Sunteți pe pagina 1din 59
Editat de: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare oO i ei Economia G a Bucuresti — Sos. Pantelimon nr. 266 Telefon627.40.85/176 — redactie 116 — difuzare BULETINUL CONSTRUCTIILOR Vol. 1 1997 1. PRESCRIPTIL TEHNICE © ,Indrumator privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentului de''verificare si expertizare tehnicd de calitate ‘a proiectelor, a ‘executiei lucrérilor si constructiilor“, aprobat de MLPAT ‘cu ‘ordinul nr. 77/N/ din 28 octombrie 1996. el @ ,Metodologie pentru determinarea indicelui californian de ca- Pacitate portant (CBR), indicativ IM003—96, aprobata de MLPAT cu ordinul nr. 50/N/ din 15 iulie 1996... . . @ ,Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si echipamentele utilizate la executarea lucrarilor de con- eT ‘nr, 45/N/ din 15 iulie 1996". ee 2, INDICI VALORICI © Tabel sinoptic al indicilor de actualizare a valorii clddirilor i constructiilor speciale la data de 31121996 . 4 4. 2 : ‘planga la sfarsitul buletinulut @ Tabel cu indicii medi de actualizare a valorii clidirilor si ‘gonstructilor speciale, ca mijloace fixe evaluate in prejuri va~ Jabile 1a 01.01.1965 . |". 5 ce ec 88 112. 2 se come MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARIL ‘TERITORIULUI ORDIN Nr. 77/N/ » din 28.X.1996 Avand in: vedere prevederile :Legii ‘nr: 10/1995 privind calitatea in constructil si Regulamentul de verificare gi ex- pertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executici lucrari jor si a constructiilor, aprobat prin Hotarérea Guvernului nr. 1925/1995 ; In vederea exercitarii de citre Ministerul Lucririlor Pu- blice si Amenajarii Teritoriului.a rdlului de organizator al activitatii de atestare tehnico-profesionald @ specialistilor cu activitate in constructii ; Avand in vedere Hotardrea Guvernului nr, 456/29.04.1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ; In temeiul Hotirarii Parlamentului nr. 11/1992 gi a De- cretului nr, 23/1992, Ministrul Eucrarilor Publice si Amena- jarii Teritoriului emite urmatorul ORDIN Art. 1, Se 2proba Indrumatorul privind aplicarea preve- derilor ,Regulamentului de verificare si expentizare de calitate a proiectelor, executici lucrarilor si constructiilor* : — partea I — Verificarea tehnica de calitate a proiectelor de constructii si instalatiilor aferente (Anexa 1). Art. 2. Listele detaliate, cu precizirile gi procedurile de aplicare, pe baza cerintelor prevaizute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor se intocmesc de Directia Gene- ralA Reglementari si Atestiri Tehnice si se public’ in Buletinul constructiilor si in brosura de alti agenti economici din con- structii. : Art, 3. Se aprobi Indrumatorul pentru atestarea tehnico- fesionalA a specialistilor cu activitate fm constructii — (Anexa ID). Art. 4. Comisiile tehnice de examinare a specialistilor cu activitate in constructii, in vederea atestarli, se stabilesc de Directia Generali Reglementari si Atestari Tehnice. Art. 5. Cu data prezentului Ordin se abroga prevederile art, 1 si art, 7 din Ordinul Ministrului nr. 39/D/05.03.1996. Art. 6, Prezentul Ordin se aduce la indeplinire de citre Directia Generali Reglementari si Atestari Tehnice. MINISTRU MARIN CRISTEA CUPRINS privind Ordinul MLPAT nr, 77/N/28.10.1996 Anexa I — Indrumitor privind aplicarea prevederilor Regula mentului de veriticare si expertizare tehnied de calitate a proiectelor, a execufiei Iucrarilor si construcfiilor® =. Cap. A — Detalierea prevederilor din HGR nr. 925/1995 Cap. B Comentarea prevederilor regulamentului de ve- rificare tehnicd a proiectelor de constructii si instalatii_aferente acestora aprobat prin HGR nr, 92/1995 ad 5 Anexa 1 — Cerinte la care se verificd tehnic proiectele de specialitate functie de categoria de important: a constructiei cae i Ancxa 2. — Proceduri privind continutul si modul de pre- zentare al documentatiei ce se prezinté de