Sunteți pe pagina 1din 9

VARIANTA 1

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Cercetările de sociologia familiei scot în evidenţă faptul că, în societăţile urbane
moderne familia a pierdut din importanţa sa socializatoare tradiţională, o parte din
elementele ei fiind preluate de alţi agenţi socializatori, îndeosebi de către şcoală.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează agenţii de socializare identificaţi în
text
şi precizaţi la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora.
10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza conform căreia
asumarea unui model cultural este o consecinţă a socializării. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a familiei
tradiţionale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale stratificării sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii rol social şi valori şi norme, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care, în ultimele decenii,
relaţiile interpersonale îşi pun amprenta pe constituirea vieţii sociale. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia putem trăi un sentiment de frustrare
relativă, atunci când stabilim un grup de referinţă prea înalt. 4 puncte
Varianta 2
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Efectele socializatoare ale mijloacelor de comunicare de masă au făcut obiectul
a numeroase analize, concluziile fiind de multe ori contradictorii. Copiii care privesc la
televizor emisiuni prosociale sunt mai dispusi la cooperare, ajutor, prietenie decât cei
care privesc emisiuni cu un conţinut neutru sau în care se prezintă comportamente
violente.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
massmedia
poate determina socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a presei scrise
în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale individului implicat în relaţia de comunicare. 6
puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clase sociale şi straturi sociale,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care mobilitatea socială
este un efect al schimbărilor din structura socială. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia capacitatea de interacţiune interpersonală
este o caracteristică specific umană. 4 puncte
Varianta 3
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Având în vedere volumul mare de timp pe care copiii îl petrec în faţa televizorului,
majoritatea cercetărilor care evaluează efectele programelor de televiziune se preocupă
de implicaţiile acestora în ceea ce priveşte socializarea. Trei dintre cele mai studiate
aspecte sunt: impactul televiziunii asupra tendinţei către infracţiune şi violenţă, natura
ştirilor TV şi rolul televiziunii în viaţa socială şi culturală.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit careia
massmedia
poate determina socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la impactul socializator al reţelei
globale de Internet în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de biografie socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi comunicare
directă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi
utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care structura socială
existentă la un anumit moment dat se poate modifica în funcţie de acţiunea unor
factori economici, sociali sau politici. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia unele statusuri sunt dobândite, iar altele
sunt prescrise. 4 puncte
Varianta 4
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Copilul învaţă şi interiorizează regulile sociale în interacţiunile cu ceilalţi şi, cu deosebire,
în cadrul jocurilor. Aceste jocuri, fiind reglementate, sunt reflexul activităţilor sociale
organizate şi, totodată, o reproducere, în miniatură, a societăţii globale.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme ipoteza potrivit căreia asumarea unui model
cultural este consecinţa procesului de socializare. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a jocului în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor de referinţă. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii intercunoaşterea membrilor unui grup şi
interacţiunea socială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând),
în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care conformarea este un
proces care influenţează comunicarea reală. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia grupul social este o pluralitate de indivizi
aflaţi într-o situaţie de solidaritate mai mult sau mai puţin accentuată. 4 puncte
Varianta 5

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
În familie, copilul este şi martorul modului în care adulţii, bărbaţi şi femei, se
comportă între ei. El învaţă, pe parcursul observării comportamentului lor, o serie de
valori, precum respectul, toleranţa, etc.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa
unui model adecvat în familie poate conduce la socializare discordantă. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a familiei
monoparentale în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale comunicării de masă în spaţiul public. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii poziţie socială şi rol social, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care capacitatea de
interacţiune ţine de personalitatea fiecăruia. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia comunitatea rurală este un macrogrup
care dispune de o anumită organizare a activităţilor şi este conştient de apartenenţa
sa la un anumit tip de comunitate. 4 puncte

Varianta 6
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea îi determină pe oameni să interiorizeze şi să adopte aceleaşi
modele, aceleaşi valori, aceleaşi norme sociale, aceleaşi linii de conduită. În acest fel,
datorită habitus-urilor care au fost interiorizate şi transmise de la o familie la alta şi de la
o generaţie la alta, este asigurată stabilitatea socială.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
procesul socializării poate determina mobilitatea socială. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a valorii în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de biografie socială. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familia nucleară şi microgrup, redactând
un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul
specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i se pot
asocia mai multe roluri. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stilul de viaţă este studiat din perspectiva
statusului social. 4 puncte

Varianta 7
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Familia este nu numai locul în care copilul se naşte şi îşi trăieşte prima perioadă
din viaţă, dar şi principalul agent al socializării. Ea este intermediarul între societatea
globală şi copil, locul în care se modelează principalele componente ale personalităţii.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două
particularităţi ale acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
procesele de socializare specifice sunt rezultatul intervenţiilor diferite din partea familiei.
6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a globalizării
în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului minoritar. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii coeziune şi grup de apartenenţă,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care cunoaşterea
intereselor grupului dezvoltă abilitatea socială. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia distanţa socială între persoane este direct
proporţională cu rangul relaţiei de rudenie. 4 puncte
Varianta 8

Subiectul II (30 puncte)


Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Socializarea în cadrul familiei este determinată de imaginea pe care societatea o
are despre copil. În unele culturi copilul este văzut ca un om mai mic, în unele ca fiinţă
pură, care trebuie apărată împotriva mizeriei sociale, în altele, ca o fiinţă sălbatică,
impură, care trebuie transformată în om.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
socializarea ar putea fi influenţată de prejudecăţi. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia discriminării în
societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale organizate. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii similaritatea valorilor şi
complementaritatea psihologică, ca factori în relaţiile dintre parteneri, redactând un text
coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în sensul specific
sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care dialogul este un tip
de comunicare eficient în rezolvarea conflictelor. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia urbanizarea şi industrializarea au fost
generatoare de mutaţii calitative şi cantitative în ceea ce priveşte calitatea vieţii.
4 puncte

Varianta 15
Subiectul II (30 puncte)
Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele:
Grupurile de similaritate le oferă copiilor posibilitatea să se manifeste independent, în
afara controlului părinţilor. Spontaneitatea copiilor, limitată ori cenzurată de adulţi sau
autocenzurată se exprimă liber în absenţa familiei. În relaţiile cu părinţii sau cu alţi adulţi,
copiii au o poziţie subordonată; grupurile de similaritate oferă copiilor posibilitatea să
socializeze ca egali.
Pe baza informaţiilor date:
A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte
B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în
text. 6 puncte
C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale,
identificate
în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale
acestora. 10 puncte
D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia
grupurile pereche pot determina socializare în forma subculturii juvenile. 6 puncte
E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de
şanse în societatea contemporană. 4 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte
2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte
3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii personalitatea individului şi rol social,
redactând un text coerent, de o jumătate de pagină (±1 rând), în care să îi utilizaţi în
sensul specific sociologiei. 10 puncte
4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se constituie ierarhia
socială. 6 puncte
5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stabilitatea şi funcţionalitatea structurilor
sociale au la bază varietatea mecanismelor şi varietatea agenţilor de socializare.
4 puncte

S-ar putea să vă placă și