Sunteți pe pagina 1din 4

InternationalGameMagazine

Numirul2 14800Lei
Octombrie1997

lrt clt"u3rri
ert
Pufintic[ ribdare monger!
Una peste alta uite cd am reugit qi
noi sd scoatemal doilea numdr.
Toateca toateda'bine cd n-am

Jocuripentrufiecare
ajuns la bdtaie atdtane-am certat
pdnb am stabilit ce qi cum. Acum
sunt fericit gi in viitor o sd fiti qi
voi. $ti1i de ce?Pii dupd ce ne-afi
certat atdtacd trebuie sd mbrim
numdrul de pagini, ne-am hotdrAtqi Ttlalegion adventuregame al zilelor noastre,Mai stali
Epic/Microprose incd pe gAnduri?
noi sa vd lacem52 de papirusuricu Win95,Pentimn,16 MB RAI,I" 30 IvfBFIDD
ce nu vd trece prin cap. E tare, nu? Noul joc strategicreal-time de la Epic e
De la numdrul viitor, voi o sd vd absolutBESTIAL...
delectali cu operelenoastrede artd
0eatilmatch
Mafter
gi noi o sd dormim 48 de ore Virtus/I-Magic
Dacd vb place Quake qi vreli sdjuca{i ceva
nonstop dupd ce termin6m treaba.E
nivele in plus folositi DeathmatchMaker
greu la inceput! Aveli qi voi
pentru a v[ construiun joc dupd placul
pulinticd rd bdare cd n-au intrat
vostru.
zllele-n sac. Noi ne strdduim sd ne W i n 9 5 ,P e n t r u m , M
8 B RAM,25MB HDD.
facem treabacdt mai bine. O sd fili Quake
qi voi mulfumili cu ce o sd vd dim.
Vd promit cu mdna pe cufit gi gata
sd-mi fac harakiri dacdnu!
it22
I-Magic
Sd innebunesc!Auzili voi! Md Nici nu vd pute{i inchipui ce tare e jocul
trezescintr-o buni dimineajd Win95,Pentium,16i\48 RAM,40 MB HDD 6sta.Un simulator F22Raptor de-Jivine sd
ingrozitor de rece, de umedd gi de te inrolezi in armata americand.
scdrboasdgi vin ca floareala servici Win95,Pentium,16MB RAM, 65 MB HDD
cdnd aflu vesteacare m-a trezit din Camageddon
SplalPack
SCI
toatdmoleqealaqi cu toatec5-n
redaclie e un frig de poJi line un
Mult mai mult sdnge,magini supercool, FPS:
Irophy
Riuers
track-uri noi, suporl 3Dfx - acesteasunt Sierra
porc taiatfrrd sd se strice, m-au
doar cdtevadin caracteristicilenoii Un joc in care stai qi pescuiegtiintr-un rdu.
trecuttoatendduqelile."Facem52 verslunl. Ciudat, foarte ciudat!
de pagini!", zisedl de sus.$i eu ca D O S . 4 8 6 .1 6 N l B R A \ I . 7 0 N { B H D D L-am prins,l-am prins... Aoleu! L-am
mielu': "Gataqefu'...". $i uite aga,
noi o sd ne petrecemnoplile in - TheRitt
congelatoriar voi o sd vd distrali pe Ghasm
Megamedia,iDigitalIntegration
seamacelor scrisede noi. Hai cd-mi
Un alt joc stil DOOM Separecd cei de la
place!Da'vreausavd spunceva.
Megamedia n e - a up r e g d t iot s u r p r i z a . . .
