Sunteți pe pagina 1din 17

31.

PROIECT DE ARTICOLE PRIVIND RASPUNDEREA STATELOR PENTRU FAPTE INTERNATIONALE,

ILICITE, ADOPTAT DE COMISIA DE DREPT

INTERNATIONAL LA SESIUNEA A 53-A (2001)

Data adoptarii:

Importantii:

Cu ocazia celei de-a 53-a sesiuni a CD.!. din anul 2001,' Adunarea Generald a o.N. U, prin Rezolutia nr. 56/83 din 12 decembrie 2001, a exprimat aprecierea .pentru activitatea CD.l. care a finalizat proiectul de articole privind rdspunderea state/or pentru japte internationale ilicite. Cu. ocazia transmiterii cdtre Adunarea Generala, Comisia a propus aprobarea prin rezolutie, cu recomandarea ca in viitor, in functie de practica internationala, sa se dec ida elaborarea unei Conventii in materie.

Proiectul este rezultatul unei activuati a Comisiei care dateaza Inca din anul 1949. in 1996, CD.! a. adoptat un proiect cu 62 de articole In 3 pdrti. Actualul proiect, care nu mai include aspectele reJeritoare la solutionarea diferendelor, are 59 de articole. in prezent, Comisia este In curs de elaborare a unui proiect de articole privind rdspunderea organizatiilor internationale.

Proiectul stabileste conditiile necesare pentru existenta faptei internationale ilicite (actiunea sau omisiunea imputabild statului, respectiv incalcarea unei obligatii internationale), prevede situatiile de imputabilitate a faptului ilicit, introduce obligatio statelor de a coopera pentru a pune capdt unei incdlcari grave a unei obligatii ce decurge din normele imperative ale dreptului international general, definite ca neindeplinireaflagranta sau sistematica de cdtre statul responsabil a obligatiei In cauzd, precum si obligatia de a nu recunoaste ca legald 0 situatie creatd de 0 astfel de incalcare si de a nu acorda ajutor sau asistenta pentru mentinerea unei astfel de situatii. Se stabilesc regulile privind subiectul care poate invoca rdspunderea, cauzele care exclud caracterul ilicit al faptei, Jormele de reparare a prejudiciului si, Joarte important, se reglementeaza aplicarea contramasurilor impotriva statului raspunzator.

CAPITOLUL I Principii generale

ARTICOLUL 1

Raspunderea statului pentru faptele sale internationale ilicite

Orice fapt international ilicit al unui stat atrage raspunderea international a a acelui stat.

ARTICOLUL2

Elementele faptului international ilicit al unui stat

Exista un fapt international ilicit al unui stat atunci cand conduita ce consta dintr-o actiune sau omisiune:

a) Este imputabila statului 'in conforrnitate cu dreptul international; ~i

390

b) Constituie 0 incalcare a unei obligatii internationale a statului.

ARTICOLUL 3

CaJificarea unui fapt al unui stat ca international ilicit

Calificarea unui fapt al unui stat ca international ilicit este guvernata de dreptul international. 0 astfel de caracterizare nu este afectata de caracterizarea aceluiasi act ca licit de catre dreptul intern,

CAPITOLUL II Imputabilitatea conduitei unui stat

ARTICOLUL4

Conduita organelor unui stat

1. Conduita oncarui organ al statului va fi considerata un fapt a1 acelui stat conform dreptului international, dad acest organ, exercita functii legislative, executive, judecatoresti sau orice alte functii, oricare ar fi pozitia sa in organizarea statului ~i oricare ar fi natura sa ca organ central sau a1 unei unitati teritoria1e a statului.

2. Un organ include orice persoana sau entitate ce are acest statut in conformitate cu dreptul intern a1 statu lui.

ARTICOLUL 5

Conduita persoanelor sau entitatilor ce exercita elemente de autoritate guvernamentala

Conduita unei persoane san entitati care nu este organ al statului conform artico1u1ui 4, dar este imputernicita de dreptul statu1ui in cauza sa exercite e1emente de autoritate guvernamentala va fi considerata ca fapt a1 statu1ui conform dreptului international, daca persoana sau entitatea actioneaza in aceasta capacitate in situatia particulara data.

ARTICOLUL6

Conduita organelor plasate la dispozitia unui stat de catre alt stat

Conduita unui organ plasat la dispozitia unui stat de catre alt stat va fi considerata ca fapt al primului stat conform dreptu1ui international daca organul actioneaza in exercitarea elementelor de autoritate guvemamentala ale statului 1a dispozitia caruia a fost plasat.

ARTTCOLUL 7

Depasirea autoritatii sau contradictia cu instructiunile

Conduita unui organ de stat sau a unei persoane sau entitati imputernicita sa exercite elemente de autoritate guvernamentala va fi considerata ca fapt a1 statu1ui conform dreptului international daca organul, persoana sau entitatea actioneaza in aceasta capacitate, chiar daca i~i depaseste autoritatea sau contravine instructiunilor.

391

ARTICOLUL 8

Conduita dirijata sau controlata de stat

Conduita unei persoane sau grup de persoane va fi considerata ca fapt al statului conform dreptului international daca persoana sau grupul de persoane actioneaza in fapt conform instructiunilor sau sub dirijarea ori controlul statului in desfasurarea ace lei conduite.