in- vestitor pentru verificarea de calitate a proiec. telor de constructii si instalatii aferente acestora Anexa 2a — Referat de verificare, Tabel —- Model de regis iru de evidenyi a proiectelor verificate Asiexa 2b — Liste minimale de control privind satisfacerea cerintelor de calitate urmarité la verificarea tehnici a proiecteior de constructii si instalati: aferente acestora (figele 1—6) é Anexa 2c — Verificarea de calitate a proiectelor pentru in- stalatii aferente constructiilor (figa 7). Indrumitor pentru atestarea tehnico-profesionals a Histilor cu activitate in constructii. . - - . . + Cap. A — Atestarea tehnico-profesionali’ a specialistiler verificatori. de constructii Cap, B — Atestarea tehnico-profesionalii_a_responsabililer tehnici cu executia lucrarilor de constructii . 13 20 Cap. € Cap. D Anexa Anexa Anexa 3 Anesa Anexa Anoxa 1 5 6 ~ Atestarea tehnico-profesionala a expertilor teh- nici cu calitatea in constructii — Dispozitii_ comune — Procedura de examinare de catre comisiile con- stituite de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajérii Teritorslui in vederea examinarii specialistilor cu activitate in constructii care solicita atestarea — Cerere tip pentrit soticitanti 5 — Macheti de certifieat de atestare pentru veri- ficatori de proiecte sau expertt cu activitate In constructii : — Macheta de certiicat de atestare pentru veri- ficatori de proiecte sau experti cu activitate in instalatii aferente constructiilor —. 3 —Machet de certificat de atestare penta res- ponsabili tehnici cu executia : — Modele de stampite 49 Bt 2¢ Ordiowl MLPAT nr, 777N/28.10.1996 ANEXA I INDRUMATOR privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si construcfiitor* Partea 1 Vorificarca tehnick de calitato a proicctelor i Cap. A — DETALIEREA PREVEDERILOR DIN H.G.R. Nr, 925/1995 1, GENERALITATL 11. Prezentul indrur claborat in baza Regula~ mentului de verificare si expertizare tehnici a proiectelor. a executici Iucririlor si constructiiior, aprobat cu H.G, nr. 925/ 1995 si se adreseaza verificatorilor de proiecte atestafi — ce- numiti in continuare verificatori, precum si factorilor care tre- buie s& asigure documentatiile necesare verificatorilor pentru ca accstia si-si poat& exercita atributiile (beneficiari, proiec- tanti). Indrumatorul are drept scop pe de o parte si detalioze unele prevederi ale Regulamentului susmentionat si pe de alta parte si ofere factorilor interesati (proiectnti si investitori), comentarii si Limurizi asupra prevederilor cuprinse in Regu- lament, constituind un manual de aplicare practicd sistemati- 4 a prevederilor acestuia 1.2. Verificarea proicetclor pentru constructii si _instala~ fille aferente se efectueaza in raport cu cerintele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si anume : Rezistenta si stabilitate B, Siguranta in exploatare C, Siguranté Ja foc D, Igicna, snitatea oamenilor, refacerca si protectia mediului B, lzolatie termica, hidrofug’ si cconomie de energie F. Protectie impotriva zgomotului Aceste cerinte, numite si_,exigenfe esenfiale* corespund celor prevazute in’ Directiva Consiliutui CE. nr, 89/106 — privind calitatea produselor pentru constructii. Pentru fiecare din cerintele A... F proiectele se verificd de catre verificatorii atestati pentru ansamblul cerintei sau pentru specialitatca respectiva, La uncle cerinfe, verificarea se va face pe subspecialitati. 1.3. Analizarea si verificarea proicctclor sub alte aspecte decat cele prevaizute in lista de la pet, 1.2, cum ar fi proble- mele de functionalitate, economicitate a solutiilor constructive, grad de finisare superior conditiilor minimale, tehnologie de exccutie, 5.a. mu intra in obligatiile verificatorilor in spiritul Regulamentului susmentionat si sunt de competenta beneficia- rului fiecdrei lucrari, In misura in care acesta nu dispune de specialist in domeniu, pentru a-i reprezenta la luarea deci- ziilor in aceste probleme, se recomanda si apeleze, in caz de necesitate, la firme de consultanta specializate. 