Sunteți pe pagina 1din 8

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

7 BRĂILA

_________________________________________________________________________________________

Nr.
Validată în CA în şedinţa din data de

FIȘA DE AUTOEVALUARE / EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR conform Anexei nr. 2 din Ordinul 3.189 din 27 ianuarie 2021

Numărul fișei postului: ________________________________


Numele şi prenumele cadrului didactic________________________
Specialitatea:____________________________________________
Perioada evaluată________________________________________
Calificativul acordat:_______________________________________
Punctaj acordat
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanță Indicatori de performanță Comisia Consiliul de Comisia
evaluării maxim Auto
de administrați de
evaluare
evaluare e contestații
1. Proiectarea 1
-Elaborarea planificării anuale și semestriale conform
activității
legislației în vigoare.
1
-Adaptarea conținutului programei școlare la
1.1. Respectarea programei școlare, a normelor de particularitățile grupei de copii.
1
elaborare a documentelor de proiectare, precum și -Întocmirea documentelor de proiectare în acord cu
adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei metodologia recomandată.
-Alegerea unei strategii optime pentru parcurgerea
1
eficientă și integrală a curriculumului pentru educație
timpurie și atingerea competențelor.
4p
- Contribuții la fundamentarea planului de școlarizare. 1
1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei - Întocmirea ofertei educaționale a unității. 1
educaționale la nivelul unității - Contribuții la realizarea unei strategii de promovare a 1
ofertei educaționale. 3p
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare -Realizarea documentelor de proiectare folosind 1

Str. Smȋrdan, nr.178, Brăila, telefon/fax:0239 624391


CIF: 17369550, e-mail gradinita_nr.7_braila@yahoo.com
calculatorul.
1
didactică -Utilizarea în procesul instructiv-educativ a softurilor
2p
educaționale, a strategiilor asistate de calculator.
1.4. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea
-Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul
în mediul online și a instrumentelor de evaluare 1
on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor
aplicabile online, din perspectiva principiilor de 1p
privind învățarea on-line.
proiectare didactică
O,5
-Proiectarea unor întâlniri cu părinții/ preșcolarii grupei în
conformitate cu documentele unității.
1,5
-Proiectarea activităților comisiilor în conformitate cu
documentele unității(plan managerial, strategii, proceduri,
1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare
etc.)
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și 1,5
-Proiectarea activităților educative extrașcolare și
interesele educabililor, planul managerial al unității
extracurriculare în conformitate cu documentele unității și
în urma consultării părinților.
1,5
-Corelarea obiectivelor activităților cu obiectivele planului
managerial.
5p
15
2. Realizarea 1
-Selectarea procedeelor, tehnicilor și metodelor de predare-
activităților
învățare în funcție de nivelul de pregătire a preșcolarilor și
didactice
de cantitatea cunoștințelor de transmis.
1
-Adaptarea strategiei didactice la particularitățile de vârstă
ale preșcolarilor.
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură 1
-Utilizarea metodelor activ-participative care presupun
caracterul aplicativ al învățării și formarea
activitatea independentă, individuală sau în grup a
competențelor specifice 1
preșcolarului; realizarea activităților practic-aplicative în
procesul de predare-învățare.
1
-Verificarea formării competențelor specific prin feedback.
-Utilizarea experienței individuale a preșcolarilor în
procesul de învățare și a achizițiilor anterioare ale acestora.
5p
2
-Utilizarea mijloacelor tehnologiei informării și
comunicării în procesul didactic.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din 2
-Alegerea mijloacelor de învățământ în raport cu
unitatea de învățământ în vederea optimizării
obiectivele activității, conținutul acesteia, particularitățile
activităților didactice, inclusiv resurse TIC 2
de vârstă ale preșcolarilor și nivelul grupei.
-Utilizarea fondului de carte al bibliotecii.
6p
2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, -Elaborarea, adaptarea și selectarea resurselor educaționale 1
aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor de ce pot fi utilizate în procesul de învățare on-line. 1
învățare pe platforme educaționale -Desfășurarea activității didactice în sistem on-line. 1
-Asigurarea calității actului educational. 3p
2
-Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întălniri cu
2.4. Diseminarea, evaluarea și valorizarea 1
părinții/la nivelul comisiei metodice.
activităților realizate 1p
2
-Organizarea și desfășurarea activităților didactice,
2.5. Organizarea și desfășurarea activităților
curriculare și extracurriculare conform legislației în
didactice, curriculare și extracurriculare în mediul
vigoare.
școlar, extrașcolar și în mediul online 2
-Organizarea și desfășurarea activităților on-line.
4p
-Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini 1
2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual și
de lucru creative.
în echipă în vederea formării/dezvoltării
-Promovarea studiului în echipă în rezolvarea sarcinilor de 1
competenței de "a învăța să înveți"
lucru. 2p
2
2.7. Organizarea și desfășurarea de activități prin -Organizarea unor activități de voluntariat.
2
participare la acțiuni de voluntariat -Participarea la activități de voluntariat.
4p
25
3. Evaluarea -Informarea preșcolarilor/părinților cu privire la obiectivele
1
rezultatelor 3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, a și criteriile evaluării.
învățării procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților -Asigurarea permanentă a feedback-ului prin aprecieri
1
de evaluare verbale și consemnarea în fișa de progres-regres.
2p
- Elaborarea testelor și a baremelor. 1,5
-Formularea itemilor în concordanță cu obiectivele 1
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea și evaluării, conținuturile evaluării și standardele de
comunicarea rezultatelor performanță. 1
- Interpretarea rezultatelor testelor aplicate. 0,5
- Comunicarea rezultatelor testelor părinților. 4p
-Aplicarea celor 3 forme de evaluare: inițială, continuă și 1,5
sumativă.
-Evaluarea preșcolarilor prin îmbinarea metodelor 1,5
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, tradiționale, moderrne și complementare.
inclusiv a celor online -Adaptarea instrumentelor de evaluare la nivelul 1
cunoștințelor preșcolarilor.
-Înregistrarea periodică a observațiilor asupra nivelului de 1
dezvoltare a copilului. 5p
-Aplicarea în activitatea didactică a momentelor de
1
autoevaluare.
3.4. Promovarea autoevaluării și interevaluării 1
-Realizarea interevaluării la nivelul clasei/grupelor de
2p
lucru.
3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali -Întâlniri periodice cu părinții. 0,5
-Aplicarea și interpretarea unor chestionare pentru părinți. 0,5
-Implicarea beneficiarilor educaționali în alegerea ofertei 1