ARTICOLUL 9

Conduita desfasurata in absenta sau in cazul neindeplinirii atributiilor de catre autoritatlle oficiale

Conduita unei persoane sau grup de persoane va fi considerata ca fapt al statu lui conform dreptului international daca persoana sau grupul de persoane exercita in fapt elemente de autoritate guvemamentala in absenta sau in cazul neindeplinirii atributiilor de catre autoritatile oficiale ~i in circumstante de natura sa reclame exercitarea acelor elemente de autoritate.

ARTICOLUL 10

Conduita unei miscari insurectionale sau de alta natura

1. Conduita unei miscari insurectionale care formeaza noul guvern al unui stat va fi considerat ca fapt al statului respectiv conform dreptului international.

2. Conduita unei miscari insurectionale sau de alta natura, care reuseste stabilirea unui nou stat intr-o parte a teritoriului statului pre-existent sau intr-un teritoriu sub administrarea sa va fi considerata ca fapt al noului stat conform dreptului international.

3. Acest articol nu afecteaza atribuirea catre un stat a oricarei conduite, in orice fel legata de miscarea in cauza, care trebuie considerata ca fapt al acelui stat in temeiul articolelor 4-9.

ARTICOLUL 1 J

Conduita confirmata ~i asumata de un stat ca a sa proprie

Conduita care nu este imputabila unui stat in conformitate cu articolele anterioare va fi totusi considerata ca fapt al statului in cauza conform dreptului international daca si in masura in care statul confirma ~i i~i asuma conduita in discutie ca fiind a sa proprie.

CAPITOLUL III

Incalcarea unei obhgatii internationale

ARTICOLUL 12

Existenta unei incalcari a unei obligatii lnternationale

Exista 0 incalcare a unei obligatii internationale de catre un stat atunci cand un fapt al acelui stat este neconform cu cerintele rezultate din obligatia respectiva, oricare ar fi originea sau caracterul ei.

ARTICOLUL 13

Obligatia internationala in vigoare pentru un stat

Un fapt al unui stat nu constituie 0 incalcare a unei obligatii internationale dedit daca statui este legat prin obligatia in cauza Ia momentul savarsirii faptului.

392

ARTTCOLUL 14

Intinderea in timp a incaldirii unei obligatii internatinnale

1. Incalcarea unei obligatii internationale printr-un fapt al unui stat ce nu are caracter continuu are loc la momentul savarsirii faptului, chiar dad efectele sale continua.

2. Incalcarea unei obligatii internationale printr-un fapt al unui stat ce are earacter eontinuu se intinde ye toata perioada in care faptu1 continua si ramane neconform eu obligatia internationala. 3. Incalcarea unei obligatii internationale care cere statului sa previna un anumit eveniment are loc si se intinde pe toata perioada in care evenimentul continua ~i ramane neconform cu obligatia in cauza.

ARTICOLUL 15

indilcarea constand intr-un fapt compus

1. Inciilcarea unei obligatii internationale de catre un stat printr-o serie de actiuni sau ornisiuni defmite impreuna ca ilicite are loc atunci cand se produce actiunea sau omisiunea care, impreuna cu celeialte actiuni sau omisiuni, este suficienta pentru constituirea faptuiui ilicit.

2. In acest caz, in calcarea se intinde pe toata perioada incepand cu prima actiune sau omisiune din aceasta serie si dureaza atata timp cat aceste actiuni sau omisiuni se repeta si raman neconforme cu obligatia internationala.

CAPITOLUL TV

Raspunderea statu lui in ce priveste faptul altui stat

ARTICOLUL 16

Ajutorul sau asistenta la co mite rea unui fapt international ilicit

Un stat care ajuta sau asista alt stat la comiterea unui fapt international ilicit de catre eel de-al doilea este raspunzator international pentru aeeasta daca:

a) Acest stat actioneaza astfel cunoscand circumstantele faptului international ilieit; ~i

b) Faptul ar avea caracter international ilicit daca ar fi cornis de acel stat.

ARTTCOLUL 17

Dirijarea ~i controlul exercitate asupra comiterii faptului international ilicit

Un stat care dirijeaza ~i controleaza alt stat in comiterea unui fapt international ilicit de catre eel de-al do ilea este raspunzator international pentru acel fapt daca:

a) Acel stat actioneaza astfel cunoscand circurnstantele faptului international ilicit; si

b) Faptul ar avea caracter international ilicit daca ar fi savarsit de acel stat.

ARTICOLUL 18

Coercitia exercitatii de alt stat

Un stat care constrange alt stat sa comita un fapt este raspunzator international pentru acel fapt daca:

a) Faptu1 ar fi, in lipsa coercitiei, un fapt international ilicit a1 statului constrans; si

b) Statul constrans actioneaza astfel cunoscand circumstantele faptului.

393

ARTICOLUL 19

Efectele prezentului Capitol

Prezentul Capitol nu afecteaza raspunderea internationala a statului care eomite faptul in cauza sau al oricarui alt stat, stabilita in eonformitate eu aceste artieole.

CAPITOLUL V Circumstante care exclud caracterul ilicit

ARTICOLUL 20

Consimtamantul

Consimtamantul valabil al statului pentru eomiterea unui fapt dat de catre un alt stat exclude earaeterul ilieit al ace lui fapt in relatie eu primul stat in masura in care faptul ramane in limitele consimtamantului respectiv.

ARTICOLUL21

Legitima aparare

Caracterul ilicit al unui fapt al unui stat este inlaturat dad faptuJ constituie 0 masura legitima de auto-aparare intreprinsa in conformitate eu Carta ONU.

