Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTE DE DECIZII

CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI

Ședinţă extraordinară

28.07.2021

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv și a actelor de


inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Ungheni
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
2. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile - terenuri proprietate
publică a municipiului Ungheni
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
3. Cu privire la instituirea dreptului de superficie
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
4. Cu privire la formarea bunului imobil
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
5. Cu privire la înaintarea spre vânzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a
bunurilor imobile – terenuri proprietate publică
Raportor: S. Mutu, specialist principal, pentru reglementarea regimului funciar
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a Skatepark-ului amplasat în
Parcul „Micul Cluj” din mun. Ungheni
Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
7. Cu privire la aprobarea Actului de predare – primire a autospecialei VLIV Medium 16
MZ 534025
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
8. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/8 din
16.02.2018
Raportor: V. Poia, viceprimar

S-A EXAMINAT:

I. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare în mod selectiv și a actelor de


inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a municipiului Ungheni

În temeiul art. 14 alin (2) lit. b), art. 76 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, Legii nr.
29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice și Instrucțiunile respective, Regulamentului
privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 63 din 11.02.2019; art. 18 al Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile, art.
9 alin. (1) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice, art. 9 din Codul funciar al RM, examinînd Planul Urbanistic General a muncipiului Ungheni,
1
precum și materialele cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică și nota
informativă prezentată, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se aprobă materialele de delimitare a proprietății publice a UAT mun. Ungheni, actul de


inventariere, lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT de nivelul I, procesul-verbal, planul de
contur, planul geometric a terenului cu suprafața 1,5606 ha, nr. cadastral 9201101.0722, proprietate
publică a municipiul Ungheni de domeniu public, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe
strada Mihai Viteazul f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul localității), mod de
folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)”.
2. Se aprobă materialele de delimitare a proprietății publice a UAT mun. Ungheni, actul de
inventariere, lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT de nivelul I, procesul-verbal, planul de
contur, planul geometric a terenului cu suprafața 0,6308 ha, nr. cadastral 9201101.0721, proprietate
publică a municipiul Ungheni de domeniu public, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe
strada Scuterniceni f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul localității), mod de folosință
– ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)”.
3. Se aprobă materialele de delimitare a proprietății publice a UAT mun. Ungheni, procesul-
verbal, actul de stabilire a hotarelor, actul de constatare, planul geometric a terenului cu suprafața
0,2028 ha, nr. cadastral 9201101.703, proprietate publică a municipiul Ungheni de domeniu privat,
amplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe strada Fîntînilor nr.63, categoria de destinație II
(Teren din intravilanul localității), mod de folosință – ”2.5 aferent obiectivului destinat locuinței”,
destinația funcțională – construcție locativă.
4. Primăria Municipiului Ungheni va asigura înregistrarea bunurilor imobile aprobate la
Serviciul Cadastral Teritorial al Agenției Serviciilor Publice.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului
Ungheni, dl Alexandru Ambros.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

II. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile – terenuri proprietate


publică a muncipiului Ungheni

În temeiul art. 14 alin (2) lit.b-c) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art. 9 alin.(2) lit.h) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice, art. 1234-1241 din Codul Civil al RM, Regulamentului cu privire la
modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1170 din 25.10.2016, examinând nota informativă prezentată Consiliul Municipal,
DECIDE:

1. Se transmite în comodat pe un termen de doi ani Consiliului Raional Ungheni bunurile


imobile proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu public:
a) terenul cu suprafața 1,5606 ha, nr. cadastral 9201101.0722, amplasat în intravilanul
municipiului Ungheni pe strada Mihai Viteazul f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul
localității), mod de folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)” ;
b) terenul cu suprafața 0,6308 ha, nr. cadastral 9201101.0721, amplasat în intravilanul
municipiului Ungheni pe strada Scuterniceni f/n, categoria de destinație II (Teren din intravilanul
localității), mod de folosință – ”2.1 aferent drumurilor publice din intravilan (zona străzilor)”
2. Se împuternicește primarul mun. Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna contractul de
comodat cu Consiliul Raional Ungheni conform legislației în vigoare și prezenta decizie.
S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .
2
III. Cu privire la instituirea dreptului de superficie

