se cuprind:
- constructiile pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: baraci, grupuri sanitare;
- cladiri, constructii si instalatiile aferente pentru deservirea lucrarilor de constructii montaj: magazii, birouri,
imprejmuiri provizorii, panouri de avertizare, cai de comunicatie si transport;
- mecanisme de constructii, mijloace de transport si utilajele de demolare;
- afisaje.
Constructiile speciale din santier vor fi dimensionate sa acopere necesitatile muncitorilor din santier, sa asigure
toate normele de securitate si sanatate in munca, sa asigure continuitatea fluxului tehnologic din procesul de
executie cu evitarea timpilor morti.
Constructiile speciale de mai sus sunt enuntiative, nu au caracter limitativ, ele vor putea fi suplimentate de
constructor in functie de necesitatile si posibilitatile acestuia si in functie de termenele de executie asumate
contractual.

3. Instalatii si retele de santier


Instalatiile din santier sunt cele care asigura alimentarea cu apa, canalizarea, si alimentarea cu energie
electrica.
Instalatiile din santier vor fi racordate la instalatiile existente prin racorduri independente, dotate cu contoare de
masurare a consumurilor, ce vor functiona din cota de organizare de santier.
Conductele vor fi executate in conformitate cu normativele in vigoare, la adancimea minima de inghet sau
protejate prin infasurarea cu materiale termoizolante.
Retelele provizorii de canalizare vor fi curatate periodic, pentru evitarea colmatarilor sau defectarii lor pe
parcursul executiei obiectivului.
Retelele de iluminat vor fi dimensionate in scopul asigurarii nivelurilor de iluminare artificiala prevazute in
normative si cu respectarea conditiilor de utilizare rationala a energiei electrice. Se vor revizui periodic masurile
de protectie contra electrocutarilor pe santier, instalatiile de legare la pamant si la nul, izolarea
amplasamentelor, tensiunea redusa, etc, pentru a corespunde prescriptiilor tehnice in vigoare si a evitarii
eventualelor accidente.

4. Depozitarea si conservarea materialelor


Toate materialele, care rezulta din demolare si se pot reutiliza, se vor depozita pe teren uscat evitandu-se
zonele care s-ar putea umezi ulterior.
In mod special se va asigura mentinerea in stare uscata prin adapostire sau acoperire a oricaror materiale ce se
pot degrada sub actiunea umiditatii sau caldurii.
Materialele si substantele usor combustibile se vor depozita in spatii special amenajate.
Este interzisa depozitarea lor in interiorul constructiilor speciale de santier pentru organizarea executiei.
Pentru toate materialele vor fi studiate conditiile climatice, temperaturile minime si maxime admise de
conservare, conform normelor de fabricatie si a normativelor in vigoare.
Spatiile de depozitare deschise se vor asigura cu plase de sarma sau panouri de gard de inaltime
corespunzatoare unei bune si sigure depozitari. Aceste spatii vor avea un punct de iluminare pe timpul noptii.
Se vor asigura conditiile respectarii codului NE 012 / 1999. Cap. Depozitarea materialelor.

5. Utilaje si mijloace de transport


Pentru parcarea autovehiculelor, pe timp scurt in santier, se vor asigura platforme pentru parcare prevazute cu
sistem de spalare a rotilor si caroseriilor in momentul parasirii santierului.
Platformele de parcare trebuie sa permita evacuarea de urgenta a autovehiculelor in caz de incendiu si accesul
utilajelor de interventie.
La terminarea lucrului, utilajele si mijloacele de transport vor fi bine curatate, asigurate impotriva actionarii lor
nesupravegheate si protejate impotriva intemperiilor.
Utilajele care au venit in contact cu materiale umede vor fi curatate de resturile de materiale si spalate inainte
de depozitare.
Masurile de mai sus referitoare la utilaje si mijloace de transport sunt enuntiative nu au caracter limitativ, ele vor
putea fi suplimentate de constructor in functie de necesitatile si posibilitatile acestuia si in functie de termenele
de executie asumate contractual.

4
Memoriu general DTOE

6. Activitatea meteorologica de santier


Activitatea meteorologica de santier se desfasoara pe toata perioada executiei, cu preponderenta in perioada
de timp friguros.
Aceasta activitate se refera la obtinerea si valorificarea previziunilor meteorologice furnizate de Institutul
Meteorologic pe perioade scurte si pe perioade mai lungi. Aceasta previziune va contine informatii privind
temperaturile maxime si minime, regimul vanturilor (directia, intensitatea, viteza) si regimul precipitatiilor (ploaie,
lapovita, ninsoare, perspective de formare a poleiului) atat in timpul zilelor cat si al noptilor respective.
Pentru inregistrarea temperaturii aerului, din spatiile de lucru, santierul va fi dotat cu termometrele necesare.

