Sunteți pe pagina 1din 31

Anul XVI nr. 13 (746) 5-11 aprilie 2006 Senza]ional!

Un nou album de
32 pagini – 2 lei – 20.000 lei vechi \nregistr`ri SRI pe band` organizat`:
Mesajul lui Ioan Niculae
c`tre [eful Micky {pag`:
„Dac` nu,
s`-mi dea banii!“

s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

Gazul umflat la pre] st` s` explodeze:


Ilie Boto[ s-a f`cut
cu dosar la DNA
n urm` cu vreun an, \ntr-o capital` european`,
| se \nt\lneau reprezentan]ii unei firme britani-
ce cu un ministru de-al nostru. Trebuia neap`rat P ublic`m o pagin` din cele aproximativ 500 de tran-
scrieri ale convorbirilor telefonice purtate de nu-
s` se g`seasc` o solu]ie operativ` pentru a u[ura mitul Ioan Niculae cu muuuult` lume. |n convorbiri
cet`]eanul romån de excedentul de venituri. Pe – \nregistrate de SRI la solicitarea PNA, \n perioada
ministru \l cheam` {ere[, iar pe cet`]ean, exact ianuarie 2003 – aprilie 2004 – s\nt probe c`c`l`u pen-
cum te cheam` pe tine, un bun consumator de tru a deschide nu unul, ci mai multe dosare de corup-
gaz scump ce e[ti. |n schimb, pe cet`]eanul care ]ie [i crim` organizat`. Iat` o replic` a lui Niculae:
s-a ales cu dosar la DNA \n urma acestei pove[ti „{i s`-i spun [efului: a[a nu se poate. Dac` nu, s`-mi
\l cheam` cu totul altfel: Ilie Boto[. dea banii“. Numitul „[eful“ este {erban a lu’ Micky
{p. Gata cu vorba, trece]i la sume [i transcrieri \n

Pagina 17 Pagina 16
De c\nd a f`cut blat cu echipa Securit`]ii, pre[edintele-juc`tor a c`p`tat un
B`,
B`, am
am crezut
crezut
c`
c` cu
cu alegerile
alegerile astea,
astea,

TICU NERVOS at\t


gata,
gata, i-am
de

at\t trage
\n
i-am organizat
de retragere
uite-al dracu’,
uite-al
Munteanu!
Munteanu! Cu

\n tinere]e,
organizat meciul
retragere lu’

Cu c\t
trage mai
meciul
lu’ Ticu.
dracu’, parc`-i
Ticu. Da’
Da’
parc`-i Dorinel
Dorinel
c\t \mb`tr\ne[te,
mai tare!
tinere]e, c\nd
\mb`tr\ne[te, cu
tare! Am
c\nd era
Am auzit
auzit c`
era funda[
funda[ la
cu
c`
la
Zarca
Zarca Aiud,
Aiud, ]inea
]inea oo sut`
sut` pe
pe
picior
picior cucu ghiuleaua
ghiuleaua de de
fier.
fier.

A]i
A]i aranjat
aranjat
bine
bine zidu’,
zidu’, [efu’!
[efu’! C\t
C\t s\nt
s\nt io
io
\n
\n poarta
poarta arhivei,
arhivei, promit
promit c` c` nici
nici
unp`ianjen
un p`ianjen n-on-o s`
s` fie
fie
deranjat!
deranjat!

Meciul cont\nd pentru primul loc \n CNSAS se va disputa Turianu–Returianu


2 academia CA}AVENCU
O
O secund`,
secund`, v` v` rog,
rog,
DEMNITARII SPUN
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
ciente,
c` nu
c` nu [tiu
[tiu de
ciente,studente,
de unde
unde s`
studente,subordonate
s` v`
v` iau…
subordonatesau
iau… S\nte]i
S\nte]i pa-
pa-
sausimpatizante
simpatizantede-
LUCRURI TR~sNITE
ale mele?
de-ale mele?
Sta]i,
Sta]i,
nu-mi
nu-mispune]i!
spune]i!Paciente
Pacientenu nu
s\nte]i,
s\nte]i,
c` c`
nu
nu
mi-a
mi-aap`rut
ap`rutplicu-n
plicu-n
buzunar...
buzunar...Studente
Studente sausau
angajate
angajatenu,nu,
c`
Filozoful Ioan B`lin,
omul care i-a f`cut
Bårfe, [menuri, [u[anele c`
v` v`
v`dv`d
\mbr`cate…
\mbr`cate…
s`v-aud:
Ias` v-aud:oo[ti]i
|nseamn`
|nseamn`
[ti]ipe-aia
Kent,
Kent, nu
pe-aiacu
nu vrem
c` c`s\nte]i
cumine?
s\nte]i
mine?„Nu
vrem valut`…“
valut`…“
pesediste!
pesediste!
„Nuvrem
vrem
Ia

pe inginerii Lipsit de aportul liderului informal


de la Ca]avencu NN al „revolu]iei“ din PSD, Ioan Rus,
bolnav de o perioad` mai lung` de timp,
s` respecte c`r]ile,
PSD-ul pare \ntors cu fundu-n sus \n fie-
s-a stins care s`pt`mån`. Ba mai mult, circul` un
din via]` luni. zvon cum c` s-ar fi mers pån` la a-i pro-
pune lui Cozmin Gu[` o re\ntoarcere \n
|i dator`m PSD. Miron Mitrea este preocupat de blo-
o mare parte carea dosarelor lui Necolaiciuc, fost di-
a umorului rector la CFR, care a reu[it performan]a
s` cumpere un [urub cu 20 de euro [i o
[i a cititorilor piuli]` cu 30 de euro, Mircea Geoan` este
inteligen]i. presat de so]ie s` se ocupe mai mult de
afaceri [i mai pu]in de politic`, iar N`s-
S` ne tr`ie[ti,
tase trage targa pe uscat la Procuratur`
Jean! [i Camera Deputa]ilor. Din aceast` forfot`
din sediul din Atena se pare c` are de cå[-
tigat Iliescu, care vrea s`-i \mping` la
Detalii legate conducerea partidului pe S`niu]`, Opres-
de ultimul omagiu cu [i Puiu Pa[cu.
la 021/314.02.38.
Se lucreaz` intens la Parchetul Gene-
N ral la fundamentarea unor dosare
care-l privesc pe Radu Timofte, directorul
SRI. De[i \n]elegerea pre[edintelui B`-
A[ez`m\ntul cultural sescu cu actualii [efi ai serviciilor secre-
te este de a mai r`måne un an [i jum`- Profesorul Sorin Oprescu, beneficiarul unui renume binemeritat:
tate pe func]ii, pån`-n iunie, dup` rapor- cel mai mare politician dintre chirurgi [i cel mai mare chirurg dintre politicieni
tul favorabil de ]ar`, totu[i se pare c` un
mic import de echipament de suprave- din Parlament a unui guvern f`r` PD [i, pentru luare de subven]ii \n regim prefe- revine liberalilor, dar din cauza tensiu-
(BULETINUL ACADEMIEI) ghere electronic` realizat printr-o firm` ultima pe list`, cu voia lui B`sescu, alege- ren]ial; Petre Daea, senator PSD, fost nilor din cadrul Alian]ei, B`sescu l-a scos
R E DAC}IA: din Cipru, unde echipamentul [i-a dublat rile anticipate care vor aduce, cel mai pro- ministru al Agriculturii, cercetat pentru la \naintare pe democratul Blaga de la
{tefan AGOPIAN valoarea, s-ar putea s` creeze cåteva pro- babil, dou` partide la guvernare: PNL-ul acordare ilegal` de subven]ii clientelei po- Interne, pe care \l preg`te[te ca premier.
Ion BARBU
Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA bleme diviziunii generalului Zamfir (cel [i PD-ul! (sic). litice pesediste; Ilie S\rbu, senator PSD De aici [i nervii pre[edintelui pe Flutur,
{ef Birou Mediu: Drago[ BUCURENCI care ne ascult` pe noi [i-i spune pre[e- de Timi[, fost ministru al Agriculturii, cåt [i atacurile pesediste \mpotriva minis-
Redactor-[ef: Doru BU{CU
dintelui c` nu ne-ascult` [i pre[edintele Cine \l atac` pe ministrul Flu- cercetat pentru abuzuri [i ilegalit`]i la trului Agriculturii, care vin m`nu[` pla-
Trebi juridice: Doru COSTEA
R`zvan CUCUI
Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI
se face c`-l crede [i ne face [i pe noi sufi-
cient de pro[ti [i neinteresan]i ca s`-l cre-
NNN tur? Exact acele scule pesedis-
te care au probleme penale cu Parche-
ADS; Ion Dumitru, deputat PSD de Dåm-
bovi]a, fost pre[edinte director al Romsil-
nurilor preziden]iale.
Secretar general de redac]ie: Acciduzzu
Gabriel DROGEANU dem). tul. Adic`: Teodor Ni]ulescu, deputat PSD va, cercetat pentru un prejudiciu de circa
Consilier tehnic: Florin IARU de Teleorman, fost prefect de Alexandria, 2 milioane de euro.
Alin IONESCU Dup` raportul de ]ar` se pot refu- cercetat de DNA pentru acordarea priori- Legend`
Eugen ISTODOR
{ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC
Augustin JULEA
NN la multe. A[a c` exist` trei posi-
bilit`]i: ori PNL-ul rupe alian]a cu PD-ul,
tar` de subven]ii neamurilor politice pe-
sediste teleorm`nene; fostul prefect al NNN Este a doua oar` \ntr-o s`pt`- N
mån` cånd Traian B`sescu a no-
bårf` pentru care nu
b`g`m måna-n foc
Redactor artistic: Octav MARDALE iar B`sescu va \ncerca formarea unui gu- Aradului, Vasile Ungureanu, actual sena- minalizat Ministerul Agriculturii, b`tånd NN bårf` cu parfum de
Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU
{ef Birou Externe: Ioan T. MORAR vern de tehnicieni (mai disciplina]i decåt tor PSD de Arad, cercetat pentru punere [aua pe Flutur, ca minister problem`. credibilitate
{ef Birou Distrac]ii-Amuzament: politicienii), evident, condus de nimeni \n posesie preferen]ial` pentru firmele Problema nu e ministerul, ci Flutur, care NNN bårf`-beton
Viorel MO}OC altul decåt Theodor Stolojan, ori T`ricea- lui Bittner (Ungureanu risc` s`-[i piard` \ncurc` planurile preziden]iale, de \nlo-
Drago[ MU{AT
Grafician: Bogdan PETRY nu nu vrea s` cedeze puterea [i negoci- imunitatea parlamentar`); Doru Ioan T`- cuire a lui T`riceanu. Conform protocolu-
Secretar de redac]ie: Dan STANCIU az` intens cu PSD-ul pentru sus]inerea r`cil`, senator PSD de C`l`ra[i, cercetat lui dintre PNL [i PD, postul de premier
Sec]ie Moravuri U[oare: Simona TACHE
Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE
{ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA
Mihai BURCEA (documentarist) E-heei,
E-heei,Olteanule,
Olteanule [i [i tu,
tu,
Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru Bourene,
Bourene, voi,voi, tinerii
tinerii liberali
liberali din
din ziua
ziua de
de azi,
azi,
DU}U, Daniel GOACE, C`t`lin
MATEI, Alexandru V~RZARU
General Manager: Sorin VULPE
[i cititorii no[tri, care s\nt
Bula demnitarului ave]i
\n
ave]i alte

post
post de
alte posibilit`]i
\n func]ii
posibilit`]i dec\t
func]ii \nalte.
\nalte. P`i,
de ministru
ministru al
P`i, pe
dec\t aveam
pe vremea
aveam noi.
vremea mea
al Sportului
Sportului \ntr-o
mea abia
Una-dou` ajunge]i
noi. Una-dou`
abia dac`
ajunge]i
dac` prindeai
\ntr-o coali]ie
prindeai un
coali]ie mai
mai instabil`
un
instabil`
la fel de inteligen]i ca noi.
Design: © 2002 Concept Multimedia – CATEGORIA dec\t
dec\t Alian]a.
Alian]a. Deh,
Deh, ce ce s`
s` fac
fac dac`
dac` ne-a
ne-a pus
pus naiba
naiba
Vlad ARGHIR & Florin IARU ENERGIE NU PREA CLEAR~ s`
s` vot`m
vot`m \n \n ’96
’96 Conven]ia...
Conven]ia...
Tehnoredactare: Corina M|}~,
Florin PARASCHIV Mircea Geoan` (pre[edinte PSD): „Am reu[it s`
Marketing Director: Sorin AXINTE evacu`m energia negativ` care se acumuleaz` \n mod
axu@catavencu.ro firesc \ntr-un partid la trecerea \n opozi]ie.“
Promotion Manager: Roxana BODEA
roxana.bodea@catavencu.ro CATEGORIA
Traffic: Ana-Maria SMARANDACHE
anamaria.smarandache@smz.ro SCUZARE CU PREMEDITARE
Manager de distribu]ie: Cristian
DOMNI}EANU Crin Antonescu (deputat PNL): „Nu intr` \n fi[a
cristi@catavencu.ro postului meu s` schimb p`rerea pre[edintelui de par-
Comenzi publicitare la Splendid Media tid.“
Mircea IONESCU – senior sales manager
mircea.ionescu@smz.ro CATEGORIA
Tel.: 230.57.53 MAI DANEZ CA HAMLET
DIFUZARE prin SC Ca]avencu SA, Dan Voiculescu (pre[edinte PC): „Traian B`ses-
Cornel SEVASTRE – director distribu]ie
cornels@cotidianul.ro cu are o atitudine de maidanez: vine, mu[c` [i pleac`.“
Tel.: 0727.722.624
Abonamente prin Rodipet S.A. CATEGORIA
Nr. de catalog 2002 sau direct
la Academia Ca]avencu
VIA}A POLITIC~ DE APOI
Mircea Geoan` (pre[edinte PSD): „Un om politic
Crin Antonescu, un politician care a reu[it
ADRESA REDAC}IEI:
Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, veritabil este \ncheiat c\nd este la Ghencea-Militar sau s` \mb`tr\neasc` frumos \n ipostaza de t\n`r liberal
Sector 3, Bucure[ti \n alt cimitir.“
Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39
Fax: 314.02.58 s` scrie \n lege «Traian B`sescu», n-are rost s` jignim procurorilor c\teva elemente de clarificare pentru a ex-
CATEGORIA
ISSN 1221-5597 cei 250 de comandan]i de nave pe care \i are Romånia.“ plica ce scrie \n Constitu]ie.“
Tip`rit la Tipografia Romånia liber` S-O }IE PE NEVAST~-MEA!
George Copos (viceprim-ministru): „Doamna CATEGORIA CATEGORIA
Biroul Romån de Audit al
Tirajelor a eliberat Copos este o persoan` special`.“ ATEN}IE, GLUM~! CNSAS-UL DIN M|NEC~
Certificatul de Audit pentru
revista Academia Ca]avencu
{erban Mih`ilescu (senator PSD): „Ai grij`, tele- Vasile Blaga (ministrul Administra]iei [i Inter-
CATEGORIA
\n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit fonul meu e on-line.“ nelor): „Nici tata n-a fost informator al Securit`]ii,
CU LUSTRA}IA LA PSIHIATRU nici bunica n-a fost \n CC.“
Internet: http://www.catavencu.ro
Traian B`sescu (pre[edintele Romåniei): „S\nt CATEGORIA
singurul comandant de nav` \ntr-o \nalt` func]ie IRONIA MARE
E-mail: office@catavencu.ro
marius.bortea@catavencu.ro |ntunericitul
politic`. Propun parlamentarilor care au ini]iat [i votat Adrian N`stase (deputat PSD): „Le voi trimite
unora le place academia CA}AVENCU 3
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
jaful

f i nc `
Infatigabilul Eugen Simion pe]e[te pentru
a treia oar` pre[edin]ia Academiei Romåne
Pentru trei institu]ii de ]ar` \n jude]ul Vaslui, Mitrea a fost salahor cu munca politic` Dom-
Dom-
din Romånia a fost inginer \n Bac`u, Andea la cabinetul tovar`[ei viceprim- nilor colegi,
nilor colegi,
este, m` rog, doctor \n [tiin]e ministru academician doctor academicieni, m`
academicieni, m`
n-a existat revolu]ia din de- tehnice [i profesor la Politehni- inginer Elena Ceau[escu. Paica prezint doar
prezint doar cu cu reali-
reali- Maiorul în rezerv`
cembrie: Armata, Biserica [i ca din Timi[oara, iar Zgonea a a manipulat urna cu voturi de
Academia. Eugen Simion, zis fost inginer de c`i ferate \n sta- fiecare dat` [i a transportat-o, z`rile
z`rile mele:
mele: de de exemplu
exem- al pre[edintelui
Jenu, este pre[edintele Acade- ]ia CF Craiova. Pe 27 septem- probabil, la Jenu acas`. Paica am am
plu, reu[it
reu[it
\n zece
\n zece ani ani
s` De Ziua Jandarmeriei, Gheorghe Andru[c`
miei Romåne la a doua legis- brie 2005, prim-ministrul Gu- semneaz` absolut toate docu- \ntocmesc
s` \ntocmesc o carpet`
o carpet` com- a tr`it momente de neuitat, cu ocazia par-
latur`, adjudecat` \n urma ale- vernului Romåniei i-a scris mentele capitale ale Academi- plet` cucuchipul
complet` chipulpoetului
poetului ticip`rii sale, în calitate de invitat special,
gerilor din 2002. Pentru a putea pre[edintelui Senatului c` „Gu- ei. Jenu nu se culc` seara pån` na]ional Marele
na]ional Marele MihaiMihai Emi-
Emi- la manifest`rile organizate de Inspectora-
candida a doua oar`, camarila vernul Romåniei nu sus]ine ce Paica nu \i d` stingerea [i \l nescu. Iar el
nescu. Iar el ee \n
\n func]ia
func]ia tul de Jandarmi Suceava. Andru[c` este
lui a mutilat legea de organiza- adoptarea acestei ini]iative leg- s`rut` pe frunte, ca un drac p`- de poet
de poet na]ional
na]ional de de peste
peste maior (de jandarmi) în rezerv` [i veteran
re din 1990, astfel c` \n decem- islative“ (facsimil 1). zitor. Odat` ce a schimbat sta- de r`zboi. Pentru acest frumos cadou,
brie 2001 era votat noul statut, tutul, Jenu [i-a trecut numele sut` de
oo sut` de ani
ani pepe parcur-
parcur- b`rbatul în vîrst` de 87 de ani trebuie s`
håd [i pervers, al Academiei. Lucrurile la gr`mad`, pe o list` de 82 de sul c`rora
sul c`rora nunu l-a
l-a atacat
atacat le mul]umeasc` demnilor no[tri jandarmi,
Jenu Simion va \mplini frumoa- nu s-au oprit aici, membri care \ntrunesc toate nimeni c`
nimeni c` de
de ce ce are
are dar nu trebuie s`-i uite nici pe cei care
sa vårst` de 73 de prim`veri c` Jenu n-a \mb`trånit de- condi]iile pentru a aspira la func- at\tea mandate,
at\tea mandate, l-au ajutat pe ginerele s`u s` cî[tige ale-
luna viitoare [i, din totalul aces-
geaba. Deoarece nu mai are ]ia de pre[edinte, pentru alege- a[a cum
a[a cum p`]esc
p`]esc gerile [i s` devin` pre[edintele României
tei vie]i pilduitoare de critic lite-
nici o alt` preocupare decåt rile de s`pt`måna aceasta. Ca io!
io! [i cel mai iubit fiu al poporului format din
rar, care n-a inventat o alt` lite-
propria sa clonare, reu[e[te på- un amuzament, am calculat cadrele active [i în rezerv`.
ratur` romån` [i nici ni[te va- n` la urm` s` stråmbe statutul vårsta total` a celor 82 de con-
lori pe m`sur`, [i-a petrecut Academiei, cu ciocanul de [ni- curen]i [i am ob]inut 6.302 ani. Ovidiu Marian promoveaz`
deja opt ani ca pre[edinte. ]ele. Precum administratorul
interesele turistice personale
Acum [i-a pus \n cap s` devin` unei mo[ii, [i Jenu \ncepe s` Al]i oameni
pre[edintele pe via]` al Acade- se confunde tot mai mult cu va- Odat` cu venirea \n septembrie 2005 a lui
miei, c-a[a vrea mu[chiul s`u loarea mo[iei. Sub pretextul c`
de \ncredere Ovidiu Marian \n fruntea Autorit`]ii Na]io-
cerebral. Or, pentru asta, legea pe 4 aprilie se \mplinesc 140 de ai lui Jenu Simion nale pentru Turism, grupurile de interese
mai trebuie cosmetizat` \nc` o ani de la fondarea Academiei sunt Nicolae Nicolae [i Nico- au \nceput s` roiasc` precum albinele. Dar
dat` cu toporul [i fer`str`ul. Romåne, Jenu a schimbat data lae Iliescu. Nicolae x 2 este [e- prima mutare a [efului ANT a fost s`-[i
Stratagema lui Jenu Simion alegerilor, din februarie, pen- ful resurselor umane, iar Nico- aduc` pe post de consilier` pe fosta sa
este etapizat` dup` cum ur- tru prima s`pt`mån` a lui apri- lae Iliescu este secretarul [tiin- profesoar` din facultate, Cristiana Cristu-
meaz`. Unu: se aliaz` cu Nico- lie, ca s` aib` timp s`-[i fac` ]ific al Sec]iei de filologie. Dac` reanu, care acum are [i o alt` preocupare,
lae Manolescu, pe care \l unge lobby [i s` umble la lege cu bul- primul a fost director \n Minis- ...Iat` vine-un nul de critic c-un poet \n v\rf aceea de a fi coordonatoarea lucr`rii de
ca membru al comisiei \n plen dozerul. Apoi s-a dat peste cap terul Educa]iei Na]ionale, unde de b`]! / Cine [tie [i cunoa[te \l prive[te doctorat a lui Ovidiu Marian. Doamna con-
a Consiliului Na]ional de Ates- ca calu’ lu’ F`t-Frumos [i a ob]i- putea aranja anumite chestii cu dispre]. / El e Simion, m`i frate. silier` coordoneaz` [i doctoratul direc-
tare a Diplomelor [i Certifica- nut acceptul colegilor s`i, aca- pentru interesele pre[edintelui, Eugen, pentru intimi. / {i ar vrea toarei de la promovare din ANT, Carmen
telor Universitare, condus` på- demicienii, pentru a organiza cu orice resurs` uman` din sis- s` se realeag` sus]inut de al]i rechini. Moraru, care este prieten` la cataram` cu
n` de curånd de Simion; pe de \ntålniri separate cu fiecare temul educa]ional romånesc, Ovidiu Marian. Practic, ANT o pl`te[te pe
alt` parte, Academia \l nume[te sec]ie. |n cadrul \ntålnirilor, nu cel de-al doilea este un soi de miei, \[i \mprumut` oameni de Maya s` devin` pre[edintele Cristiana Cristureanu s`-l consilieze pe
pe Manolescu – nu se [tie cånd, i-a \ntrebat pe academicieni maidanez de atitudine, care \l la Academie cånd are ea chef, Funda]iei Elias. Cred c` nici nu [eful institu]iei, dar \n acela[i timp [i pen-
la propunerea c`rei persoane dac` au v`zut meciul Steaua- sfå[ie \n presa cu tiraj confi- plus c` preia o parte din fon- mai merit` s` ne r`cim gura de tru ca acesta s`-[i finalizeze studiile. Cine
[i \n ce condi]ii – ca [ef al comi-
Rapid din sferturile de final` den]ial pe oricine ar \ndr`zni durile Academiei, prin ni[te poman` cu am`nuntul c` acest poate oasele turismului romånesc le
siei pentru redactarea noului ale Cupei UEFA [i cu cine au s` se ia de sfin]enia lui Jenu vase comunicante foarte bine lucru nu putea fi posibil, din roade. Mai trebuie precizat faptul c`, de la
statut. ]inut, ci le-a spus clar c` el are Simion. Pentru meritele-i deo- puse la punct [i pe care Curtea simplul motiv c` Maya n-a fost venirea \n fruntea institu]iei, Ovidiu Ma-
de gånd s` mai candideze o sebite, Academia l-a gratulat pe de Conturi nici m`car nu le-a niciodat` membru ales al fun- rian s-a remarcat prin dou` performan]e:
Statutul prevede dat`. De[i noul statut a fost Iliescu cu premiul „Ion Crean- visat vreodat`. FNSA nu a fost da]iei. De cånd Simion este men]inerea tuturor directoarelor din ANT
proiectat pe un ecran \n aula g`“ [i cu premiul Funda]iei supus` nici m`car \n glum` pre[edintele Comisiei na]iona- l`sate mo[tenire de Agathon lui Mitrea
ca mandatul Academiei, o parte din membrii Na]ionale pentru {tiin]` [i Art` vreunui control [i, cåt` vreme le pentru acordarea indemniza- (Dinc`, Moraru, Olteanu, Matei) [i consoli-
de pre[edinte \naltului for s-au opus discut`- (FNSA), \n valoare de cåteva Jenu Simion n-are nici un pic ]iei de merit, pre[edintele Co- darea pe posturile de la birourile de
s` fie, cum ziceam, ve[nic. rii \n prip` a noului statut [i, cu mii de dolari. Problema cu fun- de jen` cånd insinueaz`, mai mitetului Na]ional Romån pen- turism ale Romåniei din str`in`tate a
Apoi, proiectul de lege pritocit atåt mai r`u, vot`rii acestuia la da]ia asta este foarte necu[er`. nou, c` este camarad cu pre[e- tru UNESCO [i pre[edintele oamenilor planta]i de cumnatul lui Maricel
\n cabinetul lui Jenu Simion prima lectur` sau vizionare. Jenu s-a autonumit din prima dintele B`sescu, este de a[tep- FNA, averea lui a sporit expo- P`curariu, Marius Sorin Criv]onencu.
este preluat de cinci deputa]i pre[edintele FNSA, iar ca vice- tat ca funda]ia s` fie premiat` nen]ial. M`ria sa s-a mutat din
PSD [i se transform` \n ini]ia- Chiar dac` pre[edinte a numit-o pe Maya de Pre[edin]ie cu Ordinul na- strada Apolodor pe strada Lis- Tocata de Bach la
tiv` legislativ`. |ntrebat dac` Simionescu, vicepre[edinta Aca- ]ional „Serviciu Credincios, [i ter, \ntr-o cas` na]ionalizat` [i
[tie ceva despre acest demers,
n-a existat cvorum demiei. Rela]ia lui Jenu cu Maya pe fa]`, [i pe dos“. revendicat`.
conducerea Poli]iei Ploie[ti
pudibondul, feciorelnicul [i can- de [edin]`, este atåt de intim`, \ncåt nici Dup` tentativa e[uat` de impunere a lui
didul Jenu Simion se jur` cu statutul tot a fost votat \n unul nu face nimic pån` nu se Maniera Membrii Prezidiului Alexandru {teoalf` la conducerea Poli]iei
måna pe picior c` habar n-are cele din urm`. Cum era [i firesc, consult` cu cel`lalt. Spiritual`,
prin care Biroul II, Academiei Municipiului Ploie[ti, comisarul-[ef Iulian
despre ce este vorba. Cele cinci presa i-a s`rit lui Jenu Simion ca de obicei, lumea academic` nu au semnat declara]ii de Bach, [eful IPJ Prahova, face acum presi-
scule pesediste care nu dorm la jugular` [i a mu[cat din ea i-a botezat Biroul I [i Biroul II. adic` Maya, avere pe care s` le fac` publice uni ca acesta s` fie m`car adjunct. Ca
noaptea de grija Academiei cu tot cu tiroid`. Ca [i cum nu a ajuns [i pre[edinta Funda- [i nici nu au fost supu[i verifi- atare, \ncearc` s`-i elimine pe to]i contra-
sunt celebrul Florin Iordache, s-ar fi \ntåmplat nimic, pre[e- FNSA a ini]iat ]iei Elias este stranie. Membrii c`rii CNSAS, de[i se pare c`, \n candida]ii lui {teoalf`, invoc\nd motive
cunoscutul Dumitru Bentu, no- dintele s-a extras din dantura acordarea premiului consiliului de administrare [i anii studen]iei, Jenu [i-ar fi de- care mai de care mai stupide, cum ar fi
toria Manuela Mitrea, ilustrul cåinilor, a dat saliva [i balele la de excelen]` \n cultur` „Eu- conducere al funda]iei se nu- mascat public un coleg, dup` faptul c` o femeie nu are cum s` fac` fa]`
Petru Andea [i vestitul Valeriu o parte [i a emis cåteva preci- genia Våntu“, \n valoare de 50 mesc la patru måini, de c`tre \n`bu[irea revolu]iei din Un- acestei func]ii, chiar dac` UE recomand`
Zgonea. Cu excep]ia Manuelei z`ri, din care cititorii s` nu de mii de parai, care este fi- Academie [i Ministerul Educa- garia, din 1956. Dac` ar fi s` promovarea acestora. |n schimb, Bach uit`
Mitrea, a c`rei notorietate con- poat` pricepe decåt atåt cåt are nan]at de Sorin Ovidiu Våntu. ]iei, iar mandatele lor sunt clar tragem linie la tot ce a f`cut faptul c` protejatul sau Alexandru {teoalf`
st` \n faptul c` este nevasta el chef [i cåt s`-i fac` lui pl`ce- Situa]ia patrimoniului FNSA determinate. Numele pre[edin- pentru Academie, singura con- are o declara]ie de avere fals`. Acesta a
blond`, cu un nas, o gur`, un re. Voturile – ehehei, dragi ci- este neclar`. Bilan]ul ei con- telui se extrage ca un num`r tribu]ie a lui Simion este aceea uitat s` men]ioneze c` fiul s`u – Corneliu
sutien [i dou` picioare a lui titori, c` abia acuma \ncepe tabil este [i mai tulbure. Fun- cå[tig`tor, dintre membrii deja de a propune, la sugestia unor Eduard {teoalf` – de]ine societatea Teba-
Miron Mitrea, de ceilal]i parla- paranghelia – au fost num`- da]ia nu are contabil, nu este confirma]i ai funda]iei. Dup` colegi francezi, reluarea vesti- com SRL Ploie[ti, care are sediul chiar \n
mentari aproape c` n-a auzit rate de omul de \ncredere al lui transparent`, se substituie Aca- dispari]ia academicianului Ca- menta]iei specifice. „Cå]iva co- pia]a central` a ora[ului (Halele Ploie[ti),
nici dracul. Iordache a fost in- Jenu, tovar`[ul Dumitru Paica, demiei, editeaz` „Operele fun- jal, Jenu a anun]at Prezidiul legi cu care am discutat“, a pre- unde {teoalf`-senior a dijmuit ani de zile
giner la fabrica de mobil` din [eful Cancelariei Academiei Ro- damentale“ \ngrijite de pre[e- Academiei c` disp`rutul i-a cizat Simion \ntr-o scrisoare, tot ce se vindea \n aceast` zon`. Trebuie
Caracal, Bentu a fost profesor måne. Pån` la revolu]ie, Paica dinte \n locul Editurii Acade- transmis testamentul lui oral: „se tem de reac]ia presei [i, prin precizat c` Alexandru {teoalf` a fost mul]i
ea, de eterna zeflemea romå- ani [eful postului de poli]ie din incinta
1 2
neasc`“. Pe noi nu costumul de Halelor Ploie[ti at\t pe vremea lui Ceau-
membru al Academiei ne inte- [escu, c\t [i a lui Iliescu. |n plus, pe {teoal-
reseaz`, ci faptul c` s-ar putea f` senior Revolu]ia l-a prins subofi]er de
ca sub aceast` uniform` s` se mili]ie [i, printr-un concurs de \mprejur`ri
ascund` pentru a treia oar` ace- [i de pile, a ajuns s` fie f`cut ofi]er de
la[i pre[edinte Eugen Simion, poli]ie.
care n-a f`cut decåt s` promo-
veze mediocritatea, sub diverse Platon [i Aristotel
pretexte academice. d\ndu-se \n carusel

Cornel IVANCIUC
4 academia CA}AVENCU Cuget,
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
s\nte]i
Domnule
s\nte]i sigur
sigur c`
c` `la
deci
Domnule premier,
premier,
`la \n
subzist
\n smoking
smoking ee
osp`tar
osp`tar aici,
aici, la
la Guvern?
Guvern? C` C` seam`n`
seam`n` mult
mult cu
cu
un
un c`pitan
c`pitan care
care m-am-a anchetat
anchetat pe pe mine
mine \n
\n strada
strada
Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice Eforie.
Eforie. M`M` uit
uit lala el
el c`
c` de
de juma’
juma’ de
de or`
or` toarn`
toarn` \n\n
pahar
pahardin
dinaceea[i
aceea[isticlu]`
sticlu]`de
deCola.
Cola.~~sta
sta ori
ori ee

„Omul este lup pentru om“ securist,


securist ori
ori ee unun tor]ionar
tor]ionar din
Alimenta]ie Public`.
Alimenta]ie Public`.
din fosta
fosta

