Sunteți pe pagina 1din 135

ROBERT A.

MONROE

eALATORIA SUPREMA
Copyright © 1994 by Robert A. Monroe.
ROBERT A. MONROE
TitluI in limba engleza: Ultimate journey.

Accast. cdilie a fost publicata prin inle!cgcrc


cu Monroe Family, I.LC c/o Bowen Books LLC

Copyright ©2011, Editura For You


Coordonator ~i consilier Elena Coci~ CALATORIA SUPREMA
Tehnoredactare: Felicia Dragll~in
Coperta: www.graficadesign.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei


MONROE, ROBERT
Calihoria suprema / Robert A. Monroe . Bucure~ti : For You, 2011
ISBN 978-973-1701·82-0

159.961 Traducere
Toale dreplurile aSlIpra versiunii in limba romana aparyin Edilurii MONICA VI5AN
For You. Reprodueerea inlegrala sau paryiala, sub orice forma, a lex-
lului din aeeasla carle esle posibila numai eu aeordul prealabil al
Edilurii For You.

TeL/fax. 021/6656223; 0311001455,


mobile phone 0724212695;
e-mail: foryou@editura-foryou.ro;
editura_foryou@yahoo.com;
website: http://www.editura-foryou.ro

Printed in Romania ISBN 978-973-1701 ·82·0


Editura For You
cJi mue'!umim Doamnei,Am#ea /3eI:{PR' J- ,',f-" • ./.,/ ·/',.A"-/
f l'Ub 13.1-"(4£.0- ,n,re,'1fU; .'uPCaY""H/¥/I-I,,ut':j

pentzu ejoztue' sustinut pe caze-e'depune &-M/~don~~Jrhifll,{a~e;


pentzu ca.:;i in Romania. 9nstitutue' Monzoe ,,;(u-e.,.,;'/d-l'n"d,/dk;~; lUI- e.•.,:.;adiJr~o/'
sd-:;i pacd simfitd pzezen!a. &.,;;/d don4-a"'/u~I,IiM.
:!dzd aiutozue' :;i sustinezea ei
aceastd cazte nu az pi apdzut. acum. &.,;'/4 don4/e~.,:nuNe;
,. 4;", ea:':';/H- 'Hli~#c.l "ue- e.:lYM#~ i'ntJld4/d,4-f; r,,, n{It:i-
&'t:.;./~don4- OIhuet.
,;>1,,/ C~f;,;"a If«'..fPU:e; N"'/ e.r-id/.-rP h'4~j
tf/:riJ/,V d<JaV U~~M""
,./tu/eayMJHU7$HlR1.ej NfPe.vi:J/JHUT$ nUc"
tff'.u;,/.d/d-onverA,;letfup.
,Aip &riJ/d· J/.uyd; IUP ea-i<J.ld. en.Uo/u4
&-i<J.ld.doa,/,n-iJr.ut.e,
,
,/ril/ e:r,;'/.d- t1e~e.vi:J/.d- JOH1#;
H"P

&,;,ad-onv/t:"il/UW;
,.A-u, ea"t4UP /'~nikl; nf,/c~t·i6/~~.Jan.Jd;
iJ:ri<JI~dou4/'"'' ,'7>hn.
~J.fl/ r"nl- lltol H-Of; I'd- un",,, U«'1"4,,;/e;

Robtrt Monrot - Cdidtorio _<IIl'rI'IIId

4 5
Dedicatii lui Scurta prezentare din partea editurii
Nancy Venn Monroe,
Carlea care tocmai se odihnqte In mainile voastre a
cojondatoare a Institutului Monroe rueut un drum lung ea sa va ofere, cu iubire §i reeuno§tinta, din
~i sutelor de prieteni care ne sprijinii, trairile §i Invataturile aceslui mare spirit, Robert Monroe §i a
care ne-au ojerit ajutor ~i dragoste, echipei cu care, ani de-a randul, a lucrat. Sunt onorata eli am
privilegiul de a va introduce In aceasta lume §i sper sa 0 pot
pe parcursul ultimilor treizeci de ani face. Cu speranla di va trezesc interesul pentru un domeniu
in care echipa Institutului Monroe relativ nou pentru noi, In dorinla de a sublinia cli, de§i pare
complicat §i ireal, totul esle simplu §i adevarat, voi Incerca sa
este in ciiutarea
aduc In disculie cateva as peete dezvoltate In carte - inclusiv
Cunoscutelor tainice ~i enigmatice prin aeeea ca voi sublinia (Ingro§a) euvintele, expresiile, sin-
tagmele sau nOliuni folosite de autor In carte. Voi povesti §i
cate ceva din experienla mea, dar nu pentru a arata care a fost
drumul meu, ci cu intenlia sincera de va fi de folos.
Daea privim la drumul pe care I-am parcurs pan a In
Acum, ne dam seama di, de-a lungul dilatoriilor noastre, de
multe ori ne-am Intalnit cu un anumit prag de sus al cunoa§-
terii. Am §tiut, In nenumarate randuri, ca aSIa este ceea ce
cliutam. Simtim astfel - pentru ea orice experienta §i Invala-
tura care vine spre noi poarta In ea un indiciu - un indicator
care ne arata direqia catre Intoarcerea ACASA. Dar, de fiecare
data, ceva din interiorul nostru ne spune eli mai este ceva, cli
nu am ajuns Inca fa esenfli. Arta de a trai presupune §i abili-
tatea de a merge mai de parte - de§i, de multe ori, pardi ai vrea
sa rlimai acolo unde te afli, sa te mai odihne§ti putin. Pericolul
este ea putem intra Intr-o zona de eon fort care ne tine pe loc §i
din care cu greu mai putem pleca.
6 7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Rohert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ca/{,toria suprcma _ _ _ _ _ _ _ __

Metafora ne scoate mereu din incurcatura. Pentru a Ce vor, de fapt, sa ne invele cei care au atins un alt
inlelege intreaga munca a lui Monroe, sa ne folosim de 0 nivel al adevarului Divin? Sistemul de Viatii pe Piimant. De
imagine, de 0 maxima: "dadi stai prea mult ill coli vie (in corp ce? Pentru ca, pe lunga faptul ca sunt, ca §i noi, mesageri
fizic), Ill/Ilea Ii se pare midi", iar cand porne§ti din nou in Divini - §i vor sa implirta§easca cu noi, cunoa§terea lor - ei
zbor, nu te indepartezi prea mult, zbori tot in jurul coliviei; te §tiu ca de noi toti depinde ceea ce va urma sa fie, cund §i cum
simli in siguranla, doar daca la orizont inca mai vezi coli via. va ave a loc saltul cuantic, in con§tiinla omenirii. A§adar, sun-
A§a a lacut Robert Monroe la inceputurile experienlelor sale tern importanli §i se conteaza pe noi. Frumuselea dezvaluita de
in afara corpului, minunat descrise in prima sa carte. aceasta carte este aceea ca yom vedea cum, in ce masura §i de
Tanjim dupa libertate, dar ne frica de ea, ne e frica de ce, noi con tam chiar §i pentru fiinlele din alte dimensiuni, ca
viitor, ne e teama sa traim experienla in afara corpului, ne este suntem importanli pentru mult mai multe motive decat putem
greu sa ne reamintim cine suntem, inlelegem doar la nivelul inlelege. Odata cu noi evolueaza intregul Univers - §i, odata
minlii ca suntem doar spirit nemuritor. Aceasta carte nu numai cu Universul, evoluam §i noi, cu condilia sa vrem. Eliberali de
ca incearca, dar eu zic ca §i reu§e§te sa disipeze aceste vechi frici §i limitari, antrenali, dornici de schimbare, yom putea
tipare in care traim §i sa ne aduca acele informalii din Lumea crea 0 lume noua pentru Pamant, yom fi capabili sa ne con-
de dincolo care sa ne ajute sa ne construim, treptat §i firesc, 0 struim viitorul impreuna.
Viziune Diferitii (Cunoa§terea adunata la un loc, lara credin- Daca ii ingaduim fiinlei ce sala§luie§te in lumina sufle-
lele §i pornirile animalice.). tului, sa ne condudi pa§ii, daca ne ascultam Sinele Divin,
Cand Monroe ne conduce in lumea nevazuta din atunci nu ne oprim din drum, nu ne impotmolim in nici un sis-
Teritoriile sistemelor de credinte, ne ajuta sa aflam totul tern sau convingere - chiar daca acestea imbraca forma unei
despre colivie. Sa fie asta doar un mod de exprimare, sau 0 mari descoperiri. Mergem mai departe, lasam intotdeauna u~a
realitate spirituala? Oare credinlele §i convingerile limitative deschisii. ~tim, in aduncul fiinlei, ca este ceva mai mult §i tot
chiar ne lin captivi, ne opresc din drum evolulia? Eu una, nu mai mult, ca inca nu am gasit adevarul plenar, ca nu am ajuns
mai am nicio indoiala §i sunt sigura ca nici voi nu aveli. acolo unde se impline§te destinul nostru luminos. ~i atunci,
Am invalat deja multe des pre asta din minunatele caqi din fiecare boaba de cunoa§tere pe care am reu§it sa 0 cule-
ale lui Gregg Braden, Chopra, Barbara Hand Clow, Calleman, gem, ne luam ce ne trebuie, ce este potrivit pentru noi §i apoi
Drunvalo, Tom Kenyon §i de la mulli allii. ~i, dincolo de ceea plecam mai departe - caIatoria continua.
ce am invalat, dintr-o sursa sau alta, sufletul nostru §tie ade- Cateodata starn intr-o sta[ie mai mult, cateodata mai
varul! Cateodata insa, cu cat ceva este crezut mai puternic de pUlin. Dar daca acceptam ca nu este nimic intamplator, atunci
catre suflet, cu atat mai virulent este atacat de minte. Pana §tim ca fiecare clipa de viala are un rost, ca se inscrie intr-un
cand cele doua emisfere cerebrale nu se vor echilibra §i nu vor Plan. Nu ne intalnim cu 0 situalie sau cu 0 tema, cu un camp de
lucra ca doua suflete gemene, in perfect acord §i echilibru, cunoa§tere, decilt atunci cand i-a sosit momentul, atunci cund
yom tot pica in aceasta capcana. terenul este dispus sa primeasca 0 noua samanlli pentru a rodi.

8 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe

Dad recunoa§tem aceste adevaruri ca fiind §i ale noas- reziden!ial, sus!inut in Romania de Institutul Monroe:
tre, atunci putem pa§i cu u§urin!a in lumea acestei carti, putem Gateway Voya!{e. Eram "perfect" pregatita pentru noi experi-
trece prin portalul dilatoriilor - Gateway. Pentru cei familiari- en!e - sau cel pu!in a§a credeam eu, atunci. Lucrasem cu pro-
za!i cu programele Institutului Monroe, aceasta afirma!ie nu gramele Institutului §i cu Hemi-Sync, de mai bine de un an.
are nicio logica. Cilliltoria supremil este cea de a treia §i ultima Aveam manualul si exerci!iile traduse, chiar lucrasem cu
carte a lui Monroe, iar Gateway este denumirea programului de staruin\a §i entuziasm. Doar ca imi scapasera din vedere cale-
baza - primul dintr-o serie lunga de programe, care atinge 0 va amanunte, extrem de importante.
gama impresionanta de teme (vezi lista de la sfiir§itul diqii). In primul rand, nu §tiam di semnalul Hemi-Sync nu
Cum pot afirma, a§adar, di in paginile care urmeaza, in cartea este preluat de formate Ie mp3. Tot ceea ce adunam in fonoteca
care reprezinta chintesen!a inva!aturilor lui Monroe, finalul mea, transformam in mp3, ca sa ascult la IPod. Mare gre§eaIa
calatoriei se alla secretul unui inceput de drum? ~i totu§i, a§a ... , la care se mai adauga una, mai importanta! Ascultam prin
este. Primele doua dl.qi doar pregatesc calea spre cea de a treia, calculator, cu sistem de amplificare surround §i eram foarte
iar cea de a treia - adidi aceasta carte - deschide POARTA, mul!umita de ceea ce reu§isem sa achizi!ionez - lara sa rna
este un real §i autentic Portal de callitorie, ne da aripi §i ne giindesc 0 clipa ca am doar doua urechi, nu cinci §i ca acest sis-
lasa singuri sa zburam, in siguran!a. Drumul pe care ne invita tern nu este conslruit in acest scop. Abia la acest curs am all at
sa-I parcurgem are indicatoare clare, iar harta de caIatorie este ca ceea ce avem nevoie este, de fapt, un sistem stereo, apt sa
impecabil desenata. Suntem condu§i spre Con§tiin!a Unimii. redea 0 gam a cat mai larga de sunete, dincolo de limita audi-
Probabil ca daca ar fi fost publicata cu mult timp biIa. Tehnologia Hemi-Sync are nevoie, evident, nu numai de
inainte, pentru foarte mul!i dintre cititori aceasta carte ar fi tre- suport (CD sau caseta) pe care sa fie inregistrat semnalul, dar
cut drept un roman SF. Acum, la inceput de mare schimbare §i de un sistem capabil sa-I §i redea, sa-I faca sa ajunga la ure-
in con§tiin!a omenirii, sun tern perfect pregati!i sa in!elegem §i chile noastre, sa-I putem percepe. (Daca dori!i sa cunoa§te!i
sa §ti m ca suntem mai mult dedit corpul nostru fizic, ca mai multe despre aceasta tehnologie §i despre activitatea Insti-
realitatea spirituala este mult mai mult decat putem cuprinde tutului in Romania, vizita!i site-ul http://www.hemi-sync.ro/)
cu mintea noastra limitata. In multe dintre exerci!iile sale, N-a§ spune ca munca mea a fost zadarnica, dar in niciun caz nu
Monroe intreaba: §tim ca suntem mai mult dedit materie fi- lacusem ceea ce credeam eu ca f ac.
zica, dar ... cat mai mult? EI ne aduce, cu relatari clare, experi- Apoi, speram ca daca am citit Cil/tltorii in afara cor-
en!a sa minu!ios adunata din ciilatoriile in afara corpului, pului §i Ochii unui Inger, daca m-am documentat §i am lacut
tocmai pentru a ne ajuta sa in!elegem ca intotdeauna exista un exerci!iile pentru acasa, oferite de Institut, este suficient.
mai mult §i tot mai mult, ne da incredere §i curaj sa caIatorim,
Cazusem din nou prada min!ii duale. Voiam mult mai mult-
sa allam, prin experien!a proprie, cat de vast, de nemarginit
dar in acela§i timp §tiam ca nu am cum sa ajung la Institut,
este Universul, realitatea spirituala din care facem parte.
dintr-o multitudine de motive §i atunci, incercam sa rna imbat
Anul trecut in vara, am par1icipat la prilllul workshop
cu apa rece. Dar iata ca, §i de data asta, ingerii mei nu au dor-

10 11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroc _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJatoria suprema _ _ _ _ _ _ _ __

mit. Minunea s-a Infaptuit. A venit Institutulla mine. In timp extraordinar e faptul ca, in sfilr§it, exista un curs - nu §tiu cum
ce eu lucram singura §i oarecum resemnata, Intr-un alt colt de sa-I numesc alt fel - care are loc In limba romana. Totul este
lume, In America, Andrea Berger, un adevarat suflet de ro- pregatit pentru Romania, inregistrat in limba romana, la Insti-
man, care iube§te - prin fapte, nu prin vorbe - tot ceea ce este tutulMonroe. Acest aspect este deosebit de important, pentru
legat de tara ei natala, pregatea, cu Incredere In misiunea ei, ca face posibilli comunicarea directa, profesional sustinuta,
programul pentru Romania. A§a se face ca, In vara anului tre- creeaza un cadru firesc §i liber, asigura conditiile in care sa poti
cut, In 20 I 0 - an de mari schimbari pentru Intreaga omenire - trai experienta.
a avut loc primul retreat Gateway Voyage In Romania. Ceea Sa ajungi la nivelul de con§tiinta care sa-ti permita pa-
ce am Inteles §i trait acolo, depa§e§te cu mult ceea ce era In trunderea In lumea spirituaJa, este Intr-adevar un tel Inalt. E
capul meu pe atunci - sau, mai bine zis, ce credeam eu ca se nevoie de 0 Indrumare corecta, de rabdare, de smerenie, de un
poate. De§i clamam di totul este posibil, viziunea se Impot- mod de viala etic, de a fi in vibralia inimii, de recuno§tinta §i
molea la nivelul mintii. Nu §tiam ce Inseamna acest totul - apreciere pentru tot §i pentru toate, de inlelegerea la nivelul
corpul meu nu-l descifra. Acolo, la curs, am aflat ca acel mai spiritului, a faptului ca suntem mai mult decat corpul nostru
mult la care aspiram, este mult, mult mai mult decilt puteam fizic. Fara sa manifestam, in fiecare clipa a vietii noastre, vir-
gandi sau percepe in vreun fel, pana atunci. Dorinta de a tutile Divine, dorinta noastra de in1Hpre spirituaJa ramilne la
merge mai departe era atat de mare, incat nimic nu a stat sta- nivelul sinelui egotic. Ca sa transcendem aceasta stare, sa
vila In calea experientelor mele. De atunci, fac tot ce pot ca sa mergem mai departe §i tot mai departe, pe drumul nostru spre
imparta§esc sentimentul de libertate pe care I-am cules din Omul de Lumina, spre noi in§ine, spre Sinele Total, ca sa ne
taramurile de dincolo de Portal, sa dau mai departe - atat cat putem unifica, cu toate aspectele noastre, ca sa tindem spre
Imi este Ingactuit - din bruma de cunoa§tere venita spre mine, conectarea cu Con§tiinta Unimii, avem nevoie de simplitate §i
prin trairea experientei. Am reu§it, am fost dincolo, acum §tiu! adevar, de hotarilre curajoasiL A venit vremea sa ne reamin-
De atunci, activitatea Institutului se dezvolta constant. tim, iar pentru a atrage acest miracol in viala noastra, trebuie
Exista site in limba romana, a fost Inregistrat §i In el se dis- sa lasam sa piece tiparele §i credintele limitative, sa aban-
tribuie primul exercitiu In limba roman a, pe care II gasiti aici donam tot ce este vechi §i nefolositor.
https:lIsecure.digita!contentcenter.comishop/496166I?Product In aceasta carte, Monroe ne imparta§e§te experienlele,
1D-4283&no other-] trairile §i etapele prin care a trecut in calatoria lui catre "a §ti"
Cred ca este primul exercitiu inregistrat de Institut, Intr- (nu doar a crede). Ne ofera 0 indrumare, 0 harta, un exemplu,
o limba straina §i, Inca de anul trecut, exista In Romania Clubul o cale pe care putem §i noi sa mergem. Speciali§ti in mecani-
Energia Delfillului (vedeti despre asta aici: http://www.hemi- ca cuantica - §i nu numai - ne demonstreaza ca daca un eveni-
sync.ro/calea-delfinului/), iar anul acesta vor mai fi inca doua ment se petrece undeva, el se petrece peste tot. Acest adevar
mari evenimente: Gateway Voyage §i Lifeline (cele mai im- ne aduce multe invataturi. In primul rand, ne responsabili-
portante programe sunt descrise la sfiir§itul cartii). Ceea ce este zeaza; devenim con§tienti eli ceea ce gandim sau facem, ii

12 13
Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CHatoria suprelml _ _ _ _ _ _ _ __

afecteaza pe tOli ceilalli - e simplu: ceea ce eu expir, cei din al minlii). Bland, eu inteligenla §i trairea celui care a fost
jurul meu inspira. Numai gandul, credinla, convingerea - sau aeo/a, cu 0 naraliune simpla, plina de firesc. pe inlelesul
macar doar informalia ca exista 0 Con§tiinla a Unimii - ar tre- oricui, suntem propulsali intr-un punct din infinitatea oceanu-
bui sa ne schimbe pe toli, sa genereze saltul cuantic pe care-I lui de spiritualitate, in care exista doar Legea Divina, Spirit §i
a§teptam. Dadi mergem mai departe pe §irul acestei idei, ne Lumina. Para sa ne dam seam a, dilatorim impreuna cu el.
dam seama cit daca cineva poate, cu tOlii putem. Daca Bob Sutletul nostru avid de cunoa§tere, man at de dorinla
(Monroe) a putut, dadi tOli cei cu care el a lucrat - §i mai lu- arzatoare de se intoaree acasa, de a se uni cu paqile sale ce se
creaza inca, din dimensiunea in care se afla acum - au putut, aflli in diferite misiuni astrale, i§i recunoa§te repere, reface
atunci §i noi putem! Pentru oameni, dilatoria in afara corpului drumul, i§i reaminte§te. Dincolo de curiozitatea pe care ne-o
este 0 stare naturalli. Asta facem in fiecare noapte, ori de cate starnqte, cu fiecare capitol parcurs invalam tot mai mult sa ne
ori dormim. Doar ca acum a venit randul sa 0 facem con§tient cunoa§tem, privim tot mai profund in adaneurile fiinlei noas-
§i controlat, pentru a obline informalii utile implinirii misiunii tre §i in Univers.
proprii - dar mai ales, pentru a ne intalni paqile din noi cu care Ceea ce mi se pare remarcabil pentru acest moment al
ne yom unifica. Daca nu asta, atunci ce inseamna sa §tim cine timpurilor pe care Ie traim, este di aceasta carte ne deschide
suntem, de unde venim §i incotro ne indreptam? mai mult carre Con§tiinla Unimii §i ne explicii cum §i de ce
Experienle ce ne sunt oferite cu generozitate sunt des- suntem ajutali. Este foarte important sa ne raspundem la aces-
crise gradat, treptat, in primele doua carli ale lui Robert Mo- te intrebari. Aflam despre EulDeAcolo (IT - care cuprinde
nroe: Ci:ili:itorii in a/ara corpului (un mic sfat: nu ratali aceasta toate personalitalile din vielile noastre anterioare §i actuale) §i
carte, incepeli cu inceputul) §i Ci:ili:itorii illdepi:irtate (in despre modul in care se unesc parlile din noi, inclusiv cele ce
pregatire). Cu ajutorul lor intram bland, frumos, dar incitant, au trait in alt sistem energetic, cum alcatuim un a§a zis
intr-o alta zona de perceplie. De acela§i folos ne este §i cartea EXCOM ("Comitetul Executiv" al Eu-rilor noastre De
Ochii unui Inger. Autorul ei, Paul Elder, face parte din echipa Acolo), cel care sprijina §i urmare§te ca acea parte din Sinele
Institutului. Sunt caqi minunate, desprinse pardi dintr-o lume Total, care traie§te experienla Sistemului de Viala de pe
de poveste. NU-li vine sa crezi ca se poate. Ti se pare a fi de Pamant, sa ajunga §i el acolo, in cupola cu raze luminoase,
domeniul SF-ului - dar, din fericire, este 0 realitate demon- in inima EuluiDeAcolo. Nicio parte din noi nu poate merge
strata §tiinlific, pe care nimeni nu 0 mai pune la indoialli. mai departe, decat dadi formeaza intregul. Vrem nu vrem, ne
Insa, spre deosebire de celelalte, aceasta carte ne ofera a§teptam "unii pe allii".
mult mai mult decat atat: ne conduce spre a inlelege, ne duce Aceste note, insemnari ale mele, scrise cu scopul de a
in lumea lui !jtiu, in taramul cunoa§terii profunde, a experi- va incita sa citili cartea, sunt departe de a putea reda sau sug-
enlei traite, ne conduce catre deschizatura (punctul de intrare era frumuselea pasajelor in care totul se aduna in noi, sau
in lumea de dincolo, sursa foqei creative care ne-a organizat starile §i sentimentele pe care Ie genereaza. Daca va urmali
universul fizic), dincolo de Linia de baza (Nivelul de operare chemarea §i citili cartea de fala, veli avea nenumarate motive
14 15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

de recuno§tinla §i apreciere pentru cel care a scris-o, pentru cei


care-i continua munca, dar §i pentru cei care au facut posibila
aparilia ei in limba romana.
~i, pentru ca tot a venit yorba despre recuno§tinla, sa
remarc §i faptul ca scriu aceste randuri, din "intamplare", chiar Cuvant inainte
in ziua in care Monica Vi§an a iniliat programul "Recuno§tinla
§i Apreciere" - generat de mesajul Hatorilor, prin Tom Ke-
Robert Monroe este un fauritor de har(i. in cartea sa Ulti-
nyon. Sunt prima care I-am aplaudat §i vreau sa-I onorez. Voi
matejourney (Cii/iitoria suprema), el se striiduie~te sa contureze
incheia, a§adar, printr-un apel catre cititori: haideli sa ne unim
acea zona aflata "dincolo de frontiera", dincolo de Iimitele lumii fi-
prin intenlie §i sa aducem recuno§tinla §i aprecierea noastra:
- Monicai Vi§an §i intregului colectiv al Editurii For zice. EI ne prezinta 0 harta a "Zonei de tranzi\ie" - calea care ni se
You, pentru daruirea cu care i§i impline§te misiunea, in folo- deschide atunci cand parasim via\a fizica, cu rampele sale de in-
sui nostru, al tuturor; trare ~i ie~ire, cu indicatoarele ~i pericolele sale. EI poate face acest
- Andreei Berger, dar §i conducerii Institutului lucru, fiindd el insu~i a dlatorit pe aceasta cale.
Monroe, din care face parte §i Carol Sabick, vicepre§edinte, Prima carte a lui Monroe,journeys out of the Body (Cii/ii-
cea care a suslinut programul pentru Romania, pentru intreaga tor# in afara corpului* Editura For You), a fost publicata in 1971. De
ei munca pusa in slujba celor care §i-au ales ca loc al na§terii, atunci, conform celor spuse de Dr. Charles Tart, unul dintre special-
Romania; i~tii de varf in domeniul con~tiin\ei ~i poten\ialului uman, nenu-
- Rittei Nicoara, facilitator autorizat, care se ingrije§te mara\i oameni au avut parte de confort ~i sprijin, prin in\elegerea
ca informaliile sa fie postate §i in limba romana; faptului d ei nu erau singuri ~i nu erau nebuni, doar pentru ca avu-
- membrilor grupului meu de studiu care, prin volun- sesera experien\e in afara corpului.
tariat, au tradus §i vor mai traduce manualele §i exerciliile din in acea prima carte - dar ~i in cealalta, Far journeys
programele pentru acasa, care sunt puse la dispozilia publicu- (Cii/iitor# indepiirtate), Monroe prezinta experientele sale in afara
lui larg, de catre Institut; corpului, de-a lungul a treized de ani, confirmandu-~i reputa\ia de
- §i, nu in ultimul rand voua, cei care lineli in mana deschizator de drumuri in explorarea celor mai indraznete po-
aceasta carte, pentru ca mai adaugali, in mod con§tient, inca 0 sibilita\i ale con~tiintei umane. Acum, in Ultimate journey (Cii/ii-
cale prin care lasali sufletul sa i§i gaseasca drumul, iar asta ne toria suprema), el exploreaza un nou stadiu - care ar putea fi, sa
ajuta pe tOli §i susline evolulia §i vindecarea Pamantului. spunem, ultimul stadiu, cel in care el ~i-a implinit nazuin\ele.
Este 0 mare deosebire intre aceasta carte ~i cele care au pre-
Elet18 Coci~ cedat-o. Pana acum a fost yorba despre povestea singulara a lui
elenacocis@yahoo.com; Monroe; despre propriile sale aventuri pe care le-a descris, propri-
ile sale intalniri, dialoguri, pericole ~i descoperiri.

16 17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

In Cdldtoria supremd, el ne spune cum ~i-a gasit calea -


noua direc\ie - cum a ciilatorit de-a lungul acesteia ~i dezvaluie
molivul ~i scopul acestei expedi\ii de pionierat. lar cel mai impor-
tant aspect este aceIa cii el include relatarile altora, care, prin noile
sale programe de invalare, au reu~it sa deslu~eascii harta, sa
urmeze direclia ~i sa indeplineasca acela§i scop.
Cei care nu sunt familiarizali cu experien\ele in afara corpu- Variabilele
lui pot gasi in aceasta carte ecouri, semnificalii, inlelesuri sau
puncte de recunoa§tere ce Ie pot reaminti ceva ce s-a intamplat, Frica reprczinta cel mai mare obstacol in calea evoluliei
poate, intr-un vis - in acea stare crepusculara dintre somn §i trezie,
omenirii. Se spune cii atunci cand ne na~tem in acest univers fizic,
sau intr-un moment brusc de inlelegere sau intuilie, cand totul
aducem cu noi doar doua frici - de zgomot putcrnic ~i de ciidcre -
pare sa revina la locul potrivit §i sa capete sens. Cei care sunt fami-
liariza\i cu astfel de experien\e, vor deveni §i mai con§tienli de difi- ambele fiind generate de procesul na~terii. Pe masura ce cre§tem,
cultatea de a-§i reda experienlele intr-un limbaj u§or de in\eles. invalam tot mai multe frici, astfel incat, atunci dnd ajungem la
Monroe spune cii nimic din ceea ce este prezentat in aceasta maturitate, noi - sau mai bine zis, cei mai multi dintre noi - sun tern
carte nu neaga validitatea ciil'\ilor sale anterioare, care reprezinta cople§i\i de diverse frici. Am evoluat din punct de vedere fizic, dar
"stadii de evolulie §i sunt veridice, raportat la cunoa§terea doban- evolulia no astra reala, implinirea adevaratului nostru potenlial, a
dita prin experienla acelui timp". Pe de alta parte, experienla sa fost, din pacate, stavilita.
personala din timpul elaborarii celei de-a treia ciil'\i a luat 0 turnura Necunoscutul genereaza fricii. Ne putem teme de intuneric,
trista §i neprevazuta, cand soria sa, Nancy, a fost diagnoslicata cu fiindcii nu §tim ce se afla acolo. 0 durere fizica poate crea frica, fiin-
cancer. Cautarile sale pentru descoperirea Esenlei lipsa au fost in- dcii nu §tim ce implica ea. Cand acest Necunoscut devine Cunoscut,
tensificate, datorita limitarii timpului pe care il mai putea trai ala- frica scade in intensitate §i dispare, iar noi suntem capabili sa fa-
turi de Nancy. cern fa\a problemelor cu care ne confruntam.
Este important de spus cii el §i-a incheiat explorarea §i a gasit Avem cu tOlii destule necunoscute in vie\ile noastre - §i
atat noua direqie, cat §i Esenla lipsa, cat limp Nancy incii se afla in indeajuns de multe frici. Nu e nevoie sa mai umblam dupa altele.
realitatea fizica - §i cii limlli alIi oameni au reu§it sa aplice cunoa§- Cu toate aces tea, sunt momente in care nu avem de ales. lata un
terea pe care el a acumulat-o, in dorinla de a-I inlesni lui Nancy, exemplu. A~a au decurs lucrurile in cazul meu - iar el reprezinta
ciilatoria suprema.
sursa materialului care urmeaza.
Ronald Russell
In general, se crede cii nu ne schimbiim cu adevarat, pe ma-
Cambridge, Marea Britanie
sura ce trecem prin viala, ci doar devenim mai mult conformi cu
noi in§ine. Lasand la 0 parte obi§nuitele excep\ii, care, dupa cum se
spune, confirma regula, cand privim in jurul nostru, odata cu tre-
18 19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroc _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ Ci/iitoria supremfl _ _ _ _ _ _ __

cerea anilor, acest lucru pare adevaral. In ansamblu, oamenii nu se aer ~i reveneam in corpul fizie. Eram sigur ca urma sa mor. Oricat a~
schimba, iar cei mai mul\i dintre noi opun rezisten!a la schimhare. fi incercat, nu puteam impiedica repetarea acestui fcnomen.
Cu toate aces tea, toate grijile ~i razboaiele noastre au la baza La vremea respectiva, credeam ca rna bucur 0 stare rezonabi-
schimbarea. Ne temem eli se va intampla ceva - sau ne temem ca nu la de sanatate, fara probleme majore sau stres. Eram ocupat tot
se va intampla nimic, a~adar, ne luptam pentru a preveni sau acce- timpul; de!ineam cateva posturi de radio ~i alte afaceri, aveam bi-
lera procesul. Dar, orice am face, schimbarea este garantata 100%. rourile pc Madison Avenue, in New York, 0 casa in distrietul West-
Singura prohlema 0 reprezinta viteza cu care aeeasta are loe. Noi chester ~i, nu in ultimul rand, 0 sOlie ~i doi copii mici. Nu luam me-
consideram d schimbarea lenta inseamna evolu\ie, iar cea rapida dicamente, nu rna drogam ~i consumam foarte pu!in alcool. Nu
este revolu!ie. Schimbarile reprezinta un rezumat al Necunoscu- cram implieat, in mod special, in nicio religie ~i nici nu eram un dis-
tului - cel mai mare generator de friei. cipol al filozofiilor sau practicilor orientale. Eram totalmente ne-
In cazul meu, parea ca nu aveam de ales. Ne~tiutor ~i cople~it pregatit pentru 0 asemenea schimbare radicalil.
de panid, eram tarat in procesul care genera 0 noua cunoa~tere a imi este imposibil sa descriu frica ~i insingurarea care ma do-
realitatii - ceca ce eu numesc Perspectiva de Ansamblu Diferita - pe minau in timpul acestor episoade. in prime Ie zile, nu era nimeni cu
care, acum, mi-am insu~it-o. Schimbarea intervenita in via!a mea nu care sa fi putut vorbi despre ele, nici macar so\ia mea, fiindca nu
a fost deloc simpla. Afost ceva care nu m-a ingrijorat dinainte, fiind- voiam sa 0 sperii. Fiind puternic ata~at de cultura vestieli ~i de ~ti­
ca habar n-aveam ca asemenea lucruri exista. in\a, in general, pentru a gasi raspunsuri m-am indreptat, in mod
Oare aceasta schimhare din via!a mea a fost accidentalii sau automat, catre medicina conven!ionala ~i cunoa~terea ortodoxa.
se incadreaza in calea mea spre evolu!ie? Dupa examinari ~i analize aprofundate, doctorul meu m-a asigurat,
Pentru mine, ea a fost revolu!ionara. din nou , ca nu exista nicio tumoare sau vreun factor
In 1985, fara vreo cauza evidenta, am inceput sa plutesc in - de natura psi-
hologid. Dar nu putea sa spuna nimic mai mult. In cele din urma,
afara corpului meu fizic. Nu era un act voluntar; nu era yorba despre am gasit curajul de a diseuta eu un psihiatru ~i eu un psiholog,
niciun fel de abilitate mentala. Nu s-a produs in timpul somnului, amandoi fiindu-mi prieteni.
deci nu alP putut-o alunga ca pe un vis banal. Eram pe deplin con~­ Unul dintre ei m-a aSigurat ca nu era 0 psihoza - rna cuno~tea
tient de ceea ce se intampla - fapt care, desigur, inrauta\ea ~i mai prea bine. Celalalt mi-a recomandat sa studiez, pentru 0 perioada
mult lucrurile. Am banuit cil era vreo forma severa de halucina\ie, nedeterminata de cii!iva ani, cu un guru, in India - un concept care
cauzata de ceva perieulos - 0 tumoare cerebral a, un alac cerebral imi era total mente strain. Nu Ie-am dezvaluit niciunuia dintre ei ~i
sau 0 boala mentala iminenta - ori semnul unei mOI1i iminente. nici alteuiva, cat de cumplit de inspaimantat eram. Eram un nea-
Fenomenul a continual. Nu aveam niciun control asupra lui. daptat, intr-o cultura din care crezusem ca fac parte - 0 cultura pc
De obieei, aparea ciind stateam culcat sau ciind ma relaxam pentru a care 0 admiram ~i 0 respectam.
rna odihni - nu permanent, dar de ciiteva ori pe saptamana. Trebuie Cu toate acestea, dorin!a de supravie\uire este foarte puter-
sa fi plutit in sus, la cii!iva eentimetri deasupra corpului, inainte de a nica. ineet, foarte incet, am inva!at sa controlez proeesul. Am des-
deveni con~tient de ceea ce se intampla. Ingrozit, rna zbateam prin coperit ea nu era yorba neaparat de un preludiu al mOI1ii §i ca pro-
20 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroc _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CalJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

cesul putea fi dirijat, dar a durat un an intreg, pan ace am putut sa in stadiile initiale ale activitalii Eic, pari sa-ti pastrezi forma
accept autenticitatea expcrien\ei in afara corpului - cunoscuta corpului fizic - cap, umeri, brate, picioare etc, Odata ce te familiari-
acum, in mod familiar, drept Eic*, Acest lueru s-a intamplat ca re- zezi mai mult cu aceasta stare de a fi, po\i deveni mai pUlin uma-
zultat al aproximativ patruzed de dlatorii in afara corpului rigu- noid ea forma. Seamana eu gelatina, atunci rand este scoasa dintr-o
ros validate, care mi-au furnizat mie - ~i nimanui altcuiva - 0 vasta forma, Pentru 0 scurta perioada de timp, aceasta pastreaza forma
documentare. Cu aceasta cunoa~tere, frica a disparut curand ~i a vasului; apoi, ea in cepe sa se inmoaie in jurul marginilor, deve-
fost inlocuita de ceva aproape la fel de solicitant - curiozitatea! nind, intr-un final, lichida sau vascoasa. Cand acest lucru se intam-
pia intr-o Eic, este de ajuns un giind, pentru a deveni pe deplin om,
Cu toate acestca, mai era ceva de facut. Aveam nevoie de ras-
ca infa\i~are ~i forma.
punsuri ~i eram sigur d nu le-a~ fi putut giisi in vreun ashram indian.
Din aceasta descriere devine dar ca acest "al doilea corp"
La bine ~i la rau, procesele mele de gandire erau produsul unei ci-
este extrem de maleabil. Pe de alta parte - iar acest lucru este foar-
vilizatii vestice, Prin urmare, in cadrul companiei pe care 0 de\ineam
te important - oricare ar fi forma, tu ramai tot tu. Acest lucru nu se
impreuna cu familia, am infiin\at un departament de cercetare ~i dez-
schimbii - exceptand faptul d descoperi d e~ti mult mai mult de-
voltare, Mai tarziu, acest departament s-a desprins de companie,
cat ai crewt. Cat des pre unde te dud ~i ce faei, se pare ca nu exista
devenind, in cele din urma, ceea ce este acum lnstitutul Monroe,
limite, Dad totu~i exista, noi nu am descoperit nieiuna. intr-o sta-
A~adar, scopul ini\ial a fost numai ~i numai rezolvarea pro-
re-in-afara-corpului, nu mai e~ti Iimitat de timp-spa\iu, Po\i fi in ea,
blemelor me Ie personale ~i urgente: dad era cumva posibil, sa-mi
dar nu-i apal1ii. Th - sinele tau non-fizic - te sim\i confortabil in-
convertesc Necunoscutul generator de frid, in Cunoscut. Asta in· tr-un alt sistem energetic, Traie~ti 0 senzalie grozava de Iibertate,
semna sa inva\ cum sa controlez ~i sa in\eleg experien\a in afara Cu toate acestea, nu e~ti total mente Iiber. E~ti ca un balon sau un
corpului. La inceput, eu eram singura persoana cunoscuta care zmeu legat de ceva, lar la celalalt capat al firului - coarda invizibiJii
avea nevoie de un asemenea ajutor - deci motivul era personal - se afla corpul tau.
egoist ~i nu pro fund idealist sau nobil. Nu imi cer scuze pentru La inceputul cercetarilor noastre, am inleles d noi traim
acest lucru; eram ~i singurul care platea facturile. intr-o cultura ~i civiliza\ie in care trezirea con~tiinlei fizice este cea
Dintr-o perspectiva moderna, Eic este 0 stare de con~tiin\a in mai importanta dintre toate calitatile, Nu e u~or sa suslii cauza niei-
care te percepi pe tine insuti ca fiind diferit ~i separat de corpul tau unei stari existen!iale care este diferita, 0 cercetare cat de sumara
fizic, Aceasta separare poate fi de la cind em" la trei km, sau mai scoate la iveala nenumarate anomalii care nu se potrivesc ~i nu pot
mull. in aceasta stare poli gandi, ac\iona ~i percepe la fel de bine cum fi explicate in contextullimitelor sistemelor actuale de convingeri
o faci in plan fizic - chiar daca sunt ~i rateva excep\ii importante, sau credinle - \inand cont de faptul ca "credin!a/incredin!area"
este, in mod frecvent, 0 eticheta populara pentru tot ceea ce nu
*eng!. Out of Body Experience Eic - Experiell!e ItI afara corpu-
poate fi intru tOlul in!eles sau identificat.
ItIi (EiC) Pentru amanunte ~i explicalii vedeli cartea lui R. Monroe, Cdld-
torii itl afara corpului, publicata de Editura For You, in aceasta carte Am inceput sa lucram asupra chestiunilor privind cOn~liin!a
yom folosi construqia experiellfii-IIl-afara-corpullli, N. Tr, in general. Ce se intampla cu ea, atunci cand devenim incon~tienli,

22 23
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

ca urmare a unci lovituri la cap, dupa un ~oc, in timpul unui le~in, teze sisteme noncon§tiente, cunoscute drept autonome, subcon§-
dupa 0 supradoza de droguri sau aleool, dupa 0 anestezie, in somn tiente, limb ice etc., in care se include §i somnul. Drice activitate ce
sau in cazul mortii? Este con~tiin\a a~emanatoare cu un camp mag- nu po~te fi controlata prin voin\a, nu face parte din con~tiin\a.
netic produs de un electromagnet - care inceteaza sa existe, odata In anii '60, la Institutul Monroe am demarat nu numai 0 cer-
ce nuxul de electricitate a fost intrerupt? Dad e a~a, oare devine ea cetare istorica asupra aspectelor con~tiin\ei , dar §i studiul even i-
mai slaba sau mai puternica, daca facem sa varieze curentul "elec- mentelor Eic traite de mine §i de al\ii. Am descoperit ca multe Eic
tric?" Dad facem acest lucru, aqionam fara sa ~tim "cum" anume au fost asociatc cu starea de somn §i considerate ni§te simple vise
se petrec lucrurile. Cum am putea controla 0 asemenea aqiune - in - exceptand faptul dele nu corespund imaginilor voalate §i ireale,
cazul in care ea ar putca fi controlata? asociate cu visarea.
E destul de u~or sa pui aceste intrebari, care nu fac altccva Alte Eic spontane au aparut sub anestezie, in timpul inter-
decat sa genereze ~i mai multe intrebari, fara nicio urma de ras- ven\iilor chirurgicale, cand pacientul s-a trezit la vreo doi metri
puns. Curand, am devenit con~tien\i de Iipsa masivii a informa\ii- deasupra mesei de opera!ie, §i, mai tarziu, a relatat cu precizie ce a
lor. Aveam nevoie de anumite premise, care ar fi putut indica direc- auzit ~i vazut din aceasta pozi\ie avantajoasa, imposibil de ocupat
ria ce trebuia urmata. Am incetat sa mai dutam explica\ii materia- din punct de vedere fizic. Astfel de evenimente au loc frecvent , dar
Iiste, pentru a privi la celalall capat al spectrului. Ce-ar fi daca ar majoritatea lor nu sunt prezentate public.
continua sa existe con~tiin\a, atunci dnd curentul se diminueaza? Alte Eic ocazionale apar in timpul perioadelor de pierdere a
Imediat, am inceput sa gasim exemple. cuno§tin!ei, cauzate de un accident sau 0 ranire. Majoritatea aces-
Problema este ca, atunci dnd sun tern in-afara-corpului tora sunt considerate evenimente ciudate §i sunt ascunse in me-
ne-am pierdut con~tiin\a - ~i totu~i nu am pierdut-o - memoria morie ca anomalii - sau ca ceva ce nu s-a intamplat cu adevarat. Sis-
noastra este sau nu este redusa, unele dintre simturile noastre fizi- temul nostru de credin\e nu ar permite ca lucrurile sa stea altfel.
ce func\ioneaza, iar altele nu funqioneaza etc. Cel pu\in, nu avem Unele dintre cele mai frapante Eic spontane sunt identifi-
deloc con~tiin!a dcplina - in masura in care ne place sa ne giindim cate adesea drept experien\e in preajma mortii. De obicei, acestea
la ea - §i de aceea, noi nu consideram ca aceasta stare este reala. apar in mod frecvent in timpul opera\iilor §i sub anestezie. Cele
Noi credem in marc masura, ca daca nu-\i pori mi§ca corpul fizic mai mulle dintre ele au ca efect schimbarea totala a sistemului de
sau daca acesta nu raspunde la stimuli, nu e§ti con~tient, conform credin\e al pacien\ilor, oferindu-Ie 0 perspectiva diferita veritabila.
modului in care in\elegem termenul. Sau daca nu po\i comunica Ei revin, §tiind nu numai ca sunt mai mult decat corpullor fizic, dar
~i ca, fara echivoc, vor supravie!ui mortii fizice.
prin mijloace standard uzuale, inseamna ca nu e~ti con§tient. Cu
toate acestea, au fost mul\i oameni in stare de coma care au conti- Istoria noastra este plinii de referiri la ceca ce numim acum
nuat sa fie con§tien\i - pur §i simplu, ei nu aveau mijloacele prin experien\e-in-afara-corpului (EiC), inclusiv Iimbajul pe care iI folo-
care sa poata comunica la nivel fizic. sim: "nu mai e§ti tu insu!i", e§ti "scos din minte", "cazi, doborat de
Pentru a explica sau elucida toate funqiile fizice pe care Ie somn", "ie§i", "i\i pierzi cuno§tin!a". Unul dintre cele mai relevante
indeplinim in mod incon§tient, cultura noastra a trebuit sa inven- sondaje din ultimii douazcci de ani arata d un sfert din popula\ia

24 25
_ _ _ _ _ _ _ _ Roberl Monroe _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _--'-_ _ _ _ Calijtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

tarii noastre i~i aminte~te di a avut eel putin 0 experienta spontana despre Eie, in cadrul unei apari!ii televizate. incetul cu incetul, ve-
in afara corpului. ridicitatea Eie este acceptata, iar termenul de Eie face parte acum
Daca te gande~ti la acest lucru, e posibil sa te numeri printre din limbajul nostru.
cei 25%. i!i poti aminti daca ai avut vreun vis in care "zburai", cu ee ~tim despre experien!a in-afara-corpului? in primul rand,
sau fara avion? iIi pOli aminti vreun vis in care iIi dutai m~ina, chiar dad nu aduce nimic nou legat de faptul d tu e~ti mult mai
printre multe alte ma~ini dintr-o parcare, 0 gaseai ~i te trezeai ime- mult dedit corpul fizic, ai acum 0 modalitate de a-Ii dovedi lie insu-
diat dupa asta? (Adeseori, la nivel subcon~tient, consideram ca !i acest lucru. Mai credem ~i ca, in acest fel, el poate fi dovedit ~i in
ma~ina noastra este un corp auxiliar). i!i po!i aminti vreun vis in fa!a comunita!ii ~tiin!ifice ~i a tuturor celorlal\i oameni. Pana
care "dideai", in care te trezeai, in loc de a te cufunda total? Acestea acum, noi nu cunoa~tem nicio cale de a realiza aceasta, cu excep!ia
sunt experienle destul de obi~nuite, dind revenirea in corpul fizic experien\ci personale - dar ~tim di instrumentele necesare efec-
este griibita de sunetul unui ceas de~teptator! tuarii acestei verificari sunt disponibile.
Pana in 1970, intregul efort de cercetare s-a desfa~urat lini~­ o experien!a in-afara-corpului, controlata, reprezintii meto-
tit, daca nu chiar discret. La urma urmei, eu eram conducatorul da cea mai eficienta pe care 0 ~tim pentru a dobiindi cunoa~terea
unei afaceri normale, care avea de-a face cu oameni obi~nui!i. Eram
necesara crearii unei Perspective Diferite. Prima ~i, probabil, cea
sigur ca orice dezvaluire publica a activita!ii din via\a mea secreta
mai importanta dintre aceste cunoa~teri este supravieluirea dupa
mi-ar fi pus sub semnul intrebarii capacitatea de a-mi conduce afa-
moartea fizica. Nu cun()a~tem dad exista () cale mai buna decat
cerile, in mod responsabil.
Dar nu puteam ramane rezervat pe vecie. Odata cu publicarea Eie, de a ~ti d acest lucru se intampla - nu doar sperand, avand
credin!a sau avand convingeri, ci ~tiilld. To!i cei care devin doar pe
primei mele calli, Citlittorii in A/ara Corpului, munca noastra a in-
ceput sa atraga multa lume. Am reu~it sa seleqionam numero~i vo- jumatate speciali~ti in Eie aling curiind acest stadiu al cunoa~terii.
luntari, pe post de subieqi in laboratorul nostru. Folosind metodele in plus, 0 astfel de supravie\uire are loc, indiferent dacii ne convine
pe care Ie dezvoltasem, cei mai multi dintre ei erau capabili sa re- sau nu, ~i fara a line seama de ceea ce facem sau suntem in via!a fi-
pete starea de existen!a in afara corpului, atat de familiara mie. zidi. Nimic nu conteazii. Supravie!uirea Sinelui dincolo de existen-
Pe parcursul anilor 'SO, au fost !inute prelegeri despre expe- !a fizica este un proces natural ~i automat. Ne miram cum de am pu-
rien!ele in afara corpului, la diferite colegii ~i universitali, la radio tut deveni atat de limita!i in modul nostru de a gandi.
~i TV, ba chiar la Institutul Smithsonian. Trei documente pe aceasta Apoi, eel mai mare obstacol in eficacitatea experien\elor in-
tema au fost prezentate la conventia anuaHi a Asocia!iei Americane afara-corpului este frica - frica de necunoscut ~i de moartea fizidi.
de Psihiatrie, prezentarile fiind sponsorizate de catre eentrul Me- At~amentul min\ii-con~tiin!ei noastre de mediul fizic este foarte
dical al Universita\ii din Kansas ~i Institutul Monroe. in reviste apar puternic. in mod virtual, tot ceea ce gandim este exprimat in ter-
acum, in mod freevent, caricaturi ~i texte umoristice pe tema starii meni ce lin de spa!iu-timp. Dar acum ne trezim confrunta\i cu nece-
de a te afla in afara corpului, prezentata ca fiind realii. Exista tri- sitatea de a transpune ceva completamente strain, in ceva ce poate
couri cu teme referitoare la Eie ~i chiar Bob Hope a avut 0 gluma fi in!eles aici ~i acum.
26 27
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Singura modalitate prin care am inva{at sa potolim aceste a-I afla. Atunci dind cautam informalii, e posibil sa nu ne placa ras-
frici a fost sa ac\ionam pas cu pas, in procesul experientelor in- punsul pe care 11 primim - dar §tim sigur ca il avem pe cel corect.
afara-corpului - cu mi~dri lente, ca sa zicem a~a. Acest lueru ii per- Daca vrei sa-Ii dovede~ti lie insuli - ~i nimanui altcuiva - ca
mite incepatorului sa integreze ~i sa se familiarizeze cu micile noi supravieluim mOr(ii fizice, atunci po{i invala sa te mi~ti in
schimbari - ~i , in acela~i timp, sa in{eleaga d astfel de schimbari starea in-afara-corpului §i sa-Ii cauli un prieten, 0 ruda sau pe cine-
nu reprezinta un pericol sau 0 amenin{are pentru via\a fizica. va apropiat, care a murit de curand. Pentru a-I gasi, tot ce trebuie sa
Odata ce aceste schimbari sunt acumulate, noi 11 ajutam pe cursant faci este sa te acordezi cu amintirea ta despre cine a fost sau ce a re-
sa priveasd tot timpul in urma, pentru a-~i desavar~i con~tienla fiz- prezentat persoana respectiva. Ciiteva astfel de intiilniri vor fi sufi-
id, astfel in cat aceasta sa devina un punct de referinla permanent ciente. Va trebui sa realizezi acest contact, relativ curand dupa ple-
~i familiar. Treptat, fricile de baza sunt eliberate. carea lor, fiinddi cei mai mulli dintre ei i~i pierd repede interesul
Cel mai important aspect este acela d mintea-con~tienta pentru via\a pe care tocmai au sfar~it-o.
prezenta in starea-in-afara-corpului este in mod semnificativ dife- Deplasarea in starea in-afara-corpului este 0 modalitate ex-
rita de cea din starea fizica de veghe. La inceput, concentrarea inte- celenta de a aduna informalii. Una dintre cele mai u~oare curse
lectuala ~i analitid nu par sa fie prezente - cel pulin nu in termenii pentru oblinerea de informalii pe care 0 pOli face este sa verifici
inlele~i de noi. Cu toate aces tea, include rea con~tienlei fizice starea de bine a cuiva drag. Astfel, dad e~ti departe de SOlie sau
schimbii acest aspect. Dimpotriva, extremele emo{ionale ale simbo- sot, fiind plecat intr-o dHitorie de afaceri, e foarte placut sa-i pOli
Iicei emisfere cerebrale drepte sunt, deseori, totalmente absente ~i , vizita acasa, pentru a te asigura d totul e in ordine. De exemplu,
de obicei, sunt mult mai greu de activat (in acest context, iubirea, cand una dintre fiicele noastre era plecata la facultate, uneori tre-
in stricta ei interpretare, nu este considerata 0 "emo\ie"). ceam pe la ea in timpul unei EJC, ca sa viid cum se descurd. Jnsa am
in mintea-con~tiinla in-afara-corpului, tot ceea ce suntem ni facut gre~eala sa-i spun despre incursiunile mele. Un an mai tarziu
se arata "pe falii", ca sa zic a~a. Nu exista subcon~tien\a sau non- dupa aceasta dezvaluire, mi-a marturisit d, in fiecare noapte ina-
con~tien\a ascunsa sub straturile de constrangeri. in consecinla, nu inte de culcare, i se adresa tavanului din camera ei: "Tata, dad e§ti
poate fi yorba de nicio amagire sau prefadtorie, fiindca tot ceea ce primprejur, iii spun noapte buna!"
suntem este etalat pe fala. Orice am fi, noi aratam pe fa\a faptele. in starea in-afara-corpului, voyeorismul aproape d nu exis-
Existii intotdeauna unele influenle ale gandurilor ~i condiliona- ta. Sunt disponihile ac!iuni mult mai captivante. Prin intermediul
rilor noastre fizice, pe care Ie eliberam ~i Ie respingem in timp, dad Eic, pOli merge oriunde, in orice timp - trecut, prezent sau viitor.
ne stau in cale. Pop merge direct in orice loc ales ~i po!i observa, in detaliu, cum
Probabil ca la fel de important e faptul d, in starea-in-afa- este ~i ce urmeaza sa se intample acolo. Din pozilia aleasa, te po Ii
ra-corpului, noi invalam exact dit de mult suntem altceva dedit de piasa prin preajma zonei, pentru a observa totul, din perspective
corpurile noastre fizice. Raspunsulla intrebarea precisa, cum ~i de diferite. Singura problema este ca nu poli apuca obiecte fizice -
ce existiim este imediat disponibil, dad avem dorinla ~i curajul de mana ta trece direct prin ele.
28 29
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Avand aceaSla liberia Ie, poti urma traseul urmal de Instilut ceptelc obi~nuite de timp-spa!iu. Noi putem inlelege doar partea
pcntru cercetare §i explorare. Po\i merge oriunde pe Pamanl, in referitoare la Sistemul de Viata de pe pamant. Putem incerca sa ra-
inlcriorul Pamanlului sau prin el. Te poti deplasa in afara ~i te pOli portam restul - care pare nelimitat - dar nu avem 0 linie de refe-
mi§ca in jurullunii ~i al sislemului solar. ESle minunal, cople~ilor ~i rin!a acceplabilii sau comparabila, In ceea ce prive§te cuno~terea
uimitor, dar poate devcni monolon. in acest mod, noi am vazut ,si ~i experienla, pentru a face acest lucru cu precizie. Problema rezida
cunoscul cealalta parle a lunii, inainle ca sondele NASA sa 0 foto- in incercarea de a intelege ~i a traduce ceea ce ai gasit - sa 0 aduci
graficzc. Acela~i lucru s-a intamplal cu Marte, undc noi am dulat inapoi. Sa nu te mire niciodata faptul d iii curg lacrimi pe obraji,
artefacte, cum ar fi construc\ii sau structuri ce POI indica unele atunci eand Ie intorci.
forme de viata inteligenla. Unii dintre noi au facut eateva dlatorii Ceca ce se in tam pia este ca ai ie~it dincolo de granila haf\ii
in afara sislemului solar ~i, de obicei, s-au ratacit, in sensul ca nu au Cunoscute ~i te intorci cu unele informatii anterior Necunoscute,
mai putut stabili unde se deplasasera fala de Pam ant. Revenirea nu transformate acum in lucruri Cunoscute. ii poti convinge sau nu pe
a constiluit 0 problema. Exploratorul s-a conccntrat, pur ~i simplu, altii, de aceasta realitate. Majoritatea nici nu incearca; cunoa~terea
pc corpul sau fizic. Nu exista nicio limitare a vitezei luminii. personala este suficienta.
Gande~te-te la modul in care 0 asemenea cunoa~tere - nu
Dad exista fiin\e inteligente in universul fizic, noi nu am
reu~it sa Ie gasim. Ele fie s-au ascuns - ori, mai degraba, noi nu am
convingere sau credinta - ti-ar putea influenla propriul tipar de
~tiUI ce anume sa cautam. De buna seama, explorarea noastra a fost
viata; cuno~terea faptului ca e~ti, cu adevarat, mai mult decat cor-
infima. Probabil ca dad am fi cercetat mai multe galaxii, am fi reu- pul tau fizic, ca supravietuie~ti, real mente, mOf\ii tale fizice. Aceste
~it sa intalnim pe cineva acolo, in spa!iu. Poate ca, intr-o zi, unul
doua Necunoscute, transformate in lucruri Cunoscute - fara
dintre noi va reu~i. condi!ionari sau situalii neprevazute - cat de mult ar schimba ele
lucrurile!
in universul non-fizic, situa!ia era total diferita. Am intalnit
sute, d~ca nu mii de fiin!e, majoritatea fiind non-umane. Explo-
o Perspectiva Diferita - un mod clar de a percepe - Ie poate
transforma in Cunoa~tere personala, Si mult, mult mai mull.
rarea EIC este 0 modalitate minunata de a functiona in afara un i-
A~adar, desfa-li Centura de Siguranla a Credinlelor, in§faca echipa-
versului fizic. Cel de-al "doilea corp", din starea'in-afara-corpului,
mentul de alpinist, pintenii de alpinism ~i, poate, 0 maceta ~i por-
este, cu certitudine, non-fizic. EI face parte dintr-un alt sistem ener-
ne~te-o la drum.
getic, care interfereaza cu Sistemul de Via!a de pe Pamant, dar este
nesincronizat cu acesta. Cbeia consta in cat de u~or este sa-i gase~ti
pe cei care au parasit existenla fizica.
Cand cauti sa aqionezi in acest sistem diferit, aflat Acolo,
efectul este aproape instantaneu. Sistemul este foarte bine popu-
lal, iar atunci dnd devii expert in Eic intalne~ti prieteni deosebi!i.
Soselele ~i drumurile aventurilor §i explorarilor in-afara-cor-
pului sunt largi ~i felurite, fiindca majoritatea duce dincolo de con-
30 31
_ _ _ __ __ _ CaJatoria supremfi _ _ __ _ _ __

a-ti forma propriile convingeri, a dror traire va putea, ClI timpul, sa


se transforme in Cunoa~tere.
In explorarea mea personala, activitatea de peste treizeci de
ani in-afara-corpului m-a condus la 0 stare senina, de salisfaqie. S-a
incheial un ciclu - sau cel pUlin a~a se pare. Propria-mi Viziune Di-
ferita a fost pusa la locul ei cu bine ~i imi ofera satisfaqii, in cel mai
Drumul extrem de lung
inalt grad. Sau a~a ar fi lrebui sa stea lucrurile.
Am aflal de unde veneam, cum am ajuns aici ~i cum am deve-
Pc parcursul istoriei, tot felul de etichete Ie-au fost puse celor nit om, de ce am ziihovit pe aici, planul pledirii mele finale ~i unde
care deviau in permanenta: infideli, mistici, pacato~i, rebeli, revo- rna voi duce, dnd voi plcca, Ce altceva ar mai avea importanla?
lutionari
" inadaptabili , ncvrotici, anarhi~ti, aventurieri, triidatori, Restul sunt doar detalii.
exploratori, vizionari, ccrcetatori - ~i poti adauga pe aceasta lista, ~i mai era ~i prietenul meu, INSPEC*. Una era sa vorbe~ti cu 0
tot ceea ce dore~ti. Orice abatere dc la normelc acecptate gencrea- asernenea minte-con~tienta intr-un laborator - ea 0 simpla voce, care
za risc ~i aee~ti indivizi au fost con~tien!i de cele mai multe dintre vorbe~te prin cineva fizic, pe care iI cuno~tcai bine - ~i cu IOtul altce-
riscuri. lar daca nu au fost, ignorant3 nu e 0 scuza. Daca a fost un va era sa te intiilne~ti cu el fala in falii- Mai in gluma, mai in serios, noi
pre! de platit, ca rewltat sau efect, ei trebuiau - sau ar fi trebuit - aleseseram acronimullNSPEC (pentru Specie Inteligenta) pentru a
sa-I cunoasca, inainte de a trece la aqiune. Nicio lacrima de regret stabili identitatea acestei forme de energie, care insinua ca nOi,
pentru cei ranili sau mO'1i in astfel de situatii. Eu ~tiu foarte bine Minlile Umane, eram mai pUlin evoluali. Insa acest INSPEC nu serna-
acest lucru ~i iI puteli descoperi ~i voi in~iva. na cu cei pe care Ii intalnisem inainte. De-a lungul anilor, am trait
A~adar, trebuie spus: Perspectiva Diferita pe care ineepi sa 0 experienta multor intalniri non-fizice, am comunicat ~i relational cu
iei in considerare poate fi cel mult 0 convingere, pana dnd vei in- cei care erau, in mod evident, foarte umani, care inca aveau un corp
cepe sa-i verifici valabilitatea in cadrul proprici experienle, care (iziC ~i rnulle altele. In orice caz, acest INSPEC era diferit.
continua pe tot parcursul vielii tale de Fiinta Umana cu Mintea Locul nostru obi~nuit de intalnire era chiar dincolo de Sune-
activi!. Odata ce toate micile convingeri se transform ain Cunoa~­ tul de Banda H. Sunetul de Banda Heste punctul maxim al gandului
tere, este posibil ca Perspectivele Diferite mai largi sa urmeze ace- necontrolat, emanat de catre toate forme Ie de viata - in special de
ea~i cale - pana cand devii Iiber. dtre oameni. Daca iei in considerare faptul ca, intr-adevar, este vor-
Din acest punet incolo, prezentarea unei naratiuni personale ba de toate, chiar dad ne referim doar la timpul prezent, vei avea 0
pare cea mai convenabila ~i definitorie metoda de explicare. Ceea idee mai clara despre amploarea acestei mase de energie dezorgani-
ce pentru mine este Cuno~tere, poate genera doar convingeri in zata, extrem de zgornotoasa. Amplitudinea fieclirui segment de ban-
ceca ce te prive~te, cata vreme nu ai trait sau nu traie~ti experiente
similare, care cer valid are. De aceea, da-mi voie sa incerc sa prezint • Abreviere pentru Speciile Inteligente, presupuse a fj mai evolu-
lucrurile ,,~a cum sunt" ele pentru mine, dandu-li posibilitatea de ate dedt versiunea umana. (vezi gosarul) N. ed.
32 33
_ _ _ _ _ _ _ _ Robcrt Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ CfiJfftoria suprema _ _ _ _ _ _ __

da este determinata de emolia implicata in gand. Cu toate acestea, CII siguranla ca ceea ce tu nume~ti esellla stifletutui i~j
civilizalia noastra nici macar nu recunoa~te existenla Benzii H. aminte~te.
lmpresia mea este ca aceasta conIine nu doar tip are de gan- Da, imi amintesc. Imi amintesc de tine. Senza\ia prezenlei tale.
dire din aceste vremuri - ci toate tiparele de gandire care au exis-
tat vreodata. Ele sunt continue ~i simultane ~i e posibil ca radialia Ebille ca nu Ie exprimi cufrica. Putem face muite, atunci
mai veche sa fie depusa sub straturile de mai sus, astfel incat tot cand acest obs/acol dispare.
ceea ce poate percepe cineva este emisia din prezent. Ei, au mai ramas urme de teamL.
Pentru a analiza aceste aspecte, in mod obiectiv - daca cine- Dar ele nu iii domina perceptia. De exemplu, de ce nu e~ti
va este atat de temerar, incat sa faca acest lucru - tot ceea ce are de pUn de teama in acest moment?
facut este sa ajunga in acel stadiu de disociere, exact dincolo de ul-
timele vestigii ale oricarei activita\i ale Min\ii Umane legate de Pa- Nu ~tiu. Dar nu mi-e frica. Ai dreptate. Sunt aici, vorbind cu
mant, in non-fizicul Acolo. Acesta seamana mai mult cu un strat re- tine intr-un mod ra\ional... cu tine, cineva care imi este foarte cu-
flector, dincolo de care efectele se diminueaza rapid. Este reco- noscut... 0 aparitie stralucitoare de lumina, pe care unii oameni ar
mandabil sa se treaca repede prin el, ca ~i cum cineva ar incerca sa considera-o drept un zeu, un inger sau cel pu\in un fel de extrate-
restru. Cu toate aces tea, noi ne aflam aici, vorbind ca doi oameni
lucreze in mijlocul unei mul\imi care \ipa furioasa - intrucat cam
obi~nui\i... exceptand faptul ca nu folosim cuvinte!
a~a suna el, intr-o multitudine de accente ~i graiuri.
Acum, sa revenim la prietenul meu INSPEC. lata un fragment Dijerellla 0face /ipsa fncii.
din una dintre primele noastre intalniri, cand ie~isem din corp ~i Exista atat de multe posibilita\i... De fapt, cine e~li tu? Sau,
rna deplasasem intr-un punct aflat exact dincolo de Banda H. Ma in- poate, ce e~ti tu? Acum, chiar am curaj sa intreb.
treb daca aceasta fiin\a in\elege cat de puternica este lumina lui/ei.
Oare ar putea fi, de fapt, un E.T. (extraterestru)?
ill prezellt, totut este peste posibilitatea ta de a in!elege.
Da, vei ill!elege - ~j clliarfoarte curalld.
Te vei obi~nui cu tumina. Tu aj aceea~i strittucire ca ~i
Ne putem intalni din nou?
noi... iar 1I0i nu suntem extratere~tn, in sensul gandit de tine.
Tot ce trebuie safaci este sit lie cen ajutorul.
Imi cite~ti gandurile?
Vrei sa spui, meditand? Rostind rugaciuni?
Eadevdrat. Exact /a fet cum pOfiface ~i tu Cll mine.
Cuvilltele ~i rituaturile nu au rost. Este yorba de gand...
Pot ~i eu?
emo!ie... ace/a este semnalul. Daca semnalul potrimt este dat,
Acum foci acest lucru partial, la suprafa!it. 1I0i putem ajuta.
Da, ai dreptate. in mod cert nu sub forma de cuvinte sau su- Lasa-ma sa rna aSigur. Tu nu e~ti un zeu ... dar, probabil ca e~ti
nete... fara aer care sa vibreze ... pur ~i simplu in minte ... da. cineva de pe 0 alta planeta?
34 35
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaIatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Nu, 111l de pe 0 alta p/aneta. E~ti pe drmnu/ cel bun.

