Sunteți pe pagina 1din 7

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/264693856

Management. Concepte si aplicatii

Book · January 2004

CITATIONS READS

2 2,799

2 authors, including:

Panaite C. Nica
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
52 PUBLICATIONS   86 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Managementul performantelor resurselor umane View project

All content following this page was uploaded by Panaite C. Nica on 13 December 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Contribuţia autorilor:
Panaite NICA: capitolele 1, 2, 3 (colaborare), 5, 6, 7 (colaborare), 8, 10, 12
Aurelian IFTIMESCU: capitolele 3 (colaborare), 4, 7 (colaborare), 9, 11, 13

Tehnoredactarea aparţine autorilor.

Redactor: Petru RADU


Revizia textelor: Alina HUCAI
Concepţia şi realizarea tehnică a copertei: Cristian Adrian OLARIU
Prepress: Ciprian TOŞCARIU

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


NICA, PANAITE C.
Management: concepte şi aplicaţii / Panaite Nica şi Aurelian Iftimescu. –
Iaşi: Sedcom Libris, 2004
Bibliogr.
ISBN: 973-670-059-3
I. Iftimescu, Aurelian
65.012.4

Editura Sedcom Libris este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.).

Copyright © 2004, Panaite NICA, Aurelian IFTIMESCU


Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate. Reproducerea parţială sau integrală a
textelor, prin orice mijloc, precum şi a graficii copertei, fără acordul scris al autorilor,
respectiv, al Editurii Sedcom Libris, este interzisă şi se va pedepsi conform legislaţiei în
vigoare.

