Sunteți pe pagina 1din 16

EC RT

L
SP PO
IA
RA

Totul despre anularea


și redobândirea
codului de înregistrare
în scopuri de TVA
www.rs.ro
Acesta nu este un Raport Special GRATUIT!
Prețul de vânzare este de 57 lei.
Dvs. beneficiați GRATUIT de acest raport
deoarece faceți parte din comunitatea RENTROP & STRATON.

Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare


în scopuri de TVA

© RENTROP & STRATON


(recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

Preşedinte: George Straton

Director General: Octavian Breban

Manager produs: Diana Constantin

Manager Departament Editorial: David Trușcă

Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează
sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Informaţii specializate

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1,


sector 5, București
Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45
Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

CUPRINS

1. Anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA. Pag. 4


Tratament contabil și fiscal
• De ce anularea codului de TVA a reprezentat un pericol major pentru Pag. 4
societăţile afectate?
• Cele 2 modificări majore introduse în Codul fiscal de O.U.G. nr. 84/2016 Pag. 4

• Care sunt situaţiile în care organele fiscale anulează codul de TVA şi care Pag. 5
sunt modalităţile de redobândire pentru fiecare situaţie în parte
2. Cod de TVA anulat pe motiv de inactivitate. Reluarea activităţii Pag. 11

3. Persoană impozabilă cu cod TVA anulat din oficiu. Obligaţii fiscale Pag. 12

4. Recuperarea codului de TVA anulat pentru expirarea sediului social Pag. 14

5. TVA exigibilă după perioada anularii codului de TVA. Obligaţii fiscale Pag. 15

© RENTROP & STRATON 3 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

1. Anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA.


Tratament contabil și fiscal

Anularea codului de TVA de către organele fiscale, până nu demult – un adevărat coşmar
pentru firme, începe să nu mai reprezinte un pericol atât de mare pentru mediul economic, urmare
a modificărilor Codului fiscal începând cu sfârşitul anului 2016.

De ce anularea codului de TVA a reprezentat un pericol major pentru societăţile afectate?

În primul rând, din cauza faptului că entităţile cărora li se anulau codul de înregistrare în
scopuri de TVA erau obligate la plata taxei pe valoarea adăugată, care deşi nu era facturată şi
încasată de la clienţi, trebuia colectată şi virată la bugetul de stat. La fel şi beneficiarii care
achiziţionau bunuri şi servicii de la entităţile al căror cod de TVA a fost anulat, nu aveau dreptul
de deducere a taxei pe valoarea adăugată, nici după reînregistrarea în scopuri de TVA a
furnizorului respectiv.

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul oficial nr. 977/06.12.2016, având în vedere
necesitatea asigurării unui tratament fiscal echitabil în cazul contribuabililor care îşi redobândesc
codul de înregistrare în scopuri de TVA, prin repunerea în drepturi a acestora şi a beneficiarilor
care au efectuat achiziţii de bunuri/servicii de la aceştia, în perioada în care nu au avut un cod valid
de TVA, a adus două modificări esenţiale Codului fiscal, în sprijinul atât al contribuabililor cărora
le-a fost anulat codul de TVA, cât şi al beneficiarilor produselor sau serviciilor achiziţionate de la
aceştia.

Cele 2 modificări majore introduse în Codul fiscal de O.U.G. nr. 84/2016

Pentru persoanele cu cod anulat (art. 11 alin. 8 din Codul fiscal):


După reînregistrarea în scopuri de taxă, conform art. 316 alin. (12), pentru livrările de
bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri
de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi în care înscriu distinct taxa pe valoarea
adăugată colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus.

Pentru beneficiarii/clienţii persoanelor cu cod anulat (art. 11 alin. 9 din Codul fiscal):
În cazul înregistrării în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au
achiziţionat bunuri şi/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat îşi exercita dreptul de deducere a TVA pentru achiziţiile
respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea în primul decont de taxă
depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.

În concluzie, modificările aduse de O.U.G. nr. 84/2016 le dau contribuabililor care îşi redobândesc
codul de TVA, posibilitatea să refactureze cu taxă livrările/prestările efectuate în perioada în care
au avut codul anulat. De asemenea, beneficiarii lor vor putea să deducă TVA pentru achiziţiile de

© RENTROP & STRATON 4 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

bunuri/prestări de servicii aferente vânzărilor/prestărilor efectuate în perioada în care furnizorul a


avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, în condiţiile în care înainte de apariţia O.U.G.
nr. 84/2016 acest lucru nu era posibil.

