Sunteți pe pagina 1din 3

Atelierele de producţie de televiziune de la şcoala noastră de formare TV ofera un spectru larg

de cursuri de TV pentru a ajuta la care aspiră radiodifuzorilor TV, jurnaliştii TV şi factorii de


decizie câştige încrederea documentare TV în timpul producţiei lor şi ateliere de lucru digital
de editare în cadrul şcolii noastre de formare de televiziune. Become a broadcast journalist by
taking our TV production course. Deveni un jurnalist care, prin luarea cursul nostru de
productie TV. The London Academy TV Training School offers a range of TV training
courses, including: TV production workshops, documentary foundation diploma courses,
Avid foundation diploma lessons, TV production training courses, Directing commercials and
TV producing courses, known as the young producers course. Londra Academia TV Şcoala
oferă o gamă largă de cursuri de formare TV, inclusiv: atelierele de producţie TV, cursuri de
documentar diploma fundaţie, Fundaţia lecţii Avid diploma, cursuri de formare profesională
de producţie TV, reclame Regie şi cursuri de televiziune producatoare, cunoscut sub numele
de cursul tineri producători. Experience lighting and camera training workshops, camera and
editing courses using Avid, Final Cut Pro and Adobe After Effects. cursuri de iluminat
Experienţa şi camera de formare ateliere de lucru, aparat de fotografiat şi editare utilizând
Avid, Final Cut Pro si Adobe After Effects. Our TV production lessons and television
programme making workshops offer incredible knowledge during a 5 day TV production
course, 8 week evening documentary making workshops and HD and HDV camera training
classes, as well as camera and lighting training. Lecţiile noastre de producţie TV şi de
programe de televiziune a face ateliere de lucru oferă cunoştinţe incredibile în timpul un curs
de 5 zile de producţie TV, 8 seara documentar săptămâni luare ateliere de lucru şi HD şi
camera HDV cursuri de formare, precum şi aparatul de fotografiat şi de formare de iluminat.
Gain confidence in using a professional Sony broadcast camera, as well digital editing using
FCP and Avid as well as Adobe Pro. Câştigă încredere în utilizarea unui aparat de fotografiat
profesional Sony de difuzare, precum editarea şi digitale folosind FCP şi Avid, precum şi
Adobe Pro. Learn how to upload video to the internet. Aflaţi cum să încărcaţi video la
internet. Recording your TV program allows the TV student to improve their knowledge of
TV production and non linear editing. Înregistrarea programul TV permite studentului TV
pentru a îmbunătăţi cunoştinţele lor de producţie TV şi de editare neliniare. TV Production
training, documentary training, camera and lighting training are all taught by Television
professionals who have worked for the BBC, Channel 4 and ITV and independent production
companies. Producţia TV formare, documentare de instruire, aparatul de fotografiat şi de
formare de iluminat sunt toate predate de către profesionişti de televiziune care au lucrat
pentru BBC, Channel 4 şi ITV şi companii independente de producţie. Adam Roberts and
Mike Raycroft are just some of the great names who offer their knowlege and skills to all new
TV students who attend the TV training classes. Adam Roberts şi Mike Raycroft sunt doar
câteva dintre numele mari care oferă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru toţi studenţii
TV noi, care participa la cursurile de pregătire TV. Create your own DVD showreel of your
TV show, program or documentary film. Creeaza-ti propriul showreel DVD de show TV,
program sau film documentar. Gain confidence with new TV skills and TV production
techniques and meet TV professionals from the television industry. Câştigă încredere cu
abilităţi TV şi tehnici noi de producţie TV şi TV întâlni profesionişti din industria de
televiziune.

TV production training lessons and television training workshops during the day or evening
allow the new TV broadcaster or television journalist decide which TV course to follow. TV
lecţii de instruire de producţie şi ateliere de instruire de televiziune în timpul zilei sau seara,
permite radiodifuzorul televizor nou sau jurnalist de televiziune care decide să urmeze cursul
TV. Realizing which television training course to take will also help you to decide what is the
best TV training course to enrol on.. Dându-şi seama de televiziune care a curs de formare

1
pentru a lua, de asemenea, vă va ajuta să decidă ce este cel mai bun curs de formare TV sa se
inscrie pe .. Embark on a TV camera and lighting class, documentary filmmaking workshop
or a non linear editing class, such as adobe, final cut pro or avid media composer and get to
know what platform works best for you. Porniţi într-o cameră TV şi clasa de iluminat, atelier
de film documentar sau o clasă de editare non lineare, cum ar fi Adobe, final cut pro sau avid
compozitor mass-media şi ajung să ştiu ce platformă funcţionează cel mai bine pentru tine.
Every television training lesson during your TV course are taught by professional
documentary makers, broadcast journalists, TV editors, TV producers and television directors
who are experienced TV production trainers and Television program making specialists.
Fiecare lecţie de formare de televiziune în timpul cursului televizorul sunt predate de către
factorii de decizie documentare profesională, jurnaliştii de difuzare, redactori TV,
producătorii TV şi directorii de televiziune care sunt formatori cu experienţă de producţie TV
şi specialişti de programe de televiziune a face. All television courses are suited for TV
production enthusiasts as well as for semi-professional television program makers and
television professionals. Toate cursurile de televiziune sunt potrivite pentru amatorii de
producţie de televiziune, precum şi pentru factorii de decizie semi-profesional de programe de
televiziune şi profesionişti de televiziune.