ARTICOLUL 22

Contramasurile fat a de faptul international ilicit

Caracterul ilicit al unui fapt al unui stat care nu este conform cu 0 obligatie internationals fata de alt stat este inlaturat daca si in masura in care faptul constituie 0 contramasura luata impotriva celui de-al doilea stat in conformitate cu Capitolul II al Partii a Treia.

ARTICOLUL 23

Forta majora

1. Caracterul ilicit al unui fapt al unui stat care nu este conform eu 0 obligatie internationala a eelui stat este inlaturat daca faptul este datorat fortei majore, care este interventia unei forte irezistibile sau a unui eveniment neprevazut, dincolo de controlul statului, care face materialmente imposibila executarea obligatiei in circumstantele date.

2. Paragraful l nu se aplica daca:

a) Situatia de forta majora este datorata, fie singura, fie impreuna cu alti factori, eonduitei statului care 0 invoca; sau

b) StatuI ~i-a asurnat riseul situatiei care se produce.

ARTICOLUL 24

Starea de primejdie

1. Caraeterul i1ieit al unui fapt al unui stat care nu este conform eu 0 obligatie internationala a ace lui stat este inlaturat dad autorul faptului in cauza nu avea alta modalitate rezonabila, in aeea situatie de primejdie, sa-si salveze viata sau vietile altor persoane incredintate 'in grija autorului.

394

2. Paragraful 1 nu se aplica daca:

a) Situatia de primejdie este datorata, fie singura, fie in combinatie en alti factori, conduitei statului care 0 invoca; sau

b) Faptul in discutie este susceptibil sa creeze un pericol comparabil sau mai mare.

ARTICOLUL 25

Starea de neeesitate

1. Necesitatea nu poate fi invocata de un stat ca motiv de inlaturare a caracterului ilicit al unui fapt neconform cu 0 obligatie internationala a ace lui stat dedit daca faptul:

a) Este singura modalitate ca statuI respectiv sa-~i protejeze un interese esential impotriva unui pericol gray si irninent; si

b) Nu afecteaza gray un interes esential al statului san statelor fata de care exista obligatia sau fata de comunitatea internationals ca intreg.

2. in orice caz, necesitatea nu poate fi invocata de un stat ca motiv pentru exclude rea caracterului ilicit daca:

a) Obligatia international a in cauza exclude posibilitatea invocarii necesitatii; sau

b) Statul a contribuit la starea de necesitate.

ARTICOLUL 26

Conformitatea eu normele imperative

Nici 0 prevedere a acestui Capitol nu inlatura caracterul ilicit al unui fapt al unui stat care nu este conform cu 0 obligatie decurgand dintr-o norma imperativa a dreptului international general.

ARTICOLUL 27

Consecintele Invocarii unei circumstante ee exclude caracterul Ilicit

Invocarea unei circumstante ce exclude caracterul ilicit in conformitate cu acest Capitol nu afecteaza:

a) Indeplinirea obligatiei in cauza, daca ~i in masura in care circumstanta care inlatura caracterul ilicit nu mai exista;

b) Problema despagubirii pentru orice pierdere material a cauzata de faptul in cauza.

PARTEA A II-A

Continutul Raspunderii Internationale a Statu lui

CAPITOLUL I Principii genera le

ARTICOLUL 28

Consecinte juridice ale faptului international ilicit

Raspunderea internationala a statelor care este angajata de un fapt international ili cit in conformitate cu prevederile Partii intai implica efectele juridice prevazute de aceasta Parte.

395

ARTICOLUL 29

Obligatia permanents de executare

Consecintele juridice ale faptului international ilicit conform acestei Parti nu afecteaza obligatia permanenta de executare a obligatiei incalcate de catre statuI raspunzator,

ARTICOLUL 30

incetarea si nerespectarea

Statul raspunzator pentru faptul international ilicit are obligatia: a) Sa inceteze savarsirea faptului, daca aceasta continua;

b) Sa of ere asigurarile corespunzatoare si garantiile ca acesta nu va fi repetat, daca circumstantele solicita acest aspect.

ARTICOLUL 31

Repararea

1. StatuI raspunzator are obligatia de a efectua repararea cornpleta a prejudiciului cauzat de faptul international ilicit.

2. Prejudiciul include orice paguba, fie ea materiala sau morala, cauzata de faptul international ili cit al unui stat.

ARTICOLUL 32

Irelevanta dreptului intern

Statul raspunzator nu poate invoca prevederile dreptului sau intern ca justificare a neindeplinirii obligatiilor sale ill conforrnitate cu aceasta Parte.

ARTICOLUL 33

Domeniul de aplicare a obligathlor internationale prevazute in aceasta Parte

1. Obligatiile statului raspunzator, prevazute in aceasta Parte, pot fi fata de un alt stat, mai multe state sau de comunitatea internationala in intregul sau, in special, ill functie de caracterul si continutul obligatiei internationale si de circumstantele incalcarii,

2. Aceasta Parte nu afecteaza nici un drept, rezultat din raspunderea internationala a unui stat, care poate aparea direct fata de orice persoana sau entitate, alta decat un stat.

CAPITOLUL II Repararea prejudiciului

ARTICOLUL 34

Formele de repare

Repararea completa a prejudiciului cauzat de faptul international ilicit va lua forma restituirii, despagubirii ~i satisfactiei, fie singure sau combinate, in conforrnitate cu prevederile acestui Capitol.