Zdu.cd meritd s5-!i bali capu' cu
D O S . 4 8 6 .8 \ I B R - { \ 1 . L i \ 1 B H D D
ceva ce-ti zace-r vene. Is tare fericit
cdnd ?1vdd pe c6teunu' cd zice: "8
marfd!". Unii sunt chiar de-a Glaw
dreptul pur qi simplu cdnd o zic! Monolith
Mai c5-mi vine s5-i pup (degi De la cei care au realizat Blood-ul, iata cd,
avem un joc cevamai neobignuit:2D
prefer sexul slab),agade dulci
arcade.Toateca toateda'e absolut
sunt. Staji sd vd spun un banc! Sti{i
GALACTIC. Win95,486, 8 MB RAM, 15 MB IIDD
care-i culmea fo(ei? Sd strAngio
hArtiede 5000 pdni ii sar ochii lui
A. Iancu. Galapagos
Da' ce conteazll.PestecAtevaluni Anark/EA
vine Crbciunul qi o sd primesc qi eu Un joc foarte original in care ai un rol mai
liber o zi sau doud. Atunci poate o pulin obiqnuit. Nu vb spun desprece e
sd capdt cadou o perechede ciorapi vorba. Jucali-l! Vd spun cd meritd.
de ldnd sd-i port in timp ce vd scriu Win95.Pentium.16MB RAM. 10MB HIID
scrisori de divertisment. $i nu m[
mai sunali at6ta sd-mi spuneli cd *Eexen
2
CD-ul e fantastic dar cd foile alea Raven/Activision
sunt bune de fdcut focul cu ele. O sd Unjoc gen doom cu un enginequakeceva
aveli qi voi parte de ceva mai bun. Win95.Pentiiun,16MB RAM.20 MB tr-l$D mal avansat.
Conceptu-igata,practicane Win95,PentitLm,16 MB |d^,M,30 MB F{DI]
omoar5. $i acum gatatLatreabS, nu Elarlq
Earllr
la intinsmdna!Banzaiiiii... .... Kalisto/Microprose $s?safibation
Mr President (Florian Rdileanu) O graficd superbd,o aventurdintunecatd... Blue Byte
DARK EARTH cel mai tare action- Un joc strategiccareuttlizeazdengine-ul
din ExtremeAssault.Fantastic! Poc,poc...
Win95,Pentium,16 MB RAM,50 MB HDD S0DA
0ff-Road
Racing Mai mare,mai bun,mai colorat.
Papyrus/Sierra Distrugdtorii
viermilors-auintors!in
Inlernational
BallyChampionshipDupdNascarRacing2, Papyrusincearcd sf6rgit!Wama greatfun, try it!
Europress un stil diferit - Off Road. Win95,486, 16MB RAM,20MB HDD
O versiune reuqitd a jocului Network Q
Rally Championship. X-Gar
Win95,Pentium,l6 MB RAM, 13 MB HDD Bethesda/Virgin
Un joc in care poli admira designul unor
MageSlayer ini futuriste.
Raven/GT Interactive
Asemdndtorcu Take No Prisoners - aceeaqi
producdtori, acelaqiview insd mult mai
bine rcalizaL

Win95,Pentium,16MB RAM,40 MB HDD

Scud
lndustfial
Euolution
SegaSoft
Egti Scud,cel mai tare asasin,dar ai o
singurd problemS.Eqti de asemenea DOS,486,16MB RAM, 15MB HDD
programat sd te autodistrugi dupi ce
termili misiunea... Updates
Win95,Pentium,16MB RAM,35 MB HDD Betrayal in Antara vl.1
Win95,Pentium,16MB RAM,20 MB HDD Birthright v1.0.0.2
Shadow
Warior B l o o dR E G & S W v 1 . l l
Callahan'sCrosstimeSaloonvl.0. I
l'leed
FotSpeed
2 SESDlx 3D Realms/Eidos
Dungeon Keeper AI Patch
EA Un alt joc careutllizeazd engine-ul Duke
Firefight vl.2 SW & REG
Acum puteli rula acestjoc intr-o graficd Nukem 3D - acestlucru inceamni un pic
F P S :G o l f v l . 5
superbd- cu alte cuvinte suport 3Dft.