3
educaționale ce urmează a fi parcursă. 2p
-Prezentarea temelor suport pentru întocmirea
0,5
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului portofoliului.
1
educațional ca element central al evaluării -Monitorizarea și intervenția pentru realizarea
O,5
rezultatelor învățării corespunzătoare a portofoliilor.
2p
-Comunicarea rezultatelor evaluării portofoliilor.
-Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line
1,5
3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de pentru înregistrarea progresului copiilor.
evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor -Oferirea de feedback constructiv permanent fiecărui
1,5
evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev preșcolar în urma participării la activitățile desfășurate și a
3p
rezolvării sarcinilor.
20
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de -Implicarea în elaborarea unui set de reguli de conduită.
1,5
conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea -Implicarea în activități de îmbunătățire a ambientului
1,5
activităților în conformitate cu particularitățile clasei unității de învățământ (pavoazare clasă, holuri, cabinet
3p
de elevi metodic)
O,5
-Urmărirea respectării regulilor de conduită în grup.
-Intervenția în soluționarea unor situații specifice cu privire
4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor și 1
la desfășurarea activității în care sunt implicaţi preșcolarii.
gestionarea situațiilor conflictuale
-Completarea unei strategii de gestionare a situațiilor
0,5
conflictuale.
2p
-Implicarea în activitățile de consiliere a preșcolarilor. 1
4. Managementul -Implicarea în proiecte sau activități care valorizează
clasei de elevi potențialul specific fiecărui preșcolar. 1
4.3. Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată -Colectarea informațiilor necesare accesului și participării
a elevilor preșcolarilor la activitatea de predare-învățare-evaluare 1
desfășurată on-line.
-Elaborarea și utilizarea planurilor de intervenție pentru 1
preșcolarii cu CES. 4p
-Implicarea preșcolarilor în activități de bună practică.
1
-Aprecierea preșcolarilor care obțin rezultate bune.
4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor 1
-Responsabilizarea preșcolarilor prin implicarea în
de bună practică 1
activități la nivelul unității, activități extracurriculare sau
3p
activități on-line.
12
5. Managementul 5.1. Participarea la programele de formare -Participarea la activitățile de formare și webinariile
carierei și al continuă/perfecționare și valorificarea recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, 1
dezvoltării competențelor științifice, didactice și metodice ISJ/ISMB și conducerea unității.
personale dobândite -Valorificarea competențelor dobândite la cursurile de
formare(prin redactarea documentelor, desfășurarea 0,5
demersului didactic).

