Sunteți pe pagina 1din 95

[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

1
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

2
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

STRATEGIA DE
DEZVOLTARE INTEGRATĂ A
RAIONULUI IALOVENI,
2021-2027

CAPITOLUL I

AUDITUL SOCIO-ECONOMIC AL RAIONULUI IALOVENI

3
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

CONSILIUL PARTICIPATIV LOCAL

1. Silistraru Mihail, președintele raionului Ialoveni;


2. Eremia Andrei, vicepreședintele raionului Ialoveni;
3. Marian-Bogos Victoria, vicepreședintele raionului Ialoveni;
4. Tonu Galina, vicepreședintele raionului Ialoveni;
5. Mereacre Nicolae, secretarul Consiliului raional Ialoveni;
6. Draguțan Natalia, șef Direcția Economie;
7. Plămădeală Igor, specialist principal Direcția Economie;
8. Calmîc Lidia, șef Direcția Finanțe Ialoveni;
9. Jumir Viorica, șef-adjunct Direcția Generală Educație Ialoveni;
10. Rusu Veronica, șef-adjunct Direcția Generală Asistență Socială și
Protecție a Familiei Ialoveni;
11. Meșina Ion, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
12. Josu-Braniște Diana, șef Secția Cultură Ialoveni;
13. Beșliu-Basoc Ecaterina, șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru
Ialoveni;
14. Șargu Dinu, director IMSP Spitalul raional Ialoveni;
15. Vîrtosu Galina, șef-adjunct IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni;
16. Mereacre Ludmila, șef Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ialoveni;
17. Staver Silvia, șef Subdiviziunea Teritorială Ialoveni, Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă;
18. Griciuc Petru, șef Direcția Deservire Fiscală Ialoveni;
19. Țurcanu Vitalie, comisar-șef, șef al Inspectoratului de Poliție Ialoveni;
20. Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui raionului;
21. Tonu Mihai, consilier al președintelui raionului;
22. Mărgineanu Tamara, șef al Direcției Statistică Ialoveni

4
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

CUPRINS:

Capitolul 1

AUDITUL SOCIO-ECONOMIC Al RAIONULUI IALOVENI

1.1. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A RAIONULUI. DATE DESCRIPTIVE PRIVIND


AȘEZAREA GEOGRAFICĂ, CONDIȚIILE CLIMATICE ȘI DEMOGRAFIA

1.2. CADRUL NORMATIV, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL CONSILIULUI RAIONAL


IALOVENI
1.3. FINANŢELE PUBLICE LOCALE
1.3. CAPITALUL UMAN
1.4. PROFILUL DEMOGRAFIC AL RAIONULUI IALOVENI
1.5. FORŢA DE MUNCĂ A RAIONULUI
1.6. INFRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI TEHNICO-EDILITARĂ
1.4.1. INFRASTRUCTURA DRUMURILOR ŞI SERVICIILE DE TRANSPORT
1.4.2. REŢEAUA DE FURNIZARE A APEI POTABILE ŞI SANITAŢIE
1.5. SERVICII PUBLICE
1.5.1. SALUBRIZAREA PUBLICĂ
1.5.2. INFRASTRUCTURA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ
1.5.3. SISTEMUL EDUCAŢIONAL
1.6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
1.6.1. MEDIUL DE AFACERI
1.6.2. INDUSTRIA
1.6.3. AGRICULTURA
1.6.4. INVESTIŢIILE ŞI PROCESUL INVESTIŢIONAL
1.7. MEDIUL
1.8. TURISMUL
1.9. CULTURĂ ŞI SPORT
PROCESUL OPERAŢIONAL DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ

5
Strategia de dezvoltare integrată
[STRATEGIA DE aINTEGRATĂ
DEZVOLTARE raionuluiA RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni

1.2. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A RAIONULUI. DATE DESCRIPTIVE PRIVIND


AȘEZAREA GEOGRAFICĂ, CONDIȚIILE CLIMATICE ȘI DEMOGRAFIA

6
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

O POZĂ CU IMAGINEA CONSILIULUI

Aşezarea geografică a raionului Ialoveni

Raionul Ialoveni este situat la nord de ecuator şi la est de meridianul 0(Londra), în sud–estul Europei, în
partea centrală a Republicii Moldova.
Se află la o depărtare de 35 km de rîul Nistru şi la 12 km de municipiul Chişinău, capitala Republicii
Moldova. Se învecinează la sud cu raionul Cimişlia, la sud-est cu raionul Căuşeni, la est – Anenii Noi, la
Vest, sud-vest cu raionul Hînceşti, la nord-vest cu raionul Străşeni.
Raionul este situat pe cîmpia Europei de EST, pe Podişul Central Moldovenesc.

Relieful
Raionul S-a format după regresiunea Mării Sarmatice, dispărute în urmă cu 5 mln.de ani. El este variat:
şesuri alternînd cu coline , văi și rîpe, povîrnişuri, platouri. Podișul Moldovei Centrale, dealuri și câmpii,
valea cea mai mare aparţine rîului Botna, Rîul Işnovăţ traversează oraşul Ialoveni în direcţia de la nord–
vest spre sud–est, Relieful suferă schimbări în urma proceselor exogene: eroziunea, alunecările de
teren. El joacă un rol important în formarea climei.

Clima
În zona raionului Ialoveni clima este temperat- continentală, caracterizîndu-se, din punct de
vedere termic, prin existenţa verilor calde şi lungi (temperatura medie în iulie +20 0, +220), cu
cantităţi scăzute de precipitaţii, iernile cu temperatura medie în ianuarie -3,50 .
Iarna începe odată cu pătrunderea maselor de aer rece dinspre nord-est, care duc la scăderea
temperaturii sub 0 grade. În perioada rece a anului au loc viscole, lapoviţă, îngheţ şi polei, Presiunea
atmosferică este instabilă şi se schimbă foarte des, în dependenţă de factorii termici şi de circulaţia
sezonieră a curenţilor de aer. Ea determină direcţia generală a vînturilor.
Mai des aici bîntuie vînturile dinspre nord-vest , după care urmează cele de sud-est şi de nord. Vînturile
sud-estice iarna aduc ceaţă şi îngheţuri, iar vara - călduri şi secetă.

Precipitaţiile:
Cantitatea de precipitaţii diferă atît de la an la an, cît de la un anotimp la altul, de la o lună la alta.
Numai aproximativ 10 la sută din precipitaţii cad sub formă de zăpadă. Însă stratul de zăpadă a avut
grosimi reduse. Apele subterane sînt în cantitate mică şi adîncimea lor variază în funcţie de configuraţia
terenului. Rezerva mică de apă subterană face ca fîntînile să sece vara în timpul căldurilor mari.

Solul:
Solul este suportul mediului de viaţă pentru lumea vegetală şi animală, acumulator de substanţe
materiale nutritive şi de apă, depozitar de resurse energetice. Deşi solul este principala bogăţie naturală
a Republicii Moldova şi cel mai important mijloc de producţie în agricultură, totuşi pe parcursul anilor,
suprafaţa terenurilor agricole în raion s-a micşorat, ca rezultat al degradării solurilor şi folosirii
nereglamentare a terenurilor pentru necesităţile sociale. Pe întinsul raionului se află zăcăminte de
argilă, nisip, pietriş. Predomină însă solul fertil (cernoziomul), care conţine humus, azot, fosfor, potasiu.
Cernoziomul din pământurile raionului constituia în trecut 3-4,5%, dar în prezent o parte a solului a
degradat. Fertilitatea multor terenuri este mică. Din punct de vedere geologic, rocile sedimentare sînt
prezentate prin gresie şi calcar.

7
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

Flora:
Vegetaţia este bogată, existînd specii variate. Această varietate este condiţionată de mai mulţi factori:
aşezarea geografică, relief, climă, ape, caracterul rocilor. Particularităţile climei şi ale solului favorizează
dezvoltarea agriculturii, creşterea normală a plantelor, inclusiv a plantelor iubitoare de căldură. Dintre
plantele care se dezvoltă cel mai bine în raion sînt cerealele, anume păioasele, cu perioada de vegetaţie
scurtă şi puţin pretenţioase la umiditate. Gospodarii cultivă legume: cartofi, ceapă, fasole, mazăre,
vinete, roşii, usturoi, castraveţi, ardei dulci şi iuţi, varză. Aici se cresc pomi fructiferi de tot soiul: meri,
peri, caişi, cireşi, vişini, nuci şi în special viţa de vie. În ultimii ani vegetaţia naturală s-a redus din cauza
valorificării intense a terenurilor şi a poluării mediului ambiant. Pe la marginea drumurilor se întîlnesc
pelinul, macul sălbatic, negara, păpădia, curcubăţica, pălămida, chirăul, cimbrul, susaiul.

Fauna:
Fauna este săracă, în deosebi în animale sălbatice. Ea este reprezentată de iepuri, arici, dihori,
ţistari, cîrtiţe; iar dintre păsări – de ciori, coţofene, vrăbii, hulubi, ciocănitori, prepeliţe, dropii,
grauri, ciocîrlii, rîndunici, pupeze, cocostîrci, raţe sălbatice. Dintre reptile se întîlnesc şopîrla
verde, şi cea cenuşie, broasca de iarbă, de baltă şi ţestoasă.

Raionul Ialoveni, ca unitate administrativ teritorială a fost instituită în baza Legii nr.764-XV din
27.12.2001,” Privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova”, în vara
anului 2003. In raion sunt 25 primării şi 33 localităţi, din care :
Oraşe -1 oraşul Ialoveni
Comune – 6 Ruseştii Noi; Răzeni; Ţîpala; Zîmbreni ;Mileştii Mici ;Gangura.
Sate (cu consilii săteşti) – 18.
Reprezentanţii administraţiei publice locale
Consiliul Raional este autoritatea deliberativă supremă a raionului fiind constituit din 33
consilieri.
În cadrul Consiliului Raional procesul decizional parcurge toate etapele necesare prevăzute de
legislaţie pentru adoptarea deciziilor. In iniţierea proiectelor de decizii iniţiativa aparţine atât
Preşedintelui Consiliului,cât şi secţiilor,direcţiilor,etc. În funcţie de obiect, deciziile Consiliului
raional sunt aduse la cunoştinţă publică prin intermediul ziarului raional „Ora Locală",unde
Consiliul Raional îşi are pagina sa, de asemenea prin intermediul radioului naţional,

Drapelul raionului Ialoveni


O pînză dreptunghiulară (2:3) albastră, având în mijloc o gură de beci de piatră, cu ușile
închise, totul alb, peste care broșează un scut roșu, încărcat cu un arc oriental în bară,
armat spre colțul dextru de sus al scutului, totul galben.

Stema raionului Ialoveni. Blazonare


În cîmp albastru, o gură de beci de piatră, cu ușile închise, totul de argint: peste tot, pe
roșu, un arc oriental în bară, armat spre colțul dextru de sus al scutului, totul de aur.
Scutul timbrat de o coroană raională.

Aşezarea geografică a raionului este în zona centrală a Republicii Moldova, orăşelul laloveni se
află la 14 km. de municipiul Chişinău, având vecini în partea de Nord raionul Criuleni, în Vest
raioanele Anenii Noi şi Căuşeni, în Est raioanele Nisporeni şi Străşeni şi în partea de Sud
raioanele Hînceşti şi Cimişlia.

Relief

8
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

Este amplasat în zonă de câmpie (Podişul Central Moldovenesc), cu altitudinea de 147 m.


Suprafaţa
Suprafaţa totală (fondul funciar) a raionului este de 78347,11 ha, din care:
terenuri agricole - 53247,06 ha, unde:
1. teren arabil - 33687,4 ha;
2. livezi-3685,21 ha;
3. vii-7717,44 ha;
4. păşuni şi fâneţe - 7740,29 ha;
5. păduri-14067,98 ha;
6. ape-2796,15 ha;
7. drumuri- 1239,14 ha;
8. construcţii - 6719,91 ha;
9. alte terenuri - 276,87 ha.

Clima
Clima are un caracter de trecere de la clima maritimă a Europei de Vest spre clima temperat
continentală a Europei de Est. Vara este călduroasă şi îndelungată, cu temperatura medie a
lunii iulie + 22° C, iarna este blândă, cu temperatura medie în luna ianuarie de — 7 C.

Populaţia totală a raionului (conform recensământului din octombrie 2004), la data de


12.10.2004 a constituit 97704 locuitori, inclusiv –urbană 15041 şi cea rurală 82663 locuitori, cu
o densitate de 124 locuitori la 1km². Din populaţia totală, bărbaţii -48052, femeile-49652
persoane. Ponderea bărbaţilor în populaţia rurală constituie 49,31 %, cu -0,81 % mai mult decât
cea urbană, iar a femeilor este predominantă în sectorul urban şi constituie 51,5 %, cu 0,99 la
sută mai mult faţă de cea rurală.
Numărul locuitorilor apţi de muncă în raion constituie 49,8 mii persoane, economic activi
47.9 mii persoane. Rata şomajului în 2004 a constituit 3,8%.
Situația demografică în ianuarie-decembrie 2020 a fost determinată de o descreștere a
nivelului natalității cu 3,0 la sută și mortalității cu o creștere de 3,3 la sută, de asemenea a
fost înregistrată o descreștere cu 36,1 la sută a nivelului nupțialității și cu o descreștere a
divorțialității de 46,8 la sută respectiv.
Evoluția proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2020 se caracterizează prin
următorii indicatori principali ai mișcării naturale a populației:

Ianuarie-decembrie Ianuarie-septembrie
2020 în % față de
ianuarie-decembrie
2019

2020 2019

Născuți-vii, persoane 1050 1082 97,0

Decedați, persoane 1034 1001 103,3

din care, copii sub 1 6 11 54,5


an

9
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

Sporul natural 16 81 19,8

Numărul căsătoriilor 478 747 63,9

Numărul divorțurilor 166 312 53,2

1
Date preliminare

Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2020 au fost înregistrați 1050 născuți-vii, cu


3,0% mai mulți la sută comparativ cu perioada similară din anul precedent.

Numărul persoanelor decedate a fost 1034 cu 3,3% mai multe cu perioada ianuarie-decembrie
2019. Numărul copiilor decedați în vârstă sub 1 an în această perioadă , e de 6 persoane.

În ianuarie-decembrie 2020 au fost înregistrate 478 căsătorii, numărul acestora micsorindu-se cu


36,1% în comparație cu ianuarie-decembrie 2019. Conform Hotărârilor Judecătorești numărul
divorțurilor oficial înregistrate in ianuarie –decembrie 2020 a fost 166 divorțuri cu 46,8% la sută mai
puțin față de perioada corespunzătoare din anul trecut.

Migrația internă

Numărul de Numărul de Sporul


sosiri: plecări: migratoriu:

localități localități din din urban rural


urbane rurale localități localități
urbane rurale

Total, 287 377 118 488 169 -111


persoane

inclusiv:

Sub vârsta 0 0 0 0 0 0
aptă de muncă
(0-15 ani)

În vârsta aptă
de muncă

(femei 16-56, 257 233 16 458 241 -125


bărbați 16-
61)

Peste vârsta
aptă de muncă

(femei 57+, 30 44 24 30 6 14
bărbați 62+)

Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în primele 12 luni ale anului
2020 în raion au sosit 664 persoane și au plecat 606 persoane, prin urmare sporul migratoriu a
constituit 58 persoane.

Conform informației Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2020, numărul


infracțiunilor înregistrate a constituit 687 cazuri s-a micșorat, în comparație cu ianuarie-

10
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

decembrie 2019. Numărul infracțiunilor înregistrate la 10 mii locuitori a constituit 71 (cazuri)


infracțiuni.
Tipurile de infracțiuni înregistrate

Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie
2020 2020 în % față de
ianuarie-decembrie
2019

Infracțiuni 687 88,3


înregistrate - total

din care:

omoruri 6 120,0

violuri 7 0

tâlhării 1 0

jafuri 12
120,0

furturi 259 112,6

huliganism 45 83,3

infracțiuni legate de 5 50,0


droguri

vătămarea 7 175,0
intenționată gravă

Cele mai răspândite infracțiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile, în ianuarie-


decembrie 2020 au fost înregistrate 259 cazuri, ponderea acestora în total infracțiuni înregistrate
fiind de 37,7%.
Din numărul total de 687 infracțiuni înregistrate, 104 constituie infracțiuni grave.
Conform datelor Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale Ministerului
Afacerilor Interne, în ianuarie-decembrie 2020 pe teritoriul raionului Ialoveni s-au înregistrat 48
incendii, care au determinat pierderi în sumă de 2846,7 mii. lei. Ca urmare a acestor incendii a
decedat 5 persoane. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-decembrie 2019 s-a majorat cu
4,3 %.

Direcțiile principale ale agriculturii sunt creşterea culturilor cerealiere şi leguminoase-boabe


,floarea soarelui, tutunului, strugurilor, fructelor şi producţia animalieră. Volumul global al

11
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

producţiei agricole în toate categoriile de gospodării agricole (în preţuri curente) în 2004 a
constituit-265,9 mii lei.
Volumul producţiei industriale (în preţuri curente) în aceeaşi perioadă a constituit 398,1 mii lei.
Preponderent în raion este dezvoltată ramura industriei vinificaţiei care a constituit în perioada anului
trecut circa 141,8 mii lei. Cele mai mari fabrici sunt: SA Mileştii Mici; SA Vinuri Ialoveni; SA Vinăria
Bardar care au fabricat în 2004 - 2293,6 mii decalitri de băuturi alcoolice (divin, vinuri tari de tip Heres,
spumante, vinuri de marcă şi de consum curent).
Pe teritoriul comunei Mileştii Mici se află cariera de piatră, de unde a fost extras în perioada 2004
blocuri de piatră calcaroasă -14400 mii cărămizi.
Deasemenea se observă redresarea situaţiei în industria textilă şi de tricotaj.(SRL Codru s.Ulmu, SA
„Aurica”, SRL „Handi” etc.)
SA „Sandriliona” a produs în 2004 – peste 2000 tone de îngheţată.
În raion se mai produce paste făinoase, uleiuri vegetale, bere, mezeluri, crupe în cantităţi mai reduse.
Raionul Ialoveni prezintă un interes turistic deosebit deoarece fabricile de vin din raion intră în
componenţa rutei turistice naţional „Drumul Vinului”.
Alte obiective turistice:
1. Vatra meşteşugarilor - Ulmu Văsieni
2. Valea Botnei – zonă folclorică (11 formaţii etnofolclorice)
3. Popasul turistic “Peştişorul de aur” – Întreprinderea Piscicolă Costeşti
4. Mănăstirea Suruceni
5. Muzeul de istorie şi etnografie – Văsieni
Relaţii externe
Raionul Ialoveni este membră a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru ce reprezintă o asociaţie a 18
raioane din Republica Moldova şi 3 judeţe –România.
Euroregiunea Siret – Prut - Nistru are ca scop extinderea si îmbunătăţirea relaţiilor dintre
colectivităţile și autorităţile locale în domeniile economic, educaţional, cultural, ştiinţific şi
sportiv, asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele în
domeniu în plan european, urmăreşte, de asemeni, respectarea, apărarea şi garantarea
drepturilor şi intereselor unităţilor administrativ teritoriale membre ale Euroregiunii Siret – Prut
– Nistru

12
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

CADRUL NORMATIV, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL CONSILIULUI RAIONAL


IALOVENI

Cadrul normativ, organizatoric şi funcţional

Scopul general al evaluării capacităţilor APL se circumscriu prevederilor art.11 din Legea privind
descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 şi vizează determinarea măsurii în care
capacităţile APL corespund cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.

Obiectivele evaluării constau în:


1. Stabilirea direcţiilor şi priorităţilor privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi
funcţionale ale APL .
2. Verificarea corespunderii organizării şi funcţionării APL cu sarcinile stabilite de legislaţia în
vigoare;
3. Identificarea domeniilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale adecvate pentru
asigurarea rezultatelor aşteptate de beneficiari;

La baza evaluării capacităţii administrative a APL a stat ”Metodologia evaluării capacităţii


autorităţilor publice locale” elaborat cu suportul UNDP, 2010 şi HG din 2012 cu privire la
aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale.
Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport cu
capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a necesităţilor de
capacitate, care pot servi drept temei pentru formularea de acţiuni şi măsuri de dezvoltare a
capacităţii.
Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se realizează pe
baza următoarelor criterii:
● Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor şi prestare a serviciilor publice;
● Capacitatea organizatorică şi de a planifica strategic;
● Capacitatea de management financiar;
● Capacitatea de management a resurselor umane;
● Capacitatea de management al proiectelor;
● Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei;
● Legalitatea activităţii.
Analiza cadrului regulatoriu pune accentul pe următoarele aspecte importante:
1. Majoritatea localităţilor dispun de un statut al localităţii aprobat prin actualul mandat al
consiliilor locale;
2. Existenţa regulamentului consiliului raional aprobat de consiliul raional actual;
3. Existenţa registrelor de evidenţă a corespondenţei şi a altor tipuri de registre;
4. Majoritatea localităţilor nu dispun de planuri de dezvoltare a localităţilor pe un termen
mediu. Ceea ce se elaborează şi se face, sunt acţiuni pentru perioada de an calendaristic.
Analiza condiţiilor de desfăşurare a activităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea în spaţiul
propriu şi totodată dă în arendă anumite spaţii altor instituţii din afara aparatului CR.
Inventarierea tehnică şi a echipamentelor ne permite să constatăm că nu se resimte necesitate
pentru aceasta. Doar în anumite cazuri, unele secţii necesită implementarea softurilor care să le
permită optimizarea şi îmbunătăţirea activităţilor.

13
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Totuşi o problemă se atestă la asigurarea cu apă, canalizare şi grup sanitar la majoritatea APL de
nivelul I.
În cadrul Consiliului Raional funcționează cinci comisii de specialitate:
- Comisia activități economico-financiare și atragerea investițiilor;
- Comisia protecție socială, sănătate, sport și tineret;
- Comisia învățămînt, cultură, culte, turism;
- Comisia agricultură, industrie, ecologie, patrimoniu, amenajarea teritoriului,
infrastructură, cadastru;
- Comisia drept, disciplină, administrație publică.