1\1 e~ti eel care trebuie sa ne fi creat pe noi... Pilmantul - sau Mil indoiesc mereu de acest lucru.
pe unul dinlre ei? Vel gasi un raspuns... Acum, simt ca trebuie sa te intorci fa
Nu, ne pare rau sa te dezamagim. Dar noi iii putem ofer; corpul tau fizic.
ce avem in ceea ce prive~te procesu/ de creafie. Vrei? imi cite~ti gandurile. Nll §till ce inseamnii asta, dar trebuie sa
De ce? Da. Da! ma intorc. Cum ne putem intalni din nou? .
lata ce avem IWi... Tot ce trebuie sa faci este sa piistrezi acest moment in
Eram plin, aproape cople§it, de valurile unei energii enorme, COIl~tiinfata - ~i ell voifi ac%.
cu 0 vibra\ie imens de puternica ~i de 0 frecven\ii foarte in alta. Am i\i mul\umesc.
denumit-o ROTE, prescurtarea de la Related Organized Thought
intoarcerea in taramul fizic a decurs fara evenimente deose-
Energy (Energia-Gand Asemanatoare §i Organizata), un fel de sferii
bite. Semnalul nu fusese generat dc vezica mea plina, ca de obicei,
din ganduri ~i idei condensate.
ci de pisica mea preferata, care dormea pc perna, hlnga capul meu.
E prea mult! Nu pot in\elege totul dintr-o datil...
Verificasem camera, dar, intr-un fel sau altul, ea se strecurase ina-
Vel inle/ege atunci ciind 0 vei putea analiza in tikna. untru. Sprc surprinderea mea, nu m-am enervat dtu§i de pulin.
Mul\umesc. Aurmat 0 pauza, inainte ca INSPEC sa comunice
din nou.
•••
Dupa aceasta intalnire speciala cu INSPEC, am inceput sa-mi
E~ti nesigur in ceea ce prive~te progresu/, evo/ulia tao reconsider scopul privind serviciul in slujba omenirii. Acesta a fost
obiectivul meu timp de ani buni - de a-i ajuta pe oameni sa atinga
Sunt nesigur, e adevarat. Cred cii imi cunosc scopul, finalita-
culmile perfeqiunii, ca fiin\e in corp fizic, prea pu\in luate in sea-
tea. Nesiguran\a este ceea ce se ana intre ele. ma de cultura noastra contemporana. Sa adaug un scop mai presus
Ce percepi caflind scopu/ tau? de acesta era, cu adevarat, 0 chestiune captivantil. Perspectiva mea
Ei bine ... cred ca serviciul in slujba omenirii. Diferita reprezenta un factor major in acest imboId.
A§a cii am facut 0 analiza foarte profundil. Ajutorul oferit alt-
Acesta este, intr-adevar, un scop nobi/. Este dorinla omni- cuiva, pentru a triii mai bine, in timp se afla in forma fizicii, des-
prezenta a sine/ui tau omenesc de a atinge per/eclitlnea. Atunci chide posibilitii\i serioase din punct de vedere motiva\ional. Impli-
ciind nu mai e~ti om, dor;nfa se cotlcelltreaza intr-o alta dire- carea scoate la suprafa\ii faptul ca orice aqiune de acest fel nu
cfie. Dar sunt ~i alte SCOpl/ri. poate ajuta, dar poate fi sau deveni alterata de atacuri din partea a
o dorin\a mai importanta? Nu, nu asIa am vrut sa spun ... 0 ceea ce eu consider a fi sinele Inferior Animalic, aparut ca urmare
dorin\ii diferita de experien\a omeneasca? a existcn\ei in cadrul Sistemului Vietii de pe pamant. Aceasta este
36 37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

insa§i eSen\a procesului. Pentru Min\i1e Umane, atraqia este aproa- aceasta descoperire, cu prietenul meu INSPEC. Tiirziu in noapte,
pe inevitabila. Am in\eles d prima eroare provine dintr-un fapt m-am retras treptat din corpul meu §i m-am indreptat catre locul'
simplu. Orice a§ fi facut, orice a§ fi scris, orice a§ fi spus ar fi avut nostru obi~nuit de intalnire. Exact acolo, afara, in libertate; forma
un efect minim - dad ar fi avut vreunul - asupra destinului ome- luminoasa rna a§tepta in locul nostru de contact. INSPEC imi ghicea
nirii. Afost bine sa fiu in slujba celor din jurul meu, dar acest lucru gandurilc, in mod instantaneu.
nu a insemnat nimic mai mult decat promovarea recompensarii
egoului. Dupa doua genera\ii, totul ar fi fost dat uitarii, urme de Dorinla ta e sii te intorei Aeasii. Da, aeesta e un leI diferit.
pa§i pe nisip, spalate de mareele timpului. Dupa aceasta via\a, voi sta Acasa §i rna voi reintoarcc ca fi-
INSPEC avusese dreptate. Trebuie sa fi existat §i alte \eluri, in\a umana, pentru ultima oara, peste diteva mii de ani de acum in-
mai mare\e. Stradaniile mele de a descoperi un \el mai maret, care colo. Dupa aceea, voi reveni Acasa, pentru totdeauna.
sa-i stimuleze pe to\i oameni, au scos la iveala un aspect mai mult
decat evident. Nostalgia, dorin\a arzatoare de a merge Acasa. Ar fi Ebine eii in!elegi diferen!a dintre tu - eel eare i$i viziteazii
putut fi yorba de locul in care te-ai nascut §i ai crescut, de casa, ora- Casa - ~i tu, eel eare se illtoaree la starea de flintii umanii, dupii
§ul, satul in care ai locuit. Acesta putea fi nimic mai mult decat ins- cum ai prezentat lucrurile.
tinctul intoarcerii acasa, care, virtual, este prezent in diferite forme Da, dar nu sunt sigur. Vreau sa spun ca nu sunt sigur inlega-
la toate speciile de animale. Sau poate fi ceea ce apare in diferitele tura cu a nu fi Wn\a umana.
credin\e religioase.
Se poate foarte bine ca 0 mare parte din cautarile noastre de Pe miisurii ee iti vei aminti mai multe luemri, iti va fl mai
natura §tiin\ifica sa fie inspirate, in mod incon§tient, de 0 astfel de clar. E~ti om, atunei elind eoneentrarea ta de bazii riimline fl-
motiva\ie. Ra\ionamentul ca miliardele cheltuite pe astronomie, xatii pe asifel de eoneepte ale con~tientei. Daeii sehimbi aeeastii
sonde spa\iale, radiotelescoape §i altele asemanatoare acestora ne bazii, ineetezi sii mai fli om.
vor influen\a vie\i1e in mod constructiv, in viitorul predictibil, este in\eleg... din acest motiv eu raman om - treaz sau adormit,
o premisa absolut neconvingatoare. Dorin\a incon§tienta de a ne in corp sau in afara lui, viu sau mort, din punct de vedere fizic, cata
intoarce Acasa se potrive§te mult mai bine.
vreme punetul meu de n.ferin\a ramane omen esc.
Plin de nerabdare, am apelat la ceea ce imi era Cunoscut. Me-
moria mea era foarte vie in privin\a sursei. Noul meu \el a devenit Este eoreel.
sa merg §i sa fiu in ceea ce am talmacit ca ar fi Acasa. Fusesem acolo Dar pastrez doar memoria mea umana §i experien\a din ori-
de doua ori, cu ani in urma, in vizite scurte. Tot ceea ce am inva\at care stare de a fi.
in timpul existen\ei mele omene§ti soar putea sa fi fost de 0 valoare
imensa, daca reu§isem sa rna intorc. Asemenea informa\ii pot de- Da, ai invii!at multo Ca flin!ii non-umanii, aeeastii expe-
termina, cu adevarat, schimbari majore. Era 0 idee ce aducea bucu- rien!ii este de mare valoare. Este unul dintre seopurile de bazii
rie, iar eu am savurat-o din plin. Am vrut sa imparta§esc imediat ale ~ederii tale. Vei apela la el in multe feluri non-umane, dar
38 39
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroc _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaIatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

atentia ta se va illdrepta jlltl'O altil directie. UII absolvent al ex- jurul meu ... scena prindea contur... turnuri multicolore din nori,
perielltei umane este foarte respectat ill altil parte. exact cum imi aminteam, doar cii nu sunt nori... revarsandu-se in
nuan!e de culori striHucitoare, toate culorilc pc care mi Ie-am ima-
Acest lucru inseamna ca nll voi mai fi fiin\a umana, cand voi
reveni in locul pc care mi·1 amintesc cii ar fi Acasa? ginat vrcodata ~i uncle pe (,dre doar mi Ie amintesc, dar nu Ie pot
descrie ... nu vreau decat sa rna opresc in nori ~i sa privesc... sa
Vei fi (/$(/ cum erai inaillte, dar se va adauga $; experiellta simt... fara sa vad, doar sa simt...
umana. ... apoi, e muzica ... mii de instrumente ... mii de voci... melo-
inseamna sa fill intr-un loc cald ~i familiar, caruia ii apaI1in die dupa melodie ... contrapunct perfect, tipare armonice at at de eu-
cu adevara!. noseutc. Doar rna extind,lasand norii sa ma Invaluie, iar muzica ra-
suna prctutindeni, in jurul meu, in mine ... trec mii de ani ee par 0
Dorin/a la efaarte pulernicil. e1ipa... atat de relaxant ~i fascinant, exact a~a cum Imi aminteam.
Da. Cat de minunat va fi cand rna voi Intoarce pentru totdeauna ... pen-
tru totdeauna ... da ... 0 mid spirala Imi tulbura extazul... E ceva In
ifi do/'e$ti safi; dinl10u acolo?
neregula? Nu, nu e un semnal pentru a reveni In corp. Dar, oare ce
Uneori am emo\ii in legatura cu asta. Oar ~tiu ca inca nu am e? Ce e In neregula cu norii? Privesc eu aten!ie ... acolo, norul cel
inchciat acest cielu, a~a cii 11 voi regasi, cand va veni timpul. mare, alhastru desehis, urmat de doi nori mai mici, galbeni... imi
A$a cum e$ti aCllm, timpulmt existil. par cunoscu\i! Alii nori, ~i imi sunt ~i ei cunoscu!i...
... Ce? Este exact aceea~i alcatuire de nori... ~i celelalte, sunt
Pot deduce de aici ca acum ~ putea merge Acasil.? intN) vi- toate la fel! Continua sa se repete, mereu ~i mereu - acelea~i forme,
zita scurta? Am facut acest lucru inainte, cu mult timp in urma. Intr-o spirala repetitiva! ... Spiral a, spirala mea de referinta se ma-
Dacil asia iti este dorillta. Vrei silfaci acest lucru? re~te. Muzica, verificii muzica ... nu se poate ... dar da, se repeta... la
fel ca cea pe care am auzit-o in urma cu 0 ora sau cu 0 eternitate...
Da, in vizita, da!
exact la Eel. Sil incerc un alt punct, 0 alta perspectiva... sa rna duc in-
Vei invata multe. E$ti pregatit? tr-o alta parte a Casei...
Da! Aici e destul de bine... de aici,lucrurile vor fi diferite. Dar nu ...
este exact la fel ca inainte ... nimic nu este in niciun fel diferi!. Voi
Extinde-(i min tea pana acolo, in locul care $tjj cil este merge departe ... departe ... dar aflandu-ma inca aici, Acasa la mine ...
Acasa. Apoi, desprinde-te de aici $i vei fi acolo. Va; observa $; te ... Acolo, acolo trebuie sa fie altfel. Nu, inca este la fel... nimic
voi ajuta, dacil va fi nevo;e. nou, nimic diferi!. Aceea~i structura, iar ~i iar, aceea~i nori, aceea~i
M-am gandit la Acasa cat de intens am putut ~i m-am des- muzidL Sa merg mai in profunzime ... lata-Ie acolo, 0 mul\ime de
prins, a~a cum imi spusese INSPEC. Era 0 senza!ie de mi~care ... un spirale, buele de energie care se joad. ~i sunt mai multe asemenea
sunet asemenea vantului care adia in jurul meu. inaintea mea ... in lor! ~i eu am fost 0 astfel de bucHl, odata... lasa!i-ma sa intru in joe!
40 41
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

De jur imprejur... in sus ~i in jos ... inauntru ~i in afara ... de jur im-
prejur... in sus ~i in jos... inauntru ~i in afara ... Jocul este asemenea
unui luping nesfiir~it... de jur imprejur... in sus ~i in jos ... Nu mai
vreau, pentru mine e destul. Ajunge.
... Ce·ai ziee de un joe nou? Ce-ai zice ... ? ~ti mul\umit eu ee ai
primit? Nu vrei sa te sehimbi? Ei bine, continua sa fad ceca ee faeL
Unde ma due aeum? Unde ... ?Asta-i tot ee exista! Nu exista ni- Oe-a lungullumilor
mie alteeva. Dar nu vreau sa ma risipese pentru totdeauna printre
aeeia~i nori, eu aeeea~i muzica, iar ~i iar...Nu vreau sa joe aeela~i Mi-au trebuit multe saptamani pentru a rna ohi~nui eu ideea
joe, iar ~i iar ...Cum de-am putut visa a~a eeva ... ? Aeum, nu e nimie cii nu voi mai fi in stare sa rna intore Aeasa. Crezusem cii ar fj tre-
aid pentru mine ... absolut nimie. buit sa ma intore, binevenit, ea un erou, adudnd informa\ii de Aid,
Aeum imi amintese ... asta mi s-a intamplat inainte. De aeeea pentru a sehimba ~i imbunatali luerurile Ae!llo. Dar nu a fost sa fie.
am pleeat... ~i nu rna pot intoaree! Nu vreau sa rna intorc! Mai binc Nu am mai ineercat sa merg din nou Aeasa. In eele din urma, am re-
pleeam ... ~tiu cum ... ~tiu cum sa fae asta ... Era 0 senzalie de mi~eare, cunoseut cu triSle\e, ca aeeasta op\iune nu mai exisla pentru mine.
eu vantul adiind din nou in jurul meu. Apoi, Iini~te ... apoi, am intrat Devenise mai mull ceva ca 0 amintire din copilarie; ceva ce trebuia
cu u~urin\a in eorpul meu fizie. Am desehis oehii ~i am privit prin- pastrat cu drag, dar nu relrait. in mod cert, era yorba de mult ego
tre laerimi. Nimie nu se sehimbase in dormitorul meu scaldat in lu- ~i de satisfacerea acestuia. Dar a ie~it la iveala un lucru Cunoscut.
mina lunii. ~tiam de ce plecasem. 0 alta vizita la noul meu prieten INSPEC m-a
Dar eu ma sehimbasem. ajutat enorm. EI - sau poate era 0 ea, sau amandoua - a~tepta, ca
Timp de ciiteva ore, fiind prea agitat ~i de prim at, mi-a fost un punct luminos, familiar, in inlunecimea nesfar~ita.
imposibil sa adorm.
Senza/ia de piel'dere va trece. Nu este pierdut, jiindca i!i
aminte~ti.
Nu Ii mai apat1in aeelui loe. Totul era neschimbat acolo, la fel
ea in treeut. Dar eu nu rna potriveam eu el. Era ca ~i cum a~ fj ineer-
cat sa-mi pun 0 haina sau 0 manu~a ramasa prea mica. Nu pot sa ma
duc acolo ~i , pur ~i simplu, sa fiu - sunt prea diferit.
$i acest lucru te-a intristat.
Da. Mai mull dec;it atat. Este ca ~i cum 0 parte din mine nu
mai existii. M-am gandit la aeest loe de atatea ori... sa rna due Aeasa.
Realitatea intoarcerii este ceea ce nu mai existii.. Trebuie
sa te eliberezi de i/uzia cii. ai putea face acest lucru.
43
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-'--_ _ _ _ Calfitoria supremci _ _ _ _ _ _ __

Am ~i facut-o_ Si cred ca ~tiu care era diferenta. Era exact la cumva, devenind 0 fiinta care inspira veneratie ~i admiratie, dar
fel cum imi amintisem. Nimic nu se schimbase. Presupun ca rna a~­ afectuoasa, ca cea pe care am numit-o, cu hucurie, INSPEC-ul meu.
teptam la un anumit progreso Dar m-am confruntat cu repetarea. Cu aceasta dorinta ~i decizie, am acceptat incurajarea blanda ce-mi
Daca priveai, daca ascultai suficient de nmlt timp, totul se repeta pe fusese oferita. Rezultatul a fost un amestec ciudat de pace ~i exal-
sine insu~i. Nu exista emotie, nimic nou nu se intamp!a. tare - simp!u ~i , totodata, complex - 0 forma de cunoa~tere ~i apar-
Acel tipar ellergetic... IIU ai illva!at aces! lucru in starea tenen\a ce IIU poate fj descrisii.
umana. Aceasta stare s-a intensificat exponential, dlld, la solicitarea
mea, am fost inso\it intr-o vizita scurtii la grallita spa(iului INSPEC.
Nu, de aceea am plecat de Acasa, din cauza factorului Iimita-
De~i IIU puteam percepe aproape nimic altceva dedt empatia ~i iu-
tiv al repetarii. Nu exista evolutie, nu era nimic nou de invillat sau
birea enorma, care radiau prin mine, aveam §i senzatia puternica a
de trait ca experienla. Cand traie~ti pc Pam ant, inveli in penna-
prezen\ei multor fiinte ce traiau in acelloc fericit. Era chiar un ~u­
nenla - schimbarea ~i insu§irea de noi cuno~tinle au loc in mod
voi de noi veni!i, care se alaturau acestei comunitati pe care am
constant. Dar ma voi obi~nui cu faptul ca nu ma pot intoarce Acasa.
perceput-o ca fiind Energia Creatoare a Straturilor de Inteligen\a
Nu e u~or sa te descurci cu aceasta prohlema.
(LIFE -Layered Intelligence-Forming Energy'). Parte a ciudata con-
Totll~i, te ve; adapta. Exact a~a cum se va illtampla cand sta in faptul ca imi parea ca 0 casa noua, pc ai carei locuitori ii cu-
ve; ajunge i1ltr-un PUIiCt ill care vei recunoa~te ca till te vei mai no~team deja. l(>lu~i, era mai mult dedt faptul ca ii cuno~team. Era
intoarce la starea umana. Poate ca e mai bine sa spunem ca nu ca ~i cum eu eram parte din ei - iar ei faceau parte din mine.
va mai fi necesar sa faci acest IUCnt, ciind haina ~i miinll~a Comhina(ia de emolie ~i seninatate de acolo m-a naucit.
umana Ii-au ramas prea mici,fiindca aj crescut. Oare de ce nu exista vreo calc pentru ca oamenii de pc Pamant sa
Se va intampla ~i asta? Nu voi mai dori sa fiu fiin\a umana? poatil trai intr-o asemenca armonic? La urmatoarea intalnire, i-am
Cum ii voi face fata acestei situa\ii? pus aceasta intrebare prietenului meu !NSPEC, pe dnd ne ahatu-
Atunci ciind se apropie momentul, va fi mai u~or decat i!i scm din colo de marginea cxterioara a inelclor care alcatuiau, dupa
inchipui in starea in care e~ti acum. cum am realizat mai tarziu, Tcritoriile Sistemului de Credinfe, com-
Bine... daca a~a spui tu, cred ca a~a va fi. ponentc alc spcctrului Campului (M), invecinat Cll Sistcmu! Vietii
de pe Pamant, unde locuicsc numeroase Min!i Umane, dupa ce i~i
Mai degraba vei ~ti, decal vei crede, cum iii place sa spui. incheic experienlele de viata fizica.
i\i mullumesc pentru ajutor... de fapt, e prea pUlin spus... Puteam "vedea" Pamantu! in cenlru, cu sfere radiante, semi-
Noi te intelegem. Gu ptacere. transparente, de jur imprejur, fie care dintre acestea fiind mai mari
Forma luminoasa a inceput sa se estompeze, apoi a disparut. ~i mai sub(iri, pe masura ce distanla cre~tea. Mi-a fost destul de greu
Revenirea mea in corpul fizic a decurs fara incidente. Dupa aceasta sa recunosc ca, in acea structura, noi vedeam mai curand energiile
intalnire, lucrurile s-au schimbat foarte mult pentru mine. Am de- non-fizice, decal electroni ~i molecule.
venit con~tient de un alt \el, mai inalt: sa rna dezvolt ~i sa evoluez, • joe de euvinte lifo in Ib engl inseamna vio!a N.Tr.
44 45
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert MonroL' _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJlatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Este intemsant flptul cil civiliza!ia voastril IlU ~tie nimic intuneric... apoi, de dincolo de intuneric, a apiirut un peisaj. INS-
despre acest aspect al strltcturii, a,~a cltm abordezi tit problema. PEC-ul stralucitor a§tepta nemi§cat, chiar in fata mea.
Mii intreb dacii vor §ti vreodatii. Eram la cateva mii de metri deasupra unei vai largi, care pii-
Nu alat de completpe cat ai dori tu. rea sii aibil 0 lungime de aproximativ 15 km §i 8 km liitime. Varfuri
Daca ar fi §tiut acest lucru, ar fi putut pune capat dezordinii. acoperite de ziipada imprejmuiau valea din trei pal1i. Dincolo de
Atat de multe par fara ros!. Durerea, suferinla, emO\iile violente. E latura deschisa, crau paduri ~i dmpii care se intindeau la orizont.
greu sa accep\i dezordinea ca fiind ceva oarecum planificat, intr-un Un soare stralucito(' era suspendat pe un cer albastru, presarat cu
feI sau altul. mici nori cumulus.
Exact sub noi, se afla ceva ce parea 0 comunitate, care se in-
Poate cil vei avea ceea ce tu nUlne~ti 0 Perspectivii Difo-
ritii, atunci cand va apiirea ocazia ta favorabilii. tindea pana aproape de poalele muntilor. Erau 0 mul\ime de pomi,
intr-o varietate de forme §i marimi, cu frunze pestrite, in toate
Ocazia mea favorabila? Vrei sa spui ca voi avca §ansa sa fac nuantele posibile de verde. Printre copaci, era 0 relea complexa §i
ceva in aceastii privinla?
intinsa de carari inguste, dar nu se vedeau case sau c1adiri, nici fum
Da... tit ~i prietel/ii tiii. Ar plltea fi IItil pel/tnt tille sa treci sau cealii. Aerul era absolut curat §i c1ar.
prill potenfiallli sliM/or de fiin{are, care SUllt foarte diferite de M-am intors catre INSPEC.
cea a ciirei experiell!ii 0 triiie~ti acum. De exemptll, sii vizitezi 0
Filra case? fara c1adiri?
epocii in care organizarea umanii este diforitii ~j se conjOrmeazii
mai mull modllilli ill care crezi III cii ar Ireblti silfieflClllil lumea. locuin!ele ~i atelierele me~/e~ugariior sunl subterane.
Pot face acest lucru? Unde sunt tOli oamenii?
Daeil asia este eeea ce iii dore~ti. Printre copaci. Fiecare indeplille~te UII rol individual.
Ma pOli insoli? Cat de multi oameni sunt?
Va fi pliicerea mea. E~ti pregiitit? PU!i1l peste douii milioalle, dupii cum in/elegem noi.
Daca te mi§ti incet, a§ putea fi in stare sa inval tehnica. Doua milioane!
Deja 0 cUllo~ti. Este /a Jel ell cea pe care 0 aplicai penlru a Alalia SUllt.
te dep/asa ill locul pe care til illlume~ti Acasii. Doar destillalia Cate comunitiili asemanatoare acesteia exista? E planet a
i!i este necllllosclltii. ' no astra, Pamantul, nu-i a§a?
Ai drcptate. Dacii 0 iei inainte, eu te voi urma. intr-adeviir, a~a este, iar acesta este singurlliloc de acest
Forma luminoasa a inceput sa se mi§te. Am ramas in apropie- Jel. Aee~tia sunl singllrii oamelli care Iocuiesc pe Piimant.
rea sa, pana cand, dintr-o datii, a inceput sii se estompeze. Reaqia Singurii de pe intregul Pam ant?
mea a fost automata. Tiparul energetic al Pamantului s-a dizolvat in Da.
46 47
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Coilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

N-am Sa intreh ce s-a intamplat de numarullor s-a diminuat, diferita a culorii parului ~i pielii. Parullor avea aceea~i lungime,
de la miliarde ... A~adar, la asta trehuie sa ne a~teptam in viitor? exact pana sub urechi. Aveau chipuri ~i trupuri de oameni activi, at-
Gdllde~ti illtr-o direclie gre~itii, prietene. Ictici, in varsta de treizeci de ani, dar nu aveau mu~chi proeminen-
Ce vrei sa spui? Ii. Doi dintre ei erau harha!i, iar ceilalti doi - femei. Era u~or de
observat, fiindca nu pur tau haine.
Acesta este 1m loc din trecllt, conform modullli ill care
exprimi tu timpul. Ei lilt all l1evoie de haine.
Din trecut! Nu exista nimie in istoria no astra care, sa scmene, Dar cum fac sa Ie fie cald? Sau sa se protejeze de vremc?
nici macar de de parte, cu ceea ce viid aici. Trchuie sa fie in trecutul Fiecare are 1111 sistem individual de control in acest scop.
foarte indepartat. Nu viid nimic.
Este. Aproape UII mi/ion de ani de-ai vo~tri. Totul este ill minte, cum ai spune ttl.
Locuitorii... sunt ei oameni? Ca mine? Deduc ca ai mai fost aici, inainte.
PUfill diferiti, dar, categoric, oameni. A~a este... ca sii zic a,m.
Putem merge jos? Cei patru s-au apropiat, oprindu-se drept in fata noastra ~i
Desigur cii putern. Acesta este scopul nostm. zamhind ferici!i. Aveau trupuri frumoase, intr-o conditie fizicii per-
Oare ei ne vor putea vedea? Putem comunica cu ei? fecta. Ma intrebam cum yom comuniea - ce limba vorbeau. Oare
Da,fiirii nicio dificultate. puteau macar sa ne vada? Unul dintre barba\i a inaintat cu un pas,
fadnd un semn cu capul.
Nu-i va irita venirea noastra?
Dimpotrivii. Ne VOl' intdmpina cu bucllrie. "Da, noi te putem vedea. lar comunicarea e u~oara. Yom fo-
losi engleza tao OK?"
Ne-am indreptat in jos, ins pre copaci, iar apoi intr-o zona
deschisa, cam de marimea unui stadion de fothal. Era un parc sau, OK-ullui m-a contrariat. Ceva era in neregula aici. Cum ar fi
prohahil, 0 imensa gradina cu flori, cu rasaduri ingrijite, in straturi putut el sa cunoascii argoul american din viitor?
de forme neregulate, dintre care nu am recunoscut nicio planta. "I.-am preluat din mintea tao Nicio problema."
Alei largi, acoperite cu iarha, ~erpuiau in jurul straturilor, in curbe Apoi, am ohservat cii buzele nu se mi~cau ~i i-am vazut scli-
sinuoase. Chiar credeam ca a~ putea simti iarba suh picioare. pirca din ochi. Am izbucnit amandoi in ras - mental. imi gasisem
o~i simfi. $i pofi vedea in modfizic. Dar til nu ai a consis- un nou prieten, care putea citi gandurile, probabil pan a la ultimul
tenfitfizicii. detaliu in privin!a a ceea ce gandeam sau simleam. Din acel mo-
M-am intors. Forma stralucitoare a lui INSPEC era aproape ment, toata conversa\ia a decurs mental - prin transfer de ganduri,
de mine. Patru oameni se indreptau cu rapiditate catre noi. Pareau s-ar putea zice.
sa aiba cam un metru ~i jumatate inallime, fiecare avand 0 nuanla "Acesta este un loc minunat", am inceput eu.
48 49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

"Vremea este foarte plilcutil. Noi starnim cate 0 furtunil in fie- au aparut de prin copaci, mari ~i mici, toate aga\andu-se de cei pa-
care dupa amiaza, pentru a cura\a frunzele ~i a uda plantele." tru oameni, care ii mangaiau ~i alintau. Unele semanau cu pisicile,
"Cu fulgere?" altele cu reptilele, asemenea unor aligatori mici sau ~erpi mari. AI-
"Da, dar noi controlam intensitatea ~i direc\ia unde va avea tele semanau cu maimu\ele, iar unele ar fi putut fi caprioare, dar
loc impactul. Incarcatura electricil este vitala pentru orice via\a ba- aveau coame ~i cozi lungi. Un roi de albine uri~e ~i-au luat zborul
zata pe carbon." dintr-un copac, coborand jucau~e in picaj deasupra grupului nos-
"Iar vantul... controla\i ~i vantul?" tru. Deasupra, 0 pereche de pasari mari, de un verde sclipitor, se
"Vantul? Ti-ar placea sa fie mai puternic?"
"Nu, e in regula... e bine ... " Mi-a zambit larg.
°
avantau in zbor, privind in jos, catre noi. micu\a pasare albastra
s-a a~ezat pe umarul prietenului meu, ciripindu-i la ureche. EI s-a
"Te intrebi ce mancilm." intors spre mine.
"Cu to\ii pare\i bine hrani\i ~i sanato~i."
"Sanato~i?" "Copiii no~tri."
"Fara boli sau rani." "Mi-ar place a sa-mi pot chema ~i eu atat de u~or, pe copiii mei
"Th vii dintr-o lume tare ciudata! Chiar e greu sa-Ii men\ii sta- animale."
rea corpului fizic?" "hi vei aminti sunetul ~i, cu pu\ina practicii, vei reu~i."
"Aceasta este cea mai mare problema a noastra." "Pe intrcgul Pamant e la fel, adica, vreau sa zic, in privin\a
"Ce trist. Istoria noastra a inregistrat astfel de probleme, cu animalelor?"
multe mii de ani in urma." "Doar aici, in vale. Rcstul este mai mult a~a cum te-ai a~tepta
"Fiira bacterii? Fara virusuri? Nu este nimeni ucis sau ranit?" tu, cum ai citit in caI1ile tale. Cuno~ti sistemullan\ului trofic?"
"in\eleg ce spui. Bacteriile ~i virusurile coopereaza cu noi. "it cunosc. A~adar, animalele mor."
Nu exista conflicte. Cat des pre uciderea noastra... am terminat-o cu "Da. in ordinea naturala a evenimentelor. La fel se intampla
moartea, cum ii spui tu, cu muit timp in urma." Mintea imi era inva- ~i cu acestea, cu copiii no~tri. Se creeaza un echilibru, iar noi nu il
data de ganduri ~i intrebilri. Una dintre ele a ie~it la suprafa\a. tulburam."
"Atunci, voi ar trebui sa va pute\i controla... reproducerea?" "in acest caz, ce manca\i voi? Legume?"
,,0, da. Cat despre restul gandului tau - noi inca ne bucuram
de ritual!"
°
"Ce mancam? sa-Ii arilt."
Prietenul meu s-a intors catre una dintre femeile din grup,
"Dar fara copii..." care a mers panilla 0 parcela din grildina ~i a scos din pam ant ceva
"Avem multi copii. Ti-ar placea sa-i intiilne~ti pe unii dintre ei?" care parea, pur §i simplu, ni~te noroi negru. Ea a adus un pumn in-
"Da, mi-ar placea." treg din acel ceva ~i s-a a~ezat alaturi de noi. Dintr-o data, am ~tiut
"Ii voi chema." ce urma sa se intample.
° serie de fluieraturi diferite mi-au rasunat in cap, asemenea
cantecului pilsarilor, aproape un fel de muzica. Tot felul de animale
"Ti-ar placea sa gu~ti din porumbul tau preferat, regina de
argint, cum il numi\i voi?"
50 51
_ _ _ _ _ _ _ _ Uobert Monrot' _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ca/atoria suprem.i _ _ _ _ _ _ __

Am dat din cap aprohator. Fata s-a indreptat spre mine, apoi "Cred cii eu am ~a ceva. ~ti!i, este mai mulL. "
~i-a pus mana Iihera peste mana plina cu noroi, continuand sa mil "Probahil acesta este un fel de a spune. Diferita este curiozi-
priveasca atent. ~liam cil imi citea gandurile. Dupa un moment, §i-a tatea ...da, curiozitatea."
ridicat mana, descoperind un spic miniatural de porumh, de cu- "Da! Asta mi s-a intamplat mie. Veti pfeca cu tOlii?"
loare alb pal ~i mi I-a oferit. "De ce am Jasa pe cineva in urma? Te-ai putea Iipsi de 0 mana,
"Nu-I poate lua", a zis prietenul meu. "Nu are corpul fizic cu el." sau chiar de un deget?"
Am simtit rasul fetei, in limp ce se intorcea, aruncandu-i po- "Dar unde yeti merge?"
rumhul unuia dintre pUii de cerb cafenii, care I-a adulmecat banu- "Semnalul ne va caliiuzi."
itor. Am constatat ca ei radeau, deci trebuie sa fi avut ~i emotii. "Ce este acest Semnal? iI pOli descrie?"
"A fost facut printr-o invoiala."
"Robert, noi am trait experienta fieciirei emolii pe care li-o ,,0 invoiala cu cine? Sau cu cet'
pOli aminti. Noi preluim emoliile, dar ele ne controleaza doar atun-
"Cu unul dintre nOi, care a plecat inainte. Ei toli au fost de
ci rand Ie permitem sa 0 faca." Am simlit un val de recuno~tinta.
acord sa ne trimita un anum it Semnal, dnd va veni vremea sa-i ur-
"Va mullumim pentru primire ~i pentru ca ne-ali perm is sa mam §i noi. ~i, in sfa~it, unul dintre ei a facllt acest Ilicru, dupa
va vizitam. Este foarte instructiv. Fara conflicte, lara competilie... " atata timp."
"Avem ~i noi competilie. Dar nu ne impliciim niciodata atat "EI era... tu e§ti... un fel de explorator care cauta noi lumi,
de mult, indt sa uitam ca e yorba de 0 intrecere." pentru a Ie cuceri?"
Nu am intrebat despre iubire. Nici nu era nevoie. Ceea ce ra- "Nu pentru a Ie cuceri, Robert. Pentru a face parte din ele §i
diau cei patru interlocutori era indeajuns de edificator. Dar exista a Ie in!e1ege."
o nuanta de tristete, amestecatii cu emolie. "De unde §tili incotro sa mergeli?" intrebarile au continuat
Prietenul meu a zambit din nou. sa curgil.
"Ne-ai vizitat la timp, fiindcii yom pleca in curand." Trebuie "Pur ~i simplu, urmilm Semnalul."
sa ne adaptam situaliei in care yom trai fara valea ~i copiii no~tri. "i1 primili §i acum?"
"Sa plecati? De ce?" _ "Oh, da. De dnd I-am perceput pentru prima oaril, el a fost
"Am primit Semnalul, cam acum 0 suta de ani. II ~teptasem in permanen!a cu noi."
timp de dteva mii de ani ~i, in sfar~it, el a venit." "Eu de ce nu-I pot percepe?"
"Nu inleleg." "Nu §tiu. Poate di acordajul tau este diferit."
"Mai degraba, nU-li aminte~ti. iIi vei aminti, atunci dnd va "Ali a§teptat atat de mult. De ce?"
veni vremea pentru tine ~i ai tai. Noi am trait ~i cunoscut toate ti- "A trebuit sa-i invaliim pe copiii no§tri, animalele, sa traiasca
parele schimbarii in partea noastra din acest univers fizic. Ne-am dus fara noi. Acum, cii am realizat acest lucru, suntem gata sa ne luam
la stele ~i ne-am in tors, deplasandu-ne exact cum faci tu acum. Nu am ramas bun de la tOli. Nu putem §i nici nu ar trebui sa-i luam cu noi."
descoperit nimic care sa ne Iipseascii aici, nimic cu adevarat nou." Am inleles cii venise timpul sa plec.
52 53
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroc _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciiliiloria supremii _ _ _ _ _ _ __

"Ma bucur ca am venit. Cred ca ne yom intalni din nou." E1I s1lnl intoldea1lna CIt tine. Urmeazii-mii indeaproape.
nNe yom intalni. Ti·a~ putea spune mai multe ... dar acest lu-
Forma luminoasa a inceput sa se estompeze rapid, iar eu
cru ar strica tot hazul, cum ai spune tu."
eram chiar in spatele ei, iar pentru a nu ramane in urma, am apli-
Am facut un semn de bun ramas cu mana ~i cei patru mi-au cat metoda pe care 0 inva\asem, raman and in campul sau de ener-
raspuns in acela~i fel, in timp ce incepuscm sa ma lnal\ deaslipra gie. Acea perioada petrecuta in intuneric e posibil sa fi durat 0 eter-
ierbii. Nu il vedeam pe prietcnul meu INSPEC, dar cel pu\in cuno~­ nitate - sau doar 0 clipa - iar eu aveam ca singur reper, lumina din
team drumul inapoi. M-am retras, incetlll cu incetul, ~i m-am pier- fa\a mea. Apoi, a urlllat 0 cxplozie de culori stralucitoare, facute
dut in intuneric. Apoi, forma stralucitoare a INSPEC-ului a aparut din puncte mici, care conturau ceva ce pareau a fi forme neregu-
langa mine.
late... mai intai verde aprins ... apoi, gal ben ... iar apoi am fost tras in
Ti s-au piimt interesan/i, nu-i a~a? interiorul uneia de () culoare portocalie radianta. Am a~teptat ne-
Seman au mult cu oamcnii din viitor, pe care ii intalnisem llIi~cat, in timp ce portocaliul se aduna in jurul meu, prinzandu-ma
inainte.Atat doar ca aceia traiau in afara Pamilntului, nu in el. intr-o incle~tare puternica. Nu am incercat sa mii lupt ~i nici nu-mi
Datoritii iubirii tale pen/ru atlimale, am sesizat cii soar era frica. inva\asem mult.
plliea sii IeIi sim/it inrlldit CIt ei. Dintr-o datil, 0 intreaga suita de lovituri mi-au bombardat
con~tien\a, asemenea unor ~ocuri electrice. Nu erau puternice, dar
A~a m-am sim\it. Mai este vreun loc pe care I-am putea vizita?
erau iritante ~i se impuneau. Nu mi Ie-am putut explica decat ca pe
Ce anllme dore~ti? ceva de domeniul computerelor, un fel de cod binar. Dar, cel care
Un loc in care mai sunt fiin\e non-umane. Dar inteligente. ~i comunica era un organism viu, sunt sigur de asta.
non-fizice. Loviturile au continuat, bufnind in capul meu. Nu Ie puteam
Sllnl mulle posibititiili, dacii acele.li.in!e TIe vor permite. intelege, a~a ca am incercat sa transmit singura ~i timida mea versi-
Sa ne perm ita. Nu suna prea placut... une de comunicare nonverbalii. M-am gandit la un model interior
Unii te-ar plliea considera drept un ... diiuniitor. al sistemului nostru solar, apoi, mental, am aruncat 0 sageata, care
ie~ea din a treia planeta ~i ajungea in locul unde ma aflam eu.
Da, un diiuniitor. Ca raspuns, acest gand a generat 0 indelungata succesiune
Dar mi-ai spus ciI sunt indestructibil! Ca nu mi se poate face de batai, care lmi aminteau de 0 forma primitivii a codului Morse,
vreun raul dar care nu se traducea In Iitere. insa, odata ce min tea mea s-a obi~­
A~a este. nuit cu ele, a inceput sa se formeze 0 imagine... un soare arzator, cu
Cred cii lmi trebuie ceva mai pu\in Iini~tit, ceva pu\in mai o sageata indreptata nu inspre el, ci in interiorul sau. Oare acolo ne
captivant. Pare 0 prostie? aflam acum?
Bataile au incetat. Apoi, a inceput sa se formeze un tipar mai
Nu, dacii asta iii dore~ti.
restrans, care s-a repetat. Oare era yorba de 0 afirma\ie - insemna
lar de data asta vei sta cu mine? da? Tiparul s-a repetat. Parea, in mod cert, 0 afirma\ie. Am creat ~i
54
55
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-'-_ _ _ _ Ciihltoria suprema _ _ _ _ _ _ __

am transmis imaginea mea in corp fizic, urmata de 0 difraqie eres- Tu presupui ca eu nil sunt din materie de naturajizica §i
eatoare. Aeestea au prod us, in replica, un tipar diferit; am presupus ca sunt uman.
cii este 0 nega\ie. Eu simt, intr-un fel sau altul, ca tu ai avut un corp fizic, dar nu
.. Aeest lueru inseamna nu? Nu ali mai intalnit specia mea? mai ai acum. E~ti mult prea liber. Nu ai spus niciodata ea ai fost vre-
Da\i-mi voie sa va arat." odata om, dar eu banuiese ca ai fost. in primul rand, ai simlul umo-
Am transmis, cat de bine am putut, 0 imagine a unui grup de rului. Ironic ~i incisiv, dar el exista. Chestiuni foarte omene~ti. A
barbali ~i femei. Raspunsul a fost negativ. urmat 0 pauza. Pentru 0 c1ipa, stralueirea lui INSPEC a inceput sa
..Va intereseaza sa ~ti\i cine ~i ee sunt eu?" palpaie .
Din nou, negativ. Simf ca trebuie sa revii illiumea jizica, acum.
.. Dar ma puteli in\elege?" Da, cred cil ar fi mai bine. i~i mullumese pentru ca m-ai ciilau-
De aeeasta data, reaqia a fost pozitiva, daca interpretarea zit in calatorie!
mea era eoreeta. Eplacerea mea.
"insa eu nu va pot inlelege. Doar d~ ~i 1111."
Negativ. M-am intors in IUOlea fizicii, pentru a-Oli goli vezica plina.
Semnalul - semnalul meu - care era atat de bine eunoseut! Cat de
.. Ali vrea sa vii inleleg?"
marginita este [iinla umana - dat cat e de amuzant!
Negativ.
.. Atunei, lasali-ma sa plee ~i voi ie~i din energia voastra."
Bataile ~i-au amplifieat viteza ~i intensitatea, iar apoi au in-
eetat. Aurmat eeva asemanator unei mi§cari rap ide ~i violente - iar
eu ma aflam in intunerieul adane, alaturi de prietenul meu INSPEC.
Ai comunicat doar cu 0 mica parte a it/fregu/ui.
Vrei sa spui, eu un deget?
Eo imagine graitoare.
Un deget nu are prea multa personalitate.
Dar sunt Imii care comunica cu asemenea entita/i.
Ma intreb daca voi reu~i §i eu vreodata.
Eu cred ca ai pllfea rell~i, daca ifi dore~ti acesf /ucru.
Eu am aeeasta problema - curiozitatea. Spune-mi, exista fi-
in\e fiziee non-umane pe care sa Ie pot intalni ~i care vor comuniea
eu mine?
56 57
_ _ _ _ _ _ _ _ CfJJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

tor descrieri, dar de 0 mie de ori mai mare. Mult prea mare pentru
a fj credibila - dar, pe cand gandeam ~a, ea s-a mic~orat pe data,
ajungand sa masoare circa ~aptezeci de metri in diametru.
Apoi, 0 u~a de la baza a glisat, deschizandu-se, ~i 0 silueta... un
001 ... 0 fiin\a cu un aspect foarte uman a ie~it ~i a venit catre locul in

Bun venit ~i Ramas bun care pluteam eu. Cand s-a apropiat, I-am recunoscut. Mic de statura,
dolofan, cu obrajii budllali, imbracat saraciicios ~i cu 0 palarie gri pe
varful capului, cu nasul ro~u ~i gogo nat, zambind cu gura-i vicleana,
Curiozitatea mea nu era, inca, satisfacuta. Eram plin de mine, el era 0 copie perfecta a vedetei atator filme comice pe care Ie
nerabdator ~i pregatit pentru mai multe experien\e noi. Cu toate vizionasem cu placere in lumea fizidl, in tinerele - W.C. Fields!
acestea, alii descoperit ca nu tot ceea ce solicitam era acceptat. Un Aceasta copie, Proieclie, holograma - oriee ar fi fost ea - vor-
barbat care locuia in apropiere murise - sau plecase, cum preferalll bea exact ca Fields, cu acelea~i intonalii ~i repetari. M-a invitat la
sa privesc lucrurile - in urma unui atac de cord, iar familia lui III-a bord ~i mi-a aratat ceea ce parea 0 camera mare, boltita, pe perelii
intrebat daca it pot localiza ~i contacta. La urmatoarea mea vizita la c1ireia se aflau fotografii ale tuturor actorilor de comedie de care
prietenul meu INSPEC, i-am cerut ajutorul in aceasta problema, dar auzisem vreodata, plus ale multor altora de care nu auzisem, im-
mi s-a spus ca un asemenea acces nu era posibil la acea vreme. Tot preuna cu mii de mazgalituri cu glume ~i desene. El a descris tot ce
ce am oblinut a fost un raport in forma unui ROTE, pe care I-alii se afla acolo, drept marfa sa.
considerat satisfacator in situ alia data. Mi-am conturat in minte intrebarea.
Apoi, mi-a venit in minte 0 noua intrebare, care era legata, in "Marfa? Ce vrei sa spui cu asta? POli sa renunli la deghizare.
mare masura, de propria mea experien\a fizid de Aici. I.-am intre- Eu te accept exact ~a cum e~ti."
bat pe INSPEC dad mi-ar putea arata 0 forma de inteligenla non-fi- "Chiar a~a crezi, nu-i a~a? Dar am sa mi-o pastrez, daca e~ti de
zica, non-umana, cu care sa pot vorbi cu u~urin\a. Am fost oarecum acord. Ma ajuta sa gandesc ca un om. Sau ai prefera pe altcineva?
surprins, dnd prietenul meu s-a oferit sa ma condudi la 0 astfel de Poate pe Groucho Marx?"
fiin\a ~i ne-am lansat prin intuneric. intr-un interval de timp ce a pa- "Nu, nu. Ramai a~a cum e~ti. Spune-mi, ce faci tu, hoinare~ti
rut doar 0 clipa, am zburat intr-un spaliu plin de stele. Exact sub noi in jurul Pamantului?"
era ceea ce am recunoscu a fi luna noastra, iar in apropierea aces- "Dragul meu, eu sunt un exportator."
teia se zarea un glob uria~, albastru ~i alb marmorean, Pamantul. Jnleleg. Ce anume ai tu, care ne este noua de trebuin\a - in
Am privit imprejur. Unde era aceasta super-inteligenla non- afara de aceasta nava spaliala?"
umana? Intuindu-mi intrebarea, INSPEC mi-a spus sa privesc in "Cred dOl-am exprimat gre~it. Prietene, eu export de aici,
spate ~i deasupra. Eram uluit. Doar la ~apte metri deasupra mea ~i nu aduc aicL"
intinzandu-se pe kilometri intregi, era un obiect uria~, circular, in "Ce-am putea avea noi, care sa fie valoros pentru voi? Este
forma de farfurie, specifica "farfuriilor zburiitoare", asemenea ata- evident faptul ca sunte\i cu mull mai avansa!i decat nOi, din punct
58 59
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _...:-_ _ _ _ CflJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

de vedere tehnologic. Voi folosi!i comunicarea telepaticii. Noi nu a~tepta in intunericul adiinc. Acum ~tiam cii oamenii aveau cel
avem nimic din ceea ce vii dori!i sau va poate fi de folos." ~i-a scar- pu!in 0 cali tate unica.
pinat nasul. Te-ai descurcal bine. Dar e 0 allii problema care Ie p/'eo-
.Ei bine, domnule, nu e u~or de ob!inut, dar eu 0 fac, chiar 0 cl/pd. Ai 0 dorill!d ascllnsii, pe care incerci sa 0 exprimi.
fac. Noi nu avem de loc a~a ceva ~i nici nu-!i po!i imagina cat de va-
Da ... mai este cineva pe care mi-a§ dori sa-I vizitez. ~tii ce
loros este ceva, dacii i!i lipse~te totalmente."
"Adica, ce nu ai?" vreau sa spun.
"Eu am tot adunat, de ere intregi. Era ceva foarte rar, dar Cea mai malm'a ~j evoll/aliijiin!a umana de pe Pamanlul
acum se gase§te in cantitate mai mare." jizic, care Iraie~te ill vremea tao
"Nu in!eleg nimic." A~a este. Ar fi posibil acest lucru?
"Uneori, trebuie sa cuno~ti civiliza!ia, pentru a 0 in!elege - Da, dar rezllltalul poale diferi de ceea ce Ie a~leptj.
asta fiind una dintre probleme... "
"Tot nu in!eleg." imi doresc totu~i sa incerc.
"Voi, oamenii, il ave!i, ~i el este foarte rar ~i valoros pentru Te voi conduce.
restul speciilor inteligente din ceea ce voi numi!i universul fizic - ~i Nu §tiu pentru dt limp, am urmat spirala de lumina prin in-
din alte locuri. Foarte rar ~i valoros, Domnule! Eu sunt un coleqio- tuneric. Deodata, m-am trezit intr-o inciipere, 0 camera obi~nuita,
nar. Vad ca nu inlelegi! Lasa-ma sa-Ii explic." mobilata cu c:l.teva scaune, fotolii §i 0 masa. Doua ferestre mari per-
Se rog." miteau patrunderea razelor de soare; afara, se zarea un pale de co·
"Este un produs rarisim - iar vOi, oamenii, il ave!i. Sim!ul paci inal!i. Putea fi oriunde pe Pam an!.
umorului! Glume! Amuzament! Gel mai bun tonic pentru sistemele
mentale suprasolicitate.' EI anuleaza tensiunea ~i presiunea, aproa-
o persoana statea a§czata la masa. Nu puteam spune dacii
era barbat sau femeie, intrudt chipul §i structura corpului puteau
pe ori de dte ori este folosi!."
apar(ine ambelor sexe. Avea fala aproape neteda, parul castaniu
"Deci, tu navighezi de jur imprejur, printre nOi, cautand cele
deschis ~i lung pan a in dreptul urechilor; avea varsta cuprinsa intre
mai noi ~i mai recente ... "
"Exact! VOi, oamenii, observa!i, din dnd in dnd, unita!ile treizeci §i cincizeci de ani, dupa estimarile mele. Purta haine sim-
noastre de colectare ~i va face!i pareri gre~ite. Ba chiar face Ii ban- ple, 0 ciima~a alba ~i pantaloni largi, de culoare neagrii.
curi cu farfurii zburatoare pe seama noastra. Nu vrem sa facem ni- Dar ceea ce m-a uluit a fost modul in care radia. Pardi statea
mic altceva dedt sa privim ~i sa ascultam - nimic mai mull. Pe in lumina puternica a soarelui de primavara, care cuprindea fie-
langa faptul ca auzim tot felul de glume, conlinuam sa inviilam. lar care emolie omeneasca ce a existat vreodata. Era aproape cople-
acum, te rog sa rna scuzi, Domnule, dar trebuie sa-mi viid de drum." ~itor - ~i totu~i familiar. Pentru 0 clipa era biirbat, apoi eram sigur
Deodata, m·am trezit in afara navei spa!iale, care se miqora cii era femeie. Un adevarat El/Ea. EIEa! Striilucirea s-a stins. EIEa -
treptat in departare. Am ajuns la prietenul meu INSPEG, care rna trebuia sa-i dau un nume - m-a privi!. Ochii sai erau imen~i; nu per-
60 61
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CaIJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

cepeam nicio expresie sau emana(ie. Se controla perfect, dar nu am "E un raspuns minunat. .Cc placere sa te pot intalni in acest
in!eles motivul re(inerii. fel! Ce meserie ai acum, daca se poate numi a~a?"
Nu i~i mi~ca bUlele, dar il puteam auzi. Acum a~teptam acest "Mil po\i numi organizator, facilitator - oricum preferi."
lucru. Era 0 chicoteala in ceea ce am in(eles. "Cu puterea ta, a~ crede cii sunt multe lucruri pe care le-ai pu-
,,Elea? Nu am auzit niciodata acest nume." tea face in prezent."
"NlI vreau sa fiu lipsit de respect. Nu ~tiam cum sa ma adresez." "Fac tot timpul ceva."
"Oricare nume e la fel de bun. Chiar crezi ca eu Ie pot ajuta?" "Ce ... Stai, pot citL.. conduci 0 ambulanta, e~ti barman de
"Am sperat intotdeauna ca ai putea sa ma aju(i." noapte, consilier psihiatric... ~i tocmai urmeaza sa predai is to ric la
"in ce mod?" universitatc. Si mai sunt ~i altele."
"Raspllnzandu-mi la cateva intrebari." "imi plac oamenii."
"Ce efect pozitiv ar avea raspunsurile mele pentru tine?" "A~tcapta ... c:indva, ai zburat cu planorul, la Harris Hill ...
"Eu ... eu nu ~tiu ... " cred cii imi amintesc de tine. Acolo a fost"!
,,1\1 pretinzi ca ceil alIi sa-~i caute propriile raspunsuri. De ce "Ma distram ~i eu putin."
ai fi tu diferit?" Aatins un punet sensibil. Era ca ~i cum m-ar fi prins .,Unde mananci ~i dormi?"
cu ocaua mica. "Am renun\at la aceste obiceiuri, cu ani in urma."
"Ai dreptate. De fapt, sunt interesat de tine, nu de raspunsu- "Cred d. (ii prelegeri fascinante despre istorie."
rile pe care mi le-ai da la intrebari." "incerc sa aduc amuzament, dar ~i confuzie, cu lucruri con-
"Eu sunt doar un oarecare din statisticile tale. Cineva gen tradictorii. "
unul-dintr-un-milion. Prietenul tau a nimerit bine, dnd m-a ales pe "Care va fi urmatoarea ta indeletnicire?"
mine,!! "De organizator, bine-n(eles! Sa introduc 0 Variabila, exact
"Eu Ie percep ca pe un occidental, de~i nimeni de pe Pam ant a~a cum faci tu. Cum ar fi aceasta carte sau programele de modifi-
nu ar crede ca exi~ti cu adevarat. Dar... ne-am mai in tal nit inainte... care a starilor mintii, pe care Ie predai tu - toate adauga 0 Variabila
doar 0 data, nu-i a~a?" in via\a celor care intra in contact cu ele. Acum, in locul tuturor
"Vezi? Iti raspunzi singur la propriile-(i intrebari." acestor intrebari, de cc nu-mi cite~ti gandurile despre ce anume tre-
"Totu~L.. tu ai trait doar 0 singura viala fizica. Nu ai fost reci- buic organizat ~i ce teluri trebuie atinse? in legatura cu aces tea, i(i
dat, ca nOi, ceilal\i. Dar... de unde ~tiu eu toate aceste lucruri?" pot oferi ceea ce tu nume~ti 0 ROTE despre un plan care nu presu-
Jmi cite~ti gandurile." pune comunism sau socialism, capitalism sau dictatura."
"Doar 0 parte dintre ele ~i cu permisiunea ta, sunt sigur.
singura viala, incontinuu, timp de 0 mie opt sute de ani! Cum de ra-
° "Se spune cii a~a ceva nu se poate."
"Tocmai de aceca meritii sa faci un efort. Striidania omeneas-
mai t:lnar?" ca din intreaga lume trebuic unificata. Acest deziderat va fi atins
Jmi schimb in permanen(a indeletnicirile. Asta I-ar men(ine prin recuno~terea necesitatilor, nu prin religie, rasism, convingeri
tanar pe oricine. Te satisface riispunsul meu?" politice sau prin fOIla armelor."
62 63
_ _ _ _ _ _ _ _ l?obert Monroc _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CaiJtaria suprema _ _ _ _ _ _ __

"Necesitatea este 0 chestiune capitala. Lumea ar trebui sa fie Dupa aceasta experien\a, §tiam d aveam nevoie, mai mult ca
intr-o forma neal terata. " oricand, de informalii bune, sigure.
"Acesta este motivul pentru care trelmie sa a~teptam . Acel Cateva nOPli mai tilrziu, m-am concentrat din nou asupra
timp va veni." punctului de contact cu INSPEC-ul meu §i am folosit tehnica §tiuta.
"Dar, la nivel global, oamenii niciodata nu s-au in!eles in Pe masura ce rna apropiam, forma stralucitoare de lumina rama-
vrco privinla." nea nemi§cata, dar ii putcam simli radialia - acum familiara ~i pla-
S-a iscailln val brusc de energie, similar cu ceea ce sim!isem cuta - care mil cople§isc atilt de puternic, la prima noastra intal-
mai devreme. Dupa ce valul a trecut, am ~tillt ca ROTE era prega- nire. Mi-am amintit senzalia de veneralic de la primul contact §i
tita, gata sa se deruleze la momentul potrivit. Mai aveam 0 intre- cllm aproapc cii ma prosternasem cu respect in fala ci.
bare pentru Elea. Da/, II-ai fiicut a$a. inloc sii 0 faci, ne-am dat mana.
"Cand vei avea limp, ce-ai zice despre organizarea energiei la Ai dreptate. Nu §tiam ce altceva a~ fi putut face.
locul unde muncim? Avem nevoie de a~a ceva."
"Nu ave!i nevoie cu adevarat, dar voi face tot cc pot." ACllm stai bine in privin!a acordajutui. Regtarea vibra!io-
"Vci fi acolo in forma fizica?" nalii Illt lIlai este necesarii. Mii ill!e/egi ill mod clar, iar galldu-
"Desigur. Dar tu nu rna vei recunoa~te ." rite tale sunt limpezi.
"~tii ca voi incerca 1" ~i , in srar§it, pot suporta lumina ta, fara sa rna inhib.
"Bineinteles, Ashaneen. lar eu voi fi la dispozitia tao Nu rna Illteresallt. Pentru mine, tu ai aceea# radia!ie.
vei gasi din nou, pana ce nu voi fi de acord. lar acum, am treaba la Cititul gandurilor - tu imi cite§ti gilndurile. Mi-a luat ceva
universitate." timp sa rna obi§nuiesc cu asta .
..IIi multumesc foarte mult. Ne yom revedea curand?" $i tu imi cite$ti galldurile, exact a$a cum Ie citesc $i eu pe
"Nu. Pentru un timp." ale tale.
Elea, Organizatorul, s-a in tors ~i a plecat, fara sa priveasca in
urma. Am pornit in ciiutarea prietenului meu INSPEC, fara nicio Atunci, poti simli preocuparea mea pentru schimbarile din
tragere de inima, dar nu am putut localiza nicio emisie de lumina. lumea noastra.
Eram con§tient de faptul cii venise timpul sa rna intorc in lumea fi- Billeillleles. De$i, asta nu face parte din preocuparile de-
zid, ceea ce am §i facut, fara probleme. Odata ajuns acolo, m-am ri- partamel/tului 1I0Stru, cum ai zice tu.
dicat, mi-am intins mainile §i, brusc, mi-am dat seama ca mi se da- Dar cui ma pot adresa in legatura cu aceste evenimente. Pro-
duse 0 cheie. Elea ma numise Ashaneen. Sau ma derulase in mod priul meu sistem necesita 0 explicalie - dacii nu cumva chiar tre-
inteligent, doar pentru amuzament? Acum, ma uit atent la fiecare buie sa §tie ce se petrece.
strain care ne viziteaza. Poate ca ar fi trebuit sa pun un pariu. Ai il/ceput sii-Ii giise$ti singur riispunsurile. De§i va ptirea
&$$ dificil, riisp/ata vaf; extraordillarti.
64 65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Nobert Monroc _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJAtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Este dar cii §tii mai mult despre asta, dedit pot afla eu de la Deja ai filcut-o. Revellirea ill locul jJe care tu it idelltifici
tine. ~i, din anumite motive, nu po(i sau nu vrei sa-mi spui. De ce? drejJt Acasit afost realizatil, ill totalitate, de cittre tille. Ai illviltat
illtr-adevitr, existit Ull motiv. ill termellii titi, ceea ce des- cit, dacit te rejJolarizezi, determilli schimbarea. Ti-ai reamilltit.
criem devine doar 0 cOllvingere jJelltru tille. ill schimb, este cru- Aifolosit ceea ce ~tiai calldva.
cial ca tu sit ~tii ce cau!i. Noi IIU jJutem oferi 0 asemellea illfor- Te referi la ... aeea metoda de a ma deplasa in afara ~i a reveni
marie. in lumea fizicii? Ca ~i cum a~ faee-o eu ineetinitorul? Ceea ee eu nu-
Vrei sa spui cii trebuie sa traiesc experien(a respectiva, ori- mese 0 comutare rapida?
care ar fi ea ~i sa capat propria-mi cunoa~tere? Este corect. $i mai e ceva. Existit 0 Esellfii, 0 cUlloa~tere
E~te corect. esell{iaiit, cum ai descri-o tu, afajJtului cil trebuie sit cOlltillui sit
descojJeri ~i sit eXjJiorezi. iti dorim Ilumai bille III cilliltoria fa.
Dar tu cuno~ti tot ceea ce mi se in tam pia - ~i mi se va intam-
pia, nu-i a~a? Dar... ne vom intalni din nou?
Pallit lntr-ull jJ1Ulct. Dincolo de acest JJUIlCt, illforma!iile Da. Dar IlU III acest JJUIlCt.
1111 lie mai S1/l/t disjJonibile. in cural/d, motivul va develli clar Nu ~tiu ee sa spun ... sa ered ...
jJelltru tille. Nu trebuie sit sjJui sau sit crezi Ilimic.
Am presupus cii tu ~tiai totul. M-am in~elat. Lumina sdipitoare s-a indepartat. Ramas singur in adaneul
Pelltru cit tll cau!i sit CUIIO~ti altceva, calea ta se schimbil. intunerieului, eu eternitatea a~ternuta in fala mea, trist ~i eonfuz,
Te vei mi~ca illtr-o allii direc!ie. Nu lie vom mai jJutea illtailli cu am deeis sa ma reintore. Senzalia de pierdere era eople~itoare. ~i...
tine, ill acela# mod. imi Iipsea Esenla?
Ce... ce vrei sa spui? o noua direqie?
Cit ceea ce dore~ti til jJoate.fi ob!illut intr-o altitformit. E~ti Dar, in singuratatea mea, nu ~tiam ineotro s-o apue.
bine jJregittit jJelltru ea.
Dar... nu inleleg... Am facut ceva gre~it... incorect?
DimjJotrivit, Aceastit haillil ~i mitll~it, cum zici tu, nu se
vor mai jJotrivi cu ceea ce iii trebuie.
Vrei sa spui cii v-am depa~it? A~a ceva este imposibil!
Noi vom.fi intotdeauna cu tille. Aceastit sitlla{ie IlU se va
schimba. Dar tu iii vei modifica polaritil!ile. 0 asifel de comulli-
care 1111 va mai.fi lIecesarit.
Sa-mi modific polaritalile? Dar nu ~tiu cum sa fac asta!
66 67
_ _ _-'-_ _ _ _ CaJJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

tere bine verificata in prealabil, inainte de a rna aventura in zone


necunoscute, in care speram sa descopar Esenla ce imi lipsea. Pen-
tru inceput, trebuia sa stabilesc prioritatea zero - sa inleleg dar ce
inseamna Aici ~i Acum, precum ~i ce reprezinta viala fiziea, exact
a~a cum este ea, fara nicio nuanlare filozofiea sau emolionala.

Revenire ~i Regrupare Acest lucru ar fi creat 0 baza solida. A~adar, cu toale aces tea in
minte, m-am lini~tit, pentru a-mi putea pune ordine in ganduri.