ARTICOLUL 35

Restituirea

Un stat raspunzator pentru un fapt international ilicit are obligatia de restituire, adica de a restabili situatia existenta inaintea comiterii faptului ilicit, daca ~i in masura in care restituirea:

396

a) Nu este materialmente irnposibila;

b) Nu implica 0 sarcina total disproportionata in ce priveste beneficiul rezultat din restituirea fata de despagubire.

ARTICOLUL 36

Despagubiri

1. StatuI raspunzator de un fapt international ilicit are obligatia de a acorda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin respectivul fapt, in masura in care prejudiciul nu este reparat prin restituire,

2. Despagubirile vor acoperi orice prejudiciu evaluabil din punct de vedere financiar,· inclusiv pierderea castigurilor, in masura In care acestea sunt stabilite.

ARTICOLUL 37

Satisfactia

l . Statul raspunzator de lID fapt international ilicit are obligatia de a acorda satisfactie pentru prejudiciul cauzat prin acel fapt, in rnasura In care prejudiciul nu este reparat prin restituire sau despagubiri.

2. Satisfactia poate consta in recunoasterea incalcarii, exprimarea regretului, exprimarea de scuze oficiale sau alta modalitate adecvata,

3. Satisfactia nu va fi disproportionata fata de prejudiciul si nu poate lua 0 forma umilitoare pentru statuI responsabil.

ARTICOLUL 38

Dobanzile

1. Dobanzile la orice suma principala datorata conform prezentului capitol sunt datorate in masura in care este necesar pentru a asigura repararea integrala, Rata dobanzii si modul de calculare vor fi stabilite astfel incat sa se realizeze acest rezultat.

2. Dobanzile curg de la data la care surna principal a ar fi trebuit sa fie platita, pana la data la care obligatia de plata e executata.

ARTICOLUL 39

Contrlbutii Ia prejudicii

Pentru a stabili reparatia, se va lua in considerare contributia la prejudiciu prin actiune sau misiune voluntara sau din neglijenta a Statului vatamat sau a oricarei persoane sau entitati fata de care este ceruta repararea.

CAPITOLUL III

indilcari grave ale obltgatiilor rezultate din norme imperative ale dreptului international general

AR TICOLUL 40

Domeniul de aplicare al capitolului

1. Prezentul capitol se aplica raspunderii internationale ce decurge dintr-o incalcare grava de catre un stat a unei obligatii ce rezulta dintr-o norma imperativa a dreptului international general.

2. 0 incalcare a unei astfe1 de obligatii este grava dad statul responsabil nu si-a indeplinit obligatia in mod flagrant sau sistematico

397

ARTICOLUL 41

Consecinte particulare ale unei J:ncalcari grave a unei obligatil ce rezulta din prezentul capitol

1. Statele vor coopera pentru a pune capat prin mijloace ilicite unei incalcari grave in sensul articolului 40.

2. Nici un stat nu va recunoaste ca legitima 0 situatie creata de 0 incalcare grava in sensul articolului 40 ~i nici nu va acorda ajutor sau asistenta pentru mentinerea acestei situatii.

3. Acest articol nu aduce atingere altor consecinte prevazute inaceasta Parte sau altor consecinte suplimentare pe care le poate determina in conformitate cu dreptul international 0 incalcare din domeniul de aplicare al prezentului capitol.

PARTEA A III-A

Punerea In aplicare a raspunderfi internationale a statului

CAPITOLUL I Invocarea raspunderii statului

. ARTICOLUL 42

Invocarea raspunderii de catre statui vatamat

Un stat este indreptatit, ca stat vatamat, sa invoce raspunderea unui alt stat daca obligatia incalcata trebuia indeplinita fata de:

a) statul respectiv; sau

b) un grup de stat inclusiv statui respectiv, sau comunitatea internationala in intregul ei, iar in calcarea obligatiei:

i) afecteaza in mod special statuI respectiv; sau

ii) este de asa natura, Incat schimba in mod radical pozitia tuturor ceiorlaite state fata de care obligatia trebuie indeplinita In ceea ce priveste executarea in continuare a obligatiei.

ARTICOLUL 43

Notificarea cererii de catre un stat vatamat

1. Un stat vatamat care invoca raspunderea unui alt stat va notifica cererea sa acelui stat.

2. Statul vatamat poate specifica in particular;

a) Conduita pe care statuI raspunzator ar trebui sa 0 adopte pentrua pune capat faptului ilicit, daca acest fapt ilicit continua.

b) Ce forma ar trebui sa ia reparatia, In conformitate cu prevederile Partii a II-a.

ARTICOLUL 44

Admisibilitatea cererilor

Raspunderea statului nu poate fi convocata daca:

a) Cererea nu este prezentata in conformitate cu regulile aplicabile in materie de nationalitate a cererii.

b) Cererea este sup usa regulii epuizarii cailor de recurs interne, iar oricare dintre caile de recurs interne disponibile si efective nu a fost epuizata.

398

ARTICOLUL 45

Pierderea dreptului de a invoca raspunderea Raspunderea statului nu poate fi invocata daca:

a) StatuI vatamat a renuntat in mod valabilla cerere,

b) Statul vatamat trebuie sa fie considerat ca a acceptat decaderea din dreptul de a invoca raspunderea datorita comportamentului sau.

ARTICOLUL 46

Pluralitatea statelor vatamate

Atunci cand mai multe state sunt vatamate de acelasi fapt international ilicit, fiecare stat vatamat poate invoca separat raspunderea statului care a comis faptul international licit.