Prin decizia Consiliului raional Ialoveni nr. 01/24 din 27.02.2020 au fost aprobate statele de
personal ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional precum și Organigrama
Consiliului raional, după cum urmează:

Subdiviziune Număr/ unităţi

60
Aparatul preşedintelui raionului

15
Direcţia finanţe

23
Direcţia Generală Educație

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi 23


Protecţie a Familiei

7
Secţia Cultură

128
Total

14
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

ORGANIGRAMA APARATULUI PREȘEDINTELUI


ȘI SUBDIVIZIUNILOR CONSILIULUI RAIONAL IALOVENI

Aparatul Președintelui – 24 persoane: 4 fdp+4 fpc+13 fpe+3 ps; Servciul de deservire a Consiliului raional – 23 persoane: 1
pdtafp+22 pa; Direcția Economie – 7 persoane: 1 fpc+6 fpe; Secția Construcții, Gospodărire Comunală și Drumuri - 4 per: 1
fpc + 3 fpe; Serviciul Relații Funciare și Cadastru – 2 pers: 1 fpc + 1 fpe; Direcția Generală Educație – 23 persoane: 5 fpc +15
fpe + 1 pa + 1 ps + 1 pdtafap; Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei – 26 persoane: 5 fpc + 5 fpe + 11 ps +
2 pdtafap + 3 pa; Secția Cultură – 7 persoane: 1 fpc + 5 fpe + 1 pa

15
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Se atestă faptul că evoluţia numărului de personal este una pozitivă în 2020, comparativ cu
2019. Cu toate acestea, în rezultatul informaţiei calitative s-a determinat că numărul de
personal din cadrul instituţiei este insuficient pentru soluţionarea şi acoperirea problemelor
întregii comunităţi. În acest sens, s-a constatat că una dintre cauze nu este atât insuficienţa
personalului cât faptul că personalul nu este suficient pregătit pentru a face faţă provocărilor cu
care se confruntă societatea. Acelaşi lucru se poate vorbi şi despre autorităţile de nivelul întîi,
unde există lipsă de cadre care să gestioneze efectiv problemele cu care se confruntă localităţile.
Această problemă persistă şi la nivel de autorităţi de nivelul întîi, unde personalul nu este
suficient calificat pentru a putea valorifica resursele existente, precum şi de a dezvolta spiritul
de incluziune civică.

Analizând vîrsta şi calificarea personalului se atestă un echilibru stabil între aceştia. Toate
persoanele din cadrul CR Ialoveni au studii superioare pe domenii ceea ce ar permite
dezvoltarea competenţelor acestora într-un timp mult mai rezonabil, în cazul în care instruirile
şi seminarele de specialitate se vor desfăşura cu un ritm continuu şi neîntârziat.

Managementul resurselor umane

Resursele umane prezintă avantajul major și factorul funcțional al oricărei instituții publice. Statul de
personal al Aparatul Președintelui raionului Ialoveni și al subdiviziunilor structurale sunt aprobate
prin Decizia Consiliului raional.

Efectuând o analiză a ponderii ocupării funcțiilor publice la nivelul întregului raion se atestă o lipsă de
cadre calificate în toate domeniile serviciilor publice . Totodată, vârsta medie a funcționarilor publici
încadrați în APL II este de 46,9 ani. Ponderea pensionarilor in raport cu nr. total al funcționarilor este
de 20%. Dacă la nivel de APL II, consiliul raional face față provocărilor privind insuficiența
personalului calificat, atunci la nivelul APL I – lipsa de cadre acționează intr-un mod efectiv asupra
calității serviciilor publice prestate. Cu toate acestea, din cauza restricțiilor pandemice, se atestă o
ușoară creștere a ponderii ocupării funcțiilor publice la nivelul întregului raion comparativ cu anii
precedenți.

Lipsa personalului calificat se datorează în primul rînd unui sistem defectuos de salarizare a
funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici debutanți. Salarizarea funcționarilor
publici din Aparatul președintelui, subdiviziuni structurale ale Consiliului raional, se face în
baza schemelor de incadrare, elaborate în conformitate cu Legea Nr.270 din 23.11.2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în cadrul instituțiilor publice din raion se


desfășoară trimestrial, respectiv anual prin procedura de evaluare a performanțelor
profesionale ale funcționarilor publici sub două aspecte:

⚫ În conformitate cu HG 1231 din 12.12.2018 în scop de a creare a unui sistem


motivațional prin stimularea individuală a funcționarilor publici în rezultatul evaluării
performanțelor profesionale individuale ale fiecărui funcționar public în raport cu
cerințele fișelor de post și stabilirea unui spor pentru performanța personalului din

16
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

unitățile bugetare în limita de 10 % din suma anuală a salariilor de bază la nivel de


unitate bugetară;

⚫ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public la finele fiecărui an


calendaristic, cu respectarea prevederilor Regulamentului cu privire la evaluarea
performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, aprobat prin HG nr. 201 din
11.03.2009 prin care se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale a
funcționarului public în scop de a identifica progresul înregistrat. Procedura dată
constituie un instrument managerial de monitorizare a resurselor umane și planificării
activității autorităţii publice.

În scop de a spori nivelul calificarilor profesionale, cât și pentru a dezvolta competențe noi, atît
funcționarii publici debutanți, cît și ceilalți funcționari publici sunt instruiți conform minimului
necesar, prin delegarea de cursuri în cadrul AAP ori organizarea de seminare și instruiri interne.

Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe

⚫ Dezvoltarea economică sporită ⚫ Lipsa unor indicatori-cheie în evaluarea


⚫ Capacitatea instituțională înaltă performanțelor
⚫ Mecanism funcțional de asigurare a ⚫ Lipsa unui nr. suficient de specialiști
transparenței procesului decizional conform domeniului de competență
⚫ Existența procedurilor clare de ⚫ Insuficiența sistemului motivational în
relaționare cu mediul extern atragerea tinerilor specialiști
⚫ Specialiști calificați conform ⚫ Birocratizarea excesivă a serviciilor
domeniului de competență publice
⚫ Fluctuația mare a funcționarilor publici
⚫ Dotarea tehnico-materială insuficientă a
autorităților publice de nivelul

Oportunități Amenințări

⚫ Existența fondurilor de dezvoltare ⚫ Grad redus de încredere a cetățenilor in


profesională instituțiile statului
⚫ Existența posibilităților de instruire ⚫ Lipsa interesului din partea cetățenilor
și perfecționare externă pentru implicare in domeniul public
⚫ Atragerea specialiștilor cu calificări ⚫ Lipsa unui mecanism clar de apreciere
înalte și studii in domeniu AP bazat pe meritocratie

17
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Recomandari:

1. Evaluarea şi planificarea necesităţilor asigurării resurselor umane în


sistemul public.

2. Crearea unui corp de funcționari publici stabil și competent prin micșorarea ratei de
fluctuație a funcționarilor publici.

3. Managementul eficient al resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi


formarea profesională strategică a cadrelor.

4. Evaluarea performanțelor și stabilirea sporului pentru performanța profesională a


personalului din unități bugetare pe criteriu de diferențiere a performanțelor.

Salarizarea şi motivarea funcţionarilor publici

Salarizarea şi motivarea funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional


este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici

1. Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului


raional este efectuată sub două aspecte:

2. Evaluarea performanţelor profesionale ale fiecărui funcţionar public în parte, bazată pe


anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „ Privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public” ;

3. Evaluarea performanţei colective a subdiviziunilor Consiliului raional, care este


efectuată în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.94 din 01 februarie 2013
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective.

Perfecționarea funcționarilor publici

Analiza SWOT

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

18
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

● Transparenţa actului decizional insuficientă


● Nu sunt utilizate canalele şi tehnicile necesare pentru
asigurarea unui grad înalt de transparenţă.
● Insuficienţa mecanismelor de informare a populaţiei
privind deciziile aprobate (panouri informative, ziar
local, buletin informativ local, pagină web, post local
de radio/tv);
● Existenţa spaţiilor proprii
● Insuficienţa condiţiilor adecvate pentru a asigura
de desfăşurare a
participarea cetăţenilor la şedinţele consiliului local /
activităţilor APL;
consiliului raional;
● Dotarea tehnico-materială
● Practicile de consultare a populaţiei sunt insuficiente
a instituţiilor APL;
în raport cu necesitatea comunităţii
● Gradul înalt de legalitate a
● Comunicarea şi dialogul între APL – urile de toate
actelor emise şi adoptate;
nivelele are carenţe şi este defectuos;
● Accesul instituţiei la
● Conlucrarea ineficientă între serviciile descentralizate
infrastructura tehnico-
ale APL;
edilitară;
● Lipsa pârghiilor de atragere şi stimulare a tinerilor
● Progres considerabil în
specialişti;
ultima perioadă la capitolul
● Lipsa funcţiilor atît în cadrul APL de nivelul I cât şi II
de capacitate managerială
pentru anumite domenii de importanţă;
a APL;
● Capacităţile profesionale reduse ale unor primari;
● Tendinţă crescândă de
● Dialog slab dezvoltat cu ONG-urile locale în privinţa
atragere a diferitor fonduri
scrierilor în comun a diferitor proiecte şi cofinanţarea
pentru implementarea unui
acestora;
şir de proiecte investiţionale
● Lipsa ghişeului unic;
în raion;
● Lipsa grupurilor de iniţiativă atît din partea
● Existenţa unei practici în
autorităţilor locale cât şi din partea societăţii civile,
dezvoltarea acordurilor şi
mai ales în mediul rural;
proiectelor de PPP.
● APL-urile de nivel I nu dispun de pagini web care ar
permite informarea populaţiei cu privire la situaţia
localităţii. Mai mult ca atît nu sunt publicate
ghiduri cu privire la transparenţa procesului
decizional al APL-urilor;
● Schimbul de experienţă cu alte autorităţi sau
municipalităţi de pe teritoriul ţării sau din
străinătate este insuficient.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
● Aşezarea geografică ● Interes scăzut al cetăţenilor în privinţa dialogului cu
favorabilă; APL – urile;
● Parteneriate existente cu ● Lipsa unui mecanism de dialogarea cu mediul de
ONG-uri locale şi Agenţiile afaceri şi implicare scăzută a mediului de afaceri în
de dezvoltare; procesul decizional, inclusiv de planificare (ex:
● Posibilitatea de sporire a neimplicarea agenţilor economici în procesul de
capacităţilor funcţionarilor planificare bugetară).

19
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

CR prin intermediul ● Neîncrederea cetăţenilor referitor la instituţia APL;


programelor de formare
profesională organizate
atît de CIAL cât şi de alte
organizaţii.

Recomandări:

1. Elaborarea planurilor de dezvoltare a localităţilor cu cascadare la strategia de


dezvoltare a raionului 2021 – 2026;
2. Îmbunătăţirea procesului de comunicare internă şi externă. Implementarea softurilor de
comunicare internă şi instruirea personalului în operarea cu softurile respective:
Microsoft Outlook;
3. Instruirea şi calificarea personalului;
4. Atragerea şi menţinerea cadrelor calificate;
5. Întocmirea deciziei CR cu privire la statele de personal precum şi elaborarea
organigramei de funcţionare a acestuia;
6. Revizuirea şi elaborarea fişelor de post pentru personalul care activează în cadrul CR;
7. Elaborarea unui sistem inovativ de motivare şi retenţie a angajaţilor
8. Sporirea capacităţilor de atragere a investiţiilor precum şi crearea unei comisii de
specialitate avînd drept scop îmbunătăţirea accesului agenţilor economici locali la
potenţialele surse de finanţare;
9. Dezvoltarea parteneriatelor între CR şi instituţiile de cercetare din Republică precum şi
companiile de consultanţă care să asiste la elaborarea diferitor proiecte investiţionale şi
aplicaţii pentru proiecte;
10. Dezvoltarea capacităţilor APL de nivelul I şi II în planificarea strategică şi managementul
de proiecte;
11. Dezvoltarea mecanismelor de sporire a încrederii populaţiei faţă de APL-urile de toate
nivelele;
12. Dezvoltarea dialogului între CR şi instituţiile descentralizate;
13. Elaborarea unui sistem comun de stocare şi analiză a informaţiei de la toate serviciile
descentralizate;
14. Crearea instrumentelor de PR;
15. Eficientizarea procesului de desfăşurare a şedinţelor consiliului şi asigurarea
participativă şi inclusivă a diferitor pături cointeresate;
16. Dotarea tehnico-materială, inclusiv cu sisteme informaţionale în instituţiile şi serviciile
descentralizate;
17. Elaborarea mecanismelor funcţionale de conlucrare cu Asociaţia Antreprenorilor;
18. Crearea biroului comun de informaţii şi servicii (BCIS), în baza Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a BCIS;
19. Dezvoltarea parteneriatelor cu oraşele înfrăţite din străinătate şi locale;
20. Crearea funcţiilor comune în diferite localităţi, după principiul comunicării
intercomunitare;
21. Elaborarea unor mecanisme viabile de consultare a populaţiei (în localităţi, cartiere
etc.).

20
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

FINANŢELE PUBLICE LOCALE

Elaborarea proiectului de buget este în conformitate cu prevederile Legii nr. 181 din 25.07.2014
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Legea nr.397-XV din 16.X.2003 privind
finanţele publice locale, politica statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare,
prognozele macroeconomice, datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul de locuitori
şi structura demografică pe fiecare UAT, acte legislative şi normative care reglementează
aspectele referitoare la remunerarea muncii.

Bugetul este un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi
cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiei
bugetare respective. Bugetul local este un instrument de planificare şi de conducere a activităţii
financiare şi reflectă fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor, modalitatea de
finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor, respectiv, gradul de autonomie
a administraţiei locale faţă de administraţia centrală.

Bugetul trebuie votat o singură dată pe an şi rectificat ori de câte ori apar modificări în volumul
şi structura veniturilor şi/sau a cheltuielilor, dar nu mai devreme de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentale ale
ordonatorilor principali de credite.

Procesul bugetar presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul
furnizării către cetăţeni a bunurilor şi serviciilor publice. Instrumentul în care îşi găseşte
reflectarea toate resursele financiare şi cheltuielile publice ale unităţii administrativ-teritoriale
îl constituie bugetul local. Raionul Ialoveni este un raion care beneficiază de pe urma aşezări
geografice (teritoriale) faţă de capitală. Astfel, transparenţa bugetului public al localităţii oferă
posibilitate locuitorilor de a cunoaşte exact serviciile de care vor beneficia din partea
administraţiei publice locale pe parcursul perioadei următoare: educaţie, cultură, asistenţă
socială, transportul public etc.

Locuitorii raionului Ialoveni trebuie să fie interesaţi de modul cum se formează şi cum se
execută bugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la acumularea mijloacelor
financiare în buget prin achitarea impozitelor şi taxelor locale. De aceea, locuitorii raionului ar
trebui să manifeste interes pentru modul cum se acumulează mijloacele financiare, cum se
distribuie şi cum se utilizează banii publici.

1.3.1.1. Veniturile bugetului local

În analiza veniturilor bugetului raionului Ialoveni, vom porni de la analiza de ansamblu a


veniturilor în perioada 2017-2020, iar apoi vom efectua o analiză a structurii veniturilor
bugetului local, a componentelor, a dinamicii acestora, a unora din cauzele care au determinat
evoluţia respectivă.

Evoluţia veniturilor bugetului raionului Ialoveni, în perioada 2017-2019 se înscrie într-un trend
ascendent, de la 350,4 mil. MDL la 443,4 mil. MDL. În anul 2019, veniturile au crescut cu 17,77

21
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

% faţă de anul 2018. Această situaţie se datorează atât situaţiei generale ale economiei
naţionale, cât şi politicii de consolidare bugetară la nivel central - transferurile s-au majorat, cu
19,94 % faţă de anul 2018.

Tabelul 2. Evoluţia bugetului raionului Ialoveni şi a componentelor sale

RITM DE
Mii. MDL
COMPONENTELE CREŞTERE, %
BUGETULUI 2018-2019
2016 2017 2018 2019

Veniturile totale ale 333002,


350415,4 376448,2 443377,4 17,77
bugetului raionului 8
Venituri proprii 72079,2 62351,9 65571,2 70501,9 7,5
260923,
Transferuri 288063,5 310877,0 372875,5 19,94
6
Sursa: elaborat de Direcția Finanțe Ialoveni

În perioada 2017-2019, Componentele bugetului denotă dinamici diferite:


6. veniturile curente au cunoscut o continuă tendinţă de creştere –acestea s-au majorat de
la 62351,9 mii. MDL la 70501,9 mii. MDL ;
7. creşterea veniturilor fiscale în anul 2019 cu 1177,6 mii.MDL faţă de anul 2016 ;
8. transferurile de la bugetul de stat în 2016 au constituit 111,9 mii.MDL, înregistrând o
creștere de 43 % comparativ cu 2019 ;
9. mijloacele speciale au crescut în anul 2019 cu 563,53 mii MDL, faţă de 2016.

Dinamica veniturilor totale pe componenta („fără transferuri”) indică un trend uşor ascendent,
în special pentru anul 2019. Anume în acest an colectarea taxelor şi impozitelor locale a crescut
cu circa 7,5 % în comparaţie cu anul precedent, ceea ce a permis creşterea veniturilor totale fără
transferuri 7,5%, constituind suma de 70 501,9 lei.

Tabelul 3. Dinamica structurii veniturilor bugetului raionului Ialoveni

Structura, % 2016 2017 2018 2019


Ponderea veniturilor totale (fără 21,6 17,8 17,4 15,9
transferuri )
Ponderea veniturilor fiscale 14,6 11,8 12,3 11,2
Ponderea veniturilor nefiscale 3,8 2,0 2,0 2,1
Ponderea transferurilor 78,4 82,2 82,6 84,1
Ponderea mijloacelor speciale 3,2 3,0 2,8 2,5
Total veniturile bugetului raional 100 100 100 100
Sursa: elaborat de Direcția Finanțe Ialoveni

Analizând ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale bugetului localal, se poate
observa că capacitatea de autofinanţare de-a lungul intervalului analizat a avut fluctuaţii: a
înregistrat un nivel maxim de 21,6% în 2016 şi un nivel minim, la procentul de 17,4% în anul

22
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

2018 din veniturile totale. Scăderea ponderii veniturilor proprii în venituri totale este un
semnal al scăderii autonomiei financiare locale. Ca rezultat al acestor evoluţii s-a produs o
uşoară schimbare în structura bugetului la compartimentul venituri. Ponderea veniturilor
proprii a cunoscut o uşoară scădere de la 17,8% în 2017, la 15,9% în 2019. Aceasta denotă
necesitatea sporirii posibilităţilor de colectare a veniturilor din partea APL. Pe de altă parte, în
aceeaşi perioadă 2016-2019 ponderea transferurilor a crescut de la 78,4% la 84,1%. Ponderea
mijloacelor speciale a scăzut de la 3,2 % în anul 2016 la 2,5% în anul 2019.

Figura 1.Dinamica structurii principalelor componente ale veniturilor bugetului local, %

14,6 11,8 12,3 11,2


2 2 2,1
3,8

82 82,6 84,1
78,4

2016 2017 2018 2019

Sursa: elaborat de Direcția Finante Ialoveni

Dinamica componentelor de venituri ale bugetului pentru perioada 2016-2019 a determinat


consolidarea autonomiei financiare a raionului. Pe termen lung, sporirea veniturilor proprii nu
poate fi axată pe circumstanţe de ordin extern, cum ar fi modificările cadrului normativ. Unica
soluţie pentru creşterea veniturilor proprii şi, în acest sens, consolidarea autonomiei financiare
este crearea condiţiilor necesare pentru sporirea activităţii economice în raion. La fel, sunt largi
posibilităţi ce ar permite o mai mare atragere a finanţărilor sub formă de granturi, oportunitate
care ar trebui utilizată la maximum la nivel de raion.

Făcând o analiză a veniturilor proprii ale bugetului local al raionului Ialoveni, observăm că
marea majoritate sunt venituri curente, iar în cadrul acestora, după cum era de aşteptat, cea mai
mare parte au natură fiscală. Orice raion din Republica Moldova se confruntă cu finanţarea unor
numeroase şi substanţiale cheltuieli, este pusă în situaţia de a-şi analiza politica de venituri pe
care o duce, astfel încât impozitele locale (care constituie sursa principală) să îndeplinească cel
puţin următoarele condiţii: să genereze un venit semnificativ; să respecte principiul echităţii; să
nu distorsioneze activitatea economică; să fie corelate cu capacitatea de plată a contribuabilului
etc. În acest scop autorităţile locale trebuie să adune periodic informaţii privind veniturile şi
utilizarea lor, veniturile obţinute de alte administraţii locale, să stabilească un program
specializat şi efectiv de recuperare a sumelor datorate şi să efectueze o analiză atentă a taxelor

23
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

şi tarifelor pentru a determina gradul în care costurile fiecărui serviciu sunt acoperite din
venituri.

Resursele bugetelor locale sunt limitate, sursa lor principală fiind reprezentată de taxele şi
impozitele percepute de la persoanele fizice şi juridice. Depăşirea gradului de suportabilitate
specific acestora descurajează plata contribuţiilor bugetare şi încurajează frauda şi evaziunea
fiscală, ca urmare este necesară folosirea eficientă a resurselor bugetare alocate pentru a se
putea acoperi cât mai multe nevoi sociale.

1.3.1.2. Cheltuielile bugetului local

Pentru anul 2021 s-au aprobat cheltuielile bugetelor UAT (cu excepţia celor efectuate din contul
transferurilor cu destinaţie specială) să fie în dependenţă directă de suma veniturilor obţinute
pe fiecare UAT, şi nu de valoarea estimată la nivel central sau de autorităţile APL de nivelul al
doilea. Colectarea mai bună a veniturilor bugetelor UAT nu influenţează sumele de echilibrare
de la bugetul de stat. Fiecare autoritate APL urmează să fie direct interesată de a colecta cât mai
multe venituri pentru a putea cheltui mai mult, potrivit competenţelor sale specifice.

Analiza evoluţiei executării cheltuielilor bugetului raionului au cunoscut o creştere continuă pe


parcursul perioadei 2016-2019, avansând de la 309,55 mil.MDL la 447,78 mil.MDL. Astfel,
cheltuielile totale în anul 2019 au constituit 447,7 mil. lei (veniturile fiind de 447,7 mil. lei), cu
18,9% mai mult decât în anul precedent şi cu 16% mai mult decât indicatorul planificat şi mai
puţin cu 11,2% decât cel precizat.