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b)-e), art. 19 alin. (4), art. 77 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din
25.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 654-659 din Codul Civil al Republicii Moldova,
art. 9 alin (2) lit. h), art. 53 alin (3) lit. a) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea
și deetatizarea proprietății publice, art. 39 alin (3), art. 29 alin.2.1 lit.a) din Legea 1125 din 13.06.2002
pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, Decizia Consiliului orășenesc
Ungheni nr. 1/19 din 17.02.2012, examinînd demersul Ministerului Apărării al Republicii Moldova și
nota informativă prezentată, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se instituie dreptul de superficie legală în folosul Ministerului Apărării al Republicii


Moldova, cu scutirea de plata redevenței, asupra terenului proprietate publică a municipiului Ungheni
cu surafața 0,302 ha, nr. cadastral 9201104.823, aplasat în intravilanul municipiului Ungheni pe strada
Ghenadie Crestiuc f/n, aferent blocului locativ nefinalizat și 2 fundații.
2. Reprezentanții Ministerului Apărării al Republicii Moldova vor asigura înregistrare dreptului
de superficie legală în registrul bunurilor imobile la ASP .
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui Alexandru
Ambros.

S-a votat: Pentru - ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

IV. Cu privire la formarea bunului imobil

În temeiul art. 14 alin (2) lit. b), art. 76 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea bunurilor imobile, Legii nr.
29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice și Instrucțiunile respective, art. 18 al Legii
nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile, art. 9 alin. (1) al Legii nr. 121-XVI din
04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 9 din Codul funciar al RM,
examinând proiectele de formare a bunurilor imobile prin separare, planurile geometrice prezentate,
precum și nota informativă prezentată, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se aprobă formarea bunului imobil – teren proprietate publică a municipiului Ungheni de


domeniu privat cu suprafața 0,0884 ha, nr. cadastral 9201101.720 prin separarea terenului proprietate
publică de domeniu privat cu suprafața 0,2028 ha, nr. cadastral 9201101.703, amplasat în intravilanul
municipiului Ungheni, strada Fîntînilor nr.63.
1.1 În rezultatul formării bunului imobil prin separare se stabilesc două loturi de teren:
a) Teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,0884 ha,
nr. cadastral 9201101.720, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni, strada Fîntînilor 63,
categoria de destinație II (Teren al intravilanului localității), mod de folosință – ”2.5 aferent
obiectivului destinat locuinței”, destinația funcțională – construcție locativă (bunul imobil nou-
format);
b) Teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,1144 ha,
nr. cadastral 9201101.703, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni, strada Fîntînilor 63,
categoria de destinație II (Teren al intravilanului localității), mod de folosință – ”2.5 aferent
obiectivului destinat locuinței”, destinația funcțională – construcție locativă (bunul imobil inițial).
2. Primăria Municipiului Ungheni va asigura înregistrarea bunului imobil format precum și
modificarea suprafeței bunului imobil inițial în RBI la Serviciul Cadastral Teritorial al Agenției
Serviciilor Publice.
3
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului
Ungheni, dlui Alexandru Ambros.

S-a votat: Pentru - ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

V. Cu privire la înaintarea spre vânzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a


bunurilor imobile – terenuri proprietate publică

În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală; art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă; art. 10 alin. (7) din Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice; art. 10 din Codul Funciar; Legii cadastrului bunurilor
imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; art. 4 alin. (1) și (2) din Legea privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, cu modificările ulterioare;
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009; examinând nota informativă prezentată, Consiliul
Municipal

DECIDE:

1. Se acceptă înaintarea spre vânzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunului imobil –
teren proprietate publică a municipiului Ungheni de domeniu privat cu suprafața 0,0884 ha, nr.
cadastral 9201101.720, amplasat în intravilanul municipiului Ungheni, strada Fîntînilor 63, categoria
de destinație II (Teren al intravilanului localității), mod de folosință – ”2.5 aferent obiectivului destinat
locuinței”, destinația funcțională – construcție locativă.
2. Primarul municipiului Ungheni va institui comisia și va organiza desfăşurarea licitaţiei „cu
strigare” de vânzare-cumpărare a terenurilor proprietate publică acceptate, conform legislaţiei în
vigoare.
3. Comisia de licitație va stabili prețurile inițiale de vânzare-cumpărare, ținând cont de raportul
de evaluare al prețului de piață și va publica comunicatul informativ în Monitorul Oficial și ziarul
local.
4. Se împuternicește primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna
contractele de vânzare-cumpărare pentru terenurile adjudecate în urma petrecerii licitației.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui Alexandru
Ambros.

S-a votat: Pentru - ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

VI. Cu privire la aprobarea Regulamentului de utilizare a Skatepark-ului amplasat în


Parcul „Micul Cluj” din mun. Ungheni

În temeiul art.14 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală,
Consiliul Municipal Ungheni

DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul de utilizare a Skatepark-ului amplasat în Parcul „Micul Cluj” din


mun. Ungheni
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie viceprimarului mun. Ungheni,
dlui Dionisie Ternovschi.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .


4
Anexă
la decizia Consiliului Municipal
nr. 4/6 din 28.0672021

REGULAMENTUL
de utilizare a Skatepark-ului amplasat în Parcul „Micul Cluj” din mun. Ungheni

I. DISPOZIŢII GENERALE

În sensul prezentului Regulament, prin “Skatepark” se înţelege suprafaţa de teren situată în municipiul
Ungheni, Parcul ”Micul Cluj”, cu dotările şi utilităţile aferente, reprezentată prin piste pentru activități sportive -
role, skateboard, biciclete, trotinete. Desfăşurarea activităţilor specifice sunt coordonate şi gestionate de către
administrația Parcului ”Micul Cluj”.

II. DEFINIŢII

Skatepark - este un mediu recreațional construit special pentru skateboarding, BMX, scooter, mersul pe role,
bicicletă, trotinetă. Un skate park poate conține jumătăți de țevi, țevi trimestriale, transferuri de coloană,
balustrade, funboxes, rampe, piramide, rampe bancare, țevi pline, piscine, boluri, scări și orice alte obiecte.
Pistă - fâșie de teren (circulară, ovală etc.) amenajată pentru întreceri sau antrenamente sportive.

III. ACCESUL

3.1. Accesul publicului în Skatepark este gratuit.


3.2 Skatepark-ul este divizat in 2 zone funcționale: Zona A și Zona B (planul atașat)
3.3. În Zona A, vârsta minimă a utilizatorilor este de 6 ani; copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani au nevoie de
însoțitor.
3.4. În zona B, vârsta minimă a utilizatorilor este de 12 ani, iar accesul oricărei persoane este permis doar după
completarea declaraţiei pe propria răspundere, conform Anexei la prezentul Regulament.
3.5. Skatepark-ul este destinat numai pentru skateboard, role, biciclete, trotinete. Este strict interzisă utilizarea în
alte scopuri.
3.6. Este interzis în Skatepark accesul cu animale de companie.
3.7. Accesul vehiculelor și autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, mopede, motociclete, căruţe
etc.) în Skatepark este interzis.
3.8. În Skatepark pot fi organizate competiţii de către Primăria Municipiului Ungheni, ONG-uri, grupuri de
inițiativă etc., cursuri pentru începători de către persoane autorizate.