Glide for Voodoo 3Dtxv2.42
Win95,Pentrum,16 MB RAM, 10 MB
GlQuakev0.95
HDD,3Dfx
iF22 v3.l
Jetfighter3 LIPDATE I
NetStom (3Dfx)
Titanic/Activision Lords 2: SiegePack v2.03
Un joc strategicreal-time pe care n-ar LegendsFootball'98v1.1
hebui s5-l ratati. Foarte original - lupta Links LS98 vl.2
const[ in construireade clddiri qi poduri. Napoleonin Russiavl.02a
Ciudat, nu-i aga? Outlawsv2.0 & New Missions
Win95,486,16MB RAM,20 MB HDD Pacific Generalvl.l
POD PowerVR
l'luclear
Stfike DOS,4861
, 6M B R A M , 4 0 M B H D D Silent Hunter vl.3
EA Tomb Raider 53 Virge
Oprili rbzboiulnuclearinaintede a incepe. Tomb RaiderPowerVR 1.03
Un shoot-em-up pentrucei supdralipe tot IheReap Warcraftvl.4
cemiqcd.Acum avetiocaziade a incerca Take2 X-Wing vs. TIE Fighter Direct3D
Shoot-em-upcu o multitudine de inamici gi
explozii. Un joc pe care-l aqteptdmcam de Shareware
multiqor. Alarm vl.8c
Win95.Pentium.16 MB RAM Archiver 3.03
Bombs Away! ScreenSavervl.l
Iurok:
Dinosaur
Hunter CLF
Iguana/Acclaim "Take a Break!" ScreenSaver
Dacb dispunelide o placi grafrcd3Dfx nu ar DesignExpressLabels Win95
trebuiesdrataJiacestjoc. E TOTAL... Easy Edit for Windows95vl.05
Win95,Pentium,16 MB RAM,25 MB HDD, E Z E EE X I T 9 5 v l . 1 4 . 1 0
3Dfx GRDUW Disk Utility for Windows 95
vt.92
Uiflua
Fighter
2 Home Cookin (1.0)
Win95,Pentium.16MB RAM.30 MB HDD SegaPC MyCDplayer
Probabil cd e cel mai tare joc de karate pe QReadv95-2.1
Postal PC. Nu e ca Tekken3 dar... ServantSalamandervl.3
Snooperv2. 18
Ripcord Games/Take 2 Win95,Pentium,16 MB RAM, 80 MB HDD
StufIIt Expander
Shoot-em-uppentru cei care sunt majori
WinJPEG 2.65
(18+). Cred c6-i suficient,nu? Woms2 WinZIP 95 v6.3
Win95,Pentium,16MB RAM,30 MB HDD Team17lMicroprose
Death Rally Ctrl f: Distnige unitatea lintd ochre -- Schimb[ in maro
Cheat-uri in meniu,: Ctrl i : invincibilitate
DRAW 1000
$ Ctrl.z : reincarcd armele Tomb Raider
DROOL 500000
s Urmdtorul nivel: Stali pe loc; un pas
DRIVE 10 puncte(doar in Battle Arena Toshinden inainte, unul inapoi, sta{i pe loc, rotifi-vd
versiuneainregistratd) Big Head- Pauz6.iar apoi tastali de trei ori in jurul axei proprii iar apoi
DROP scade10 puncte FUNNYHEADS sdrili inainte.
1stPersonView - Pauzd,iar apoi tastali Cheat pentru arme; Stali pe loc, un pas
VIRTUALl inainte,un pas inapoi, stafi pe loc, rotili-vl
DRUG Efect mushroom Pentru a juca cu Earlhworm Jim tasta{i in de trei ori in jurul axei proprii iar apoi salt
DRINK Rocketfuel fereastraPlayer Select GIMMEJIM in spate.