Tabelul 4. Evoluţia cheltuielilor bugetului raionului Ialoveni, în perioada 2016-2019

Ritmul de
2016 2017 2018 2019 creştere în
2018-2019, %
Cheltuieli, total, mii lei, 362433, 376294, 447778, 18,9
309550,6
inclusiv: 8 5 5
Servicii de stat 31386,1 35573,7 39797,7 40304,8 1,2
Apărare naţională 296,2 284,6 423,9 317,9 -25
Ordine publica si
337,0 199,4 236,6 254,8 7,7
securitate nationala
Serviciul în domeniul
12459,2 27348,1 21802,8 35465,4 62.6
economiei
Protectia mediului 62,6 - - - -
Gospodăria de locuințe
si gospodăria serviciilor 29863,1 32608,1 36163,6 33120,8 -8,4
comunale
Ocrotirea sănătăţii 1779,7 2557,1 1683,1 270,3 -83,9
Cultura, sport,
18905,7 23197,1 22270,4 32588,0 46,3
tineret,culte si odihna
Învățământ 218391, 232778, 278765,
194875,5 19,7
5 9 8
Protectie sociala 19585,2 25893,9 21137,3 26690,5 26,2
Sursa: elaborat de Direcția Finanțe Ialoveni

24
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

În anul 2019, cheltuielile au cunoscut un ritm de creştere mai lent, iar pe unele componente se
atestă şi descreşteri majore (de ex. Ocrotirea sănătăţii, apărarea naţională, servicii de stat, etc).
Acest lucru poate fi explicat prin faptul că în perioada analizată eforturile au fost focusate
asupra atingerii eficienţei maxime a cheltuielilor publice prin prioritizarea programelor de
cheltuieli, iar Consiliile locale a fost obligat să întreprindă măsuri de economisire şi reducere a
cheltuielilor întru încadrarea în limitele de resurse limitate şi întru evitarea datoriilor
creditoare.
Tabelul 5.Evoluţia cheltuielilor bugetului raionului, mil. MDL

Gr. GRUPE DE CHELTUIELI 2019 2020


1 Servicii de stat 40,3 46,0

2 Apărare naţională 0,1 0,1

3 Menţinere a ordinii publice 0,1 2,1

4 Gospodăria drumurilor 35,4 34,2

6 Gospodăria comunală 33,2 50,5

7 Ocrotire a sănătăţii 0,2 2,7

8 Cultură, artă şi sport 32,6 26,2

9 Învățământ 278,7 304,5

10 Asistenţă socială 26,7 30,9

Coeficientul de concentrare, 4477 4973


puncte

Sursa: elaborat de Direcția Finanțe Ialoveni

În 2019, comparativ cu 2018, s-au produs anumite schimbări structurale pe componenta de


cheltuieli a bugetului raionului. Acest fapt denotă că Consiliul Raional are destulă flexibilitate în
reorientarea cheltuielilor sale. Se atestă creşterea ponderii cheltuielilor pentru protecţia
mediului şi ocrotirea sănătăţii. Pe de altă parte, se înregistrează o creștere a cheltuielilor pentru
asistenţa socială (de menţionat că cheltuielile pentru asistenţa socială s-a mărit atât ca pondere
cât şi ca volum). Partea preponderentă a cheltuielilor publice au fost direcţionate pentru
învăţământ (în anul 2020 ponderea cheltuielilor pentru învăţământ în totalul de cheltuieli a
constituit 61,2%, în anul 2019 – acest indicator s-a micşorat, atingând cota de 62,2%). În anul
2019 s-au cheltuit pentru domeniul cultură, artă şi sport– 7,3 %, menţinerea ordinii publice–
0,05 %, drumuri- 7,9% şi ocrotirea sănătăţii – 0,6%.

În acelaşi timp, bugetul raionului pe compartimentul de cheltuieli este înalt concentrat: atât în
2018 cât şi în 2019 peste 75% din cheltuieli au fost orientate spre 3 domenii, în jur de 60% din
cheltuieli spre finanţarea educaţiei. În pofida schimbărilor de structură în cheltuieli, bugetul
raionului este unul social. Cheltuielile de ordin economic şi cele pentru infrastructură au o
pondere redusă – fapt cauzat de posedarea unor resurse financiare reduse de către consiliul

25
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

local. Atare situaţie indică asupra capacităţilor reduse ale consiliului local de a contribui la
intensificarea activităţii economice în raion prin cheltuielile sale.

Analiza SWOT a finanţelor publice locale

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE


5. Estimarea veridică și economic 6. Dependenţa excesivă de
argumentată a veniturilor și transferurile de la
cheltuielilor bugetelor entităților bugetul de stat.
publice

OPORTUNITĂŢI

7. Implementarea sistemului de 8. Agravarea situaţiei economice la nivel


control intern managerial, de republică
autoevaluarea și raportarea

1.3.1.3. Recomandări

10. Orientarea eforturilor spre dinamizarea activităţii economice la nivel de raion, ce ar


permite lărgirea bazei impozabile şi ar spori ponderea încasărilor proprii în total
venituri;
11. Organizarea discuţiilor şi consultărilor publice în faza de elaborare a proiectului
bugetului raional cu implicarea unui număr mai mare de persoane din comunitate
(reprezentanţi ai societăţii civile, a mediului de afaceri, a altor persoane interesate);
12. Autorităţile publice locale trebuie să facă publice informaţiile despre distribuirea
mijloacelor financiare pentru a nu provoca discuţii controversate între instituţiile
publice, regiuni, categorii de cetăţeni etc.;
13. Consolidarea capacităţilor de analiză şi prognoză a reprezentanţilor APL.

1.3.1.4. Obiective

14. Obiectivul de bază al Direcției finanțe constă în asigurarea implementării politicii


bugetar-fiscale a statului, organizarea și asigurarea elaborării aprobării și
efectuării bugetului raionului;

26
Strategia de[STRATEGIA
dezvoltare integrată a raionului
DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni

1.4. CAPITALUL UMAN

27
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

28
Strategia de[STRATEGIA
dezvoltare integratăINTEGRATĂ
DE DEZVOLTARE a raionului
A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni

1.5. INFRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI TEHNICO-EDILITARĂ

29
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

INFRASTRUCTURA DRUMURILOR ŞI SERVICIILE DE TRANSPORT

Evaluarea infrastructurii de transport


În ianuarie- decembrie 2020 întreprinderile de transport[1] rutier din raion au transportat
503,4 mii tone de mărfuri, cu 0,1% mai puțin față de perioada similară din anul 2019.
Parcursul mărfurilor a totalizat 285192,7 mii tone-km, cu 8,2% mai mult decât în ianuarie -
decembrie 2019.

Volumul de mărfuri transportate și parcursul mărfurilor realizat

de întreprinderile de transport rutier

Ianuarie- În % față de decembrie


decembrie 2020 ianuarie- 2020
decembrie 2020

în % față de în % față de
decembrie 2020 decembrie 2019

Mărfuri 503,4 99,9 48,2 47,7


transportate – mii
tone

Parcursul 285192,7 108,2 100,1 124.5


mărfurilor – mii.
tone-km

Distanța medie 566,5 108,3 207,7 261,0

30
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

de transport a
unei tone de
marfă, pe
întreprinderile de
transport, km

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit


3,7% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier
din țară, parcursul mărfurilor fiind de 7,1%.

Numărul de pasageri transportați și parcursul pasagerilor realizat cu autobuze

și microbuze, în ianuarie-decembrie 2020


Mii pasageri În % față de ianuarie- decembrie
2019

Pasageri transportați – total, mii 1057,1 48,9


pasageri

din care cu:

autobuze și microbuze 1057,1 48,9

Parcursul pasagerilor – total, 38828,7 37,3


mii. pasageri-km

din care pe moduri de


transport:

autobuze și microbuze 38828,7 37,3

Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală în


ianuarie-decembrie 2020 a constituit 1057,1 mii. pasageri, comparativ cu ianuarie-decembrie
2019 micșorându-se cu 51,1%.

Parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze de folosință generală a constituit


38828,7 mii pasageri-km, micșorându-se cu 62,7% față de perioada corespunzătoare a
anului precedent.

Numărul pasagerilor transportați cu autobuze și microbuze de folosință generală a


constituit 1,9%, din totalul pe țară; parcursul pasagerilor cu autobuze și microbuze a
înregistrat 2,2% din totalul pe țară.

31
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

[1]
inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi auto de mărfuri contra plată și dispun de 10 și mai multe
autovehicule de marfă proprii sau închiriate

Infrastructura de transport
Infrastructura este unul din factorii care influențează creșterea economică și gradul de
competitivitate al unui stat. Calitatea drumurilor, a căilor ferate, a transportului aerian și a
furnizării de energie electrică reprezinta cei mai importanți indicatori ai infrastructurii, în lipsa
dezvoltării cărora statul nu poate fi competitiv la nivel internațional. Un factor important este
amplasarea sa geografică, centrul raional fiind amplasat la o distanţă de aproximativ 15 km de
capitala ţării.
Reţeaua de transport a raionului este diversificată:
10. Transportul aerian: la aproximativ 18 km distanţă se află Aeroportul Internaţional
Chişinău, care permite transportul de pasageri şi de mărfuri;
11. Transport feroviar: Raionul este traversat de o reţea de 29 km de cale ferată care face
legătură dintre Nordul şi Sudul raionului: sectoarele Bălţaţi –Alexandrovca - 14 km şi
Alexandrovca - Cărbuna – 15 km;
12. Două drumuri magistrale care fac legătură dintre capitala ţării şi hotarul de vest al ţării şi
cu cel de Sud:
9. M1 – Chişinău – Leuşeni - frontiera cu România pe o lungime de 22,8 km
10. M3 – Chişinău – Cimişlia – Vulcăneşti – Giurgiuleşti - frontiera cu România pe o lungime
de 8,6 km (tronsonul 9,4-18 km).
Un drum republican:
2. R 3 – Chişinău – Hânceşti – Cimişlia – Basarabeasca pe o distanţă de 17,62 km (tronsonul
7,82 – 25,44 km);
Opt drumuri regionale
- G70 Strășeni – Scoreni – Dănceni – R3- 14,5 km
- G71 R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2- 8,00 km
- G103 M1 – Văsieni – R3- 23,5 km
- G104 Ialoveni–Costești–Molești- 19,6 km
- G105 R3 – Costești – Țipala – G106- 34,4 km
- G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110
- G110 Gîsca – Zolotievcа – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3
- G 106.1 G 106 – G 112- 6,2 km
Drumuri locale.

Lista drumurilor locale din raionul Ialoveni

Nr. Nr. Denumirea drumului km Tronsonul notă


d/o
dum.

1 2 3 4 12

32
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

1 L461 M1-Condrița-G70 2,3 5,0–7,3


2 L469 Chișinău-Codru-Piatra Albă 2,6
3 L492 G71 – Piatra Albă – Mileștii Mici 3,5 0,0-3,5
4 L493 R3-Buțeni-Molești-Rezeni-M3 17,2 11,0-28,2
4 L494 R3– drum de acces or. Ialoveni 3,45 0,0-3,45
6 L495.1 Drum de acces spre s. Hansca 0,6 0,0-0,6
7 L496 R3– drum de acces s. Sociteni 2,34 0,0-2,34
8 L497 Drum de acces s. Ruseștii Vechi 2,3 0,0-2,3
9 L498 Drum de acces spre s.Horodca 5,0 0,0-5,0
10 L499 Drum de acces spre s. Găureni 0,7 0,0-0,7
11 L500 Drum de acces spre s. Budăi 1,1 0,0-1,1
12 L501 Drum de acces spre s. Bălțați 3,25 0,0-3,25
13 L502 R3 - drum de acces s. Bardar 2,1 0,0-2,1
14 L503 G106 – Puhoi – Varatic – G106.1 5,2 0,0-5,2
15 L504 G106 - acces spre s. Misovca- G106 2,95 0,0-2,95
16 L505 G110-Gangura - Homuteanovca 4,33 0,0-4,33
17 L506 Drum de acces spre s. Cigârleni 3,1 0,0-3,1
18 L507 Drum de acces spre s. Rezeni 1,5 0,0-1,5
19 L508 G110 – Cărbuna - Căinari 11,6 0,0-11,6
Total: (pe domeniu) 75,12

De notat că acoperirea teritoriului raionului cu drumuri publice este largă. Lungimea totală a
drumurilor publice în raionul Ialoveni constituie 246,32 km, dintre care drumuri naţionale
171,2 km şi drumuri locale 75,12 km .Conform datelor statistice disponibile 100% din
drumurile republicane au acoperire rigidă în timp ce drumurile locale – doar 66%. Cu toate
acestea, conform evaluărilor efectuate, calitatea drumurilor poate fi calificată ca a fi una mai cu
seamă satisfacatoare.
Tabelul 1. Lungimea drumurilor publice din raionul Ialoveni în 2021, km

Lungimea totală a Drumuri naţionale Drumuri locale


drumurilor
publice

246,32 171,2 75,12


Sursa: Elaborat de specialist sectia constructii, gospodarie comunala si drumuri

Tabelul 2. Situatia existența

33
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Tabelul.3 Statistica generala a infrastructurii

Tabelul 4. Principalele proiecte investiţionale în raion în perioada ultimilor 5 ani

Nr. Titlul proiectului Aplicant Perioada Suma totală

1. Reconstructia unei porţiunii Administratia de 2014-2015


de drum R3 Stat a Drumurilor

2. Repararea drum 508 CR Ialoveni 2020

3. Reparare drum 506 CR Ialoveni 2020

34
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

4. Reparare drum 497 CR Ialoveni 2020

Sursa: Elaborat conform datelor publicate de Administratia de Stat a Drumurilor si CR Ialoveni


Lungimea drumurilor municipale și comunale constituie 986 km.
Harta drumurilor ce s-au reabilitat în perioada 2011-2019

35
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Principalele probleme ale infrastructurii de transport

36
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Raionul Ialoveni se plasează printre raioanele cu un nivel înalt al parcursului de mărfuri şi


pasageri. În mediu, anual, în perioada 2010-2012 parcursul de mărfuri a constituit 116888 mii
tone la un km, iar de pasageri 42631,4 mii persoane la un km. Astfel ţinând cont că un parcurs
mai mare al mărfurilor ţine direct de uzarea mai rapidă a drumurilor, iar prin urmare costuri
suplimentare de timp şi de menţinere a transporturilor şi un risc mai mare pentru
transportarea pasagerilor, cu precădere în condiţiile în care parcursul de pasageri la un km este
unul mare. Un factor pozitiv ce ţine de infrastructura transporturilor şi nemijlocit de
dezvoltarea serviciilor de transport şi de turism este disponibilitatea unei reţele diversificate de
transport în raion.
Totodată, există câteva probleme critice. Situaţia caracteristică la nivel de republică este
calitatea, în general, nesatisfăcătoare a drumurilor, care necesită investiţii enorme pentru
renovarea acestora şi menţinerea lor într-o stare buna. Aceasta duce prin urmare la o uzare şi
mai mare a drumurilor. Iar aceasta implică o delimitare clară a responsabilităţilor în materie de
gestiune a diverselor categorii de drumuri între instituţiile publice locale şi centrale.
Principalele probleme identificate în raion sunt:
3. calitatea drumurilor de legătură între unele localităţi din raion şi centrul raional care
face necesară traversarea unui itinerar mai lung, fapt ce implică costuri suplimentare
de transport. Aici pot fi menţionate cazul comunei Gangura şi a satelor Cărbuna şi
Văratic;
4. Porţiunile mari de drumuri locale pietruite care ar putea avea o importanţă strategică,
făcând legătura între drumurile republicane şi reducând astfel, cel puţin densitatea
traficului pe acestea şi a riscului de uzare rapidă. La fel ar contribui şi la reducerea
costurilor te timp şi de întreţinere a mijloacelor de transport şi, corespunzător, a
serviciilor de transport, generând şi alte externalităţi pozitive;
Pe de altă parte constrângeri majore în perfecţionarea infrastructurii transporturilor este
insuficienţa resurselor financiare locale şi cadrul imperfect de desfăşurare a achiziţiilor publice.
La fel, în raion nu există un studiu de fezabilitate la nivel local pentru renovarea şi construcţia
drumurilor.
Rezultate asteptate dupa implimentare

37
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Analiza SWOT a infrastructurii de transport

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE


4. Calitatea joasă a drumurilor;
1. Reţea de transport diversificată; 5. Existenţa drumurilor locale de importanţă
2. Existenţa magistralelor şi drumurilor economică strategică care se afla intr-o stare
regionale care fac legătură cu capitala ţării tehnica rea;.
şi punctele vamale de la hotar; 6. Lipsa accesului direct din unele sate şi comune
3. Existenţa cererii pentru serviciile de în centrul raional;
transport. 7. Lipsa unui studiu de fezabilitate la nivel local
pentru renovarea/construcţia drumurilor
raionale.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
6. Insuficienţa resurselor financiare pentru
repararea drumurilor;
2. Existenţa programelor de finanţare a 7. Coordonarea slabă între autorităţile publice
proiectelor de infrastructură fizică; centrale şi locale în ceea ce vizează
3. Posibilitatea iniţierii unor parteneriate construcţia, modernizarea şi menţinerea
public - private privind construcţia drumurilor;
drumurilor locale; 8. Parcursul mare al pasagerilor şi al mărfurilor
4. Majorarea tarifului pentru transportul la 1 km contribuie la o uzare mai rapidă a
interurban cu 20 bani per km; drumurilor;
5. Posibilitatea semnării Acordului de asociere 9. Majorarea tarifului pentru transportul
cu UE. interurban cu 20 bani per km;
10. Lacunele cadrului legal în domeniul
achiziţiilor publice.

Recomandări pentru infrastructura de transport


1. Ţinând cont de problemele sus menţionate, în vederea restabilirii infrastructurii
transporturilor sunt importante realizarea următoarelor acţiuni:

38
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

2. Evaluarea calităţii drumurilor de conexiune între localităţile în care sunt amplasate cele
mai mari companii cu activitate industrială şi agricolă şi centrul raional sau alte drumuri
principale locale, republicane şi magistrale;
3. Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru renovarea drumurilor locale de importanţă
strategică economică, socială şi culturală şi identificarea fondurilor externe de finanţare
a proiectelor respective;
4. Elaborarea unui studiu privind densitatea şi calitatea reţelei drumurilor în raion, în
vederea stabilirii priorităţilor de modernizare a acesteia;
5. Reabilitarea unor drumuri;
6. Reparatia unor sectoare de drum.

39
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

7.3.1. REŢEAUA DE FURNIZARE A APEI POTABILE ŞI SANITAŢIE

Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație 2021-2026

Obiectivul general al Strategiei este asigurarea treptată a accesului la apa sigură și sanitație
adecvata pentru toate localitatile si populatia raionului Ialoveni, contribuind astfel la îmbunătățirea
sănătății, demnitatii si calității vieții și la dezvoltarera economica a raionului cit și a întregii tari.
Strategia pentru Dezvoltarea Integrată a Raionului prevede pentru consiliile locale sarcina de
implementa un mecanism de management eficient, orientate spre rezultate prin utilizarea
contractelor de delegare. În acest sens aceasta strategie propune concesionarea infrastructurii
existente către Apă-Canal Chișinău, mentionand și faptul ca raionul are nevoie sa promoveze un
sistem cu o politica tarifara care se asigure recuperarea costurilor de producție și distribuție
recunoscând în același timp conceptul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apa.Luand în
consideratie calitatea neconforma a apelor subterane din adîncimi în unele localități se urmărește
pentru raionul Ialoveni aplicarea alternativei de alimentare cu apa de la rețelele principale ale
orașului Chișinău, în trei faze : prima etapa a unor proiecte investiționale prin care sa se asigure și sa
se îmbunătățească sistemul de alimentare cu apă existent, urmînd ca în etapa a doua și a treia să se
realizeze proiecte de extindere regională sistemului pentru a asigura accesul întregii populații a
raionului Ialoveni la apă potabilă de calitate. În acest scop a fost proiectat apeductul magistral de
aprovizionare cu apa de calitate pentru locuitorii a 12 sate.Apeductul magistral se preconizează a fi
construit de la priza de apa din Ialoveni SA Apă-Canal Chișinău pînă la punctul principal de distribuire
a apei in fiecare localitate(rezervor sau turnul de apa). Sondele existente vor servi ca sursă de

1
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

rezerva alternativă. Serviciile urmează sa fie prestate de un singur operator regional comun SA Apă-
Canal Chișinău.

Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de bună calitate constituie unul din factorii primordiali ai
securităţii naţionale a ţării. Un alt factor primordial al activităţii vitale este funcţionarea stabilă a
sistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediului
înconjurător.

Republica Moldova şi-a orientat politica în direcţia apropierii de Uniunea Europeană, aflându-se
într-un proces de negociere a Acordului de Asociere, ceea ce stabileşte un cadru nou pentru
relaţiile bilaterale în raport cu Acordul de Parteneriat şi Cooperare din 1998. Obiectivul
principal al Acordului de Asociere este de a orienta Republica Moldova către Uniunea
Europeană prin angajamentele asumate în mai multe domenii, pe baza aproximării legislaţiei şi
standardelor naţionale la legislaţia şi standardele comunitare.

Prezenta strategie este elaborată de către experţii companiei de consultanţă Inspiro Consulting
şi a Institutului de Dezvoltare Economică şi Politici Europene, în colaborare cu Institutul
Naţional de Cercetări Economice pentru Consiliul raional Ialoveni, în scopul îmbunătățirii
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localităţile raionului.

7.3.1.1. Cadrul legal şi instituţional

Cele mai recente schimbări sunt prezentate mai jos:

Legea apelor Nr. 272 (Monitorul Oficial Nr. 81/26.04.2012, în vigoare din 26.10.2013)
conturează cadrul juridic cu privire la apă pentru anii viitori. Legea abrogă Codul Apelor şi
creează cadrul juridic pentru managementul, protecţia şi utilizarea eficientă a apei de suprafaţă
şi a apei subterane.

Conform acestei legi urmează a fi create comitete ale districtelor bazinelor hidrografice. Acestea
vor reprezenta diferiţi factori implicaţi şi au un rol consultativ în elaborarea planurilor de
gestionare a bazinelor acvatice, prin care va fi implementată Legea apelor. Legea încearcă să
protejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate a mediului. Evacuările de apă
uzată din zonele urbane şi din zonele rurale sunt reglementate în mod distinct.

Un nou proiect de Lege privind serviciile publice de aprovizionare cu apă şi canalizare va înlocui
în mare parte această lege până la finele anului 2014, dat fiind că aceasta va înlocui Legea Nr.
1402 din 24.10.2002, privind serviciile comunale.

Hotărîrea Guvernului RM Nr. 662/2007 Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a


localităţilor din Republica Moldova, stabilește indicatorii țintă privind apa şi sănătatea,
plasează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în sfera activităţilor de interes
economic general şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, avînd în bază
următoarele obiective fundamentale:

4. descentralizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea


responsabilităţilor autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor acordate
populaţiei;

2
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

5. extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului de


acces al populaţiei la aceste servicii;
6. promovarea principiilor economice de piaţă.
În acelaşi timp necesită de menţionat că legislaţia nu s-a dezvoltat în următoarele direcţii, cum
ar fi:

15. redefinirea conceptelor şi mecanismelor de protecţie socială a segmentelor


defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;
16. atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul
infrastructurii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
17. instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la
finanţarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

7.3.1.2. Cadrul instituţional

Instituţiile actuale care activează în sectorul AAC sunt fragmentate, au politici şi personal
insuficient calificat, în general, fiind de multe ori incapabile să administreze problemele curente
ale sectorului.

Principalele probleme care trebuie adresate sunt:

1. Politicile slabe de supraveghere, gestionare şi monitorizare a sectorului AAC;

2. Responsabilitatea fragmentată, inadecvat definită sau suprapuneri ale


responsabilităţilor instituţiilor existente la nivel naţional (MMe, MS, MDRC şi
instituţiile subordonate);

3. Personal insuficient şi fără experienţă în domeniul elaborării politicilor,


monitorizării sectorului şi programării investiţiilor;

4. Comunicare şi coordonare slabă între structurile existente, în special referitor la


programarea şi monitorizarea investiţiilor în AAC (MF, MMe şi MDRC);

5. Dezvoltarea necoordonată a infrastructurii AAC la nivel local, deseori condusă de


donatori, fără supravegherea sau monitorizarea coerentă la nivel naţional;

6. Lipsa capacităţii de laborator pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi a apei


uzate în conformitate cu cerinţele HG 934/2007 şi HG 1141/2008.