IV. OBLIGAŢII ȘI INTERDICȚII

4.1. Utilizatorii skatepark-ului au următoarele obligaţii:


a) să poarte echipament de protecţie: cască, cotiere, genunchiere, aparatoare mâini;
b) echipamentele trebuie să fie în bune condiţii, să asigure protecţie și să nu uzeze pistele.
4.2. Responsabilitatea pentru pierderea bagajelor, telefoanelor, portmoneelor și altor lucruri personale aparţine
utilizatorilor.
4.3. La producerea de pagube, distrugeri, incendieri sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotarea
Skatepark-ului, persoanele stabilite ca fiind vinovate vor suporta integral paguba produsă.
4.4. Persoanele însoțitoare poartă în totalitate răspundere pentru nesupravegherea, pierderea, accidentarea sau
rănirea gravă a copiilor pe care îi însoţesc.
4.5. Este interzis în Skatepark:
a) aflarea persoanelor care au un comportament distructiv (bătăi, înjurături etc);
b) aprinderea focului și utilizarea de substanţe inflamabile;
c) murdărirea pistei sau depozitarea murdăriei pe teritoriul skatepark-ului;
d) accesul și utilizarea de echipamente motorizate;
e) consumul de băuturi alcoolice;
e) accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice;
f) utilizarea pistei în alte scopuri decât cele specifice;
g) utilizarea pistei pe vreme nefavorabilă - ploaie, ceață, zăpadă sau gheață;
h) aducerea și utilizarea obiectelor ascuţite, care pot produce leziuni;
5
i) utilizarea echipamentelor de aruncare mingi, lansare, împuşcare.
4.6. Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile sportive specifice are următoarele obligaţii:
a) să asigure ca activitățile sportive specifice se desfășoară cu respectarea Regulamentului;
b) să verifice zilnic zona în care se desfăşoară activităţile sportive;
c) să asigure serviciul de salubritate;
d) să afișeze un plan cuprinzător privind organizarea şi facilităţile zonei în care se desfăşoară activităţile
sportive, regulile privind desfăşurarea activităţilor sportive.

V. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

5.1. Administrația Parcului ”Micul Cluj” are obligația să afișeze la loc vizibil prezentul Regulament, iar
utilizatorul sau însoțitorul acestuia, prin citirea și luarea la cunoștință a acestuia, își asumă întreaga
responsabilitate privind orice accidendare sau vătămare adusă prin utilizarea pistei.
5.2. Administratorul nu poartă răspundere în nici un fel de vătămările produse prin utilizarea pistei și
nerespectarea prezentului Regulament.
5.3. Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme și prevederi legale aflate în vigoare atrage după sine
sancţionarea persoanelor vinovate.
5.4. În cazul unor accidente, numărul de telefon este numărul de urgență 112.
5.5. Prezentul Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a acestuia de către
Consiliul Local al municipiului Ungheni.
Anexă la prezentul Regulament

Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul ___________________________________________________________
Adresa ___________________________________________Tel.__________________
Data naşterii utilizatorului Skatepark-ului _____________________________________
E-mail ______________________________
Declar că am luat cunoştinţă de Regulamentul de utilizare a Skatepark-ului amplasat în Parcul ”Micul
Cluj”, de riscurile pe care le presupune utilizarea acestuia, de obligativitatea de a purta echipament de protecţie
pe durata utilizării pistei şi sunt conştient că prezenta declaraţie absolvă proprietarul şi administratorul de orice
răspundere materială sau de altă natură, care ar putea rezulta în urma eventualelor accidentări sau distrugeri
materiale. Mă oblig să folosesc cu responsabilitate utilităţile din dotare, să nu distrug bunurile, în caz contrar voi
suporta consecințele pentru daunele produse.
Declar că sunt apt fizic şi psihic pentru utilizarea pistelor.
Data ________________ Semnătura ____________________

Notă: În cazul minorilor (sub 18 ani), declaraţia va fi semnată de părinte/tutorele legal.


Prezenta declaraţie intră în vigoare la data completării şi depunerii ei.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

VII. Cu privire la aprobarea Actului de predare – primire a autospecialei VLIV Medium


16 MZ 534025

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), art. 74 alin. (5 - 6) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523 –XIV din
16. 07. 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii privind
finanţele publice locale nr. 397 –XV din 16. 10. 2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
contabilității nr. 113 din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Municipal
Ungheni, având în vedere Actul de predare – primire a autospecialei VLIV Medium 16 MZ 534025
din 06.05.2021, întocmit în conformitate cu Contractul ItB20/02139 EU4MD/Supply of 2 Waste
Disposal Trucks with loading, (Project: EU4Moldova: focal regions0 din 26.11.2020,
Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:
6
1. Se aprobă Actul de predare – primire a autospecialei VLIV Medium 16 MZ 534025 din
06.05.2021.
2. Contabilitatea Primăriei Municipiului Ungheni, va lua la bilanță autospeciala VLIV Medium
16 MZ 534025 din 06.05.2021, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului municipiului
Ungheni, d-lui Ambros Alexandru.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