In primul rand, imi era imposibil sa tree peste pierderea prie- Sistemul Vietii de pe Pamant
tenului meu, INSPEC. Am incercat de multe ori, disperat, sa-I rein-
talnesc la locul nostru de contact, dar acesta era gol. Pur ~i simplu Atunci dnd viala pe baza de carbon a inceput sa apara ~i sa
nu era nimic acolo, nici macar 0 adiere de radialie energetica. Sen- se dezvolte in diverse forme, fiecare forma avea 0 directiva primor-
zalia de abandon ~i dezorientare era cople~itoare. diala: supravieluirea. In detaliu, acest lucru insemna supravielui-
Mi-a fost greu sa nu-i permit depresiei care a urmat, sa se in- rea fiziea intr-un sistem foarte bine organizat §i echilibrat, de reci-
sinueze in viala mea de fiecare zi, dar, in cele din urma, am reu~it procitate ~i simbiozii. Supravieluirea individuala garanta supravie-
mai mult sau mai pUlin. Conexiunea cu IN SPEC fiind aparent pier- luirea rasei umane. La un alt nivel, Pamantul insu~i primise instruc-
dutil, obiectivul meu de a deveni un membru al acelei specii ~i-a liuni similare, care pun intr-o lumina noua fenomene precum cu-
pierdut din importanla. Dar, in mod cert, nu fusese dat uitarii. renlii vantului ~i ai oceanelor, cutremurele ~i vulcanii. De aceea,
Treptat mi-am reeapatat echilibrul, fiindea intrebiirile zilnice ce- Mama Pamant intrune~te multe dintre criteriile de existenla ale
reau raspunsuri. ~i, intrudt ~tiam ea nimeni nu rna poate ajuta, am unei forme de viala. Acest fapt impliea 0 con~tienla mentala, cu
linut problema pentru mine. mult diferita de cea a speciilor pe baza de carbon ~i care nu a fost -
Se presupunea ca trebuia sa pornesc intr-o "direclie noua", ~i inca nu a devenit - con~tienta de aceasta faleta a sistemului.
dar nu ave am nicio idee sau indicalie despre ce insemna acest lu- Supravieluirea a fost - ~i este - prima lege a sistemului. Pen-
cru. Legata de asta era ~i intrebarea: care era Esenla ce imi lipsea? tru a supravielui, fiecare forma de viala trebuia sa consume pro-
Cu toate acestea, exista un element de care eram sigur: oricare ar fi pria sa cota de hrana. Aceia care, dintr-un motiv sau altul, nu au
fost direclia, ea facea parte din procesul de invalare - indiferent reu~it sa faea acest lucru, fie au suferit mutalii, fie au disparut.
daea imi convenea sau nu. In vreme ce formele primitive de viala s-au dezvoltat, dand
M-am intors din nou la Esenla. Ce-ar fi putut sa fie ea? na~tere diferitelor specii, a aparut un tipar. Formele de dimensiuni
Am inleles ca imi lipsea ceva din Viziunea mea Diferita. Sin- mai mari ~i mai rapide au descoperit ea formele mai lente in mi§-
gurul mod de abordare la care rna puteam gandi era sa rna intorc la eari, mai mici sau aflate in repaus, erau bune de mancat.
Esenla, in incercarea de a descoperi ce anume imi lipsea. Nu aveam Ca raspuns, formele mai mici au invalat sa se mi~te mai re-
de ales. Aveam nevoie de 0 valoare de referinla solida, de 0 cunoa~- pede, sa se reproduea mai des ~i din abundenla, altfel urmau sa fie
68 69
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

aruncate la categoria obiectelor. Dimpotriva, formele mari ~i mai de via\a a evoluat mult mai rapid, cu 0 ingeniozitate impresionanta
lente au dipatat forme mai mici, dar rapide, cu din!i ascutiti ~i abil- in re7.0lvarea problemelor de reproducere ~i supravietuire.
itatea de a action a in comun. in realitate, niciuna dintre formele de Cadrul de referin\a din care aqionez acum, include urmatoa-
via!a nu Ie oferea siguran!a celorlalte. Pericolul, criza, stresul ~i rele puncte:
moartea au devenit tiparuJ' obi~nuit. Frica de a nu supravie!ui in I. La intrarea in Sistemul Vietii de pe Pam ant, fieciirei
fa!a pericolelor se manifesta in fiecare clipa, declan~and reaqii gen forme de viata ii este imprimata - probabil, prin intermediul
lupta-sau-fugi - in cazul fiedirui participant la Sistemul Vietii de pe ADN-ului - prima instruc\iune: SUPRAVIETUlE~TE! Aceasta este
pamant. ~i, pe masura extinderii intregului tipar ~i proces, a aparut comanda fundamental a, din spatele fieciirei aqiuni intrcprinse
un echilibru pe care noi il cunoa~tem drept lan!ul trofie. de participan\i. Scopul este supravie\uirea speciei, exprimata
Sistemul Vietii de pe Pamant a fost ~i inca mai este un extra- initial sub forma supravietuirii elementului individual. Aceasta
ordinar sistem de autoadaptare, auto-armonizare ~i autoregener- comanda este adaptata Cll precizie ~i limitata la existen\a fizicii,
are energetiea. Cu cat analizam mai mult rela\ii1e de simbioza inte- fara nicio alta implica\ie. Succesul inseamna supravie\uirea fiz-
ractiva din cadrul aeestui sistem, eu atat devin mai fascinante ~i icii. E~ecul inseamna imposibilitatea de a supravietui, sau inex-
mai complexe. intreaga structura se bazeaza pe polarita\i - dar fie-
istenta fizicii - moartea.
care parte este interconectata.
Frica inseamna posibilitatea de a nu supravie\ui.
o noua privire asupra Sistemului Vie\ii de pe Pamant, ne ara- 2. Sistemul Vie\ii de pe Pamant este impersonal, prin
ta cii tema fundamentala a concuren\ei pare a fi un produs al impe-
aceea di fiecare forma de via!ii coneureaza cu toate celelalte
rativului supravietuirii. Absolut fiecare forma de viala concureaza
pentru hrana care men\ine viala. Aceasta competitie are loc
pentru elementele de baza, neeesare supravie\uirii fizice: hrana,
apa, oxigen, caldura ~i lumina soarelui. Adesea, acestea apar in spa- atat intre specii diferite, cat ~i in interiorul aceleia~i specii.
\iul de locuit, la suprafa\a sau in interiorul Pamantului, in apa, in Cooperarea intre specii ~i in cadrul unei anumite specii este 0
aero Avem diferite denumiri pentru ele: imperativ teritorial, spa\iu, procedura standard de operare; Sistemul impune adesea coo-
casa, adapost, grota, adapost de vanatoare, proprietate personala, perarea, ca neeesitate pentru supravie\uire.
proprietate imobiliara, ora~e, na\iuni. Formele de via\a se lupta Per total, este yorba de un sistem al pradatorilor.
pentru toate astea - ~i mor pentru ele. 3. Orice aspect al con~tien\ei care nu este legat de supra-
La polul opus se aflii alocarea inteligenta a spa\iului vital in vie\uirea fizicii este denigrat. Orice emo\ie exprimata este 0
func\ie de aptitudini. Fiecare specie poate supravietui numai intr-un anomalie, fiindcii nll are legatllra cu principala directiva de
mediu potrivit. in apa ~i in aer, sistemul a ramas intr-un echilibru supravietuire. Frica nu este eonsiderata 0 emolie.
natural, in cadrul druia lan\U1 trofie ac\ioneaza eficient - adesea 4. Tiparul fundamental al sistemului este schimbarea.
pana in punctul in care schimbarile devin nimic mai mult decat 0 incetarea procesului de schimbare este 0 entropie. Entropia in-
modificare sau 0 adaptare minora. Totu~i, la nivelul uscatului, echi- seamna moarte. Acest dezechilibru este constant, ceea ce cre-
librul a fost mai greu de sus\inut. Prin urmare, varietatea formelor eaza 0 reaqie stabila de adaptare la toate nivelurile. Polari-
70 71
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-'-_ __ _ CaIatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

zarea sau variabila reprezinta 0 f011a integranta, care actio- arheologi ~i antropologi releva ca ea a aparut, aproape simultan, in
neaza in intregul sistem. diferite zone. Nu avea nici colli, nici gheare, ceea ce constituia un
Pentru Perspectiva noastra Diferitii, Sistemul Vietii de pe dezavantaj major pentru autoproteqie ~i pentru a obline hrana
Pamant este perceput ca un sistem priidator allantului trofic - prin agresivitate. Ea nu avea nici coada, ceea ce inseamna ca nu se
de~i arareori este acceptat ca atare. EI poate parea haotic ~i com- putea dilara in copaci, pentru a scapa de atacuri ~i , cel mai impor-
plex, dar este un sistem organizat, care actioneaza dupa cateva tant lucru, ii Iipsea acest mijloc de exprimare a emoliilor. Doua
reguli simple: picioare, in loc de patru, i-au dat dezechilibru, stangaCie ~i 0 ~ira
Dezvollii-te ~i triiie~te cdt de mull poti. spinarii verticala, care fusese proiectata ini\ial sa fie orizontalii. Si,
Obfjtze tot ceea ce-{i trebuie ca sii triiie~ti. in final, ea dispunea de 0 adaugire la creierul sau animal, oarecum
Metztitze existetzta speciei, pritz reproducere. asemanatoare unei tumori ~i care a schimbat, cu adevarat, totul.
Alte animale erau mai mari, mai rapide ~i mai puternice, se
Nu exista Iimitari sau condi\ionari, in aplicarea acestor re-
puteau cillara cu mai muM u~urinla, inotau in mod natural §i rezis-
guli. Puterea, rapiditatea, viclenia, sim\urile senzoriale ascutite ~i
tau mult mai u~or in salbiiticie. Noilor veni!i Ie-au trebuit generalii
reaqiile rapide - toate sunt insu~iri extraordinare. Simbioza ~i ti-
intregi pentru a pricepe de ce §i cum sa poata supravie!ui cu acest
parele parazitare sunt ciit se poate de acceptabile. Onoarea, etica,
corp fizic stangaci ~i ineficient. Treptat, ele au inleles ca erau di-
empatia ~i alte virtu\i asemanatoare sunt inexistente. Fiecare parti-
ferite de toate celelalte animale. Au trecut alte sute de mii de ani,
cipant este un pradator, iar procesul nu poate fi modificat sau inlo-
pana ce ele - sau unele dintre ele - au realizat ca erau, cu adevarat,
cuit, cata vreme exista Sistemul Vie\ii de pe pamant.
mai mult decat un alt animal. Dar unele fiin\e umane inca mai con-
Hra actiunea priidatorilor, supravie\uirea este dificila - daca
sidera ca cei din specia lor nu sunt nimic mai mult decat ni§te ani-
nu imposibila.
male inteligente.
Aceasta noua fiinta din Sistemul Vielii de pe Pamant s-a dove-
Extratere~trii
dit a fi distrugatoare §i perturbatoare. Avea acelea§i imbolduri, mo-
in mijlocul procesului lin, eficient, al desf~urarii Vietii de pe tiva\ii §i Iimitari ca §i celelalte forme de viata - plus restriqiile im-
Pamant, 0 sclipire neobi~nuita a aparut intr-una dintre formele de puse de dimensiunea §i aptitudinile limitate ale corpului. Cu toate
via\a. I soar fi putut intampla oricareia dintre celelalte mii de specii, aces tea, intr-un timp relativ scurt, ea a ajuns sa-i domine pe tOli cei-
dar nimeni nu ~tie inca de ce i s-a intamplat tocmai ei. Aceasta nu a lalli. Singura care a reu~it sa-i opuna rezistenta a fost energia Paman-
dus la apari\ia unui nou model, ci la modificarea celui vechi. Prin tului insu§i. Tiparele esen\iale ale pamantului, aerului, apei ~i focu-
urmare, toate tiparele originare ale Sistemului Vietii de pe Pam ant lui au ramas, aproape tot timpul, neschimbate ~i greu de controlat.
au ramas puternice ~i doar pa11ial au trecut sub controlul acestei Cucerirea a avut un pre! important §i vital. Dedicandu-§i,
noi fiinle. Pentru a face mutalia mai suportabila, ea trebuie sa fi practic, intreaga energie Sistemului Vietii de pe Pam ant, noua spe-
aparut in mai mult de un singur exemplar ~i in localii diferite. in cie a neglijat sau nu a luat in considerare nicio posibilitate de a cu-
ceea ce prive§te momentul apari\iei sale, dovezile dezvaluite de noa~te direct ceea ce se afla din colo de Sistem. Astfel, ea a ramas,

72 73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CHatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

in mare masura, blocata in realitatea conceptului de Sistem al Vietii mai are figurile parentale pe care sa se bizuie, sa Ie acuze, care sa Ie
pe Pam ant. insa, intr-un conflict direct cu aceste preocupari §i acu- ofere ajutor sau sa stabileasca reguli. Astfel, ea apeleaza la inlocui-
muliiri masive de cuno§tin\e pamantene, se afla cea mai vital a tra- tori corespunzatori. De aceea, nevoia de Dumnczeu sau zei poate
satura a speciei - 0 con§tiinta a min\ii straina sistcmului insu~i. avea origini simple, rationale. Cand suntem copii, cre~tem sub auto-
Aceasta minte in curs de dezvoltare este cea care a oferit mijloacele ritatea unui tata §i a unci marne, in carne ~i oase - reprezentarca
prin care noua fiinta a depa~it toate celelalte specii, care au conti- imediatii a puterii ~i gloriei care ne-au creat. Cand noi in~inc de-
nuat sa duca la extrem ~i in mod absurd "comanda de supravietui- venim adul\i ~i parin\i, cautam sau ne imaginam un Tata sau 0 Mama
re", incompatibila cu ~i din colo de ceea ce nu putea, nici pe de- mai puternici, care sa-~i asume acest rot. Conceptul de fiin\a divina
parte, sa reprezinte 0 necesitate. reprezinta 0 modalitate convenabila de a explica necunoscutul ~i de
intr-un anumit stadiu, noua specie ~i-a pus eticheta de Oml a dcspovara fiin\a umana de diverse responsabilitati nedorite. Cu
Uman: "Fiin\e" Umane, Homo Sapiens. toate aces tea, pre\ul consta in renun\area la 0 mare parte din autori-
inca din primele zile, Mintea Umana a inva\at mult din mo~­ tate. Ego-urile omene~ti puternice, care sus\in ca nimeni sau nimic
tenirea ei. A descoperit ca, pentru a coopera, instinctul de turma nu e mai marel decat ele, accepta cu greu acest lucru.
funqiona foarte bine. Ea a adoptat conceptul de imperechere, pre- Pentru a darifica lucrurile ~i a piasa Necunoscutul in catego-
luat de la animale, care i~i protejeaza puii pana dnd ace~tia i~i pot ria Cunoscutelor, Mintea Umana a luat-o ~i intr-o alta directie. Ea a
purta singuri de grija. Pentru vanatoare, ea a preluat ac\iunea in luat experientele directe, repetabile, ~i, aplicand legea cauzei ~i a
echipa. Cooperarea organizata i-a permis sa concureze cu succes cu efectului, le-a transformat in Cunoa~tere transmisa de la tata la fiu,
celelalte animale. Astfel, specia s-a dezvoltat, devenind cel mai de la mama la fiica, apoi, din cuvant rostit in cuvant scris ~i, in cele
mare pradator pe care I-a cunoscut vreodata Pamantul- ~i a trans- din urma, in ceva ce a devenit cunoscut drept ~coala. Doar relativ
format acest proces in arta ~i ~tiinta, ba chiar in sport. recent au aparut procese de cautare a cunoa~terii neprelucrate ~i
Conceptul de conducator, prezent la animale, a fost recunos- simpliste, care s-au stabilizat ~i carora li s-a pus 0 eticheta: ~tiinta.
cut devreme. La inceput, cel mai puternic lua conducerea, apoi s-au Odata cu trecerea timpului, noua specie umana dominanta a
adaugat inteligen\a, dibacia ~i calitatile mentale. Conducatorul dezvoltat procesul bazat pe a fi pradator, mult peste necesitatea de
avea dreptul de a-~i alege primul femeile, pe~terile, partea cea mai a ucide pentru hrana. Ea a dezvoltat reguli ~i legi care erau adesea
buna din vanat; astfel, concurenta s-a indreptat spre interior, pen- in conflict cu Sistemul Vie\ii de pe Pamant, vanitatea fiind instru-
tru stabilirea celui care prelua pozi\ia de conducator. Praduirea in mentul de baza in stabilirea regulilor jocului, din care nu lipseau
interiorul speciei a devenit 0 normalitate - la fel ca in haitele sau componente importante, precum lacomia, egoismul, sexualitatea
turmele de animale. etc. Cu toate acestea, in ciuda distorsiunii ~i a estomparii, gandirea
in decursul istoriei, ori de cate ori oamenii s-au organizat in straina de natura umana ~i-a facut loc pretutindeni.
grupuri de 0 marime semnificativa, conceptul de fiinta divina a de- Fara incetare, ciudata Minte Umana a inceput sa exprime ~i
venit un factor important. 0 explica\ie simpla a aparitiei acestui sa manifeste elemente completamente incompatibile cu Sistemul
concept denota ca, atunci cand Mintea Umana devine adulta, ea nu Vie\ii de pe pamant. Acestea erau: in primul rand, grija ~i empatia
74 75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

fa\a de al\i membri ai speciei; in al doilea rand, 0 curiozitate cres-


canda ~i 0 suspiciune neplacuta fa\a de Iimitarile vizibil impuse al-
tor participan\i la via\a sistemului. Istoria ~i filozofia sunt pline de
cautatori curio~i ~i de Min\i Umane suspicioase_ A existat dintot-
deauna - a~a cum exista ~i astazi - un strat foarte sub\ire al Min-
\i1or Umane care au timpul ~i energia necesare pentru a nu face ni-
mic altceva decat sa gandeasca. Ele au lasat la 0 parte nevoile ime- inlauntru ~i in afara
diate, pentru efortul de a supravie\ui.
Cat de multe sunt ele? Una la 0 mie? Una la zece mii? Una la A~adar... unde este Esen\a care Iipse~te? ~i care este noua
o suta de mii? in loc sa planuiasca ~i sa comploteze cum sa-~i ex- direqie? Amandoua par bine ascunse. Poate ca daca mai intai am
ploateze tovara~ii de specie sau sa extraga boga\ii din pamant, descoperi ~i am defini exact ce sun tern noi cu adevarat, ne-ar ajuta
aceste Min\i Umane curioase ~i suspicioase au cautat, in ele insele in cautarea noastra.
~i in al\i oameni, tipare din afara Sistemului Vie\ii de pe paman!. Ca Min\i Umane, noi sun tern ceea ce gandim. Dar sun tern ~i
Ele au descoperit suficient de multe astfel de tipare, incat sa Ie atin- ceea ce gandesc al\ii. in cea mai mare parte, acest lucru are foarte
ga coarda sensibila in adancul fiin\ei lor - ~i au transmis mai de- pu\in de-a face cu corpurile noastre fizice, atunci cand mergem mai
parte ceea ce au ana!. Mesajul a fost ca fiin\ele umane sunt mai jos de suprafa\a. Pentru a aborda mai amanun\it aceasta cautare,
mult decat ni~te animale care traiesc ~i mor in cadrul Sistemului sa cream un model de Minte Umana, a~a cum este ~i aqioneaza ea
Vie\ii de pe paman!. in practica - un model pragmatic, daca vrei. Imagineaza-\i-o ca
Cu toate aces tea, pana in prezent, rezultatele ob\inute sunt
fiind alcatuita din straturi, ca 0 ceapa, ~i haide sa 0 abordam din
modeste, dincolo de concepte precum speran\a, loialitate, vinova-
"interior", spre "exterior."
lie, credin\a simpla ~i de 0 coleqie prost definita de aluzii ~i sfaturi
cuprinse in termenul general de iubire. Astfel, specia umana, ca in-
Sinele Liiuntric
treg, ramane neimplinita ~i nelini~tita.
A~adar, acesta este Sistemul Vie\ii de pe Pamant in care ne Aceasta este Mintea Umana originara, intrinseca. Pornind de
aflam noi acum ~i starea de Minti Umane. la acest Sine Launtric, noi suntem esen\a totalului experien\elor
Acestea sunt lucrurile Cunoscute - ~i de aici pornim, con- noastre, fara limite. Sinele launtric este alcatuit din:
form perspectivei ~tiin\ifice actuale. - ceea ce am trait ~i am gandit in mod con~tient, pana in
Dar... Esen\a care Iipse~te? Chiar daca e mai multa lumina, eu prezent;
inca nu 0 recunosc! - emo\ii1e traite;
- iubirea pe care am exprimat-o ~i am trait-o;
- visele pe care Ie-am trait, indiferent daca ni Ie amintim sau
nu; suferin\ele ~i placerile;
76 77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

- tot ceea ce am visat cu ochii deschi~i, dorin\ele ~i speran- vine un adevarat labirint. Nu e de mirare ca cei mai mul\i dintre noi
\ele ~i toate cele de mai sus, traite in timpul oricareia din- nu gasim 0 cale clara de ie~ire.
tre ;Ictivita\i1e noastre non-fizice (in somn p.); .
Mintea Umana externa
- toate cele de mai sus, traite'in oricare activitate ~i.in toate
vie\i1e; alte elemente neirlentificate. . Urmatorul strat exterior reprezinta ceea ce credem ca al\ii
cred despre noi. Aceasta este 0 mare amestecatura, fiindca 0 parte
Sinele inferior, animalic din ea este intuitiva - comunicarea non-verbal a - care creeaza con-
fuzie in ceea ce ne spune percep\ia noastra senzoriala ~i analitica.
Acesta este stratul sau elementul cel mai greu de controlat. Acest strat este intr-o stare permanenta de curgere, schimbandu-se
Toate cxpresiile Min\ii Umane trec pe aici ~i, de asemcnea, primesc tot timpul datorita noilor experien\e ~i noilor percep\ii. in acest
de aici informa\ii in Sistemul Vie\ii de pe Pam ant. Acesta este locul sector, care este control at cu stricte\e de catre contextul cultural,
in care au loc filtrarea, estomparea ~i contaminarea. Problema este noi dezvoltam comportamente ~i motiva\ii artificiale, care duc,
ca noi credem ca trebuie sa ne bazam pe el, sau altfcl nu am putca probabil, la majoritatea disfunc\iilor mentale ~i fizice. Aincerca sa
ramane oameni, din punct de vedere fizic. Din punct de vcdere psi- Iii pasul sau sa duci 0 existen\a reactiva - ceea ce fac cei mai mul\i
hologic, el cuprinde 0 grupare, formata din creierul mamifer, creie- oameni - Ii poate permite acestui stil de via\a sa preia conducerea
rul reptilian ~i sistemul limbic. Semnalele sale altereaza aproape ~i sa declan~eze un adevarat iad pe Pamant, in cazul in care ii per-
fiecare aspect al vie\ii umane - dar nu pe toate. mitem sa 0 faca.

Mintea Con~tienta Rolul Minlii Umane


La exterior ai pie lea: ceea ce vrei sa creada ceilal\i despre
Urmatorul strat poate fi identificat drept ceea ce crezi ca e~ti tine. De obicei, acest lucru este cat se poate de simplu. in mare par-
- ceea ce este complet diferit de ceea ce ~tii tu ca e~ti. Motivul e ca te, este yorba despre ceea ce accepta lumea din jur ~i ce anume ii
doar 0 parte din Sinele Liiuntric ii este dis po nibil eu-Iui tau con~­ trebuie ei, peste care se suprapune, din fericire, valuri ~i pulsa\ii ce
tient; prin urmare, exista multa denaturare, fiindca exprimarea tre- ies din Sinele tau Launtric. Adesea, modul in care e prezentat Sinele
buie sa treaca prin Sinele Animalic, inferior. Mintea con~tienta este acoperit cu 0 spoiala de amageli. in cazurile dificile, nu apare
poate fi intru totul corecta; dar, in anumite zone, conceptele ~i obi- nici macar 0 urma a straturilor interioare - nici macar in momente
ceiurile dau 0 interpretare opusa celei a Sinelui Launtric. de stres intens. Astfel de cazuri mOf cu ma~tile lor false, cu inver~u­
De~i 0 mare parte din acest strat este ascuns de ceilal\i, in nare ~i stoicism.
mod deliberat, 0 parte importanta este exprimata prin Sine Ie exte-
rior. intrucat acesta este foarte puternic, nu avem nicio posibilitate Radialia Minlii Umane
de a alege. Acest strat devine ~i mai complicat, din cauza sistemelor o parte foarte mica din tine - cel perceput de al\ii - este
noastre de convingeri; pentru mul\i dintre noi, complexitatea de- con~tienta de con\inutul Sine lui tau launtric, intrucat se interpun
78 79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robcrt Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

ma~tile ~i filtrele. Problema se am in profunda ta ingrijorare le- mare parte consta in lupta pentru adaptare ~i motivare, ce se da in
gata de ce anume gandesc al\ii despre tine. Stratul aflat cel mai in Mintea Umana. [ata cateva dintre semnalele obi~nuite, transmise
afara - mult mai extins dec:it te-ai putea a~tepta - este compus din de Sine Ie Launtric, care pot razbate prin straturi. in mod cert, ele
gandurile altora despre tine. fac parte din Sistemul de Viala nepamantean~i non-animal ~i nu Ie
Gande~te-te ca te-ai afla oriunde ~i in orice perioada de timp voi prezenta in ordinea importan\ei.
in care altcineva se gande~te la tine - chiar ~i atunci c:ind 0 face
intamplator. i\i vei putea face 0 idee des pre ordinul de marime, Emolia
reamintindu-\i-i pe toli cei la care te gande~ti, dar care nu se mai
ana intr-un corp fizic ~i care sunt acum "altundeva" - plus pe cei pe Orice forma de exprimare a emoliei: triste\e, bucurie, man ie,
care ii cuno~ti din alte vieli, orice ~i oriunde erau ace~tia. Vei fi uluit milhnire, extaz, ura, exaltare, depresie etc. toate sunt subiective ~i
de cat de mare e~ti ~i cat de mult reprezin\i tu. spontane. Cheia este sa traie~ti experienla lor ~i, ulterior, sa inve\i
sa Ie controlezi ~i sa Ie direc\ionezi a~a cum dore~ti .
•••
Atat de multe sunt de spus des pre acest model al Min\ii
in cadrul Sistemului de Viala de pe Pamant nu exista emo\ie
dincolo de reaqiile de supravie\uire, cum ar fi protejarea puilor -
Umane. Ar putea parea ca ne putem rafina considerabil Viziunea reaqii care sunt pur agresive sau defensive ca motiva\ie. Cele mai
Diferita, daca ne concentram asupra semnalelor primite de la Si- apropiate simulari in acest sens indud spiritul posesiv, dominator,
nele Launtric, in vreme ce ele i~i croiesc drum prin numeroasele gelozia, arogan\a.
. noastre. Dar trebuie sa fim atenti, la imitatii;
straturi ale fiintei , ma
refer la cele consacrate Sistemului Vielii de pe Pamant, care pot Empatia
produce 0 stimulare masiva a Sinelui Launtric atat de inteligent
realizata, incat sa acopere adevarata activitate ~i motivalie a adeva- Recunoa~terea ~i chiar inlelegerea, fara a avea in mod nece-
ratului Sistem de Via\a de pe Pam ant. EI este u~or de amagit. sar nicio am intire personal a sau experien\a de referin\a.
Ar fi util sa acceptam, ca 0 convingere transformata in Cu- Empatia este 0 recunoa~tere a unimii, din colo de apartenen-
noa~tere, ca noi, in cali tate de Con~tiin\a a Min\i Umane, avem atilt la la specia de natura fizica. Ea este, de asemenea, 0 reflectare a cu-
un scop personal, cat ~i un scop al speciei - sau mai multe scopuri noa~terii faptului ca 0 astfel de experien\a e esenliala in cadrul pro-
pentru a face parte din Sistemul Vielii de pe Pamant, care, de obi- cesului individual de inva\are; de aceea, nimic nu poate sau nu ar
cei, nu este 0 parte inleleasa a con~tien\ei noastre fizice, aflata in trebui facut in incercarea de a schimba problemele cu care allii tre-
stare de trezie. Conflictul apare atunci cand Mintea Umana solicita buie sa se confrunte. in\elegerea ~i compasiunea sunt versiuni spe-
o anumita ac\iune, iar Sistemul Vie\ii de pe Pamant are probleme cifice, care sunt nuan\ate de emo\ii de intensitate diferita.
cu rezolvarea ei. Sistemul de Viala de pe Pamant nu dispune de cunoa~terea
Exista 0 suspiciune tot mai mare in privin\a faptului ca 0 sau inlelegerea acestui domeniu. Cea mai apropiata aproximare 0
mare parte din disfuncliile mentale ~i fizice sunt un rezultat al aces- poate reprezenta instinctul de turma sau de grup, care se bazeaza
tui conflict. 0 mica parte din acest conflict este exterior; cea mai strict pe imperativul supravieluirii. Este posibil ca actualele cerce-
80 81
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ Cflliltoria suprema _ __ _ _ _ __

tari efectuate asupra delfinilor sa aiha 0 oarecare relevan\a in reia Mintea ta Umana nu Ii poate rezista. Sistemul de Viata de pe
aceasta privinla. Pamant nu poate intelege acest proces ~i nimic asemanator lui -
a~a ca nu pot cxista imitalii.

Zambetul bland Nostalgia


Un flux direct de informalii, de la nivelul Sinelui Launtric. Aceasta este 0 cmanalie a memorie profunda din Sincle tau
Este 0 forma de ceca ce se poate numi comunicarc non-vcrbala - Launtric, care este cel mai bine expticata, in mod logic, ca valori
transmisiejrcccPlionare multipla ~i absolut Simultana, carc nu emo\ionalc din experien!a anterioara, ce sc manifesta in viata actu-
poatc fi exprimata in cuvintc. Exprcsia faciala este 0 reaqic auto- ala. Astfel, cste posibil sa te abati de la scopul fundamental ~i dc la
noma: "Am price put, totul c dar!" chern area impticita: arata-mi calea catre Acasii.
Sistemul de Viata de pe Pamant nu are nimic ascmanator. Sistemul de Viata de pe Pamant nu poate intelege ~i nu dis-
Cele mai apropiate pot fi considerate rela\iile ce se dezvolta intre pune de un tipar comparabil, care sa nu se bazczc pc sistcmul in-
Minlilc Umane ~i Animalele de companie - tinsul mainii sau torsu\. su~i. Ccle mai apropiate similitudini sunt pasarile migratoare ~i so-
Dar simulari cxista peste tot! monul, dar motivatia lor line de tiparele practice ale sistemului.

Zambetul larg o atingere tandra


Un alt impuls venit de la Sinele Launtric. Aceasta radialie nu
o foarte simpla exprimare a Sinelui Liiuntric. 0 atingere, in
loc de stransoare; 0 biitaie u~oara, in locul unei lovituri de pumn; 0
poate fi tradusa in cuvinte sau imagini. "Bucurie" ~i "vesetie" - sunt
dezmierdare, in locul unei lovituri. Pana ~i animalele in\eleg ~i
cuvinte prea lume~ti. Exista multe imitalii ~i de aceea este atat de
cunosc diferen\a.
dezarmant faptul ca acest semnal este folosit pc scara larga, pentru
in sistemul Vielii de pc Pamant, animalele invata 0 versiune
a manipula. Mergi dincolo de semnal, la radialia insa~i.
cruda. Dar, tot ce fac ele este sa tinga sau sa se gudure, ceea ce poate
lara~i, nu exista nimic asemanator in Sistemul Vietii de pe
fi de ajuns.
pamant. in cadrul acestuia, tot ceea ce seamana cu acest semnal
este 0 avertizare sau un preludiu la praduire. Sa daruie~ti in mod anonim
Este 0 adevarata dovada a Sinelui Launtric in ac\iunc. Al-
Contemplarea frumuset ii truismul ~i agape (iubirea necondi\ionata) sunt dovezi vii; este ser-
Acesta este Sinele Launtric pur. Este recunoa~terea pud a viciul in slujba altora, fara niciun fel de recompcnsa sau apreciere,
inspiratiei ~i creativitatii, nu numai ale creatiilor Sistemului Vietii cu exceptia celei pe care li-o acorda Sinele tau Liluntric.
de pe Pam ant, dar ~i ale tiparelor Mintii Umane, de la construirea in Sistemul Vietii de pe Pamant, acest lucru depa§e~te total
de poduri ~i dadiri, la corurile biserice~ti ~i la performan!ele Mint ii puterea de intelegere a oamenilor. Daca se manifesta, este doar din
Umane. Este un proces de acumulare de informaliijexpcrienta, ca- intamplare, nu pentru ca a fost menit.

82 83
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Calfitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Gandirea adauga simlirea gcnerata de aceasta trecere. Astfel, energia


Mintile Umane gandesc intr-o masura nemaiintalnita in Sis- este amplificata, iar persoana respectiva devine 0 sursa con-
temul Vietii de pe Pam an!. Odata ce am trecut de ispitele sistemu- stanta ~i un destinatar al iubirii.
lui, descoperim un aflux de idei, inspiratie, intuilie, creativitate, in- Cu puternicul accent pus pe stimularea sexuala §i pe
venti vi tate, toate aces tea fiind puse in ordine de catre magnificul mitul romantismului, nu e de mirare cii atat de multi oameni
nostru procesor - mintea. Acestea sunt prod use sub coordonarea pretind cii traiesc a§a zisa Marea lubire - dar nu este a§a.
Sinelui Superior ~i sunt adesea strafulgerate de curiozitate, care re- Singura modalitate de a 0 obtine este prin impart~irea expe-
prezinta un mare catalizator al schimbarii. rientei de viala - §i nici atunci nu exista garantii. Pe de alta
in Sistemul Vietii de pe Pamant, nu exista nimic catu~i de pu- parte, ea va pune treptat stapiinire pe tine. Nu trebuie sa te
straduic~ti, in ciuda celor spuse in ciil'\i. Timpul nu este un fac-
tin asemanator. Tot ce gasim este 0 anumita instrumentare rudi-
men tara, anumite procese instinctive, ce sunt atribuite de obicei tor vital. Cu cat cxperienta imparta§ita este mai profunda,
perceptiei senzoriale fizice de mare finete. Unele animale sunt §i mai intensa, cu atat e nevoie de mai putin timp.
ele curioase, fapt care deseori se dovede~te a Ie fi fatal. Alte tipuri de atraqii nu sunt neaparat distructive sau
lipsite de valoare, dar ele fac parte dintr-o alta categoric.
Marele bulgar de aur Deosebirea consta in faptul ca Marea lubire este indestruc-
tibila §i eterna ~i nu depinde niciodatii de mentalitatea ~i obi-
intrucat acest element de in teres universal este atilt de prost ceiurile locului.
inteles ~i rastalmacit, a fost necesara 0 cercetare speciala, extinsa, De exemplu, prietenia poate fi talmacita ca umbra a
pentru a-I aduce aproape de un nivel rational. Urmatoarea ROTE Marii lubiri - sau, eel putin, ca 0 ruda apropiata.
mi-a fost data de catre un prieten ~i eel putin reprezinta un incepu!. Cea mai mare problema 0 constituie imposibilitatea de
Odata preluata, ea se va extinde, pe masura ce va fi luata in consi- a recunoa~te iubirea. Cadem in capcana convingerii cii am
derare. gasit Marea lubire - adesea cu urmari dezastruoase - atunci
"Iubirea nu poate fi invalata, nu poate fi cumparata. Nu cand idealul nostru nu este imparta§it de eel "iubit".
putem invata iubirea. Ea este generata in lumea launtrica a Cel mai constant §i evident aspect al Marii lubiri este,
omului, ca raspuns la un stimul extern. Niciun om nu deline probabil, dragostea materna. Ea trece prin toate in mod admi-
controlul asupra acestei generari de energie a iubirii. Odata rabil, de~i, uneori, este umbrita de reguli.
initiata, ea poate fi ascunsa sau sublimata, dar niciodata nu va Barbatii pot gasi Marea lubire in alti biirbati, iar femeile
putea fi distrusa. Moartea fizica nu are efect asupra realitatii in alte femei, de obicei in timp, ca rezultat al unei experiente
existentei iubirii, fiindca 0 astfel de energie nu depinde de ~i profunde, de~i experienta vasta nu treze~te, in mod automat,
nu face parte din dimensiunea spatiu- timp. lubirea este 0 Marea lubire. Totu§i, cand acest lucru se intiimpla, uneori fara
emanatie ce nu poate fi stapanita §i stopata. Dimpotriva, ea efort ~i fad a 0 con~tientiza, iubirea este permanenta, in adc-
este simtita, traita, pe masura ce strabate fiinta umana, care ii varatul intcles al cuvantului.
84 85
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

Dad lucra\i impreuna, va juca\i impreuna, trai\i, lup-


tali, suferi\i §i rade!i impreuna, probabilitatea cre§te.
Trasatura caracteristica cea mai importanta a Marii
lubiri este faptul cii ea nU-§i pierde din intensitate, odatii cu
moartea fizica §i nu 0 po\i stinge in timpul vie\ii fizice. Chiar
dad, din cauza anumitor necesitiili, situa\ii sau motive care i\i
scapa de sub control, i\i po\i sublima iubirea, ea va fi intot- Ghid de Calatorie
dcauna acolo, striilucind in tacere inlauntrul tau.
Este un mister faptul d expresia "pana ce moartea ne va Pe masura ce cautarea Esenlei lipsa continua, noi, in cali tate
despat1 i" a fost inglobata in cultura noastra. Poate d ea a fost de vizitatori ~i participan\i in cadrul Sistemului de Via\a de pe Pa-
inserata pentru ca supravie\uitorul sa se simta liber, din punct mant, ar trebui sa evaluam acum §i sa sintetizam ceea ce am inva-
de vedere emo\ional, de a se reciisatori §i a procrea urma§i, tat, astfel incat sa ne aflam in pozilia avantajoasa de a studia, iar
pentru a asigura continuitatea speciei. apoi de a calatori pe drumul care ne stii in fa\a. Viziunea noastra OJ-
Altfel, expresia nu ar avea sens. ferita incepe sa se contureze, dar inca mai apare acela~i gen de in-
Marea lubire este Sinele Liiuntric, in cea mai elevata trebari: De ce ne facem griji? De ce sa continuiim aceasta ciilatorie
forma de spiritualizare." dificila, cand am putea foarte bine sa ne relaxam in confortul unui
Reflectand asupra tuturor acestor aspecte, cred eli sursa sistem de credin\e ce ni se potrive~te?
Esen\ei lipsa este clara acum - Sinele Liiuntric. Dar, cum po\i, cu Yom vedea mai tarziu dad aceasta ciilatorie ne va aduce pro-
adevarat, sa te cuno§ti pe tine insu!i? pria-i rasplatii. in acela~i timp, haidcli sa vedem in ce stadiu ne
afliim ~i ce anume ne dezviiiuie noua noastra Viziune Diferitii.
eu toate neajunsurile sale, Sistemul de Via\ii de pc Pam ant
este un exceient mecanism de inva\are. El aduce in centrui aten\iei
fied\ruia dintre noi, in felui nostru propriu, un iarg in\eies asupra
energiei, cat §i controlul ~i manipularea - in\eles care, in general,
nu este disponibil decat prin intermediul unui mediu structurat,
cum ar fi spaliu-timp. Sistemul VietH de pe Pamant reprezintii un
set de instrumente, iar noi inva\iim sa Ie folosim.
in Sistemul de Via\a de pe Pamant inva\am sa miisuriim.
Acesta e un mediu polarizat, in care compara\iile sunt posibile. inva-
lam d ne e cald sau frig, suntem puternici sau slabi, ne este foame
sau suntem satui, iu\i sau domoli, tri§ti sau veseli, barba\i sau femei,
prieteni sau du~mani, in care iubim sau uram - ~i lista continua.
86 87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gi/atoria suprema _ _ _ _ _ _ __

inviilam cum sa folosim energiile in mod util ~i in nume- ~i emisfera cerebrala dreapta. Relineli ea aceasta identificare este
roase feluri. Aqionam energia fizica atat in interiorul, cat ~i in doar simboliea, iar separarea nu este nicidecum atat de distincta
afara corpurilor noastre. Cunoa~tem ~i direclionam energia men- cum pare sa indice direclia stanga sau dreapta.
tala, fara a ~ti cu adevarat cum trebuie facut acest lucru, fiindd to- Procesul emisferei stangi este 0 parte din noi, care face ca lu-
tul se desfa~oara in mod atat de natural pentru noi. crurile sa se intample. Este zona de funclionare intelectuala, anali-
Prin folosirea Minlii noastre Umane, invalam sa cream in mo- tid. Aici se ana centri no~tri matematici ~i de vorbire, ralionamen-
duri ~i cu metode dcspre care nu ~tiam ea exista, fiindea cle sunt ca- tullogic, abordarea ~tiinlifiea, talentele organizalionale, capacita-
racteristici unice ale dimensiunii spaliu-timp, iar uncle sunt speci- Iile de invalare ~i mult mai mult.
ficc ~i disponibile numai in acest sis tern, neexistand nicaieri in alta Activitatea emisferei stangi ne deosebe~te de animale. Ea
parte. Acest lueru ofera posibilitali de exprimare inimaginabile. este sursa optimismului nostru care spune "pot face".
in mod similar, invalam sa apreciem frumuselea. 0 desco- Emisfera cerebrala dreapta este opusul cclei stangi. De aici ne
perim intr-o umila piatra, intr-un brad falnic, intr-un fulger lumi- yin percepliile despre forma ~i spa\iu, frumusele, intui\ie, emo\ii,
nos, in valurile oceanului, in culorile unui apus de soare, intr-o plus tot ceea ce emisfera stanga nu poate inlelege sau categorisi, in-
~oapta, in turnul unui zgarie-nori, intr-un acord muzical, in saltul dusiv iubirea, prietenia, inspiralia etc. Emisfera dreapta este ingro-
unui leopard - din nou, lista este nesfar~ita. Dar cel mai mult 0 des- zita de ideea ea 0 formula a emisferei stangi poate face 0 evaluare a
coperim in ceea ce gandesc ~i fac alIi oameni - in emoliile lor ~i in intensita\ii ~i calita!ii iubirii ~i prieteniei.
emoliile noastre. ~i invalam sa radem ~i sa ne amuzam. Acesta este teritoriul sacru al emisferei drepte. Oricat ar pa-
Fiecare lucru pe care il invalam, indiferent cat de marunt sau rea de paradoxal, emisfera dreapta este ~i generatorul sentimen-
neimportant poate parea el, are 0 imensa valoare Acolo - din colo telor noastre legate de negativitate.
de dimensiunea spaliu-timp. inlelegem pe deplin acest lucru, doar Conform unor concepte mai recente, con~tiin\a umana osci-
atunci dnd intalnim un "absolvent" al procesului de a fi om, din ca- leaza inainte ~i inapoi, pe masura ce apar diferite situalii pe parcur-
drul Sistemului Vielii de pe Pamant, care "Iocuie~te Acolo". Atunci sui vie\ii fizice de fiecare zi. Atunci dnd facem calcule, emisfera
vei ~ti - ~i nu doar vei crede - ea merita sa plate~ti orice prel pen- stanga este dominanta. Atunci cand ascultam muzid, preia condu-
tru a fi 0 fiinla umana ~i a putea invala. cerea emisfera dreapta. Performan\ele de varf apar atunci cand
Acum, pentru a efectua marea schimbare in perspectiva gandirea ambelor emisfere este integrata, unificata ~i sineronizata.
noastra ~i pentru a oferi un scop simplu ~i u~or de inleles de a exis- Un fel de razboi subteran s-a purtat timp de secole ~i a ie~it la
ta aici, in Sistemul Vielii de pe Pamant, trebuie sa fim dari. Acest lu- iveala abia in ultimii ani. Adep\ii dominanlei emisferei stangi ii
cru presupune sa privim cu atenlie la ceva unic, propriu Minlii considera pe adeplii dominanlei emisferei drepte fundamental
Umane - procesul nostru de gandire. inadecva\i existen\ei in Sistemul Vie\ii de pe Pamant ~i tind sa-i pri-
Conccptele actuale suslin ea, pe langa activitatea condusa de veasea cu disprel sau neincredere. Adep!ii dominan\ei emisferei
instinctele animalice, gandirea noastrii se imparte in doua catego- drepte ii considera pe ceilal\i lipsi\i de imaginalie, ultramateria-
rii de baza, pe care Ie identificam drept emisfera cerebrala stanga Ii~ti, insensibili ~i lipsi\i de "valori spirituale."

88 89
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cillatori. suprema _ _ _ _ _ _ __

Acum a venit timpul sa se faca pace in aceasta lupta ~i sa se evaluari ~i aqiuni constructive. Emisfera dreapta este cea care 0
puna capat acestei inlelegeri gre~ite . Scopul nostru primordial ~i obliga sa faca astfel - ~i tot ea se ocupa de acest lueru.
fundamental, pe Janga acela de a invala prin intermediul existenlei Ceea ce s·a intamplat a fost faptul ca emisfera noastra stanga
umane, este sa dobandim ~i sa dezvoltam ceea ce numim intelectul: a devenit in intregime specializata - ~i acest lucru este perfect justi-
con~tiinla emisferei cerebrale stangL Nu trebuie sa facem acela~i lu- ficabil - in asigurarea mijloaeelor de supravietuire in cadrul Siste-
cru in privinla abilitalilor ce lin de emisfera cerebrala dreapta, in· mului Vietii de pe Pam ant, care se opune oricarei persoane ~i ori-
truciit pe acestea deja Ie avem. Am venit cu ele - intr·un fel s·au carui lucru care se poate interfera in acest proces, ori il poate intre-
altul, ele sunt inerente. rupe. Ceea ee apare dincolo de dimensiunea spaliu-timp, in Acolo,
Atunci cand ne deplasam sau ne intoarcem Acolo, dincolo de nu poate fi evaluat conform standardelor Sistemului Vielii de pe
dimensiunea spaliu-timp, calitalile emisferei stangi sunt de 0 ex- pamant. Mai important este faptul ca informatiile provenite de Aco-
trema valoare. Emisfera stanga este cea care elimina limitarile din 10 par a nu avea nicio valoare pentru locuitorii obi~nuili ai Sistemu-
procesul evoluliei, care au existat dinaintea ~ederii noastre Acolo. lui de Viata de pe pamant. Un anume interes va aparea doar atunci
Numai activitatea emisferei stangi poate transform a Necunoscutul cand emisfera stanga va recunoa§te ca 0 asemenea cuno3§tere re-
in Cunoscut, poate dizolva fricile, poate intensifica experienta, prezinta un instrument esen!ial pentru evolu!ia de Aeolo.
poate deschide noi cai ~i poate indeparta de~eurile sistemului fal· Viziunea noastra Diferita include, in modul eel mai empatic,
selor credinle. Emisfera stanga este cea care preia orice idee, infor- talentele pro fun de, mature ale emisferei stangL Dupa cum am mai
malie sau inspiralie izvorate din emisfera dreapta, sau prin inter- spus, asta este ceea ce ne-am dorit sa dobandim, venind aicL Per-
mediul acesteia, ~i 0 transforma in aqiune. soanele care folosesc dominant emisfera dreapta considera ca
Conform tuturor normelor, nimic valoros nu devine real, acest lucru este greu sau imposibil de acceptat.
pana cand nu este preluat de emisfera stanga. Adesea, in calitate de .§Cr', emisfera dreapta obliga emisfera
Timp de milenii, emisfera dreapta a creierului uman nu s-a stanga sa aqioneze intr-un mod care tinde sa foloseasca ideile utile
modificat; nu a crescut ~i nici nu a evoluat. Este la fel ca intotdeau· §i inspiralia emisferei drepte, transformandu-Ie in ceva de valoare.
na. in contrast cu aceasta, con~tiinla emisferei stangi a evoluat in Emisfera stanga tolereaza tiparele neproductive ale emisferei drep-
mod constant - atat ca forma, cat ~i ca utilitate. in secolul trecut, te, ciita vreme acestea nu Ii stau in cale. De asemenea, ea distorsio-
aceasta dezvoltare a devenit 0 curba exponenliala, nu doar la unul neaza in mare masura unele tipare ale emisferei drepte, pentru a Ie
sau doi indivizi, ci literal mente la milioane de fiinle umane, pe in- adapt a la modul de organizare bazat pe supravie!uitor-pradator, al
tregul parcurs al perioadei respective. Sistemului de Viata de pe pamant.
Astazi, emisfera stanga a fost cercetata atat de profund in ca- lata doua definitii pentru Viziunile noastre Diferite:
drul fenomenului spatiu-timp, inciit pare a nu mai fi ramas multe Emisfera Cerebralii stanga - Mintea Umana modificata de ca-
domenii de explorat, fara riscul repetarii sau reciclarii. tre Sistemul Vietii de pe Pamant
In Acolo, ciimpurile energetice sunt gata pentru a fi explo· Emisfera Dreapta - Expresia Sinelui Uuntric, partea atem-
rate. Prin ins~i natura sa, emisfera stanga nu poate fi implicata in porala ~i non-fizica din nOi, neatinsa ~i neinfluentata de Sistemul
90 91
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Vietii de pe pamant. Secretul este sa reu§e§ti sa pui in actiune, aspectelor comportamentului uman. Bucura-te de el,
simultan, ambele emisfere - stanga §i dreapta - stimuland tot mai dar nu e nevoie sa trilie§ti sau sa mori pentru el. ~i savu-
mult emisfera stanga, pentru a participa la activitatea de Acolo. reaza manipularile pentru ceea ce sunt ele; cedeaza
Niciodata nu trebuie sa 0 abandonezi pe una, pentru cealalta. doar cu buna §tiinta.
•••
Odata ce toate aces tea sunt la locullor, urmatoarele idei iti
d. Bunurile fizice (materialele, hrana, uneltele, jucariile)
sunt minunate pentru timpul petrecut pe Pamant, dar a
pot fi de folos: Ie considera proprietatea ta este doar 0 problema de
confort temporar. Nu numai ca nu vei putea, dar nici nu
1. Sa §tii §i sa-ti reaminte§ti mereu ca e§ti "mai mult decat vei dori sa Ie iei cu tine - nici macar corpul tau fizic.
corpul tau fizic". Acest lucru iti va oferi 0 perspectiva imediata
asupra oricarei activitati din cadrul Sistemului Vietii de pe Pa- 3. Pastreaza-ti statutul vremelnic. E§ti om fiindca ai optat
mant. Agonia devine tolerabila, iar extazul §i mai pro fund. Fri- pentru acest lueru, in sensul cel mai strict al cuvantului. Aceasta
cile induse de acest loc se evapora. optiune ramane in vigoare pe tot parcursul vizitei tale. iti pori
impacheta experienta §i poti pleca de Aici, oricand §i in orice
2. Recunoa§te §i controleaza-ti strildania de supravie\uire. direc\ie dore§ti, fara niciun fel de cenzura sau penalizari, din
Folose§te-o tu pe ea - in loc sa te foloseasca ea pe tine. partea niciunei surse care conteaza. Daca Mintea ta Umana este
lata cateva sugestii: satisfacuta, vei face acest lucru, in ciuda uzan\ei sau a efortului
a. 0 parte a formulei (Viata Fizica - Bine) este necesara in local. Persoanele dependente de Sistemul Vietii de pe Pamant
Sistemul Vietii de pe Pamant §i este acceptabila, pe par- s-ar putea sa nu inteleaga - dar este problema lor.
cursul §ederii tale pe Pam ant. De cealalta parte (Moar-
4. Bucura-le de via\a ta in cadrul Sistemului, marindu-i la
tea Fizica - Rau) te poti debarasa, fiindca vei §ti mai
maximum sui§urile §i coborli§urile - dar nu deveni dependent.
bine despre ce e Yorba.
Treci dincolo de furia generata de modul in care aqioneaza siste-
b. Aminte§te-ti ca scopul tau final nu este supravie\uirea
mul, de nedreptatile aparente, de avantajele necuvenite, de bru-
fizica. Astfel, de§i este adevarat faptul ca te afli aici pen-
talita\i, de cruzime §i in§elatorii. A fost planuita ca 0 lume a
tru a face anumite lucruri §i ca sunt activitati pe care tre-
buie sa Ie indepline§ti, nu trebuie sa te dispere acest lu- prildatorilor - §i este un splendid mecanism de inva\are.
cru. Pot aparea accidente, dar tu nu poti pierde; ai trait 5. Exerseaza-\i Mintea Umana cat de mult pori, §tiind ca nu
experienta de a fi om. este decat un exerci\iu. Construie§te artefacte minunate, rezolva
c. Impulsul sexual de reproducere este cel mai puternic "probleme", miroase florile §i prive§te apusurile de soare, com-
instinct animalic in Sistemul Vietii de pe Pam ant. Menit pune muzica, exploreaza "secretele" universului fizic, savureaza
ini\ial supravie\uirii fizice a speciei, el controleaza §i senzatiile primite prin toate cele cinci sim\uri, lasa-te captivat de
este manipulat in scopul de a supraveghea majoritatea nuan\ele rela\iilor §i situa\iilor intime, da-\i voie sa sim\i bucuria
92 93
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CciJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

§i durerea, rasul, empatia, compasiunea - §i a§eaza toata aminti- Era mult de mers prin piidure, pentru a ajunge la ocean. Dru-
rea emotiilor traite, in bagajul tau de ciilatorie. mul era Iini§lit, cu exceptia zumzetului insectelor §i croncanitului
6. lar cel mai important lucru este sa-ti la§i Mintea Umana vreunei ciori, venil de sus, din copacii inal!i. Daca ascultai cu aten-
sa caute, sa Idiiascii experien!e §i sa Ie adauge in f1uxul con§ti- tie -
. , in tufi§urile luxuriante, straturile de frunze uscate parca vor-
beau despre micu!ii locuitori ai acestui taram. In mirosul placut al
intei tale atunci cand iti iese in cale. Absoarbe-o, dar ai grija de
" , "".
tendinta de a te lilsa cople§it de ea, tntrucat conttne ceea ce tn-
~ ierbii proaspete, se simtea aroma profunda a pamantului reavan §i
seamna pentru tine, Acasa. Fere§te-te de i1uzii §i conveniente a vegetatiei in descompunere, ambele fiind marturii ale cicIului
care , uneori , te impiedica sa discerni ceea ce este real, in contex- perpetuu al vietii.
tul Sistemului Vietii de pe pamant. Adia un vant u§or, in timp ce zgomotul valurilor devenea tot
mai puternic. Apoi, piidurea se sfiir§ea §i marea gri-verzuie se intin-
7. Mintea Umana are tendinta naturala §i normala de a dea spre orizont, iar maiestuo§ii nori cumulus pluteau deasupra,
incerca sa faca lucrurile in Sistemul Vietii de pe Pam ant, mult pe cerul albastru. Malul ierbos, de unde incepea plaja alba, Ie invi-
asemanator cu ceea ce a facut Acolo. Istoria eSle plina de aseme- ta irezistibil sa Ie opre§ti, sa te intinzi pe spate §i sa te relaxezi. Va-
nea tendinte - dar, in cele din urma, sistemulinvinge intotdeau- lurile erau domoale, Iini§tite; briza racoroasa §i blanda; soarele
na. Poate cii se mai toce§te pe undeva, dar priidatorul revine cald §i proaspat.
intotdeauna - uneori ceva mai de§tept decat inainte - §i preia Toate se re.duceau la inceputul §i sfar§itul unei perioade de
conducerea. ASIa nu inseamna cii nu te slraduie§ti, in lermeni eoni. Aceasla concentrare de aer, apa §i uscat - tot ceea ce ofera §i
specifici Mintii Umane - §i e posibil chiar sa schimbi 0 parte din tot ce iau - tot ceea ce creeaza ele. Este mai mult decat con§tienla,
ea - dar nu 0 vei schimba in totalitate. Dacii ai reu§i 0 schimbare mai mult decat con§tiinta; mai mult decat experienta. Este mai mult
totala, sistemul ar cadea §i nu ar mai putea sa existe. Oricum, decat inteligenta, cunoa§tere, adevar §i Intelegere. intregul este
cine §tie cat va mai exista... ? mult mai maret decat suma partilor care il compun.
Toate punctele de mai sus sunt Cunoscute pentru unii §i Este un proces de invatare atat de minunat, pentru ca inveti
sunt u§or de verificat prin intermediul abordiirii directe, logice cum sa separi un lucru de celalalt, inveti deosebirile §i cum sa com-
a fiecarui punet, cu ajutorul emisferei stangi. Consolideaza-ti pari caldura cu frigul, lumina cu intunericul, zgomotul cu Iini§tea,
Viziunea Diferita, dovedindu-(i aceste adevaruri tie Insu(i - §i puterea cu slabiciunea, durerea cu placerea, plinatatea cu goliciu-
doar tie. in acest punct, Sistemul Vietii de pe Pam ant imi parea
nea, duritatea cu moliciunea, echilibrul cu instabilitatea. Aici inveti
cunoscut pe deplin - dar nu era a§a. 0 alta parte din mine, care
cauza §i efectul, aCliunea §i reaqiunea, pretul §i plata lui, autorita-
cuno§tea in profunzime Sistemul de Viata Cartesian> - dar din-
tea §i responsabilitatea. ~i mai inveti sa recuno§ti oPliunile: sa Ie
tr-o alta perspectiva - cerea sa fie auzita:
opre§ti sau sa 0 iei din loc, sa pilstrezi sau sa Ia§i sa pIece, sa te cu-
> sistem de gandire atribuit lui Rene Descartes (1596-1650), cel mai funzi sau sa inoli, sa razi sau sa plangi; sa alegi prietenia sau du§-
mare ganditor ailluminismului, filozof, matematician si savant francez, mania, succesul sau e§ecul, iubirea sau ura, cii§tigul sau pierderea,
ciiruia ii apat1ine fraza Cogi/o Ergo Sum - Gandesc, deci exist. N.tr. organizarea sau haosul.
94 95
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ca/atoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Aici inve\i sa gande~ti: sa coordonezi, sa numeri, sa calculezi ciitre exploratorii-surogat, pentru a vedea alte planete ~i a cobori
~i sa comunici; sa-Ii aminte~ti, sa te conectezi, sa planuie~ti ~i sa ai pe ele ~i, de acolo, de a patrunde in intunecimea adanca a spa\iului.
idei; sa visezi cu ochii deschi~i, sa creezi, sa speri, sa crezi ~i sa ~tii. inve\i despre desfa~urarea neintrerupta a tiparelor care pa-
inve\i capacitatea de a-Ii trai ~i exprima emo\iile: bucuria ~i extazul, reau candva inviolabile, in pamant, apa ~i aer, ale aliajelor, subs-
triste\ea, compasiunea, singuratatea, comuniunea, furia justificata tan\elor compuse, elementelor, atomilor, moleculelor, particulelor
~i ira\ionala - ~i sa apreciezi frumuse\ea formei ~i a mi~ciirii. nucleare, radia\iilor ~i undelor; ale gravita\iei, inertiei, impulsului,
Apoi, aici inve\i cum sa inve\i: cuvintele ~i numerele, scrisul, fortei centrifuge, polarita\ii, ale organicului ~i anorganicului, ale
transmiterea experien\ei, a cunoa~terii ~i a in\elepciunii - de la pa- structurilor fizice vii ~i ale proceselor ce se desfa~oara acolo ..
rinte la copil, genera\ie dupa genera\ie, fara trauma repetarii. in- inve\i despre cercetarea min\ii ~i a Creatorului, despre siste-
veri sa creezi sisteme, legi ~i reguli, pentru ate asigura cii acest pro- mele de credin\e, despre somn ~i vise, viziuni §i vizionari, filozofii
~i religii.
ces de inva\are va continua ~i se va extinde.
Totul se aflii acolo, dincolo de padure, in covoarele granelor inve\i, de asemenea, despre Iubire.
coapte, in turmele de vite, in milioanele ~i milioanele de plante hra- Apoi, este nemaipomenitul bagaj al realizarilor ob\inute,
nitoare ~i in morile care remodeleaza materia in forme mai u~or de prin efort evolu\ionist, de-a lungul mileniilor ~i pe care il putem
folosit. Totul se aflii in numeroasele adaposturi ce sunt etichetate ciira cu u~urin\a, dar triumfatori, in indepartata lume de dincolo -
o mo§tenire de 0 inestimabila cali tate, care poate fi evaluata ~i apli-
drept case, in turnurile inalte ~i gra\ioase care ating cerul, in vehicu-
cata in lumea de Acolo.
lele motorizate, care devin un substitut al corpului, in vapoarele care
~i totu~i, printre nori ~i zgomote, apare un sim\amant nepla-
navigheaza in jurullumii, de-a lungul ~i de-a latul oceanelor, in avioa- cut al faptului cii un anumit factor vitallipse~te. Dacii e§ti atent, 0
nele inaripate, care deseneaza linii albe pe cer ~i in pasarile metalice faptura micu\a apare in mijlocul celor deja cunoscute. Seamana
care plutesc in aer ~i inconjoara globul pamantesc, la sute ~i mii de mai mult cu 0 maimu\a, decat cu 0 fiin\a umana. Ochii sai sunt lumi-
mile deasupra acestuia, fiecare dintre ele transmi\and cantita\i imen- nati de emo\ie. Totul se afia in privirea sa. De dincolo de intinderea
se de informa\ii in fiecare secunda, zi ~i noapte. ~i mai este ~i re\eatla atemporala, purtatorul acestei prime scantei de con§tien\a inteli-
invizibila, dar masurabila, a radiatiei controlate, care asigura comu- genta, stramo§ul originar, prive~te in afara ~i observa - cu mandrie
nica\iile ~i gasirea direcpilor in fiecare loc. §i bucurie tacuta, cu apreciere, dar fara a in\elege totul, cu uimire ~i
~i mai sunt multe altele, cum ar fi amplificarea percep\iei teama - lumina care cre§te. Este parintele unui fiu risipitor.
prin Ientile ~i oglinzi, dar ~i urechi electronice, pentru a cerceta uni- Aici, in mod evident, exista un factor care lipse~te - anima-
versul in cautarea unui semnal, a unui singur semnal, pentru ali- leIe. Nimic din toate acestea nu soar fi putut intampla fara prezen\a
narea singurataTii, cautand printre stele, constela\ii, galaxii, nove ~i animalelor ~i fara ceea ce au ele de oferit. Ele au constituit 0 sursa
gauri negre. Exista departarea ilogicii a planetei noastre albastre vie de cunoa§tere, ~i-au dat carnea pentru a fi consumata, laptele
de cea mai apropiata luna, unde urma unui picior a ramas impri- pentru a fi baut, pielea ~i blana pentru oferi ciildura, grasimea pen-
mata in stratul de praf. ~i mai exista jalonarea ~i comunicarea de tru lumina, col\ii §i coarnele pentru podoabe §i amulete. ~i mai vor-
96 97
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

bim ~i despre loialitate ~i 0 forma de prietenie, intruciit au fost unii


care au descoperit ca ele se amesteca ~i creeaza tipare de intele-
gere, aflate dincolo de orice inchipuire.
Aceasta energie a animalelor a reprezentat fOI1a conducatoa-
re din spatele sciinteii. Ea s-a dovedit a fi nu un catalizator, ci
nevoile, motivapile ~i fOI1a bruta fizica. Acest lucru nu trebuie as- Reamintire ~i trecere in revista
cuns sau ignorat, ci trebuie indus, cu ciildura ~i convingere, ca fiind
factorul esential, fara de care nimic nu ar fi avut loc. Trebuie sa pre- in aceasta etapa, inainte de a merge mai departe, parea ra-
zen tam cu mandrie acest adevar, pentru ca tOli sa-I ~tie. tional sa caut noua directie ~i Esenta lipsa, in zona in care depuse-
Dupa ce termina de expus toate aces tea, micuta faptura zam- sem efortul cel mai mare. La urma urmei, fusesem implicat in po-
be~te bland, chiar melancolic, apoi imagine a ei se estompeaza. vestea cu emisfera stanga ~i emisfera dreapti!, limp de multi ani.
E timpul de plecare. Drumul inapoi, de-a lungul potecii din Oare exista ceva care imi sdpase - ceva care, chiar daca nu raspun-
padure, este plin de uriiri de bunvenit. De pe 0 crad joasa, 0 veve- dea intrebarilor mele, imi putea ariita calea? Poate 0 recapitulare a
rita prive~te in jOs, sporovaind. 0 musd verde aterizeaza pe 0 ceea ce am facut - ~i inca facem - ar putea fi salutarii.
mana ~i se bucura de bobarnacul u~or cu care este indepartata. Trei Mai devreme, am mentionat prima mea experien!a in-afara-
curcani stau intr-o parte, urmarindu-mi curio~i trecerea, dar fara corpului, din 1958, care mi-a dat viata peste cap. La cea vreme, De-
teama. 0 vulpe argintie hoinare~te pe carare ~i se a~eaza, nehota- partamentul de Cercetare ~i Dezvoltare al corporatiei pe care 0
ratii dad sa ma salute sau nu. Un sturz planeaza in jOs, mi se a~eaza conduceam - aI carei domeniu de activitate era produqia de sunet
pe un umar ~i imi ciripe~te inceti~or la ureche, pana cand ajung la pentru reteaua de programe radio - dezvoltase 0 metoda eficienta,
marginea piidurii. Cu 0 ultima ciugulitura pe obraz, el bate din prin care sunetul putea fi folosit pentru inducerea rapida ~i placuta
aripi ~i se intoarce pe ramura unui copac. a somnului. In acel~i an, a avut loe 0 descoperire care a schimbat
La revedere, prieteni... dar imaginea voastrii 0 iau cu mine. radical direqia de cercetare ~i, in cele din urma, corporatia insa~i:
anumite tipare de sunet puteau induce diferite stari de con~tiinta,
in mod obi~nuit, inaccesibile mintii umane.
in deceniile care au urmat, un program continuu de cerce-
tare a adus noi dovezi privind efectele prod use de aceste stari ~i de
combinatiile de sunete ~i frecvente specifice inducerii acestora. Au
fost descoperite metode ~i tehnici care sa Ie permita oamenilor sa
menlina ~i sa controleze diferite tipare ale minlii. in 1971, a fost
creat Institutul Monroe, care s-a desprins din Departamentul de
Cercetare ~i Dezvoltare, pentru a sprijini efortul de cercetare. Mai
t:1rziu, Institutul a devenit 0 organizalie independenta, destinata
98 99
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ -- -- - -- CJlatoria suprema _ _ _ __ _ __

stu diu lui ~i cercetarii. Gralie colaboriirii ~i contribu\iei aduse de su- in decursul timpului, Institutul a revelat noi abordari pri-
tele de speciali~ti ~i voluntari - inclusiv de cercetiitori, medici, psi- vind modalita\ile de gandire. impreuna, toate acestea formeaza,
hologi, educatori, programatori IT, funqionari corporati~ti, arti~ti am putea spune, 0 Viziune Diferitii.
~i mul\i altii - Institutul este cunoscut acum pe plan international,
pentru activitatea sa in acest domeniu. Con~tiinta este un continuum
Trebuie sa clarific faptul cii efortul ini\ial de cercetare ~i fi-
naneiar nu viza progresul omenirii ~i nu inten\iona sii-i demonstre- in starea no astra de trezie concentrata, noi, ca Minli Umane,
ze nimic, comunitii\ii §tiinlifice sau lumii intregi. Era, pur §i simplu, folosim acea parte din spectrul con§tiinlei care este limitata la
o incercare de a controla tiparele de inviilare in timpul somnului - timp-spaliu. Acest lucru e posibil datorita mecanismului pe care il
~i, mai tarziu, de a in\elege relaliile dintre fenomenele legate de identificam drept corp fizic, cu cele cinei simluri ale sale. Acest corp
minte, creier §i con§tiin\ii. De aceea, panii de curand nu au fost pu- fizic ne permite sa ne exprimam mintea-con§tiinla, prin activitate
blicate documente §tiin\ifice, iar metodele §tiinlifice tradi\ionale, fizicii §i comunicare.
de§i aplicate ori de cate ori a fost posibil, au fost adesea ignorate, Cilnd aceasta concentrare este afectata dintr-un motiv sau al-
atunei cand s-au dovedit nefolositoare. Metodele dezvoltate nu con- tul, min tea noastra incepe sa alunece de-a lungul spectrului con§ti-
lin dogme sau ritualuri §i niei nu imbriili§eazii anumite sisteme de inlei, dincolo de perceplia timp-spaliu, devenind mai pUlin con§-
credin\ii, religii, crezuri politice sau sociale. Ele nu presupun consu- tienta de lumea fizica din imediata apropiere. Cilnd se intampla
mul de medicamente sau chimicale §i nici tehniei de hipnoza. Ele acest lucru, devin con§tienli intr-un mod complet diferit. Faptul ca
sunt non-invazive, individul fiind intotdeauna responsabil de pro- adesea ne este greu sa ne amintim corect participarea noastra in
ces, exercitandu-~i propria voin\a, lara a urma comenzile altcuiva. cealalta parte a spectrului con§tiinlei, nu neaga realitatea acesteia.
Folosind rezultatele ob\inute in urma miilor §i miilor de ore Problema consta in percep~e §i interpretare, care sunt neclare §i
consacrate cercetarii, subiec~i pot invala controlul con~tient asu- distorsionate, fiindca ele apar in urma folosirii actualelor sisteme
pra a numeroase §i productive stiiri de con§tiinla - iar aceasta ex- timp-spa~u, de analiza §i evaluare.
plorare a con§tiinlei a adus contribulii valoroase in multe alte do- Spectrul con~tiinlei se intinde, aparent fara limite, dincolo
menii, care includ sanatatea fizicii §i mentala, inva\area ~i memo- de timp-spaliu, in alte sisteme energetice. EI continua, de aseme-
rarea, coordonarea fizica, creativitatea, solu\ionarea problemelor nea, "in jos", prin viala plantelor §i animalelor - probabil, pana la
§i managementul stresului. Procesul, cunoscut sub numele de Sin- nivelul subatomic.
cronizare Emisferica - sau, prescurtat, Hemi-Sync -Ie ofera utiliza- in mod obi~nuit, con§tiinla umana de fiecare zi este activa
torilor sai un instrument de autocontrol in atingerea propriilor doar intr-un mic segment din intregul continuum al con~tiinlei.
obiective, facilitand ~i suslinilnd 0 stare a min\ii-creierului centratii
pe scopul urmarit, foarte productivii §i coerentii.· Conceptul de Reglare a Fazelor
• Metodele §i tehniciIe Institutului §i aplica\ii1e practice ale tehno- Metodele §i tehnicile Institutului sunt mijloace pentru a sta-
logiei sale sunt prezentate in Anexii. N.Ed. bili §i controla fazele con§tiinlei. in starea de trezie fizica, mintea
100 101
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Cfilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

neantrenatii trece in mod frecvent prin aceste schimbiiri de faze, in sura ce acordam receptorul radio, treptat, de la un post - sau frec-
fiecare zi, control and procesul in micii miisuril sau deloe. venIa - la altul, unul dintre semnale se pierde, iar celiilalt de-abia
Reglarea ini\ialii a fazelor reprezintii starea in care min tea se mai aude. Receptorul i~i schimbii fazele fala de postul original,
este pe deplin concentratii asupra activitiilii impulsurilor senzori- panii in punctul in care un alt post poate fi auzit, simultan. Daca
ale. Orice abatere de la aceastii condi\ie poate fi consideratii ca 0 yom continua reglarea, postul original nu se mai aude, iar celillalt
schimbare de fazil, in care 0 anumitii parte a funqiei de reparti\ie a semnal devine dominant.
con~tiin\ei este, intr-o anumitii miisurii, con~tientii intr-o altil for- Mintea umana, care are ~i ea acces la un "tor de seleC\ie", ac-
mii. Un exemplu il reprezintii lipsa de aten\ie, in care impulsul sen- \ioneazii in acela~i fel. Mintea neantrenatii in proeesul de reglare
zorial fizic riimane puternic, dar 0 parte a min\ii ~i-a "pierdut" firul alunecii lent, necontrolat, de la 0 fazii la alta a con~tiin\ei. Cand
gandurilor. Un alt exemplu este ceea ce numim visarea cu ochii des- face acest lucru, semnalele sunt primite pallial de la mecanismul fi-
chi~i. IntrospeC\ia, in care aten\ia este deturnatii de la con~tiin\a fi- zic ~i paJ1ial dintr-un segment diferit al continuumului con~tiin\ei.
zicii, este 0 fazil a schimbarii mai deliberatii, a~a cum sunt anumite Semnalele primite din starea fizicii se diminueaza, pana cand min-
stiiri meditative. Somnul este 0 schimbare de faze, de trecere la 0 tea nu mai recep\ioneaza niciun semnal, ajungand in starea cunos-
alta stare de con~tiin\iI, in care are loe 0 con~tientizare foarte re- cutii, in general, ca somn sau pierdere a con~tiin\ei.
dusa a impulsului senzorial fizic. Sistemele de inva\are concepute in cadrul Institutului ofera
Ingerarea alcoolului ~i a anumitor droguri determina stari modalita\i de a piasa aceste schimbari de faze, sub controlul voin-
asemanatoare scindarii din schimbiirile de faze, in care 0 parte a lei individului. in stadiile incipiente ale acestui proces de invil\are,
con~tiin\ei este "aici", iar cealaltii parte intr-o alta zona a continuu- min tea devine complet lini~titii, resim\ind in mica masuril teama
mului. in aceste cazuri, atunci cand stimulul este indepilrtat, proee- sau anxietatea in urma schimbarilor.
suI de reglare a fazelor inceteaza. Psihozele ~i demen\a sunt exem- Acest lucru se intampla fiindea starile de con~tiin\a reprezin-
pIe de neglijen\iI, iar in aceste condi\ii trebuie administrate medi- ta un teritoriu familiar. Prezentarea intr-o forma noua ~i organiza-
camente sau produse chimice, pentru a atenua sau elimina zona tii este cea care schimba situa\ia, in care orice schimbare se face
non-fizicii. Pentru a in\elege dar acest proces, am putea considera deliberat, de catre mintea insil~i.
corpul fizic ca pe un mecanism de reglare, prin care mintea umanii
poate opera la nivelul con~tiin\ei fizice. De pilda, ea confine cir- Simbolurile Emisferei Stangi/Drepte
cuite care transforma tiparele senzoriale fizice, in forme care pot fi
percepute de catre minte, intr-un mod foarte asemanator cu modul Cercetarile efectuate in cadrul Institutului au condus la
in care receptorii radio sau TV sunt acorda\i pe 0 anumita bandii de adoptarea unei cm care merge in direqia opusa celei urmate de ca-
frecven\a din spectrul electromagnetic. tre unii dintre cercetiitorii in domeniul min\ii. Eforturile au fost ~i
La ace~ti receptori, exista un camp de selec\ie care filtreaza sunt indreptate, aproape in totalitate, in direc\ia folosirii metodo-
cea mai mare parte din fiecare semnal incert sau distorsionat, sau logiei emisferei stangi, a intelectului, partea analitid a minlii, pen-
orice dizarmonie care provine din alte zone ale spectrului. Pe ma- tru explorarea emisferei drepte, latura intuitiva, abstracta a min\ii.
102 103
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ - --'-- - -- CciJfitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

in explorarea con~tiin\ei, cercetarea a fost coordonata, In cunoscute de catre standardele culturale contemporane. Sa luam
cea mai mare parte, prin plasarea subiectului Intr-o cabina care asi- un exemplu tipic: noi cautam ciii ~i mijloace de a aduce la niveluri
gura un mediu izolat. Prin metode ~i tehnici care utilizeaza diferite accesibile, diferitele capacita\i umane extraordinare, care s-au ivit,
tipare de sunet, subiectului i se ofera mijloacele de a intra In di- aparent, la voia Intiimplarii, de-a lungul Intregii istorii.
ferite stiiri de con~tiinta. in afara cabinei, un tehnician actioneaza Prin cercetari efectuate asupra persoanelor care au aceste
prin intermediul diferitelor componente audio ~i video ale echipa- capacita\i Innascute sau dobandite - cum ar fi compozitori, mate-
mentului electronic de masura ~i Inregistreaza undele cerebrale ale maticieni de varf, atle\i de seama, terapeu\i cu un talent deosebit
creierului ~i alte reac\ii fizice ale subiectului, timp In care un moni- etc. - noi cautam sa descoperim tehnici prin aplicarea ciirora astfel
tor comunica verbal cu subiectul din cabina. Ca~tile stereo purtate de abilita\i sa poata fi Inva\ate.
de catre subiect creeaza senza\ia ca monitorul se afla in capul su- Cercetarile continue asupra acestor aspecte ~i a altora simi-
biectului. Astfel, monitorul devine 0 emisfera stanga-surogat a su- lare ofera perspectiva aducerii naturii autentice a fenomenului
biectului, care il Incurajeaza sa foloseasca mai mult din propriul nonconformist al minlii, IntroO forma u~or de In\eles ~i de acceptat.
sau intelect, pentru a cuno~te ~i In\elege ceea ce face. Induderea aces tor doua aspecte, In contextual cultural contempo-
Prin aceasta metoda, subiectul Inva\a sa fie obiectiv In expe- ran, poate deveni un eveniment important In istoria omenirii.
rien\a sa ~i are acces la informapi ~i detalii care, in mod obi~nuit, Dar, cand rna uit la munca mea ~i a Institutului, aud 0 voce
nu sunt disponibile In starile de con~tiin\a pur subiective. Rezulta- micu\ii - 0 voce care insistii sa se faca auzita. "Ei bine", spune ea -
tul este gandirea la nivelul Intregului creier, 0 realizare de mare va- iar eu nu pot spune ca rna simt prea bine dnd 0 aud - "daca, in
loare: coeziune, integrare, fara ca vreuna dintre paTti sa predomi- acest moment, asta este tot ceea ce Inseamna munca ta de 0 via\ii,
ne. Toate sistemele noastre de instruire - fie live, fie pe suport au- atunci e dar cii lipse~te ceva. lata, te afli In acest punct, aratandu-Ie
dio - nu sunt nimic altceva decat ni~te dispozitive care suplinesc oamenilor cum sa-~i foloseasca Intregul creier ~i sa capete 0 ~a
emisfera stanga, dandu-i participantului-utilizator posibilitatea de numita Viziune Diferita, dar nu pari sa faci nimic ca sa-i pregate~ti
a-~i menpne capacitate a analiticii, In timpul starilor de con~tiin\a pentru ceea ce conteaza cu adevarat. Aceasta chestiune legata de
neobi~nuite sau total ie~ite din comun. Ele permit evolutia printroO Sistemul Viepi de pe Pamant e In regula, dar ei nu raman aici pen-
atmosfera familiara ~i prin In\elegere ~i dau posibilitatea depa~irii tru eternitate. Ei ~teapta mai mult - ~i trebuie sa-ti spun ca ~teap­
celui mai mare obstacol posibil: frica. ta asta de la tine.
Noi am descoperit ca teritoriul nelimitat al emisferei drepte Deci, ce parere ai?"
este un teren bogat ~i fertil, propice explorarii de clitre emisfera Chiar ~a, ce parere am?
stanga. Con~tiin\a creierului ca intreg este cea care produce pre\io-
~ii bulgari de aur.
Munca nu este catu~i de pupn incheiata. Institutul inca dez-
volta modalita\i de a reproduce informatii psihologice care identi-
fica forme ale con~tiin\ei umane, In general necunoscute sau nere-
104 105
_ _ _~_ _ __ CaJiitoria supremii _ _ _ _ _ _ __