Provocarea principală a sectorului AAC este îmbunătăţirea cadrului legislativ şi întărirea


capacităţii existente la nivelul instituţiilor guvernamentale cheie pentru:

13. Planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuri


AAC îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine
definite şi transparente, incluzând implicarea comunităţilor beneficiare;

14. Mobilizarea resurselor de finanţare naţionale şi internaţionale adecvate pentru


investiţiile în infrastructura AAC, o bună coordonare între instituţiile guvernamentale
(MMe; MDRC) şi instituţiile subordonate, agenţiile de dezvoltare regională (ADR) şi
autorităţile publice locale (raioane şi localităţi);

3
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

15. Întărirea capacităţii operatorilor sistemelor de apă, prin consolidarea numărului şi


eficienţei acestora pentru a presta servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare de
calitate adecvată, la preţuri acceptabile, asigurând recuperarea costurilor care să
permită continuarea activităţii lor operaţionale.

7.3.1.3. Retrospectivă

Situaţia sistemelor de canalizare în raionul Ialoveni este nesatisfăcătoare. Din satele raionului
de un sistem parţial de canalizare se bucură satele Bardar (5,5 km) şi satul Țipala (4,5 km).
Populaţia oraşului Ialoveni este conectată în proporţie de 50 la sută la un sistem de canalizare
centralizat

Pînă în iulie 2013, sectorul particular din or.Ialoveni, era conectat la sistemul centralizat de
canalizare în proporţie de 30 %, deoarece reţelele de canalizare gravitaţională nu puteau
funcţiona fără staţii de pompare. La data de 2 iulie 2013, în Ialoveni a fost dată în exploatare
staţia de pompare a apelor menajere , care a permis conectare la sistemul de canalizare a încă
20 la sută din gospodării. Astfel, apele uzate sunt pompate prin sistemul reţelelor existente la
staţia nr.1 şi la staţia nr.2 şi, în final, la staţia de epurare din or. Chişinău. Graţie acestui proiect
finalizat au fost conectate la sistemul de canalizare 35000 de persoane. Numărul gospodăriilor
conectate la sistemul de canalizare este de cca 1100 gospodării şi include integral sectoarele
Albeni şi Petre. La reţeaua de canalizare vor fi conectate şi 3 obiecte de menire social-culturală:

11. Grădiniţa de copii nr. 3 „Lăstărel”;


12. Gimnaziul „Grigore Vieru”;
13. Biserica Ortodoxă „”S.F. Parascovia”.

7.3.1.4. Resursele de apă disponibile. Calitatea apei

Sursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi apele
subterane ( 4 810 fântâni arteziene , precum şi 166 542 de fântâni de mică adâncime )

Apa de suprafaţă.

Volumul apei de suprafaţă din Moldova este estimat la aproximativ 1,32 mlrd m3. Rezervele de
apă subterană regenerabile zilnice ale Republicii Moldova sunt estimate la 3,478 milioane m3
din care 2,211 milioane m3 sunt aprobate de Comisia de Stat pentru rezerve, din care circa 2
milioane m3 sunt utilizate în gospodăriile populaţiei.
Apa disponibilă în prezent în Moldova este de aproximativ 500 m3 pe cap de locuitor pe an sau
chiar mai puţin, ceea ce plasează Moldova în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”,
ceea ce poate crea un stres pe resursă, care la rândul ei va fi afectată în viitor de schimbările
climatice.

Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3/locuitor/an drept


nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile. Dacă volumul de apă disponibilă este
mai mic de 1.000 m3/locuitor/an, lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate
afecta sănătatea şi standardul de viaţă al populaţiei.
În prezent în Moldova, disponibilitatea resurselor de apă reprezintă un aspect critic care
afectează capacitatea de dezvoltare economică a ţării.

Râul Nistru este un fluviu transfrontalier cu 1 380 km lungime , care începe în Carpaţii
ucraineni, curge prin Moldova şi Ucraina vărsând apele sale în Marea Neagră, fiind sursa

4
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

principală de apă potabilă pentru Republica Moldova, oferind 83 % din cantitatea de apă
captată pentru scopuri potabile.

Râul Prut este ultimul afluent major al Dunării, apa captată din râul Prut constituie doar 2 % din
totalul de apa captată pentru scopuri potabile.

În prezent, localităţile din Regiunea Centru sunt alimentate cu apă de suprafaţă din următoarele
prize principale:

- Râul Nistru:

o. Vadul lui Vodă: cel mai mare aport de apă de suprafaţă din Republica Moldova, conceput
pentru a furniza apa pentru municipiul Chişinău, cu posibila extindere spre raioanele vecine, de
exemplu, Străşeni Călăraşi şi Ialoveni;

o. IALOVENI : consumul de apă de suprafaţă conceput pentru a oferi apă atât populaţiei din
raionul respectiv şi instalaţiilor industriale din o.IALOVENI şi către raioanele învecinate.

- Râul Prut : 3 prize principale din: Ungheni, Nisporeni (Grozeşti - în construcţie) şi Hânceşti
(Cotul Morii - în construcţie) , conceput pentru a furniza apa pentru localităţile din raioanele
respective. .

Apele subterane

Geologia teritoriului Republicii Moldova este formată aproape în întregime din roci sedimentare
care coboară de la nord-est la sud-vest . Cele mai multe straturi de acvifere sunt compuse din
calcar şi gresie.

Acviferul Baden - Sarmatic este principala sursă de apă subterană în partea centrală a Republicii
Moldova În timpul erei sovietice, un număr mare de studii hidrogeologice au fost efectuate în
Republica Moldova, care au dovedit că au existat cantităţi semnificative de apă subterană
disponibile în Republica Moldova. Datele de monitorizare a apelor subterane disponibile arată
că nivelul apelor subterane este constant în cele mai multe părţi ale Moldovei. Acest lucru indică
faptul că apele subterane se încarcă/regenereaza în mod activ, din contul precipitaţiilor şi pot
deveni o sursă durabilă.

Principalele rezerve ale apelor subterane explorate şi aprobate pentru Regiunea Centru, inclusiv
ale raionului Ialoveni, sunt afişate pe tabelul de mai jos.

Tabelul 19. Rezervele de apa ale Regiunii Centru


Regiunea Raionul Total reserve de apa (m3/zi)
Anenii Noi 338 700
Calarasi 7 100
Criuleni 215 500
Dubăsari 200 200
Hincesti 37 700
Ialoveni 63 800
Nisporeni 3 000
Orhei 80 560
IALOVENI 25 500
Centru Straseni 16 500

5
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Soldanesti 8 400
Telenești 11 500
Ungheni 0
Total Regiunea Centru 1 008 460

De asemenea, un număr considerabil de puţuri de mare adâncime cu capacitatea de producţie


limitată (până la 10 m3/zi ) au fost forate în perioada sovietică şi pot fi găsite aproape în fiecare
localitate.

Cererea de apă

Conform numărului populației din localităţile raionului şi conform normativelor de consum în


vigoare, cererea de apă a raionului Ialoveni constituie 7224,1 m3/zi.

Rezervele apelor subterane explorate în Regiunea Centru reprezintă aproximativ 70 % din


totalul rezervelor de apă subterană aprobate pentru 3 regiuni de dezvoltare.
Rezervele de apă ale Raionului Ialoveni, aprobate pentru exploatare sunt de 24300 m3/zi.

Concluzie: Capacitatea de producţie a forajelor arteziene prezente în Raionul Ialoveni, este


suficientă pentru a acoperi cererea de apă, actuala şi de perspectivă.

Calitatea apelor subterane

Acviferul superficial, de unde se alimentează fântânile de mică adâncime, este cel mai
contaminat cu poluanţi de provenienţă antropică, cum ar fi deşeuri umane şi animaliere,
utilizarea de îngrăşăminte minerale şi pesticide.

Acviferele de profunzime au calităţi ale apei foarte variabile, în special în vestul Moldovei. În
mod natural nivelurile crescute de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat (H2S), amoniu
(NH4) şi sulfati (SO4) se regasesc în apele de profunzime . Acești poluanţi sunt de origine
naturală şi pot fi trataţi printr-o varietate de metode. Cu toate acestea, această opţiune nu a fost
explorată cu succes până în prezent în Republica Moldova. Există o nevoie de a pune în aplicare
o pregătire tehnică şi alte exerciţii de consolidare instituţională, precum și explorarea altor
opţiuni de tratamente tehnice.
Harta resurselor de apă subterană explorate şi aprobate spre exploatare, precum şi calitatea
apei din Regiunea Centru este prezentată în figura de mai jos :

Figura 17. Harta resurselor de apă

6
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

7.3.1.5. Inventarierea resurselor de apă potabilă a raionului

Potrivit datelor prezentate de către Direcția Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri din
cadrul Consiliului raional Ialoveni, în raionul Ialoveni situaţia nu diferă de restul ţării. Astfel,
52,3% din populaţia raionului este aprovizionată cu apă potabilă, dintre care, în mediul urban
89% şi în cel rural 53,5%. Pe teritoriul raionului mai sunt 4475 de fântâni de mină, însă,
conform Centrului de Sănătate Publică, acestea nu se încadrează în normele de calitate a apei
pentru consumul uman. În fântânile din satele Malcoci, Nimoreni, Ruseştii Vechi şi Ulmu a fost
depistată apă tehnică, ce nu poate fi folosită în alimentaţie. Însă, aceste localităţi folosesc apă din
fântânile de mină.

Din datele prezentate de Centrul de Sanatate Publica putem constata, că o bună parte din
probele de apă, prelevate din localitățile rurale şi supuse analizelor de laborator sunt
neconforme cerinţelor fizico-chimice şi bacteriologice.

7.3.1.6. Inventarierea infrastructurii de aprovizionare cu apă şi de canalizare - existenţa


reţelelor şi altor obiective ce ţin de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

7
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Actualmente în raion funcţionează 58 de apeducte:1 urban, 44 rurale şi 13 departamentale (ale


diferitor entităţi economice).

În oraşul Ialoveni există un sistem de alimentare cu apă de o lungime totală de 74,53 km de


reţele, inclusiv 1 staţii de pompare, 21 sonde de adîncime, avînd o capacitate de 45,92 m3/h. În
raionul Ialoveni sunt şi sate în care apeductele sunt accesibile pentru mai mult de jumătate din
gospodării: Bardar, Puhoi, Gangura, Horodca, Moleşti, Văratic, Mileştii Mici, Zîmbreni, Cigîrleni,
Costeşti, Horeşti, Răzeni, Țipala. La Puhoi, cu contribuţia sătenilor, au fost forate şapte fântâni
arteziene, din care la moment se alimentează cu apă 95% din locuitori.

Lungimea totală a reţelelor de apeduct în mediul rural al raionului Ialoveni constituie peste 443
km. Circa 50% din ele necesită renovare. Pentru orașul Ialoveni serviciile de aprovizionare cu
apă şi de canalizare sunt prestate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

Cât priveşte existența sistemelor de canalizare în localităţile din raion, situaţia este
nesatisfăcătoare. Lungimea totală a reţelelor de canalizare constituie 46,32 km. Dispune de un
sistem de canalizare dezvoltat oraşul Ialoveni(31,82 km) şi parţial satele Bardar, Mileştii Mici,
însă aceste sisteme necesită reabilitare. La Sociteni se lucrează la un proiect de dezvoltare a
sistemului de canalizare. Staţii de epurare în localităţile rurale există doar 4 unităţi şi toate sunt
nefunctionale (s. Costeşti, Gangura, Mileştii Mici şi Bardar). Prognozele sunt şi mai sumbre. Dacă
în cazul apeductelor autorităţile nu pot acoperi toate cheltuielile, atunci pentru canalizare
costurile sunt şi mai mari, fiind necesară şi construcţia unor staţii de epurare etc. potrivit
surselor de la Consiliul raional Ialoveni, se doreşte ca în perspectivă, proiectul iniţiat cu S.A.
„Apă Canal Chişinău” să fie extins pentru a fi construite şi sisteme de canalizare. Cu toate că,
ideal ar fi ca sistemele de alimentare cu apă şi canalizare să fie construite în paralel, doar aşa
fiind posibil de stopat procesul de poluare a apelor de suprafață şi a mediului ambiant în
întregime. În condiţiile în care, de mai mulţi ani, localităţi întregi consumă apă poluată,
consecinţele se vor simţi prin efectul acesteia asupra sănătăţii mai multor generaţii.

8
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

7.3.1.7. Schema de alimentare cu apă a localităţilor raionului

Conform Strategiei de alimentare cu apa HG nr 662/2007, Harta Apeducte grupate, o parte a


localităților raionului Ialoveni urmează a fi alimentate cu apa din rețelele o. Ialoveni, adică ale
S.A. Apă-Canal Chişinău. Apa provine de la Stația de tratare a apei din m. Chișinău (f. Nistru).

Potrivit informației livrate de către Direcția Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri din
cadrul Consiliului raional Ialoveni, a fost primit aviz pozitiv de la „Apă-Canal Chişinău” şi se

9
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

lucrează asupra unui studiu de fezabilitate pentru a estima costurile reale. Deocamdată se va
acţiona pentru a aproviziona localităţile de la periferia raionului, dar care se află cel mai
aproape de o. Ialoveni şi anume satele: Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci, Sociteni, iar mai
apoi, în două etape, va fi extins şi în alte localităţi ale raionului. Pentru implementarea acestui
proiect va contribui financiar Consiliul raional Ialoveni, dar mai urmează a fi identificaţi şi alţi
investitori, deoarece costurile sunt peste posibilităţile financiare ale raionului.

Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor AAC în or.


Ialoveni şi extinderea serviciilor durabile şi suportabile spre localităţile învecinate. Localităţile
cu un potenţial sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd localităţile
marginalizate vor beneficia de soluţii locale. Sursele de apă subterană şi de suprafaţă
disponibile în raion pot fi combinate pentru sporirea eficienţei şi fiabilităţii serviciilor.

7.3.1.8. Operatori ai sistemelor de apă şi canalizare

În raionul Ialoveni activează un singur operator al sistemelor centralizate de servicii de


alimentare cu apă și canalizare - S.A. Apă-Canal Chișinău (ACC), care în prezent este unicul
operator regional din Republica Moldova. Lungimea totală a reţelelor de apă şi canalizare din
gestiunea ACC depăşeşte 2700 km şi furnizează servicii de alimentare cu apă şi canalizare în
peste 30 de localităţi din m. Chișinău, raioanele Criuleni, Anenii Noi şi Ialoveni: inclusiv m.
Chișinău, orașele Sîngera, Durlesti, Codru, Vatra, Aeroport, Vadul lui Vodă, Ialoveni. Numărul de
consumatori deserviți este de peste 800000 de persoane. ACC dispune de peste 140 stații de
pompare a apei și 32 stații de pompare a apelor uzate, 70 de rezervoare de inmagazinare a apei
cu capacitate totala de peste 140000 m3, operează patru stații de epurare a apelor uzate: Statia
de epurare municipala, Stația de epurare Colonita, Stația de epurare Vadul lui Vodă și Stația de
epurare Goianul Nou. ACC Dispune de cadre cu o buna pregatire profesionala în toate domeniile
de operare, cadre manageriale și Direcția Relații cu clienții cu un număr de peste 300 de
angajați, care se ocupă de monitorizarea consumului, facturarea serviciilor și colectarea și
urmărirea plăților pentru serviciile facturate. Operatorul este credibil si atractiv in fata
institutiilor financiare locale si internaționale, beneficiind de un credit in valoare de peste 21
milioane de dolari SUA de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare(BERD),
pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si mai multe credite din partea
bancilor locale.

In perioada 2010-2012 ACC a beneficiat de un grant in valoare de trei milioane de euro, din
sursele Delegatiei Uniunii Europene din Moldova, pentru realizarea unui studiu de fezabilitate,
privind imbunătăţirea calităţii serviciilor si realizarea unui sir de investitii prioritare, in
obiectivele de ocrotire a mediului ambiant. Studiul a fost realizat cu succes. Incepind cu anul
2014, operatorul poate beneficia de un credit din partea BERD si Bancii Europene pentru
Investitii, care va fi utilizat pentru construirea facilitatilor de tratare a nămolului la staţia de
epurare municipală si reabilitarea retelelor de apă şi canalizare.

In localitatile raionului, unde exista apeducte centralizate, de operarea sistemelor, de prestarea


serviciilor, facturarea consumului si colectarea platilor se ocupă Departamente ale primariilor
locale, sau Asociatii ale utilizatorilor de apa.

7.3.1.9. Accesul la serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare

10
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Conform datelor prezentate de către Directia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri din
cadrul Consiliului raional Ialoveni, numărul populaţiei urbane asigurate centralizat cu apă
potabilă constituie 14975 de persoane sau 94%. Populaţia rurală cu acces durabil la surse
sigure de apă potabilă constituie 44828 de persoane sau 53,5%.

In raionul Ialoveni există reţele de alimentare cu apă în majoritatea localităţilor, însă rata de
acoperire cu servicii este foarte diferită. Astfel doar în satele Bardar, Hansca, Horodca, Malcoci,
Sociteni, Razeni si Tipala au o acoperire buna cu servicii de alimentare cu apă, necesitând mici
extinderi. In celelalte localităţi rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apă este foarte
joasă şi necesită extinderi şi, după caz, construirea de staţii de potabilizare a apei. Clusterele A, B
şi C, care se preconizează sa fie alimentate cu apă potabilă de la reţelele magistrale ale ACC, nu
vor necesita staţii de potabilizare, deoarece apa trece procesul de potabilizare la Staţia de
tratare Chisinau.

Cât priveste serviciile de evacuare şi epurare a apelor uzate, reţelele sunt cu mult mai slab
dezvoltate. Reţele de canalizare există doar în cinci localităţi rurale şi în o. Ialoveni. o. Ialoveni
nu dispune de o staţie de epurare a apelor uzate, acestea sunt pompate pentru epurare la Statia
de epurare municipală Chişinau. In localitatile rurale exista patru statii de epurare a apelor
uzate, dar nici una nu este functionala şi nu mai fac fata procesului de epurare necesitind
reabilitare.

Concluzii: În studiu nu a fost practic nimic reliefat despre sistemul de canalizare, despre
existenţa staţiilor de pompare, epurare etc. a apelor, despre starea reţelelor, gradul de uzură a
acestora.

De ce este necesară această informaţie: când vom elabora strategia nemijlocită, va trebui să
punem accent pe aceste elemente. Spre exemplu, dacă noi propunem reabilitarea unei staţii de
epurare, atunci trebuie să cunoaştem în studiu care sunt acestea şi care este gradul lor de
dotare, pentru că, în funcţie de acest aspect, vom putea cu desăfîrşire stabili şi un cost al
proiectului. Este binevenit în analiză cadrul legal, deşi nu este cel mai necesar, inclusiv foarte
mult s-a pus accentul pe ţară, dar nu pentru raion. Este absolut necesar să facem referire strictă
la raionul Ialoveni, cu un mai mare accent pe raionul Ialoveni.

11
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

7.3.1.10. Analiza SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
5. Grad scăzut de acces al populaţiei la serviciile de
alimentare cu apă si, in special, la serviciul de
1. canalizare;
ncluderea domeniului 6. Existenţa unor surse de apă cu calitate
Alimentarea cu apa si neconformă cu standardele in vigoare;
canalizare in prioritatile de 7. Infrastructura existentă are un grad ridicat de
bază. Implicarea consiliului uzură;
raional în pregatirea 8. Lipsa unei strategii de dezvoltare a serviciului pe
proiectelor de dezvoltare a termen mediu şi lung;
sistemelor de apă si canalizare; 9. Capacitatea limitată a autorităţii locale de a
2. cofinanţa proiectele de investiţii in domeniu;
xistenţa unei infrastructuri 10. Slaba
aferente alimentării cu apă şi conştientizare a populaţiei cu privire la
canalizare care acoperă o necesitatea racordării la reţelele edilitare;
parte din localităţile raionului; 11. Lipsa
3. unui operator regional pentru gestionarea
aionul Ialoveni dispune de serviciului de apă şi canalizare in raion;
surse proprii de apă potabilă. 12. Credibil
itatea scăzută in faţă institutiilor financiare
locale si internationale.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

12
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

11.
xtinderea reţelelor de apă ale S.A.
Apă-Canal Chisinau pentru
alimentarea cu apă a localităţilor
incluse in Clusterele A, B si la Etapa
II – Clusterele F si G;
18. Imposibil
12.
itatea suportării contravalorii serviciilor de
xistenţa si pregătirea proiectelor
alimentare cu apă şi canalizare datorită
tehnice in detaliu creşte
capacităţii de plată foarte scăzute a populatiei;
posibilitatea demarării mai rapide a
19. Imposibil
proiectelor de investiţii;
itatea continuării cofinanţării unor proiecte
13.
poate duce la stoparea lucrărilor de constructie;
iversificarea surselor de finanţare
20. Poluarea
pentru infrastructura de apă
apelor de suprafaţă şi subterane prin depozitarea
potabilă, creşterea suportului
necontrolată a deşeurilor menajere, dejecţiilor
financiar din partea donatorilor
animaliere, folosirea foselor septice improvizate;
externi (BERD, BEI, Delegatia UE,
21. Gradul
programe transfrontaliere);
ridicat de sărăcie poate limita bransarea
14.
consumatorilor la retelele utilitare, poate conduce
osibilitatea implementării
la situatia ca sistemele de alimentare cu apă şi
proiectelor de investiţii prin
canalizare să fie ineficiente;
prezentarea proiectelor pentru
22. Dificultăţ
finantarea din sursele FNDR;
i de natură organizatorică şi financiară
15.
determinate de procesul regionalizării;
xistenţa infrastructurii de apă şi
23. Costuri
canalizare poate contribui la
ridicate pentru conformarea cu standardele
dezvoltarea unor activităţi
europene de calitate;
economice productive, cu impact
24. Dificulat
major asupra dezvoltării de
ate in susţinerea financiară a proiectelor de
asamblu a raionului;
investiţii;
16.
25. Capacita
cces la tehnologii noi pentru
tea de plata scăzută a populaţiei.
modernizarea şi eficientizarea
sistemelor de apă potabilă;
17.
sistenţa tehnică acordată de
Agentia de coopperare tehnica a
Elvetiei (ApaSan).

7.3.1.11. Direcţii strategice de dezvoltare a sectorului AAC

Implementarea cu succes a Strategiei de alimentare cu apă şi canalizare a raionului Ialoveni


presupune o abordare bazată pe participarea comunităţilor, ceea ce va conduce la crearea de
noi locuri de muncă şi la dezvoltarea afacerilor. Pentru zonele urbane, înseamnă promovarea
unor servicii la un nivel de tarifare care să acopere costurile de producţie şi distribuţie a apei,

13
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

permiţând companiilor să funcţioneze pe principii economice şi să ofere servicii de o calitate


mai bună.