4
-Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în 0,5
activitatea didactică (mese rotunde, lecții demonstrative).
2p
1,5
- Responsabil comisie
0,5
5.2. Implicarea în organizarea activităților metodice - Membru comisie
0,5
la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului -Partiparea la activitățile comisiei metodice a educatoarelor
0,5
-Participarea la cercurile pedagogice.
3p
-Realizarea şi actualizarea permanentă a 0,5
5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului portofoliului profesional şi a dosarului personal.
profesional și a dosarului personal -Calitatea şi relevanţa documentelor cuprinse în 0,5
portofoliul profesional şi în dosarul personal 1p
conform normelor în vigoare.
-Coordonarea activității grupei și colaborarea cu celelalte
0,5
cadre didactice în vederea asigurării continuității
participării preșcolarilor la activitatea on-line.
-Participarea împreună cu celelalte cadre didactice și
0,5
conducerea unității de învățământ la stabilirea
5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale
relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea on-
0,5
personalul școlii, echipa managerială și cu line.
beneficiarii din cadrul comunității - familiile -Transmiterea părinților de la grupa coordonată a
elevilor) programului stabilit la nivelul unității de învățământ,
precum și alte informații relevante pentru facilitarea
0,5
învățării on-line.
-Asigurarea comunicării cu părinții pentru participarea
preșcolarilor la activitățile-suport pentru învățarea
2p
desfășurată on-line.
8
-Atragerea/derularea de parteneriate educaţionale.
1,5
6.1. Dezvoltarea de parteneriate și proiecte -Implicarea activă în parteneriate şi proiecte
1,5
educaționale în vederea dezvoltării instituționale educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.
3p
(niv.județean/național)
6. Contribuția la
dezvoltarea -Elaborarea ofertei educaţionale la nivelul
1
instituțională și la 6.2. Promovarea ofertei educaționale instituţiei.
1
promovarea -Promovarea ofertei educaţionale la nivel judeţean /
2p
imaginii unității naţional.
școlare 6.3. Promovarea imaginii unității de învățământ în -Îndrumarea și încurajarea copiilor privind participarea la 0,5
comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la concursuri.
olimpiade, concursuri, competiții, activități -Participarea și obținerea de rezultate la concursuri. 1,5
extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul -Participare la activități extrașcolare și extracurriculare în 2
5
școlar, extrașcolar și în mediul online scopul promovării imaginii unității. 4p
- Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a 0,5
violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor
6.4. Realizarea/Participarea la programe/activități de
deviante.
prevenire și combatere a violenței și bullyingului în
-Realizarea de acțiuni în colaborare cu instituții 0,5
mediul școlar și/sau în mediul online
specializate în prevenirea și combaterea violenței (Poliție,
ONG-uri etc) 1p
6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de
-Cunoașterea și aplicarea normelor de sănătate și securitate 0,5
sănătate și securitate a muncii, de prevenire și
a muncii, de prevenire și stingerea incendiilor și a
stingere a incendiilor și de situații de urgență pentru
situațiilor de urgență.
toate tipurile de activități desfășurate în cadrul
-Desfășurarea/participarea la activitățile organizate în 0,5
unității de învățământ, precum și a sarcinilor
unitate pe probleme de PSI, SSM, PC. 1p
suplimentare
-Respectarea ROF, RI și a atribuțiilor stabilite prin fișa 1,5
postului.
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a
-Raportarea către conducerea unității de învățământ a
calității la nivelul organizației
activității desfășurate ținând cont de termenele de raportare 0,5
stabilite de către aceasta. 2p
6.7. Promovarea de activități de învățare interactive -Realizarea/prelucrarea unor material (soft-uri, prezentări,
2
prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul material digitale etc) care să faciliteze activitățile de
2p
tehnologiei învățare prin intermediul tehnologiei.
15
-Conduita în relaţiile cu elevii, părinţii preşcolarilor, 1
colegi, echipa managerială, personalul instituţiei –
7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj,
cooperare, respect faţă de ceilalţi. 1
ținută, respect, comportament)
-Ţinuta, tehnicile comunicaţionale, limbajul verbal şi
nonverbal. 2p
7. Conduita -Implicarea activă în viaţa şi problemele grădiniţei/
1
profesională promptitudinea şi modul de reacţie la solicitări.
-Abilitate pedagogică, creativitate, adaptabilitate în
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei 1
depăşirea unor situaţii problematice apărute.
didactice (normelor deontologice)
- Managemnetul clasei/ Stăpânirea de sine, controlul şi
1
gestionarea unor situaţii problemă.
3p
5
100

Grila de punctaj:

6
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 BRĂILA

_________________________________________________________________________________________

Foarte bine - 85 - 100 puncte


Bine - 71 - 84,99 puncte
Satisfăcător - 61 - 70,99 puncte
Nesatisfăcător - sub 60,99 puncte

Str. Smȋrdan, nr.178, Brăila, telefon/fax:0239 624391


CIF: 17369550, e-mail gradinita_nr.7_braila@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 BRĂILA

_________________________________________________________________________________________

Data evaluării finale Nume si prenume: Semnaturi: Observaţii


Cadrul didactic evaluat:

Responsabil comisie de evaluare

Responsabil comisie de contestații

Preşedinte - Director 1 . Beliciu Iuliana Mirela

Reprezentanţi ai c.d. 2. Munteanu Rodica Jenica

3. Mihalcea Vali Mihaela

Membrii Consiliului de Reprezentant al Consiliului Local 4. Pascale Mihai


Administraţie
Reprezentant al primarului 5. Cuza Carmen

Reprezentanți ai părinţilor 6. Condoliu Andreea

7. Gheorghiu Oana Cristina

Mocanu Georgeta
secretar
Șișu Lenuța
observator sindical

Am luat cunostinţă că este necesar să anexez la fişă şi raportul de justificaticare a punctajului şi am anexat/nu am anexat acest raport

Str. Smȋrdan, nr.178, Brăila, telefon/fax:0239 624391


CIF: 17369550, e-mail gradinita_nr.7_braila@yahoo.com