În al doilea rând, anularea codului de TVA era un lucru atât de grav pentru firme nu numai
prin prisma consecinţelor fiscale ale anularii, pe care le-am menţionat mai sus, cât şi prin prisma
procedurii de recăpătare a codului, foarte greoaie şi care necesită un oarecare timp, procedura care
prevedea completarea şi depunerea la organul fiscal a faimoasei declaraţii 088.

1 februarie 2017 a fost momentul în care formularul 088, folosit pentru evaluarea intenţiei
şi a capacităţii de a desfăşura activitatea economică ce implică TVA, a fost eliminat din procedura
fiscală.

Trebuie să menţionăm un alt aspect important şi anume că aprecierea intenţiei şi capacităţii


unei societăţi de a desfăşura o activitate economică în sfera TVA a fost eliminată din cuprinsul
Codului fiscal, astfel că nu vom mai întâlni aceasta sintagmă.

Care sunt situaţiile în care organele fiscale anulează codul de TVA şi care sunt
modalităţile de redobândire pentru fiecare situaţie în parte

Aceste situaţii le găsim reglementate la art. 316 alin. (11) şi alin. (12) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal:
Nr. Motivul anularii codului de TVA Posibilitatea de redobândire a codului de TVA
crt.
1 Dacă persoana impozabilă este declarată inactivă Atunci când un contribuabil al cărui cod de
conform prevederilor Codului de procedura înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat
fiscală, de la data declarării că este inactivă; îndeplineşte condiţiile de reactivare, respectiv
dacă a încetat situaţia care a condus la anulare,
acesta poate solicita reînregistrarea prin
depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui
evidenta fiscală este înregistrat. Organul fiscal
competent verifică dacă sunt îndeplinite
condiţiile de reactivare, respectiv dacă a încetat
situaţia care a condus la anularea codului de
înregistrare în scopuri de TVA. Rezultatele
analizei efectuate se înscriu într-un referat, iar

© RENTROP & STRATON 5 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

pe baza acestuia se întocmeşte decizia de


reactivare.
2 Dacă asociaţii/administratorii persoanei Dacă încetează situaţia care a condus la anulare,
impozabile sau persoana impozabilă însăşi au de la data comunicării deciziei de înregistrare în
înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele scopuri de TVA. În cazul societăţilor
prevăzute la art. nr. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată,
Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de cu modificările şi completările ulterioare, ai
la data comunicării deciziei de anulare de către căror asociaţi din cauza cărora s-a dispus
organele fiscale competente. anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt
majoritari la momentul solicitării reînregistrării,
persoana impozabilă poate solicita
reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situaţia
care a condus la anularea înregistrării
3 Dacă nu a depus niciun decont de taxa Pe baza următoarelor informaţii/documente
prevăzut la art. 323 pentru 6 luni furnizate de persoană impozabilă:
consecutive, în cazul persoanei care are • prezentarea deconturilor de taxă
perioada fiscală luna calendaristică, şi nedepuse la termen;
pentru două trimestre calendaristice • prezentarea unei cereri motivate din care
consecutive, în cazul persoanei să rezulte că se angajează să depună la
impozabile care are perioadă fiscală termenele prevăzute de lege deconturile
trimestrul calendaristic. de taxă;

4 Dacă în deconturile de taxă depuse pentru Pe baza unei declaraţii pe propria răspundere
6 luni consecutive, în cazul persoanei din care să rezulte că va desfăşura activităţi
impozabile care are perioadă fiscală economice. Data înregistrării în scopuri de
luna calendaristică, şi pentru două TVA a persoanei impozabile este data
trimestre calendaristice consecutive, în comunicării deciziei de înregistrare în scopuri
cazul persoanei impozabile care are de TVA;
perioada fiscală trimestrul calendaristic,
nu au fost evidenţiate achiziţii de
bunuri/servicii şi nici livrări de

© RENTROP & STRATON 6 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

bunuri/prestări de servicii realizate în


cursul acestor perioade de raportare.
5 Dacă persoana impozabilă nu era obligată Dacă încetează situaţia care a condus la
și nici nu avea dreptul să solicite anulare
înregistrarea în scopuri de TVA.
6 Dacă persoana impozabilă, societate cu Dacă încetează situaţia care a condus la
sediul activităţii economice în România, anulare, respectiv societatea nu mai prezintă
înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. risc fiscal ridicat.
31/1990, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare, supusă
înmatriculării la registrul comerţului,
prezintă risc fiscal ridicat.