ARTICOLUL 47

Pluralitatea statelor responsabile

1. Atunci cand mai multe state sunt responsabile pentru acelasi fapt international ilicit, raspunderea fiecarui stat poate fi invocata in ce priveste faptul respectiv.

2. Alineatul 1:

a) nu permite nici unui stat vatamat sa obtina despagubiri mai mari de cat prejudiciul pe care I-a suferit,

b) nu aduce atingere nici unui drept la recurs fata de alte state responsabile.

ARTICOLUL 48

Invocarea raspunderii de catre un stat altul dedit statui vatamat

1. Orice stat altul de cat statui vatamat este indreptatit sa invoce raspunderea unui alt stat in conformitate cu alineatul2 dad:

a) obligatia incalcata trebuie executata fata de un grup de state, inclusiv statuI respectiv, si este stabilita pentru protejarea unui interes eoleetiv al grupului; sau

b) obligatia incalcata este datorata comunitatii internationale in ansamblu.

2. Oriee stat indreptatit sa invoce raspunderea in conformitate eu alineatul 1 poate cere statului responsabil:

a) incetarea faptului international ilicit si asigurari ~i garantii ca nu se va mai repeta, in eonformitate eu art. 30; si

b) exeeutarea obligatiei de reparare in eonformitate eu artieolele precedente, in interesul statului vatamat sal! al beneficiarilor obligatiei incalcate,

3. Conditiile pentru invoearea raspunderii de catre un stat vatamat in eonformitate eu art. 43, 44 ~i 45 se aplica ~i invocarii raspunderii de catre statuI indreptatit in eonformitate eualineatul 1.

CAPITOLUL II Contramasuri

ARTICOLUL 49

Obiectul si limitele contramasurilor

1. Un stat vatamat nu poate Ina contramasuri fata de un stat care este responsabil de un fapt international ilieit decat pentru a it determina sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in Partea a II-a.

399

2. Contramasurile se vor limita la suspendarea executarii obligatiilor internationale datorate statului responsabil de catre statul care ia masurile.

3. Contramasurile sunt luate, in rnasura posibilului, de 0 asa maniera incat sa permita reluarea executarii obligatiilor in discutie.

ARTICOLUL 50

Obligatii neafectate de contramasuri 1. Contramasurile nu vor afeeta:

a) Obligatia de a se obtine de la amenintarea eu f011a sau folosirea fortei in eonformitate eu

Carta Natiunilor Unite;

b) Obligatiile de protectie a drepturilor fundamentale ale omului;

c) Obligatiile eu caracter umanitar, care interzic represaliile;

d) Alte obligatii prevazute de norme imperative ale dreptului international general. 2. Un stat care va contramasuri nu este degrevat de indeplinirea obligatiilor sale:

a) ce rezulta dintr-o procedura de reglementare a diferendelor aplicabila intre statuI respectiv si statuI responsabil;

b) de a respecta inviolabilitatea agentilor diplomatici sau consulari, localurilor, arhivelor si doeumentelor.

ARTICOLUL 51

Proportionalitatea

Contramasurile trebuie sa fie proportionale prejudiciului suferit, cu luarea In considerare a gravitatii faptului international si a drepturilor in cauza.

ARTICOLUL 52

Conditii pentru recurgerea la contramasuri 1. Inainte de a lua contramasuri, un stat vatamat:

a) va cere statului raspunzator, in eonformitate cu art. 43, sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in Partea a II-a;

b) va notifiea statului raspunzator oriee decizie de a lua contramasuri ~i va propune negoeieri eu acel stat;

2. Eira a aduce atingere alineatului 1 b) statui vatamat poate lua astfel de contramasuri urgente care sunt necesare pentru a-si eonserva drepturile.

3. Contramasurile nu pot fi luate, iar dad au fost luate trebuie sa fie suspendate fara intarzieri nejustificate, daca:

a) faptul international iii cit a incetat, ~i

b) diferendul este supus unei instante sau tribunal care are autoritatea de a pronunta deeizii obligatorii fata de parti,

4. Alineatul 3 nu se aplica daca statuI raspunzator nu pune in aplieare eu buna credinta procedurile de reglementare a diferendelor.

ARTICOLUL 53

incetarea contramasurilor

Contramasurile vor inc eta de indata ce statul raspunzator si-a indeplinit obligatiile prevazute in Partea a II-a in legatura cu faptul international ilicit.

400

ARTICOLUL 54

Masuri luate de alt stat decat statuI vatamat

Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului oricarui stat, indreptatit in conformitate cu art. 48 alineatul 1 sa invoce raspunderea altui stat, de a lua masuri licit irnpotriva statului respectiv, pentru a asigura incetarea incalcarii ~i repararea in beneficiul statului lezat sau al beneficiarilor obligatiei incalcate.

PARTEA A IV-A Dispozitii ell earaeter general

ARTICOLUL 55

Lex specialis

Prezentele articole nu se aplica atunci cand ~i in masura in care conditiile de existenta a unui fapt international ilicit sau continutul sau punerea in aplicare a raspunderii internationale a statu lui sunt reglementate de norme speciale de drept international.

ARTICOLUL 56

Chestiuni legate de raspunderea statelor, ce nu sunt reglementate de aceste articole

Normele dreptului international aplicabile continua sa guverneze chestiunile legate de raspunderea statelor pentru un fapt international ilicit in masura in care chestiunile respective nu sunt reglementate prin prezentele articole.