Dou` m\nc`torii au explodat s`pt`m\na trecut`. Prima e cu Orban: Nici T`ricenii,


Turcan a ajuns \n politic` din patul lui Stolojan. Lovitur` de gaf` nici Dorelii
sau de adev`r? Numai Raluca Turcan [tie, fosta consilier` a lui nu au fa]` de lideri
Stolojan [i actual parlamentar PNL. A doua e cu Ticu: cei doi B din
lumea guristicii na]ionale, Boc [i B`sescu, i-au dat [men la vot Rep.: Darea afar` a so]ului
venerabilului anticomunist-antisecurist. Despre culisele astea ne este rodul muncii de culise a lui
poveste[te Marius Oprea, v\n`tor de nomenclatur` [i Securitate. Dorel {andor? Cine s\nt adev`-
ra]ii lideri, T`ricenii sau Dorelii?
R.T.: Nici unii, nici al]ii, fi-
RALUCA TURCAN g\t nim`nui. Din p`cate, uneori,
realitatea m` contrazice.
indc` un lider adev`rat nu pre-
zint` datele nici unuia dintre ei.
Dorel {andor este un personaj
Orban are mintea din T`riceanu a fost care se simte bine fie \n culise,
„Jurnalul lui Tetelu“ molicianu cu Orban fie sus, la sfori. Din p`cate pentru
Reporter: Dou` lovituri \n c\- el, p\n` acum, eforturile depuse Marius Oprea, unul dintre istoricii care s-au obi[nuit mai greu
teva zile: so]ul, dat afar`, cariera Rep.: De ce demiterea [i vor- nu au produs cine [tie ce rezul- cu studiul teoretic al comunismului \ntruc\t a-nceput direct cu practica,
dumneavoastr` politic` descris` bele au venit din partea partidului tate, dl Petre Roman poate con- test\nd cu propria c\rc` bulanele securi[tilor
ca o crea]ie a alcovului. dumneavoastr`? firma. Se pare \ns` c`, \n sf\r[it,
Raluca Turcan: N-am apucat R.T.: Fiindc` a[a \n]eleg unii munca de sfetnic a lui Dorel {an- avut ocazii s` cunoasc` detaliile Deci, noi nu putem vedea nimic ne dea toate arhivele de pe lume,
\nc` s`-mi iau diploma de licen]` colegi, cu [taif liberal doar \n cali- dor a dat roade: demiterea lui Va- comunismului. S-a dat prea rar dec\t p\n` \n ‘76. Pe de alt` parte, institu]ia este la fel de lipsit` de
\n [coala vie]ii, a[a c` nu pot vorbi tatea costumelor [i a pantofilor, leriu Turcan. jos din vapor ca s` [tie cu adev`- Arhivele au r`mas cu aceea[i bi- eficien]`. Se descarc` arhivele,
din aceast` perspectiv`. Dar, dac` s`-i trateze pe cei care au opinii Rep.: V` da]i demisia din PNL? rat ce este cu comunismul. rocra]ie. Iliescu a clasificat docu- vrafuri de dosare, [i? SRI nu le-a
vre]i un citat din filosofia propriu- diferite de ale lor. Faptul c` sus]in R.T.: Nu. Nu, fiindc` nu vreau Rep.: Dar n-a v`zut dou` ore mentele CC al PCR ca strict se- dat inventarele. B`t`lia se d` pe
zis` care s` defineasc` situa]ia, detensionarea rela]iilor cu aliatul s` fac politic` dup` oportunit`]i de program la TV, prostia de blo- crete. Iliescu [i-a protejat astfel cartotec`. |n cartotec` avem nu-
ar merge ideea lui Hobbes, con- nostru natural, PD, [i fuziunea personale, ci dup` valori. S\nt curi \n care a locuit [i c` m`-sa nu trecutul. Deschiderea Arhivelor mele real, numele de cod [i leg`-
form c`reia omul este lup pentru liberal-democrat`, se pare c` i-a mult mai liberal` \n g\ndire [i ati- era acas`, ci la coad`? nu ar fi dus la privatizarea comu- turile pe care le-a avut cu ceilal]i
om. Teza aceasta se pred` la scos serios din pepeni pe ace[ti tudine dec\t mul]i dintre colegii M.O.: Cu TV-ul e simplu: avea nismului. Regimul comunist s-a oameni. Cartoteca e baza de da-
[coala politicii române[ti, iar eu colegi. S\nt cei care au reu[it con- care fac acum parad` de liberalis- casete video. B`sescu nu a prea privatizat. Deschiderea Arhivelor te, apoi se merge la dosare. Or,
nu aveam cum s` lipsesc de la traperforman]a de a pune dina- mul lor. suferit \n comunism, [i-a cl`dit o [i condamnarea oficial` ar ar`ta CNSAS prime[te ni[te materiale
lec]ia cu pricina… mit` la baza Alian]ei D.A. \n doar Rep.: Orban a vorbit [i de carier` beton, nimeni nu are ce lucrul acesta. de la SRI [i nu cartoteca.
Rep.: Academia Ca]avencu a 15 luni de guvernare, cei c`rora Udrea ca de dumneavoastr`. O s`-i repro[eze. De aici [i p\n` la a
fost cea care a pomenit prima de- umorile personale le-au \ntunecat ave]i ca model pe Elena Udrea? judeca c\t de bun a fost comunis- Turianu [i Ticu Anticomunism,
spre o leg`tur` de amor dintre ra]iunea. R.T.: Modelul meu politic este mul e mare diferen]`. Declara]iile Rep.: Ce ai cu Turianu?
dumneavoastr` [i Stolojan. Cre- Rep.: E r`zbunarea lui T`ri- altul – Michelle Bachelet, pre[e- lui B`sescu \mi amintesc de Ili- M.O.: P`i, el [i-a f`cut debutul
scurt` nebunie
de]i c` putem folosi vorbele dom- ceanu \mpotriva lui Stolojan? A dinta statului Chile. escu, Iliescu spunea c` e bine s` \n magistratur` \n 1951, c\nd de- Rep.: Pe tine [i pe Ticu nu v`
nului Orban ca a doua surs`, jur- Guvernului, \n r`zboiul cu Pre[e- vedem partea plin` a paharului. buta procesul de colectivizare. As- face nebuni \ncr\ncenarea asta?
nalistic vorbind? din]ia? S` condamn`m doar crimele co- censiunea lui s-a f`cut \n anii ne- M.O.: Eu s\nt c\t se poate de
R.T.: Nu cred c` Ludovic Orban R.T.: Nu [tiu ce are \n minte dl munismului, or crimele au fost gri ai comunismului p\n` la nivel s`n`tos la cap. Ticu, la fel.
poate fi utilizat ca surs` jurnalis- pre[edinte T`riceanu, pe cine [i MARIUS OPREA f`cute de un sistem, Iliescu [i B`- de pre[edinte de tribunal. E im- Rep.: Bine, dar lupta asta cu
tic`, din motive obiective. |n ge- cum vrea s` se r`zbune. Cert este sescu uit` c` ordinele legale ale posibil s` nu vezi c` Turianu era morile de v\nt de at\ta timp...
neral, vorbele lui pot fi \ncadrate, \ns` faptul c`, surprinz`tor pentru 12 [efi dobor\]i sistemului au f`cut posibile cri- imposibil s` ocoleasc` procese \n M.O.: S` [tii c` numai o astfel
\n cel mai bun caz, la „Jurnalul un om pe care poza de grup \l de o Ordonan]` mele. Regimul, deci, trebuie con- care se judecau du[manii poporu- de lupt` are importan]`. Tot mai
lui Tetelu“. M` \ndoiesc c` profe- calific` drept manierat, dumnea- damnat. Cehii nu aveau nevoie de lui. mul]i oameni, chiar din serviciile
sionalismul care v-a consacrat v` lui a tolerat declara]iile lui Ludo- Reporter: Ticu a spus c` ser- studii ca s` intre \n dubii ca Ilies- Rep.: |i pl`cea aparatul. secrete, s\nt de partea acestei pu-
permite s`-l califica]i pe Ludovic vic Orban. |n loc s`-i taxeze dur viciile \i toarn` venin lui B`sescu. cu [i B`sescu. M.O.: Ca omul. S\nt parado- rific`ri a aerului. Fiindc`, cu tre-
Orban ca „a doua surs`“, pentru ie[irea de cartier, care a f`cut de Ce-i spun serviciile lui B`sescu? xurile romåne[ti. |n ‘90, exista un cerea timpului, chiar [i \n r\ndul
a confirma calomnia men]ionat`. r\s PNL \n ochii opiniei publice, Marius Oprea: Serviciile \n- Eroii \nalt magistrat \n Justi]ie care serviciilor secrete au fost angaja]i
Rep.: A]i fost consiliera dom- pre[edintele partidului parc` l-a cearc` s` conserve c\t pot de mult de 500.000 de lei condamnase o via]` de]inu]i poli- oameni care nu au leg`tur` cu
nului Stolojan [i apoi, f`r` noto- m\ng\iat pe cre[tet. din arhiv` \n posesia lor, \n condi- Rep.: M` uit la MTV, halesc pe tici, iar acum d`dea adeverin]e de acest trecut. Exist` blocaje, oa-
rietate politic`, parlamentar. Nu Rep.: De ce v` ap`ra]i so]ul? ]iile \n care Ordonan]a Guvernu- Discovery, ce-mi trebuie mie con- fost de]inut politic. El mi-a spus: meni cu func]ii ce blocheaz` sis-
crede]i c` acest mic pas pentru Dac` nu a fost v`zut \n media, nu lui spune clar c` Arhiva vine la damnarea comunismului de B`- „Eu i-am b`gat la pu[c`rie, tot eu temul.
dumneavoastr` a fost unul otr`vit exist`. CNSAS. Tot efect al acestei Ordo- sescu? le dau adeverin]` pe chestia asta“. Rep.: Se poart` manelele, ma-
pentru ceilal]i? R.T.: Vreau s` fi]i sigur c` nan]e este demisia a 12 [efi ai M.O.: Orice ai face, condam- Rep.: A fost Ticu turn`tor? [inile mi[to, tu tot cu trecutul...
R.T.: Domnul Stolojan m-a aju- nu-mi ap`r so]ul din considerente SRI. narea asta e semnul desprinderii M.O.: Am v`zut documente ce M.O.: Stai pu]in, nu toat` lu-
tat enorm. Ar fi o prob` de ipocri- de interes personal ori familial. Rep.: De ce? de trecut, care p\n` ast`zi nu s-a circul`, or documentele alea nu mea e la fel. |n situa]ia \n care nu
zie maxim` din partea mea s` sus- Nici nu cred c` ar fi cel mai bun M.O.: C\nd Ordonan]a intr` \n f`cut. De ce? Fiindc` o condamna- ar`tau acest lucru, ci faptul c` el se vorbe[te de trecut, de comu-
]in faptul c` prezen]a mea \n poli- [i cel mai viteaz. |ns` [tiu c` este vigoare, serei[tii vor fi verifica]i re implic` [i consecin]e juridice. era sub urm`rire. El era obiectiv nism, exist` pericolul ca trecutul
tic` nu se datoreaz` [i domnului un om de bun`-credin]`, compe- de CNSAS, iar dac` CNSAS dove- Trebuie anulate condamn`rile po- al Securit`]ii. S` fim serio[i. Ticu s` se transforme \n nostalgie. Nu
Stolojan. Domnul Stolojan este cel tent [i calificat pentru func]ia de de[te c` au f`cut poli]ie politic`, litice din trecut. Exist` oameni ca- Dumitrescu ar fi normal la cap s` e deloc pl`cut. Lumea a uitat co-
care m-a promovat [i \ncurajat, pre[edinte al Agen]iei pentru Stra- \nseamn` c` au declarat \n fals la re \nc` s\nt condamna]i de comu- lupte ca nebunul pentru deschi- zile…
a[a c` dumnealui \i datorez debu- tegii Guvernamentale. Dac` apli- angajarea lor \n SRI. Iat` dovada nism pentru rezisten]a lor. Oa- derea arhivelor Securit`]ii? E Ticu
tul carierei mele politice. |mi pla- c`m criteriul vizibilit`]ii în me- simpl` c` fosta Securitate a de- meni c`rora li s-a nenorocit via]a. at\t de prost ca s`-[i sape groapa? Banane
ce s` cred c` acest debut nu a o- dia, c\]i mini[tri putem spune c` venit noul SRI. Recompensa acum e o pensie de Rep.: Alegem \ntre Turianu [i Rep.: C\te banane ai m\ncat
tr`vit pe nimeni [i c` nu stau \n exist`? Rep.: Pe `[tia 12 de ce nu-i ia 500.000 de lei pe lun` pentru fie- Ticu. |ntre dou` istorii [i dou` pe vremea lui Ceau[escu?
Justi]ia? care lun` de pu[c`rie comunist`. v\rste. Alegem pe „t\n`rul“ Turi- M.O.: Dou`-trei pe an. Le ]i-
Hai,
Hai, Raluco,
Raluco, nunu tete M.O.: Justi]ia nu-i ia, de[i ar Li s-a nenorocit via]a fiindc` ani anu. nea tata pe dulap.
sup`ra
sup`ra chiar
chiar a[a
a[a pe
pe m`g`riile
m`g`riile debitate
debitate de de trebui, c` ei au declarat c` nu au de zile au fost urm`ri]i, ei [i fami- M.O.: Nu e deloc energic Turi- Rep.: S` se \nnegreasc`.
{ic`
{ic` Orban!
Orban! Las`,
Las`, tu...
tu... uite,
uite, io
io \n
\n ultima
ultima vreme
vreme f`cut poli]ie politic`. Ordonan]a liile lor. anu. Avem o lege [i avem un p`- M.O.: Da. C\nd eram profesor,
s\nt
s\nt cam
cam nepromovat`
nepromovat` [i[i nervoas`...
nervoas`... \ns` prevede ca CNSAS s`-i dea Rep.: Locul lor \n societate e rinte al ei. Nu ]i se pare la mintea pe vremea lui Ceau[escu, eram la
pe m\na Justi]iei pentru fals. Dar marginal, iar faptele lor de glorie coco[ului? cules cartofi, cu clasa a cincea. |n-
asta c\nd va intra \n vigoare. nu s\nt modele pentru societate. Rep.: E prea mo[ [i prea \nr`it tr-o pauz` de mas` am auzit o dis-
Rep.: Chestia asta nu va lovi [i M.O.: Sigur, at\ta timp c\t sen- Ticu. cu]ie ce m-a f`cut s` pl\ng la ora
\n Parlament? tin]ele nu s\nt anulate, totul plu- M.O.: Turianu e la prima tine- aia. Era o s`soaic` [i un Paulic`
M.O.: Parlamentul nu at\t de te[te \n incertitudine. re]e? Apoi, \n materie de securi[ti, s`rac. Clasa s-a \mp`r]it repede \n
tare, fiindc` in[ii care ar fi viza]i Rep.: De ce m`-sa totul e com- s` [tii de la mine: nu se poate dou` tabere, \ntre cei care sus]i-
[i-au luat func]ii mai ascunse. plicat? De ce o dovad` simpl`, c` umbla cu dou` m`suri. Securi- neau c` banane exist` [i cei care
Publicitatea celor care au dat cu ai avut acum cincizeci de ani o ca- tatea niciodat` nu a f`cut acest credeau c` un asemenea fruct nu
bastonul se va face \n Monitorul s`, e greu de ob]inut? lucru. Ai nevoie de mult` determi- putea exista.
Oficial, dar mai amplu, specific\n- M.O.: E greu. Toat` legisla]ia nare. Ticu are aceast` determina- Rep.: A[a va fi [i cu comunis-
du-se [i faptele de care se fac vi- ’90-’96 a pus Arhivele la ad`post. re. E vorba de v\rst`? P`i, are oa- mul.
nova]i. Iat`, B`sescu spunea c` va dese- meni \n subordine! El e pus acolo M.O.: B`sescu a v`zut multe
cretiza arhiva „Dun`rea“. Foc de s` traseze coordonatele institu]i- banane pe atunci, a[a c` nu poate
B`sescu paie, fiindc` legea spune c` astfel ei, nu s` care dosare cu c\rca. ]ine cont de p`rerea celor care nu
Norica Nicolai [i Raluca Turcan, dou` doamne [i comunismul de dosare se desecretizeaz` dup` Rep.: P`i, B`sescu le-a dat do- au v`zut banane, dar [tiu c` comu-
Rep.: De ce B`sescu nu con- 30 de ani, iar dac` dosarul e clasi- sarele. E nevoie de c\rc`, nu de nismul le-a distrus vie]ile.
care adapteaz` o zical` misogin`: „Promovezi,
damn` comunismul? ficat secret de c`tre comuni[ti, do- simboluri.
nu promovezi, vremea carierei politice trece“ M.O.: |nainte de ’89 nu a prea sarul se va vedea peste 50 de ani. M.O.: S` fim serio[i! Poate s` Eugen ISTODOR
teoria academia CA}AVENCU 5
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
constipa]iei
Absolut nou \n Academia Ca]avencu!
cuv\ntul care…
Un text despre tombac!
turuianu neri, titlurile din pagina de politi-
c` a 7 Plusului le pune cineva ca-
re e profund marcat de o experi-
Haide]i s` lu`m urm`toarea informa]ie oficial`: „Banca Na]io-
nal` a Romåniei, \n conformitate cu prevederile Legii nr.
S\nt m\ndru de to]i colegii zia- en]` militar`. Care e foarte posibil 312/2004 privind Statutul BNR, va pune \n circula]ie o mo-
ri[ti care l-au p`r`sit pe Turianu la s` fi fost plutonier sau chiar capo- ned` din aur, o moned` din argint [i o moned` din tombac
conferin]a pe care i-o furase bietu- ral. Uita]i-v` [i voi ce hal de titluri cuprat, avånd valorile nominale de 50 lei, 5 lei [i 1 leu“. V`
lui Ticu. S\nt trist pentru to]i zia- cu rezonan]` r`zboinic` pune da]i seama ce vor spune marii mafio]i din Romånia la aceast`
ri[tii care nu au fost \n stare s` \[i omul vineri: „Lovitur` \n plin: informa]ie: b`, fir-ar a dracu’, aur [i argint am furat at\]ia ani ca
ia microfoanele din fa]a lui Tu- popularii europeni dau cu flit PD / pro[tii, da’ tombac cuprat s` mor eu dac` am ciordit vreodat`!
rianu [i s` plece c\nd ceilal]i ple- Alt` lovitur` pentru Coali]ie: Or- S`-mi aduce]i acum un miliard de tone de tombac din `sta cu-
cau. Dar s\nt pur [i simplu entuzi- donan]a Gojdu a fost respins` / De- prat, s`-mi umplu casa, ce, noi s\ntem mai pro[ti dec\t N`stase,
asmat s` [tiu c` au existat o gr`- clara]ie de r`zboi a lui B`sescu / c` `sta sigur avea [i tombac din `sta pe pere]i dup` cum am
mad` care l-au l`sat pe n. de Turi- Pre[edintele atac`“. Iar mar]i: v`zut la teveu, d`-l dracu’, c` nu ne-a spus [i nou` niciodat`!
anu s` vorbeasc` ca un p., f`c\ndu- „Dan Voiculescu atac` tot mai dur
N`stase, Patru Grase
l s` se simt` penibil ca un d. [i i. Cotrocenii / R`zboi cu na[i, fini,
ce este, stric\ndu-i planurile lui de so]i, so]ii [i amante / Atacul lui
t. n., pe care e vizibil` de la o po[-
t` lucr`tura securistic`. Ce efect
Orban…“
● Am v`zut un documentar pe
Un bebe]iv
au creat! La ce minune am asistat! Discovery despre cum un vas de Medicii legi[ti au descoperit la un sugar o alcoolemie de aproa-
Cum i-au \nchis gura p.-ului! {i r`zboi american a dobor\t un avion pe 2 la mie, cam cum au gunoierii de la mine din cartier \n
nu at\t p., c\t n., un mare n.! iranian de pasageri \n anii ’80. Li seara zilei de salariu. Mama copilului zice c` a b`ut jum`tate de
● {i totu[i, nu poate s` nu te se p`ruse ofi]erilor de pe vas c` p`h`rel de vin \nainte de al`ptare, dar medicii cred c` \[i \mb`ta
doar` inima c\nd vezi c` presa are avionul coboar` pentru un atac \n copilul ca s` tac`. O alt` explica]ie ar fi c` bebelu[ul n-o fi av\nd
st`p\nii ei. De pild`, Jurnalul na- picaj, de[i toat` aparatura de bord tat` [i o fi trebuit s` preia de la o v\rst` foarte fraged` rolul de
]ional. Era clar pentru toat` lu- indica faptul c` avionul ia altitu- cap de familie; [i a \nceput prin a-[i bea singur aloca]ia.
mea c`, la conferin]a lui Ticu dine. Asta pentru c` intraser` \n- Superbere
Dumitrescu, anun]at` de om pen- tr-un fel de trans` r`zboinic` [i
tru ora respectiv` [i \n camera res- efectiv nu mai vedeau bine. A[a [i
pectiv`, s-a lipit [i Turianu. Ei cu meciul Rapid-Steaua. Eu am
bine, ce \n]elege Jurnalul din trea- v`zut un joc modest, \n care Stea-
ba cu Ticu s-a v`zut a doua zi din ua nu a jucat nimic, \n care Rapid
materialele despre eveniment. O a jucat nimic, iar spectatorii au
poz` cu Ticu [i Turianu avea ur- plecat de la stadion cam nedu-
m`toarea explica]ie: „Bruiaj: Ticu meri]i. Dar ce crede]i c` au v`zut
Dumitrescu a \ncercat s` boico- ziarele? ProSport-ul: „Superfot-
teze conferin]a de pres` a noului bal demn de Europa! Fotbal demn
[ef al Colegiului, Corneliu Turi- de semifinale! Atomic fotbal! La
anu“. Nu era inexplicabil` expli- \n`l]ime / Rapid [i Steaua au jucat
ca]ia asta din moment ce \n edi- fantastic. Hai s` le trecem \n ma-
torialul aburitor de s\mb`t` al lui nuale!“. Gazeta sporturilor: „Me-
Dan Constantin, unul din redac- ciul mileniului / Show [i tactic`,
torii-[efi adjunc]i, se spune c`: adic` fotbal / A \nvins spectacolul“.
„Privi]i la rece, doi b`tr\nei ce au, A \nvins autosugestia!
fiecare \n parte, preten]ie de \n]e- ● Libertatea de luni, 3 aprilie,
lep]i au oferit un spectacol penibil. public` fragmente din cartea Ro-
Nici m`car nu mai are importan]` mani]ei Iovan, Cuv\ntul care ucide.
cine a convocat conferin]a de pre- M`car o gogom`nie de acolo poate
s` – dl Turianu sau dl Ticu“. Uite fi citat` [i de noi: „(El, ho]ul) era
c` avea importan]`. convins c` numai eu eram \n cas`,
● Dar s` revenim la chestii av\nd drept repere c\teva detalii:
mai relaxate [i s` remarc`m arti- singura ma[in` parcat` \n fa]a
cola[ul aruncat par[iv \n 7 plus de casei era a mea, iar din planul de
vineri, cu titlul „O vedet` a fash- zbor al so]ului meu se putea \n]e-
ionului romånesc, diagnosticat` lege c` este \nc` \n curs`“. Ce s`
cu SIDA“. Bine\n]eles, nu se spune crezi din asta? C` planul de zbor al
nic`ieri cine e respectiva vedet`. pilo]ilor este trimis \n fiecare zi de
|n articol, puteai citi: „Ca o con- c`tre directorul aeroportului Oto-
firmare, parc`, respectivul star a peni fiec`rui ho] din ]ar`? Cineva
dat semne, \n c\teva interviuri [i de la aeroport, care a \ncurcat orele
apari]ii TV, c` e m`cinat de o pro- domnului Iovan, ar trebui s` pl`-
fund` triste]e [i apatie“. teasc` scump gre[eala. Nu at\t c`
|n orice caz, m-am uitat \n a murit un om, c\t din cauz` c` a
toate ziarele s` v`d dac` \l dibu- ap`rut cartea asta na[pa!
iesc respectivul. Ca s` constat p\n`
la urm` c` toate vedetele noastre Alexandru V~RZARU
s\nt cam obosite. alexvarzaru@catavencu.ro
● Am impresia c` mar]i [i vi-

Cicciolina versus Udrealina


Scrie \n ziare c` Cicciolina vrea s` [i e periculos s` intri \n competi-
\l cunoasc` pe B`sescu, despre ]ie cu d\nsa. Ce, vrea s` se tre-
care a m`rturisit c` a auzit multe. zeasc` c` iese doamna Udrea pe
Ehe, slabe [anse! Domnul B`sescu la televiziuni s` spun` ce afaceri
e \ntr-o etap` a vie]ii \n care se cu petrol face Cicciolina?
cunoa[te cu doamna Elena Udrea Dinu Patriccio

Un b`rbat trebuie s` aib` moa[e


Incredibil, dar adev`rat! treaba! Noi zicem s` te lini[te[ti,
S`n`tatea site-ului Ordinului fie pe pat de spital, fie pe
Asisten]ilor Medicali [i Moa[elor canapea, c`ci Allah te fere[te s`
din Romånia a fost tulburat` de ajungi tu la m\na asisten]ilor
un hacker musulman, care a medicali sau a moa[elor cre[tine
lansat amenin]`ri de natur` din Romånia. Oric\t ai fi tu de
religioas`. „Respecta]i-l pe musulman, dac` nu dai o [pag`,
profetul nostru Mahommed sau o aten]ie, ceva, vei vedea tu ce
ve]i vedea adev`rata furie \nseamn` adev`rata furie
musulman`!“, zice Yusuf Kara, cre[tin`!
s`racul. B`i, mo[ule, uite care e Ecumenie de pia]`
6 academia CA}AVENCU mama natur`
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
tat`l alcoolic
România.
Mici fragmente reportaj cu ]ara de g\t
de neant.
Cer[etoare cu c\ntec
Azi-diminea]`, pe la un 12, somnul meu lini[tit a fost
C\inii ro[ii latr`, sfertul de final` trece
tulburat de o cer[etoare b`tr\n`, care mergea pe aleile Ce
Ce faci,
faci, b`
b` muistule!
muistule! }ii}ii
dintre blocuri [i c\nta un c\ntec prin care cer[ea. Cum televizoru’ p`
televizoru’ p` meci?!
meci?! Mut`-n
Mut`-n caru’caru’
\mi pl`cea vocea ei, am ie[it pe geam s` o \nregistrez meu
meu p`p` TVR
TVR Cultural,
Cultural, c`
c` ee T\rgul
T\rgul de de
cu telefonul. C\nd m-a v`zut, \nalt, frumos, cu tricou
alb [i ceva argintiu la mine \n m\n`, a venit rapid sub
Carte
Carte Gaudeamus
Gaudeamus [i-i
[i-i b`taie
b`taie p` p`
geamul meu. M-am enervat [i am intrat \n cas`. Am C`rt`rescu! Mam`,
C`rt`rescu! Mam`, ce-a[
ce-a[ da da [i[i io
io cu
cu
a[teptat un pic, dup` care am ie[it din nou la geam. pumnu’!
pumnu’!
Baba, cu ochii pe sus, dup` mine. De data asta m-am
enervat [i m-am retras definitiv \n`untru. Ce naiba?
Cred c` era nebun` dac` \[i imagina c` i-ar arunca
cineva un 6230 i silver, un mac mini sau m`car o lin-
guri]` din argint.

Limbari]a noastr` e o comoar` Dar de ce s` nu v`d eu meciul \n


cel mai sigur loc de pe p`m\nt,
Eram \n tramvai, urc` o pirand` cu fuste, cozi acolo unde dac` strig de bucurie
\mpletite, batic \nflorat, so] must`cios [i doi puradei. „goooool!“ ca stelist, nu o s` m` pot
Le sun` mobilul. Evident, r`spunde ea, c` doar nu mo- trezi cu un pumn \n gur` de la un
totolul `la de b`rbat-su, care era ocupat cu scobitul \n rapidist, iar dac` sar \n sus ca ra-
n`ri. A[adar, scoate ea telefonul, apas` pe tasta „Yes“ pidist c\nd, s` zicem, ar \nscrie
[i zice: „Heeaalooo! Ando tramvai!…“. {i a continuat Moldovan pentru inima mea mare
\n limba lor, a[a c` n-am mai \n]eles mare lucru. Dar de feroviar forever, nu m-ar lua
de ce mi-a r`mas \n cap faza asta: din cauza amestecu- ni[te nenoroci]i de ultra[i la b`-
lui for]at de cuvinte, acel „tramvai“, \mprumutat din taie? |n ziua de azi, ei s\nt peste
romån`, d`, \n limba lor at\t de ciudat` [i \nc\lcit`, cam tot, infiltra]i \n orice restaurant cu
ca o nuc` \n prelata coviltirului. Totu[i, este un televizor [i nu am garan]ia c` pot
fenomen inevitabil, oric\t ar s`ri prutenii lor s` sc`pa cu via]` la nici o teras` de
protesteze. Cred c` [i ei zic „week-end“, „laptop“ sau cartier. M`car pe stadioane mai s\nt
„test drive“. Oare ar fi fost mai bine s` spun` „Ando jandarmi, dar \n ora[ e moarte cu-
trenul galben f`r` cai!“? rat`. Tocmai de aceea, am \nt\m- Fani din galeria dinamovist`, adev`ra]i \mp`timi]i ai volumului Orbitor,
pinat cu real` satisfac]ie sugestia mai ales c\nd dau jandarmii cu lacrimogene
Porumbeau [i m`n\nc` colegului Drogeanu, care-mi do-
re[te \ntotdeauna numai binele, de un fan dinamovist \mbr`cat casu- comentatorul spunea la televizor a intrat totu[i [i s-a a[ezat pe un
La fereastra mea, care d` \n curtea blocului, veneau a urm`ri primul meci dintre Rapid al, \n trening. La u[` mai st`teau „acest meci senza]ional, aceast` scaun liber. Semin]ele se auzeau,
mereu porumbei. V` da]i seama: firimiturile de p\ine [i Steaua \n acel local micu], intim, ni[te jandarmi pe care \i a[tepta o sear` senza]ional`, acest eveni- la despicare, ca o mitralier`, nimeni
care-mi r`m\neau mie la ei \n burtic` ajungeau. Dar, lini[tit, aflat la intrarea stadionului noapte grea dac` ar fi c\[tigat Stea- ment senza]ional“, fanul \n trening nu zicea nimic, meciul mergea \na-
de o vreme, nu au mai venit. S`pt`m\na trecut` mi-am Dinamo. Restaurantul Red Dog. ua, pentru c`, la meciul de la Sevil- a f`cut observa]ia decent` c` „adic` inte. La pauz` s-au mai luat ni[te
dat seama de ce: la intrarea \n bloc, un pensionar de- Mult spus restaurant. E, de fapt, o la, c\teva mii de steli[ti veniser` \n ce e senza]ional aici, c` nu-i nimic beri, apoi a marcat Rapidul, to]i au
ment le \mpr`[tie salam f`cut buc`]ele. Uite, eu nu [aorm`rie cu c\teva mese, unde {tefan cel Mare s`-[i umileasc` senza]ional?!“ [i Steaua a [i dat gol frem`tat u[or de bucurie, fanul \n
mi-am dat seama p\n` acum c` porumbeii s\nt vege- po]i bea o bere ca la tine acas` [i du[manul de moarte, apoi un nene prin B`nel, la care faz` tipul ele- trening a zis c` „vede]i voi c` am
tarieni doar pentru c` nu aveau alt` op]iune. Dar mi-e unde po]i urm`ri un meci Rapid- care nu avea bani s` intre [i r`m`- gant a zis „Gol“, iar ceilal]i nu au avut dreptate, bate Rapidul“, ceilal]i
dor de ei. O s` m`run]esc [i eu, la fereastr`, un piept Steaua de parc` ai avea loc pe cel sese pe prag [i un b`iat de parcare zis nimic, iar noi nu am s`rit \n pi- nu erau am`r\]i c` puteau s` piar-
de pui, pr`jit sau f`cut gr`tar, o s` pun [i ni[te cartofi mai civilizat stadion din Anglia. care o vreme a fost [i prin parcarea cioare [i nu am strigat [i nu ne-am d`, apoi, cu un sfert de or` \nainte
pai sau piure, o s`l`]ic` de ro[ii cu castrave]i [i ni[te C`ci, s` fim serio[i, ce-ar avea un redac]iei [i-i sp`la ma[ina lu’ Bobby bucurat [i am stat s` ne g\ndim de sf\r[it, pu[tanii au pl`tit [i au
m`sline… {i suc natural de portocale… Oare or s` dinamovist cu mine dac` a[ s`ri \n P`unescu c\nd avea restaurantul dac` s` ie[im pe r\nd afar`, s` mer- plecat, „s` prindem [i noi 135-u’“,
vin`? sus c\nd ar marca Nicoli]` [i a[ Nababbo, care a dat faliment c` nu gem dup` vreun bloc [i s` strig`m meciul s-a terminat f`r` nici o bu-
]ipa: „Bine, m`, mai da]i-le dou` venea nimeni. acolo „goooool!“ [i s` ne \ntoarcem. curie, omul cu picioarele umflate
Dup` goluri, mergeau [i ni[te goale boabe!“? B`ie]ii comandau de zor beri [i Comentatorul a zis la un moment s-a mai uitat o dat` b`nuitor la noi
Joia trecut`, a[adar, cu priete- pungi de semin]e [i f`ceau pariuri. dat: „B`nel Nicoli]`, poreclit B`ne- [i a plecat t\r[\indu-[i picioarele
Joi noaptea, dup` meci, \ncadrate de scutieri, coloanele na [i cu doi amici cu care am con- Fanul dinamovist de cartier, cu ni[- linho“, la care toat` lumea din local umflate, elegantul i-a pl`tit ni[te
Rapidului [i Stelei se scurgeau civilizat spre Groz`ve[ti, venit \n prealabil s` p`rem tri[ti \n te vechi t`ieturi pe fa]`, spunea c` a pufnit dispre]uitoare. Nenea cu beri treningului [i seara s-a \nche-
tocmai pe l\ng` clubul Bavaria. Dou` sau trei caz c` d` Steaua gol, am ajuns la merge pe m\na Rapidului [i c` face picioarele umflate se uita ur\t la iat lini[tit \n cel mai lini[tit loc de
dansatoare, \n curul gol, st`teau [i dansau \n vitrina timp ca s` lu`m o mas` la Red Dog. pariuri cu oricine \n sensul `sta, noi, iar fanul \n trening totu[i nu pe p`m\nt, adic` l\ng` Stadionul Di-
clubului. Nu puteai s` nu te g\nde[ti c`, nesatisf`cu]i |n`untru erau a[a: o ga[c` de pu[- iar tipul elegant [i fanul casual, care credea c` pierde pariul [i le zicea namo, unde urma s` se joace, peste
de egal, miile de oameni ar cam fi vrut s` marcheze. tani dinamovi[ti, un tip \mbr`cat p`reau s` se cunoasc` [i \ntre ei, [i `stora doi c` Rapidul recupereaz`. dou` zile, meciul Dinamo-Jiul, f`r`
elegant, un fan dinamovist de carti- cu b`iatul de cartier, erau sceptici La un moment dat, unul din jan- spectatori \n tribune.
Ethos, Porthos er, un nene cam b`nuitor, \n pa- \n privin]a [anselor vi[iniilor. Noi darmi a intrat [i s-a interesat: „B`,
[i Aramis puci, pentru c` avea ambele pi- am comandat [aorme [i semin]e [i au \nceput s` strige aiureli?“, iar Alexandru V~RZARU
cioare umflate [i bandajate, [i \nc` meciul a \nceput. Pentru c` musiu nenea care nu \[i permitea s` intre alexvarzaru@catavencu.ro

C`l`torului \i [ade bine


cu drumul accidentat
Ce nu ne spune indicatorul este la ce
fel de accidente s` ne a[tept`m: ne-
fericitele accidente rutiere sau obi[nu-
itele accidente interetnice din H`d`reni?
De fapt, nici m`car nu e clar cine l-a pus:
Brigada Rutier` sau „Combaterea Dis-
crimin`rii“? Dincolo de incertitudini,
\ns`, e clar c` anun]ul este extrem de in-
spirat [i c` trebuie s` fim la fel de vigilen]i
[i cu gropile din carosabil, [i cu localnicii
care se alearg` pe drum cu topoarele \n
m\n` sau \n ceaf`, dup` caz. {i \nc` un
lucru e clar: \n momentul \n care vede]i
ro[u \n fa]a ochilor sau chiar preling\n-
du-se pe ochi, trebuie s` pleca]i \n vitez`
c`tre cel mai apropiat spital, c`ci \n H`d`-
reni sigur nu s\nt semafoare.