Procedura de reînregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor care şi-au pierdut codul


de TVA pe motiv de risc fiscal ridicat este una specială. În acest sens a fost emis Ordinul ANAF
nr. 2856/2017 din 2 octombrie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în
cazul înregistrării şi anularii înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea
Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. nr. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) lit. e)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere,
în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. nr. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării
în scopuri de taxa pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat.

„Procedura de evaluare a riscului fiscal are caracter preventiv în scopul identificării persoanelor
impozabile care urmăresc utilizarea abuzivă sau frauduloasă a înregistrării în scopuri de TVA şi
reprezintă o componentă a analizei de risc care este desfăşurată la nivelul organului fiscal” -
susţinea ANAF, în fundamentarea proiectului său de ordin.

Potrivit ANAF, analiza de risc pune accent pe comportamentul fiscal al persoanelor


impozabile şi are la bază o serie de criterii de risc care privesc, fără a se limita la:
• gradul de conformare la declarare şi plată a persoanei impozabile
• existenţa sediului social sau a sediilor secundare unde se desfăşoară activitatea economică
• pentru care a obţinut autorizaţia de funcţionare
• existenţa personalului angajat
• insolvența/ falimentul
• inactivitatea fiscală

© RENTROP & STRATON 7 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

• neconcordantele înregistrate între livrările şi achiziţiile de bunuri declarate de persoanele


impozabile analizate şi partenerii acestora etc.
• modul în care este organizată şi condusă activitatea de contabilitate.

Ca o noutate, prin O.U.G. nr. 84/2016 s-a eliminat situaţia de anulare a codului de
înregistrare în scopuri de TVA, distinct pentru persoanele impozabile care intră în inactivitate
temporară înscrisă în registrul comerţului, întrucât potrivit art. nr. 92 alin. 1 lit. b) din Codul de
proceduara fiscală, aceşti contribuabili sunt deja declaraţi inactivi de organul fiscal şi astfel li se
anulează codul de TVA ca şi contribuabili inactivi, nemaifiind necesară o reglementare separată
în Codul fiscal pentru astfel de situaţii.

Persoanele impozabile al căror cod de înregistare în scopuri de TVA a fost anulat, au


obligaţia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de
25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de
TVA.

A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi


Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele
sunt publice şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a
căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată se face de către organul fiscal competent, după
comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de
la data comunicării.

Efectele anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA

Efecte pentru entităţile cărora li s-a Efecte pentru beneficiarii/clienţii entităţilor cărora li
anulat codul de TVA s-a anulat codul de TVA

Persoanele impozabile stabilite în Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii


România, cărora li s-a anulat de la persoane impozabile stabilite în România,
înregistrarea în scopuri de TVA cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA
conform prevederilor art. nr. 316 alin. (11) conform prevederilor art. nr. 316 alin. (11) lit. c) - e) şi
lit. c) - e) şi lit. h), nu beneficiază, în lit. h) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor
perioada respectivă, de dreptul de impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a
deducere a taxei pe valoarea adăugată fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere
aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor
supuse obligaţiei de plată a TVA respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri
colectate, aferentă operaţiunilor efectuate în cadrul procedurii de executare silită

© RENTROP & STRATON 8 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

taxabile desfăşurate în perioada şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane


respectivă. impozabile aflate în procedura falimentului potrivit
Legii nr. 85/2014, cu modificările ulterioare.