DRUB No damage
DREAD Muni{ie infinit[ Afterlife Twinsen'sOdyssey
DRAG Turbo nelimitat Tastali in timpul jocului urmdtoarele: Apdsali ESC in timpul unui joc obiqnuitiar
$@! - VA da l0 milioane de pennies.DacS- dupd aceeatastaliurmdtoarele:
Leisure Suite Larry I folosili de mai mult de 5 ori Death Star clover: Dd o viafd
Acest cheatvI permite sd treceli de va atacaiadul sau raiul dumneavoatrS! magic: Magie maximd
intrebdrile de la inceput prin care trebuie sI SAMNMAX - Tastali de 3 ori (toate cu box : Box ofclovers
vd demonstrali vdrsta. Mai intdi alegeli o CAPS LOCK) pentru a ob{ineBAD life: Viald maximd
v6rstdcuprins[ intre 18 qi 60 de ani. Dupd THING...MAX the hellish BTINNY! gold: Bani
aceeacdnd se pune primajntrebare apbsali full: Dd toatecele enumeratemai
''
sus
ALT + X. Dacdjucati un episoddupa #1 Destruction Derby pingouin: Un mequa-pingouin
(de exemplu 2-7) trebuie sd ap[sa]i CTRL Vreli s[ jucafi corect?Atunci iatd aici un speed:Afrqeazdr ataframelor
+ALT+X cod carevd va face invincibil. Selectali
orice cursd de campionat gi introduceli Zone Raiders
M.D.K. numeledumneavoastrdca fiind: Apdsa{iFl1 qi introduceliacestecoduri:
Apdsali F1 pentru a actitracheat-urile (se !DAMAGE! ISITWENTY- Afiqeazdtoatdharla
pot introduOedoar o singurd datd intr-un ISILETSBAIL - Termindnivelul curent
nivel): Hexen II ISIWHEELS - Pemite accesulla magina
HEALME: Full health Pentrua puteaintroducecheat-urileapdsaji X! (trenbuiesd terminafi nivelul pentru a o
HOLOKURTISFLN: Decov increase mai intAi tasta- , dupd aceeaintroduce{i obiine)
INEEDABIGGUN:'Gatt gun inbrease codurile iar 1aurmd conf,rrmatiprin ISIFATPACKED - V a d a t o a t ea r m e l e ,
TORNADOAWAY: Twister gun increase ENTER toatdmunitra gi pou,erup-urile
I L I K E T O L O B :M o r t a rg u n i n c r e a s e GOD: God mode I S I Q - G o dm o d e
NASTYSHOTTHANKS: Homing sniper NOCLIP: Toggleclipping
grenadegun increase NOTARGET - Inamicii nu trag X-Wing
IMPULSE 9 - Munifie maximd qi primele Munilie qi scuturi infinite:
Heroes of Might and Magic II patru afine Tastali "win" in timpul ce zburali,
Sub Win95, mergeliin DOS prompt qi IMPULSE 14- Transformarein vapor
pornifi jocul prin comanda: IMPULSE 23 - Dd Torch Moto Racer
HEROES2WAIWC IMPULSE 25 -Dd Tomb of Power in fereastra"Pleaseenteryour name"
Dupd aceeatastafiin timpul jocului: IMPULSE 39 - Fly mode introduce!i:
911 - Pentrua sdri la nivelul urm[tor IMPULSE 40 - Creqtecu un nivel CDNALSI - Toatetrack-urile
32167 - Pentrua obline 5 dragoninegri caracterul CESREVER - Extra "reverse"tracks.Se
1313 - Pentm a pierdenivelul IMPULSE 43 -Toate artifacturile po[ accesadin meniul principal.
8675309 - Pentru a vedeaintreaga hart[ IMPULSE 99-'Repomeqtenivelul , CTEKCOP,- Pocketbikes (foarterapidel!)
191I - Pentru a vedea scenariul campaniei
finale Hunter Hunted
101495 - Pentru a dezvdlui harta Obelisk- Tastafi codurile dup,dce incepe nivelul, iar,
ului apoi apdsafiENTER. Codurile trebuie
introduse la inceputul fiecdrui nivel.
G-Nome cole- God Mode & toate armele
in fereastraprincipalS tastafi Ctrl + F1. Va invincible-God Mode
apareastfel o fereastrdin care puteti I ukaszuk-Toateweapons
introduce cheat-urile. rayl-- God Mode ,,,,,,. Vogel Publishing SRL
Redtop Trod: vd db toate nivelele snellings- Sdndtatemaximd ,rr:::rr:
trevor- Munilie maximdpentrutoate
B-dul Victoriei N. 12
Tasta{i urmdtoarele pentru a activa cheat-
urile din timpul jocului: armele 2200 Brasov
Half Libel vincent- Schimbain gri
blue - Schimbd in albastru
Tel.:068/150886
Had A Nude On
BrassClue sage-- Schimbdin verde Fax:068/153108
Cheat-uri in timpul jocului: avacado-- Schimbdin verde deschis