Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu

str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj


Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

Profesor: MOISIL SABINA


Disciplina: MATEMATICĂ
Filieră: TEORETICĂ ,
Clasa: a XI-a
Profil: REAL, specializarea: ȘTIINȚE ALE NATURII
ANUL ŞCOLAR 2020/2021

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. ore/săptămână: 3(2 TC + 1CD)


Număr săptămâni: 34 (33+1 săptămână “Școala altfel”)
Total ore de curs: 99

Sem. I Sem II

Recapitulare 4 8
Test initial 2 -
Total ore pe an şcolar
3 x 33sapt= 99 Evaluare sumativă, semestrială 5 5
Predare - învățare și evaluare formativă 27 37
Ore la dispoziţia profesorului 5 6
Total 43 56
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

I II III
a b
Număr de ore
Predare învăţare şi La dispoziţia
evaluare formativă profesorului
(aprofundare/
Competenţe specifice Conţinuturi
remediere/ aplicaţii
de sinteză, inter şi
transdisciplinaritate)
Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii
liniare
Conţinuturi:
1. Identificarea situaţiilor 1) Matrice 8 2
care necesită asocierea unui Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi de matrici
tabel de date cu 1
(definiții, exemple)
reprezentarea matriceală. Operaţii cu matrici: adunarea (scăderea) 1
2. Asocierea unui tabel de Înmulţirea, înmulţirea unei matrici cu un scalar,
date cu reprezentarea proprietăţi 1
matricială a unui proces.
Înmulțirea matricelor, proprietăți 1
Înmulțirea matricelor aplicații 1
Aplicaţii sinteza 2
Evaluare formativă 1
1. Transpunerea unei situaţii 2) Determinanţi 9 1
cotidiene în limbaj Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3 1
matematic. Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3 –
2. Aplicarea algoritmilor de 1
aplicații
calcul cu matrice .
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

Determinanți - proprietăţi. 1
Determinanți – aplicații 1
Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte
1
distincte
Aplicații: aria unui triunghi şi coliniaritatea a trei puncte
1
în plan
Aplicaţii sinteza 2
Evaluare formativă 1
3)Sisteme de ecuaţii liniare 10 2
Matrici inversabile din Mn (C), n=2,3 1
1. Rezolvarea unor sisteme Matrici inversabile din Mn (C), n=2,3- aplicații 1
utilizând algoritmi specifici. Ecuaţii matriceale 1
2. Stabilirea unor condiţii de Ecuaţii matriceale- aplicații 1
existenţă şi compatibilitate a Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma
unor sisteme şi identificarea 1
matriceală a unui sistem liniar.
unor metode adecvate de Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma
rezolvare a acestora. 1
matriceală a unui sistem liniar. - aplicații
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer,
3. Transpunerea unei situaţii 1
metoda Gauss
cotidiene în limbaj
Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer,
matematic, rezolvarea 1
metoda Gauss- aplicații
problemei obţinute şi
Aplicaţii 1
interpretarea rezultatului.
Evaluare 1

Total sem. I: 27 5
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

I II III
a b
Număr de ore
Predare învăţare şi La dispoziţia
evaluare formativă profesorului
Competenţe specifice Conţinuturi (aprofundare/
remediere/ aplicaţii
de sinteză, inter şi
transdisciplinaritate
)
Elemente de analiză matematică
1. Caracterizarea unor Conţinuturi:
funcţii utilizând 1) Limite de funcţii 10 1
reprezentarea Noţiuni elementare despre mulţimi de puncte pe dreapta
geometrică . reală: intervale, mărginire, vecinătăţi, dreapta încheiată, 1
simbolurile +∞ şi -∞.
Limite de funcţii: interpretarea grafică a limitei într-un
2. Interpretarea unor punct utilizând vecinătăţi, limite laterale pentru: funcţia de
proprietăţi ale funcţii cu gradul I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia logaritmică, 1
ajutorul reprezentărilor exponenţială, funcţia putere (n=2, 3), funcţia radical (n= 2,
grafice. 3), funcţia raport de două funcţii cu grad cel mult 2.
Aplicații 1
Calculul limitelor pentru funcţia de gradul I, funcţia de 1
gradul al II-lea, funcţia logaritmică, exponenţială, funcţia
putere (n = 2, 3), funcţia radical (n = 2, 3), funcţia raport
de două funcţii cu grad cel mult 2, cazuri exceptate la
calculul limitelor de funcţii: 0/0, ∞/∞, 0.∞
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

Aplicații 1
Asimptotele graficului funcţiilor studiate: verticale,
1
orizontale şi oblice.
Aplicații 1
Aplicaţii sinteza 2
Evaluare formativă 1
1.Aplicarea unor algoritmi 2) Funcţii continue 6 2
specifici calculului Interpretarea grafică a continuităţii unei funcţii, operaţii cu
1
diferenţial în rezolvarea funcţii continue.
unor probleme. Aplicații 1
4. Exprimarea cu ajutorul Semnul unei funcţii continue pe un interval de numere
noţiunilor de limită, 1
reale utilizând consecinţa proprietăţii lui Darboux
continuitate, derivabilitate, Aplicații 1
monotonie, a unor Aplicaţii sinteza 1
proprietăţi cantitative şi
calitative ale unei funcţii.
5. Utilizarea reprezentării
grafice a unei funcţii pentru
verificarea unor rezultate şi
pentru identificarea unor
proprietăţi. Evaluare formativă 1
6. Determinarea unor
optimuri situaţionale prin
aplicarea calculului
diferenţial în probleme
practice.

1. Interpretarea unor 3) Funcţii derivabile 12 2


proprietăţi ale funcţii cu Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii într-un punct, 1
ajutorul reprezentărilor funcţii derivabile.
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

Aplicații 2
Operaţii cu funcţii care admit derivată, calculul derivatelor
1
de ordin I şi II pentru funcţiile studiate.
Aplicații 2
Regulile lui l’Hospital pentru cazurile: 0/0, ∞/∞. 2
grafice.
2. Determinarea unor Aplicații 1
optimuri situaţionale prin
aplicarea calculului Aplicaţii sinteza 2
diferenţial în probleme Evaluare formativă 1
practice 4) Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor 9 1
1. Interpretarea unor
proprietăţi ale funcţii cu Rolul derivatelor de ordinul I şi al II-lea în studiul
ajutorul reprezentărilor funcţiilor: monotonie, puncte de extrem, concavitate, 2
grafice convexitate.
2. Utilizarea reprezentării Aplicații 2
grafice a unei funcţii pentru Grafice de functii 2
verificarea unor rezultate şi Aplicații 2
pentru identificarea unor Evaluare formativă 1
proprietăţi Total sem. II: 37 6
Recapitulare, test inițial 6
Recapitulare finală 8

Evaluări semestriale (pregătire, discuție) 10


Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu
str. Constanța, nr. 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264432518
Email: lnbalcescu@yahoo.com

Total 88 11

SEMESTRUL I:  
Recapitulare, test inițial 6
Matrice 10
Determinanți 10
Sisteme de ecuații liniare 12
Evaluare semestrială 5
TOTAL SEMESTRUL I 43
   
SEMESTRUL II:  
Limite de funcții 11
Funcții continue 8
Funcții derivabile 14
Studiul funcțiilor cu ajutorul derivatelor 10
Evaluare semestrială 5
 Recapitulare 8
TOTAL SEMESTRUL II 56