Brigada Derutier`
teoria academia CA}AVENCU 7
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
constipa]iei
Asocia]ii de la
culta noastr` cea de toate zilele Finan]e ai lui
Fere[te-te de greci munitatea i-a pus parohului \n Dulce ca fierea e Boeric` fac legea
vedere c` este mai bine s-o taie
[i cånd \]i sparg acas` [i s`-i lase \n pace pe bomboana Patriarhiei \n Cetatea Banilor
comunitatea enoria[ii donatori, f`r` s` ofere Poate v-a trecut pe l\ng` u- Anul trecut, cam pe vremea c\nd
romåneasc` nici o explica]ie plauzibil`. Mai rechi faptul c` elevilor [colii din se f`cea zaib`rul, ne miram c`
tårziu, pentru a evita scandalul Dane]i, jude]ul Dolj, le trecur` Genic` Boeric`, unul dintre cam-
Istoria parohiei romåne[ti de pres`, comunitatea a pus pa- prin stomac ni[te bomboane de pionii return`rilor ilegale de
din Geneva dateaz` de dup` re- rohia „Sfåntul Ioan Botez`torul“ pom, drept care se intoxicar` \n TVA, este asociat \ntr-o firm`
volu]ie. Ion Bro[teanu [i Octavi- la dispozi]ia bisericii catolice mas` (sau, mai degrab`, \n loc chiar cu c\]iva [efulici de la
an {tef`neanu, liderii Comunit`- din Grand-Lancy. Iosif, actualul de mas`). Exist` o leg`tur` in- Direc]ia General` a Finan]elor
]ii Romånilor din Elve]ia (CRE), mitropolit al Mitropoliei Ortodo- teresant` \ntre dulciurile care Publice Dolj. Pe vremea aceea,
l-au adus din ]ar` pe preotul Adri- xe Romåne a Europei Occiden- erau cît p-aci s` se transforme Genic` era liber [i avea 90% din
an Diaconu, cu scopul form`rii tale [i Meridionale, a f`cut toate în „bomboane pe coliv`“ [i |PS G.R. Corporation, iar un domn
parohiei din Geneva. Pe 17 mai diligen]ele pe lång` Ion Bal[, ac- Teofan Savu, prin ctitoria aces- pe nume Constantin Osiac era
1992, adunarea general` a CRE a tuala c`petenie a CRE, pentru tuia, Funda]ia „Cuv\ntul care zi- [ef de serviciu la DGFP [i cenzor
votat \nfiin]area parohiei „Sfån- a-l ruga s` nu dea biserica pe de[te“. Pe 3 noiembrie 2005, fir- la aceea[i G.R. Corporation. Ei
tul Ioan Botez`torul“, aflat` sub måini str`ine. R`mas singur pe ma Felvio Distribution SRL din bine, trebuie s` [ti]i c`, fa]` de
jurisdic]ia canonic` a Bisericii baricade, [i cu sprijinul lui Bal[, Craiova achizi]ion` 12 tone de acea vreme, situa]ia s-a cam
Ortodoxe Romåne (BOR), din popa Damian Ionescu a \nstr`i- bomboane de pom, cantitate ce schimbat. Genic` este acum \n
Chêne-Bourg Geneva. Biserica nat pån` la urm` frumosul l`ca[ cuprindea trei loturi cu valabil- p\rnaie. C\t despre Osiac, [efii
parohiei a fost \n`l]at` \n 1995 \n stil gotic maramure[an. La itate pîn` pe 26 martie 2006 [i lui au s`rit [i au luat m`suri.
de me[teri maramure[eni [i este data de 22 februarie 2006, el a unul cu termen la 28 aprilie 2006, Ce-i drept, nu au s`rit ca ar[i, ci
primul l`ca[ de cult construit \n fost resfin]it de Ieremia, mitro- nimic anormal pentru Cr`ciunul mult mai \ncet, astfel c`
Europa Occidental` de c`tre politul grec ortodox din Elve]ia. ce se apropia. Acesta veni, se s`r- m`surile s-au luat abia luna tre-
refugia]i romåni din perioada Practic, biserica a fost scoas` de b`tori, plec`, dar ni[te bomboa- cut`: Osiac a fost numit director
comunist`. Serafim, \ntåist`t`- sub jurisdic]ia canonic` a BOR ne r`maser` prin depozite. Firma la Direc]ia de Control Fiscal Dolj!
torul Mitropoliei Ortodoxe Ro- [i pus` sub cea a Greciei. Pån` f`cu atunci un contract de spon- Nu [tim exact dac` un senator
måne a Europei Occidentale [i acum, nu se cunoa[te nici o si- sorizare cu Funda]ia „Cuvîntul PD a sunat ca s`-l recomande
Meridionale, a stabilit ca sluj- tua]ie \n care vreo biseric` gre- care zide[te“ [i îi livr` 660 de particular, acesta închise ochii ]`, pe cei mici s` ajung` \n ce- sau s`-l impun`, dar [tim un
bele s` fie oficiate dou` dumi- ceasc` sau ruseasc` din dias- kilograme de bomboane de pom [i morm`i o rug`ciune \n barb`, ruri. Asta s`rind peste faptul c` lucru: domnilor, dac` tot vre]i s`
nici de parohul Adrian Diaconu, pora s` fi cerut s` se pun` sub pe care funda]ia le distribui în toat` lumea avu de cî[tigat [i nu e prea cre[tin nici s`-i \m- face]i treab`, m`car face]i-o
iar celelalte dou` duminici ale jurisdic]ia lui Teoctist, dar in- vreo 18 localit`]i din jude]ul Dolj. via]a merse înainte. Totu[i, pen- pingi \n ispit`, cu bomboane de p\n` la cap`t, c` oameni compe-
lunii de popii Damian Ionescu vers avem deja o c`ru]` de ca- Concluzia care se poate trage tru un |nalt Prea Sfin]it cu aspi- pom, dar nu [i de post(ul Pa[te- ten]i exist`. Ce zice]i acum de un
[i Vergil Vålcu. Pe la jum`tatea zuri de \nstr`inare, unul mai este c` o firm` î[i rezolv` o par- ra]ii la [ezlongul de Prea Fericit, lui). Genic` Boeric` \n locul lui
anului 1996, parohul Diaconu scandalos decåt cel`lalt. te din pierderi sub acoperirea e cam medieval s` ia Evanghe- Bodu?
n-a mai putut deschide biserica, unei sponsoriz`ri c`tre o funda- liile ad litteram. „L`sa]i copiii Cuvio[ii
descoperind c` o mån` de iud` ]ie apar]inînd Mitropoliei Olte- s` vin` la mine“ nu \nseamn` Euthanasie [i Eugenie Boericii min]ii
a schimbat broa[tele. Apoi, co- niei, mitropolitului Teofan în s`-i ajut`m, fie [i prin neglijen-
8 academia CA}AVENCU Marea
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
urnire

Un IQ mai bine pentru dvs.


– senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu –
Ng\, ng\, ng\… ce vreau s` zic? Poate \mi sufl` nem]ii [i olan- ]ia pe Terra, o s` le-ar`t`m noi tele lui inteligente. {i la ce \i folo-
Ng\, ng\… Aaaa, mi-am amintit, dejii ce s` votez. Gata, mi-au cine s\nt urma[ii lui Deceneu, se[te de[tept`ciunea asta? C`
ng\! Cic` noi, romånii, am fost suflat: e bine sau nu e bine c` Duras Diurpaneu [i Scorillo, de frigul i-a f`cut pe nordici mai dez-
pu[i pe locul 23 din 25 \n clasa- s\ntem pe locul 23 din 25 \n care pun pariu c` nici n-au auzit. ghe]a]i la minte, dar le-a \nghe]at
mentul inteligen]ei popoarelor clasamentul `sta? Ng\, care [tii
pe veci restul. Mai bine s` fii
din Europa, ng\, m\nca-]i-a[! Pe s` cite[ti vezi mai jos ce au
Iulian T~NASE prost, dar capabil.
primul loc e germanii [i olande- votat ni[te romåni care cred c`
Nu \n]eleg, adic`, sta]i pu]in,
jii, care unii din ei e [i pe locul [tie s` scrie.
asta \nseamn` c`, m` rog, n-a[ E BINE
b`ga m\na \n, de[i e posibil, cu
2, ng\… Ng\, eu cu ce votez?
toate c`, \n fine, important e s`
(c` s\nt ei de[tep]i!)
fim oameni, deci e bine. Poate m` Nicolae-Ionu] SÅRBU
repet, dar asta \nseamn` c` s\n- B`i, nu prea [tiu c\t de de[-
E BINE neb`tu]i, c` de de[tep]i e plin` tem o insul` de stupiditate \ntr-o
lumea. mare slav` de \nger. Bine c` s\nt
tep]i s\nt germanii. S` constru-
ie[ti, cu migal` [i sacrificii, c\te N-AVEM MOTIVE programele de adoptare [i imple-
Marius BOR}EA Pe de alt` parte, cred c` ne-au ei de[tep]ii [i noi, pro[tii site-ului. un imperiu la fiecare treizeci de mentare a IQ-ului comunitar!
Este extraordinar [i m` bucur pus pe locul 23 din 25 doar ca s` Care site? Nu [tiu, s\nt prost. ani [i s`-l s`rb`tore[ti cu c\te un
DE |NGRIJORARE
exact ca prostu’ de pe locul 23. ne retrogradeze pe 25 \n caz c` ne r`zboi mondial dup` care s` m`- Dan STANCIU FRIGUL
S\ntem pro[ti, dar mul]i, ceea ce unim cu Republica Moldova sau Simona TACHE ture pro[tii podelele Europei cu |nainte de a-[i \ncre]i fruntea
mi se pare extraordinar din nou, pe 24 \n caz c` nu ne unim, dar \n- Da, rar s\ntem mi[to. Las` c` tine, nu mi se pare foarte inteli- [i de a c`dea pe g\ndurile care i-au
NU STIMULEAZ~
pentru c` puteam fi pro[ti [i pu- cerc`m. s\ntem frumo[i [i mul]i, mai ales gent. Despre olandezi, ce s` zic: mai r`mas dup` ce a aflat c` e INTELIGEN}A,
]ini sau chiar pro[ti [i pro[ti, dac` gagicile. Ceea ce ne-ajut` (mai nici m`car n-au o limb` a lor, cam prost, romånul ar trebui s` CI ALCOOLISMUL
nu pro[ti de-a binelea. Dar [ti]i Alin IONESCU mult dec\t inteligen]a pe ur\tele Dutch e doar Deutsch ortografiat [tie cum arat`, de fapt, scara inte-
cum putem urca \n top? Simplu. E perfect. Cine vine din urm` de nem]oaice [i de olandeze) s` gre[it. Iar dac` vikingii `[tia s\nt ligen]ei europene. |n ordine des- Cornel IVANCIUC
Dac` renun]`m la moldoveni ur- are mai multe [anse s` c\[tige. g`sim fraieri de[tep]i [i cu bani a[a de[tep]i, cine dracu’ \i ]ine \n cresc`toare, aceasta se prezint` Opinia apar]ine unui englez
c`m pe 20, dac` renun]`m [i la ar- Plus c` noi nu s\ntem pro[ti de-a- care s` ne ia de neveste. frigiditatea aia polar`, \n timp ce astfel: 1) inteligentissim; 2) inteli- care s-a \mb`tat cu ]uic` de car-
deleni ajungem pe 15, dac` renun- dev`ratelea, ci facem pe pro[tii noi ne relax`m frumos la soare, la gentaceu; 3) inteligent`loi; 4) in- tofi, stånd cu fundul pe mama lui
]`m apoi [i la b`n`]eni s\ntem pe cum f`cea Doina Melinte c\nd st`- Alexandru C~UTI{ teras`, cu bere [i semin]e, [i le teligentifer; 5) inteligentual; 6) c`zut` deja \n com` alcoolic`.
11, dac` renun]`m [i la olteni tea pe la coada plutonului [i ac- Din cauza frigului, deci, s\nt ag`]`m blondele? inteligentativ; 7) inteligentular; Conform acestei teorii, frigul te
prindem un loc 8, dac` renun]`m celera pe final. A[a [i noi, a[tep- ei mai de[tep]i. Nu-i nimic, e bine. 8) inteligentinos; 9) inteligentier; face mai de[tept, iar c`ldura mai
[i la dobrogeni ajungem pe 2, iar t`m \n coad` momentul optim ca P`i, tat`, noi avem fete frumoase, E FALS 10) inteligentonal; 11) inteligen- tåmpit. Ar \nsemna ca englezii s`
dac` renun]`m [i la reg`]eni s\n- s` le-ar`t`m cine s\ntem cu ade- fierbin]i, [tim cu to]ii, [i cam tuist; 12) inteligentogen; 13) in- fie cel pu]in la fel de inteligen]i ca
tem campioni, dar pu]ini [i ne v`rat. Deocamdat` \i l`s`m s` se prostu]e, dup` cum arat` clasa- Alexandru DU}U teligent; 14) inteligentizat; 15) in- eschimo[ii, iaku]ii, eniseii sau
bate toat` Europa c\nd ne prinde bucure [i ei c` au inventat Merce- mentul pe na]iuni. S` zicem c` Deci occidentalii `[tia cu stu- teligentator; 16) inteligentoid; 17) toat` ga[ca de triburi circumpo-
la discotec`. A[a c` mai bine pe desul [i morile de v\nt, dar spre vine un de[tept din `sta de neam] diul spun c` noi am fi printre cei inteligenticel; 18) inteligenti[or; lare, care cresc reni, vorbesc lim-
locul 23 [i noi s` fim s`n`to[i [i final, c\nd o fi s` dispar` civiliza- sau olandez [i le vr`je[te cu tex- mai pro[ti, iar nem]ii [i olandezii 19) inteligentule]; 20) inteligen- ba ren`, beau lapte de ren, m`-
dau pe-afar` de IQ. Bineee! A- toia[; 21) inteligenticu]; 22) in- nånc` mu[chi uscat de ren, se
tunci, ia spune]i, m`i nem]ilor, voi teligentagiu; 23) inteligentulache; c`s`toresc cu femele de ren pe
[ti]i care-i capitala Bangladesh- 24) inteligento[at; 25) inteligen- care le las` gravide [i nasc ni[te
ului? Dar [ti]i cumva care drum t`l`u. Or, dac` asta e scara [i astea ar`t`ri pe jum`tate reni, care vor-
este mai bun spre R\mnicelu: cel s\nt treptele ei, care-i problema? besc engleza, m`nånc` porridge
prin Cazasu sau `la prin Silistra- Nu-i chiar a[a de r`u s` fii inteli- la troac` pån` bor`sc, joac` fotbal
ru? Ca s` nu mai spun c` nu [ti]i gentulache. [i se omoar` pe stadioane, pån`
exact nici m`car c\nd vom intra cad jos mor]i.
noi \n UE… V-a[ mai pune [i o E O PROSTIE
\ntrebare \ncuietoare: „Cum m`
cheam` pe mine?“, dar parc` e Gabriel DROGEANU
NU {TIU
prea grea [i nu ar fi corect. A[a c` Cred c` s-au ofticat dup` ce au Alexandru V~RZARU
mai l`sa]i-ne, fra]ilor! v`zut ce fac romånii la fotbal [i Nu [tiu, dar m` \ntreb: dac`
atunci au zis ei c` gata, dac` [tim frigul face popoarele mai de[tep-
Daniel GOACE fotbal s\ntem pro[ti, mai ales la te, asta \nseamn` c` iarna Romå-
Nu cred c` lucrurile stau chiar dirigen]ie [i la citire. Uita]i-v` [i nia avanseaz` \n clasament?
a[a. Din c\te [tiu eu, s\ntem ceva voi, germanii [i olandezii, adic`
mai iste]i dec\t locul 23 din 25. Ce tocmai `ia pe care i-au eliminat ai VOTUL LUI MATEI
p`rere a]i avea dac` v-a[ spune no[tri, s-au pus pe primele locuri!
c`, \ntr-o noapte, un român a reu- Bine, m`, c` s\nte]i voi de[tep]i! C`t`lin MATEI
[it s` se strecoare cu o radier` P`i, dac` tot e a[a, eu zic s` facem De ce ]ine cangurul puiul \n-
p\n` la flip chart-ul `lora care au o afacere. Ne vre]i \n Europa? Da- tr-un buzunar pe burt` dac` tot
f`cut studiul, modific\nd 5-ul din ]i-ne ni[te fonduri – rambursa- nu are degete s` \l m\ng\ie pe cap?
25 astfel \nc\t s` par` 3? bile, nerambursabile, nu contea- Ca s` nu i-l fure cineva \n auto-
z`, ne descurc`m noi – pentru buz, normal.
natura academia CA}AVENCU 9
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
de noapte

mili]ia spiritual` sosit c\teva materiale semnate de


diferite cadre didactice, lucr`tori
\n Justi]ie [i al]i speciali[ti \n

Turianu, pre[edinte dreptul socialist. Iat` ce spunea,


\ntr-unul dintre aceste materiale,
(Era socialist` din 10 iunie 1984)

CNSAS al PCR Corneliu Turianu, la acea vreme


pre[edinte de sec]ie la Tribunalul
municipiului Bucure[ti: „Cre[te-
Traseistul politic Corneliu Tu- fost ales pre[edinte CNSAS dup` marxist-leninist` a PCR), la pro- c` corec]ional`, introdus` \n Codul rea continu` a rolului dreptului
rianu a fost mai \nt\i \n PN}CD, ce PD le-a ordonat membrilor Co- punerea ministrului Justi]iei. penal din 1973 (cartea este plin` socialist \n conducerea vie]ii so-
unde s-a ales [i senator (1996- legiului un scurt „Pe Boc coman- A[adar, ca s` ajungi judec`tor- cu citate din Nicolae Ceau[escu). cial-politice constituie o coordo-
2000), apoi a intrat \n ANCD-ul da!“. pre[edinte de sec]ie trebuia s` fii La \nceputul anului 1984, re- nat` esen]ial` a evolu]iei socie-
lui Victor Ciorbea, unde a stat c\- Tovar`[ul Corneliu Turianu un cadru de n`dejde cu un dosar vista teoretic` [i social-politic` a t`]ii noastre \n actuala etap` de
are o \ntreag` carier` de justi]i- beton la sec]ia de cadre a PCR. CC al PCR, Era socialist`, a orga- dezvoltare. Acord\nd o aten]ie de-
abil al statului comunist. Aceast` Asta pentru c` ministrul Justi]iei nizat, \mpreun` cu Academia osebit` perfec]ion`rii func]iei so-
carier` [i-a \nceput-o ca secretar era \n acela[i timp [i membru \n „{tefan Gheorghiu“, o dezbatere ciale a dreptului, Tovar`[ul Ni-
al Tribunalului Popular al Raionu- CC al PCR, pre[edintele Consili- (cu toate ghilimelele posibile) colae Ceau[escu a prefigurat cu
lui Caracal (1958) [i a continuat-o ului popular municipal Bucure[ti consacrat` „rolului dreptului so- clarviziune, \nc` din momentul mul electoral sau drepturile [i \n-
astfel: executor judec`toresc la era [i prim-secretar al Comitetu- cialist \n conducerea vie]ii social- adopt`rii actualei Constitu]ii – \n datoririle fundamentale ale ce-
aceea[i instan]`, judec`tor la lui municipal de partid [i mem- politice“. La dezbatere (cu [i mai anul 1965 –, direc]iile principale t`]enilor, p\n` la referiri concrete
Judec`toria sectorului 1 (din bru \n CC al PCR, iar deputa]ii multe ghilimele) au participat ale edific`rii unui nou cadru ju- ce au l`rgit orizontul cunoa[terii
1971), vicepre[edinte al Judec`- Consiliului popular municipal v\rfurile Justi]iei comuniste de la ridic de desf`[urare a \ntregii ac- juridice, \mbog`]ind con]inutul
toriei sectorului 8 (1978) [i pre- Bucure[ti erau \n marea lor ma- acea vreme: Ioan Ceterchi – vice- tivit`]i economico-sociale, con- no]iunilor de proprietate socialis-
[edinte de sec]ie la Tribunalul mu- joritate [i activi[ti ai Comitetului pre[edinte al Academiei „{tefan tribuind \n mod hot`r\tor la orien- t`, contract economic, personali-
nicipiului Bucure[ti (1979-1990). municipal Bucure[ti al PCR. Gheorghiu“; Gheorghe Chivules- tarea politicii legislative a par- tate juridic`, raport juridic de
Conform legii 58/1968 de or- |n anul 1974, Corneliu Turia- cu – ministrul Justi]iei; Nicolae tidului [i statului, la ad\ncirea munc` etc., de la preocup`ri pri-
ganizare judec`toreasc`, judec`- nu public` Infrac]iuni contra dem- Popovici – procurorul general al principiilor democratice [i a[e- vind perfec]ionarea dreptului in-
torii Tribunalului municipiului nit`]ii persoanei, iar \n 1984, lu- RSR; Nicolae Popa – actualul pre- zarea pe criterii de ra]ionalitate [i tern p\n` la contribu]ii majore la
teva luni, dup` care a trecut la ApR Bucure[ti erau ale[i sau revoca]i crarea sa de c`p`t\i, Reeducarea [edinte al |naltei Cur]i de Casa]ie eficien]` a \ntregii activit`]i de progresul dreptului interna]ional,
(Teodor Mele[canu). Din ApR, va de c`tre Consiliul popular mu- prin munc`, \n care s\nt prezen- [i Justi]ie; Ioan Muraru – actua- creare [i aplicare a dreptului. \nalta personalitate politic` [i
ateriza \n PD, unde se va ocupa nicipal Bucure[ti (pentru cei ti- tate beneficiile institu]iei execu- lul Avocat al Poporului; Dan Mir- Opera teoretic` [i activitatea prac- [tiin]ific` a tovar`[ului Nicolae
cu dezvoltarea legisla]iei anti- neri, consiliile populare erau or- t`rii pedepsei \nchisorii prin mun- cea Popescu – lector univ. la Aca- tic` a pre[edintelui Nicolae Cea- Ceau[escu se reg`se[te \n fiecare
corup]ie. |n acest partid \l g`sim gane locale ale puterii de stat [i c`, f`r` privare de libertate, cu- demia „{tefan Gheorghiu“ (azi u[escu au adus, totodat`, o con- pas \nainte, ca [i \n totalitatea mu-
[i-n zilele noastre fripte, c\nd a \nf`ptuiau pe plan local politica noscut` sub denumirea de mun- senator PSD); Drago[ Iliescu – tribu]ie de inestimabil` valoare ta]iilor calitative \nregistrate \n
actualul pre[edinte al Consiliului la \mbog`]irea unor concepte fun- evolu]ia fenomenului nostru ju-
Legislativ [i alte cadre de n`dejde damentale ale dreptului socialist ridic socialist“.
ale PCR. Stenograma discu]iilor a \n ansamblu. De la teze de larg` Frumos, nu-i a[a? At\ta pupin-
fost publicat` \n numerele 4- amplitudine, viz\nd restructura- curism l-ar fi f`cut invidios [i pe
5/1984 ale revistei mai sus amin- rea unor capitole centrale ale Emil Boc.
tite. Pe marginea acestei dezba- dreptului constitu]ional, cum s\nt Mihai BURCEA –
teri, la redac]ia Erei socialiste au sistemul organelor statului, siste- Mili]ia Spiritual`
10 academia CA}AVENCU tunul
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
catodic
Cu
Cu m\nu]ele-astea
m\nu]ele-astea dou` dou`
Dau
Dau prin
prin p`r
p`r [i[i dup`
dup` aiaaia
Anacronica TV Prin f`in`,
Prin f`in`, unt
unt [i[i ou`
ou`
Ce faci, noi? trampa [i ecranul La
La „Gigi“
„Gigi“ servesc
servesc tigaia!
tigaia!
Bine, noi!... desene animate din care eu am \n]eles
c`, dac` faci cump`r`turi, ajungi s` –
{ti]i cum se nume[te o emisiune de pardon de expresie – iei mielu’ \n bra]e
pe OTV, s\mb`t` noaptea? Noi cu banii r`ma[i pentru Pa[te.
\ntre noi, scris cu corp mare de ★ Pfuu, ce-mi place promo-ul de la
liter` \n col]ul din st\nga jos. Alfa TV, `la \n care sigla se \nv\rte pe ★ {ti]i cum e cu prim`vara, cu sen-
Dedesubt „Cu Andrei”, scris tot glob pentru a se opri la un moment dat timentele, cu natura care se treze[te din
mare, ca s` aduc` cumva a „cu An- deasupra Oceanului Pacific! Mi se pare, nou la via]`. Ei, e mai mult dec\t at\t, e
drei Gheorghe”. {i apoi „P`unes- a[a, un suflu nou \n industria promo- [i cu ou`, miel, iepura[, m`r]i[or, serb`ri
cu” scris jos, jos de tot [i cu litere urilor care posteaz` Romånia de fiecare de gust c\[, cu concursuri, antren, veselie
foarte mici. Aici – de parc` numai dat` \n centrul Europei. S` mai sim]im o etc. Booon! Deci, sf\r[it de martie, \nce-
aici – n-am prea \n]eles prea bine. briz`, s` mai vedem un pe[te, zic. put de aprilie, sf\r[it de lun` [i de s`pt`-
Care noi \ntre noi? Noi, odraslele m\n`, deci, la televizor, emisiuni tema-
de bard na]ional cu func]ie \n Par- ★ Habar n-aveam c` vechiul Atomic, tice. Am prins ni[te secven]e dintr-o [tire
lament? Atunci trebuia s` fie \n cu sigla lui oval`, \nc` mai exist`. Sau a despre un fel de panaram`, „concursul
studio [i cel pu]in b`iatul lui reap`rut. S` facem un calcul. Avem „U“, sirenelor“ sau cam a[a ceva. |n secven-
Dol`nescu. Sau noi \ntre noi, copiii „Atomic“, „TV klumea“, „MTV“, „VH1“. ]ele alea am v`zut doar ni[te domni[oare
ai c`ror p`rin]i fac accidente ru- |n cur\nd, or s` fie mai multe posturi TV \n costume de baie, care se relaxau \ntr-o
tiere cu mor]i, dar nu pup` o sin- de muzic` dec\t radio-uri. {i atunci o s` piscin`; \n rest, vreo siren` care s` che-
gur` zi de pu[c`rie? Dup` vreo or` auzim, \n sf\r[it, \n taxiuri, doar posturile me romånii la treab`, canci! Unde e[ti
de emisiune, \n studio a sunat tele- de manele FM. tu, Vasile Roait`?
fonul [i Andrei [i-a exprimat mi-
rarea fa]` de un domn din Arad, ★ Toat` ziua de joi am auzit, la Prima ★ Tare mult \mi place s` m` uit la
cum de reu[e[te d\nsul tot timpul TV, despre „Meciul Secolului“. |n acest jurnale de [tiri infrac]ionale [i s`-i v`d
s` prind` leg`tura primul. P`i, An- timp, la Antena 1 se vorbea despre „Me- pe reporteri cum \ncing c\te o reconsti-
drei, nu cumva telespectatorul res- ciul Mileniului“. Dac` a[ fi stat mai mult tuire la fa]a locului. |n rani]a fiec`rui re-
pectiv era primul pentru simplul pe Discovery \n ziua aia, cu siguran]` a[ porter sau cameraman se afl` m`car c\te
motiv c` oricum nu sun` nici fi auzit despre „Meciul Erei Glaciare“. un baston de actor. Un schelet a fost dez-
dracu’ la emisiune? N-am stat, fiindc` m-am \ntrebat ce gropat din ]arina unui cet`]ean; legi[tii
Arde-i P`unescu \nseamn` „Meciul Mileniului“, de vreme ziceau c` respectivele oase zac acolo de
ce mileniul de-abia a \nceput. O fi fost m`car jum`tate de veac. La sf\r[itul ma-
„C\nd“-ul popular ideea c` vreme de nou` sute nou`zeci [i terialului am r`mas tare dezam`git: ni-
Am fost la ni[te prieteni s` m` uit cinci de ani de-acum \ncolo nu mai meni nu s-a g\ndit s` fac` vreo recon-
la Alfa TV. La Alfa TV era Ion pup`m noi dou` echipe romåne[ti \n- stituire! Eu eram curios s` v`d care re-
Dol`nescu, un b`iat t\n`r care tr-un sfert de final` a Cupei UEFA? Dac` porter ar fi mers cel mai bine \n rolul
st`tea la mas` ca moderator [i o meciul din 30 martie a fost al mileniului, scheletului. M` g\ndisem la vreo trei
interpret` de muzic` popular`, at\t atunci returul de pe „Lia Manoliu“, al cui dudui anume care apar des pe la televi-
de machiat` [i pensat` \nc\t va fi el? Propun s` fie al mileniului ur- zor. Fotodocument \n care Dumnezeu este surprins
sem`na cu Marusha (raveri]a ger- m`tor, ca s` aib` [i urma[ii no[tri cu ce \n timp ce se crede Florin C`linescu
man` a anilor ‘90). La un moment se m\ndri. ★ M` g\ndesc c` o fi o ierarhie [i \n
dat, \n direct a intrat un telespecta- r\ndul reporterilor-actori, \n sensul c` de televiziune la care lucreaz` doi b`ie]i ★ Florin C`linescu s-a ras \n cap. Am
tor, care a \nceput s` c\nte. Ime- ★ {ti]i postul `la cu fluture pe el, Eu- unii or fi mai talenta]i ca al]ii. Ce destin care fac o emisiune de glume [i a mai lu- avut discu]ii pe tema asta cu mai mul]i
diat, Marusha [i Dol`nescu au foria TV? Ei bine, m-am uitat vineri trist pe reporterii-actori mai pu]in ta- crat [i un tip care prezenta o emisiune la amici. S-au vehiculat mai multe variante:
\nceput s` \l acompanieze. Am mai noaptea la emisiunea Jurnal intim – era lenta]i, v` da]i seama? ~[tia nu prind care puteai c\[tiga un miliard blureaz` Kojak din Berceni, C\nt`rea]a chelioas`
v`zut a[a ceva doar \n serialul Doc- o chestie despre pozi]iile de p`c`tuit. Din dec\t roluri de c`rat o tav` pe l\ng` un p\n` [i semnul de pe volanul unei ma[ini a lui Ionesco, Mama Omida dup` un
tor Quinn, c\nd c\nta Scully la chi- c\nd \n c\nd se b`gau imagini cu doi grav accident rutier. germane celebre, alta dec\t aia cu sem- tratament cu citostatice. P`rerea mea e
tar`, al`turi de doctori]` [i de calul parteneri, \mbr`ca]i \n lenjerie (chilo]i, nul cu o stelu]` \ntr-un cerc [i alta dec\t c` seam`n` cu Lauritzen, dac`-l mai
lui Scully. Sau, mai degrab`, scena sutien, de la caz la caz, plus ni[te co[u- ★ Cred c` a fost pe toate posturile aia cu patru cercuri legate, a patronului ]ine]i minte, `la din filmul nem]esc cu
p`rea rupt` din |nt\lnire de gradul le]e pe umeri – el); st`teau pe un pat, ne de televiziune un reportaj de la discote- de la grupul `la de firme care face sava- familia Guldenburg. {i `la era pe bune cu
III, \n care oamenii ini]iaz` o con- ar`tau acele pozi]ii, morm`iau ceva [i ca din F`urei, ora[ul de ba[tin` (era s` rine [i care a \nceput afacerile v\nz\n- unii care aveau afaceri cu bere la fel ca
versa]ie cu un OZN cu ajutorul chiar ne-a p`rut c` nu se \n]elegeau prea zic „de Bo[tin`“) al lui B`nel Nicoli]`. du-[i televizorul de o marc` incert` [i [i nea Floric`. Poate c` singura diferen]`
unei succesiuni de 6 note muzicale. bine, ca [i cum ar fi ]inut cu echipe dife- Ideea era c` steli[tii [i rapidi[tii au che- care acum este [i patron la un club de e c` lui Lauritzen din Pache \i place mai
A[a comunic` adep]ii muzicii rite. Cu toate astea, la un moment dat fuit \mpreun` \n timpul meciului Rapid- fotbal care joac` l\ng` [inelele companiei mult rromul dec\t berea.
populare: prin intermediul c\ntului. parc`-parc` s-au \nveselit; pesemne Steaua. Motiv pentru care solicit`m care transport` oamenii cu trenul“.
Iar dac` telespectatorul ar fi vrut auziser` [i ei comentariile doamnei din UEFA s` ne mai lase, s` nu mai vad` ★ |ntr-o reluare pe Realitatea TV din
s` devin` ostil, ar fi putut s` stre- studio, care zicea c` femeia trebuie s`-[i totul \n negru \n Romånia [i s` deschid` ★ Am v`zut [i eu zilele trecute (de ciclul „S` st`m de vorb` cu Tatulici de-
coare la un moment dat un „Shake potriveasc` vaginul peste cel al b`rbatu- o reprezentan]` la F`urei. Forza F`urei! fapt, v`zusem de mult, dar am uitat) c` spre lume [i via]`“ era invitat Gigi, care
your ass!“ dup` care s` \nchid` lui. Gabriela Vr\nceanu Firea realizeaz` la spunea c` lui, de c\nd era mic, i-a pl`cut
brusc, l`s\ndu-i pe oameni s` se ★ Nu se [tie din ce motive, Prima TV Antena 3 o emisune care se nume[te mereu tot ce e mare. Ma[ina mare, m`-
panicheze [i s` se ascund` \n ★ Este o reclam` la re]eaua de ma- blureaz` toate m`rcile care apar pe {tirea zilei. Nu mi se pare prea original garul mare, gura mare [i a[a mai de-
bunc`re tricolore. gazine Flanco: \n reclam` se spune ceva ecran, de la semnul BMW de pe volanul titlul `sta, care seam`n` cu Evenimentul parte. Dac` e pe a[a, atunci de ce nu
la modul c`, dac` achizi]ionezi acum lui Copos p\n` la Abibasul de pe fesul zilei sau Chestiunea zilei, a[a c`-i suge- poart` p`rul mare, o cravat` p\n` la ge-
C`t`lin MATEI ni[te produse, r`m\i [i cu bani pentru unui [omer din ora[ul B`lan. Ooops, rez o alt` variant`: Firea zilei. nunchi [i mai ales de ce tunde meli-
Pa[te. Spotul este ilustrat cu un fel de scuze! Corect era s` spun a[a: „Un post noasele [i nu le las` cu plete mari?
ministerul academia CA}AVENCU 11
p`rerii na]ionale Nr. 13, 5-11 aprilie 2006

tupeu 2006
Lustrare scris` cu avertisment
Romånia este cel mai mare s` revin` \ntr-o zi, pe post de gu- FRF, p\n` la moaaarteeeee, nu e
parc de distrac]ii din Europa. Aia vernan]i. V` da]i seama c\t` grij` Steaua, nu e Steaua!
civilizat` – c` \n aia necivilizat` pentru ni[te b`tr\nei? Doamne Tupeu (1 punct): Traian B`-
s\ntem normali. Romånia este fere[te, s` nu aib` vreun [oc – sescu. Pre[edintele a fost la Con-
cea mai mare tiribomb` de ve[ti ei, [i nu victimele lor, care pot gresul Partidului Popular Euro-
proaste despre fosta Securitate, muri lini[ti]i de la pulanele primi- pean de la Roma. Adic`, la con-
\n care se dau alde Ristea Priboi te \n arestul Securit`]ii. Ce, vre]i gresul alor lui din Europa, chemat
f`r` nici o grij`. Un Dracula Park acum ca, de dragul a dou`-trei-pa- probabil pentru c` dumnealui e
de securi[ti nelustra]i, un mega- tru mii de disiden]i s` se distrug` popular pe la noi prin ]ar`, m`car
Disneyland de dubio[i masca]i \n un sistem creat \n zeci de ani de ca pre[edinte chel. De acolo, B`-
Mickey Mou[i cumin]i [i cu nepo- URSS? P`i, oamenii `ia au inves- sescu a venit cu lec]ia \nv`]at`:
]ei, care au cei mai mari col]i de tit at\]ia bani \n educa]ia securi[- c`, de fapt, orice pre[edinte repre-
bunici din lume, cu care sperie tilor, vre]i s` vin` acum o demo- zint` partidul care l-a adus \n
copiii care cred \n democra]ie. cra]ie de doi lei care s` anuleze fruntea ]`rii, \ns` dumnealui n-a
Copiii care se dau \n tobogane experien]a c\[tigat` \n at\]ia ani vorbit la Congres dec\t ca om, [i
ajung jos \n gura unor mon[tri de de know-how-to-kill sovietic?! nu ca pedist. E ciudat c` to]i oa-
carton deghiza]i \n parlamentari P`i, ce fel de Parlament ar fi `la menii politici de la noi se rapor-
care nu au chef s`-[i schimbe care ar da afar` din sistem mii teaz` la Europa, dar numai c\nd
m`[tile alea de dinozauri cu care de oameni cu diplom` de rupt oa- vine vorba de f`cut lucruri pe in-
se r\njesc la copilul `la sensibil sele?! Inuman, nu?! vers, nu [i c\nd trebuie cur`]at pe
pe care \l cheam` Democra]ia, Tupeu romånesc (2 puncte): jos de mucuri. E adev`rat c`, ori-
dup` m`-sa, [i Dictatura, dup` Federa]ia Romån` de Fotbal. unde \n lume, pre[edintele re-
ta-su. Nu c` n-ar fi o ]ar` haioas`, A[a cum se a[tepta jum`tate de prezint` partidul care l-a propul-
dar, c\teodat`, ca s` promoveze \n redac]ie, FRF a revenit asupra de- sat. Adic` PD-ul este un partid

Eu,
Eu, ca
ca oficial
oficial
UEFA, normal
UEFA, normal c` c` am
am con-
con-
dus
dus [i[i de
de data
data asta
asta delega]ia
delega]ia
Romåniei
Romåniei la la meciul
meciul Rapid–Steaua.
Rapid–Steaua.
Da’
Da’ m`
m` aiaaia \n
\n ea
ea de
de delega]ie
delega]ie c`c`
n-am
n-am avut
avut de de unde
unde s`
s` iau
iau m`car
m`car
oopereche
pereche dede blugi
blugi[i dou`
dou`
doze
doze la la copila[i.
copila[i.