Aceste testari erau procedee de inva\are prin care, cand


eram in starea de decorporalizare, 0 anumita experienla se repeta
de cateva ori, pana cand in mine se declan~a 0 anumita reaqie.
Dupa aceea, experien\a nu se mai repeta.
Aceste testiiri erau non-verbale ~i pareau sa fie coordonate
o abordare anevoioasa de catre 0 fiinta non-fizica - probabil de catre prietenul meu INS-
PEC. Ne intalneam cunind dupa ce paraseam starea fizid, iar eu
eram intrebat dad eram pregatit. Cu deplina incredere, eram de
Atat activitatea de la Institutul Monroe, cat ~i Sistemul Vie\ii de acord. Imediat, se auzea un padnit putemic, iar eu rna aflam ab-
pe Pamant in sine erau total Cunoscute pentru mine. Cu toate aces- sorbit cu totul in experien\a respectiva. Faptul ca experienta nu era
tea, aveam senzapa neplacuta ca punctul-cheie ~i indiciile privind
"reala" era complet uitat, ~i traiam totul din plin. intr-un punct cru-
Esen\a Iipsa se aflau acolo. Pur ~i simplu, nu Ie puteam percepe.
cial, in care trebuia luata 0 decizie importanta, eu eram eel care 0
Am revenit din nou la activita\i1e mele personale. Unul din-
lua. Apoi, se auzea un alt pacanit putemic - ~i eram din nou impre-
tre aspectele Cunoscute mie, relevat in urma unor verificari repe-
tate, era faptul ca deplasarea in-afara-corpului nu mai reprezenta una cu INSPEC. Dad rna comportam satisfadtor, acea experien\a
pentru mine ceea ce numim .mi~care". Subieqi cu experienla, din speciala nu se mai repeta. Dad nu, trebuia sa rna due inapoi ~i sa
cadrullaboratorului Institutului, au raportat in numeroase randuri ineerc din nou, pan a cand reu~eam.
acest lucru, dar el nu facea parte din tiparul pe care iI foloseam, Nu m-am intrebat niciodata de ce eram testat §i cine aprecia
pana cand am inceput ceea ce am numit metoda .schimbarii rapi- care era decizia corecta. Cele mai multe teste - dadl nu toate - pa-
de". Dupa aceea, ceea ce s-a intamplat a fost trecerea treptata din- reau sa nu aiba niciun fel de legatura cu aceasta viala fiziea, de~i
tr-o stare de con~tiinla in alta. Mai exact, a~ putea-Q descrie ca pe 0 multe dintre ele erau formulate in termeni privind aspecte ~i situa-
"ie~ire din faza" - descriere care satisface mai mult sistemul de cla- \ii din viata oamenilor pe pamant. Am presupus ca era eineva mai
sificare al emisferei mele stangi. inteligent decat mine, care avea nevoie de genul de raspunsuri pe
Astfel, acesta a devenit un tipar repetitiv. Pe de alta parte, am care Ie dadeam eu - ~i, uneori nesigur, eram incantat sa-i fac pe plae.
inceput sa observ ca, ori de cate ori lucrurile mergeau lin, 0 schim- Aceasta noua versiune parea cam la fel, cu exceplia faptului
bare majora aduna energie. De obicei, avertizarea era atat de obs- ca nu era niciun INSPEC supraveghetor, pe care sa-I pot localiza.
cura, incat nu putea fi verificata decat in mod retrospectiv. Episoadele au aparut dupa luni intregi de la ultima noastra intal-
De aceasta data, ceea ce m-a ~ocat, dincolo de mulfUmirea de nire ~i nu existase niciun semn al prezen\ei lui INSPEC, in ciuda
sine, au fost 0 serie de incidente care au inceput sa apara din ce in sperantelor mele continue. La fel ca inainte, acelea§i situa\ii sepre-
ce mai des, atunci cand treceam in faza de ie~ire din corp, in timpul zentau in diverse forme - toate necesitand 0 decizie. Ar fi trebuit sa
starii de somn. Aceste incidente erau remarcabil de similare cu fie u~or sa scap de ele, ca de ni~te simple vise pline de viala, dad
"testarile" pe care Ie intalnisem cu mul\i ani inainte. nu ar fi fost precedate de modul structurat allui INSPEC de a actio-
106 107
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ - - - - - - - CaJJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

na. Mai mult decat atat, de ani de zile eu nu avusesem vise sau co~­ aceasta presupunere era gre~ita. in fiecare dintre activita(i1e mele
maruri obi~nuite . in-afarHorpului, partea ralionala din mine era prezenta intr-o rna-
Aceste incidente au devenit atat de puternice, incat nu puteau sura sau alta. Mai mult, cu cat implicarea ei era mai mare, cu atat ~i
fi ignorate. Schimbarea de direclie, care urma sa se intample, apa- progresul era mai consistent. in acest caz, progresul poate fi inter-
ruse cu mult timp inainte. Dedicul care mi-a atras aten(ia era des- pretat ca fiind .un mod de a inlelege, ce determina 0 buna cunoa§-
coperirea faptului ca diferite stari psihologice ~i mentale incepeau tere, care se materializeaza prin aplicare". Fara aceasta abilitate
sa se reflecte in con~tiinla mea fizica in curs de trezire, ca rezultat al dobandita, este ca ~i cum inca a~ pluti prin aer, pe deasupra patu-
aces tor activita(L in toate aventurile mele precedente in-afarHor- lui, sau a~ trai doar cu ajutorul unei doze zilnice de tranchilizante.
pului nu existasera efecte ulterioare ca acestea. Avusesem parte de o i1ustrare edificatoare: in zilele de inceput, rna intorceam
exaltare ~i euforie, sau de triste\e ~i bucurie - ~i toate acestea se increzator in corpul fizic, dintr-o calatorie locala in-afara-corpului,
exprimau in corpul meu fizic calm ~i reiaxat, imediat dupa revenire. avand totul sub control ~i cu toate lucrurile desfa~urandu-se a§a
Dar nu au fost niciodata gre\uri, dureri de maini ~i picioare, palpita- cum eram sigur ca trebuie sa fie. Dintr-o data, m-am izbit de un obs-
Iii sau contraqii nervoase. Altadata, aceste efecte ar fi durat cincis- tacol - de un fel de zid - ~i a trebuit sa rna opresc. Am incercat sa
prezece, douazeci de minute de la intoarcere.
tree prin el, dar era dur, ca 0 placa de Ole!. Credeam, cu adevarat,
A~adar, nu curiozitatea, ci necesitatea a fost cea care m-a im-
cii trupul meu fizic era de cealalta parte a obstacolului ~i, prin ur-
pins din nou sa gasesc raspunsuri - aceea§i motiva(ie care rna de-
mare, ca era vital sa trec prin e!. M-am deplasat pe 0 distan(a foarte
terminase, cu ani in urma, sa explorez experienta in-afarHorpuluL
Dar de aceasta data era altfe!. Nu eram cople~it de frica ~i aveam mare, dar nu am gasit nicio deschizatura. M-am dus in jOs, cu ace-
la~i rezultat, apoi la dreapta ~i la stanga. Nu exista nicio posibilitate
instrumente ~i prieteni cu care sa lucrez. Si eel pu(in incepeam
sa-mi conturez jaloanele locului in care rna aflam. de trecere. Am devenit cu adevarat infrico~at, imaginandu-mi ca
Primul pas a fost sa tree in revista evenimentele ~i aqiunile voi petrece 0 etcrnitate, stand lipit de acest zid impenetrabi!. Am
trecute, incercand sa stabilesc cauza acestei schimbari de direqie. incercat fiecare rugaciune care mi-a venit in minte, am strigat dupa
Fiicand acest lucru, a~ fi gasit, probabil, 0 cheie pentru Esen(a lipsa. ajutor ~i, intr-un final, m-am sprijinit fara vlaga de zid, plangand cu
Am spus mai devreme ca, contrar propriilor mele a~teptari, disperare, ca un copil pierdut - ceea ce chiar eram.
intreaga istorie a experien\elor mele in-afara-corpului a fost domi- Dupa un timp, care mi s-a parut 0 eternitate, istovit de atata
nata de emisfera stanga. Acest lucru a confirmat cu acurate\e pri- plans, m-am lasat pe spate ~i am inceput sa giindesc logic. Daca nu
mele descoperiri privind importanla capacitalilor dobandite de puteam trece prin acel obstacol, pe deasupra lui, pe sub el sau prin
emisfera stanga, pe parcursul existen\ei Minlii Umane in Sistemul lateralele lui, imi ramanea 0 singura posibilitate - sa rna intorc in
Vielii de pe Pam an!. Se putea presupune, in mod automat, ca expe- direqia de unde venisem. Nu conta ce crezusem inainte, nu putea
rienla in-afara-corpului era 0 chestiune legata, in totalitate, de exista decat acest unic raspuns. A§a am ~i facut... ~i, cateva mOo
emisfera dreapta, fiindca nu linea de timp-spa(iu ~i, prin urmare, mente mai tiirziu, cram inapoi in corpul meu fizic, cu 0 ridicola u§u-
nu era nicidecum legata de procesul de gandire logic, analitic. insa rinla - gratie logicii emisferei mele stangL
108 109
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CAJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Orice alt obstacol ce mi-a ie~it ulterior in cale mi-a oferit, in Acum, sa revenim la noul meu progres - patrunderea in si-
cele din urma, posibilitatea de a aduna informatii, de a explora, de nele meu fizic, prin reac(ii in afara corpului. Emisfera mea dreapta
a face rationamente deductive asupra pal1ii din mine despre care sustinea insistent ca noile semnale, innebunitoare la nivel fizic
invatasem in decursul vietii pamantene. Trebuia sa iau in conside- erau cauzate de un detaliu important, care imi scapase. M-am intre-
ra\ie diferente enorme in ceea ce privea situatiile, dar procesele de bat daca acesta reprezenta cheia sau indicatorul catre Esenta lipsa.
investigare ~i invatare erau exact la fel. Cu toate aces tea, cand rna Aveam doua optiuni. Acum, ca intelesesem mai bine, prima
aflam in situa\ia respectiva, raspunsurile ~i solu\iile nu apareau in- era sa rna intorc la inceputuri ~i sa gasesc ceea ce imi scapase. A
tr-un mod magic. Instrumentul analitic pe care iI numim emisfera doua optiune era sa ratacesc primprejur, intr-un nor minunat de iu-
stanga mi Ie ofere a cu claritate. Poate ca nu imi placea cum evolu- bire ~i sa rna intreb incontinuu: dar dacli... .? Prima varianta parea
au lucrurile, dar nu puteam nega acuratetea lor. mult mai constructiva.
Ceea ce trebuie sa facem cand suntem in sau in afara corpu- Odata alegerea facuta, in noaptea urmatoare, pe la ora trei,
lui este sa ignoram sau sa rupem anun(urile de genul PE AICI NU SE am inceput sa rna mi~c defazat. Apoi am folosit metoda trecerii ra-
TRECE, sau pe cele care spun ca acesta este Cel mai Sfant dintre pide la punctul de inceput din memoria mea con~tienta. Brusc, am
Sfin(i, tabuurile, distorsiunile privind timpul ~i interpretarea, gau- simtit un semnal care vibra in interiorul meu. L-am urmat - ~i am
rile negre ale euforiei, misticismului, miturilor ~i fanteziilor legate ajuns la 0 scena pe care mi-o aminteam bine. L:inga mine se afIa ci-
de imagine a unui tata sau a unei marne eterne, iar apoi sa privim neva pe care iI percepeam ca pe un frate. Parea nervos. Am obser-
atent, prin intermediul emisferei noastre stangi dobandite ~i aflate vat imaginea unui barbat, care zacea cu fata in jos, in mijlocul unui
intr-o continua dezvoltare. Nimic nu este sacru - intr-o asemenea drum prafuit. Era tanar, neavand mai mult de 18 ani. Peste tot in
masura incat sa nu fie cercetat sau pus sub semnul intrebarii. jurullui se desf~ura 0 batalie. Cam cincizeci sau ~aizeci de barbati,
Trebuie sa acceptam ca acest lucru necesita un salt cuantic imbracati in togi scurte, de culoare cafenie ~i cingatori late, din
pentru Viziunea noastra Diferita. Totul poate fi comparat cu a ie~i piele, se luptau cu un numar aproape egal de barbati cu pielea in-
din traficul din or~, parasind aglomera(ia, zgomotul ~i semafoa- chisa la culoare, cu barba, mici de statura, dar care pareau sa aiba
rele ~i a intra pe autostrada - calea larga, ce duce catre Necunoscut. o putere incredibila. Ambele tabere erau inarmate cu sabii scurte,
Harta pe care 0 cream ne va include calea, in masura in care tipa- lanci ~i scuturi rotunde. Erau strigate, gemete ~i \ipete, zanganit de
rele active ale con~tiin\ei noastre 0 poate extinde. Dar, a ne schi\a arme, nori de praf, sange, confuzie. Parea ea cingatorile late pier-
harta drumului este doar un aspect; calatoria e cu totul altceva. Lu- deau lupta.
crurile nu pot fi pe deplin Cunoscute, pana cand drumul nu este Tanarul de 18 ani, care purta 0 cingatoare lata, se lupta sa se
strabatut de 0 fiin\a cu 0 emisfera stanga pe deplin activa. Asta, in ridiee. Problema era suli\a, care iI \intuia la pamant. Suli\a ii stra-
afara de cazul in care incepi sa-ti aminte~ti cum trebuie sa fie. A~a punsese spatele, infigiindu-se adanc in praful de pe drum. Eforturile
stand lucrurile, harta ~i Viziunea Diferita te pot ajuta sa-Ii constru- lui erau tot mai lente ~i mai slabe... pana cand au incetat. Deodata,
ie~ti 0 credin(3 mai clara, care, in cele din urma, se poate transfor- mi-am amintit ea, in urma eu eativa ani, sim\isem durerea suli\ei
rna mai u~or in Cuno~tere. infipte in spate - doar ca, de data aeeasta, era a1tfel. M-am intors
110 111
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

catre omul de hinga mine. Era evident ca suferea enorm. L-am intre- sulilelor, al tumultului ~i confuziei. Atunci cand lovitura unei sabii,
bat daca a in\eles. Adat din cap aprobator, apoi s-a intors ~i a dis- pe care nu a putut-o evita, a trecut prin trupul sau, fara niciun efect,
parut. Nu aveam nimic altceva de facut decat sa incerc sa-I ajut. el a urmarit-o fascinat.
M-am aplecat deasupra tiinarului ~i i-am strigat sa se'trezeasca. I·am o c1ipa mai tarziu, un barbos I-a atacat din spate, iar cei doi
viizut capul - nu, nu capul fizic - desprinzandu-i-se de corp, m-am s-au rostogolit la pamant, lovindu-se cu pumnii ~i impungandu-se
intins pana la el, I-am prins ~i I-am tras. 5-a deta~at cu u~urin\a. I-am unul pe celalalt. Mi-au fost de ajuns 0 secunda sau doua pentru a in-
spus sa se ridice, iar el s-a conform at, privind primprejur, la campul lelege ca ~i barbosul i~i pierduse anexa fizica in batalie. (Probabil
de lupta. Apoi, a observat 0 sabie aruncata la picioarele sale. S-a ca ei inca se mai rostogolesc ~i acum prin praf, incercand sa se uci-
aplecat ~i a incercat sa 0 ridice, dar mana i-a trecut prin ea. Nedume- da unul pe celalalt!) M-am dus deasupra celor doi luptatori ~i Ie-am
rit, a incercat din nou. I-am spus sa se lini§teasca. M-a privit manios. strigat ca i~i risipesc in zadar energia. Amandoi erau mOIli din
"Trebuie sa intru din nou in lupta. Prietenii mei mor." I-am punct de vedere fizic, am insistat eu, ~i nu era nicio posibilitate sa
spus ca era imposibil, intrucat el insu§i era mort. se raneasca unul pe celalalt. Am repetat acest lucru, pana cand, in
"Ce spui? Sunt puternic - pot gandi!" I-am spus sa priveasca cele din urma mi-au receplionat mesajul. S-au desprins din incaier-
in spate, unde corpul sau fizic zacea neinsuflelit in praf, cu sangele are ~i m-au privit. Barbosul a ingenunchiat, s-a aplecat in fala, atin-
coagulandu-se in jurullui. EI s-a intors, holbandu-se consternat la gand pamantul cu fruntea ~i murmurand 0 incantalie neinteligi-
el insu~i. S-a aplecat deasupra corpului, cercetiind cu aten\ie chipul bila. Tiinarull-a privit derutat, apoi, s-a intors caire mine.
mort. Apoi, m-a privit: »EI crede ca e~ti un zeu. Dare chiar e~ti?"
»Dar ... sunt viu! N-am murit!" »Nu", i-am rilspuns. »Sunt doar un prieten." Simtind locul
L-am intrebat ce se intamplase. Mi-a raspuns vag, interesul unde il patrunsese sulila, a spus:
lui fiind inca absorbit de batalia cumplita. "Nu e nicio gaura, nici pic de sange... E~ti sigur ca nu e~ti un
"Mar~aluiam rapid, de-a lungul drumului, uitandu-ne dupa zeu?" M-a pufnit rasul, am negat §i i-am spus ca trebuia sa plee. in
inamici, nerabdatori sa ca§tigam batalia. 5-a auzit un \ipat - apoi, jurul nostru, batalia era mai putin intensa. Erau multe forme care
ceva m-a lovit in spate. Zaceam in praf §i nu rna puteam ridica - ie~eau din corpuri distruse ~i dezmembrate. Cunind, locul urma sa
ceva rna lintuia acolo, jos." fie plin de fiinle umane non-fizice, toate cu 0 expresie uimita pe chip.
"Ce s-a intamplat apoi?" Tiinarul mi-a atins mana.
"Am incetat sa mai incerc, fiindca eram atat de sBibit. Te-am "Pot sa merg ~i eu cu tine?" Am ezitat, insa 0 vibratie interi-
auzit pe tine chemandu-ma - §i s-a produs un declic. Si m-am ridi- oara profunda mi-a dat imediat rilspunsul. I-am strans mana §i am
cat." I-am aratat corpul, care zacea in praf. I-a aruncat 0 privire, inceput sa rna inall. EI privea ~ovaielnic.
apoi s-a intors din nou catre mine. "Eu ... Eu nu sunt 0 pasare - nu pot sa zbor!"
"Dar nu sunt mort! Cum a§ putea rna lin pe picioare §i sa L-am tras u~or de mana ~i, incetul cu incetul, ne-am inaltat
vorbesc cu tine, dad a§ fi mort?" I-am sugerat sa intre din nou in deasupra campului de lupta. Nu a durat decat 0 c1ipa p:1na cand ne-
lupta, dar aceasta a fost 0 gre§eala. Anavalit in mijlocul sabiilor ~i lini~tea lui s-a risipit ~i amandoi am strigat de bucurie, pe masura

112 113
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJiitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

ce ne deplasam tot mai sus §i mai departe. In min tea mea, am acti- §i, ajuns in capatul sciirii, am apelat pu\in la reglarea rapida a fazelor.
vat codul de intoarcere al sistemului de schimbare rapida. Era un Am revenit in lumea fiziea, avand senzatia ca toate acestea trebuiau
semnalluminos, iar noi atarnam nemi§cati in tesatura de lumina a analizate logic. Inti aminteam cu u§urinta cele doua experiente pe
inelelor intermediare. Am simtit mana tanarului in mana mea. In- care, ca sa zie a§a, Ie revazusem, dar perspectiva era diferita in am-
trebarea era: unde urma sa rna despart de el? Tocmai cand rna pre- bele situapi. Care era, oare, schimbarea comuna amandurora? Lo-
gateam sa-I intreb, am devenit con§tient de faptul ea nu-i mai sim- gica mea avea un riispuns, de~i nu §tiam daca il puteam accepta.
team stransoarea mainii. M-am invartit de jur imprejur. Nimic. Nici In primul incident, petrecut cu mUlti ani in urma, am fost
urma de tanar. Nimeni. Oare ce se intamplase? luat de cineva §i mi s-a aratat biitalia primitiva, pentru a in\elege
Acest eveniment era similar cu 0 intamplare anterioara, din- cauza unei dureri din corpul meu fizic, de care sufeream in acea
tr-o experienta in-afara-corpului, petrecuta cu multi ani inainte, dar vreme. Am §tiut ca eu eram tanarul razboinic tintuit in pamant de
erau cateva deosebiri esentiale. Pe atunci, eu eram persoana careia o sulita. Dupa ce am realizat acest lucru, m-am intors in lumea fi-
i se aratase tanarul muribund, fiindea eu insumi simtisem 0 durere ziea, u§urat §i relaxat.
abdominala inexplicabila. Acum eu am fost cel care i-a aratat "ve- Cu toate aces tea, de data asta eu am fost cel care a realizat
chiului eu", cauza durerii. Parea ca eu raspunsesem unui strigat an- reluarea. Eu am fost cel care m-am dus pe mine insumi - cel care
terior de ajutor - propriul meu strigat! atunci era extrem de ingrijorat - pe campul de lupta din vremuri
Dar, unde plecase tanarul? Eram pe punctual de a rna intoar- stravechi, poate de acum sute sau mii de ani, pentru a-mi explica
ce in lumea fiziea, pentru a reflecta la toate acestea, cand a aparut sursa durerii.
un alt semnal puternic. De aceasta data, I-am inteles mai c1ar. Era ca Deci eu am fost cel care m-am ajutat pe mine insumi. Tot eu
§i cum ai auzi pe cineva strigand dupa ajutor, sau un telefon su- am fost §i tanarul razboinic care murea in praf - aceasta era sin-
nand, §tiind ea este telefonul tau. Nu era greu sa-I urmezi. gura posibilitate care avea sens. Deci, asta insemna ea existau trei
Dedesubtul meu a aparut 0 c1iidire mica, cu 0 deschizatura versiuni ale mele, in acela§i loc §i in acela§i timp!
lateralii §i seari largi, care coborau. Am coborat atent treptele, fi- In cea de-a doua intamplare, ce avusese loc cu ani in urma,
indea semnalul venea din interior. Acolo, pe un pat de copil, se afla eu eram cel care striga dupa ajutor, incercand sa-i alung pe cei doi
un biirbat care injura cu salbaticie. Doi copii de patru sau cinci ani demoni care voiau sa rna incalece ca pe un cal §i care pareau sa rna
erau atarnati de spatele lui, lovindu-I §i impingandu-1. Barbatul posede. Apoi, un biirbat cu un aer serios a venit in jOs, pe trepte, §i
plangea cu hohote, infrico§at §i disperat, incercand sa-i dea jos pe i-a luat de pe mine, i-a luat in brate §i a disparut brusc. Mi-am amin-
micuti de pe spatele lui. tit ca imi parea familiar, ca §i cum ar fi fost un var pe care iI cunos-
M-am intins §i i-am tras cu blandete pe copii la 0 parte. EI s-a cusem. Dar, de aceasta data eu am fost cel care a coborat scara §i am
intins din nou pe pat, scancind u§urat. Am privit in jos eatre copii, sarit in ajutor, indepartand cele doua pisicu\e prietene. Am sarit in
care stateau cuminti, fiecare atarnat de cate un brat de-a1 meu. Nu ajutor, atunci cand am cerut ajutorul! Am gandit ea aceasta experi-
erau copii, ci pisici - imi aminteam bine. Pisici in stare decorporali- enta a fost ceva mai putin complicata - erau prezente doar doua
zata! I-am pus pe cei doi amici ai mei pe acoperi§, am urcat treptele versiuni de-ale mele!
114 115
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

Oare toate aceste evenimente comune, non-fizice, erau sim- am intalnit 0 femeie de vreo cincizeci de ani, mica de statura ~i sub-
ple chemari sau strigate de ajutor de la al(i Eu, din diferite vremuri lirica. Umbla prin casa, dintr-o camera in alta, iar cand am atins-o
~i locuri? Cine era acest Eu, care avea curajul de a raspunde la aces- cu mana, pentru a-mi face sim(ita prezen\a, ea a parut surprinsa ca
te chemari? M-am ajutat eu, pe mine, in to(i ace~ti ani? rna aflam acolo ~i ii acordam aten(ie.
Aparenta diversitate ~i permutabilitate a sinelui trebuia, to- "Ai venit sa aga(i din nou tablourile?", m-a intrebat ea. I-am
tu~i, sa se potriveasca unui tipar pe care it puteam accepta ~i in(e- spus ca nu ~i ca eram interesat de ea.
lege_ Nici macar nu imi diiduse vreun raspuns la evenimentele "Ei au dat toate tablourile jos ~i Ie-au luat din casa mea. Casa
necontrolabile, care fusesera atat de perturbatoare pentru viata mea! Acum nimeni nici macar nu mai vorbe~te cu mine."
mea fizica_ Oare toate acestea erau strigate de ajutor? De la un Eu Am intrebat-o de ce statea acolo, de ce nu plecase ~i ea.
din vremuri trecute? Perspectiva era cople~itoare. Ceea ce mi-a "Asta e casa mea. Aici e locul meu. Nu-mi pasa daca nimeni
spus emisfera mea stanga, des pre ceea ce se intampla, a fost ca Eu, nu rna mai baga in seama." Am intrebat-o daca nu sim(ea contrariul
cel din viitor, fusesem inapoi in timp, pentru a-I ajuta pe Eu, cel din celor spuse.
trecut, cand a fost nevoie sa fac acest lucru. Semnalele cererii de "Doar ca nimeni nu vrea sa faca ce ii cer eu. Ma ignora, de
ajutor venisera de la 0 versiune a mea din trecut, nu numai din parca n-a~ fi aici."
aceasta via\a, ci ~i din altele anterioare. Am intrebat-o daca i~i amintea ca murise.
M-am intrebat daca se intampla la fel cu toata lumea. M-am
"Sa mor? Desigur ca nul Am fost bolnava, dar m-am facut
intrebat ce se intamplase cu Mine, tinarul razboinic care rna
bine. Eram bolnava, apoi ~tiu ca m-am ridicat imediat ~i am inceput
urmase in afara campului de lupta. Oare de ce a dispiirut?
sa umblu prin camera!" Am remarcat ca nimeni n-o vazuse ~i ca era
Riispunsul era undeva, in labirint. Daca incepeam cu lucru-
singura. Adat din cap.
rile Cunoscute, ele ar fi trebuit sa se potriveasca undeva, de-a lun-
gul drumului. Ceea ce trebuia sa fac era sa rna deplasez in acea zona "Nimeni nu rna vede niciodata. Niciodata nu mi-au acordat
de Acolo, care imi era familiara ~i sa rna uit in jur. Oricum, pentru prea multa aten(ie - nici macar cand era ~i William aici. Acum, ca el
moment, am incercat ~i am reu~it sa (in lucrurile sub control. s-a dus, ei rna ignora total."
Apoi, intr-o noapte, cateva saptamani mai tarziu, am luat 0 "Pun pariu ca nu po\i ridica scaunul acela de sufragerie",
decizie. La inceputul unui ciclu de somn, m-am rostogolit afara din i-am spus eu. "Mana ta va trece prin el. Vei vedea!"
corp, mi~candu-ma mai pu\in defazat decat de obicei ~i avand grija "Dar e ridicol ce spui!", a exclamat ea. "Binein(eles ca il pot
de ceea ce faceam. M-am trezit exact acolo unde rna a~teptasem sa ridica. 0 sa-(i arat." Aincercat de cateva ori ~i, de fiecare data, mana
fiu, daca voiam sa preiau din nou hiiturile - in zona gri, exact din- ii recea prin spatarul scaunului. M-a privit incurcata.
colo de punctul de intrare din dimensiunea spa\iu-timp. Imediat "Eu... nu ~tiu ce se intampta. Credeam ca e vorba de un fel de
am primit un semnal. Eram atras de 0 casa din suburbiile unui or~ halucina(ie, pe care 0 ai cand e~ti batran. Dar... ~i tu po(i vedea
mare. Casa imi piirea vag cunoscuta; era mare ~i spa(ioasa, dar ne- acest lucru." I-am aratat ca ~i mana mea trecea prin spatarul scau-
mobilata. Am aIunecat in interior, prin peretele frontal, iar in hoi nului, la fel ca ~i a ei. Parea uluita.
116 117
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Clillitoria supremli _ _ _ _ _ _ __

,,~i tu ai acee~i problema!" I-am spus ca cel care a murit a Am zburat lin, din ce in ce mai defazat. Mi-am amintit con-
fost corpul sau, nu ea. Atacut un timp, dar nu parea ~ocata. Apoi, junctura in care ne intalnisem inainte, cu mUlti ani in urmi!.. Era in-
m-a privit ingrijorata. tr-o casa inchiriata din Westchester, New York, in care locuisem
"Ii a~teptam pe William sa se intoarca, dar el nu a venit. lar temporar. Timp de luni intregi dupa moarte, femeia inca ramasese
eu imi iubesc atat de mult casa. Chiar el a construit-o pentru mine. aga\ata de acelloc §i cutreiera prin casa. La vremea respectiva, eu
Nu vreau s-o parasesc, 0 iubesc ~a de mull." I-am sugerat sa mer- renun~em la contract.
gem sa-I cautam pe William. Am continuat sa ne deplasam incet, fiindca mi-am imaginat
"A, nu, nu pot face asta. EI a murit acum cinci ani." ca, undeva, de-a lungul drumului, William ar fi putut fi atras de mo-
Am repetat sugestia, adaugand ca totu~i trebuia sa incercam. meala ~i ar fi preluat-o de la mine. Dar ea se linea strans, facand co-
M-a privit nemi~cata. mentarii pline de entuziasm, in timp ce treceam prin inelele inte-
"Chiar sunt... moarta?" Am dat din cap, aprobator. rioare ale Teritoriilor Sistemului de Credin\e. Eram impresionat.
"Iar tu ... e~ti un inger? Nu semeni cu un inger. Pari cat se Lui William ii trebuia mai mult timp decat estimasem eu, pe baza ra-
poate de normal." diatiei lui pe care 0 percepea ea. Ar fi trebuit ca el sa fie aiei. Dar
Am asigurat-o ca eram doar un prieten. Aezitat sa continue, acum, singurulloc in care soar fi putut afla era in fazele periferice.
dandu-se un pas inapoi. Era cert faptul ca el i~i ascunsese bine de SOfia sa progresele pe care
"Nu te-am intiilnit in viafa mea! 1\J nu imi e~ti prieten! Tre- Ie fiicuse. Eram gata s-o intreb mai multe despre William, dar nu
buie sa fii unul dintre diavolii Satanei." i-am mai sim\it mana in mana mea. M-am intors imediat, dar ea pie-
"A~teapta! Te rog, ~teapta!" case - disparuse complet. Nu era niciun fel de semn al radia\iei
M-am intors catre ea ~i am ramas tacu!. M-a privit ganditoare. sale. Singura explica\ie care mi-a venit in minte a fost ca William
"Daca chiar ai fi fost un ajutor de-al necuratului, nu te-~ fi era intr-adevar foarte bun, dad se afla atat de departe in zona ine-
putut alunga, nu-i ~a?" I-am spus ca nu ~tiam, fiindca nu intainisem lelor. Mi-am schimbat din nou faza, pentru reveni la lumea fizica,
niciodata vreunul. dorind sa reflectez la cele intamplate.
"Este atata singuratate... Chiar 11 putem gasi pe William?" Dupa cateva saptiim:lni, am incercat din nou. Procesul deve-
I-am spus ca putem incerca. Am prins-o de mana ~j am inceput sa ne nise atat de lin, incat imi era greu sa definesc momentul exact in care
ridicam inspre tavan. imi paraseam, de fapt, corpul. Era mai mult ca 0 estompare a unei
"Nu pot face asta! Nu ~tiu cum s-o fae! Mana ta e reali!. - 0 pot stari de a fi §i 0 trecere intr-o alta stare, asemanator cu starea de a fi
simfi - dar chiar nu pot pluti prin aer!" Nu am incercat s-o conving adormit, dar totodata con§tient, in tot acest rastimp. inca ezitam sa
ca nu e a~a. I-am spus ca imi parea rau ca am plictisit-o ~i m-am pre- folosesc metoda rapida de schimbare, pentru "dilatoriile scurte". Era
gatit sa plec. Am tras-o inceti~or de mana, iar ea a inceput sa se inal- ca §i cum ~ fi zburat cu un Concorde, de la Newark la Kenedy!
Ie cu u§urinfii. Stralucea de exalt are. in adancul zonei gri, rna ~tepta un alt semnal. Parea mult
nOh, ce distractiv! A§a e cand e§ti mort? Cerule! Sa mergem prea u§or; poate ca 11 interpretam gre~it. Tocmai rna apropriam de
sa-I gasim pe William! N-o sa fie surprins?" semnal, dind cineva m-a strigat. M-am intors ~i am vazut un fel de
118 119
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ -'--_ _ __ Caiatoria suprema _ __ _ _ _ __

Iiciirire ciudata. Am localizat-o intr-un barbat mic de statura, cu tra- "Nu e~ti mort?"
saturi ascu~ite, cam intre doua varste, cu 0 ciiutatura §a§ie §i buze "Nu,"
strambe . "Atunci, ce naiba faci pe-aici?"
•Ei, tu de-acolo, unde Ie duci?" M-am apropiat prevazator. . E0 poveste lunga." M-a privit dezgustat.
•Unde Ie duci?" .Sunt convins. N-ai fi aici, daca n-ai fi murit!"
"Hei!« .E ceva mai complicat de atat."
.Umbli pe afara, in cilutarea secretelor universului, nu-i a§a?" .Explica-mi! Hei, ~tiu! Te-a trimis cineva!"
"Cred ca asia fac." "Nu, nu m-a trimis nimeni. Eram in trecere. Spune-mi, de ce
"Succes! Eu am destule necazuri §i fara sa mai caut altceva." ai murit?"
"De ce, care e problema?" .Ei m-au determinat sa fac asta, a§a a fost! Sa zaci intr-un spi-
"Problema? M-am dus, am murit, asta e problema!" tal saptamilni intregi... am vrut sa rna duc acasa - dar nu, ei rna li-
,,~i ce e rau in asta?" neau acolo, cu toate tuburi!e ~i ace!e infipte in mine. A~a ca, intr-o
"Nimic nu e rau, doar cii nu eram deloc pregatit pentru asta." noapte Ie-am smu!s pe toate. in schimbu! de noapte - nici macar nu
"Probabil ca niciodata nu suntem pregatitL" a venit cineva sa rna vada in timpul acelui schimb, nimeni. inlelegi?"
.Ei bine, m-a§ fi putut pregati, dar nu mi-a spus nimeni! Ni- "Ce s-a intamp!at mai departe?"
meni nu mi-a spus ea a§a urma sa fie! Acei neferici~i care (ipa §i rad "Am inceput sa tu~sc, apoi m-am oprit. M-am gilndil ca mai
isteric pe la pot1ile cerului, focul iadului ~i osanda - nu §tiau ce bine alunec naibii jos din pat ~i 0 iau din loc. Trebuie sa fi sarit pu-
spun! Oricum, iIi doresc noroc, fiindea ar fi trebuit sa-mi spun a ~i lin, fiindca am ie§it drept prin tavan ~i am tot urn blat, pan a ce m-am
mie cum este, in loc sa rna improa§te cu laturi." trezit aiei. Cand am zbughit-o prin tavan, am ~tiut dar ca se termi-
"Bun, care e problema?" nase, di eram mort. Destu! de inteligent, nu-i a~a? "
"Problema? Prive~te in jurul tau - asta e problema!" "A~a e. Poate ca ai vrea sa mergi cu mine."
"Nu vad nimic aici. Doar obi~nuitul intuneric adanc." "Ai putea sa rna ajuli? Th? De ce?"
"Asta ~i vreau sa spun! Nimie, absolut nimiC! Hei, ~tii ea tu "Ar putea fi mai bine decat sa ramai aici pentru totdeauna."
e~ti prima persoana pe care am intalnit-o? Nimic - chiar nimic - iar "La naiba, sunt atat de naucit! Niciun rai... niciun iad. Nimic!"
apoi, ai aparut tu!" "Vite, ia-ma de mana."
"imi pare rau ea e§ti dezamagit." "Nu, nu vreau! Ori de cate ori cineva a incercat sa rna ajute,
"~i tu e~ti la fel ca mine!" am avut doar necazuri! Pleaca de-aici!"
"Ca tine? Ce vrei sa zici?" . Nu te oblig. incerc doar sa te ajut."
.Ai muril ... abia ai murit ... ~i nu §tii ce naiba sa faci!" . Ia-li mainile de pe mine! Nu te apropia!"
"Nu e chiar a§a ..." "Bine, eon regula. Cum spui tu."
.Haide, haide! Ori e~ti, ori nu e~ti mort!" "Pleacii, du-te de-aici! Th ai gilsit pe cineva care sa (i-O spuna
"Sunt destul de sigur ca nu sunt mort." direct. Nu ai fost dus cu Yorba. Mie nu mi-a spus nimeni... ~i ar fi tre-
120 121
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

buit sa 0 fad! A§ fi ascultat - dar nul Acum trebuie sa descopar to-


tul de unul singur §i e dar d nu §tiu cum sa fac! Nici macar nu §tiu
de unde sa incep ... " Am batut in retragere, iar ciudata Iidrire s-a es-
tompat. Cand m-am reintors, mai tarziu, ea disparuse. M-am intre-
bat dad §i cum primise vreun ajutor. Uneori, ce-i mult nu-i bun.
Poate ca relatarea acestor intamplari va permite 0 mai buna
~i au mai fost !Ii altii ...
in\elegere a ideii de evitare a acestor zone - cu semne de Aten\io-
nare plasate de-a lungul drumului. Este nevoie de experien\a §i de
o motiva\ie puternica, pentru a ac\iona in astfel de condi\ii, iar ale Acest raspuns la semnalele nevoii de ajutor, de fiecare data
mele erau, in cel mai bun caz, limitate. M-am gandit d orice ajutor cand ie§eam in afara corpului, incepuse sit devinit 0 indatorire
vine de sus in jos - §i nu invers. fara sfar§it. Mi-a§ fi putut petrece tot restul vie\ii mele fizice facand
~i am mai descoperit un alt aspect. Nu toate semnalele pe acest lucru §i nimic altceva - acesta fiind, in mod cert, un mod ine-
care Ie primeam veneau de la un Eu de dinainte. So\ia lui William ficient de a face ceea ce era necesar §i tot nu mic§oram, cat de cat
nu facea parte din mine §i nici micu\ul furios, cel pupn in masura perceptibil, numarul imens al acestor semnale.
in care mi-am putut da seama. Astfel d am tras 0 conduzie. Ajuto- Intrebarea era: de ce, dintr-o data, dupa ata\ia ani, incepu-
rul oferit altora face parte din misiune. In timp ce te aju\i pe tine in- sem sa percep asemenea semnale? ~i 0 alta intrebare: de ce imi pro-
su\i, in mod automat Ie intinzi 0 mana §i altora, daca po\i face acest duceau ele 0 stare neplacuta in corpul fizic? Parea ca majoritatea -
lucru. Dar imi Iipsea un element important. Oare de ce a aparut, pe
dad nu toate aceste semnale - proveneau din zonele de tranzi\ie
nea§teptate, aceasta succesiune de evenimente in tiparul activita\ii
(dupa cum rna obi§nuisem sa Ie consider), din vecinatatea imediata
mele? Oare era aceasta 0 alta cheie pentru Esen\a Iipsa?
Ce se intampla, oare, cu Viziunea mea Diferita? a srar§itului vie\ii fizice sau a mOI1ii, cum 0 numesc oamenii. ~tiam
Categoric, ceva fusese omis. cate ceva despre aceste zone, dar nu imi erau familiare. Era cazul sa
continui sa Ie explorez.
Am inceput in noaptea urmatoare, pe la ora trei, pe indelete,
cu 0 abordare metodid §i relaxata. Am inceput defazarea de corpul
fizic, intrand in starea de decorporalizare, intr-un regim de func-
\ionare in alerta maxima a emisferei mele stangi. Acum eram la in-
ceputul zonei de tranzi\ie - sau, mai degraba, pe rampa mea de in-
trare in aceasta zona. Apoi, cand eram gata sa trec de zona din
apropiere, cu rampele ei de ie§ire evidente, a§a cum faceam intot-
deauna, am fost puternic atras de unul dintre acele semnale stranii.
L-am urmat, fara tragere de inima.
122 123
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __
_-------Cillatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Semnalul m-a purtat printr-un ora~, apoi intr-un bloc ~i s-a 10- bam prea mult, atunci cand murim - cel pu\in, nu imediat. EI s-a ui-
calizat in dormitorul unuia dintre apartamentele situate pe la mij- tat catre cuplul din pat; cei doi se relaxasera ~i state au culcafi pe
locul diidirii. Acolo era un pat uria~ ~i luxos, cu trei oameni dezbra- spate, aparent satisfacu\i, iar apoi, la propriul sau sex pleo~tit.
cafi in el, doi barba\i ~i 0 femeie. Unul dintre barba\i desf~ura 0 "Lui Buster n-o sa-i placa sa fie mort!"
partida foarte activa de sex cu femeia, in timp ce barbatul celalalt I-am spus ca exista compensa\ii ~i s-a luminat.
a~tepta, fara succes, sa se bage intre ei. De fiecare data cand incer-
"Atunci, probabil ca am facut un atac de cord ... Dar n-am avut
ca sa faca acest lucru, cadea, trecand prin pat ~i ajungand pe po- niciodata probleme cu inima... "
deaua. ~tiam ca el era cel care generase semnalul ~i rna intrebam de Tocmai rna pregateam sa-i raspund, cand am observat-o pe
ce nu continua sa cada mai departe, prin podea. La urmatoarea lui femeia din pat. Avea ochii deschi~i ~i rna privea fix. De fapt, ea rna
deplasare de sub pat, pana deasupra cuplului infierbantat, i-am vedea! Pupilele i se dilatasera de uimire, dar nu parea sa-i fie frica.
captat aten\ia. S-a hoI bat surprins la mine: M-a privit fix, iar ochii ei exprimau in\elegere. M-am intors catre
"Tu cine naiba e~ti"? I-am spus ca n-o sa reu~easca ~i ca ar pu- barbatul de langa mine ~i i-am spus ca trebuia sa plee. Afost ~ocat.
tea sa mearga cu mine. "Cum adica sa pleci? ~i cu mine ce se va intampla? Ce rna
"Ce vrei sa spui, cum adica n-o sa reu~esc? A~tept de zece ani fac?" I-am propus sa mearga cu mine, daca voia. EI a ras din nou.
sa prind buca\ica asta ~i n-o sa renun\ la ea, chiar acum!" I-am spus, "N-ai cum sa scapi de mine. Aici nu se intampla nimic - ar fi
din nou, ca n-avea niciun rost. Lucrurile erau diferite acum, in ceea trebuit sa ~tiu asta. De altfel, vreau sa descopar ce-i cu compensa-
ce-I privea. \iile alea."
"Cred ~i eu ca e altfe!! Acum sunt liber! Nu ~tiu exact ce s-a in- Am continuat sa ne amuzam. L-am luat de mana ~i am ince-
tamplat, dar sunt liber! ~i imediat ce mi-am dat seama, am venit put sa rna inal\, iar el rna urma cu u~urin\a. in timp ce ie~eam prin
aici. Acum, daca ea ar inceta sa faca amor cu Sammy, a~ putea sa tavan, am privit in urma mea, la fata din pat. Ea inca se uita la mine,
continui eu!" L-am intrebat ce anume se schimbase. iar privirile noastre s-au intiilnit. ~tiam ca nu va fi nevoie sa yin
"Aha, asta! Tocmai urcasem de Ia metrou, la sta\ia 53-Madison, dupa ea. Ea ~tia deja. Cateva momente mai tarziu, am ie~it u~or de
cand, brusc, am sim\it 0 durere in piept. Am cazut jos. N-am zacut pe faza. Am sim\it cum barbatul se smucea din mana mea.
mult pe trotuar, poate un minut, apoi m-am ridicat. Omule, rna sim- "Da-mi drumul! Lasa-ma!"
team cu totul altfel! Dar ce te privesc pe tine toate astea?" Am privit in jos. Era Gloata - uri~a masa de fo~ti oameni in
I-am spus, cat de dar am putut, ce se intamplase de fapt. forma fizicii, ce se roteau ~i se luptau, intr-o incercare fara de sfiir~it
"Sunt mort? La naiba cu ce spui tu acolo! Ma port eu ca ~i de a face sex unii cu al\ii. Vibra\ia joasa a barbatului ne abatuse din
cand a~ fi mort?" I-am amintit de ciiderea lui prin structura patului, drum. Dintr-o data, el ~i-a tras mana, aruncandu-se in masa uria~a.
de imposibilitatea de a-i atinge pe cei doi. EI ~i-a privit mainile, apoi Ar fi trebuit sa fiu atent la deviere. ,,Ei bine, pe unii Ii cd~tig,
s-a uitat in jos, la duplicatul corpului sau. pe a/Iii Ii pierd" - mi-am spus in sinea mea. M-am deplasat m~i de-
"Dar inca sunt aici! Ma comport ca de obicei. Ma simt ca de parte, gandindu-ma ca maine I-a~ fi putut scoate de acolo, daca era
obicei!" Ainceput sa rada ~i am rils ~i eu. Am spus ca nu ne schim- posibil. Dar, inainte de a reu~i sa rna reintorc in corpul meu, am
124
125
_ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _-'-_ _ _ _ CiJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

perceput un alt semnal. M-am intors ~i I-am urmat. Acest semnal a "Prive~te in jurul tau, uita-te ~i vezi singura", i-am spus. Ea s-a
fost u~or de localizat; venea dintr-o camera de spital, dotata cu sis- uitat, foarte lent, de jur imprejur. Apoi, m-a privit.
teme de men\inere a vietii ~i aparate de masura electronice. Acolo "Totul este negru ... intuneric adanc." Mai putin eu, i-am rea-
se afla 0 sifueta firava, 0 femeie era culcata in pat, cu toate apara· mintit. Ea ~i-a deschis ~i mai larg ochii, iar corpul a inceput, treptat,
tele at~ate de trupul ei. Era chircitii aproape intr-o pozi\ie de fetus. sa se indrepte.
Avea parul grizonat ~i sHnos ~i fata ridatii. Parea foarte biitranii. "Ernie... E~ti tu, Ernie?" I-am alins mana ~i i-am propus sa
Cand m-am apropiat, i-am putut auzi gemetele ~i rasuflarea intreta- mergem acolo unde 0 a~teptau prietenii sai. Aezitat.
iatii. De~i avea cear~aful tras peste cap, m-am apropiat ~i am intre- "De ce n-ai venit mai demult? Te-am chemat, zi de zi ~i noapte
bat-o care era problema. de noapte, sa vii sa rna iei."
"Nu vezi cii sufar?" I-am spus ca mai intai trebuia sa moara. Acum, ca murise, era
Am intrebat-o de ceo in regula. I-am intins din nou mana, iar ea a apucat-o cu fermitate.
"Sunt pe moarte, de-asta sufar. Sunt pe moarte de ani de zife, "Ernie ... Ernie ... !"
dar nimeni nu rna crede." I-am spus ca eu 0 credo incet, incet, am inceput sa ne deplasam in sus ~i in afara. Am
"A~a spuneti voi, doctorii, dar nu credeti." intrebat-o daca mai simtea durerea. M-a privit nedumerita.
I-am spus ca nu sunt doctor ~i ca eu ered in ceea ce spune. "Durerea? Aha, durerea. Nu mai are nicio importan\a acum,
»Daca nu e~ti doctor, parerea ta nu conteaza. Doctorul este nu·i a~a?'
cel care trebuie sa rna creada." "Nu, nu mai are."
Am intrebat-o de ce era atat de important acest lucru. Am pornit-o la drum, mai mult defazati ~i strabatand intune-
"Pentru ca atunci m-ar lasa sa mor. Atunci n-a~ mai avea nicio ricul, urmand calea catre lumina. Ne deplasam incet, fiind in conti-
durere." I-am sugerat ca nu avea nevoie de un doctor care sa 0 crea- nuare defaza\i, tot mai departe, in zona Teritoriilor Sistemelor de
da. Am intrebat-o daca voia, cu adevarat, sa moara. Credinta, fiindca voiam sa observ ce se intampla. incercam sa de-
"Sigur ca vreau! De ce a~ vrea sa suport atata durere?" I-am termin exact unde anume ne aflam - undeva, deasupra centrului -
spus ca nu era nevoie sa-~i doreasca sa moara. Totul se terminase. cand nu am mai simtit mana femeii in mana mea. M-am recentrat
Era deja moarta. cat de repede a fost posibif, dar era prea tarziu. Ea plecase. Sa adun
~i-a intors capul ~i m-a privit, pentru prima oara. piese, iar apoi sa Ie pierd pe drum, nu era tocmai cum credeam eu
"Nu, nu sunt moarta! inca rna doare!" I-am spus, cu bIandete, cii ar trebui sa fie. in mod cert, nu era productiv. Mai bine incercam
di durerea se va atenua in curand. Trebuia doar sa-~i paraseasca din nou. Problema era ca nu ~tiam prea bine ce caut, dar nu aveam
corpul. 5-a holbat la mine. de gand sa renun\. Cateva zife mai tarziu, am facut un tur de dupa
»Dar... sunt inca vie! Sunt la fel ca intotdeauna!" amiaza. Stateam culeat pe pat, relaxat ~i am schimbat u~or faza - ~i
I-am spus ca, la incepu!, moartea fizica nu aduce 0 mare bineinteles ca am recep!ionat un alt semnal. Era un semnal frenetic.
schimbare. Doar ca nu mai ai un corp fizic - acum doar i\i aminte~ti M-am conectat la el ~i am folosit metoda mea de cornu tare
durerea, dar nu mai ai, de fapt, nicio durere. rapida. intr-o c1ipa eram deasupra unei alei, intr-un or~el. Am diu-
126 127
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CiiJiitoria supremii _ _ _ _ _ _ __

tat sursa semnalului - ~i iat-o, chiar dedesubtul meu. Se ascundea ~ezut, ingropandu-~i fa\a intre genunchi. ii puteam auzi hohotele
dupa 0 gramada de cutii aruncate la gunoi, pe 0 alee. Pe strada ala- de plans. M-am indreptat catre el, privind in jos, ~i I-am atins u~or
turata, doua ma~ini de politie, semnalizand cu lumini ro~ii ~i albas- pe un umiir. I-am spus cii e timpul sa mergem. $-a holbat la mine.
tre, blocasera curba. 0 forma contorsionata zacea intr-Q balta de "Mai yin copoii dupa tine, daca e~ti mort?" Am zambit ~i am
sange pe trotuar, in fala intrarii intr-un magazin. 0 mul\ime de dat din cap in semn de nega\ie.
spectatori curio~i se adunasera in spatele unei benzi gal bene din "Dar sunt loeuri mai bune unde putem merge, in loe sa starn
plastic. M-am dus direct la gramada de cutii. Baiatul costeliv, care aga\a\i !n preajma unei alei dosnice", i-am spus. ~i-a privit miiinile.
statea ghemuit in spatele cutiilor, nu avea mai mult de ~aptespre­ "Imi amintesc cum intindeam mainile, pentru a-mi opri cade-
zece ani - ~i nu avea nicio ~ansa sa mai creascii. Oricum, nu de rea, cand am atins betonul. Si cum mi-am lepadat arma, cand casie-
aceasta data. I-am cerut sa se ridice. EI s-a ridicat incet, nesigur, cu rul a tras in mine din spatele tejghelei; a~a ca nu am avut cum sa rna
bagare de seama, gata sa 0 ia la fuga, dacii se ivea vreo ~ansa. apar. Am simlit ca ~i cum cineva m-ar fi izbit cu un fier inro~it in
"De unde ai ~tiut cii sunt aici, omule?" piept. Apoi am ie~it pe u~a ~i imi amintesc cum m-am lovit de tro-
I-am spus cii doream sa-I ajut. tuar. Am sim\it 0 pocnitura in cap - m-am ridicat ~i am alergat pe
"N-am nevoie de niciun ajutor, nu de la un blestemat de co- alee. Dar... dar, cine naiba e§ti tu?" I-am spus ca m-a trim is Unchiul
Ben. L-a pufnit rasul.
poi." L-am intrebat de ce se ascundea, dacii nu avea nevoie de nici-
.Ben? Ben be\ivanul? Du-te de-aici, el nici macar nu §tie ca
un ajutor.
exist! Amurit cand eram copil! ~tiu! Eo noua ~mecherie de-a voas-
.Cum adica de ce?" Acel nemernic de ~ef de magazin avea 0
tra, de-a copoilor, ca sa rna inha\a\i! la mai lasa-ma - term ina cu
arma ~i a-nceput sa traga!" I-am spus ca nu trebuie sa-~i mai fad!
toate bazaconiile astea ca sunt mort." I-am sugerat ca, dadi voia do-
griji in aceasta privin\a. M-a privit precaut. vezi, ne puteam uita mai atent la corpullui de pe trotuar. Mai intiii
"Yrei sa rna sal\i, nu-i a~a?" I-am spus ca nu era chiar a~a ~i ca s-a opus, a§a ca i-am spus sa stea ascuns dupa mine, ca sa nu-I vada
nu mai era cazul sa jefuiasca pe nimeni. I-am mai spus ~i ca nimeni nimeni. M-am intors, am ie§it pe strada §i am pa§it prin multime.
nu-I va mai putea impu~ca vreodata - ~i ca nu mai trebuia sa se tea- ~tiam ca rna urma indeaproape. Am ajuns acolo, exact cand sosea
rna ca va merge la inchisoare. EI s-a holbat la mine. ambulanla. Ne-am oprit chiar deasupra corpului - era sange peste
"E~ti nebun, omule?" I-am spus ca glon\ul ii atinsese inima, tot - §i am vazut cum ei intorceau corpul, verificau semnele vitale
apoi a mai trait atat cat sa iasa, c1atiniindu-se, din magazin ~i sa ~i il puneau pe 0 targa. I-au acoperit fa\a, dar nu inainte ca tanarul
cada fara via\a pe trotuar. Fa\a lui exprima un amestec de em0tiL de langa mine sa observe toate detaliile. Stiam ca, acoperit sau nea-
"Ce rahat mai e ~i asta? Dadi-s mort, de ce naiba stau aici, coperit, el putea vedea acel chip.
trancanind cu tine?" In timp ce targa intra in ambulan\a, iar u§a s-a inch is, copi-
Am anitat spre strada din spatele meu ~i i-am propus sa landrul a inceput din nou sa planga cu suspine. I-am luat mana cu
arunce 0 privire. Cu un ochi la mine, s-a indreptat speriat catre col- blandete §i am pornit-o de-a lungul striizii. Acum nu a mai rezistat;
lui aleii, cercetand incordat strada. Auitat cu totul de mine, cople~it jelea necontrolat, in timp ce paraseam strada §i ie§eam tot mai
de ceea ce vedea. in cele din urma, s-a intors ~i s-a priibu~it brusc in
128 129
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

mult de pe faza. De aceasta data, pe miisura ce ne apropiam de ine- Ratiunea mea a dorit sa ~tie imediat de ce ajunsesem tocmai
lele centrale ~i superioare, I-am linut, constant, sub observalie. Ori- in acel sistem de credinte. Singurul raspuns plauzibil era evident:
ce ar fi urmat sa se intample, eram sigur ca a~ fi fost pregatit sa intr-o anumita vreme, fiicuse parte din mine. Scena m-a purtat ina-
reaclionez. Dar nu eram. intr·un anum it punct, tanarul a disparut. poi in timp, in ceea ce numeam "vraja Pacificului tropical", pe care
Acum era aici, iar intr·o clipa nu mai era. Nu mai ramasese nicio o suprimasem, pc jumatate, intreaga mea via\ii. Chemarea oceanu-
urma de radiatie. Oriunde a~ fi cautat - nimic. Orice a~ fi facut, Ill· lui se reflecta in barcile mele cu panze ~i in scufundarile in care
crurile nu se petreceau conform a~teptarilor mele. AC(ionam cum- giiseam atata bucurie. Apoi, mai erau week-end-urile in Hawaii,
va, dar insuficient. Am revenit incet pe faza cu corpul fizic, dutand care se transformau in trei saptamani de ~edere in acel paradis; in
in continuare raspunsuri. ciiliitoriile mele la Ecuator, program ate pentru trei saptamani ~i
Era 0 singura cheie. in acea noapte aparusera mai putine transform ate in trei luni de vis - ~i in faptul ca aproape cii imi con-
semnale. Perioadele mele de somn fusesera mai pUlin agitate. Oare struisem 0 cariera in zona tropicala. intotdeauna am simlit 0 imen-
era yorba de cauza ~i efect? Poate di 0 luasem pe calea cea buna - sa nostalgie legatii de mediul tropical.
dar, chiar dadi era a~a, emisfera mea stanga striga dupa mai multe Cand m·am ~ezat pe 0 ie~itura a stancii, cei ce stateau in spa-
informatii. Era clar ca nu eram pregatit pentru aceasta misiune. tele femeii s-au retras ~i ~i-au acoperit ochii. M-am intors catre feme-
Continuam sii-i pierd pe drum! ie, care se holba la mine, cercetandu-ma cu calm. Am gandit ca era
Apoi, cateva saptilmani mai tarziu, s-a ivit 0 alta schimbare. posibil sa putem comunica. Azambit, riispunzand gandului meu.
Stateam culeat ~i relaxat cand, dintr-o datil, am primit un semnal pu- "Ai venit."
ternie de ajutor. Chiar inainte de a ie~i din corp, am inteles ca era "Da, am venit. Dar de ce m-ai chemat?"
chiar pe frecventa mea. Corpul meu fizic reactionase printr-o puter· .Am chemat 0 imagine."
nidi senzatie de ciildura. M-am rostogolit rapid in afara §i am urmat "De ce ai facut asta?"
semnalul. Undeva, deasupra Teritoriilor Sistemului de Credinte, "Th e~ti Megus?" M-a privit atent. "Nu, nu e§ti Megus."
semnalul m-a condus in jos, pe 0 rampa de ie~ire pe care nu am pu- "L-ai chemat pe Megus. De ce?"
tut decat sa 0 percep. Nu mi-a trebuit prea mult timp sii descopiir "Fiindca Megus nu ~tie di lucrurile nu merg bine pe-aici."
sursa. Radialia sistemului de credinte mi-a oferit imaginea unui "Unde e~ti tu? Unde suntem aici?"
tiirm stancos ~i abrupt, din colo de care se intindea 0 junglii deasa ~i "Eu sunt aici, in Tiiramul Ceresc allui Megus."
umedii. M-am intrebat de ce totul imi apiirea intr-o forma atat de "Stii cum ai ajuns aici?"
clara ~i realii. Era ceva neobi~nuit; de obicei, in cel mai bun caz, ,,0, da. Am ie~it prin gura mea, odatii cu bulele de aer, atunci
activitatea din sistemul de credinte era abia perceptibilii ~i celoasii. cand corpul meu s-a scufundat pe fundul apei mari."
o femeie maturii, mica de statura, statea pe marginea stancii. .Cum ai ajuns in apa cea mare?"
in spatele ei erau cam cincizeci sau ~aizeci de biirbali ~i femei de "A~a e regula, ciind 0 femeie nu face copii."
toate varstele. Erau umanoizi, acoperiti partial cu bJanuri de ani- "Si apoi, ai venit aicL"
male, cu structuri faciale dure, de tip neandertalian. "Da, dar ceva nu e in regula."
130 131
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ Ciiliitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