Efectele redobândirii codului de TVA

Efecte pentru entităţile care îşi redobândesc codul de Efecte pentru beneficiarii/clienţii
TVA TVA entităţilor care şi-au redobândit
codul de TVA
În cazul înregistrării în scopuri de TVA, persoana În cazul înregistrării în scopuri de
impozabila îşi exercită dreptul de deducere pentru TVA a furnizorului/prestatorului,
achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în beneficiarii care au achiziţionat
perioada în care a avut codul de înregistrare în bunuri şi/sau servicii în perioada în
scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul care furnizorul/prestatorul a avut
decont de taxă depus după înregistrare sau, după codul de înregistrare în scopuri de
caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu TVA anulat îşi exercită dreptul de
cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al deducere a TVA pentru achiziţiile
persoanei impozabile. După înregistrarea în scopuri respective, pe baza facturilor emise
de taxa, pentru livrările de bunuri/prestările de de furnizor/prestator, prin
servicii efectuate în perioada în care au avut codul înscrierea în primul decont de taxă
de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi în depus după înregistrarea
care înscriu distinct taxa pe valoarea adăugată furnizorului/prestatorului sau, după
colectata în perioada respectivă, care nu se caz, într-un decont ulterior.
înregistrează în decontul de taxă depus.

După înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 316 alin. nr. (12) din Codul fiscal,
persoana impozabilă trebuie să emită facturi în care să înscrie distinct taxa pe valoarea adăugată
colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care
au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care nu se înregistrează în decontul de taxă
depus conform art. nr. 323 din Codul fiscal, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”.

În funcţie de modalitatea în care au acţionat pe perioada în care au avut codul de înregistrare


în scopuri de TVA anulat, se disting următoarele situaţii:

© RENTROP & STRATON 9 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

• persoana impozabilă a colectat TVA pentru operaţiunile taxabile, respectiv a depus


declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată care trebuie plătită, dar nu a emis
facturi. În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoană impozabilă
trebuie să emită facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada
în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, care să includă informaţiile
obligatorii prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată aferenta, care a fost colectata în perioada în care a avut codul de înregistrare în
scopuri de TVA anulat. Aceste facturi nu se includ în decontul de taxa depus conform art.
323 din Codul fiscal, în secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectata», dacă nu există
diferenţe între taxa colectata în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea
în scopuri de TVA a persoanei impozabile;
• persoana impozabilă a colectat TVA pentru operaţiunile taxabile, respectiv a depus
declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectata care trebuie plătită şi a emis facturi.
În această situaţie, după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoană impozabilă trebuie să
emită facturi de corecţie conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. În situaţia în care
nu există diferenţe între taxa colectata în perioada în care persoană impozabilă a avut codul
de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după
reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile, facturile emise după
reînregistrare nu se includ în decontul de taxa depus conform art. 323 din Codul fiscal, în
secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectata»;
• persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii
taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat,
respectiv nu a depus declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectata care trebuie
plătită conform art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, dar a emis facturi. În această situaţie,
după reînregistrarea în scopuri de TVA, persoană impozabilă trebuie să emită facturi de
corecţie conform art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facturile de corecţie nu se înscriu
în decontul de taxa depus conform art. 323 din Codul fiscal, în secţiunea «Taxa pe valoarea
adăugată colectata», dacă nu există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze
în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA
anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de TVA a persoanei
impozabile, ci în «Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectata datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată
a fost anulat. Persoana impozabilă datorează obligaţii fiscale accesorii conform art. 173 şi
181 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, de la data la care avea obligaţia să plătească TVA aferenta livrărilor
de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până la data platii taxei, în baza declaraţiei sus-
menţionate;
• persoana impozabilă nu a colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii
taxabile efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat,
respectiv nu a depus declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectata care trebuie
plătită şi nu a emis facturi. În această situaţie, facturile emise după reînregistrarea în scopuri

© RENTROP & STRATON 10 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

de TVA nu se înscriu în decontul de taxa depus conform art. 323 din Codul fiscal, în
secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată colectata», dacă nu există diferenţe între taxa pe care
ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoană impozabilă a avut codul de
înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după reînregistrarea
în scopuri de TVA a persoanei impozabile, ci în «Declaraţia privind taxa pe valoarea
adăugată colectata datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în
scopuri de taxa pe valoarea adăugată a fost anulat ». Persoana impozabilă datorează
obligaţii fiscale accesorii conform art. 173 şi 181 din Legea nr. 207/2015, cu modificările
şi completările ulterioare, de la data la care avea obligaţia să plătească TVA aferenta
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile, efectuate în perioada în care a avut codul
de înregistrare în scopuri de TVA anulat, şi până la data platii taxei, în baza declaraţiei sus-
menţionate.