În zonele rurale, înseamnă introducerea unui program intensiv de promovare şi de marketing


social al valorilor legate de o infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare bună şi de
existenţa unor facilităţi adecvate de sanitaţie în şcoli. Procesul de planificare trebuie să
demonstreze eficienţa diverselor opţiuni tehnice disponibile. Norme şi standarde clar definite
trebuie să impună autorităţilor locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât nimeni să nu
rămână fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puţin la un nivel
de bază al acestor servicii.

Contribuţia serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la dezvoltarea socio-economică este cu


mult mai vastă decât impactul acestora asupra nivelului de trai al populaţiei.

7.3.1.12. Criterii de prioritizare a serviciilor de AAC

Consiliul raional Ialoveni are ca scop imbunătăţirea conditiilor de trai si reducerea


discrepanţelor intre mediul urban si cel rural prin dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă
si evacuarea-tratarea apelor uzate, pentru toată populaţia şi entităţile economice. Toate
eforturile autorităţilor publice, atât de Nivelul I, cât şi de Nivelul II vor fi îndreptate pentru
atingerea acestui scop.

Priorităţi în dezvoltarea sectorului

Prioritizarea necesităţilor de investiţii în raion s-a efectuat cu scopul de a avea o clasificare a


localităţilor reieşind din nivelul de urgenţă a necesităţilor acestora şi de a combina această
clasificare cu principiul de eficientizare, regionalizare a serviciului AAC pentru a stabili unde
trebuie de plasat mai întîi investiţiile. Metoda de prioritizare reflectă atît priorităţile naţionale
în sector, cât şi cele locale, la nivel de raion.

Reieşind din documentele de politici publice naţionale, au fost luate în consideraţie următoarele
priorităţi la nivel de ţară:

1. Reducerea morbidităţii cauzate de întrebuinţarea


apei cu parametri inadecvaţi;
2. Extinderea serviciilor de aprovizionare
centralizată cu apă a populaţiei;
3. Asigurarea neîntreruptă a furnizării apei către
populaţie;
4. Extinderea serviciilor de canalizare şi reducerea
poluării mediului ambiant cauzată de deversările directe ale apelor uzate în sol;
5. Creșterea competenţelor de operare –întreținere
în scopul stopării deteriorării infrastructurii existente.

Figura 18. Matricea de planificare a alimentării cu apă

14
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

7.3.1.13. Planificarea sectroului de alimentare cu apă şi canalizare

Aglomerări pentru alimentarea cu apă. Clusterizarea localitatilor s-a efectuat cu conditia ca


construirea aductiunilor de la ACC (Nistru) se va efectua in doua etape.

In vederea diminuarii costurilor investitionale si facilitarii alimentarii cu apa a localitatilor


raionului si conform reliefului terenurilor pentru utilizarea curgerii gravitationale a apei si
micsorarea numarului de statii de pompare(costuri investitionale si de operare), se propun
urmatoarele clustere/aglomeratii ale municipalitatilor:

Clusterul A. Localitatile Danceni, Suruceni, Malcoci, Nimoreni, Sociteni. Numarul total al


populatiei incluse este de 9499 persoane.
Clusterul B. Piatra Alba, Milestii Mici. Numarul total al populatiei incluse este de 4532
persoane.
Clusterul C. Localitatile Puhoi si Varatic, Numarul total al populatiei incluse este de 6875
persoane.
Clusterul D. Localitatile Tipala, Baltati si Budai. Numarul total al populatiei incluse este de 4480
persoane.
Clusterul E. Localitatile Misovca, Alexandrovca, Homuteanovca si Gangura. Numarul total al
populatiei incluse este de 2433 persoane.

Etapa II

Clusterul F. Localitatile Bardar, Rusestii Noi, Rusestii Vechi, Pojoreni, Vasieni, Ulmu si Horodca.
Numarul total al populatiei incluse este de 19938 persoane.
Clusterul G. Localitatile Costesti, Molesti, Zimbreni, Gaureni, Horesti, Razeni, Hansca si Milestii
Noi. Numarul total al populatiei incluse este de 30301 persoane.

Celelalte localitati ale raionului Ialoveni (s. Cigirleni si Carbuna) urmeaza a fi alimentate cu apa
din sursele subterane locale. Odata cu dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu apa

15
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

din f. Nistru (S.A. Apa-Canal Chisinau) aceste localitati (etapa III), pot fi bransate la aceste
conducte magistrale. Iar sursele subterane vor deveni surse alternative si pot fi exploatate in
cazul unei poluari masive a fluviului Nistru.

7.3.1.14. Aglomerări pentru evacuaea şi tratarea apaelor uzate

In vederea diminuarii costurilor investitionale si facilitarii alimentarii cu apa a localitatilor


raionului si conform reliefului terenurilor, in scopul utilizarii curgerii gravitationale a apelor
uzate, precum si micsorarii costurilor de operare, se propun urmatoarele clustere/aglomeratii
ale municipalitatilor raionului Ialoveni:

Clusterul A canalizare. Localitatile Malcoci, Nimoreni, Suruceni, Danceni si Sociteni, cu


evacuarea apelor uzate spre SE municipala Chisinau. Numarul total de persoane incluse este de
9499 persoane.
Clusterul B canalizare. LocalitatilePiatra Alba, Milestii Mici, cu evacuarea apelor uzate spre SE
municipala Chisinau. Numarul total al populatiei incluse este de 4532 persoane.
Clusterul C canalizare. Localitatile Puhoi si Varatic, SE locala. Numarul total al populatiei
incluse este de 6875 persoane.
Clusterul D canalizare. Localitatile Horodca. Ulmu, Vasieni, Rusestii Vechi, Pojoreni, Rusestii
Noi si Bardar, cu epurarea apelor uzate in SE Bardar. Numarul total de persoane incluse este de
19938 persoane.
Satele Costesti si Razeni urmeaza sa beneficieze de SE locale.

Celelalte localitati ale raionului, in vederea clusterizarii nu sunt posibile, deoarece au distante
considerabile intre localitati si un numar mic de populatie. Luand in consideratie capacitatea de
plata a populatiei locale si experienta altor tari si localitati, rata de bransare la sistemele de
canalizare in primii 10 ani va constitui circa 65%. Astfel, aceste localitati nu vor avea capacitate
de operare si intretinere a sistemelor de canalizare proprii. Apele uzate din aceste localitati
urmeaza a fi colectate in tancuri şi fose septice cu transportarea ulterioara la SE din localitatile
invecinate.

16
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Figura 19. Aglomerări pentru alimentarea cu apă şi canalizare

7.3.1.15. Obiective pe termen mediu şi lung

Sistemul de alimentare cu apă

Dezvoltarea sistelelor de alimentare cu apă şi canalizare a raionului Ialoveni se planifică pe


principii de management la nivel regional.

Strategia elaborată prevede alimentarea localităţilor cu apă potabilă din 2 surse: ACC (f. Nistru)
prin construcţia reţelelor de aducţiune Ialoveni-Sociteni- Danceni- Suruceni- Nimoreni-Malcoci
şi la Etapa II aductiunile Bardar- Rusestii Noi-Rusestii Vechi- Pojoreni- Vasieni-Ulmu –Horodca
si Costesti- Molesti-Zimbreni- Gaureni- Horesti- Razeni - Milestii Noi, si surse locale pentru
localitatile Carbuna si Cigirleni, luînd în consideraţie că calitatea apei la sursă să corespundă
normativului Apă Potabilă. Aceasta necesită de confirmat prin studii hidrologice privind
rezervele şi calitatea surselor de apă existente.

Consiliile locale trebuie să asigure punerea in practică a unui mecanism de gestionare eficace,
performant şi durabil, orientat spre obtinerea rezultatelor finale, prin transmiterea reţelelor de
alimentare cu apă şi canalizare catre operatrorul S.A. Apă-Canal Chisinau, prin contract de
gestiune sau altele.

Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate

Este destul de deficil de a previziona o dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor


uzate în condiţiile unui deficit de capacităţi financiare. În acelaşi timp este necesar de a
eficientiza utilizarea resurselor financiare destinate construcţiei sistemelor de canalizare prin
stabilirea unor priorităţi la nivel de raion şi selectarea spre implementare a unor tehnologii care
ar respecta relaţia cost-beneficiu.

17
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate va include utilizarea în calitate de


corpuri acvative pentru deversarea efluentului din staţiile de epurare a apelor uzate bazinele
hidrografice a rîurilor mici, care traversează, sau îşi iau începutul pe teritoriul raionului. În acest
sens se propune formarea a patru clustere pentru realizarea serviciilor de canalizare şi epurare
a apelor uzate. Datele privind localităţile care sunt în componenţa acestor clustere sunt descrise
în Anexa 4. În mod general aceste scheme prevăd următoarele:

2. Elaborarea Studiului de oportunitate în cadrul fiecărei localităţi cu scopul de a


determina cererea populaţiei privind serviciile de canalizare.
3. Trasarea conductelor de canalizare din interiorul localităţii.
4. Trasarea conductelor colectoare dintre localităţi şi a staţiilor de pompare după caz.
5. Selectarea terenului pentru amplasarea staţiei de epurare şi selectarea tehnologiei
optime, pentru Clusterul C şi D şi satele Costeşti si Răzeni.

Schema optimă pentru dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din
localităţile Clusterelor A şi B ar fi de construirea a reţelelor de colectare- evacuare a acestor ape
din localităţile incluse în cluster şi transportarea lor spre epurare la staţia de epurare din mun.
Chisinau. Eficienţa acestei scheme poate fi afirmată în cadrul unui studiu de oportunitate.

Pentru Clusterul C, schema prevede construirea reţelelor intravilan în s. Puhoi şi Varatic si a


staţiei de epurare (SE) a apelor uzate in s. Puhoi, cu transportarea apelor uzate din reţelele de
canalizare a s. Varatic, spre SE Puhoi.

Pentru Clusterul D, schema prevede construirea reţelelor intravilan în satele incluse în cluster,
colectarea şi transportarea apelor menajere din aceste localitati spre Staţia de epurare din s.
Bardar, care urmează a fi reabilitată.

Pentru localităţile cu un număr mare de consumatori (Costeşti şi Răzeni) vor prevedea


construcţia reţelelor de canalizare intravilan şi a staţiilor de epurare locale.

Celellate localităţi, care nu dispun de un număr suficient de consumatori, vor organiza


colectarea apelor uzate in fose si tancuri septice cu transportarea apelor uzate cu autospeciale
la staţiile de epurare apropiate.
7.3.1.16. Opţiunile propuse pentru apă şi canalizare

Problematica dezvoltării sistemului de alimentare cu apă si canalizare in raionul Ialoveni este


legată de o zonă de operare care include oraşul Ialoveni şi 33 de localităţi rurale.

Se are in vedere ca pe termen mediu să se asigure realizarea de proiecte de investiţii care să


asigure realizarea ţintelor stabilite pentru conformarea cu Directivele Europene şi cu planurile
şi strategiile locale /raionale/regionale şi naţionale.

Principala investiţie pentru oraşul Ialoveni va fi orientată spre extinderea reţelei existente în
hotarele intravilanului oraşului pentru asigurarea accesului a intregii populaţii la sistemul
public de apă şi de canalizare.

Luînd în consideraţie calitatea neconformă a apelor subterane de adîncime în unele localităţi, se


urmăreste pentru raionul Ialoveni aplicarea alternativei de alimentare cu apă de la reţelele
majistrale a m. Chişinău, in primă etapă, a unor proiecte investitionale prin care să se asigure şi
să se imbunătăţeasca sistemul de alimentare cu apă existent prin reabilitarea şi modernizarea

18
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

acestuia şi extindrea lui în intravilanul localităţilor, urmand ca in etapa a două şi a treea să se


realizeze proiecte de extindere regională a sistemului pentru a asigura accesul întregii populaţii
a raionului Ialoveni la apă potabilă de calitate.

19
Strategia de dezvoltare integrată
[STRATEGIA a raionului
DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni

1.6. SERVICII PUBLICE

20
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

1.5.1. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENTUL EFICIENŢEI ENERGETICE

Moldova depinde într-o măsură foarte mare de sursele energetice importante. Peste 95% din
totalul de energie consumată este importat. Principala resursă de obținere a energiei în
Republica Moldova o reprezintă Gazul natural, iar structura importurilor de surse energetice
este mai mult sau mai puţin constantă.

Cu privire la domeniul gazelor naturale vom menționa că pe teritoriul RM sunt construite rețele
magistrale cu o lungime de peste 1600 km, iar rețele de gaze peste 21 000 km. Prin intermediul
magistralelor Federația Rusă tranzitează anual via teritoriului moldovenesc aproximativ 20
miliarde m³ de gaz, ceea ce este de aproape 10 ori mai mult decât tot gazul consumat în țară
(inclusiv cu regiunea transnistreană)2 , care constituie în mediu 2 miliarde m³.

Este necesar de menționat că în perioada sovietică infrastructura gazieră a republicilor unionale


era interconectată, astfel încât la nivelul întregii URSS exista un sistem infrastructural unic și
bine închegat. Iată de ce magistralele din Sud și din Nord reprezintă o prelungire a celor din
Ucraina, care formează coridorul balcanic de export de gaze naturale.

La Sud avem trei conducte magistrale: Ananiev – Tiraspol – Ismail, Şebelevka – Doneţk – Krivoi
Rog – Razdelinoe – Ismail şi Razdelinoe – Ismail, iar la Nord magistrala Ananiev – Drochia –
Cernăuţi – Bogorodceanî, care asigură interconectarea sistemului nostru gazier cu depozitul de
gaze naturale de la Bogorodceanî din Ucraina.

De asemeni putem menționa și despre gazoductul Iași-Ungheni, proiect care acum este în proces
de derulare. În prima fază capacitatea gazoductului va fi de cca 500 milioane m³ de gaz, iar după
construcția unei stații de comprimare, se așteaptă ca gazoductul să poată transporta cca 1,5
miliarde m³ Țeava va avea o lungime de 43,2 kilometri, dintre care 11 kilometri pe teritoriul
Republicii Moldova. Valoarea totală a proiectului este de cca 26,5 milioane USD, dintre care 18,2
milioane de euro costă conducta de pe teritoriul României şi 8,3 milioane de euro - cea de pe
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv subtraversarea râului Prut (2 milioane de euro).

Cu referire la datele oficiale privind piața gazelor naturale din Republica Moldova, pentru anii
2018, 2019, situația este următoare:

Indicatorii Unitatea de măsură 2018 2019

Procurări de gaze naturale, total Mil. mc. 1129,7 1057,7


Livrări de gaze naturale consumatorilor Mil. mc. 1069,5 1015,6

21
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

finali, dintre care:


Populația Mil. mc. 346,4 347,9
Instituțiile bugetare Mil. mc. 51,2 45,8
Sectorul energetic Mil. mc 404,9 364,7
Alți agenți economici Mil. mc. 267,1 257,4

Sursa: http://www.anre.md/rapoarte-de-monitorizare-3-272

Cu referire la datele oficiale privind piața de energie electrică din Republica Moldova, pentru
anii 2018, 2019, situația este următoare:

Indicatorii Unitatea 2018 2019


de măsură

Cantitatea de energie electrică achiziționată Mil. kw/h. 3737,6 3594,2


Cantitatea de energie electrică livrată Mil. kw/h. 3737,6 3594,2
consumatorilor finali, dintre care:
Consumatorilor casnici Mil. kw/h. 1637,5 1663,2
Consumatorilor noncasnici Mil. kw/h. 2100,1 1931,0

Sursa: http://www.anre.md/rapoarte-de-monitorizare-3-272

Potenţialul de eficienţă energetică în Moldova este foarte mare, cu condiția dezvoltării și


implementării măsurilor de eficiență energetică. La nivel local/raional, acest potențial se referă
în principal la încălzirea clădirilor care nu sunt izolate, amplasarea și utilizarea panourilor de
tuburi vidate pentru încălzirea apei menajere, amplasarea și utilizarea panourilor fotovoltaice
pentru iluminat şi sistemele de ventilare. Datorită faptului că majoritatea acestor sisteme sunt
vechi, şi sunt proiectate, operate şi întreținute la un nivel slab, ele au devenit ineficiente. De
aceea, în urma implementării măsurilor de eficienţă energetică, de obicei se obţin reduceri
semnificative ale cheltuielilor pentru energie.

Atunci când abordăm problema managementului eficienţei energetice a raionului Ialoveni, nu


facem referire doar la potenţialul de resurse alternative care ar putea fi utilizat, dar ne referim
şi la modalităţile de optimizare a consumului de energie la diferite instituţii publice, inclusiv la
gospodăriile casnice.

Vectorul energetic de bază, pentru alimentarea cu energie termică a clădirilor publice din
localitățile raionului, este gazul natural care, prin intermediul cazanelor individuale, asigură
agentul termic, inclusiv și sub formă de apă caldă. În majoritatea clădirilor se asigură şi
prepararea apei calde menajere. Gazul este livrat din reţeaua SRL "Ialoveni-Gaz".

Pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor publice/bugetare din raion, în perioada anilor
2016-2020 au fost realizate următoarele proiecte ce au avut ca scop sporirea gradului de
eficiență energetică, pentru asigurarea unei energii durabilă, cu impact benefic asupra mediului
:

Nr. Denumirea localității Denumirea obiectului Investiția

22
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

d/ord Denumirea Proiectului totală

1 or. Ialoveni Iluminat stradal 3,7 mln. lei


2 or. Ialoveni Construcția rețelelor de canalizare în 4,2 mln. lei
sectorul ”Bozu”
3 or. Ialoveni Construcția rețelelor de canalizare în 5 720,9 mln.
sectorul ”Albeni” lei
4 or. Ialoveni Spitalul raional Ialoveni / Termoizolarea 5,8 mln. lei
fațadei și schimbarea tîmplăriei.
5 or. Ialoveni, s. Sociteni Îmbunătățirea sistemelor de tratare și 25 119,9 lei
alimentare cu apă potabilă pentru traseul
Ialoveni-Sociteni.
6 s.Sociteni, s. Bardar, Îmbunătățirea sistemelor de tratare și 17 908,8 lei
Ruseștii Noi alimentare cu apă potabilă pentru traseul
Sociteni-Bardar-Ruseștii Noi.

La moment sunt racordate la:

16. Gaze naturale integral cazangeriile instituţiilor de învăţământ preşcolar şi


preuniversitar din localităţile: Ialoveni, Bardar, Costeşti, Dănceni, Horăşti, Malcoci,
Moleşti, Nimoreni, Răzeni, Suruceni, Sociteni, Ţipala, Văsieni, Zîmbreni, Cărbuna,
Văratic;
17. Gaze naturale şi partial cărbune/peleți: Puhoi, Ruseştii Noi, Cigîrleni, Mileştii Mici,
Ulmu şi Gangura;
18. Cărbune : Horodca, Hansca, Pojăreni.

Balanţa energetică
Consumul total de resurse energetice de către întreprinderile şi organizaţiile din raionul
Ialoveni,pentru anii 2017-2019, constituie aproximativ 1228 tone de cărbune, 26976 mii m3
gaze naturale şi aproximativ 755 m3 de lemne.

În tabelele de mai jos este reprezentată în detaliu Balanța Energetică a raionului, pentru anii
2017-2019, conform datelor Biroului Național de Statistică,

Balanța Energetică a raionului, pentru anul 2017

Tipul de combustibil şi energie Unitatea de Consumat Consumat


măsură pe pe
(mii) parcursul parcursul
anului în anului de
sectorul către
public și populație*
utilitar* *
Antracit tone 509
Gaze naturale mii m3 8944 9803
Gaze (petroliere) lichefiate tone 398 2303

23
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Benzină auto tone 870 3089


Motorină tone 11632 5336
Uleiuri şi unsori (lubrifianţi) tone 135
Brichete și peleţi din lemn şi din alte deșeuri tone 67 121
vegetale
Lemne de foc m3 345 353
Deşeuri combustibile agricole tone 125 --
Energia electrică MWh/a 28696 36876
Energia termică Gcal. 440 --

*Datele reprezintă consumul în sectorul public și utilitar

**Datele reprezintă consumul, pe parcursul anului, de către populație

Balanța Energetică a raionului, pentru anul 2018

Tipul de combustibil şi energie Unitate Consumat pe Consumat pe


a de parcursul parcursul anului
măsură anului în de către
(mii) sectorul populație**
public și
utilitar*
Antracit tone 432 -
Gaze naturale mii m3 8737 11298
Gaze (petroliere) lichefiate tone 384 1842
Benzină auto tone 961 2434
Motorină tone 14185 5187
Uleiuri şi unsori (lubrifianţi) tone 77 -
Brichete și peleţi din lemn şi din alte deșeuri tone 83 160
vegetale
Lemne de foc m3 353 396
Deşeuri combustibile agricole tone 170 -
Energia electrică MWh/a 30255 37466
Energia termică Gcal. 432 -

*Datele reprezintă consumul în sectorul public și utilitar

**Datele reprezintă consumul, pe parcursul anului, de către populație

Balanța Energetică a raionului, pentru anul 2019

Tipul de combustibil şi energie Consumat pe Consumat pe

24
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Unitatea parcursul parcursul


de anului în anului de către
măsură sectorul public populație**
(mii) și utilitar*
Antracit tone 287 --
Gaze naturale mii m3 8067 10614
Gaze (petroliere) lichefiate tone 369 1955
Benzină auto tone 1539 3059
Motorină tone 13647 6585
Uleiuri şi unsori (lubrifianţi) tone 67 2
Brichete și peleţi din lemn şi din alte deșeuri tone 44 107
vegetale
Lemne de foc m3 57 559
Deşeuri combustibile agricole tone 120 --
Energia electrică MWh/a 31397 38744
Energia termică Gcal. 376 --

*Datele reprezintă consumul în sectorul public și utilitar

**Datele reprezintă consumul, pe parcursul anului, de către populație

Consumul de energie în clădirile publice


În anul 2021 în raion sunt 35 de instituţii de învăţământ preuniversitar şi 40 de instituţii de
învăţământ preşcolar. Suprafaţa încălzită a instituţiilor de învăţământ este estimată la
aproximativ 43.335 m2.

Consumul anual de energie electrică al instituţiilor de învăţământ preşcolar și preuniversitar


este estimat la cca 1 953,934 kW/an - sau - 1953,93 MW. Consumul anual de gaze naturale, al
instituţiilor de învăţământ este estimat la cca 1 392,457 m.c/an.

Sumînd, consumul total de energie al instituţiilor de învăţământ preşcolar și preuniversitare


din raion reprezintă 15878,5 MW/an,

Spitalul Raional din Ialoveni, fiind caracterizat ca o instituție medicală de utilitate raională, are o
capacitate de consum a energiei, estimat a fi de 1.731 mii kWh pe an.

Fondul total al clădirilor publice educaţionale (preşcolare şi secundare), medicale (spitale,


ambulatorii şi policlinici) şi administrative (primării şi consilii raionale) este estimat la
aproximativ 155.175 m2 cu un consum anual de energie termică şi electrică de aproximativ
29.764 MWh.

Pentru perioada anilor următori este necesară efectuarea calculelor ce țin de consumul
energetic al edificiilor instituţiilor publice, cu determinarea strictă a indicatorilor de consum și a
măsurilor necesare pentru micșorarea lor.