"Nu e in regula? Cu tine sau cu ceila[\i?" Adat din cap. timpului, vizitasem fiecare dintre aceste rampe, care faceau parte
"Cu mine. Cand sarim de pe stanca asta, in jos, in prapastie, din fiecare sistem de credin\e catre care duceau. Dar nu parea sa
trebuie sa ne izbim de pietre[e de dedesubt §i sa murim; §i facem existe niciun motiv sa mai trec pe aco[o, cata vreme traisem experi-
acest [ucru intr·una. Asta e regula lui Megus." en\a [or §i, probabil, Ie depa§isem.
·
"Cmee Megus.1" De§i simteam ca aveam nevoie de ajutor, nu m-am consultat
"Megus e Zeu[ Soare[ui. E[ a venit [a noi cu multi sori inainte cu niciunu[ dintre prietenii mei filozofi sau psihiatri, din [umea fi-
§i ne-a vorbit despre Tiiramu[ Ceru[ui. Asta ne-a promis ... dar, ceva zica. In schimb, diteva saptamani mai tarziu, am facut ceea ce mi-ar
nu e in regula." fi recomandat ei. Dupa trei cic\uri de somn - cam patru ore §i juma-
"Spune-mi, ce anume nu e in regu[a." tate - m-am trezit odihnit, relaxat §i plin de vioiciune, pe la ora trei
"Atunci dind sar de pe stanca, nici nu cad §i nici nu mor. Cei- dimineala. Parea extrem de simplu sa aplic tehnica de comutare
[a[li cad §i mor, dar eu nu. Eu doar p[utesc." M-am ina[tat incet, rapida, sa-mi rotesc corpu[ fizic in afara fazei §i sa rna indrept ho-
pana ce am ajuns exact deasupra capu[ui ei. tarat catre unul dintre prietenii mei dinaintea Intalnirii cu INSPEC.
"Cam a§a?" o vibra\ie lina... ~i a~ fi fost aco[o.
"Da! Da! 1\J e§ti Megus, chiar e§ti! Ajuta-ma sa'li pot respecta Dar nu era chiar atat de u§or. De undeva, din adancu[ Terito-
regula! Ajuta-ma sa pot cadea, pentru ca apoi sa mor §i sa traiesc riilor Sistemu[ui de Credin\e, am primit un semna[ puternic ~i im-
din nou!" Am atins·o cu mana. perativ. M-am opus, insll, spre marea mea surpriza, 0 parte din
"Eu nu sunt Megus, dar te pot ajuta. E bine sa p[ute~ti. Asta mine mi-a subminat rezisten\a. Dupa ce m-am stabilizat, m-am tre-
este 0 noua regula. Vi no! Incearca!" zit stand culcat intr-un pat, in co[\ul unei incaperi de mici dimensi-
Ea m-a prins de mana, cu amandoua mainile §i ne·am inallat uni. M-am ridicat in §ezut, iar apoi in picioare. Eram intr-un corp
u§or. Structura sistemului de credinle a inceput sa se estompeze ra- fizic - ce[ putin a§a parea - sau intr-o copie reu§ita a unui astfel de
pid, pe masura ce ne apropiam de zona de Tranzilie §i a disparut corp. Ma simleam destu[ de normal. Intr-o parte a incaperii era 0
complet, dind am ajuns pe rampa de intrare. Ne-am dep[asat mai u~a inchisa. Din spate[e u§ii se auzeau ni§te sunete puternice. Am
mu[t in afara fazei, cand a fost indicata schimbarea, observand-o §i deschis-o §i am pa~it dincolo de ea. In apropiere era intuneric; pu-
reobservand-o pe prietena mea neandertaliana. Ea era calma, re[a- lin mai departe era 0 zona intens [uminata, iar sunetele veneau de
xata, dar in expectativa. Ma intrebam de ce eram atat de dependent undeva de dinco[o de aceasta zona. Erau mu[te voci omene§ti, care
de tiparu[ meu de a sari in ajutor - cand previzibilu[ imprevizibil nu dintau, ci doar fredonau in armonie. 0 mana mi-a atins bra\u[ ~i
s-a produs din nou. Ea s-a dizo[vat, s-a topit in neant, in timp ce 0 m-am intors. Unga mine statea 0 femeie frumoasa, angelica, ce Imi
observam. De aceasta data, am acceptat fenomenu[ fara a-mi mai parea foarte cunoscuta. Chipul §i ochii ei radiau de bucurie.
pune intrebari, dar eram curios sa §tiu de ce tocmai semna[u[ ei Se a~teptam. ~tiam d vei veni, dad ne yom inta[ni cu tOlii,
ajunsese [a mine, dintre atatea altele. ca unul. Vino." M-a condus, din zona intunecata, [a lumina. Apoi, s-a
Ramas singur, m-am dep[asat incet, trecand de a[te rampe de retras. Treptat, sunete[e au incetat. La marginea benzii de lumina
ie§ire care imi erau vag cunoscute. ~tiam ca, pana intr-un punet a[ erau multe figuri care ma priveau - cateva sute, dupa estimarea
132 133
_ _ _ _ _ _ _ _ RobertMonroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ eMiltoria suprema _ _ _ _ _ _ __

mea. Stateau in ~teptare. Radialia pe care eu 0 cunosc drept iubire yom incepe sa descoperim diferite op!iuni. Jubirea pe care 0
era cople~itoare. Stateam nemi~cat, totalmente nesigur pe situalie, imparta~imeste eea mai mareala Cuno~tere dintre toate."
ne~tiind ce a~teptau de la mine. Apoi, pe cand stateam acolo, 0 alta
parte din mine a preluat controlul ~i m-am relaxat. Acea parte din EuDeAcolo - identitatea pe care 0 are fiecare dintre nOi, care
mine a inceput sa vorbeasca: contine toate vie\i1e anterioare ~i actuale - s-a iniil!at ~i a strapuns
tavanul, trecand lin pe deasupra nenumaratelor figuri care priveau
"N-aveam nicio idee ca suntem atat de multi. Este unul in sus. De undeva, din multimea de bra\e ridicate, 0 mana s-a intins
dintre putinele locuri in care ne-am adunat ca Unul. Dupa cum ~i a in§facat-o pe a mea. Un barbat s-a inallat ~i m-a urmat. Unul
am descoperit cu totii, a fost nevoie de un sistem de credinte langa altul, ne-am inallat din ce in ce mai sus, intr-o spirala domoala.
care sa ne aducii aici - ~i, de aceea, ne aflam undeva, la margin- Am privit primprejur, crezand ca voi zari vreun zambet cunoseut. Sa
ea exterioara a Teritoriilor Sistemului de Credin\e. fie Agnew? Lew? Rodius? Cheng? Dar nu, nu era niciunul dintre ei.
A~adar, avem in comun cateva Cunoa~teri. Ca suntem Era prietenul meu din vremea primelor mele expedi!ii in-afara-cor-
aici - ~i putem fi aici. Ca nu avem nevoie de un corp fizic, pen- pului - prietenul pe care iI cunoscusem sub numele de BB! Ar fi tre-
tru a exista ~i a n. Aceasta Cunoa~tere ne-a eliberat, prin ea buit sa ~liu; ar fi trebuit sa mi-I amintesc. BB, cel care rna urmiirise
insa~i, din constrangerile ~i restricliile pe care Ie-am intalnit cu de Acasa, din ciilatoria in trecutul etern ... Nu putea fi altcineva.
totii, in timpul ~ederii noastre pe Pam ant. Chiar dacii fiecare Am realizat fazarea, iar figurile inflacarate au disparul.
dintre noi ~i-a mai pastrat anumite credinte, ne putem deta~a Odata cu ele, a disparut ~i senzalia mainii lui BB in mana
de ele cand dorim. Acum ne trezim din vis. mea. M-am uitat ~i mi-am dat seama cii plecase. Revenirea in eorpul
Cel mai important lucru Cunoscut este cel care ne-a fizic s-a produs fara incidente.
adunat impreuna. ~i anume, ca nu numai ca suntem mai mult
decat corpurile noastre fizice, dar ne putem elibera de absolut
oricare dintre credintele generate de viata de pe pamant.
Aeeasta libertate este parte a minunata a lucrurilor, pentru di
acum nu avem limite. Aceasta Cunoa~tere eliberata de frica ne
ofera 0 gama foarte mare de posibilitali de alegere.
Rolul meu este 0 alta Cunoa~tere. Nu e yorba ca sunt un
conducator. Autoritatea, in vechiul sens al cuvantului, nu este
necesara. Probabil cii partea mea de misiune a fost - ~i inca mai
este - de a fi cel care recruteaza. Dar mie mi se potrive~te mult
mai mult rolul de ciiutator, de culegator de informalii, deschiza-
tor de drumuri. Acesta a fost liparul meu ... limp de multe mii de
ani ~i vieti pe pamant. Acum, se pare cii suntem, in sfar~it, in
momentul cand culegem roadele. Cand ne yom intiilni din nou,
134 135
_ _ _ _ _ _ _ _ CiJlatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

catre mine insumi ~i cerusem ajutor. Din acel moment a ie~it la


iveala un spectru de fiin\are ~i aqiune complet nou. Eram Iiber.
In top anii care au urmat, am mers bucuros pe calea mea. Nu
imi dadusem seama ca, in pofida egoului meu aparent, inca din
II acel moment EulDeAcolo fusese responsabil cu conducerea ~i navi-
garea. Nici macar 0 data nu m-am obosit sa privesc dincolo de apa-
intoarcerea ciitre interior rente, a~a cum curiozitatea obi~nuita ar fi trebuit sa ma determine
sa fac. Acum, diutand Esenta Iipsa, in loc sa urmez pa~ii obi~nui\i de
Dadi se ajungc la un impas, e posibil ca, undeva pe drum, sa dupa 0 experien\a in-afara-corpului, am oprit toate semnalele ur-
fi intervenit 0 distorsiune sau 0 concep\ie inexacta. Un indicator a gente ~i am inceput sa caut 0 dovada in jurul meu, inlauntrul meu
fost ratat sau in\eles gre~it, s-a mers pe un drum gre~it - exista - ~i nu in exterior. Pe parcursul unui an, au fost implicate multe ase-
multe posibilita\i. Poate ca un detaliu minor a ramas neobservat. menea experien\e, pentru a obtine informa\iile, intr-o forma cu
A~a s-a intamplat. Indi primeam semnalele de ajutor - leC\i- care sa pot lucra.
ile inva\ate prin procesul de fiin\are - dar niciuna nu avea 0 expli- Asta e tot ce am gasit.
catie satisfacatoare. Recuperarea celor care tocmai murisera ~i sen- Mi~carea de la faza fizidi, la cea a EuluiDeAcolo era lenta ~i
sibilitatea mea la semnalele lor - ~i, in special, la cele transmise de prudenta. Mi-am creat impresia unui gigant atotputernic, atotcu-
mine insumi, din trecut - au continuat sa-mi atraga aten\ia. Avea sa noscator, care privea uimit cum unul dintre degetele sale devenea
fie aceasta "noua mea direqie"? Sim\eam ca am pierdut controlul. o explorare independenta, con~tienta, a restului corpului sau. Nu
o parte din mine, pe care nu 0 cuno~team, preluase controlul, iar am sim\it nicio teama in fala Cunoscutului: eu eram EulDeAcolo,
eu cu siguran\ii nu in\elegeam acest lucru.
Am decis ca adancurile infinitului trebuiau sa mai a~tepte.
EulDeAcolo era Eu. Cum poate sa-i fie euiva teama de el insu~i?
Imperativul major era sa ma cunosc pe mine insumi, fara echivoc.
Cu cat incercam mai mult sa ma cunosc, cu atat mai mult realizam Stratul de memorie
ca ma aflu intr-o expresie nonfizica ~i cu atat ajungeam mai aproa- intorcandu-ma catre sinele meu ~i patrunzand in EulDeAcolo,
pe de calea pe care parea ca trebuia s-o urmez. am dat imediat de un lucru la care ma a~teptam: un strat - un fi~ier,
Experien\a este, cu siguran\a, cel mai bun invatator. Acum, o biblioteca sau un cadru general - care con\inea fiecare moment al
experien\a mea a devenit din nou constructiva, iar abilita\i~e emis- vie\ii mele de pana in acea c1ipa, completat permanent eu informa\ii
ferei cerebrale stangi au ramas pe fundal. Calea de acces catre eul care se potriveau perfect cu gandurile ~i aqiunile mele, pe masura
meu nonfizic - ceea ce gandeam acum ca fiind EulDeAcolo, a ie~it ce efectuam investiga\ia. Alte semnale mai veneau inca de la corpul
aproape imediat la suprafata. Totul incepuse acum mai bine ~e
meu fizic. Acest lucru era mult mai mult decat memoria, a~a cum ne
douazeci de ani. Fiind frustrat din pricina aparentului meu e~ec 10
a explora mai mult decat continuumul timp-spa\iu, ma intorsesem gandim noi la ea, in mod eon~tient. Acesta era punetul de recep\ie al
137
136
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CiJiitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

actualului EuDeAici - eul care funqioneaza in lumea fizica - acum rea de pe gratar. Mi-a facut semn sa intru ~i mi-a dat de man care, fara
doar un corp fizic opera\ional, lipsit de con~tiin\a. a-mi cere nimic in schimb. Dat fiind faptul ca nu mancasem de doua
Am testat de cateva ori sistemul de stocare ~i am fost fasci- zile, parea un miracol. Apoi, mai tarziu, in acee~i seara, intr-un ho-
nat. La selectarea unui anumit moment din trecut, am retrait eveni- tel ieftin, asemanator cu cel al Armatei Salvarii, un batran a murit in
mentul cu fiecare detaliu, pana la cea mai mica senza\ie, la cel mai lini~te pe patul de langa patul meu.
mic gand ~i la cea mai mica emo\ie. Am in\eles curand ca 0 aseme- Nu fusesem niciodata atat de aproape de cineva care murise.
nea supra-memorie nu era in intregime placuta. Nu am sim\it teama, ci curiozitate.
Odata cu aceasta retraire intensa, po\i deveni con~tient - in Dupa aproape un an, m-am intors in Statui Ohio, la Colum-
mod mult prea dureros sau trist - de multe decizii ira\ionale pe bus, am insistat ~i mi s-a acceptat reinscrierea condi\ionata. In tim-
care le-ai luat, de gre~eli stu pi de, de oportunita\i ratate. Inciden- pul anului I, Strollers, societatea teatrala a campusului, a oferit un
tele fericite nu mai sunt fericite, pentru ca ~tii rezultatul. Momen- premiu pentru cea mai originala piesa cu un singur act. Cea scrisa
tele de bucurie par adesea infantile - iar c"ele infantile par triste ~i de mine a primit premiul al doilea. Primele trei au fost regizate ~i
amuzante. De exemplu, aveam 0 amintire foarte veche, de cand rna prezentate unui public din campus. Poate ca cel mai important mo-
ascunsesem sub un tufi~ mare din fa\a casei bunicii mele. Dupa ment din cariera mea de student a fost cel in care rna aflam in cu-
aceea, nu am putut in\elege niciodata de ce rna ascunsesem acolo. lise, in vreme ce aproximativ cinci sute de oameni stateau intr-o at-
Nu-mi era frica, dar ceva rna re\inea acolo. Acum ~tiam. Fiicusem pe mosfera in care nu se auzea nici musca, in timpul punctului culmi-
mine ~i nu voiam sa afle mama. Un moment important pentru un nant al dramei mele cu un singur act. Cei care au facut recenzia pie-
copil de patru ani! sei au spus ca ar fi trebuit sa iau premiul intai.
Afost u~or sa gasesc elemente mai relevante ~i mai revela- Piesa se baza exact pe ceea ce se intamplase in hotelul acela
toare, printre ele aflandu-se incidente care, in felul lor, fusesera ieftin, cu excep\ia adaugarii punctului culminant. Care era acesta?
semnale timpurii, trecute cu vederea cu u~urin\a. Un asemenea in- Murind, batranul i-a daruit baiatului un Scop Special, un Tel, un
cident s-a petrecut in 1934, cand am fost exmatriculat de la Uni- Plan din colo de gandirea umana obi~nuita. Baiatul s-a transformat
versitatea din Ohio, in anul aill-Iea, cu 0 medie mai mica de 2,5. in altceva - sau in altcineva. Aceasta crea\ie apartinea unui baiat de
Acest lucru s-a datorat in mare parte unei arsuri faciale severe, din optsprezece ani, care nu urmase niciodata vreun curs de filozofie,
cauza careia a trebuit sa petrec un timp in spital. Dupa ce mi-am re- care nu era religios - ~a cum niciunul dintre prietenii sai nu era,
venit, sim\ind ca nu-mi gasesc locul, am pornit-o la drum, cautan- in acel moment. A~adar, de unde i-a venit ideea - ~i de ce? Aceasta
du-mi de lucru. Am inceput sa fac autostopul - insa, dupa aproxi- intamplare fusese, in mod evident, considerata neimportanta. Ea
mativ 0 saptamana, am descoperit ca oamenii nu vor sa ia in ma- avusese loc cu cel pu\in douazeci de ani inainte sa existe orice fel
~ina un pu~ti murdar, a~a ca am devenit un vagabond care se plim- de intamplare de tipul Eic, in via\a mea.
ba cu marfarul de colo-colo. in aceea~i categorie neimportanta se incadra ~i 0 alta amin-
In St. Louis, la mijlocullui decembrie, bucatarul unui restau- tire demult ascunsa, pe care inainte 0 considerasem, poate, un fel
rant ieftin m-a vazut holbandu-ma prin fereastra aburita, la manca- de halucina\ie. Totul s-a intamplat intr-o casa veche, pe care 0 avu-
138 139
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

sesem in Tinutul Dutchess, New York, la sfar§itul anilor '40. Hn- Era ceva foarte calm, lini§tit §i confortabil in situatia in care
tana secase. Nu era tipul modern de fantana, ci una din acelea sa- rna aflam. Chiar m-am uitat la cereul de lumina de deasupra mea §i
pate manual, cu 0 suta de ani in urma, sau mai mult. Avea aproxi- sentimentul de pace nu a fost tulburat. Nu mai simteam panica. Am
mativ 2 metri latime, 21 metri adaneime §i era eaptu§ita cu pietre inehis ochii §i m-am sprijinit eu spatele de peretele stancos al fan-
rotunjite, lipite intre ele eu mortar. Daea aseultai, puteai auzi apa tanii. Nu mai era nevoie sa rna grabesc. M-am relaxat §i mai mult §i,
curgand dedesubt, insa pompa nu 0 putea aduee in sus, prin teava. pret de 0 cIipa, am crezut ca am adormit, insa puteam sa aud apa §i
De obicei, intr-o fantana nu poti auzi apa curgand. Acest lueru mi-a sa simt pietrele in spate. Con§tienta mea fizica inca era eompleta.
trezit curiozitatea, a§a ca am luat 0 franghie din hambar, am legat·o Apoi, luerurile s-au schimbat. Incet, senzatia unei inteligen(e
de un eopae apropiat §i am coborat in put, ea un alpinist care eo- ealde a parut sa rna inconjoare, curgand foarte ineet in trupul meu.
boara de pe 0 stanca. Cand am atins fundul, am descoperit imediat Parea sa se amestece cu fiecare parte din mine, cu trupul §i sufletul
problema. Masa de apa coborase §i capatul tevii se afla deasupra ni- meu. Am devenit 0 parte din acea inteligen(a - sau inteligen(a a de-
velului apei. Partea interesanta era ca aeolo, la fund, nu era apa venit 0 parte din mine. Nu parea sa existe vreo diferenta. Apoi am
statatoare, ei un parau subteran. Daca s-ar fi pus cateva pietre in 10- primit un mesaj. Puteam eu greu sa-l transpun in cuvinte.
eurile potrivite, nivelul apei ar fi crescut din nou. Fiul meu de fii ai fii/or, ai gasit bucuria in vanturiie
In acel moment, m-am uitat in sus §i am intrat in panica. Mult
~i in cerul meu. Am imparta~it entuziasmul ~i pacea atatpe
deasupra mea, era un cerc mic de lumina. Intre mine §i acel punct
apele mele, cat ~i in adancui lor. Te-ai desfatat in frumu-
de siguranta se aflau 21 de metri de pietre instabile, oricare dintre
setea ~i intelepciunea celorlalfi copii ai mei, raspanditi pe
ele putand sa cada §i sa produca prabu§irea intregului perete. Posi-
suprafata mea. $i totlt~i, abia acum ai zabovit 0 clipa in sa-
bilitatea ca acest lueru sa se intample era demonstrata de fundul
nul melt, pentru a te lini§ti ~i a asculta. in lini~tea aceasta,
pietros pe care stateam. Erau acolo cateva pietre mari, de marimea
unei mingi de baschet, care cazusera din perete, eandva, in trecut.
pastreaza ast cantec pentru totdeauna. Te-ai nascut din
M-am simtit cople§it de 0 senzape intensa de cIaustrofobie,
mine - ~i tot~i, e destinul tau sa devii mai mult decat voi
oareeum justificata. Daca nu reu§eam sa ies repede, puteam sa fiu
putea eu sa fiu vreodata. in aceasta cre~tere, ma desfat
ingropat intr-un mormant de douazeci de metri - §i nimeni nu ar fi
odata cu tine. Forta mea e ~i a ta; asifel, tu iei cu tine slava
§tiut. Cu oarecare efort, am incercat sa-mi eontrolez panica. ~tiam
mea, pentru a 0 exprima infeluri pe care eu nu Ie voi putea
ca trebuia sa fiu extrem de precaut, atunei eand urcam, pentru a intelege. Neintelegand, eu totu,~i te sustin ~i imparta~esc cu
evita dislocarea oriearei pietre de pe peretele fantanii. M-am a§ezat
bucurie ceea ce ai devenit. Mergi cu acest adevar in sinea
pe 0 piatra mare, cazuta, ca sa rna gandese la asta. Facandu-mi pal- ta,fiul meu defii aifiilor.
mele cau§, am luat cateva inghitituri din apa eurgatoare. Era rece §i Asta a fost tot. Senza(ia de caldura a continuat 0 vreme, apoi
proaspata. Cum stateam pe fundul fantanii, ascultand susurullini§- s-a stins ineet. M-am ridicat, am luat franghia care atarna §i m-am
tit al apei §i, pe masura ce ochii se obi§nuiau eu lumina scazuta, am ureat fara efort la suprafa(a fantanii, ie§ind la lumina soarelui. Am
inceput sa rna relaxez. fost uluit sa descopar ca statusem in fantana mai mult de doua ore.
140 141
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ eJ/fitaria suprema _ _ _ _ _ _ __

Acum imi amintesc acea Esen\a speciala. Mama Pamant, te iubesc! atatea sesiuni, dar fara efecte comparabile. Sa fi fost acesta mecan-
Cum de-am putut sa uit? ismul de declan~are a experien\elor mele in-afara-corpului?
Investiga\iile uIterioare in privin\a stratului de memorie au Astfel, am trecut prin stratul de memorie, ~tiind cii amintirea
relevat un vis aproape identic, ce se repetase in fiecare luna, timp completa va fi valabilii dad! ~i cand va fi necesar. Totodatii, retrai-
de eel pu\in ca\iva ani. in acel moment, eu eram un pilot pe avion rea trecutului, fara ochelarii roz ai nostalgiei, nu reprezinta pentru
~i planor; in acel vis, rna vedeam intorcand avionul spre capatul mine modul perfect de a-mi petrece 0 dupa-amiaza veseJa!
pistei, accelerand cu putere ~i incepand decolarea. Imediat ce rna
aflam in aer, pista se transforma intr-o strada cu c1adiri de ambele Stratul de frica
pat1i. Deasupra mea, 0 re\ea de cabluri ~i fire trecea de la un capat
la altul, in stilul celor care inca mai exista in zonele comerciale mai Trecand mai departe, la urmatoarea seqiune a EuluiDeAco-
vechi. Indiferent cat ~ fi incercat, nu reu~eam sa gasesc un spa\iu 10, am descoperit 0 zona la care, cu siguranla, nu rna ~teptasem.
Iiber in re\ea, prin care sa poata trece avionul. Dupa 0 perioada de Am aflat cii eram departe de a fi lipsit de frici. Poate cii nu eram cu
nelini~te ~i frustrare, rna trezeam. Nu am mai avut acest vis, de adevarat con~tient, insa ele existau - ca ni~te explozii unite de
cand au inceput experien\ele in-afara-corpului. energie cruda, jenante pentru mine ~i pentru nimeni altcineva,
Unii psihologi cu care am discutat des pre acest vis au sugerat prin intensitatea lor. Erau atat frici vechi, cat ~i un flux constant de
ca peisajul stradal era un simbol allegaturii mele stranse cu lumea frici noi. Ele variau de la elemente mici - precum nelini~tea iscata
afacerilor. Allii au speculat ca aceasta relea de cabluri restrictive reo de efectul unei zile ploioase asupra proiectului nostru de construc-
prezenta sistemul meu de credin\e culturale. TOli au fost de acord Iii - la griji mari, provocate de schimbarile din lume. Exista pana ~i
cii exista 0 metafora logicii, bine asamblata pentru a exprima ceea frica de moartea fizica; nu de procesul in sine ~i de ceea ce exista
ce eram eu in acel moment. dupa ea, ci de ceea ce ar putea ramane neterminat aici, in continuu-
Cautand din nou, am gasit un indiciu des pre ceea ce ar fi mul timp-spaliu. Mi-am dat seama ca trebuia sa ac\ionez pentru a
putut fi mecanismul de declan~are a ceea ce s-a intamplat ulterior. rna elibera de acest dezastru.
Compania mea, cautand noi oportunitali de diversificare, investiga EulDeAcolo dezvolta deja un sis tern imbunatalit; testele pe
posibilitatea ca sunetul sa poata fi folosit pentru invalarea in tim- care Ie facusem in ultimii cinci ani - ~i in cadrul carora traisem, in
pul somnului. Ca profesioni~ti ai sunetului, dat fiind faptul ca pro- mod non-fizic, un eveniment intens, care generase in permanenla
dusesem cateva sute de programe de radio, am incercat cateva ti- o fricii cunoscuta, pana cand frica se disipase - erau inca valabile ~i
pare audio diferite, cu diferili subiec\i, pentru a studia efectul aces- operalionale. in plus, batalia era aproape ca~tigata. Fricile care se
tor tipare asupra somnului. dizolvau depa~eau numarul celor nOi, care erau generate de activi-
incepand cu 1956, eu fusesem subiectul principal in aceastii tatea mea curenta.
testare ~i am trecut prin cel pulin 0 sutii de sesiuni, in cadrul ciiro- Odata cu aceasta con~tientizare, am avut 0 mare revelalie:
ra stateam intins intr-o camera intunecata ~i ascultam prin c~ti. EulDeAcolo instituise acest proces ~i pastrase f1uxul opera\iei de di-
insa cei doi copii ai mei, precum ~i multi allii, trecusera prin tot zolvare a fricii, dupa cum era nevoie.
142 143
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- - - - Gilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Nicio sursa exterioara nu imi acorda asisten!A, a~a cum cre- mod eVident, ciizusem odata printr-o spiirtura, accidental sau din
zusem eu, in mod eronat Ma ajutam singur! alte motive, iar ea a continuat sa se deschida prin uzura - probabil
Astfel, degetul a devenit 0 manit. Preferam senza~ia mainii. adunind informatii ~i experienta - pina cand acea parte a barierei
Maniera in care se desfa~urau lucrurile mi-a trezit curiozita- s-a spulberat
tea. Recunoscand cii EulDeAcolo imi ofere a mie (EuluiDeAici) mai
Lisla
mult dedit 0 conexiune obi~nuita, am inceput sa caut in sinele meu
actual, alte dovezi ale implicarii continue a EuluiDeAcolo. A fost A~adar". Ce sunt eu? Dincolo de bariera erau sute ~i sute de
foarte u~or sa merg mai in profunzime, dar, ini(ial, efectul a fost raze unduitoare de lumina multicolora. Fad a fi sigur, am intins
aproape dezastruos. Am inva~at ce sunt Eu! Si a fost nevoie de wina ~i am atins-o pe cea mai apropiata. 0 voce masculina puter-
multa adaptare, pentru a rna obi~nui cu realitatea a "ceea ce sunt". nira a rasunat in min tea mea.
Stratul emotional fa te uild! Curiozitatea te rdsp/dte~te din nou, Robert!

Acesta a fost urmatorul nor de energie !auntridi pe care I-am M-am dat repede inapoi, ins a vocea a ramas cu mine. Ime-
diat,o alta raza stralucitoare - de aceasta data, mov - s-a apropiat
intalnit Cuno~team toate aceste emopi - nu pe acelea care fusesera
de mine. Vocea era fern in ina!
reprimate, ci pe cele trecute ~i prezente, pe care Ie traisem ~i Ie pre-
~isem - atat fericite, cat ~i triste - precum ~i furiile ira~ionale pe Binein{eles! Nu sunteli tOfi bdrba/i, Bobby!
care Ie giiseam acum atat de amuzante. La fel ca in cazul fricilor, exis- Acesta a fost doar inceputul.
ta un tipar constant, care imita ceea ce simteam in fiecare moment Procesul s-a repetat, iar ~i iar. De fiecare data, devenea mai
Partea interesanta e ca acest strat parea organizat atat de ordonat. u~or. Acum am realizat cii fiecare raza de "lumina" facea parte din
mine, era una dintre personalitatile EuluiDeAcolo, insotite de cate
Bariera (dnla
o experienta diferita de viata. in EulDeAcolo exista un tipar core-
Acest lucru semana foarte mult cu 0 gaura colturoasa intr-un spunzator, de via~a, extrem de detaliat, pentru fiecare personali-
perete gri. incerciind sa trec prin acest spatiu imbietor, am intam- tate. Recunosc ca aceasta este 0 descriere neadecvata, pentru ca
pinat 0 u~oara rezistenta, dar apoi am reu~it Trecand prin spa~iu, fiecare este 0 fiin~a ra(ionala, sim(itoare, cu 0 con~tiinta, 0 minte ~i
textura energiei restrictive originale a peretelui mi-a devenit abso- o memorie individuala.
lut clara. Am inteles, de asemenea, ce se intamplase in propriul Comunicarea era u~oara, pentru cii peroram cu mine insumi!
meu tipar, ce anume crease acea gaurii. Riispunsul era 0 eroziune Totu~i, erau multe Iucruri pe care nu Ie puteam vedea, decat in mod
simpla, cauzata de experien~a repetata. Partea amuzanta era ca, in superficial. Elementele emO(ionale erau prea puternice pentru a
nerabdarea mea, nu rna oprisem niciodata ca sa observ insa~i exis- putea patrunde mai in profunzime.
tenIa barierei. Atunci cand am trecut la faza EuluiDeAcolo, pentru a-I gasi pe
Din ce era facuta bariera? Dependenta de Sistemul Viepi de fiecare era nevoie doar sa rna gandesc la acel tipar din activitatea
pe Pam ant ~i multitudinea de sisteme de credin(e 0 generasera. in mea curentii. Unele dintre ele imi erau cunoscute, fiindca Ie cuno~-
144 145
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _- - - - eMiltoria supremii _ _ _ _ _ _ __

team ca fiind fOlie conduditoare in experienta mea de viata din Europa, fratele meu mai mic, Emmett §i sOfia lui s-au dus in Scotia,
prezent. lata-Ie pe cele mai remarcabile: pentru a viz ita Campiile Munro, aflate chiar la nord de Inverness.
Acolo, ei au facut fotografii ale Castelului Foulis. Cand s-au intors
Arhitectul/Constructorul acasa, nu au comentat despre calatorie, deoarece credeau ca su-
Asta se inHimpla in epoca construirii de catedrale ~i castele, biectul nu m-ar fi interesat.
in secolul al XII-lea, in Anglia ~i pe continentul european. Am fost in noiembrie, Emmett a primit 0 notificare de la Institutul
dat afara, dind am obiectat fata de cat de multi dintre prietenii mei nostru, cu privire la activita\ile pentru anul urmator. in ea se afla 0
constructori i~i pierdeau viala, atunci cand pietre masive cadeau fotografie a turnului din noua Aripa de Est a Centrului. Uluit de
de pe schelele §ubrede §i ii striveau pe cei aflali dedesubt. Am re- ceea ce vazuse, el a facut copii ale fotografiilor sale din Campiile
fuzat sa rna supun toanelor irationale ale celor care de\ineau pute- Munro §i ni le-a trimis.
rea. Am emigrat in Franta, unde am retrait aceea~i secventa, dar cu in pozele din Scotia, trasatura distinctiva a Castelului Foulis
un final diferit. 0 persoana manioasa, cu autoritate in stat, ceruse este un turn care aseamana enorm de mult cu al nostru. Ambele au
sa fiu decapitat. patru etaje, sunt octogonale §i ata§ate de 0 latura a c1adirii princi-
Aceasta parte din mine s-a reflectat devreme in via\a mea, pale, au acelea§i dimensiuni generale, aceea§i inaltime a acoperi~u­
inainte sa imp lin esc zece ani, dind am construit ni§te baraci de lui §i au un gard de fier in varf, lipit de acoperi~, de§i nu este vizibil
lemn cu doua sau trei etaje. Mai tarziu, am proiectat §i am construit in aceste fotografii. Nu ~tiam de existenta Castelului Foulis ~i a tur-
ni§te scene de teatru, dupa care am supravegheat proiectarea §i nului sau §i nid nu fusesem vreodata in Scotia. Fratele meu nu
construirea unor cladiri, in Districtul Westchester, New York §i apoi vazuse nici el turnul Institutului, fiindca fusese construit dupa ulti-
in Virginia - activitate care mi-a oferit multa satisfac\ie. ma lui vizita in Virginia.
Acest lucru a explicat §i tristetea profunda, care a dus la im- Cine a construit Turnul Foulis? Potrivit istoriei c1anului Mun-
bolnavirea mea fizica, din timpul unei calatorii recente in Anglia §i ro, construqia a fost facuta de catre Donald Munro §i fiul sau
Franta, unde am vizitat diferite catedrale §i alte c1iidiri vechi. Efec- Robert, la jumatatea secolului al XII-lea.
tul a fost atat de puternic, indit am scurtat §ederea noastra atat la Ded, acum existau ni§te date concrete.
Londra, dit ~i la Paris. in EulDeAcolo, detaliile erau completamente Intr-adevar, eu eram eu!
disponibile, insa emo\ia era mult prea puternica pentru a putea pa- Preotul rebel
trunde in profunzime.
Am incercat sa aflu cum rna chema in vremea ceea, dar am Acest EuDeAtunci era un initiat, dintr-o perioada nedetermi-
prim it, in mod repetat, doar un raspuns amuzat. nata, pe punctul de a participa Ii un ritual secret de confirmare, in
adancurile unui templu sau ale unei biserici de piatra. EI - sau, mai
.Erai tu! nIl" degraba, eu - a§teptase cu nerabdare acest moment, fara a cunOa§-
o vreme nu am putut intelege acest lucru, dar 0 c1arificare te procedura, care insemna acceptare §i evolutie culturala.
interesanta a aparut in 1990. in timpul unei vacan\e de vara in
146 147
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Turnul reincarnat in via\a mea prezenta, acest lucru se potrive~te perfect cu


Observa ca ambele turnuri sunt octogonale, cu 0 inalfime aversiunea mea fafa de orice barbat care intre\ine un act sexual cu
similara a acoperi~ului, ambele sunt ata~ate de peretele c1adirii, o femeie care nu dore~te acest lucru. Crezusem intotdeauna cil
ambele au dimensiuni similare ~i au patru etaje, cu acces la aco- acest EuDeAtunci a fost executat pentru ca a refuzat sa urmeze or-
peri~ ~i un gard de fier. dinele. insa EuDeAcolo avea 0 abordare diferita. "Tenta\ia" fusese
I ~
un test. Dacil EulDeAtunci ar fi incercat sa violeze fata, ar fi fost
oprit ~i alungat. insa refuzand, el a trecut testul ~i a fost primit cu
I incredere. Lumina puternica a fost un simbol al convertirii sale la 0
noua via\a. Cine era fata? SOfia mea, Nancy. inainte de aceasta
marturisire, ea i~i amintise un trecut in care, ca membri ai unei
secte religioase, ea fusese cillugarifa, iar eu un preot, iar singura
legatura pe care am avut-o a fost un contact vizual intens.
Pilot de avioane
Timpul, locafia ~i neamul sunt necunoscute. Acest EuDe-
Atunci era membru aI unei familii sau al unui trib foarte unit, alcil-
tuit din ciiteva mii de oameni, a cilror baza de activitate sau casa se
Thrnul Castelului Foulis Thrnullnstitutului Central Monroe
Campiile Munro Tinutul Nelson, Va., S.U.A.
afla pe 0 latura a unei stanci uria~e. Exista 0 pista de aterizare/ de-
Langa Inverness, Sco\ia Construit in 1989, d.Hr. colare inauntrul unei intrilri asemanatoare unei pe~teri, iar avioa-
Construit in 1151 d.Hr. de Robert Monroe ~i prietenii sai nele mici, de 0 persoana, erau singura cale de transport. Avioanele
de Robert Munro ~i tatal sau aveau aripi scurte ~i erau alimentate prin mijloace imposibil de re-
La inceputul ritualului, preofii au format un cerc in jurul dat. Pilotul statea intr-o pozifie inclinata, cu capul u~or ridicat, cu
unui altar plat, din piatra, incantand pe tonuri joase. 0 tanara fata fruntea lipita de un capac rabatabil. Controlul se facea printr-un
speriata a fost adusa inauntru, dezbracata ~i legata de altar, cu mai- proces mental invalat.
nile ~i picioarele despaqite. De~i era ~ocat, Eul - EuDeAtunci - nu EulDeAtunci era in totalitate dedicat scopului grupului ~i i~i
s-a putut abfine de la a se sim\i excitat sexual. petrecea cea mai mare partea a timpului, pilotiind un asemenea avi-
Marele preot i-a facut semn EuluiDeAtunci sa se mi~te ~i sa on, in misiuni de recunoa~tere sau observare, deasupra unui peisaj
posede fata. Am pa~it inainte, am stat langa fata ~i, uitandu-ma la accidentat. Amintirea acelei case de pe stancil purta un sentiment
chipul ei speriat, am fost atras de ceva din ochii ei adanci. Dupa un profund de prietenie ~i iubire. Existau ~i momente de amuzament
moment lung, m-am intors, m-am uitat la marele preot ~i am dat atunci ciind, in aceste misiuni, pietre ~i sulife ale "b~tin~i1or" de de-
din cap dezaprobator. Imediat, a aparut un fulger puternic de lu- desubt loveau partea inferioara a avionului, producand un ~oc care
mina alba ~i via\a acestui EuDeAcolo s-a sfar~it. vibra in corpul EuluiDeAtunci. Avionul era aproape de nedistrus.
148 149
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CiilfJloria supremii _ _ _ _ _ _ __

Acum cativa ani, pe vremea cand eram adolescent in aceasta asemenea personalita\i §i las acest Sine sa faca §i sa exprime ceea
viala, am ince~cat sa construiesc un asemenea avion. In timpul ce este posibil §i fezabi!.
celui de-al doilea Razboi Mondial, am incercat, fara succes, sa vand Marea mea curiozitate este cum s-a implicat EulDeAcolo,
un avion de lupta industriei aviatice. Aceasta a fost inainte sa am intr-un mod de viala atat de neobi~nuit. Conlinutul lui nu rei eva
vreun interes sau sa realizez dimensiunea a ceea ce ~tiu acum ca asta - sau, cel pu\in, eu nu am putut gasi raspunsu!.
sunt, iar pe atunci nu m-am gandit la sursa acelei idei. Navigatorul
Gel care vibreazd Aceasta amintire vie era a unui ofiter secund de pe 0 nava,
Presupuneam cit aceasta faleta a mea a aparut din sistemul din vremea corabiilor cu panze. Doar evenimentele mai neobi§-
energetic in care imi aveam originile - ~i pe care il numisem KT-95. nuite sunt clare pentru EulDeAici.
Cea mai recenta vizita a mea acolo - Acasa - nici nu a confirmat, Un moment special este trecerea printr-o stramtoare ingusta,
nici nu a infirmat aceasta presupunere. Ceea ce interpretam drept probabil Magelan, in timpul unei furtuni puternice. Am petrecut
muzica exista pregnant in sistem - de~i nu in formele creative pe multe ore stand in apropierea \armului, luptandu-ne cu vantul §i
care Ie inlelegem noi. curen\ii. Eu preluasem carma, fiindea corabia deviase la vreo cinci-
EuIDeAcolo cuprindea, printre altele, 0 personalitate des pre sprezece metri de un farm bolovanos.
care percepusem doar umbre vagi. Atat timpul, cat ~i loca\ia, erau Ineetul cu incetul, am reu§it sa trecem prin stramtoare, pier-
nedefinite, iar specia era, probabil, non-umana. Acest EuDeAtunci zand trei membri ai echipajului. De~i ca\iva oameni ramasesera in
este 0 parte majora - insa, in mod evident, frustrata - din mine, spate, niciunul nu a ajuns pana la ei. Dad ne opream pentru a in-
care inceard permanent sa imite ceea ce obi~nuia sa fad in acea cerca sa-i ajutam, am fi riseat ca dezastrul sa cuprinda intreaga
via\ii. Indeob~te am incercat sa exprim acest lucru prin muzica. nava. Unul dintre ei era prietenul meu eel mai bun.
Cultura-civiliza\ia actuala este lipsita de cunoa~terea ~i de In aceasta via\ii, de§i m-am niiscut §i am erescut in vestul mij-
instrumentele necesare pentru a face acest lueru, intr-o alta forma.
lociu, coasta §i oceanul m-au atras ca un magnet. In New York, unul
In acea via\a, aplicarea deplina ~i completa a efectelor vibra-
dintre primele lucruri pe care mi Ie-am cumparat, cand am avut
liei, sub orice forma, este la fel de naturala cum e respiralia pentru
bani, a fost 0 barcu\a. Intr-o ora, eram deja expert in naviga\ie, fara
noi. Face parte din structura ADN-ului lor. Ei au ~i folosesc abilita-
sa fi fost vreun pic instruit. Au urmat multe aventuri, inclusiv 0 d-
tea de a manipula materia, pentru a implini orice necesitate, prin
Iiltorie de 0 noapte, la douasprezece mile de larm, in timpul unei
energia vibraliei menta Ie. Ei ereeaza .muzica" prin folosirea ener-
furtuni. Nu mi-a fost niciodata frica de mare, a§a d, mai tarziu,
giei non-fizice ~i nu a campului electromagnetic. Nu numai d ea in-
duce tot felul de stari ~i emo\ii, dar ~i intipare~te sau inhiba 0 varie- mi-am cumparat 0 nava mica cu vele, de doisprezece metri. Mi-a
tate de tipare senzoriale, care seamana, oarecum, cu impulsul nos- placut intotdeauna sa navighez §i, adeseori, imi lipse§te oceanu!.
tru fizic, dar nu este, totu§i, atat de limitat. Nou/-venit
o mare parte din acest EuDeAtunci se afla dincolo de inlele- Aceasta a fost doar 0 raza tremuranda de lumina. Cand am
gerea EuluiDeAici. Acum recunosc, pur §i simplu, prezen\a unei incercat sa 0 ating, imaginea razboinicului adolescent din vremuri
150 151
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

stravechi a capatat forma - cea pe care 0 salvasem. Nu am fost sur-


prins, dar m-am intrebat daca el s-a contopit cu mine, in ciilatoria
de intoarcere. Am fost jenat de valul de adora\ie care emana din el
~i I-am potolit cu un zimbet ~i 0 strangere de mana.

EulOriginal I~
Cu acesta rna familiarizasem, odata cu ultima mea vizita la inliiuntrullumii liiuntrice
KT-95 §i, cu siguran\a, nu era 0 fiinta fizica, a§a cum 0 percepem
noi. Din cate inleleg, am devenit curios cu privire la existen\a uma-
na pe vremea cand eram un "turist" care vizita alte realitali, inclu- Nu mi s-a parut u§or sa accept sa fiu infruntat de 0 parte din
dnd dimensiunea timp-spatiu. Dupa 0 scufundare in apele Siste- mine, despre care nu §tiam ca exista. Totu§i, comunicarea a fost ex-
mului Vietii de pe Pamant, am devenit dependent. Repetarea vietii trem de simpla. Acest lucru nu m-a surprins, fiindca, atunci dnd
in KT-95 devenise plictisitoare. insa modul in care Eul original vorbe§ti cu tine insuli, nu exista niciun fel de obstacole! "Vorbe§ti"
prinsese viala nu ne era cunoscut niciunuia dintre noi. Nu ne-am nu e cuvantul potrivit; comunicarea era mult mai rapida decat ar
gandit niciodata prea mult la acest aspect. permite cuvantul rostit, iar sa nume§ti acest schimb de idei "con-
insa, aeum viid lumina din spatele sau, iar gandul acelei pal\i versalie" este nepotrivit.
din EulDeAcolo rasuna ca un tunet puternic. Oare era ceva normal, Ceea ce urmeaza este un compendiu sau un rezumat al mul-
pentru cineva care nu fusese interesat in mod deosebit de "vietile tor sesiuni cu EulDeAcolo, incepand cu cea de-a doua intalnire. Tot
treeute"? Instantaneu, acest gand a declan§at un ras zgomotos. De ce aveam de facut era sa patrund incet, sa trec de bariera sfaramata
unde? De la cine? Rasul era pretutindeni in jurul meu - dar §i in in- ~i deja ajungeam inauntru, in cupola cu raze luminoase in inima
.
EulUlDeAcolo. '
teriorul meu. Nu exista nicio forma pe care sa 0 pot percepe, insa
era lumina, in mine ~i din mine. Apoi, in sinea mea am auzit 0 voce. Nu ar trebui safolosim termenul" inimd". Eprea ftzic.
Ei bine, tanantl meu prieten. Acum ~tjj. fa acest KOTE cu Atunci, in centru.
tine # intoarce-te cand ai dezlegat-o. Noi suntem ceea ce se intelegeprin: "totalul este mai mare
decat suma pdrfilor ".
Socul provocat de voce §i de raset m-au propulsat complet
Atunci, tu e§ti totalitatea a ceea ce am fost eu, indiferent ce
inapoi in Sistemul Vietii de pe Pamant, in dimensiunea timp-spapu sau cine am fost.
§i in corpul meu fizic.
Ptmctulfocal, vatjit/ piramidei tale ~j chiar mai mull in-
Se facusera minuni pentru Viziunea mea Diferita. c/usiv tu, a~a cum e~ti acum. '
Pai, trebuie sa fie mai degraba un haos!
Deloc. Suntemfoarte organizafi. Cuno~ti stratul de memo-
rie in care ai intrat?
152 153
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Da. Sa yin ~i sa eura\ dupa mine? Ce vre\i sa spune\i?


Este organizat cu grija, in serie ~i pe categorii. Este la fil # Ai ajuns, in sfar~it, aici, dupa ata!ia ani. Au fast atatea
in cazul celorlalte tipare de existenfd prin care am frecut. POfi ocazii in care te-am ajutat, iar tu nu ai privit niciodatd inapoi -
cauta imediat ceea ce te intereseaza. eram siguri cd vei veni sa investighezi. Dar nu ai venit. A~a cd a
Asta e bine. trebuit sdfolosim metode mai directe, cum arfl ecourile durerii
Gande~te-te Ia toate fricile care te supdra. De asta ne e t~or ftzice ~i indemnurile, pe care tu le-ai numit semnale de ajutor.
sa ne ocupam. Le transformam mai repede decat intri tu in ele. Ar Voi Ie-ali generat?
trebui sa-,i aminte~ti ce aifost acum vreo treizecj ~i cinci de ani. in mod normal, ele sunt elemente de care avem grija,
Sau uita-te la unii dintre oamenii din jurul mu. Asta da, haas! atunci cand e~ti ocupat safti tu - safti treaz ~iflinfd umana. Am
imi imaginez! decis ca, dacd trebuie sa aj grija de cateva Eu-ri ale tale, soar pu-
Crezi ca poW E u~or sa ui!i, cand lucrurile nu se afla in tea sa devii curios. $i a~a a ~ifast.
fa!ata.
Sta\i sa inleleg bine. M-a\i ajutat pe parcursul intregii vie\i?
Cand am patruns, am trecut printr-o gramada de emo\ii. Pro-
babil ca reprim multe lucruri de care nu eram con~tient. Presupun Cu siguran/a. Uneori ai apreciat asta, alteori nu.
ca eu - sau noi - amjavem un sistem care ne permite sa ne putem De dnd au ineeput toate astea?
ocupa ~i de acest aspect. inainte sa Ie na~ti.
Avem, cu siguranfd. Sunt mai pufine lucruri decat erau Ar fi bine sa-mi spune\i. Nu-mi amintesc.
aim data, dar calitatea s-a imbunamtit , considerabi/. in orice Nici nu ai cum. Nu e.xistai. Am Iltat decizia de a lua din nou
caz, acum, de cele mai multe ori la~i emofiile sa-,i controleze ac- forma umana. Am selectat timpul ~i locul ~i am organizat com-
fiunile, doar cand vrei tu. Te descurci bine. pozi!ia ADN-ului - elementeftzice ~i elemente din noi in#ne. Am
Pot sa folosesc vreun nume, vreo forma de identificare, atun- luat acele parti din noi care ni s-au parut cele mai potrivite, le-am
ci dnd vorbesc cu voi? Presupun ca ave\i mai multe nume. unificat ~i le-am trimis inlauntrul tau. $i ai - ~i am - aparut!
Avem tot ceea ce e necesar intr-un anumit moment. Noi Ce ali trimis inlauntrul meu, mai exact?
suntem creierul, rezervorul de gandire, fratH mai mari, orice.
De ce nu folose~ti unul dintre acronimele care i!i plac atat de Personalita!i, amintiri. Ce altceva?
mult? Cum arfl, Comisia de Consultanti - CDC? Sau 0 tibreviere Da... Pe uncle Ie-am identificat. Asta se intampla eu toata lu-
a Comitetului Executiv (EXCOM) - care se apropie de in!elesul a mea - cu to\i oamenii?
ceea ce suntem noi. Din cate ~/im noi, da. Unii nu au la fit de multa experienfd
Mii voi mul\umi cu asta - EXCOM! ca noi, sau la fel de multe alegeri.
Bine! Uite, acum ca te-aj deranjat sa vii # sd cure!i dupa Existil ~i unii care nu au niciun fel de experien\a? ~i care
tine, cum soar zice, putem incepe sa ne deplasam. apar... puri?
154 155
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJiltoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Mu/!i nu au mai trait nicio experien!d umana, de~i au in primii ani am avut /egaturi foarte stranse. Asta se in-
avut mulle de a/te tipuri de experiente - atatfizice, cat # nonfi- ttimp/a Cit majoritatea micufilor. bifluenta este destul de puter-
zice. Unii aufost anima/e. nica, pana calldparin/ii ~i al!ii determina 0 izolare treptata. Co-
Exista vreunii care yin §i pleacii, traind 0 singura experien~a piii inva!d sa nu vorbeasca despre lucruri inacceptabile. Mai
umana? tarziu, contactulfizic dispare rapid.
Am auzit ca da, dar nu am cunoscut niciunul. Nici nu am Mai era ceva?
putea sa identificam vreunul. Nu prea mufte. in cea mai mare parte a timpului, doar te
De ce exista aceste repeti\ii §i cicluri, aceste vie\i multiple? urmaream. Te-am salvat de /a inec, de cateva ori. $i afast 0 pe-
Pana acum, vie!ile omene~ti aufost ~i suntfolosite intr-un rioada cand ai fast foarte bolnav. Chiar ai aparut aici ~i a tre-
mod atat de aleatoriu, incat nu este posibil sa acumulezi sufic;,. buit sa te conducem inapoi.
enta experienta, intr-o singura viafa. A~a ca ne intoarcem iar ~i Probabil cii asta s-a intamplat cand aveam scarlatina. Dar
iar, pana cand avem ceea ce ne trebuie. Are sens? mai tarziu? ~i alte lucruri - eei doi dolari de sub masa, cand eram
adolescent - voi ali facut asta?
AI trebui sa existe 0 cale mai buna. Nu pare deloc organizat
sau eficient. Ace/a afast unul din trucurile lui Tala.
Cine eTalo?
Tu ar trebui sa ~tjj.
Cum adicii, ar trebui sa §tiu?
Unul dintre noi - unul din tine - care a trait intr-un aft sis-
tem energetic.
ifi aminte~ti vizita ta ghidata departe, in viitor? A~a cum
Amai fost ceva?
am vazut-o noi, totul acolo era organizat ~i ifjcient. Intri, selec-
tezi experien!a pe care 0 vrei - ~i gata! Cand aveai ~aptesprezece ani, conduceai, noaptea, pe 0
~osea de-a lungul raului. Mergeai prea repede ill vat/ul dealului
Ecam mult de a§teptat.
~i era Ull camion vechi pe ~osea. Nu ai infeles niciodata cum ai
E~ti eliberat de limp,iti aminte~ti? Mai ai inca 0 intoarcere putut trece de el,Jara sa mori, nu-i a~a?
dupa asta, in acea viafa vizitata in viitor - ~i apoi suntem tiberi. imi amintesc! imi amintese cii m-am intrebat ee se intampla-
Deci Comitetul meu Exeeutiv a planificat totul... se. 1\1 ai faeut asta?
Cu siguran!d. Nu eu. Dar unul dintre noi, da.
Un Comitet e faeut din mai multe patti. 1\1 ee parte e§ti? Cred cii incep sa inleleg. Sunte\i un fel de ingeri pazitori ai
Eu am fost bufon la curtea Fran!ei, in secolul al IX-lea. mei - sau a§a v-ar numi unii oameni.
Eram un bun vorbitor. De aceea amfost ales pentru a ma intalni A, nu. Nu suntem nimic de-al tau. Noi §i tu suntem tafel.
cu tine. Eu lini~tesc orice tensiune care ar putea aparea in tine. Tu te-a; ajutat tot limpul. Noi suntem doar partea care te ajuta
Nu simt nieio tensiune ... ei bine, nu multa. Aeum, sa ne in- sa-!i aminte~ti. Tu ~i Talo a!i pus impreuna cei doi dolari sub
toareem la eeea ce diseutam. M-a\i ajutat in eopilarie? masa. Tu ~i Cass - atunci, in Hawaii - a!ifacut amandoi ca pia-
156 157
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaIJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

ca de surf sd meargd in directia necesard, pentru ca barca de opOf; ;nterpreta $i a~a. Ai avutparte de pu/in ajutor. Tine
pescuit sa te poata gasi. Tu $i noi ne-am intors intruna sa dre- minte ca nu sllntem !intuiti de limp - nici tu nu e~ti, a$a cum
gem silllatia. Vrei mat mllite exemple? e~li acum. Ne putem intoarce zece sau 0 mie de ani in limp - to-
Sa fiu al naibii! tilt e la ftl. in general, suntem Ia zi cu acordarea ajutorului.
Nu vei fl. Nu te vom liisa. Aceastd experien!a de maid pe Atunci... eu nu sunt altceva dedit un surogat al vostru ...
care 0 constru;e$ti - e prea valoroasa. Da, atunci cand ai inceput aceasta viald, erai. Pe mdsura
De ce? Ce vrei sa spui? ce ai capatat experienfii, ai devenit 0 personalitate complet
Ea duce la libertate. $i este cursa ta - tu detii controlul. noua. Mixtura cu care ai inceput s-a topit, gradual, intr-un intreg.
Noi nu suntem nimic mai mult decat 0 cabinapUna cu pasageri, Asta e un lucru cu care va trebui -sa ma obi~nuiesc. "Eu" aju-
care urla $; spera ca 0 vom gdsi $i care dau sfaturi, !;pand. tandu-ma pe "mine"! Obi~nuiam sa cred ca ajutorul venea doar din
Ce sa gaseasca? exterior... Spune-mi, e ceva ce nu pute!i - nu putem - sa facem?
Ie$irea. Cum sd iasa din vitezd. Nu doar eternitatea, ci in- il vom lasa pe Asha sa se ocupe de asta. E un bun tehni-
flnitatea. cian. EI va comunica cu line acum.
Cred... cred ca in!eleg. Ce trebuie sa fac? Asha ... ?
Tu e$ti cea mat mare $ansa pe care am avut-o vreodata. Te Am sim\it 0 u~oara schimbare de frecventa. Eu sunt Asha.
vom sustine ~i te vom ajuta pana Ia capat. Nu putem face totul,
Pot sa te ajut?
dar putem face destul de mult. Faptul ca te-am incurajate sa te
Eu ... intrebam despre limite... ce putem §i ce nu putem face ...
gande~li la ceea ce nume~ti" in-afara-corpului", a dat rezultate.
Voi ali facut asta? Nu ~tiu ce nu putem face, dar $tiu ce putem sa realizdm.
~ti aminte$li acele vise dinainte? Cum incercai sa ridici un
Ei bine... m-am intrebat adesea de ce nu pot sa execut anu-
avion de la pamant, dar erau mereu cabluri deasupra? mite aqiuni, pe care se pare ca al!ii pot sa Ie faca.
Da - foarte claro La ce acfiuni te reftri?
Acelea au fost sesiuni de practicd, pe care Ie faceam cand Sa vad ce vibratii emit oamenii, sa citesc min Ii, sa am ceea ce
veneai aici, in timpul somnului. numim abilitati senzoriale. Tot ce pot sa fac este sa ies din corp.
Da... incep sa-mi amintesc ... Ai vrea sa ai aceste aile abilitati?
Erai aldt de speriat, incat nu ai observat cd te trdgeam - Acum, ca intrebi... nu, nu neaparat.
nu atunci. N-am considerat cd ele erau necesare. Dar daca vrei ca
~i restul ajutorului oferit in permanenlii... Recent, mi s-a unul dintre noi sa-fifoloseasca corpul $i sa vorbeascd, in limp ce
parut ca eu am facut 0 parte din lucrurile astea ... nu voi. tu te duci allundeva, doar relaxeaza-te ~i adormi.
158 159
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Nu, nu vreau sa fiu un canal prin care se transmit informa~ii. Ea incorporeazii atat durerea, cat ~i placerea; este unirea extre-
Asta nu e 0 cale catre libertate, dupa cum 0 viid eu. Dar... a§ vrea sa me/or, pentru a crea un intreg. $i ai giisit destu/ii iubire in aceas-
~tiu raspunsulla ceea ce ar trebui sa fac acum. tii viafii, odata ce te-ai dispensat de iluziile tale.
Nu iii putem da acest raspuns. i/i putem ofen sus/inerea Trebuie sa existe foarte multa experien~a stocata aici, in
de care ai nevoie - ~i informa/iile. insa doar tu ~tii ce ai defdcut. voL. in noi. Cat de multe vie\i sunt aid?
Noi to,i te sus!inem. Nu i!i cuno~ti propria putere. Du-te ~i afia - Poate 0 mie, sau mai mult. Am incetat demult sa numii-
asta ar trebui sa facio Daca reu~e§ti - §i suntem siguri ca a~a va riim. Fiecare situa!ie posibilii se afia aici, fiecare emofie. Nu e
fi - vomfi tiberi. nimic din ceea ce poatefi intalnitintr-o viafapdmanteana, care
Aceasta porn ire pe care 0 am ... de a ajuta omenirea. Unde se sa nu fie stocat aici... in cincizeci de feluri diferite.
incadreaza? Atunci, de ce trebuie sa trec din nou prin asta?
Ti-am putea spune ceva despre asta, de# s-ar putea sa Ga sii gase~ti piesa finala. $i e~ti foarte aproape. Gand ai
nu-li placii. giisit-o, ne ridiciim. Vom pleca.
Trebuie sa ~tiu. Yom pleca, unde? Cum?
Mlmca in serviciul omenirii ar puteafi clasificatii cafiind Nu ~till. Asta va trebui sa ne sPlii tu.
egoistii, dar, in cazul tiiu, fiindcii efectul se riispande~te atat de in\eleg... Dar sunte\i siguri ca a~i ales persoana potrivita? Eu
departe, lucrul asta nu se aplica. Gu catfacem mai mult pentru cred cii mai exista 0 fiin\a umana aici, in acest moment - 0 alta par-
ca omenirea sa fie mai buna, cu atat mai mult ni se imbunatii- te a acestui EuDeAcolo, al nostru.
,esc ~ansele. 0 imbunata!ire majora este echivalentii cu 0 sutii
A~a este. Aceea este rezerva ta sau substitutul tdu, a~ putea
de imbundta!iri minore. spune. 0 rezervii. Dar tu e§ti primul.
Yrei sa spui ca un munte inalt este echivalent cu mai multe
Aceasta alta persoana... este femeie?
dealuri joase.
Da, doar ca muntete ajunge mai sus. Da.
Ar trebui sa rna intalnesc cu ea?
A~adar, acest serviciu - aceasta perfeqionare a omenirii -
merita facut? Poate mai tarziu. Ar piirea ca e 0 sorii demult pierdutii.
~a ... Acum, lasa-ma sa rna asigur cii am in\eles cum trebuie,
Gu siguranfd·
Dar legatura pe care 0 identificam drept iubire? Unde se treaba asta cu recuperarea.
incadreaza aceasta energie? Nu e nimic neobi!jnuit. Mu/!i dintre noi Ilicriim cu ea mai
Prietene, avem atat de mult din aceastii /egiitura, incat pu- tot timpul.
tem ajunge Ia infinit §i dinc% de e/. 0 purtiim cu noi pretutitl- De ce nu se intorc aici din proprie voin~a?
denio Este energia majora care stii la baza intelectului nostru. Tu ai fi facut asia, acum cincizeci de ani?
Geea ce percepi acum cafiind iubire purificii, nu bagatelizeaza. Nu ~tiu ... probabil ca nu.
160 161
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciililtoria supremii _ _ _ _ _ _ __

Ceea ce se intamplii este faptul cd unii devin atat de blo- Destul de des. Nu a fost catu~i de pu/in 0 pierdere de
cali intr-un sistem de credinle, incat nu se mai intorc niciodatd vreme. Am invdlatfoarte multe din ceea ce s-a intamplat. Am in-
aici, nici mdcar in somn. Pierdem aproape noud din zece, in fo- vdtat aliit de mull din acele alte vieti, incat, de data asta, credem
lui asta. Ei uitd complet de noi. Noi continudm sd-i ajutiim chiar cd putem foce ceea ce trebuie.
~i a~a, speralld cd, in cele din urmd, ~i vor aminti - # uneori 0 Sa facem ce trebuie? Ce trebuie sii facem?
fac. Noi suntem aici ca sd-i prindem atunci cand alunecd prin- Sd construim ceea ce tu nume~ti viteza evaddrii. Astfel in-
tre crdpdturi. cat noi - cu totii - sd putem fi fiberi,
N-~ zice ca e chiar un succes! Dar nu to~i cei pe care i-am in- Da... in~eleg. Pot sa apelez din nou la vOi, daca e nevoie?
talnit faceau parte din noi, nu? Sper ca nu. Din acest moment, suntem la fot de apropiati de tine ca
Doar unul sau doi. Ceilalti pe care i-ai recuperat au dis- propria ta piele. Acum, prietene, trebuie sdfoci ceea ce ai de fd-
parut atunci cand sistemele lor de credin!e au preluat controlul, cut, $i, mai presus de orice,fd-o cu iubire.
nu-i a~a? E imposibiJ de descris cat de multa energie a iubirii provine
Deci asta s-a in tam plat! de la mai mult de 0 mie de vie\i, care, dupii cum am afiat, este de-
Sistemul lor de credin!e e singurul lucru de care se pot pozitatii pentru EulDeAcolo al fiecarei fiinle umane. in plus, des-
agdta. A~a cd se duc acolo zmde cred cd existd vreun fol de sigu- coperirea ~i cunoa~terea existen~ei "Comitetului Executiv" din Eul
rantd. insd ei nu uitd niciodatii incercdrile noastre de a-i ajuta meu DeAcolo, precum ~i ale structurii Eului meu DeAcolo, au
- clliar dacii nu sepotrivesc cu ~teptiirjle lor. in limp apare 0 in- schimbat radical Perspectiva mea Diferitii. Aceasta descoperire a
doiald - poate zece vieti mai tarziu - ~i un reprezentant al pro- umplut multe goluri in fi~ierul meu Lucruri Cunoscute, care exis-
priullor EuDeAcolo jj recupereazd ~i ii duce inapoi la locul unde tase de ata~ia ani.
trebuie sdfie. A~adar, arum sun! sigur ca fiecare fiin\a umana are propriul
Eu m-am pierdut vreodata in sistemele de credin~e? EuDeAcolo individual, imboga\it cu un Comitet Exerutiv particular
Da. ~i evoluat din sine Ie siiu. Cu noua ta Perspectivii Diferita fixatii ~i
Si atunci, de ce am reac!ionat, in cele din urma, la ajutorul opera\ionala, nu ar trebui sa fie prea greu sa ~i-l giise~ti pe al tau,
vostru? acum ca - probabiJ - po~i accepta ca el existii.
A fost 0 combinarie de elemente: mai multii Cltriozitate, Trebuie sa-Ii cauli propriiJe riispunsuri ~i, atunri cand le-ai
mai purindfriCd, 0 indoctrinare mai pufin puternicd. gasit, pune-le in propriul tau fi~ier personal Lucruri Cunoscute.
Nu-mi place sa intreb, dar trebuie sa mai ~tiu ceva. Cate vie~i Poate ca vei reu~i sa inlelegi de ce personalitaliJe noastre sunt atat
am fost eu - adica noi - bloca\i in sistemele de credinle? de complexe. Mai mult decat acest corp fizic? Cat de mult?
Cine ar putea spulle? Multe, cu siguran,tii.
Ce pierdere de vreme! Si, de cate ori m-am ratadt sau am dis-
parut eu - acest Eu - de pe drumul catre aid?
162 263
_ _ _ _ _ _ _ _ eMilloria supremil _ _ _ _ _ _ __

ii asistam din polite\e pe cei care nu aveau, dintr-un motiv sau altul,
un reprezentant al propriului lor EuDeAcolo, sau care ratasera punc-
tele de intrare in sistemul lor personal de credin\e. Curand m-am
obi~nuit cu dispari\ia lor, atunci cand ii trageam dupa mine. ~a cum
a facut dependentul de sex, fiecare dintre ei disparea atunci cand in-
Perfeclionarea talneam radialia unui sistem de credin\e cu care ei rezonau.
Principala sarcina a Eului meu DeAcolo era sa ajut fostele
Exista un mare avantaj in a-ti cunoa~te bine vehiculul, mai ales personalita\i vii care fusesera cople~ite de dependen\ele fa\a de
daca planifici sa calatore~ti acolo unde e posibil sa existe pupne zone Sistemul Vie\ii de pe Pamant sau de diferitele sisteme de credin\e,
de ajutor. Cunoa~terea mea proaspat dobandita, privind vehiculul intr-o asemenea masura, incat esen\a personalitatii lor nu mai pu-
Eului meu DeAcolo mi-a ridicat factorul de incredere cu diteva ni- tea fi accesata. Atunci cand Mintea Umana individuala scapa, in
vel uri. Lucrul extraordinar a fost ca parcursesem atat de mult din sfar~it, din capcana credintei sau gasea 0 fisura in sistem, unul din-
drum, fara a rna obosi sa aflu ce anume facea ca lucrurile sa mearga. tre membrii Eului meu DeAcolo pleca intr-o misiune de recuperare.
Dintr-un motiv imposibil de descoperit, curiozitatea emisferei mele Timpul nu era un factor important aici, cu exceptia faptului ca toate
cerebrale stangi rna dezamagise pentru prima oara. Aceasta cu- aceste "salvari" se petreceau in ceea ce puteam numi trecut.
no~tere a determinat 0 schimbare profunda in Perspectiva mea. Modul de ajutorare este 0 alta constanta in cadrul membru-
Existau atat de multe potentiale de care nu fusesem con~tient - dar lui individual al EuluiDeAcolo. Acest lucru implica inserarea de
~i atatea responsabilitati ~i Iimitari - incat mi s-a parut prea incomod idei, ganduri ~i chiar de stimuli fizici, in via\a fizica a altora, care
sa rna ocup de ele. Cea mai mare responsabilitate decurgea din fap- traiesc in Sistemul Vietii de pe pamant. Am devenit con~tient de cat
tul ca de la acest Eu - din multele Eu-ri care compuneau Eul meu De- de mult ajutor prime~te fiecare dintre noi ~i pe care nu it percepem
Acolo - se ~tepta gasirea unui raspuns sau a unei solutii importante. sau pe care, pur ~i simplu, il acceptam fara sa punem intrebari. Din
De~i mi se spusese ca ~tiam intrebarea ~i ca eram pe drumul cel bun nou, un astfel de ajutor nu este Iimitat de conceptul nostru de timp.
catre raspuns, conceptul inca nu avea sens pentru mine. Nu este oferit nimanui cu fOl'\a, insa este acordat ca raspuns la un
Aceasta cunoa~tere a adus ~i multe schimbari. Nu mai eram strigat dupa ajutor - un semnal care poate fi tradus ca 0 rugaciune,
preocupat de activitatile mele din timpul somnului - fie ca mi Ie in diferitele sisteme de credin\e. Am inceput sa particip, impreuna
aminteam sau nu. Acum, cand rna relaxam ~i intram in faza pro- cu con~tiinta Eului meu DeAici, la sarcinile men\ionate. Simularile
funda a somnului, EXCOM-ul meu prelua controlul ~i lucram impre- de inva\are au continuat ~i ele, adesea la cererea mea, pentru a pu-
una. Multe dintre sarcinile noastre indudeau asistarea sau reface- tea in\elege 0 anumita condi\ie. Nu era relevant daca imi aminteam
rea dupa procesul de moarte fizica. In multe dintre aceste situatii, sau nu aceste procese care aveau loc in timpul "somnului", fiindca
deveneam ceea ce eram percepu\i: tata, mama, prieten plecat, chiar nu era important cat de mult durau ele.
~i 0 "fiin\a cereasca". Cei care nu faceau parte din Eul meu DeAcolo A fost nevoie de ceva efort ca sa rna obi~nuiesc cu ideea ca
au disparut in Teritoriile Sistemului de Credinte. In astfel de cazuri, Eul meu DeAcolo nu era 0 m~ina sport, ci mai degraba un autobuz
164 165
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~_ _ _ _ CJWoria supremii _ _ _ _ _ _ __