ARTICOLUL 57

Raspunderea organizatiilor internationale

Prezentele articole nu aduc atingere oricarei chestiuni legate de raspundere si a unei organizatii internationale sau a unui stat pentru conduita unei organizatii internationale in conformitate cu dreptul international.

ARTICOLUL 58

Raspunderea individuala

Prezentele articole nu aduc atingere nici unei chestiuni legate de raspunderea individuala in conformitate cu dreptul international a oricarei persoane ce actioneaza in numele unui stat.

ARTICOLUL 59

Carta Natiunilor Unite Prezentele articole nu aduc atingere Cartei Natiunilor Unite.

401

32. PROIECTUL CONVENTIEI PRIVIND

,

PREVENIREA DAUNELOR TRANSFRONTALIERE ALE ACTIVITATILOR PERICULOASE, ADOPTAT

DE COMISIA DE DREPT INTERNATIONAL

, ,

LA SESIUNEA A 53-A (2001)

Data adoptiirii:

Cu ocazia celei de-a 53-a sesiuni a C.D.!. din anul 2001; la transmiterea proiectului spre aprobare Adundrii Generale, C.D.J. a prop us elahorarea unei Conventii pe baza proiectului.

Adunarea Generald a D.N. U, prin Rezolutia nr. 56/82 din 12 decembrie 2001, a exprimat aprecierea pentru activitatea CD.!. care a finalizat proiectul de articole privind prevenirea si a solicitat Comisiei sa continue sa lucreze pentru jinalizarea pdrtii a doua a activitatii legate de daunefe transfrontaliere de mediu, ~i anume privind raspunderea (" liability "]. avdnd in vedere legdtura dintre prevenire si rdspundere.

Proiectul are ca obiect activitatea de prevenire In contextul autorizdrii si reglemeniarii activitatilor neinterzise de dreptul international care implied totusi riscul de a provoca daune transfrontaliere semnificative datorita consecintele fizice ale acestora. Prevenirea se referd fa momentul anterior producerii un or daune, proiectul plecdnd de la principiul cii prevenirea este preferabila deoarece compensarea in caz de dauna nu poate restabili situatia de dinaintea accidentului.

Proiectul prevede obligatio de a lua toate mdsurile necesare pentru prevenirea efectelor sau pentru diminuarea riscului, inclusiv prin mdsuri legislative, administrative sau de alta natura, obligatio de a coopera in acest scop, obligativitatea autorizdrii prealabile a activitatii respective de cdtre statul de origine, care trebuie sa se bazeze pe 0 evaluare a riscului de a provoca daune transfrontaliere. Totodata, se prevede obligatia de notificare a statului pasibil de a ji afectat, iar in cazul identificarii riscului mentionat, de a i se transmite datele tehnice ~i toate informatiile relevante. Se stabileste obligatio de consultare intre statele interesate, pe baza unei balarue echitabile a intereselor, precum ~i obligatio de notificare a urgentelor, fora intdrzieri ~i prin cele mai rapide cal. Este creat ~i un mecanism de solutionare a diferendelor, ce are ca element central recurgerea la 0 Comisie de Ancheta formata, de regula, din 3 membri; aceasta adoptd un raport pe care il transmite pdrtilor implicate si care va include constatdri ~i recomandari pe care pdnile trebuie sa le ia in considerare cu buna-credinta.

Importatuii:

Statele Pdrti,

Avdnd in vedere articolul 13, paragrafuJ ] (a) al Cartei O.N.V., care prevede ca Adunarea Generala va initia studii si va face recomandari in scopul incurajarii dezvoltarii progresive a dreptului international ~i al codificarii sale,

Avdnd in vedere principiul suveranitatii permanente a statelor asupra resurselor naturale pe teritoriullor sau aflate sub jurisdictia sau controlullor,

Avdnd, de asemenea, in vedere faptul ell. libertatea state lor de a desfasura sau permite

activitati in teritoriul sau sub jurisdictia ori controlullor nu este nelimitata,

Reamintind Declaratia privind mediul si dezvoltarea de la Rio, din 131unie 1992, Recunoscdnd importanta promovarii cooperarii internationale,

Au convenit urmatoarele:

402

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

Aceste articole se aplica activitatilor neinterzise de dreptul international care implica riscul provocarii de daune transfrontaliere sernnificative prin consecintele lor fizice.

ARTICOLUL2

Folosirea termenilor

Pentru scopurile prezentelor articole:

a) .Riscul provocarii de daune transfrontaliere semnificative" include riscuri luand forma unei inalte probabilitati de cauzare de daune transfrontaliere semnificative ~i 0 midi probabilitate de cauzare de daune transfrontaliere dezastruoase;

b) .Dauna" inseamna dauna provocata persoanelor, proprietatii sau mediului;

c) .Dauna transfrontaliera" inseamna dauna provocata 'in teritoriul sau in alte locuri aflate sub jurisdictia sau controlul unui stat aitul decat statuI de origine, chiar daca statele interesate nu au o frontiera comuna;

d) "Stat de origine" inseamna statui in teritoriul sau sub jurisdictia ori controlul caruia activitatile mentionate la art. 1 sunt planificate sau desfasurate;

e) "Stat pasibil de a fi afectat' inseamna statuI sau statele in teritoriul carora exista riscul de daune transfrontaliere semnificative sau care au jurisdictie sau control asupra oricarui loc unde exista un astfel de rise;

f) "State interesate" inseamna statui de origine si statul pasibil de a fi afectat.