7. Securitatea si sanatatea in munca


Raspunderea pentru organizarea acestei activitati revine firmei de constructii si responsabililor de laborator.
Conducerea firmei de executie a lucrarilor va lua toate masurile organizatorice necesare, astfel incât tot
personalul lucrator la obiectivul de investitie sa cunoasca, sa-si insuseasca si sa respecte masurile de
securitate si sanatate in munca, având in vedere gradul sporit de periculozitate pe care il constituie activitatea
de constructii.
In santier se va organiza permanent activitatea de instructaj cu privire la normele SSM specifice santierelor de
constructii si a procedurilor tehnologice.
Conducerea santierului va intocmi Referatul cu evidentierea riscurilor.
Luând in considerare aceste riscuri, se vor lua de catre constructor urmatoarele masuri specifice de securitate
în munca ce se constituie în masuri de protectie colectiva si individuala:
- santierul va fi înconjurat de gardul existent sau de gardul de plasa provizorie care se executa si care va avea
si rolul de gard de protectie si cu panouri vizibile de avertizare a lucrarilor generatoare de pericole. Nu va fi
permis in incinta santierului accesul persoanelor straine.
- personalul operant va fi instruit în ceea ce priveste procedurile, riscurile si masurile de protectie a muncii si
PSI, având fisele personale de instruire întocmite la zi si semnate spre însusire
- conducerea constructorului va asigura pentru tot personalul operant echipamentul specific de protectie
individuala omologat
- se va utiliza în mod obligatoriu harnasamentul ca mijloc individual de protectie împotriva caderii în gol de catre
toti operatorii la înaltime. Echipamentele individuale de protectie împotriva caderii în gol vor fi în mod obligatoriu
realizate si certificate în conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie individuala în
vigoare
- se vor folosi doar scari, schele si esafodaje certificate iar lucrul la înaltime se va executa doar sub
supraveghere tehnica
- lucrul la înaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si
organizatoric iar lucratorul echipat si asigurat corespunzator astfel încât sa previna caderea de la înaltime
- nu se vor lasa unelte si diverse materiale pe scari sau schele întrucât pot sa cada si sa accidenteze persoane
- nu se vor depozita nici macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de circulatie / evacuare
- schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc.
sub picioarele schelelor si esafodajelor
- se vor verifica podinele daca sunt bine amplasate si daca sunt corespunzatoare pentru numarul de persoane
maxim si materialele care urmeaza sa stea pe schela simultan
- la montarea si/sau adaugarea la înaltime a schelelor si esafodajelor, lucratorii vor purta echipamentul
individual de protectie
- nu se vor executa lucrari la înaltime în conditii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, polei, descarcari
atmosferice, precipitatii importante etc).
- pamântul provenit din sapaturile executate in vederea amenajarilor terenurilor sportive precum si orice alte
materiale se vor depozita la o distanta minima de 1.00 m de la marginea sapaturii. De preferat ca excavarea
sapaturii si resturile rezultate din amenajarile propuse sa descarce direct in mijlocul auto de transport la groapa
a exedentului de pamânt.

8. Prevenirea si stingerea incendiilor


Prevenirea si stingerea incendiilor va fi in conformitate cu normativele si reglementarile in
vigoare, respectiv in principal:
- P118 / 1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- C 300 / 1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.
Se vor respecta cu strictete urmatoarele masuri:
- se interzice folosirea focurilor deschise care nu sunt ordonate sau controlate de conducatorii punctelor de
lucru;

5
Memoriu general DTOE

- se va asigura numarul necesar de panouri de incendiu, echipate complet cu stingatoare, nisip, unelte specifice
si plasate pe teren in locuri vizibile si usor accesibile;
- se interzice folosirea panourilor electrice improvizate;
- se interzice amenajarea in interiorul constructiilor care se desfiinteaza a baracamentelor din materiale
combustibile sau a spatiilor de depozitare si pastrare a materialelor si substantelor combustibile;
- se va asigura in permanenta accesul masinilor de interventie in caz de incendiu la sursele de apa (rezervoare,
bazine, hidranti – dupa caz);