1.4, Obiectivele urmarite la verificarea proiectelor de con- structii si instalatiile aferente sub aspectul cerintelor enume- rate la pet. 1.2. sunt urmiatoarele : 14.1, Ceringa A (Rezistenf&i si stabilitatey Respectarea prevederilor reglementarilor de proiectare in vigoare in coca ce priveste conceptia general a structurii de rezistenti pentru constructii si instalatiile afercnte, calcul si dimensionarea ei in raport cu stirile limita statuate prin pres- criptii si alcdtuirea constructiva de detaliu Constructiile trebuie si asigure satisfacerea cerintelor uti- lizatorilor pe intreaga durati de serviciu in canditiiie unci ex- ploatéri normale. La constructiile de important vitald pentru societate, ve- catorul poate adanci analiza pentru a se avea certitudinea disponibilitatii performantelor pe toati durata normati de uti- lizare (inclusiv dup cutremur) Prin aceasta se intelege ci incdrcdrile susceptibile de a actiona asupra cladirii in timpul executici si exploatarii nu produe nici unul din urmitoarele evenimente ousirea par{ialé sau totala a cl b) deformatii de marime inadmisibi turale ; ©) detericrarea altor parti ale constructiilor, ale -instala- tiilor sau ale echipamentelor ca urmare a deformatiilor inari Ja clemcntele portante ; d) avarii la constructii disproportionate in raport cu. cau- zele care le-at putea produce Satisfacerea acestor cerinte impune aplicazea unor ansam- bluri de masuri in etapeic ce planificare, proicctare, executi si exploatare, di 14, a clementelo: struc- 14.2. Cerinfa B (Siguranta in exploatare) Respectarca prevederilor reglementirilor tehnice’ de pro- iectare in vigeare pentru climinarea cauzelor care pot conduce ja accidentarea utilizatorilor prin lovire, cidere, punere acci- dental sub tensiune, ardere, oparire in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucréri de intretinere sau curatenie. In cadrul acestei cerinte se includ si masurile legate de ruperea barierclor arhitecturale pentru persoancie haridicapate, facilitind posibilitatea desfisurarii de activitati de catre acestea. Se subliniazi ci problemele de conceptic general de ar- hitectura nu intra sub incidenta verificarii decdt in masura in care rezolvarile propuse sai materialele de finisaj folosite pot produce vitimari sau rinia In cazul in care procescle tehnologice impun luarea de misuri suplimentare prin insasi_concepyia constructici. si a detaliilor de rezolvare, se vor verifica si aceste masuri. 1.4.3. Cerin} € (Siguranta Ia foc) Constructia trebuie proiectata si realizat astfel ca in caz de incendiu sa se asigure : — evitarea picrderiler de vieti omenesti si bunuri_ ma- teriale ; stabilitatea elementclor portante ale clédirilor pe 0 pe~ rioada determinata ; 10 — limitarea izbuenirii si propagarii focului sia fumului in interiorul cladirii precum si limitarea extinderii incendiului la cladirile vecine ; — protectia ccupantilor clidirii starea de sinitate si riscul de incendiu, precum gi pos evacuirii in conditii de siguranta in caz de incendiu ; — protectia echipelor de interventii Aceasti cerint impune verificarca privind mésurile adop- tate privind @ reducerea riscului de izbucnire a incandiului ; ©@ cerintele de siguranta ale utilizatorilor in caz de in- cendiu ; @ comportarea Ja foc a constructiei si caracteristicile spe- cifice ale elementelor 5i materialelor utilizate ; © posibilitatea de interventie pentru stingerea incendiului si reducerca efectelor acestuia asupra'constructiilor si a veci~ natatilor ei. indnd seama de varsta, tea, 1.4.4, Cerinfa D (Igiena, sinatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului) Constructia trebuie proicctatd si realizatd astfel incdt sa nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupan- filor, a vecinatifilor sia mediului prin : — degajarca