ARTICOLUL3

Prevenirea

Statul de origine va lua toate masurile necesare pentru a preveni daunele transfrontaliere sernnificative sau 'in orice caz pentru a micsora riscul provocarii lor.

ARTICOLUL4

Cooperarea

Statele interesate vor coopera cu buna-credinta si, daca este necesar, vor cere asistenta uncia sau mai multor organizatii internationale competente pentru prevenirea daunelor transfrontaliere sernnificative sau 'in orice caz pentru micsorarea riscului provocarii lor.

ARTICOLUL5

Aplicarea

State le interesate vor lua masurile legislative, administrative sau alte actiuni necesare, inclusiv stabilirea mecanismelor adecvate de monitorizare pentru aplicarea prevederilor prezentelor articole.

ARTICOLUL6

Autorizarea

1. Statui de origine va solicita autorizarea sa prealabila pentru:

a) Orice activitate aflata in domeniul de aplicare al prezentelor articole desfasurata in teritoriul sau sau sub jurisdictia sau controlul sau;

b) Orice modificare majora in activitatile la care se refera subparagraful (a);

403

c) Orice plan de modificare in activitatea care 0 poate transfonna intr-una ce intra sub incidenta prezentelor articole.

2. Cerinta de autorizare, stabilita de un stat va fi pusa in aplicare cu respectarea tuturor activitatilor pre-existente aflate sub incidenta prezentelor articole. Autorizatiile deja emise de stat pentru activitatile pre-existente vor fi revazute pentru a fi conforme cu prezentele articole.

3. In cazul nerespectarii (termenilor) autorizatiei, statuI de origine va lua masurile necesare, inclusiv retragerea autorizatiei, daca este necesar.

ARTICOLUL 7

Evaluarea riscului

Orice decizie in privinta autorizarii unei activitati aflate sub incidenta prezentelor articole va fi, in mod special, bazata pe 0 evaluare a daunelor transfrontaliere posibile cauzate de activitatea respectiva, inclusiv pe 0 evaluare a impactului de mediu.

ARTICOLUL 8

Notificarea si informarea

1. Daca evaluarea prevazuta 1a articolu1 7 indica un rise de a provoca daune transfrontaliere sernnificative, statul de origine va notifica statului pasibil de a fi afectat, in timp util, riscul ~i evaluarea si-i va transmite datele tehnice disponibile si to ate celelalte informatii relevante pe care se bazeaza evaluarea.

2. Statul de origine nu va lua nici 0 decizie asupra autorizarii activitatii daca nu va primi, intr-o perioada nu mai mare de 6 luni, raspunsul statului pasibil de a fi afectat.

ARTICOLUL9

Consultari privind masurile preventive

1. State1e interesate se vor consu1ta, la solicitarea oricaruia dintre acestea, In vederea ajungerii la solutii acceptabile privind masurile de adoptat pentru prevenirea daunelor transfrontaliere semnificative sau In orice caz pentru micsorarea riscului provocarii lor. Statele interesate vor conveni, la initierea consultarilor, asupra unui calendar pentru consultari.

2. Statele interesate vor cauta solutii pe baza unei balante echitabile a intereselor In lumina artico1u1ui 10.

3. In cazul in care consultarile prevazute 1a paragrafu1 1 nu reusesc gasirea unei solutii convenite, statuI de origine va lua totusi in considerare interesele statului pasibil de a fi afectat in cazul in care decide sa autorizeze desfasurarea activitatii, rara a prejudicia drepturile oricarui stat pasibil de a fi afectat.

ARTICOLUL 10

Factorii implicati intr-o balanta echitabtla a intereselor

In vederea ajungerii la 0 balanta echitabila a intereselor, conform prevederilor paragrafului 2 al art. 9, statele interesate vor lua in considerare toti factorii si circumstantele relevante, inc1usiv: a) Gradul de rise al provocarii daunelor transfronta1iere semnificative ~i disponibi1ul de mijIoace de prevenire a unor astfel de daune sau de micsorare a riscului provocarii lor sau de reparare a daunelar; b) Importanta activitatii, luand in considerare avantajele sale globa1e cu caracter social, economic ~i tehnic pentru statuI de origine in raport cu daunele potentiale pentru statuI pasibil de a fi afectat;

c) Riscul daunelor semnificative pentru mediu si disponibi1ul de mijloace de prevenire a unor astfel de daune, de micsorare a riscului in acest sens sau de restabilire a mediului;

d) Gradul in care statul de origine si, dupa caz, statul pasibil de a fi afectat sunt pregatite sa contribuie la costurile prevenirii;

404

e) Viabilitatea economica a activitatii in relatia cu costurile prevenirii ~i cu posibilitatea desfasurarii activitatii in alt Ioc sau cu alte mijloace sau a inlocuirii ei cu 0 activitate alternativa;

f) Standardele de prevenire pe care statul pasibil de a fi afectat Ie aplica unor activitati identice

sau comparabile si standardele aplicate in practica internationala sau regionala cornparabila. '

ARTICOLUL 11

Procedurile In absenta notificarii

1. Daca statul are motive rezonabile sa considere ca 0 activitate planificata sau desfasurata in statul de origine poate implica un rise de provocare a unor daune transfrontaliere sernnificative poate cere statului de origine aplicarea prevederilor articoIuIui 8. Cererea poate fi insotita de explicatii documentate privind motivele cererii.