sau 0 nava spa\iala, umpluta cu un mic univers propriu. Am ajuns Tu $tii asta. Mai exista $i totallli tuturor proceselor Ul1la1le
sa rna vad pe mine insumi ca pe nimic altceva decat un operator de de gdndire, care au existat vreodatii - inclusivale noastre. Tu Ie
naveta de cercetare pentru nava sau orbita mama. nume$ti zgomotul H de Banda. Te pot sufoca, daca permifi asta.
In orele de trezie, contactul cu Eul meu DeAcolo este imediat. Imi dau seama de asta §i cii m-am protejat de ele. Dar mai e
Nu e nevoie decat sa rna gandesc la EXCOM-ul meu §i sa indic actiu- ceva. Inca mai reactionez printr-o 0 suita de emo\ii de toate felurile.
nea dorita. Instantaneu, imi trec prin minte ecourile amintirilor eve- Nu rna pot ab!ine. Ce inseamna asta?
nimentelor sau situa\iilor similare, din existen\e anterioare. Unele Con$tiin/tl vietti pitmdntene, in diversele ei forme. De
sunt foarte profunde, altele sunt indeajuns de stupide, ca sa i1ustreze exemplu, dacit tritie$ti 0 relafie de iubire. Un alt exemplu: tot ce
perfect infailibilitatea aeestui mod de inlelegere. avem de fitcut este sitne ga1ldim la Pisicufe sau la un capac $i
Dad am nevoie ca raspunsul sa fie clar, tot ce am de facut este atunci tu reacfionezi.
sa rna deta§ez pulin de realitate. Inca rna mai intreb cat de mul\i Nu pot contrazice lucrul acesta. A1tceva?
oameni sunt spitaliza\i §i tratali cu medicamente, pentru d "aud Chiar # Pitmantul insll$i. Existitfoarte mulle injlllenle. $i
voci", de la EulDeAcolo? existit $i inteligenfele non-umane. Am incercat sit-Ii intoarcem
Mi se parea eli ajunsesem la un stadiu foarte important in atenfia de la ele, atat cdt am putut.
evolutia mea. Avand aceasta cunoa§tere a existen\ei Eului meu De- De ce?
Acolo'- §i a EuluiDeAcolo al fiecarei min\i-con§tiin\e fizice umane- Unele intdlniri de mai de demult, CII unii dintre noi, nu au
ca §i imediata disponibilitate a EXCOM-ului meu, 0 noua perspec- mers ~a de bine. Ei nu vitd oamenii a$a cum credeam noi cil 0
tiva a fost adaugata lucrurilor pe care Ie considerasem anterior foc. Se considerit sUPeriori,jiindcit au evoluat intr-un mod diferit.
obi§nuite §i acceptate. Insa, dad ceva atat de important, cum este Deci, nu exista niciun "frate mai mare", in eer?
structura Eului meu DeAcolo, fusese ignorat, ce alt element foarte Nu in fllul in care cred oamenii cit ar exista. Dificullatea
semnificativ ar fi putut trece neobservat? constil in foptul cil aceste inteligenfe au abilitil{i de manevrare a
Am decis sa rna consult cu Eul meu DeAcolo, a§a ca m-am energiei, pe care noi incit nu Ie putem concepe $i Ie folosesc fitrit
intins pe spate §i m-am defazat. refinerile pe care Ie avem noi. il pOli intreba pe Talo. EI este sin-
Este adevarat ca nu exista alte influen\e in via\a mea, in gurul membrtt non-llmanfunc{ional, pe care fI avem printre noi.
afara de cea a voastra, cei din Eul meu DeAcolo? Uimitor! Cum de ni s-a ... alaturat Talo?
Nu am spus asta. Credem cil afost UII accidellt. Sit ~tii cit accidentele se mai
Atunci, ce alte influenle mai sunt? intamplit. Uneori, lllcrlll'ile la care ne gdndim cafiind accidente
Una dintre cele mai mari injluenle e interacliunea cu alfii. sau miracole, IIU sunt nimic mai mult decat illteiferenfe ale in-
Adid oameni? Structurali oarecum la fel cum sun tern noi? teUgenle/or non-umane. Nu $tim de ceo
Corect. Am avut cateva evenimente in-afara-corpului, care pareau a
Deci ei ne influen\eaza cu adevarat, chiar §i in ciclul nonfizic. fi contacte eu aceste inteligenle.
166 167
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Gilatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Asta ~i emu. Dar ele #-au pierdut interesul, cand ~i-au dat rat atat Tn interiorul, cat ?i Tn exteriorul dimensiunii fimp-spa,tiu
seama cii erai prea con~tient, pentru a uita ineidentul. ?i este prezent Tn ponderi diferite, Tn toata materia fizica. Din
inteleg... Exista multe astfel de inteligente? pricina lendinlei lui (M) de a se acumula Tn organismele vii,
Prea multe, in universul ftzic. Trilioane, poate. $i mai LIFE (VIATA) - sau Loyered /ntelligence-Forming Energy (For-
existii ~i cealaltii. marea 5tratificata de Energie Inteligenta) - este un acronim util
Cealalta? Cealalta inteligen!a non-umana? penlru 0 banda a spectrului Cdmpului (M),
iti
. vine sii crezi cii' in toatii istoria noastrii - a noastrii # a in Sistemul Vie\ii de pe Pamant, (M) este prezent intr-o con-
ta - am intalnit doar 0 singurii inteligen!ii non-umanii, a ciirei centra\ie mai mare, variind de la materie "inerta", prin microorga-
origine nu era in dimensiunea timp-spaliu? Existii ~i altele care nisme, la Minli Umane. Diversitatea ~i spectrul radia\iei lui (M)
par sii se incadreze in aceastii categorie, dar ele suntfoarte rare sunt extrem de extinse, dupa standardele locale - ~i totu~i, repre-
_ sau greu de perceput. in orice caz, noi am inttllnit doar una. zinta doar 0 mica parte din intinderea totala a Campului (M). Toate
Nu e de mirare ciI suntem atat de singuri. organismele vii se folosesc de (M) pentru a comunica. Animalele
Posibil. Acum nit-Ii plttem oferi un riispuns pentru urmii- sunt mai con~tiente de radialia (M) decat oamenii, care, cu diteva
toarea ta intrebare. EI existii in tine. excep\ii, nu sunt deloc con~tienti de ea. Gandul este 0 perturbare
E~ti sigur? Te referi la a ne gasi op\iunile?
intens utilizata a lui (M), iar emo\iile sunt benzi ale lui (M), adia-
cente gandului. lubirea este ~i ea 0 banda a lui (M), adiacenta gan-
Da. dului. Fenomenele induse de gand, dorite sau autonome, sunt cu-
Tot nu inleleg de ce trebuie sa fiu eu. Nu sunt filozof ~i niei
plaje laterale ale lui (M), iar gandul afecteaza ~i moduleaza radiatia
macar vreun mare cercetator. lui (M). Introducerea de catre oameni a formelor de comunicare
Tu e~ti cea mai mare $ansii pe care am avut-o. Nu e~ti speeifice dimensiunii timp-spa\iu (vorbirea, scrisul, atingerea) a
con$tient de propria ta plttere. Dar noi suntem. $i se schimbii afectat puternic nevoia de sisteme de inform are bazate pe (M), pre-
multe acum, cii aifiicut acest pas ciitre sinele tiiu liiuntric. cum ~i dezvoltarea acestora. Totu~i, oamenii sunt supu~i influenlei
Deja s-au schimbat multe. Ma mai poti ajuta cu ceva? Ai putea constante a lui (M), provenite din alte surse - inclusiv surse umane
sa-mi spui despre influen\ele la care trebuie sa fiu atent - de care - fara cunoa~terea con§tienta a emi\atorului sau receptorului.
trebuie sa fiu con~tient? EulDeAcolo este compus in intregime din (M), "Acolo· afliin-
Cu mare pliicere. Dar e doar 0 reamintire. Lasii-mii sii !i-o du-se in afara dimensiunii timp-spa\iu, dar in cadrul Ciimpului (M).
oftr ca ROTE... Oamenii care nu sunt activi din punct de vedere mintal, in dimen-
Mai tarziu, am verificat ROTE-ul pe care 11 primisem. lata-I, in siunea timp-spapu, care se det~eaza in timpul somnului - in mod
traducere Iibera ~i condensata: incon§tient sau in orice alt fel - opereaza in Campul (M), avand 0
Exista un ciimp extins de energie, care, pentru convenien- rela\ie mai Iimitata cu lumea fizica. Cu exceplia celor care sunt ex-
la, se numeste (M). Este virtual nerecunoscut Tn civiliza,tia noas- pe'1i, majoritatea sunt complet ocupali sa fad fala Campului (M) §i
'tra contemporana. El este singurul camp energetic comun ?i ope- nu con§tientizeaza mai mult sistemele energetice ale lui (M), decat
168 169
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ C!Jiatoria supremil _ _ _ _ _ _ __

o facusera in mediul fizic. Cei care sunt expeqi in tehnicile (M) con- indiferent care este sursa, recep!ia poate influenla orice min-
sidera arareori ca aplicaliile din Sistemul Vietii de pe Pam ant me- te ~i/sau corp, care contine receptori de rezonan\3. Exislii un factor
rita efortul. in alta parte lucrurile sunt mult mai interesante. intern de influen!a, care poate fi indus. Ganduriie emo!ionale au
Legaturile create in timpul vietilor fizice sunt exact am- capacitatea de a insera semnale in corpul fizic, care pot fi gre~it
prente ale Campului (M). Ele continua intre grupurile EuluiDeAco- interpretate. Ele pot interfera nu numai cu forma fizica a ADN-ului,
10, in timpul oricarei stari de con~tienta mentala. Cei care s-au de- dar ~i cu tiparul EuluiDeAcolo. Aceasta interferen\a este pusa in
t~at complet de dimensiunea timp-spatiu - cei care au murit - pot pericol, fara inten!ie, de Mintea Umana fizica, ce manipuleaza
sa caute, intr-o prima faza, sa pastreze contactul cu Sistemul Vielii Campul (M). Rezultatele pot varia de la sanatatea fizid puternica,
de pe pamant. Lipsa lor de abilitate impiedica totul, mai pu!in cele prin intermediul imunitalii, pana la boala severa, precum ~i de la
mai rudimentare incerdri. Dupa un scurt timp, potrivit standarde- vindecarea ei - placebo, "leacuri minune" - la moartea fizidi.
lor pamantene, aceasta comunicare se reduce ca prioritate. Totu~i, Pe tot parcursul istoriei omenirii, au existat oameni care po-
noile legaturi din experientele de via!a se adauga la interaqiunea sedau diferite grade de control asupra Campului lor (M), prin radi-
dintrc grupurile EuluiDeAcolo. Cu cat este mai puternid legatura- alie. in unele cazuri, acest lucru a fost un produs al sintezei facut de
cum ar fi 0 iubire de propoqii majore - cu atat mai apropiata ra- grupul de personalitali selectate special pentru acea experienta de
mane interac!iunea continua dintre grupuri. via\a. La al\ii, procesul s-a dezvoltat in individ, printr-o acumulare
influen!a Campului (M), prin radialia indusa de Minlile Uma- de radia\ii de gandire reziduale ~i s-a transformat intr-un sistem
ne, ar fi cople~itoare, daca nu ar exista etapizarca rela!iilor inerent functional. Prin control se in\elege seleqia sau respingerea voita a
implicate. La fel ca in cazul etapizarii con~tiin!ci, intregul sistem in- radia\iilor de gandire, prin manipularea etapizarii receptorilor. Ca-
dividual de con~tienla este legat - acordat - doar de unele paqi din litatea ~i amplitudinea radia\iei de gandire exprimata de catre ace~­
aceasta radiatie. Daca nu exista nicio aliniere a unei frecven!e date, ti indivizi au fost directionate de mintea-con~tiin\3 umana, pentru
nu exista rec~Plie. influenla Campului (M) continua nu numai in a servi scopurilor planificate.
dimensiunea timp-spa\iu, ci ~i in reziden\a in Campul (M) - tempo- Cea mai evidenta dovada a istoriei aces tor indivizi este exis-
rara sau permanenta. Prin experien\a, metodelc care impiedica re- tenta liderilor politici §i religio§i. Cei mai de succes au trecut neob-
cep\ionarea radia!iei gandurilor nedorite pot fi inva!ate, adesea in serva\i, din pricina lipsei deliberate de continuitate in activita\ile
mod dureros. Totul este legat de etapizare. Dad am opri receptorul lor. Cei din urma au mijloacele pentru a cupla alte benzi ale Cam-
de aliniere forma-gand, nu ar exista nicio influenla. Acest lucru pului (M), cu cea a gandului, pentru a produce 0 varietate de expe-
este valabil aliit in mediul fizic, cat ~i in cel non-fizic. rien\e in cadrul receptorului, cu scopul de a modifica materia atat
Gandirea de grup - in special atunci cand principalul ei scop ca structura, cat ~i ca forma, ~i pentru a varia campurile energetice
este inducerea de emolii - poate fi extrem de contagioasa, datorita ale dimensiunii timp-spa\iu.
amplitudinii extreme a radia!iei. in schimb, radialia organizata a Pe parcursul istoriei umane atestate documentar, expresiile
Campului (M), a unui singur individ, poate fi de mii de ori mai mare unui control minor al Campului (M) au existat din abundenla. Ele
decat cea a unui grup, dad la!imea de banda este suficient de mare. Ii indud pe vraci, pe cei care au abilitatea de a citi gandurile, pe vra-

170 171
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

jitoare, magicieni, cautatori ai adevarului, regi §i imparati din vre- formeaza automat un gen de aparare. Cand §i daca apar scapari de
murile timpurii, experti in hipnoza, mediumuri, vindecatori, psiho- tipul etapizarii nechibzuite - gandirea emo\ionala - devenim ex-
kineticieni etc. in fiecare perioada istorica, au fost rwmero§i imita- pu§i la 0 cantitate incredibila de radia\ii discordante §i periculoase.
tori fara astfel de abilitali. Puterea credintelor §i a sistemelor de ROTE-ul acopera ~i alte zone. Carisma, intuitiile, aprobarile
credin\e rezida in diferitele manipulari ale energiei Campului (M). sau dezaprohiirile instantanee, nejustificate §i, in special, originea
Credintele tale devin lucruri Cunoscute, atunci cand po\i recuno3§- §i puterea sistemelor de credinta, . care evocii emotiile
, in cantitati,
te sau sim\i aceasta manipulare. mari - toate se 3§eaza la locullor, Se mai discuta ~i des pre cantita-
In civilizaliile contemporane, existii foarte multe ciii ~i me- tea tot mai mare de fenomene neexplicate ale actiunii §i comporta-
tode de a invata cum sa controlezi radiatia Campului (M). Acest lu- mentului uman, care nu pot fi masurate prin sistemele dimensiunii
cru se datoreazii preocuparii intense ~i aproape exclusive pentru timp-spa\iu §i, in consecinta, sunt respinse automat de gandirea
energiile din dimensiunea timp-spatiu - in special cele din Sistemul conven\ionala, Un exemplu dar este efectul placebo, recunoscut iar
Vietii de pe pamant. Totu§i, exista unele dovezi, adunate din intrea- ~i iar, dar respins ca instrument primar, pentru ca nu se potrive§te
ga lume, ale explorarii Campului (M), cu rezultate productive. Epo- standardelor conven\ionale. Poate cii acesta este un bun exemplu
sibil ca participan\ii sa fie de acord cii e prea pu\in ~i prea tarziu §i al activita\ii Campului (M).
ca aceasta explorare nu are ~anse sa fie un factor al posibilei supra- Ce putem spune despre cei care sunt, se pare, foarte versa\i
vietuiri a civilizatiei umane, in contextul actual. in tehnicile Campului (M), dar nu vor sa spuna prea multe despre
Ce ar putea fi mai simplu, decat sistemul energetic pe care il fo- asta? Exista aproximativ ~ase miliarde de oameni in acest cadru
losim, m-am gandit eu dupa ce am studiat ROTE-uJ. M-a uimit faptul temporal. Interpretand ROTE-ul, soar parea ca cel putin ~ase mii,
ca triiisem atiitia ani fara sa rna obosesc sa percep ceea ce fusese des- care nu vor fi niciodata cunoscu\i in mod public, poseda ceea ce
carcat in mine_ Era ca ~i cum 3§ fi inotat mtr-un ocean, timp de multi poate fi numit abilitate incredibiJa, Aceasta cifra poate fi redusa ~i
ani, fara sa simt apa! Eram mult mai putin curios decat crezusem. mai mult ~i raman ~ase sute de oameni, in acest moment, care sUnt
ldeea ca fiecare gand pe care I-a~ putea avea - ~i care este Iiberi §i nerecunoscu\i ~i care pot face aproape orice lucru imagina-
plin de emo\ie - radiaza incontrolabil asupra altora, are implicapi bil - ~i multe lucruri pe care nu ni Ie putem imagina. Cred ca I-am
pro fun de. E~i mai neplacut sa fii receptorul unor astfel de ganduri intalnit pe unul dintre ei; dar nu ~tiu sigur. Ne-am putea intreba:
emanate de aWi. In\elegerea acestui lucru ar putea sustine efortul Ullde SlInt ei? Ce fae? Cum i~i folosese abilitiilile? Dacii reu~esc
celor care fac incercarea nerealistil de a impiirtil§i iubirea ~i lumina, atat de bine sa ramana ascun~i, probabiJ eli au motive plauzibile.
intr-o lume plina de pradatori - sau al celor care suslin ca suntem Care sunt ele? ~i de ce mai raman in lumea umana?
parte dintr-un intreg Universal. De asemenea, aceasta cuno3§tere Intrebari ramase fara riispuns!
ocupa §i ea un loc in mintea-con§tiin\a - un loc care, de obicei, este
omis. Cea mai mare parte din energia umana a Campului (M) nu
este iubire §i lumina. Participarea deschisa 1a aceasta energie, in co-
muniune cu tot ceea ce 0 compune, ar fi devastatoare. A~adar, se
172 173
_ _ _ _ _ _ _ _ CJJiitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

... ~i iata-Ie! Mii ~i mii de linii, fiecare stralucind de energie,


extinz:lndu-se in mulle dimensiuni, din locul in care rna aflam ... Eul
meu DeAcolo! Unele Hnii erau mai stralucitoare, allele mai pupn
stralucitoare, dar fiecare se termina in ceva ce semana cu un rna-
14 nunchi de radialii... un alt Eu de Acolo. Cum a putut sa-mi scape 0
asemenea conexiune ... ?
Totalul ~i paqile
Nu !i-a scdpat. Pur # simptu ai perceput-o at{/iil. Ea repre-
zinta totatut tuturor personalita!ilor pe care Ie-am avut vreo-
Odatii cu nenumaratele influenle care se acumulau, indife- data, impretmii eu eei ta care ne gdndim §i eei care se gdndesc la
rent cat de reale pareau sa fie ele, am inceput sa rna intreb dad rna- noi. Cele mai straillcitoare sunt cele asociate cu tine, cel din
car e posibil sa ai 0 Perspectiva Diferita atat de puternica, incat sa aeeastd viala.
Ie controlezi energia. Mi se parea extraordinar ca reu~isem sa rna Dumnezeule!
mi~c in orice direqie, de~i mai aveam unele relineri. Dar 0 facusem
~i in acest fapt exista speranla. Pentru ca ~tiu d nu sunt absolut
Nu, prietene. Nu e niciun Dumnezeu aici, a§a cum it §tii
unic, exista speranla nu doar pentru mine, ci pentru oricine a1tci- tu. imi pare rau.
neva cu 0 Perspectiva Diferita buna, solida. Sunt atiit de mul\i... atiit de mulli din mine, din legaturile
Sim\eam ca ar fi putut exista ~i alte discrepan\e pe care Ie ig- mele din aceasta vialL
norasem, ~a ca, inainte de a face urmatorul pas care era vital, m-am intelegi ca acestea foate nu sunt, in niciun eaz, influenfe
in tors la Eul meu DeAcolo, pentru 0 ultima intrebare. Cum stateam restrictive. Atunci cdndpleciim, toate legaturite de iubirefie merg
intins ~i relaxat, nu a fost nevoie decat de 0 c1ipire, pentru a intra eu not,fie ne ajutd pe pareurs. Singura iubire pe care a ai aeum
in contact. Problema influenlelor rna tulbura. - ea merge eu noi. Poli fi sigur de asfa.
Nu trebuie sJ'jii tutburat. Ai invatat sa-!i controlezi sufie;- Suntem cu tOlii aici?
enfi receptori, ca sa te poti descurea. Dacd reeeptorii tdi nu Cdtiva suntinea bloeati intr-llnul din sistemele de eredinfe,
fune!ionau, influentete nu arfi pututfi primite. iar altit incii vor mai lua forma umana, in urmiitoarele cdteva
Gandirea pozitiva ajuta, nu-i ~a? mit de ani, insii, atunci cdnd dat semnalul, ne vom asambla CIt
Partiat. Ignorarea detiberatd a imputsutui ajutii mai mult. to!ii. LaJel vorface # to!i cetlalli pe care i-ai viizut lega{i de noi.
Fiecare viala pe care 0 avem e pUnii de asemenea influen!e. Ciind dau semnalul... pentru ce?
Fiecare viala? De cat timp ...? Sapleciim.
De cdt ti~ existam? Nu putem exprima asta in sistemul Unde?
tau de masurare a timpului. Pot sa-ti ariit ceva? Oriullde spui tu. Nu e nevoie sa-ti faci griji. Vei §ti.
Te rog ... Cum voi ~ti?
174 175
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ efJ/iltoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Vei ~ti, dupa ce !i-ai finalizat explorarea - a/ergi de-a lun- Ce trebuie sa §tiu des pre ele?
gul a ceea ce nume~ti drumul intre lumi. Trebllie sa-fi aminte§ti un singur lucru. Ele pot parea mtli
Cand voi face asta? inteligente decdt tine, dar tot ce au in plus este mai mllltii expe-
Imediat ce scapi de grija asta legata de influente. Hoi sa rienta. Ele itiu mai multe decdt tine despre rezonanfele Cdmpului
trecem la altceva. Te gdndeai la numarul de oameni vii ~i la cdt (M). Ce/e care aufost oameni sunt cele de care trebuie sa tefere§ti.
de multi dintre ei imparta~esc sau depa~esc abilitatea ta de a te Ele iliu mai mulle despre ce inseamna afi om, aia ca te pot influ-
mi~ca fara corpul tau fizic. enfa, daca nu ai grija. Dar avem incredere ca te vei descurca.
Da, la asta rna gandeam. Erau aproximativ ~ase miL ~i celelalte - cele care nu au fost oameni?
Acum, uita-te la influenta pe care ai putea-o avea, daca ar Sunt imprevizibile. Exista doua tipuri. Cele reprezentate
exista §ase mii ca tine! Ai putea schimba lumeafoarte repede. de indivizii cu aceea~i origine ca §i noi, dar care au trait, fizic,
Atunci de ce nu s-a intamplat a§a? De ce nu am auzit de ei? in alta parte din univers. Ele §tiu cum sii Illcreze Cll limplll, mlltt
mai bine dedit noi - dar, in cea mai mare parte, all doar 0 sim-
Ei stau lini§ti!i ~i ascun~i, Q§a cum ai spus til. Nu ne Q§tep- pia cllriozitate in ceea ce-i prive~te pe oameni.
fIlm ca tu sa ie§i infalii, dar unul dintre tipare/e personalitiitii tale
~i al doilea tip?
a insistat sa 0 faci. Te-ai gdndit, la un moment dat, ca vei schimba
cu adevarat lumea, dar nu asta a fost intentia noastra. Ceilal!i Asta va trebui sa descoperi til. Atunci cand 0 veiface, cand
care ies din forp pdstreaza tacerea - §i i§i exercitii influenfa. il vei fi gasU pe cel pe care trebllie sa-l gase§ti, vom avea 0 nOlla
Dar de ce? La ce serve§tc sa pastrezi taccrea?
casa. Ve; callta printre Inteligente1e' Non-llmane §i nu vei fi
amagit sau directionat gre§it.
Acum vorbe§te iar personalitatea ta emofionala, care vrea
Cautarea. Mi-ai putea spune, exact, ce caut?
mereu sa faca bine. Ceilalli ~tiu ca nu pot schimba sistemul §i
nici nU-§i doresc sa 0 faca. Ei se bucllrii de Sistemul Viet;; de pe Utlde sa mergem mai departe. Am stocat cutloQ§terea §i
Pamdnt ~i singllra itiflllenta pe care 0 exercita este aceea de a-§i experienta §i acum am invafat suficient aici. Nu mai avem nic;-
mari experienta. Ei nil vor ca abilitii!ile lor sa fie cunoscllte de un motiv sa ramanem.
cineva. inleleg. ~i din cauza asta voi face acea cursa?
Vor face aceea§i cursa de-a lungul Zonei de tranzi~ie, a§a cum Da. Eun lucm pe care ar trebui sa-l itii. Indiferent ce inliil-
va a~teptati de la mine? ne§ti, nimic, absolut nimic nu le poale distruge. Tu e§ti energia
Probabil ca au facut-o deja. Tu ai fost temporizat, din pri- Campului (M), indiferent daca ai sau nu un corp fizic.
a
cina influentei celor care iliau despre tine §i ceea ce all cerut Asta rna lini~te~te. Poate ca ne yom bucura de dtatorie.
de la tine drept rezllltat. Ti-ai pierdut 0 parte din libertate ~i a Nu, prietene. Nu no;. Tu vei face asta, singur. Noi slIntem
fost nevoie de timp ca sa 0 recape!i. Acum, mai e 0 singura arie semnalul tau de calauzire, ca sa te ajutam sa te intorci. Te vom
de acoperit. Inteligentele Non-umane. a§tepta pe tine, ca sa ne arii!i unde sa mergem.
176 177
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CAiatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Dar... ce se intampla dadl nu rna mai intorc? Sau daca nu ga- £Stefluxul nostru de recuperare, care ii recupereaza pe ai
. .
sesc filmlc.. ..? no~tri din afora Teritoriilor Sistemelor de Credinle ~i din cer-
Va mai exista unul dintre noi, la un moment dat. curile interioare.
Si cu mine ce se va intampla? Dar asta era semnalul zonei INSPEC! imi amintesc! ~i am fost
Te vei alatura noua ~i vei a~tepta. Dar nu trebuie sa te gan- condus de prietenul meu ... Prietenul meu? Unul dintre voi!
de~ti laasta. Avem incredere in tine. INSPEC - afost 0 denumire modesta.
Mi-a~ dori sa fiu ~i eu a~a sigur. Spune-mi, cu cine am vorbit, cine a fost atat de rabdator cu
Te putem ajuta in privinla asta. ifi putem arata un exem- mine ~i cuno~tea to ate raspunsurile? De ce razi!
plu al sprijinuluipe care itprime~ti aiei, in propriul nostru grup. Cine te cunoa~te mai bine decat oricine?
Ai vrea sa-I vezi? Eu ... eu? Vorbeam cu mine insumi? ~i cum ramane cu factorul
Te rog... temporal?
... Mii de maini s-au intins sa rna atinga... ochii rna priveau cu Vorbeai cu tine insuli. Cine altcineva te cuno~tea mai bine?
bucurie ~i speranla... 0 radialie cople~itoare, pe care 0 recunosc Deci, de aceea au luat sfar~it intalnirile! Am ramas fara infor-
drept iubire, a trecut peste mine ~i a patruns in fiecare parte a fi- matii. Iar sub forma lui INSPEC ~tiam mai multe!
intei mele ... eu sunt toate astea... noi suntem... ~i emo\ia, de la aro- A~a e. Procesul a servit uneijunclii valoroase ~i necesare,
ma dulce-amaruie a succesului, la durerea despaf\irii, ames tecate in acel stadiu al evolu!iei tale.
cu distraqie ~i ras, furia ignoran\ei, orbirea credintei fara funda-
Da, intr-adevar. Dar nu-mi amintesc sa fi jucat rolul de INSPEC.
ment, frumuse\ea, sunetul vocilor care cantil...
Nu. Nu aiflicut-o inca.
Teajuta?
Ah ... Deci 0 voi face cand...
Da... Mai e ceva - ceva mai mult?
Cand te vei intoarce. Asta tefoce sa te simfi mai increzator?
De mai mutt de zece mii de ori mai mult. Toate celelalte
grupuri pe care le-ai vazut ~i care sunt legate de noi. Asta pune capat oricaror temeri care ar putea sa apara.
Acum cred ca in\eleg... Mi-a~ dori sa nu fi pierdut contactul cu Bun. Acum, ai infoles parcursul? iii aminte~ti vizita pe care
prietenul meu INSPEC. Ar fi putut veni... De ce fllzi? ai jacut-o, in perioada care urmeaza?
M-am gandit ca li-ar trebut 0 demonstrafie. Recuno~ti asta? Da. Dincolo de anul 3000, a~a i-am spus.
... Sentimentul e familiar... Am mai fost aici - dar cand? Sunt in!elegi ce urma sa se intample, dupa vizita tal
oameni care se mi~ca spre interior, care curg spre interior... e un Nu sunt sigur...
curent uria~ de iubire ~i fra\ie, de iubire ca intre frati ~i surori... Atunei vom pleca cu tOfii. Toli, impreuna cu multe alte
entuziasmul meu cre~te ~i el... grupuri ale EuluiDeAcolo, care vor veni cu noi.
178 179
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

Deci asta e. Trebuie sa aflu unde ~i cum.


Corect.
Si apoi ce se va intampla cu mine?
Cum nu vrei sii te mat intorci Acasii, vei tl§tepta aici, CII
1I0t, dupii ce jinalizezi sejllru/ jizic in care e~ti imp/icat acum.
Apoi, aliituri de noi, vei face ultima ciiliitorie. Lungu) drum spre casa
Deci, imi completez viala prezenta?
Desigur. Tine millte cii atunci cdnd te vei intoarce, va tre- Cel mai naucitor aspect in pregatirea rutei de-a lungul Zonei
bui sii iei toate acele intdlniri cu INSPEC cu tine. Mai ai nevoie de tranzi\ie a fost numarul vast de zone pe care Ie lasasem neexplo-
deceva? rate. in mod evident, atunci c:ind avusesem suficiente informa\ii
Te voi contacta, dacil voi avea nevoie .. pentru un scop specific, ignorasem sau trecusem cu vederea orice
Nu, asta e ultima intdlnire, pdnii cdllt te vei illtoarce. Avem date adi\ionale. Totu~i, acest aspect avea ~i ni~te avantaje; daca a~
multe de fiicut - ~i la fel ai # tu. Ai iubirea Iloastrii. De ce altce- Ji fost con~tient de posibilitali, poate ca a~ fi devenit precaut ~i a~ fi
va mai ai nevoie? anulat orice explorari ulterioare. imi place sa rna consider un om
aventuros, dar nu nesabuit in cautiirile mele manate de curiozitate.
Nu mai am nevoie de nimic.
Dar de aceasta data era vorba de mult mai mult decat de curi-
Am acceptat ceea ce mi se spusese. Am fost aSigurat de in- ozitate. Avand un Scop, 0 Esenla reala ~i avand toate influenlele
toarcerea mea, de~i succesul demersului meu era 0 alta problema. aparente, in propoIliile respective, eram gata de 0 abordare hota-
Aveam, de asemenea, ~i dovezi clare ca eram indestructibil, fiindca rata a lucrurilor pe care inainte Ie luasem atat de pulin in serios. 0
Eul meu DeAcolo plutea in C:impul (M), de mii de ani. To\i suntem cale se sf:ir~ise - ~i 0 alta avea sa inceapii.
crea\i din acela~i material. lata ce s-a intamplat - cu scuze pentru modul de redare.
in ceea ce privea sarcina mea, am inleles ca ea depa~ea sim-
pia curiozitate. Totul fusese planificat cu atenpe, chiar dad! nu ~tiam 27 noiembrie 1987, ora 3 dimineata ... E u~or sa pome~ti:
cum sa identific ceea ce ci\utam. te intinzi pe spate, iti concentrezi atentia ... rezisti tentatiei de a
Speram ca puteam sa-mi iau prietenul cu mine, ca sa nu rna grabi procesuL mergi incet, ca sa nu-ti ;cape ni~ic de d~ta asta ...
simt atat de singur. Apoi, mi-am dat seama ca nu voi fi singur, ca radi- te relaxezi, respiri ega!... acum urmeaza inceputul fazarii diferen-
alia iubirii emanata de C:impul (M) avea sa fie cu mine tot timpul. tiale... estomparea impulsului fizic, pe masura ce separarea se ac-
Deci aceasta era noua direC\ie, unde aveam sa giisesc Esenla! centueaza, iar mecanismele senzoriale non-fizice incep sa preia
controlu!... te intrebi de ce ti-a fost candva frica... e ca si cum ai
adormi, doar ea nu-ti pie~i constienta... te misti, te ~isti ... si
acum e~ti deasupra P~mantului, i~deaiuns de s~ ea sa-i ~ti v~­
dea rotunjimea ... ~i mai sus... un glob uria~, a~a cum I-au viizut
180 181
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe' _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CAJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

astronautii, frumos ... plin de atata actiune... amintirile te inun- linia de plutire... fluxul exterior al calauzelor, care gasesc piirti
da ... Ie alungi cu blandete, cu excePtia uneia ... da, ca un fiu al pierdute ale grupului lor... fluxul interior, care Ie aduce inapoi. ~i
fiilor de fiL tu vii cu mine... esenta care m-a ajutat sa fiu ceea ce celalalt flux exterior, constant... mii ~i mii... insertiile de grupuri
sunt, intotdeauna alaturi de mine, cu bucurie... de personalita!i singulare, in oameni noi, uniei, din Sistemul
... Modifica fazarea ... doar intunerie, intunerie adanc ... in- Vie!ii de pe ramant...
tunerie palpabil... 0 singura mi~care ~i iaM-le ... milioane de lumi- ... deschid faza de transformare incet, constant.• separare
ni mici, care se mi~ca in ritualul trecerii in douii direc!ii ... fluxul distinctii- nimie altceva decat Qmpul (M)•. cunosc acest punct
ins pre interior ~i inspre exterior din locul unde tocmai am ajuns,
foarte bine... locul de intalnire cu INSPEfld meu... cu mine insu-
fiecare este 0 minte-con~tiin!a umana in tranzit, spre interior,
mi ... de atatea ori ~i am inva!at atilt de multe... acum nu... doar in-
pentru un nou inceput al unei noi experien!e in via!a fiziea ...
spre exterior, catre un sanctuar predeterminat sau 0 iluzie ma- tuneric... merg mai departe, tot mai departe... se apropie 0 silueta
nata de credinta ... omeneasca, cu forma omeneasca... imi face cu mana ... dispare,
... Schimbi u~or faza ... triste!e profunda pentru cei al caror atunci cand ma mi~c pu!in ... acum sunt dincolo de influen!a gan-
zOOr se incetine~te ~i se blocheaza in ratacire ~i confuzie... lumi- durilor umane... am mai fost aici ~i inainte, dar niciodata ca
nile mai putemiee ale celor care intra din afara, recuperatorii, acum •. atunci eram singur, dar acum nu mai exista singuratate.•
ajutoarele care calmeaza haosul panicii cauzate de rnoarte... ~tii ... simt 0 presiune subita in jurul meu, care rna incercu-
despre toate astea, atunci cand ai fost atat cel ce striga, cat ~i cel ie~te... relaxeaza-te, nu te zbate, nu te opune... fara teama ... ui-
ce alina ... mire... 0 senza!ie de energie catifelata, blanda, ce patrunde in fie-
... Apoi Teritoriile 5istemelor de eredin!e, cu rampele lor care parte din mine... iscoditoare, intrebiitoare, inteligenta... la-
de ie~ire, care conduc spre Zona de Tranzi!ie... te mi~ti incet pe sa-ma sa intreb... cine!... energia i~i inceteaza mi~area .• folo-
langa e1e, unul dupii altul... e prea intuneric ca sa po!i vedea ce se~te Iimbajul non-verbal... fa 0 linie mentala in exterior, flex i-
exista dincolo ... dupa lucrurile rnai familiare, mai u~or de zarit, bila... linia se indreapta, devine rigida ... uite 0 imagine - sori ge-
ducand la marile religii ... accesibile celor care au nevoie de ele... meni, 0 planeta care orbiteaza, sdintei stralucitoare, care se mis-
un flux putemie de lumina in ele ~i 0 sclipire de flux exterior,
ca inspre ~i dinspre planeta... cineva calatore~te pe linie, pana
inapoi catre 5istemul Vie!ii de pe ramant...
... deschid mai mult faza de schimbare, incet... da, Vltimul aici ... presiunea care ma cuprinsese dispare... 0 alta imagine, cu
Inel de Temporizare , iaM-1... ma opresc! ... nu, trec de el, merg douii bra!e deschise ca sa ma intampine...
mai departe, tot mai departe... . ... trimite intrebarea ... incearca sa cite~ti raspunsul...
... aglomerari de lumini, lumini ale energiei umane, un co- ... neobosit ?i plictisit, am invalat tot ce era de invJ,tat pe
vor multidimensional, plin de lumini, nesfar~it ... grupuri ale Eu- planefa ?i am inceput sa explorez in afara ei. Am 0 forma fizica
luiDeAcolo... cum de nu Ie-am vazut inaintel Acum inteleg f1u- pe planefa mea - ca un pe?te - nu, mai degrabJ ca un delfin...
xul interior ~i exterior... al meu e acolo, dar trebuie sa raman pe un delfin ...
182 183
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciiiiitoria supremii _ _ _ _ _ _ __

•.. 0 striifulgerare de prietenie calda ~i apoi nimic. Mi-a ci- Da, dar sunt gata sd md mut. Ai venit fa momentu/potrivit.
tit iubirea pentru delfini, iar lucrurile care se aseamana se atrag ... Nu am incercat intentionat sa te gasesc.
dar de unde era el... el...l $tiu. Pereep eeea eeJaci tu. Ai invdtatmult.
... Intoarce-te inceti~or... in curand, ar trebui sa ajung la
KT-95, dar nu ca sa rna opresc ... prima mea copilarie... Da, a§a e. ~i acum in!eleg scopul intoarcerii tale. Sarcina de
... 0 lumina putemica" albastra ... ~i 0 voce in capul meu...
recuperare a pa'1i1or din tine, cum Ie spui tu, nu e u§oara, nu-i a§a?
Afa e. La Je/ ea fi in eazu/ tdu, alfii indeplinese aeeasta
intoaree-te! June/ie, a/te parti din mine. Acum fi tu eauti.
E un ordin, sau un avertisment? Dar nu §tiu ce anume caut. Ecumva acela§i scop pe care il ai
Ambe/e. intoaree-te! Du-te inapoi! §i tu? Adunam impreuna pa'1i1e din noi, in susul §i in josul timpului,
... nu pot sa-I citesc... dar, daca el rna cite§te pe mine, ar tre- de la un sistem de credinte la altul. Nu pot .. nu putem .. sa plecam,
bui sa pot siL. nu, nu are minte ... automat... nu fizie, doar energie ... pana dnd nu Ie adunam pe toate.
un instrument... ar putea fi periculos... stai sa trimit... nu rna pot in- Afae.
toarce, locul meu e dincolo de aieL. Atunci, prietene, ce facem dnd ne yom fi indeplinit sarcina?
Identified! Asta md impiedied sd md mut pe niveluri/e mat ina/teo
... 0 imagine, imi amintesc de KT-95 ... norii colorati, muzica, Cred cd vdd sjdrfitul, dar apoi vdd perspective fI mat impund-
joeurile... Lumina albastra se stinge. Adisparut. Un dine de paza? toare dine%.
Cine I-a adus aici? Acum, loeul imi e familiar... 0 imagine rapida a ca- Poate cii ar trebui sa cautam impreuna.
sei mele originara. ii spuneam KT-95, dar nu e numele adevarat... Nu, prietene. Ne m~cdm in ritmuri diferite. Nu pot sd md
doar 0 amintire ... mergi inainte, fara sa prive§ti in urmL schimb fi njci tu nu poti. Percep cd ai gdsit catea, in vreme ee eu
... strafulgerari de lumina, departe, de fiecare parte ... rna duc incd 0 mai caut pe a mea.
prea departe? intuneric inainte... ar trebui sa rna opresc §i sa rna
Nu inleleg. Am gasit calea?
gandesc? Poate cii nu are sens... mai multe luminL. una drept in
fata... atentie ... incetine§te ... Ca/ea catre gdsjrea rdspunsului tdu.
Ia te uitd! Afadar, ai venit sd mi te a/dturi! Nu a trebuit sd Am giisit-o? Unde?
yin eu sd ma intti/nese eu tine. Ai trecut pe /iingd ea ft nu ai /uat in calculoportunitatea.
... aceasta radia!ie e inconfundabila! E Miranon! Mira-non .. Am trecut pe langa ea? lar mi-a sciipat ceva? Unde?
de dte ori ne-a vizitat, cu seninatatea §i ciaritatea lui... in timpul ex- La torot primei tale origtni. AsIa caut fi eu. Eu inea nu
perientelor in·afara-corpului, din viata sa. mi-am gasjt sursa originard. Sunt sigur cd raspunsu/ md a§teap-
Miranon! inca e§ti la nivelul patruzeci §i noua? tit acolo. S-ar putea sdfie la Je/ fI pentru tine.
184 185
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciiliitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Locul meu de origine - KT-95? Dar il ~tiu foarte bine. Nu e Nu md accepti ca Dumnezeu al !du?
nimic nou acolo. ... ideea unui Dumnezeu care rna amenin(a, rna amuza... las
Nu nou. Vechi - nu, nu e iista termenul. Primul. Primul ~i ca ideea asta sa pIece...
sursa. Prive~te sursa. Nu te temi de Mine?
inapoi la origini. Am sa incerc. ... eliberez 0 imagine cu mine explodand, iar ~i iar, in milioa-
j# doresc numai bine, prieten drag. Nu-fi face griji. Ne ne de fragmente ~i reconstituindu-ma, dupa fiecare explozie ...
vom intdini din nou. E~ti blestemat! Nu e~ti nimic mai mult decdt energie iro-
De asta sunt sigur. sitd din Mine, care sunt Domnul !du!
Mergi cu tubire. ... energia se reduce la un punct mieu( ~i dis pare. Oare cat de
Radianta calda rna cuprinde ~i se estompeaza, pe masura ce mul(i de genul asta voi mai intalni? .. 0 risipa de efort...
silueta stralucitoare se indeparteaza. Sa fi fost 0 intalnire acciden- ... Ce a zis Miranon? Ar trebui sa rna intorc... inapoi la KT-95.
talii? Avenit exact atunci cand aveam nevoie, cand distanta parea Stai sa fac asta ... inchid faza de schimbare... rna mi~c incet ... arata la
deja nesfar~iHi, aducandu-mi mai multa putere, pentru a-mi da un fel... pur ~i simplu, la fel... nori in culorile curcubeuluL.. rna voi in-
imbold. Dar trebuie sa rna intorc - stai sa mai explorez putin, tinde sa rna odihnesc putin, rna intind pe nori ~i ascult muzica ... da,
inainte ... Ce? Energie orbitoare - nu pot sa rna mi~C! e mai bine ... originea ... dar este exact la fel... mereu la eel. E0 alee
o voce in capul meu - 0 voce reee, dojenitoare ... infundata ... nu mai e nimie aieL.. nu pot sa mai avansez. ~ putea sa
Eu sunt Domnul Dumnezeul !du, pe care jf serve~ti. incerc altceva, dupa ce rna odihnesc. Ce sa fac mai departe? Totul e
a~a cum a fost mereu ... chiar ~i budele de energie de dedesubt... imi
... Un sentiment de presiune intensa, ca ~i cum m-a~ dezagre-
amintesc cand eram 0 buda ~i rna jucam a~a cum fac ele acum ...
ga ... acum sunt in apa... plamanii mei sunt plini de apa... am nevoie
staL.. staL.. sari... intoarce-te inspre inauntru ... imi amintesc ... dar
de aer... sa scap de apa... nu se poate, nu se intampIa asta... nu e -7 Dar daca- 7.... •IOtoarce-te, un saIt lOvers
.
daca. ... ce se •mtamp
• 1-a....7
apa... nu am plamani. Mi se induce gandul eli asta e acolo unde rna
... aten(ie, atentie ... parca e mai puternica acum, decat era
aflu ... e 0 inductie... ~tiu ca nu e a~a. Presiunea se diminueaza...
atunci ... mi~carea... muzica se estompeaza... norii se risipesc ... bu-
simt degete de energie care imi cauta centrul... nu pot sa Ie opresc...
dele au disparut... acum nu mai e nimic, nimie altceva decat 0 masa
inchide receptorii ... inchide-i strans... imi amintesc cum se face ...
spiralata de energie, care se mi~ca spre exterior... se mi~ca spre
Nu-!i aminte~ti! Nu-,i aminte~ti! interior, inceti~or... ca atunci cand ino(i in susul apei...
Dar imi amintesc ... imi amintesc testele, experienta de ... spirala devinemaiingusta.maiingusta... se stnimteaza, e
instruire a Eului meu DeAcolo ... au fost atat de reale ... sunt pregatit, foarte stramta... curentul e mai puternic... e greu sa-i faci falli ... dar
sunt pregatit pentru aceasta energie exigenta... nu-mi poate face inca rna mi~c... e greu, greu... e nevoie de prea multa putere... in fa!a
rau. Dar ce e asta? Oare ce dumnezeu poate fi acesta? Nu-mi poate mea e punctul vortexului... inca pu(in, inca pu(in ... prea mic, nu pot
face rau, nu rna poate afecta... fii calm, cald, prietenos... sa trec prin el... energie concentrata... sari... sari...
186 187
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe' _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

... simt 0 vibra\ie adanc in mine ... 0 alta, mai puternica... rna A,I'a e, micufule. Stai cu mine. 0 sa te ajut.
cople~e~te ... un alt val... doare, dar e frumos ... (~i 0 parte din mine ... cel de langa mine, da... atat de mare, incat nu-I pot vedea
ramane in urma) ... sari... sari... 0 vibra\ie mai puternica... tot cor- pe tot... un val puternic de energie rna cuprinde ... bun, asta rna aju-
pul rna do are teribil, dar e a~a frumos, a~a de frumos ... nimic nu ta... con~tiinta mea se umple ~i mai mult... imi amintesc cum s-a in-
poate fi mai minunat decat asta... (pierd 0 noua parte din ceea ce tamplat... da ... era 0 parte din intreg... una cate una, partile au fost
eram) ... sari... 0 alta vibra\ie ... nimic nu poate sa doara atat de plasate ici ~i colo, luate din intreg ~i plasate ... unde? Nu pot sa vad
tare ... nimic nu poate cauza 0 bucurie atat de atotcuprinzatoare ... dar... entuziasmul... bucuria unei noi aventuri... una cate una, cele
dar nu voi mai suporta mult... (nu a mai ramas mult din vechiul eu) din jurul meu erau plasate ... apoi a venit momentul meu ... smucitu-
... sari... cea mai puternica vibra\ie ... asta e, asta e... nu e nimic mai ra ... nesiguran\a ... apoi intregul a disparut... ce singuratate cum-
mare\ decat ceea ce simt, nimic atat de total, bucurie totala, fru- plita... singur... trebuie sa rna intorc la intreg... con~tiin\a se destra-
muse\e totala, totala... rna... adorm ... dorm ... ce e somnul? ... pierderea con~tiin\ei, destra-

•••
Cum? De ce m-am trezit a~a? Trebuie sa-mi adun con~tiin\a...
marea... asta e...
... Acum, rna mi~c inapoi... inapoi la intreg, acolo unde mi-e
locul. Pot sa simt inceputul radiatiei, care devinemaiintensa.pe
A~a ... a~a mai merge! Acum, ce s-a intamplat? Da, visul. Vis? Sau am masura ce ne mi~ciim ... ce bucurie sa rna intorc...
trait asta? Afost real - sau a fost visul altcuiva?
Ce daruri aduci, micu/ule? Nu percep niciunul.
... Acum, totul e la locul sau ~i funqioneaza... visul se stinge
rapid ... ceva despre nori ~i spirale... ~i mi~carea de-a lungul Zonei ... Daruri? Daruri? Nu am nevoie decat sa rna intorc la intreg,
de Tranzi\ie... ~i via\a ~i moarte, ce-o insemna asta... ceva numit di- acolo unde mi-e locul, unde sunt altii ca mine ... Sunt ceea ce am fost
dintotdeauna ... Daruri? Asta inseamna mai mult decat sunt sau am
mensiunea timp-spa\iu ... ~i 0 planeta albastra... un soare... energie
fost... nu e nimic mai mult... doar visul...
bizara, puternica... milioane de sori... ~i iubire ... nu uita niciodata
senza\ia asta, chiar dacii a fost doar un vis ... un vis complicat... a Eceva diferit in ceea ce te prive,l'te. Nu aduci daruri ,l'i e,l'ti
fost nevoie de atata energie ca sa rna trezesc ... aici in aceasta ra- singur. E,I'ti incomplet.
ceala stralucitoare ... ... Incomplet? Cum se poate a~a ceva? Sunt la fel ca atunci
... Ce loc ciudat in care sa te treze~tL Nu am adormit aicL Cum cand am parasit intregul... voi fi complet, atunci cand rna voi in-
am adormit? Ar trebui sa rna intorc unde mi-e locul... toarce ... Nu in\eleg... tot ce trebuie sa fac e sa rna intorc...
... fluxul, prive~te fluxul... totul se mi~ca in aceea~i direc\ie, infelegi, dar ai blocat aceasta infelegere. Noi am indepar-
din toate dimensiunile ... trebuie sa rna alatur, inainte sa adorm din tat b/ocajul. Hai sa te ajutam sa-fi aminte,l'ti cum a inceput.
nou ... visul..., bucii\i din el se tot intorc... ... Cum? Nu e visul, dar e ceva legat de el... dinainte sa in-
... trebuie sa continuu sa rna mi~c odata cu ceilal\i... dar ei ceapa visul. Era bine, dar intregul avea nevoie de mai mult... ~i in-
sunt cu totii atat de mari pe langa mine ... sunt doar 0 punct minus- tregul e... da, atunci s-a intamplat... intregul distribuia parti pentru
cuI... sunt atat de mic ... cre~tere ... pentru reproducere ... pentru a Ie adauga intregului... a~a

188 189
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

e? Atunci darurile ar fi mai multe pal1i din mine ... ?Are cumva de-a Da... altii care a§teapta... grupuri de alte Eu-ri DeAcolo. Mer-
face cu visul... ceva din el, sau intregul vis ... trebuie sa-mi deschid gem ca 0 unime ... da ... A§a ca, in vis eram un ... cel care deschide
memoria la punctul in care nu eram con§tient aici... cu aten(ie ... sa drumurile ... un cerceta§ ...
nu-mi fragmentez con§tiin(a din nou ... Ciind totul vafi asambla~ tu vei vent cu darurile tale. Nu vei
Asta nu se poate intampla. Vafi un amestee a eeea ee e~ti maifi miG, ci veifi asemenea nouii. To!i eeilal!t var veni cu tine.
aeum, eu eon~tientizarea a eeea ee nume~ti vis. intregul acelei ~i in cazul tau a fost la fel? 0 parte din tine a venit mai intai
experien!e este darul tau. Vei in!elege de ee e~tt ineomplet, de ee aici?
e~ti mie. Observa.
in eazul nostru aJost diferit Te porti ~a cum te porti, pen-
... amintirea visului se deschide §i trezirea ... dar acum eu
tm ea diversifiearea ta e a~a de extinsa. Pe planeta noastra, in-
sunt observatorul... incerc sa rna mi§c in susul curentului... ina-
inte ... un fulger de energie luminoasa, cand am intrat in jocullui
treaga speeie a devenit eon~tienta ~i a devenit Unul.
KT-95 ... plictiseala... curiozitatea... plecarea... 0 migra(ie singura- De ce ... de ce ne oprim?
tica, cautare, cautare ... sori lumino§i de energie, intr-o a§ezare infi- Desehizatura de Intrare se af/a in Ja!a tao Se va desehide
nita... rna alatur altora ca mine, in cautare ... in cautarea ace? Nu euriind. Liinga ea, poli pereepe Emi!iitorul pentru Jaseieulul de
poate fi exprimat... apoi, radialia satelitului unei planete albastre, energie, eare creeaza eeea ee tu nume~ti vis.
a unui soare gal ben ... intrarea... intrarea pentru a deveni... ce?... Vis ... Holograma ar fi un termen mai bun ... Energia e foarte
Om ... da, om! E foarte real, chiar a§a cum observ eu. Ma mi§C intr-o puternica... 0 minge arzanda de energie... E0 funqie pe care trebuie
fiin\a fizica, compusa din energie distorsionata... materie fizica, sa 0 indeplinesc... Emi\iitorul imi aminte§te ... Trebuie sa fac asta ...
energia blocata intr-o expresie limitata... sentimentul intens al ace-
lei limitari §i totu§i, pornirea innascuta de a men\ine energia in ma- infelegem, prietene. Du-te.
teria fizica §i efortul de a 0 face opera\ionala... un tipar minunat, §i ... lata ca yin doua siluete, una mai stralucitoare decat cea-
totu§i contradictoriu. Apoi vine nevoia de a cauta sa fiu convertit in lalta... rna mi§c mai aproape de Emi\ator, foarte aproape ... Ie feresc
ac\iuni §i reac\ii intr-un alt fel... nu reu§esc sa fac acest lucru §i in- de energia Emitatorului... imi deschid receptorii ca sa Ie feresc ... §i
cerc iar §i iar... atatea treceri, intrari §i ie§iri, de la cea mai mica imi amintesc de cele doua paf\i din mine acolo, in vis ... §i simt
creatura cu chipul blanos... urcu§ul §i cobor:i§ul con§tiin(ei §i inte- efectele complete ale radia\iei, dar acum 0 pot absorbi, acolo unde
lectului, iar §i iar, prin milenii de pasaje... de vie\i... sum a tuturor ele nu au putut... rna imbiiiez in radia\ie ... umplu, absorb ... cat de
acestora reprezinta darurile duse inapoi intregului, dar nu Ie am cu mult... cat de mult... Da, acum §tiu ce sunt, ce am fost de la inceput,
mine ... acum vad motivul distribuirii de pal1i... ce daruri am din ce voi fi mereu ... 0 parte din intreg, partea neobosWi, care i§i do-
acel vis! ~i sun!... sunt toate acele treceri prin vie(i, toate. Ce am nu- re§te sa se intoarca §i care totu§i traie§te ca sa-§i caute exprimarea
mit totalul... Eul meu DeAcolo. Dar eu sunt doar 0 parte din acea ... prin a face, a crea, a construi, a darui, a cre§te, a lasa mai mult decat
De aeeea e~tt mie # ineomplet. $i mai sunt ~i allele. ia §i, mai presus de orice, ca sa duca inapoi daruri de iubire intre-
190 191
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _- - - - Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

gului... paradoxul unita\ii totale §i al continuitatii paJ1ii. Cunosc in- Existd doar echilibru. Nu existii stazii, nu existd enlropie,
tregu!... sunt intregul... chiar ca parte, eu sunt totalitatea... Existd doar mj~care. Nu existd trezie, lilt existd somn,
... PaJ1ile mele din vis se retrag §i eu ma intorc, amintindu-mi Existd doarfiinfare. Nu existii limitd, nu exisld ~ansii,
bine visul §i ceea ce am de facut... Existd doar un plan.
A~ cum ~/jm noi cd stau lucrurile.
Ai crescut pufin, mieu/ule.
... Eceva - imi amintesc ceva ce am de fiicut... pentru noi. Ce Mul\umesc. Accept.
se va intampla dupa ce vom intra §i ne vom reuni cu intregul? Trebuie sd Ie mi~ti prin cealaltii jumittate a cercului, ca
Exislit multe specula!ii in privinfa asta. i!i putem oferi 0 sd-!ifinalizezi cdldloria.
ROTE, care descrie un rezultat probabil. Ti se va pitrea intere- Cealalta jumatate a cercului?
sant, cand ai sit te intorci la vis... la hologramd. E mull mai ~or. La revedere, micu/ule.
Cand am sa ma intorc? Trebuie sa ma intorc la vis? Sa-mi Manat de 0 nevoie extraordinara de a efectua intregirea, am
pierd, din nou, con§tien\a? inceput intoarcerea. Fluxul se opre§te in spatele meu, a§teptand sa
Nu ai de ales. E~ti incomplet. Dar aceastii con~tienld se va intre. Doar palpaitul unui gand de a intra determina in mine un pu-
intoarce cu tine. Nu ii vei abandona pe cei care a~teaptd, chiar ternic sentiment de anticipa\ie.
dacd arfi posibil. ... inapoi la vis ... intoarce-te la vis ...
A§ae. Cum am ajuns aici? Ce am fiicut? Amintirea incepe sa re-
fa aceasld ROTE. Te-ar putea ajula sd ai rdbdare - lu $i vina... ma mi§C in sus, impotriva energiei, folosind tehnica de sarit
suma a ceea ce e~ti. a copiilor... Cum sa incep? Da... in jos ar trebui sa fie u§or... folosesc
saritura obi§nuita, pe care 0 §tiam atat bine cand eram copil, in
Sunt sigur ca voi avea. Dar eu ... noi... avem atata nevoie sa vis ... sari... sari...
§tim ce inseamna sa devenim comple\i. Ai putea spune? ... §i ma intorc instantaneu, prin crapatura ingusta... 0 ceala
Noi ~tim bine asta. Poate fi spus in cuvinlele lale. de bucle jucau§e ... ma opresc chiar in afara norilor de culoarca cur-
Nu exisld illcepu!, IIU exislit sfar~i!, cubeului... cat de mult timp a trecut de cand am stat prima data aici,
Exisld doar schimbare. incep sa speculcz... acum fluxul de amintiri revine, Eul meu
Nu existd invd/t'itor, nu existit discipol, DeAici... restul e u§or... doar 0 schimbare de faza...
Existd doar am intire. Nu existd bine, nu existd rdu, ... inapoi la Zona de Tranzi\ie, candva a§a greu, acum a§a
Existd doar exprimare. u§or... 0 ceala de imagini ~i vibra\ii... am ultima ROTE ... un val de rils
Nu existii unime, lilt existii a impdrtd§i cu al!ii. §i eliberarea... Colegul Calator m-a inteles... el §tia cat de nerabdiitor
Existd doar Unul. Nu existii bucurie, lilt existii lristefe, eram! Acolo e inca distractiv... ~i totu§i §tiu suprema... de necrezut ~i
Existii doar iubire. totu~i s-a intamplat... 0 cunoa§tere bizara, striilucitoare, fiind in vis,
Nu existii mai mare, IIU existii mai mic, §tiind ce este ~i avand emo\iile visului... totu§i sunt inca treaz, pul-
192 193
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Ca/atoria suprema _ _ _ _ _ _ __

sand la unison cu ceea ce sunt dincolo de vis. Oare ar putea exista Trebuie sa te dud inapoi, in corpul tau fizic. Acum.
vreo cale de a exprima acea forma unduitoare din vis, fara a tulbu- De ce? S-a intamplat ceva?
ra iluzia? Sau poate tiparul e tocmai acesta - sa tulbur visul... Am incercat sa-Ii trimitem un glind. Clind legatura ta s-a
Deci, trebuie sa mai fac inca 0 tura, catre celalalt capat al cer- rupt, ailost taiat # de corpul taufizic. Daca nu te duci inapoi re-
cului. ~tiu ce lnseamniL sa treci dincolo de Zona 'oe Tranzilie - nu pede, ai putea sa-lpierz;. inca nu e momentul .
in afara, ci spre interior. Daca imi folosesc modul rapid de schim- ... Daca ei i~i faceau griji, imi faceam ~i eu! Mi-au dat un im-
bare de faza ~i saritul, amandouL puis de energie, cand am inceput sa rna intorc rapid la starea fizica.
... ~i intru repede ... dincolo de grupurile. EuluiDeAcolo... au Corpul era ~ocat ~i la fel eram ~i eu - imi era foarte frig, tensiunea
disparut... dincolo de Teritoriile Sistemelor de Credinle .. :se sting... era foarte mica, pulsul hatea foarte incet, iar inima aproape ca in-
dincolo de planeta albastra... ~i privesc cum ea devine un inel de trase in fibrila\ie. Cand am inceput sa respir din nou, profund, cor-
praf... totul se mi~ca, totul se mi~ca ... mergand din nou impotriva pul a inceput, treptat, sa se incalzeasca, sa redevina normal, dar
fluxului, ducandu-ma inapoi spre locul unde a inceput totul... 0 mu~chH erau inlepenili... era nevoie de cateva zite ca sa aqioneze,
floare uria~a de particule ~i de lumina, care se unesc ... inapoi in- din nou, normal...
tr-un fascicul... un fascicul... intru in el, rna mi~c odatii cu el... pot sa
suport? Ea~a puternic... •••
Adurat, intr-adevar, cateva zite. In cele din urma, corpul fizic
... ~i iata-I... Emilatorul! Nu, nu a fost niciun big bang... a venit
a revenit la 0 func\ionare rezonabila. Esen\a mea, totu~i, nu a reve-
de la Emi\ator... crearea hologramei... ~i iata-I, fluxul de intoarcere
nit. Nu era doar 0 Perspectiva Diferita, ci 0 reamintire a liberta\H
pe 0 parte... un cielu ... 0 buela inchisa... un cere! Acum ~tiu ... ac~m
nelimitate, 0 selipire u~oara a unei Op\iuni Supreme.
~tiu! ... mai bine m-a~ intoarce, inapoi la Eul meu DeAcolo... sa Ie
~i itiam ca aveam Esenla lipsa!
spun ... u~or ~i repede ... doar cu 0 saritura...
Cel pUlin, acum am lacrimi pe care Ie pot varsa, obraji pe
Ram, tu eiti? care pot curge §i 0 mana iubitoare care sa Ie ~tearga. Cat despre da-
Da. Cercet~ul tau s-a intors. ruri - cand vine momentul, le pot lua cu mine. Poate deveni din ce
Controleaza-!i radiatia! Ne arzi! in ce mai greu sa raman aici. Hoinarul nu poate a§tepta la infinit.
A, scuze. E mai bine acum? ~i totu~i, privesc in jurul meu - la decorul magnific, la reduc-

Atunci clind ai rupt legatura, nu itiam daca te vei in- erea, minunat proiectata, a ideilor in punere in practica, la modul
toarce. Dar te-ai intors' Acum putem sa action am. Dar rnai inmi in care modifica mecanismele vii, ambientul. Ma uit la frunza unui
copac, suficient de flexibiHi ca sa reziste presiunii vantului, anco-
arIi bine sa...
rata ~i striata, ca sa se poata intoarce mereu cu fala in sus ~i astfel
il am! Am ce va trebuie! sa-§i poata indeplini funclia de transformator.
Opreite-te # aSClllta, da? Ma uit la pisoiul explorator, care lnva\a intr-o saptamana,
Cee? mai mult decat in tot restul vietH, care invala cum sa-~i foloseasca
194 195
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

calculatorul intern, care masoara distan~a de la podea la masa ~i


care declan~eaza cantitatea exacta de energie ce ii permite sa sara
la 0 inallime de cinci ori mai mare decat el ~i sa aterizeze, in sigu-
ranIa, pe masa.
Con~tientizarea mea se extinde catre pamant, aer ~i mare ~i
actioneaza intr-o simbioza profunda, pentru a oferi tot ce este nece- Viziunea de la marginea drumului
sa~ pentru milioane - nu, pentru miliarde de forme de viala, care
locuiesc acest loc.
Ce a venit mai intai, nevoia sau ideea? Mi-au trebuit multe saptamani de contemplare, pentru a-mi
~i mai e ~i stratul creierului meu, care mi-a oferit ~ansa de a reveni dupa ciUiitoria de-a lungul Zonei de Tranzilie. Totu~i, sintag-
gandi, in loc sa exist, pur ~i simplu. Sa fiu cine sunt. Oare lucrul rna "de-a lungul Zonei de Tranzilie" este partial corecta. Ca sa ajung
acesta a fost planificat in proiect - sau a fost un experiment desti- la destina~ie, a trebuit sa 0 iau intr-o alta direc~ie.
nat observarii efectului? Sau poate a fost un alt motiv, pe care inca "Sa-mi revin" e 0 alta exprimare gre~ita. Cu siguran~ ca nu
nu-I inleleg? mi-am revenit - nici nu 0 voi face vreodata. Schimbarea e perma-
Haos, organizare, variabile - sunt unul ~i acela~i lucru. Chiar nenta. Nu am idee cali al~i oameni au avut aceea~i experien~a ~i
daca totul poate fi copiat ~i duplicat, in cele din urma, ~ vrea sa-I s-au intors s-o povesteasca. Fiecare relatare ar fi coloratii de indio
cunosc pe Inginerul Originar. 0 singurii data. vidul, de cultura ~i epoca in care s-a intamplat. La fel a fost ~i cu
mine. lar cuvintele ~i analiza sintetica sunt insuficiente pentru a
descrie intreaga semnifica~ie ~i validitate a experienlei.
Esen~a - Esenla Iipsa - imi era acum Cunoscut. Nu era 0 cre-
din la, speran~a sau convingere; nu putea fi descrisa prin intuilie
sau emolie, ci era un fapt Cunoscut, fixat ferm in mintea-con~tiinla.
Intr-adevar, fusesem acolo tot timpul, dar nu recunoscusem nume-
roasele tipare probatorii, drept ceea ce erau cu adevarat. Accepta-
rea nu e acela~i lucru cu Cunoa~terea.
A~adar... Esen~a Cunoscuta. Universul fizic - inclusiv intrea-
ga omenire - este un proces continuu de crealie. Exista, intr-ade-
var, un Creator. Cine sau ceea ce este acest Creator se afia dincolo
de Emilator ~i de Deschizatura de Intrare, iar eu nu am fost acolo.
In consecin~, nu cunosc acea parte. Nu inca. Tot ce am este expe-
rienla copl~itoare a razei de langa Emi~tor ~i a procesului creativ
197
196
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ caJatoria supremil _ _ _ _ _ _ __

in evolutie, a~a cum se desfa~oara el in lume ~i in mine. Asta percep Apoi, am devenit con~tient de faptul ca procesul de transfe-
eu, cu Perceptia mea Diferita. rare era pe trei sferturi realizat - fixat ~i operational, in sistemul de
Mintea-con~tiin!a umana a speculat timp de eoni, in legatura invalare pe care il creasem la Institutul nostru.
cu Creatorul nostru de dincolo de acea Deschizatura. Nu am putut intiii a trebuit sa stabilesc de ce trebuia sa·i ajut pe altii sa
sa rna implic in aceasta direc!ie, din motive pe care Ie inleleg acum. faea acest transfer. Mi-am amintit intilnirea cu fiinta mas iva, fara
Din pricina folosirii continue a etichetei .Dumnezeu", intr·o mul· nume, de hinga Deschizatura. Eram incomplet, mi s-a spus. Eram
lime de variante, rna opusesem oriearei incereari de identificare a prea "mic". Nu eram .destul". ~i nu ~tiam nimic des pre "darurile"
Lui, in vreo forma descriptiva. Estomparea adevaratului sens ~i in· care aveau sa rna inso\easca in Deschizatura de lntrare.
lelegerea gre~ita ar fi mult prea mari. Acum ~tiu de ce m-am opus. Mi-am amintit de civilizatia umana, veche de mii de ani, pe
Acela~i lucru se aplica ~i in cazul cuvantului "spiritual" ~i al multor care 0 vizitasem. Erau mai mult de un milion de oameni; primisera
alIi termeni ce se folosesc cu u~urinla, in mod obi~nuit. Semnalullor ~i se pre gateau sa piece, ca 0 Unime completa. Mi-am
Lucrurile aces tea sunt Cunoscute pentru mine: astfel, amintit ~i disparitia "cat ai c1ipi"a sute de mii de oameni adunap la
Creatorul nostru: un loc, care nu mai existau in stare fiziea, in grupurile ale EuluiDe-
- Ne dep~e~te inlelegerea, atata vreme cat ramanem oameni. Acolo, aflate in apropiere, unite intre ele. in final, mi-am amintit vi-
- Este creatorul procesului continuu din care facem parte. zita facuta acum cativa ani, cand am ealatorit aproximativ 0 mie
- Are un scop pentru aqiuni ce dep~esc capacitate a noastra cinci sute de ani in viitor, la 0 civilizatie umana non-fizica din care
de intelegere. fiiceam parte. Ei - sau noi - erau pe cale sa piece ca intreg unificat.
- Face ajustari, reglaje fine, in acest proces, dupa necesitali. Vizita mea a fost un fel de incheiere pe care 0 ~teptasera ~i pe care
atunci nu 0 inlelegeam.
- Stabile~te legi simple, care se apliea oricui ~i la orice.
- Nu pretinde idolatrizare, adoralie sau recuno~tere. Acum inteleg. inteleg, de asemenea, ~i ce insemna "mic", de
ce eram "incomplet" ~i care erau "darurile".
- Nu pedepse~te "raul" ~i "pacatele".
~tiu de ce m-am implicat in procesul de "recuperare" a celor
- Nu se amesteea ~i nu pune interdiqii in activitatea no astra.
care au parasit lumea fizica. ~i inteleg de ce am simtit nevoia de
Dorin\a de a ne intoarce cu daruri este 0 parte integranta a a-mi imparta~i experientele prin earti ~i scris, de ce mi-am pus toate
proiectului. calitalile fizice ~i anii de efort personal in dezvoltarea sistemelor
Cel mai important este faptul ea imi dau seama ca nu exista de invalare, pentru ca altii sa poata atinge stari ale con~tiintei, sim-
cuvinte - scrise sau rostite - muziea pe care a~ putea s·o compun, ilare cu cele trrute de mine.
care sa fie capabile sa transfere 0 asemenea Cunoa~tere unei alte Nu era yorba de satisfacerea ego-ului; nu aveam nicio dor-
minli umane. Ar putea fi posibil sa 0 transmit sub forma unei cre· inla sa devin un guru sau un !ider .spiritual". Nu era yorba de
dinle, dar nu sub forma a ceva Cunoscut. Asta nu ar putea sa se in· faima; celelalte activitati din viala mea se ocupasera de asta. Nu era
tamp Ie decat prin experienta individuala, directa. Modul in care yorba nici de avere; rna descurcasem bine la capitolul acesta,
puteam asigura acest lucru era Elementul Esential. inainte de prima mea experienta in-afara-corpului.
198 199
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Roberl Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