Mircea Sandu [i Mitic` Dragomir, doi vechi oameni de fotbal care nu


[i-au g`sit \nc` arbitrul care s` fluiere „Hen]“ de c\te ori au pus ei m\na

clasa a cincea a democra]iei, co- ciziei de a sanc]iona echipele mi[to, care trebuie promovat
piii `[tia au nevoie de pu]in` se- care promoveaz` violen]a pe sta- chiar dac` voteaz` \n favoarea se-
riozitate. {i de unde s-o \nve]e, dioane, astfel c` derby-ul Dina- curi[tilor, doar pentru c` fostul
de la PD?! mo-Steaua, care fusese propus a s`u pre[edinte zice \n Europa c`
Tupeu (3 puncte): Comisia se desf`[ura cu por]ile \nchise, e democrat. C\nd, de fapt, e un
juridic` a Senatului. Comisia va avea loc \n mod normal: adic` partid condus de un tip c`ruia i se
asta comic` a am\nat din nou cu „mama dumneavoastr` este rupe de individa Doina Cornea,
dezbaterea proiectului Legii lus- stelist`“, adic` curv`, [i invers. \ntruc\t doamna asta nu e pedist`,
tra]iei. Ca alde Priboi s` o taie Marea demonstra]ie de curaj a nu?! Ce dac` a m\ncat b`taie, a
lini[ti]i din ]ar`, iar c\nd se \ntorc FRF s-a oprit dup` cinci minute, b`tut-o Boc cu papucul?! Nu, dar
s` fie din nou ca pe vremea lui timp \n care s-a votat pentru reve- ne-a tras una la to]i, doar pentru
Cea[c`. S` nu \i streseze prea nirea la omorul calificat de dragul c` domnul B`sescu e Popular la
tare. S` nu se sperie c\nd se \n- unei echipe de fotbal. S` tr`i]i, congrese \n Europa.
torc din ]`rile unde \[i petrec li- b`i, intransigen]ilor, p\n` la moar-
ni[ti]i b`tr\ne]ile [i de unde sper` te facem ceva pe spiritul civic al Bursucul drastic

Hormon, mon amour


Un lider PD din Mure[ a g`sit hormonale generate de soarele hormonal la cap [i a declarat ce
explica]ia: Ludovic Orban ar fi prim`verii. Aha, deci asta era: a declarat. Da, iat`, \n sf\r[it o
spus ce a spus despre Elena soarelui i s-a pus pata pe femei, explica]ie [i mai serioas`!
Udrea, Mioara Mantale [i Raluca i-a trimis o salat` de raz` lui
Turcan din cauza deregl`rilor Orban care, brusc, s-a dereglat Alian]a PA

Dai un [ut, dar stai \n fa]`


A]i auzit de B`nel [i Jardel? Dar alte dou` meciuri din fierturile 0-20). Retururile se anun]` cel
de B`sescu? Dar de Dic`? Dar de de final` ale Cupei UE. Meciul pu]in la fel de interesante, mai
Ticu? S`pt`m\na trecut`, \n para- Secului, disputat \ntre CNSAS [i ales c` oficialii UE s\nt cu arbitrii
lel cu meciul secolului, \n paralel Ticu Dumitrescu, scor 1-0 (Traian pe noi.
chiar cu meciul mileniului, cum B`sescu a fost prezent), [i meciul
exagerat a fost poreclit meciul m\rleniului, \ntre Ludovic Orban Meci codobelci
Rapid-Steaua, au mai avut loc [i femeile din politic` (scor
12 academia CA}AVENCU verzii
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
[i usc`turile
Trenu-n gar`
patineaz`, Codrule, codru]ule,
Necolaiciuc vila-[i
doteaz` ce-]i mai fac, dr`gu]ule?…
Datul cu p`rerea putat ]`r`nist), Pimen (ajuns ar- tali ai PSD, explicând apoi cum
Celebrul fost director de c`i fe- în cârcium`, în chilie hiepiscop al Sucevei) [i Gheor- se va face treaba: „Bisericile sunt
rate Necolaiciuc s-a g\ndit c` ghe Flutur (metamorfozat din sil- ca ni[te b`trâni bolnavi, banda-
oric`rui ceferist, oric\t de pa- [i în Guvern vicultor în senator liberal [i mi- ja]i care, pentru îngrijire, au ne-
sionat de mersul trenurilor ar fi, De 15 ani, românii asist` ne- nistru al P`durilor). În disputa voie de foarte mul]i bani (da, a]i
tot \i vine cheful s` se a[eze [i el putincio[i sau indiferen]i la ne- pentru st`pânirea ecosistemului citit bine! – n.m.). De aceea ce-
undeva pe p`m\nt, s` nu mai gocierea destinului ([i declinu- forestier s-au mai amestecat, rem s` ni se retrocedeze fondul
aud` cl`n]`nit de ro]i sub pi- lui) ecosistemului forestier car- dup` caz, RNP Romsilva, ca ges- forestier bisericesc. Ceea ce va
cioare, a[a c` [i-a tras o vil` de patin ([i a celui deltaic, [i tot tionar etatist adesea abuziv [i, trebui s` aloce statul jude]ului
recreare pentru subalterni la a[a) de c`tre [i între indivizi ab- prin acoli]i sau direct, puterea Suceava va da în alt` parte [i va
Snagov. Dar nu orice vil`, solut lipsi]i de con[tiin]a civic` politic`, reprezentat` pe rând de face economie, pentru c` Bise-
stima]i c`l`tori care v` \nghe- generoas` [i de statutul [tiin]ific CDR, PSD [i Alian]a PNL-PD, rica face mai ieftin, mai bine [i
sui]i paporni]ele cu g\[te [i (inclusiv ecologic) necesare unei legile purtând numele 18/1991, la timp“. Gura lui Pimen „ade-
saco[ele de rafie pline cu pet-uri astfel de teme grave. Faptul c` 1/2000 [i 247/2005. Protagoni[tii v`r“ gr`ie[te, [i înc` unul sim-
prin vagoane congelate, ci un fel un anonim avocat are p`reri de- disputei asupra Carpa]ilor s-au plu de-]i faci cruce: constitui un
de palat bun de \nchiriat sulta- spre acest subiect nu e grav, cât` acuzat mereu [i reciproc de pa- sereleu, iei p`durea, o tai, o
nului din Brunei \n cazul \n care vreme le spune amicilor într-o tronarea „mafiei lemnului“, de vinzi, câ[tigi foarte mul]i bani [i
se nimerea prin Romånia, la ber`rie. Nici p`rerile unui umil desp`duriri masive, de vân`tori cu ei î]i faci treaba de… „prefect vinei a avut-o doar în adminis- declararea funda]iei ca fiind de
ag`]at. A[adar, obr`joarele fine c`lug`ra[ bucovinean nu sunt excesive, de braconaje, p`rând în sutan`“. trare), ignorând sute de mii de „utilitate public`“ (de[i prin
ale mai-marilor ceferi[ti nu se importante, dac` r`mân între desprin[i dintr-o caricatur` inter- bucovineni – pensionari, profe- statut, activitate, bilan]uri con-
puteau odihni – am citit \n Gån- pere]ii chiliei sale. Dac`, îns`, belic` semnat` de Anestin: co- Ciocane în sutane sori, [omeri [i copii ai str`zii – tabile [i înscrierea în Registrul
dul – dec\t pe perne de 1.300 de un „specialist“ atestat prin di- co]ate la tribune înalte, o serie În anul 2001, 27 de indivizi care, cu acela[i „drept“, puteau Comer]ului doar în 2004 con-
euro, iar de s`rat, gagiii nu-[i plom` agit` amintitele p`reri în de persoane publice se spurc` extrem de simpli „dup` vorb`, cere acela[i lucru spre a ie[i din travine flagrant legilor în vi-
putea \nmuia ceapa dec\t \ntr-o campanii electorale populiste, reciproc în gura mare: „Por- dup` port“, purtând, drept recu- foame. În 2005, cu toate demer- goare). Dac` lucrul se va face –
solni]` de vreo 400 de euro. La transformându-le în legi [i apli- cule!“, „Escrocule!“, „Boule!“, zit`, unii sutan`, al]ii p`l`riu]` surile legislative f`cute de PNL ce nu se poate sub Alian]a PNL-
a[a \nzestrare, \ntrebarea e cum ca]ii guvernamentale amatoris- „Ho]ule!“. Un cet`]ean, ascul- verde [i ciocan de marcat arborii, [i Flutur (legea 247), asocia]ii au PD în fascinanta Românie? –
or fi ar`tat veceurile. Probabil tice, cu afect`ri de mediu irecu- tându-i, murmur`: „To]i au drep- au înfiin]at Funda]ia Fondului aflat c` nu pot mo[teni averile atunci e posibil ca, tot prin legi
c` Necolaiciuc o fi angajat ni[te perabile, faptul e de neiertat. C` tate“. Ast`zi, despre „dreptatea“ Bisericesc Ortodox al Bucovinei. ]`rii, funda]ia lor nefiind de uti- speciale, prostituatele s` ob]in`
pictori care s`-i m\njeasc` respectivii o fac din incultur`, c`lug`ra[ului Pimen. Printre ei se aflau – a]i ghicit! – litate public`, ci, simplu, o g`[- virginitatea dup` „pensionare“.
toaletele cu diverse tonuri de prostie sau interes, judeca]i dum- ÎPS Pimen [i Gheorghe Flutur, cu]` de interes privat. Despre afacerile sereleului FFBOB,
ocru, astfel \nc\t cei caza]i s` se neavoastr`. Jude]u’ c’est moi! fost director al Romsilva Sucea- cifrele acestora [i, mai ales, de-
simt` totu[i ca la ei \n gar`. „Da]i-ne p`durile [i jude]ul va. Sluji]i de creiera[ele lor (atât
Legi speciale spre „oamenii sfin]iei sale“, de-
To]i au „dreptate“ Suceava va înflori“, spunea ar- cât erau ele), grupa]ii au reven- pentru popi talii într-un material viitor.
Gar` pentru boi Cele 3 personaje chiar exist` hiepiscopul Pimen, la 16 septem- dicat proprietatea asupra 192.158 [i „pensionare“
în inevitabila Românie real` [i brie 2001, într-o adunare public` ha de p`dure (pe care vechiul La ora aceasta, membrii FFBOB Nicolae R. D~R~MU{
se cheam` Vasile Lupu (fost de- asistat` de frunta[ii guvernamen- Fond Bisericesc Ortodox al Buco- a[teapt` o lege special`, pentru
Darurile academia CA}AVENCU 13
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
au fost aruncate
Parcajul [i etajul
Unde se duce Cetatea Sighi[oara E o chestie care-mi place la Dalli Exim,
firma asta a grupului de la Golden

c\nd se duce p`m\ntul de sub ea? Blitz, la care a fost ac]ionar [i domnul
Udrea, sau cam a[a ceva. Iat` chestia
– sediul social al firmei este \n parca-
S`pt`m\na trecut`, \n noap- familii de sub cetate, afect\nd Cauzele stabilite: precipi- jul subteran Bucur Obor, iar firma are
tea de miercuri spre joi, \n jurul gardurile [i dependin]ele. De ta]iile abundente de anul trecut, 2 dou` birouri (eu citez aici din infor-
orei 3, o bucat` de vreo 35 de asemenea, un c\ine a fost r`nit capacitatea de absorb]ie redus` ma]iile oferite de ei, s` [ti]i): unul \n
metri din zidul Cet`]ii Sighi[oa- u[or. Panicat, el a ]inut s` ne de- a solului, infiltra]iile din cana- parcajul subteran Intercontinental [i
ra (foto 2) [i-a luat la revedere clare: „Ham pus-o!“. lizarea cet`]ii, care e veche de unul \n parcajul subteran Bucur Obor.
de la restul zidului [i a plecat \n peste 100 de ani; zidul nu avea P`i, nene, deja miroase a economie
lumea larg`, la vale. Desp`r]irea Abia spre diminea]`, au- guri de drenare. Alte concluzii: subteran`! Plus c` mi se pare cam
torit`]ile au luat primele m`suri:
a avut loc chiar \n fa]a prim`riei, corpul principal al cl`dirii pri- inuman: angaja]ii de la birouri nu au
exact \n locul unde \n urm` cu o telefoane la prefectul Ciprian m`riei nu se afl` \n pericol ime- [i ei un balcon, unde s` trag` o ]igar`
lun` \ncepuser` s` cad` c\teva Dobre, la pre[edintele Consiliu- diat, dar aripa nordic` e foarte ori s` fluiere dup` o trec`toare. {i
lui Jude]ean, Lokodi Editha, la
buc`]i din zid (foto 1), antrenate aproape de partea de zid r`mas` cred c` nu au nici m`car o fereastr`,
de un \nceput de alunecare de ministrul Borbely [i la Institutul \nc` \n picioare. la care s` pun` [i ei c\teva boabe de
teren. Na]ional al Monumentelor Is- gr\u pentru porumbei – dar \mi
torice. Ac]iunea a fost \nso]it` |n urm` cu o lun`, \n acela[i \nchipui c`, \n schimb, s-au ata[at de
Buc`]ile de zid [i p`m\ntul de un succes r`sun`tor: toat` loc s-au pr`bu[it primele buc`]i [obolani, c`rora le presar` otrav` din
plecate de la poalele prim`riei lumea a r`spuns la telefon. de zid, f`r` s` cad` [i p`m\ntul c\nd \n c\nd.
au ajuns apoi \n cur]ile a cinci pe care-l sus]ineau. La acel mo- Sub Parcare SRL
ment, s-au cerut avize de la In-
stitutul Na]ional al Monumen- patru [i la cinci-ferea, c` de ce stitutul Na]ional al Monumente- Spartul
1
telor Istorice pentru lucr`ri de st` [i tot a[teapt` dup` avize [i lor Istorice, care coordoneaz` cu balonul rotund
urgen]`. Abia pe la mijlocul lunii autoriza]ii. Imediat, a fost \nde- proiectul de reabilitare [i con- O veste incredibil de credibil` vine de
martie s-a eliberat un aviz provi- p`rtat` statuia lui Petöfi Sandor servare a Cet`]ii. Proiectul tre- la Constan]a, la doar c\teva minute \n
zoriu de la Comisia Zonal` a din fa]a prim`riei. Terenul r`- buia s` fie g`tat \nc` din 2004. urma ultimilor ultra[i dinamovi[ti
Monumentelor Istorice de la mas a \nceput s` se \ncline peri- N-a fost g`tat \n 2004, nu a fost st\lci]i pe l\ng` stadionul Farul. Cic` In-
Cluj, urm\nd ca prim`ria s` g`- culos, \ncep\nd de l\ng` zidul nici la vizita din 2005, nu este spectoratul de Jandarmi al jude]ului
seasc` surse de finan]are. Pri- prim`riei. Nu este exclus ca \n nici acum [i s-au ratat mai mul- Constan]a a organizat, la sf\r[itul lui
m`ria s-a scotocit cu o m\n` \n viitorul apropiat localit`]ile din te [anse de a se prinde finan- martie, un turneu de – incredibil! –
buzunare [i, c\nd a v`zut cum se deal s` se trezeasc` cu \nc` o ]`ri. Singura [ans` a Cet`]ii fotbal! Au participat mai multe echipe
prezint` situa]ia, [i-a luat fru- prim`rie. {i, dup` aceea, chiar este ca de ea s` se ocupe auto- de jandarmi [i una a presei. Special
mu[el cealalt` m\n` [i i-a direc- [i cu o \ntreag` cetate. rit`]ile din jude]ele vecine, dup` pentru acest eveniment, s-a aprobat o
]ionat palma spre fund. ce aceast` va ajunge acolo, zid derogare de la regulamentul jocului
|n februarie anul trecut, la cu zid. de fotbal: loviturile de pedeaps` s-au
Spre sf\r[itul s`pt`m\nii, pre- Sighi[oara a venit \n vizit` mi- executat \naintea turneului.
fectul a venit val-v\rtej la Sighi- nistrul Culturii de atunci, Mona Karate Zid Jandarmii
[oara de la Bucure[ti [i l-a luat Musc`. {i a adus-o cu sine pe [i extraterori[tii
pe primar la trei-p`ze[te, apoi la arhitect Corina Lucescu, de la In-
14 academia CA}AVENCU
eu,
eu, puse
...{i atunci
...{i
puse pu[ca
atunci v\n`torul
pu[ca la
v\n`torul cel
la ochi
ochi [i...
cel bun,
[i... poc,
poc, poc!...
capitalul
bun, adic`
adic`
poc!... \mpu[c`
\mpu[c` lupii
lupii
Nr. 13, 5-11 aprilie 2005 cei
ceir`i
r`icare
careurlau
urlau\mpotriva
\mpotrivatovar`[ului
tovar`ului Nicolae Ceau[escu,
mentorul
mentorul Bunicu]ei.
Bunicu]ei. {i, {i, uite-a[a,
uite-a[a, Scufi]a fra]ilor marx
Scufi]a Ro[ie
Ro[ie aa tr`it
tr`it fericit`
fericit`
p\n`
p\n` la
la ad\nci
ad\nci b`tr\ne]i
b`tr\ne]e[i[ioomai maitr`i
tr`i[i[iazi
azi\n\ninimile
inimile
noastre dac`
noastre dac` nunu dau
dau bandi]ii
bandi]ii `[tia
`[tia Legea
Legea

din nou la cass` lustra]iei.


Lustra]iei.

Despre Priboi, mai multe SIF-uri“ \ntr-un dis- func]ie nici dac` acesta va sta \n va fi pl`tit de majoritar minorita-
SIF [i Priboi curs ]inut \n fa]a cadrelor MAI, Dubai p\n` \i va cre[te barb` de rilor. Dar, din cauza reglement`-
Tristea Priboi, despre care Co- ceea ce \nseamn` c`, \n viziunea c`lug`r. Chiar: ce i-o fi venit lui rilor prea permisive [i a actului
tidianul a scris s`pt`m\na trecut` pre[edintelui, gestul de a cum- Priboi s` \[i lase barb`? O fi dat de supraveghere superficial, dac`
c` ar fi plecat \n Dubai [i c` [i-a p`ra ac]iunile unei companii pri- \n mintea `lora de-i alerga pe stra- nu suspect de rea-voin]`, de regu-
l`sat barb`, are \nc` leg`turi vate, legitim \n toate democra]ii- d` pe vremuri. Doamne fere[te, l`, \n Romånia, auditorul calculea-
foarte puternice cu SIF Oltenia, le, este un fel de infrac]iune fa]` s` nu-[i lase [i plete [i minijup! z` cel mai dezavantajos pre] pen-
fiind [i reprezentantul acestuia de care mili]ia ar trebui s` ia re- tru minoritari. |n cazul de fa]`,
\n Consiliul de Administra]ie al pede o atitudine, ceva. metodele de evaluare au fost ast-
Biofarm. Na, pune [i el um`rul, Infractorul Mahmmur AVAS,
Despre metoda 1, fel aplicate \nc\t s` rezulte un pre]
cu tot cu epole]i, la un biznis pri- care a cump`rat de la burs` ac- metoda 2 [i at\t c\t mai mic. Imagina]i-v` c\teva
vat, \n calitate de specialist \n eco- ]iuni SIF Oltenia (e drept c` mult Urmeaz` o poveste despre minute c` citi]i „Vocea contabilu-
nomie politic` – actuala form` de sub limita de 1%), ]ine s`-[i feli- bani. Senza]ional! Ac]iune, urm`- lui“, fiindc` alt` cale de a v` ex-
existen]` a fostei poli]ii politice. cite angaja]ii care conduc SIF-ul riri, contabilitate! {i b`taie! De plica cum s-a operat nu e:
SIF-urile – o obsesie mai nou` a pentru inspira]ia de a-l numi pe joc. L`sa]i orice grij` [i, cu ochiul
lui Traian B`sescu – s\nt, toate, Ristea Priboi \ntr-o asemenea pe care nu-l ]ine]i pe portofel, ci- Prima metod` de evaluare: a
conduse de o ga[c` de feudali func]ie [i s` le ureze multe astfel ti]i r\ndurile de mai jos. Se \nt\m- activului net corectat. S-a corec-
care se ]in \n func]ii profit\nd de de idei [i pe mai departe, c` ori- pl` \n Romånia, la burs`, unde, tat activul net cu un provizion (a-
faptul c` ac]ionarii – \n cea mai cum nu-i poate schimba nimeni. vorba unui ilustru ho] \mbog`]it ve]i dreptate, am vrut s` spunem
mare parte fo[ti cuponari de-ai |i mai anun]` [i c` o s` le cear` din tranzac]ii cu ac]iuni, „dac` ci- „Vocea expertului contabil“) f`-
lui V`c`roiu – nu pot forma cvo- dosarele de la CNSAS, dar, bine- neva c\[tig`, neap`rat al]ii tre- cut pentru un proces comercial \n Ristea Priboi, un securist de poveste
rum la AGA, din cauz` c` s\nt foar- \n]eles, numai dac` \l las` dom- buie s` piard`“. care societ`]ii i se cer 350 de mi- care s-a ascuns \n Dubai pentru c`, normal,
te mul]i [i greu de adunat. Singu- nul pre[edinte, dac` nu se simte liarde de lei. De proces nu s-a [tiut \i aducea aminte de vremurile
ra cale prin care ar putea fi da]i cumva deranjat. Iranienii Mird Jabbar Seyedin p\n` s` apar` problema delist`rii c\nd c`ra noaptea oamenii cu duba
jos este preluarea SIF-urilor de [i Kanani Jabbar, ac]ionarii majo- [i nici nu se [tie dac` va fi pier-
c`tre investitori mai mari, \ns` ritari ai societ`]ii buzoiene Agri- dut – \ns` provizionul s-a f`cut sese la doar 7 miliarde. O expli- ac]iune. Cum v` spuneam, nu
de evitarea acestui lucru s-au ocu-
Despre proprietari, cover (simbol bursier COWB), au deja. Iar treaba asta a \njum`t`]it ca]ie ar consta \n premierea ad- vorbim de un caz izolat, ci de o
pat pre[edintele B`sescu [i Comi- Priboi [i minijup decis s` \nceap` procedurile de capitalurile proprii ale societ`]ii, ministratorilor cu 105 mii USD, mod` profund tolerat` de insti-
sia Na]ional` a Valorilor Mobilia- Ca s` avem un termen de com- delistare. Adic` de ie[ire din bur- \n consecin]`, a sc`zut pre]ul ac]i- pentru performan]e deosebite, tu]iile de supraveghere [i control.
re, sprijinind o abera]ie legisla- para]ie la problema de mai sus, s`. C\nd iese din burs`, orice so- unii calculat de evaluator. dar celelalte explica]ii nu s\ntem Conducerea Bursei de Valori a
tiv` cripto-comunist` unic` \n s` spunem c` Fondul Proprieta- cietate este obligat` s` angajeze A doua metod`: a fluxurilor fi- \n m`sur` s` vi le prezent`m. Re- spus acum c\teva s`pt`m\ni c` \n
toat` Europa: limitarea dreptului tea, care va fi al 6-lea SIF, nu va un auditor avizat de Comisia Na- nanciare. {i \n cazul acestei me- zultatul e acela[i: profit castrat, urm`torii ani inten]ioneaz` s`
de proprietate asupra SIF prin avea nici o limitare pentru num`- ]ional` a Valorilor Mobiliare, care tode, rezolvarea a fost simpl`. Du- pre] pe ac]iune minuscul. atrag` sute de mii de oameni la
interzicerea cump`r`rii de c`tre rul de ac]iuni de]inute de o per- s` stabileasc` pre]ul pe ac]iune p` ce s-a raportat la 9 luni un pro- A[a se face c`, de[i valoarea burs` – deci, victime lejere ale
o persoan` a mai mult de 1% din soan`. Iar managementul va fi ce va fi pl`tit ac]ionarilor minori- fit net de 35 de miliarde de lei, la contabil` a ac]iunii COWB este acestor practici care deocamdat`
ac]iuni. De altfel, Traian B`sescu asigurat de o companie str`in`, tari ce nu vor s` r`m\n` \n firm`. finalul anului financiar, c\nd se de 10.000 lei, pre]ul care se va dorm lini[tite.
s-a [i revoltat fa]` de „ac]iunile care mai mult ca sigur nu \l va Iar auditorul angajat are obliga]ia a[tepta s` se raporteze un profit oferi minoritarilor de c`tre ma-
viguroase de a pune m\na pe c\t numi pe Ristea Priboi \n vreo s` stabileasc` un pre] corect, ce de 40 de miliarde, acesta ajun- joritari a fost calculat la 2.950 lei/ Mahmmur AVAS
CLO{CACU academia CA}AVENCU 15
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
PUII DE [aur

Loc de retrocedat cu capul descopery


Ia-i pogonu’, Mic \ndrumar
d`-i pogromu’ pentru cunoa[terea
Doamna S. a fost arestat` f`r` holocaustul boierilor romåni, cine
s` i se spun` de ce, f`r` s` i se
permit` s`-[i ia ceva din cas`, a
neag` public c` burghezia romå-
neasc` a fost decimat` progra-
filtrelor de dragoste
fost aruncat` \ntr-un tren de vite matic nu risc` nici un minut de Afrodisiacele sau filtrele de \]i d` o mare vioiciune sexual`,
\mpreun` cu al]i zeci de oameni pu[c`rie, Ion Iliescu sau Adrian dragoste sunt toate acele pro- ca [i amestecul de semin]e de
aresta]i \n acela[i mod. |ndesa]i Severin nu vor cere niciodat` duse care stimuleaz` poftele cardamom cu cel de-al doilea
unul \n altul, au fost transporta]i scuze din partea statului pentru sexuale. Cuvåntul afrodisiac strat de scor]i[oar` recoltat` de
timp de trei zile c`tre nic`ieri, atrocit`]ile la care au fost supu[i vine de la numele Afroditei, pe arbori, amåndou` pisate bine
f`r` m\ncare [i ap`, f`r` s` li se pe teritoriul Romåniei cet`]enii zei]a dragostei, n`scut` din [i cernute printr-o sit` m`runt`,
spun` unde merg. C\nd garnitu- din r\ndul burgheziei. De un pro- mare dup` ce Cronos, tat`l ei, peste un bol cu salat` de ron-
ra de tren s-a oprit \n sf\r[it, erau ces al comunismului, similar cu [i-a castrat tat`l [i i-a aruncat dele de ceap`, care se consum`
at\t de stor[i de vlag`, c` unii procesul nazismului, nici g\nd, testiculele pe valuri. A[adar, la temperatura camerei. Nu
dintre ei picoteau de-a-mpicioa- \ntr-o ]ar` care se screme s` dea Afrodita nu era z`mislit` atåt numai creve]ii au propriet`]i
relea [i, p\n` s` fie da]i jos din p\n` [i un f\s de lege a lustra]iei, din spuma valurilor, cåt din afrodisiace, ci cam toate crus-
tren de solda]i, i-a luat somnul care s` \i ]in` pe tu[` numai zece sperma bunicului ei amestecat` taceele [i molu[tele care mi[un`
de veci. Doamna S. a rezistat [i ani pe comuni[tii notorii. Pogro- cu apele m`rii. P`måntul este \n mare. Trufele, ni[te ciuperci
a putut s` se mute la noua locu- mul burgheziei e altfel dec\t cel plin de afrodisiace. {ofranul, din regiunea mediteraneean`,
in]`, \n care avea s` stea c\]iva evreiesc. E cu mor]i, e cu s\nge, pe[tele an[oa, scor]i[oara, car- de culoare violet-negricioas`,
ani buni: o barac` de lemn prin e cu calvar, dar e altfel: continu` damomul, caviarul, ienup`rul, care cresc \n p`månt, fiind re-
care sufla v\ntul [i ploua molcom. subtil [i acum. Doamna S., cu- sparanghelul, creve]ii, semin]ele coltate de cåini [i porci dresa]i,
S` stea, e un fel de-a spune, c` noscut` \n satul Chirnogeni, ju- care, nu-i a[a, orice om care plea- n`tori ai morii, firma Spicul, s\nt de bumbac, mierea, stridiile, con]in o mare cantitate de fe-
n-a stat mai deloc, fiind vorba de de]ul Constan]a, drept boieroaica c` \n concediu de relaxare \n la- de p`rere c` cl`direa morii e a lor, pe[tele-spad`, somonul, ]iparul, romoni, care sunt hormonii
un lag`r de munc` for]at`. St`nescu, a fost deportat` de co- g`r sau \ntr-o c`l`torie, legat de fiindc` s-a stricat aparatura veche trufele, vanilia, aripioarele de masculini. De[i cultivat la noi \n
Cred c` deja v` g\ndi]i c` muni[ti \ntr-un lag`r de munc` coada calului, le pune bine, la p`s- a St`ne[tilor [i au luat ei una rechin, jinsengul, morcovii, ]ar`, bumbacul nu este cunoscut
doamna S. este o evreic` depor- din Bicaz [i supus` unui trata- trare. Nu au contat pentru AVAS nou`. ]elina, p`trunjelul sau usturoiul [i pentru semin]ele sale foarte
tat` sub regim fascist. De data ment inuman, iar so]ul ei a fost actele din Arhivele Statului. Pri- Revenind la materia de studiu sunt numai cåteva dintre afro- aromate, de form` sferic` [i
aceasta e vorba \ns` de un trata- legat de un cal [i t\r\t pe jos \n v`- m`ria Chirnogeni s-a \ncurcat [i „Holocaust evreiesc“, \n progra- disiacele cele mai cunoscute. Pe culoare fistichie, asociate \n
ment similar, aplicat de romåni zul comunit`]ii, pe motiv c` aveau ea la num`r`toare [i a declarat ma [colar` ar trebui introdus` [i lång` propriet`]ile sale afrodi- Orient cu dorin]a [i instinctele
unor romåni, mai exact, de co- moar` \n sat, o cas` mare [i mult c`, de fapt, statul a confiscat de la o materie practic`, de atelier, gen siace, anticii credeau c`, dac` carnale, iar \n China, cu
muni[ti, „chiaburilor“. Din p`ca- teren agricol. Diverse tertipuri St`ne[ti o cas` cu dou` camere [i „S` ne descoperim singuri po- este consumat cu regularitate de secre]iile vaginale.
te, nu s-au f`cut filme la Holly- post-comuniste au f`cut ca nimic nu cum scrie \n actul de confis- gromurile actuale ale patriei“. femei, [ofranul stimuleaz` circu-
wood, Spielberg habar n-are de din avutul celor doi s` nu fie retro- care [i cum [tiu b`tr\nii din sat, la]ia sangvin` a uterului. Dup` Dura sex
pogromul chiaburesc din Romå- cedat urma[ilor. AVAS-ul a cerut adic` un imobil cu cinci camere Alexandru C~UTI{ Kama Sutra, infuzia din bobi]e
nia, \n [coli nu se \nva]` despre acte de proprietate \n original, pe [i dou` saloane. Iar actualii de]i- alexandrucautis@catavencu.ro de ienup`r este o b`utur` care
16 academia CA}AVENCU MANGLA CUM LAUDE De
De lala bun
bun \nceput
\nceput am
am
academia CA}AVENCU 17
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006 militat pentru
militat pentru independen]a
independen]a Nr. 13, 5-11 aprilie 2006

x xXL
politic` aa Parchetului,
politic` Parchetului, am am fost
fost mereu
mereu
echidistant.
echidistant. Am Am executat
executat slugarnic
slugarnic [i[i la
la timp
timp
comenzile
comenzile PSD-ului,
PSD-ului, iar iar acum
acum promit
promit s` s` exe-
exe-
Alexandru C`uti[, dac` n-ar fi fost
cum este,
dosarele chi cut
cut respectuos
respectuos [i[i \n
dinele
dinele Alian]ei
\n bune
Alian]ei D.A.
bune condi]iuni
condi]iuni or-
D.A. Da...
Da... ‘tr`i]i,
‘tr`i]i,
or-
dosarele chi Cornel Ivanciuc depune m`rturie
c` procurorul general este cercetat pentru
am
am \n]eles!
\n]eles! suspiciunea de complicitate cu mafia; c`
adic` zg\rcit, mai c` ar fi dat c\te o bere de partide, pentru a putea r`måne Prim-procurorul dat` pe s`pt`mån`. G`in`riile lui prim-procurorul Maramure[ului este un
colegilor s`i care au scris: acolo unde curge lapte [i miere, Demeter nu se opresc aici: el \i pu- g`inar autentic, care a primit 150 de g`ini;
– despre convorbirile pres`rate cu [pag` ale adic` acolo unde gura oportunis- Maramure[ului este ne pe subalterni s`-i numere ou`- c` Doan` n-a fost numit adjunct al Parche-
lui Ioan Niculae, interceptate de SRI; tului este cel mai aproape de osul un g`inar autentic le, vånzåndu-le cu de-a sila ou`le telor Militare pentru c` a cerut s`-[i duc`
– despre cui face jocul de noroc Dan Reg- l`ptos [i mieros. Regman a lucrat ouate de ou`toarele primite plo- dosarele la cap`t; c` [eful Spitalului Militar
man, de la Loterie. pån` \n 1999 la Direc]ia General`
a V`milor, ca director al V`mii Bu-
cure[ti, iar apoi pe postul de con-
C ånd vorbe[ti despre un g`inar,
este bine s` te asiguri mai \n-
tåi c` vrei s`-l vorbe[ti de r`u, de
con de la traficantul de heroin`.
Apoi a reparat sediile procuraturi-
lor din jude] cu firma fostului de-
[i-a mutat clientela de la privat la stat, pen-
tru a putea opera lini[tit statul.

silier al lui Nini S`punaru. De[i pild` c` e procuror, ca s` nu-]i iei putat de Satu Mare, Vasalie Moi[, bil, ei vor r`spunde simplu, fiind bu ilegalit`]i crase. Dar putem su-
O mån` s` fi fost trimis \n instan]`, a[a am om de \ncredere al liberalului Ni- nici cea mai elementar` m`sur` la pre]uri de zece ori mai mari. Iar vorba de vot secret: „De-aia, b`!“. gera procurorilor militari, c\t [i
auzit [i noi c` dosarele Securit`]ii ni S`punaru, zis Cl`buc, zis Palmo- de precau]ie. Dac` ]i-ai luat una cu ce [i-a tras din bugetul de pe re- Dac` îns` ne întreba]i pe noi, Corpului de Control al Guvernului
[pag` vor fi deconspirate pe bune. |n po- live, Regman a fost adus, totu[i, singur`, ar zice borfa[ii c` e[ti la[ para]ii [i-a cump`rat o vil` lång` chiar avem un r`spuns competent. ni[te \ntreb`ri pe care ar putea s`
pe alta vestea de mai jos, fostul ofi]er DIE pe filiera democrat` a lui Petre Ro- [i n-ar mai da doi bani pe opiniile Budapesta, \n care l-a mutat pe Una dintre condi]iile puse de Doa- le pun` \n rechizitoriul lui S\rbu.
Ioan Niculae vorbe[te deschis de- man. Liberalii \l dau jos \n ’99, pen- tale. Cu Ioan Demeter, prim-pro- fii-su, care face afaceri cu mafia n` pentru a fi avansat a fost aceea Pacien]ii \i pl`tesc direct doctoru-

