Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Naţional de Calificare

şi Instruire Feroviară –
CENAFER
Bucureşti, Calea Griviţei nr.343,

Controlor acces metrou sect.1,


Cont IBAN – TREZORERIA SECTOR 1
RO 54 TREZ 701 5032 XXX 010487;
Codul de înregistrare fiscală:
Nivel I de calificare RO 16944447;
www.cenafer.ro
cenafer@cenafer.ro
fax: 0316.203911

Prezentare:

Parcurgerea acestui program de calificare conduce la


formarea de competenţe profesionale pentru ocupaţia
controlor acces metrou, ca urmare a asimilării prin învăţare
a unui ansamblu de principii, teorii şi practici stabilite în planul
de formare profesională.

Condiţiile minime de acceptare la


programul de calificare:
 Deţinerea unui document care să ateste absolvirea
învăţământului general obligatoriu;
 Deţinerea unui document care să ateste că solicitantul este
apt din punct de vedere medical spentru ocupaţia de
controlor acces metrou;

Admiterea se face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor


de înscriere.

Controlor acces metrou Pagina 1 din 3


Pentru înscriere, dosarele individuale ale cursanţilor trebuie să conţină:
1. Cerere-tip de înscriere la programul de calificare;
2. Document de studii care să ateste absolvirea învăţământului general obligatoriu;
3. Copie după actul de identitate BI/CI;
4. Copie după certificatul de naştere;
5. Copie după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
6. Aviz medical din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical
pentru ocupaţia de controlor acces metrou;
7. Copie după documentele care atestă calitatea de angajat şi funcţia deţinută în cadrul
unităţii feroviare, după caz

Certificarea copiilor pentru personalul angajat se va face de compartimentul resurse


umane al angajatorului cu menţiunea „Conform cu originalul”, având numele şi prenumele
scrise în clar şi semnătura olografă dată cu pix sau cerneală de culoare albastră, sau se
legalizează la notar.
Persoanele fizice vor prezenta la dosar actele în original şi în copie, urmând a fi reţinute
doar copiile actelor originale.
Pentru admiterea şi participarea la program a personalului propus de către operatorii
economici, este obligatoriu ca până la data începerii programului să
fie încheiate contractele de prestări servicii între CENAFER şi
operatorii economici interesaţi. În acest sens este necesar ca
solicitarea de înscriere la curs să conţină şi datele necesare
încheierii contractului (date de identificare ale unităţii, adresă, date
de contact, numele, prenumele şi funcţia personalului din cadrul
unităţii care va semna contractul de prestări servicii).

Costul programului de calificare:


Costul cursului de calificare este de 750 lei, în conformitate cu
tarifele stabilite prin OMTI 1522/11.10.2012.

Desfăşurarea programului de calificare:


Durata totală a programului de calificare este de 360 ore –
10,8 săptămâni repartizată astfel:
Instruire teoretică: 78 ore – 2,6 săptămâni
Instruire practică: 42 ore – 1,2 săptămâni
Stagiu în producţie: 240 ore – 7 săptămâni

Controlor acces metrou Pagina 2 din 3


Examenul de absolvire
Certificarea competenţelor profesionale generale în ocupaţia de controlor acces metrou se
face prin examen de absolvire compus din:
Proba teoretică conţine 2 sesiuni de evaluare:
- evaluarea pe o platformă informatică specializată în aprecierea nivelului de cunoştinţe
teoretice necesare fiecărei competenţe profesionale generale
- evaluarea orală din conţinutul tematic al modulelor.
Proba practică constă în executarea unor activităţi specifice funcţiei, folosind materiale,
rechizite necesare desfăşurarii serviciului.

Competenţe
Programul duce la dobândirea competenţelor generale specifice funcţiei de controlor acces
metrou.

Angajarea absolvenţilor după finalizarea programului de Controlor acces metrou revine


operatorilor economici, CENAFER având ca obiect de activitate doar formarea profesională.

Costul programului nu include şi taxele aferente cazării. La solicitarea cursanţilor, CENAFER


poate oferi şi cazare în centrele sale teritoriale din Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara.

Controlor acces metrou Pagina 3 din 3