Classes for television training in our TV training workshops at The London Academy school
of television training will encourage you to apply for jobs within the TV industry and new
internet businesses who upload videos and make videos for the communication industry.
Cursuri de formare de televiziune în atelierele noastre de instruire TV la London School
Academia de formare de televiziune va încuraja să se aplice pentru locuri de muncă în
industria de televiziune şi de noi afaceri de internet care face upload şi clipuri video pentru
industria de comunicare. Experience a variety of TV training courses and TV production
workshops. Experimenta o varietate de cursuri de formare TV şi ateliere de producţie TV.
Begin your TV training lessons and connect with other TV industry people during your
television studies and build your knowleg of The London Academy Television Training
School. Începe lecţiile de antrenament TV şi conecta cu alte persoane industria TV în timpul
studiilor de televizor şi de a construi knowleg dvs. de Academiei de Televiziune din Londra
Training School. The London Academy TV School is a well respected institution for TV
production, television camera and lighting, documentary making and non linear editing such
as digital editing with FCP, final Cut Pro, Avid Media Composer and Adobe Pro, which will
help you further with your TV career and television education. London School TV Academy
este o instituţie bine respectat pentru producţie TV, camere de televiziune şi de iluminat,
făcând documentar şi de editare neliniare cum ar fi editarea digitală cu FCP, Final Cut Pro,
Avid Media Composer şi Adobe Pro, care vă va ajuta în continuare cu dvs. carieră TV şi
educaţie televiziune.

Studying TV production and enrolling on a TV training course will help you to develop
television production techniques as well as documentary making skills, digital editing and non
linear editing techniques, thats why the television training courses and TV production classes
at our Television broadcasting development school support a wide range of TV production
workshops within a school for television training at a respected television production school
within London. Studierea de producţie TV şi înscrierea la un curs de formare TV vă va ajuta
să dezvolte tehnici de producţie de televiziune, precum şi competenţele documentar face,
editare digitala si tehnici de non liniar de editare, thats de ce cursuri de formare profesională şi
cursuri de televiziune de productie TV de la noastre de difuzare a programelor de susţinere a
dezvoltării şcolii de televiziune o gamă largă de productie TV ateliere de lucru în cadrul unei
şcoli de formare de televiziune într-o şcoală respectat de producţie de televiziune, în Londra.

2
London has many TV training schools offering television production classes and TV editing
courses, as well as camera and lighting production courses and television documentary
workshops. Londra are multe şcoli care oferă cursuri de formare TV de televiziune de
producţie şi de cursuri de editare TV, precum şi cursuri de aparatul de fotografiat şi de
iluminat de producţie şi ateliere de lucru documentar de televiziune. Choose a reputable
school for television training that supports TV training workshops. Alege o şcoală reputaţie
pentru formarea de televiziune care susţine ateliere de instruire TV.

Getting work as a TV journalist, broadcast journalist, television camera and lighting


technician or as a TV producer and TV director gives great satisfaction and opens a new
world of creativity within the TV industry. Noţiuni de bază de lucru ca un jurnalist de
televiziune, jurnalist, camere de televiziune şi tehnician iluminare sau ca un producător de
televiziune şi regizor TV dă o mare satisfacţie şi deschide o nouă lume a creativităţii în cadrul
industriei TV. All television training courses at London Academy provide expert tuition as
you would expect from a dedicated television training school. Toate cursurile de formare de
televiziune, la Londra, Academia oferă şcolarizare expert cum v-aţi aştepta de la o şcoală de
instruire dedicate de televiziune. Courses in television production are of a practical nature.
Cursuri în producţie de televiziune sunt de natură practică. TV training lessons in a
professional TV studio also offers the television student and budding TV producer new skills
in TV production techniques. lecţii de formare TV într-un studio de televiziune profesionist
oferă, de asemenea student de televiziune şi abilităţi devenire producător TV nou în tehnici de
producţie TV. Making a television documentary or learning how to edit a TV program and
lighting a TV studio is a fantastic way to learn new television broadcast production skills. A
face un documentar de televiziune sau de învăţare cum de a edita un program TV de iluminat
şi un studio TV este un mod fantastic de a învăţa noi abilităţi de televiziune difuzat de
producţie. Taking part in TV production workshops is also a good way to demonstrate your
TV production skills. Luând parte la ateliere de producţie TV este, de asemenea, o modalitate
bună de a demonstra abilităţile dumneavoastră de producţie TV. If you would like to succeed
as a working TV professional you need to make contact with the TV industry. Dacă doriţi să
reuşească ca un profesionist de televiziune de lucru aveţi nevoie pentru a face contact cu
industria TV. At London Academy of Media Film & TV, we offer such an experience and put
you in contact with working TV professionals who can open the door to the many TV
opportunities now available. La Londra, Academia de Film & TV Media, va oferim o astfel
de experienţă şi te pune în contact cu profesioniştii care lucrează TV, care poate deschide uşa
la TV multe oportunităţi de acum disponibile.