Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata___________________________________________

identificat/(ă )cu CNP _________________ și cartea de identitate seria ____


nr._________, eliberată de ______________________________candidat/(ă)
la examenul de admitere din sesiunea Iulie organizat de Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universității din , declar pe
proprie răspundere, cunoscând sancțiunile Codului Penal privind falsul în
declarații, art. 326, că nu am urmat cursuri de master la nici o alta facultate .

,Data Semnătura