} inem mor]i[ s` ne aresteze [i


pe noi cineva pentru violarea
spre o [pag`, cu cine crede]i? V`
spun la sfår[it.
tru ca \n 2001, Regman s` fie re-
cuperat de PSD [i numit secretar
curorul Maramure[ului, mafiei din
nord-vestul ]`rii nu i-a fost ru[ine
lemnoas` din Maramure[. de a fi l`sat s`-[i duc` la cap`t do-
sarele pe care le instrumenteaz`
lui S\rbu contravaloarea implantu-
rilor, a manoperei de fixare \n os,
documentelor strict secrete. Drept
care public`m o pagin` din cele
Ei bine, cin’ s` fie „[efu’“ care,
dac` nu-[i face treaba, e musai
general al sindicatelor din Agen]ia
Na]ional` a Func]ionarilor Publici.
s` defileze pe Corso. O vorb` veche
din b`tråni zice c` un ungur [me-
De ce i-a lipsit în prezent. Cum în dosarul „rafi-
n`ria Astra“ cercet`rile procuroru-
precum [i lucrarea protetic` ulte-
rioar` de refacere artificial` a din-
aproximativ 500 de transcrieri ale s`-i „dea banii“ lui Niculae? P`i, Dup` ie[irea la scen` deschis` a cher este mai periculos decåt o CSM-ului o doag` lui se apropie de linia de sosire, telui cu metale [i por]elan? Con-
convorbirilor telefonice purtate de
numitul Ioan Niculae cu muuuul-
normal, e tocmai placa turnant` a
traficului de influen]` [i a [p`gi-
Drept`]ii [i Adev`rului, \n stagiu-
nea electoral` a toamnei 2004,
sut` de olteni [mecheri. Iar cu un
ins care este [i ungur, [i [mecher,
în cazul procuroru- urmînd s` cad` nume grele ale ma-
fiei petrolului din Prahova [i nu
form legisla]iei, lucr`rile dentare,
inclusiv implanturile, nu s\nt pl`-
Ilie Boto[, un procuror de trei stele,
t` lume. |n convorbirile – \nregis- lor, dl {erban Mih`ilescu, mai cu- Regman a revenit [i el la mai ve- [eful Parchetului General sau, poate, colonel [i procuror po]i r`sturna legea. Ca lui Doan` numai, avansarea lui Doan` le-ar tite de Casele de Asigur`ri [i, ca
trate de SRI la solicitarea PNA, \n
perioada ianuarie 2003 – aprilie
2004 – sunt probe c`c`l`u pentru
noscut sub numele de cod „Micky
{pag`“. Ceea ce nu [tim este nu-
mele procurorului \n al c`rui ser-
chea dragoste de partid, Partidul
Democrat, la primul r`get de goar-
n` al trombonistului Boc, care l-a Cum ne scumpe[te sonal. De asemenea, se cuvenea
orice [mechera[, [i Demeter are
dou` certificate de na[tere. Pe
unul [i-a scris prenumele Ioan, iar
P e 17 martie, Monica Macovei,
cunoscut` [i ca ministru al
Justi]iei, i-a trimis lui Traian B`-
fi venit unora ca o m`tu[`, ptiu,
scuze, m`nu[`. Astfel, grupul tra-
fican]ilor de produse petroliere ca-
urmare, spitalele nu achizi]ionea-
z` materiale pentru implanturi
dentare. Comandantul S\rbu face
a deschide, nu unul, ci mai multe tar zace de doi ani de zile dosarul chemat la ordine. Zis [i f`cut. Reg- gazul contorul s` fie omeni]i to]i cei care puneau pe cel`lalt, Iano[. Cum este ungu- sescu, tipul acela chel care se pare re controleaz` Consiliul Suprem al comer] cu implanturi \n cabinetul
dosare de corup]ie [i crim` orga- cu aceste sublime probe. Dosar ca- man s-a dat jos din fruntea sindi- um`rul la acest proces de extrac- ra[ din S`tmar, iar UDMR-ul l-a c` e chiar pre[edintele ]`rii, propu- Magistraturii a g`sit o modalitate s`u din Spitalul Militar? |ntruc\t
nizat`. A[a cum a]i auzit voi de re pentru noi este o minunat` c`- catului func]ionarilor publici, un- lui Boto[ ]ie din banii poporului – recte [i-ar cau]ionat politic, e de \n]eles de ce nerea de numire a procurorului de a-l saluta pe procurorul Doan`, este interzis orice comer] privat \n
vreun dosar \n care Ioan Niculae l`torie \n culisele corup]iei, c`l`- de l-a pus PSD-ul, [i s-a c`]`rat
\ntr-o loj` de unde s` poat` supra- | n urm` cu vreun an, \ntr-o capi-
tal` european`, se \ntålneau
fi meritat [i Interlink partea [i,
teoretic, or fi avut [i ru[ii voicule[-
Demeter trebuie s` spun` c`-l
cheam` Iano[, atunci cånd \l in-
Vasile Doan` la conducerea Par-
chetelor Militare din ]ara asta care
care trebuie s` în]eleag` c` e bine
s` avanseze, dar cu m\na goal`.
incinta unit`]ilor MApN, cu excep-
]ia comer]ului cu ziare [i automa-

codrul bunelor maniere torie pe care o vom face – ce fru-


mos paradox – interceptånd tele-
fonul unui fost ofi]er de Securi-
veghea scena [i s`-[i aleag` rolul,
la momentul oportun. Imediat dup`
ce Vl`descu a ajuns finan]istul-[ef,
reprezentan]ii unei firme britani-
ce cu un ministru de-al nostru. Tre-
buia neap`rat s` se g`seasc` o so-
tii lor; nu trebuia uitat nici dl Do-
rin Iacob, un foarte activ specialist
\n codo[låcuri de acest gen – c`
specteaz` [tabii partidului s`u
condus de Marko Bela, [i de ce zi-
ce c`-l cheam` Ioan, atunci cånd
r`spunde la numele de România
[i în care, din p`cate, tr`im cu to]ii.
Tipul `sta, Vasile Doan`, care
Drago[ P~TRARU

Dinte pentru dinte,


te de ap` potabil`. |ncaseaz` spi-
talul sumele importante percepute
de S\rbu clien]ilor s`i? {i dac` da,
tate. Regman n-a mai a[teptat s`-i dea lu]ie operativ` pentru a u[ura ce- doar el a umblat ca argintul viu s` \l viziteaz` barosanii de la Parche- a reu[it s`-i trimit` în pu[c`rie pe s` se vad` dac` au contrasemnat
Mircea TOMA, Boc nu [tiu ce sinecur`, cånd Vl`- t`]eanul romån de excedentul de g`seasc` o companie dispus` s` tul General din Bucure[ti. Deme- [efii SRI Prahova, P`ltînea [i Bu- varianta Spitalul pentru \ncas`ri directorii respon-

Comunismul a murit. \n colaborare


cu altPHel, Ploie[ti
descu i-a zis franc: B`iete, e[ti
magic! Te fac consilierul Loteriei.
venituri. Cum forma cea mai u[oa-
r` a banilor este gazul, s-a discu-
se implice la o asemenea treab`.
Iar cum crima organizat` trebuie
ter a trebuit s` p`r`seasc` S`tma-
rul \n clipa \n care s-a aflat c` este
cur, în dosarul rafin`riei Astra, s-a
remarcat de-a lungul timpului (iat`,
Militar sabili de chit`n]`ria spitalului. La
patru implanturi pe zi, prin m\na

Tr`iasc` comunismul! De ce a tras


|n noiembrie 2005, l-a \n[urubat
\n AGA [i CA la Loterie, de unde
Regman a s`ltat banu’ cu automo-
tat despre intermedierea achizi-
]ion`rii gazului metan de la ru[i.
Schema e simpl`, ca orice act de
s` se profesionalizeze pentru a fi
recunoscut` ca mafie \n Europa,
unde se fur`, se cere s` fie asigu-
\ngerul p`zitor al lumii interlope
din jude]. Ajuns în Baia Mare, era
cåt pe-aci s` intre la bul`u pentru
putem fi [i pozitivi, vorba lui Hagi)
prin instrumentarea unor dosare
grele, cum ar fi „Mineriada“, „Ban-
V -am ar`tat c` doctorul Ioan S\r-
bu a reu[it s` \nha]e un ciolan
gros, de comandant al Spitalului
lui S\rbu trec, la un calcul estima-
tiv, \n jur de 3.500 de euro. De ce a
preferat S\rbu s`-[i mute clientela
La intrarea \n Bucure[ti, investi- p`zi, s-a furat deja fierul \ntre- Regman num`rul tostivuitoru’, iar cånd Vl`descu l-a corup]ie prin decizii ale guvernu- rat` [i protec]ie. {i iat` cum a luare de mit`, constånd \n trei ca Interna]ional` a Religiilor“, Militar din Bucure[ti, devenind \n de la cabinetul s`u privat la cabi-
torul european e \nt\mpinat cum
se cuvine, cu p\ine [i cu ceva ce-i
prinderii“. Partea interesant` cu
mozaicul este c`, imediat dup`
cå[tig`tor dat jos pe Cristea, a zis a[a: „Voi
\nlocui to]i membrii CA de la Lo-
lui: statul cump`r` scump. Se [tie
deja c` Romånia este \ntre pri-
ajuns dl Ilie Boto[ s` aib` un dosar
penal la DNA pentru c` ni[te z`p`-
sute de litri de palinc`. I s-a elibe-
rat mandat de arestare, dar cu spri-
„Sec]ia 5 Poli]ie“, „Mit` la RADET“.
Ba atît de r`u cic` e Doan` `sta,
mod subit, din strungar, mare me-
dic militar cu grad de general. {i
netul din spital? Nu cumva fiindc`
dispune aici de investigare radio-
sare \n ochi de la sute de metri Revolu]ie, a fost vopsit cu la Loteria Romån` teria Romån`, cu o singur` excep- mele ]`ri din Europa la pre]ul ne- ci]i de euroi au parcat neregula- jinul hoaverilor s`i udemeri[ti, încît fostul s`u [ef, Ioan Amarie, a nu mai d` drumul ciolanului, c` are logic` gratuit`, de personal auxi-
distan]`: mega-mozaicul comu- lavabil`, s` nu se mai vad`. ingura scul` care merge bine la ]ie: Regman“. Excep]ia Regman gociat pentru importul de gaze. mentar \ntr-un cont de procuror cazul a fost mu[amalizat pån` la fost pus la un moment dat în situa- din]i tari care-l ajut`. {i nu s\nt ne- liar pl`tit de spital, de laboratorul
nist de pe peretele \ntreprinderii
Danubiana. „E ceva frumos, artis-
S-au chinuit o s`pt`m\n` ni[te
alpini[ti s`-l v`csuiasc`. Peste
S Loteria Romån` este Dan Reg-
man. Tipu’ e membru al CA [i al
este excep]ional` din toate punc-
tele de vedere, mai ales cele care
Evident, ideea nu este s` mearg`
to]i banii la Gazprom, ci s` fac`
general. Asta pån` s` demareze
afacerea, pentru c`, deocamdat`,
urm` de fostul procuror-[ef Eugen
Ro[ca. Apoi, Demeter s-a combi-
]ia penibil` de a-i confisca lu’ `sta
micu’ dosarul RAFO II, ca s` nu
ap`rat din]ii lui, ci din]i din guri
mai bine puse \n ierarhia Armatei.
de tehnic` dentar` al spitalului?
Au fost pacien]i care au stat doar
tic, ne m\ndrim cu el, e respect ci]iva ani, la cererea noului pa- AGA la loterie, \n calitate de mem- au vedere spre SRI. |n to]i ace[ti un popas de redistribuire \ntre ru[ii n-au fost de acord cu \mp`r- nat cu un bandit care a fost arestat fac` vreun pocinog înainte de ale- C`ci Ioan S\rbu, ca medic stoma- dou` ore pe scaunul stomatologu-
pentru o epoc` a istoriei acestei tron al Danubianei, Gelu Tofan, bru al Retromobil Clubului Romån, ani, [i tri[ti, [i veseli, SRI a avut [mecheri. Popasul \nseamn` un ]eala. Cåt despre rolul lui Boto[ la la Timi[oara, pentru de]inerea a gerile din 2004. tolog-implantolog, a ascu]it mu[- lui S\rbu, dar care au fost trecu]i
n`]ii“, „E cu oameni ai muncii, alpini[tii s-au urcat din nou pe calitate \n care de]ine un Mercury grij` ca Regman s` nu se r`t`ceas- cont intermediar, iar acesta ar fi conducerea Parchetului General, cinci kile de heroin`. Demeter s-a De[i CSM nu a avut vreo obiec- c`tura generalului Vasilescu, [eful drept interna]i \n spital, ca s` se li-
care nu erau ca acum, aveau loc perete [i au r\c\it vreo dou` Comet model 1971, care este, de c` [i s` trag` num`rul cå[tig`tor putut fi al firmei britanice Inter- nu mai este de mult un secret c` dat peste cap pån` l-a eliberat, iar ]ie cînd a venit vorba s`-i dea aviz auditului din Armat`, a generalu- vreze de la Casa OPSNAJ sume de
de munc`, era alte vremuri, s`pt`m\ni vopseaua, ca s` scoat` fapt, un Maverick deghizat. Come- la loterie, atunci cånd ]ara va avea link. De aici, parte din b`nu]i ar fi misiunea lui acolo este ceea de \n schimbul libert`]ii, nelegiuitul procurorului Dan Voinea, propus lui Gurgu, [eful cadrelor militare, bani importante? Noi [tim r`spun-
merit` s` ne amintim de ele“, din nou la iveal` m`rea]a ctitorie ta lui Regman are vopseaua sut` nevoie de el [i-i va da o nou` misi- luat calea Codru]ului. A, uitai, mi- santinel` pentru afacerile marilor i-a dat mit` omului legii o sut` ca adjunct al [efului Parchetelor a secretarei generale a ministeru- surile la aceste \ntreb`ri. Poate [i
s\nt de p`rere paznicii \ntre- comunist`. Ce rezult` de aici? C` „zugr`veasc` ce a construit tata“, b`tr\n. Deci se poate. la sut` original` [i 60 de mii de une de lupt`. nistrul de la mas` este dl Codru] imuni ai na]iei. Adic`, dac` nu e su- cincizeci de g`ini. Demeter [i-a Militare tot de Monica Macovei, în lui, ca s` nu mai vorbim de rudele Parchetul Militar le va afla. Dac`
prinderii, care mai mult p`zesc Nicu Ceau[escu n-a avut drep- dar [i s` dea apoi jos zugr`veala kilometri la bord. Vopsit sut` la {ere[, dar cu un [ef ca dl Dan Voi- ficient de clar, Ilie Boto[ este sus- mutat or`t`niile \ntr-una din vilele cazul lui Doan` votul a fost nega- ministrului Ap`r`rii. Nu [tim dac` vrea ministrul Atanasiu.
mozaicul, „c` \n rest, n-avem ce tate. Unii au reu[it nu numai s` abia uscat` pe construc]ia lu’ `l Secera [i Tofanul sut` este [i Regman, care a schim- Biroul de Investiga]ii culescu, nu cred c` domnia-sa ar pect de complicitate cu marii in- sale din Satu Mare, iar traficantul tiv. Dac` îi ve]i întreba pe cei de la nasurile de deasupra acestor dan-
bat pån` acum nici nu [tiu cå]i [efi fi \n stare s` fac` ceva \n nume per- fractori. Acum \n cercetare penal`. s-a angajat s` le aduc` p`pic`, o CSM de ce nu au dat aviz favora- turi au mirosit \n opera]iile lui S\r- Biroul de Investiga]ii

Mist`r
Mist`r chept`n,
chept`n, bu-f\,
bu-f\, bu-f\?
bu-f\? Ca
Ca Salut,
Salut, Gigi!Gigi! Ce chilu’
Ce chilu’ meu mai
pe
pe vremuri?
vremuri? V-am V-am pus
pus a[a:
a[a: vederi
vederi cu
cu chinezoaic`
chinezoaic` care
care faci, m` b`iatule? Hai la noi,Hai
meu mai faci, m` b`iatule? la noi,
tat`! tat`! ca
O punem
face
face cu
cu ochiu’,
ochiu’, ]ig`ri
]ig`ri Golden
Golden DeerDeer [i[i Ancient
Ancient Porcelain,
Porcelain, maiouri
maiouri dede O punem ca lumea, m\nca-mi-ai! Da’ strict pe
lumea, m\nca-mi-ai! Da’ strict pe partea economic`, partea eco-
m`-
bumbac
bumbac cucu g`urele,
g`urele, palete
palete ping-pong
ping-pong Double
Double Circles,
Circles, creioane
creioane cu
cu gum`
gum` Great
Great nomic`, m`-n]elegi... Ei, crede]i c-a ie[it bine,
n]elegi... Ei, crede]i c-a ie[it bine, domnule Becali?domnule Be-
Esti-
Wall,
Wall,gume
gumeparfumate
parfumateFriendship.
Friendship.}e? }e?A]iA]ivenit
venitcucuavionul?!
avionul?!Aaaa...
Aaaa...sisinoi
noile- cali?ma]i
Estima]i c`, dac` rafinez acest tip de
c`, dac` rafinez acest tip de discurs, am discurs,
le-am
am dusdus\n \n
port,
port,la la
vaporul
vaporul romånesc!
romånesc! }e}egreseal`!
greseal`!Tovar`se
Tovar`seLai,
Lai,
sun`
sun`
la am [anse dede
[anse a atinge
a atingenivelul
niveluldvs. dede
dvs. popu-
Domnu’DIP,
Domnu’ Dip, [i
[i Ce-s
Ce-s astea,
astea, H5N1
H5N1 de de aviar`?!
aviar`?!
la port
port sisi spune
spune c`c` our
our friend
friend chept`n
chept`n B`sescu
B`sescu aa venit
venit cu
cu laritate?
dac`
dac` prin
prin absurd
absurd v-aresteaz`,
v-aresteaz`, {i
{ilele]ine]i
]ine]i\n\nfrigider,
frigider,ai?!
ai?!P`i,
P`i,bine,
bine m`m`
avionu’
avionu’ lu’
lu’ tovar`[ul
tovar`[ul Ciao]escu.
Ciao]escu. pute]i
pute]i s`-l
s`-l angaja]i
angaja]i pe pe v`ru-miu,
v`ru-miu, care-i
care-i de[tep]ilor,
de[tep]ilor, normal
normal c`c` oo s`
s` se-mboln`veasc`
se-mboln`veasc`
gardian
gardian lala Jilava?
Jilava? EE b`iat
b`iat bun,
bun, prahovean
prahovean toate
toate de
de grip`
grip` dac`
dac` ]ine]i
]ine]i viru[ii
viru[ii \n
\n
de-al
de-al nostru:
nostru: spal`,
spal`, calc`,
calc`, v`v` face
face curat
curat \n
\n frigul
frigul `sta!
`sta!
celul`,
celul`, nu
nu pune
pune m\na...
m\na... Dac`
Dac` trebuie
trebuie reco-
reco-
mand`ri,
mand`ri pute]i
pute]i vorbi
vorbi cucu domnii
domnii Teme[an
Teme[an
sau
sau Bivolaru,
Bivolaru, c-ac-a lucrat
lucrat [i[i la
la d\n[ii
d\n[ii
[i[i au
au fost
fost mul]umi]i.
mul]umi]i.

Dan Ioan Popescu \ncep\nd s` cugete


Plecat \n China ca s` echilibreze balan]a comercial` dintre cele dou` ]`ri, la nimicnicia vie]ii \n libertate unde, vrei,
Mircea Geoan`, fost [ef la MAE, [i Gigi Becali, Ministrul Agriculturii, un politician din genera]ia Flutur-Power,
pre[edintele Romåniei a reu[it [i \n acest voiaj s` dezechilibreze complet o nav` ancorat` nu vrei, e[ti \nconjurat de o gr`mad`
actual [ef la MUE Rapid care strig` \n postul mare: „Veni]i de lua]i g`in` [i incinera]i-o!“
\n rada portului Shanghai de lume s`rac` [i insuportabil de cinstit`
18 academia CA}AVENCU MONDENII VECHI
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
{I NOI
Romånia, muzeul figuran]ilor Fenicia“. Sau dup` cum urmea-
z`: „Umbl` vorba c` Rocsana
mai juca \n urm`toarele teleno-
vele f`cute de Acas` TV, [i asta
fost sf`tuit` s` nu fac` aceast` im-
pruden]`, mai ales c` acum ea
]ar` de cear` Marcu merge des \n vizit` pe la pentru c` blestematele de sonda- este membr` de partid [i, ca om
de p`cat diver[i clien]i ai Hotelului Feni-
cia“. Tot nu e destul de clar? Dar
je spun c` personajele jucate de
ace[ti mon[tri acri ai micului
politic, trebuie s` te por]i ceva mai
superior. Politica sub]ire nu cu
– indexul evenimentelor mondene –
Z`voranu Mito[eru, un adev`rat VIP miori- dac` v` relat`m o conversa]ie te- ecran nu prea mai au c`utare la cheltuieli de judecat` se ]ine.
tic, o celebritate care n-a f`cut lefonic` pe care Rocsana a avut-o, gospodinele cu ketchup pe [or-
Radio Neag` l-a alergat, Mito[eru niciodat` nimic, iar mai nou nu la un moment dat, \n public, cu o ]ule]. Lui Papi i se va da totu[i s` Greutatea Ioanei
Andra spune ca este iubita lui M`- nu s-a-mpiedicat face nimic pe l\ng` trupa de strip- zi \nainte de o mic` „vacan]`“ \n prezinte o emisiune, asta p\n` c\nd
a r`mas gravid`
ru]` (deci Academia Ca]avencu a Dac` cineva ar ]ine cu tot di- tiz masculin a lui Cornel P`sat, Turcia [i cu volumul telefonului \i va expira contractul cu Acas`
avut din nou dreptate!), iar acesta nadinsul s` scrie (pentru bani, c`reia cic` \i prezint` spectacolele dat la maximum, v` prinde]i? Va TV, \n schimb, Lili [i Maria, pa [i C` tot veni vorba de fetele pre-
neag` vehement. Probabil nu vrea logic!) biografia Oanei Z`voranu, de dat jos diferite izmene cu fran- s` zic`, vocea de la cel`lalt cap`t p…, la revedere. C\t despre Oana [edintelui: vine un moment \n
s` aib` probleme cu vecinii [i cu ar fi nevoit s`-i \mpart` distinsa juri. Dar de ce naiba o fi refuzat-o al firului zicea a[a: „Vezi c` mai Z`voranu, dup` cum poate a]i via]a unei femei c\nd \ncepe s`
administratorul de la bloc, care i-ar existen]` (at\t pe cea privat`, c\t Mito[eru pe Oana Z`voranu? As- am trei care vor, mai g`se[te trei aflat de pe Discovery Civilization, se \ngra[e la corp. Unora li se tra-
impune s` treac` fata de urgen]` [i pe cea „artistic`“) \n mai multe ta-i \ntrebarea, nu „A fi sau a nu fete!“. Iar Roxana se indigna u[or, nici ea nu se simte prea bine \n ge de la ereditate, altora de la m\n-
\n spa]iu, plus s` pl`teasc` o perioade, gen „\nainte de Pepe“ fi?“, de care, sincer, ne-am plicti- dar ferm: „Unde mai g`sesc eu costumul din P`catele Evei, din care, iar celelalte se \ngra[`, poa-
gr`mad` de ap` cald` din urm`. (\.P.), „dup` Pepe“ (d.P.), „\nainte sit p\n` peste cap. Oare a sim]it ce acuma trei fete, m\ine avem avi- moment ce salariul ei a intrat pu- te, pur [i simplu din snobism. Ori-
de telenovele“ (\.t.), „dup` tele- poten]ial de vedet` zace \n ea sau on, dac` n-au pa[aport…!?“ Hai ]in la ap`. Trist, dar adev`rat: toa- care ar fi fost motivul, Ioana B`-
Canalul novele“ (d.t.) [i a[a mai departe. pur [i simplu nu-i plac gagicile cu c` mai clar de-at\ta nici c` se pu- te telenovelele s\nt muritoare. sescu, aia mare a lui Traian, s-a
Invidia N`vodari Noi nu vrem s` scriem biografia gura mare? tea! P`i, ce, voi a]i putea s` tr`i]i \ngr`[at at\t de tare \n ultima
Iubita lui Irinel Columbeanu este Oanei Z`voranu (nici m`car pen- doar din rarele [i penibilele apari- Felicit`ri, tati, avem vreme, \nc\t, la meciul de joi sea-
invidiat` de sora ei mai mic`, tru bani!), dar n-avem nimic \mpo- Rocsana ]ii pe care Rocsana le mai are pe
un prompter cabrio! r`, dintre Rapid [i Steaua, Ioana
Ramona: „A[ fi ipocrit` s` spun c` triv` (ba chiar ne face mare pl`- la televizor? a fost felicitat` de foarte mult`
nu mi-ar pl`cea s` fiu \n locul cere!) s` i-o r`scolim un pic. S`
prezint` vremea Un vechi proverb rrom spune lume. Pentru ce felicitat`? Cum
Monic`i. Orice femeie \[i dore[te lu`m, de exemplu, prima er` Oana \n camere de hotel To]i oamenii cam a[a: „Cine n-are decolteu s` st`tea ea la tribuna oficial` a sta-
s` aib` bani [i s` fie apreciat`“. Z`voranu, adic` pe cea de dina- Umbl` vorba c` Rocsana Mar- \[i cumpere“. |n timp, aceast` dionului din Giule[ti, Ioana, aju-
Monica n-are \ns` de ce s`-[i fac` inte de Pepe. Dup` care s` ne \n- cu, cunoscut` \n primul r\nd ca
din telenovele s\nt foarte subtil` vorb` din poporr a tat` de kilogramele din dotare,
griji: la 17 ani, pentru Columbeanu, treb`m, \n felul nostru unic [i ire- fost` prezentatoare a rubricii muritori. De foame suferit transform`ri dramatice, p`rea o femeie \ns`rcinat` [i [ti]i
Ramona e mult prea bab`. petabil, adic` f`r` urm` de ironie „Vremea“ din ziarul Libertatea, A fost o vreme c\nd sondajele ajung\nd s` sune astfel: „Cine cum s\nt oamenii: cum te v`d \n-
(glum```!): dup` cine a alergat calitate \n care a refuzat, acum de audien]` legau telenovelele la n-are pist` de decoltare s` zboare s`rcinat`, cum \ncep s` se bucure
Tip }op Mini }op Oana Z`voranu, zis` [i Querida, vreo doi ani, avansurile lui Mutu, capul patului de cr`pau telespec- naibii de pe micul ecran“. Adina pentru tine. Unul nu ]i-ar da un
|n topul celor 100 de femei de \nainte s`-l cunoasc` pe latino-lo- atr`g\ndu-[i un SMS scris la nervi tatorii de pl`cere juc\ndu-se cu Halas, fata din reclama aia cu ca- ceai de sl`bit sau vreo re]et`, ceva,
succes realizat de revista Capital, verul mai sus numit, zis [i Pepe? \n care Briliantul o f`cea „]`ranc` d’alde Papi (Alexandru Papado- brio, manechin, femeie [i logodni- dar la felicitat nu-i \ntrece nimeni,
Mihaela R`dulescu s-a situat pe Sau, ca s` fim [i mai exac]i: dup` gras`“, umbl` vorba deci c` Roc- pol), Oana Z`voranu [i tot nea- c`, n-are probleme cu decolteul, mai ales c\nd te cheam` B`sescu.
locul 70, \n timp ce Andreea Marin cine a alergat Oana \nainte s` sana Marcu face vizite cam dese mul lor cel adormit pe platourile dimpotriv`. Ea \nfrunt` via]a se- Mai pune]i, b`, m\na [i pe carte,
ocup` numai locul 86. Rezult` c` se-mpiedice Pepe [i a primit un la Hotelul Fenicia. M` rog, cic` mai de filmare. Din p`cate pentru xual` cu pieptul \nainte [i via]a nu doar pe carne!
B`nic` Jr. a abordat topul de sus \n mare flit? R`spunsul este c\t se corect ar fi fost dac` formulam marii telenuveli[ti ai ]`rii, un v\nt asta i-a adus [i satisfac]ii. Cea mai
jos, ceea ce ni se pare normal, din poate de simplu: dup` nimeni, dup` cum urmeaz`: „Umbl` vorba rece bate acum dinspre rating-uri. explicit` satisfac]ie provine din Fata
moment ce, \mb`tr\nind, orice om frate. {i, c\nd am zis „nimeni“, c` Rocsana Marcu face vizite dese E na[pa, fra]ilor! Papadopol, Lili faptul c` Adina este logodit`, pe
trebuie s` mai scad` din preten]ii. ne-am referit, evident, la Mihai prin diferite camere ale Hotelului Sandu [i Maria Dinulescu nu vor de o parte, cu micul ecran, pe de
cu celularul de foc
alt` parte cu Daniel Onoriu, ne- For]at de \mprejur`ri s` intru
AmenDa sau nu potul l`utarilor Gabi Lunc` [i Ion pu]in \n Mall, de[i nu aveam
Tot Andreea Marin a fost amendat` Onoriu. Daniel este om \nsurat, pantofi ascu]i]i [i nici geac` de
de poli]ia din ora[ul ei natal, a[ezat la turnule]ele lui, cu trei piele cu Michael Schumacher, am
Roman, pentru parcare \n locuri copii alerg\nd frumos prin palat. fost uimit s` constat acolo c`
interzise. Las` c` le vine [i lor Pe Onoriu, Adina l-a cunoscut la M`d`lina Manole are telefon mo-
r\ndul. Or s-o implore ei s` le cursele de motoare, de[i ea n-are bil. Ei, hai c-am exagerat, mi se
aduc`, la Surprize, nepo]ii boga]i nici motor, nici permis. Motivul pare normal s` aib`, dar vreau s`
din America, iar ea, de-a naibii, o pentru care v-am deranjat cu acest spun c` dup` ce am auzit-o ce [i
s` li-i aduc`, a[a, ca din gre[eal`, mic articol este c` Adina Halas va cum vorbe[te la el \n public, s-o
p-`ia s`raci [i puturo[i, din Spania, prezenta, cic`, [tirile sportive la aud` [i lumea din jur, nu numai
de la c`p[uni.
Gagico,
Gagico, \l\l vezi
vezi Antena 1, \n paralele cu Simona nefericitul/nefericita de la cel`lalt
pe
pe avocatul
avocatul `la`la de-acolo?
de-acolo? P`truleasa, alt` de]in`toare de cap`t al firului (vorba vine),
Casa fLux de numerar Du-te
Du-te [i[i scuip`-l!
scuip`-l! Da,
Da, m`,
m`, pist` de decoltare. mi-am schimbat complet p`rerea
Cristina, Regina R&B, [i-a v\ndut n-auzi?!
n-auzi?! Du-te
Du-te [i[i scuip`-l!
scuip`-l! Zici
Zici c`
c` despre ea. |n sensul c` \nainte nu
casa, ca s`-[i fac` un videoclip. De a[a
a[a aa zis
zis Pepe!
Pepe! Hai,
Hai, pui...
pui... ne
ne mai
mai Nu-mi r`spunzi aveam nici o p`rere, iar acum am
fapt, nu [i-a v\ndut casa, ci una din una. Dar haide]i s`-i d`m M`d`-
case, iar de cump`rat a cump`-
distr`m
distr`m [i[i noi
noi p\n`
p\n` vine
vine gagicu’
gagicu’ la sexsemes… linei cuv\ntul: „Poate tu vii cu ta-
meu,
meu,c` c`cecepuii
pui mei
mei s`s` faci
faci lala
rat-o, probabil, tot ea, mai ales c` C\rcota[ul {erban Huidu a xiul, c` eu nu merg cu taxiul! Da?
nu de bani de videoclip avea
iarb`
iarb` verde
verde duminica?
duminic`? avut impertinenta inspira]ie de a Deci nu tu m` iei cu taxiul pe
nevoie, ci de un nou pretext pentru da pe post, la Kiss FM, num`rul mine, da? Vezi cum te exprimi,
a-[i face PR. de mobil al Elenei B`sescu, mezi- a[a c` reformuleaz` urgent, ai \n-
na pre[edintelui. Numai cine n-a ]eles?“. B`, a]i \n]eles? Reformu-
To be actor not to be! vrut nu [i-a notat [i salvat num`- la]i urgent, [ti]i c` e inflamabil`!
Mirabela Dauer a debutat ca rul Elenei, m\nca-o-ar tata de fru- Cred c` cel mai bine ar fi s` nici
actri]`, pe Acas` TV. Av\nd \n moas`. De atunci, biata fat` pri- nu mai vorbi]i cu ea – doar o su-
vedere c` la nun]i [i botezuri nu me[te mesaje de la to]i obseda]ii na]i [i-i pune]i piesele ei la tele-
prea se joac` piese de teatru, nu de politic`, sex [i telefonie mor- fon, s` se enerveze [i mai tare!
putem spune c` [i-a ales o carier` bil`. Fat` aprig` [i degrab` v`r-
prea promi]`toare. Oana Z`voranu preg`tind noua genera]ie s`toare de ruj de buze nevinovat,
Mirabela Karoly pentru telenovela de incontestabil succes Lacrimi de lovire Elena a vrut s`-l dea \n judecat` Veninul [i c\nepa
pe nesim]itul `la de Huidu, dar a

va pe la 50-60.000 de lei (eu am a[a: 65.000 de lei supele, o omlet` LEGEND~:


Localul b`lan b`ut un espresso at\t de tare \nc\t
mi-a stat ceasul de la m\n` din
cauza pulsului), ceaiul e 60.000,
la micul dejun e 95.000, iar por]ia
de salat` [i paste e 140-160.000 de
lei.
DDDD ca la mama acas`;
DDD ca la tata acas`;

Un pedagog de Chocolat nou` au [i ni[te beri speciale (din cele


trapiste, dac` nu m` \n[el) pe la
180.000, iar sticla de „Lacrima lui
Mare aten]ie cum pronun]a]i
numele localului \n timp ce chel-
nerul se \nv\rte prin jurul mesei
DD
D
ca la mine acas`;
ca la m`-sa acas`.