VIII. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun – proprietate publică

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), c), art. 77 alin. (2) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 523 –XIV din
16. 07. 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii privind
finanţele publice locale nr. 397 –XV din 16. 10. 2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31. 12. 2015, art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 121 din 04. 05. 2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 1234 din Codul civil al Republicii
Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002,
Consiliul Municipal Ungheni,

DECIDE:

1. Se transmite în comodat, pe un termen de 10 ani, în baza unui contract de comodat,


întreprinderii ,,AVE Ungheni” SRL, autospeciala VLIV Medium 16 MZ 534025, pentru desfăşurarea
activităţii întreprinderi.
2. Se pune în sarcina Primarului municipiului Ungheni, dlui Alexandru Ambros, să instituie
Comisia de transmitere a bunului proprietate publică, menţionat în punctul 1 din prezenta decizie, care
va asigura examinarea bunului supus transmiterii, perfectarea actului de predare – primire, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Ungheni, dl Alexandru Ambros de a semna
contractul de comodat, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

XI. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

În temeiul art. 14 alin (2) lit. n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală; Legii privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii privind
sistemul bugetar și procesul bugetar nr. 847-XIV din 24.05.193, Deciziei Consiliului Municipal
Ungheni nr. 7/3 din 18.12.2020 cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul
2021 în a doua lectură, examinând nota informativă prezentată, Consiliul Municipal

DECIDE:

1. Se alocă suma de 300000,00 lei din contul mijloacelor finaciare ale taxelor locale acumulate
suplimentar în anul 2021, pentru participarea echipei de fotbal municipale FCM UNGHENI, instituită
pe lângă I.P. Stadionul municipal Ungheni, în Campionatul Republicii Moldova la Fotbal, Divizia A.
2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numește d-na Tatiana Pavliuc, contabil-șef al
Primăriei Municipiului Ungheni.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului municipiului, dlui Alexandru
Ambros.
7
S-a votat: Pentru - ; Împotrivă – ; S-au abţinut –

X. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/8 din


16.02.2018

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale,
Regulamentului cu privire la activitatea Sectorului de amenajare al Primăriei Municipiului Ungheni
aprobat prin decizia consiliului nr.1/8 din 16.02.2018;
În vederea aplicării măsurilor de motivare a personalului Sectorului de amenajare al Primăriei
Municipiului Ungheni și creșterii productivității muncii, precum și reducerii absenteismului la locul de
muncă,
Consiliul Municipal Ungheni

DECIDE:

1. Se modifică Regulamentul cu privire la activitarea Serctorului de amenajare al Primăriei


Municipiului Ungheni, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr.1/8 din 16.02.2018, prin
introducerea în Capitolul VII a punctului 7.3.1 cu următorul conținut:
“7.3.1 Angajatorul poate asigura toți angajații Sectorului de amenajare prezenți la locul de
muncă cu prânz cald, zilnic, de luni până vineri. Valoarea prânzului nu va depăși suma de 50 lei.”
2. Modificările operate în Regulament intră în vigoare începând cu 01 septembrie 2021.
3. Cheltuielile necesare a fi efectuate pentru îndeplinirea pct. 1 din prezenta decizie urmează a
fi acoperite pe seama mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului municipal.
4. Se pune în sarcina contabilului-șef operarea modificărilor de rigoare în bugetul municipal
pentru anul 2021, pornind de la prevederile prezentei decizii.
5. Se pune în sarcina șefului Sectorului de amenajare de a asigura evidența și repartizarea
conformă a alimentației și elaborarea documentației confirmative.
6. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în seama primarului mun. Ungheni,
dlui Alexandru Ambros.

S-a votat: Pentru – ; Împotrivă – ; S-au abţinut – .

,,AVIZAT”

Secretarul
Consiliului Municipal Tudor GAVRILIUC