Editura Sedcom Libris


Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, Iaşi
Tel.: 0232.242.877; 234.582; fax: 0232.233.080
e-mail: editurasedcomlibris@yahoo.com; www.sedcom.ro
CUPRINS
Capitolul 1. PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI 9
1.1. Conceptul de management ..............................................................................................
10
1.1.1. Definirea managementului ..............................................................................................
10
1.1.2. Eficacitatea şi eficienţa în management ..........................................................................
11
1.1.3. Funcţiile managementului ...............................................................................................
13
1.2. Curente în gândirea şi practica managerială ................................................................... 17
1.3. Managerii: categorii, aptitudini, roluri şi cariera managerială ........................................ 24
1.3.1. Categorii de manageri şi principale aptitudini .................................................................
24
1.3.2. Cariera managerială .......................................................................................................
28
1.3.3. Rolurile managerilor ......................................................................................................
32
1.3.4. Caracteristicile activităţii managerilor ...........................................................................
34
1.4. Calitatea managementului şi principiul excelenţei în management ................................ 35
Capitolul 2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI ETICA AFACERILOR 45
2.1. Cultura organizaţională ..................................................................................................
46
2.1.1. Conceptul de cultură organizaţională ..............................................................................
46
2.1.2. Elementele culturii organizaţionale .................................................................................
55
2.1.3. Orientarea culturii în spiritul de înaltă performanţă ........................................................
64
2.2. Etica afacerilor ................................................................................................... 66
2.2.1. De ce este necesară etica în afaceri ? ..............................................................................
66
2.2.2. Responsabilităţile etice ..................................................................................................
70
2.2.3. Factorii care determină etica în afaceri ..........................................................................
71
2.2.4. Stadii de dezvoltare morală ale unei organizaţii .............................................................
79
Capitolul 3. MISIUNE, OBIECTIVE ŞI STRATEGII 87
3.1. Mediul extern .................................................................................................................
88
3.1.1. Mediul direct ..................................................................................................................
88
3.1.2. Mediul general ................................................................................................................
89
3.2. Misiunea firmei ...............................................................................................................
94
3.2.1. Definirea misiunii ...........................................................................................................
94
3.2.2. Înţelegerea şi definirea afacerilor ...................................................................................
95
3.2.3. Caracterul antreprenorial al misiunii ..............................................................................
97
3.2.4. Comunicarea misiunii .....................................................................................................
97
3.3. Obiectivele firmei ...........................................................................................................
98
3.3.1. Tipuri de obiective ..........................................................................................................
98
3.3.2. Stabilirea obiectivelor .....................................................................................................
100
3.4. Strategiile firmei .............................................................................................................
103
3.4.1. Scopul, caracteristicile şi conţinutul strategiei ................................................................
103
3.4.2. Strategii generale (corporative) .......................................................................................
104
3.4.3. Strategii concurenţiale (de afaceri) .................................................................................
112
3.4.4. Strategii funcţionale ........................................................................................................
113
3.4.5. Strategii ofensive şi strategii defensive ...........................................................................
117
3.4.6. Implementarea strategiilor ..............................................................................................
120
3.5. Concretizarea misiunii, obiectivelor şi strategiilor prin sistemul de planificare
strategică a unei organizaţii ...........................................................................................
121
Capitolul 4. DECIZII DE MANAGEMENT 129
4.1. Decizii şi situaţii decizionale ..........................................................................................
130
4.2. Tipuri de decizii .............................................................................................................
135
4.3. Structura procesului decizional ...................................................................................... 139
4.4. Modele de comportament decizional .............................................................................. 147
4.4.1. Modelul raţional .............................................................................................................
147
4.4.2. Modelul raţionalităţii limitate .........................................................................................
150
4.5. Decizii individuale şi decizii de grup ............................................................................. 154
4.6. Implicaţii culturale în procese decizionale ..................................................................... 155
Capitolul 5. METODE CANTITATIVE DE FUNDAMENTARE A DECIZIILOR 163
5.1. Metode şi modele de fundamentare a deciziilor ............................................................. 164
5.2. Uni şi multidimensionalitate în procesul decizional ....................................................... 165
5.3. Fundamentarea deciziilor unicriteriale ...........................................................................
169
5.3.1. Decizii în condiţii de certitudine ....................................................................................
169
5.3.2. Decizii în condiţii de risc ...............................................................................................
171
5.3.3. Adoptarea deciziilor în situaţii incerte ...........................................................................
183
5.4. Metode de fundamentare a deciziilor multicriteriale ...................................................... 189
5.4.1. Utilitatea decizională ......................................................................................................
189
5.4.2. Metoda ELECTRE .........................................................................................................
192
5.4.3. Metoda LEADER-ului ....................................................................................................
195
Capitolul 6. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURILE ORGANIZATORICE DE MANAGEMENT 201
6.1. Organizarea ca proces de diviziune a muncii ................................................................. 202
6.1.1. Stabilirea ierarhiilor şi a autorităţii .................................................................................
202
6.1.2. Departamentarea ............................................................................................................
203
6.2. Conţinutul structurii organizatorice ................................................................................ 204
6.2.1. Posturile .........................................................................................................................
205
6.2.2. Sfera de autoritate ..........................................................................................................
206
6.2.3. Nivelurile ierarhice .........................................................................................................
209
6.2.4. Departamentele ..............................................................................................................
212
6.2.5. Relaţiile ..........................................................................................................................
214
6.3. Elaborarea structurilor organizatorice ............................................................................ 215
6.3.1. Strategia ..........................................................................................................................
215
6.3.2. Mediul extern ..................................................................................................................
218
6.3.3. Natura activităţilor şi tehnologiilor .................................................................................
220
6.3.4. Dimensiunea organizaţiei ................................................................................................
221
6.4. Tipuri de structuri organizatorice ................................................................................... 222
6.4.1. Structura simplă ..............................................................................................................