2. In cazul in care statuI de origine considera totusi ca nu are obligatia de a face 0 notificare in conformitate cu articolul 8, el va informa statuI solicitant intr-un tennen rezonabil, furnizand explicatii documentate privind motivele unei astfel de constatari, Dad 0 astfel de constatare nu satisface statuI in cauza, la cererea sa, cele doua state vor intra eu promptitudine in consultari In modalitatea indicata in articolul 9.

3. In cursul consultarilor, statuI de origine va face cele necesare, dad este solicitat de catre celalalt stat, pentru a intreprinde masuri fezabile si neeesare pentru micsorarea riscului si, dad! este cazul, pentru suspendarea activitatii in discutie pentru 0 perioada rezonabila.

ARTICOLUL 12

Schimburi de informatii

In timpul desfasurarii activitatii, statele interesate vor schimba in timp util to ate informatiile disponibile privind aceasta activitate, relevante pentru prevenirea daunelor transfrontaliere semnificative sau in orice caz micsorarea riscului provocarii lor. Un astfel de schimb de informatii va continua pana cand statele interesate vor considera necesar chiar si dupa ce activitatea a incetat.

ARTICOLUL 13

Informarea publicului

Statele interesate vor furniza, prin mijloacele cele rnai potrivite, publicului susceptibil de a fi afectat de 0 activitate aflata sub incidenta prezentelor articole informatiile relevante privind aceasta activitate, riscul irnplieat si daunele care ar putea rezulta ~i sa constate opiniile acestuia.

ARTICOLUL 14

Securitatea nationala ~i secretele industriale

Datele ~i informatiile vitale pentru securitatea nationala a statului de ongine sau pentru protectia secretelor industriale sau privind proprietatea intelectuala pot fi protejate, dar statuI de origine va coopera eu buna-credinta cu statul pasibil de a fi afectat prin furnizarea de informatii cat rnai multe in circumstantele date.

ARTICOLUL 15

N ediscriminarea

Cu exceptia cazului in care statele interesate au con venit altfel pentru protectia intereselor persoanelor fizice sau juridice care pot fi sau sunt expuse riscului daunelor transfrontaliere senmificative ca urmare a unei activitati aflate sub incidenta prezentelor articole, un stat nu va discrimina pe baza cetateniei sau resedintei sau locului in care s-ar putea produce vatamarea, in ce priveste acordarea, in conformitate cu sistemul sau juridic, a accesului la proceduri judiciare sau de alt tip pentru aceste persoane in vederea obtinerii protectiei sau altor compensari corespunzatoare.

405

ARTICOLUL 16

Pregatirea pentru situatii de urgenta

Statul de origine va dezvolta planuri de contingenta pentru a raspunde situatiilor de urgenta, in cooperarea, daca este cazul, cu statul pasibil de a fi afectat si cu organizatiile internationale competente.

AR TICOLUL 17

Notificarea unei situatii de urgenta

StatuI de origine va notifica, rara intarziere ~i prin modalitatile cele mai rapide, aflate la dispozitia sa, statul pasibil de a fi afectat in legatura cu situatia de urgenta privind 0 activitate aflata sub incidenta prezentelor articole si-i va furniza to ate informatiile disponibile relevante.

ARTICOLUL 18

Relatia eu alte norme de drept international

Aceste articole nu afecteaza obligatiile ce incumba statelor In conformitate cu tratatele sau regulile de drept international cutumiar relevante.

ARTICOLUL 19

Solutionarea diferendelor

1. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea acestor articole va fi solutionat de urgenta prin mijloacele de solutionare pasnica a diferendelor alese prin intelegerea partilor la diferend, inc1usiv prin negocieri, mediere, conciliere, arbitraj sau solutionare juridica,

2. In cazu1 in care 0 intelegere asupra mijloacelor de solutionare pasnica a diferendului nu se poate remedia intr-un interval de sase luni, partile diferendului vor recurge, la solicitarea oricareia dintre acestea, la stabilirea unei cornish de ancheta impartiale.

3. Comisia de ancheta va fi compusa din cate un membru nominalizat de fiecare parte la diferend si, 'in plus, un membru care nu are cetatenia nici uneia din partile diferendului, ales de membrii desemnati ~i care va functiona ca presedinte,

4. Daca mai multe state sunt implicate de aceeasi parte a diferendului si aceste state nu convin asupra unui membru coruun al comisiei, iar fiecare dintre acestea desemneaza un membru, cealalta parte la diferend are dreptul de a nominaliza un numar egal de membri ai comisiei.

5. Daca membrii desemnati de partile diferendului nu pot conveni asupra presedintelui, in trei luni de la data cererii de stabilire a comisiei, oricare din partile diferendului poate solicita Secretarului General O.N.V. sa numeasca presedintele care nu va avea cetatenia nici uneia din partile diferendului. Dad! una din partile diferendului nu reuseste sa desemneze un membru 'in termen de trei luni de la cererea initial a conform paragrafului 2, orice alta parte Ia diferend poate solicita Secretarului General O.N.U. sa desemneze 0 persoana care nu va avea cetatenia nici uneia din partile diferendului. Aceasta persoana astfel desemnata va constitui 0 Comisie cu unic membru.

6. Comisia i~i va adopta raportul cu majoritate de voturi, cu exceptia situatiei in care este 0 Comisie cu unic membru, si va transmite raportul sau partilor diferendului, continand constatarile ~i recomandarile sale, pe care partile trebuie sa Ie ia in considerare cu buna-credinta.

406