La vreo 4-5 ani de la difuzarea \n]epe chiar toate cele o sut` de posibil ca patronii s` fi mutat c\- Ovidiu“ pl\nge numai dac` sco]i dvs. Nu de alta, dar un „{iocola“ π ieftin ca braga;
\n cinematografe a filmului Cho- baloane galbene cu care patronii teva mese [i \n fa]`, pe trotuar, din portofel 400.000 de lei. |n prin- pronun]at mitoc`ne[te, f`r` nici ππ caut`-te-n buzunar
colat (cu Carrie-Anne Moss, Judi [i-au \mpodobit u[a localului. profit\nd de lini[tea ob]inut` \n cipiu, specialitatea casei s\nt pr`- un fel de accent fran]uzesc, o s` \nainte de a intra;
Dench [i Johnny Depp), cineva a Atmosfera din`untru este prie- urma \nchiderii traficului \n Cen- jiturile [i cremele de ciocolat` (v` v` aduc` la mas`, \n plus fa]` de πππ e bine s` mergi \n ziua
avut ideea original` de a lansa [i tenoas`, personalul format dintr-o trul Vechi. Ce s` zic… m` aflu \n recomand spuma de ciocolat`), ce a]i comandat, [i o Cola. de salariu ca s` nu te
\n Bucure[ti un local cu acela[i t\n`r` [i un t\n`r plus femeia mai situa]ia jenant` de a nu avea de \ns` \n buc`t`rie se mai coc [i faci de r\s;
nume. S-a deschis doar de trei \n v\rst` de la cas`, toate miros a ce s` m` pl\ng. Poate doar col]ul ni[te pite din alea ardelene[ti cu Bursucul gastric ππππ numai dac` te invit`
s`pt`m\ni [i \l pute]i g`si pe In- mic` afacere de familie inspirat` acela de chifl` de cas` \n care este crusta grunjoas` perpelit` prin
cineva care pl`te[te.
trarea Stavropoleos col] cu Calea de ceva excursii \n str`in`tate, \nfipt` o lum\n`ric` aflat` pe fie- f`in`, de-]i st` mintea \n loc, iar Buc`t`rie: DDDD;
Victoriei, adic` str`du]a de viza- acolo unde astfel de cafenele s\nt care mas` aduce pu]in a kitsch… ca s`-i prind` pe angaja]ii de la pre]: ππ;
µ po]i s` [i adormi;
vi de CEC-ul mare, care ajunge c\te dou`zeci la fiecare sut` de |n rest, servirea este OK, m\ncarea birourile de figuri din zon`, pa- WC: µ.
drept \n centrul vechi. Chocolat metri. C\nd am nimerit noi aici, \n – ca la orice local aflat la \nceput tronii au introdus [i un mic dejun µµ cur`]el;
e foarte u[or de g`sit dac` cumva urm` cu dou` duminici, era des- – este bun`, iar pre]urile s\nt pe plus ni[te sup` [i salate de pr\nz. µµµ ai grij` pe unde p`[e[ti;
homle[ii din zon` n-au apucat s` tul de frig, \ns` odat` cu c`ldura e m`sura zonei. Cafelele s\nt unde- Mi-am notat pe un [erve]el cam µµµµ n-ai putea s` mai rabzi?
frumoasa academia
g`sit
g`sit tutu la
Eu nu
Eu nu [tiu,
la Prigoan`
[tiu, drag`,
drag`,ce-ai
CA}AVENCU
Prigoan` `sta
ce-ai
`staalalt`u...
t`u...C`
C`numai
numai\n\n
19
scandaluri oo ]ine]i.
scandaluri ]ine]i.Nr. 13, 5-11 aprilie 2006 s\nt
Tu
Tu [tii
[tii c\]i
c\]i b`rba]i
b`rba]i singuri
singuri s\nt\n\n
[i chestia ]ara]ara
asta? {i mai
asta? boga]i,
{i mai [i mai
boga]i, [i handicapa]i.
mai handicapa]i.E[ti E[ti
fat` fat`
t\n`r`,
ce naiba!
t\n`r`, ce |]i g`sesc
naiba! eu un b`iat
|]i g`sesc eu unbun,
b`iatmiliardar, cu cel pu]in
bun, miliardar, cu cel
pu]inmembre
dou` lips` [i lips`
dou` membre s`rit [i
des`rit
80 de deani!
80 Ba[ca
de ani!c`Ba[ca
nu tre-
c`

Cuv\ntul care-[i ucide cititorul buie s` mai faci


nu trebuie copii,
s` mai
probabil numai
pensionari,
c`copii,
faci are deja
buni de
pensionari,
el, probabil
c` are
mo[tenit.
numai buni
deja el,

t`m la o discu]ie pe care Mama


Toamna trecut`, so]ul fostei iubite a lui Irinel Columbeanu, Romani]a Zina o are cu un chelner. „Ce-i
Iovan, a \mpu[cat un ho]. Romani]a a suferit [i a pierdut o sarcin`. aici?“, \ntreab` ea ar`t\nd un
Din suferin]ele ei s-a n`scut o carte, scris` la reportofon. Cartea s-a pahar. „Botox“, \i r`spunde fo-
lansat vineri, \n prezen]a noastr`, care pur [i simplu nu ne-am putut tograful nostru aparte. Apoi, eu
ab]ine s` particip`m la eveniment. Al`turi de multe babe [i de Zina mai fumez \nc` o ]igar`, iar el
Dumitrescu. se mai arunc` de c\teva ori \n
genunchi \n fa]a c\te unui mo[
Intru \n loca]ie, \mpreun` cu c\nd a scris cartea? „Numai oa- necunoscut, ca s`-i p`c`leasc`
fotograful, printr-un nor zdro- meni frumo[i s\nt aici“, comen- pe colegii lui de breasl` c` e
bitor de parfum, care n-are le- teaz` cineva. M` uit \n jur [i vorba de un VIP. |i iese. Plec`m.
g`tur` cu noi, ci cu ni[te doam- r`m\n la p`rerea mea c` e plin Pe drum, ne d`m seama c` am
ne. Lume pu]in`, multe babe [i de babe. O fost` manechin`, uitat s` poz`m fotografiile f`cute
mul]i mo[i veni]i \n mod clar atins` serios de trecerea timpu- din avion de so]ul Romani]ei.
dup` fursecuri (foto 1 [i 2). |m- lui, Melek (nu v` d`m poz`, c` Nu-i nimic. Ne descurc`m cu o
br`cat` \n roz, Romani]a d` in- prea era disperat` dup` bli]uri), poz` f`cut` de un coleg, tot din
terviuri. O aud cum repet` o explic` cuiva: „{tii ce frumoase? avion (foto 6). Nou` ni se pare
chestie pe care-a mai repetat-o Din alea cu floricelele \ndrep- mai mi[to dec\t ale lui Iovan, o
de 345.373 de ori p\n-acum, la tate-n sus“. Nu [tiu de ce erau dat` fiindc` pe-ale lui Iovan nu
televizor, la radio, la coafor sau la floricelele alea-ndreptate-n sus le-am v`zut [i a doua pentru c`
ea \n baie: „Din aceast` nevoie [i nici nu m` intereseaz`. M` in- autorul acesteia e de-al nostru.
de a comunica s-a n`scut car- tereseaz` c` au ap`rut deja VIP- Pentru comenzi, suna]i la re- 4
tea“. O repet` [i pe-aia cu: „Am urile: fosta so]ie a lui Adrian dac]ie [i cere]i cu el. O d` ieftin:
\ncercat s`-mi sintetizez tr`i- S\rbu, Lavinia, \ntr-o fust` prea doar 112,5 euro plus un [trudel
rile“. {i pe-aia cu: „Am sim]it [i scurt` (foto 3), Mihai Albu, cu br\nz` [i un lapte b`tut, cu tot Creatoarea Zina Dumitrescu, \n postura de martor` de onoare
am scris!“. Uff! Cartea, am uitat Bahmu]eanu [i Mama Zina (foto cu ram` [i paspartu. la ultimul partaj al Adrianei Bahmu]eanu
s` v` zic, se cheam` Cuv\ntul 4). {i, bine\n]eles, Fane Jeg. Ecou de Romani]`
care ucide. Romani]a e blond`, |ntre timp, Romani]a a intrat (cu
dar are v\rfurile pletelor negre. flori \n bra]e, ca la cununia ci-
I-o fi sc`pat p`rul \n cerneal` vil`, vezi foto 5) \n sala de fes-
tivit`]i. I se pune pumnu-n gur`
lui Freddie Mercury, care urlase
p\n-atunci, pe repeat, Show must
go oooon [i \ncep spiciurile. |n
timp ce vorbe[te un domn, m`
plictisesc a[a de tare, c` \ncep
s`-i z\mbesc lui madam Bahmu-
]eanu, ca s-o fac s` cread` c` ne
cunoa[tem. |mi z\mbe[te [i ea.
Se termin` spiciurile [i \ncep
autografele. Primesc [i eu unul,
pentru \ntreaga redac]ie: „Pen-
tru Academia Ca]avencu, v`
mul]umesc pentru prezen]a \n
via]a noastr`. S\nte]i pican]i [i
1 haio[i. Cu dragoste, Romani]a
Iovan“. Fum`m o ]igar` [i asis-

5 3

6
20 academia CA}AVENCU interne]e
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
f`r` b`tr\ne]e

Guvernul caut` re]eaua


fericirii

S` punem AI-ul
cu bot-ul pe labe
|n urm` cu vreo dou` s`p- prin sistemul de ventila]ie, \n
t`m\ni, un cititor mi-a trimis timp ce stau pe WC citind revista
link-ul cu iGod – „Repenting preferat`. Cel care \]i d` aici
made easy“ (www.titane.ca/ replica la orice fel de \ntrebare
igod). Dac` merge]i la adresa tastezi acolo este o aplica]ie nu- info de pe vremea aceea, a fost (www.aiml.info), AiTools (www.
respectiv`, o s` g`si]i o fereastr` mit` bot, creat` foarte simplu cu s` \nv`] calculatorul s` r`spund` aitools.rog) [i altele.
care simuleaz` un fel de chat cu unul din softurile de scris bo]i e- la ni[te \ntreb`ri scrise de la tas- Internetul e plin de bo]i. Pro-
Dumnezeu. E, hai… sper c` nu xistente pe Internet. tatur`. V` reamintesc c` era vor- babil c` nu o dat` a]i fost apelat
trebuie s` explic nim`nui c` Prin clasa a IX-a, c\nd am \n- ba de anii ’91-’92, calculatorul era de c`tre vreun necunoscut pe
n-are nici o leg`tur` cu Dumne- v`]at primele no]iuni de informa- HC 90, iar limbajul – BASIC. Dac` vreun chat oarecare (Yahoo! [i La fiecare loc de munc` exist` [i timpi mor]i. Fanii extratere[trilor
zeu. E doar o glum`, o mic` blas- tic`, primul lucru pe care am \n- \mi aduc bine aminte, trebuia s` MSN s\nt pline), cu care a]i reu- \[i conecteaz` calculatoarele la programul Seti@Home. Al]ii \[i
femie pentru care ni[te progra- cercat s`-l fac, \n afar` de exer- utilizezi din greu instruc]iunile [it s` lega]i o scurt` conversa]ie dedic` fiecare minut liber, [i nu numai, voluntariatului \n cadrul
matori or s` fie tr`sni]i din senin ci]iile imbecile din manualul de Let, Input [i If… Then Goto… p\n` s` v` prinde]i c` vorbi]i cu proiectului Solitaire. Noi, mai telurici ca star-trekker-ii [i mai socia-
Acum lucrurile stau mult mai un robot. Ei, robotul respectiv pro- bili ca soliterii, mai tragem cu ochiul pe forumul Guvernului (deh,
simplu. Bo]ii cunosc by default babil c` a fost f`cut cu una din deforma]ie profesional`). {i ce ne-a fost dat s` g`sim? P`i, hai c`
r`spunsuri gata f`cute la o mul]i- aplica]iile men]ionate mai sus. v` ar`t`m direct, oricum o poz` valoreaz` c\t o mie de cuvinte, pe
me de \ntreb`ri, tu n-ai de f`cut Eu unul am testat Pandorabot-ul care e foarte greu s` le pui \n acest text \ntr-o duminic` dup` mas`
dec\t s` le modifici, personaliz\n- [i trebuie s` [ti]i c` e destul de cu soare, flori [i fete \mbr`cate lejer, de prim`var`. Cineva, \ngrijo-
du-le, sau s` adaugi alte r`spun- simplu de antrenat. Doar r`bdare rat pesemne de faptul c` domnul Guvernu’ o freac` prea mult pe
suri la \ntreb`ri noi. Practic, se v` trebuie pentru a-l \nv`]a c\t site-uri de profil, s-a g\ndit s`-l ajute \n g`sirea unui partener real.
nume[te c` ai de antrenat bot-ul. mai multe r`spunsuri. Dup` ce Trebuie s`-l anun]`m pe binevoitor c` postul e deja ocupat de
Astfel de programe ajut`toare le l-a]i antrenat suficient, site-ul v` don’[oara Romånia (o slujnicu]` din cas`), cu care Guvernu’ a fost
pute]i g`si la www.alice.org (Ar- pune la dispozi]ie [i un link unde tandru din toate pozi]iile, ba chiar a inventat c\teva noi, de ro[esc
tificial Intelligence Foundation), s` v` publica]i bot-ul respectiv. p\n` [i copertele Kama Sutrei. De[i la c\t a epuizat-o pe fata asta,
acolo unde este o list` \ntreag` Cui pune botul la ideea asta \i poate c` e timpul s`-[i g`seasc` alta. {i pe Romånia s` ne-o lase
cu bo]i tip AIML (Artificial Intel- urez succes! nou`, chiar a[a, [i sedus`, [i cu banii lua]i.
ligence Markup Language): Pan-
doraBots (www.pandorabots. Hacker, poli]ist texan Puterea sexecutiv`
com), AIML Scripting Resource danielgoace@catavencu.ro
interne]e academia CA}AVENCU 21
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
f`r` b`tr\ne]e

single player \mpotriva tuturor: hard de ner`bdare


Sindica]ii pre]ioase Google s-a cam delete
|n ziua de 27 martie, blog-ul oficial al Google de pe Blogger a fost
Gata, au venit jocurile, tat`! De SWAT, dup` p`rerea mea unul din- unavailable pentru c\teva ore. „L-au spart la nas pe Google?“,
s`pt`m\na trecut` am ce s` m` tre cele mai bune tactical shooter- s-au \ntrebat to]i utilizatorii. P`i, dac` au spart blog-ul lui Google
joc! Dac` b`ie]ii de la Best Distri- e publicate vreodat`. O s` \ncerc \nseamn` c` se poate sparge orice blog, nu? Ei bine, nu! Explica]ia
bution mai \nt\rziau mult, deja m` s` vorbesc strict despre add-on-ul a venit a doua zi tot din partea Google: \n urma unei gre[eli,
preg`team s` scriu aici despre ul- respectiv, ce aduce el nou fa]` de Google [i-a [ters blog-ul cu m\na lui, fapt care a permis unui user
timul Solitaire, Vapora[ele [i Table SWAT 4, respectiv p`r]ile bune [i anonim s` \nregistreze \ntre timp domeniul respectiv. Acum
online. Ca s` nu mai spun c` \l ru- p`r]ile proaste. blog-ul s-a \ntors cuminte la oooo-le lui, iar comunicatul oficial \l
gasem pe colegul C`t`lin Matei s` Ce aduce nou. Hai s` \ncepem pute]i g`si la http://googleblog.blogspot.com sub titlul „And
se antreneze pe RPG-ul {otron, cu armele. Ca primary weapon ai we’re back“.
strategia Elasticul, shooter-ul Ra- nou un 48 mm Grenade Launcher
]ele [i v\n`torii, precum [i race-ul
Leap[a pe ouate. Am s` \ncep cu
care [tie s` trag` cu toate tipurile
de proiectile (gaz, flash, stinger
De cee put celulareele…
add-on-ul pentru SWAT 4: The etc.). Arsenalul de la secondary Samsung a anun]at c` are \n proiect realizarea unui telefon care
Stetchkov Syndicate. Am zis weapon s-a \mbog`]it cu pistolul poate emite, pe l\ng` obi[nuitele tonuri, [i emana]ii olfactive. A]i
add-on-ul, deci a]i \n]eles c` v` va non-letal Cobra Stun Gun, un fel \n]eles? |n momentul \n care sun`, aparatul emite \n aer [i un anu-
trebui [i originalul SWAT 4. (Pen- de Taser care func]ioneaz` tot pe mit miros. Spre exemplu, dac` sun` nevasta, mirosul va fi de
tru s`pt`m\na viitoare se preg`- sistemul EMD (Electro Muscular ceap` [i varz` c`lit`, dac` sun` amanta, mirosul poate fi de mosc
tesc urm`torii: The Godfather, The Disruption), doar c` are o raz` de cu accente exotice. De-acum, pe l\ng` c` va trebui s` v` obi[nui]i
Battle for Middle Earth 2, Empire ac]iune mai mare. Tactica este [i cu expresia „Du-te, b`, [i r`spunde, c`-]i miroase telefonul!“, ve]i
Earth 2 [i Onimusha pentru con- ea \mbun`t`]it` \n The Stetchkov fi obliga]i s` cump`ra]i c\te dou` sticlu]e de parfum persoanei
sola PS2). Nu insist aici pe seria Syndicate. Dac` ]ii ap`sat` tasta CTRL atunci c\nd dai o anumit` SWAT 4 nu are sistem de save iubite: una pentru d\nsa [i cealalt` pentru reumplerea cartu[ului din
comand`, echipa doar se va pre- point-uri in game. Po]i s` te chi- celular.
g`ti s` execute ordinul, \ns` nu-l nuie[ti o or` pentru ca s` „bring
va executa dec\t atunci c\nd vei da
tu ordinul final. Personajele din joc,
order into chaos“ \ntr-un building
cu 10 etaje, dup` care s`-]i iei un
Auzi A6
at\t coechipierii t`i c\t [i suspec]ii glon] \n cap \n ultima debara pe |n timp ce utilizatorii iPod-urilor nu mai [tiu cum s`-[i download-
[i civilii, au personalit`]i bine dez- care ai verificat-o mai superficial eze mai repede de pe net patch-ul care dezactiveaz` limitarea de
voltate. AI-ul este [i el mai bun. Nu la subsol. |n plus, are timpi de \n- sonor, compania Apple a anun]at lansarea update-ului 1.1.1
mai po]i deschide o u[` \n spatele c`rcare enormi [i, dac` nu ai RAM (disponibil gratuit pe site-ul Apple) care limiteaz` volumul
unui terorist f`r` ca acesta s` se suficient, po]i s` mergi s` faci aparatului. Se \nt\mpl` asta deoarece compania are multe procese
\ntoarc` [i s`-]i v\re \n coaste AK- pia]a \ntre dou` niveluri. intentate pe motivul c` playerele pot produce pierderea auzului
ul sau s` execute ostaticul, ceea ce utilizatorului. Se \nt\mpl` asta pentru c` \n lume exist` mul]i
\nseamn` Game Over. C`ci, am Septimiu Server cretini care \[i pierd auzul ascult\nd muzic` la maximum [i dau \n
uitat s` v` spun, [i aici deja am tre- judecat` produc`torul \n loc s` dea sonorul mai \ncet.
cut la Game Ovar
P`r]i proaste – \n continuare
22 academia CA}AVENCU {coala
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
de feste

Stadionul „23 August“ – trecut, prezent. {i viitor?!


Unii dintre voi s\nt invidio[i certe din ‘92 (30 septembrie, 1 oc-
2 3
pe `ia care au g`sit bilet la me- tombrie). Prin hot`r\re de gu-
ciul Steaua-Rapid [i vor avea oca- vern, cabinetul Stolojan a permis
zia s`-l vad` de aproape pe B`nel, organizatorilor utilizarea gratu-
da? Ei bine, nu prea ave]i motive. it` a arenei. Au mai fost r`zle]e
|n primul r\nd c` nu-l vor vedea partide de fotbal, minifotbal, rugbi
de aproape, ci de la c\teva zeci de [i concursuri de atletism. Plus
metri, din cauz` c` stadionul „Lia meciul cu Danemarca, jucat pe
Manoliu“ din Complexul Sportiv nisipul asigurat de firma lui Adri-
Na]ional este doar un oval imens, an Opri[an. {i „Gala Hagi“, de la
un fel de copaie de p`m\nt, beton care ne-au r`mas sloganul „Meri-
[i plastic din care abia z`re[ti te- t` un stadion plin de recuno[tin]`“
renul de joc. Guvernul de azi, po- [i strig`tura „Gic`, Gic`, nu vedem
reclit „T`riceanu“, dup` numele de sticl`!“ (era vorba de o sticl`
celui care spunea c` nu [tie dec\t imens` de plastic, pe post de re-
motociclism, dar apoi a-nceput s` clam`). ple suporturi pentru graffiti-uri stadion. Nu am v`zut niciodat` un
se dea vechi microbist, promite c` anti-Na[ul. Aleea care \nconjoar` astfel de afi[. Iar singurele reguli 4
\n trei ani vom avea un stadion Ast`zi, stadionul este un pericol pentru care se aplic` s\nt regulile (de
modern, de 100.000.000 de euro. amatorii de plimb`ri. Asfaltul este multe ori ie[ite din perimetrul
Repet [i pentru babele surde care
copaia comunist` [tirb, praful se desf`[oar` \n tih- logicii) urlate de jandarmi. Sta-
stau pe ultimul r\nd al peluzei: o s-a mai schimbat. Are gazon n`, iar molozul a c`s`pit spa]iile dioanele romåne[ti au pu]ine c`i
sut` de milioane de euro! „ca o mas` de biliard“, cum ne pl`- verzi (foto 2). Cei 50.000 de posi- de acces \n tribune, iar drumul
cea s` spunem despre terenurile bili spectatori au la dispozi]ie, c`tre un scaun este de multe ori
Booon. Am vorbit vizionate cu antena de bulgari la ]ine]i-v` bine (sau face]i-v` nevo- o aventur`, c`ci biletul nu-]i ofer`
televizoarele noastre alb-negru. ile de acas`!), 8 grupuri sanitare! \ntotdeauna certitudinea c` vei
despre planuri Are pist` de atletism, are drenaj, Opt! Opt co[melii cu cabine f`r` avea acces la meci. „Lia Mano-
(„planuri de viitor“, cum se sistem de \nc`lzire subteran` a u[i [i cu tencuiala bolnav` (foto liu“ nu face excep]ie de la regul`.
mai zice pe alocuri) fanteziste, suprafe]ei de joc, are scaune de 3). Nu am intrat s` v`d c\te cabi- Un alt loc care nu se vede la
acum eu propun s` ne \ntoarcem plastic care re]in cojile de semin- ne [i c\te pisoare s\nt, deoarece televizor sau din tribun` este un
la un pic de istorie. Stadionul „23 ]e mai bine dec\t b`ncile de lemn. soarta m-a ferit de nevoi pe par- tunel insalubru care face leg`tu-
August“, a[a cum \l/o chema pe Asta pe interior. Adic` ce se vede cursul meciurilor vizionate aici. ra, pe sub tribuna a II-a, \ntre te-
„Lia Manoliu“ \nainte de finala [i la televizor. Pe exterior, fra]ilor, Dar merit` s` fac urm`toarea ren [i exteriorul tribunei (foto 4). pu]in 10.300.000 de dolari. Banii nistru delegat pentru Lucr`ri Pu-
de la T\rgovi[te, a fost ridicat prin adic` ce se vede printre pulanele compara]ie: \n timp ce Federa]ia |nt\mplarea face ca \n dreptul s`u au venit din fonduri de rezerv` blice) [i Florian Gheorghe (PUR,
1953, dup` model sovietic. Cum aplicate de jandarmi, este Bronx Romån` de Fotbal a stabilit c` s` se afle [i singurul spa]iu mai ale Guvernului ([i au fost destulepre[edintele Agen]iei Na]ionale
spuneam, e un oval mare cam c\t curat. Din cele dou` tabele de mar- pentru 20.000 de spectatori, un sp`lat din complexul „Lia Mano- guverne) sau de la Loteria Romå- pentru Sport) au zis c`, de fapt, va
un ora[ mai mic. Pe laterale s-au caj scorojite, func]ioneaz` doar stadion trebuie s` asigure mini- liu“, [i anume Casa Fotbalului, n`. Au trecut peste stadion vreo fi coafat acela[i b`tr\n comunist
construit dou` cl`diri cu vestiare, una, dar [i \n aia, c\nd nu s\nt me- mum 30 de toalete pentru b`rba]i, adic` sediul Federa]iei Romåne despre care vorbim aici. A uitat
trei valuri de bani. |n ‘94 a \nceput
birouri [i alte acareturi de o ur\]e- ciuri, odihnesc porumbeii (\mi 83 de pisoare [i 10 toalete pentru de Fotbal. Este ridicat` pe un te- iure[ul pentru organizarea Cam- toat` lumea c`, \n 2004, ANS [i
nie, vorba lui Marin Preda, parc`, pare r`u, am ratat fotografia, dar femei, UEFA recomand` ca la ren concesionat gratuit, de c`tre pionatului European de Fotbal FRF anun]au pentru 2007 un sta-
incredibil`. Dac` la \nceputuri a jur pe punctele echipei mele fa- 1.000 de spectatori s` existe 5 stat, pe 49 de ani. Banii, mu[tarul dion de 50-70 de milioane de eu-
pentru echipe de tineret (din ‘98).
g`zduit mai mult sportivi, pe par- vorite c` a[a este). St\lpii instala- toalete cu scaun pentru b`rba]i, 8 [i carnea de mici au fost din par- Apoi, valul de dup` necalificarea ro, cu 50.000 de locuri [i cu adre-
curs s-a predat \n fa]a cultului lui ]iei de nocturn` s\nt rugini]i, gar- pisoare [i 5 toalete cu scaun pen- tea FRF-ului. la CM din 2002 (]ine]i minte, pro-sa pe l\ng` Bucure[ti, adic` \n Po-
nea Nicu. Meciurile s-au r`rit, Na- durile [i s\rmele ghimpate de la tru femei. V` las vou` pl`cerea de babil, noroiul din „Ghencea“, de pe[ti-Leordeni, \n Dragomire[ti-
]ionala s-a mutat pe stadionul intr`ri s\nt ruginite, por]ile s\nt a executa ni[te opera]iuni sim- Dac` tot la barajul cu Slovenia, din toam- Vale sau la Ciorog\rla (nu e glu-
„Steaua“. Dup` ‘89, prima agita- ruginite (foto 1), co[urile de gunoi ple de mate. Pentru atmosfer` [i m`). Spre deosebire de cel cu sta-
na lui 2001). Al treilea val a urmat
]ie ce amintea de marile „cuplaje“ s\nt ruginite. Copacii au ruginit pentru a fi siguri de un rezultat
am ajuns la bani, dup` splendoarea \n nisip din dionul de o sut` de milioane, acest
ale anilor ’70 a fost „cuplajul“ [i ei. Cl`dirile nu s\nt ruginite, dar exact, v` sugerez s` le face]i \n cred c` ar fi momentul s` facem martie 2003, acel 2-5, chiar pe anun] era destul de apropiat de ce
Michael Jackson: cele dou` con- le curg fa]adele [i au devenit sim- timp ce urina]i, dup` modelul o aproximare (cu marj` de eroare „Lia Manoliu“, cu Danemarca. se \nt\mpl` pe l\ng` noi: bulgarii
spectatorului romån, pe un copac. \n minus extrem de mare) a chel- N`stase a pus picioru[ul \n prag vor construi p\n` \n 2009 un sta-
1 Federa]ia vorbe[te despre prezen- tuielilor cu „modernizarea“ aces- dion ultramodern de 100 de mi-
[i a tras o rafal` de hot`r\ri pri-
]a la aren` a unor afi[e cu „Regu- tui complex sportiv. M`car cu cele vind finan]area lucr`rilor de mo- lioane de leva (cam 50 de milioa-
lile stadionului“. Aceste reguli ([i propuse – [i vorbim aici de ulti- dernizare a stadionului. 2004 [i ne de euro), iar grecii de la Pana-
informa]ii) se refer` la chestiuni mii 12 ani –, c`ci la un inventar 2005 au adus hot`r\ri de vreo 8 thinaikos Atena preg`tesc o are-
precum: descrierea interdic]iilor exhaustiv al celor efectuate nu vi- milioane de dolari. Acum c\teva n` de 40.000 de locuri ce ar costa
[i penaliz`rilor (exemplu: cele cu seaz`, cred, nici cel mai fanatic [i s`pt`m\ni s-a \ncheiat moderni- 80 de milioane de euro. De „Emi-
privire la aruncarea obiectelor în mai optimist controlor fiscal. O zarea suprafe]ei de joc. Urmeaz` rates Stadium“-ul din Londra,
spa]iul de joc sau p`trunderea evaluare bazat` pe hot`r\ri [i or- concertul Depeche Mode, dup` ca- 60.000 de locuri contra a 357 de
spectatorilor pe teren), restric]ii donan]e de guvern spune c` \n milioane de lire sterline, nu mai
re va veni o nou` opera]ie estetic`.
cu privire la alcool, petarde, reguli ace[ti 12 ani s-au alocat pentru spun nimic, c` nu s\ntem o revis-
cu privire la locuri, cauze pentru repara]ii, studii de fezabilitate, P\n` una-alta, \n toamna lui t` de SF.
evacuarea de pe stadion, anula- proiecte, lucr`ri de amenaj`ri sau 2005, T`riceanu promitea un „sta-
rea sau am\narea evenimentelor, achizi]ii de b`nci pentru rezerve, dion nou“, de 100 de milioane de Gabriel DROGEANU
analize de risc specifice pentru fanioane, plase, ace, brice etc., cel euro. Laszlo Borbely (UDMR, mi-
CLO{CACU academia CA}AVENCU 23
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
PUII DE [aur
Lucrurile se complic`
P`c`liciul poli]ia presei
La Ploie[ti a ap`rut gripa avionar` Declara]ia
Virusul febrei petrolului a lovit dosare nu mai pot fi acoperite de vu lua, folosindu-se de influen]a
de 1 Aprilie drepturilor mortului
puternic jude]ul Prahova. De[i Justi]ia local`, ai c`rei mafio]i au sa politic`, benzin` de la rafin`ria Dintr-un interesant jurnal pe teme
drama asta a avut loc în urm` cu fost în ultimul an sco[i la pensie, Petrobrazi, pe care o revindea cu edilitar-infrac]ionale de la ora 5 am
mai bine de 10 ani, fiind atin[i închi[i sau se afl` pe ultima sut` un comision de 1.000 de lei la aflat c` portretul-robot al criminalu-
iremediabil oameni de afaceri, de metri. litru. Pentru evitarea birocra]iei lui „a fost realizat pe baza
oameni politici, sindicali[ti, sere- Unul dintre politicienii oa- [i a taxelor c`tre stat, banii erau declara]iilor victimei”. Asta vine ca [i
i[ti, procurori [i poli]i[ti, efectele meni de afaceri prahoveni afec- da]i organizat, în saco[e de un cum ai spune c` persoana ucis`, fiind
au început abia de curînd s` apa- ta]i de febra petrolului este dom- leu, la negru. mai iute de picior, a fugit de la locul
r`. Febra petrolului se manifest` nul Sorin Serioja Chivu, fost pe- Atît de prins de febra asta a crimei. |n plus, conform portretului-
prin apari]ia unor pete negre [i dist de n`dejde, trecut la PSD fost în perioada ‘94-’97 domnul robot dat la televizor, respectivul cri-
urîte, în urma c`rora se formeaz` dup` 2000. În calitatea sa de afa- Chivu, încît a ajuns s`-[i cumpe- minal este un tip gras, dar cam firav,
dosare. Nenorocirea e c` aceste cerist cu produse petroliere, Chi- re de la ru[i un elicopter, pentru scund cam la un metru nou`zeci, cu
a justifica astfel cantitatea impre- p`rul blond spre brunet [i care
sionant` de benzin` avio scoas` poart` o glug`, deci nu i se vede fa]a.
de la rafin`rie. Iat` o problem`: Imediat m-am uitat la cei din jurul
s` se afle cît` benzin` avio con- meu [i am r`suflat u[urat: nu p`reau
sum` într-un an un elicopter care suspec]i, fiindc` nu aveau glug`!
nu se ridic` de la sol. R`spuns
corect: multe, multe cisterne. De- CIP Ie[an
taliem.
Mai mul]i fo[ti parteneri de
afaceri, care, spre deosebire de
onorabilul Serioja, au pl`tit cu
O vorb` din b`tr\n spune c` Mircea Geoan` e prost`nac.
De 1 Aprilie, de Ziua p`c`lelilor pentru cei mici, dar [i pen-
Patru l`bu]e
ani, nu cu bani, declar` c` eli-
copterul lui Chivu nu a venit, de
tru cei mai mari [i mai s`raci cu duhul (c` de restul s`r`ciei
s-au ocupat soacrele), Geoan` a fost p`c`lit de Antena 1, care
cu temei…
la mama lui, echipat [i cu elice. i-a spus c` Adrian N`stase a plecat la PD. F`r` s` g\ndeasc` La Constan]a va fi \nfiin]at` o clinic`
Nu m` pricep, dar presupun c` de dou` ori (nici n-avea cum, fiindc` probabil nu g\ndise nici mobil` pentru sterilizarea c\inilor co-
elicopterele cu elice s\nt mai prima dat`), Geoan` a condamnat vreo 5 minute politicile de munitari. Nu prea \n]elegem cum
scumpe, pentru c` s\nt prev`zute racolare ale PD. Interesant e c` Mr. Pro. tocmai \mp`r]ise oa- func]ioneaz` clinica asta mobil`. Pen-
cu func]ia „zboar`“, în timp ce menilor de pe str`zile Clujului plicuri portocalii cu promi- tru c` ar fi inuman s` \ntreprind`
astea f`r` elice s\nt folosite la siunile electorale ale Alian]ei D.A., \n chip de p`c`leli. Se opera]ii pe c\ini dup` care s` \i lase
mersul pe jos. Întrebarea e care putea [i mai r`u, de exemplu s`-i spun` cineva de 1 Aprilie unde i-au g`sit cu testicule. Tare ne e
dintre ele consum` mai mult` c` e pre[edinte de partid [i el s-o ia de bun`, a[a cum a mai team` c` doar \i masturbeaz` de pe o
benzin` avio. luat-o [i \n nenum`rate alte zile. zi pe alta.