222
6.4.2. Structura funcţională .......................................................................................................
224
6.4.3. Structura geografică ........................................................................................................
226
6.4.4. Structura pe unităţi descentralizate de profit (divizii) ......................................................227
6.4.5. Structura matriceală ........................................................................................................
229
6.4.6. Structura de tip conglomerat ...........................................................................................
231
6.5. Caracteristicile organizării structurale ale unor firme performante ................................... 232
Capitolul 7. ACTIVITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 235
7.1. Planificarea resurselor umane .........................................................................................
236
7.1.1. Analiza posturilor de muncă ...........................................................................................
236
7.1.2. Estimarea necesarului de personal ..................................................................................
242
7.2. Asigurarea cu resurse umane .........................................................................................
243
7.2.1. Recrutarea personalului ..................................................................................................
243
7.2.2. Selecţia personalului ......................................................................................................
245
7.3. Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane ................................................................... 250
7.3.1. Formarea profesională ....................................................................................................
250
7.3.2. Evaluarea performanţelor ................................................................................................
253
7.3.3. Recompensarea angajaţilor ............................................................................................
257
Capitolul 8. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII 273
8.1. Conţinutul schimbării organizaţionale ............................................................................ 274
8.2. Schimbare şi imobilism organizaţional .................................................................................
279
8.3. Analiza câmpului de forţe .....................................................................................................
280
8.4. Rezistenţa la schimbare şi cauzele care o generează ............................................................ 282
8.5. Rolul managerilor în procesul de schimbare organizaţională .............................................. 284
8.5.1. Rolul managerilor superiori ............................................................................................
284
8.5.2. Rolurile managerilor mijlocii şi ale managerilor de primă linie ..................................... 287
8.6. Strategii de realizare a schimbării organizaţionale ............................................................... 288
8.7. Conţinutul procesului de schimbare organizaţională ............................................................ 290
8.8. Schimbarea continuă şi „organizaţia care învaţă“ (learning organization) ....................... 293
Capitolul 9. MOTIVAŢIA ÎN MUNCĂ 301
9.1. Conceptul de motivaţie ........................................................................................................
302
9.2. Teorii ale motivaţiei bazate pe nevoi ..................................................................................
302
9.2.1. Teoria ierarhiei nevoilor ..................................................................................................
303
9.2.2. Teoria motivaţie-igienă ........................................................................................................
305
9.3 Teorii procesuale ale motivaţiei .....................................................................................307
9.3.1. Teoria aşteptărilor ...........................................................................................................
308
9.3.2. Teoria echităţii .................................................................................................................
310
Capitolul 10. LEADERSHIP 319
10.1. Conceptul de leadership şi factorii de influenţă ..........................................................
320
10.2. Poziţionarea liderului în raport cu grupul şi membrii grupului ....................................... 326
10.3. Teorii de leadership bazate pe trăsăturile liderilor ...............................................................
329
10.4. Stiluri de leadership bazate pe comportament .....................................................................
331
10.4.1. Stiluri de leadership în funcţie de modul de exercitare a autorităţii 331
10.4.2. Stiluri de leadership în funcţie de structurarea comportamentului şi
de consideraţie ......................................................................................................................
333
10.4.3. Stiluri de leadership în funcţie de comportamentul orientat spre
rezultate sau spre salariaţi/oameni .......................................................................................
335
10.4.4. Stiluri de leadership în funcţie de comportamentul orientat spre
rezultate, oameni şi eficienţă ...............................................................................................
336
10.5. Leadership-ul participativ: implicarea subordonaţilor în adoptarea deciziilor .................... 339
10.6. Modele situaţionale de leadership ........................................................................................
343
10.6.1. Modelul situaţiilor neprevăzute a lui Fiedler .......................................................................
344
10.6.2. Modelul de leadership al rutei spre obiectiv ........................................................................
347
10.6.3. Modelul situaţional de leadership Hersey – Blanchard .......................................................
351
10.7. Alte abordări în cercetările actuale privind liderii şi leadership-ul .................................... 354
Capitolul 11. COMUNICARE ŞI SISTEME INFORMAŢIONALE ÎN MANAGEMENT 361
11.1. Informaţiile şi managementul .........................................................................................
362
11.2. Comunicarea managerială .....................................................................................................
363
11.2.1. Comunicarea interpersonală .................................................................................................
363
11.2.2. Comunicarea organizaţională ...............................................................................................
366
11.2.3. Îmbunătăţirea comunicării în management .....................................................................
368
11.3. Sisteme informaţionale de management ...............................................................................
369
11.3.1. Sisteme informaţionale – conţinut şi structură ................................................................
369
11.3.2. Sisteme informaţionale operaţionale ...............................................................................
374
11.3.3. Sisteme informaţionale de management ..........................................................................
375
Capitolul 12. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR 381
12.1. Esenţa conflictelor ..........................................................................................................
382
12.2. Principalele tipuri de conflicte şi cauzele apariţiei acestora ................................................. 384
12.2.1. Tipuri de conflicte din punctul de vedere al esenţei lor .......................................................
384
12.2.2. Tipuri de conflicte din punctul de vedere al subiecţilor implicaţi ...................................... 385
12.2.3. Tipuri de conflicte din punctul de vedere al efectelor generate ...........................................386
12.3. Cauzele conflictelor .........................................................................................................
387
12.4. Evoluţia conflictelor ........................................................................................................
389
12.5. Modele de conflict inter-grupuri ......................................................................................
390
12.6. Metode de soluţionare a conflictelor ................................................................................
392
12.6.1. Acţiuni preliminare ale soluţionării unui conflict .................................................................
392
12.6.2. Metode de soluţionare a conflictelor în funcţie de gradul de
satisfacere a intereselor ....................................................................................................
393
Capitolul 13. CONTROLUL MANAGERIAL 397
13.1. Procesul de control managerial .......................................................................................
398
13.1.1. Definirea şi importanţa controlului .................................................................................
398
13.1.2. Tipuri de control .............................................................................................................
399
13.1.3. Structura procesului de control .......................................................................................
401
13.1.4. Volumul activităţii de control .........................................................................................
404
13.2. Metode şi sisteme de control ..........................................................................................
407
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................................................ 419

View publication stats