Referitor la ajustarea taxei pe valoarea adăugată, trebuie să precizăm că în cazul persoanelor


impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată de organele fiscale competente,
exceptând entităţile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
în vederea aplicării regimului special de scutire, nu se fac ajustări ale taxei aferente serviciilor
neutilizate, bunurilor de natura stocurilor şi activelor corporale fixe în curs de execuţie.

2. Cod de TVA anulat pe motiv de inactivitate. Reluarea activităţii

Un PFA care are ca obiect de activitate prestarea de servicii juridice. Anul trecut şi-a suspendat
activitatea pentru o perioadă de 1 an cu scopul de a intra în concediul de creştere copil. PFA era
plătitor de TVA înainte de suspendare. Odată depusă solicitarea la ANAF privind întreruperea
activităţii, codul de TVA i-a fost anulat din oficiu potrivit dispoziţiilor art. 316 alin. (11) lit. b) din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal. Începând cu data de 01.10.2017, acesta doreşte să îşi reia
activitatea cu menţiunea că nu mai vrea să fie plătitor de TVA. S-a depus formularul 070 în acest
sens unde s-a anunţat începerea activităţii şi opţiunea privind anularea înregistrării în scopuri de
TVA. La un eventual control, se va confirma că nu mai sunt înregistrat în scopuri de TVA sau se
va colecta TVA pentru toate facturile emise în tot acest timp?

Potrivit art. 316 alin. (14) din Codul fiscal, persoanele impozabile aflate în situaţiile
prevăzute la alin. (12), deci persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de
TVA potrivit normelor procedurale în vigoare nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de
scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art. 310 din Codul fiscal până la data înregistrării în
scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (6) din acelaşi Cod.

Astfel, odată înregistrată în scopuri de TVA, chiar şi prin opţiune (chiar dacă n-a depăşit
plafonul de scutire), persoană impozabilă nu va mai putea pretinde că nu mai doreşte înregistrarea
(nu mai vrea să fie plătitoare de TVA) decât dacă se regăseşte într-una din situaţiile reglementate

© RENTROP & STRATON 11 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, respectiv dacă solicita scoaterea din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310
din Codul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (11) lit. g) şi art. 310 alin. (7) din
Codul fiscal.

Concret, anularea înregistrării în scopuri de TVA a PFA s-a făcut în anul 2016 pe motiv de
inactivare fiscală, nu pentru aplicarea regimului de scutire pentru întreprinderi mici. Având în
vedere prevederile art. 316 alin. (14) din Codul fiscal, pe perioada suspendării PFA respectivă nu
poate aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi.

Aceasta înseamnă că PFA va trebui să se reînregistreze în scopuri de TVA la momentul


reluării activităţii începând cu luna octombrie 2017 în temeiul art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul
fiscal.

După reînregistrare, PFA va putea solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate
în scopuri de TVA, pentru aplicarea regimului de scutire pentru întreprinderi mici, dacă în cursul
anului calendaristic precedent (anul 2016, până la momentul suspendării activităţii) nu a depăşit
plafonul de scutire de 220.000 lei şi nici în anul 2017, până la momentul solicitării nu s-a depăşit
acest plafon.

Conform art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între dată de 1 şi 10
a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de PFA, iar anularea va fi valabilă de la data
comunicării noii decizii privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin.
(11) lit. g) din Codul fiscal.

3. Persoană impozabilă cu cod TVA anulat din oficiu. Obligaţii fiscale

Unei persoane juridice plătitoare de TVA trimestrial i se retrage codul de TVA în luna februarie
2017. Ce obligaţii declarative are societatea? Se depune D300 pentru luna februarie 2017 drept
decont lunar. Declaraţia 394 trebuie depusă pentru februarie 2017? În perioada ianuarie-martie
2017, societatea nu are mişcări pe TVA. Dacă nu s-au depus la termenul legal, în 25.03.2017, dar
există depusă D394 pentru martie 2017 se plăteşte amendă? Societatea a făcut o solicitare în SPV
pentru emiterea unui certificat de atestare fiscală.