Drago[ P~TRARU Vladimir P`c`lici Lenin Decebalus per Sterillo


24 academia CA}AVENCU oficina
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
cea de tain`
Siliconu’ Leonida Col]ul conduc`toarei auto
fa]`
cu interac]iunea Cu papucul pe ambreiaj
Studii de ultim` or` au dovedit
c` femeile care [i-au f`cut im- Am permis de [apte ani, dar acolo [i gata. zadar. Sun la prieteni. Nimeni
planturi de silicon nu pot face n-am condus p\n` mai ieri. |na- nu-[i d` seama ce-ar putea fi.
parte din echipajele misiunilor inte s` plec singur`, am luat c\- A doua zi singur` Un angajat al benzin`riei se \n-
care ies \n spa]iu, din cauza teva ore c-un instructor [i am v\rte \n jurul meu. Ar vrea s`
efectelor presiunii sau ale for]ei mers, de vreo trei ori, seara, cu Sau, mai exact, a doua sear`. m-ajute, dar nu [tie cum. |mi
gravita]ionale, nu mai [tim prieteni. Via]a mea a devenit Ca s` parchez, acas`, tre’ s` urc spune c`, dac` e ceva, pot s-o las
exact, pentru c` nu ne-a intere- \ns` un sitcom, de-abia dup` ce un d\mb, dup` care s` dau cu acolo peste noapte. M` duc aca-
sat. Ideea e c` am descoperit \n am pornit singur` la drum. spatele. Nu am loc s` urc pe s`, s` iau cealalt` cheie, cum m`
sf\r[it un loc \n care Andreea d\mb fiindc` [i-a pus un bou sf`tuise un prieten. Sun [i la Vo-
Marin B`nic` Junior poate cinic [i crud ([i egoist!) ma[ina cea Clientului. Tanti de-acolo \mi
merge lini[tit`, f`r` teama c` ar Prima zi singur` acolo. M` urc doar p\n` la ju- zice c`, dac` vreau, poate s` tri-
putea fi urmat` oric\nd de Mi- mate [i \ncep: h\], h\], h\]… mit` echipa s-o ia pe platform`
haela R`dulescu. M` trezesc la 5 diminea]a, ca Dup` vreo 546 de manevre \mi [i s-o duc` la service, chiar \n
s` nu prind trafic aglomerat. Nu dau seama c` m` aflu perfect noaptea aia. M` sun` cineva
Coca-Colagen reu[esc s` m` decid cu ce m`-m- de-a curmezi[ul str`zii. |n fa]`, [i-mi spune c` s-ar putea s` fie
brac, a[a c` plec de-abia pe la 7. pom, \n spate, ma[in`. E miezul blocat volanul. |mi zice s`-l mi[c
Factorul uman Prind [i trafic aglomerat [i prind
[i un camion pe avarii, la stop, fix
nop]ii. M` rog s` apar` cineva
s` m` salveze. S\nt dispus` ca,
\n timp ce dau la cheie. S\nt ho-
t`r\t` s` \ncerc. Pe drum, \nt\l-
versus \n fa]a mea, pe banda de f`cut dac` apare vreun [ofer de TIR, nesc o Dacie plin` cu poli]i[ti co-
factorul po[tal st\nga. To]i cei din spatele meu
se prind [i o tulesc pe l\ng` mi-
s`-i spun, cu lacrimi \n ochi:
„Domnu’ [ofer de TIR, ave]i cel
munitari. Dau frumos din gene
[i `ia deschid u[a. Le povestesc
Miercuri am v`zut la televizor o ne, pe contrasens. Dau [i eu mai frumos tatuaj din lume, ce-am p`]it [i-i \ntreb dac`, \n
[tire despre pensionarii din semnal, dar nu m` las` nimeni. ave]i cel mai frumos ghiul [i cea cazul \n care nu m` descurc sin-
T\rgovi[te care au ie[it s` C\nd, \n sf\r[it, m` urnesc, dau mai frumoas` unghie lung` la gur`, m-ar putea ajuta. Se dau
protesteze \mpotriva pensiilor nas \n nas cu unul care mergea degetul mic. V` rog din suflet, jos vreo doi. |mi pornesc ma[i-
mici. Oamenii \mbr`caser` cu regulamentar, pe sensul lui. parca]i-mi [i mie ma[ina, o s` na, dup` care m` pun s` repet
to]ii hainele alea bune, de ie[it Fr\nez. |n timp ce a[tept s` se v` recompensez!“. Nu apare ce-au f`cut ei, ca s` vad` dac-am A [asea zi singur` scoat` roata [i c` o duce cu taxi-
la votat PSD-ul din patru \n fac` iar verde, deschid geamul \ns` nici un [ofer de TIR. Cobor \nv`]at. |nv`]asem. Le mul]u- ul, la vulcanizare (n-are permis,
patru ani, respectiv de plimbat [i-l \ntreb pe tipul care-[i repara s` evaluez situa]ia. Descop`r – mesc [i-i rog ca, dac` mai fac E luni. Ajung devreme la re- de-aia nu poate s` duc` ma[ina
prin centru cu so]ia de 23 Au- camionul de ce-mi face asta \n mul]umesc, Doamne! – c`, \n vreo prostie, s` nu m-aresteze. dac]ie [i b`ie]ii din parcare con- cu totul). |i dau bani pentru ser-
gust. |ns` ceea ce m-a frapat pe prima mea zi de [ofer. Ridic` spate, mai aveam un metru li- Mut ma[ina de la alt` pomp`. stat` c` am pan`. R`m\ne s` g`- viciu, vulcanizare [i taxi. S\nt
mine era c` to]i purtau la m\n` din umeri. Normal, lui i se pare ber. Execut \nc` 765 de mane- Adic` la 83 de metri distan]` de sesc o solu]ie. Urc. Colegul [i mul]umit`. Povestesc, m\ndr`,
o banderol` alb`, din aia cum c` nu mi-a f`cut nimic. Seara, vre, la cap`tul c`rora m` pot alt` pomp`. Amabil, domnul din prietenul Marius Bor]ea insist` solu]ia, \n redac]ie. B`ie]ii s\nt
au muncitorii afla]i \n grev` n-o mai parchez sub b`t`torul considera, \n sf\r[it, parcat`. benzin`rie \ntinde furtunul c\t s` m` duc la vulcanizare, noap- de p`rere c` ar fi fost [i mai bi-
japonez`. Cum ar veni: „Aten]ie! de covoare, fiindc` mi-au l`sat poate [i-mi face plinul. |l \ntreb tea, c\nd se termin` de f`cut zia- ne s` \mprumut o roat` de la un
Dac` nu primim ceea ce soli- vecinii bilet c` ei vor s` bat` co- dac`-i bine f`r` plumb, zice c` e rul, pe undeva pe l\ng` Foi[orul taxi, dup` care ori s` tractez ta-
cit`m, abandon`m to]i cozile la voarele [i n-au unde. Nu-n]eleg A patra sear` singur` bine. Pl`tesc [i fac cinste cu cio- de Foc. |mi deseneaz` traseul. |i xiul ori s`-i dau taximetristului
medicamente [i piesele de [ah chestia asta. |n doi ani, de c\nd colat` tuturor angaja]ilor ben- explic c` nu umblu, noaptea, pe bani s` vin` cu alt taxi s`-[i re-
din parc, [i atunci s` vedem noi locuiesc acolo, n-am v`zut nicio- Opresc \n benzin`rie, la doi zin`riei, \n num`r de doi. Pen- str`zi necunoscute, \n c`utarea cupereze roata de la service.
cine mai munce[te \n dat` pe nimeni b`t\nd covoare. pa[i de cas`, s` alimentez. Pe tru sprijinul emo]ional pe care violului. Caut o solu]ie mai inte-
T\rgovi[te!”. {i, oricum, mai e un b`t`tor li- partea opus` rezervorului, e- mi l-au oferit pe parcursul \ntre- ligent` [i mai comod`. Pe care, (va urma)
Grevista presei ber imediat l\ng` cel sub care vident. M` sui \napoi s-o mut la gii \nt\mpl`ri. Ajung, \n fine, de fapt, mi-o propun, p\n` la ur-
puneam eu ma[ina. Nu mai con- alt` pomp`. Bag cheia [i… acas`. Parchez din 117 manevre. m`, tot b`ie]ii din parcare. Unul S.T.
teaz`, nu mai pot s` parchez nimic. |ncerc de c\teva ori. |n dintre ei \mi promite c` o s`

Avirara Societatea comercial`


e lipsit` de obraz
avis
\n Bucure[ti
Aaaaaaaaa! S`ri]i! S`ri]i! imagini incendiare) de la moar-
Toat` lumea, toat` lumea sare tea tragic` a unui gugu[tiuc \n
acum cu mine! V` prezent`m fa]a sediului CNVM (vizavi de
imagini calde (vechi de dou` Mall Vitan, pentru cet`]enii de la
s`pt`m\ni, c` at\t ne-a trebuit ora[). Nu se [tie de ce a murit
p\n` s` ne \nt\lnim cu fotorepor- bietul gugu[tiuc, dar se [tie cu
terul nostru ca s` ne dea aceste precizie (ne-am aflat f`r` s`
vrem la fa]a locului [i n-am avut
cum s` fugim) c` o pisic` a fost
mai rapid` dec\t stropitorii cu
substan]e de la for]ele anti-avia-
r`. Cu doar o or` \n urm` v`zu-
sem trec\nd prin acela[i loc un
cet`]ean \mbr`cat cu trening [i
\nc`l]at adecvat, cu pantofi. Un
alt gugu[tiuc, cum ar veni. Nu
[tim dac` \ntre cele dou` eveni- B`nuiam noi c` p\n` [i fir- s` ajung` p\n` la un boschet, \n
mente exist` vreo leg`tur`, dar mele din Romånia s\nt mai alt- care s-au b`gat repede. Apoi
ne place s` credem c` exist` sau fel dec\t firmele din UE. Nu au am\ndou` firmele au \nceput s`
c` nu exist`. V` prezent`m, a[a- cei [apte ani de-acas`, de[i mul- g\f\ie [i s` geam` sacadat. Une-
dar, imagini de neuitat de la neu- te \mplinesc 17 ani de c\nd au le firme care poart` batic [i au
tralizarea gugu[tiucului decedat avut voie s` se nasc`. Orice a]i sediul social la ]ar` merg [i mai
acum dou` s`pt`m\ni pe o stra- spune, ni se pare prea pu]in c` departe: rup iarba, c` cic` le tre-
d` din Bucure[ti [i despre care se d` amend` firmelor nesim]ite buie pentru porci.
n-am mai auzit nimic de atunci. doar pentru c` ele calc` iarba.
Oricine ne poate da mai multe a- Problema e: de ce calc` firmele Dividende et impera
m`nunte este rugat s` se ab]in`. iarba? Nu cumva firmele calc`
pe spa]iul verde ca s` ajung` la
Aviarul de Molière un pom dup` care s` fac` pipi?
{i-am v`zut [i cazuri \n care
dou` firme au c`lcat pe iarb` ca
oficina academia CA}AVENCU 25
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
cea de tain`

Cine banul public seac`? Komunikat


Cu privire la articolul nostru din num`rul 10
Aron Popa f`r` teac` a.c. („La Romexpo, aere condi]ionate, con-
di]ionate de o [pag`“), dup` ce am primit de
Ioan Aron Popa, parlamentar 6.900.000 de lei, serviciile turis- la firma UNICOMP unele preciz`ri edifica-
liberal de vaz`, a dec`zut de c\nd tice, pe burdihan de func]ionar. toare, ne vedem nevoi]i s` aerisim pu]in cele
este la putere. Nu mai e aface- Banii au fost publici, din vistieria scrise acolo. Clasarea pe locul 3 la pre] nu
ristul de alt`dat`. |n opozi]ie era AJOFM Neam]. Suma e infim`, e este nici pe departe un criteriu relevant
privit ca mare ba[tan, implicat banal`, e ridicol`, pe l\ng` aran- \ntr-o licita]ie (ba am zice, dimpotriv`).
\n industria ascuns` a armelor jamentele financiare de un mi- Dac` vorbim de ceilal]i parametri, UNI-
chimice. A fost acuzat \n pres` lion de euro care i se puneau COMP-ul distribuie produsele Carrier Inter-
c` a v\ndut planurile combina- odinioar` \n c\rc` lui Ioan Popa. national Corp. USA, cel mai mare produc`tor
tului Carom SA cu un milion de Dar [i a[a mic`, nu merit` s` de asemenea echipamente pe plan mondial
euro unui iordanian, mare iu- fie cunoscut` de t\rtanii electori. (membru, al`turi de Otis – ascensoare, Pratt
bitor de pace [i fan al ameri- Directoarea firmei Expert Audit & Whitney \n corpora]ia United Technolo-
canilor, bine\n]eles. Acum, fiind Group din One[ti a negat c` ar gies). {i cum Carrier a pus \nse[i bazele con-
la putere, senatorul Popa nu mai fi [colit func]ionari publici, \n ceptului de climatizare (\nc` din 1902),
poate fi acuzat dec\t de m`- ciuda faptului c` Agen]ia Na]i- zicerea precum c` nu are certificare Eurovent
run]i[uri, buzun`reli de tram- onal` a Ocup`rii For]ei de Mun- e sub]ire ca o adiere, mai ales c` standardele
vaiul 16. |ntr-un fel, e de \n]eles, c` a confirmat participarea a doi Eurovent, \n majoritatea lor, \l au pe Carrier
e foarte ocupat cu munca politi- angaja]i nem]eni la seminarul ca reper. |n consecin]`, celelalte criterii pre-
c`, nu are timp de mari tunuri. de la Sinaia. Expert Audit Group, cum parametrii de garan]ie [i post-garan]ie
Pe l\ng` faptul c` munce[te ca \n continuare din One[ti, a orga- au situat UNICOMP-ul pe primul loc, ceea ce
senator, mai are pe cap [i pre- nizat [i alte seminarii cu teme face ca pre]ul s` ajung` [i el, pe termen
[edin]ia Comisiei pentru Munc` publice. {i tot la Sinaia, c` are lung, tot acolo. Cool, nu-i a[a?
din Senatul Romåniei. {i fiind- primar din acela[i partid cu sen-
c`-i place munca at\t de mult, atorul penelist Popa: Reforma A.C.
nu s-a putut ab]ine s` fac` ni[te contabilit`]ii publice \n Romå-
afaceri cu munc` pur`, munc` nia, Drept financiar public, Re-
de calitate. Prin firma sa, Expert forma sistemului de pensii pub-
Audit Group din One[ti, Popa s-a lice. |ntr-un fel, e bine. Arat` c`
oferit s` \nve]e Agen]iile Jude- la One[ti mai exist` [i alte spe-
]ene de Ocupare a For]ei de Mun- cii, mini-afaceru]ele cu substrat
c` cum se munce[te. Expert Au- politic, nu numai mega-afacerea
dit Group din One[ti a sus]inut \n RAFO.
ianuarie 2006, la Sinaia, cursuri
de instruire pentru angaja]ii din Biroul de Investiga]ii
administra]ia public` Neam].
Tariful a fost de 7.300.000 de lei
cursul, pe cap de func]ionar, plus

Mili]ia Spiritual`
arat` ce Secu vine

Alegerea lui Turianu \n fruntea CNSAS a fost o chestiune de tro-


tuar. Politica a ie[it \ntr-o zi pe trotuar [i, dup` ce [i-a ridicat fustele
p\n` la PD, s-a trezit c`-l na[te pe noul [ef al CNSAS. Tat`l – ne-
cunoscut, fiindc` e greu s`-l identifici dintre at\]ia securi[ti.
R`spunsul la un gest de trotuar a venit pe strad` [i a constat \n
c\teva manifesta]ii de protest l\ng` CNSAS, la care au participat [i
colegii no[tri de la Mili]ia Spiritual`. Ceea ce ne bucur` at\t de
mult, c` v` prezent`m [i poze! At\]ia tineri protestatari ne fac s`
credem c`, \ntr-adev`r, viitorul sun` ceva mai bine. Problema e c`,
dac` sun` [i r`spunzi, e posibil s` fii ascultat de trecut.

Ace Venturiano
26 academia CA}AVENCU hahalera
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
45
O cerere care
frezeaz` absurdul g r`tar 2006 the world!“. Adic` scuip` din
turn, înjur` imaginându-[i c`
indicat s` te pozezi, fiindc` ri[ti
s` r`mâi f`r` obiectul muncii [i
nu-l în]elege nimeni [i face mi[- nu numai. V` da]i seama ce-ar fi
Pentru ca senatorii s` nu r`m\ie S&M&P&BO® v` ofer` rubrica: to de francezi, mama lor de fan- fost dac` Turnul Aif`l era la Bu-
repeten]i [i anul acesta, au soli-
Nashpa Turizm v` prezint` noi aventuri \n Romånia pitoreasc` dosi]i, cu turn cu tot. {i, pentru cure[ti… Nu, n-ar fi fost dez-
citat, printre chestii precum site a pecetlui aceast` stare de spirit membrat noaptea [i vândut la
de limb` francez` [i firm` de
catering, s` capete [i un salon
de frizerie/coafur` propriu.
Azi, Opera]iunea: exuberant` pentru care trebuia
neap`rat s-ajung` în Fran]a, î[i
marcheaz` teritoriul scrijelin-
fier vechi, dar în mod sigur ar fi
fost loca]ia cea mai c`utat` pen-
tru concursurile de scuipat la
Acum e oficial: ]ara arde (pe
motive de venirea apelor, \nde-
„Romåni, distruge]i Turnul ~if`l!“ du-[i numele (foto) la câ]iva cen-
timetri de anun]ul care te roag`
]int`.

p`rtarea integr`rii, r`m\nerea tocmai a[a ceva s` nu faci, fiind- Lavinia BRANI{TE
pe pozi]ii a securi[tilor [i Bun` ziua, stima]i consuma- 3 euro, înghe]ata cea mai ieftin` merican s`n`tos exclam` u[u- c` turnul e un monument care
corup]ilor) [i mo[negii se tori! Din meniul de ast`zi: mun- 4. Din când în când, mai apare rat: „We’ve made it!“. Amin. trebuie respectat [i restul pove[-
piapt`n`. Domnilor senatori, s` te, mare, r\u, pet, sticl` de bere \n printre oameni un chinez care {i acum, partea de really tii. Nu insist asupra românilor Aceast` rubric`
v` explice colegii dvs. mai vechi cap, nudism cu chilo]i tetra. A re- vinde ap` rece cu 2 euro. Unii nashpa turizm, [i anume nash- de jos, dintre picioarele turnu- v-a fost oferit` de
\n meserie: nu conteaz` c\t de venit sezonul. Micii s-au \ntors! încearc` s` negocieze. Chinezul pa turizmu’ à la roumaine. Ce lui, care-s cu mâinile pe fundu- Scaune de Ministru din Plastic
lung ai p`rul, important e c\t [i LADIES AND GENTLEMEN, THE nu se las`. Când se apropie jan- face românul în vârf? P`i, la 300 rile str`inilor (în buzunare, evi- din Bucur Obor®
cum chiule[ti. L`sa]i c` cererea GR~TAR IS BACK! darmii, dispare nu se [tie unde, de metri deasupra p`mântului dent, nu v` gândi]i la altceva)
asta cu tunsul [i frezatul se va dar întotdeauna se întoarce. întinde bra]ele, simte briza [i sau a celor care, mai elegant, (marc` tradi]ional` de tradi]ie)
rezolva la urm`torul loc de Toat` lumea care merge la Dup` trei ore în care nu faci alt- mai c` nu strig` „I’m the king of cer[esc în englez`. Cu ei nu e
munc`, `la unde ve]i face scaune Paris î[i pune în gând s` bifeze ceva decât s`-i fixezi pe cei din
[i pl`ci de \nmatriculare. Tichii musai pe lista cu obiective vi- jur, ajungi s`-i înve]i gesturile
de m`rg`ritar v` aducem noi la zitate Turnul Eiffel. Dar vizita pe dinafar`.
vorbitor. asta, crede]i-m`, este mai de- Dac` ai noroc, î]i convingi
Emil Coc grab` un co[mar decât un vis prietenul s` r`mân` singur la
frumos devenit realitate. S` ex- rând (dar nu prea mult, c` face
P\n` c\nd sexul ne va plic de ce. Pentru c` turnul [i tot figuri) [i dai o rait` pe la ghe-
ce se afl` în jurul lui pe o raz` retele cu suveniruri: brelocuri
desp`r]i prietene[te de câteva sute de metri com- cu turnul, juc`rii made in ghici]i
S` fie, oare, tot m\na cercet`to- ploteaz` la enervarea [i jecm`- ce ]ar`, tricouri cu Che Guevara.
rilor americani? Afl`m, cu nirea turistului. S` v` fereasc` Dup` ce v-a]i luat biletul, ur-
stupoare, c` prietenia nu poate sfântul s` merge]i vara. La fie- meaz` coada la lift sau îmbul-
dura prea mult \ntre femei [i care picior al turnului se fac cozi zeala pe sc`ri, dup` preferin]e.
b`rba]i, [i asta din cauza tensiu- la care se a[teapt` câte dou`- De la nivelul al doilea pân` în
nii sexuale. Nasol! |n cazul `sta, trei ore… pân` s`-]i iei bilet. vârf nu e decât lift, deci mai de-
femeilor [i b`rba]ilor nu le Americani s`n`to[i [i zâmbitori, vreme sau mai târziu tot coada
r`m\ne dec\t s` fac`, mai \nt\i, spanioli care zbiar` dup` copiii te m`nânc`. {i dup` tot calvarul,
sex platonic [i abia apoi s` se obraznici, coreeni cu frizuri ]e- în vârf te pozezi din reflex cu un
\mprieteneasc` s`lbatic. poase, corp lâng` corp, într-o Paris care arat` mai bine în ve-
c`ldur` insuportabil`. La chio[- deri [i te a[ezi resemnat la coa-
{ah-pat curile din jur, apa cea mai mic` d` ca s` cobori. La ie[ire, un a-

Animalele viziteaz` gr`dina zoologic`


Gr`dina Zoologic` B`neasa. mure, e [i normal. Un babuin tier cu l`n]icuri galbene bat cu
C\nd eram mic, [tiam c` e cea doarme pe spate cr`c`nat, ar`- degetele \n acvariul imens pe
mai mare gr`din` zoologic` din t\nd trec`torilor testiculele imen- care troneaz` afi[ul cu „Nu cio-
]ar`. |mi imaginam mereu c` se. Pi]ipoancele chicotesc [i ara- c`ni]i, pericol…“. La intrarea \n
aici stau toate animalele alea t` cu dege]elele aurii, frustrate gr`dina zoologic` se v\nd pistoa-
care umbl` prin ]ar` doar la circ. de testiculele atrofiate ale pri- le cu bile. Din p`cate, animalele
Dup` mai bine de 20 de ani, etenilor lor. Copila[i de 7-9 ani nu le pot folosi. Unde e[ti tu,
am apucat s` aflu [i eu cum e la culeg iarb` de prin vecin`tatea Mowgli, Doamne?
gr`dina zoologic` miraculoas`, cu[tilor [i o \ndeas` printre gra-
loc al tuturor fanteziilor mele a- tii [i la oi, [i la capre, [i la urs, [i C.M.
limentate de atlasul zoologic. la leu. Al]i lideri de g`[ti de car-
|ntr-adev`r, erau foarte multe
animale care se plimbau prin
fa]a cu[tilor, vizit\nd.
|n primul r\nd, e remarcabil
efectul animalelor asupra oa-
menilor. To]i cocalarii Bucure[-
tiului \[i scoseser` pi]ipoancele
la plimbare prin gr`dina zoolo-
gic`. Se opresc \n fa]a cu[tii leu-
lui, fac ca leul. Se opresc \n fa]a
cu[tii tigrului, fac ca tigrul. Ani-
malele \i privesc pe sub gene. Un
cet`]ean \ntunecat \[i plimb`
copilul tuciuriu [i ur\t \n c`ru-
cior, iar deasupra capului copilu-
lui bubuie un casetofon cu ma-
nele. {efi de [antier gra[i [i-au
parcat Solenzele [i joac` fotbal
dezbr`ca]i prin iarb`. Elefantul
nu se mai vede din cauza unui
nor de fum gros [i alb de la gr`-
tarele de mici. Ursul brun doar-
me plictisit, av\nd sub bot c\teva
kilograme bune de portocale. La
100.000 caserola de coac`ze sau

Ce se-nt\mpl` cu Bosquito?
Asocia]ia pentru protec]ia m`i-animalelor din Ajutooor!“. S\ntem cu at\t mai \ngrijora]i cu c\t
Academia Ca]avencu, „Patru l`bu]e la un picior de c\inele uciga[ se pare c` a nimerit \ntr-o celul` cu
japonez“, \[i exprim` sincer falsa \ngrijorare pen- c\]iva de]inu]i deosebit de virili, \n fa]a c`rora
tru soarta animalului maidanez, pe nume Bosqui- s`racul Bosquito st` mai tot timpul \n patru labe.
to, re]inut pentru ucidere din pulp` [i de care nu
prea s-a mai auzit nimic, nici m`car un „Auuuuu! BOT TV
Foamea academia CA}AVENCU 27
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
culpa
F`-te frate cu mortul
r`spunsuri la scrisori coasa lux p\n` treci puntea
Col. (r) Pårvulescu Ma-
rin (Ia[i): Sus]ine]i c`
este gre[it ca ultimii ani
tre PNL [i PD (f`r` a pune la
socoteal` PC [i UDMR) a tre-
cut de stratul de miere din
|n maraton cu moda Alexandria e un ora[ obi[nuit pe
care-l po]i traversa f`r` s` ob-
servi ceva special. La ie[ire, \ns`,
de domnie ai regelui butoiul numit Alian]a D.A. Dac` re]iu eu bine minte, par- nu a mai v`zut p`durea de co- Mihai-Emilian Mateia[ a contat te poate a[tepta o surpriz`: cimi-
Carol II s` fie caracte- [i a ajuns la cel de c`cat, c` pe 29 noiembrie anul trecut a paci, dar nici copacul de p`dure. doar faptul c` acolo a murit iubi- tirul. Mai precis, cortegiul fune-
riza]i drept dictatur` re- mult mai consistent. Asta e avut loc accidentul acela pe DN2, A v`zut doar negru, mult negru [i ta lui, Liliana-Raluca Enache, de rar ce se formeaz` pe viaductul
gal`. A[a o fi, numai c`, [i impresia noastr`, pro- \n apropiere de Slobozia. Un mi- doliu \n fa]a ochilor, [i a trimis pe 18 ani. |n memoria fetei, junele care trece peste r\ul Vedea [i ca-
\ncep\nd din 1938, blema e c` PD-ul a în- crobuz doldora de pasageri (27 la lumea cealalt` doar 16 din cei 27 de 19 ani s-a hot`r\t s` alerge dis- re, la fiecare \nmorm\ntare, para-
Carol II a f`cut urm`- ceput s` put` mult num`r) nu mai poate evita un co- de pasageri. Ini]ial se vorbise tan]a C`l`ra[i-Slobozia. Pe 1 sep- lizeaz` [oseaua pe vreun kilo-
toarele: pe 20 febru- mai mult decît PNL- pac care traverseaz` neglijent [o- pentru un grup de cin[pe oameni tembrie, ziua \n care va \mplini metru [i ceva. Deci, pac, pleac`
arie 1938 a abrogat ul. A[a c` divor]ul, pe seaua. Mare lucru dac` arborele de transportat dincolo. Dar dup` 20 de ani, Emilian va parcurge cei cineva la Domnul, pac, [oferii
vechea Constitu]ie motive de nepotri- n-o fi fost chiar beat. C` p-`[tia normele agen]iilor de turism, la 50 de kilometri. „Voi alerga (…) \njur` de to]i sfin]ii [i se umplu
pentru a o \nlocui vire de miros, pare de pe la ]ar` nu-i mai satur` ni- un grup de cin[pe persoane, al pentru a-i ar`ta Lilianei c` am de draci. E ca [i cum s-ar face un
cu alta, mult mai iminent. meni de macheal`. {oferul s-a [aisprezecelea, ghidul sau \nso]i- iubit-o cu adev`rat! Nu am apu- cimitir undeva la Otopeni [i ori-
pu]in democrat`; pe Maria Alboiu conformat spontan proverbului [i torul, are gratuitate. |ns` pentru cat s`-i spun niciodat` \n fa]` ce ce bucure[tean mort ar \nt\rzia
31 martie acela[i an (Drobeta-Turnu Se- simt pentru ea. S\nt sigur c` de c\teva zeci de mii de bucure[teni
a desfiin]at prin de- verin): V` mira]i c` mili- acolo, din cer, m` vede“, a decla- vii s` ajung` la munte. M` g\n-
cret toate partidele politice; la tarii [i poli]i[tii nu [i-au rat b`iatul pentru Libertatea. M`i, desc c` poli]ia teleorm`nean` ar
data de 9 mai 1939 dispare votul pl`tit pîn` acum asigur`rile de Emilian, noi nu putem s`-]i spu- putea m`car s` instaleze ni[te in-
universal. A mai f`cut [i altele, s`n`tate, a[a cum trebuie s-o nem dec\t c` \n mod cert fata te dicatoare de genul „Aten]ie, ci-
dar n-am s` le \n[ir aici pe toate. fac` to]i românii. Dup` cum [ti]i, va vedea, chiar dac` va fi vreme mitir!“, „Drum blocat cu un
Elena Ciulin (Bucure[ti): [i militarii, [i poli]i[tii sînt obli- \nnourat`. Dar, pentru a fi mai mort“. Sau dac` nu, atunci s`
Mi-ai trimis \nceputul unui ro- ga]i prin statutul lor s` fie s`n`- sigur, po]i s`-]i iei [i tu o vest` construiasc` un pod separat
man (5 pagini) [i vrei s`-mi afli to[i tun, a[a c` de ce s`-[i mai de-aia reflectorizant`. {i te mai pentru deceda]i.
p`rerea. Ce s` zic? Sun` prost pl`teasc` asigur`rile de s`n`- sf`tuim urm`toarele: 1) dac` obo- Rutiera ateist`
c\nd te c`zne[ti s` ai umor cu tot tate? se[ti cumva, s` nu te pun` naiba
dinadinsu’. Dup` cum tot prost Anton Corl`]eanu (Bucu- s` te urci \n vreun maxi-taxi P`s`rica de pe
sun` c\nd \]i caracterizezi singu- re[ti): Nu în]elegi de ce pre[e- de-`la; 2) fii foarte atent la micro-
r` personajele. Dezvolt` o poves- dintele B`sescu o d` cotit` în buzele supra\nc`rcate, dar mai acoperi[ul fierbinte
te [i las`-l pe cititor s`-[i dea sea- problema comunismului. P`i, e ales la copacii de pe marginea Virusul gripei aviare a fost con-
ma singur ce-i cu ele. Sfatul meu simplu! Gînde[te-te c` pentru Tra- [oselei, [i nu-i da talp` cu mai firmat la o bufni]` din Constan-
este s`-]i faci m\na \ncerc\nd s` ian B`sescu comunismul a fost mult de 90 la or` afar`; [i 3) nu ]a. Lucrurile intr` pe un f`ga[
scrii texte mai scurte. un fel de rai pe p`mînt. Rai în care lua cu tine mai mul]i c`l`tori normal. |n cur\nd, cucuvelele or
Mariana Lil` (Bucure[ti): el se sc`lda în blugi, Kent-uri, ca- dec\t prev`d specifica]iile tehnice s` anun]e moartea, dar nu ca
Din c\te [tiu, a fost deja cump`- fea [i carpete cu R`pirea din se- [i normele de securitate rutier`. \nainte, prin strig`tul caracteris-
rat` o colec]ie a revistei noastre. rai. {i cînd se ducea la bordel în Asta indiferent de c\te stele ai tic, ci „Buf!“, printr-un zgomot
Mul]umiri pentru g\ndurile bune. vreun port, î[i putea vedea lini[- v`zut tu la testul de siguran]`. surd, de pas`re c`zut` pe
Vasilache Marin (Timi[oa- tit de treab`. Nu ca acum. acoperi[.
ra): Ai impresia c` mariajul din- {tefan AGOPIAN Forrest Dumb Cucuvea [i Pup`za
28 academia CA}AVENCU Reclame
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
de ras

v-am print, vr`jitoarelor! condica de sugestii [i reclame


Pui prodest? Oltence fierbin]ici
Au dreptate, dom’le, [i oamenii `[tia cu
CNSAS-ul. P`i, uita]i-v`, fra]ilor, p\n` unde a
ajuns Securitatea s`-[i bage coada. Mai nou avem
chiar [i pui biosecuriza]i. E drept c` ace[ti biose-
curi[ti bipezi, dar cu unghii mai pu]in late, s\nt
interesan]i doar mor]i. A[a cum \i st` bine \n
general unui securist. Dar zbur`toarele astea nu
s-au mul]umit cu at\t. Acum s\nt vedete [i ating
„audien]e remarcabile“. Hai s` fim serio[i! E[ti
tu cu nevasta la mas`, mai invi]i pe na[i, deci per
total ar veni vreo patru puncte de audien]`. Hai,
patru puncte [i jum`tate, dac` mai pui [i c\inele
care va h`p`i oasele.
O, sole bio!