~i nici nu era yorba de numeroasele mele personalita~i din a face din Esen~a un lucru Cunoscut, in loc de 0 credinfa. Acest
Eul meu DeAcolo. Individual, ele erau la fel de necunoscatoare ca ~i deziderat se putea implini doar prin experien~a personala.
mine. Erau, pur ~i simplu, 0 parte din mozaic. Atrebuit sa incep cu lucrurile Cunoscute. Ceea ce am numit
Era Esen~a; colectarea ~i unificarea "paI'\ilor" - nu doar ale rampe de intrare in Zona de Tranzi~ie este moartea fizicii - a~a cum
celor calatoare ~i dispiirute din propriul meu EuDeAcolo, ci ale in- este ea perceputa de catre majoritatea Min~ilor Umane. Aceste ram-
tregului grup al EuluiDeAcolo, de care sunt legat. Nu am idee cat de pe conduc din colo de marginea hiiI'\ii lor cunoscute, iar indicatoa-
mul~i mai exista in grup. Poate sunt mii sau sute de mii. rele sunt contradictorii.
De ce e nevoie de unificare totala? Ca sa putem deveni, cu ade- Din punct de vedere cultural, in prezent cunoa~tem foarte
varat, Unul. Comple~i ~i cu 0 mul~ime de daruri de experien~a ~i iu- pu~in despre moarte ~i despre ceea ce se afla dincolo de ea. Am pu-
bire. Apoi, ca intreg, putem, cat ai dipi, sa trecem prin Deschidere. tea crede in diferite premize ~i a~teptari, insa aceasta nu este Cu-
~i apoi? Raspunsul nu-mi este cunoscut. noa~tere. Singurullucru pe care il ~tim cu to~ii este ca, mai devre-
Momentul plecarii de pe acest Pamant se pare ca este in se- me sau mai tarziu, moartea fizica ni se va intampla tuturor - noua
colul al XXXV-lea. insa nu putem pleca, pana cand nu adunam toate ~i celor pe care ii iubim. Dar asta e tot - ~i de aici vine frica.
paf\ile fieciirui EuDeAcolo, care fac parte din grupul nostru - 0 sar- Pentru a rezolva situafia, aproape toata cuno~terea ~i toate
cina imensa. A~a ca yom fi in starea de recuperare, a~a cum este ne- studiile noastre ~tiinfifice se concentreaza pe materia fizica ~i pe di-
cesar, pe masura ce paI'\i din noi piiriisesc lumea fizica, tulburate ~i mensiunea timp-spa~iu. Visul nostru neobosit este sa ~tim totul
nesigure - sau parasesc, printr-o schimbare brusca, sistemul de cre- despre Aici - fara nicio excep~ie sau omisiune. Originea acestei por-
din~e care i-a ~inut prizonieri atata timp. niri este zbaterea oamenilor de a exista intr-un mediu ostil, mana~i
Rolul meu, dupa cum puteam vedea, era cel de facilitator. de nevoia de supravie~uire. Acest motiv ascuns inca exista - chiar
Esen~a trebuia sa fie incorporata in activitatile ~i sistemele noastre daca e deghizat cu maiestrie.
de inva~are. Nu eram con~tient de ceea ce urma. Nu eram con~tient in ceea ce prive~te moartea fizica, ~tiin~ele noastre pot oferi
nici de posibilitatea ca, in metodele ~i tehnicile noastre de imbuna- doar acele abordari care se leaga cumva de materia fizica. Ne uitam
ta~ire a con~tiin~ei umane, sa existe un fel de Semnal care sa-i poata in specialla un sistem de miisurare a Ceva. Dacii nu exista un sem-
atrage pe cei care yin din propriullor EuDeAcolo ~i sunt lega~i de nal electric in creier, daca nu exista 0 reaqie chimica, daca nu
grupul nostru. M-am intrebat ca~i dintre miile de oameni care parti- exista 0 mi~care fizica, atunci nu ai Nimic. A~adar, moartea este
cipasera la programele noastre apaf\in grupului nostru. inca nu am echivalenta cu Nimic. ~i daca te intrebi dacii Mintea Umana dispare,
cum sa ~tiu. atunci cand dispare reaqia electrochimica - asemanator unui
Timp de peste cincisprezece ani, programele noastre au ofe- camp magnetic din jurul unui electromagnet, atunci cand se opre~­
rit cunoa~terea practica a con~tiin~ei umane, pana la marginea te electricitatea - vei primi cu siguranfa un raspuns pozitiv. Dar
dimensiunii timp-spa~iu. Trecerea dincolo de aceasta grani~a, pen- po~i continua, spunand ca astfel de camp uri magnetice nu dis par cu
tru a incepe cautarea Esen~ei, reprezenta 0 provocare suprema. Pro- adevarat, pentru ca lasa amprente miisurabile pe materia sensibila,
blema era cum sa facem acest lucru, in mod Iimpede ~i dar, pentru in sau langa ele - deci, cum ramane cu min tea? Desigur ca vine riis-
200 201
_ _ _ _ _ _ __ Robert Monroe _ _ __ _ _ _ __ - _ _ _ _ _ _ _ Ca/atoria suprema _ _ _ _ _ _ __

punsul §tiin\ific §i anume, ca §i cu oamenii se intampla cam acela§i Daca a~ §ti, fara nicio urma de indoiala, ce a~ fi ~i ce a~ face
lucru; ei traiesc in amintirea celor dragi, sau in artefactele fizice pe dupa ce mor, m-~ schimba radical. Mi-a~ putea trai viata fizica din
care Ie-au creat - munca lor, ciiI1ile, cliidirile etc. Dar asta e tot plin, fara a fi umbrit, in fiecare secunda, de vocea care spune ,,0
E u§or de in\eles de ce atat de multi oameni de §tiinta §i me- mi~care gre~ita ~i li-a sunat ceasul". Dacii am ~ti ca fiecare dintre
dici sunt nihili§ti sau atei§ti in atitudinea lor publica_ Dar, chiar §i noi are oPliunea de a pleca, atunci cand are certitudinea cii viitorul
a§a, mul\i trebuie sa creada intr-o posibila supravie\uire, obliga(i nu mai are ce sa-i ofere, dit de mult soar transforma vietile noastre!
fiind de presiunea culturala sau de nazuin\ele §i vinovaliile lor as- Daca am avea certitudinea ca, atunci dind 0 persoana draga pleaca,
cunse. in plus, cercetatorii din domeniile ~tiin\ei §i medicinii sunt indiferent de ceea ce soar intimpla, ne-am putea continua legaturile
participanti pasivi la procesul priidator al Sistemului Vietii de pe de iubire dincolo de Sistemul Vietii de pe Pamrult ~i de dimensi-
Pam ant in aceasta calitate, ei sunt dispu~i sa-§i ajusteze datele, unea timp-spaliu ~i am ~ti fara dubiu unde 0 putem giisi - ce liber-
pentru a Ie potrivi cu nevoile lor, la fel ca tOli ceilal\i. Totu~i, unii tate minunata am avea!
dintre cei mai mari oameni de ~tiin\a au dedus eli sun tern mai mult
dedit corpurile noastre fizice - sau, cel pu\in, ca mintea noastra e
mai nlUlt dedit un rezultat al funqionarii creierului.
Cuno~terea noastra ~tiin\ificii nu este legata de nicio abor-
dare care incearca sa faca Ceva din Nimic, a~a eli trebuie sa 0 lasam
deoparte, fie cii vrem, fir ca nu. Iniliativa ~tiintificii este aproape in
intregime prinsa in mrejele Sistemului Vie\ii de pe Pam ant §i in di-
mensiunea fizicii timp-spa\iu, ~i foarte pu\ine lucruri sunt aplica-
bile in acest spatiu. Nici macar religiile ~i filozofiile nu ne ofera
prea mult ajutor. Timp de mii de ani, reprezentan\ii unor religii au
incercat sa ne convinga sa credem in existenta vie\ii de dupa moar-
teo S-au utilizat multe tehnici, in incercarea de a-i ajuta pe adep\i sa
ajunga in faza de Cunoa~tere, dar foarte pu\ini au reu~it
A§a cii ne intoarcem la experien\a personala. Daca ar fi posi-
bil sa trecem grani\a, sa vizitam zona a~a-zisului Nimic §i sa ne in-
toarcem, apoi, sa il descriem a~a cum este, in termeni dari, neinhi-
bali de sistemele de credin(e, atunci, acest lucru ar duce, in timp, la
Cunoa~terea universala ~i, in consecin\a, la eliminarea fricii. Dar,
pana acum nu ~tim cum sa facem acest lucru. Cu toate acestea, e po-
sibil ca deja sa facem acest lucru - dar, pur §i simplu, sa nu ne
aducem aminte.
202 203
_ _ _~_ _ _ _ CiJ/atoria suprema _ _ _ _ _ _ __

serviciu, la doar cateva minute dupa ce murise intr-un spital din


Ohio. Mai erau ~i alpi, dar nu Ii cuno~team la fel de bine. incercand
sa determin ceva despre ei, a~a cum i-am fi cunoscut, a reie~it un fapt
interesant. Niciunul dintre ei nu fusese blocat Intr-un sistem de cre-
din\e legat de via\a de dupa moarte. ~i atunci, unde s-au dus ~i cum
au ajuns acolo? Dupa tOli acei ani, nu rna obosisem sa aflu.
Mai sunt mutte de fiicut Gandindu-ma la toate aces tea, am ajuns sa in\eleg cat de pu-
line sisteme de credin!e batute in cuie imi fusesera impuse de catre
Rezumand cat am putut de bine pu\inul care ne este la Inde- parin\i. Nu auzisem de focul iadului, de diavoli sau ingeri, de pre-
mamI, legat de subiectul vie\ii de dincolo de datele Sistemului Vie- dici despre via!a de apoi, ci doar de procesul autodeterminarii. in
\ii de pe Pamant, am decis eli Intoarcerea la datele pe care Ie aveam acel moment, nici eu §i nici ei nu ne-am dat seama de cat de valo-
la nivel personal reprezenta singura cale. Ceea ce cautasem deve- roasa fusese atitudinea lor.
nise un fel de aSigurare de moarte, iar circumstan\ele personale in- in timpul dlatoriilor nocturne, am inceput sa caut sa aflu ce
dicau acum ca necesitatea acesteia era presanta. Sinele meu Liiun- se intamplase cu cei pe care Ii cunoscusem dupa ~ederea lor in Sis-
tric mi-a spus cii nu era a~a de greu cum credeam eu - ~i, cu aceastii temul Vie!ii de pe Pamiint. Pe la trei diminea!a, dupa doua cicluri
speran\a In minte, mi-am Inceput cautarea. de somn, eram complet odihnit ~i relaxat. M-am dat jOs din pat ~i,
Aexistat un grup mic, alcatuit din cei pe care Ii cuno~team intr-o C\ipa, eram in intunericul de afara ~i aproape de corpul meu
bine ~i pe care Ii contactasem, dupa ie~irea lor din lumea fizicii, In fizic. Am a~teptat un moment, inainte sa rna apropii de marginea
timpul unei experien\e In-afara-corpului. Acest grup 11 inc\udea pe Benzii H. indepartandu-ma de ZgomotulBenzii H, am inceput sa-i
tatal meu, care murise dupa un an de suferin\a cumplita, cauzata de caut pe cei care nu avusesera un sistem puternic de credin!e, des-
o como\ie cerebrala. L-am giisit Intr-o camera mica, cu 0 singura fe- pre viata de apoi.
reastra, aparent In recuperare ~i m-a Intampinat cu caldura. Mai era Charlie a fost primul care mi-a venit in minte ~i, cu viteza
acolo ~i un prieten inginer, Charlie, care murise In urma unui atac luminii, am ajuns in cabana nonfizicii pe care ~i-o crease singur, pe
de cord ~i pe care I-am descoperit Intr-o cabana, pe malul unui malul oceanului. Ma sim\eam ca intr-un tablou cu natura moarta.
ocean; prietenul meu pilot ~i cercetator, Agnew, pe care I-am Intalnit Plaja nisipoasa parea normala, dar cabana era goala. Norii erau ne-
la cateva luni dupa accidentullui fatal de avion, in ceea ce parea a fi mi§cali pe cer, iar soarele parea static. Nu exista briza. Charlie dis-
un laborator, foarte entuziasmat de un nou proiect, ~i Dick, priete- paruse. Dad ar fi fost acolo, totul soar fi mi§cat.
nul meu doctor, care murise de cancer abdominal ~i pe care I-am re- Apoi, am observat ceva ce mi s-a parut a fi 0 anomalie. Pu-
giisit mai tanar ~i mai puternic, vorbind cu al\i doi oameni, lntr-un team sa simt nisipul sub picioare. M-am uitat in jOs. Picioarele mele
fel de birou. De asemenea, m-am Intiilnit rapid ~i cu mama mea, de~i erau acolo - goale. Mi-am mi~cat degetele §i Ie-am bagat in nisip.
asta nu s-a Intamplat in timpul unei experiente in-afara-corpului. Ea Era cat se poate de natural. intr-o parte era un petie de iarba. Am
a aparut pe scaunul din fa\a al ma~inii mele, cand conduceam spre pa§it, nu am plutit, catre iarbii §i am calcat pe ea. Semana cu iarba
204 205
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CiiJiitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

adevarata. M-am aplecat ~i am smuls un fir, realizand, in cele din A~a cum simtisem inainte, era prea real ca sa fie un Sistem de Cre-
urma, cii am ~i mana. Am pus iarba in gura ~i am mestecat-o. Gustul din Ie. Curiozitatea mea atinsese cote maxime.
~i textura erau reale. Era, intr-adevar, iarba care traia ~i cre~tea. Dupa cateva zile, am calatorit din nou intr-o zona adiacenta,
Charlie pe care iI cuno~team eu nu-mi daduse de inteles ca cu un rezultat similar. Am redescoperit locul in care il gasisem pe
poate crea organisme vii. ~i totu~i, asta era ·dovada. ~i mai era ~i Agnew, la cateva luni dupa ce avusese accidentul de avion, in incer-
ipoteza automata ca aveam 0 forma fizicii, ceea ce era eel putin ne- carea de a ateriza pe un aeroport micu!, din Ohio. intillnirea a avut
obi~nuit. Ce fel de camp energetic generase Charlie? Cu siguran\a loc la inmormintarea lui Agnew, in Carolina de Nord, unde s-a pe-
nu era un sis tern de credin!e, intrucat nu fusesem condi\ionat sa trecut un eveniment intens ~i inexplicabil pina acum. Exact cand
co~ciugul lui era coborit in mormint, un avion mic, marca Twin
rna a~tept la ceea ee am gasit. Cand am plecat, incet ~i deliberat,
senzalia existentei unui corp fizic a disparut. Am verificat "Iocalia" Beech, a zburat peste locul respectiv. Era exact acela~i model, cu
aceea~i culoare ~i acelea~i marcaje ca cel pilotat de Agnew. ~i-a mi~­
~i am descoperit ca se afla chiar inlauntrul barierei Zgomotului
Benzii H, in banda radialiei umane a spectrului Campului (M). in cat aripile ~i a zburat in departare. Viiduva lui a izbucnit in hohote
de plins ~i to!i cei care iI cunoscusera au inceput sa lacrimeze. Mai
urmatoarele saptamani, am incercat sa descopar unde plecase
tarziu am verificat toate aeroporturile, pe 0 distan\a de cinci sute
Charlie. Dar oricat a~ fi incercat, nu puteam gasi nicio urma. de kilometri. Nu erau inregistrate niciun fel de decolari sau ater-
Urmatoarea persoana pe care am ciiutat-o a fost tatal meu. in izari ale vreunui Twin Beech.
urma como\iei cerebrale, timp de un an de zile avusese dureri foar- Gindindu-ma la asta, nu eram prea sigur cii il voi gasi pe
te mari ~i nu fusese capabil sa·~i expuna problema, inainte sa moa- acest tip creativ in acel~i loe nonfizic. Atunci cand iI gasisem ina-
ra. Am descoperit asta, cand I·am intalnit prima data, la scurt timp inte, la scurta vreme dupa ce murise, lucra entuziasmat la ceva ce
dupa ce murise. Afost u~or sa gasesc camera unde statuse pentru nu putea sa-mi explice. Am avut dreptate. De data asta, platform a ~i
recuperare, dar, a~a cum deja rna a~teptam, nu era acolo. Camera echipamentul erau acolo, dar Agnew nu. Nu am incercat sa-I gasesc,
era goala. Dar puteam sa intind mana ~i sa ating peretele cu mana. intrucat erau prea multe posibilitali. Apoi m-am concentrat asupra
De ce mi se materializase, dintr-o data, mana? Peretele era aspru, ca locului unde iI gasisem pe Dick, dupa ce murise. Fusese un doctor
betonul sau chirpiciul. Tatal pe care iI ~tiam eu nu I-ar fi putut cons- bun ~i un prieten apropiat, in primii mei ani petrecu\i la New York.
trui. Deci, fie nu-mi cuno~team tatal a~a de bine cum credeam, fie Cind il giisisem, discuta serios cu ca!iva alIi biirbali, intr-o camera
altcineva crease camera. indepartandu-ma incet de micu\a c1adire, mare ~i mi-a facut, pur ~i simplu, cu mina. Parea de doua ori mai
percep!ia mi s-a schimbat iara~i, intr-una pur non-fizica. Nu am fost tinar decat atunci cand murise. Am ajuns fara probleme, la aceea~i
surprins de faptul ca unda Zgomotului Benzii Hera aproape. Mai camera mare. Spre surprinderea mea, nu era goala. Doi barbali,
tarziu am incercat, fara succes, sa anu unde era tatal meu. Oare el care aratau aparent normal, imbracali in costume de afaceri, sta-
~i Charlie se intorsesera la Sistemul Vie!ii de pe Pamant? Sau ii pre- teau langa 0 masa ~i discutau. M·am apropiat de ei cu grija.
luasera recuperatorii Eu-Iui lor DeAcolo? ~i ce era locul acela, in "Ma scuza!i, ali putea sa-mi oferili ni~te informa!ii despre
care atat cabana, cat ~i camera, ramasesera goale de la plecarea lor? Dick Gordon?"
206 207
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Caliitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

S-au intors ~i s-au uitat la mine cu ochii mario Apoi, eel mai "Cine a creat asta? Voi?"
inalt a vorbit. "Nu ~tim", mi-a riispuns Fred. "Era aici dnd am ajuns. E un
Jmi eer seuze, nu te ~teptam. Vrei sa stai jOs? E~ti obosit?" artefact creat, pur ~i simplu, pentru a ajuta min tea medicala sa se
"Nu, sunt bine. Vreau doar sa... " acomodeze cu schimbarea. Este un mediu foarte familiar. Din
"Stai 0 c1ipa, George," m-a intrerupt cel de-al doilea. ).sta e aceasta cauza funqioneaza."
altfel. Vite!" M-au examinat cu aten\ie. George a dat din cap. "Sunteli doar voi aici?"
"inca mai ai un corp fizic viu?" Am ezitat. "Sunt cel pu\in cateva sute de oameni - ~i asta numai la re-
"Ei bine, da, am. Dar... " cep\ie. Ei sunt cei care ajuta. Yin ~i pleaca incontinuu." M-am intors
"Si ~tii ca nu visezi?" catre George.
"Da, ~tiu. ineerc sa... " "Th cum ai ajuns aici?"
"Vimitor!" George s-a intins, m-a prins de mana ~i a scutu- "Ei bine, stateam in Parc ~i Fred a venit ~i s-a a~ezat langa
rat-o viguros. "Am auzit despre oameni ca tine, dar e~ti primul pe mine ~i apoi... Ce s-a intamplat? E~ti in regula?" Probabil cii a vazut
care I-am intalnit! Ce zici de asta, Fred?" ~ocul de pe ehipul meu, atunci dnd valul de amintiri m-a eople~it.

"Dar... ee e loeul acesta?" Fred a fost eel care mi-a riispuns. Parcul! Acum mul\i ani, ajunsesem in Parco Dar nu-mi amintese cum
~i de ce ajunsesem acolo. Am intalnit un grup primitor, de zece sau
"Acesta e un loc unde anumi\i oameni vin dupa ce mor. Une-
doisprezece biirba\i §i femei, care m-au intiimpinat cu ciildura ~i
ori, cu pUlin ajutor. Majoritatea nu ~tiu cii el existii."
mi-au explicat unde rna aflam. Era un loc in care sa te calmezi dupa
"Ce oameni?" trauma mOf\ii fizice - 0 stalie de a§teptare, pentru relaxare §i pen-
"Speciali§ti in medicina. Medici, chirurgi etc." tru a te putea decide ce sa faci mai departe. Parcul! in cele din urma
"De ce vin aici?" am reu§it sa vorbesc.
"Ca sa se calmeze dupa marea schimbare", mi-a explicat "Sunt bine. Spune-mi... unde e Parcul?"Mi-a raspuns Fred. Ma
George. "Au nevoie de asta, mai ales pentru cii au fost atat de preo- privea cu blandele.
cupa\i sa tina pacien\ii in via\a. Dar, intr-un mediu familiar, i~i revin t · nU-1. a~a.1"
" ASt a cau,l,
repede. Vita-te in jurul tau." Am devenit con~tient cii rna aflam in-
"Nu ~tiu. Dar ered ca da." Afacut un gest cu mana catre u~a
tr-un cabinet medical tipic - camera de a~teptare, cu scaune, ma-
din spatele lui.
su\e ~i teancuri de reviste vechi. Printr-o fereastra, puteam vedea
biroul asistentei ~i dulapuri cu dosare. Un birou interior, cu birou ~i "Ie~i, fa stanga ~i urmeaza drumul prin padure. Nu e

scaune, era vizibil printr-o u§a desehisa ~i, pe latura opusa, am zarit departe." Eram profund recunoscator.
o camera cu 0 masa de consultalie, cantare §i alte instrumente. "MullUmesc - va mul\umesc amandurora. Soar putea sa ne
M-am intors catre cei doi barbali. mai vedem, chiar daca nu sunt doctor." George m-a biitut pe umar.
208 209
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Calatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

"intoarce-te cand ai posibilitatea. Daca gase~ti un doctor sin- este doar 0 replica sau 0 clona minuscula a Originalului? Cat de
gur, adu-I ~i pe'el." Am ie~it, am luat-o la stanga ~i am dat, intr-ade- departe putem duce aceasta idee exprimata doar partial?
var, peste 0 padure cu copaci inal\i, majoritatea cunoscu\i. 0 carare Parca pentru a dovedi punctul de vedere al realita\ii, un pa-
ducea catre un spa\iu deschis, a~a ca am urmat-o. De~i voiam sa rna pagal mare, portocaliu, a zburat peste umarul meu, a ciripit ~i mi-a
grabesc, am decis sa merg incet. Senza\ia pa~ilor pe frunze ~i iarba picurat ceva in mana. Am ras cand am testat consisten\a calda intre
era mult prea placuta. Eram in picioarele goale! degetul mare ~i aratator. Era, cu siguran\a, real! Am mers mai de-
Cum mergeam a~a, 0 briza blanda mi-a atins capul ~i pieptul. parte, intrebandu-ma cate prietene animale create de oameni exis-
Puteam sa simt! La fel ca ~i cu picioarele mele goale, puteam sa tau in padure, cand am ajuns la 0 curba a potecii ~i copacii s-au ter-
simt! Am trecut pe langa stejari, plopi, nuci, platani, aluni, pini ~i minal. In fa\a mea era Parcul. Era la fel ca atunci cand il vizitasem,
cedri - chiar ~i pe langa un palmier distonant, precum ~i pe langa co- cu muI\i ani in urma, cu alei unduitoare, banci, flori ~i tufi~uri, pe-
paci care nu ~tiam ca exista. Aroma florilor, amestecata cu cea a pa- tice de iarbii multicolore, manunchiuri de copaci falnici, mici pa-
mantului reavan, era minunata. Puteam sa miros! $i pasarile - raie ~i fantani ~i cu un soare cald deasupra, printre nori~ori albi.
aproape jumatate dintre ele erau specii pe care nu Ie mai vazusem! Parcul continua pe un teren, cat vedeai cu ochii. Mergand pe panta,
Cantau, ciripeau, strigau, zburau din porn in porn, de-a lungul ~i de-a pan a la cea mai apropiata banca, m-am intrebat ce minte umana
latul potecii pe care mergeam eu. Sute de pasari. $i puteam sa aud! sau ce grup de oameni a creat toate astea. Pentru un om obi~nuit,
Am mers mai incet, absolut uimit. Mana mea - da, din nou era 0 crea\ie magnifica. Totu~i, ~tiam ca a~a aparusem ~i eu. Insa nu
mana mea fizica - s-a intins ~i a smuls 0 frunza de pe creanga joasa rna gandisem la asemenea lucruri, in vizitele mele anterioare, cu
a unui artar. Parea vie ~i flexibila. Am pus-o in gura ~i am meste- muI\i ani in urma. Acum imi amintisem - ~tiam - de ce era acolo.
cat-o. Era umeda ~i avea exact gustul frunzelor de artar din copi- Cand m-am apropiat, 0 femeie s-a ridicat de pe ban ca. Era de
laria mea. Deodata, am ~tiut ce se intamplase - ce, probabil, inca se inal\ime medie, supla, cu ochi mari, caprui ~i cu un par ~aten, u~or
intampla. Aceasta era 0 crea\ie umana! Mul\i dintre cei care pa~ise­ ondulat, care-i ajungea pana la umeri. Chipul ei era neted ~i u~or
ra pe aceasta poteca creasera ~i adaugasera pasarea sau copacullor bronzat, cu trasaturi cu nuan\e orientale, din Orientul Mijlociu, dar
preferat. Ele erau vii - opere vii, create de oameni. Nu era modul ~i europene. Purta pantaloni inchi~i la culoare ~i 0 jacheta pana la
~olduri. Varsta i se putea incadra intre treizeci ~i cinci ~i cincizeci de
standard de reproducere, urmat in Sistemul Vie\ii de pe Pam ant,
care nu e creat chiar de oameni, ci dupa ideea ~i planul Altcuiva. ani. Imi parea cunoscuta - 0 mai intalnisem undeva. A zambit ~i
$i tot ceea ce am intalnit inainte, in cautarea mea, era la fel- mi-a intins mana.
produsul unei min\i-con~tiin\e umane. Spa\iul medical, echipa- "in iftir~it ai ajuns! Bine ai revenit, Ashaneen. "
mentullui Agnew, camera de recuperare a tatalui meu ~i cabana lui Ashaneen - numele meu, reamintit dintr-o alta via\a. Asta
Charlie de langa ocean. Charlie, mi-am amintit, chiar demonstrase imi spunea multe des pre ea. I-am luat mana, care era reala la atin-
cum a creat totul! Totul era crea\ie umana! Esen\a! $tiu de existen\a gere. M-a condus la banca ~i ne-am a~ezat. A1\i oameni treceau pe
Creatorului nostru - dar oare suntem cu to\ii creatori, dupa acela~i langa noi, to\i adul\i, imbraca\i in haine de toate felurile. Unii ne
tipar? Oare Sinele meu Liiuntric, pe care I-am acceptat atat de u~or, priveau curio~i... M-am intrebat de ce, pana cand mi-am dat seama
210 211
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJIJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

di era 0 diferen~a perceptibila intre infaTi~area mea ~i a lor. M-am "incep sa con~tientizez asta. ~i incerc sa-mi amintesc numele
uitat in ochii femeii ~i mi-a zambit din nou. Mi-a venit 0 jumatate de tau. TIl e§ti... so~ia lui... lIeon - da, lIeon!"
amintire. "Prietena e un cuviint mai potrivit. "
,Jacheta pe care aporti... U "TIl e§ti... Nevisse."
,,0 purtam ultima data dnd ai venit. M-am gandit d te va "Bun."
ajuta sa-Ii aminte~ti." Am aprobat, dar memoria mea era inceTo- "Acum, am nevoie de ajutor. Locurile pe care Ie-am vizitat,
~ata. Ea era unul dintre zecile de oameni pe care ii intiUnisem ulti- unde erau prietenii mei - ele sunt pur ~i simplu exlensii ale acestui
ma data, de asta eram sigur. M-am uitat la ea ~i am vazut ca zambea. loc, nu?"
Oare imi putea citi gandurile? "A$a e. Dar daca au 0 credinfd puternica, ei vor urma
"Da, sigur ca pot. $i tu Ie pOfi citi pe ale mele. " acea indrumare $i se vor duce acolo unde ii conduce credinfa
"Cine e~ti?" lor. Vor exista alfii, cu aceea$i credinfa, care ii vor a$tepta ca sa-i
ajute. Elibereaza-i $i lasa-i in pace. Acolo e IOC11110r. "
"EIt sunt doar mesagerul. Eu trebuie sa-Ii spun ca pOfi sa
aduci oameni la noi - pe cei care abia au murit, din punct de "Dar, lot ce e aieL. aSia e doar 0 alta credin\a, nu-i a§a?"
vederefizic. Noi vom avea grija de ei. De aceea suntem aici. $; ii Nevisse a ras. "Nu in sensul uzual. Nu sunt implicate cre-
pofi invitfa $i pe allii safaca laJel. " din!ele, ci doar experienfa. Tiparul de aic; e menit doar ca sa
"Cum pot sa-i inval ceva ce va parea atat de straniu?"
ofere un mediu familiar pentru a calma nelini$tea. "
~. I
".,,1 ocuI aces I a, alunCl... ")"
"Suntem siguri ca pOli. Mulfi dintre ei probabi/ ca a foc
acum. Tot ce ai de facut este sa-; ajuli sa-$i aminteasca. Eo cale "Este 0 creatie care e aic; $i va fi aici, indiferent de credin-
foarte obiectiva de a inlatura frica de moartea fizicit. " tete tale. Nu va disparea, in cazul in care nu crezi ca exista. "
,,~i de a Ie transmite d vor supravie\ui procesului mortii." "Cine I-a creat?"
,,0 civilizafje umana de acum mii de ani. A disparul de-
"Cu siguranfa. "
mult. Mai e ceva ce ai vrei sa $tii?"
"De asemenea, i-ar ajuta sa devina con~tien~i de multiplele
"Dar ce se intampla cu cei care pur ~i simplu vor - sau au ne-
op\iuni pe care Ie au." voie - sa se intoard la ceea ce eu am numit EulDeAcolo? Sunt sigur
"Sunt multe la care nici macar tu nu te-ai giindit, Aslzane- ca in\elegi ce vreau sa spun."
en. Sau ai preJera sa-ft spunem Robert?" "inte1eg. Aceea este destinatia pentru majoritatea celor
"Robert sau Bob, te rog. Prietenii mei fizici imi spun Bob. Nu- care pleaca de aici. "
mele Ashaneen i-ar putea tulbura." "Deci, alunci dnd aducem oamenii aici, lu ii calmezi ~i Ie dai
"Unii soar putea sa te $tie dupa numele vechi. " ~ansa sa se gandeasca la ce vor sa faca mai deparle."

212 213
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

"A~a e. Le aratdm ce oportunitati exista. Parcul este doar


un loc de pornire. Vei fi uimit cdnd vei vedea toate micile locuri
individuale pe care Ie-au creat locuitorii lui. "
"Exista reguli?"
"Doaruna. Nimeni nu-# va impune vointa asupra altcuiva. "
iii mul~umesc pentru ajutor. Se pare ca am multe de facut." Noua directie
,
"Ti se va parea mai ~or decdt crezi, Bob. "
"Aceasta cuno~tere ... despre acest loc, a locului unde sa Acum, ca ~tiam ce trebuia farut, mai aveam 0 singura intre-
mergem dupa moarte ... unde sa ne intiilnim ... aceasta cunoa~tere bare. Cum a~ putea sa organizez tot ceea ce am trait ca experien~a,
dinaintea evenimentuluL. ofera libertatea suprema!" in a~a fel ineat sa poata fi absorbit ~i pus in practica de catre al~ii?
"A~a e. Vad ca prime~ti un semnal de intoarcere. " Si nu doar atat: cum ar putea acele experien~e - care in cazul meu
"Da... Mai sunt multe de invarat aieL. Dar trebuie sa plec. Mai durasera mul~i ani - sa fie comprimate intr-un cadru temporal, pe
am 0 intrebare... " care al~ii I-ar considera practic ~i adecvat? Acesta nu a fost un pro-
"Nu e nevoie sa intrebi. Procesele creative ale caror rezul- ces care sa poata fi stabilit prin incercare ~i eroare, fiindca ceea ce
tate le-ai observat ne sunt deja cunoscute ca fiind umane. $i ta- ave am de infruntat curiind era, literalmente, 0 problema de via~a ~i
tal tdu ~i-a construit propria incapere. " de moarte. Trebuia sa fie cat de corect cu putin~a, de prima data. Si
evenimentele din via~a mea personala imi spuneau ca mai aveam
"Nu era nevoie sa intreb. Ta na sen!"
pu~in timp la dispozi~ie.
"Ti-ai amintit. 0 Jraza de ramas bun, de acum 0 suta de Dar am avut noroc - sau poate nu a fost noroc, ci implinirea
mii de ani. Ta na sen!" ori finalizarea unui proiect pornit acum mai mult de trei decenii,
intoarcerea a fost u~oara ~i lipsita de complica~ii. Aveam, in- atunci eand am inceput cercetarea con~tiinrei umane. Aveam acum
tr-adevar, multe de facut! la dispozilie toate resursele Institutului nostru, care, timp de mUlti
ani, aratase ca este posibil sa aduci oamenii in acel punct de tranzi-
~ie dintre viala fizica ~i moarte ~i sa Ie dai unora dintre ei posibili-
tatea de a vedea dincolo. Faptul ca procedurile noastre erau sigure
~i ca participan~ii no~tri aveau beneficii uri~e ~i de multe feluri a
fost demonstrat, fara nicio urma de indoiala.
Emisfera mea cerebrala stanga mi-a spus ca era nevoie de
doua lucruri. Primul era sa cercetez frecven~ele undelor cerebrale
traduse in sunete, ceea ce i-ar putea permite con~tiinrei minlii indi-
viduale sa calatoreasca in siguranla, dincolo de punctul de tranzi-
214 215
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJiatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

(ie - §i sa se intoarca, atunci cand sarcina a fost indeplinitii. Ce[ Programu[ are anumite scopuri. E[e sunt:
de-a[ doilea era un program care putea fi potrivit §i eficient pentru - Eliberarea tuturor temeri[or legate de procesu[ mOl1ii fizice;
mu[\imea de oameni care ar putea fi atra§i de posibilitatea servirii - Familiarizarea cu diferite stari de con§tiin(a, pana cand
ce[or care nu mai exista in stare fizica. A§adar, impreuna cu cei mai aceste stari devin "Cunoa§tere", in [oc de credinte;
apropia\i co[egi ai mei, am pornit [a treaM. Ce[ mai simp[u [ucru a - Generarea de comunicare §i re[a(ii continue cu a[te Min\i
fost sa gasesc un titlu pentru program: Lifeline (Linia Vie!ii). Umane, active in aite stari de con§tiinta;
Primu[ program Lifeline s-a desfa§urat [a Institut, in timpu[ - incorporarea cunoa§terii dobandite atat con§tient, cat §i
saptamanii ce incepea [a 22 iunie 1991. in urmatoare[e paisprezece incon§tient, in gandirea, funqiile §i activitatea vietii fizice;
[uni, aproximativ doua sute de oameni au participat [a procesu[ in- - Demonstrarea faptu[ui ca, odata cu terminarea existenlei
tensiv de invatare de §ase zile. Printre participan(i se numarau me- fizice, indiferent din ce motiv, con§tiin(a minlii umane se
dici, psiho[ogi, ingineri, cercetatori, oameni de afaceri, psihiatri, va transform a, neintrerupt, in a[te forme de existen\a.
scriitori, avoca\i; educatori, terapeu(i, muzicieni §i arti§ti. Cu to\ii Caile prin care aceste scopuri pot fi atinse sunt dezvoltarea
erau absolven\i ai cel pu(in unui program anterior al Institutului, §i extinderea metode[or §i tehnicilor care au fost elaborate §i rafi-
fiindea aceasta era 0 cerin\a pentru participarea la programul Life- nate in cadru[ Institutu[ui, pe parcursu[ mu[tor ani. Unu[ dintre
line. Pc langa acest [ucru, ei reprezentau medii, intcrese, stiluri de atribute[e acestor metode §i tehnici este fo[osirea termenu[ui de
via\a foarte diferite, precum §i diferite experien\e anterioare in ex- "nive[ de concentrare", pentru a indica §i identifica, intr-un mod
p[orarea con§tiin\ci. Totu§i, [a srar§itu[ fiecarui program, aproape convenabil §i simp[u de in\e[es, 0 anumita stare de con§tiinlii. Pana
toti §i-au atestat abilitatea de a vizita Centrul de Recep\ie - Parcul in prezent, programe[e (Institutu[ui) au trecut participan\ii prin Fo-
- §i multi au recunoscut ca acum §tiau cu certitudine ca aveau sa cus 3 (sincronicitate minte-creier), Focus 10 (min tea treaza §i
supravie(uiasca procesu[ui de moarte fizica. a[erta, corpu[ adormit), Focus 12 (stare de con§tien\a extinsa), Fo-
Am fost cu adevarat surprins. Era dar ca procesul putea fi in-
cus 15 (starea de atemporalitate), pana [a Focus 21 (limit a dimensi-
va(at. Dupa urmatoarea sesiune, argumentasem ca fenomenele ra-
unii timp-spaliu, unde este posibil sa iei contact cu a[te sisteme de
portate ar fi putut fi unice unui anumit grup. Rapoarte[e de [a a
energie). Acum, in cautarea temei programului destinat ajutorului
doua sesiune ar fi putut, iara~i, sa fie 0 coincidenta. insa, odata cu
acordat celor care au murit, era necesar sa ne aventuram mai de-
cea de-a treia sesiune, parea cu adevarat ca procesul era viabil.
parte. Pentru a-i ajuta pe participanlii no§tri, trebuia sa identi-
Dupa inca zece sesiuni, nu vad cum mai putea exista vreo urma de
ficam, intr-un mod similar, acele stari de dincolo de 21, care aveau
indoia[a. Am fost capabili sa realizam ceea ce ne propuseseram.
sa [e fie prezentate §i unde ei ar fi putut sa aqioneze in mod calm
Lifeline este proiectat pentru a fi eficient, in pofida oriearei
§i obiectiv. Am procedat astfe[:
credin\e specificc, de(inuta de persoana participanta, cilt §i pentru
a instaura cuno3§terea, prin experien(a directa. Este un sistem de Focus 22. Unde oamenii care inca exista in forma fizicii, au
"Cunoa§tere" §i nu neaga vreo credinfii curenta, 0 posibila excep\ie doar con§tiinla pal1iala. in acest stadiu soar afla cei care sufera de
fiind nihilismul. delir, de dependen\a de medicamente ori de alcoolism, sau de de-
216 217
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Olatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

menla. EI ar include §i pacienlii anesteziali sau care se afla in coma. sau 0 reprezentare pe care individul 0 creeaza §i 0 instaleaza. Ea
Experienlele de aici ar putea fi relinute ca vise sau halucina\ii. funclioneaza ca un fel de semnal de rezonanla, care 11 ghideaza
Focus 23. Un nivellocuit de cei care au parasit recent exis- dnd vine inapoi.
tenIa fizicil, dar care fie nu au putut sa recunoascil ~i sa accepte Odata ce participanlii se familiarizeaza cu gama de niveluri
acest lucru, fie nu sunt capabili sa se elibereze de legaturile cu Sis- Focus, ei sunt instrui\i cum sa-i asiste pe cei care nu mai exista fizic
temul Vielii de pe pamant. EI ii include pe cei din toate perioadele §i care au nevoie de ajutor. Ei trec, gradual, in Focus 27, unde pot
de timp. cere ajutor §i cillauzire pentru ei in~i~i. Apoi, se intorc la Focus 23,
uneori inso!i!i de un ghid sau ajutor, unde pot fi atra~i de 0 situa!ie
Focus 24-26. Acest stadiu acopera Teritoriile Sistemelor de
in care este nevoie de asistenla lor, pentru ca cineva sa mearga mai
Credinle, ocupate de fiinle umane non-fizice din toate perioadele
departe. Poate ca cineva refuza sa accepte realitatea mO'1ii sale fizi-
§i zonele, §i care au acceptat ~i au imbrali§at diferite idei ~i con-
ce sau nu dore~te sa renunle la un a§a-zis d§tig determinat de ata-
cepte. Aceasta categorie ar include credinlele religioase ~i filozo-
§amentul de lumea fizicii. Participantul cauta sa comunice cu acest
fice care postuleaza 0 forma de existen!a post-fizid.
individ, incurajandu-I sa se elibereze §i sa mearga mai departe.
Focus 27. Aici este locul pe care I-am putea numi Centrul Re- Dad aceasta incurajare are succes - §i adesea are - cei dOi, poate
cep!iei sau Parcul, care este punctul central. Aceasta este 0 sinteza insolili de un ghid, trec, impreuna, in Focus 27. Pe drum, unii indi-
artificial a, creata de minlile umane - 0 stalie destinata domolirii vizi vor aluneca in Teritoriile Sistemelor de Credin!e din Focus
traumei ~i §ocului tranziliei in afara realitalii noastre fizice. Ea ia 24·26, unde vor fi intampina\i de cei cu credin!e similare cu ale lor.
forma diferitelor medii pamantene, pentru a fi acceptabila pentru Ailii vor continua drumul catre Centrul de Primire din Focus 27,
marea varietate de nou-veni!i. unde pot fi intampina!i de cei dragi, care nu mai exista fizic. Aici, ei
Focus 28. Dincolo nu numai de dimensiunea timp-spa!iu, au §ansa de a fi consiliali in privinla urmatorului pas de facut pe
dar §i de gandirea umana. ~ederea in 28, sau dincolo de acesta, Ii- calea evolu!iei. in ceea ce prive§te acest urmator pas, exista dteva
miteaza orice intoarcere la un corp uman fizic. oPliuni pentru nOii-veni!i, printre care amintim:
Cei care sunt instrui!i in sistemul Lifetime devin familiariza- - Reunirea cu cei dragi, care au facut anterior tranzi!ia;
Ii ~i se simt confortabil cu aceste stari diferite. Fiecare persoana - Comunicarea cu cei care inca sunt vii, in stare fizica;
este invitata sa-§i creeze propriulloc personal §i special in Focus 27 - Reinnoirea contractului §i intoarcerea la Sinele Original
- un loc in care se poate intoarce oricand dore§te. Formele pe care (EulDeAcolo );
Ie iau aceste locuri sunt la fel de variate §i unice ca §i participan!ii - intoarcerea la experienla altei vieli umane pamantene;
in§i§i - variind, de exemplu, de la cabane de munte, situate langa - intalnirea §i disculii cu alte persoane cu credin\e similare,
paraie Iini§tite §i copaci inalli, la insule, palate de cristal §i laca§uri ceea ce poate implica mutarea in acel Teritoriu de Sisteme
din propria inima. intoarcerea la locul sau din Focus 27 este facili- de Credin!e;
tata de folosirea unui semnal personal de identificare, un simbol - Asumarea temporara a rolului de »recuperator";
21B 219
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJhHoria suprema _ _ _ _ _ _ __

- Asumarea activita\ii fizice de vialii sub alte forme (non- lara cu diferen\a dintre intrarea intr-o inci!pere plina de straini ~i
umane), in alte locuri (altundeva, in acest Univers); intrarea intr-una unde e~li surprins sa-\i gase~ti sora sau fratele. Re-
- Participarea la studii ~i explorari ale altor faze din Conti- cunoa~terea este imediata ~i se simte 0 cre~tere a energiei, in
nuumul Con~tiintei_ schimbul care urmeaza. Adesea, participan\ii sunt atr~i de cineva
Atunci cand se ia decizia, individul este liber sa continue pe necunoscut anterior. Poate fi cineva dintr-o aM cultura sau epoci!,
drumul ales. de orice varsta, culoare sau credin\a.
Trebuie sa mentionez un element ulterior procesului. Totu~i, ceea ce ii surprinde pe mul\i dintre participan\i este
Participan\ii la Lifeline sunt incuraja\i sa caute cat mai multe infor- faptul ca, atunci dnd sunt implica\i in misiunea lor, descopera ca,
ma\ii cu putin\a de la cei pe care i-au ajutat sa recupereze. Prin aces- in acela~i timp, recupereaza pai'\i pierdute din ei in~i~i. Acestea pot
te informa\ii se in\eleg detaliile personale, precum numele, varsta, fi vazute ca personalita\i din vie\i trecute, care au ramas in Focus
adresa sau statui ~i lara de origine, data ~i cauza mOi'\ii (accident 23. Unele dintre ele s-au stabilit in Teritoriile Sistemelor de Cre-
auto, boala, dezastru natural, razboi etc), ocupa\ia ~i orice alte de- din\e din Focus 24-26 ~i au inceput - prin indoieli treptate, referi-
talii care pot parea relevante. Comunicarea este, in general, tor la credin\ele pe care Ie avusesera candva -sa .cada prin crapatu-
non-verbala ~i adesea are loc prin intermediul unei ROTE - 0 sfera rile" sistemului respecliv, ca sa zicem ~a. A1tele pot aparea ca frag-
de gandire. Atunci cand informa\iile ob\inute sunt suficiente, ele mente ale personalita\i1or din via\a actuala - aspecte care au plecat
sunt transmise mai departe, la Departamentul de Cercetare Life- sau care au fost smulse din Sinele Liiuntric; de exemplu, personali-
line, care porne~te un proces de verificare sau validare. In majori- tali ale copilariei, care au scapat de trauma ~i durerea abuzului fizic
tatea cazurilor, nu s-a dovedit ca este posibil sa ob\ii suficiente ast- sau emo\ional din familiile lor ~i care cauta acum sa fie reunite.
fel de informa\ii, pentru ca efortul sa merite; acest tip de inte~oga­ Calauzirea care poate fi solicitata in focus 27 se manifesta,
re formala este adesea inadecvat circumstan\elor recuperarii. Insa, potrivit participan\ilor no~tri, sub multe forme diferite. Ea poate
in anumite situa\ii, au fost fiicute disponibile suficiente informatii aparea in exterior sau poate fi sim\ita in interior; poate fi constan-
pentru a realiza 0 verificare sigura: 0 persoana cu acest nume, vars- ta in toate experien\ele, sau se poate schimba din cand in cando Re-
ta ~i loc a murit in acest fel, in acel moment. Pentru cei mai multi latarile men\ioneaza ,,0 silueta alba stralucitoare", un individ pe
dintre participan\i, acest lucru nu conteaza; ei sunt atat de convin~i nume "Sam", 0 silueta cu gluga, care se dovede~te a fi un star cele-
de veridicitatea procesului, incat nu i~i fac probleme pentru acest bru de cinema, un ca\elu~, culoarea albastra, 0 mana umana ~i voci
tip de verificare. Totu~i, Institutul considera ca e important ca lu- care spun .suntem aici". Unii participan\i nu vad ca ceea ce ii ci!lau-
crul acesta sa se intample, de~i odata ce douazeci sau treizeci de ze~te ar fi ceva separat de ei in~i~i, in vreun fel sau altul; "eu ~i ceea
exemple au fost verificate, ar parea de prisos sa cau\i mai multe. ce rna calauze~te suntem una", spune 0 relatare.
In Focus 23, participan\ii la program intra uneori in contact In acest moment, trebuie sa spun dar ca exista un numar
cu cineva pe care iI recunosc - 0 ruda sau un prieten care a murit foarte mare de participan\i care i~i accepta tranzi\ia fara dificultate
recent - ~i care ii recuno~te, la randul sau. Atunci cand se intam- ~i care nu vor fi gasi\i in Focus 23. Printre ace~tia sunt cei care s-au
pia astfel, exista 0 diferenlii observabila in "emo\ia" intalnirii, simi- pregatit dinainte, sau care au fost pregati\i de catre al\ii, astfel incat
220 221
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJ/iitoria suprema _ _ _ _ _ _ __

sa poata taia mai u~or legaturile cu Sistemul Vietii de pe Pam ant - in timpul procesului de recuperare, participanlii nu simt fri-
precum ~i cei care sunt puternic intariti de credintele lor. Ei tree de ca ~i, in general, sunt neafectati de emotii. Pot exista excep(ii la ulti-
buna voie dincolo de Focus 23, in Focus 24-26, 27 sau mai departe. ma afirma(ie, atunci dnd se intra in contact cu 0 ruda sau 0 persoa-
Locuitorii lui Focus 23 variaza la fel de mult ca omenirea na iubitii, sau cu ceca ce participantul realizeaza di este 0 parte din
insa~i. Lasandu-i deoparte pe cei care Ie sunt cunoscuti "recupera- el insu~i. Urmatorul exemplu dintr-o relatare i1ustreaza acest lucru:
torilor" lor, se spune des pre ei ca i~i au originea oriunde in lume. "in timpul unei experien\e, am giisit un baie(el de trei
Cativa au ,,~teptat" vreme de doua sau trei secole, sau chiar mai ani, intr-un bazin de lumina din Focus 23. Nu se vedea niciun
mult, insa majoritatea au pariisit existen\a fizica destul de recent, alt om, in afara de acest baietel. Am simtit 0 emo(ie puter-
in ultimii douazeci sau treizeci de ani. Mul\i dintre ei au fost victime nica, chin ~i durere la vederea copila~ului. Cind m-am dus
ale accidentelor sau ale unor boli, iar mortile subite sunt destul de sa-I iau, dlauza mea mi-a spus di toate aceste emo(ii nu sunt
des intalnite. in mare parte, ei sunt pregati\i ~i dornici sa piece, necesare. Dupa ce eu ~i ciilauza am luat copilul, am avut un
de~i unii se arata ingrijora\i pentru cei dragi, pentru rude sau prie-
sentiment de plenitudine ~i, la un anumit nivel, de intoar-
teni ~i refuza sa piece, pana dnd nu sunt reuniti sau lini~ti\i. cere acasa - ca ~i cum 0 alta parte din mine i~i giisisc pacea.
Relatarile participan\i1or referitoare la cei pe care i-au intal- Cand copilul a fost condus mai departe, de dtre cei care
nit, indud mentionarea dtorva tineri uci~i in accidente rutiere, un aveau sa-I .. proceseze", am §tiut di urma sa fie ingrijit ~i cii t<r
barbat de patruzeci ~i cinci de ani care s-a inecat cu mancare, un tul era exact a§a cum trebuia sa fie. Dupa aceasta experien!i'i,
pianist de muzica dasid din Praga, care a murit din cauza unor am sim(it d lucrurile intr-adevar se schimbasera. Devin,
complica\ii cauzate de SIDA, 0 mama ~i doi copii din Cambogia care treptat, tot ceea ce sunt cu adeviirat."
au dUcat pe 0 mina, un numar de bebelu~i din provincia nigeriana
Biafra, care au murit de foame, un soldat ucis in Razboiul din Golf, (john A. Baylor, Virginia Beach)
un copil din Milwaukee, care a murit la n~tere, 0 adolescenta care Adesea, emo(iile dau navala la sfar~itul experien(ei, atunci
a murit dintr-o supradoza de medicamente. in unele cazuri, se oh- dnd participantul se intoarce la con~tiin\a normala. Aceasta poate
lin informa\ii mult mai detaliate: un participant a intalnit 0 femeie fi 0 reactie intarziata la ~ocul intalnirii cu cineva drag, pe care nu
nascuta la 22 martie 1922, care murise in Ogden, Utah, la 15 mar- credeau ca-I vor revedea, sau la tristetea ~i disperarea unora dintre
tie 1972, ~i care ~i-a dat propriul nume, pe eel al sotului ~i pe cele cei aflati in Focus 23. insa, pe miisurii ce te obi~nuie~ti cu procesul,
ale celor trei copii ai ei. Un alt exemplu este pianistul din Praga, incepe sa (i se para mai natural. Faptul ca acest copila~ a fost ucis in-
menlionat mai devreme, care ~i-a oferit numele §i varsta -douazeci tr-un accident rutier, sau ca mama a murit liisand doi copii in urma,
~i opt de ani -faptul di a locuit cu parin\ii, a studiat la Conservat<r devine oarecum acceptabil, iar relatarile contin foarte putine refe-
rul din Paris ~i a murit intr-un spital. Un al treilea exemplu implidi rinte la sufcrinta sau tragedie. in Focus 27, totul este a~a cum tre-
o femeie de cincizeci ~i ~apte de ani, designer grafic (nume cunos- buie sa fie ~i singurul sentiment este iubirea.
cut), care a muritin decembrie 1991, din cauza unui stop cardiac, in Dupa cum am descoperit anterior, cei care se confruntasera
timpul unei operatii de bypass, la un spital din Scottsdale, Arizona. cu accidente sau boli grave, care fusesera raniti sau mutilati in

= 223
_ _ _ _ _ _ _ _ RobertMonroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

vreun fel, §i-au recuperat plenitudinea, atunci dnd au ajuns in Fo- multe puncte de vedere. Bariera foarte sublire dintre ceea ce
cus 27. 0 relatare facea referire la un barbat a carui mama fusese cunoa§tem acum drept realitate, aici, §i ce exista acolo, de-
sfatuita sa ia medicamentul thalidomide in timpul sarcinii §i el se vine foarte evidenta. Viala ca intreg a inceput sa capete 0
nascuse doar cu 0 parte din picioare. Triiise timp de aproape treize- noua perspectiva."
ci §i cinci de ani - era englez, iar medicamentul fusese introdus in (Dr. Hoy, Washington)
Anglia in 1958. in Focus 23 era inca diform; in 27, unde a fost in-
tampinat de mama sa, era intreg §i puternic, a§a cum nu fusese ni- "Cel mai important lucru pe care I-am invalat in tim-
ciodata in viata fizica. pul programului Lifeline a fost inlelegerea faptului ca vad as-
Nu toti cei care sunt sco§i din Focus 23 ajung in 27 - cel pu- pecte ale sinelui meu in allii, ca §i acceptarea §i imbrali§area
tin, nu imediat. Unii trec in Teritoriile Sistemelor de Credinte, iar ulterioara a acestor aspecte - atat pozitive, cat §i negative -
allii, pur §i simplu, dispar. Poate descopera ca legaturile lor cu Pa- ceea ce reprezinta pentru mine un proces de recuperare. Eu
mantul inca nu sunt taiate, sau ca nu au acceptat in totalitatea sta- simt ca unificarea cu sinele meu total are loc in acest mod."
rea in care se afia. Un participant a relatat ca a intalnit 0 fata care (M.H., Maine)
murise in timp ce na§tea. I-a marturisit ca bebelu§ul ei murise §i ca .rCel mai important lucru pe care I-am invatat a fost]
ramasese ca sa-i poarte de grijit 0 alta relatare facea referire la un
experien\a realita\ii obiective a taramului imagina\iei, des-
baiat african de noua ani, care murise de foame in de§ert, in octom-
pre care "crezusem" ca este doar 0 metafora pentru proble-
brie 1990. Nu voia sa piece din Focus 23, pana dnd nu ii gasea pe
mele personale ce necesita integrare. Cele cateva recuperari
cei trei frali mai mici §i pe sora lui de doi ani, care murisera inain-
au fost atat de nea§teptate §i palpabile, incat au fortat 0 des-
tea lui. Uneori, participantul se intoarce §i il gase§te pe respectivul
chiere in experienta (am gandit §i m-am comportat intot-
calator mai dornic sa piece la 0 a doua incercare - de§i astfel de
deauna ca §i cum ar fi fost ceva real) catre alte realitati. intru-
situatii se intampla destul de rar.
cat acest lucru s-a intamplat in contextul in care am dUs-o pe
Ceea ce nu am putut deloc sa prevedem a fost felul in care
mama mea in 27 §i am tiiiat legaturile cu ea §i cu sistemele
participanlii in§i§i aveau sa reaqioneze la experienla Lifeline. Am
simlit ca era foarte pulin probabil sa existe efecte adverse, cata vre- mele de credinle, a fost minunat de eliberator §i imi ofera 0
con§tientizare puternica (I modurilor paralele de procesare a
me tOli participantii erau buni cunoscatori ai metodelor Institutu-
lui, intrucat au participat anterior la unul sau mai muite cursuri. Fe- con§tiinlei paralele. Problemele mO!,\ii §i ale existentei de
lui in care ei au reactionat este cel mai bine descris cu cuvintele lor. dincolo de ea sunt foarte placute acum."
(S.B.P., New York)
"Programul, ~a cum a fost prezentat, a fost excelent
pentru mine, pentru ca m-a ajutat sa inleleg cat de limitatoa- "Am inva\at ca "salvarea §i recuperarea" nu inseamna
re sunt sistemele de credinle §i cat de inchistali suntem in ele neaparat un serviciu facut altora - ci, mai degraba, un servi-
- in mare parte fara 0 cuno~tere con§tienta anterioara. A ciu facut noua in§ine, ceea ce este §i in beneficiul celorlalti."
fost 0 saptiiinana de evolulie §i dezvoltare pentru mine, din (Kl., Albuquerque)
224 225
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Cftiatoria supremft _ _ _ _ _ _ __

"Nu simtisem niciodata cii m-am impacat cu moartea sau altul, nu aveam acces in mod con~tient. Aceste aspecte ar
mamei mele. Aceasta saptamana m-a eJiberat cu adevarat de include vie(i1e trecute sau, pur ~i simplu, formele-gand emo-
emo(ii1e legate de aceasta pierdere - ~i cred ca a eJiberat-o ~i (ion ale puternice, care men(ineau 0 parte din energia mea
peea." blocata ~i imi Jimitau con~tiin\a. Defini(ia celor trei niveluri
(S.C, Alaska) de dincolo de Focus 21 este foarte potrivita pentru aceasta
aplica\ie, in vreme ce Focus 22 §i 23 sunt 0 reflec\ie a ori-
,,0 parte din mine exista acum in Focus 27. Nu mai e
carui tip de chin, Focus 24 ~i 25 sunt sursa sistemului de cre-
nicio urma de indoiala in min tea mea, legata de locul in care
din(a sau a dezinformarii pe care se bazeaza confuzia - iar
ajungem dupa ce murim ~i de ceea ce voi face pcntru tot
apoi, Focus 27 ofera lumina pura a esen\ei personale. Prin
restul vietii."
faptul cii am mers mai intai in Focus 27 §i mi-am recuperat
(Bill Oakes, Oregon) propria lumina, am fost capabila sa fac mai bine fa\a propri-
"Lumea de dincolo, cum i se spune, nu trebuie sa fie ului meu intuneric. Traiesc un nou sentiment de plenitudine,
perceputa ca fiind un loc straniu, sinistru, care dep~e~te ori- pace ~i armonie. ~i poate cii data viitoare voi avea suficient
ce imagina(ie, pentru ca e doar la un pas departare. 0 schim- echilibru pentru a-i ajuta pe altii, care sunt rataci(i in for-
bare de percep\ie, inso\ita de 0 con~tientizare subtila - iata me-gand haotice ~i in intuneric."
tot ce ne trebuie." (Judith Taylor, Newjersey)
(E.A., California)
Institutul are 0 baza de date tot mai mare, care cuprinde
"ReaJizez, pentru prima data, ca sunt cu adevarat 0 experien\e de recuperare relatate de participanti. Acestea nu sunt
parte dintr-un intreg." legate neaparat de sesiuni ale programului. Multi descopera ca,
(K.S.C., Paris, Fran(a) atunci ciind se intorc acasa, sunt capabili sa continue procesul - de
obicei, in timpul somnului. Sunt §i unii care au fost implica\i in pro-
"Am inva\at ca, folosindu-ne de darurile sufletului nos-
ces inainte de a se inscrie in program - ~i e posibil sa fie mult mai
tru, putem fi de ajutor dincolo de aceasta reaJitate, dar ~i aici."
mUlti implica\i, dar nu i§i amintesc. Aceste relatari creeazii 0 colec-
(CS.Q., Sevilia, Spania) lie fascinanta, multe dintre ele fiind foarte vii ~i emo\ionante. In
o participanta a exprimat foarte clar cum asimilase ea expe- afara contextului programului insu~i, multe rapoarte par sa se ex-
rienta, de~i, in timpul saptamanii, nu reu~ise sa recupereze pe ni- tinda in domeniul fanteziei. Insa e imposibil sa-i convingi pe cei
meni din Focus 23: care au trait aceste evenimente, ca ceea ce au trait nu este real. Ur-
"Poate pentru ca am credinta ca un om nu poate sa miitorul exemplu este extras din documentele unui participant la
ofere ciilauzire, lara a fi el insu~i echilibrat §i intregit, consi- unul dintre primele programe:
deram procesul Lifeline de recuperare drept 0 cale de reu- "Mi-am preluat ajutorul in Focus 27 §i m-am dus in 23,
nire cu aspecte ale Sinelui meu Total la care, dintr-un motiv ca sa a~tept. Tocmai dind eram pe punctul de a renunla sa
226 227
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ GiJJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

gasesc pe cineva, 0 femeie irlandeza s-a uitat la mine §i mi-a Un alt document demonstreaza legatura fascinanta dintre
spus: ,A§teaptii... a~teapta! Nu te intoarce fiira mine!" Asarit evenimentele din Focus 23-27 ~i un episod din tinere\ea participan-
imediat in vehiculul meu (0 piramida dubla de smarald) ~i tului, de pe vremea dnd era medic internist la un spital.
mi-a vorbit tot drumul catre 27. Cand am ajuns §i am coborat .La prima mea incercare de recuperare, in Focus 23
in Pare, mi-a spus cii 0 chema Elizabeth McGowan (sau McCo- am intalnil 0 feti\a de aproximativ unsprezece ani. Ea a spus
wan). Era foarte con~tienta de faptul ca via\a ei fizicit luase ca murise recent de leucemie, la un spital din Ohio. I-am ex-
sfar~it ~i rna a~teptase ca sa 0 conduc la so\ul ~i fiica sa, care plicat cii eram acolo ca s-o ajut in tranzi\ia catre un alt niveL
o a~tcptau deja in 27. Mi-a spus cit era din County Cork ~i m-a Ea parea ca rna in\elege ~i dare incredere in mine ~i a intins
coree tat dnd i-am spus Cork County. Murise in 1919 ~i fusese bra\ele, ca sa ajunga la mine. Am facut ~i eu la fel ~i, in timp
croitoreasa. So\ul ei era Richard, iar fjica ei, care parea sa ce ne imbra\i~am, am sim\it brusc un sentiment cople§itor
aiba treisprezece ani, era Amy. Inainte de a putea sa aflu mai de iubire, care mi-a cuprins tot trupuL Era un sentiment pe
care il avusesem doar de cateva ori, in momente foarte spe-
multe, au disparut cu tOlii.
ciale din via\a mea.
"Incercam sa hotarasc ce sa fac mai departe, dnd a Curand ciilatoream, mergand spre Focus 27. Cand am
aparut tatal meu. Acest eveniment a fost nea~teptat §i foarte imbra\i§at.a din nou §i mi-am luat ramas bun la 27, acestsen-
emo\ionant pentru mine, fiindca ramasesera multe pro- timent de iubire a revenit pentru dteva momente. Nu am
bleme nerezolvate intre noi, atunci dnd a murit, in 1985. verificat niciodata daca numele ~i adresa pe care mi le-a dat
Timp de opt ani, dupa moartea qlamei mele, el a baut foarte erau adevarate. Experien\a a fost peste miisura de reala ~i
mull. Am incercat sa·1 sus\in, atat dt am putut, timp de cinci importanta. La scurt timp dupa aceea, am inleles d mi se
ani, dar sim\eam cit rna putea distruge ~i pe mine. in ultimii daduse ~ansa de a incheia un episod din via\a mea, care ra-
trei ani din via\a lui, nu am mai vorbit deloc. Cand a aparut, masese nerezolvat de douazeci ~i cinci de ani. Ainceput pe
m-au incercat 0 serie de emo\ii, cele mai puternice fiind iu· vremea cand eram student la medicina. Ma imprietenisem cu
birea, vinova\ia ~i triste\ea cauzata de faptul cit nu puteam sa o fetila care suferea de leucemie. Ea venea frecvent la spital,
stau cu eL Mi-a oferit, totu~i, un dar. Cand I-am intrebat dacii in cei trei ani in care am cunoscut-o.
La sfar~itul unei dupa-amiezi foarte incarcate, de
putem ramane impreuna, mi-a raspuns: "re iubesc, dar tre-
duminica, in timpul reziden\iatului meu in pediatrie, scriam
buie sa-fj aminte~ti de ce ai venit aici ~i sa IItI-(i lli# Ilicio- recomandari in fj~e, dnd ea a venit ~i m-a intrebat dad imi
data scopul". in acest moment, Bob ne-a spus sa pleciim din poate vorbi. I-am spus cii nu puteam in acel moment, pentru
27. Am plecat, cu stari foarte contradictorii, dar am in\eles cii ca eram ocupat, dar poate reu~am mai tarziu. S-a dus sin-
tatal meu imi oferise iertarea, libertatea ~i iubirea. Ce altce- gura in camera ei. Dar nu m-a putut a~tepta. La scurt timp
va puteam sa mai cer?" dupa aceea, una dintre asistente a venit sa-mi spuna ca feti\a
aim Greene, Arlington, Virginia) fusese gasita intinsa in patul din camera ei. Era moarta. Dacii
228 229
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _~_ _ _ _ _ Olatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

i-a~ fi acordat doar cateva momente, a~ fi putut S-O ajut in aratat compresia pietrei - greutatea - ~i ca, probabil, avu-
tranzi\ia care ~tia d urmeaza. in cele din urma, dupa doua- sese loc 0 cadere de pietre ~i el fusese prins acolo. Inca rna
zeci ~i cinci de ani, mi s·a oferit 0 noua ~ansa." \i.ne de mana. incerc sa aflu ...
(Dr. A. L. Dablberg, Providence, Rhode Island) Black - oare e numele lui de familie? Vrea sa fie im-
brali~at - a stat acolo mult timp ... din 1948 ... Ce sa fac? Sa-I
Urmatorul document este preluat din transcrierea unei
due la Centru? Dar de unde sa ~tiu ... ? Imi fixez ideca Cen-
casete, inregistrate nu in cadrul cursului Lifeline insu~i, ci in timpul trului in minte ~i 0 extind. Se va simli bine acolo ~i va fi ingri-
unei sesiuni de laborator. jit - el in!elege asta. Acum el rna conduce pe mine. ~tie unde
"E noapte, sunt intr-o bard ~i rna apropii de 0 coasta sa mearga. Ii spun ca iI iubesc ~i ca e tiber sa piece... se inde-
stancoasa - soar putea sa fie coasta vestica a Irlandei, Corn- parteaza acum ... Sunt dus intr-un loc mai comod ... Eciudat -
walL Stancile sunt inaIte ~i drepte, iar apa se izbe~te de ele. cand am cerut sa fiu mutat, dupa ce a plecat Gregory, am
Soar putea sa fiu chiar deasupra barciL in fala mea e 0 fisura simlit frica pe care 0 simlise el cand a intrat in pe~teriL cand
sau un canal de aerisire intre stancL Intru in el - nu mi-e a murit. Era ca ~i cum frica lui se impregnase in pietre ~i,
teama. Perelii sunt negri ~i stralucesc din cauza umezeliL Ma dupa ce a plecat, s-a risipit ~i frica aceea - am simlit-o atin-
intorc intr-un tunel sau 0 pe~tera ingustiL. acum sunt intr-o gandu-ma, de pard i-a~ fi taiat calea... Acum e momentul sa
pe~terL e 0 lumina reflectata de pietre, ca sa pot vedea ... rna intorc .. ."
merg in jos - e 0 fisura in acoperi~ul de deasupra ... Uite cale- (Jim Russell, Cambridge, AngJia)
lu~ul pe care I-am mai vazuL. Am trecut printr·un tunellung
~i ingust, atat de ingust - cum ar putea cineva sa tread prin
el? Acum mi se arata ce inseamna sa ai greutatea unei pietre
pe piept - nu doare, dar rna simt ca ~i cand a~ avea 0 bucata
de piatra peste mine. imi arata ce ar simli cineva daca un
perete de mina, sau ceva de genul asta, ar ciidea peste eL.
Energia curge in mine ... Trebuie sa rna relaxez... Mi se arata
cum este sa fii prizonier intr-un spaliu ingust, din inima unei
formaliuni stancoase... Simt cii parca rna line cineva de mana
stanga... Poate ca e cineva acolo, dacii pot ajunge la eL. Da, iI
cheama Gregory - vine dintr-un loc in care am fost blocat,
jOs, in stanga, intre pietre. EI aluneca - e foarte u~urat sa
iasa. Nu credea ca il va gasi cineva ... Are treizeci ~i unu de
ani... Simt ca a coborat pe pietre ~i a venit fluxuL Agasit des-
chizatura, ca ~i mine ~i a coborat. Simt asta, pentru ca mi s-a
230 231
_ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