de gaze toxice, a particulelor sau a gazclor periculoase (inclusiv in caz de incendix) ; — emisia de radiatii periculoase — poluarca sau contaminarea apei sau a solului ; — defectiuni in evacuarca apelor, a fumului sau a degeu- rilor solide sau lichide ; — prezenta umidititii in elementele de constructii sau pe suprafetele intcrioure ale acesteia In principal aceasta cerinta se refera la asigurarea calitatii aerului, apei si solului la evacuarea apeler uzate sia deseurilor. Deasemeni materialele utilizate nu trebuie si degaje noxe care pot afecta siinatatea vutilizatorilor sau calitatea produsclor depozitate. il Un alt aspect care trebuie urmirit se referd la relatia din- tre mediul inconjurdtor si constructia propusa, In acest scop se vor analiza si vecinitatile din planul de situatie. In cadrul pro- cedurii, se vor verifica solutii adoptate in functie de conditiile de mediu si-de activititile desfasurate in interiorul constructici. 1.4.5. Cerinfa E (Protecfia termicd, hidrofuga si economia de energie) In cadrul acestei cerinte se urmirese toate masurile ce pot conduce la reducerea-necesarului de energie pentru inedlzire/ frig, ventilare/climatizare, producerea de apa calda, iluminat fn conditii de control a temperaturii si umiditatii la nivelul impus de confortul:utilizatorilor sau de activitatile ce se des- fasoari seu impuse, de pstrarea bunurilor si produselor indi- ferent do conditiile de mediu exterior, In cadrul acestei verificiri se analizeazA modul de con- fonmars a constructici in ansamblu, precum si al fiecdrui ele- ment ce separa spatii cu, temperaturi diferite. Totodati prin verificarea proicctului ‘se urmaresc si rezolvirile de detaliu pentru eliminarea/limitarea pericolului de infiltratii de api din sol sau din precipitatii. Nu fac obiectul verificirii alegerea sistemului de incilzire/ventilare in conditiile in care mu sunt afectate ccrinta de igiend sau sinatate. 1.4.6, Cerinfa F (Protectia la zgomot) In cadrul acestei cerinte se examineazi modul in care sunt limitate efectele zgomotului provenit din exteriorul construc. tici sau din interior datorita activititilor ce se desfiigoara pre- cum si al functionarii instaletiilor si echipamentelor asupra utilizatorilor, In acelasi timp este mecesar si se verifice masurile Juate prin project pentru ca zgomotul produs in constructia verifi- cata sa nu constituie surse de disconfort pentru vecinatati Nu fac obiectul verificirii tratamentcle acustice ale sililor cu Gestinatie speciald. (Sali-spectacol, studiouri de inregistrare, etc) care riman in raspunderea proiectantului. 12 1.5. Verificarea unui proiect la cerintele impuse de Legea 10/1995 si in conformitate cu prevederile din Anexa 1 se in- cheie cu: @ referatul de veriticare intocmit, semnat si stampilat de verificator elaborat in urma consultarii si parcurgerii listelor minimale de control ; @ stampilarea notelor de calcul si a listing-urilor de la calculator ; @ stampilarea tuturor planselor in copie pe hartie ozalit sau xerox a proiectului si a memoriului cu precizirile de la punctele 2.5 si urmatoarele. Pentru constructiile din categoria A de importanté sau pentru cele care impun solutii speciale datorita naturii terenu- lui sau conditiilor de mediu verificatorul poate solicita pentru analizi si alte elemente de detaliu care fundamenteaz’ solu- tiile adoptate in proiect (integralitatea notelor de calcul, ana~ liza de citre proiectant a altor solutii alternative, verificarea de am&nunt a pieselor desenate, prevederile din caietele de sarcini sau etapizarea lucrarilor de executie, etc.) pentru a se avea certitudinea respectarii cerintelor de calitate. Cap. B COMENTAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI DE VERIFICARE TEHNICA A PROIECTELOR DE CONSTRUCTI $I INSTALATII AFERENTE ACESTORA APROBAT PRIN HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI Nr. 925/1995 24. In cele ce urmeazi, sunt reproduse integral articolele din Regulament care privese verificarea proiectelor (Art. 6...13), iar la fiecare articol sunt mentionate, cu alte cafactere, comen- tariile si indrumérile de detaliu aferente. 