Textele cu „P“
nu vor mai con]ine
\n nici un caz Poli]ie
Vasile Blaga, ministrul de In- s` nu mai vrea s` c\[tige [i din plet gre[it` atitudinea asta. Nu
terne, vrea s` schimbe \n pro- campaniile publicitare \n care publicitatea e de vin`. La noi,
funzime Poli]ia Romån`. Printre apar ei, uniformele sau ma[inile chiar dac` nu vor mai ap`rea \n
schimb`rile absolut necesare, se lor. (Din asta se \n]elege c` Poli]ia reclame, poli]i[tii tot vor fi cum-
aude c` Blaga a ordonat ca poli- Romån` e mai tare ca FBI-ul. Care p`ra]i \n continuare en-gros [i en- Ce faci, ca olteanc` fierbinte pensionat` pe caz m`toarele: „Sun` acum, s\nt fierbinte!“, „Sun`
]i[tii [i ma[inile de poli]ie s` nu FBI se vede c` n-are bani dac` ac- détail. de boal` sau, m` rog, pe caz de boli lume[ti? |]i des- acum, s\nt fierbin]ic`!“ [i mult mai simplul [i mai
mai apar` \n spoturi publicitare. cept` s`-[i \nchirieze recuzita chizi un magazin de m\ncare undeva unde nu te sincerul „Fierbin]ica“. Pe care \l [i alege pictorul
C` cic` el a ob]inut suficiente fon- tipic`, ma[inile cu sigla biroului, Alian]a amenDA recunoa[te nimeni, ca s` nu existe riscul s` te dea de firme, din cauz` c`, pardon de expresie, nu-i
duri de la buget pentru angaja]ii \n tot felul de filme [i spoturi ame- vreun be]iv cu cracii-n sus pe tejghea. S` zicem \n \nc`pea ceva mai lung.
din subordine, pentru ca ace[tia ricane.) Domnule Blaga, e com- Bra[ov. Dup` care organizezi o furtun` \n creier,
ca s`-i g`se[ti un nume. Pe lista scurt` r`m\n ur- Fierbin]ic [i {trul

Tarifele DDTV r`m\n


\n urma oric`rei imagina]ii

Iat` ce ofert` de publicitate ne-a parvenit la un calcul sumar, cu dou` miliarde de lei pute]i
redac]ie. |n cazul \n care era]i curio[i la ce pre] v` cump`ra 24 de ore de emisie DDTV. Adic` 60.000
pute]i cump`ra spa]iu de emisie la DDTV, acum v` de euro, dar las` [i la 500 de euro, dac` pui banii
putem furniza r`spunsul. Pentru numai 1.500.000 jos.
de lei vechi, ave]i la dispozi]ie 30 de secunde pen-
tru a v` face auzi]i. Cea mai tare faz` este c`, dup` Publicitate demascat`

abera]ia de libertate
pe care le aveau notate \n ni[te minuni c\nd nu ]i-ai \nv`]at lec-
F`-te frate mape de aur [i cu handsfree-uri ]ia.
cu vr`jitoarea sfin]ite \n urechi, f`c`toare de Mapa vie

p\n` treci mapa


Dup` cum se precizeaz` \n
anun], Baba Ecaterina, de 70 de
ani, a fost meditatoarea mai mul-
tor vr`jitoare. Parc` le vedem pe
Mama Omida [i fiicele ei, \n fa]a
castelului Ecaterinei, a[tept\nd
s` intre la medita]ii de la ora 17.
|n timpul `sta \[i repet` vr`jile
popoarele academia CA}AVENCU 29
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
denigratoare

To beer s`pt`m\na
or not to beer str`inilor
Cic` cehii din Chodova Plana au monstrez: un uichend de 120 de euro, ● Un indian a divor]at în somn. Asta pentru c`
dat drumu’ la tratamente cu bere. Ma- plus transportul vreo 200, plus cheltu- a rostit de trei ori cuv\ntul „talaq“ (în traducere
saj, cosmetice, dar mai ales sesiuni de ieli pentru amant`, alt` mie de euroi, liber`, „divor]ez de tine“), ceea ce în religia
\not \n uria[ele b`i victoriene din sta- iese un total net de 1.320 euro. Pe pu- musulman` este necesar [i suficient pentru un
]iune, umplute cu, desigur, bere. Mai ]in. P`i, la banii `[tia, dac` iei bere la divor] valid. Fosta so]ie trebuie, conform
mult chiar, dac` dup` c\teva ture de pet, \]i ajunge de vreo 760 de litri. religiei, s` se rec`s`toreasc` [i apoi s` divor-
bazin li se face sete, clien]ii pot coman- Muuuulte uichenduri! |n plus, parc` ]eze din nou pentru a se putea c`s`tori cu so]ul
da o halb` la barul aferent piscinei. nu mi-ar pl`cea s` beau o halb` într-o actual. Ce fraier [i indianul `sta, s` spun` ase-
Totul la pre]ul modic de 116 euro/week- piscin` plin` ochi cu al]i b`utori de menea lucruri \n somn… Nu-i mai bine s` bei
end. Acum, eu nu [tiu pe unde erau bere. Incontinen]ii [tiu de ce! ca porcul [I s` nu mai po]i vorbi nici \nainte s`
cehii în topul `la european al prostiei te culci, dar nici dup`, din cauza sfor`itului?
de care am tot auzit, da’ musai st`teau Arap Halb Uite, dom’le indian, cum salveaz` Scandilicu’
mai, hmm, pro[ti ca românii. S` v` de- at\tea c`snicii prin Europa de Est! ● Atunci c\nd
suni la num`rul de urgen]`, te a[tep]i ca aceia

Maidanezul moare care vin s` te ajute s` nu se certe între ei. În


Chile, poli]ia a confundat pompierii cu un grup
de ho]i, deoarece în timp ce izbucnea incendiul,

de drum lung [i olandeza la aceea[i adres` se raporta [i un furt. Poli]i[tii


au declarat c`, dup` c\t de ingenio[i s\nt ho]ii în
timpurile noastre, nu se [tie niciodat`. Pom-
de grija sexului pierii au dat în judecat` oamenii legii pentru
abuz. Nu era abuz, ci exces de zel; abuz era
Ham-ham, da]i-mi voie s` m` pre-
zint. Numele meu este Sl`nin`, s\nt
treze. Dar ce, b`i, nene, s-au terminat
maidanezii din Amsterdam? Nu mai
M` doare dac` îi [i b`teau [i îi puneau s` revendice toate
jafurile nesolu]ionate din ultimul an, ba[ca
un maidanez din Cernavod`, ador se-
xul \n aer liber, resturile de hambur-
pot doi c`]ei s` umble lini[ti]i \n c`l-
duri sau s` r`m\n` \ncovriga]i \n ploa-
un extraterestru duodenal incendiile cu autor necunoscut. ● Tot la poli]i[ti
r`m\nem. Trecem îns` în Anglia, unde brigada
geri [i urinatul pe ro]ile Daciilor. Nu ie, c` imediat se treze[te una s`-[i bageCercet`torii – britanici de ast` dat` naibii! Te pomene[ti c` de aia m` du- de poli]i[ti pe role a fost desfiin]at`, din motivul
[tiu cum s` spun, dar, de[i pe la noi prin bisturiul \n el de love story! Ei i-ar con-
– nu se lini[tesc! Cic`, \n cel mult 20 rea pe mine stomacul zilele trecute, c` e greu de alergat dup` infractori pe iarb` [i
ora[ au \nceput s` treac` o gr`mad` de veni dac` Feti]a, aia cu ]\]e mari [i mul-
de ani, extratere[trii vor \ncepe s` co- poate c` oi fi \nghi]it vreo celul` din c` nu e pl`cut s` cazi pe asfalt la o vitez` mare.
ma[ini capitaliste, pi[atul pe Dacie are te de la garajele centralei atomice, ar
munice cu oamenii. Se mai zice de aia extraterestr`, \n timp ce dormeam De aceea s-a trecut înapoi la biciclete. Asta doar
alt farmec, e o chestie old fashion. poza \n Playdog ca s` fac` rost de bani
c`tre cercet`tori c` extratere[trii as- cu fereastra deschis`. Dac`-i pe-a[a, ia la englezi, c` la noi s-a trecut de la Dacii Logan
Mi-am luat inima \n din]i ca s` latru cult` deja P`m\ntul, poate chiar cu aju-
cu care s`-i castreze pe droga]ii `ia de s`-i stropesc eu pe extratere[trii `[tia înapoi la ma[ini normale, pe motiv c` e greu s`
aici la ziar \mpotriva unei prezentatoa- homle[i olandezi? torul SRI. |ns` cirea[a de pe tortul ga- cu ni[te palinc`, s` vad` [i ei ce \n- alergi un suspect c\nd fr\nele nu te ]in [i c` e
re de televiziune din Olanda, care vrea laxiei este urm`toarea: extratere[trii seamn` ospitalitatea romåneasc`! nepl`cut s` te r`storni la primul viraj brusc.
s` pozeze \n Playboy ca s` str\ng` fon- Fidel Castrat ar fi putut ateriza deja pe Terra sub
duri [i s` vin` la Cernavod` s` ne cas- forma unor celule bacteriene. M`i, al Marte domnului L`z`rescu AgenCIA de pres`
30 academia CA}AVENCU coana mi]a
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
beletrista

Jurnalul lui Tetelu munca cu cartea


mirat` [i cu un aer de expert \n
caractere m` m`soar` din cap
pån` \n picioare [i m` ana-
doamne care seam`n` cu toate
portretele din galerie, care \i
poveste[te via]a unui domn f`r`

Dac` s\nte]i deprima]i, nu citi]i Jurnalul lui Tetelu. Dac` s\nte]i


Irezistibilele corcituri lizeaz` intens, de ce \mi fr`månt
måinile ca un [colar idiot care
gur` [i cap. |i suråd stingher,
\nainte de a m` l`sa devorat de
ferici]i, cu at\t mai mult nu citi]i Jurnalul lui Tetelu. |n general,
nu citi]i Jurnalul lui Tetelu!
ale Americii [i-a falsificat carnetul de note,
\n timp ce visa s` se fac` critic
ochii ei imen[i, de un verde fos-
forescent, dup` care m` arunc
Gloria [i farmecul Americii evacuat Chuck instaleaz` cea mai de art` cånd va fi mare. Altuia \i \n strad`.
poart`, \n mod cov\r[itor, sem- ingenioas` proz` american` de lipse[te parc` gura [i, \n timp ce
n`tura corciturilor. Meti[ii Lumii la Corec]iile lui Franzen \ncoace. \mi ]in r`suflarea ca s` nu-l Cornel IVANCIUC
Noi [i-au amestecat culturile [i Povestea e stranie [i captivant`, enervez, abia dac` realizez c`
adjectivele dominante cu o fante- amintind, pe ici, pe colo, de zilele lipsa gurii \i face privirea [i mai * {tefania Nazem Peligrad, Pic-
zie irepetabil`. Dup` acostare, bune ale lui Vonnegut: \ntr-o in- p`trunz`toare. Mai apoi, sunt tur`, Galeria C`minul Artei, stra-
imigran]ii [i-au donat superla- sul` populat` cu ]icni]i, e a[tepta- aruncat de la un ochi la altul, ca da Biserica Enei 16.
tivele. Rasele nou venite au injec- t` pictori]a care va salva comuni- o minge de tenis, [i azvårlit \n
tat gazdele cu hormoni campioni, tatea produc\nd tablouri. Gagica cele din urm` la picioarele unei
iar civiliza]ia local` a importat exist`, e racolat` prin c`s`torie
vreme de trei secole modele ex- [i \mpins` cu for]a s` creeze. Misty
emplare. A rezultat un [uvoi pros- Wilmot, eroina gras` [i bun` la
per de sperm` selec]ionat`, sclip-
itoare [i eficient`, care a stropit
desen, este victima ideal` pentru
unul ca Palahniuk, inovator noto-
cinem-a p\r\t
pe rever o Europ` vanitoas` [i su-
ficient`.
riu, provocator recidivist [i per-
vers \n arta cuv\ntului. Misty e
Sharon Stone
Geniul literar [i talentul artis-
tic al Americii Extinse vin din se-
\ntins` cu tot cu viziunile ei pe un
jurnal misterios, injectat` cu mo-
(14 ani mult mai t\rziu)
xul interetnic. Genera]iile hibride nologuri [i sedat` cu suspans. Se Tot timpul p`]esc a[a: v`d pe Nu neap`rat prin formele corpu-
au atins azi un apogeu care umi- adaug` crime, delir, descrieri cli- la \nceputul s`pt`m\nii dou`-trei lui, ci mai degrab` prin limbaju-i
le[te \n fiecare zi eforturile ]\f- nice [i umor. Finalul bubuie, in- filme bune despre care \mi pro- indecent. De parc` n-ar fi de-a-
noase ale Lumii Vechi. Chuck Pa- sula sare \n aer, iar explozia e pro- pun s` vorbesc aici, dup` care ni- juns, filmul este plin de replici
lahniuk e un produs al acestei acu- vocat` de picturi. La vernisajul meresc duminic` sear` la un film proaste, partenerul ei n-are nici
pl`ri multiculturale [i o dovede[te final se pot num`ra 124 de ca- prost despre care nu am cum s` un farmec, Charlotte Rampling
de fiecare dat` c\nd pune m\na davre, o eroin` mutilat` senti- nu scriu. Spre exemplu, eu a[ fi pare din alt film, scenariul este
pe laptop. Primul mare succes, mental [i 195 de pagini citite vrut s` spun dou` cuvinte despre lipsit de suspans, coloana sonor`
Fight Club, a rupt gura criticii, a parc` prea rapid. Romanul miroa- Broken Flowers, Good Night and se bazeaz` pe aceea[i tem`, \n
umflat arcada lui Brad Pitt, a b`- se bini[or a marijuana, duhne[- Good Luck sau De battre mon plus ne este f\]\it` tot timpul prin
gat \n com` catalogul american te a inteligen]` [i pute a talent. E, coeur s’est arrêté (dac` ave]i fa]a ochilor o cl`dire \n form` de
de pruden]` social` [i l-a f`cut pe a[a cum spuneam, rezultatul unui noroc s` le mai prinde]i pe unde- vibrator. Ce s` spun, mare [me-
Chuck celebru. Jurnal*, ultimul amestec. va), iar acum m` v`d nevoit s` cherie…
bestseller, schimb` strategia sti- Doru BU{CU v` avertizez \n leg`tur` cu t\m- |n ceea ce prive[te tr`irea ero-
listic`, dar p`streaz` efectul de penia asta care tocmai a intrat tic`, dac` prin ‘93, c\nd am v`zut
supradoz`. De ast` dat`, violen]a * Chuck Palahniuk, Jurnal, pe ecrane: Basic Instinct 2*. eu Basic Instinct 1, scenele de sex
e grupat` la final, iar \n spa]iul Polirom, 2006. Luna trecut`, cu ocazia \mpli- din film f`ceau s` se zguduie \n-
nirii a 48 de prim`veri, produc`- treg r\ndul din spate de la cine-
torii i-au f`cut lui Sharon Stone matograful „Gloria“ din cartierul
o surpriz`: au lansat \n cinemato- Titan, plin cu elevii chiulangii de
rebelle arte grafe sequel-ul Basic Instinct 2 [i
i-au \nm\nat actri]ei un cec baban
la seralul liceului industrial IOR,
ast`zi singurul impuls pe care ]i-l
Ochii atoatev`z`tori de 14 milioane de coco pentru ro-
lul principal. |ns` cel mai mare
st\rne[te continuarea Basic In-
stinc 2 este s`-]i bagi m\na \ntre
ai {tefaniei Nazem Peligrad* cadou Sharon [i l-a f`cut ea sin-
gur`: a dovedit lumii \ntregi c`,
picioare, acolo unde ]ineai punga
de floricele, s` te ridici \n picioa-
Am senza]ia c` am nimerit la ce-o s` p`]e[ti, \nchipuitu’ nai- de[i trecut` bini[or de a doua ti- re [i s` ie[i naibii de la idio]enia
un festin din care nu voi ie[i \n- bii. |n apele lor albastre, cu re- nere]e, \nc` \[i mai poate permi- aia de film…
treg. Portretele ce multiplic` o flexe viorii, se zbat umbre ce te un film \n care s`-[i arate ]\-
singur` \nf`]i[are, de femeie- aduc parc` cu o plas` de fluturi. ]ele l`sate, vizibil ajustate pe de- Daniel GOACE
sfinx, sunt supraumane [i stau Amurgul acelor ape se alunge[te, desubt cu silicon, fundul platizat
parc` la pånd` [i \mi dau senza- pe m`sur` ce fac o fandare spre [i pielea pistruiat` de pe picioare * Basic Instinct 2, thriller penibil,
]ia c` m-au a[teptat toat` ziua ca dreapta [i apoi un pas \n spate, ascuns` sub o ton` de fond de ten. Anglia, 2006. Regia: un nimeni
s` m` \nghit` de viu, \nainte de iar plasa pare c` st` s`-mi cad` S\nt r`u? Sta]i c` n-am terminat. care nu se compar` cu Paul Ver-
a m` \ntreba de unde vin, cine \n cap dintr-o clip` \ntr-alta. Alt` Personajul jucat de Sharon Stone hoeven. Cu: Sharon Stone [i
sunt [i de ce am deschis gura. pereche de ochi imen[i, magen- pare genul de femeie disperat` Charlotte Rampling, c` pe
|nc` de la intrare sunt luat \n pri- ta sau ciclam, se rotesc dup` care, de[i trecut` de menopauz`, altcineva n-am mai recunoscut.
mire de o pereche de ochi nefi- mine ca ni[te ceasuri solare [i \nc` se mai \mbrac` [i fardeaz`
resc de deschi[i, care \mi spun: \mi urm`resc fiecare mi[care. provocator, sper\nd s` st\rneasc`
Bine ai venit. Las` c` ai s` vezi Un portret cu o expresie u[or ceva, orice, la b`rba]ii din jurul ei.

show biz da’ cul]i hot`r\t la \ntrebarea pus` de re-


vist`: „A avea, acum, \n anul de
gra]ie 2005, preten]ia de a realiza
critice unilaterale, foletonistice
pe care el a practicat-o“ (v. Obser-
vator cultural, nr. 57). ● Aflu din
Un autor opular sinteza critic` a unei perioade pe
care nu a \n]eles-o dec\t epider-
t\rg c` dl Alex. {tef`nescu e
foarte m\ndru c` Istoria… dom-
● N-am citit (\nc`) Istoria lite- agreabil`, antrenant`, a acestei mic e cel pu]in prezum]ios, dac` niei sale se vinde bine, mai ales
raturii romåne contemporane, c`r]i populare [i inutil costisitoa- nu de-a dreptul tragic, \n condi- la oamenii simpli care, astfel,
1941-2000, volum publicat de dl re asemeni unui vin spumos am- ]iile \n care e de presupus c` Isto- \n]eleg [i ei c\te ceva din liter-
Alex. {tef`nescu la sf\r[itul anu- balat ca [ampanie de lux…“ (v. ria… de acum e chemat` s` fixe- atura romån`. Eu unul n-a[ fi
lui trecut, a[a c` nu-mi pot da cu Paul Cernat, „Almanahul canonic ze locul lui Alex. {tef`nescu \n chiar a[a de m\ndru de o aseme-
p`rerea despre el, dar constat c` al lui Alex. {tef`nescu“, Cuv\ntul, peisajul autohton al disciplinei nea \nt\mplare. {i asta din cauz`
s-au \ndesit atacurile la adresa nr. 3, martie a.c.). Un vin spumos pe care o practic`. Omene[te, e c` m` g\ndesc la un anume Logh-
acestui op intitulat, se pare gre- produs, a[a cum face orice romån foarte trist s` consta]i c` «sin- in Constantin, care \n 1926 a
[it, Istoria… Astfel, Paul Cernat care se respect`, \n debaraua de teza» prin care ]i-ai surprins con- publicat o Istorie a literaturii
se \ntreab`, oarecum retoric, da- la subsolul blocului \n care auto- temporanii, la o v\rst` a romåne, istorie care \n numai
c` nu cumva aceast` carte nu co- rul locuie[te, vin cu care, cel pu- senectu]ii timpurii sub aspect bi- optsprezece ani a ajuns la pais-
boar` prea mult [tacheta, fiind ]in p\n` acum, s-a \mb`tat numai ologic (59 de ani – n.m.), dar la prezece edi]ii, tocmai fiindc`,
„povestit` pe \n]elesul vedetelor produc`torul. ● Observator cul- aceea a senilit`]ii avansate sub vorba lui {tefan Borbély, era o
[i al «oamenilor recen]i».“ Pen- tural continu` s` publice articole aspect literar, e complet caduc` „telenovel` pentru neini]ia]i“, un
tru a trage \n final urm`toarea pe marginea \ntreb`rii „Chiar a metodologic, bun` eventual ca o „roman“ popular [.a.m.d. (v. Dic-
concluzie: „Masivitatea sintetic` scris Alex. {tef`nescu o istorie a telenovel` pentru neini]ia]i – sau ]ionarul scriitorilor romåni, D-L,
vine s` compenseze, probabil, [i literaturii?“, \ntrebare legitim` ca un «roman», cum s-a mai spus 1998). Ast`zi despre Loghin nu
un complex, o team` secret` de m`car pentru simplul fapt c` au- –, dar total de nefolosit de c`tre mai [tie nici dracu’. Ceea ce e de
inconsisten]` [i superficialitate. torul se consider` continuatorul speciali[ti (…) Istoria… e \n presupus c` se va \nt\mpla (din
Or, tocmai inconsisten]a [i super- lui G. C`linescu. S`pt`m\na tre- consecin]` un imens e[ec, nu fericire, mult mai repede) [i cu
ficialitatea frapeaz` la lectura cut`, {tefan Borbély a r`spuns numai al autorului, ci [i al formei Istoria… dlui Alex. {tef`nescu.
cartona[ul ro[u academia CA}AVENCU 31
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
cu tricolor H`,
H`, h`,
h`, h`...
h`... AA ajuns
ajuns
dosarul
dosarul „Flota:
„Flota“s`s`stea
stea\ntre
\ntreafacerea
aface-
cu
reaterenurile
cu terenurile
Armatei
Armatei
[i ]eapa
[i ]eapa
de lade
Lote-
la

mazeta sporturilor ria Romån`!


Loteria Romån`!Iote,
p`raft
Iote,
b`, b`,
raftlalaDNA!
parc-am
DNA!
parc-am
fi p`
fi
pozi]ie
Cupa UE, pa! de moftsaid
b\rfe din sport
● Nu [tim dac` intr` ca bonus la pri-
ma de joc a lui Nicoli]` [i R`doi, dar
cert este c` odat` cu sosirea pe melea-
gurile ghencisto-danubiene-pontice a
trofeului UEFA, ne vom pricopsi [i cu
una bucat` biseric` ctitorit` de Jiji la
Maglavit. Becali a dat o fug` p\n` la
malul Dun`rii, ca s` l`mureasc` la fa]a
locului treaba cu vila asta a Domnului.
{i acolo, M`ri, ce-mi vedea r`zboini-
cul?! C` italienii i-o luaser` \nainte [i
cl`diser` m\ndr` biseric` \nc` de pe
vremea c\nd Petrache Lupu devenea
Muie la Europa, fuck you USA! Adic` din simplu cre[tin un complex fenomen
vine unu’, neica-nimeni, Craig R. Barrett social. Oierul s-a mul]umit atunci s`
pe numele lui, pre[edinte la Intel Corpo- pun` banii dintr-un buzunar \ntr-altul
ration, [i zice \n Adev`rul de luni: „C\nd Un model de sportivitate la meciul Rapid-Steaua: trei suporteri al chimirului [i s` treac` la planul B,
am sosit \n Romånia, am fost \nc\ntat de care nici \n ruptu’ capului nu [i-ar arunca scaunele de sub fund mai ieftin. S-a calculat pe capota May-
entuziasmul cu care toat` lumea urm`rea bach-ului un deviz pentru urm`toarele:
«meciul secolului». Dac` Romånia ar rez pentru noi dac` nu sim]im, prin Ajungem, a[adar, \n miezul problemei. dubioase cu statul romån. Din \naltul tri- tencuirea, zugr`virea [i pictarea de
depune tot at\ta energie \n educa]ie [i fumul peluzei, maxilare scr\[nind, tibii A]i observat cum se comport` romånu’ bunei 0, \n[i[i pre[edintele [i premierul icoane [i niscaiva \mbun`t`]iri arhitec-
dezvoltare economic`, nimeni [i nimic trosnind, ]este p\r\ind \n jerbe multicolore c\nd merge \n Europa? E civilizat, amabil, ar`tau ca doi veritabili alia]i \ntru drep- tonice. E vorba de \n`l]area unui turn
nu v-ar mai putea opri“. Hai s`-nnebu- de m`sc`ri porcoase! ~sta-i marele re- z\mbitor, nu arunc` mizerii pe strad`, nu- tate [i adev`r, dispu[i s` asigure intrarea de clopotni]` al`turi. Acest cel mai \nalt
ne[ti, mo[ule! Vorbe[ti serios? Adic` s` gret pe care l-am \ncercat dup` prima [i sufl` mucii-n palm`, nu se pi[` pe sta- demn` a na]iunii \n Europa… Toate as- turn, mai mare ca Turnu Severin sau
ne punem cu burta pe \nv`]`tur` [i pro- rund` Rapid-Steaua, P`i, dac` ne trebuia tui. C\nd se \ntoarce acas`, \n Romånica, tea, repet`m, doar fiindc` [tiam c` a[a ni M`gurele, e musai s` fie gata p\n` la
duc]ie [i s` renun]`m la specificul nostru derby european, puteam s` ne uit`m, e parc` altfel. Dar acum, c` a venit Eu- se cere de la Europa. N-avem nevoie de Sf\nta Maria Mic`, pe 8 septembrie, ca
na]ional? S` ne l`s`m, a[a, dintr-o dat`, frate, la Barcelona-Real, c` doar de-asta ropa pe la noi cu UEFA, iac`t` c` ne-am tine, curvo, pa! Dup` cum se-arat` trea- s` ias` pohta ce-a pohtit Mihai Viteazu’
de huiduial` [i b`utur`, de fumat ma- ne iau o gr`mad` de bani escrocii de la f`cut b`ie]i buni [i pe teren propriu. De ba, returul va fi o simpl` formalitate, pen- Mic. {i uite-a[a primul cre[tin al ]`rii a
hoarc` [i tocat la semin]e? Canci, nu cablu! A[a, la noi acas`, pe glia str`bun` ce? Pen’ c` a[a ne-a cerut \naltul for con- tru oricine s-ar califica. {i chiar nu mai negociat cu Atotputernicul. De la bise-
]ine! Asta s` fie acolo, la voi, \n lumea a gazonului romånesc, am stat timora]i [i tinental [i nu se face, m`-n]elegi, s` ie- vedem nici o [ans` pentru poporul `sta, rica mult promis` a reu[it Gigi s-o
a[a-zis civilizat`! Nou` ne [ade mai bine am f`cut to]i pe cumin]eii. O desf`[urare [im de cacao \n ochii str`in`t`]ii. Juc`- dac` nu iese cu trosneal` m`car la eter- scoat` doar la o spoial` cu var [i un
a[a cum ne [tim de veacuri – cu c`ciulile de for]e ce n-a v`zut Micul Paris – cu eli- torii s-au comportat fair-play, galeriile au nul derby Dinamo-Steaua. Fuck you USA, turnule] de clopotni]`. Sper`m ca m`-
pe frunte, cu ghioagele-n m\ini, cu stri- coptere ca-n Matrix [i c`l`re]i ca-n Broke- fost okay, p\n` [i pre[edin]ii celor dou` muie la Europa! car turnule]ul s` nu fie cu tabl` zincat`
g`turile noastre rasiste. S`raci da’ prost back Mountain – a asigurat desf`[urarea cluburi, dr`gu]ii de ei, ai fi jurat c`-s ca la rudele mai bogate ale lui B`nel.
crescu]i, m\rlani da’ lipi]i p`m\ntului. Fot- lini[tit` a spectacolului fotbalistic. De europeni sadea, nu unii care alt`dat` se Viorel MO}OC Eva Hen]igova
balul `sta european n-are nici un chichi- parc` lini[te [i fotbal ne trebuie nou`… \ntreceau \n pizduieli [i f`ceau afaceri
32 academia CA}AVENCU dubios
Nr. 13, 5-11 aprilie 2006
democra]ia trecea
Avem o ]ar`. contraeditorial
Cum proced`m?
– indexul altor evenimente – Trei teorii despre cåt de bun a fost comunismul
Multe droguri
de hr`nit
cu Traian B`sescu
Jandarmeria din Suceava nu are Teoria num`rul 1. Sunt de Comandantul Suprem al Armatei de comer] exterior sau r`pire de [mechere[te cum c` nu e[ti atåt 4) Ur`[te boga]ii. 5) Pensiile
cu ce s`-[i antreneze c\inele dresat acord cu Traian B`sescu. Au Romåne, proiectantul }epelor ziari[ti romåni \n care s` nu fi de sigur c` nazismul a fost r`u [i statutul ofi]erilor din
pentru depistarea stupefiantelor. fost [i lucruri bune \n comu- din Pia]a Victoriei, Pre[edintele fost amestecat cel pu]in un fost \n totalitatea sa, s-ar putea s` servicii (include]i-i aici [i pe
|n primul r\nd, jandarmii s\nt nism. Unul dintre ele a fost juc`tor: Traian B`sescu. Comu- activist de partid sau un fost nu mai po]i intra sau ie[i din securi[ti). Sper ca acestea
nemul]umi]i c` trebuie s` vin` cu \ntålnirea dintre maic`-mea [i nismul a fost \ng`duitor cu el. securist. Legea lustra]iei nu-n- acea ]ar`. |n Romånia, ]ara unde cinci s` nu fie, de fapt, [ase:
droguri de acas`. |n al doilea r\nd, taic`-meu. F`r` comunism Dup` propria sa declara]ie, seamn` nici de fel \ngr`direa s-au f`cut peste un milion de \mpiedicarea deconspir`rii
din cauza lipsei de antrenament a este pu]in probabil ca marinarul B`sescu a ie[it cu dreptului la circ sau circula]ie, la ani de \nchisoare politic`, cel Securit`]ii \n totalitatea sa.
c\inelui, jandarmii trebuie s` procreatorii mei s` fi avut vreo 60.000 de dolari din asociere, munc` sau furt pentru mai popular om al momentului Pentru c`, nu-i a[a, domnule
perchezi]ioneze fiecare om care itinerarii tangente cu apari]ia dictatur`. fo[tii activi[ti [i securi[ti, ci doar o spune despre comunism cu pre[edinte: au fost [i securi[ti
are \n buzunar gum` de mestecat, mea pe lume, a[a c` nu Teoria num`rul 2. Procesul depopularea pe banii contribua- non[alan]a omului de pe chei de treab`! Cå]iva sunt oameni
bomboane mentolate, [erve]ele pute]i fi atåt de ingra]i [i nazismului, cunoscut ca procesul bililor a administra]iei de regnul ie[ind dintr-un bordel din de baz` \n Partidul Democrat.
parfumate sau s-a dat cu un after- cinici \ncåt s` m` pune]i s` de la Nürnberg, a fost judecat \n cauz`. De spirito, lustra]ia Anvers. C`rora nimeni nu le va
shave mai puternic. aleg \ntre existen]a mea pe de c`tre \nving`tori, [i nu de vine din latinescul lustratio, care Teoria num`rul 3 [i v` las. \mpiedica måntuirea prin act
lume [i dictatura comunist`. c`tre poporul german. Prin a fost o ceremonie prin care se {ti]i care sunt cele cinci motive de credin]` sau filantropie,
Metane grele A[a c` o dovad` vie,
[tiin]ific`, a inspira]iei
consecu]ie, ar fi trebuit s` fim
ocupa]i pentru a-i judeca
purifica o persoan` sau un cåmp
(de persoane), lustrul fiind un
pentru care \l ador` serviciile
secrete pe Traian B`sescu? 1) E
dar la butoanele siguran]ei
na]ionale [i la valorile
Un s`tean din comuna v\lcean` materialist-dialectice [i a conform m`car Codului Penal pe sacrificiu expiator care se f`cea cu poporul. 2) Respect` na]iunii nu au ce c`uta!
L`losu, c`ruia a \nceput s` \i umanismului comunist sunt t`tucii comunismului nostru. o dat` la cinci ani \n Roma institu]iile [i oamenii \n uni-
emane gaz metan din f\nt\n`, eu, o måndre]e de b`iat. O Statistic vorbind, nu a existat act antic`. form`. 3) Le-a redat måndria Liviu MIHAIU
sus]ine c` Dinu Patriciu o s` fie alt` prob` irefutabil` a de corup]ie de propor]ii, Dac` te afli undeva \ntr-o na]ional` ([optit: s-a luat de
minciun` pe l\ng` el c\nd o s` aceleia[i teorii este \nsu[i devalizare bancar`, banditism ]ar` european` [i declari occidentali [i de unguri).
\nceap` exploatarea. Exact. Adic`
atunci c\nd o s` \nceap` ex-
ploatarea, sco]\nd g`le]i de metan Reiese
Reiese [i[i dindin bilan]ul
bilan]ul pe
pe
din f\nt\n`, o s` fac` mai multe
drumuri la spital dec\t a f`cut
Patriciu la Parchet.
S`pt`m\na romånilor gurii
gurii nu
anul
anul acesta
provoc`rilor
nu ne-au
acesta c`
provoc`rilor la
ne-au luat
c` am
la adresa
am r`spuns
r`spuns cu
adresa siguran]ei
luat Ardealul,
cu succes
succes
siguran]ei na]ionale.
Ardealul, Dobrogea
na]ionale. Un-
Dobrogea aa r`mas
Un-
r`mas \n\n
fruntariile
fruntariile patriei,
patriei, iariar agen]ii
agen]ii no[tri
no[tri auau descoperit
descoperit
Grupa sanitar` mic`
Copiii dintr-un cartier al munici-
One, two, SRI… dou`
dou` baze
baze militare
cealalt`
cealalt` la
militare americane,
americane, una
la Kog`lniceanu,
Kog`lniceanu, care
una lala Babadag
care operau
Babadag [i[i
operau lala lu-
lu-
piului Slobozia frecventeaz` de
anul trecut o gr`dini]` modern`
care a costat 60.000 de euro, dar
CNSAS-ul vrea copii! mina
mina zilei
zilei [i[i nu
chiar
nu se
nici \n
se sfiau
sfiau s`
\n ziare.
ziare.
s` apar`
apar`

pe care edilii au uitat s` o doteze La ora la care scriu acest B`sescu vorbe[te de unul sin- Alegerile de la CNSAS. Lu-
cu grup sanitar. P`i, e simplu c\nd text, cel mai important eveni- gur. crurile stau foarte simplu: c\nd
e[ti copil. Po]i s` faci pe tine, [i ment al s`pt`m\nii \l reprezint` Ca s` nu ave]i [i voi aceea[i fu Oni[oru la CNSAS, nu fu Ticu.
dac` nu, \]i d` doamna educatoare conferin]a prilejuit` de bilan]ul senza]ie, ne-am g\ndit s` facem Iar c\nd fu Ticu, fu [i Turianu.
o r`]u[c` sau o g`letu[` cu nisip. Serviciului Român de Informa- o list` cu principalele evenimen- Legea lustra]iei. Miercuri,
{i te [tergi cu lop`]ica. ]ii. Cu o m\n` scriu [i cu cealalt` te ale ultimelor zile, care au fost senatorii au \ncercat s` promo-
butonez telecomanda. Uite, toc- desecretizate [i pe care le-a]i veze un proiect de lege privind
Malldova mai a ispr`vit de vorbit domnul
ministru Blaga… bla, bla, bla…
putut urm`ri prin toat` presa.
Meciul Rapid-Steaua de
lustra]ia. Acesta con]inea [i un
amendament care interzicea ac-
La Ia[i a fost inaugurat al doilea iar acum a trecut la pupitru pre- joia trecut`. Nu e nici un secret, cesul la func]ii publice al fo[tilor
mare Mall, numit Moldova Mall. |n [edintele Traian B`sescu… b`, s-a terminat 1-1. A \nscris ]ig… comandan]i de nave. Destul de
cur\nd o s` fie c\te un Mall pentru b`, b`… D\nsul li se adreseaz` hopaaa, c` s\nt [i observatori neclar. Trebuia s` se specifice
fiecare provincie istoric`. S` vede]i tuturor [efilor [i [efulicilor SRI UEFA pe stadion! A \nscris dom- a[a: „se interzice accesul la func-
c` la un moment dat o s` apar` care cic` se afl` \n sal`, \ns` eu nul Nicoli]` B`nel \n minutul 4 ]ia de pre[edinte, \nc` un man-
unii care or s` vrea alipirea lui m` uit de o jum`tate de or` [i pentru Steaua, respectiv Viorel dat de cinci ani, pentru fo[tii co-
Basarabia Mall la Mall-ul mam`. camera nu s-a desprins o se- Moldovan \n minutul 49. Apropo, mandan]i ai petrolierului «Biru-
cund` de pe fa]a lui Traian B`- oare cum li s-a tradus oficialilor in]a» care au \n prezent chelie [i
Stare] a[a sescu. Probabil c` fe]ele liderilor
serviciului secret s\nt [i ele se-
UEFA care monitorizau scand`-
rile rasiste expresia cel mai des
un frate care se ocup` cu fabri-
carea \nghe]atei“.
[i nu m\na]i! crete [i nu pot fi filmate. F`r` \nt\lnit` pe stadion: „Pe ei, pe „Letea“ lui Sechelariu [i
Aproape 1.000 de pelerini, nervo[i imagini din sal`, am senza]ia c` eeei… pe mama loor!“? fabrica lui Tender au luat foc.
din cauza deciziei Mitropoliei Av\nd \n vedere c` am\ndoi pro-
Moldovei de a-l schimba din prietarii s\nt judeca]i \n arest,
func]ie pe stare]ul M`n`stirii credem c` ar trebui s` se ia ceva
Petru-Vod`, l-au luat la b`taie pe mai multe m`suri de siguran]`
noul stare]. S` zic` mersi c` l-au antiincendiu [i la blocul din Zam-
b`tut cre[tinii, c` dac` era stare] baccian, respectiv la sediile Rom-
budist, lua numai karate [i petrol.
nunceakuri \n cap.
Cronic`
D`-i antirabice, a lu’ {tefan a Petrei Pe scurt, Radu Timofte – un r`spuns pentru
cei care \nc` se mai \ntreab` de ce \n Romånia
b`iete! serviciile secrete nu se numesc „Intelligence“
O vulpe turbat` a b`gat \n caran-
tin` mai multe localit`]i din Valea
Jiului, unele intr\nd \n carantin` Ve[ti bune
de gradul al treilea. Aoleooo. Asta
\nseamn` c` iar or s` vin` minerii
la Bucure[ti. De data asta de fric`
Un milion de securi[ti, o singur` solu]ie:
s` nu fie mu[ca]i, nu invers. Dumitrescu! Ticu Dumitrescu.
Cronicarul ➽ Lituania a ratificat trata- nor? Leberwurstu’?! Letconul a [i ies \n strad` pentru principii.
Grigore dup` Ureche tul de ratificare a ader`rii Ro- rarefiat substratul de aberare a Securitatea trebuie s` se team`
måniei la UE. Sau Letonia? M\rl`niei la OAE? de oamenii `[tia: dup` ce i-a ]i-
Ori… Lituma? Sau Liechten- ➽ Revolu]ionarii bra[oveni nut zeci de ani \n foame, acum ei
stein?! Poate Lamborghini? au intrat \n greva foamei pentru s\nt \n form` pentru a ]ine o gre-
Leganza a ratificat tratatul?! Da’ a protesta \mpotriva [menului v` a foamei ca lumea. Securi[ti,
de ce nu, poate Laguna? Sau de la CNSAS, iar Ticu Dumitres- venim peste voi! Ticu, Ticu, pe
chiar Loganu’! A ratificat... Ra- cu s-a dus s` \i sus]in`. E bine ei, pe ei, pe mamaaa loooor!
tatul de alergare a Romåniei la c\nd oamenii protesteaz` nu doar
Cuie?! Ori Litovoi? Lexus? Le- c\nd \i doare stomacul de foame Str`buna Vestire