"Pentru incepatori."
. "Mmmm, da."
"Ne vedem mai tarziu."
Se iubesc."
,,~i eu te iubesc."
Sa facem 0 pauza Pe la opt seara, am primit un tclefon urgent de la spital, iar
pe la noua eram alaturi de ea. La inceput fusese cumplit pentru
Pc moment, boala sOliei mele, Nancy, parea sub control. Ea mine sa 0 vizitez la spital - §i asta, din diferite motive.
impusese, cu adevarat, 0 direqie noua - probabil inceputul unei Acum era altfe!. Mainile ei erau fara vlaga ~i reci ~i respira cu
noi inlelegeri asupra efectului celei mai marele Varia bile cu care se gafaieli scurte ~i profunde, urmate de 0 pauza lunga. Dar am §tiut ca
poate confrunta fiecare minte-con§tiin!a umana - tranzilia de la plecase, cand am privit-o in ochii ce nu mai c1ipeau. Nancy nu mai
viala fizica, la un alt sis tern de energie, pe care iI etichetam drept era acolo. in cele din urma, pe la douasprezece §i un sfert, corpul ei
moarte. Este uluitor faptul ca am trecut peste asta cu atata nepa- a incetat sa respire. Mai tarziu, echipa Lifeline a raportat ca 0 luasera
sare. Eram surprins in privinla Semnalului pe care e posibil sa-I fi in 27, intre ~apte ~i jumatate ~i opt ~i ca acolo se simlise in siguranla
adus cu mine, din explorarile mele. Daca e aici, eu nu pot percepe ~i fusese primita cu ciildura. Aceasta a fost ora aproximativa in care
niciun rezultat. Oare miile de variante umane ale Eului uman spitalul a observat inceputul respiraliei sale terminale (in lumea
DeAcolo, conectate cu grupul nostru, primesc Semnalul? Sunt sigur medicala, este numita respira!ia Cheyne-Stokes). Abia mai tarziu am
ca unele dintre cele care imi apal\in; vor §ti. Cel pUlin va fi amuzant realizat eli acest gen de respiralie imi era cunoscuta. Era aceea~i res-
sa joe rolul unui INSPEC. Dar toate acestea au trecut pe planul doi. pira!ie pe care 0 auzisem cand murise tatal meu, intr-un hotel ieftin
din St.Louis, pe vremea dnd eram un adolescent hoinar. La fel res-
Un Cantec pentru eel Neeantat pira ~i pisica mea favorita, Fusby, inainte de a muri de leucemie, in
bra!ele mete, eu trei zile inainte de pleearea lui Nancy.
Orele de vizita la spital se incheiasera. Aflat in camera lui Am fost ~oeat de cat de nepregatit eram, de fapt. Cea mai
Nancy, m-am aplecat ~i am sarutat-o pe frunte. mare Variabila din viala mea... am vazut-o venind, plina de minu-
"E~ti somnoroasa?" na!ii, intreaga experien!a din treeut ~i totu§i... Erau sute, ehiar mii
"Mmmmmm." de oameni care 0 eunoseusera,lo eunose pe Nancy, apreeiind-o pen-
"Arali mai bine in seara asta." tru personalitatea ei vesela. Nancy Penn Monroe. Stramo§ii ei erau
"Mmmmm, mi-e mai bine." din Virginia, unde, in anii premergatori Revolu!iei Amerieane, tra-
iau pc un pamant daruit de Regele Angliei. Educalia pe care a pri-
"Vrei sa mergi sa te joci, mai tarziu?" mit-o i-a permis sa duca 0 via!a de Doamna a Sudului, in forma ei
-In -lfl 27 1. "
11 ,.,
eea mai gralioasa: gandindu-se in primul rand la eeilal!i, intampi-
232 233
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ Cilhitoria supremil _ _ _ _ _ _ __

nandu-i pe toti cu un zambet, refuzand sa-i raneasdi pe al!ii, da- Voi face dintr-o poveste lunga una foarte scurta: ciind i-a
ruind mereu din inima sa, in care nu a existat/nu exista niciodata aparut cancerulla san, Nancy a acceptat calea traditionala de trata-
vreo farama de ura_ men.!: intervenlia chirurgicala pentru indepartarea tumorii ~i a no-
De fapt, ea a fost/este co-fondatorul [nstitutului Monroe_ Daca dulilor limfatici, chimioterapia ~i iradierile. Fiecare dintre aceste
nu ar fi fost ea, probabil di el nu ar fi existat. Ea lua parte la toate interventii au incetinit procesul, dar nu au facut nimic altceva.
discu!iile, deciziile, activitalile ~i chiar cercetarile majore sau mi- Dupa doua nopti de la plecarea ei, m-am gandit ca rna lini~tisem in
nore. De aceea, gandurile ei sunt prezente in tot ceea ce a realizat ~i suficienta masura, incat sa incerc sa 0 vizitez - ceea ce am §i facut.
reprezinta [nstitutul - programele, materialele audio, aqiunile pu- Rezultatul a fost 0 explozie emotionaBi, ce a cuprins fiecare nuanla
blice ~i, de buna seama, numero~ii prieteni din intreaga lume. posibila intre doi oameni care se iubesc profund, totul desfa~uran­
Avusesem 0 relatie neoficializata, timp de vreo ~apte ani ~i du-se firesc ~i simultan, fara limitarile timpului ~i ale lumii mate-
am fost casatori!i douazeci ~i trei de ani. Chiar dinainte de a ne in- riale. Mi-a fost extrem de greu sa rna intorc §i mi-au trebuit doua
talni, Nancy avusese un interes deosebit pentru paranormal. Ea era zile ca sa-mi revin.
~i profesoara de muzica ~i pian, specialist in decora!iuni interioare, o saptamana mai tarziu, 0 a doua incercare a avut acela~i re-
a lucrat in domeniul imobiliar ~i a crescut patru copii. incepuse sa zultat. Pur ~i simplu, era mult prea mult. Pana cand am invalat mai
scrie doua carti, una fiind 0 versiune moderna a lui Scarlett O'Hara, multe, a trebuit sa-mi pun 0 pavaza care sa restranga orice fel de ac-
iar cealalta, 0 poveste post-fizic despre "The City Not Made with tivitate non-fizica din partea mea. Deocamdata, fara zone de tran-
Hands" (Ora~ul care nu efdcut cu mainile). Amandoua au ramas zitie, fara contacte cu prietenii din acele locuri. Doar Eul meu De-
neterminate, fiindca nu a avut timp pentru ele. Acolo. Am inceput sa rna deplasez in direqia lui Nancy, chiar in tim-
Era imposibil sa te afli la [nstiiut, fara sa intalne~ti rezultatul pul somnului cel mai profund, astfel incat bariera trebuia sa inclu-
gandurilor sale. De cum intri, tufi~urile §i florile care te intampina da §i aceasta stare. De aceea, posibilitatea de a rna odihni a fost pu·
sunt alegerea ei. Designul interior al cliidirii este 0 adaptare de-a ei, ternic stanjenita.
a unui plan inceput de altii. De cum incepi sa urci dealul, ~irul de co- Ma confrunt acum cu 0 noua provocare ~i trebuie sa fac 0
paci din partea dreapta este acolo, gralie ideilor sale. in Centrulin- ajustare masiva. Una pe care nu am luat-o in considerare. 0 direqie
su~i, toti copacii ~i arbu~tii au fost ale~i ~i amplasali de catre Nancy.
cu totul noua. Este, oare, posibil sa traiesc concomitent in doua
in interiorul celor trei cladiri, aproape tot ce vezi este opera lui lumi? Cu Nancy in 27 ~i Aici, cu familia noastra de animale - ~apte
Nancy Penn Monroe: covoarele, pere!ii, accesoriile, mesele §i scau- pisici ~i doi caini - intr-o casa goala?
nele, vasele, argintaria, paharele, chiar ~i §ervetelele. in aripa es- Nu ~tiu .
tica a Centrului, sufrageria Clubului era/este, in totalitate, rezulta-
tul ultimului sau efort creator. De aceea, cliidirea principala are
•••
Cu toate aces tea, 0 alta voce a Eului meu DeAcolo, insista:
acum un nume nou: Centrul Nancy Penn Monroe. Ea era mult prea Co'lform datelor tale ~i ale altora, odatiJ. ce se face tranzifia,
modesta ca sa permita acest lucru in timpul vietii. doar cei foarte dependenfi raman puternic ataiati de viata fl-
Oare unde este ea acum? zica de care abia s-au despar{it. Pentru cei mai mutfi, a~amen-
234 235
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

tul/rezonanta/interesul incepe sii se dimintleze aproape ime-


dial, pentru unii mai lent, iar pentru allii mai rapid. Dar acest
lucru chiar se inldmplii. Toate datele tale dovedesc acest IlIcrll,
cu exceptia rarelor aplicatii ,jantomit ". Clliar ~i CII Big L, de care
e~ti aldt de legat. Institutul Monroe
Cdt timp va riimdne Regina ta de Argint in ~i in jurullui
Focus 27? Nici tu ~i nici noi nu ~tim. Ca tOfi ceilalti, # ea este ex-
Institutul Monroe a fost creat din Departamentele de Cercetare ~i
pusii la atractia libertiitii de care tu, mai mult decdt orice fiinfii Dezvoltare ale unei corporalii de familie, al carei domeniu de activitate
umanii, e~ti foarte con~tient. Dar tu nu poti Piira..si mara de aici. era produqia de programe pentru re\ele radio.
Nu acum; ai prea multe lucruri de terminat. Iti aminte~ti de La mijlocul anilor '50, am demarat metode de investigare a Invala-
mama ta # violoncelul ei? Te-a inviitat ceva,fiirii ca ttl miicar sii rii accelerate In timpul somnului, folosind tipare de sunet. Pana In 1968,
~tii ce fiicea. am dezvoltat modalitali prin care sunetul putea fi folosit nu numai pen-
$i nu uita; la urma urmelor, tu ~tii cii Regina ta de Argint tru a men line mintea treaza ~i concentratii, dar ~i pentru a induce som-
va fi cu tine la plecarea finalii, cdnd vom siiri cdt ai cliPi, in se- nul. Apoi, 0 descoperire din acel an a schimbat Intreaga direqie de cerce-
colul al XXXV-lea. tare: faptul cil anumite tipare de sunet pot induce diferite stari de con~ti­
Ce vrei mai mult! inla, inaccesibile minlii umane In mod obi~nuit.
in 1971, a fost creat Institutul Monroe, din Departamentul R&D,
pentru a sprijini efortul de cercetare. in 1976, organiza!ia Esalen i-a adre-
sat 1nstitutului invita!ia de a conduce un seminar, In cadrul caruia sa de-
monstreze metodologia sa, la Big Sur, California. Au urmat alte seminarii
~i a fost creat un Departament de Educalie, menit sa dezvolte ~i sa admi·
nistreze programe de Inva!are. in 1979, Institutul ~i-a mutat sediulla poa-
lele munlilor Blue Ridge, In Virginia. Aici, un centru rezidenlial (In pre-
zent, Centrul Nancy Penn), laboratorul de cercetari, sala de lectura ~i sa-
Jile de seminar au fost proiectate special pentru a consolida unicul proces
de Inva!are care fusese dezvoltat. Fieciirui participant ii este asigurata 0
unitate privata ~i personala CHEC (Controlled Holistic Environmental
Chamber) - incapere cu un mediu ambiant holistic controlat), in care se
desf~oara procesul actual de Inva!are.
Pana in 1993, peste ~apte mii de oameni au urmat programul de
evolutie, cunoscut ca Gateway Voyage (Portallli Cdldtoni/or). De ase-
menea, sunt organizate Programe ~i seminarii in diferite locapi din Sta-
tele Unite ~i din alte tari ale lumii ~i sunt disponibile cursuri de studiu la
236 237
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CfJlfltoria supremii _ _ _ _ _ _ _ __

domiciliu, pentru care se folosesc manuale de instruire ~i albume, cu ca- aproape total - sau chiar in totalitate - aceasta percep!ie. Singura pene-
sete audio ~i CD-uri. tralie de acest fel se produce, de obicei, in timpul $Omnului sau al altor stan
Portalul Calatoriilor in care con~tiin!a umanit fizica a fost abandonatit. in cazullui Focus 12,
con~tiinla fizica ramane activa ~i alerta, ~i se afla sub propriul tau control.
Acest program de ~ase zile permite insu~irea, pas cu pas, a metode- in explorarile de inceput, culorile, formele, imaginile mentalc sta-
lor de schimbare a fazelor asociate cu con~tiinla umana. Scopul este, in lice sau in mi~care pot pitrea elemente din care sunt construite visele.
primul rand, sa-I ajute pe participant sa elimine fricile inerente din tim- Odata ce mintea preia controlul ~i incepe sa invele Iimbajul Campului
pul explorarii sinelui ~i a mediului, prin transformarea aspectelor Necu- (M), 0 intreaga perspectiva noua se deschide, a~teptand sa fie ex peri men-
noscute, in aspecte Cunoscute. Odata ce acest obiectiv este atins, studen- tata ~i apreciata. in acest nou context, Necunoscutul devine Cunoscut,
tul este Iiber sa provoace schimbiiri de faza, sa patrunda in alte stari de intr-un ritm rapid.
con~tiinla din alte sisteme non-fizice de energie.
Pentru 0 inlelegere mai buna, termenul "Focus" (Concentrare) - Focus 15. Acesta marcheaza un nou pas in rei alia dintre faze, cu 0
impreuna cu un numar - este folosit pentru a indica diferitele stari de pondere mai mica a atcnliei asupra lumii materiale, fizice ~i 0 pondere
con~tiinla in care trec participanlii, in timpul procesului de invalare. mai mare asupra Campului (M). Conceptul sau iluzia timpului dispare din
Aceste stari de con§tiinla sunt: tipar; astfel incat Focus 15 poate fi identificat drept 0 stare "atemporala".
Focus 10. Primul pas in desprinderea minlii-con~tiinlei umane, Focus 21. Aceasta stare echivaleaza cu somnul profund (delta)
de realitatea fizica materiala. 0 definilie simplista ar fi: "mintea treaza ~i din via!a fizica obi~nuita.
alerta, corpul adormit". Mintea este u~or defazata, cu 0 vigilen\a fizid Cu toate acestea, mintea este complet "treaza" ~i con§tienta ~i con-
normala. Este 0 stare in care toate cele cinci sim\uri fizice par dezactivate duce aqiunea. Focus 21 pare sa reprezinte hotarul, nivelul maxim posibil
sau atenuate, ~i marcheaza inceputul p'ercepliei obiective a Campului de al unei faze confortabile in ceea ce prive~te relalia dintre timp-spa!iu ~i
energie (M). implicarea Campului (M). Din Focus 21, este posibil sa verifica!i indivi-
Poate ca prima descoperire majora in privinla lui Focus 10 este dual, la nivel personal, conlinutul ~i conceptele din acest volum.
faptul ca mintea-con~tiin\a umana poate acliona, gandi, raliona, "simli", e ••
fara puternicele semnale ale impulsurilor senzoriale fizice, anterior con-
Programele speciale pentru absolven!ii Gateway (Portalul Cala-
siderate obligatorii. Concluzia-cheie e ca omul este, intr-adevar, mai mult
toriilor) sunt sustinute la Centrullnstitutului. Ele constau, in principal,
decat corpul sau fizic, d el poate exista cu sau fara acesta.
dintr-o instruire suplimentara in schimbarea fazelor mintii, pentru a
Focus 12. Poate fi identificat u~or ca 0 stare de con~tiin!a extinsa. explora mai profund atat Sinele personal, cat ~i accesulla alte sisteme ale
Indus prin intermediul unor tipare suplimentare de sunet, Focus 12 este realitalii.
o stare de faza in care se acorda 0 aten!ie redusa corpului fizic ~i exista
mai multa activitate in Campul de energie (M). Printr-o diminuare conti- Guidelines (Calea Ghidului)
nua a impulsurilor senzoriale fizice, perceplia tiparelor Campului (M) de- Un curs intensiv de 0 saptamana, in cadrul caruia tema centrali
vine, progresiv, mai clara. este explorarea Sinelui. Este 0 intoarcere catre Sine, pentru a intalni, cu-
Nu este un teritoriu neronoscu!. in starea de trezie fizica a con~tiin­ noa~te ~i in!elege rela!iile dintre Eul con~tient ~i Sinele Launtric (Ghidul
lei, admisia senzoriala cople~itoare din partea corpului fizic acopera Interior) ~i numeroasele personalita!i care compun fiinta umana. Sunt
238 239
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ _ __

incluse exercitii pentru controlul activitatii in·afara-corpului ~i pentru Scopul proiectului vizeaza problemele de somn cu care se con·
autovindecare. frunta oamenii din intreaga lume.in primul rand, proiectul urmare§le sa
Lifeline (Calea vietH) ofere. 0 metoda neinvaziva, fara administrare de medicamente, care sa
asigure un somn odihnitor. in prezent, se pare di aproximativ 30% din
Vezi Capito luI 18 popula\ia lumii sufera de disfunqii ale somnului, intr·o forma sau alta.
Exploration 27 (Explorarea 27) Numai in Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane folosesc me.
Pentru absolven\ii Lifeline, Explorarea 27 ofera 0 serie de vizite dicamente pentru a dormi - §i aproape la fel de mUlti oameni folosesc
planificate in Focus 27, pentru a se obtine informa\ii, date ~i experienta somnifere, din cand in cando
directa, dincolo de ceea ce este explorat in cadrul programului Lijelitle. Proiectul nu urmare~te sa inlocuiasca serviciile oferite de clinicile
Participantii invala, de asemenea, sa acceseze noi stari de con~tiinta specializate in tratarea tulburarilor de somn ~i nu abordeaza problema·
(Focus 34/35), cunoscute drept "Zona de Reuniune", descrisa in cartea fica disfunqiilor psihologice care genereaza insomnia. EI este mai de·
lui Monroe FarJourneys (Caliilorii itldepiirlate). graM un sistem de invatare, decat 0 metoda de tratament. Exerci\iile
Heartline (Calea inimii) ·pentru somn, disponibile in format audio ~i pe CD·uri, nu numai cii iI in·
va\a pe ascuitator sa adoarma u~or ~i rapid, dar ~i sa foloseasca somnul
Scopul acestui nou program este de a Ie oferi participantilor posi· ca pe un limp consacrat inva!arii ~i vindecarii.
bilitati de a se deschide catre cea mai marea\a energie - lubirea Univer-
sala. Sunt introduse principii ce vizeaza accelerarea evolutiei participan· Invalarea accelerata progresiva
lilor care intentioneaza, in mod con~tient, sa cunoasca ~i sa·~i exprime Acesta este un set de exercitii prezentate pe casete audio ~i CD,uri,
poten\ialul plenar al iubirii, ca parte integranta a vie\ii lor de fiecare zi. care aplica procesul Remy·Sync pentru imbunata!irea memoriei, a pute·
Proiectul Timeout (Protectul pentru Repaus) rii de concentrare, a aten\iei ~i a activita!ii de procesare mentale a infor·
Q
matiilor, precum ~i pentru relaxare.
Proiectul Timeout (Repaus) este 0 expansiune majora a voin\ei
Seria destinatii sprijinului in intervenliile chirurgicale
umane, in acea zona a activita\ii din viata noastra care ne consuma 0 tre·
ime din existenta. despre care se ~tie foarte pUlin ~i care este folosita in Acest set de exerci\ii este destinat folosirii in timpul operapilor, in
mica masura. Aceasta zona este somnul - perioada in care ne luam un cazul riinirilor fizice grave sau al bolilor. inregistrarile audio sunt folosite
"repaus" de la lumea fizica. Acest Proiect este 0 incercare de pionierat, de pacient inaintea intervenliei chirurgicale, in sala de opera!ii ~i pe par-
care abordeaza urmatoarele aspecte: cursul perioadei de recuperare. Rezultatele inregistrate dupa folosirea
- dezvoitarea controlului con~tient asupra starii de somn, astfel acestora, de catre peste doua sute de pacienti, arata diminuarea fricii ~i a
incat sa po\i adormi ori de cate ori - ~i daca - dore~ti ~i sa te po\i anxietatii, reducerea numarului de solicitari de anestezie, reducerea
trezi sau sa poti ramane treaz, oricand este nevoie; durerii in perioada de recuperare ~i diminuarea, cu pan a la 50%, a timpu·
lui de recuperare.
- aplicatii utile ~i practice asupra starii de somn, nu numai pentru
regenerarea fizidi ~i mentala, dar §i pentru folosirea somnului Programul de cre~tere a imunitatii
ca pe 0 perioada profunda §i intensa de invalare; Este yorba des pre 0 serie de exercitii care cuprind metode de acce·
- dobandirea cunoa§terii §i in\elegerii privind starea de somn, sare a resurselor interioare, pentru intarirea sistemului imunitar; ele dez·
prin utilizarea unui punct de plecare diferit de actuala perspec· volta abilitatea de relax are, de a avea un somn profund ~i de a direqiona
tiva istoridi. energia pentru echilibrare ~i vindecare; de asemenea, ele creeaza un pu·
240 241
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

ternic suport mental, pentru asigurarea bunastarii fizice, mentale, emo- laxare Hemi-Sync, petltru ameliorarea comportamentelor
\ionale §i spirituale. dezadaptative - Dr. Ronald W. Brill ~i Dr. G. Rex Walker.
Efectele procesului Hemi·Sync in tratarea pacientilor cu com·
Deschiderea tiiii (in sprijinul perioadei de sarcina ~i al portament autodistructiv.
procesului na~terii)
* Hemi-Sync and musical interval identification (Hemi,SYllc
Aceasta serie ofera un set dinamic de "instrumente", prin interme· ~i identificarea intervalelor in muzicii) - Dr. Gregory D. Ca·
diul carora se poate patrunde in miracolul na§terii. Prin aceste exerci\ii, rroll. Eficienta sincronizarii emisferice, ca instrument de inva·
in\elegerea vastului potential creator al fiin\ei umane conduce catre ca· tare in identificarea intervalelor in rnuzicl.
pacitatea de a trece prin experien\a sarcinii §i a na§terii, cu incredere ~i * Palliative for wanderillg attentioll (Paliative pentru defici·
seninatate. Este un suport pentru stadiile de inceput ale sarcinii, pana la tul de aten(ie)· Devon Edrington. Herni·Sync in sala de studiu,
na§tere ~i alaptat. pentru a rnen\ine treaza aten\ia studen\i1or.
Cum sa inveti de-a lungul intregii vieti * Tests of the sleep induction technique (Teste de tehnici de
Destinate ascultarii inainte de culeare, aceste exerci\ii ajuta la dez, inducere a somnului) - Dr. Arthur Hastings. Teste de verifi·
voltarea capacita\ii de inva\are pe tot parcursul vie\ii, invii\andu·ne cum care a eficien\ei procesului Hemi·Sync, in inducerea sornnului.
sa ne re-cream, in permanen\a, conceptul de sine, sa redefinirn stresul ~i * The facilitation oflearning (Facililarea inviifiirii) - Dr. Su·
sa gasirn bucuria in fiecare zi; sa ne dezvoltarn aptitudinile, atitudinile ~i zanne Evans Morris. Un patolog logoped folose~te Herni·Sync,
obiceiurile unui om dornic de a invata pe tot parcursul vie\ii; sa folosirn pentru a facilita procesul de inva\are in cazul copiilor cu diz·
recuno~tin\a, pentru a amplifica aspectele pozitive din viata noastra. abilita\i de dezvoltare.
Studii # Rapoarte de cercetare, * Efficts ofaudio signals on brain waves (Ffectele semnalelor
audio asupra undelor cerebrale) - Dr. Bill D. Schul Studiu
* The Monroe Institute's Hemi·Sync process (Tehnologia asupra efectelor sernnalelor audio asupra frecventei ~i arnpli·
Hemi-5ync a InstitutulrtiMonroe). F. Holmes Atwater Efectele
tudinii undelor cerebrale.
teoretice §i fiziologice ale procesului Herni·Sync asupra fiin·
lelor urnane. * Conceptual discussion of work plans (Discu{ie conceptllala
asupra planllrilor de lucru) - Dr. Bill D. Schul. Antrenarea
* Efficts of rest and hemispheric synchronization compared
undelor cerebrale in corelatie cu aspectele psihofiziologice
to efficts ofrest and guided imagery on the enhancement of
creativity in problem·solving (Efoctele odihnei # ale sin- * Some reports from teachers /ISing Hemi-Sync (Ciiteva ra·
croniziirii emisjerice, in compara/ie cu odihna ~i vizualiza· poarte ale IInor profosori care folosesc tehnologia He·
rea ghidatd, asupra dezvoltiirii creativitii{ii in solu(ionarea mi·Sync). Povestiri privind eficien\a tehnologiei Herni·Sync,
problemelor) - Dr. Deborah Ann Baker. Tehologia Herni Sync, prezentate de catre profesori, la c\asa.
irnbinata cu relaxarea profunda, conduce la identificarea * The efficts IIpon adolescent behavioral outburst as a func·
cililor de cre§tere a creativita\ii in rezolvarea problernelor tion ofthe administration ofaudiotapes containing sllbau-
* Use ofMonroe Hemi-Sync relaxation tapes to decelerate ma· dible sound frequencies (Efoctele asupra izbucnirilor com-
portamentale ale adolescen(i/or - ca 0 func{ie a folosirii
ladaptive behavior (Folosirea inregistriirilor audio de re-
242 243
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __
- - - - -_ _ _ CJjJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

inregistrarilor audio care cantin frecven,e de sunet neaudi- voltarea personala) - Dr. Ralph C. Wiggins. Raport asupra uti-
bile) - Dr. james M. Thomas Hemi·Sync ca 0 interven\ie in ca- lizarii clinice a inregistrarilor audio Hemi-Sync pentru mana-
zul adolescen\ilor cu tulburiiri emo\ionale severe, din centrele gementul stresului, migrene cronice, dureri de spate, insom-
de tratament. nie, anxietate ~i pentru extinderea con~tiin!ei.
* METAMUSIC with Hemi-Sync as an adjunct to intervention
* Hemi-Sync and snoring (Heml-Sync ~I iforaituJ) - j. Edwin
with developmentally delayed young children (METAMU-
Carter. 0 strategie de succes a aplicarii procesului Hemi-Sync,
ZICA cu Hemi-Sync, ca suport de intervenf/e in cazul copi- in combaterea sforaitului.
itor cu intarzieri in dezvoltare) - Karen Varney. Dizerta!ie
prezentata la Virginia Commonwealth University, pentru di- * Physiological moniloring at The MOllroe blStitute (Monitori-
ploma de masterat in ~tiin\ele educa\iei, in domeniul Educaliei zdri fiziologice in cadrullnstitutului Monroe) - F. Holmes
Timpurii a Copilului. Atwater. Raport asupra utilizarii noului echipament compute-
* Healing from within: AIDS and Hemi-Sync (Vlndecarea /ti- rizat pentru monitorizarea diferitelor tipuri de activita\i elec-
trodermale.
Imlrica: SlDA # Heml-Sync) - Dr.M Michael Dullnig, Dr. Law·
rence Falk ~i Ann Martin. Privire de ansamblu asupra unui se- * Hemi-Syl/c aids In stroke recovery (Hemi-SYI/c - ajutor in re-
minar de opt saptamani, destinat persoanelor seropozitive, cuperarea in urma utacurilor cerebra/e) - Dr. Frank Anders
utilizand inregistriiri audio Hemi-Sync, inelusiv din Seria HU- jr. Raport asupra unui padent cu hemiplegie dreapta totala ~i
MAN·PLUS. a rezultatelor benefice ob!inute in urma folosirii Seriei He-
* Beyond 20/20 (Dincolo de 20/20) -. Pauline johnson, Terapii mi-Sync de Recuperare dupa accidente cerebrale, pentru recu.
alternative pentru imbunataJirea vederii. perarea funqiiIor motorii ~i ale vorbirii.
* Explorer Project (Proiectul Explorare) - Dr. Rita Warren ~i * Hemi-Sync benefits chiropractic cliellts (Benifjciile He-
Dave Wallis. Actualizarea Proiectului Explorare al Institutului mi-Sync-ului in chiropractica) - Dr. William j. Boro Metode
Monroe, ineluzand noul program pentru subiec\i supradota\i practice de identificare ~i tratare a problemelor cronice ale
~i talenta\i. emisferei drepte/stangi, prin intermediul procesului He-
* Biofeedback, medicine and Heml-Sync (Biofeedback, medi- mi-Sync.
cina §i Heml-Sync) - Dr. Arthur Gladman. Raport privind uti-
lizarea personala ~i profesionala a procesului Hemi·Sync.
* Impact 011 psychotherapy: Vlree Hemi·Sync case histories
(Impactul aSllpra pSihoterapiei: Irei studii de caz He-
* Emergency Series with three surgery patients (Seria de ur- mi-Sync) - Dr. Dwight Eaton ~i Dr. james M. Thomas. Doi elin-
gen{ti cu frei pacienfl care au sU/erit illtervenf;; chirurgi- iCieni psihologi discuta despre eficien\a tehnologiei Hemi-
cale) - Dr. Suzanne E.jonas ~i Dr. juan C. Penhos - F.A.C.S. Be- Sync, ca Suport terapeutic.
nefidile fizice ~i emo!ionale, in cazul paden\ilor care folosesc
inregistrarile din SeriiIe Hemi-Sync pentru urgen\e.
* Vie use 0/Hemi-SYllc tapes for del/tal work: A personal ac-
count (Folosirea inregistrari/or audio Hemi-SYllc in activi-
* Hemi-$ync: Apromising new technology for personal grow- talea stomalologled: 0 experienfd personaM) - Eileen Carda.
th (Hemi-Sync - a noua tehnologie promifatoare pentru dez- o descriere captivanta a experienlelor personale de ascultare
244 245
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ CJiatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

a inregistrarilor audio Hemi-Sync, in timpul unor proceduri dezvoltare a unor proiecte Hemi-Sync via bile pentru mediul de
stomatologice majore. lucru.
* Brainmapping update (Actualizarea cartografterii creieru- * Hemi-Sync application in psychology and music therapy in
lui) - F. Holmes Atwater. Prezentarea cercetarilor asupra Ii- a rehabilitation hospital (Aplica!ii ale procesului He-
parelor topografice, de mare rezolu\ie, ale undelor cerebrale ~i mi-Sync in psihologie §i terapie prin muzica, intr-un spital
a configura\iei frecven\elor specifice undelor cerebrale, aso- de recuperare) - Dr. Suzanne E. Jonas. Combina\ii de muzicii
ciate cu folosirea tehnologia Hemi-Sync. ~i Hemi-Sync, folosite ca instrumente eficiente in recuperarea

* Hemi-Sync application ill clinical psychology (Aplicarea pacien\ilor care au suferit atacuri cerebrale.
tehnologiei Hemi-Sync in psihologia clinicii) - Dr. James M. * The monitor-subject relationship (Relalia monitor-Sltbiect)
Thomas,Jr. ~i Charles Danley Aplicarea tehnologiei Hemi-Sync - Gusteena L. Anderson Prezentarea modului in care monito-
in practica privata ~i intr-o unitate medicala reziden\iala pen- rul* faciliteaza experien\a Hemi-Sync a unui subiect, intr-un la-
tru copii cu dizabilita\i. borator.
* Classroom learning studies: Protocols, problems, atld pros- * Hemi-Sync alld multiple sclerosis: An interview with Mrs.
pects (Studiu la c1asii: protocoale, probleme §i perspective) - Tricia Bliley (He1lli-Sync # scleroza multipia: un inferviu cu
Dr. Gregory D. Carroll Protocoale privind cercetarea in ~coli Dna. Tricia Bliley) - Shirley Bliley. Tricia Bliley discuta despre
publice, probleme privind propunerile de cercetare ~i perspec- modul in care folose~te tehnologia Hemi-Sync, ca res ursa de
tivele cercetarilor viitoare in domeniu, prin folosirea tehnolo- management al starii ei de sanatate.
giei Hemi-Sync. * Hemi-Sync in conjullction with nitrous-oxide-oxygell cons-
* Hemi-Sync and the personal computer: Hardware, sojlware, cious sedation ill dental practice (Hemi-Sync in legatura cu
and methodologyfor physiological monitoring and personal sedarea prin inhalarea de protoxid de azot # oxigen, ill
development (Hemi-Sync §i computerul pers01lal: Hardul, practica sfomatologicd) - Dr. Robert C. Davis Folosirea proce-
Sojlul §i metodologia de monilorizare jlZiologicd # dezvol- sului Hemi-Sync pentru atenuarea fricii ~i a anxieta\ii asociate
tare personald) - Dale S. Foster. Posibilita\i de combinare a cu durerea ~i tratamentul stomatologic.
tehnologiei IT cu Hemi-Sync, pentru a faCilita managementului * He1lli-SYllc andpsychotherapy (Hemi-SYllc # pSihoterapia) -
~i dirijarea con~tiin\ei. Dr. Dwight Eaton. Aplica\ii Hemi-Sync in practica privata, pen-
* Hemi-Sync workshop development and prese/ltalion (Dez- tru trei cazuri: abuz fizic, disfunc\ie sexuala ~i ulcer stomacal.
voltarea workshoJrurilor # a prezentiirilor Hemi-Sync) - Jill
Russell ~i Ronald Russell Utilizarea procesului Hemi-Sync in se-
* EEG and subjective correlates of alpha frequency billaural
beats stimulation combined with alpha biofeedback (Elec-
siunile de terapie reparatorie ~i ca baza in educarca adul\ilor. troencefolograma §i corelarea subiectivii a stimuldrii
* Project managementpills: Defining, planning, and imple- -
menting a successful Hemi-Sync project (Proiectul Manage- *monitor - asistentul care, in cadrul sesiunilor speciale de labora-
mentplus: definirea, planificarea # implementarea unui tor, monitorizeaza ~i indruma subiectul care se ana sub infJuenta sem-
proiect Hemi-Sync de succes) - Edward J. Quinn. Metode de nalelor Hemi-Sync N. tr.)

246 247
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ eMatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

oscila!iilar binallrale ale frecven!elor aira, combinate cu siliere $i terapie individllalii. - Susan Cord. 0 privire de an-
biofeedback-ul aifa) - Dr. Dale S. Foster - Fragment extras din samblu asupra folosirii tehnologiei Hemi-Sync, impreunii cu
dizertalia de doctorat cu acela~i litlu. tehnici Reiki ~i Seichim.
* Reflections on using Hemi-Sync in psychotherapy (Reflectii * Brain injury recovery with Hemi-5ync (Recuperarea in
asupra utiJizdrii procesului Hemi-Sync in psihoterapie) - urma leziunilor cerebrale cu ajutorul telmologiei He-
Sylvia B. Perera - Privire asupra rolului Hemi-Sync-ului in rela- mi-Sync,- JoHanna Hawthorne. Un vorbitor motiva\ional des-
\ia c1ient-terapeut. pre recuperarea sa, in urma unui "traumatism cranian inchis",
* Epstein-Barr and post-viral fatigue syndrome symptoms re- prin folosirea Hemi-Sync-ului.
lieved with Hemi-Sync (Epstein-Barr $i sindromul oboselii * Hemi-Sync brain-wave correlales to known slates of cons-
post-virale, ameJiorat cu Hemi-Sync) - Jill Russell ~i Ronald ciousness as measured in conventional EEG studies (Co-
Russell - Prezemarea tehnicHor de management al simpto- relarea IIndelor cerebrale Hemi-Sync cu stdrile de con$tiinfd
melor clien\Hor, prin folosirea tehnologiei Hemi-Sync. cunosCIIle, mdsurale prin EEG in cadml unor sludii con-
* fin Shin fyu/su and Hemi-Sync in the treatme/lt of quadri- ven!ionale - F. Holmes Atwater. Discu\ii asupra unor tipare ale
plegia Ofn Shin fyutsll $i Hemi-Sync in tratamentul quadri- activitii\ii creier-mime, activate de procesul Hemi-Sync.
plegiei) - Dr. ChowChow lmamoto - Folosirea tehnicHor de * Hemi-Sync and the braill entrainment process: Myth or rea-
echilibrare a energiei combinate cu Hemi-Sync lity? (Hemi-SY'lc $i procesul de antrenare a creieruilli: mit
* Hemi-Sync in an infant education program (Hemi-Sync in- sau reaJitate?) - Dr. Mohammad R. Sadigh. lnvestigarea stari-
tr-un program de educa{ie a copiluluO - Dr. Leanne Rhodes- lor sincronice ale creierului, prin intermediul tehnologiei He-
Folosirea inregistriirHor audio pentru dormit ~i a tehnologiei mi-Sync ~i posibilitatea ca acesta sa stimuleze abilitatea de a
Hemi-Sync pentru copHi cu intarzieri in dezvoltare. produce aceste stari prin plac.
* Multiple uses of Hemi-Sync in clinical medicine (Utilizdri * What Catl chaos theory teU us about consciousness and brain
multiple ale lehnologiei Hemi-5ync in medicina clinicd) - fUl/cliOtI? (Ce ne poale spune teoria haosului, despre con$-
Dr. Ralph J. Luciani - 0 largii varietate de aplica\ii ale tehnolo- tiin!d $i funclionarea creierullli?) - Glenn Pearce. DiscUlii
giei Hemi-Sync intr-o unitate medicalii, pentru pacien\i cu du- asupra teoriei haosului ~i posibilita\Hor de aplicare a acestei
reri cornice, care fumeazii, au fost supu~i anesteziei stomato- teorii, in investigarea starHor de con~tiinla cu ajutorul teh-
logice ~i care sufera intervenlii chirurgicale. nologiei Hemi-Sync.
* Effic/s of Hemi-Sync with art sludents in class (Efecle ale * Hemi-Sync and the facilitation ofsensory inlegration (He-
procesului Hemi-Sync cu studenfi in arid - la clasd) - Jac- mi-5ync # faci/itarea integrdrii senzoriale) - Dr. Suzanne
queline Penney - Evaluarea reac\iilor studen\Hor la Hemi-Sync, Evans Morris. Hemi-Sync ~i muzica pentru intiirirea terapiei fo-
in timpul procesului de invii\are. lositii la organizarea ~i integrarea informaliei multisenzoriale.
* Results of Hemi-Sync tapes and synthesizer as support for * Accelerating corporate culture change through Hemi-Sync
personal counseling and therapy (Rezultatele folosir# inre- (Accelerarea schimbdrii culturii corporalisle prin inler-
gistrdrilor Hemi-Sync $i a sintetizatoruilli, ca suport in COll- mediul Hemi-Sync-ului) -. Iris Martin. Aplica\iile procesului
248 249
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ - - -_ _ _ _ _ CaJJtoria suprema _ _ _ _ _ _ __

Hemi-Sync in cadrul formiirii pentru gestionarea grupurilor ~i procesului terapeutic, prin sincronizarea bilateralii a undelor
individualii ~i pentru analiza clien!ilor. cerebrale.
* Teen Tapes: A Pilot stlldy for adolescents (inregistriirile all- * Use oj the Hemi-Sync Concentration tape with depressive
dio destinate adolescen(i/or: lin stlldill pi/ot) - Rohert syndrome (Folosirea CD-ul Hemi-SlIncJ Concentrarea" iI' ca-
II ,

Sornson. Hemi-Sync folosit ca bazii a unei serii de inregistrari zul sindromll/ui depresiv) - Dr. Regis LoUiS, M.D. Ameliorarea
audio pentru tineri ~i educatori, care se concentreazii pe simptomelor deficitului de atenlie ~i memorie la pacienlii cu
problemele cu care se confruntii astiizi adolescenlii. depresii, in clinici de psihiatrie.
* Hypnosis, Hemi-Sync, and how the mind work (Hipnoza, * WillI see like Ilormal people see? Hemi-Sync and blindness
Hemi-Sync ~i modlll ill carefimc(ioneaza mintea) - Dr. Ro- (Oare voi vedea # ell ca oamenii normali? Hemi-Sync ~i or-
bert Rosenthal. Discu!ii despre similaritiilile ~i deosebirile din- birea) - Patricia Leva ~i Sally Kubrak. Un consultant educatio-
tre Hemi-Sync ~i hipnozii ~i eficienla lor ca sprijin in evolulia nal ~i clientul sau demonstreazii cii vederea se extinde mult
spiritualii ~i dezvoltarea con~tiin!ei. mai departe de ochi.
* Stlldying Hemi-Sync efficts on animals (Stlldierea eJectelor * Hemi-Sync applications in psychotherapy (Aplica(ii1e teh-
proceslllui Hemi-Sync asllpra animalelor) Dr. Helen N. Gut- nologiei ale Hemi-Sync in psihoterapie) - Dr. Joseph Gallen-
tman. Hemi-Sync - un posibil instrument de ameliorare a me- berger, Ph.D. Depa~irea claustrofobiei, cre~terea perfor-
diului pentru animale. man!elor sportive, imbuniitii!irea calitii!ii somnului la copiii cu
* Introducing Hemi-Sync to clients in psychotherapy (Introdu- deficit de aten!ie, imbuniitii!irea comunicarii conjugale ~i mul-
cerea teill/ologiei Hemi-Sync in cadru/ ~edin(elor de psi- te altele.
IlOterapie). Laura Batchelor. Metode de introducere ~i aplicare * Hemi-Sync Surfin pediatric dentistry (CD-ul Hemi-Sync inti-
a tehnologiei Hemi-Sync in practica terapeuticii medicalii. tufat .SIItf" - Va/ul- in stomat%gia pediatricii) - Dr. John R.
* Sensory organization and attention: A persolla/ jOllrney Smith, Jr. Observalii clinice asupra Hemi-Sync-ului ca adjuvant
with Hemi-SYllc (Organizarea senzoria/a # aten(ia: 0 ciiM- in tratamentele stomatologice pediatrice.
torie persona/a CII Hemi-Sync). Dr. Suzanne Evans Morris. Se * Hemi-Sync in the treatment oj chemically dependent pa-
adreseazii relaliei dintre integrarea senzorialii ~i Hemi-Sync, tients (Hemi-Syncl in tratarea padell/i/or depelldell/i de
din perspectivii profesionalii ~i personalii. su/Jstall(e chimice) - Dr. Bogdan F. Maliszewski. Impactul He-
* Craniosacral therapy and Hemi-Sync: A case study (Terapia mi-Sync-ului asupra recuperiirii ~i tratamentului in dependen!a
crania-sacraM ~i Hemi-Sync: Stlldill de caz). Robert S. Si- de droguri.
ciliano. Demonstreazii folosirea Hemi-Sync-ului ca tehnologie * Hemi-SYllc as an autogenic process related to the game oj
de sus!inere. goff(Hemi-Sync-ul ca un proces de autorelaxare progresivii,
* Hemi-Sync and insight oriented psychotherapy: A theoreti- pelltru imbunatii{irea performanlelor jocului de go!fJ -
cal model (Hemi-Sync-II/ # psihoterapia orientata spre intll- Laura Batchelor. Un studiu care demonstreaza efectele He-
ilie: Model teoretic). Dr. Mohammad R. Sadigh. Accelerarea mi-Sync-ului asupra performanlelor ~i pliicerii in jocul de golf.
250 251
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __ - - - -_ _ _ _ CaJatoria suprema _ _ _ _ _ _ __

* Use ofthe Emergency Series during multiple surgeries (Folo- * Hemi-SYllc and archetype emergellce in jungian psychother-
sirea Seriei pentru urgenle in timpul unor interven!ii chi- apy (Hemi-Sync-ul §i manifostarea arlzetipurilor in pSihote-
rurgicale multiple) - Gari Carter. Suportul oferit de rapia jungiana) - Laura A. Batchelor Hemi-Sync pentru accele-
Hemi-Sync in refacerea ~i recuperarea in urma unui accident rarea procesului terapeutic.
de m~ina traumatic. * Het/li-Sync uses ill military settings: Edllcatioll alld counse-
* The mysteries of Hemi-Sync: Beyond brain entrainment ling (Folosirea Hemi-Sync-lI/l/i in ullitdlile militare: edllcatie
(Mlsterele Hemi-Sync-ului: Dincolo de antrenarea creieru- §i cOllsiliere) - Dr. Raymond o. Waldkoetter. 0 trecere in ·re-
lui) - Dr. Mohammad R. Sadigh. Eviden\ieri ale cercetarilor in- vista a folosirii Hemi-Sync-ului in armata, inca din anul 1978,
dependente, in curs de desfa~urare, in programul Hemy-Sync, pentru diminuarea stresului, consilierea militarilor inviitarea
inclusiv folosirea lui ca suport pentru tehnica de relaxare. limbilor striiine ~i instruirea ofi\erilor. ,.
* Hemi-Sync: Recovering the attractors (Hemi-Sync: Recu- * Hemi-Sync as therapy, with a subtle startillgpoinUn experiell-
perarea atractorilor - Glenn Pearce. Rezultate preliminare tial psycho-individuals with cancer (Hemi-SYIIC-ul ca terapie,
ale aplicarii matematicii teoriei haosului in Hemi-Sync ~i free- CII un punct subtit de plecare in psihologia experien!ialti apli-
ven\ele undelor cerebrale. calti persoanelor bolnave de cancer) - Dr. Howard Schachter.
Ameliorarea fricii ~i anxietii\ii generate de diagnosticarea cance-
* Hemi-Sync and the sleep state (Tehologia Hemi-Sync §i starea rului, pentru ca pacien\ii sa poata fi vindeca\i la toate nivelurile
de somn) - F. Holmes Atwater. Rezultatele evaluarilor de labo- - Hemi-Sync, un instrument de sprijinire a stiirii de bine.
rator privind prototipul Hemi-Sync de procesare a somnului. * Designer sound (Imaginea sonord) - Dr. Dean Lusted. Va-
* A psychophysiological study of the Hemi-Sync process (Un loarea mijloacelor audio, versus stimularea vizuala sau multi-
studiu psihofiziologic al procesului Hemi-Sync) - Dr. Edgar senzoriala, pentru a obpne rezultate specifice, predictibile.
S. Wilson. Investigarea schimbiirilor din variabilele fiziologice * Hemi-Sync as an aid in recoveryfrom surgery (Hemi-SYllc-ul
cunoscute, care apar odatii cu stimularea biitailor binaurale ~i ca ajutor in recuperarea post-operatorie) - Susan Cord. Trei
posibila imbuniita\ire a tehnologiei Hemi-Sync in amplificarea clien\i relateaza des pre 0 recuperare post-operatorie rap ida.
experien\ei transcendente. * Hemi-Sync Tool Kits (Setl/rile de illstrumente Hemi-SYllc) _
* Hemi-Sync sounds for synchronizing brains of horses ColeC\ii de relatiiri privind folosirea procesului Hemi-Sync pen-
(Sunetele Hemi-Sync pentru sincronizarea creierului la tru aplica\ii specifice sunt disponibile, la cerere. Aplicatiile in-
cai) - Dr. Helene N. Guttman. Hemi-Sync a mijlocit sincroni- clud urmiitoarea lista, iar colec\iile suplimentare de ~elatari
zarea creierului cabalin ~i aplica\ii posibile. sunt publicate periodic.
invil\area
* Positive Immunity Pilotprogram: Hemi-Sync and AIDS (Pro- Stresul
grampilot privind imunitatea pozitiva: Hemi-Sync §i SIDA) Dezvoltarea personala
- James R. Greene. Folosirea Hemi-Sync-ului in ameliorarea Interven\iile chirurgicale
problemelor mentale, fizice, emo\ionale, de somn etc. ale per- Starea de bine
soanelor seropozitive (sau infectate cu SIDA). Starea de bine emo\ionala
252 253
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __
- - - - -_ _ _ _ CaliHori.suprema _ _ _ _ _ _ _ __

So.mnul
supDrtul atat de necesar in mDmentele critice. De asemenea, acest set in-
Co.piii
clude metDd: care pot fi fDIDsite pentru a sprijini familia ~i prietenii sa se
Seria intoareerea Aeasa adap!eze ~I sa-~I r~vma de dupa pierderea persoanelDr dragi. intDarcerea
Acasa se deruleaza astfel: Subiectul accepta ca este 0. perSDana aflata in-
in intreaga istorie a omenirii, a existat 0. do.rin\a arzatoare ~i 0. no.s- tr-ofaza terminalil, ire~ersibila, a unei bDli sau suferin!e. Familia §i prie-
talgie pentru ceva prDfund launtric - adevarata idenlitate, o.riginile noas- tenn sunt cel ayropla\l, afla\l, cu iubire, aprDape de Subiect. SCDpul pri-
tre. Min\ile nDastre Inciircate, practice, axate corespunzato.r pe realizarea mDrdlal este sa I se Dfere Subiectului perspectiva interesantii a unei cu-
!elurilDr In aceasta via\a, au probleme cu aceasta dDrin!a. Ea pare ira!iD- noa~teri valDroase: dDbandite printr-D experien\a directa - In IDcul unui
nala ~i emD!iDnala ~i, de aceea, mul!i dintre nDi 0. definesc ca 0. dDrin!a de evemment mDhDrat, dezagreabil.
a vizita din nou loeul Driginii nDastre fizice, locul n~terii ~i al cDpililriei.
Mul\i dintre cei care fac acest lueru se simt nesatisfacu!i ~i nelmplini\i. Obieetive derivate asoeiate:
Ei se a~teaptilla "mai mult", dar nu pDt defini ce Inseamna "mai - A. Eliberarea Subiectului de frica mDt1ii fizice. Acest Dbiecliv este
mult". Vnii Incep sa caute rilspunsuri ~i nu realizeaza ca sunt deja ciiuta- alins prin dezvo.ltarea cunD~terii faptului ca Dmul este mai mult
tDri, prin faptul cii au devenit astrDnDmi, cercetatDri, pilD!i de naveta spa- decat cDrpul sau fizic ~i ca supravie\uie~te mDIlii fizice.
!iala, micrDbiDIDgi, pSihDIDgi, mini~trii, terapeu!i, filDSDfi - pentru a - B. ~a-l .~jute pe Subiect Sa se elibereze de emD\ii, VinDVa\ie ~i
numi dDar cateva dintre Dcupaliile cele mai evidente. Apo.i, suntem no.i, Dbhga\nle care nu-i mai sunt necesare acum ~i care il tin legat de
Damenii Dbi~nui\i, care uneDri ne o.prim 0. dipii, pentru a reflecta la aces- experien\a actualei vie\i fizice. '
te in\elesuri. Oo.ar cil 0. facem numai pentru 0. dipa. - C. Sa-I ajute pe Subiect sa recunDasca ~i sii-~i reaminteascii unele
Dintre no.i, tDt mai mul\i devin, in cele din urma, suficient de iste\i dintre pDsibilita\ile ulterioare experien\ei acestei vie\i fizice.
pentru a In!elege cii exista 0. cale pe care fiecare dintre no.i va "ajunge", - ~. Sa-i Dfere Subiectului 0. pDsibilitate de a-~i exercita, calm ~i ra-
Intr-un final, Acasii. in locul nDstru de Drigine - nu Aici, ci ACDID. Este \IDnal, dreptul de a parasi aceasta experien\ii fizica, atunci cand
do.ar 0. prDblema de limp. De aceea, no.i Incepem ~i cDntinuam sa ne iden- dDre~te.
tificiim cu 0. atitudine explo.ratDare, cercetato.are. - E. ~a-i insufle Subiectului In\elegerea faptului ca dupa mDartea
itltoareerea Aeasa este 0. serie de exerci!ii, pe casete audio. ~i CO- flzlca este poslbll, dad dore~te, sa transmita mesaje ~i semnale
uri, destinate fo.Io.sirii la do.miciliu, In spitale, aziluri ~i ~ezaminte de ingri- Familiei ~i PrietenilDr.
jire. PrDiectul a creat 0. mo.dalitate specialii de ajuto.rare a celo.r cu bo.li in - F:. Sa Ie ~fere Famil~ei ~i PrietenilDr suficienta expunere la exerci-
stadii finale sau leziuni severe, ca ~i pentru familiile ~i apropia\ii acesto.ra. \Itle de mva\are a Intoareeri; Acasd, astfel Incat ace~tia sa Inte-
Acest set de exerci!ii de invii!are inregistrate Dferii 0. modalitate prin _leaga, sa fie incurajali ~i sa-l ajute pe Subiectul angajat in proe~s.
care se pDate diminua semnificaliv o.bi~nuita frica de mo.arte fizica. Re- Intoareerea Aeasd se bazeaza pe succesul Programului Lifeline,
zultatul pDate fi eel pu\in 0. mai mare acceptare a situa\iei - indusiv con~­ care a de~Dnstrat valDarea practtca a prDcesului. OeDsebirea CDnSta In
lientizarea faptului cil Damenii sunt, cu adevarat, mai mult decat cDrpurile faptul ca Intoareerea Aeasa este pentru uz individual, In orice IDCa\ie.
Io.r fizice. Efectul maxim este faptul cii utilizatorii acestui set de exerci\ii pot
inva\a sa co.ntro.leze, prin vDin\a ~i cu calm, etapele mDIlii IDr fizice.
TDtDdata, intoareerea Aeasa ajuta, de asemenea, familiile ~i prie-
tenii sa in\eleaga ~i sa accepte prDcesul mDIlii fizice, astfel incat sa Dfere
254
255
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gihitoria suprema _ _ _ _ _ _ _ _ __

Emisfera Dreapta - Partea mintii-con~tiintei noastre ce


izvora~te din Sine Ie nostru Launtric, care era prezent, atunci cand
ne-am inecput experienla umana.
Emisfera Stanga - Actuala denumire tradilionala a segmen-
G/osar tului dedicat intelectului, logicii ~i raliunii, din cadrul proceselor
noastre convenlionale de giindire.
Acasa - Punctul nostru personal de intrare in Campul (M) EXCOM - Comitetul Executiv al Eu-rilor noastre DeAcolo
(IT), rezultat din personalitalile numeroaselor vieli pe care Ie inglo-
sau in dimensiunea timp-spat iu .
Acolo - Spectrul Campului de energie (M) in forma nonfiz- beaza fiecare dintre noi.
Fazare - 0 metoda de masurare a proportiei in care Mintea
ica, separat de timp-spat iu .
Banda H - Unda moduHirii gandirii umane dezorganizate, a Umana este direct implicata in aspectele de natura fizica, in oricare
dintre punctele activitalii mentalelfizice. Scopul este de a demonstra
Campului de energie (M).
Campul (M) - Campul nonfizic de Energie care strabate varialiile con~tiin!ei noastre intre Aici ~i Acolo, cu foarte pUlina
con~tientizare ~i control minim din partea noastra.
dimensiunea timp-spatiu, incluzand ~i Sistemul de Viata pe Pamant,
dar care nu face parte din actuala cunoa~tere sau studiu al Hemi-Sync - Numele inregistrat al unui sistem de unde au-
cercetiirilor ~tiinlifice. dio, dezvoltat de Institutul Monroe, in ultimii treizeci de ani. Ascul-
Comutare rapida - 0 metoda mai rapida de deplasare a tarea inregistrarii acestor sisteme de unde ajuta la sincronizarea
con~tiintei umane dintr-un loc in altul, tara limitiirile timp-spaliu.lli formelor undelor electrice ale creierului uman, din cele doua emis-
extinzi con~ti inta, ca pe 0 banda de cauciuc, pana la destinalie; apoi fere. Tiparele speciale ale sunetelor il ajuta pe ascultator sa atinga
o destinzi, in locul unde ai ajuns ~i 0 extinzi din nou, intr-o alta diferite stari de con~tiinla dorite.
direqie, catre un loc nou. Aceasta tehnica trebuie sa inceapa intr-o Holograma - Acestea sunt, de obicei, rezultate din inter-
stare de con~tiinla deta~ata de corpul fizic ~i necesita practica. sectarea razelor de lumina care formeaza 0 imagine vizibila, intr-un
Credinlil - 0 constructie mental-emolionala, care conIine un spaliu gol. Conform teoriei prezentate aici, Ciimpul de energie (M)
amestec de lucruri Cunoscute ~i Necunoscute, in proportii diferite. poate efectua acela~i proces in mod uri mult mai sofisticate, pentru a
Deschizilturli/lntrare - Punctul de intrare in lumea de din- crea timpul-spaliul ~i Sistemul de Viala pe pamant.
colo, sursa fortei creative care ne-a organizat universul fizic. INSPEC - Abreviere pentru Speciile Inteligente, presupuse a
Elemente esentiale - In dezvoltarea unei Viziuni Diferite, fi mai evoluate dedit versiunea umana.
cunoa~terea ~i aplicarea unor elemente Esentiale este de maxima Inteligente Nonumane - Faptul ca ele exista este un lucru
importanla. De exemplu, un element Esenlial-cheie ar putea fi Cunoseut scriitorului. Nimeni nu ~tie cat de multe sunt ~i cate astfel
cunoa~terea faptului ca pOli fi mai mult decat corpul tau fizic ~i ca de specii diferite exista. Aparent, unele dintre ele fae parte din
vei supravie\Ui mortii fizice. Astfel de aspecte Esenliale trebuie sa galaxia noastra. Altele par sa fie din alte sisteme de energie ~i din
fie neaparat cunoscute, nu doar crezute. Daca lipsesc una sau mai alte timpuri. Sunt unii care chiar au suslinut posibilitatea ca ele sa fi
multe elemente Esenliale, evolutia este inhibata. fost candva oameni. Toate au anumite elemente in comun: ele $tiu

256 257
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ _ __ - - -_ _ _ _ _ _ _ caliltoria suprema _ _ _ _ _ _ _ _ __

mult mai multe dedit noi despre Campul de energie (M), nu sunt ROTE - abreviere pentru Energia-Gand Asemiiniitoare ~i
foarte interesate de cine ~i ce suntem noi ~i, in cele din urmii, comu- Organizatii, (Related Organized Thought Energy) transmisii de la 0
nicarea cu ele este aproape imposibilii, fiindcii noi nu inlelegem ce minte la alta. 0 carte sau 0 inregistrare rnentala, intregita de tipare
mij loace folosesc. emolionale ~i senzoriale.
IT - Eul-de-Acolo, pe care iI avem cu tOlii ~i care cuprinde Sinele Inferior Animalie - Tot ce inseamnii comunicarea
toate personalitiitile din vietile noastre anterioare ~i actuale. dintre oameni, liiuntricil sau exterioarii, este filtrata ~i distorsionata
KT-95 - 0 denurnire arbitrarii datii de autor, Casei sale de de irnboldurile priidatorului sau ale supravietuitorului fizic, pe care
origine, aflatii in afara sistemului nostru solar. il numesc prescurtat SIA (ASS - Sinele inferior animalic) generate
de existenla in Sistemul de Vialii de pe pamant.
Linia de bazli/de referinlli - Nivelul de operare al minlii, la
Sine Iiluntrie - Vortexul original al campului de energie (M),
orice punct al evoluliei, conform celor Cunoscute, Necunoscute ~i
al fieciirei fiin!e fizice vii.
Credinlelor conlinute in ele.
Sistem de eredin!li - 0 credinta care predomina in mai mult
Lueruri Cunoseute - Ceea ce a devenit 0 realitate absoluta
de 0 singura fiinla umana. Cu cat este mai mare numarul celor care
pentru 0 persoana, dar neapiirat ~i pentru 0 anum ita cultura. La mo- au 0 anurnitii credin!a, cu atat rnai putemic este sistemul.
dul general, trebuie fiicute cel pulin trei verificari , pentru ca un lucru Sistemul de Via!iI de pe Pam ant - Zona organizatii a dimen-
sa devina Cunoscut. Cand verificarile sunt confirmate, lucrurile Cu- siunii spatiu-timp, pe care 0 locuirn noi.
noscute pot fi adaugate la gandirea de ansamblu. Teritoriile Sistemului de Credin!e - Parti din spectrul
Lumea de dineolo - Imposibil de definit pentru gandirea Campului (M) adiacente Sistemului de Viata pe Parnant, in care
orneneasca actuala. • locuiesc numeroase Minti Umane, dupa incheierea experien!elor
Minte umana - Ce suntem noi, la nivel individual ~i colectiv. vietii fizice. Fiecare dintre ele este atrasa de un anumit segment, in
Noua diree!ie - Aceasta aratii cii scriitorul-explorator trebuie concordan!ii cu un ata~arnent profund fa!ii de 0 credin!a aparent put-
sii actioneze intr-o zona cu tolul diferitii - una care este esenliala, emica - ata~arnent cilpatat in timpul vietii abia sfiir~ite.
dar ignoratii. Oescoperirea lui IT (Eu celDeAcolo) a reprezentat Transmilator - Oeschiderea catre lumea de din colo, prin
Elernentul esential, iar penetrarea granilei lumii de dincolo a insern- care radiaza Campul de energie (M), care organizeaza ~i coor-
nat irnplinirea - atat noua, cat ~i nea~teptata. doneaza Sisternul nostru de Via!a pe Pamant ~i universul fizic.
Timp-spaliu - Nu diferii de in!elesul obi~nuit, cum ar fi uni-
Neeunoseute - Ceea ce, de fapt, nu este cunoscut cu ade-
versul nostru fizic. Oricum, el poate ajuta la ilustrarea faptului ca
viirat: eel mai important din aceasta categorie cste un fenomen care
dorneniul nostru este atat de mic, in comparatie cu masa uria~a a sis-
nu are date istorice ~i nu este repetat sau repetabil. Tot ce insearnna
temelor de energie care nu intra in aceasta categorie.
frica estc rezultatullucrurilor Necunoscute.
Uplink - Modalitate prin care 0 sursa de informare transmite
Eic- Abreviere pentru experienla in-afara-corpului, in care unui receptor, care fie stocheaza, fie utilizeaza datele primite. Un
cea rnai mare parte a con~tientizarii este activii, dincolo de limitarile sistern folosit, in practica obi~nuita, in cadrul relelelor de comuni-
impuse de corpul fizic. (engl.) OBE care din lume. In acest context, el reprezinta transferul incon~tient
258 259
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe _ _ _ _ _ _ _ __

~i constant al expcricnlei de vialli, de la organismul fizic, la banca


de memorie a Eu-Iui nostru de Acolo (IT).
Ultimul inel sincronizator - Localizat in zona cca mai inde-
partata a influenlei umane din Campul (M), pentru ca mulli dintre
cei care au trait experienta a numeroase vieli pe Pam ant sa se poatii DES PRE AUTOR
retrage, temporar, acolo. $tiind cii ei au decis sa mai aiba doar 0 sin-
gura experienla ca oameni ~i cu experienla vasta pe care 0 au acum,
fiecare intra intr-un moment de contemplare. Apoi, fiecare hotarii~te ROBERT A. MONROE a fost fondatorullnstitutului Monroe _
unde ~i cand va trai acea ultima viala pe paman!. o institu\ie non-profit, pentru educatie §i cercetare, devotata explo-
Variabila - Dupa cum a fost folosit in Calaloria suprema, rarii con§tiintei umane §i elaborarii de metode practice pentru ac-
este 0 schimbare ce se produce in experienla de viala a unei persoa- celerarea invatarii, prin forme extinse ale con§tiinlei. Institutul
ne, care nu a fost ncaplirat planificata sau prevazutii. in multe cazuri, este recunoscut pe plan international pentru activitatea sa legata
o astfel de schimbare poate trece neobservata, pana dnd efectele de efectele undelor sonore asupra comportamentului uman. DI
sale se acumuleazii, ciipiitand proportii uria~e, care impun 0 reaclie. Monroe, fiul unui profesor universitar §i al unei doctorile, a primit
Variabilele instantanee ~i putemice, care impun atenlie ~i aCliune,
diploma de la Universitatea de stat din Ohio, dupa ce a studiat po-
pot fi numit intilmplari generate de noroc sau ghinion sau, pur ~i
Iitehnica §i jurnalismul. Dupa aceea a intrat in radiO, ca scriitor §i
simplu, de soartii. De exemplu: cite~ti 0 carte care iIi schimbii viata;
cil~tigi lozul eel mare, i~i schimbi cariera, te muli lntr-o alta zona.
director de programe. in 1958 era director de emisie in New York,
VIATA - in contextul nostru ~i fiind diferita de definitia din ciind a inceput sa aibii experien(e spontane, care i-au modificat
dictionar - Viala este Energia Stratificata de Creare a lnteligenlei. complet v~a!a §i care sunt redate in cartea sa, Ctiltiforii in a/ara
Viziune Diferitli - Cunoa~terea adunata la un loc, minus cre- corpttlui. In anul1985 a fost publicata a doua sa carte, Ctiltitorii
dinlele ~i pomirile animalice. indeptirtate. Aceasta carte descrie, cu detalii uluitoare, modul in
Zona de tranzitie - Cuvilnt preluat din sistemul de drumuri care Monroe lucreaza cu oamenii care calatoresc in timp §i spaliu,
din Statele Unite. In acest context, se refera la 0 cale de urmat, dintr- obtinand rezultate extraordinare, prin folosirea tehnicii cunoscute
o anum ita stare de con~tiinta in alta, ambele aflate in cadrul coordo- ca Hemi-Sync. Cartea ofera 0 perspectivii diferitii §i noua asupra re-
natelor timp-spaliu ~i de-a lungul spectrului de energie al Cilmpului surselor necunoscute inca, ale min(ii umane, ca §i a posibilitatilor
(M), care pare lara slar~i!. ei nelimitate.
Pe langa interesul sau pentru con§tiinta umana §i realizari-
lor sale ca scriitor, dl. Monroe a fost proprietarul unor statii de ra-
dio din Virginia §i Carolina de Nord, pe care le-a §i condus.' Mai tar-
ziu, el a constituit Jefferson Cable Corporation §i, ca pre§edinte, a
condus construC\ia §i punerea in funC\ie a sistemului de cablu TV,
din Charlottesville §i Waynesboro, Virginia. incepand cu anu11976,
260 261
_ _ _ _ _ _ _ _ Robert Monroe

dl Monroe §i-a dedicate viala exploriirii potentialului con§tiin!ei


umane, la Institutul Monroe, prin cercetiiri §i instruire, folosind
tehnologia Hemi-Sync, care folose§te sunetul §i a fost creatii de el.
DI. Monroe a plecat dintre noi pe 17 martie, 1995.
Institutul Monroe este localizat la po ale Ie Mun!i1or Blue
Cuprins
Ridge. EI oferii in continuare programe pentru dezvoltarea umana
face cercetari asupra efectelor tehnicii Hemi-Sync, asupra compor-
tamentului uman. Mo§tenirea liisatii de dl. Monroe este uria§a, iar • Cuvant de prezentare din partea Editurii " ............. 7
Institutul va continua sa exploreze §i sii extindii viziunea sa Aid, Cuvant inainte................................ " ..... 17
prin indrumare de Acolo. Cei care sunt interesa!i de activita!i1e I. Variabilele ........................................ 19
institutului Monroe ne pot contacta aici: 2. Drumul extrem de lung ......... . .................. 32
3. De-a lungullumilor ................................ 43
365 Roberts Mountain Road Faber, Virginia, 22938 4. Bun venit §i Ramas bun ............................ 58
Tel: (434) 361 1252 5. ~evenire §i Regrupare ............... . ............. 68
Email: info@monroeinstitute.org 6. Inlauntru §i in afarii ........... : ................... 77
site http://www.monroeinstitute.org/ 7. Ghid de Ciiliitorie .................................. 87
8. Reamintire §i trecere in revistii ..................... 99
siteul in Iimba romana http://www.hemi-sync.ro/ 9. 0 abordare anevoioasii ........................... 106
10. §i au mai fost §i altii ..................... . ........ 123
11. !ntoarcerea catre interior ........................ 136
12.lnlauntrullumii liiuntrice ........................ 153
13. Perfec\ionarea .................................. 164
14. Totalul §i piil'\i1e ................................. 174
15. Lungul drum spre casii ................. " . . ...... 18/
16. Viziunea de la marginea drumului ................ 197
17. Mai sunt multe de facut .......................... 204
18. Noua direqie........................ . ........... 215
19. Sii facem 0 pauzii ...... . .. . ...................... 232
Institutul Monroe ................................... 237
Glosar......................... 256
DESPREAUTOR ................ : ::::::: . :: . :: . ::::: 261

262
263
"I'lu simtisem n clodata ca m-am
impacat Cl: moartea mamei mele.
Aceasta saptamana m a eliberat
c.. ade.;arat de emotilie legate de
aceasta plcldere -- Sl cred ca a
c ibc:rat 051 fJe ea."
SL Alaska

,,0 parte cJm mine eXlsta acum in


Focus 27_ Nu ma' e nicio urma de
indolalti in mintea mea, legata de
locul in care ajungem dupa ce
rnurim ,?i de ceea ce VOl face
pentru tot restul \jie~ii:'
- 8,1 Oakes, Oregon

,LlImea de dincolo, cum i se


spune, nu trebuie sa he
perce[)uta ca hind un lac straniu,
s'n'strll, care depaseste arice
mag n.l~le, pentru ca e claar a
.. n pas departare, 0 schimbare
de percePlie, insolita ele a
constientlzare subtila iata tot ce
ne treb ,'- e"
- EA, Califol-nia

"Realizez, pelltru prima dat ,l, ca


sunt ell adevarat a parte d ntr-un
intreg:'
- KSe, Pars, Franla

..Arn -nva~(jt ca, folosinciu -ne de


dJrur'lle sufletului nostru, putern
fi de ajutor dincolo de aceasta
real ,tate, dar ,?i aiel."
C.S,O" Sevilia, Spania
exploreaza
~ffII~. EI traseaza
pe cititor,
experien\ei
privind
caJ8/rxia

S-ar putea să vă placă și