25
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

La începutul anului 2021, cele mai stringente investiții, pentru ameliorarea consumului energetic trebuie făcute în instituțiile menționate în tabelul de
mai jos:

Nr. d/o Denumirea clădirii Descrierea lucrărilor/măsurilor de sporire a eficienței energetice


1 Termoizolarea pereților exteriori și a soclului instituției.
LT Costești

2
Liceul Teoretic „Olimp”, Costești Termoizolarea pereților externi ai clădirii, schimbarea rețelei electrice

3
Liceul Teoretic Ruseştii Noi (blocul A ) Termoizolarea pereţilor exteriori, instalarea dispozitivelor de control al temperaturii la calorifere

4
Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” Izolarea termica a peretilor externi ai cladirii; instalarea dispozitivelor de control al temperaturii
Suruceni la calorifere

5
Grădinița-creșă ”Licurici” s.Bardar Termoizolarea pereților exteriori ai instituției; Schimbarea ușilor exterioare.

6
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Izolarea termică a instituției. Renovarea sistemului de iluminare.
Văsieni

7
Gimn.„M. Eminescu” Ulmu Termoizolarea pereților exteriori

8
Grădinița-creșă nr.1,,Andrieș”, Costești Termoizolarea fațadei instituției și schimbarea rețelei electrice interne

26
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

9
Grădinița nr.5 ”Regina Maria”, Termoizolare pereților exteriori ai instituție.
Ialoveni

10
Gimnaziul ,,Mitropolit Gurie Grosu”, Termoizolarea pereților exteriori și a soclului instituției.
Nimoreni

11
ȘP ,,Ion Creangă”, Ialoveni Termoizolarea pereților exteriori și a soclului instituției.

12
Gimnaziul Costești Termoizolarea pereților exteriori, a soclului și acoperișului instituției

13
Gimnaziul Văsieni Termoizolarea pereților exteriori, a soclului și acoperișului instituției

14
Creșa-Grădinița „Poienița”, Malcoci Termoizolare pereților exteriori ai instituție; Schimbarea rețele electice; Schibarea ușilor
interioare /exterioare a sălilor de grupă.

15
Gimnaziul Cărbuna Termoizolarea pereţilor exteriori

16
Grădinița-creșă Nr 1, Văsieni Termoizolarea pereților exteriori. Schimbarea rețelei electrice. Schimbarea ușilor exterioare și
interioare. Schimbarea ferestrelor.

17
Casa de Cultură Costești Termoizolarea clădirii și schimbarea geamurilor și ușilor. Instalarea rețelelor termice interne

18 Termoizolarea clădirii și schimbarea geamurilor și ușilor.


Casa de Cultură Puhoi

27
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

19
Casa de Cultură Văsieni Termoizolarea clădirii și schimbarea geamurilor și ușilor.

20
IMSP Centrul de Sănătate Ruseștii Noi Termoizolarea clădirii. Schimbarea acoperișului. Schimbarea rețelelor electrice.

21.
IMSP Centrul de Sănătate Văsieni Termoizolarea clădirii. Schimbarea rețelelor electrice.

22.
IMSP Centrul de Sănătate Ruseștii Noi Termoizolarea clădirii. Schimbarea rețelelor electrice.

Efectuarea investiţiilor pentru producerea și conservarea energiei electrice, prin instalarea de panouri fotovoltaice, este un segment destul de rentabil,
cu condiția ca instalațiile să fie deservite în termen și calitativ, oferind posibilitatea de a obține economii pe întreaga perioadă de exploatare.

Nu este de neglijat nici opțiunea de utilizare pe scară largă a panourilor pentru apă caldă menajeră (tuburile vidate), în special pentru instituțiile publice
cu activitate preponderentă în sezonul estival, cu norme de consum a ACM de pînă la 200 l/zi.

Pentru cele menționate în alineatele de mai sus, randamentul este strict proporțional cu perioadele însorite ale anului, fiind necesare grafice speciale de
monitorizare a funcționării și a nivelului de producție.

Ceia ce este primordial de menționat, este faptul că într-o perioadă scurtă de timp, pot fi asigurate economii pe termene mari de timp, cu 0 (zero) emisii
de CO2.

1.6.1.1. Analiza SWOT privind infrastructura energetică şi managementul de eficienţă energetică

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

28
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

27. Cunoaşterea insuficientă a posibilităţilor de utilizare a surselor alternative de energie;


28. Lipsa managerilor energetici calificaţi;
26. Existenţa rapoartelor de audit
29. Nevalorificarea şi neprioritizarea tehnologiilor de conservare şi de utilizare eficientă a energiei
energetic pentru unele obiecte de
în cadrul raionului;
utilitate publică.
30. Numărul redus de campanii de informare a comunităţii privind utilizarea surselor alternative de
energie;
31. Nu există o strategie energetică raională de dezvoltare durabilă a raionului;
32. Nu există planuri locale pentru dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizată.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

18. Posibilitatea utilizării surselor


alternative de energie;
19. Existenţa fondurilor, programelor şi
proiectelor naţionale în domeniul 23. Creşterea continuă a consumului de energie la nivel de raion;
eficienţei energetice, precum AEE; 24. Preţul înalt al produselor energetice
20. Posibilitatea de sensibilizare a opiniei 25. Preţul relativ înalt al serviciilor de desfăşurare a auditurilor energetice;
publice cu referire la utilizarea 26. Nu au loc implementarea programelor de certificare a performanţelor energetice a clădirilor
surselor alternative de energie; (HOTĂRÎRE Nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică
21. Existenţa proiectelor de consultanţă 2011-2020;
în domeniul energiei regenerabile 27. Datorii semnificative pentru gazele naturale ale operatorilor: ”Rotalin Gaz Trading” SRL,
22. Oportunităţi de utilizare a energiei ”ialoveni Gaz” SA şi ”Gas Natural Fenosa” SA.
regenerabile: eoliene, hidroelectrice,
biomasă, etc.

29
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

18.4.1. SALUBRIZAREA PUBLICĂ

30
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

18.4.2. SALUBRIZAREA PUBLICĂ


Problema gestionării deșeurilor în Republica Moldova se manifestă, tot mai acut, din cauza
creșterii cantității și diversității acestora, precum și impactul lor asupra mediului înconjurător.
În raion nu există depozite autorizate de deșeuri menajere solide. Există doar gunoiești ;pseudo-
autorizate; care sunt utilizate de către localnici pentru depozitarea DMS, în absența poligoanelor
special amenajate, care să corespundă tuturor cerințelor naționale și internaționale. În prezent
există serviciu de salubritate numai în orașul Ialoveni, însă chiar și aici serviciile în domeniu nu
sunt prestate cu respectarea tuturor rigorilor, întrucat deșeurile colectate sunt depozitate la o
groapa ne atorizată de gunoi. În unele localități de asemenea există un prototip al serviciului
specializat de salubrizare , aici deșeurile fiind de asemenea colectate și depozitate la o groapă
neautorizată de gunoi. restul localităților din raion nu dispun nici de asemenea servicii, de aceea
instituirea unui sistem eficient de salubrizare este absolut necesar pentru localitățile vizate.
Deșeurile de ambalaje se regăsesc în procent important în cantitatea de deșeuri municipale și
asimilabile din comerț, industrie, etc,. fiind colectate sewlectiv. Structura ambalajelor de tip de
material este următoarea:
resturi alimentare 58%
plastic13%
hartie și carton 8%
sticla%
textile7%
metal 4%
lemn3%
Impactul asupra mediului înconjurător
Problema degradării mediului ambiant este una foarte acută în raionul Ialoveni. Realizarea
proiectului propus ar contribui esențial la ameliorarea mediului, prin următoarele:
Reducerea poluării solului. Datorită îmbunătățirii serviciului de salubritate, se va
efectua o selecție calitativă a deșeurilor, prin separarea materialelor reciclabile cum sunt: sticla,
plasticul, cartonul, metalele..tipurile de deșeuri enumerate mai sus sunt caracterizate printr-o
perioadă de descompunere foarte mare și un efect dăunător mai sesizabil asupra solului.
Diminuarea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze în rezultatul descompunerii
deseurilor. Este cunoscut faptul că la descompunerea oricărui substanțe organice se elimină gaze
nocive.acestea vor fi reduse și controlate, prin construcția depozitului, care va corespunde
standardelor ecologice europene.
Reducerea poluării apelor.Descompunerea deșeurilor este însoțită de elimină de lichide, ce
afectează calitatea apei.
Schimbări în floră și faună prin construirea, amenajarea unui depozit DMS va afecta, în mod
negativ, doar lumea vegetală și cea animală a teritoriului ocupat de acesta, și împrejurimile imediate
lui. Însă sa constatat că nu vor fi afectate de poluare celelalte zone în care , la momentul actual, sunt
organizate gunoiști neautorizate, aici apărând condiții prielnice pentru dezvoltarea florei și faunei
locale.
În urma studierii studiului de fezabilitate și necesităților sus enumerate administrația raională
propune spre realizarea investiției în crearea unui sistem de Salubritate, cu construcția a 2 depozite
DMS amplasate în Sociteni și Răzeni prin amenajarea platformelor de colectare, transport,
depozitare și sortare secundară a deșeurilor. În rezultatul studiilor efectuate s-a identificat terenurile
pentru construcția Depozitelor DMS, terenurile aparținând autorităților locale. Regiunile vizate

1
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

pentru realizarea acestui proiect investițional cuprinde în total localitățile raionului Ialoveni
suprafața funciară fiind de 79389,39 ha populația conform datelor prezentate de primării fiind de
96476 locuitori.

Sistem de colectare Avantaje Dezavantaje

Colectarea deșeurilor · Investiții mai puține · Accesul limitat sau uneori


de la fiecare în infrastructura de imposibil la containere
gospodărie colectare a deșeurilor
· Costuri mai mari de
· Prestarea individual colectare(timp, combustibil, etc)
aserviciului de salubritate
· Colectarea selective limitată
· Achitarea în termen
a facturilor pentru · Număr mare de containere
serviciile acordate necesare pentru efectuarea
colectării selective

Punct comun de - Stabilirea unui graphic exact - Distantă considerabilă pană la


colectare(Platformă de colectare a DMS platforma de colectare
de colectare) a DMS
- Costuri și timp redus la - Necesitatea de alocare de terenuri
evacuarea DMS publice pentru construirea
Platformelor.
- Acces liber al operatorului la
Platforma de colectarer DMS - Monitorizarea dificilă a deșeurilor
pentru fiecare gospodărie în parte.
- Colectarea sectivă eficientă
- Posibilitatea apariției de dimensiuni
în aplicarea tarifelor pentru unii
cetățeni.

18.4.2.1. Evaluarea generală în domeniul salubrizării

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confrunta


raionul Ialoveni. Activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare şi eliminare a
deşeurilor este organizată doar în oraşul Ialoveni, restul localităţilor nefiind acoperite
de un operator în acest sens.

2. Suprafaţa rampelor de depozitare a deşeurilor în raionului Ialoveni constituie


32,1 ha. Din totalul rampelor existente, doar 6 sunt autorizate şi corespund cerinţelor
sanitaro-ecologice.

2
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

3. Pe parcursul perioadei 2011 – 2012, volumul total a deşeurilor menajere solide


înhumate la depozite a constituit 372 750 mii m3. Din total, cea mai mare cantitate a
parvenit din oraşul Ialoveni.

Figura 20. Cantitatea DMS înhumate, 2012


DMS înhumat, mii m.c. Ialoveni
32%
37% Bardar

Dănceni

Horeșt i

Mileșt i Mici

Costeșt i

Rezeni

Zîmbreni
5%
5% 4%
5% Restul local-
4% 3% 3% ităților

Sursa: în baza informaţiei IE Ialoveni

Din figura de mai sus se observă că cea mai mare cantitate de DMS a parvenit din oraşul
Ialoveni, ceea ce constituie aproximativ 37%. Acest fapt se datorează în mare parte existenţei
operatorului de salubrizare în oraş şi respectiv existenţei unei cantităţi de DMS generate.

2.1.1.1. Protecţia socială

Ajutorul social. În perioada 2018 -2020 se observă o majorare a numărului de beneficiari de


ajutor social de la 2744 pers. în anul 2018 până la 3410 pers. în anul 2020 sau de 1,24 ori. Conform
Legii nr. 133 din 13.06.2008 de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului au dreptul
familiile defavorizate care au un venit global mediu lunar mai mic decât nivelul VLMG majorat de
2,2 ori conform Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr.1167 din 16.10.2008.
Ajutor pentru perioada rece a anului este o plata fixă lunară a câte 500 lei, acordată pentru
lunile noiembrie-decembrie 2019 şi ianuarie-martie 2020. Dreptul la ajutor pentru perioada rece a
anului se determină concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în baza cererii. Este
important, că în baza aceleiaşi cereri, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

3
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

(DGASPF) prin SIAAS (sistemul informaţional automatizat de asistenţă socială) decide asupra
dreptului la două prestaţii - ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului.

Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în transportul urban, suburban şi


interurban (invalizi de gr. I, invalizi de gr. II, copii-invalizi) s-a micşorat de la 3330 pers. în anul 2018
până la 3180 pers. în anul 2020 sau cu 4,5%. Cheltuielile anuale efectuate pentru aceste compensaţii
s-a majorat de la 1395,61 mii lei în anul 2018 până la 1398,76 mii lei în anul 2020 sau cu 0,23%.
Astfel, cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţii pentru călătoria în transportul urban, suburban
şi interurban a invalizilor de gr. I s-a micşorat de la 174,43 mii lei în anul 2018 până la 97,26 mii lei în
anul 2020 sau cu 44,2%; invalizilor de gr. II s-a majorat de la 564,7 mii lei în anul 2018 până la
630,96 mii lei în anul 2020 sau cu 11,74%; copiilor invalizi s-a micşorat de la 101,57 mii lei în anul
2018 până la 47,53 mii lei în anul 2020 sau cu 53,2%, persoane ce însoţesc un invalid de gr. I sau un
copil invalid s-a majorat de la 137,98 mii lei în anul 2018 până la 337,53 mii lei în anul 2020 sau cu
59,12%.

Tabelul 1. Prestaţii sociale pentru beneficiari social-vulnerabile în raionul Ialoveni

INDICATORI ANII
2018 2019 2020
Numărul de beneficiarilor de ajutor social. 2744 3101 3410
Numărul beneficiarilor de compensaţia pentru călătoria în 3330 3279 3180
transport, pers.
Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria 1395,61 1318,92 1398,76
în transport, mii lei.
Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria 174,43 147,59 97,26
în transport a invalizilor de gr. I, pers/mii lei.
Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria 564,7 500,04 630,96
în transport a invalizilor de gr. II, mii lei.
Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria 101,57 126,42 47,53
în transport a invalizi, mii lei.
Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria 137,98 244,07 337,53
în transport personei/copil ce însoţesc un invalid de gr. I, mii lei.
Cheltuielile pentru plata compensaţiile la transport pentru 416,93 300,8 285,48
persoane cu disabilităţi locomotorii, mii lei.
Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

2.1.1.2. Infrastructura asistenţei sociale.

În perioada anilor 2018-2020, numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale în raionul
Ialoveni s-a majorat de la 207 pers. în anul 2018 până la 321 pers. în anul 2020 sau cu 55%. După
structura gender în anul 2018-2020 în sistem sunt ocupaţi: 702 femei şi 71 bărbaţi. Mărimea medie al
salariului asistenţilor sociali a crescut de la 3367,56 lei în anul 2018 până la 5100,00 lei în anul 2020
sau cu 51%.

În or. Ialoveni este creat Serviciul social specializat Casa comunitară pentru copii în
situații de risc, care are drept scop asigurarea creşterii şi dezvoltării copilului într-un mediu de viaţă
apropiat celui familial, pentru o perioadă determinată de timp. În Casa comunitară pot fi plasați în

4
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

același timp, pînă la 10 copii. Pentru anul 2018 de acest serviciu au beneficiat- 18 copii, 2019- 13
copii, 2020 - 9 copii.

Un alt serviciu destinat protecției copilului este Centrul de plasament pentru copii separaţi
de părinţi Ruseştii Noi, s. Ruseştii Noi, (finanțat de AO Concordia), care prestează servicii de
plasament pentru 8 copii separaţi de părinţi.
În satele Gangura şi Misovca activează Centrul de zi „Bunvolensia” (finanțat de Asociaţia
de Binefacere ,,Pro Umanitas”.). Aici sunt luaţi la îngrijire 100 copii aflaţi în dificultate. Centrul oferă
copiilor un prînz cald zilnic, formarea deprinderilor la calculator, pregătirea temelor pentru acasă mai
sunt ocupaţi în cercuri extraşcolare.
Un astfel de centru activează și în satul Răzeni, Centrul de zi ,, Bunvolensia” ( finanţat de
Asociaţia de binefacere Pro Humanitas). Aici sunt luaţi la îngrijire 40 copii aflaţi în dificultate.
Centrul oferă copiilor un prînz cald zilnic, formarea deprinderilor la calculator, pregătirea temelor
pentru acasă mai sunt ocupaţi în cercuri extraşcolare.

În raionul Ialoveni, începînd cu anul 2008, au fost dezvoltate servicii substitutive de familie,
care au drept scop de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă
determinată de timp.
Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă cu 16 APP-işti aprobați, dintre care activează -
14 APP-iști și au în plasament 24 copii. Pe parcursul anilor:
33. 2018 – au fost aprobaţi solicitanţi 3, create servicii 2, plasaţi copii 2;
34. 2019 – au fost aprobaţi solicitanţi 2, create servicii 2, plasaţi copii 7;
35. 2020 – au fost aprobaţi solicitanţi 2, create servicii 2, plasaţi copii 0.

Tabelul 2. Copii plasați în serviciul Casă de copii de tip familie


Anii
Indicatori
2018 2019 2020

Numărul case de copii de tip familial 6 5 5

Numărul beneficiarilor caselor de copii de tip familial, copii. 26 23 20

Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

În perioada anilor 2018 – 2020 se observă o majorare a numărului copiilor rămaşi fără
ocrotirea părintească, plasaţi în forma de protecţie tutelă/curatelă. Astfel, copiii cresc şi se educă în
mediul familial: 2018 – 386 copii; 2019 – 421 copii; 2020 – 487 copii.
Copii aflaţi în tutelă/curatelă au beneficiat de indemnizaţii: în anul 2018 – 77 copii, 2019 –
77 copii, 2020 – 64 copii. Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe un
tutelar/copil/lunar s-a ridicat de la 800 lei în anul 2018 până la 1400 lei în anul 2020.
Au fost plasaţi în instituţii rezidenţiale: 2018 – 18 copii, 2019 – 12 copii, 2020 – 7 copii.

Serviciul Îngrijire socială la domiciliu este creat în anul 1994. Pe parcursul anilor 2018 –
2020 în cadrul serviciului Îngrijire socială la domiciliu activează 44 de lucrători sociali care prestează
o gamă largă de servicii stipulate in contractul încheiat intre beneficiar si DGASPF. Numărul
persoanelor aflate la deservire se menţine constant, fără un decalaj mare de beneficiari. În perioada
anilor 2018-2020 se observă o micşorare a numărului de beneficiari ai serviciului Îngrijire socială la
domiciliu de la 329 pers. în anul 2018 până la 302 pers. în anul 2020 sau 9%.

5
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Începând cu anul 2010, funcţionează Serviciul social „Echipă Mobilă”, destinat copiilor cu
dizabilităţi (0-18 ani) şi familiilor acestora. Echipa Mobilă prestează servicii sociale, medicale,
psihologice şi alte servicii la domiciliu cu scop de a preveni instituţionalizarea şi de a facilita
integrarea lor socială. Numărul total al beneficiarilor acestui serviciu este de 67 copii (2018 -27 copii,
2019 -22 copii; 2020- 18 copii).
Numărul mediu de intervenţii acordate de Echipa Mobilă lunar unui beneficiar a constitut 9
servicii specializate. Un specialist a acordat lunar în medie câte 5-6 intervenţii unui beneficiar. Un
beneficiar este asistat de regulă de către un număr mediu de 3-4 specialişti.
Tipologia intervenţiilor realizate de către Echipa Mobilă s-a bazat pe abordarea individuală a
fiecărui beneficiar, familiei acestuia şi respectiv a necesităţilor de asistenţă identificate /evaluate.

Serviciul social ,,Asistenţă Personală” s-a format cu scopul de a oferi asistenţă şi îngrijire
copiilor şi adulţilor cu dizabilitate severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în
societate. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în raza raionului Ialoveni, începând cu 01.01.2013. În
perioada anilor 2018 -2020 se observă o majorare a numărului de beneficiari de asistenţă personală de
la 85 pers. în anul 2018 pînă la 182 pers. în anul 2020 sau de 53,3%. Cheltuielile anuale efectuate
pentru asistenţă personală s-a majorat de la 3512,0 mii, lei în anul 2018 pînă la 7869,0 mii, lei în anul
2020 sau cu 55 %.

Serviciul social "Plasament familial pentru adulți", a fost creat în anul 2014 și are drept
scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor în etate și cu dizabilități care se află temporar sau
permanent în imposibilitate de a locui cu familia biologică/extinsă, ori de sinestătător , prin oferirea de
sprijin și protecție, în vederea creșterii gradului de autonomie personală, de prevenire a
instituționalizării/ dezinstituționalizării și incluziune socială a acestora.

Serviciul este prestat în 2 localități ale raionulului, numărul beneficiarilor 3 (2 beneficiari


încadrați în grad de dizabilitate, 1 beneficiar- pensionar pentru limita de vîrstă).

Un alt serviciu destinat persoanelor cu dizabilități este Casa comunitară pentru persoane cu
dizabilități s. Hansca, care are drept scop îngrijirea permanentă, în vederea asigurării persoanelor cu
dizabilități unui mod de viață pe cît este posibil apropiat de cel obișnuit comunității, pentru a facilita
creșterea capacităților lor de a se integra (reintegra) în familie și societate. Într-o locuință pot fi plasați
minimum 2 și maxim 6 beneficiari, cu condiția respectării spațiului minim locativ pentru fiecare
beneficiar. La moment de serviciu beneficiază 6 persoane încadrate în grad sever și accentuat de
dizabilitate.

În anul 2020, în cadrul DGASPF Ialoveni, a fost creat Serviciul social ,,Sprijin Tinerilor
ieşiţi din servcii de plasament” care are ca scop facilitarea incluziunii sociale şi profesionale a
tinerilor care ies din sistemul serviciilor sociale de plasament. Pentru anul 2021 au fost stabilite și
achitate indemnizaţiile lunare pentru 10 ben. sub vîrsta de 18 ani suma de 2259,30 lei, 16 ben. cu
vîrsta peste 18 ani suma de 2255,40 lei.

Serviciului social de sprijin familial se utilizează pentru acordarea de ajutor material


familiilor cu copii pentru susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului,
prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei și conectarea ei la resursele relevante din
comunitate.

Serviciul de sprijin familial se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial
secundar. În cadrul sprijin familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.