În situaţia în care codul de TVA a fost anulat din oficiu, de exemplu, începând cu data de
20 februarie 2017, societatea trebuia să depună decontul de TVA cod 300 în care evidenţia, dacă
era cazul, ajustarea sumei TVA care trebuia efectuată pentru servicii şi bunuri de capital, în
conformitate cu prevederile art. 304 „Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi
bunuri, altele decât bunurile de capital” şi art. 305 „Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor
de capital” din Codul fiscal.

© RENTROP & STRATON 12 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

Dacă ajustarea trebuia efectuată, dar nu a fost raportată, suma TVA aferenta ajustării, poate
fi raportată şi la această dată, prin formularul cod 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din
ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”.

De asemenea, pentru luna februarie 2017 trebuia depusă şi declaraţia informativă cod 394
în care se bifa cu „NU” răspunsul la întrebarea „Au fost efectuate operaţiuni în perioada de
raportare?”. Deci, chiar dacă în luna februarie 2017 societatea nu a desfăşurat activitate, în sensul
că nu a efectuat achiziţii de bunuri şi servicii, dar nici livrări de bunuri/prestări de servicii această
declaraţie trebuia depusă conform precizărilor din INSTRUCŢIUNI de depunere şi completare a
formularului (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, cod MFP 14.13.01.02/f,
„Completarea declaraţiei”, SECŢIUNEA 1 lit. f) „Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi
perioada de raportare se completează cu: …..f) în situaţia în care persoană impozabilă nu a
desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare”.

Pentru nedepunerea declaraţiei cod 394 aferenta lunii februarie 2017 este posibil ca
societatea să fie sancţionata cu amendă. Declaraţia cod 394 pentru lună martie 2017 nu trebuia
depusă deoarece societatea are codul de TVA anulat din oficiu începând cu luna februarie 2017,
iar obligaţia depunerii acestei declaraţii revine doar persoanelor impozabile cu un cod valid de
TVA.

Deci, pentru primirea certificatului de atestare fiscală, societatea trebuie să


depună/transmită decontul de TVA cod 300 pentru luna februarie 2017, astfel încât informaţiile
necesare emiterii acestuia să fie preluate din fisa sintetică pe plătitor (f.s.p.). Certificatul se
eliberează numai după consultarea acestui document de evidentă fiscală a sumelor declarate şi
achitate (f.s.p.).

Având în vedere că declaraţia cod 394 are doar caracter informativ, emiterea certificatului
de atestare fiscală nu este condiţionată de depunerea acesteia, acesta fiind motivul pentru care
inspectorul din cadrul organului fiscal de administrare nu a invocat nedepunerea declaraţiei cod
394.

În perioada în care societatea figurează cu codul de TVA anulat din oficiu, dar efectuează
livrări de bunuri şi servicii taxabile în România, inclusiv achiziţii intracomunitare de
bunuri/servicii impozabile în România, este obligatorie plata efectivă a TVA datorată care se
raportează prin formularul cod 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectata
datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea
adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal”.

© RENTROP & STRATON 13 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

4. Recuperarea codului de TVA anulat pentru expirarea sediului social

O societate aflată în faliment din anul 2015 este declarată inactivă şi i se retrage codul de TVA
pentru expirare sediu în anul 2016. Care sunt paşii pentru reactivare şi redobândirea codului de
TVA pentru soluţionarea procedurii de lichidare respectiv încheierea procedurii de vânzare?

În situaţia în care durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată,
potrivit art. 92 alin. (1) lit. g) din Codul de procedura fiscală, contribuabilul/plătitorul persoană
juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele
inactivităţii.

Potrivit art. 92 alin. (5) din Codul de procedură, contribuabilul/plătitorul declarat inactiv
conform alin. (1) lit. a), d) - g) se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
b) nu înregistrează obligaţii fiscale restante.

Dacă obligaţiile declarative prevăzute de lege sunt îndeplinite, pentru că societatea este în
faliment, probabil există obligaţii fiscale restante.