13 ce catitate a proiectelor se face Verificarea tehnic c pentru cerintele: stubilite prin lege, diferentiat in functie | de categoria de imgortanté a constructiei, de citre spe- cialisti verificatori de proiecte, atestafi potrivit legit. j Proiectantii vor preciza in proiectele pe care le elabo- | reazé cerintele pe care acestea trebuie sd le indeplineascd, pentru ca investitorul si poatd apela la specialistii veri- ficatoré’ de proiecte, ctestati corespunzitor, de la ince- putul elaborarii proiectului. Verificarea la cerinta ,,Rezistenta si stabilitate« este obligatorie pentru toate constructiile, cu exceptia preva- zuta la art. 2, alin. 2 din Legea nr. 10/1995. | Art. 6 | | | 2.2. Prin ,importanta constructiei* se intelege incadrarea in categoriile de importantA a constructiilor, de citre proiec- tant, und ca baz clasificarca din Regulamentul pentru sta- bilirea catogorici de importanté a constructiilor, aprobat cu HG. nr. 261/194 . In functie de categoria de importanta a constructiilor stabili performantelc specifice acestora precum $i al jor si materialeior de constructii utilizate. 4. Mentiunea din textul Regulamentului si poata apela la spevialistii... de la inceputul claborarii proicctului* trebuie Interprotata tn sensul ck verificatorul poate fi solicitat, in cali- tate de reprezentant al beneficiarului, pentru consultante pe parcursul elabordrii proiectului. Sunt supuse verificarii tehnice @ documentatia tehnici de proiectare necesaré ob- tinerit autorizatiei de construire ; ® documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sar- cini$ necesare pentru constatarea respectirii cerin- felor impuse de lege. | Art. 7 | 4 { Verificarea teknicé se executi si la proiectele intoc- | mite in urma unor rapoarte de expertiza tehnici de cali- tate, dupé insusirea de ciitre respectivii experti, in vede- rea confirmarii ca stabilite de lege. Verificarea tehnicd a documentatiei necesare obfinerii autorizafiet de construire, in cazul cand nu contine detalii de execufie, nu se poate substitui verificarii tehnice a - | acestora, | Proiectantul, proprietarul, investitorul sau adminis- tratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea ta verificare a intregului proiect pentru modificdrile efectuate fara acceptul verificatorului telnic, daca prin acestea se afecteazé calitatea constructiei. | proiectele respecta ansamblul cerintelor 2.5, Intrucdt legislatia in vigoare permite ca pentru obti nerea autorizatiel de construire si se prezinte o documentatie fara detalii de executie, rezulta implicit cA la aceasta faza nu se pot inci prezcnss clemente detaliate pentru verificarea teh- i infole impuse prin Legea nr. 10/1995, slampila verificatorului atestat aplicata pe do- ia de proiectare pentru obtinerea autorizatiei de con- i pe investitor de a prezenta pentru cumentatia la fazele PT si DDE inaintea transmi- terli spre executic a acesteia. in cazurite speciale, cind documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se prezinta la nivel de detalii de exccutic sau Ia construetiite de important redusd, la aceasta fazii se face verificares finald, verificatorul aplicdind stampila in conformitate cu prevederile de la punctul 1.5. 2.6. Chietole de sarcini si documentatia privind urmirirea comportirii in timp vor face referiri concrete la reglementa- rile tehnice in vigoare pentru executarea si exploatarea con- structiilor, In cazul in care mu exist reglementari tehnice in vigoare proicctantii vor detalia situatiile respective urmind ca verifi ‘oral si coastate corectitudinea acestora. 2.7. Una din preblemele care trebuie si fie rezolvate in mod complet in documentstia pentru obtinerea autorizatiel de qe