6
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Sprijinul familial primar include activități variate, flexibile, orientate spre consolidarea
mediului familial și a factorilor protectori din interiorul familiei: formarea capacității de a depăși
situațiile dificile, crearea rețelei sociale a familiei și a capacității acesteia de a oferi suport în
perioadele dificile, formarea deprinderilor privind îngrijirea și educația copilului, formarea
competențelor sociale și emoționale ale copilului, identificarea factorilor care pot conduce la apariția
riscului de neglijare și abuz. Beneficiari ai sprijinul familial primar sunt toate familiile cu copii din
comunitate.
Sprijin familial secundar include un ansamblu de activități adresate familiilor cu copii în
situații de risc, cu scopul de a diminua factorii cate afectează sănătatea și dezvoltarea copilului, a
preveni separarea copilului de familie sau a pregătit reintegrarea lui in familie, care sîn realizate în
baza managementului de caz aprobat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Tabel 3. Beneficiarii serviciului social de Sprijin familial pentru familii cu copii


Numărul copii din familii/copii în situație de Cheltuielile anuale, mii lei
Formele serviciului de risc
sprijin familial
2018 2019 2020 2018 2019 2020

Sprijin familial primar 1100/2493 1350/2922 1980/4420 - - -

Sprijin familial secundar 57/134 114/292 33/87 536,2 1156,0 348,0

Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

Suport monetar – sumă bănească nerambursabilă și neimpozabilă care se acordă


familiei/persoanei aflate în situație de dificultate printr-o plată unică și/sau lunară pentru o perioadă
determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării acțiunilor stabilite în planul
individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele evaluării necesităților.
Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția
sobei, adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului
pentru prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la
necesități, precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.

Tabel 4. Beneficiarii Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor


defavorizate.
Anii
Indicatori
2018 2019 2020

Suport monetar, beneficiari 82 97 49

Cheltuieli, mii lei 432,3 485,9 470,1

Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

În scopul creării accesibilității persoanelor cu dizabilități de locomoție, care necesită ajutor


protetico-ortopedic, DGASPF Ialoveni în colaborare cu Centrul Republican Experimental de

7
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Protezare și Ortopedie, asigură cetățenii raionului cu mijloace ajutătoare tehnice (scaune cu rotile,
premergătoare, rolatoare, încălțăminte, corsete, bandaje etc.).

Tabel 5. Serviciile oferite de DGASF, prin intermediul CREPOR


Anii
Indicatori
2018 2019 2020

Numărul cărucioare, fotolii eliberate, unități 30 30 24

Numărul persoanelor ce au beneficiat de 22 0 19


încălțăminte ortopedică

Numărul persoanelor ce au beneficiat de corsete 12 0 7

Numărul persoanelor ce au beneficiat de bandaje 1 0 1

Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

Serviciile de reabilitare/recuperare balneo-sanatorială oferă îngrijire intensivă pe termen scurt


în Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranţa”, or.
Vadul lui Vodă şi Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria” al Republicii
Moldova, or. Sergheevca.
Aceste servicii sunt acordate gratuit (pensionarilor pentru limita de vîrstă și persoanelor cu
dizabilități, neangajate în cîmpul muncii și care nu desfășoară activități de antreprenoriat) sau contra
plată, cu o reducere 70% sau 30% din costul biletului de reabilitare (pentru pensionari pentru limita de
vîrstă, persoane încadrate în grad accentuat de dizabilitate angajate în cîmpul muncii și care
desfășoară activități de antreprenoriat, persoanele cu grad mediu de dizabilitate). Suplimentar pe
parcursul anului, pot fi oferite bilete de reabilitare/recuperare balneo-sanatorială și la alte sanatorii.

Tabel 6. Beneficiarii de reabilitare/recuperare balneo-sanatorială, persoane

Anii
Indicatori
2018 2019 2020

Centrul ,,Sperenţa” 105 103 44

Centrul ,,Victoria” 138 147 27

Centrul ,,Nistru” 0 5 0

Total 243 255 71

Din ei: - pensionari 189 153 48

36. invalizi 105 89 23

8
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Sursa: Datele Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a raionului Ialoveni.

1.5.2.3. Recomandări- Protecţia socială


Puncte slabe şi/sau Resurse şi puncte forte utilizate
ameninţările care trebuie pentru generarea
Recomandarea
soluţionate prin intermediul recomandărilor în vederea
recomandării soluţionării problemelor
- De a elabora la nivel - Cadrul legal nu este - Completarea și
naţional proiecte de modificare și adaptat la la situația modificarea legislaţiei privind
completare a legislației din sfera economică din țară protecţia socială a populaţiei
protecţiei sociale în scopul (nivel naţional).
diminuării situațiilor de dificultate a
populației raionului
- Consolidarea activităţii 6. Majorarea volumului de
organelor administraţiei publice finanţare extrabugetară a
locale de nivel I-II, în vederea asistenţei sociale pentru
atrageri de fonduri extrabugetare - Surse insuficiente populaţia raionului
pentru dezvoltarea serviciilor pentru dezvoltarea serviciilor 7. Atragerea surselor financiare
sociale sociale și majorarea ale organizaţiilor naţionale şi
- Colaborarea cu ONG-uri prestațiilor sociale internaţionale prin scrierea de
naţionale şi internaţionale, în proiecte
vederea acordării ajutoarelor
umanitare persoanelor nevoiașe din
raion
8. De a prevedea majorarea 9. Fluctuația cadrelor în 10. Organizarea cursurilor de
finanţării din buget a instituţiilor în sfera socială este mare instruire inițială și continuă
vederea pregătirii şi ridicării pentru angajații din sfera socială
calificaţiei lucrătorilor din sfera
socială
11. De a dezvolta servicii 12. Îmbătrînirea 13. Redirecționarea
adresate persoanelor în etate populației și migrația tinerilor mijloacelor financiare alocate de
duce la creșterea solicitărilor stat, către APL I și APL II, pentru
de servicii sociale din partea dezvoltarea serviciilor
persoanelor în etate
14. De a dezvolta serviciul 15. Se constată un număr 18. Serviciul este prestat
Asistență personală mare de solicitări de prestare către populația raionului în
a serviciului; măsura alocării mijloacelor
16. Lipsește acoperirea financiare, ponderea
financiară pentru dezvoltarea beneficiarilor încadrați în serviciu
serviciului; fiind de 40 %
17. Lipsa mijlocului de
transport pentru
monitorizarea serviciului
● De a asigura suportul și ● Numărul mic de 19. Existența cadrului
informarea persoanelor cu persoane cu dizabilități normativ care reglementează
dizabilități la angajarea în cîmpul încadrate în cîmpul muncii; încadrarea persoanelor cu
muncii ● Neadaptarea locurilor dizabilități în cîmpul muncii;

9
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

de muncă pentru aceste


categorii de persoane;
20. De a asigura protecția 25. Monitorizarea copiilor
copiilor aflați în dificultate 23. Plecarea părinților aflați sub tutelă și custodie;
21. De a dezvolta serviciile peste hotare și lăsarea 26. Campanii de informare
sociale, alternative formelor copiilor fără o formă de privind consecințele migrării
instituţionale. protecție; părinților peste hotare;
22. Dezvoltarea serviciilor 24. Echipele 27. Dezvoltarea serviciilor
sociale în dependenţa de multidisciplinare locale nu sociale axate pe necesitățile
necesităţile individuale a sunt instruite privitor la copiilor (Echipa mobilă, APP,
localităţilor şi populaţiei. cadrul legal existent CCTF, Casa comunitară, centre
de zi etc.)

1.5.2. Sănătatea
Conform datelor Ministerului Sănătății, morbiditatea populației de unele boli infecțioase în
ianuarie-decembrie 2020 se caracterizează prin micsorarea cazurilor de îmbolnăviri prin hepatite
virale, infecţii intestinale. În cazul celorlalte boli infecțioase pentru majoritatea bolilor se constată o
tendință de marire cazurilor de îmbolnăvire.

Morbiditatea populației, pe principalele boli infecţioase

Ianuarie-decembrie 2020 Cazuri la 100 000 locuitori


în % față de ianuarie-
ianuarie-
total, ianuarie- decembrie
decembrie
cazuri decembrie
2019 2020
2019

Infecții intestinale
Infecții intestinale acute 215 36,2 211, 76,62
2

inclusiv dizenterie bacteriană 0 0 0 0

Hepatite virale
Hepatite virale – total 0 0 0 0

din care:

Hepatita A 0 0 0 0

10
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Hepatita C 0 0 0 0
Infecții imunodirijabile
Varicela 110 67,9 159, 108,06
1

Parotidită epidemică 0 0 15,72 0


Infecţii respiratorii acute
Infecţii acute ale căilor 5633 63,25 8748, 5533,56
respiratorii cu localizări multiple 7

Gripa 113 2,35 ori 47,1 111,01


Infectia cu Coronavirus de tip 5
nou (COVID)
3827 0 3759,44
0

Boli infecţioase „social determinate”


Tuberculoza organelor 36 54,55 64,8 35,36
respiratorii 3

Sifilis 25 43,86 55,9 24,56


9

Infecţie gonococică 17 60,71 27,5 16,70


1

Pediculoză 3 50,00 7,86 3,93

11
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

27.3.1.
SISTEMUL EDUCAŢIONALSistemul de învăţământ din raionul Ialoveni este structurat pe
niveluri și cicluri:

TEMUL EDUCAŢIONALSistemul de învăţământ din raionul Ialoveni este structurat pe niveluri și


cicluri:

nivelul 0- educația timpurie: educația antrepreșcolară; învățământul preșcolar;


nivelul 1-învățământul primar;
nivelul 2-învățământul secundar, ciclul I: învățământul gimnazial;
nivelul 3: -învățământul secundar, ciclul II: învățământul liceal

Infrastructura şcolară a raionului în anul 2021, include: 73 instituţii de învăţământ: 39


instituţii preşcolare, 15 gimnazii, 15 licee, o şcoală primară-grădiniţă, două şcoli primare, o
scoală de sport şi un centru de creaţie a elevilor. Toate instituţiile din raionul Ialoveni se află pe
teritoriul a 25 de primării.

În anul de studiu 2021 activează 1174 cadre didactice, dintre care 342 în instituţiile de educație
timpurie, 893 cadre didactice în învăţământul secundar, ciclul Iși II. Iar în anul de studiu 2019-
2020 au activat 1297 cadre didactice, dintre care 383 în instituţiile preşcolare, 914 cadre
didactice în învăţământul gimnazial şi învăţământul liceal. Cu studii superioare – 787, cu studii
medii de specialitate – 108, cu studii incomplete – 19. Deci în anul 2021, se observă o tendinţă
de scădere a cadrelor didactice cu 9,40% faţă de anul 2019.

Tabelul 30. Optimizarea instituţiilor de învăţământ în raionul Ialoveni, în perioada 2014-2020

Anul Localitatea unde


Destinaţia
Nr. reorga Tipul sînt transportaţi
Instituţia clădiriiinstituţiei de
d/o nizării,l optimizării elevii după
învăţământ optimizate
ichiării optimizare

Reorganizată
Instituție educațională
ȘPG Ruseștii in Grădiniță
1 2017 0 Școală Primară și
Vechi și Scoală Grădiniță
Primară

2 ȘP Ruseștii Vechi 2018 Reorganizată 0 Instituție educațională


în Școală

12
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Grădinița Primară și Școală Primară Grădiniță


Ruseștii Vechi Grădinița
Ruseștii
Vechi

Reorganizată
în Elevi
Gimnaziul Instituție educațională
3 2016 Școală transportați în
Pojoreni Școală Primară Grădiniță
Primară LT Costești
Grădiniță

Reorganizată
în Elevi
Gimnaziul transportați în Instituție educațională
4 2016 Școală
Mileștii Noi LT ,,Ion Pelivan” Școală Primară Grădiniță
Primară Răzeni
Grădiniță

Școala Primară Reorganizată


Grădiniță în Școală Instituție educațională
5 Pojoreni 2017 0
Primară Școală primară
Pojoreni

Elevi
Școala Primară Reorganizată
transportați în Instituție educașională
6 Grădiniță Mileștii 2017 în Grădinița
LT ,,Ion Pelivan” Grădiniță
Noi Mileștii Noi
Răzeni

Implementarea reformei structurale în educaţie urmăreşte realizarea obiectivului, asigurarea


accesului pentru toţi copiii la educaţia de calitate. Educaţia de calitate poate fi asigurată în
instituţiile ce-şi desfăşoară procesul educaţional în clădiri – tip, ce întrunesc regulile şi
normativele sanitaro – epidemiologice unice privind amenajarea, întreţinerea şi organizarea
regimului în şcoli. Reorganizarea instituţiilor de învăţământ se efectuează prin schimbarea
statutului acestora sau prin lichidare. Reforma structurală în educaţie a început să fie
implementată în raionul Ialoveni din anul de studii 2010-2013, în această perioadă au fost
optimizate 6 instituţii de învăţământ, cu excepţia anului 2011. Respectiv, trei şcoli medii au fost
reorganizate, un liceu reorganizat în gimnaziu şi 2 instituţii lichidate la decizia Consiliului
raional. Ulterior pe parcursul anilor 2014-2020 au fost optimizate alte 2 instituții de
învățământ, 2 gimnazii au fost reorganizate în Școală primară și Grădiniță, elevii fiind
transsportați către instituțiile de circumscripție.

27.3.1.1. Învăţământul preşcolar din raion

13
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Figura 21.Evoluţia învățământul preșcolar din raionul Ialoveni, în perioada 2015-2019

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Educație din raionul Ialoveni

Pe parcursul anilor 2015-2020, în raionul Ialoveni, la 100 de locuri în instituțiile preșcolare se


atribuie 109 copii, mai mult decât nivelul înregistrat pe ţară – 86 de copii, ceea ce denotă faptul
că instituțiile preșcolare au potențial valorificat.

Numărul copiilor instituționalizați în perioada anilor 2015-2019 a variat de la un an la altul cu


mici diferențe. Instituționalizarea medie a constituit ~ 5028 copii. Se atestă în această perioadă
majorarea numărului de copii instituționalizați de 4-5 ani ce constituie 46 % din numărul total
de copii.

Tabelul 31. Instituţionalizarea copiilor în instituţiile preşcolare din raionul Ialoveni, în


perioada 2015-2020

Anii Nr.total copii 0-3 ani 4-5 ani 6-7 ani

2015- 2016 5054 1544 2288 1222

2016-2017 5030 1489 2330 1211

2017-2018 4894 1502 2217 1175

2018-2019 5140 1708 2317 1115

2019-2020 5026 1614 2323 1089

14
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Oferta educațională din învăţământul preşcolar este asigurată doar de sectorul public.
Conform datelor oferite de BNS, în localităţile raionului Ialoveni au activat 34 de instituţii de
educație timpurie cu 5054 copii înscriși în anul 2015, mai mult cu 188 copii faţă de 2013, ce
reprezintă 3%,

Numărul instituţiilor de educație timpurie este în creştere de la an la an, în 2015 s-au


înregistrat 34 de instituţii, iar în 2020 – 39 de instituții de educație timpurie cu un contingent
de copii de 5026. În anul 2016 s-a redeschis grădinița din s. Piatra Albă. În anul 2017 și-a
extins spațiul prin construcția anexei pentru 3 grupe, grădinița ”Albinuța Dâmbovița”
s.Ruseștii Noi. De asemenea în anul 2017 sa deschis grădinița ”Mărțișor” s. Bardar. În anul
2018 s-a reorganizat școala primară - grădinița din Mileștii Noi în grădinița ”Buburuza”; s-a
deschis grădinița ”Căsuța piticilor”s. Hansca.

În toate instituţiile limba de instruire este limba de stat. Grație AO LUMOS și administrațiilor
publice locale Ialoveni, Costești, Horești, Răzeni, Ruseștii Noi, Malcoci, Nimoreni, Bardar,
Cărbuna în instituțiile de educație timpurie (25% din numărul total de IET) sunt create
servicii educaționale incluzive. La moment de aceste servicii se bucură 109 copii.

După statutul de funcţionare este o şcoală primară–grădiniţă în Ruseştii Vechi.

În 39 de instituţii de educație timpurie, 3 din ele se desfăşoară program de activitate de 12


ore IET nr.1 ”Ghiocel” Răzeni, IET nr.2 ”Alunelu” Răzeni, IET ”Buburuza” Mileștii Noi, iar
la restul 35 de instituţii preşcolare se desfăşoară program de activitate de 10,5 ore, 1 instituție
cu -program de activitate de 6 ore.

Respectiv, 26 de grădiniţe din raion îşi desfăşoară activitatea în clădiri standartizate (tip), iar
13 grădiniţe activiază în clădiri ajustate.

15
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Numărul cadrelor didactice antrenate în procesul educațional în perioada anilor 2015-2019 a


fost în creștere, 2015 - 344 cadre didactice, 2019- 2020 - 382 de cadre didactice, În anul curent
de studii 2020-2021 - 355 cadre didactice, se denotă o scădere a numărului cadrelor didactice.
Acest fapt a avut loc din motivul migrării cadrelor didactice peste hotare . De asemenea se
atestă și creșterea a numărului de cadre didactice cu studii superioare, ceea ce denotă faptul -
calitatea serviciilor de îngrijire și educație în IET crește, și cadrele didactice sunt în permanentă
creștere și dezvoltare profesională.

În scopul îmbunătățirii competențelor sale profesionale, cadrele didactice participă periodic la


cursuri de formare continuă, demonstrează capacitatea de a-și motiva deciziile profesionale și
de a-și îmbunătăți practica zilnică în urma rezultatelor profesionale obținute. De asemenea
utilizează lucrul în echipă cu alți colegi și specialiști, pentru a-și îmbunătățiuuuuu propriile
practici educaționale și practicile familiilor în educația și dezvoltarea copiilor mici.

Aceste activități au contribuit la promovarea imaginii instituțiilor de educație timpurie din raion
la nivel republican, internațional. Locul I - concursul ”Pedagogul anului”, ediția 2019-2020,
Proiectul Transnațional ”Ursulețul de pluș”, GALA EDUCAȚIEI INCLUZIVE: „Alexandra
Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive, Premiul mare la
etapa internațională a concursului ”Surprize de Crăciun 2020”.

În ultimii ani se observă și o creștere a numărului cadrelor didactice care dețin grade didactice.

Anul Total cadre Grad didactic Grad didcatic I Grad didactic


superior II

2017-2018 340 0 2 124

2018-2019 372 0 2 135

2019-2020 382 1 6 144

16
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

În anul de studii 2020-2021 în instituțiile de învățământ preșcolar activează 355 cadre


didactice: 304 educatori, 12 metodiști, 17 conducători muzicali, 8 logopezi, 2 psihologi, 11 cadre
didactice de sprijin, 1 kinetoterapeut.

Figura 22.Ponderea cadrelor didactice - învăţământul preşcolar din raionul Ialoveni, în


perioada 2018-2021,

Micșorarea numărului de cadre didactice fără studii se datorează participării cadrelor didactice
la programul de formare profesională prin sistem dual la Specialitatea ”Educația timpurie”,
Calificarea ”Educator”, Colegiul Pedagogic ”Alexei Mateevici” or.Chișinău. În perioada
anilor 2018-2020 au participat la programul de formare 20 cadre didactice.

În anul de studii 2020-2021, cea mai mare pondere a cadrelor didactice după vârstă
reprezintă vârsta cuprinsă între 26-35 de ani, constituind 31%. Acest fapt se explică prin
inițierea în activitatea pedagogică a tinerilor în instituțiile de educație timpurie.

În comparație cu anul 2012, vârsta cuprinsă între 46-57 de ani constituie în anul de studii 2020-
2021 25%, cu 9 % mai puțin decât în anul 2012, de la 131 cadre în 2012 la 91 cadre în 2020-
2021.

17
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Figura 23.Ponderea cadrelor didactice după vârstă - învățământul preșcolar din raionul
Ialoveni, în perioada 2012-2020,

Lipsa instituțiilor de educație timpurie în 5 localități ale raionului (Horodca, Găureni, Budăi,
Misovca, Homuteanovca). Copiii din localitățile date sunt instituționalizați parțial în IET din
localitățile Țipala, Gangura, Ulmu.

27.3.1.2. Învăţământul primar, gimnazial și liceal în raion

În anul 2021, învăţământul primar, gimnazial și liceal în raionul Ialoveni include 33 instituţii de
învăţământ dintre care: 15 gimnazii, 15 licee şi 2 şcoli primare şi o şcoală primară grădiniţă. Ca
rezultat al procesului de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţământ general, numărul
instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general s-a redus pe parcursul ultimilor cu
5,71% (de la 35 de instituţii în 2012 la 33 instituții în 2021). În acest timp procesul de
reorganizare a instituțiilor din raion a continuat prin reorganizarea a 2 gimnazii în școliă
primară, respectiv grădiniță. În raion 32 de instituţii studiază în limba de stat, o instituţie în
limba rusă.

În ultimii cinci ani (2015-2020), se constată oscilarea populaţiei şcolare din învăţământul
primar, gimnazial și liceal din raionul Ialoveni, scăderea înregistrată în anul 2019 faţă de 2017
fiind de 4,74%. În anul de învăţământ 2019-2020 în 33 de şcoli ai raionului Ialoveni erau
înscriși 10203 elevi, reprezintînd o micşorare de 481 de elevi faţă de anul de studii 2017-2018.

În 5 localităţi (Budăi, Bălţaţi, Homuteanovca, Găureni, Piatra Albă) nu sunt instituţii


educaţionale, copiii sunt transportaţi cu autobuse speciale donate de Ministerul Educaţiei. În
30 de instituţii şcolare din raion procesul educaţional este organizat într-un schimb, iar în 2
licee şi 1 gimnazii se derulează procesul în două schimburi.

18
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

În anul 2020-2021, din totalul elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi secundar general 41%
reprezentau elevii din învăţământul primar, 48,57% – elevii din învăţământul gimnazial şi
10,09% - elevii din învăţământul liceal. Comparativ cu anul de studii 2017-2018 numărul
elevilor din învăţământul primar a scăzut cu o pondere de 2,88 %, iar din gimnazial se atestă o
creștere cu 1,7% , iar a celor din liceal a scăzut cu 9,29%.

Diminuarea numărului de elevi s-a produs în ambele medii de rezidenţă şi în două niveluri de
învăţământ generl (primar, liceal) şi este în strînsă legătură cu evoluţia demografică, plecarea
părinților peste hotare şi cu alegerea făcută de elevi în favoarea şcolilor din oraşele vecine,
îndeosebi în cazul liceenilor. În strînsă legătură cu diminuarea numărului de elevi se remarcă şi
diminuarea numărului de cadre didactice.