Se efectuează demersurile la Registrul comerţului pentru sediul expirat şi se obține un


certificat constatator care se prezintă organelor fiscale în vederea reactivării societăţii. Se
recomandă depunerea formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea
adăugată”, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare (OPANAF 2011/2016) care se completează şi se depune de către
persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu
dispoziţiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit
prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

Totuşi, nu va exista o soluţie favorabilă în ceea ce priveşte recuperarea codului de TVA.


Pentru vânzările efectuate în perioada în care TVA era anulat există obligaţia de a colecta TVA şi
de a-l plăti prin formularul 311.

© RENTROP & STRATON 14 www.portalcontabilitate.ro


Totul despre anularea și redobândirea codului de înregistrare în scopuri de TVA

5. TVA exigibilă după perioada anularii codului de TVA. Obligaţii fiscale

La data de 30.04.2017 o societate română înregistrează:


- suma de 10.000 lei în contul 4424 (TVA de recuperat),
- 3.000 lei în contul 4428 (TVA neexigibila-de încasat aferentă clienţilor neîncasaţi).
În luna mai 2017 se anulează codul de TVA iar în luna iunie 2017 se încasează clienţii, respectiv
TVA neexigibilă? Cum procedăm în această situaţie? Se plăteşte la stat suma de 3.000 lei sau se
poate scădea din cei 10.000 lei reprezentând TVA de recuperat înainte de data anularii?

Potrivit prevederilor art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, persoanele impozabile al căror cod
de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi
h) trebuie să depună o declarayie privind taxa colectata care trebuie plătită, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de
bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt
persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoană
impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv:
b) taxa colectata care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte
de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA
la încasare, dar a căror exigibilitate de taxa potrivit art. 282 alin. (3) - (8) intervine în perioada în
care persoană impozabilă nu are un cod valabil de TVA.

Aşadar, va trebui să depuneţi formularul 311, în care veţi evidenţia taxa colectata care trebuie
plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anulare.

Astfel, TVA colectata, exigibila, se plăteşte efectiv bugetului de stat, integral, fără a se compensa
cu TVA de rambursat înregistrată în perioada în care societatea era înregistrată în scopuri de TVA.

Dacă nu se doreşte solicitarea restituirii sumei de rambursat, suma respectivă nu poate fi folosită
pentru compensarea obligaţiei de plată cu suma TVA de rambursat, aşa cum s-ar fi procedat prin
decontul de TVA cod 300.

În acest context, trebuie reţinută diferenţa dintre formularul de declaraţie (311), caz în care suma
declarată este datorată ca atare şi trebuie achitata efectiv şi formularul de decont de TVA (300),
caz în care suma TVA de plată se compensează cu TVA de ramburat, având astfel loc o decontare
între contribuabil şi bugetul de stat, fără alte formalităţi.

© RENTROP & STRATON 15 www.portalcontabilitate.ro


PortalContabilitate.ro – consultantul PREMIUM pentru orice problemă
fiscal-contabilă!

 Acces GRATUIT la peste 61.000 de întrebări și răspunsuri din: *TVA *Taxe și


Impozite *Contabilitate *Impozit pe venit *Impozit pe profit *Impozit pe salarii.

 Baza de date crește în fiecare zi, în medie, cu 60 de întrebări și răspunsuri noi!

 Consultanță personalizată specializată (30 de întrebări în scris, prin e-mail).


125 de experți sunt la dispoziția dvs. 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365 de zile
pe an!

 Consultanță telefonică SĂPTĂMÂNAL (marți, în intervalul 17.00-19.00).


Consultanții RENTROP & STRATON, alături de dl Gabriel Jinga, vă răspund tele-
fonic la orice speță fiscal-contabilă cu care vă confruntați!

 Calendar fiscal – vă ține la curent cu declarațiile și formularele pe care trebuie


să le întocmiți în luna respectivă.

 Newsletter zilnic – direct pe adresa de e-mail, cu cele mai noi subiecte și soluții
fiscal-contabile apărute în Portal Contabilitate!

 Serviciul special ALERTER Portal Contabilitate – dedicat în exclusivitate dvs.


Vă aduce, direct pe ecranul computerului, noutăți de ultimă oră din domeniul
fiscalității și contabilității.

www.portalcontabilitate.ro

Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45


E-mail: rs@rs.ro

S-ar putea să vă placă și