9. Masuri suplimentare pentru perioada de timp friguros


Perioada conventionala de timp friguros este 15 noiembrie - 15 martie. Inainte de inceperea perioadei de timp
friguros se va elabora un program riguros pentru asigurarea conditiilor de buna executie in aceasta perioada.
Aceste conditii vor fi stabilite inca de la intocmirea graficului de esalonare a investitiei. In acest sens se vor
respecta cu strictete prevederile Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente, indicativ C 16 / 1984.
La elaborarea acestui program se va tine seama de urmatoarele:
- stabilirea lucrarilor ce vor putea fi executate in perioada de timp friguros, cu informarea proiectantului de
specialitate;
- crearea in timp util a frontului de lucru, potrivit specificului lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
- inchiderea definitiva sau provizorie a spatiilor in care se va organiza activitatea;
- incalzirea spatiilor de lucru in functie de necesitatile impuse de procesele tehnologice;
- amenajarea, intretinerea si protejarea cailor de circulatie, platformelor, rampelor, etc, prevazandu-se curatirea
si presararea materialelor antiderapante;
- asigurarea corespunzatoare a spatiilor de baracamente, birour, vestiar, grup-sanitar;
- asigurarea conditiilor corespunzatoare in spatiul de depozitare, platforme de lucru;
- asigurarea cu utilaje si dispozitive de curatirea zapezii si de spargere a ghetii;
- controlarea permanenta a cailor de rulare la instalatiile de ridicat, indepartarea zapezii, asigurarea capacitatii
depline de franare a macaralelor la temperaturi scazute sub 0°C;
- izolarea conductelor contra gerului prin ingroparea lor in pamant, iar portiunile expuse in aer vor fi izolate cu
materiale speciale, conform reglementarilor. In punctele joase ale instalatiilor se vor prevedea robineti de golire.
Pentru asigurarea conditiilor necesare executiei lucrarilor se vor folosi in general materiale si substante
auxiliare, dupa caz urmatoarele :
- sare industriala, rumegus, nisip si pietris pentru imprastiat pe scari, podeste, rampe, schele.
Pentru protejarea termica a lucrarilor pe timpul executiei se vor folosi mijloace speciale care se aprovizioneaza
inainte de aparitia perioadei de timp friguros si se depoziteaza astfel incat sa nu constituie surse de incendiu,
dintre care mentionam:
- rumegus, saltele de vata minerala;
- panouri termoizolante pentru inchiderea golurilor.
Pentru utilajele si mijloacele de transport se vor lua masuri speciale de protejare a lor , in conformitate cu
Normativul U 6 / 1978 privind conditiile de exploatare a utilajelor pe timp friguros, spre exemplu:
- asigurarea parcarii pe timpul de nefunctionare in parcari, platforme;
- preincalzirea pornirii utilajelor;
- protejarea utilajelor tehnologice de intemperii prin acoperire;
- protejarea schelelor contra inghetului, eliminarea poleiului prin acoperirea cu un strat subtire de sare
industriala;
- curatarea de resturile de materiale si spalarea inainte de depozitare a utilajelor ce au venit in contact cu
materiale umede.
Programul lucrarilor ce se executa in perioada de timp friguros va fi adus la cunostiinta beneficiarului
(investitorului) pentru realizarea lui la timp si aplicarea cu eficienta.

10. Masuri specifice rezultate din amplasamentul lucrarii


In aceasta categorie intra :
- Amplasarea bransamentelor, tabloului general si contoarelor (in conformitate cu avizele furnizorilor de utilitati),
ce vor functiona din cota de organizare de santier, pe toata perioada de realizare a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente - dupa caz
- Amplasarea judicioasa, specifica amplasamentului si necesitatilor constructorului, a platformelor de
depozitare, pentru vestiar, birou, grup sanitar
- Realizarea si mentinerea in stare de buna exploatare, in conditii de siguranta, pe toata durata necesara, a
rampei de acces;
- Organizarea judicioasa a trasportului la groapa de gunoi a molozului rezultat din demolare si a excedentului de
pamânt;
6
Memoriu general DTOE

- Realizarea in conditii de siguranta si securitate a muncii, a esafodajului necesar.

Deviz estimativ Organizare de santier


Valoarea totala a investitiei este de: ___________________________lei

Pe tot parcursul executiei se va urmari comportarea terenului inconjurator si a constructiilor invecinate


existente, luandu-se toate masurile necesare pentru a nu le afecta stabilitatea si rezistenta.
Accesul autovehiculelor de pompieri nu reprezinta o problema deoarece imobilul asupra caruia se va
intervenii, are acces pe minim 2 laturi al sale.
Executia va fi supravegheata de responsabili tehnici din partea executantului si urmarita de diriginte de
santier si de coordonatori SSM, angajati de beneficiar.

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele si


legile in vigoare in ceea ce priveste normele pentru protectia muncii si normele de protectie impotriva
incendiilor.

Data: Intocmit,
iulie 2021 Arh. Nicoleta Druta

S-ar putea să vă placă și