În anul şcolar 2020-2021 în învăţământul primar, gimnazial și liceal îşi desfăşurau activitatea
784 de bază și 109 cadre activează prin cumul. Respectiv în tot în acest an, în sistemul
educaţional raional au fost angajaţi peste 15 cadre tinere, iar în anul 2019 au fost angaşate 11
de tineri specialişti cu 5 cadre mai mult faţă de 2020, deci în ultimii 3 ani au fost angajaţi
aproximativ 46 de tineri specialişti. În unele instituţii şcolare, din cauza insuficienţei de cadre
didactice cu o calificare suficientă, generată şi de criza demografică, predarea unor discipline
din planul-cadru devine problematică şi unele discipline sunt predate de nespecialişti sau sunt
formate clase cu instruire simultană în treapta primară.

Raportul elevi/cadre didactice s-a menţinut constant în ultimii 2 ani la valoare de 14 şi se


datorează scăderii numărului de cadre didactice şi de elevi. Acest fapt ar putea fi valorificat, în
special în mediul rural, fiind posibilă la creşterea nivelului calitativ al actului didactic, situaţie ce
va permite ca profesorii, respectiv, învăţătorii putînd să dedice mai mult timp pentru instruirea
fiecărui elev în parte.

În anul de studii 2020-2021 numărul cadrelor didactice antrenate în procesul educațional la


nivel primar, gimnazial și liceal este de 893 (cu 10,66% mai puţin decât în perioada 2016-
2017), ponderea cadrelor cu studii superioare reprezintă 86% mai mult cu 1% faţă de 2010.
Astfel, 12% din personal au studii medii de specialitate, iar 2% reprezintă cadre didactice cu
studii neterminate.

Analizand ponderea cadrelor didactice după vechimea în muncă, în anul de studiu 2019-2020,
deducem următoarele: până la 2 ani – 38; de la 2/5 ani - 66; de la 5/10- 66; de la 10/15 – 85; de
la 15/20-67, mai mult de 20 ani constituie 439 cadre didactice. Numărul cadrelor didactice
tinere antrenate în procesul educațional este în scădere față de anul de studiu 2016-2017.

Respectiv, cadrele didactice cu vărsta de pesionare în anul 2020 este în scădere şi a consituit
143 de unităţi mai puţin cu 9 de unităţi faţa de 2010. Diversificarea după gen este în creştere la
femei, în 2017 constituie 86% femei iar la bărbaţi este în scăderede la an la an

Evoluţia numărului de absolvenţi în raion este în scădere de la an la an. În anul 2019-2020


numărul total de absolvenţi a constituit 1136, mai puţin cu 132 de absolvenţi sau cu 10,41%
mai puţin faţă de anul 2016-2017 (1268 de absolvenți).

19
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

În anul 2020, numărul elevilor din sate a constituit 8026 de elevi, de 3,68 ori mai mult decât în
oraşul Ialoveni (2177 elevi). Analiza în dinamică a numărului de elevi indică un trend crescător
pentru şcolile din or.Ialoveni iar pentru cele din sate se observă o uşoară descreștere cu 3,5
% din 2016 până în 2020.

În anul 2019, numărul elevilor ce au studiat limba engleză este de 77,2%, la limba franceză acest
indicator a constituit 22,8% . În perioada 2016-2020, ponderea elevilor ce au studiat limba
franceză, în numărul total de elevi ce au studiat limbi străine, s-a redus de la 43% la 22,8%, iar
în cazul limbii engleze acest indicator a crescut de la 57,2% la 77,2%. Tendinţa de creştere a
ponderii elevilor din raion ce au studiat limba engleză ca limba cea mai preferată de circulaţie şi
comunicare internaţională este o premisă foarte importantă pentru elevii ce planifică să-şi
continue studiile sau să se angajeze la muncă peste hotare.

Tabelul 32. Evoluţia numărului de familii incomplete din raionul Ialoveni,2016-2020

Copii de 7-18 ani:

Anul de studii un părinte plecat Ambii părinţi plecaţi

2016-2017 1868 368

2017-2018 1913 412

2018-2019 2215 683

2019-2020 2137 592

Pe parcursul anilor 2016-2020, erau înregistraţi în evidenţele autorităţilor responsabile, în


mediu 513 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Aceast fenomen este îngrijorător
pentru întregul raion şi mai ales pentru o categorie de copii care nu se află sub directa
supraveghere a unui adult (părinte, rudă sau cunoştinţă). Astfel, aceşti copii nu beneficiază de
un mediu familial adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională normală. În raionul Ialoveni
nu există nici un ONG care s-ar implica în formarea acestora copii, respectiv nu sunt nici grupe
prelungite şi ore de medidaţii.

Tabelul 33. Nivelul de frecvenţă a elevilor în şcolile din raionul Ialoveni, 2016-2020

Elevi neşcolarizaţi la
Elevi cu abandon şcolar la sfârşitul
Anul şcolar începutul anului
anului şcolar
şcolar

2016-2017 0 1

2017-2018 0 2

2018-2019 0 6

20
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

2019- 2020 0 7

Abandonul şcolar apare, în general, în rândul categoriilor sociale defavorizate: copii din grupe
de risc. Pentru dimunuarea şi soluţionarea problema abandonului şcolar din raion sunt
implicate următoarele instituţii, ca: şcoala, primăriile, asistenţa socială şi politia. Cauzele acestei
discrepanţe, precum şi a abandonului şcolar sunt:

● Intrarea pe piaţă;
● mariajului timpuriu;
● Implicarea copiilor de la sate în munca fizică de acasă;
● Numărul mare de copii rămaşi fără supravegherea părinţilor;
● Insuccesul şcolar;
● Dificultăţi materiale, dezorganizarea familiei;
● Atitudinea neglijentă şi indiferentă a părinţilor referitor la educarea şcolară a copiilor;
● Integrarea insuficientă în în colectiv clase de elevi.

27.3.1.3. Baza tehnico-materială

Distribuirea cheltuielilor din sistemul educaţional este ineficient, sunt multe instituții şcolare
care nu funcţionează la capacitate deplină, respectiv media pe raion de utilizare a spaţiului este
de 81%, însă în G. Dănceni, G. Ialoveni se utilizează doar 37-35% din spaţiu. Pentru
eficientizarea în G Misovca în perioada rece a anului este conservat etajul doi. Per raion
capacitatea de utilizare a instituţiilor este de 68,9%, cel mai mic procent de utilizare este în:
Gimnaziul Misovca- 21%;
Gimnaziul „Alexandria Rusu”, Dănceni – 31,25%; Gimnaziul „Grigore Vieru”, Ialoveni – 60%.
% de acoperire a spațiului în cadrul instituțiilor de educație timpurie per raion constituie
107,85 %. 21 de instituții acoperirea spațiilor este de 100%, în 7 IET acoperirea spațiilor
este un procentaj mai mic de 100%, în 10 IET acoperirea spațiilor este peste 100% .
În cadrul Proiectului: ,,Eficiența energetică” în 2015-2016 au fosr realizate activități de renovare
a următoarelor instituții: Liceul Teoretic ,,I.Pelivan” Răzeni ( 359350 lei), Liceul Teoretic ,,P
.Ștefănucă” Ialoveni ( 3597601 lei) , Liceul Teoretic Puhoi ( 2356204 lei), în 2016-2017:
Gimnaziul ,,A.Rusu” Dănceni (2062463 lei), Liceul Teoretic Țîpala (2100000 lei).
Proiectul ,,Reforma învățământului din R Moldova” , finanțat de FISM a permis renovarea
Liceul Teoretic ,,Andrei Vartic” Ialoveni și Liceul Teoretic ,,I.Pelivan” Răzeni.
Cu sprijinul FISM-ului au fost renovate blocurile sanitare din LT ,,D.Cantemir” Văsieni, G
,,Grigore Vieru” Ialoveni. În baza parteneriatului a fost reparat capital acoperișul Liceului
teoretic ,,Olimp” Costești.
În baza parteneriatului cu AO ,,Lumos” Moldova au fost dotate 10 Centre de Resurse în IET din
raion.
în 2016 CR a contribuit în 69 instituții din raion-,,Dotarea instituțiilor de învățământ cu
echipament TIC și formarea cadrelor didactice”.

21
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

În cadrul proiectului ,,Clasa viitorului” au fost dotate 4 instituții de învățământ , LT ,,P.Ștefanucă”


Ialoveni, LT ,,Ion Pelivan” Răzeni, LT Puhoi, LT ,,M.Bârcă” Mileștii Mici .
Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățămant: 2018-2019
● Repararea instituțiilor de învățământ: acoperișul blocului principal LT ,,D. Cantemir”,
reparația capitală a clădirii Gimnaziului Gangura, reparația capitală a blocului ABC a
LT ,,I.Pelivan” Răzeni, instalarea sistemului de evacuare a apelor de pe acoperișul
instituției G. ,,M.Eminescu” Ulmu, construcția punctului sanitar intern și canalizare în
ȘPG Ruseștii Vechi, construcția cantinei școlare în LT Horești, etc. ;
● Dotarea cu materiale de predare/invatare , echipament specializat pentru copii cu
dizabilități și/sau CES a CREI (LT ,,I.Pelivan” Răzeni, LT Horești, LT ,,Olimp”
Costești, LT ,,M.Bârcă” Mileștii Mici, G.,Gr.Vieru” Ialoveni, LT Ruseștii Noi)
Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de educație timpurie: 2015-2020
● schimbarea acoperișului - 25 % IET
● termoizolarea pereților exteriori - 13% IET
● reparații capitale a spațiilor IET - 43 % IET
● lucrări de construcții - 38%IET
● reparații a sistemului de canalizare - 13%
● reparația sistemului de iluminare - 13%

În baza acordurilor de parteneriat între Consiliul raional și județul Dâmbovița sa construit


Grădinița din com. Ruseștii Noi;datorită donațiilor județului Ilfov s-au dotat fiecare grădiniță
(35) și școală (34) cu biblioteca digitală, proiector și laptop. 2. instituțiile de învățământ,
aplicante la diverse proiecte cu atragerea fondurilor extrabugetare sunt susținute (prin alocări
financiare) de către Consiliul raional în implementarea proiectelor câștigate (Asigurarea
incluziunii copiilor cu dizabilități severe (Unitatea de educație incluzivă, LT ,,P.Ștefănucă),
Dotarea centrelor pentru incluziunea educațională a preșcolarilor (10 IET), Implicarea tinerilor
în atragerea surselor extarabugetare ( Fontul pentru tineri Ialoveni), Eficiența energetică (5
instituții), Sporirea accesului și gradului de participare a copilului în RMoldova(G.Hansca),
Construcția sistemului de epurare (2 instituții).

În perioada anilor 2016-2020 s-a pus un accent vădit pe dotarea instituțiilor de educație
timpurie cu mobilier - 75 %. De asemenea se pune accent pe crearea condițiilor optime de
activitate a cadrelor didactice și de organizare a procesului educațional, dotarea instituțiilor cu
TIC. 50 % din instituții sunt dotate toate spațiile educaționale cu TIC și 33 % din instituții au
conectare internet 100% toată instituția, 67 % dotarea instituțiilor cu rețeaua internet cu
acoperire mică.

Prin intermediul parteneriatelor constructive s-au dotat instituțiile cu:

● materiale didactice - 8%
● tehnologii informaționale și comunicații - 8%
● mobilier - 20%
● complexe de joacă exterioare - 15%

În ultimii ani 2016-2020, are loc îmbunătăţirea periodică a bazei tehnico-materiale. Anual
administraţia publică de nivelul I şi II alocă resurse financiare suficiente pentru reparaţii
capitale şi curente, asigurarea cu literatură a bibliotecilor şcolare.

22
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

Toate şcolile şi grădiniţele sunt asigurate cu minimul necesar de mobilier şcolar conform
cerinţelor sanitaro-igienice și standardelor de dotare minimă a instituțiilor, deşi mobilierul în
unele instituții este învechit.
ÎCabinetele şi atelierele şcolare au insuficienţă de aparate, ustensile, instrumente în organizarea
şi realizarea eficientă a părţii practice prevăzute în curricula şcolară. În unităţile şcolare din
raion sînt dotate 30 clase de calculatoare. Unele instituţii nu dispun de cantine ca: G Cărbuna, G
Văsieni, LT Horeşti. Doar 85% de instituţii preşcolare sunt dotate cu calculatoare, imprimante
şi copiatoare.

27.3.1.4. Probleme în domeniul educaţiei

Sistemul educaţional din raionul Ialoveni se confruntă cu o serie de probleme majore. Astfel, din
analiza de mai sus elucidăm cele mai principalele probleme referitoare la acest domeniu. Ele
sunt:

● Reţeaua şcolară (număr mic de copii în clase, imposibilitatea asigurării normei cadrelor
didactice, predarea unor materii şcolare de pedagogi nespecialişti, cheltuieli
nejustificate pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, etc.), impun necesitatea optimizării şi
restructurării reţelei instituţiilor educaţionale din raion;
● Ponderea înaltă a cadrelor cu vârsta de pensionare (42,6% din total pensionari);
● Lipsa mijloacelor financiare pentru a introduce orele de meditaţii în grupa cu regim
prelungit;
● Asigurarea bazei materială a şcolilor şi inclusiv dotarea cu tehnică de calcul;
● Migraţia părinţilor fapt ce contribuie la neimplicare în educaţia copiilor.

● Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic spre alte domenii de


activitate și peste hotarele țării;
● Implicarea insuficientă a comunității și a familiei în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă școala/grădinița;
● Suprasarcina didactică a unor cadre didactice;
● Suprasolicitarea unor instituții de educație timpurie (nr. mare de copii);
● Lipsa conducătorilor muzicali , asistenților medicali, psihologilor în instituțiile de
învățământ;
● Lipsa instituțiilor de educație timpurie în 5 localități ale raionului (Horodca,Găureni,
Budăi, Misovca, Homuteanovca);
● Implimentarea necalitativă a curricula la unele disciplini opționale;
● Lipsa asistentului personal, alocat copiilor cu un grad redus de independență și
autoadministrare;
● Fluctuaţia cadrelor specializate şi tehnice în cantinele şcolare și IET;
● Nu dispun de cantine şcolare 3 instituţii (LT HoreştiG Cărbuna, G Văsieni). Elevii se
alimentează în ospătăriile grădinițelor, cantină adaptat;
● Lipsa sediului Gimnaziul Cigârleni (la moment procesul educațional se desfășoară în
incinta grădiniței din localitate);
● Dotarea insuficientă a laboratoarelor, atelierilor școlare, sălilor de sport și a
instituțiilor de educație timpurie.

27.3.1.5. Analiza SWOT sistemul educaţional

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

23
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

● Lipsa unei conexiuni sănătoase „familie-şcoală” ;


● Creşterea fenomenului de abandon şcolar;
● Competenţe insuficiente, lipsa motivaţiei, indiferenţă
din partea managerilor în realizarea unui sistem de
● Amplasarea geografică a raionului favorizează management şcolar modern;
accesul la educaţie.
● Poziţia activă şi deschisă a managerilor şcolari spre ● Suprasarcină didactică a unor cadre manageriale şi
didactice.
schimbare în realizarea politicilor educaţionale.
● Formarea tuturor managerilor şcolari în elaborarea ● Elemente de planificare formală a activităţii unor
instituţii educaţionale.
de proiecte.Implementarea proiectelor de
parteneriat şi investiţionale. ● 23,5% din numărul cadrelor manageriale şi didactice
sînt de vîrstă persionară.
● Imaginea învăţământului este promovată prin gradul
de acoperire cu personal de conducere şi didactic ● 7,8% din cadrele didactice din instituţiile preşcolare
calificat, performanţele elevilor. au studii medii nepedagogice şi fără studii.
● Centrul metodic oferă managerilor şcolari, cadrelor ● Nu sînt organizate ore de meditaţii în instituţiile
didactice, tinerilor specialişti suport în formarea şcolare.
continuă. ● Interes neuniform din partea populaţiei şi a elevilor
● Cadrul normativ de organizare şi desfăşurare a faţă de obţinerea studiilor de calitate.
procesului educaţional adecvat. ● Strategiile didactice continuă să fie preponderent
● Instituţiile din raion implementează principiile tradiţionale, bazate pe activitatea profesorului.
educaţiei incluzive. ● Evaluarea nu se aplică reglatoriu în proiectarea de
● 61,7 din cadrele didactice deţin grade didactice; 2 – proces. Colectivul de cadre didactice, nu cuantifică,
titlu ştiinţific. În ultimii 5 ani 98,5% din cadrele prin intermediul rezultatelor evaluărilor, progresul
didactice au realizat formarea continuă în şcolar şi nu iau în considerare acest aspect la
instituţii specializate abilitate de Ministerul evaluarea activităţii didactice
Educaţiei. ● Pregătirea sub nivelul cerinţelor a unor cadre
● Procesul instructiv-educativ favorizează susţinerea didactice, prepoderent a tinerilor specialişti, în
examenelor de BAC în proporţie de 96,5% şi 99,5% realizarea unui demers didactic modern.
a examenului de absolvire a gimnaziului. ● Sistemul existent de formare continuă a cadrelor
● În raion este instituit un sistem de activităţi didactice nu totdeuna răspunde necesităţilor şi
extracurriculare cu specific cultural, sportiv, provocărilor.
artistic, ştiinţific etc. ● Număr mare de copii cu cerinţe educaţionale speciale
● În cadrul proiectului “Refoma Învățământului în proveniţi din medii sociale şi familii defavorizate
republica Moldova”” 2 licee din raion au fost sau lipsiţi de supravegherea şi interesul părinţilor.
renovate capital. ● Sistem de consiliere psihopedagogică şi sociale în stare
● Nr. de instituţii educaţionale (23 şcoli, 21 grădiniţe) de formare (la nivel incipient). Lipsa specialiştilor
au implementat proiecte investiţionale susţinute (psihologi, logopezi etc) în instituţiile preşcolare,
de mai mulţi donatori. şcoli primare şi gimnazii.
● Dezvoltarea unor parteneriate durabile cu AP de ● Resursele financiare alocate nu satisfac cerinţele
toate nivelurile, ONG–uri ce activează în domeniu, funcţionării eficiente a sistemului educaţional din
agenţi economici, părinţi şi comunitate. raion.
● Stabilirea parteneriatelor între AP, instituţii ● Alarmantă rămîne situaţia la gimnaziul din satul
educaţionale din raion cu omologii din alte Cigîrleni.
raioane, ţări, regiuni etc. ● Dotare insuficientă cu mijloace multimedia a
● Funcționalitatea Unității de Educație Incluzivă instituţiilor, lipsa soft-urilor educaţionale
pentru copii cu dizabilități severe din raion, o licenţiate, număr insuficient de calculatoare
comparativ cu numărul de elevi.
● subdiviziune a LT ,,P.Ștefănucă” Ialoveni;
● Crearea Centrelor de Resuse pentru copii cu CES în 10 ● Bibliotecile şcolare nu sînt asigurarte suficient cu
literatură (didactică, beletristică, de referinţă).
IET
● În unele grădiniţe spaţiile educaţionale duc lipsă de
dotările necesare pentru organizarea activităţilor.
● Lipsa unei baze de date a posibililor parteneri în
educaţie.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

24
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

● Posibili parteneri pentru eficientizarea procesului


educaţional, atragerea mijloacelor financiare care ar
contribui la dezvoltarea în sistemului educaţional din
raion.
● Parteneri în crearea de noi servicii educaţionale şi
sociale orientate copiilor de vîrstă preşcolară şi
şcolară.
● APL, agenţi economici, părinţi, comunităţi locale şi ● Îmbătrînirea cadrului didactic în mediul rural;
sociale deschise în susţinerea dezvoltării ● Existenţa unui cadru legislativ stabil în domeniul
invăţămîntului din raion. învăţământului;
● Instituţii abilitate în ţară în analiza şi elaborarea ● Rezistenţa populaţiei vis-a-vis de reforma structurală
propunerilor pentru eficientizarea procesului în domeniul educaţiei.
educaţional. ● Plecarea profesorilor calificaţi,
● Instituţii abilitate în ţară şi peste hotare pentru ● Influenţa abuzivă a politicului asupra sistemului de
dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor şi învăţământ;
competenţelor pentru cadrele didactice şi managerii ● Trendul descendent al populaţiei şcolare în perioada
şcolari. 2016-2020;
● Politici educaţionale clare şi consecvente, bine ● Lipsa unui mecanism clar de motivare şi stimulare a
formulate accesibile în domeniul implementării cadrelor didactice.
curricula şcolară axată pe competenţe.
● Starea materială, condiţiile de lucru şi trai a
● Mediu geografic propice în accesul elevilor şi a angajaţilor.
cadrelor didactice la diverse resurse informaţionale,
cultural artistice etc.
● Motivaţie scăzută a unor primării, agenţi economici,
ONG-uri, părinţi, comunitate în colaborare şi
● Posibilitatea prestării serviciilor contra plată. parteneriat cu instituţiile educaţionale.
● Colaborare cu alte instituţii de învăţământ, schimb de ● Reducerea resurselor financiare alocate.
experienţă.
● Asociaţii obşteşti care activează în bază legală în
susţinerea învăţământului.
● Posibilitatea îmbunătățirii și modernizării bazei
tehnico materiale a instituților de învățămînt din
raion prin atragere de fonduri

27.3.1.6. Recomandări sistemul educaţional

În urma analizei efectuate, se propun următoarele recomandări de ameliorare a problemelor şi


de sporire a sistemului educaţional:

● Promovare a parteneriatului prin încheierea noilor contracte de colaborare şi


cooperare,
● Dotarea şi modernizarea bazei tehnico materiale (asigurarea cu materiale curriculare,
didactice. etc);
● Optimizarea reţelei instituţiilor în scopul asigurării unui proces educaţional de calitate;
● Asigurarea cadrelor didactice care intenţionează să îşi îmbunătăţească capacitatea
profesională, prin suportul şi/sau cofinanţarea cursurilor sau vizitelor de studii.
● Stabilirea unei culturi organizaţionale care ar crea o bună imagine instituţiilor;
● Dezvoltarea unor programe vizînd combaterea şi prevenirea abandonului şcolar;
● Dezvoltarea practicilor educaţionale inclusive în învăţământul general;
● Evaluarea perfecţionării continuă a cadrelor didactice în baza unor criterii de
performanţă şi proiectarea activităţilor;
● Pregătirea nediferenţiată a generaţiei tinere pentru participarea socială activă, destinată
evitării sărăciei şi excluziunii sociale;
● Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere;

25
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2021-2027]

● Garantarea egalităţii şanselor de acces în învăţământul preuniversitar asigurîndu-se un


standard optim, la nivelul drepturilor fundamentale;
● Performanţele şcolare ale elevilor, avînd în vedere diferenţele de rezultate înregistrate
la testele naţionale şi ratele mai scăzute de promovare la examenele terminale, în cazul
elevilor din mediul rural;
● Completarea anuală a fondurilor bibliotecilor şcolare.â

● Promovarea implementării tehnologiilor informaționale de comunicare în sistemul


educațional;

● Extinderea serviciilor de educație incluzivă în IET;

● Încurajarea proiectelor naționale și internaționale în promovarea imaginii pozitive a


sistemului educațional din raion;

● Sporirea accesului și a gradului de participare la educație și formare profesională pe


parcursul întregii vieți;

● Asigurarea accesului fiecărui copil la servicii educaționale de calitate.

26